Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu Dobrovolnická práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu 75.2. Dobrovolnická práce"

Transkript

1 Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství pro vztahy s občany Oddělení pro sledování veřejného mínění. Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu 75.2 Dobrovolnická práce Brusel, 27. června 2011 Pokrytí: Populace: Metodika: SHRNUTÍ EU27 ( občanů Evropy) občané Evropy ve věku nad 15 let osobní dotazování (metoda CAPI osobní dotazování za pomoci počítače) Období dotazování: od 13. dubna do 2. května 2011, provedla společnost TNS Opinion Úvod...2 I. ZKUŠENOST S DOBROVOLNICKOU PRACÍ Provozují Evropané dobrovolnickou práci? V kterých oblastech provádějí Evropané dobrovolnickou práci?...9 II. OBRAZ DOBROVOLNICKÉ PRÁCE V kterých oblastech hraje dobrovolnická práce důležitou úlohu? Jaké jsou hlavní výhody dobrovolnické práce?...14 III. OČEKÁVÁNÍ Měl by být rámec, v němž působí dobrovolnický sektor, definován: na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU? Jaká je podpora vytvoření dobrovolnických záchranných týmů v každém regionu?..19 IV. EVROPANÉ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA Jaká spojení mohou vzniknout mezi staršími a mladými lidmi?...20

2 Úvod Z podnětu Evropského parlamentu byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, zatímco rok 2012 bude Evropským rokem mezigenerační solidarity. To jsou pro Evropský parlament dva dobré důvody, aby provedl průzkum Eurobarometru a zjistil, co si Evropané myslí o těchto dvou pojmech, a lépe pochopil, jaké s nimi mají zkušenosti a jak je uvádějí do praxe. Tento průzkum provedla společnost TNS opinion ve dnech 1. až 16. května 2011 za finanční, hospodářské a společenské krize, která zasáhla všechny části evropské společnosti. Před provedením rozboru odpovědí, jež Evropané poskytli, je nezbytné vyzdvihnout některé důležité prvky, které lze z tohoto průzkumu vyvodit. Vzh Vzhledem k rozdílnému postavení dobrovolnického sektoru v jednotlivých členských státech je velmi obtížné dospět ke všeobecnému závěru. Vzhledem k nedostatku údajů z Eurostatu nebo jiných obecných statistik nelze s jistotou určit počet Evropanů, zapojených do dobrovolnické práce. Je velmi obtížné odhadnout podíl dobrovolnického sektoru na HDP EU a jejích členských států. K dispozici nejsou žádné statistiky za celou EU. Vnitrostátní údaje jsou k dispozici jen v několika zemích. V V rámci EU panuje široká shoda v tom, že dobrovolnictví hraje důležitou společenskou úlohu, založenou na hodnotách spojených se solidaritou. Přispívá k občanskému uvědomění, zejména díky skutečnosti, že je pevně zakotveno na místní úrovni, a to je faktor přispívající k osobnímu rozvoji a naplnění. Jak uvedla zpravodajka, paní Marian Harkinová: Lidé nevykonávají dobrovolnickou práci pro zisk, je neplacená. Do dobrovolnické práce se lidé zapojují ze své vlastní vůle. Dobrovolnická práce přináší prospěch mimo rodinu a přátele. Na dobrovolnictví se může podílet každý. 22 až 25 % Evropanů je zapojeno do dobrovolnické práce V tomto průzkumu uvedlo 6462 z Evropanů ve věku nad 15 let, kteří byli dotazováni, že se pravidelně nebo příležitostně zapojují do dobrovolnické práce. To je 24 % respondentů. Průzkum Eurobarometru prováděný Komisí v únoru 2007 uvádí, že spolehlivě můžeme odhadovat, že do dobrovolnické práce se zapojuje více než 100 milionů občanů. Tyto dva průzkumy tak mají podobné výsledky. 2

