Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu Dobrovolnická práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu 75.2. Dobrovolnická práce"

Transkript

1 Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství pro vztahy s občany Oddělení pro sledování veřejného mínění. Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu 75.2 Dobrovolnická práce Brusel, 27. června 2011 Pokrytí: Populace: Metodika: SHRNUTÍ EU27 ( občanů Evropy) občané Evropy ve věku nad 15 let osobní dotazování (metoda CAPI osobní dotazování za pomoci počítače) Období dotazování: od 13. dubna do 2. května 2011, provedla společnost TNS Opinion Úvod...2 I. ZKUŠENOST S DOBROVOLNICKOU PRACÍ Provozují Evropané dobrovolnickou práci? V kterých oblastech provádějí Evropané dobrovolnickou práci?...9 II. OBRAZ DOBROVOLNICKÉ PRÁCE V kterých oblastech hraje dobrovolnická práce důležitou úlohu? Jaké jsou hlavní výhody dobrovolnické práce?...14 III. OČEKÁVÁNÍ Měl by být rámec, v němž působí dobrovolnický sektor, definován: na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU? Jaká je podpora vytvoření dobrovolnických záchranných týmů v každém regionu?..19 IV. EVROPANÉ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA Jaká spojení mohou vzniknout mezi staršími a mladými lidmi?...20

2 Úvod Z podnětu Evropského parlamentu byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, zatímco rok 2012 bude Evropským rokem mezigenerační solidarity. To jsou pro Evropský parlament dva dobré důvody, aby provedl průzkum Eurobarometru a zjistil, co si Evropané myslí o těchto dvou pojmech, a lépe pochopil, jaké s nimi mají zkušenosti a jak je uvádějí do praxe. Tento průzkum provedla společnost TNS opinion ve dnech 1. až 16. května 2011 za finanční, hospodářské a společenské krize, která zasáhla všechny části evropské společnosti. Před provedením rozboru odpovědí, jež Evropané poskytli, je nezbytné vyzdvihnout některé důležité prvky, které lze z tohoto průzkumu vyvodit. Vzh Vzhledem k rozdílnému postavení dobrovolnického sektoru v jednotlivých členských státech je velmi obtížné dospět ke všeobecnému závěru. Vzhledem k nedostatku údajů z Eurostatu nebo jiných obecných statistik nelze s jistotou určit počet Evropanů, zapojených do dobrovolnické práce. Je velmi obtížné odhadnout podíl dobrovolnického sektoru na HDP EU a jejích členských států. K dispozici nejsou žádné statistiky za celou EU. Vnitrostátní údaje jsou k dispozici jen v několika zemích. V V rámci EU panuje široká shoda v tom, že dobrovolnictví hraje důležitou společenskou úlohu, založenou na hodnotách spojených se solidaritou. Přispívá k občanskému uvědomění, zejména díky skutečnosti, že je pevně zakotveno na místní úrovni, a to je faktor přispívající k osobnímu rozvoji a naplnění. Jak uvedla zpravodajka, paní Marian Harkinová: Lidé nevykonávají dobrovolnickou práci pro zisk, je neplacená. Do dobrovolnické práce se lidé zapojují ze své vlastní vůle. Dobrovolnická práce přináší prospěch mimo rodinu a přátele. Na dobrovolnictví se může podílet každý. 22 až 25 % Evropanů je zapojeno do dobrovolnické práce V tomto průzkumu uvedlo 6462 z Evropanů ve věku nad 15 let, kteří byli dotazováni, že se pravidelně nebo příležitostně zapojují do dobrovolnické práce. To je 24 % respondentů. Průzkum Eurobarometru prováděný Komisí v únoru 2007 uvádí, že spolehlivě můžeme odhadovat, že do dobrovolnické práce se zapojuje více než 100 milionů občanů. Tyto dva průzkumy tak mají podobné výsledky. 2

