OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová"

Transkript

1 OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová

2 Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations NNO

3 Základní vymezení NNO Nevládní neziskové organizace jsou vymezeny jako organizace nevytvářející zisk k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. Mohou zisk vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejích cílů. Neziskový sektor (třetí sektor) zahrnuje krom nevládních neziskových organizací i organizace příspěvkové, rozpočtové, odbory, politické strany a hnutí, zájmová sdružení právnických osob, družstva (pokud jsou zřizována za jinými účely než podnikání), nepodnikatelské obchodní společnosti (např. spol.s ručením omezeným, pokud jsou zřízeny k jiným účelům než podnikání), příp. i právnické osoby zřizované samostatnými zákony (např. Česká akademie věd, Česká televize, Český rozhlas). Definovat třetí sektor je velice těžké tak, aby tato definice pokryla všechny možné formy neziskových organizací. Pro zjednodušení a orientaci v této problematice zformulovali Lester Salamon a Helmut Anheierm definici (tzv. strukturalně - operacionální), podle které třetí sektor charakterizuje 5 hlavních kritérií. Nevládní neziskové organizace: Mají formální charakter jsou do jisté míry formalizované, institucionalizované, je v nich alespoň zárodek formální organizovanosti. Mají soukromý (nestátní) charakter jsou institucionálně odděleny od veřejné správy, ve správních radách nepřevládají státní úředníci. To však neznamená, že by nemohly uzavírat smlouvy se státními institucemi, získat vládní podporu nebo mít mezi členy vládní činitele. Nemají za cíl vytvářet zisk, který by se přerozdělil mezi vlastníky, správce nebo zakladatele eventuální zisk se vrací zpět do činnosti, které souvisí se základním posláním organizace. Jsou nezávislé, samosprávné jsou schopny se řídit samy, nekontroluje je ani stát ani jiné instituce stojící mimo. Po zaregistrování se jejich činnost řídí zřizovacími listinami a chod organizace kontrolují vlastní kontrolní mechanismy, které jsou určené správní radou, dozorčí radou nebo členskou základnou (valná hromada). Mají dobrovolný charakter zpravidla se v nich projevuje určitý stupeň dobrovolnosti. Dobrovolnicí se účastní vlastní činnosti organizace nebo řídí její záležitosti správní rad, dozorčí rady.

4 K těmto základním charakteristikám se zpravidla přidávají ještě dvě kritéria, které nestátní neziskové organizace odlišují od církevních institucí, politických stran a odborů: Nejsou náboženské tzn. že jejich hlavním cílem není pěstování náboženství a náboženská výuka. Nejsou politické tzn. že jejich hlavním cílem není sdružovat kandidáty na politická místa (což vylučuje politické strany jako takové, ale zanechává politicky založená občanská sdružení). Veřejná a vzájemná prospěšnost Z hlediska zaměření lze neziskové organizace rozdělit na dva ideální typy veřejně prospěšné a vzájemně prospěšné. Vzájemně prospěšné organizace jsou typicky členské organizace a sledují především zájmy a prospěch svých členů, veřejně prospěšné organizace se zabývají zejména veřejně prospěšnou činností. V realitě se oba typy do značné míry prolínají, často i v rámci jedné organizace. Přesné odlišení vzájemné a veřejné prospěšnosti je v praxi obtížné. Oblasti působení nestátních neziskových organizací kultura, ochrana památek, umění výzkum a vzdělávání zdravotní péče a sociální služby ochrana životního prostředí, ekologická výchova ochrana lidských práv komunitní rozvoj práce s dětmi a mládeží rekreace, sport, tělovýchova ostatní (např. podpora neziskového sektoru, jeho PR, informační služby, podpora dárcovství a dobrovolnictví) Přehled základních typů nestátních neziskových organizací v ČR Občanské sdružení vychází ze zákona č.83/1990sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů Obecně prospěšná společnost vychází ze zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů

