165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!!"

Transkript

1 ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA 165 let Vám poskytujeme zdravotní péči Vznik městské nemocnice se datuje rokem Je nejstarší nemocnicí, která Ostravanům poskytuje zdravotní péči. Zařízení s původně 24 lůžky se postupem času dle možností rozšiřovalo a rozvíjelo až do jeho současné podoby. Nyní má nemocnice 682 akutních lůžek, dalších 150 lůžek v Léčebně dlouhodobě nemocných v Radvanicích a 66 v Dětském rehabilitačním stacionáři v Porubě. Ještě nikdy ve své letité historii však nemocnice nezaznamenala takový rozmach jako za poslední tři roky, kdy prošla nejrozsáhlejší modernizací, kterou pamatuje. Za plného provozu stavíme, bouráme, zateplujeme, stěhujeme a samozřejmě investujeme do modernější a kvalitnější zdravotní techniky a technologií. V loňském roce jsme přestěhovali a otevřeli nové plicní oddělení, srovnali se zemí starou nevyhovující budovu bývalého kožního oddělení, zmodernizovali kuchyň a změnili jejího provozovatele. Letos jsme po celkové rekonstrukci otevřeli nové Nefrologické a hemodialyzační centrum a Oddělení centrální sterilizace. Obě pracoviště se nyní řadí mezi nejmodernější v republice. Na řadě je vybudování ředírny cytostatik pro onkologické pacienty, ve fázi projektu je Centrum operačních oborů. Zlepšuje se kvalita námi poskytované péče, do nemocnice přicházejí noví špičkoví lékaři. I nadále budeme nemocnici vybavovat modernější a kvalitnější zdravotní technikou. Je před námi stále mnoho práce. A máme příslib ze strany zřizovatele, že město v rozvoji nemocnice hodlá i nadále pokračovat. Našim cílem je vybudovat moderní nemocnici, na kterou budeme moci být všichni hrdi. MUDr. Tomáš Nykel Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!! Městská nemocnice Ostrava

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 Ozonoterapie léčba bolestí zad 21. století Ozonoterapie je vysoce efektivní, bezpečná a v podstatě nekomplikovaná metoda. Lze ji uplatnit u široké škály onemocnění. Je minimálně riziková a časově nenáročná. Sympozium radiologických asistentů Průvodce zobrazovacími metodami v Městské nemocnici Ostrava!!! Oddělení Radiologie a zobrazovací metody MNO připravilo pro pacienty, ale nejen pro ně, příručku: Průvodce zobrazovacími metodami v Městské nemocnici Ostrava!!! Nemocnice tímto způsobem informuje pacienty o škále poskytovaných služeb radiologického oddělení. Docílí se tak zefektivnění komunikace pacient lékař. Příručka vzniká jako součást výchovně vzdělávacího projektu oddělení Radiologie a zobrazovací metody MNO, který je zaměřený směrem k pacientům. Podává přesné informace o průběhu a postupech při vyšetření, výhodách a nevýhodách jednotlivých zobrazovacích metod a slouží k lepší orientaci. Pacienti se tak blíže seznámí s přípravou i se samotným vyšetřením na konkrétních pracovištích radiologického oddělení - rentgen, monografie, výpočetní tomografie, magnetická rezonance, mamografie, angiografie. Průvodce je doplněn řadou průvodních fotografií, které čtenáři názorně přiblíží jednotlivé sekce. Na realizaci projektu, jakož i na zhotovení informačních materiálů, například letáků, posterů a brožur, obdržela ostravská městská nemocnice od statutárního města Ostravy účelovou dotaci, evidenční číslo neinvestiční účelové dotace statutárního města Ostravy: 0745/2013/KZ, grant ve výši Kč. Díky větší informovanosti se občané budou moci přehledněji seznámit s jednotlivými vyšetřeními, přípravou na ně, radiační ochranou, ale i historií zobrazovacích metod. Zajímavé jistě bude i představení profese radiologických asistentů. Garantem projektu je primářka oddělení Radiologie a zobrazovací metody MNO doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. (red)

