165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!!"

Transkript

1 ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA 165 let Vám poskytujeme zdravotní péči Vznik městské nemocnice se datuje rokem Je nejstarší nemocnicí, která Ostravanům poskytuje zdravotní péči. Zařízení s původně 24 lůžky se postupem času dle možností rozšiřovalo a rozvíjelo až do jeho současné podoby. Nyní má nemocnice 682 akutních lůžek, dalších 150 lůžek v Léčebně dlouhodobě nemocných v Radvanicích a 66 v Dětském rehabilitačním stacionáři v Porubě. Ještě nikdy ve své letité historii však nemocnice nezaznamenala takový rozmach jako za poslední tři roky, kdy prošla nejrozsáhlejší modernizací, kterou pamatuje. Za plného provozu stavíme, bouráme, zateplujeme, stěhujeme a samozřejmě investujeme do modernější a kvalitnější zdravotní techniky a technologií. V loňském roce jsme přestěhovali a otevřeli nové plicní oddělení, srovnali se zemí starou nevyhovující budovu bývalého kožního oddělení, zmodernizovali kuchyň a změnili jejího provozovatele. Letos jsme po celkové rekonstrukci otevřeli nové Nefrologické a hemodialyzační centrum a Oddělení centrální sterilizace. Obě pracoviště se nyní řadí mezi nejmodernější v republice. Na řadě je vybudování ředírny cytostatik pro onkologické pacienty, ve fázi projektu je Centrum operačních oborů. Zlepšuje se kvalita námi poskytované péče, do nemocnice přicházejí noví špičkoví lékaři. I nadále budeme nemocnici vybavovat modernější a kvalitnější zdravotní technikou. Je před námi stále mnoho práce. A máme příslib ze strany zřizovatele, že město v rozvoji nemocnice hodlá i nadále pokračovat. Našim cílem je vybudovat moderní nemocnici, na kterou budeme moci být všichni hrdi. MUDr. Tomáš Nykel Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!! Městská nemocnice Ostrava

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 Ozonoterapie léčba bolestí zad 21. století Ozonoterapie je vysoce efektivní, bezpečná a v podstatě nekomplikovaná metoda. Lze ji uplatnit u široké škály onemocnění. Je minimálně riziková a časově nenáročná. Sympozium radiologických asistentů Průvodce zobrazovacími metodami v Městské nemocnici Ostrava!!! Oddělení Radiologie a zobrazovací metody MNO připravilo pro pacienty, ale nejen pro ně, příručku: Průvodce zobrazovacími metodami v Městské nemocnici Ostrava!!! Nemocnice tímto způsobem informuje pacienty o škále poskytovaných služeb radiologického oddělení. Docílí se tak zefektivnění komunikace pacient lékař. Příručka vzniká jako součást výchovně vzdělávacího projektu oddělení Radiologie a zobrazovací metody MNO, který je zaměřený směrem k pacientům. Podává přesné informace o průběhu a postupech při vyšetření, výhodách a nevýhodách jednotlivých zobrazovacích metod a slouží k lepší orientaci. Pacienti se tak blíže seznámí s přípravou i se samotným vyšetřením na konkrétních pracovištích radiologického oddělení - rentgen, monografie, výpočetní tomografie, magnetická rezonance, mamografie, angiografie. Průvodce je doplněn řadou průvodních fotografií, které čtenáři názorně přiblíží jednotlivé sekce. Na realizaci projektu, jakož i na zhotovení informačních materiálů, například letáků, posterů a brožur, obdržela ostravská městská nemocnice od statutárního města Ostravy účelovou dotaci, evidenční číslo neinvestiční účelové dotace statutárního města Ostravy: 0745/2013/KZ, grant ve výši Kč. Díky větší informovanosti se občané budou moci přehledněji seznámit s jednotlivými vyšetřeními, přípravou na ně, radiační ochranou, ale i historií zobrazovacích metod. Zajímavé jistě bude i představení profese radiologických asistentů. Garantem projektu je primářka oddělení Radiologie a zobrazovací metody MNO doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. (red)

