Grassroots dobrovolnictví: definice, koncepty a témata

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grassroots dobrovolnictví: definice, koncepty a témata"

Transkript

1 Grassroots dobrovolnictví: definice, koncepty a témata Rešerše literatury Tereza Pospíšilová březen 2011

2 Úvod 5 I. Základní dobrovolnictví v širším kontextu 11 I.1. Organizované dobrovolnictví vymezení I.2. Hlavní přístupy k dobrovolnictví v odborné literatuře I.3. Typy a funkce dobrovolnictví II. Základní (grassroots) dobrovolnictví 19 II. 1. Definice II.2. Členství a grassroots dobrovolnictví II.3. Členské vs. programové dobrovolnictví II.4 Pnutí mezi grassroots dobrovolnictvím a profesionalizací II.5. Grassroots dobrovolnictví a participace II.6. Síťování grassroots organizací II.7. Grassroots dobrovolnictví mezi lokálností a komunitou II.8. Přínosy základního dobrovolnictví III. Grassroots dobrovolnictví a Evropská unie 48 Závěr 51 Literatura 52 3

3 Úvod Tereza Pospíšilová, Ph.D., pracuje na Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala Středoevropskou univerzitu v Budapešti a Univerzitu Karlovu v Praze. Věnuje se výzkumům a výuce, publikovala články, výzkumné zprávy a knihy Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje (2005) a Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století (2010, s Pavolem Fričem a kol.). Na několika výzkumech spolupracovala s organizacemi občanské společnosti (Nadace rozvoje občanské společnosti, Národní dobrovolnické centrum HESTIA). Předkládaná studie vychází ze zadání občanského sdružení Agora CE o.p.s. v rámci projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing, jehož cílem je posílit dialog mezi občany a institucemi Evropské unie. Zadání znělo provést rešerši odborné literatury a prozkoumat pojem grassroots volunteering, který do češtiny můžeme přeložit jako základní dobrovolnictví. Běžně se však v češtině s pojmem základní dobrovolnictví nesetkáme. Pojem grassroots má několik propojených významů a není snadné jej do češtiny přímo přeložit. Proto i v této studii používám anglické slovo grassroots, přičemž tam, kde je to vhodné a v kontextu srozumitelné, používám i jeho překlad základní dobrovolnictví. Grassroots dobrovolnictví není odborný politologický nebo sociologický (natož ekonomický) pojem, který by měl jednoznačnou definici, ze které bychom zde mohli vyjít. V angličtině je to především pojem běžné mluvy, takže se objevuje v různých textech nadací, velkých i malých neziskovek, obcí, vlád, úředníků i akademiků, a to často v odlišných a někdy i protichůdných významech. Explicitně o něm pojednává jen malá část odborné literatury a studií. Například obsáhlá kniha Dobrovolníci, která na 600 stranách sumarizuje stav poznatků o dobrovolnictví (Musick, Wilson, 2008), obsahuje v indexu jedno jediné použití slova grassroots, a to v heslu grassroots activism. Pojem grassroots tam nepředstavuje specifické téma, ale vystupuje jako označení pro místní dobrovolné aktivity a jako synonymum pro místní čtvrť nebo blízké okolí (sousedství). Podobně neobsahuje v indexu heslo grassroots ani nedávná publikace Dobrovolnictví a společnost ve 21. století renomovaných autorů, kteří o dobrovolnictví dlouhodobě píší (Rochester, Paine a Howlett, 2010). V odborné literatuře zavádí pojem základní sdružení ( grassroots association ) a s tím spojené základní dobrovolnictví americký sociolog David Smith (1997a, 1997b). Smith grassroots sdružení specificky vymezil a popsal jako opomíjené téma, kterému by se podle něj měla věnovat pozornost. Jeho pojetí je jediným vodítkem, které v jinak rozsáhlé literatuře o dobrovolnictví pro naše specifické téma máme. V souladu se Smithem budeme základní dobrovolnictví považovat za činnost, která se odehrává v základních dobrovolných sdruženích. Základní sdružení jsou formální neziskové skupiny, které mají pouze místní rozměr, jsou do značné míry autonomní a jsou založené na dobrovolné práci svých členů (dobrovolníků). Většinu nebo obvykle veškerou činnost těchto skupin vykonávají členové, a dobrovolnictví v tomto pojetí je tedy především členským dobrovolnictvím (více k diskusi definice grassroots dobrovolnictví v části II.1). 4 5