3 Evropský průměr, pokud jde o dobrovolnictví, je třeba modulovat na základě národních výsledků (viz tabulku na straně 8). Nizozemsko (57 %), kde je dobrovolnická činnost nejrozšířenější, dělí od Polska (9 %), kde je nejméně obvyklá, 48 bodů. Dvanáct zemí je nad evropským průměrem a patnáct pod evropským průměrem. V sedmi z nich nedosahuje dobrovolnická činnost ani 20 %. Sociodemografický profil evropských dobrovolníků Dobrovolnické činnosti jsou nejvíce nakloněni respondenti od 20 let výše (32 %), za nimi následují studenti (26 %). Co se týče zaměstnání, 34 % manažerů uvádí, že jsou zapojeni do dobrovolnické činnosti, zatímco u nezaměstnaných je to 17 %. Sport a kultura: hlavní oblasti dobrovolnické práce 24 % respondentů, kteří uvedli, že jsou zapojeni do dobrovolnické činnosti, bylo dotazováno na druh jejich dobrovolnické práce. o 24 % odpovědělo, že vykonávají dobrovolnickou činnost ve sportovním klubu nebo v klubu outdoorových aktivit. o 20 % odpovědělo v kulturní, vzdělávací nebo umělecké organizaci. o 16 % uvedlo, že vykonávají dobrovolnickou činnost v charitativních organizacích nebo v organizacích zajišťujících sociální pomoc, v nevládních organizacích, humanitárních sdruženích nebo v oblasti rozvojové pomoci. Solidarita a humanitární pomoc: oblast, v níž hraje dobrovolnický sektor nejdůležitější úlohu Všichni respondenti byli dotázáni na oblasti, v nichž podle nich hraje dobrovolnický sektor důležitou úlohu. Tři ze čtyř nejčastěji zmiňovaných oblastí se přímo týkaly solidarity a integrace. o Solidarita a humanitární pomoc byly v odpovědích dvě nejčastěji zmiňované oblasti, a to v 37 %. Zajímavé je povšimnout si velmi jasného rozdílu mezi tím, jak všichni Evropané obecně vnímají význam uvedené oblasti, a dobrovolnickou prací vykonávanou 24 % respondentů, kteří jsou do této práce skutečně zapojeni. Sport je například hlavní dobrovolnickou činností, ačkoli jen 15 % respondentů uvádí, že hraje významnou úlohu. o Na druhém místě je s 32 % systém péče o zdraví. 3

4 o Následuje oblast vzdělávání a odborné přípravy a oblast životního prostředí, obě s 22 %. o Čtvrtou oblastí, u níž jsou Evropané přesvědčeni, že dobrovolnický sektor hraje důležitou úlohu, je sociální začlenění znevýhodněných občanů s 21 %. Stejná otázka byla položena v minulém roce v průzkumu Eurobarometru prováděném Komisí. V porovnání těchto dvou průzkumů se u prvních tří oblastí projevil nárůst o 2 až 8 procentních bodů. Jako poslední byla zmíněna úloha dobrovolnické práce při budování evropské identity s pouhými 3 %. Nejvýznamnějším kladem dobrovolnické práce v EU je udržování a posilování sociální soudržnosti Tato odpověď znovu dokazuje, do jaké míry je solidarita ústředním bodem názorů Evropanů na dobrovolnickou práci. o Posilování sociální soudržnosti bylo jako první uvedeno 34 % respondentů a posilování základních hodnot solidarity 25 % respondentů. o Další dvě položky uváděné respondenty jsou přímo spojeny s výhodami, které mohou dobrovolníci využívat. Příspěvek dobrovolnické práce k osobnímu naplnění a rozvoji dobrovolníků tak získal 25 % a úloha dobrovolnické práce při získávání znalostí a integraci do pracovního života 22 %. o Ekonomickou hodnotu dobrovolnického sektoru pro EU uvedlo jen 12 % respondentů. Stanovení provozního rámce pro dobrovolnický sektor na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU: rozdělená odpověď. Jak jsme viděli v předchozích odpovědích, Evropané to vnímají tak, že úloha dobrovolnického sektoru nebo jeho ekonomický význam na úrovni EU jsou omezené. Proto není nijak překvapující zjištění, že Evropané nejsou zajedno, pokud jde o rámec, v němž by měl dobrovolnický sektor působit. 47 % je přesvědčeno, že by to mělo být definováno v evropské chartě dobrovolníků, zatímco 45 % uvádí, že je na každém členském státu, aby si stanovil vlastní vnitrostátní rámec. 4