3 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 STRANA 3 Dobrovolníkem v nemocnici můžeš být i ty 2 GREURYROQLFWYt POXYtPH Y SĜtSDGČ NG\å OLGp ]H VYp GREUp YĤOH YH VYpP YROQpP þdvh D EH] QiURNX QD QDQþQt RGPČQX Y\NR QiYDMt þlqqrvw YH SURVSČFK RVWDWQtFK OLGt 0ĤåH PtW UĤ]QRX IRUPX D SRGREX 1HMþDV WČML VH V QtP PĤåHPH VHWNDW Y QHVWiWQtFK QH]LVNRYêFK RUJDQL]DFtFK ± REþDQVNêFK VGUXåHQtFK ~þhoryêfk ]DĜt]HQtFK FtUNYt D Y REHFQČ SURVSČãQêFK VSROHþQRVWHFK 'REURYROQtFL SRVWXSQČ SURQLNOL GR ãnro QH PRFQLF þl GRPRYĤ SUR VHQLRU\ 9 0ČVWVNp QHPRFQLFL 2VWUDYD VH PĤåHPH V GREURYRO QtN\ VHWNiYDW MLå WĜHWtP URNHP 9 VRXþDVQp GREČ GRFKi]t QD RGGČOHQt 'ČWVNp OpNDĜ VWYt GR /pþheq\ GORXKRGREČ QHPRFQêFK D 'RPX VRFLiOQtFK VOXåHE Dobrovolník v nemocnici 6P\VOHP GREURYROQtNĤ Y QHPRFQLFL QHQt QD KUDGLW ]GHMãt SHUVRQiO DOH SĜLQpVW SDFLHQWĤP QČFR QDYtF 3RPRFL MLP UDGRYDW VH ]H ålyrwd D Y\SOQLW MHMLFK YROQê þdv SĜL SRE\WX Y QH PRFQLFL 'REURYROQtFL QHMVRX DQL NRQNXUHQFt GHP ± GREURYROQtNĤP SĜLQiãt FHQQp ]NXãH ]GUDYRWQLFNpPX RGERUQpPX SHUVRQiOX -VRX QRVWL SUR MHMLFK EXGRXFt ålyrw 'REURYROQtFL VWDUãt JHQHUDFH VH PRKRX SRGČOLW R VYp ålyrwqt Dobrovolníci v nemocnicích ]NXãHQRVWL D VP\VOXSOQČ WDN QDSOQLW VYĤM YRO Qê þdv Pomáhají překlenout těžké chvíle. 3UR SDFLHQW\ MH QHMþDVWČMãtP D QHMYČWãtP SĜt Podporují kontakt se zdravým QRVHP SRGSRUD SV\FKLFNpKR VWDYX DNWLYL]DFH světem. D UR]SWêOHQt RG QHPRFL XGUåHQt VRFLiOQtFK NRQWDNWĤ SĜHGHYãtP X GORXKRGREČ KRVSLWDOL Zlepšují atmosféru nemocničního ]RYDQêFK SDFLHQWĤ prostředí. MHKR SRPRFQtN\ Y QDSOĖRYiQt OLGVNêFK SRWĜHE SDFLHQWD D Y\WYiĜt MDNêVL ÄPRVW PH]L VYČWHP YHQNX D VYČWHP Y QHPRFQLFL³ 