165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!!"

Transkript

1 ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA 165 let Vám poskytujeme zdravotní péči Vznik městské nemocnice se datuje rokem Je nejstarší nemocnicí, která Ostravanům poskytuje zdravotní péči. Zařízení s původně 24 lůžky se postupem času dle možností rozšiřovalo a rozvíjelo až do jeho současné podoby. Nyní má nemocnice 682 akutních lůžek, dalších 150 lůžek v Léčebně dlouhodobě nemocných v Radvanicích a 66 v Dětském rehabilitačním stacionáři v Porubě. Ještě nikdy ve své letité historii však nemocnice nezaznamenala takový rozmach jako za poslední tři roky, kdy prošla nejrozsáhlejší modernizací, kterou pamatuje. Za plného provozu stavíme, bouráme, zateplujeme, stěhujeme a samozřejmě investujeme do modernější a kvalitnější zdravotní techniky a technologií. V loňském roce jsme přestěhovali a otevřeli nové plicní oddělení, srovnali se zemí starou nevyhovující budovu bývalého kožního oddělení, zmodernizovali kuchyň a změnili jejího provozovatele. Letos jsme po celkové rekonstrukci otevřeli nové Nefrologické a hemodialyzační centrum a Oddělení centrální sterilizace. Obě pracoviště se nyní řadí mezi nejmodernější v republice. Na řadě je vybudování ředírny cytostatik pro onkologické pacienty, ve fázi projektu je Centrum operačních oborů. Zlepšuje se kvalita námi poskytované péče, do nemocnice přicházejí noví špičkoví lékaři. I nadále budeme nemocnici vybavovat modernější a kvalitnější zdravotní technikou. Je před námi stále mnoho práce. A máme příslib ze strany zřizovatele, že město v rozvoji nemocnice hodlá i nadále pokračovat. Našim cílem je vybudovat moderní nemocnici, na kterou budeme moci být všichni hrdi. MUDr. Tomáš Nykel Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!! Městská nemocnice Ostrava

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 Ozonoterapie léčba bolestí zad 21. století Ozonoterapie je vysoce efektivní, bezpečná a v podstatě nekomplikovaná metoda. Lze ji uplatnit u široké škály onemocnění. Je minimálně riziková a časově nenáročná. Sympozium radiologických asistentů Průvodce zobrazovacími metodami v Městské nemocnici Ostrava!!! Oddělení Radiologie a zobrazovací metody MNO připravilo pro pacienty, ale nejen pro ně, příručku: Průvodce zobrazovacími metodami v Městské nemocnici Ostrava!!! Nemocnice tímto způsobem informuje pacienty o škále poskytovaných služeb radiologického oddělení. Docílí se tak zefektivnění komunikace pacient lékař. Příručka vzniká jako součást výchovně vzdělávacího projektu oddělení Radiologie a zobrazovací metody MNO, který je zaměřený směrem k pacientům. Podává přesné informace o průběhu a postupech při vyšetření, výhodách a nevýhodách jednotlivých zobrazovacích metod a slouží k lepší orientaci. Pacienti se tak blíže seznámí s přípravou i se samotným vyšetřením na konkrétních pracovištích radiologického oddělení - rentgen, monografie, výpočetní tomografie, magnetická rezonance, mamografie, angiografie. Průvodce je doplněn řadou průvodních fotografií, které čtenáři názorně přiblíží jednotlivé sekce. Na realizaci projektu, jakož i na zhotovení informačních materiálů, například letáků, posterů a brožur, obdržela ostravská městská nemocnice od statutárního města Ostravy účelovou dotaci, evidenční číslo neinvestiční účelové dotace statutárního města Ostravy: 0745/2013/KZ, grant ve výši Kč. Díky větší informovanosti se občané budou moci přehledněji seznámit s jednotlivými vyšetřeními, přípravou na ně, radiační ochranou, ale i historií zobrazovacích metod. Zajímavé jistě bude i představení profese radiologických asistentů. Garantem projektu je primářka oddělení Radiologie a zobrazovací metody MNO doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. (red)

