PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe"

Transkript

1 VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe Závìreèná konference èervna 2012 V Saském zemském snìmu Foto: Steffen Giersch

2 POZADÍ PROJEKT LABEL Od povodòových událostí v roce 2002 byla uèinìna nebo naplánována èetná opatøení za úèelem prevence pøed povodnìmi. Stále se mìnící okrajové podmínky - mimo jiné také vlivem klimatických zmìn - vyžadují prùbìžné èinnosti a koordinace nad rámec hranic. Projekt LABEL spojil státy, zemì, zemské okresy a obce a také aktéry na evropské úrovni z celého povodí Labe i ze sousedních oblastí za úèelem zajištìní dlouhodobé strategie pro adaptaci na povodòová rizika. Pøitom stojí v centru pozornosti mezioborová spolupráce subjektù územního plánování a vodního hospodáøství. Pøedstavení a posouzení rizika, opatøení v oblasti územního plánování a vodohospodáøské koncepty jsou spojeny s koncepcemi využití prostøednictvím 20 partnerù ze ètyø státù. KONFERENCE Výsledky projektu budou pøedstaveny na závìreèné konferenci spoleènì s ohlédnutím za úspìšnými èinnostmi od povodnì na Labi v roce 2002: nový atlas Labe (pøeshranièní celoplošné informace o povodòových rizicích), adaptaèní opatøení, strategie územního rozvoje. Bude probrána také ochrana pøed katastrofami. Navíc bude udìlena cena mediální soutìže LABEL pro prevenci pøed povodnìmi. Saský ministerský pøedseda Stanislaw Tillich spoleènì s dalšími osobnostmi zhodnotí a prodiskutuje získané poznatky v Politickém fóru. Spoleènì chceme klást dùraz na další formování této úspìšné, témìø deset let trvající spolupráce! Foto: Steffen Giersch Konferenci zaštiťuje Dr. Matthias Rößler, prezident saského zemského snìmu. 2

3 TVRTEK, :00 Zahájení a pøivítání Dr. Matthias Rößler, prezident Saského zemského snìmu (DE) Úvod: Deset let poté spolupráce na mnoha úrovních Markus Ulbig, státní ministr vnitra, Sasko (DE) Praktické prožívání sousedství subjekty na horním a dolním toku øeky Miloš Petera, námìstek hejtmana Støedoèeského kraje (CZ) Všichni jsme na jedné lodi: Strategie pro povodí Labe 9:30 politika EU a podpora nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik Irina Cruceru, Generální øeditelství pro regionální politiku, Evropská komise (EU) Politická spolupráce v oblasti politiky územního rozvoje v povodí Labe z pohledu spolkové vlády Dr. Katharina Erdmenger, Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje mìst (DE) Adaptace na povodòová rizika v povodí Labe projekt LABEL Andreas Kühl, Saské státní ministerstvo vnitra (DE) P edcházení rizik m pro subjekty na horním a dolním toku Labe a Dunaje 11:00 Dopady technických retenèních opatøení na horním toku Labe Prof. Dr. Hans Moser, Spolkový ústav hydrologický (DE) Odpovìdnost subjektù na horním toku - preventivní opatøení v Èeské republice Josef Reidinger, Ministerstvo životního prostøedí (CZ) Mezinárodní spolupráce v povodí Dunaje porovnání s Labem Dr. Clemens Neuhold, Spolkové ministerstvo zemìdìlství a lesnictví, životního prostøedí a vodohospodáøství (AT) Máme se uèit od Labe? Výzvy na Tise Attila Lovas, Øeditelství pro Støední Tisu (HU) 12:30 Polední pøestávka 3

