Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu Dobrovolnická práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu 75.2. Dobrovolnická práce"

Transkript

1 Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství pro vztahy s občany Oddělení pro sledování veřejného mínění. Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu 75.2 Dobrovolnická práce Brusel, 27. června 2011 Pokrytí: Populace: Metodika: SHRNUTÍ EU27 ( občanů Evropy) občané Evropy ve věku nad 15 let osobní dotazování (metoda CAPI osobní dotazování za pomoci počítače) Období dotazování: od 13. dubna do 2. května 2011, provedla společnost TNS Opinion Úvod...2 I. ZKUŠENOST S DOBROVOLNICKOU PRACÍ Provozují Evropané dobrovolnickou práci? V kterých oblastech provádějí Evropané dobrovolnickou práci?...9 II. OBRAZ DOBROVOLNICKÉ PRÁCE V kterých oblastech hraje dobrovolnická práce důležitou úlohu? Jaké jsou hlavní výhody dobrovolnické práce?...14 III. OČEKÁVÁNÍ Měl by být rámec, v němž působí dobrovolnický sektor, definován: na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU? Jaká je podpora vytvoření dobrovolnických záchranných týmů v každém regionu?..19 IV. EVROPANÉ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA Jaká spojení mohou vzniknout mezi staršími a mladými lidmi?...20

2 Úvod Z podnětu Evropského parlamentu byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, zatímco rok 2012 bude Evropským rokem mezigenerační solidarity. To jsou pro Evropský parlament dva dobré důvody, aby provedl průzkum Eurobarometru a zjistil, co si Evropané myslí o těchto dvou pojmech, a lépe pochopil, jaké s nimi mají zkušenosti a jak je uvádějí do praxe. Tento průzkum provedla společnost TNS opinion ve dnech 1. až 16. května 2011 za finanční, hospodářské a společenské krize, která zasáhla všechny části evropské společnosti. Před provedením rozboru odpovědí, jež Evropané poskytli, je nezbytné vyzdvihnout některé důležité prvky, které lze z tohoto průzkumu vyvodit. Vzh Vzhledem k rozdílnému postavení dobrovolnického sektoru v jednotlivých členských státech je velmi obtížné dospět ke všeobecnému závěru. Vzhledem k nedostatku údajů z Eurostatu nebo jiných obecných statistik nelze s jistotou určit počet Evropanů, zapojených do dobrovolnické práce. Je velmi obtížné odhadnout podíl dobrovolnického sektoru na HDP EU a jejích členských států. K dispozici nejsou žádné statistiky za celou EU. Vnitrostátní údaje jsou k dispozici jen v několika zemích. V V rámci EU panuje široká shoda v tom, že dobrovolnictví hraje důležitou společenskou úlohu, založenou na hodnotách spojených se solidaritou. Přispívá k občanskému uvědomění, zejména díky skutečnosti, že je pevně zakotveno na místní úrovni, a to je faktor přispívající k osobnímu rozvoji a naplnění. Jak uvedla zpravodajka, paní Marian Harkinová: Lidé nevykonávají dobrovolnickou práci pro zisk, je neplacená. Do dobrovolnické práce se lidé zapojují ze své vlastní vůle. Dobrovolnická práce přináší prospěch mimo rodinu a přátele. Na dobrovolnictví se může podílet každý. 22 až 25 % Evropanů je zapojeno do dobrovolnické práce V tomto průzkumu uvedlo 6462 z Evropanů ve věku nad 15 let, kteří byli dotazováni, že se pravidelně nebo příležitostně zapojují do dobrovolnické práce. To je 24 % respondentů. Průzkum Eurobarometru prováděný Komisí v únoru 2007 uvádí, že spolehlivě můžeme odhadovat, že do dobrovolnické práce se zapojuje více než 100 milionů občanů. Tyto dva průzkumy tak mají podobné výsledky. 2