5 Nadace vychází ze zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů v červnu 2005 bylo registrováno 364 nadací Nadační fondy vychází ze zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů Účelová zařízení církví vycházel ze zákona č. 308/1991Sb., o svobodě víry a postavení církví a náboženských společností, později změněn zákonem č.3/2002sb., o církvích a náboženských společnostech S poznatky o neziskovém sektoru souvisí otázka udržování přesné a aktuální evidence NNO. Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti jsou podle příslušných zákonů zapsány v rejstřících krajských rejstříkových soudů. Církevní právnické osoby jsou evidovány v registru Ministerstva kultury. Ze zmiňovaných právních forem se jako nejproblematičtější jeví evidence občanských sdružení, kterou provádí Ministerstvo vnitra. Podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, nevede Ministerstvo vnitra databázi občanských sdružení, která by byla veřejným rejstříkem. Jeho databáze má spíše charakter seznamu a obsahuje pouze základní údaje o založených občanských sdruženích. Rozsah informací je nedostačující a informace zastaralé. I přesto, že podle uvedené právní úpravy mají Občanská sdružení povinnost ohlásit svůj zánik, často se tak neděje. Proto se odhaduje, že dvě třetiny registrovaných občanských sdružení již ukončily svoji činnost a Ministerstvu vnitra tuto skutečnost neohlásily. NNO jako prostředek občanské participace NNO nejsou jen organizace, prostřednictvím nichž mohou členové rozvíjet své zájmy nebo, které poskytují veřejně prospěšné služby. Plní také důležitou roli zprostředkování účasti občanů na veřejné politice. NNO se účastní veřejné politiky formou připomínkování zákonů, tvorby koncepcí, podílí se na práci resortních, meziresortních a vládních pracovních skupin, komisí a dalších poradních orgánů, jak na úrovni státní správy, tak na úrovni krajů. Tím, jak se NNO stávají součástí politických procesů, vynořuje se otázka jejich legitimity, a také potřeba určité míry formalizace a spolupráce veřejné správy a NNO. V ČR na rozdíl od některých evropských států či Evropské komise neexistuje všeobecný rámec pro účast veřejnosti, který by stanovil minimální standardy a pravidla, jež by zaručovala, že konzultace budou přínosnou činností pro všechny zúčastněné.

6 Rada vády pro neziskové organizace Základní institucionalizovanou formou spolupráce NNO s vládou ČR je Rada vlády pro neziskové organizace. Je zřízena jako její stálý iniciativní a poradní orgán a je součástí Úřadu vlády ČR. Je současně jediným orgánem státní správy, který se zabývá výhradně problematikou neziskového sektoru v obecných souvislostech. Je vedena členem vlády a jeho prostřednictvím má přímý kontakt s vládou ČR. Nemá výkonné kompetence. RNNO vznikla v r tehdy jako Rada pro nadace. V r vláda rozšířila její kompetence na celou problematiku NNO.

7 Postup při založení občanského sdružení Založit občanské sdružení je poměrně jednoduchá záležitost. Sdružení vzniká registrací u Ministerstva vnitra. Každý má právo sdružovat se v občanských sdruženích a proto k jeho založení není třeba povolení, ale ohlášení neboli registrace po splnění zákonných podmínek, kterou provede Ministerstvo vnitra. Postup je následující: 1) Sdružení mohou založit nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší osmnácti let (tvoří tzv. přípravný výbor). 4 členové výboru mezi sebou zvolí zmocněnce přípravného výboru, kterému budou doručovány písemnosti. 2) Přípravný výbor sepíše návrh na registraci sdružení: - zápis z valné hromady - ustavující setkání členů (=valná hromada) má za cíl schválení stanov a určení orgánů a funkcionářů sdružení, schválení výše členského příspěvku apod. Na základě toho se vypracuje zápis, který je v podstatě podklad pro návrh na registraci sdružení. - stanovení funkcí je nutné napsat, kdo obsadil jakou funkci. V případě menších organizací ( kdy ekonom má všechny pravomoce) je vhodné dopsat, že je oprávněn v plné míře k založení účtu a nakládání s ním (některé banky to vyžadují) 3) K návrhu se připojí stanovy občanského sdružení ve dvojím vyhotovení (příloha č. 2) Stanovy jsou nejdůležitějším základním (a v podstatě jediným) dokumentem občanského sdružení. Musí obsahovat řadu informací (název sdružení, sídlo, cíl jeho činnosti, orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení, ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem, zásady hospodaření). Další informace jsou dobrovolné a záleží, zda je chcete ve stanovách mít či nemít. Rozsah stanov není definován, čili mohou mít jednu stránku, ale klidně dvacet. - obecné formulace - je vhodnější formulovat některé body obecněji (např. místo Členský příspěvek je ve výši 150 Kč, ja vhodnější Výši členského příspěvku schvaluje valná hromada. - sídlo sdružení je vhodné rozmyslet (lepší než uvádět kancelář, kde skončí za půl roku pronájem, je vhodnější uvádět bydliště některého z členů). Pokud je sídlo v bydliště některého členů, je žádoucí (kvůli přejímaní pošty) označit schránku názvem sdružení (navíc by mělo