4 Civil Society Helpdesk, který funguje na stránkách Evropské komise 1, vysvětluje pojem grassroots organizace takto: Grassroots organizace je skupina jednotlivců, kteří se sami organizují a sledují společné zájmy prostřednictvím dobrovolné, neziskové organizace. Grassroots organizace jsou obvykle málo formální a mají široký záběr aktivit (širší než svépomocné skupiny, komunitní organizace nebo sousedská sdružení) (Anheier, List, 2005). Tato definice se shoduje s definicí použitou v této rešerši až na to, že příliš zužuje pojem grassroots organizace. Odlišení grassroots organizací od komunitních, sousedských a svépomocných sdružení nevnímám jako účelné, ani pro to v literatuře nenacházím větší oporu. Naopak, pojem grassroots organizace či dobrovolnictví je poměrně široký a prakticky totožný s pojmem komunitní organizace. Ten přitom obvykle zahrnuje jak sousedské, tak svépomocné organizace (činí tak např. Chinman, Wandersman, 1999). V mnoha ohledech pro místní dobrovolnictví platí údaje a úvahy, které se vztahují na dobrovolnictví celkově. Proto začínám rešerši širším rámcem, kde píši o dobrovolnictví obecně (část I). Ve druhé části (II) text zužuji přímo na specifické znaky, přínosy, otázky a problémy místního dobrovolnictví. Přesto se i tam zčásti vracím k empirickým datům a k argumentům, které se vztahují na dobrovolnictví jako celek. Buď proto, že platí obecně pro dobrovolnictví (včetně grassroots dobrovolnictví), nebo proto, že specifické argumenty, data a zdroje pro grassroots dobrovolnictví nemáme (a domnívám se, že se pro ně dá použít to samé, co pro jiné formy dobrovolnictví). Třetí část (III) se věnuje rovině mezinárodních institucí a institucí Evropské unie a stručně představuje politickou rétoriku, která odkazuje k základnímu dobrovolnictví jako ideálu. Metodologie V rešerši vycházím z již dříve provedeného studia literatury v rámci přípravy knihy Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století (Frič, Pospíšilová a kol., 2010). Dále jsem provedla cílený průzkum s heslem grassroots volunteering v elektronických databázích mezinárodních časopisů zaměřených na neziskový sektor a občanskou společnost Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly a Voluntas, a to bez časového omezení. 2 To jsem doplnila vyhledáváním zdrojů k heslu 1 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/grassroots_organisation ( ). 2 Heslo jsem pro kontrolu zadala i v databázi Springer a EBCSO, i když tam jsem již nepostupovala tak systematicky a jen od roku 2000; výstupy však neukázaly nic podstatně nového. grassroots volunteering na internetu obecně 3 a poté vyhledáváním na internetu v akademických textech prostřednictvím Google Scholar (články, zprávy z výzkumů). 4 Použití angličtiny jako vyhledávacího jazyka vedlo k vychýlení směrem k anglofonní literatuře, kam pochopitelně pronikají studie z evropských zemí v omezené míře. To samé platí i pro výzkumné zprávy na internetu jen mizivá část je přeložena do angličtiny. Samotný pojem grassroots ale je anglofonní, především americký. Podle Colina Rochestera se používá pojem grassroots association v USA, zatímco v Británii se v obdobném významu používá pojem komunitní sektor ( community sector ) (Rochester, Paine, Howlett, 2010: 12). Zatímco studie zaměřené na USA se hledají snadno, anglicky psaný zdroj o grassroots dobrovolnictví v evropských zemích se mi najít téměř nepodařilo. Srovnávací celoevropské přehledy a výzkumy specificky zaměřené na grassroots dobrovolnictví chybějí, a to i v nedávno publikovaném přehledu evropského dobrovolnictví (Study on Volunteering, 2010a). Řada studií, které v rešerši cituji, proto vychází z prostředí USA. Nemusí to být ale na závadu. Jistě jsou mnohé kulturní rozdíly mezi Evropou a Amerikou, ale nelze předpokládat, že americké dobrovolnictví je zásadně