3 Evropský průměr, pokud jde o dobrovolnictví, je třeba modulovat na základě národních výsledků (viz tabulku na straně 8). Nizozemsko (57 %), kde je dobrovolnická činnost nejrozšířenější, dělí od Polska (9 %), kde je nejméně obvyklá, 48 bodů. Dvanáct zemí je nad evropským průměrem a patnáct pod evropským průměrem. V sedmi z nich nedosahuje dobrovolnická činnost ani 20 %. Sociodemografický profil evropských dobrovolníků Dobrovolnické činnosti jsou nejvíce nakloněni respondenti od 20 let výše (32 %), za nimi následují studenti (26 %). Co se týče zaměstnání, 34 % manažerů uvádí, že jsou zapojeni do dobrovolnické činnosti, zatímco u nezaměstnaných je to 17 %. Sport a kultura: hlavní oblasti dobrovolnické práce 24 % respondentů, kteří uvedli, že jsou zapojeni do dobrovolnické činnosti, bylo dotazováno na druh jejich dobrovolnické práce. o 24 % odpovědělo, že vykonávají dobrovolnickou činnost ve sportovním klubu nebo v klubu outdoorových aktivit. o 20 % odpovědělo v kulturní, vzdělávací nebo umělecké organizaci. o 16 % uvedlo, že vykonávají dobrovolnickou činnost v charitativních organizacích nebo v organizacích zajišťujících sociální pomoc, v nevládních organizacích, humanitárních sdruženích nebo v oblasti rozvojové pomoci. Solidarita a humanitární pomoc: oblast, v níž hraje dobrovolnický sektor nejdůležitější úlohu Všichni respondenti byli dotázáni na oblasti, v nichž podle nich hraje dobrovolnický sektor důležitou úlohu. Tři ze čtyř nejčastěji zmiňovaných oblastí se přímo týkaly solidarity a integrace. o Solidarita a humanitární pomoc byly v odpovědích dvě nejčastěji zmiňované oblasti, a to v 37 %. Zajímavé je povšimnout si velmi jasného rozdílu mezi tím, jak všichni Evropané obecně vnímají význam uvedené oblasti, a dobrovolnickou prací vykonávanou 24 % respondentů, kteří jsou do této práce skutečně zapojeni. Sport je například hlavní dobrovolnickou činností, ačkoli jen 15 % respondentů uvádí, že hraje významnou úlohu. o Na druhém místě je s 32 % systém péče o zdraví. 3

4 o Následuje oblast vzdělávání a odborné přípravy a oblast životního prostředí, obě s 22 %. o Čtvrtou oblastí, u níž jsou Evropané přesvědčeni, že dobrovolnický sektor hraje důležitou úlohu, je sociální začlenění znevýhodněných občanů s 21 %. Stejná otázka byla položena v minulém roce v průzkumu Eurobarometru prováděném Komisí. V porovnání těchto dvou průzkumů se u prvních tří oblastí projevil nárůst o 2 až 8 procentních bodů. Jako poslední byla zmíněna úloha dobrovolnické práce při budování evropské identity s pouhými 3 %. Nejvýznamnějším kladem dobrovolnické práce v EU je udržování a posilování sociální soudržnosti Tato odpověď znovu dokazuje, do jaké míry je solidarita ústředním bodem názorů Evropanů na dobrovolnickou práci. o Posilování sociální soudržnosti bylo jako první uvedeno 34 % respondentů a posilování základních hodnot solidarity 25 % respondentů. o Další dvě položky uváděné respondenty jsou přímo spojeny s výhodami, které mohou dobrovolníci využívat. Příspěvek dobrovolnické práce k osobnímu naplnění a rozvoji dobrovolníků tak získal 25 % a úloha dobrovolnické práce při získávání znalostí a integraci do pracovního života 22 %. o Ekonomickou hodnotu dobrovolnického sektoru pro EU uvedlo jen 12 % respondentů. Stanovení provozního rámce pro dobrovolnický sektor na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU: rozdělená odpověď. Jak jsme viděli v předchozích odpovědích, Evropané to vnímají tak, že úloha dobrovolnického sektoru nebo jeho ekonomický význam na úrovni EU jsou omezené. Proto není nijak překvapující zjištění, že Evropané nejsou zajedno, pokud jde o rámec, v němž by měl dobrovolnický sektor působit. 47 % je přesvědčeno, že by to mělo být definováno v evropské chartě dobrovolníků, zatímco 45 % uvádí, že je na každém členském státu, aby si stanovil vlastní vnitrostátní rámec. 4