8 být označeno i podatelna, aby zásilku bylo možno komukoliv v bydlišti předat záleží ale na vás) - přijímání nových členů způsob rozhodování uvnitř sdružení a formu právního jednání navenek (určení statutárních zástupců osob jednajících za sdružení). Není vhodné aby každý, kdo podá přihlášku, se automaticky stal členem (např.v případě, že byste úspěšně bránili stavbě dálnice přes vaši obec, nebylo by nic jednoduššího, než nařídit všem zaměstnancům stavební firmy, aby se stali členy a odpor sdružení by tak byl zcela zlomen. Pravda, mohli byste založit další, nové sdružení, ale to by už nemuselo mít ty samé možnosti např. když by vzniklo až po vydání stavebního povolení, tak by samozřejmě nebylo účastníkem stavebního řízení, na rozdíl od dřívějšího sdružení a podat žalobu proti rozhodnutí může jen účastník řízení). Z toho důvodu doporučujeme, aby nový člen musel být schválen například členskou schůzí nebo výborem sdružení. Podobně je vhodné ztížit provedení změn stanov například jen souhlasí-li s tím 3/5 všech členů. - udělování plné moci s ohledem na právní úroveň českého úřednictva doporučujeme zařadit i ustanovení o udělování plné moci jménem sdružení, a to přesto, že tato věc je upravena zákonem zcela jednoznačně. Vyvarujete se tak nesmyslné argumentaci úředníků, že sdružení nemůže dát nějaké osobě plnou moc k jednání, neboť to nemá napsáno ve svých stanovách 4) Stanovy, ve dvojím vyhotovení, včetně zápisu z valné hromady (případně návrhu na registraci sdružení obsahuje v podstatě totéž) odeslat doporučeně na adresu: MV ČR. Za registraci se nic neplatí. - kontaktní osoba do průvodního dopisu je vhodné uvést, že stanovy žádáte poslat na konkrétní osobu (např. Jan Novák), neboť pokud pošta vás neodchytne doma, aby vám potvrzené stanovy předala osobně, tak si je budete muset vyzvednout na poště těžko se ale dokazuje, že jste členem sdružení (pokud neuvedete jméno, přijdou na název sdružení). Uvedením kontaktní osoby a zasílací adresy (může být odlišná od sídla) si ušetříte možné nepříjemnosti. 5) Neshledá-li Ministerstvo ve stanovách rozpor se zákonem, sdružení zaregistruje. Na adresu zmocněnce přípravného výboru zašle kopii stanov s vyznačeným dnem registrace a s otiskem razítka (ověřená kopie stanov). Právní subjektivita vzniká sdružení dnem registrace. Registraci je možno odmítnout mimo jiné proto, že stanovy obsahují diskriminující ustanovení ve vztahu k členům, nebo jsou naopak namířeny proti nečlenům sdružení, nebo proto, že se jedná o tzv. nedovolené sdružení. Nedovolenými jsou podle 4 sdružení