4 TVRTEK, Labe 2002 až 2012 hodn jsme se nau ili 13:30 Pouèení z roku 2002 zkušenosti a opatøení Ulrich Kraus, státní ministerstvo životního prostøedí a zemìdìlství (DE) Povodnì na Labi v letech 2002 a 2006 z pohledu ochrany pøed katastrofami Karsten Neumann, okres Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoøí (DE) Jaroslav Pikal, Ústecký kraj (CZ) Letní povodnì roku 2010 v povodí Lužické Nisy Bernd Lange, zemský rada okresu Görlitz (DE) Jaros³aw Wojciechowski, vojvodství Dolní Slezsko (PL) DISKUZE Odvrácení nebezpeèí z lokálního hlediska, mj. za úèasti: Uwe Restetzki, profesionální hasièský sbor Görlitz (DE) Martin Pùta, starosta mìsta Hrádek nad Nisou (CZ) Dr. Steffen Laub, starosta mìsta Olbernhau (DE) (zatím úèast nepotvrzena) Výhled do budoucnosti: LABE-ELBE 2012plus 15:45 Všichni jsme na jedné lodi: znát povodòová rizika pøizpùsobit se! Výsledky projektu LABEL, se zamìøením mj. na: - mapy povodòových rizik / atlas - adaptace územního plánování - cestovní ruch a lodní doprava z hlediska povodòových rizik 17:15 Zakonèení Spoleèná pøednáška partnerù LABEL / diskuze 17:30 Exkurze (podrobnosti viz stranu 6) 19:30 Veèeøe v budovì Saské státní kanceláøe (Kuppelhalle), Archivstraße 1, Drážïany 4

5 PÁTEK, Politické fórum 9:00 Výhled: Zvládání povodòových rizik pro budoucnost Stanislaw Tillich, ministerský pøedseda Svobodného státu Sasko (DE) PhDr. Vojtìch Belling, státní tajemník pro evropské záležitosti (CZ) Dr. Wolfgang Streitenberger, poradce generálního øeditele, Generální øeditelství pro regionální politiku, Evropská komise (EU) Jan Mücke, parlamentní státní tajemník pøi spolkovém ministru dopravy, stavebnictví a rozvoje mìst (DE) 10 let nadnárodní spolupráce výsledky a p ání na politiku 10:00 Zvládání povodòových rizik - 10 let po povodni na Labi Frank Kupfer, státní ministr životního prostøedí a zemìdìlství, Sasko (DE) Pøání na politiku: Klíèová poselství LABEL Andreas Kühl, státní ministerstvo vnitra (DE) Helena Skálová, Ministerstvo životního prostøedí (CZ) Udìlení ceny v mediální soutìži Protipovodòová ochrana 11:15 PANELOVÁ DISKUZE Všichni jsme na jedné lodi Co mùžeme v budoucnu ještì zlepšit? 12:30 Zakonèení konference Moderátor konference: Robert Burdy, Støedonìmecký rozhlas (mdr) 5

6 EXKURZE TVRTEK, , 17:30 18:30 1. Albertinum archa um ní Tzschirnerplatz 2, Drážïany; vchod pøes Brühlskou terasu Povodeò v roce 2002 postihla také Albertinum byly zatopeny sklepní skladovací prostory. Díky rozsáhlé akci na záchranu umìní však byla díla pøesunuta do bezpeèí. Požadavek skladovacích prostor pro nevystavovaná díla, které by byly zabezpeèeny pøed povodnìmi, byl v Albertinu uveden do praxe: vznikla archa pro umìní. Foto: David Brandt (2010) DE, EN, CZ, PL max. 30 úèastníkù 2. Sklen ná manufaktura Lennéstraße 1, Drážïany Ve Sklenìné manufaktuøe firmy Volkswagen se vyrábí VW Phaeton. Jedná se o otevøenou, transparentní stavbu, která se nachází uprostøed Drážïan. Tak je celá montáž Phaetonu zinscenována jako veøejný zážitek. Foto: X-Weinzar DE, EN, CZ, PL max. 100 úèastníkù 3. Prohlídka Drážd an na téma protipovod ové ochrany Mìsto Drážïany není ohroženo povodnìmi pouze ze strany Labe, ale také rùznými menšími øekami a potoky. Protipovodòová zaøízení mìsta byla a jsou od povodòových událostí roku 2002 stále renovována. Pøi prohlídce historického mìsta budou pøedstavena nìkterá zajímavá ochranná zaøízení. Foto: Steffen Müller DE, EN, CZ, PL max. 60 úèastníkù 6