jiné než to evropské. Např. Tošner a Sozanská píší, že americké dobrovolnictví je programové a evropské dobrovolnictví je komunitní (2006). Ale v evropských zemích také existuje a kvete programový typ dobrovolnictví, a naopak v USA stejně jako v mnoha evropských zemích (ne nutně všech) je tradičním základem dobrovolnictví komunitní jenomže se mu tam často, jak jsem již uvedla, říká spíše grassroots dobrovolnictví. Stejně tak jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi Evropy a psát o evropském grassroots dobrovolnictví by znamenalo popisovat neexistující konstrukt. Výjimkou by bylo grassroots dobrovolnictví v Evropské unii vnímané jako aspekt vztahu nadnárodní roviny evropských institucí k základní, místní rovině dění a politiky v členských zemích. Z tohoto hlediska také literatura není nijak bohatá a zásadnější, ucelený zdroj jsem nenašla. Dílčí studie popisují buď politiku EU zaměřenou na rozvoj demokracie a občanské společnosti ve třetích zemích (např. Turecko, Afrika), nebo různá sociální hnutí v některých zemích EU (např. odbory nebo ženské hnutí). 3 Průzkum prohledávačem Google, heslo grassroots volunteering : prvních 20 odkazů. Dále heslo grassroots volunteering, Europe : prvních 20 odkazů, a heslo grassroots, European Union : prvních 50 odkazů (většina z nich odkazovala k iniciativě EU v oblasti základního dobrovolnictví ve sportu, čemuž se budu krátce věnovat v části III). 4 Heslo grassroots volunteering : prvních 50 záznamů. 6 7

5 Smith jasně říká, že grassroots dobrovolnictví není amerického původu, a stopuje jeho původ až do dávné historie před nástupem písma (1997c). Mezi grassrooots sdružení zahrnuje i odborové svazy a svazy zaměstnavatelů, církve (včetně sekt, kultů) a místní buňky politických stran a politické kluby. Napsala jsem, že mezi dobrovolnictvím v USA a v Evropě není dramatický rozdíl, ale přesto jedna věc Ameriku od jiných zemí, snad kromě Velké Británie, odlišuje. Je to pohled Američanů na sebe samé jako na národ participujících občanů (Schlesinger, 1944) a to, kolik pozornosti věnují historii sdružování, konkrétních sdružení nebo jejich vůdců (hojnou literaturu uvádí Smith), včetně shrnujících historií zaměřených na dobrovolnictví v USA od 16. století (Ellis a Noyes 1990; Hall 1992, obojí cit. in Smith 1997c). Američané se neustále vracejí k tomu, co v polovině 19. století popsal francouzský politolog Alexis de Tocqueville, když navštívil Ameriku, a to k aktivnímu spolkovému životu jako ideálu a základu demokracie. Srovnání rozsahu dobrovolnictví v evropských zemích Rešerše nepřináší specifika národních variant grassroots dobrovolnictví, protože nejsou k dispozici zdroje, o které bych se mohla opřít. Kvantitativní reprezentativní výzkumy, se kterými se v literatuře setkáváme, se zaměřují na dobrovolnictví jako takové a je obtížné z nich základní dobrovolnictví vyčlenit (potřebovali bychom zároveň údaje o počtu zaměstnanců organizace, pro kterou dobrovolník pracuje, nebo údaje o regionálním rozsahu její působnosti, což je součástí výzkumů jen ojediněle). Srovnatelné a spolehlivé údaje o organizovaném dobrovolnictví v evropských zemích přináší European Values Study (2008). Pro orientační přehled a z nedostatku dat přímo o základním dobrovolnictví je zde uvádím. Tabulka 1: Podíl dobrovolníků v zemích Evropy (%) Netherlands 47,3 Lithuania 16,0 Luxembourg 39,9 Malta 14,6 Finland 39,2 Portugal 14,3 Switzerland 36,6 Belarus 14,0 Denmark 36,4 Slovak Republic 13,6 Belgium 33,4 Romania 13,2 Slovenia 31,9 Bulgaria 13,2 Czech Republic 28,8 Spain 13,2 Austria 26,5 Hungary 12,2 France 25,9 Serbia 11,2 Germany 23,9 Northern Cyprus 10,8 Latvia 23,3 Kosovo 10,5 Estonia 22,9 Ukraine 9,3 Azerbaijan 22,8 Poland 9,0 Ireland 20,9 Bosnia Herzegovina 8,3 Albania 19,7 Montenegro 7,5 Northern Ireland 19,2 Armenia 7,1 Moldavia 18,1 Russian Federation 5,4 Cyprus 17,2 Georgia 5,2 Greece 16,5 European Values Study, 2008 (podíl mezi občany od 18 let) 8 9