9 zaměřená na omezování lidských práv, sdružení která sledují dosahování svých cílů protizákonnými a protiústavními prostředky, sdružení ozbrojená nebo sdružení, která zřizují ozbrojené složky. O odmítnutí rozhodne ministerstvo do 10 dnů, přičemž proti tomuto rozhodnutí mohou členové přípravného výboru podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu. Nebyla-li zmocněnci přípravného výboru do čtyřiceti dnů ode dne, kdy ministerstvu došel návrh doručena ověřená kopie stanov nebo rozhodnutí o odmítnutí registrace, sdružení stejně vznikne a to dnem následujícím od uplynutím této lhůty. 6) Dříve bylo potřeba ještě oznámit vznik sdružení Českému statistickému úřadu a požádat o přidělení identifikačního čísla (používá se zkratka IČO), v současnosti vznik sdružení oznamuje přímo ministerstvo vnitra po provedení registrace a na výtisku stanov, který dostanete nazpět, je spolu s vyznačením registrace uvedeno i přidělené IČO. - bankovní účet je nezbytností pro poskytnutí téměř jakékoliv dotace (je vázána poskytnutím na běžný účet). Je nutné zvolit běžný účet pro právnickou osobu (pokud použijete pro fyzické osoby, vystavujete se nebezpečí, že banka ho může v souladu s podmínkami zrušit). Dopředu zvažte, jak chcete s účtem nakládat (výběr z bankomatu, počet příkazů apod.). Některé banky nabízejí speciální účty pro neziskové organizace (např. transparentní kdokoliv může sledovat příchozí a odchozí platby). 7) Po provedení registrace by měl přípravný výbor svolat ustavující členskou schůzi, na které by mělo proběhnout vytvoření (volba) orgánů podle stanov. Až do jejich vytvoření jedná jménem sdružení přípravný výbor, pokud stanovy neurčují něco jiného. Na ustavující členské schůzi by mělo být konstatováno, kdo je v souladu se stanovami zakládajícím členem (vložte to do zápisu), popřípadě můžete přijmout další členy a teprve poté by mělo dojít k volbě orgánů sdružení. Jestliže předsedu volí jiný orgán sdružení než členská schůze (např. výbor), je vhodné, aby tuto volbu provedl okamžitě. O takové zakládající členské schůzi je potřeba vést pečlivý zápis obsahující podepsanou prezenční listinu. Jestliže proběhne i schůze jiného orgánu sdružení (výboru), pak je potřeba pořídit zápis i z tohoto jednání, tyto zápisy mohou být fyzicky na jednom papíře. Je doporučováno, aby se pravidelně v intervalu podle stanov sdružení konaly členské schůze, obzvláště má-li být na nich zvolen výbor či jiný orgán oprávněný jednat jménem sdružení. (např.má-li výbor jednoroční funkční období, musí být jednou za rok zvolen, protože po uplynutí funkčního období není oprávněn jednat a všechny úkony, které učiní jsou vadné).

10 O takové schůzi je potřeba vést pečlivý zápis, jehož součástí či přílohou musí být podepsaná prezenční listina. Zápis musí obsahovat označení jednání, z kterého je pořízen; datum; hlavní body, o kterých se jednalo a doslovně/jednoznačně napsaný text bodů, o kterých se rozhodovalo spolu s označením, jestli tyto body byly schváleny či ne, popřípadě záznam o hlasování o těchto bodech (pro/proti/zdrželi se/minimum hlasů potřebných pro schválení). Jestliže zároveň proběhne i schůze jiného orgánu sdružení (např. výboru), pak je potřeba pořídit zápis i z tohoto jednání, tyto zápisy mohou být fyzicky na jednom papíře. Takový zápis je jasným a jednoznačným dokladem o tom, že řádně proběhla členská schůze, kdo byl zvolen do orgánů sdružení, koho a čím pověřily tyto orgány a kdo je tedy oprávněn jednat za sdružení. Jde o nesmírně důležitou věc. 8) Změnu stanov musí schválit ten orgán, který je k tomu podle stanov oprávněn (obvykle členská schůze), není-li tato otázka v platných stanovách upravena, lze dovodit, že je změnu stanov schválit nejvyšší orgán sdružení. O tom musí být proveden řádný zápis. Dojde-li ke změně stanov, je sdružení povinno tuto skutečnost oznámit Ministerstvu vnitra do 15 dnů od schválení změny a zároveň mu zaslat ve dvojím vyhotovení text změny. Jestliže se touto změnou z vašeho sdružení nestane sdružení, které by ani nemohlo být registrováno, zašle vám ministerstvo do 10 dnů oznámení, že bere změnu na vědomí. Jinak vás ministerstvo upozorní na závady stanov sdružení má ze zákona 60 denní lhůtu na odstranění vytčených závad a povinnost vyrozumět o tom ministerstvo do dalších 10 dnů. Neodstraní-li sdružení závady, ministerstvo jej rozpustí. Proti takovému rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu ČR. Je vhodné ministerstvu zaslat vedle textu změny i kompletní stanovy v nově schváleném znění a požádali o vyznačení registrace na tyto nové úplné stanovy v případě, že po vás budou úředníci požadovat prokázání existence sdružení a toho, že stanovy vašeho sdružení splňují nějaké podmínky (pro účast v řízení atd.). Je mnohem jednodušší jim předložit platné stanovy jako celek a ne stanovy spolu s několikerými změnami, na nichž je označeno, že je ministerstvo vzalo na vědomí takovou složitost by nemuseli někteří úředníci pochopit.