3 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 STRANA 3 Dobrovolníkem v nemocnici můžeš být i ty 2 GREURYROQLFWYt POXYtPH Y SĜtSDGČ NG\å OLGp ]H VYp GREUp YĤOH YH VYpP YROQpP þdvh D EH] QiURNX QD QDQþQt RGPČQX Y\NR QiYDMt þlqqrvw YH SURVSČFK RVWDWQtFK OLGt 0ĤåH PtW UĤ]QRX IRUPX D SRGREX 1HMþDV WČML VH V QtP PĤåHPH VHWNDW Y QHVWiWQtFK QH]LVNRYêFK RUJDQL]DFtFK ± REþDQVNêFK VGUXåHQtFK ~þhoryêfk ]DĜt]HQtFK FtUNYt D Y REHFQČ SURVSČãQêFK VSROHþQRVWHFK 'REURYROQtFL SRVWXSQČ SURQLNOL GR ãnro QH PRFQLF þl GRPRYĤ SUR VHQLRU\ 9 0ČVWVNp QHPRFQLFL 2VWUDYD VH PĤåHPH V GREURYRO QtN\ VHWNiYDW MLå WĜHWtP URNHP 9 VRXþDVQp GREČ GRFKi]t QD RGGČOHQt 'ČWVNp OpNDĜ VWYt GR /pþheq\ GORXKRGREČ QHPRFQêFK D 'RPX VRFLiOQtFK VOXåHE Dobrovolník v nemocnici 6P\VOHP GREURYROQtNĤ Y QHPRFQLFL QHQt QD KUDGLW ]GHMãt SHUVRQiO DOH SĜLQpVW SDFLHQWĤP QČFR QDYtF 3RPRFL MLP UDGRYDW VH ]H ålyrwd D Y\SOQLW MHMLFK YROQê þdv SĜL SRE\WX Y QH PRFQLFL 'REURYROQtFL QHMVRX DQL NRQNXUHQFt GHP ± GREURYROQtNĤP SĜLQiãt FHQQp ]NXãH ]GUDYRWQLFNpPX RGERUQpPX SHUVRQiOX -VRX QRVWL SUR MHMLFK EXGRXFt ålyrw 'REURYROQtFL VWDUãt JHQHUDFH VH PRKRX SRGČOLW R VYp ålyrwqt Dobrovolníci v nemocnicích ]NXãHQRVWL D VP\VOXSOQČ WDN QDSOQLW VYĤM YRO Qê þdv Pomáhají překlenout těžké chvíle. 3UR SDFLHQW\ MH QHMþDVWČMãtP D QHMYČWãtP SĜt Podporují kontakt se zdravým QRVHP SRGSRUD SV\FKLFNpKR VWDYX DNWLYL]DFH světem. D UR]SWêOHQt RG QHPRFL XGUåHQt VRFLiOQtFK NRQWDNWĤ SĜHGHYãtP X GORXKRGREČ KRVSLWDOL Zlepšují atmosféru nemocničního ]RYDQêFK SDFLHQWĤ prostředí. MHKR SRPRFQtN\ Y QDSOĖRYiQt OLGVNêFK SRWĜHE SDFLHQWD D Y\WYiĜt MDNêVL ÄPRVW PH]L VYČWHP YHQNX D VYČWHP Y QHPRFQLFL³ 