5 Důležité je uvést, že ve státech, kde je dobrovolnická práce nejobvyklejší, se neuznává eventuální přidaná hodnota Evropské charty dobrovolníků. Respondenti v Nizozemsku, Dánsku, Finsku a Rakousku jsou tak chartou nadšeni nejméně. Naopak v zemích, kde je dobrovolnická práce nejméně obvyklá, zejména ve Španělsku, na Kypru a v Řecku, je evropský rámec považován za velmi žádoucí. Vytvoření dobrovolnických záchranných týmů v každém regionu má obrovskou podporu V reakci na vlnu přírodních katastrof a neštěstí by si Evropský parlament přál, aby členské státy EU a jejich místní a regionální orgány vytvořily v každém regionu dobrovolnické záchranné týmy. Když byli Evropané dotázáni, zda by tyto týmy byly užitečné, 88 % jich souhlasilo s tím, že by užitečné byly. Podpora mezigenerační solidarity Rok 2012 se stane rokem mezigenerační solidarity. Respondentům byla nabídnuta tři tvrzení. Z jejich odpovědí vyplynulo jasné pořadí: o tvorba pracovních míst pro mladé lidi v oblasti poskytování pomoci starším a závislým lidem získala 45 %, o následovalo zajištění stejného přístupu k pracovním místům a k odborné přípravě pro všechny věkové skupiny s 38 %, o podpora lidí ve věku přes 60 let, aby zůstali na trhu práce a předávali své zkušenosti další generaci, získala 23 %. Pozn.: Upozorňujeme čtenáře, že výsledky průzkumu jsou odhady, jejichž přesnost závisí stejnou měrou na velikosti vzorku a na zjištěných procentních hodnotách. V případě vzorku přibližně respondentů (obvykle používaná velikost vzorku v měřítku členských států) se skutečné procento tj. výsledek dosažený v případě, že by se průzkumu zúčastnili všichni občané pohybuje v rozsahu následujících mezí spolehlivosti: Zjištěná procentní hodnota Chybová tolerance 10 % nebo 90 % +/- 1,9 procentních bodů 20 % nebo 80 % +/- 2,5 procentních bodů 30 % nebo 70 % +/- 2,7 procentních bodů 40 % nebo 60 % +/- 3,0 procentních bodů 50 % +/- 3,1 procentních bodů 5

6 I. ZKUŠENOST S DOBROVOLNICKOU PRACÍ 1. Provozují Evropané dobrovolnickou práci? Q15 Provozujete v současné době pravidelně nebo příležitostně dobrovolnickou činnost? 1) Evropský průměr Total Yes : 24% 1 1 Yes, on a regular basis Yes, on an occasional basis No 75% DK 24 % Evropanů provozuje v současné době pravidelně nebo příležitostně nějakou dobrovolnickou činnost, podíl mužů a žen je naprosto stejný. 6

7 2) Rozdíly v jednotlivých státech Total 'Yes' No DK NL DK FI AT LU DE SI IE EE SK BE IT EU27 FR LT CZ CY UK LV HU SE MT ES EL RO BG PT PL 4 39% 3 35% 34% 34% 3 30% 29% 26% 26% 24% 24% 24% % 15% 14% 14% 1 1 9% % 65% 66% 6 70% 70% 74% 7 75% 76% 76% % 79% 8 85% 86% 85% 85% 8 90% 4 Zapojení do dobrovolnické činnosti se v jednotlivých členských státech velmi výrazně liší. Nizozemsko (57 %) dělí od Polska (9 %) 48 procentních bodů. Země s nejvyšším počtem dobrovolníků jsou spíše v severní polovině Evropské unie (Nizozemsko 57 %, Dánsko 43 % a Finsko 39 %). 7

8 3) Sociodemografické rozdíly Celkem Ano Ne Neví Věk při ukončení vzdělání Zaměstnání EU27 24 % 75 % 1 % % 83 % 1 % % 77 % % 67 % 1 % Stále studuje 26 % 73 % 1 % Osoba samostatně výdělečně činná 29 % 70 % 1 % Manažer 34 % 66 % - Jiní pracovníci v administrativě 24 % 76 % - Manuální pracovníci 22 % 78 % - Osoby v domácnosti 21 % 78 % 1 % Nezaměstnaný(á) 17 % 83 % - Důchodci 22 % 77 % 1 % Studenti 26 % 73 % 1 % Analýza sociodemografických proměnných ukázala, že nejvzdělanější Evropané nejspíše uvádějí, že jsou zapojeni do dobrovolnické práce (32 % těch, kdo studovali do věku nejméně 20 let). Dále jsou kategorií s největším počtem dobrovolníků manažeři (34 %), zatímco nezaměstnaní jsou kategorií s nejmenším počtem dobrovolníků (17 %). 8

9 2. V kterých oblastech provádějí Evropané dobrovolnickou práci? Otázka položená 24 % respondentů, kteří uvedli, že v současné době provádějí pravidelně nebo příležitostně nějakou dobrovolnickou činnost. Q16 V jakém typu organizace nebo sdružení provádíte dobrovolnickou činnost? 1) Evropský průměr In a sports club or club for outdoor pursuits (sports, fishing and hunting) 24% In a cultural, educative or artistic association In a charity organisation or social aid organisation, NGO, a humanitarian association, development aid In a community or neighbourhood association In a religious or church organisation 20% 16% 1 1 In an organisation for protection of the environment, animal rights, etc. In a leisure association or club for the elderly In a leisure association or club for the young people (scouts, youth clubs, etc.) In an association defending the interests of patients and/or disabled In a professional organisation In a trade union In an organisation for the defence of the rights of minorities (association against racism, against discrimination of women, or for the rights of homosexuals, etc.) In a consumer organisation In a political party or a political organisation 6% 5% 4% 4% Other (SPONTANEOUS) 1 DK Většina evropských dobrovolníků provádí svou dobrovolnickou činnost ve sportovních klubech nebo ve sdruženích outdoorových aktivit (24 %). Jedna pětina dobrovolníků provádí dobrovolnickou činnost v kulturním, vzdělávacím nebo uměleckém sdružení (20 %) a 15 % v charitativní organizaci nebo organizaci poskytující sociální pomoc, v nevládní organizaci, v humanitárním sdružení nebo v oblasti rozvojové pomoci. 9