5 Důležité je uvést, že ve státech, kde je dobrovolnická práce nejobvyklejší, se neuznává eventuální přidaná hodnota Evropské charty dobrovolníků. Respondenti v Nizozemsku, Dánsku, Finsku a Rakousku jsou tak chartou nadšeni nejméně. Naopak v zemích, kde je dobrovolnická práce nejméně obvyklá, zejména ve Španělsku, na Kypru a v Řecku, je evropský rámec považován za velmi žádoucí. Vytvoření dobrovolnických záchranných týmů v každém regionu má obrovskou podporu V reakci na vlnu přírodních katastrof a neštěstí by si Evropský parlament přál, aby členské státy EU a jejich místní a regionální orgány vytvořily v každém regionu dobrovolnické záchranné týmy. Když byli Evropané dotázáni, zda by tyto týmy byly užitečné, 88 % jich souhlasilo s tím, že by užitečné byly. Podpora mezigenerační solidarity Rok 2012 se stane rokem mezigenerační solidarity. Respondentům byla nabídnuta tři tvrzení. Z jejich odpovědí vyplynulo jasné pořadí: o tvorba pracovních míst pro mladé lidi v oblasti poskytování pomoci starším a závislým lidem získala 45 %, o následovalo zajištění stejného přístupu k pracovním místům a k odborné přípravě pro všechny věkové skupiny s 38 %, o podpora lidí ve věku přes 60 let, aby zůstali na trhu práce a předávali své zkušenosti další generaci, získala 23 %. Pozn.: Upozorňujeme čtenáře, že výsledky průzkumu jsou odhady, jejichž přesnost závisí stejnou měrou na velikosti vzorku a na zjištěných procentních hodnotách. V případě vzorku přibližně respondentů (obvykle používaná velikost vzorku v měřítku členských států) se skutečné procento tj. výsledek dosažený v případě, že by se průzkumu zúčastnili všichni občané pohybuje v rozsahu následujících mezí spolehlivosti: Zjištěná procentní hodnota Chybová tolerance 10 % nebo 90 % +/- 1,9 procentních bodů 20 % nebo 80 % +/- 2,5 procentních bodů 30 % nebo 70 % +/- 2,7 procentních bodů 40 % nebo 60 % +/- 3,0 procentních bodů 50 % +/- 3,1 procentních bodů 5

6 I. ZKUŠENOST S DOBROVOLNICKOU PRACÍ 1. Provozují Evropané dobrovolnickou práci? Q15 Provozujete v současné době pravidelně nebo příležitostně dobrovolnickou činnost? 1) Evropský průměr Total Yes : 24% 1 1 Yes, on a regular basis Yes, on an occasional basis No 75% DK 24 % Evropanů provozuje v současné době pravidelně nebo příležitostně nějakou dobrovolnickou činnost, podíl mužů a žen je naprosto stejný. 6

7 2) Rozdíly v jednotlivých státech Total 'Yes' No DK NL DK FI AT LU DE SI IE EE SK BE IT EU27 FR LT CZ CY UK LV HU SE MT ES EL RO BG PT PL 4 39% 3 35% 34% 34% 3 30% 29% 26% 26% 24% 24% 24% % 15% 14% 14% 1 1 9% % 65% 66% 6 70% 70% 74% 7 75% 76% 76% % 79% 8 85% 86% 85% 85% 8 90% 4 Zapojení do dobrovolnické činnosti se v jednotlivých členských státech velmi výrazně liší. Nizozemsko (57 %) dělí od Polska (9 %) 48 procentních bodů. Země s nejvyšším počtem dobrovolníků jsou spíše v severní polovině Evropské unie (Nizozemsko 57 %, Dánsko 43 % a Finsko 39 %). 7

8 3) Sociodemografické rozdíly Celkem Ano Ne Neví Věk při ukončení vzdělání Zaměstnání EU27 24 % 75 % 1 % % 83 % 1 % % 77 % % 67 % 1 % Stále studuje 26 % 73 % 1 % Osoba samostatně výdělečně činná 29 % 70 % 1 % Manažer 34 % 66 % - Jiní pracovníci v administrativě 24 % 76 % - Manuální pracovníci 22 % 78 % - Osoby v domácnosti 21 % 78 % 1 % Nezaměstnaný(á) 17 % 83 % - Důchodci 22 % 77 % 1 % Studenti 26 % 73 % 1 % Analýza sociodemografických proměnných ukázala, že nejvzdělanější Evropané nejspíše uvádějí, že jsou zapojeni do dobrovolnické práce (32 % těch, kdo studovali do věku nejméně 20 let). Dále jsou kategorií s největším počtem dobrovolníků manažeři (34 %), zatímco nezaměstnaní jsou kategorií s nejmenším počtem dobrovolníků (17 %). 8