'REURYROQtNHP VH PĤåH VWiW Y SRGVWDWČ NGR NROLY SURWRåH WDNĜND NDåGê XPt QČFR FR PĤåH SRVN\WQRXW RVWDWQtP ýlqqrvw GREURYROQtND Y QHPRFQLFL Pi RERX VWUDQQê SĜtQRV 3UR SDFLHQW\ MH GĤOHåLWêP SRGSĤUQêP OpþHEQêP SUYNHP PODGêP OL Historie dobrovolnictví 'REURYROQLFWYt QHQt Y OLGVNp VSROHþQRVWL QČ þtp QRYêP 9 NDåGp NXOWXĜH D VSROHþQRVWL SRPiKDOL WL NWHĜt QD WRP E\OL OpSH WČP PpQČ ãģdvwqêp NWHĜt SRPRF NYĤOL QHPRFL FKXGREČ þl SĜtURGQt NDWDVWURIČ SRWĜHERYDOL =DSRMHQt GREURYROQtNĤ GR V\VWpPX ]GUDYRWQt SpþH MH YH Y\VSČOêFK ]HPtFK VYČWD SRPČUQČ EČåQp 1DSĜ Y 86$ +RODQGVNX 1ČPHFNX QHER 9HONp %ULWiQLL MVRX GREURYROQLFNp SUR JUDP\ SĜLUR]HQRX VRXþiVWt NRPSOH[Qt SpþH R SDFLHQW\ ýdvwr GREURYROQtFL WYRĜt Då FHO NRYpKR SRþWX ]DPČVWQDQFĤ GDQpKR ]GUDYRW QLFNpKR ]DĜt]HQt 9 ýhvnp UHSXEOLFH VH GREURYROQLFWYt YH ]GUD YRWQLFWYt ]DþDOR SRVWXSQČ DOH V\VWHPDWLFN\ REMHYRYDW RG URNX 3UĤNRSQLFNRX QH PRFQLFt Y GREURYROQLFNpP SURJUDPX E\OD )DNXOWQt QHPRFQLFH Y 3UD]H 0RWROH 'DO ãt ]GUDYRWQLFNi ]DĜt]HQt U\FKOH SĜLEêYDOD 9 VRXþDVQp GREČ VH V GREURYROQtN\ PĤåHPH VHWNDW Y GHVtWNiFK ]GUDYRWQLFNêFK D VRFLiO QtFK ]DĜt]HQtFK Dobrovolnictví a legislativa 9 OHWHFK PLQXOpKR VWROHWt QHPČOR GRE URYROQLFWYt RSRUX Y åigqpp REHFQČ SODWQpP SUiYQtP GRNXPHQWX ýhvnp UHSXEOLN\ 9 URFH VH GREURYROQtFL REMHYXMt Y ]inrqč Máte volný čas a nevíte, jak jej využít? Chcete se stát dobrovolníkem? Chcete rozdávat radost pacientům v Městské nemocnici Ostrava? Přijďte mezi nás! Každou první středu v měsíci vždy mezi 13. a 17. hodinou jste vítáni v Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava, Ahepjukova 2788/2, Moravská Ostrava Více informací najdete na: T T