3 Evropský průměr, pokud jde o dobrovolnictví, je třeba modulovat na základě národních výsledků (viz tabulku na straně 8). Nizozemsko (57 %), kde je dobrovolnická činnost nejrozšířenější, dělí od Polska (9 %), kde je nejméně obvyklá, 48 bodů. Dvanáct zemí je nad evropským průměrem a patnáct pod evropským průměrem. V sedmi z nich nedosahuje dobrovolnická činnost ani 20 %. Sociodemografický profil evropských dobrovolníků Dobrovolnické činnosti jsou nejvíce nakloněni respondenti od 20 let výše (32 %), za nimi následují studenti (26 %). Co se týče zaměstnání, 34 % manažerů uvádí, že jsou zapojeni do dobrovolnické činnosti, zatímco u nezaměstnaných je to 17 %. Sport a kultura: hlavní oblasti dobrovolnické práce 24 % respondentů, kteří uvedli, že jsou zapojeni do dobrovolnické činnosti, bylo dotazováno na druh jejich dobrovolnické práce. o 24 % odpovědělo, že vykonávají dobrovolnickou činnost ve sportovním klubu nebo v klubu outdoorových aktivit. o 20 % odpovědělo v kulturní, vzdělávací nebo umělecké organizaci. o 16 % uvedlo, že vykonávají dobrovolnickou činnost v charitativních organizacích nebo v organizacích zajišťujících sociální pomoc, v nevládních organizacích, humanitárních sdruženích nebo v oblasti rozvojové pomoci. Solidarita a humanitární pomoc: oblast, v níž hraje dobrovolnický sektor nejdůležitější úlohu Všichni respondenti byli dotázáni na oblasti, v nichž podle nich hraje dobrovolnický sektor důležitou úlohu. Tři ze čtyř nejčastěji zmiňovaných oblastí se přímo týkaly solidarity a integrace. o Solidarita a humanitární pomoc byly v odpovědích dvě nejčastěji zmiňované oblasti, a to v 37 %. Zajímavé je povšimnout si velmi jasného rozdílu mezi tím, jak všichni Evropané obecně vnímají význam uvedené oblasti, a dobrovolnickou prací vykonávanou 24 % respondentů, kteří jsou do této práce skutečně zapojeni. Sport je například hlavní dobrovolnickou činností, ačkoli jen 15 % respondentů uvádí, že hraje významnou úlohu. o Na druhém místě je s 32 % systém péče o zdraví. 3

4 o Následuje oblast vzdělávání a odborné přípravy a oblast životního prostředí, obě s 22 %. o Čtvrtou oblastí, u níž jsou Evropané přesvědčeni, že dobrovolnický sektor hraje důležitou úlohu, je sociální začlenění znevýhodněných občanů s 21 %. Stejná otázka byla položena v minulém roce v průzkumu Eurobarometru prováděném Komisí. V porovnání těchto dvou průzkumů se u prvních tří oblastí projevil nárůst o 2 až 8 procentních bodů. Jako poslední byla zmíněna úloha dobrovolnické práce při budování evropské identity s pouhými 3 %. Nejvýznamnějším kladem dobrovolnické práce v EU je udržování a posilování sociální soudržnosti Tato odpověď znovu dokazuje, do jaké míry je solidarita ústředním bodem názorů Evropanů na dobrovolnickou práci. o Posilování sociální soudržnosti bylo jako první uvedeno 34 % respondentů a posilování základních hodnot solidarity 25 % respondentů. o Další dvě položky uváděné respondenty jsou přímo spojeny s výhodami, které mohou dobrovolníci využívat. Příspěvek dobrovolnické práce k osobnímu naplnění a rozvoji dobrovolníků tak získal 25 % a úloha dobrovolnické práce při získávání znalostí a integraci do pracovního života 22 %. o Ekonomickou hodnotu dobrovolnického sektoru pro EU uvedlo jen 12 % respondentů. Stanovení provozního rámce pro dobrovolnický sektor na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU: rozdělená odpověď. Jak jsme viděli v předchozích odpovědích, Evropané to vnímají tak, že úloha dobrovolnického sektoru nebo jeho ekonomický význam na úrovni EU jsou omezené. Proto není nijak překvapující zjištění, že Evropané nejsou zajedno, pokud jde o rámec, v němž by měl dobrovolnický sektor působit. 47 % je přesvědčeno, že by to mělo být definováno v evropské chartě dobrovolníků, zatímco 45 % uvádí, že je na každém členském státu, aby si stanovil vlastní vnitrostátní rámec. 4