3 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 STRANA 3 Dobrovolníkem v nemocnici můžeš být i ty 2 GREURYROQLFWYt POXYtPH Y SĜtSDGČ NG\å OLGp ]H VYp GREUp YĤOH YH VYpP YROQpP þdvh D EH] QiURNX QD QDQþQt RGPČQX Y\NR QiYDMt þlqqrvw YH SURVSČFK RVWDWQtFK OLGt 0ĤåH PtW UĤ]QRX IRUPX D SRGREX 1HMþDV WČML VH V QtP PĤåHPH VHWNDW Y QHVWiWQtFK QH]LVNRYêFK RUJDQL]DFtFK ± REþDQVNêFK VGUXåHQtFK ~þhoryêfk ]DĜt]HQtFK FtUNYt D Y REHFQČ SURVSČãQêFK VSROHþQRVWHFK 'REURYROQtFL SRVWXSQČ SURQLNOL GR ãnro QH PRFQLF þl GRPRYĤ SUR VHQLRU\ 9 0ČVWVNp QHPRFQLFL 2VWUDYD VH PĤåHPH V GREURYRO QtN\ VHWNiYDW MLå WĜHWtP URNHP 9 VRXþDVQp GREČ GRFKi]t QD RGGČOHQt 'ČWVNp OpNDĜ VWYt GR /pþheq\ GORXKRGREČ QHPRFQêFK D 'RPX VRFLiOQtFK VOXåHE Dobrovolník v nemocnici 6P\VOHP GREURYROQtNĤ Y QHPRFQLFL QHQt QD KUDGLW ]GHMãt SHUVRQiO DOH SĜLQpVW SDFLHQWĤP QČFR QDYtF 3RPRFL MLP UDGRYDW VH ]H ålyrwd D Y\SOQLW MHMLFK YROQê þdv SĜL SRE\WX Y QH PRFQLFL 'REURYROQtFL QHMVRX DQL NRQNXUHQFt GHP ± GREURYROQtNĤP SĜLQiãt FHQQp ]NXãH ]GUDYRWQLFNpPX RGERUQpPX SHUVRQiOX -VRX QRVWL SUR MHMLFK EXGRXFt ålyrw 'REURYROQtFL VWDUãt JHQHUDFH VH PRKRX SRGČOLW R VYp ålyrwqt Dobrovolníci v nemocnicích ]NXãHQRVWL D VP\VOXSOQČ WDN QDSOQLW VYĤM YRO Qê þdv Pomáhají překlenout těžké chvíle. 3UR SDFLHQW\ MH QHMþDVWČMãtP D QHMYČWãtP SĜt Podporují kontakt se zdravým QRVHP SRGSRUD SV\FKLFNpKR VWDYX DNWLYL]DFH světem. D UR]SWêOHQt RG QHPRFL XGUåHQt VRFLiOQtFK NRQWDNWĤ SĜHGHYãtP X GORXKRGREČ KRVSLWDOL Zlepšují atmosféru nemocničního ]RYDQêFK SDFLHQWĤ prostředí. MHKR SRPRFQtN\ Y QDSOĖRYiQt OLGVNêFK SRWĜHE SDFLHQWD D Y\WYiĜt MDNêVL ÄPRVW PH]L VYČWHP YHQNX D VYČWHP Y QHPRFQLFL³ 