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 Dobrovolník je mezi odborníky specialistou na lidský kontakt. Spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava Dobrovolník v Městské nemocnici Ostrava Dobrovolníci obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale doplňuje ji tam, kde je to vhodné a možné.

5 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 Y SĜtSDGČ KH]NpKR SRþDVt PRKRX GRSURYi]HW SDFLHQWD QD Y\FKi]FH 1D MHGQRWOLYêFK RG GČOHQtFK PDMt GREURYROQtFL N GLVSR]LFL WDNp UĤ]Qp VSROHþHQVNp KU\ NQLK\ QHER YêWYDUQp SRWĜHE\ ýdvwr MH YãDN SUR SDFLHQW\ QHMGĤOH ålwčmãt UR]KRYRU QHER MHQ SRXKi SĜtWRPQRVW QČNRKR NGR E\ KR Y\VOHFKO D NRPX VH PĤåH VYČĜLW 'REURYROQLFNê SURJUDP Y 0ČVWVNp QHPRF QLFL MH ]DUHJLVWURYiQ Y FHORQiURGQt GDWDEi]L GREURYROQLFNêFK SĜtOHåLWRVWt Y ýhvnp UHSXE OLFH GRVWXSQp QD ZHERYêFK VWUiQNiFK ZZZ GREURYROQLN F] =GH PRKRX ]imhpfl R GREUR Tři principy bezpečné dobrovolnické činnosti 1. orientace na ZDRAVÍ, ne na nemoc 2. orientace na PŘÍTOMNOST, ne na minulost nebo prognózu pacienta STRANA 5 YROQLFWYt ]tvndw LQIRUPDFH R SURMHNWHFK QHER RUJDQL]DFtFK NWHUp GREURYROQtN\ KOHGDMt 'D WDEi]H MH SĜHKOHGQČ þohqčqd GOH MHGQRWOLYêFK NUDMĤ D REODVWt GREURYROQLFNp þlqqrvwl 6H]QDP SRXåLWp OLWHUDWXU\ X DXWRUN\ þoiqnx -DQD =igudsryi NRRUGLQiWRUND SUR GREURYROQLFWYt orientace na ČINNOSTI, ne na výsledek Dobrovolnická činnost v Městské nemocnici Ostrava v číslech Období Zapojená oddělení Počet dobrovolníků Počet hodin pololetí Městská nemocnice - partner Dnů první pomoci Ostrava 13. a 14. červen 2013 'Q\ SUYQt SRPRFL MH VRXWČå SRĜiGDQi ÒVWD YHP XUJHQWQt PHGLFtQ\ D IRUHQ]QtFK RERUĤ SĜL /pndĝvnp IDNXOWČ 2VWUDYVNp XQLYHU]LW\ Y 2VW UDYČ -H XUþHQD VWXGHQWĤP RERUX ]GUDYRWQLFNê ]ifkudqiĝ QD Y\ããtFK RGERUQêFK D Y\VRNêFK ãnroifk Y ý5 L Y ]DKUDQLþt -HGQi VH R YtFH GHQQt VHWNiQt VWXGHQWĤ SĜL NWHUpP PDMt PRå QRVW SRURYQDW VYp GRSRVXG ]tvndqp ]NXãHQRVWL D ]QDORVWL NWHUp SĜHYiGt GR SUD[H EČKHP VL PXORYDQêFK VLWXDFt Y\FKi]HMtFtFK ] UHiOQêFK YêMH]GĤ SRViGHN ]GUDYRWQLFNp ]ifkudqqp VOXåE\ %ČKHP QČNROLND VRXWČåQtFK HWDS VWX GHQWL SOQt SĜHGHP SĜLSUDYHQp ~NRO\ SĜL QLFKå VH FKRYDMt MDNR VNXWHþQi SRViGND 5=3 SĜL Yê MH]GX 6RXWČå SRVN\WXMH VWXGHQWĤP MHGLQHþ QRX PRåQRVW SURYČĜLW VYp ]QDORVWL D VNORXELW WHRULL V SUD[t 0ČVWVNi QHPRFQLFH 2VWUDYD MH MLå WUDGLþQtP SDUWQHUHP WpWR VRXWČåH D Y]GČ OiYiQt PODGêFK ]ifkudqiĝĥ SRGSRUXMH UHG

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 Chtěl jsem být užitečný, proto jsem se stal dobrovolníkem, říká student Tomáš Polášek, který pomáhá seniorům v Léčebně dlouhodobě nemocných Městské nemocnice Ostrava. Zaujala mě možnost, že bych svůj, nedobrovolně proflákaný čas mohl smysluplně využít. Lidský kontakt je velmi důležitý a pro tyto většinou dlouhodobé a osamocené pacienty, je to také to nejdůležitější, co potřebují Mnohokrát jsem se dostal do situací, kdy jsem byl sám velmi dojatý. Například, když si pacientka pamatovala mé narozeniny a obdarovala mě bonboniérou.