5 Důležité je uvést, že ve státech, kde je dobrovolnická práce nejobvyklejší, se neuznává eventuální přidaná hodnota Evropské charty dobrovolníků. Respondenti v Nizozemsku, Dánsku, Finsku a Rakousku jsou tak chartou nadšeni nejméně. Naopak v zemích, kde je dobrovolnická práce nejméně obvyklá, zejména ve Španělsku, na Kypru a v Řecku, je evropský rámec považován za velmi žádoucí. Vytvoření dobrovolnických záchranných týmů v každém regionu má obrovskou podporu V reakci na vlnu přírodních katastrof a neštěstí by si Evropský parlament přál, aby členské státy EU a jejich místní a regionální orgány vytvořily v každém regionu dobrovolnické záchranné týmy. Když byli Evropané dotázáni, zda by tyto týmy byly užitečné, 88 % jich souhlasilo s tím, že by užitečné byly. Podpora mezigenerační solidarity Rok 2012 se stane rokem mezigenerační solidarity. Respondentům byla nabídnuta tři tvrzení. Z jejich odpovědí vyplynulo jasné pořadí: o tvorba pracovních míst pro mladé lidi v oblasti poskytování pomoci starším a závislým lidem získala 45 %, o následovalo zajištění stejného přístupu k pracovním místům a k odborné přípravě pro všechny věkové skupiny s 38 %, o podpora lidí ve věku přes 60 let, aby zůstali na trhu práce a předávali své zkušenosti další generaci, získala 23 %. Pozn.: Upozorňujeme čtenáře, že výsledky průzkumu jsou odhady, jejichž přesnost závisí stejnou měrou na velikosti vzorku a na zjištěných procentních hodnotách. V případě vzorku přibližně respondentů (obvykle používaná velikost vzorku v měřítku členských států) se skutečné procento tj. výsledek dosažený v případě, že by se průzkumu zúčastnili všichni občané pohybuje v rozsahu následujících mezí spolehlivosti: Zjištěná procentní hodnota Chybová tolerance 10 % nebo 90 % +/- 1,9 procentních bodů 20 % nebo 80 % +/- 2,5 procentních bodů 30 % nebo 70 % +/- 2,7 procentních bodů 40 % nebo 60 % +/- 3,0 procentních bodů 50 % +/- 3,1 procentních bodů 5

6 I. ZKUŠENOST S DOBROVOLNICKOU PRACÍ 1. Provozují Evropané dobrovolnickou práci? Q15 Provozujete v současné době pravidelně nebo příležitostně dobrovolnickou činnost? 1) Evropský průměr Total Yes : 24% 1 1 Yes, on a regular basis Yes, on an occasional basis No 75% DK 24 % Evropanů provozuje v současné době pravidelně nebo příležitostně nějakou dobrovolnickou činnost, podíl mužů a žen je naprosto stejný. 6

7 2) Rozdíly v jednotlivých státech Total 'Yes' No DK NL DK FI AT LU DE SI IE EE SK BE IT EU27 FR LT CZ CY UK LV HU SE MT ES EL RO BG PT PL 4 39% 3 35% 34% 34% 3 30% 29% 26% 26% 24% 24% 24% % 15% 14% 14% 1 1 9% % 65% 66% 6 70% 70% 74% 7 75% 76% 76% % 79% 8 85% 86% 85% 85% 8 90% 4 Zapojení do dobrovolnické činnosti se v jednotlivých členských státech velmi výrazně liší. Nizozemsko (57 %) dělí od Polska (9 %) 48 procentních bodů. Země s nejvyšším počtem dobrovolníků jsou spíše v severní polovině Evropské unie (Nizozemsko 57 %, Dánsko 43 % a Finsko 39 %). 7

8 3) Sociodemografické rozdíly Celkem Ano Ne Neví Věk při ukončení vzdělání Zaměstnání EU27 24 % 75 % 1 % % 83 % 1 % % 77 % % 67 % 1 % Stále studuje 26 % 73 % 1 % Osoba samostatně výdělečně činná 29 % 70 % 1 % Manažer 34 % 66 % - Jiní pracovníci v administrativě 24 % 76 % - Manuální pracovníci 22 % 78 % - Osoby v domácnosti 21 % 78 % 1 % Nezaměstnaný(á) 17 % 83 % - Důchodci 22 % 77 % 1 % Studenti 26 % 73 % 1 % Analýza sociodemografických proměnných ukázala, že nejvzdělanější Evropané nejspíše uvádějí, že jsou zapojeni do dobrovolnické práce (32 % těch, kdo studovali do věku nejméně 20 let). Dále jsou kategorií s největším počtem dobrovolníků manažeři (34 %), zatímco nezaměstnaní jsou kategorií s nejmenším počtem dobrovolníků (17 %). 8

9 2. V kterých oblastech provádějí Evropané dobrovolnickou práci? Otázka položená 24 % respondentů, kteří uvedli, že v současné době provádějí pravidelně nebo příležitostně nějakou dobrovolnickou činnost. Q16 V jakém typu organizace nebo sdružení provádíte dobrovolnickou činnost? 1) Evropský průměr In a sports club or club for outdoor pursuits (sports, fishing and hunting) 24% In a cultural, educative or artistic association In a charity organisation or social aid organisation, NGO, a humanitarian association, development aid In a community or neighbourhood association In a religious or church organisation 20% 16% 1 1 In an organisation for protection of the environment, animal rights, etc. In a leisure association or club for the elderly In a leisure association or club for the young people (scouts, youth clubs, etc.) In an association defending the interests of patients and/or disabled In a professional organisation In a trade union In an organisation for the defence of the rights of minorities (association against racism, against discrimination of women, or for the rights of homosexuals, etc.) In a consumer organisation In a political party or a political organisation 6% 5% 4% 4% Other (SPONTANEOUS) 1 DK Většina evropských dobrovolníků provádí svou dobrovolnickou činnost ve sportovních klubech nebo ve sdruženích outdoorových aktivit (24 %). Jedna pětina dobrovolníků provádí dobrovolnickou činnost v kulturním, vzdělávacím nebo uměleckém sdružení (20 %) a 15 % v charitativní organizaci nebo organizaci poskytující sociální pomoc, v nevládní organizaci, v humanitárním sdružení nebo v oblasti rozvojové pomoci. 9