6 Dalším potenciálním zdrojem dat o základním dobrovolnictví jsou národní statistické úřady, ty však obvykle nesledují nestátní neziskové organizace samostatně jako jednu skupinu (natož aby sledovaly podskupinu grassroots organizací ). 5 Pod záštitou OSN a v rámci Mezinárodního srovnávacího výzkumu neziskových organizací Univerzity Johnse Hopkinse v USA proto vznikl tzv. Satelitní účet neziskových institucí, který má zajistit mezinárodně srovnatelné údaje o počtech neziskových institucí (a dalších parametrech, jako je typ činnosti, počet zaměstnanců, dobrovolníků atd.) (OSN, 2003). Satelitní účet shromažďuje údaje o neziskových institucích dříve zařazené uvnitř statistik různých sektorů národního hospodářství, a tak podává celkový obraz neziskového sektoru. Pomocí Satelitního účtu lze sledovat počty dobrovolníků v různých zemích v čase, ale pro sledování přímo základního dobrovolnictví má Satelitní účet omezené využití (vyžadovalo by to např. vyčlenit jen ty jednotky, které nemají zaměstnance). S využitím dat ze Satelitního účtu pro sledování specificky základního (tj. grassroots) dobrovolnictví jsem se nesetkala. I. Základní dobrovolnictví v širším kontextu I.1. Organizované dobrovolnictví vymezení Odborná literatura se obecně zaměřuje na organizované dobrovolnictví, tedy dobrovolnou činnost, která je vykonávána bez nároku na odměnu a ve prospěch lidí mimo okruh rodiny pro organizaci nebo v kontextu organizace. Individuální dobrovolnictví, tedy pomoc člověku mimo rodinu, která se odehrává mimo kontext nějaké organizace, je téma mnohem méně zkoumané. Podstatnou část tohoto typu dobrovolnictví tvoří sousedská výpomoc. Podle výzkumu v České republice 75 % individuálních dobrovolníků vykonává právě běžnou sousedskou výpomoc (Frič, Pospíšilová a kol., 2010). Přestože většina individuální dobrovolné činnosti má místní povahu, když hovoříme o grassroots dobrovolnictví, není tím myšleno individuální, ale organizované dobrovolnictví. Tomu se budeme věnovat v této rešerši. Organizované dobrovolnictví je v literatuře odlišováno jak od individuálního dobrovolnictví, tak od péče o rodinné příslušníky a blízké osoby. Význam tohoto odlišení zdůrazňuje Wilson (2000). Podle něj péče o blízké osoby zahrnuje svým způsobem vynucenou reciprocitu, kdy se o blízkou osobu člověk cítí povinován postarat; moment povinnosti potom diskvalifikuje péči jako činnost vskutku dobrovolnou (podobně argumentuje Penner). Dobrovolnost jako jeden z ústředních bodů definice dobrovolnictví není zdaleka samozřejmá. Jde o komplikovaný koncept s filozofickými přesahy, které se však v literatuře o dobrovolnictví obvykle neřeší (co je vlastně dobrovolné? co je svobodná vůle?). Druhým klíčovým bodem definice dobrovolné činnosti je to, že je vykonávána bez nároku na odměnu. Ani tento bod není samozřejmý a v mnoha případech se nedá jasně uplatnit. V akademické obci neexistuje shoda na jedné definici dobrovolnictví. Cnaan a další autoři (Cnaan, Amrofell, 1994; Cnaan, Handy, Wadsworth, 1996) na základě rešerše literatury uvádí tři prvky, které má většina definic společných: dobrovolnost, nepožadování odměny a prospěšnost druhým. Dekker a Halman (2003) však uvádí řadu momentů, které tyto hranice dobrovolnictví znejasňují. Na hranici mezi svobodnou volbou a donucením 5 Neziskové instituce jsou součástí všech tří základních sledovaných sektorů národního hospodářství, tedy sektoru podniků, vládních institucí a domácností. Některé dobrovolné činnosti mohou obsahovat určitou míru donucení, přičemž není jednoduché rozhodnout, zda o dobrovolnictví vlastně jde nebo