7 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 STRANA 7 Folklórní soubor MORAVA zavítal mezi pacienty Léčebny dlouhodobě nemocných a Domu sociálních služeb 3UR EH]PiOD SDFLHQWĤ /pþheq\ GORXKR GREČ QHPRFQêFK D 'RPX VRFLiOQtFK VOXåHE SĜLSUDYLO SHUVRQiO YHOPL SĜtMHPQp VRERW Qt RGSROHGQH 9 ]LPQt ]DKUDGČ OpþHEQpKR ]DĜt]HQt Y 2VWUDYČ 5DGYDQLFtFK ]D]StYDO D ]DWDQþLO IRONOyUQt VRXERU 0RUDYD 2UJDQL]DFH SĜtMHPQČ VWUiYHQpKR RGSROHGQH SUREČKOD YH VSROXSUiFL V 'REURYROQLFNêP FHQWUHP $'5$ 2VWUDYD 2ãHWĜXMtFt SHUVR QiO VSROHþQČ V GREURYROQtN\ NWHĜt SUDYLGHO QČ GR PČVWVNp QHPRFQLFH GRFKi]HMt ]YOiGOL EH] SUREOpPĤ SĜHSUDYLW VHQLRU\ ] MHGQRWOL YêFK SRGODåt GR PtVWQRVWL NGH VH SURJUDP NRQDO )RONOyUQt VRXERU 0RUDYD NWHUê Pi Y 2VWUD YČ GORXKROHWRX WUDGLFL Y\VWRXSLO VH ]QiPêPL L PpQČ ]QiPêPL OLGRYêPL StVQČPL ] REODVWL /DãVND D 9DODãVND MDNR QDSĜ $ Mi VX V\QHN ] 3RODQN\ þl =UiOR MDENR ]UiOR 3XOþtQVNê þdugiã 6WDURXKHUVNi D MLQp WDQFH XPRFQLO\ VYRX ålyrvwt ]iålwhn ] Y\VWRXSHQt 1D ]iyču VL SDN YãLFKQL SĜtWRPQt PRKOL VSR OHþQČ VH VRXERUHP ]D]StYDW ]QiPRX OLGRYRX StVHĖ %HVN\GH %HVN\GH 9\VWRXSHQt VRXERUX VH SDFLHQWĤP /pþheq\ GORXKRGREČ QHPRFQêFK D NOLHQWĤP 'RPX VRFLiOQtFK VOXåHE PRF OtELOR FRå E\OR SDWU Qp ] MHMLFK ~VPČYĤ QD WYiĜtFK %\OR WR YtWDQp ]SHVWĜHQt MHMLFK SRE\WX Y ]DĜt]HQt -DQD =igudsryi NRRUGLQiWRUND SUR GREURYROQLFWYt 012 Městská nemocnice Ostrava pořádá akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Celková délka vzdělávacího programu bude zahrnovat 70 hodin teorie a 50 hodin praxe a bude probíhat blokově, celkem 120 hodin kontaktní výuky dle schváleného rozvrhu (pondělí až pátek, vždy od 8:00 do 16:15 hod). Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí (část teoretická, část praktická). Absolventi obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Cena kurzu je 5.450,- Kč vč. DPH. Termín konání kurzu je za předpokladu naplnění kapacity naplánován od září během celkem třinácti dnů až do 18. října, zkoušky budou v listopadu. Žádost o zařazení spolu s doklady (vzdělání, ŘP, zdravotní způsobilost) zašlete na adresu: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, oddělení vzdělávání, Nemocniční 20, Ostrava, dotazy em:

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 V měsíci červenci a srpnu slaví významné životní jubileum: Jan Mikuláštík MUDr. Zdeňka Spilková Milena Straňáková Pavla Šilerová Anna Štrbová MUDr. Martin Krygel Blanka Pastrňáková Anna Palmová Ing. Hana Hodulová Ludmila Cubrová Jindřich Vojáček MUDr. Svatopluk Velkoborský PharmDr. Anna Vachková Radomíra Šigutová Jiří Šafarčík Ivana Staňková Dagmar Holubová Věra Grygerková Jarmila Bystroňová Pracovní výročí 45 let v MNO: MUDr. František Jurek 40 let v MNO: Radomíra Černíková Věra Palkovská Viera Trnková 35 let v MNO: Eva Gebauerová Mgr. Zdeňka Nováčková Květuše Ivanová Hana Kuchařová Bc. Jana Kozubová Pavla Vránová Díky všem z Interny G Dík... vám utěšitelé ve chvílích těžkých až tragických, že připraveni jste vždy na místech svých. Dík... že svým obětavým přístupem dokážete těžkosti pacientů přemáhat. Dík... že svou vysokou obratností můžete k uzdravení pomáhat. Dík... že všichni zdravotníci z Interny G i méně příjemné situace umí řešit s nadhledem. Dík... že dokážete potěšit a dodat sílu svým vlídným úsměvem. Dík... že rád se pacient do lékařské péče svěří, když ví, že i staniční lékařka v moc vyšší věří. Dík... že každý z vás se svému poslání obětavě věnuje. Proto za veškerou péči a krásný přístup Vám všem z Interny G pacient J.Z. děkuje. Poděkování za péči 30 let v MNO: Alena Učníková Miluše Kittlerová Eva Janalíková Eva Tučníková Jarmila Kopečková Bc. Lenka Stejskalíková Simona Gebauerová Soňa Tylová Ivana Grossmannová Ivana Fanfrlová 25 let v MNO: Bc. Nikol Dokoupilová Bc. Kamila Plešová Martina Havlíčková Libuše Halíková Janečková Jana 20 let v MNO: Bc. Martina Šmuková Všem jubilantům gratulujeme! Městská nemocnice je příspěvkovou organizací města Zpravodaj Městské nemocnice Ostrava Vydává ředitelství Městské nemocnice Ostrava, Nemocniční 20, Ostrava pro vlastní potřebu Sazba: Petr Janáček, Náklad 2000 výtisků Neprodejné Foto: Monika Konopková, Mgr. Petr Žižka Odpovědní redaktoři: tel.: , Bc. Darina Majková, Mgr. Petr Žižka zástupci pro marketing a média, Registrace MK ČR E Neprošlo odbornou jazykovou úpravou.