10 2) Rozdíly v jednotlivých státech Irsko, Dánsko a Německo jsou tři země, v nichž se respondenti nejčastěji věnují dobrovolnické činnosti v oblasti sportu nebo outdoorových činností. Itálie a Francie jsou země, kde jsou respondenti nejvíce zapojeni do kulturních, vzdělávacích nebo uměleckých sdružení. 10

11 II. OBRAZ DOBROVOLNICKÉ PRÁCE 1. V kterých oblastech hraje dobrovolnická práce důležitou úlohu? Následující otázka byla položena všem respondentům bez ohledu na to, zda jsou zapojeni do dobrovolnické práce. Q11 V které z následujících oblastí hraje podle vás dobrovolnická práce důležitou úlohu? 1) Evropský průměr Oblasti, v nichž všichni Evropané považují dobrovolnickou práci za důležitou, přímo neodpovídají činnosti 24 % Evropanů, kteří jsou zapojeni do dobrovolnické práce. Solidarity and humanitarian aid 34% 3 Health care 24% 3 Education and training 14% 2 Environment 18% 2 Social inclusion of disadvantaged citizens 2 20% Protection of human rights Active ageing Employment Sport 10% 1 15% 15% 15% 16% 2 20% 75.2 (April-May 2011) (May 2010) Culture 10% 1 Intercultural and interreligious dialogue 9% Intergenerational dialogue 9% 8% Consumer protection 9% Democratic life Construction of European identity None (SPONTANEOUS) Other (SPONTANEOUS) 0% DK 6% ; Eurobarometr/Evropská komise I když solidarita a humanitární pomoc jsou stále hlavními oblastmi, v nichž je úloha dobrovolnického sektoru považována za důležitou (+3 body), došlo ve srovnání s květnem 2010 k významnému nárůstu podílu hlasů, připisujících důležitou úlohu dobrovolnické práci v oblasti zdravotní péče (+8) a vzdělávání (+8). Před méně než jedním rokem nebylo vzdělávání a odborná příprava mezi třemi hlavními oblastmi. 11

12 2) Rozdíly a trendy v jednotlivých státech Solidarita a humanitární pomoc Zdravotní péče Vzdělávání a odborná příprava Životní prostředí Sociální začlenění znevýhodněných občanů Ochrana lidských práv Aktivní stárnutí Zaměstnanost Sport Kultura * * 75.2 Rozdíl Rozdíl Rozdíl Rozdíl Rozdíl Rozdíl Rozdí l Rozdíl Rozdíl Rozdíl EU 27 34% % % 2 % +8 18% +4 20% % % +2 10% 15% +5 16% 15% % -1 BE % 35% % 24% +5 18% % 18% -1 16% % = 18% % 1-2 BG % +12 8% % 24% +8 26% % +6 14% 24% +10 6% -3 4% -1 CZ 44% % % 10% +1 24% 30% +6 24% % % 19% % +3 15% 10% -5 9% -2 DK 34% 38% % % 19% = 16% 19% +3 25% 2-2 5% +2 49% % 1-2 DE 34% 36% % % % % 19% +1 14% % = 16% 16% = EE 26% 28% % +8 19% % 36% +7 20% % +5 9% 10% +1 10% % = IE 1 14% +3 15% 24% +9 16% 30% +14 8% 10% % 25% % 26% +2 9% 9% = EL % +14 8% % 50% = % -2 25% 26% +1 26% 24% -2 ES 54% 48% -6 18% 24% % +8 16% % 25% -3 29% 24% % +4 4% -1 8% -1 FR % % 26% % +2 16% % 18% -1 20% % +6 24% 24% = 14% 1-1 IT 3 40% +3 30% % % +3 28% % % +1 CY 68% 68% = 15% 20% +5 15% 16% = 18% % 40% = 2 15% -7 10% % = LV 20% 24% % % % 24% % +4 4% 5% % +6 10% 9% % +1 LT 2 26% % % 19% % +4 18% % % % -3 LU 44% 49% +5 15% 24% +9 19% 24% +5 16% 19% +3 25% % 20% +2 19% 20% +1 10% 20% % 16% -2 15% 1-3 HU 3 35% +3 26% % 18% +8 25% 28% +3 24% % 9% +5 10% 18% +8 9% % 10% = MT 35% 38% % +8 19% % 20% = 24% % 19% +3 30% % % 9% -5 9% 10% +1 NL 28% % % % +4 24% % 19% +4 24% 2-3 4% 8% +4 35% 34% AT 26% 38% % 46% % % 25% = 24% % = 16% % 10% = PL 25% 29% +4 36% 55% % 19% = 9% 14% +5 18% 18% = % % 4% -2 8% 9% +1 PT 45% 48% +3 29% % % % % % +11 9% % -1 RO 34% 40% % +6 16% 29% % % 8% +3 15% % +1 4% -1 SI 56% 54% -2 10% 18% +8 9% 15% % % 18% % 15% -3 18% 1-7 SK 39% 50% % +8 10% % % +2 24% 2-1 9% % 15% +1 16% 14% -2 15% 1-3 FI % % 15% % +3 14% 19% +5 24% 24% = SE 54% 58% % +6 10% % % 19% -5 34% 38% +4 9% 8% -1 10% % -7 15% 1-4 UK 8% 9% % % % 20% +1 15% % % -3 10% % 1-5 6% +1 * 75.2: období dotazování: 13. dubna 2. května : květen