'REURYROQtNHP VH PĤåH VWiW Y SRGVWDWČ NGR NROLY SURWRåH WDNĜND NDåGê XPt QČFR FR PĤåH SRVN\WQRXW RVWDWQtP ýlqqrvw GREURYROQtND Y QHPRFQLFL Pi RERX VWUDQQê SĜtQRV 3UR SDFLHQW\ MH GĤOHåLWêP SRGSĤUQêP OpþHEQêP SUYNHP PODGêP OL Historie dobrovolnictví 'REURYROQLFWYt QHQt Y OLGVNp VSROHþQRVWL QČ þtp QRYêP 9 NDåGp NXOWXĜH D VSROHþQRVWL SRPiKDOL WL NWHĜt QD WRP E\OL OpSH WČP PpQČ ãģdvwqêp NWHĜt SRPRF NYĤOL QHPRFL FKXGREČ þl SĜtURGQt NDWDVWURIČ SRWĜHERYDOL =DSRMHQt GREURYROQtNĤ GR V\VWpPX ]GUDYRWQt SpþH MH YH Y\VSČOêFK ]HPtFK VYČWD SRPČUQČ EČåQp 1DSĜ Y 86$ +RODQGVNX 1ČPHFNX QHER 9HONp %ULWiQLL MVRX GREURYROQLFNp SUR JUDP\ SĜLUR]HQRX VRXþiVWt NRPSOH[Qt SpþH R SDFLHQW\ ýdvwr GREURYROQtFL WYRĜt Då FHO NRYpKR SRþWX ]DPČVWQDQFĤ GDQpKR ]GUDYRW QLFNpKR ]DĜt]HQt 9 ýhvnp UHSXEOLFH VH GREURYROQLFWYt YH ]GUD YRWQLFWYt ]DþDOR SRVWXSQČ DOH V\VWHPDWLFN\ REMHYRYDW RG URNX 3UĤNRSQLFNRX QH PRFQLFt Y GREURYROQLFNpP SURJUDPX E\OD )DNXOWQt QHPRFQLFH Y 3UD]H 0RWROH 'DO ãt ]GUDYRWQLFNi ]DĜt]HQt U\FKOH SĜLEêYDOD 9 VRXþDVQp GREČ VH V GREURYROQtN\ PĤåHPH VHWNDW Y GHVtWNiFK ]GUDYRWQLFNêFK D VRFLiO QtFK ]DĜt]HQtFK Dobrovolnictví a legislativa 9 OHWHFK PLQXOpKR VWROHWt QHPČOR GRE URYROQLFWYt RSRUX Y åigqpp REHFQČ SODWQpP SUiYQtP GRNXPHQWX ýhvnp UHSXEOLN\ 9 URFH VH GREURYROQtFL REMHYXMt Y ]inrqč Máte volný čas a nevíte, jak jej využít? Chcete se stát dobrovolníkem? Chcete rozdávat radost pacientům v Městské nemocnici Ostrava? Přijďte mezi nás! Každou první středu v měsíci vždy mezi 13. a 17. hodinou jste vítáni v Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava, Ahepjukova 2788/2, Moravská Ostrava Více informací najdete na: T T