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

SARDINIE )$.8/7$7,91Ë 9é/(7< 6UGFH D SHUOD 6DUGLQLH ± FHORGHQQt YêOHW V þhvnêp YêNODGHP 1DYãWtYtPH QHMNUiVQČMãt KRUVNê QiURGQt SDUN 6DUGLQLH NWHUê MH SUiYHP QD]êYiQ VUGFHP RVWURYD 9 PČVWHþNX 0DPRLDGD QDYãWtYtPH

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B.

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. Braun Praha 4 ÚVOD V rámci celoživotního vzdělávání sester nabízí společnost

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371,

BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371, M BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371, KASTRA NÍ PROGRAM TITULNÍ OBÁLKA Kocour-kastrát Šmudla, 1,5 let foto: MVDr. uboš Hrib VÝCHOVNÝ A VZD LÁVACÍ PROGRAM KAPACITA

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Milí kolegové a kolegyně, ještě jednou nám všem přeji zdraví, slušnost a naději pro rok 2015. Moje dnešní pozice v době, kdy

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje Podmínky k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - lázeňské léčebně rehabilitační péče v souladu s ust. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha MUDr. Ivana Kořínkov nková Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů MZČR, 24.11.2009, Praha OD KDY : 1999 Pilotní testovací začátky 2000 Počátky systémového rozvoje a tvorby základních

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

CHŮVA, PEČOVATEL, PEČOVATELKA

CHŮVA, PEČOVATEL, PEČOVATELKA PREZENTACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A PILOTNÍHO KURZU CHŮVA, PEČOVATEL, PEČOVATELKA Mgr. Eva Tomašovičová Mgr. Kateřina Nováková PROJEKT: POSÍLENÍ ABSORPČNÍ KAPACITY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

Grantové projekty v rámci OP VK - období 2013 2015

Grantové projekty v rámci OP VK - období 2013 2015 Grantové projekty v rámci OP VK období V prosinci 2012 byla naše škola vybrána a schválena jako příjemce finanční podpory ve třech grantových projektech v rámci OP VK, jejímž poskytovatelem je Plzeňský

Více

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 8 0 0 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 8 9 9 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 8 9 N 0 0 6 Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění 1. Základní ustanovení (1) Pokyn v souladu s Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka upravuje podmínky pro vydání dekretů a dalších dokladů

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Zdravotnická škola v Hradci Králové

Zdravotnická škola v Hradci Králové Nabízíme přátelské prostředí, umíme naslouchat. Vychováváme odborníky. Jsme centrem celoživotního vzdělávání. Nabízíme jistotu uplatnění na trhu práce. Zdravotník má místo jisté Naše škola je zařazena

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

PROVOZNÍ TECHNIK SOCIÁLNÍ PRACOVNICE ÚČETNÍ REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY EKONOM PAM STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

PROVOZNÍ TECHNIK SOCIÁLNÍ PRACOVNICE ÚČETNÍ REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY EKONOM PAM STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE Ústav sociální péče Litvínov-Janov, příspěvková organizace Zátiší 177 4354 2 Litvínov-Janov IČO: 49872541 č.org.úk KÚ 115603 zatoupený: Jiřím Šimůnkem - ředitelem EKONOM PAM STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE PROVOZNÍ