7 ne. Jmenujme některé hraniční případy: rodiče se cítí povinni pomáhat ve škole nebo kroužku, kam chodí jejich dítě; zaměstnanec se cítí povinen pracovat v rámci programu podporovaného zaměstnavatelem; dobrovolná práce v obci jako forma trestu (místo vězení); práce nezaměstnaných, kterým dobrovolná pracovní zkušenost umožňuje reintegraci do trhu práce nebo dokonce podmiňuje některé dávky; bezplatná práce studentů, kteří za ni obdrží kredity nebo tím plní povinný předmět ve škole. Dobrovolnost můžeme zpochybnit i v případě práce z pocitu viny, z morální nebo náboženské povinnosti. Ve všech těchto případech jde o práce bezplatné, ale ne úplně přesvědčivě dobrovolné. Specifickou otázkou, kterou však Dekker a Halman v přehedu detailněji nerozebírají, je dobrovolnost dobrovolné činnosti v období státního socialismu v zemích střední a východní Evropy, kdy režim vyžadoval neplacenou angažovanost jako projev loajality a podmiňoval jí přístup k některým statkům (jako vzdělání, kariérní postup apod.), nebo za nesplnění dokonce hrozily tresty. Dominantní proud literatury proto považuje dobrovolnictví za socialismu za vynucené a fakticky neexistující (Voicu, 2003; Hodgkinson, 2003; Juknevicius a Savicka, 2003; Howard, 2003). Na druhou stranu některé studie argumentují, že občanská společnost a dobrovolnictví v určité formě byly možné i za socialismu. Skovajsa navrhuje rozlišit užší občanskou společnost vyhovující klasické definici, tedy nezávislou na státu, a širší občanskou společnost, která do určité míry byla státem kontrolovaná a která existovala již před rokem 1989 (Skovajsa, 2008). Koncept širší občanské společnosti nám umožňuje uvažovat o nových formách dobrovolnictví a participace po roce 1989 jako o pokračování činností a společenských struktur z doby před svržením režimu. Koncept radikálního zlomu v roce 1989 dekonstruuje i Konopásek (2000). Členské, grassroots dobrovolnictví bylo v České republice masově rozšířené již před nástupem komunistikého režimu v roce 1948 a komunistický režim tuto tradici zrušil jen částečně, spíše ji využil pro dosažení loajality občanů k režimu. Základní členské organizace i jejich celonárodní svazy byly sjednoceny do Národní fronty vedené komunistickou stranou. Tím sice ztratily nezávislost na státu a autonomii, z hlediska participujících dobrovolníků tím však nepřestala dobrovolná činnost existovat (Pospíšilová, 2011). Členské dobrovolnictví existovalo v režimem akceptovaných společenských organizacích v oblasti sportu, kultury, ekologie nebo mládežnických aktivit (Devaux, 2005; Frič, Pospíšilová a kol., 2010). Situace v různých komunistických zemích se v tomto ohledu podstatně lišila a nelze paušalizovat (důkladnější rešerše je přitom již mimo záběr této studie). Komunistické režimy měly různou podobu a navazovaly na různé (nebo žádné) historie dobrovolného spolčování a demokracie před nástupem komunistických režimů. Tradice základního dobrovolnictví a dobrovolného spolčování přežila komunismus přinejmenším v České republice. Na hranici mezi odměnou a bezplatností Odměňování dobrovolníků je diksutované téma (Rochester, 2006). Existuje zde škála praktik, od proplácení cestovného a nákladů spojených s dobrovolnou prací, přes drobné dárky po odměny formou bezplatného přístupu ke službám či akcím. Blacksell a Phillips (1994), citovaní Rochesterem, zjistili, že významná část dobrovolníků ve Velké Británii dostala kromě proplacení nákladů nějakou formu finanční odměny. Bezplatná práce není samozřejmá: náhrady výdajů při dobrovolné práci se běžně proplácejí (cestovné, stravné), běžné jsou také symbolické dárky a odměny jako projev uznání. V Nizozemí je např. běžné, že dobrovolník získává zdarma služby a produkty organizace, pro kterou pracuje (např. lístky na koncert) (Meis et al 2000: 29). Samostatným tématem je placení mzdy pod tržní hodnotou, což může dle Dekkera a Halmana vést až k reformulaci kritéria neplacené práce na práci nevykonávanou primárně pro finanční odměnu (2003: 2). V některých zemích na téma placení dobrovolníků proběhly diskuse (Charity Commission 2003), ale každá platba dobrovolníkům podle Rochestera narušuje podstatu dobrovolnictví jako daru. Na hranici mezi vlastním prospěchem a prací pro druhé Některé definice dobrovolnictví jako podmínku dobrovolnictví stanovují, že aktivita musí být obecně prospěšná (public benefit), a tím pádem za dobrovolnictví nepovažují aktivity spojené např. s trávením volného času (sport, kultura, hobby, rekreace) a neplacenou práci pro vlastní organizaci nebo skupinu (svépomocné aktivity členů) (Dekker, Halman, 2003). Dochází tak ke značně zúžené definici, která je využitelná pro určité účely, ale nepostihuje ve většině zemí tu největší sféru dobrovolné aktivity tedy sport a kulturu. Úzká definice dobrovolnicví jako veřejně prospěšné aktivity by nepostihovala ani grassroots dobrovolnictví, které Smith definuje jako vzájemně prospěšnou činnost (Smith 1997)