13 Dobrovolnická práce v oblasti solidarity a humanitární pomoci hraje důležitou úlohu ve velké většině členských států, zejména v Rakousku (+12), na Slovensku (+11), ve Francii a v Bulharsku (+10). Její význam poklesl jen ve dvou z 27 členských států ve Slovinsku (-2) a ve Španělsku (-6). Vnímání významu dobrovolnické práce ve zdravotní péči posílilo všude, s výjimkou Dánska (-1). K velkému nárůstu došlo zejména v Rakousku (+21), Polsku (+19) a Portugalsku (+18). Vnímání významu dobrovolnické práce ve vzdělávání a odborné přípravě pokleslo jen v Rakousku (-1) a výrazně získalo na významu ve Spojeném království (+16), Irsku (+14) a Švédsku (+13). 13

14 2. Jaké jsou hlavní výhody dobrovolnické práce? Q13 Které z následujících možností jsou dvěma největšími výhodami plynoucími z dobrovolnické práce v EU? (max. dvě možné odpovědi) 1) Evropský průměr It allows maintaining and reinforcing social cohesion 34% It strengthens fundamental values of solidarity of the EU 25% It contributes to the self-fulfilment and to the personal development of volunteer workers It facilitates acquisition of knowledge and competencies which allow a good professional integration 2 25% It gives Europeans the opportunity to develop their civic participation 20% It plays an important role in the sustainable development and in the protection of the environment 18% It plays an important role in the economy of the EU 1 None (SPONTANEOUS) Other (SPONTANEOUS) DK V souladu s oblastmi, v nichž je podle Evropanů spatřována významná úloha, spočívají hlavní výhody dobrovolnické práce v udržení a posílení sociální soudržnosti (34 %), v posílení základních hodnot solidarity a v osobním naplnění a rozvoji (obojí +25 %). 14