11 Dobrovolnictví jako fenomén neziskového sektoru Dobročinnost někdy se používá termín filantropie, který slovník cizích slov definuje jako lidumilnost, dobročinnost, pomoc sociálně slabým. Dobročinnost považujeme za jednu z občanských ctnost. Můžeme ji rozdělit na dvě formy dárcovství a dobrovolnictví. Dárcovství poměrně srozumitelný pojem, který se týká peněžitých či nepeněžitých darů určených přímo potřebným občanům nebo na veřejně prospěšné účely prostřednictvím sbírek, nadací a nadačních fondů. Dobrovolnictví složitější pojem, na jedné straně to může být občanská nebo sousedská výpomoc (dobrovolná činnost zaměřená zejména na rodinu, příbuzenstvo a sousedy), na straně druhé dobrovolnictví vzájemně prospěšné (což je dobrovolná činnost v rámci komunity, sportovního klubu, atd.). Oba typy dobrovolnictví se vyznačují spontánností a neočekáváním finanční odměny. Hranice mezi sousedskou výpomocí a vzájemně prospěšným dobrovolnictvím jsou neostré. Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytne svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Dobrovolnická organizace je ta, která se zabývá organizací dobrovolné činnosti např. Česká národní agentura Mládež, INEX, Dobrovolná organizace je ta, jejiž činnost je postavena na dobrovolnících např. Hnutí DUHA, YMCA, Skaut Junák, Sokol, Dobrovolná činnost nemůže být vnucená, nařízená, musí vyvěrat z potřeb a motivace dobrovolníků, zaměstnanců i vedení organizace a musí respektovat potřeby klientů či charakter služeb, které organizace poskytuje.

12 Typy dobrovolné činnosti a služby 1) Z hlediska cesty, kterou se dobrovolnictví ubírá Dobrovolnictví jež vzniká zdola nahoru založené na neformální skupině přátel, která se pustila do společné činnosti a postupně zraje k neformální strukturované skupině a dále až k registrované neziskové organizaci. V tomto případě působí pozitivně spontánní nadšení všech zúčastněných, jež pomáhá překonávat počáteční obtíže. Problémy mohou nastat, když organizace dosáhne určité úrovně, která již vyžaduje profesionální řízení, ať už dobrovolníků, či profesionálů. Dobrovolnictví, které působí zvenčí dovnitř v tomto případě jde o organizaci, v níž pracují profesionálové a která se rozhoduje začít s dobrovolníky spolupracovat či stávající spolupráci s dobrovolníky lépe organizovat. Zde je pozitivním prvkem profesionální zázemí organizace, problémem se může stát nově vytvářený vztah mezi starými zaměstnanci a přicházejícími dobrovolníky, kteří mohou být vnímáni jako cizorodý prvek. 2) Podle role, kterou dobrovolnictví hraje v organizaci Na dobrovolnících přímo závisí chod organizace dobrovolníci jsou rozhodující silou organizace. Bez jejich účasti by nebylo možné realizovat příležitostné akce, kterými se organizace prezentuje a naplňuje své poslání. Typický typ např. pro zajišťování humanitárních akcí, pro ekologické iniciativy a kampaně. Dobrovolníci vykonávají činnost společně s profesionálními zaměstnanci dobrovolná činnost není základem práce organizace. Dobrovolníci významně přispívají ke snížení finančních nákladů organizace, ale kdyby tuto činnost nevykonávali, tak by musela být zajištěna profesionálně. Nejčastěji se tento typ vyskytuje u zařízení sociálních a zdravotních. Činnost dobrovolníků není pro vlastní chod organizace nepostradatelná pomáhá zkvalitňovat provoz. Dobrovolníci představují doplnění a zkvalitnění služeb, ale organizace by bez nich mohla fungovat. 3) Z hlediska časového vymezení Dobrovolné zapojení při jednorázových akcích kampaních, sbírkách, benefičních koncertech apod., které se pořádají několikrát do roka. Činnost dobrovolníka nemusí být příliš formalizovaná a dohoda o jeho pomoci bývá jen ústní.