9 2. V kterých oblastech provádějí Evropané dobrovolnickou práci? Otázka položená 24 % respondentů, kteří uvedli, že v současné době provádějí pravidelně nebo příležitostně nějakou dobrovolnickou činnost. Q16 V jakém typu organizace nebo sdružení provádíte dobrovolnickou činnost? 1) Evropský průměr In a sports club or club for outdoor pursuits (sports, fishing and hunting) 24% In a cultural, educative or artistic association In a charity organisation or social aid organisation, NGO, a humanitarian association, development aid In a community or neighbourhood association In a religious or church organisation 20% 16% 1 1 In an organisation for protection of the environment, animal rights, etc. In a leisure association or club for the elderly In a leisure association or club for the young people (scouts, youth clubs, etc.) In an association defending the interests of patients and/or disabled In a professional organisation In a trade union In an organisation for the defence of the rights of minorities (association against racism, against discrimination of women, or for the rights of homosexuals, etc.) In a consumer organisation In a political party or a political organisation 6% 5% 4% 4% Other (SPONTANEOUS) 1 DK Většina evropských dobrovolníků provádí svou dobrovolnickou činnost ve sportovních klubech nebo ve sdruženích outdoorových aktivit (24 %). Jedna pětina dobrovolníků provádí dobrovolnickou činnost v kulturním, vzdělávacím nebo uměleckém sdružení (20 %) a 15 % v charitativní organizaci nebo organizaci poskytující sociální pomoc, v nevládní organizaci, v humanitárním sdružení nebo v oblasti rozvojové pomoci. 9

10 2) Rozdíly v jednotlivých státech Irsko, Dánsko a Německo jsou tři země, v nichž se respondenti nejčastěji věnují dobrovolnické činnosti v oblasti sportu nebo outdoorových činností. Itálie a Francie jsou země, kde jsou respondenti nejvíce zapojeni do kulturních, vzdělávacích nebo uměleckých sdružení. 10

11 II. OBRAZ DOBROVOLNICKÉ PRÁCE 1. V kterých oblastech hraje dobrovolnická práce důležitou úlohu? Následující otázka byla položena všem respondentům bez ohledu na to, zda jsou zapojeni do dobrovolnické práce. Q11 V které z následujících oblastí hraje podle vás dobrovolnická práce důležitou úlohu? 1) Evropský průměr Oblasti, v nichž všichni Evropané považují dobrovolnickou práci za důležitou, přímo neodpovídají činnosti 24 % Evropanů, kteří jsou zapojeni do dobrovolnické práce. Solidarity and humanitarian aid 34% 3 Health care 24% 3 Education and training 14% 2 Environment 18% 2 Social inclusion of disadvantaged citizens 2 20% Protection of human rights Active ageing Employment Sport 10% 1 15% 15% 15% 16% 2 20% 75.2 (April-May 2011) (May 2010) Culture 10% 1 Intercultural and interreligious dialogue 9% Intergenerational dialogue 9% 8% Consumer protection 9% Democratic life Construction of European identity None (SPONTANEOUS) Other (SPONTANEOUS) 0% DK 6% ; Eurobarometr/Evropská komise I když solidarita a humanitární pomoc jsou stále hlavními oblastmi, v nichž je úloha dobrovolnického sektoru považována za důležitou (+3 body), došlo ve srovnání s květnem 2010 k významnému nárůstu podílu hlasů, připisujících důležitou úlohu dobrovolnické práci v oblasti zdravotní péče (+8) a vzdělávání (+8). Před méně než jedním rokem nebylo vzdělávání a odborná příprava mezi třemi hlavními oblastmi. 11