15 2) Rozdíly v jednotlivých státech Udržuje a posiluje sociální soudržnost Posiluje základní hodnoty solidarity v EU Přispívá k osobnímu naplnění a rozvoji dobrovolníků Umožňuje získávat vědomosti a dovednosti, které podpoří integraci do pracovního života Poskytuje Evropanům příležitost rozvíjet účast v občanském životě Hraje významnou úlohu při udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí Hraje významnou úlohu v hospodářství EU Žádné (SPONTÁNNĚ) Jiné (SPONTÁNNĚ) Neví EU27 34 % 25 % 25 % 22 % 20 % 18 % 12 % 2 % 1 % 7 % BE 35 % 33 % 38 % 19 % 20 % 19 % 15 % 1 % 1 % 1 % BG 40 % 15 % 23 % 24 % 26 % 20 % 15 % 1 % 0 % 8 % CZ 32 % 30 % 28 % 13 % 25 % 24 % 12 % 2 % 0 % 3 % DK 42 % 20 % 52 % 18 % 21 % 20 % 8 % 1 % 0 % 2 % DE 50 % 26 % 27 % 19 % 20 % 17 % 11 % 2 % 1 % 4 % EE 25 % 14 % 35 % 24 % 22 % 20 % 14 % 3 % 0 % 8 % IE 23 % 24 % 35 % 16 % 22 % 13 % 20 % 1 % 1 % 13 % EL 38 % 32 % 22 % 21 % 24 % 27 % 10 % 2 % 1 % 2 % ES 28 % 29 % 24 % 16 % 17 % 16 % 10 % 3 % 1 % 9 % FR 41 % 26 % 31 % 17 % 21 % 18 % 10 % 2 % 1 % 6 % IT 25 % 34 % 14 % 25 % 24 % 22 % 13 % 2 % 1 % 5 % CY 24 % 46 % 29 % 23 % 39 % 16 % 15 % 1 % - 1 % LV 29 % 11 % 29 % 20 % 24 % 16 % 12 % 4 % 0 % 8 % LT 20 % 15 % 22 % 24 % 24 % 14 % 18 % 3 % 1 % 15 % LU 31 % 29 % 24 % 25 % 20 % 24 % 16 % 2 % - 3 % HU 40 % 19 % 21 % 29 % 16 % 27 % 16 % 2 % 0 % 3 % MT 16 % 35 % 19 % 15 % 28 % 18 % 14 % 1 % - 16 % NL 36 % 26 % 41 % 22 % 22 % 11 % 12 % 4 % 1 % 3 % AT 48 % 23 % 28 % 23 % 20 % 21 % 16 % 3 % 2 % 1 % PL 27 % 17 % 26 % 24 % 19 % 14 % 11 % 2 % 0 % 12 % PT 32 % 33 % 21 % 14 % 19 % 9 % 13 % 2 % 1 % 7 % RO 23 % 16 % 18 % 27 % 26 % 21 % 14 % 1 % 1 % 17 % SI 32 % 38 % 28 % 17 % 21 % 19 % 12 % 2 % 2 % 1 % SK 37 % 30 % 24 % 17 % 25 % 24 % 12 % 1 % 1 % 4 % FI 47 % 30 % 27 % 18 % 20 % 30 % 8 % 1 % 0 % 2 % SE 36 % 30 % 29 % 33 % 29 % 21 % 4 % 1 % 0 % 2 % UK 23 % 14 % 24 % 32 % 14 % 15 % 20 % 5 % 1 % 11 % 15

16 Hlavní výhody dobrovolnické práce jsou v jednotlivých zemích vnímány poněkud odlišně. V následujících zemích byly nejčastější následující odpovědi: - Nejčastější odpovědí v Německu (50 %), Rakousku (48 %) a Finsku (47 %) bylo, že dobrovolnická práce udržuje a posiluje sociální soudržnost. - Posiluje základní hodnoty solidarity v EU: Kypr (46 %), Slovinsko (38 %) a Malta (35 %). - Přispívá k osobnímu naplnění a rozvoji dobrovolníků: Dánsko (52 %), Nizozemsko (41 %) a Belgie (38 %). - Umožňuje získávat vědomosti a dovednosti, které podpoří integraci do pracovního života: Švédsko (33 %), Spojené království (32 %) a Maďarsko (29 %). - Poskytuje Evropanům příležitost rozvíjet účast v občanském životě: Kypr (39 %), Švédsko (29 %) a Malta (28 %). - Hraje významnou úlohu při udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí: Finsko (30 %), Řecko a Maďarsko (obě země 27 %), Česká republika, Lucembursko a Slovensko (všechny země 24 %). - Hraje významnou úlohu v hospodářství EU: Irsko a Spojené království (obě země 20 %), Litva (18 %), Lucembursko, Maďarsko a Rakousko (16 %). Je možné se domnívat, že tyto odpovědi určitým způsobem ilustrují zájmy evropských občanů a oblasti, v nichž občané očekávají nějaký vývoj. 3) Sociodemografické rozdíly Respondenti, kteří absolvovali nejdelší vzdělání, nejvíce uvádějí, že dobrovolnická práce udržuje a posiluje sociální soudržnost (40 % respondentů, kteří studovali do věku 20 let a déle, ve srovnání s 28 % těch, kteří ukončili školu ve věku 15 let a dříve). Tatáž skupina ( nejvzdělanější ) však nejméně věří, že dobrovolnický sektor významně přispívá k hospodářství EU (11 % oproti 13 % těch, kteří ukončili vzdělávání ve věku 19 let, a 14 % těch, kteří stále studují). 16