8 I.2. Hlavní přístupy k dobrovolnictví v odborné literatuře Odborná literatura k dobrovolnictví přistupuje v zásadě třemi odlišnými způsoby (paradigmaty). To neznamená, že zde existují tři odlišné druhy dobrovolnictví. Jde spíše o přístupy ke stejné realitě, o způsob nahlížení na tu samou věc. Co jeden přístup zdůrazňuje, to druhý přehlíží nebo vůbec nevnímá. Každý klade důraz na jiné typy dobrovolných aktivit, na jiné motivace dobrovolníků. Každý hledá dobrovolnictví v trochu jiných typech organizací. Každý má své představitele (vědce, profesionály z nezisku, úředníky, politiky), kteří obvykle uvažují o dobrovolnictví uvnitř paradigmatu. Lidé uvnitř paradigmatu o sobě navzájem vědí, čtou navzájem svoje texty a vedou diskusi. Naopak povědomí o výzkumech, literatuře a důležitých tématech či otázkách, které si kladou představitelé jiného paradigmatu, je mnohem menší nebo žádná. Tři přístupy k tématu dobrovolnictví prezentuji podle Colina Rochestera (Rochester, 2006; Rochester, Paine, Howlett, 2010: 10 15), který vycházel z práce Lyonse a kol. (1998). Dominantní přístup: neziskové paradigma Hlavní motivací pro dobrovolnictví je snaha pomoci druhým, altruismus. Dobrovolnictví je dar času, podobně jako finaltropie je dárcovstvím peněz. Dobrovolnictví je vnímáno především jako služba a poskytování péče, podpory, poradenství pro potřebné lidi (např. seniory, děti, nemocné, postižené nebo chudé občany). Dobrovolnictví se obvykle odehrává ve větších neziskových organizacích, které zaměstnávají placené zaměstnance a mají formální strukturu. Na dobrovolníky je nahlíženo jako na lidský zdroj, který organizacím přináší hodnotu neplacenou práci. V kontextu dominantního přístupu se potom značné úsilí věnuje pokusům hodnotu této práce nějak vyčíslit penězi. Dobrovolníci jako lidský zdroj by měli být řízeni, vzděláváni, monitorováni, hodnoceni a odměňováni. Tento přístup pomohl vytvořit dobrovolnický průmysl a vznik nové profese manažera dobrovolníků (Rochester, Paine, Howlett, 2010: 11). Alternativní přístup 1: paradigma občanské společnosti Hlavní motivací pro dobrovolnictví je snaha pomoct si mezi sebou navzájem. Dobrovolnictví je vnímáno především jako aktivismus. Jádrem dobrovolnictví jsou jednak svépomocné skupiny a jednak aktivismus, který směřuje ke zlepšení podmínek, a to nejen v oblasti sociální péče, ale i v dalších oblastech, jako je doprava, územní plánování, životní prostředí, apod. Typickou organizační formou, která obvykle poskytuje příležitosti pro dobrovolnictví, jsou malé, čistě dobrovolnické organizace bez placených zaměstnanců. V USA se pro tento typ organizací vžilo označení grassroots, zatímco v Británii je běžnější pojem komunitní sektor (Rochester, Paine, Howlett, 2010: 12). Dobrovolníci nejsou vnímáni jako pomocníci, kterým organizace přiřadí určitou roli (viz neziskové paradigma), ale jako členové sdružení, kteří si rozdělí práci mezi sebou. Alternativní přístup 2: volnočasové paradigma Hlavní motivací pro dobrovolnictví není pomáhat, ale příležitost něco zažít, něco se naučit nebo prostě cítit radost. Dobrovolnictví je vnímáno především jako volnočasová činnost ( leisure activity ). Dobrovolnictví se neomezuje na jednu oblast, ale zahrnuje i činnosti v oblasti sportu, rekreace a kultury. Pojem volnočasová aktivita se běžně spojuje s krátkodobou zábavou, a proto i dobrovolnictví může být krátkodobé, přelétavé a vnímané dobrovolníky především jako zábava. Ale kanadský sociolog Robert Stebbins odlišuje určitý zvláštní typ volnočasových aktivit, kterému říká