TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa"

Transkript

1 TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa GARANT OBORU: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. 1. Veřejný sektor a veřejné projekty Definice a hlavní znaky veřejného sektoru. Úloha veřejných projektů ve veřejném sektoru. Definice a klasifikace veřejných projektů. Ekonomická analýza ve veřejném sektoru. Metody hodnocení veřejných projektů (základní metody analýza minimalizace nákladů, analýza efektivnosti nákladů, analýza nákladů a užitečnosti, analýza nákladů a užitků; metody hodnocení investičních projektů). 2. Efektivnost veřejného sektoru Vymezení efektivnosti. Alokační a produkční efektivnost. Společenská a operativní efektivnost. Metodologie 3E. Tendence veřejného sektoru k neefektivnosti. Vnější a vnitřní faktory efektivnosti veřejného sektoru. Metody objektivizace veřejných výdajů. Efektivnost a veřejná kontrola. 3. Ekonomika, řízení a financování obrany a bezpečnosti Obrana a bezpečnost jako ekonomický statek. Bezpečnostní strategie a bezpečnostní systém ČR. Složky obrany a bezpečnosti v ČR. Základní zdroje financování obrany státu. Ekonomika a financování policie. Ekonomika a financování požární ochrany. Mezinárodní bezpečnostní organizace. 4. Ekonomika, řízení a financování školství a vědy a výzkumu Vzdělání jako ekonomický statek. Náklady a výnosy vzdělání. Vzdělávací soustava ČR. Zřizovatelé škol a školských zařízení. Ekonomika a financování regionálního školství. Ekonomika a financování vysokých škol. Charakteristika vědy a výzkumu. Základní principy vědní politiky. Organizace vědy a výzkumu v ČR. Ekonomika a financování vědy a výzkumu (účelové versus institucionální financování). 5. Ekonomika, řízení a financování zdravotnictví Vymezení základních pojmů a vnímání práva na zdraví (rovnostářský a liberální přístup). Modely zdravotnických systémů z pohledu jejich regulace (státní zdravotní systém, sociálně pojistný model, tržní zdravotní model). Ekonomické souvislosti trhu ve zdravotnictví. Solidarita ve zdravotnictví. Organizace zdravotnictví v ČR. Ekonomika a financování zdravotnictví. 6. Teoretická východiska neziskového sektoru Vymezení neziskového sektoru podle principu financování a podle Pestoffa. Opodstatněnost existence neziskových organizací. Teorie neziskových organizací. ČDefinice neziskových organizací podle Salamona a Anheiera. Členění neziskových organizací. 1

2 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 7. Neziskové organizace občanského sektoru spolky, obecně prospěšné společnosti Spolky - definice, registrace, orgány spolku, legislativa. Postup při zakládání spolků. Podnikatelské aktivity spolků. Změny v právní úpravě spolků. Obecně prospěšné společnosti - definice, registrace, orgány OPS, legislativa. Postup při zakládaní OPS. Hospodaření a podnikatelské aktivity OPS. Hlavní rozdíly mezi občanskými sdruženími a OPS. 8. Neziskové organizace občanského sektoru fundace, církve a náboženské společnosti Fundace definice, registrace, orgány nadací a nadačních fondů. Postup při jejich zřizování. Hospodaření a podnikatelská činnost nadací a nadačních fondů. Změny v jejich právní úpravě. Církve a náboženské společnosti - definice, registrace, zvláštní práva CNS. Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Církevní právnické osoby. Církevní školství. 9. Dobrovolnictví, fundraising a financování nestátních neziskových organizací Dobrovolnictví. Historie dobrovolnictví. Druhy a podpora dobrovolnictví. Všeobecná deklarace o dobrovolnictví. Dobrovolníci, dobrovolnická centra a organizace. Fundraising. Definice a základní pravidla fundraisingu. Důležitost definování poslání v NNO. Typologie a motivace dárců. Fundraiser. Financování nestátních neziskových organizací. Veřejné zdroje financování. Neveřejné zdroje financování. 10. Management a marketing neziskových organizací Podstatné znaky managementu v neziskových organizacích. Charakter produkovaných statků, potřeby zákazníků, plánování, organizování a rozhodování. Výběr a vedení pracovníků. Kontrola v neziskových organizacích. Teoretická východiska marketingu v neziskových organizacích. Zákazníci, marketingový plán a marketingový mix. Public relations v neziskových organizacích. Tvorba marketingové strategie neziskové organizace. 11. Správní právo v systému práva ČR a jeho vztah k veřejné správě Správní právo jako právo veřejné, hmotné a procesní, prvotní a podzákonné. 12. Zásady správního řízení Fáze správního řízení a formy rozhodnutí. Správní orgány a jejich příslušnost ke správnímu řízení. 13. Správní orgán Charakteristika správního orgánu, dotčeného správního orgánu a dožádaného správního orgánu. Přímí, nepřímí a ostatní účastníci správního řízení, jejich procesní a účastnická způsobilost. 14. Vedení řízení Vedení řízení, jednací jazyk, vedení spisu a protokol ve správním řízení. Doručování písemnosti ve správním řízení. 15. Rozhodnutí ve správním řízení a jeho náležitosti Rozhodnutí ve správním řízení a jeho náležitosti. Opravné prostředky proti rozhodnutí ve správním řízení. 16. Municipální a regionální rozpočty v systému fiskálního federalismu Teorie fiskálního federalismu (FF), modely FF federalismu ve federativních zemích, hlavní znaky, výhody a nevýhody základních modelů FF v běžné praxi (centralizovaný, decentralizovaný a kombinovaný model). Fiskální centralizace a decentralizace, fiskální funkce a kompetence jednotlivých vládních úrovní. 2