12 2) Rozdíly a trendy v jednotlivých státech Solidarita a humanitární pomoc Zdravotní péče Vzdělávání a odborná příprava Životní prostředí Sociální začlenění znevýhodněných občanů Ochrana lidských práv Aktivní stárnutí Zaměstnanost Sport Kultura * * 75.2 Rozdíl Rozdíl Rozdíl Rozdíl Rozdíl Rozdíl Rozdí l Rozdíl Rozdíl Rozdíl EU 27 34% % % 2 % +8 18% +4 20% % % +2 10% 15% +5 16% 15% % -1 BE % 35% % 24% +5 18% % 18% -1 16% % = 18% % 1-2 BG % +12 8% % 24% +8 26% % +6 14% 24% +10 6% -3 4% -1 CZ 44% % % 10% +1 24% 30% +6 24% % % 19% % +3 15% 10% -5 9% -2 DK 34% 38% % % 19% = 16% 19% +3 25% 2-2 5% +2 49% % 1-2 DE 34% 36% % % % % 19% +1 14% % = 16% 16% = EE 26% 28% % +8 19% % 36% +7 20% % +5 9% 10% +1 10% % = IE 1 14% +3 15% 24% +9 16% 30% +14 8% 10% % 25% % 26% +2 9% 9% = EL % +14 8% % 50% = % -2 25% 26% +1 26% 24% -2 ES 54% 48% -6 18% 24% % +8 16% % 25% -3 29% 24% % +4 4% -1 8% -1 FR % % 26% % +2 16% % 18% -1 20% % +6 24% 24% = 14% 1-1 IT 3 40% +3 30% % % +3 28% % % +1 CY 68% 68% = 15% 20% +5 15% 16% = 18% % 40% = 2 15% -7 10% % = LV 20% 24% % % % 24% % +4 4% 5% % +6 10% 9% % +1 LT 2 26% % % 19% % +4 18% % % % -3 LU 44% 49% +5 15% 24% +9 19% 24% +5 16% 19% +3 25% % 20% +2 19% 20% +1 10% 20% % 16% -2 15% 1-3 HU 3 35% +3 26% % 18% +8 25% 28% +3 24% % 9% +5 10% 18% +8 9% % 10% = MT 35% 38% % +8 19% % 20% = 24% % 19% +3 30% % % 9% -5 9% 10% +1 NL 28% % % % +4 24% % 19% +4 24% 2-3 4% 8% +4 35% 34% AT 26% 38% % 46% % % 25% = 24% % = 16% % 10% = PL 25% 29% +4 36% 55% % 19% = 9% 14% +5 18% 18% = % % 4% -2 8% 9% +1 PT 45% 48% +3 29% % % % % % +11 9% % -1 RO 34% 40% % +6 16% 29% % % 8% +3 15% % +1 4% -1 SI 56% 54% -2 10% 18% +8 9% 15% % % 18% % 15% -3 18% 1-7 SK 39% 50% % +8 10% % % +2 24% 2-1 9% % 15% +1 16% 14% -2 15% 1-3 FI % % 15% % +3 14% 19% +5 24% 24% = SE 54% 58% % +6 10% % % 19% -5 34% 38% +4 9% 8% -1 10% % -7 15% 1-4 UK 8% 9% % % % 20% +1 15% % % -3 10% % 1-5 6% +1 * 75.2: období dotazování: 13. dubna 2. května : květen

13 Dobrovolnická práce v oblasti solidarity a humanitární pomoci hraje důležitou úlohu ve velké většině členských států, zejména v Rakousku (+12), na Slovensku (+11), ve Francii a v Bulharsku (+10). Její význam poklesl jen ve dvou z 27 členských států ve Slovinsku (-2) a ve Španělsku (-6). Vnímání významu dobrovolnické práce ve zdravotní péči posílilo všude, s výjimkou Dánska (-1). K velkému nárůstu došlo zejména v Rakousku (+21), Polsku (+19) a Portugalsku (+18). Vnímání významu dobrovolnické práce ve vzdělávání a odborné přípravě pokleslo jen v Rakousku (-1) a výrazně získalo na významu ve Spojeném království (+16), Irsku (+14) a Švédsku (+13). 13

14 2. Jaké jsou hlavní výhody dobrovolnické práce? Q13 Které z následujících možností jsou dvěma největšími výhodami plynoucími z dobrovolnické práce v EU? (max. dvě možné odpovědi) 1) Evropský průměr It allows maintaining and reinforcing social cohesion 34% It strengthens fundamental values of solidarity of the EU 25% It contributes to the self-fulfilment and to the personal development of volunteer workers It facilitates acquisition of knowledge and competencies which allow a good professional integration 2 25% It gives Europeans the opportunity to develop their civic participation 20% It plays an important role in the sustainable development and in the protection of the environment 18% It plays an important role in the economy of the EU 1 None (SPONTANEOUS) Other (SPONTANEOUS) DK V souladu s oblastmi, v nichž je podle Evropanů spatřována významná úloha, spočívají hlavní výhody dobrovolnické práce v udržení a posílení sociální soudržnosti (34 %), v posílení základních hodnot solidarity a v osobním naplnění a rozvoji (obojí +25 %). 14