10 2) Rozdíly v jednotlivých státech Irsko, Dánsko a Německo jsou tři země, v nichž se respondenti nejčastěji věnují dobrovolnické činnosti v oblasti sportu nebo outdoorových činností. Itálie a Francie jsou země, kde jsou respondenti nejvíce zapojeni do kulturních, vzdělávacích nebo uměleckých sdružení. 10

11 II. OBRAZ DOBROVOLNICKÉ PRÁCE 1. V kterých oblastech hraje dobrovolnická práce důležitou úlohu? Následující otázka byla položena všem respondentům bez ohledu na to, zda jsou zapojeni do dobrovolnické práce. Q11 V které z následujících oblastí hraje podle vás dobrovolnická práce důležitou úlohu? 1) Evropský průměr Oblasti, v nichž všichni Evropané považují dobrovolnickou práci za důležitou, přímo neodpovídají činnosti 24 % Evropanů, kteří jsou zapojeni do dobrovolnické práce. Solidarity and humanitarian aid 34% 3 Health care 24% 3 Education and training 14% 2 Environment 18% 2 Social inclusion of disadvantaged citizens 2 20% Protection of human rights Active ageing Employment Sport 10% 1 15% 15% 15% 16% 2 20% 75.2 (April-May 2011) (May 2010) Culture 10% 1 Intercultural and interreligious dialogue 9% Intergenerational dialogue 9% 8% Consumer protection 9% Democratic life Construction of European identity None (SPONTANEOUS) Other (SPONTANEOUS) 0% DK 6% ; Eurobarometr/Evropská komise I když solidarita a humanitární pomoc jsou stále hlavními oblastmi, v nichž je úloha dobrovolnického sektoru považována za důležitou (+3 body), došlo ve srovnání s květnem 2010 k významnému nárůstu podílu hlasů, připisujících důležitou úlohu dobrovolnické práci v oblasti zdravotní péče (+8) a vzdělávání (+8). Před méně než jedním rokem nebylo vzdělávání a odborná příprava mezi třemi hlavními oblastmi. 11

12 2) Rozdíly a trendy v jednotlivých státech Solidarita a humanitární pomoc Zdravotní péče Vzdělávání a odborná příprava Životní prostředí Sociální začlenění znevýhodněných občanů Ochrana lidských práv Aktivní stárnutí Zaměstnanost Sport Kultura * * 75.2 Rozdíl Rozdíl Rozdíl Rozdíl Rozdíl Rozdíl Rozdí l Rozdíl Rozdíl Rozdíl EU 27 34% % % 2 % +8 18% +4 20% % % +2 10% 15% +5 16% 15% % -1 BE % 35% % 24% +5 18% % 18% -1 16% % = 18% % 1-2 BG % +12 8% % 24% +8 26% % +6 14% 24% +10 6% -3 4% -1 CZ 44% % % 10% +1 24% 30% +6 24% % % 19% % +3 15% 10% -5 9% -2 DK 34% 38% % % 19% = 16% 19% +3 25% 2-2 5% +2 49% % 1-2 DE 34% 36% % % % % 19% +1 14% % = 16% 16% = EE 26% 28% % +8 19% % 36% +7 20% % +5 9% 10% +1 10% % = IE 1 14% +3 15% 24% +9 16% 30% +14 8% 10% % 25% % 26% +2 9% 9% = EL % +14 8% % 50% = % -2 25% 26% +1 26% 24% -2 ES 54% 48% -6 18% 24% % +8 16% % 25% -3 29% 24% % +4 4% -1 8% -1 FR % % 26% % +2 16% % 18% -1 20% % +6 24% 24% = 14% 1-1 IT 3 40% +3 30% % % +3 28% % % +1 CY 68% 68% = 15% 20% +5 15% 16% = 18% % 40% = 2 15% -7 10% % = LV 20% 24% % % % 24% % +4 4% 5% % +6 10% 9% % +1 LT 2 26% % % 19% % +4 18% % % % -3 LU 44% 49% +5 15% 24% +9 19% 24% +5 16% 19% +3 25% % 20% +2 19% 20% +1 10% 20% % 16% -2 15% 1-3 HU 3 35% +3 26% % 18% +8 25% 28% +3 24% % 9% +5 10% 18% +8 9% % 10% = MT 35% 38% % +8 19% % 20% = 24% % 19% +3 30% % % 9% -5 9% 10% +1 NL 28% % % % +4 24% % 19% +4 24% 2-3 4% 8% +4 35% 34% AT 26% 38% % 46% % % 25% = 24% % = 16% % 10% = PL 25% 29% +4 36% 55% % 19% = 9% 14% +5 18% 18% = % % 4% -2 8% 9% +1 PT 45% 48% +3 29% % % % % % +11 9% % -1 RO 34% 40% % +6 16% 29% % % 8% +3 15% % +1 4% -1 SI 56% 54% -2 10% 18% +8 9% 15% % % 18% % 15% -3 18% 1-7 SK 39% 50% % +8 10% % % +2 24% 2-1 9% % 15% +1 16% 14% -2 15% 1-3 FI % % 15% % +3 14% 19% +5 24% 24% = SE 54% 58% % +6 10% % % 19% -5 34% 38% +4 9% 8% -1 10% % -7 15% 1-4 UK 8% 9% % % % 20% +1 15% % % -3 10% % 1-5 6% +1 * 75.2: období dotazování: 13. dubna 2. května : květen