3 17. Rozpočtový proces a rozpočet obce Podstata, obsah a jednotlivé fáze rozpočtového procesu. Rozpočet obce rozdíly mezi běžným a kapitálovým rozpočtem, možná členění rozpočtu, základní položky. Příjmy obce - daňové příjmy, nedaňové příjmy, dotace, návratné zdroje. Podrobně daňové příjmy - sdílené daně (na základě zákona o rozpočtovém určení daní - podíly na výnosu DPH a daních z příjmů), svěřené daně (daň z nemovitostí a místní poplatky). Výdaje obce - běžné a kapitálové výdaje. 18. Hospodaření a regulace zadlužení územních rozpočtů Vývoj a výsledky hospodaření územně samosprávných celků, zadluženost obcí, zadluženost krajů. Možné nástroje k regulaci zadlužení územních rozpočtů (preventivní a sankční opatření), monitoring hospodaření obcí - soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), podstata a význam iratingu. 19. Regionální politika EU Vznik, vývoj a reformy regionální politiky. Principy regionální politiky. Legislativní a institucionální ukotvení regionální politiky v ČR. Fondy EU. Programovací období (cíle, nástroje, regiony). 20. Regionální rozvoj Definice (pojmy region, rozvoj). Teorie regionálního rozvoje (hlavní členění, představitelé, myšlenkový přínos). Regionální problémy v České republice. 21. Sociální politika Definice, funkce a principy sociální politiky, související s určitým typem sociální politiky a typem sociálního státu. 22. Oblasti sociální politiky Faktory, ovlivňující zaměření sociální politiky. Subjekty a objekty sociální politiky na státní a podnikové úrovni a jejich vzájemné ovlivňování. 23. Charakteristika sociálního zabezpečení v ČR Faktory ovlivňující systém sociálního zabezpečení v České republice. 24. Systém sociální péče v České republice Profesní struktura pracovníků, poskytující sociální péči. Determinanty, ovlivňující úroveň kvality poskytované péče a jejich kontrola. 25. Sociální stát Vznik, vývoj a krize sociálního státu. 26. Organizační chování v netržních organizacích Typy manažerů a jejich role při vedení a řízení týmů, vlastnosti, postoje, styly řízení a vedení a způsoby řešení organizačních konfliktů. 27. Organizace z hlediska teorie konfliktu Organizace ve světle interpretativní sociologie. 3

4 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 28. Organizační kultura Pojem organizační kultura, vytváření a udržování organizační kultury. Prvky, typy organizačních kultura jejich změna. 29. Pohledy na požadavky řízení a vedení v organizaci Systémový přístup. Přístup kontingenční. Vedení lidí v organizaci. 30. Osobnost člověka v organizaci Formování osobnosti člověka v organizaci. Rozvoj osobnosti. Postavení a role člověka v masivních organizacích s proměnlivými sítěmi. Literatura: [1] ARNOLDOVÁ, A., Sociální zabezpečení I. Praha: Grada Publishing, ISBN [2] BEDRNOVÁ, E. a I. NOVÝ, Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN [3] BĚLOHLÁVEK, F Organizační chování. 1.vyd. Olomouc: Rubico. ISBN [4] BĚLOHLÁVEK, F Jak vést svůj tým. Praha: Grada Publishing. ISBN [5] BLAŽEK, J. a D. UHLÍŘ, Teorie regionálního rozvoje. Praha: Karolinum. ISBN [6] BOUKAL, P., Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha: VŠE. ISBN [7] BURYOVÁ, I., Formy sociální péče. Studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN [8] KELLER, J Sociologie byrokracie a organizace. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN X. [9] KELLER, J Soumrak sociálního státu. Praha: SLON. ISBN [10] KREBS, V Sociální politika. Wolters Kluwer ČR a.s.. ISBN [11] OCHRANA, F., J. PAVEL, L. VÍTEK A KOL., Veřejný sektor a veřejné finance: Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada Publishing. ISBN [12] PEKOVÁ, J., J. PILNÝ a M. JETMAR, Veřejný sektor řízení a financování. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN [13] PÍTROVÁ, L. a R. POMAHAČ, Průvodce judikaturou evropského soudního dvora. Praha: Linde. ISBN [14] REKTOŘÍK, J. A KOL., Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress. ISBN [15] SCISKALOVÁ, M., Správní právo. Karviná: SU OPF. ISBN [16] SZAROWSKÁ, I., Municipální a regionální finance. Karviná: SU OPF. ISBN [17] TETŘEVOVÁ, L., Veřejná ekonomie. Praha: Professional Publishing. ISBN [18] VOPÁLKA, V., Nový správní řád, zákon č. 500/2004 Sb. Praha: ASPI. ISBN [19] WOKOUN, R. et al., Regionální rozvoj: Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Linde, Praha: Linde. ISBN [20] WOLF, T., Managing a nonprofit organization: Updated twenty-first-century edition. Simon and Schuster. ISBN Legislativa: [1] Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 4

5 V Karviné dne Doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. garant oboru VES 5

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance JAROSLAVA KADEŘÁBKOVÁ JITKA PEKOVÁ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KADEŘÁBKOVÁ, J., PEKOVÁ, J. Územní samospráva udržitelný

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU

KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU Iris Šimíková Klíčová slova: vize, poslání, cíle, nevýdělečný sektor, státní nevýdělečná organizace, nestátní nevýdělečná organizace, právnická osoba,

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová

Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová Resumé Sociální ekonomika představuje alternativní nebo komplementární možnosti řešení sociálních (sociální vyloučení), ekonomických (nezaměstnanost)

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více