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR SPOLU AŽ DO KONCE Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za velmi důležité a

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Datum vydání: 19. 5. 2014 Účinnost od: 8. 9. 2014 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004084/2013

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO)

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Příloha č. 2 Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Název dětské ozdravovny: Provozovatel dětské ozdravovny: Adresa: IČO: Telefon: Fax: Statutární zástupce provozovatele: Dětská ozdravovna: Adresa: IČO:

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Organizace škol. roku 2015 / 2016 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků I.A tř. (1.ročník), 21 hod., ž.- 7 (ŠVP ZŠ Berlička) Tř.uč.: Mgr. Šárka Janovská 21 hod. Vychovatelka:

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 0 1 8 3 0 2 4 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 2 9 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 5 E 6 2 A 0 5 6 Název IČO Hamzova odborná léčebna pro děti a dospě PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky:

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Telefon 477 114 123 e-mail michaela.soukalova@kzcr.eu KZ07_IM0003 Nabídka školících akcí Účinnost od 1. 1. 2016 Krajská zdravotní, a. s. - Vzdělávací institut

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na Dobrovolnický program na Onkologické klinice FN Olomouc Pavla Tichá Amelie, o.s. Bc. Šárka Ročková Onkologická klinika FNOL Jak program vznikal? 2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa - lékaři:

Aktuálně nabízená pracovní místa - lékaři: Aktuálně nabízená pracovní místa - lékaři: Příjmeme: Lékaře na radioterapeutické oddělení v Jičíně - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 3 3 2 7 3 0 IČZ smluvního ZZ 5 6 0 2 4 0 0 0 Číslo smlouvy 0 U 5 6 R 0 0 5 Název IČO mocnice Louny, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 2 1 1 8 0 8 IČZ smluvního ZZ 4 2 3 6 8 0 0 0 Číslo smlouvy 0 K 4 2 A 1 0 8 Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut zdravotnických studií a Ústav pedagogických věd. Zlín

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut zdravotnických studií a Ústav pedagogických věd. Zlín UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut zdravotnických studií a Ústav pedagogických věd Vás zvou na konferenci Zlín 26.11.2009 Konference se koná pod záštitou děkana Fakulty

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Aktuality k oboru, Dotazy

Aktuality k oboru, Dotazy Aktuality k oboru, Dotazy Martina Šopíková, Alena Vagenknechtová 31. 5. 2013 Praha Je nutné být registrovaný FA? Pro výkon povolání není registrace nutná. Nemusí ovlivnit plat, ale ve státní sféře (nemocnice),

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Organizace škol. roku 2014 / 2015 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků

Organizace škol. roku 2014 / 2015 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků Organizace škol. roku 2014 / 2015 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků I.tř. (1.ročník), 21 hod., ž.- 7 (ŠVP ZŠ Berlička) Tř.uč.: Mgr. Taťána Dohnalová 22 hod. Vychovatelka:

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 6 4 7 6 4 4 4 IČZ smluvního ZZ 6 5 5 4 7 0 0 0 Číslo smlouvy 7 E 6 5 R 0 1 0 Název IČO Multiscan s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 6 3 1 1 1 9 7 7 IČZ smluvního ZZ 0 5 3 2 1 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 5 H 3 2 1 Název IČO Marie Jarošová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Automatizace technologií.,qj3hwu'rohådo. Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7

Automatizace technologií.,qj3hwu'rohådo. Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 Automatizace technologií,qj3hwu'rohådo 3Ë58ý.$352*5$0È725$ Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 3Ë58ý.$352*5$0È725$ Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 AutoTech 1998 Vrchlického 312/16 360 20 KARLOVY

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 26. 8. 2014 6 Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Olomouckém kraji v roce 2013 Activity

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 1 8 3 2 6 1 7 0 IČZ smluvního ZZ 5 4 3 9 8 0 0 0 Číslo smlouvy 3 L 5 4 U 0 0 4 Název IČO KUREŠ JIŘÍ PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více