'REURYROQtNHP VH PĤåH VWiW Y SRGVWDWČ NGR NROLY SURWRåH WDNĜND NDåGê XPt QČFR FR PĤåH SRVN\WQRXW RVWDWQtP ýlqqrvw GREURYROQtND Y QHPRFQLFL Pi RERX VWUDQQê SĜtQRV 3UR SDFLHQW\ MH GĤOHåLWêP SRGSĤUQêP OpþHEQêP SUYNHP PODGêP OL Historie dobrovolnictví 'REURYROQLFWYt QHQt Y OLGVNp VSROHþQRVWL QČ þtp QRYêP 9 NDåGp NXOWXĜH D VSROHþQRVWL SRPiKDOL WL NWHĜt QD WRP E\OL OpSH WČP PpQČ ãģdvwqêp NWHĜt SRPRF NYĤOL QHPRFL FKXGREČ þl SĜtURGQt NDWDVWURIČ SRWĜHERYDOL =DSRMHQt GREURYROQtNĤ GR V\VWpPX ]GUDYRWQt SpþH MH YH Y\VSČOêFK ]HPtFK VYČWD SRPČUQČ EČåQp 1DSĜ Y 86$ +RODQGVNX 1ČPHFNX QHER 9HONp %ULWiQLL MVRX GREURYROQLFNp SUR JUDP\ SĜLUR]HQRX VRXþiVWt NRPSOH[Qt SpþH R SDFLHQW\ ýdvwr GREURYROQtFL WYRĜt Då FHO NRYpKR SRþWX ]DPČVWQDQFĤ GDQpKR ]GUDYRW QLFNpKR ]DĜt]HQt 9 ýhvnp UHSXEOLFH VH GREURYROQLFWYt YH ]GUD YRWQLFWYt ]DþDOR SRVWXSQČ DOH V\VWHPDWLFN\ REMHYRYDW RG URNX 3UĤNRSQLFNRX QH PRFQLFt Y GREURYROQLFNpP SURJUDPX E\OD )DNXOWQt QHPRFQLFH Y 3UD]H 0RWROH 'DO ãt ]GUDYRWQLFNi ]DĜt]HQt U\FKOH SĜLEêYDOD 9 VRXþDVQp GREČ VH V GREURYROQtN\ PĤåHPH VHWNDW Y GHVtWNiFK ]GUDYRWQLFNêFK D VRFLiO QtFK ]DĜt]HQtFK Dobrovolnictví a legislativa 9 OHWHFK PLQXOpKR VWROHWt QHPČOR GRE URYROQLFWYt RSRUX Y åigqpp REHFQČ SODWQpP SUiYQtP GRNXPHQWX ýhvnp UHSXEOLN\ 9 URFH VH GREURYROQtFL REMHYXMt Y ]inrqč Máte volný čas a nevíte, jak jej využít? Chcete se stát dobrovolníkem? Chcete rozdávat radost pacientům v Městské nemocnici Ostrava? Přijďte mezi nás! Každou první středu v měsíci vždy mezi 13. a 17. hodinou jste vítáni v Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava, Ahepjukova 2788/2, Moravská Ostrava Více informací najdete na: T T