7 ORGANIZA NÍ POKYNY Foto: Unger Místo konání Zasedací sál Saského zemského snìmu Bernhard-von-Lindenau-Platz Drážïany P ihláška Úèast na konferenci je zdarma, poèet úèastníkù je však omezen. Pøihlašte se proto do pomocí pøiložené pøihlášky u: Saského státního ministerstva vnitra Oddìlení 45: Evropské územní plánování, regionální rozvoj Fax: ++49 (0) Použijte prosím pøihlášku (ke stažení také na webové stránce LABEL: Ubytování Seznam s doporuèenými hotely je k dispozici ke stažení na Pokoje jsou objednány v hotelu Motel One na Dresdner Palaisplatz. Zde máte až do možnost rezervovat si pokoj pod heslem LABEL : Motel One, Palaisplatz 1, Dresden Tel.: ++49 (0) Fax: ++49 (0) Popis prê íjezdu s využitím ve ejné dopravy S-Bahn (pøímìstská železnice) až do zastávky Dresden - Mitte, potom dále pìšky smìrem k Labi tramvají è. 11 až do zastávky Am Zwingerteich nebo linka 4, 8 a 9, zastávka Theaterplatz 7

8 Po adatel Lead partner projektu LABEL Saské státní ministerstvo vnitra Evropské územní plánování, regionální rozvoj Kontaktní osoby: Regina Hille, Andreas Kühl Tel.: ++49 (0) , Fax: ++49 (0) Externí koordinace projektu LABEL, odborn organiza ní podpora konference INFRASTRUKTUR & UMWELT, Professor Böhm und Partner Kontaktní osoby: Stefanie Greis, Dr. Peter Heiland Tel.: ++49 (0) , Fax: ++49 (0) Projektoví partne i The project is implemented through the CENTRAL EUROPE programme and co-financed by the European Regional Development Fund. CENTRAL EUROPE is a European Union programme that encourages cooperation among the countries of Central Europe to improve innovation, accessibility and the environment and to enhance the competitiveness and attractiveness of their cities and regions.

Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit

Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit ELBE-LBE spatial planning flood management strategy Preventivní opatøení ochrany pøed povodněmi prostøednictvím nadnárodního územního plánování v povodí Labe Výsledky a návrhy aktivit ELBE -LBE Preventivní

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference 2. mezinárodní konference PROMÌNY EVROPY 2008 www.neweurope.cz 17. - 18. dubna 2008 Zasedací síò Nové radnice Mariánské námìstí Praha 1 - Staré Mìsto DTO CZ, s.r.o. ve spolupráci s VŠE Praha poøádá mezinárodní

Více

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Kompletní florbalové vybavení pro školy a organizace www Sady florbalových holí Salming Campus 32 zdarma 10 holí + 10 míèkù + šortky

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec Tøinec Kontakt 4 0 0 2 Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Zpráva o èinnosti Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec tel.: 558 321 280, fax: 558 321 300 www.hrat.org, hrat@hrat.org

Více

do krajského zastupitelstva

do krajského zastupitelstva Ing. JIŘÍ ŠULC kandidát na hejtmana 2. Ing. Pavel Tošovský 3. Josef Benda 4. Ing. Jan Řehák 5. Hana Lukáčová 6. Antonín Terber 7. Robert Šatník 8. PhDr. Vlastimil Doležal 8. MUDr. Vladimír Záhorský Vaši

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

2001-2006 zpráva o stavu geoparku

2001-2006 zpráva o stavu geoparku 2001-2006 zpráva o stavu geoparku informace o pøípravách vzniku geoparku na území Støíbrska, Konstantinolázeòska a Plánska jako souèásti Èesko-Bavorského Geoparku geopark geoloci _ kouzlo naší zemì Podoba

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006

zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006 zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006 program _shrnutí dosud realizovaných aktivit a projektù _seznámení s vývojem projektu Èesko-Bavorský Geopark _pøedstavení jednotlivých partnerù projektu

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více