13 Dobrovolnická práce v oblasti solidarity a humanitární pomoci hraje důležitou úlohu ve velké většině členských států, zejména v Rakousku (+12), na Slovensku (+11), ve Francii a v Bulharsku (+10). Její význam poklesl jen ve dvou z 27 členských států ve Slovinsku (-2) a ve Španělsku (-6). Vnímání významu dobrovolnické práce ve zdravotní péči posílilo všude, s výjimkou Dánska (-1). K velkému nárůstu došlo zejména v Rakousku (+21), Polsku (+19) a Portugalsku (+18). Vnímání významu dobrovolnické práce ve vzdělávání a odborné přípravě pokleslo jen v Rakousku (-1) a výrazně získalo na významu ve Spojeném království (+16), Irsku (+14) a Švédsku (+13). 13

14 2. Jaké jsou hlavní výhody dobrovolnické práce? Q13 Které z následujících možností jsou dvěma největšími výhodami plynoucími z dobrovolnické práce v EU? (max. dvě možné odpovědi) 1) Evropský průměr It allows maintaining and reinforcing social cohesion 34% It strengthens fundamental values of solidarity of the EU 25% It contributes to the self-fulfilment and to the personal development of volunteer workers It facilitates acquisition of knowledge and competencies which allow a good professional integration 2 25% It gives Europeans the opportunity to develop their civic participation 20% It plays an important role in the sustainable development and in the protection of the environment 18% It plays an important role in the economy of the EU 1 None (SPONTANEOUS) Other (SPONTANEOUS) DK V souladu s oblastmi, v nichž je podle Evropanů spatřována významná úloha, spočívají hlavní výhody dobrovolnické práce v udržení a posílení sociální soudržnosti (34 %), v posílení základních hodnot solidarity a v osobním naplnění a rozvoji (obojí +25 %). 14

15 2) Rozdíly v jednotlivých státech Udržuje a posiluje sociální soudržnost Posiluje základní hodnoty solidarity v EU Přispívá k osobnímu naplnění a rozvoji dobrovolníků Umožňuje získávat vědomosti a dovednosti, které podpoří integraci do pracovního života Poskytuje Evropanům příležitost rozvíjet účast v občanském životě Hraje významnou úlohu při udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí Hraje významnou úlohu v hospodářství EU Žádné (SPONTÁNNĚ) Jiné (SPONTÁNNĚ) Neví EU27 34 % 25 % 25 % 22 % 20 % 18 % 12 % 2 % 1 % 7 % BE 35 % 33 % 38 % 19 % 20 % 19 % 15 % 1 % 1 % 1 % BG 40 % 15 % 23 % 24 % 26 % 20 % 15 % 1 % 0 % 8 % CZ 32 % 30 % 28 % 13 % 25 % 24 % 12 % 2 % 0 % 3 % DK 42 % 20 % 52 % 18 % 21 % 20 % 8 % 1 % 0 % 2 % DE 50 % 26 % 27 % 19 % 20 % 17 % 11 % 2 % 1 % 4 % EE 25 % 14 % 35 % 24 % 22 % 20 % 14 % 3 % 0 % 8 % IE 23 % 24 % 35 % 16 % 22 % 13 % 20 % 1 % 1 % 13 % EL 38 % 32 % 22 % 21 % 24 % 27 % 10 % 2 % 1 % 2 % ES 28 % 29 % 24 % 16 % 17 % 16 % 10 % 3 % 1 % 9 % FR 41 % 26 % 31 % 17 % 21 % 18 % 10 % 2 % 1 % 6 % IT 25 % 34 % 14 % 25 % 24 % 22 % 13 % 2 % 1 % 5 % CY 24 % 46 % 29 % 23 % 39 % 16 % 15 % 1 % - 1 % LV 29 % 11 % 29 % 20 % 24 % 16 % 12 % 4 % 0 % 8 % LT 20 % 15 % 22 % 24 % 24 % 14 % 18 % 3 % 1 % 15 % LU 31 % 29 % 24 % 25 % 20 % 24 % 16 % 2 % - 3 % HU 40 % 19 % 21 % 29 % 16 % 27 % 16 % 2 % 0 % 3 % MT 16 % 35 % 19 % 15 % 28 % 18 % 14 % 1 % - 16 % NL 36 % 26 % 41 % 22 % 22 % 11 % 12 % 4 % 1 % 3 % AT 48 % 23 % 28 % 23 % 20 % 21 % 16 % 3 % 2 % 1 % PL 27 % 17 % 26 % 24 % 19 % 14 % 11 % 2 % 0 % 12 % PT 32 % 33 % 21 % 14 % 19 % 9 % 13 % 2 % 1 % 7 % RO 23 % 16 % 18 % 27 % 26 % 21 % 14 % 1 % 1 % 17 % SI 32 % 38 % 28 % 17 % 21 % 19 % 12 % 2 % 2 % 1 % SK 37 % 30 % 24 % 17 % 25 % 24 % 12 % 1 % 1 % 4 % FI 47 % 30 % 27 % 18 % 20 % 30 % 8 % 1 % 0 % 2 % SE 36 % 30 % 29 % 33 % 29 % 21 % 4 % 1 % 0 % 2 % UK 23 % 14 % 24 % 32 % 14 % 15 % 20 % 5 % 1 % 11 % 15