17 III. OČEKÁVÁNÍ 1. Měl by být rámec, v němž působí dobrovolnický sektor, definován: na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU? Q12 Které z následujících možností byste dali přednost při definování rámce, v němž působí dobrovolnická činnost? (jen jedna možná odpověď) 1) Evropský průměr Těsná většina respondentů dala přednost evropskému rámci pro dobrovolnický sektor, byť Evropané zůstali v této otázce rovnoměrně rozděleni. 8% 4 45% The Member States and the EU should define together the framework and the way volunteering works in an European Charter for volunteer workers (OUR COUNTRY) should define individually the framework and the way volunteering works DK 47 % respondentů podporuje vytvoření Evropské charty dobrovolníků, zatímco 45 % se domnívá, že by každý členský stát měl vybudovat svůj vlastní rámec a způsob dobrovolnické práce pro dobrovolnický sektor ve vlastní zemi. Studie provedená Evropskou komisí GŘ EAC, Dobrovolnické služby v Evropské unii 1, která se kryje s Evropským rokem dobrovolnictví, zdůrazňuje různorodou povahu dobrovolnického sektoru v EU a neexistenci harmonizovaného právního rámce. Dobrovolnická práce je v členských státech upravena na různých úrovních, a to takto: 1) členské státy se zvláštním právním rámcem pro dobrovolnický sektor: BE, CY, CZ, HU, IT, LV, LU, MT, PL, PT, RO, ES 2) členské státy bez právního rámce, kde se dobrovolnický sektor řídí jinými obecně platnými zákony: AT, DK, EE, FI, FR, DE, GR, IE, LT, NL, SE, UK 1 Evropská komise GŘ EAC, Dobrovolnické služby v Evropské unii. Závěrečná zpráva. Londýn: GHK (s. 110). 17

18 3) členské státy, kde se možnosti právního rámce v současné době studují: BG, SK a SI 2) Rozdíly v jednotlivých státech The Member States and the EU should define together the framework and the way volunteering works in an European Charter for volunteer workers (OUR COUNTRY) should define individually the framework and the way volunteering works DK ES CY BE EL IT PT SK LU BG MT HU SE FR EE UE27 LT RO CZ PL FI DE IE SI LV UK AT NL DK 15% 68% 65% 60% 58% 5 56% 55% 55% 54% 5 50% 50% 50% % 45% % 38% 3 34% % 39% 39% 35% 30% 4 40% 39% 38% % 4 36% 50% 48% 5 54% 3 59% 60% 60% 65% 59% 84% 10% 6% 8% 14% 4% 5% 10% 6% 8% 1 18% 5% 9% 8% 25% 4% 6% 8% 4% 10% Evropská charta dobrovolníků má největší podporu ve Španělsku (68 %), na Kypru (65 %) a v Belgii (60 %). Nejmenší podporu má v Dánsku (15 %), Nizozemsku a Rakousku (obě země 31 %). 18

19 2. Jaká je podpora vytvoření dobrovolnických záchranných týmů v každém regionu? Q14 Na řešení přírodních katastrof a neštěstí by si Evropský parlament přál, aby členské státy EU a jejich místní a regionální orgány vytvořily v každém regionu dobrovolnické záchranné týmy. Myslíte si, že by toto opatření bylo užitečné, či nikoli? 1) Evropský průměr 88 % Evropanů je přesvědčeno, že by měly být vytvořeny dobrovolnické záchranné týmy na řešení přírodních katastrof a neštěstí. 2) Rozdíly v jednotlivých státech Z průzkumu nevyplývá žádný přímý vztah se zeměmi, které byly v nedávné době postiženy přírodními katastrofami. Total 'Utile' Ne Sait Pas Total 'Pas utile' CY MT EL HU SI BG EE SK BE AT IT PT PL SE LU IE CZ RO ES LT FI UK UE27 LV DE FR DK NL 9 96% 96% 95% 94% 94% 94% 94% % 90% 90% 90% 89% 89% 89% 89% 88% 88% 8 85% 84% 8 78% 5% 6% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 5% 6% 8% 9% 5% 8% 5% 8% 10% 8% 9% % 2 19

20 IV. EVROPANÉ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA 1. Jaká spojení mohou vzniknout mezi staršími a mladými lidmi? Q17 U každého z následujících opatření, jejichž cílem je posílit solidaritu mezi generacemi (zejména mezi mladými a staršími lidmi), uveďte, zda se domníváte, že by opatření mohlo být účinné, či nikoli. 1) Evropský průměr Very efficient Fairly efficient Not very efficient Not at all efficient DK Encouraging jobs creation for young people in the area of help to the elderly and dependent people 45% 44% 2 Ensuring that Europeans of all ages benefit from the same access to the work market and to training possibilities 38% 45% 1 4% Encouraging people aged 60 and more to stay on the working market in order to make the next generations benefit from their knowledge and experience 2 36% 24% 1 4% 89 % respondentů podporuje tvorbu pracovních míst pro mladé lidi v oblasti pomoci starším a závislým lidem (45 % uvedlo, že by to bylo velmi účinné, a 44 % docela účinné ). 83 % Evropanů si myslí, že občané jakéhokoli věku by měli mít stejný přístup k trhu práce a k příležitostem v oblasti odborné přípravy (38 % velmi účinné a 45 % docela účinné ). 59 % respondentů si myslí, že by bylo účelné podpořit starší občany (60+), aby zůstali na trhu práce a aby předávali své zkušenosti mladým lidem (23 % velmi účinné a 36 % docela účinné ). 2) Sociodemografické rozdíly Sociodemografické rozdíly, zejména pokud jde o věk, jsou u těchto tří návrhů okrajové. 20