13 Dlouhodobá dobrovolná pomoc je poskytována opakovaně a pravidelně. Forma dobrovolného závazku, který je splnitelný pro dobrovolníka a užitečný svou pravidelností pro organizaci. Často se sepisuje dohoda mezi dobrovolníkem a organizací, v níž jsou upraveny závazky, práva a povinnosti obou stran. Organizace obvykle do dobrovolníka investuje úvodní přípravu na jeho činnost. Dobrovolná služba dobrovolný závazek na dobu několika měsíců nebo let, kdy se dobrovolník může této činnost věnovat i mimo svou zemi. Příprava dobrovolníka na jeho misi hraje významnou roli. Dobrovolná služba je profesionálně organizovaná a náklady na její realizaci mohou být dost vysoké. Charakteristické oblasti dobrovolnictví Nejčastěji se s dobrovolníky setkáme v nestátních neziskových organizacích. Ochránci životního prostředí patří mezi nejlépe organizované organizace s celostátní působností a propojením na mezinárodní sítě. Mají širokou publicitu v médiích, protože na sebe i vybrané problémy dovedou výrazně upozornit. Jsou to např. Hnutí DUHA, Děti země, Greenpeace, Český svaz ochránců přírody apod. Humanitární organizace a organizace na ochranu lidských práv působí zejména v krizových oblastech postižených válkou (během i po), během konfliktu, při rekonstrukci oblastí zničených živelnou pohromou. České organizace jako ADRA či Člověk v tísni při ČT mají vysokou mezinárodní prestiž. Prostor pro dobrovolnickou práci humanitárních organizací je spojen také s fenoménem uprchlictví, kdy v minulosti byla Česká republika zemí tranzitní, ale v současné době je již zemí, která je cílovým místem pro stovky běženců. Touto problematikou se zabývá např. Česká katolická charita, Český červený kříž, Organizace na pomoc uprchlíkům, Poradna pro uprchlíky, apod.v ČR také existují neziskové organizace, které pomáhají individuálně i skupinově znevýhodněným občanům při obraně jejich práv, protože spousta lidí stále nemá přehled o povinnostech, ale i právech. Mezi takové organizace patří např. Český helsinský výbor, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva a další občanské poradny, Amnesty International či Bílý kruh bezpečí. Sociální a zdravotní oblast jedna z nejpočetněji zastoupených oblastí, a to nejen z hlediska využití dobrovolné práce, ale i z hlediska přebírání služeb, které byly dříve státem zajišťovány nedostatečně. V této oblasti vyžaduje využití dobrovolníků profesionální přístup, protože dobrovolníci vstupují do institucí, které fungují jako

14 uzavřené systémy. K nejznámějším organizacím působícím v této oblasti patří Česká katolická charita a její síť služeb, obdobná zařízení diakonie, FOKUS, organizace vozíčkářů, Společnost DUHA, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové a celá řada dalších. Kulturní oblast řada z neziskových organizací se zaměřuje na ochranu a revitalizaci kulturních památek. Jejich působnost bývá regionální často spojena s konkrétní kulturní památkou hradem, zámkem, galerií, muzeem, atd. Tyto organizace se často věnují propagaci české kultury v zahraničí a mezinárodní spolupráci v oblasti své působnosti. Např. Za starou Ostravu, Jazzová sekce, Art Fórum, atd. Sportovní a vzdělávací činnost v této oblasti má činnost nejčastěji charakter vzájemně prospěšné dobrovolné aktivity. V ČR největší rozvoj dobrovolnictví v této oblasti zatím nenastal. V porovnání s Evropskými zeměmi a USA kde se dobrovolníci podílejí ve velké míře na vzdělávacím procesu, především u dětí na základních školách a dětí se vzdělávacími a výchovnými problémy se v ČR dobrovolnictví v těchto oblastech objevuje zejména při mimoškolních volnočasových aktivitách. Zahraniční dobrovolná služba v ČR se tento typ dobrovolnictví objevil až po r. 89, kdy k nám začali přicházet dobrovolníci zejména z USA a jiných západoevropských zemí. I u nás postupně vznikly organizace, které se začaly zabývat vysíláním dobrovolníků do zahraničí a to jak na letní workcampy, ale i na dlouhodobé zahraniční pobyty. Dobrovolná služba se liší podle typu organizace jež dobrovolníky vysílá, každá poskytuje jiné služby a výhody. Některé organizace dobrovolníky pouze vysílají, často však pracují recipročně. Mezi organizace zabývající se vysíláním dobrovolníků do zahraničí patří např. Mládež pro Evropu s programem EVS - Evropská dobrovolná služba, INEX, Agentura Mládež, Český červený kříž, ADRA, apod. Kodex dobrovolníka Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího. V každém případě je důležité, aby činnost dobrovolníka probíhala pod záštitou organizace, která poskytne dobrovolníkovi potřebné zázemí.