15 2) Rozdíly v jednotlivých státech Udržuje a posiluje sociální soudržnost Posiluje základní hodnoty solidarity v EU Přispívá k osobnímu naplnění a rozvoji dobrovolníků Umožňuje získávat vědomosti a dovednosti, které podpoří integraci do pracovního života Poskytuje Evropanům příležitost rozvíjet účast v občanském životě Hraje významnou úlohu při udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí Hraje významnou úlohu v hospodářství EU Žádné (SPONTÁNNĚ) Jiné (SPONTÁNNĚ) Neví EU27 34 % 25 % 25 % 22 % 20 % 18 % 12 % 2 % 1 % 7 % BE 35 % 33 % 38 % 19 % 20 % 19 % 15 % 1 % 1 % 1 % BG 40 % 15 % 23 % 24 % 26 % 20 % 15 % 1 % 0 % 8 % CZ 32 % 30 % 28 % 13 % 25 % 24 % 12 % 2 % 0 % 3 % DK 42 % 20 % 52 % 18 % 21 % 20 % 8 % 1 % 0 % 2 % DE 50 % 26 % 27 % 19 % 20 % 17 % 11 % 2 % 1 % 4 % EE 25 % 14 % 35 % 24 % 22 % 20 % 14 % 3 % 0 % 8 % IE 23 % 24 % 35 % 16 % 22 % 13 % 20 % 1 % 1 % 13 % EL 38 % 32 % 22 % 21 % 24 % 27 % 10 % 2 % 1 % 2 % ES 28 % 29 % 24 % 16 % 17 % 16 % 10 % 3 % 1 % 9 % FR 41 % 26 % 31 % 17 % 21 % 18 % 10 % 2 % 1 % 6 % IT 25 % 34 % 14 % 25 % 24 % 22 % 13 % 2 % 1 % 5 % CY 24 % 46 % 29 % 23 % 39 % 16 % 15 % 1 % - 1 % LV 29 % 11 % 29 % 20 % 24 % 16 % 12 % 4 % 0 % 8 % LT 20 % 15 % 22 % 24 % 24 % 14 % 18 % 3 % 1 % 15 % LU 31 % 29 % 24 % 25 % 20 % 24 % 16 % 2 % - 3 % HU 40 % 19 % 21 % 29 % 16 % 27 % 16 % 2 % 0 % 3 % MT 16 % 35 % 19 % 15 % 28 % 18 % 14 % 1 % - 16 % NL 36 % 26 % 41 % 22 % 22 % 11 % 12 % 4 % 1 % 3 % AT 48 % 23 % 28 % 23 % 20 % 21 % 16 % 3 % 2 % 1 % PL 27 % 17 % 26 % 24 % 19 % 14 % 11 % 2 % 0 % 12 % PT 32 % 33 % 21 % 14 % 19 % 9 % 13 % 2 % 1 % 7 % RO 23 % 16 % 18 % 27 % 26 % 21 % 14 % 1 % 1 % 17 % SI 32 % 38 % 28 % 17 % 21 % 19 % 12 % 2 % 2 % 1 % SK 37 % 30 % 24 % 17 % 25 % 24 % 12 % 1 % 1 % 4 % FI 47 % 30 % 27 % 18 % 20 % 30 % 8 % 1 % 0 % 2 % SE 36 % 30 % 29 % 33 % 29 % 21 % 4 % 1 % 0 % 2 % UK 23 % 14 % 24 % 32 % 14 % 15 % 20 % 5 % 1 % 11 % 15

16 Hlavní výhody dobrovolnické práce jsou v jednotlivých zemích vnímány poněkud odlišně. V následujících zemích byly nejčastější následující odpovědi: - Nejčastější odpovědí v Německu (50 %), Rakousku (48 %) a Finsku (47 %) bylo, že dobrovolnická práce udržuje a posiluje sociální soudržnost. - Posiluje základní hodnoty solidarity v EU: Kypr (46 %), Slovinsko (38 %) a Malta (35 %). - Přispívá k osobnímu naplnění a rozvoji dobrovolníků: Dánsko (52 %), Nizozemsko (41 %) a Belgie (38 %). - Umožňuje získávat vědomosti a dovednosti, které podpoří integraci do pracovního života: Švédsko (33 %), Spojené království (32 %) a Maďarsko (29 %). - Poskytuje Evropanům příležitost rozvíjet účast v občanském životě: Kypr (39 %), Švédsko (29 %) a Malta (28 %). - Hraje významnou úlohu při udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí: Finsko (30 %), Řecko a Maďarsko (obě země 27 %), Česká republika, Lucembursko a Slovensko (všechny země 24 %). - Hraje významnou úlohu v hospodářství EU: Irsko a Spojené království (obě země 20 %), Litva (18 %), Lucembursko, Maďarsko a Rakousko (16 %). Je možné se domnívat, že tyto odpovědi určitým způsobem ilustrují zájmy evropských občanů a oblasti, v nichž občané očekávají nějaký vývoj. 3) Sociodemografické rozdíly Respondenti, kteří absolvovali nejdelší vzdělání, nejvíce uvádějí, že dobrovolnická práce udržuje a posiluje sociální soudržnost (40 % respondentů, kteří studovali do věku 20 let a déle, ve srovnání s 28 % těch, kteří ukončili školu ve věku 15 let a dříve). Tatáž skupina ( nejvzdělanější ) však nejméně věří, že dobrovolnický sektor významně přispívá k hospodářství EU (11 % oproti 13 % těch, kteří ukončili vzdělávání ve věku 19 let, a 14 % těch, kteří stále studují). 16