zodpovědná volnočasová aktivita (serious leisure). Jde o zodpovědnou činnost, kterou dobrovolníci berou velmi vážně, které se ve volném čase dlouhodobě věnují a rozvíjejí v ní paralelní, někdy i celoživotní kariéru (Stebbins 1996; 2006). Z hlediska organizační formy nebo rolí dobrovolníků je volnočasová perspektiva otevřená. Ke studiu dobrovolnictví lze přistoupit ze všech tří perspektiv, každá nás však povede k důrazu na trochu jiné činnosti nebo aktéry. Naše rešerše se věnuje grassroots dobrovolnictví a vzhledem k zadání bychom se tak měli zařadit do paradigmatu občanské společnosti a přistupovat k dobrovolnictví jako k občanské aktivitě, spojené s činností členských dobrovolnických organizací. V rešerši se však objevují i úvahy o vztahu grassroots dobrovolnictví k poskytování služeb a k profesionalizaci na straně jedné (dominantní neziskové paradigma) a o významu volnočasového grassroots dobrovolnictví v obasti sportu, kultury a rekreace (alternativní volnočasové paradigma) na straně druhé. I.3. Typy a funkce dobrovolnictví Dobrovolnictví je spojeno především s neziskovými nevládními (nestátními) organizacemi, kterým někdy říkáme dobrovolné. Dobrovolníci v menší míře působí i ve firmách (např. nemocnice, školy) a v organizacích veřejné správy (obce, příspěvkové organizace jako muzea, domy dětí a mládeže, domovy seniorů apod.). Protože nás zde však zajímá základní dobrovolnictví, zaměřujeme se pouze na nevládní, neziskové organizace ty jsou s ním totiž z definice spojeny

9 Existuje řada typologií, které rozlišují neziskové organizace podle oblasti činnosti. Například Mezinárodní kategorizace ICNPO (International Categorization of Nonprofit Organizations) je dělí do 11 kategorií: (1) kultura, sport a rekreace; (2) vzdělávání; (3) zdraví; (4) sociální služby; (5) životní prostředí; (6) komunitní rozvoj; (7) občanské/advokační organizace; (8) nadace a infrastruktura neziskového sektoru; (9) mezinárodní organizace; (10) profesní organizace a odbory; (11) jiné (Salamon, Sokolowski, List, 2003). Nestátní neziskové organizace můžeme rozlišovat i podle toho, zda zaměstnávají placené zaměstnance. Označení grassroots se vztahuje na typ dobrovolných organizací, které nemají zaměstnance a fungují jako sdružení na základě dobrovolné činnosti svých členů. Druhý typ dobrovolných, neziskových organizací zaměstnává placené zaměstnance (profesionály). Dobrovolníků může být v tomto typu organizace mnoho nebo jen minimum (např. ve správní radě nadace). Podobu dobrovolných občanských sdružení, která zcela nebo především spoléhají na dobrovolnou práci svých členů, mají obvykle základní organizace v oblasti volnočasových aktivit v umění a v kultuře, v hobby činnostech a především ve sportu. Proto můžeme rozsah grassroots dobrovolnictví v různých zemích posuzovat podle rozsahu volnočasového dobrovolnictví. Mezi země s největším rozsahem dobrovolnictví v oblasti sportu, rekreace a kultury patří Norsko (57 %), Švédsko (51 %), Finsko (48 %), Francie (47 %), Česká republika (44 %) nebo Itálie (42 %) (Salamon, Sokolowski, List, 2003). Tabulka 2 ukazuje, že ve většině evropských zemí je největší podíl dobrovolné práce odveden právě v oblasti volnočasových aktivit, jako je kultura, sport a rekreace (tabulka vychází z přepočtení dobrovolnických hodin na ekvivalent plných pracovních úvazků). Jsou však i země, kde největší podíl dobrovolné práce podobně jako v USA směřuje do oblasti poskytování sociálních služeb, například Belgie nebo Rumunsko. Tabulka 2: Rozsah dobrovolnictví v občanském sektoru podle oblasti činnosti (ekvivalent plných pracovních úvazků) (%) Země Kultura, sport, rekreace Sociální služby Norsko Švédsko Finsko Francie Česká republika Itálie Německo Holandsko Slovensko Polsko U.K Belgie Maďarsko Rumunsko Španělsko USA Vzdělávání Zdroj: Salamon, Sokolowski, List, 2003; výběr tří oblastí činnosti 6 (zaokrouhleno směrem nahoru na celá procenta) 6 Celý seznam oblastí činnosti podle Mezinárodní kategorizace neziskových institucí (ICNPO): kultura, sport a rekreace; vzdělávání; zdraví; sociální služby; životní prostředí; rozvoj; občanské/ advokační; nadace; mezinárodní; profesní; jiné. Součet 100 % by vyšel v řádcích tabulky po započtení dobrovolníků ve všech oblastech, v této tabulce neuvedených