16 Hlavní výhody dobrovolnické práce jsou v jednotlivých zemích vnímány poněkud odlišně. V následujících zemích byly nejčastější následující odpovědi: - Nejčastější odpovědí v Německu (50 %), Rakousku (48 %) a Finsku (47 %) bylo, že dobrovolnická práce udržuje a posiluje sociální soudržnost. - Posiluje základní hodnoty solidarity v EU: Kypr (46 %), Slovinsko (38 %) a Malta (35 %). - Přispívá k osobnímu naplnění a rozvoji dobrovolníků: Dánsko (52 %), Nizozemsko (41 %) a Belgie (38 %). - Umožňuje získávat vědomosti a dovednosti, které podpoří integraci do pracovního života: Švédsko (33 %), Spojené království (32 %) a Maďarsko (29 %). - Poskytuje Evropanům příležitost rozvíjet účast v občanském životě: Kypr (39 %), Švédsko (29 %) a Malta (28 %). - Hraje významnou úlohu při udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí: Finsko (30 %), Řecko a Maďarsko (obě země 27 %), Česká republika, Lucembursko a Slovensko (všechny země 24 %). - Hraje významnou úlohu v hospodářství EU: Irsko a Spojené království (obě země 20 %), Litva (18 %), Lucembursko, Maďarsko a Rakousko (16 %). Je možné se domnívat, že tyto odpovědi určitým způsobem ilustrují zájmy evropských občanů a oblasti, v nichž občané očekávají nějaký vývoj. 3) Sociodemografické rozdíly Respondenti, kteří absolvovali nejdelší vzdělání, nejvíce uvádějí, že dobrovolnická práce udržuje a posiluje sociální soudržnost (40 % respondentů, kteří studovali do věku 20 let a déle, ve srovnání s 28 % těch, kteří ukončili školu ve věku 15 let a dříve). Tatáž skupina ( nejvzdělanější ) však nejméně věří, že dobrovolnický sektor významně přispívá k hospodářství EU (11 % oproti 13 % těch, kteří ukončili vzdělávání ve věku 19 let, a 14 % těch, kteří stále studují). 16

17 III. OČEKÁVÁNÍ 1. Měl by být rámec, v němž působí dobrovolnický sektor, definován: na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU? Q12 Které z následujících možností byste dali přednost při definování rámce, v němž působí dobrovolnická činnost? (jen jedna možná odpověď) 1) Evropský průměr Těsná většina respondentů dala přednost evropskému rámci pro dobrovolnický sektor, byť Evropané zůstali v této otázce rovnoměrně rozděleni. 8% 4 45% The Member States and the EU should define together the framework and the way volunteering works in an European Charter for volunteer workers (OUR COUNTRY) should define individually the framework and the way volunteering works DK 47 % respondentů podporuje vytvoření Evropské charty dobrovolníků, zatímco 45 % se domnívá, že by každý členský stát měl vybudovat svůj vlastní rámec a způsob dobrovolnické práce pro dobrovolnický sektor ve vlastní zemi. Studie provedená Evropskou komisí GŘ EAC, Dobrovolnické služby v Evropské unii 1, která se kryje s Evropským rokem dobrovolnictví, zdůrazňuje různorodou povahu dobrovolnického sektoru v EU a neexistenci harmonizovaného právního rámce. Dobrovolnická práce je v členských státech upravena na různých úrovních, a to takto: 1) členské státy se zvláštním právním rámcem pro dobrovolnický sektor: BE, CY, CZ, HU, IT, LV, LU, MT, PL, PT, RO, ES 2) členské státy bez právního rámce, kde se dobrovolnický sektor řídí jinými obecně platnými zákony: AT, DK, EE, FI, FR, DE, GR, IE, LT, NL, SE, UK 1 Evropská komise GŘ EAC, Dobrovolnické služby v Evropské unii. Závěrečná zpráva. Londýn: GHK (s. 110). 17