21 Oddělení pro sledování veřejného mínění Jacques Nancy , Defourny Elise , Hallaouy Said , Maggio Luisa , Lefèvre Nathalie , Van de Calseyde Caroline

Dobrovolnictví a mezigenerační solidarita

Dobrovolnictví a mezigenerační solidarita EVROPSKÝ PARLAMENT Dobrovolnictví a mezigenerační solidarita Zpráva Průzkum v terénu: duben květen 2011 Zvláštní průzkum Eurobarometru / vlna 75.2 společnost TNS Opinion & Social Datum zveřejnění: říjen

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD ÚVOD Evropská unie je dnes domovem 450 milionů lidí z různých etnických, kulturních a jazykových oblastí. Jazyková situace evropských zemí je komplexní byla utvářena dějinami, geografickými faktory a mobilitou

Více

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-CS-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Zajímají vás publikace generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise? Můžete si

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY. Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání

KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY. Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání Tři cíle vzdělávání, úloha všeobecného vzdělávání Pro člověka Pro společnost

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU PERSPEKTIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Klíčová slova: Populační projekce, stárnutí populace, biologické generace, ekonomické generace.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.12.2011 KOM(2011) 847 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o dosažených výsledcích a

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů

KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů corporate TaX Of THe UnIOn MeMBeR STaTeS from PeRSPecTIVe Of corporate InVeSTORS Ivana Valentová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Natura 2000 v České republice. Kněžičky, 3.6. 2011

Natura 2000 v České republice. Kněžičky, 3.6. 2011 Natura 2000 v České republice Kněžičky, 3.6. 2011 Obsah prezentace Dosavadní komunikace s vlastníky, nájemci a správci v průběhu vyhlašování lokalit Stav vyhlašování (finalizace) soustavy Natura 2000 v

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Květen 2014 Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Obsah Úvod 3 Zvláštní imigrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky 4 Česká republika 15 2 Úvod Předmětem studie je srovnání imigračních programů

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 3 3. BG Bulharsko... 3 4. CY Kypr... 4 5. CZ Česká republika... 4 6. DE Německo... 4

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let)

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10 Dobrovolná služba (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Červenec 2002 Úvodem Neexistence předpisu, který by se v ČR zabýval otázkami dobrovolnictví,

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci v Evropské unii (2004/2190(INI)) Výbor pro zaměstnanost a sociální

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí MZLU, Brno, 8. 9. březen 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový

Více

Nezaměstnanost ve státech EU

Nezaměstnanost ve státech EU Říjen 2013 Speciální analýzy Nezaměstnanost ve státech EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě

Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě EURYDICE Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě Eurydice Informační síť o vzdělávání v Evropě Tento dokument vydalo Evropské oddělení Eurydice s finanční podporou Evropské komise (Generálního ředitelství

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.02.11 SEK(11) 193 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Stejná

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

istockphoto/m. Boncina Evropa volného pohybu: schengenský prostor Vnitřní věci 1

istockphoto/m. Boncina Evropa volného pohybu: schengenský prostor Vnitřní věci 1 istockphoto/m. Boncina Evropa volného pohybu: schengenský prostor Vnitřní věci 1 Schengenský prostor od 19. prosince 2011 Členské státy EU, které jsou součástí schengenského prostoru Členské státy EU,

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních nerovností Hana Janatová Státní zdravotní ústav This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

ZPRÁVA KOMISE NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY KOMISE A RADY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2015

ZPRÁVA KOMISE NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY KOMISE A RADY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 906 final ZPRÁVA KOMISE NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY KOMISE A RADY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2015 CS CS Návrh společné zprávy o

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2010 KOM(2010)253 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ ZPRÁVA O POKROKU JEDNOTNÉHO

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) 12.7.2011 CS Úřední věstník Evropské unie C 206 A/7 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR)

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) M a r t i n Š t ě p á n e k MPSV, Odbor sociálního pojištění 20. března 2008 Eurocentrum Praha, Jungmanova 24, Praha1 Obsah přednášky Malé úvodní zamyšlení o důchodové

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích DOPOROČENÍ A ZÁVĚRY (Příloha číslo 2 Závěrečné zprávy) Vedoucí projektu International Sport and Culture Association Tietgensgade

Více

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Eva Zamrazilová členka bankovní rady Vysoká škola ekonomická Praha, 14.1.2010 Specifika současné finanční krize Rozšířila se z relativně málo

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Konference Jak učit u matematice žáky ve věku v 10 15 let Litomyšl, 15. října 2009 Kořeny současn asné finanční krize Rozšířila

Více