17 III. OČEKÁVÁNÍ 1. Měl by být rámec, v němž působí dobrovolnický sektor, definován: na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU? Q12 Které z následujících možností byste dali přednost při definování rámce, v němž působí dobrovolnická činnost? (jen jedna možná odpověď) 1) Evropský průměr Těsná většina respondentů dala přednost evropskému rámci pro dobrovolnický sektor, byť Evropané zůstali v této otázce rovnoměrně rozděleni. 8% 4 45% The Member States and the EU should define together the framework and the way volunteering works in an European Charter for volunteer workers (OUR COUNTRY) should define individually the framework and the way volunteering works DK 47 % respondentů podporuje vytvoření Evropské charty dobrovolníků, zatímco 45 % se domnívá, že by každý členský stát měl vybudovat svůj vlastní rámec a způsob dobrovolnické práce pro dobrovolnický sektor ve vlastní zemi. Studie provedená Evropskou komisí GŘ EAC, Dobrovolnické služby v Evropské unii 1, která se kryje s Evropským rokem dobrovolnictví, zdůrazňuje různorodou povahu dobrovolnického sektoru v EU a neexistenci harmonizovaného právního rámce. Dobrovolnická práce je v členských státech upravena na různých úrovních, a to takto: 1) členské státy se zvláštním právním rámcem pro dobrovolnický sektor: BE, CY, CZ, HU, IT, LV, LU, MT, PL, PT, RO, ES 2) členské státy bez právního rámce, kde se dobrovolnický sektor řídí jinými obecně platnými zákony: AT, DK, EE, FI, FR, DE, GR, IE, LT, NL, SE, UK 1 Evropská komise GŘ EAC, Dobrovolnické služby v Evropské unii. Závěrečná zpráva. Londýn: GHK (s. 110). 17

18 3) členské státy, kde se možnosti právního rámce v současné době studují: BG, SK a SI 2) Rozdíly v jednotlivých státech The Member States and the EU should define together the framework and the way volunteering works in an European Charter for volunteer workers (OUR COUNTRY) should define individually the framework and the way volunteering works DK ES CY BE EL IT PT SK LU BG MT HU SE FR EE UE27 LT RO CZ PL FI DE IE SI LV UK AT NL DK 15% 68% 65% 60% 58% 5 56% 55% 55% 54% 5 50% 50% 50% % 45% % 38% 3 34% % 39% 39% 35% 30% 4 40% 39% 38% % 4 36% 50% 48% 5 54% 3 59% 60% 60% 65% 59% 84% 10% 6% 8% 14% 4% 5% 10% 6% 8% 1 18% 5% 9% 8% 25% 4% 6% 8% 4% 10% Evropská charta dobrovolníků má největší podporu ve Španělsku (68 %), na Kypru (65 %) a v Belgii (60 %). Nejmenší podporu má v Dánsku (15 %), Nizozemsku a Rakousku (obě země 31 %). 18

19 2. Jaká je podpora vytvoření dobrovolnických záchranných týmů v každém regionu? Q14 Na řešení přírodních katastrof a neštěstí by si Evropský parlament přál, aby členské státy EU a jejich místní a regionální orgány vytvořily v každém regionu dobrovolnické záchranné týmy. Myslíte si, že by toto opatření bylo užitečné, či nikoli? 1) Evropský průměr 88 % Evropanů je přesvědčeno, že by měly být vytvořeny dobrovolnické záchranné týmy na řešení přírodních katastrof a neštěstí. 2) Rozdíly v jednotlivých státech Z průzkumu nevyplývá žádný přímý vztah se zeměmi, které byly v nedávné době postiženy přírodními katastrofami. Total 'Utile' Ne Sait Pas Total 'Pas utile' CY MT EL HU SI BG EE SK BE AT IT PT PL SE LU IE CZ RO ES LT FI UK UE27 LV DE FR DK NL 9 96% 96% 95% 94% 94% 94% 94% % 90% 90% 90% 89% 89% 89% 89% 88% 88% 8 85% 84% 8 78% 5% 6% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 5% 6% 8% 9% 5% 8% 5% 8% 10% 8% 9% % 2 19