18 3) členské státy, kde se možnosti právního rámce v současné době studují: BG, SK a SI 2) Rozdíly v jednotlivých státech The Member States and the EU should define together the framework and the way volunteering works in an European Charter for volunteer workers (OUR COUNTRY) should define individually the framework and the way volunteering works DK ES CY BE EL IT PT SK LU BG MT HU SE FR EE UE27 LT RO CZ PL FI DE IE SI LV UK AT NL DK 15% 68% 65% 60% 58% 5 56% 55% 55% 54% 5 50% 50% 50% % 45% % 38% 3 34% % 39% 39% 35% 30% 4 40% 39% 38% % 4 36% 50% 48% 5 54% 3 59% 60% 60% 65% 59% 84% 10% 6% 8% 14% 4% 5% 10% 6% 8% 1 18% 5% 9% 8% 25% 4% 6% 8% 4% 10% Evropská charta dobrovolníků má největší podporu ve Španělsku (68 %), na Kypru (65 %) a v Belgii (60 %). Nejmenší podporu má v Dánsku (15 %), Nizozemsku a Rakousku (obě země 31 %). 18

19 2. Jaká je podpora vytvoření dobrovolnických záchranných týmů v každém regionu? Q14 Na řešení přírodních katastrof a neštěstí by si Evropský parlament přál, aby členské státy EU a jejich místní a regionální orgány vytvořily v každém regionu dobrovolnické záchranné týmy. Myslíte si, že by toto opatření bylo užitečné, či nikoli? 1) Evropský průměr 88 % Evropanů je přesvědčeno, že by měly být vytvořeny dobrovolnické záchranné týmy na řešení přírodních katastrof a neštěstí. 2) Rozdíly v jednotlivých státech Z průzkumu nevyplývá žádný přímý vztah se zeměmi, které byly v nedávné době postiženy přírodními katastrofami. Total 'Utile' Ne Sait Pas Total 'Pas utile' CY MT EL HU SI BG EE SK BE AT IT PT PL SE LU IE CZ RO ES LT FI UK UE27 LV DE FR DK NL 9 96% 96% 95% 94% 94% 94% 94% % 90% 90% 90% 89% 89% 89% 89% 88% 88% 8 85% 84% 8 78% 5% 6% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 5% 6% 8% 9% 5% 8% 5% 8% 10% 8% 9% % 2 19

20 IV. EVROPANÉ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA 1. Jaká spojení mohou vzniknout mezi staršími a mladými lidmi? Q17 U každého z následujících opatření, jejichž cílem je posílit solidaritu mezi generacemi (zejména mezi mladými a staršími lidmi), uveďte, zda se domníváte, že by opatření mohlo být účinné, či nikoli. 1) Evropský průměr Very efficient Fairly efficient Not very efficient Not at all efficient DK Encouraging jobs creation for young people in the area of help to the elderly and dependent people 45% 44% 2 Ensuring that Europeans of all ages benefit from the same access to the work market and to training possibilities 38% 45% 1 4% Encouraging people aged 60 and more to stay on the working market in order to make the next generations benefit from their knowledge and experience 2 36% 24% 1 4% 89 % respondentů podporuje tvorbu pracovních míst pro mladé lidi v oblasti pomoci starším a závislým lidem (45 % uvedlo, že by to bylo velmi účinné, a 44 % docela účinné ). 83 % Evropanů si myslí, že občané jakéhokoli věku by měli mít stejný přístup k trhu práce a k příležitostem v oblasti odborné přípravy (38 % velmi účinné a 45 % docela účinné ). 59 % respondentů si myslí, že by bylo účelné podpořit starší občany (60+), aby zůstali na trhu práce a aby předávali své zkušenosti mladým lidem (23 % velmi účinné a 36 % docela účinné ). 2) Sociodemografické rozdíly Sociodemografické rozdíly, zejména pokud jde o věk, jsou u těchto tří návrhů okrajové. 20