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 Dobrovolník je mezi odborníky specialistou na lidský kontakt. Spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava Dobrovolník v Městské nemocnici Ostrava Dobrovolníci obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale doplňuje ji tam, kde je to vhodné a možné.

5 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 Y SĜtSDGČ KH]NpKR SRþDVt PRKRX GRSURYi]HW SDFLHQWD QD Y\FKi]FH 1D MHGQRWOLYêFK RG GČOHQtFK PDMt GREURYROQtFL N GLVSR]LFL WDNp UĤ]Qp VSROHþHQVNp KU\ NQLK\ QHER YêWYDUQp SRWĜHE\ ýdvwr MH YãDN SUR SDFLHQW\ QHMGĤOH ålwčmãt UR]KRYRU QHER MHQ SRXKi SĜtWRPQRVW QČNRKR NGR E\ KR Y\VOHFKO D NRPX VH PĤåH VYČĜLW 'REURYROQLFNê SURJUDP Y 0ČVWVNp QHPRF QLFL MH ]DUHJLVWURYiQ Y FHORQiURGQt GDWDEi]L GREURYROQLFNêFK SĜtOHåLWRVWt Y ýhvnp UHSXE OLFH GRVWXSQp QD ZHERYêFK VWUiQNiFK ZZZ GREURYROQLN F] =GH PRKRX ]imhpfl R GREUR Tři principy bezpečné dobrovolnické činnosti 1. orientace na ZDRAVÍ, ne na nemoc 2. orientace na PŘÍTOMNOST, ne na minulost nebo prognózu pacienta STRANA 5 YROQLFWYt ]tvndw LQIRUPDFH R SURMHNWHFK QHER RUJDQL]DFtFK NWHUp GREURYROQtN\ KOHGDMt 'D WDEi]H MH SĜHKOHGQČ þohqčqd GOH MHGQRWOLYêFK NUDMĤ D REODVWt GREURYROQLFNp þlqqrvwl 6H]QDP SRXåLWp OLWHUDWXU\ X DXWRUN\ þoiqnx -DQD =igudsryi NRRUGLQiWRUND SUR GREURYROQLFWYt orientace na ČINNOSTI, ne na výsledek Dobrovolnická činnost v Městské nemocnici Ostrava v číslech Období Zapojená oddělení Počet dobrovolníků Počet hodin pololetí Městská nemocnice - partner Dnů první pomoci Ostrava 13. a 14. červen 2013 'Q\ SUYQt SRPRFL MH VRXWČå SRĜiGDQi ÒVWD YHP XUJHQWQt PHGLFtQ\ D IRUHQ]QtFK RERUĤ SĜL /pndĝvnp IDNXOWČ 2VWUDYVNp XQLYHU]LW\ Y 2VW UDYČ -H XUþHQD VWXGHQWĤP RERUX ]GUDYRWQLFNê ]ifkudqiĝ QD Y\ããtFK RGERUQêFK D Y\VRNêFK ãnroifk Y ý5 L Y ]DKUDQLþt -HGQi VH R YtFH GHQQt VHWNiQt VWXGHQWĤ SĜL NWHUpP PDMt PRå QRVW SRURYQDW VYp GRSRVXG ]tvndqp ]NXãHQRVWL D ]QDORVWL NWHUp SĜHYiGt GR SUD[H EČKHP VL PXORYDQêFK VLWXDFt Y\FKi]HMtFtFK ] UHiOQêFK YêMH]GĤ SRViGHN ]GUDYRWQLFNp ]ifkudqqp VOXåE\ %ČKHP QČNROLND VRXWČåQtFK HWDS VWX GHQWL SOQt SĜHGHP SĜLSUDYHQp ~NRO\ SĜL QLFKå VH FKRYDMt MDNR VNXWHþQi SRViGND 5=3 SĜL Yê MH]GX 6RXWČå SRVN\WXMH VWXGHQWĤP MHGLQHþ QRX PRåQRVW SURYČĜLW VYp ]QDORVWL D VNORXELW WHRULL V SUD[t 0ČVWVNi QHPRFQLFH 2VWUDYD MH MLå WUDGLþQtP SDUWQHUHP WpWR VRXWČåH D Y]GČ OiYiQt PODGêFK ]ifkudqiĝĥ SRGSRUXMH UHG

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 Chtěl jsem být užitečný, proto jsem se stal dobrovolníkem, říká student Tomáš Polášek, který pomáhá seniorům v Léčebně dlouhodobě nemocných Městské nemocnice Ostrava. Zaujala mě možnost, že bych svůj, nedobrovolně proflákaný čas mohl smysluplně využít. Lidský kontakt je velmi důležitý a pro tyto většinou dlouhodobé a osamocené pacienty, je to také to nejdůležitější, co potřebují Mnohokrát jsem se dostal do situací, kdy jsem byl sám velmi dojatý. Například, když si pacientka pamatovala mé narozeniny a obdarovala mě bonboniérou.