20 IV. EVROPANÉ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA 1. Jaká spojení mohou vzniknout mezi staršími a mladými lidmi? Q17 U každého z následujících opatření, jejichž cílem je posílit solidaritu mezi generacemi (zejména mezi mladými a staršími lidmi), uveďte, zda se domníváte, že by opatření mohlo být účinné, či nikoli. 1) Evropský průměr Very efficient Fairly efficient Not very efficient Not at all efficient DK Encouraging jobs creation for young people in the area of help to the elderly and dependent people 45% 44% 2 Ensuring that Europeans of all ages benefit from the same access to the work market and to training possibilities 38% 45% 1 4% Encouraging people aged 60 and more to stay on the working market in order to make the next generations benefit from their knowledge and experience 2 36% 24% 1 4% 89 % respondentů podporuje tvorbu pracovních míst pro mladé lidi v oblasti pomoci starším a závislým lidem (45 % uvedlo, že by to bylo velmi účinné, a 44 % docela účinné ). 83 % Evropanů si myslí, že občané jakéhokoli věku by měli mít stejný přístup k trhu práce a k příležitostem v oblasti odborné přípravy (38 % velmi účinné a 45 % docela účinné ). 59 % respondentů si myslí, že by bylo účelné podpořit starší občany (60+), aby zůstali na trhu práce a aby předávali své zkušenosti mladým lidem (23 % velmi účinné a 36 % docela účinné ). 2) Sociodemografické rozdíly Sociodemografické rozdíly, zejména pokud jde o věk, jsou u těchto tří návrhů okrajové. 20

21 Oddělení pro sledování veřejného mínění Jacques Nancy , Defourny Elise , Hallaouy Said , Maggio Luisa , Lefèvre Nathalie , Van de Calseyde Caroline

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD ÚVOD Evropská unie je dnes domovem 450 milionů lidí z různých etnických, kulturních a jazykových oblastí. Jazyková situace evropských zemí je komplexní byla utvářena dějinami, geografickými faktory a mobilitou

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.02.11 SEK(11) 193 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Stejná

Více

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA EVROPSKÝ PARLAMENT GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKU ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA A hospodářská a měnová politika zaměstnanost a sociální věci životní prostředí, veřejné zdraví

Více

Sociální. dialog. Příručka pro vzdělávání odborů. This Manual is funded by the European Union

Sociální. dialog. Příručka pro vzdělávání odborů. This Manual is funded by the European Union This Manual is funded by the European Union dialog Sociální Příručka pro vzdělávání odborů Sociální dialog Příručka pro vzdělávání odborů Tento materiál vznikl v rámci spolupráce mezi Evropskou komisí

Více

Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci

Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci (se specifickým zaměřením na migranty ve Velké Británii) Jana Vavrečková Jakub Musil Ivo Baštýř VÚPSV,

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.2.2012 COM(2012) 55 final BÍLÁ KNIHA Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} BÍLÁ KNIHA

Více

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Zpráva o práci Evropské sítě politik celoživotního poradenství v letech 2009 2010 STRUČNÁ ZPRÁVA Jde o zkrácenou verzi zprávy, kterou připravila Evropská

Více

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Závěrečná zpráva 23.05.2008 Srovnávací analýza modelů

Více

Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům

Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR ČERVEN 2014 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 tel.: +420 233 045 111 fax:

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry

Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra studií občanské společnosti Diplomová práce: Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry autorka: Bc. Jana Bělohlávková vedoucí práce: Mgr.

Více

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů Drahomíra Fischlová VÚPSV Praha 2005

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace Karel Skokan a kol. REGIONÁLNÍ DISPARITY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

NEZÁVISLÁ STUDIE O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ 2012

NEZÁVISLÁ STUDIE O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ 2012 NEZÁVISLÁ STUDIE O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ 2012 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSLEDKY STUDIE Podnikání si stále uchovává vysokou prestiž po celé Evropě. Počet osob samostatně výdělečně činných se v různých zemích liší. V

Více