21 Oddělení pro sledování veřejného mínění Jacques Nancy , Defourny Elise , Hallaouy Said , Maggio Luisa , Lefèvre Nathalie , Van de Calseyde Caroline

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Dobrovolnictví a mezigenerační solidarita

Dobrovolnictví a mezigenerační solidarita EVROPSKÝ PARLAMENT Dobrovolnictví a mezigenerační solidarita Zpráva Průzkum v terénu: duben květen 2011 Zvláštní průzkum Eurobarometru / vlna 75.2 společnost TNS Opinion & Social Datum zveřejnění: říjen

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1)

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění Brusel XX. října 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Parlamentometr 2015 Část 1 Hlavní výzvy pro EU, migraci

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Evropané v roce 2016: Postoje a očekávání, boj proti terorismu a radikalizaci

Evropané v roce 2016: Postoje a očekávání, boj proti terorismu a radikalizaci Evropané v roce 2016: Postoje a očekávání, boj proti terorismu a radikalizaci Zvláštní průzkum Eurobarometru pro Evropský parlament STUDIE Sledování veřejného mínění Generální ředitelství pro komunikaci

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg ZÁKLADNÍ CENÍK Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 část týkající se orgánů a institucí

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 část týkající se orgánů a institucí Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení sledování veřejného mínění V Bruselu dne 21. srpna 2013 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 část týkající

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

EB71.3 EVROPSKÉ VOLBY Povolební průzkum První výsledky: Hlasování podle věkových skupin

EB71.3 EVROPSKÉ VOLBY Povolební průzkum První výsledky: Hlasování podle věkových skupin Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství C Vztahy s občany ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 16. prosince 2009 EB71.3 EVROPSKÉ VOLBY 2009 Povolební průzkum První výsledky: Hlasování podle

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Povolební studie 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

Povolební studie 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ANALYTICKÁ SYNTÉZA Rozsah: EU-28 Respondenti: 27 331

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

européennes 2009 : qu attendent les électeurs?

européennes 2009 : qu attendent les électeurs? En partenariat avec européennes 2009 : qu attendent les électeurs? Une enquête inédite réalisée par TNS Opinion pour la Fondation pour l innovation politique auprès de 15 130 Européens âgés de 18 ans et

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A Rada Evropské unie Brusel 5. června 205 (OR. en) Interinstitucionální spis: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Uplatnění absolventů škol na trhu práce Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Jeny Burdová Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Daniela Chamoutová Jan Koucký Martin Lepič Pavlína Šťastnová Jana

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0091 (NLE) 7614/16 ADD 24 WTO 79 SERVICES 4 COLAC 18 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 4. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky: 1 směrnice 2008/9

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky: 1 směrnice 2008/9 Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.2, 1 28. října 2015 Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v

Více

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě BG Formální vzdělávání á dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Evropská komise Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009 Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství C Ředitelství pro vztahy s občany ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 009 11. 1. 008 Standardní průzkum Eurobarometru

Více

Veřejné zakázky a novela ZVZ

Veřejné zakázky a novela ZVZ Veřejné zakázky a novela ZVZ Jan Pavel Březen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Osnova Makroekonomický význam veřejných

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ Druhá zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 14. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Rozpočet EU rozpočtové bilance

Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočtové bilance určují, zda je příslušný stát čistým rozpočtovým plátcem nebo příjemcem. Rozhodnutí Rady z roku 1985 (Rada ES, 1985) vzešlé ze summitu Evropské rady ve

Více

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky:

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky: Společné prohlášení o uplatňování rozsudku ve věci "IP Translator", 2. května 2013 Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2006 Část Kapitola 1: Obecná data Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Kapitola 1: Obecná data 1.1.1 Statistický

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Statistika chudoby v České republice:

Statistika chudoby v České republice: Statistika chudoby v České republice: Kritický pohled na evropské ukazatele Martina Mysíková, Jiří Večerník 18. SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ KONFERENCIA, KOŠICE 23.-25.6.2016 2 Data EU-SILC (European Union-Statistics

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2012 COM(2012) 422 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008 o předkládání

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Ženy a volby do Evropského parlamentu. Hlavní témata

Ženy a volby do Evropského parlamentu. Hlavní témata Bleskový průzkum Eurobarometru Evropská komise Ženy a volby do Evropského parlamentu Terénní výzkum: únor 09 Zveřejnění: březen 09 Flash Eurobarometer 6 The Gallup Organisation DV\CS.doc Průzkum byl proveden

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD ÚVOD Evropská unie je dnes domovem 450 milionů lidí z různých etnických, kulturních a jazykových oblastí. Jazyková situace evropských zemí je komplexní byla utvářena dějinami, geografickými faktory a mobilitou

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více