7 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 STRANA 7 Folklórní soubor MORAVA zavítal mezi pacienty Léčebny dlouhodobě nemocných a Domu sociálních služeb 3UR EH]PiOD SDFLHQWĤ /pþheq\ GORXKR GREČ QHPRFQêFK D 'RPX VRFLiOQtFK VOXåHE SĜLSUDYLO SHUVRQiO YHOPL SĜtMHPQp VRERW Qt RGSROHGQH 9 ]LPQt ]DKUDGČ OpþHEQpKR ]DĜt]HQt Y 2VWUDYČ 5DGYDQLFtFK ]D]StYDO D ]DWDQþLO IRONOyUQt VRXERU 0RUDYD 2UJDQL]DFH SĜtMHPQČ VWUiYHQpKR RGSROHGQH SUREČKOD YH VSROXSUiFL V 'REURYROQLFNêP FHQWUHP $'5$ 2VWUDYD 2ãHWĜXMtFt SHUVR QiO VSROHþQČ V GREURYROQtN\ NWHĜt SUDYLGHO QČ GR PČVWVNp QHPRFQLFH GRFKi]HMt ]YOiGOL EH] SUREOpPĤ SĜHSUDYLW VHQLRU\ ] MHGQRWOL YêFK SRGODåt GR PtVWQRVWL NGH VH SURJUDP NRQDO )RONOyUQt VRXERU 0RUDYD NWHUê Pi Y 2VWUD YČ GORXKROHWRX WUDGLFL Y\VWRXSLO VH ]QiPêPL L PpQČ ]QiPêPL OLGRYêPL StVQČPL ] REODVWL /DãVND D 9DODãVND MDNR QDSĜ $ Mi VX V\QHN ] 3RODQN\ þl =UiOR MDENR ]UiOR 3XOþtQVNê þdugiã 6WDURXKHUVNi D MLQp WDQFH XPRFQLO\ VYRX ålyrvwt ]iålwhn ] Y\VWRXSHQt 1D ]iyču VL SDN YãLFKQL SĜtWRPQt PRKOL VSR OHþQČ VH VRXERUHP ]D]StYDW ]QiPRX OLGRYRX StVHĖ %HVN\GH %HVN\GH 9\VWRXSHQt VRXERUX VH SDFLHQWĤP /pþheq\ GORXKRGREČ QHPRFQêFK D NOLHQWĤP 'RPX VRFLiOQtFK VOXåHE PRF OtELOR FRå E\OR SDWU Qp ] MHMLFK ~VPČYĤ QD WYiĜtFK %\OR WR YtWDQp ]SHVWĜHQt MHMLFK SRE\WX Y ]DĜt]HQt -DQD =igudsryi NRRUGLQiWRUND SUR GREURYROQLFWYt 012 Městská nemocnice Ostrava pořádá akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Celková délka vzdělávacího programu bude zahrnovat 70 hodin teorie a 50 hodin praxe a bude probíhat blokově, celkem 120 hodin kontaktní výuky dle schváleného rozvrhu (pondělí až pátek, vždy od 8:00 do 16:15 hod). Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí (část teoretická, část praktická). Absolventi obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Cena kurzu je 5.450,- Kč vč. DPH. Termín konání kurzu je za předpokladu naplnění kapacity naplánován od září během celkem třinácti dnů až do 18. října, zkoušky budou v listopadu. Žádost o zařazení spolu s doklady (vzdělání, ŘP, zdravotní způsobilost) zašlete na adresu: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, oddělení vzdělávání, Nemocniční 20, Ostrava, dotazy em:

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 V měsíci červenci a srpnu slaví významné životní jubileum: Jan Mikuláštík MUDr. Zdeňka Spilková Milena Straňáková Pavla Šilerová Anna Štrbová MUDr. Martin Krygel Blanka Pastrňáková Anna Palmová Ing. Hana Hodulová Ludmila Cubrová Jindřich Vojáček MUDr. Svatopluk Velkoborský PharmDr. Anna Vachková Radomíra Šigutová Jiří Šafarčík Ivana Staňková Dagmar Holubová Věra Grygerková Jarmila Bystroňová Pracovní výročí 45 let v MNO: MUDr. František Jurek 40 let v MNO: Radomíra Černíková Věra Palkovská Viera Trnková 35 let v MNO: Eva Gebauerová Mgr. Zdeňka Nováčková Květuše Ivanová Hana Kuchařová Bc. Jana Kozubová Pavla Vránová Díky všem z Interny G Dík... vám utěšitelé ve chvílích těžkých až tragických, že připraveni jste vždy na místech svých. Dík... že svým obětavým přístupem dokážete těžkosti pacientů přemáhat. Dík... že svou vysokou obratností můžete k uzdravení pomáhat. Dík... že všichni zdravotníci z Interny G i méně příjemné situace umí řešit s nadhledem. Dík... že dokážete potěšit a dodat sílu svým vlídným úsměvem. Dík... že rád se pacient do lékařské péče svěří, když ví, že i staniční lékařka v moc vyšší věří. Dík... že každý z vás se svému poslání obětavě věnuje. Proto za veškerou péči a krásný přístup Vám všem z Interny G pacient J.Z. děkuje. Poděkování za péči 30 let v MNO: Alena Učníková Miluše Kittlerová Eva Janalíková Eva Tučníková Jarmila Kopečková Bc. Lenka Stejskalíková Simona Gebauerová Soňa Tylová Ivana Grossmannová Ivana Fanfrlová 25 let v MNO: Bc. Nikol Dokoupilová Bc. Kamila Plešová Martina Havlíčková Libuše Halíková Janečková Jana 20 let v MNO: Bc. Martina Šmuková Všem jubilantům gratulujeme! Městská nemocnice je příspěvkovou organizací města Zpravodaj Městské nemocnice Ostrava Vydává ředitelství Městské nemocnice Ostrava, Nemocniční 20, Ostrava pro vlastní potřebu Sazba: Petr Janáček, Náklad 2000 výtisků Neprodejné Foto: Monika Konopková, Mgr. Petr Žižka Odpovědní redaktoři: tel.: , Bc. Darina Majková, Mgr. Petr Žižka zástupci pro marketing a média, Registrace MK ČR E Neprošlo odbornou jazykovou úpravou.

ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Milí kolegové a kolegyně, ještě jednou nám všem přeji zdraví, slušnost a naději pro rok 2015. Moje dnešní pozice v době, kdy

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Rozvoj studijních oborů ů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v oblasti zdravotnické

Rozvoj studijních oborů ů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v oblasti zdravotnické Rozvoj studijních oborů ů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v oblasti zdravotnické informatiky pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (EDIS) Hana Sochorová ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0252

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

1iURGQtSURJUDP HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6YýHVNp republice v období let 2003-2007

1iURGQtSURJUDP HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6YýHVNp republice v období let 2003-2007 Ministerstvo zdravotnictví s RGYROiQtPQD8VQHVHQtYOiG\ýHVNp UHSXEOLN\þS LMDORY GRKRG V ministerstvy práce a sociálních Y tãnrovwytpoighåhdw OHVQpYê KRY\YQLWUDDREUDQ\WHQWR 1iURGQtSURJUDP HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6YýHVNp

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Sídlo sdružení : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/86183/11-R IČO: 227 68 751 Bank.spojení: Fio banka, a.s., číslo

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

Grantové projekty v rámci OP VK - období 2013 2015

Grantové projekty v rámci OP VK - období 2013 2015 Grantové projekty v rámci OP VK období V prosinci 2012 byla naše škola vybrána a schválena jako příjemce finanční podpory ve třech grantových projektech v rámci OP VK, jejímž poskytovatelem je Plzeňský

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

IP Plánování sociálních služeb II

IP Plánování sociálních služeb II IP Plánování sociálních služeb II Zpracoval(a): Táňa Vijová Datum: 16.6.2015 O projektu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory:

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2011 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů.

B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů. B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů. Onemocnění ledvin Renální insuficience (ledvinná nedostatečnost) může mít celou řadu příčin a také se projevovat širokým spektrem

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 21.7.2005 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více