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 Dobrovolník je mezi odborníky specialistou na lidský kontakt. Spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava Dobrovolník v Městské nemocnici Ostrava Dobrovolníci obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale doplňuje ji tam, kde je to vhodné a možné.

5 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 Y SĜtSDGČ KH]NpKR SRþDVt PRKRX GRSURYi]HW SDFLHQWD QD Y\FKi]FH 1D MHGQRWOLYêFK RG GČOHQtFK PDMt GREURYROQtFL N GLVSR]LFL WDNp UĤ]Qp VSROHþHQVNp KU\ NQLK\ QHER YêWYDUQp SRWĜHE\ ýdvwr MH YãDN SUR SDFLHQW\ QHMGĤOH ålwčmãt UR]KRYRU QHER MHQ SRXKi SĜtWRPQRVW QČNRKR NGR E\ KR Y\VOHFKO D NRPX VH PĤåH VYČĜLW 'REURYROQLFNê SURJUDP Y 0ČVWVNp QHPRF QLFL MH ]DUHJLVWURYiQ Y FHORQiURGQt GDWDEi]L GREURYROQLFNêFK SĜtOHåLWRVWt Y ýhvnp UHSXE OLFH GRVWXSQp QD ZHERYêFK VWUiQNiFK ZZZ GREURYROQLN F] =GH PRKRX ]imhpfl R GREUR Tři principy bezpečné dobrovolnické činnosti 1. orientace na ZDRAVÍ, ne na nemoc 2. orientace na PŘÍTOMNOST, ne na minulost nebo prognózu pacienta STRANA 5 YROQLFWYt ]tvndw LQIRUPDFH R SURMHNWHFK QHER RUJDQL]DFtFK NWHUp GREURYROQtN\ KOHGDMt 'D WDEi]H MH SĜHKOHGQČ þohqčqd GOH MHGQRWOLYêFK NUDMĤ D REODVWt GREURYROQLFNp þlqqrvwl 6H]QDP SRXåLWp OLWHUDWXU\ X DXWRUN\ þoiqnx -DQD =igudsryi NRRUGLQiWRUND SUR GREURYROQLFWYt orientace na ČINNOSTI, ne na výsledek Dobrovolnická činnost v Městské nemocnici Ostrava v číslech Období Zapojená oddělení Počet dobrovolníků Počet hodin pololetí Městská nemocnice - partner Dnů první pomoci Ostrava 13. a 14. červen 2013 'Q\ SUYQt SRPRFL MH VRXWČå SRĜiGDQi ÒVWD YHP XUJHQWQt PHGLFtQ\ D IRUHQ]QtFK RERUĤ SĜL /pndĝvnp IDNXOWČ 2VWUDYVNp XQLYHU]LW\ Y 2VW UDYČ -H XUþHQD VWXGHQWĤP RERUX ]GUDYRWQLFNê ]ifkudqiĝ QD Y\ããtFK RGERUQêFK D Y\VRNêFK ãnroifk Y ý5 L Y ]DKUDQLþt -HGQi VH R YtFH GHQQt VHWNiQt VWXGHQWĤ SĜL NWHUpP PDMt PRå QRVW SRURYQDW VYp GRSRVXG ]tvndqp ]NXãHQRVWL D ]QDORVWL NWHUp SĜHYiGt GR SUD[H EČKHP VL PXORYDQêFK VLWXDFt Y\FKi]HMtFtFK ] UHiOQêFK YêMH]GĤ SRViGHN ]GUDYRWQLFNp ]ifkudqqp VOXåE\ %ČKHP QČNROLND VRXWČåQtFK HWDS VWX GHQWL SOQt SĜHGHP SĜLSUDYHQp ~NRO\ SĜL QLFKå VH FKRYDMt MDNR VNXWHþQi SRViGND 5=3 SĜL Yê MH]GX 6RXWČå SRVN\WXMH VWXGHQWĤP MHGLQHþ QRX PRåQRVW SURYČĜLW VYp ]QDORVWL D VNORXELW WHRULL V SUD[t 0ČVWVNi QHPRFQLFH 2VWUDYD MH MLå WUDGLþQtP SDUWQHUHP WpWR VRXWČåH D Y]GČ OiYiQt PODGêFK ]ifkudqiĝĥ SRGSRUXMH UHG

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 Chtěl jsem být užitečný, proto jsem se stal dobrovolníkem, říká student Tomáš Polášek, který pomáhá seniorům v Léčebně dlouhodobě nemocných Městské nemocnice Ostrava. Zaujala mě možnost, že bych svůj, nedobrovolně proflákaný čas mohl smysluplně využít. Lidský kontakt je velmi důležitý a pro tyto většinou dlouhodobé a osamocené pacienty, je to také to nejdůležitější, co potřebují Mnohokrát jsem se dostal do situací, kdy jsem byl sám velmi dojatý. Například, když si pacientka pamatovala mé narozeniny a obdarovala mě bonboniérou.