15 Zákon o dobrovolnické službě V dubnu 2002 byl přijat zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (dále zákon o dobrovolnické službě), který vešel v účinnost 1. ledna Zákon o dobrovolnické službě je konkrétním a nejdůležitějším výsledkem aktivit, jež proběhly v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků, vyhlášeného Organizací spojených národů pro rok Tento zákon v našem právním řádu zakotvuje několik nových pojmů, mezi než například patří dobrovolník, dobrovolnická služba, vysílající a přijímající organizace. Ovšem upravuje pouze podmínky pro státem podporované dobrovolnictví, nikoliv podmínky dobrovolné činnosti obecně. Z toho vyplývá, že neexistuje povinnost dobrovolníků či organizací naplňovat podmínky tohoto zákona, pokud nestojí o podporu státu v této oblasti.

16 Grantové žádosti a projekty Psaní projektů patří v České republice k základní a nejběžnější fundraisingovou metodu. Grant (nadační příspěvek nebo dotace) získává se na základě žádosti o grant, podkladem k žádosti je projekt získané prostředky jsou účelově vázané (striktně dle rozpočtu projektu) udělují ho nadace, nadační fondy, grantové agentury (soukromé instituce) dotace poskytují ministerstva, obce, kraje (veřejné instituce) po vyčerpání grantu je nutné provést vyúčtování Grantová přihláška písemné žádost o podporu, není zpravidla delší než stránek Plní pět funkcí: Představuje program naše myšlenky a námi navrhovaná řešení Seznamuje s plánem je to podrobný plán naší činnosti vedoucí k dosažení cílů Je žádostí nikoliv úpěnlivou prosbou o pomoc Je nástrojem přesvědčování Je slibem a závazkem Projekt plánovaná a časově omezená aktivita, u které je jasně definován cíl a vymezeno časové trvání organizovaná činnost lidí směřující k předem definovaným cílům, která vyžaduje zdroje a úsilí. Je jedinečná (a proto riskantní), má svůj rozpočet, harmonogram a konec. Výsledky projektu je možno měřit. jedinečný proces se svým začátkem a koncem, řízený lidmi tak, aby dosáhl vytyčených cílů za daných nákladů, harmonogramu a kvality Při psaní projektů musíme především dbát na dodržování pravidel a podmínek stanovených potenciálním dárcem, kterého žádáme o podporu. Většina dárců totiž za nedodržení jimi stanovených pravidel naši žádost vyřadí z grantového řízení, často pouze i pro formální nedostatek. Proto ještě předtím než začneme psát, je nutné si přečíst veškeré podmínky dárce. Kdo může žádat a kdo ne Kolik prostředků má grantující organizace k dispozici O kolik můžeme požádat a jak velké % tvoří spolufinancování