7 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 STRANA 7 Folklórní soubor MORAVA zavítal mezi pacienty Léčebny dlouhodobě nemocných a Domu sociálních služeb 3UR EH]PiOD SDFLHQWĤ /pþheq\ GORXKR GREČ QHPRFQêFK D 'RPX VRFLiOQtFK VOXåHE SĜLSUDYLO SHUVRQiO YHOPL SĜtMHPQp VRERW Qt RGSROHGQH 9 ]LPQt ]DKUDGČ OpþHEQpKR ]DĜt]HQt Y 2VWUDYČ 5DGYDQLFtFK ]D]StYDO D ]DWDQþLO IRONOyUQt VRXERU 0RUDYD 2UJDQL]DFH SĜtMHPQČ VWUiYHQpKR RGSROHGQH SUREČKOD YH VSROXSUiFL V 'REURYROQLFNêP FHQWUHP $'5$ 2VWUDYD 2ãHWĜXMtFt SHUVR QiO VSROHþQČ V GREURYROQtN\ NWHĜt SUDYLGHO QČ GR PČVWVNp QHPRFQLFH GRFKi]HMt ]YOiGOL EH] SUREOpPĤ SĜHSUDYLW VHQLRU\ ] MHGQRWOL YêFK SRGODåt GR PtVWQRVWL NGH VH SURJUDP NRQDO )RONOyUQt VRXERU 0RUDYD NWHUê Pi Y 2VWUD YČ GORXKROHWRX WUDGLFL Y\VWRXSLO VH ]QiPêPL L PpQČ ]QiPêPL OLGRYêPL StVQČPL ] REODVWL /DãVND D 9DODãVND MDNR QDSĜ $ Mi VX V\QHN ] 3RODQN\ þl =UiOR MDENR ]UiOR 3XOþtQVNê þdugiã 6WDURXKHUVNi D MLQp WDQFH XPRFQLO\ VYRX ålyrvwt ]iålwhn ] Y\VWRXSHQt 1D ]iyču VL SDN YãLFKQL SĜtWRPQt PRKOL VSR OHþQČ VH VRXERUHP ]D]StYDW ]QiPRX OLGRYRX StVHĖ %HVN\GH %HVN\GH 9\VWRXSHQt VRXERUX VH SDFLHQWĤP /pþheq\ GORXKRGREČ QHPRFQêFK D NOLHQWĤP 'RPX VRFLiOQtFK VOXåHE PRF OtELOR FRå E\OR SDWU Qp ] MHMLFK ~VPČYĤ QD WYiĜtFK %\OR WR YtWDQp ]SHVWĜHQt MHMLFK SRE\WX Y ]DĜt]HQt -DQD =igudsryi NRRUGLQiWRUND SUR GREURYROQLFWYt 012 Městská nemocnice Ostrava pořádá akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Celková délka vzdělávacího programu bude zahrnovat 70 hodin teorie a 50 hodin praxe a bude probíhat blokově, celkem 120 hodin kontaktní výuky dle schváleného rozvrhu (pondělí až pátek, vždy od 8:00 do 16:15 hod). Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí (část teoretická, část praktická). Absolventi obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Cena kurzu je 5.450,- Kč vč. DPH. Termín konání kurzu je za předpokladu naplnění kapacity naplánován od září během celkem třinácti dnů až do 18. října, zkoušky budou v listopadu. Žádost o zařazení spolu s doklady (vzdělání, ŘP, zdravotní způsobilost) zašlete na adresu: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, oddělení vzdělávání, Nemocniční 20, Ostrava, dotazy em:

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 V měsíci červenci a srpnu slaví významné životní jubileum: Jan Mikuláštík MUDr. Zdeňka Spilková Milena Straňáková Pavla Šilerová Anna Štrbová MUDr. Martin Krygel Blanka Pastrňáková Anna Palmová Ing. Hana Hodulová Ludmila Cubrová Jindřich Vojáček MUDr. Svatopluk Velkoborský PharmDr. Anna Vachková Radomíra Šigutová Jiří Šafarčík Ivana Staňková Dagmar Holubová Věra Grygerková Jarmila Bystroňová Pracovní výročí 45 let v MNO: MUDr. František Jurek 40 let v MNO: Radomíra Černíková Věra Palkovská Viera Trnková 35 let v MNO: Eva Gebauerová Mgr. Zdeňka Nováčková Květuše Ivanová Hana Kuchařová Bc. Jana Kozubová Pavla Vránová Díky všem z Interny G Dík... vám utěšitelé ve chvílích těžkých až tragických, že připraveni jste vždy na místech svých. Dík... že svým obětavým přístupem dokážete těžkosti pacientů přemáhat. Dík... že svou vysokou obratností můžete k uzdravení pomáhat. Dík... že všichni zdravotníci z Interny G i méně příjemné situace umí řešit s nadhledem. Dík... že dokážete potěšit a dodat sílu svým vlídným úsměvem. Dík... že rád se pacient do lékařské péče svěří, když ví, že i staniční lékařka v moc vyšší věří. Dík... že každý z vás se svému poslání obětavě věnuje. Proto za veškerou péči a krásný přístup Vám všem z Interny G pacient J.Z. děkuje. Poděkování za péči 30 let v MNO: Alena Učníková Miluše Kittlerová Eva Janalíková Eva Tučníková Jarmila Kopečková Bc. Lenka Stejskalíková Simona Gebauerová Soňa Tylová Ivana Grossmannová Ivana Fanfrlová 25 let v MNO: Bc. Nikol Dokoupilová Bc. Kamila Plešová Martina Havlíčková Libuše Halíková Janečková Jana 20 let v MNO: Bc. Martina Šmuková Všem jubilantům gratulujeme! Městská nemocnice je příspěvkovou organizací města Zpravodaj Městské nemocnice Ostrava Vydává ředitelství Městské nemocnice Ostrava, Nemocniční 20, Ostrava pro vlastní potřebu Sazba: Petr Janáček, Náklad 2000 výtisků Neprodejné Foto: Monika Konopková, Mgr. Petr Žižka Odpovědní redaktoři: tel.: , Bc. Darina Majková, Mgr. Petr Žižka zástupci pro marketing a média, Registrace MK ČR E Neprošlo odbornou jazykovou úpravou.

Představujeme primáře Centrálního příjmu s emergency, MUDr. Dalibora Svrčinu

Představujeme primáře Centrálního příjmu s emergency, MUDr. Dalibora Svrčinu ROČNÍK X / ČÍSLO 6 / ČERVEN 2010 Máme nový slogan: Vaše nemocnice v srdci Ostravy Vedení Městské nemocnice Ostrava hledalo pro svou nově připravovanou webovou prezentaci nový slogan, který by ji co nejvíce

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

že se vedení nemocnice podařilo najít vhodné prostory a jsem přesvědčena, že spokojeni

že se vedení nemocnice podařilo najít vhodné prostory a jsem přesvědčena, že spokojeni ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XII / ČÍSLO 5 / KVĚTEN 2012 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Provoz pohotovosti obnoven Pohotovostní stanice v Ostravě-Porubě, jejíž fungování bylo z důvodu stěhování do nových prostor

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

leden 2012 Beseda v Librexu

leden 2012 Beseda v Librexu 1 leden 2012 Cvičení, které zvedlo Ostravany ze židlí Ocenění pro nejlepší Mnozí Ostravané zaznamenali 15. prosince 2011 blikající hasičské vozy, které se řítily k Fakultní nemocnici Ostrava. Zde totiž

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST výroční zpráva za rok 2006 Činnost České alzheimerovské společnosti v roce 2006 3 Libella Pragensis 3 Kontaktní a informační centrum 3 Ediční činnost 3 Přednášková činnost

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Třetí předvánoční setkání

Třetí předvánoční setkání ČÍSLO 1 ROČNÍK XII LEDEN 2010 Třetí předvánoční setkání V úterý 15. 12. 2009 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání zaměstnanců FNO. V úvodu vystoupili žáci ZUŠ Edvarda Runda ze Slezské Ostravy, s

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 Odmûny dárcûm krve Již počtvrté proběhla v našem regionu akce,,daruj krev se Severomoravskou plynárenskou, a. s.. Do dvanácti transfuzních stanic a krevních center přišlo

Více

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2014 Ročník XXIII městská část zpravodaj Festival Kravák Open na straně 2 Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI V prosinci loňského roku zahájilo oficiálně svou činnost českokrumlovské Dobrovolnické centrum. Dosud se podařilo navázat úzkou spolupráci s osmi organizacemi,

Více

CyberKnife je v provozu už přes rok

CyberKnife je v provozu už přes rok 7 červenec 2011 CyberKnife je v provozu už přes rok Unikátní ozařovač CyberKnife je součástí Onkologické kliniky FNO od dubna loňského roku. O tom, co více než dvanáct měsíců provozu kybernetického nože

Více

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice ROČNÍK VII. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2005 Plaketu přijela předat MUDr. Anna Mydlilová, zakladatelka Laktačního centra v České republice. Na snímku vlevo primářka MUDr. Hana Podešvová. Oddûlení neonatologie pfievzalo

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Projekt OsA

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Projekt OsA Výroční zpráva 2010 Podané ruce, o.s. Projekt OsA Podané ruce, o.s. Projekt OsA Základní údaje 4 Kontakty 5 Úvodní slovo ředitelky 6 Realizační tým 8 Organizační schéma organizace 13 Všeobecné informace

Více