17 Jaká je doba trvání projektu resp.grantu Jaký je termín uzávěrky (zda stačí razítko pošty a nebo je třeba žádost doručit) Jaké jsou požadavky na formální stránku žádosti, včetně příloh Zda je k dispozici předepsaný formulář Jaká jsou kritéria pro hodnocení podaných žádostí Kdy budou známy výsledky Kolik kopií dárce vyžaduje Jaký je způsob podání (zalepená nebo nezalepená obálka, osobní podání, ) Pamatujte že žádost o grant má větší úspěch pokud je pozitivní. Žádost o grant nemůže být směřována proti něčemu, ale pro něco Obecné charakteristiky projektu: Rozsáhlost a jedinečnost projekt je unikátním a jedinečným souborem činností, které se odlišují od činností rutinních nejen svým obsahem, ale i cílovým zaměřením. Projekt jako jedinečná aktivita nemívá vzor v minulosti a ani v budoucnu se zřejmě nebude zcela přesně opakovat. Různorodost činností projekt vyžaduje sjednocení úsilí a dovedností mnoha odborníků z různých oblastí lidské činnosti. Projektové činnosti se prolínají organizačními liniemi, což přináší nutnost hledat řešení pro nové a unikátní problémy, takže dosažení cílového stavu je závislé na vzájemné provázanosti dílčích činností, například odlišný rozsah projektu marketingové kampaně na nový výrobek nebo projektu občanské nebo průmyslové výstavby. Hodně vazeb např. v množství partnerů, navazujících činností apod. Projekt vyžaduje sjednocení finančních prostředků nebo participujících účastníků. Omezené zdroje projekt má dočasný charakter, a to především v případě, kdy má určenou délku trvání. Všechny zdroje (lidské, materiální i finanční) jsou organizovány výlučně pro potřebu naplnění projektových cílů, a předpokládá se, že jejich využívání bude po dosažení cíle ukončeno. Stres a dynamičnost projekt je snahou o dosažení změny, při které je prováděna řada činností během limitovaného času, v rámci omezených zdrojů a nákladů, s tlakem na dosažení kvalitativních parametrů, což přináší řadu zátěžových situací, dynamickou a různorodou změť činností, nutných reakcí na měnící se podmínky.

18 Omezená moc projekt zahrnuje ve své jedinečnosti a neopakovatelnosti v sobě jisté prvky neurčitosti a rizika, kdy jeho realizátoři musí dodržovat stanovené limity, jejich rozhodování je tak omezováno a pohybuje se v mezích schváleného postupu. Základním kamenem budoucího úspěšného projektu je poznání potřeb a zájmů všech, kterých se projekt dotkne. Předpokladem dlouhodobě udržitelného projektu je udržení rovnováhy aktérů. Rovnováha mezi zájmy realizátorů, potřebami cílových skupin a postoji odpůrců projektu tedy oponenty, může být narušována i sebemenší akcí, která vyvolá nespokojenost a následnou negativní reakci. Svět je plný lidí, kteří mají svoje zájmy, pozice a vliv. Čím dříve si to uvědomíme a čím dříve začneme zjišťovat postoje a názory oponentních skupin, tím lépe. Velmi častou chybou totiž bývá, že se opomíjí možnost, že i zcela jistě velmi prospěšný projekt může někomu přinést i problémy. Může jít o konkurenční firmu nebo organizaci, politické odpůrce, ekologicky zaměřené organizace apod. Udržování rovnováhy aktérů je úkolem, který by měl být plněn již od začátku příprav projektu. Základním výstupem tohoto kroku by měla být analýza potřeb všech dotčených aktérů ve vazbě na identifikaci problému, který má být řešen. Charakteristiky úspěšnosti projektu Projekt je úspěšný, pokud a) je dokončen v plánovaném termínu, b) nebyly podstatně překročeny náklady (peníze, lidé, nástroje), c) bylo dosaženo cíle výsledek je použitelný, je uznána jeho kvalita, funkčnost. Projekt je neúspěšný, pokud a) základ projektu je nezdravý (zadavatel, cíl, lidé, motivace, kompetence jsou v nepořádku), tj. situace, kdy sice děláme věci správně, ale ztrácíme čas a energii nad nesprávným tématem, b) nemá dostatečnou podporu vedení, c) má nejasně definovaný cíl (z hlediska začátku a konce), d) jsou chyby v plánování a řízení projektu, e) jsou užity špatné plánovací techniky, f) je nedostatečná přizpůsobivost projektu měnícím se podmínkám, g) je nedostatečná pozornost věnována lidskému faktoru, h) chybí odborné znalosti, i) je nesprávně vybraný vedoucí projektu,

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Domov Ráček o.p.s. Activities and financing of non-profit organization Eva Kounovská

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více