10 Jiné typologie dělí neziskové organizace podle hlavních funkcí, které pro své členy nebo ve společnosti obecně plní. Nejvýznamnější systematický mezinárodní projekt, který se zabývá srovnáváním neziskového sektoru v různých zemích a který stál i v pozadí kategorizace ICNPO (Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project), rozlišuje dvě základní funkce neziskových organizací: servisní funkce (neziskové organizace v oblasti sociálních služeb, zdraví, vzdělávání, rozvoje) expresivní funkce (neziskové organizace v oblasti životního prostředí, prosazování zájmů (advokacie), profesní organizace a odbory, kultura, sport a rekreace) (Salamon a kol., 2004) Základní dobrovolnictví převládá v oblasti volnočasových, rekreačních aktivit a v oblasti prosazování zájmů (tj. plní expresivní funkci), zatímco dobrovolnictví v zaměstnaneckých neziskových organizacích je typicky servisní. Přesto se typologie nedá jednoznačně použít pro vydělení základního dobrovolnictví. Nikde není řečeno, že dobrovolníci v členských organizacích nemohou poskytovat služby není důvod, proč by grassroots dobrovolnictví nemohlo být servisní. A na druhou stranu dobrovolníky v profesionalizovaných neziskovkách se zaměstnanci najdeme i v oblasti ekologie nebo prosazování zájmů (tj. ve spojitosti s expresivní funkcí). Babchuk a Gordon v klasické typologii dobrovolných organizací (1962, cit. in Pearce, 1993) rozlišují organizace (1) expresivní (vyjadřují nebo uspokojují zájmy svých členů), (2) instrumentální (jsou nástrojem pro dosažení společenské změny nebo výroby zboží a poskytovní služeb pro nečleny), a (3) smíšený typ. Jejich typologie je prakticky stejná jako výše uvedená typologie Salamona, jen místo servisní funkce hovoříme o funkci instrumentální. Přitom autoři nedávají typologii do vztahu ani k velikosti organizace, ani k míře její formálnosti nebo k poměru dobrovolníků a placených zaměstnanců v organizaci. Použít tuto typologii k vymezení grassroots dobrovolnictví se tedy ani zde nejeví jako smysluplné. Blíže se budeme těmto tématům věnovat v následující části. II. Základní (grassroots) dobrovolnictví II. 1. Definice Český slovník (Hais, Hodek, 1997) definuje slovo grassroots jako (1) venkov, venkovské kraje, venkovské obyvatelstvo, řadoví voliči; venkovský, provinční (např. provinční demokracie); (2) základ, podstata (např. podstata politické organizace); základní, zásadní (např. zásadní studie života v USA). Když se podíváme do Meriam-Websters Collegiate Dictionary, zjistíme, že grassroots je (1) samotný základ nebo zdroj, (2) základní rovina společnosti nebo organizace, především ve vztahu k vyšším nebo více centralizovaným mocenským pozicím. Grassroots volunteering bychom potom měli překládat buďto jako venkovské, řadové dobrovolnictví, nebo je raději chápat jako druh dobrovolnictví, které je základem něčeho vyššího (především ve smyslu politické organizace) nebo přímo jako základ demokracie. V USA nezanedbatelná část tohoto typu dobrovolnictví funguje jako základna činnosti politických stran. 7 Takzvaná grassroots demokracie předpokládá, že rozhodovací procesy musí probíhat na co nejnižší geografické úrovni organizací a veřejného života. Národní organizace by si podle toho měly zakládat na tom, že podstatná část rozhodnutí se děje v jejich základních organizacích. Grassroots znamená důraz na maximální zakořeněnost v místní komunitě tj. v grassroots rovině v kontrastu k národní nebo mezinárodní rovině (Webster Online Dictionary). 8 Grassroots dobrovolnictví má dále teritoriální význam místního dobrovolnictví, které se odehrává v určité lokalitě, a to nejen v obcích na venkově (překlad venkovský proto není vhodný), ale i ve městě nebo okrese oproti celonárodnímu nebo mezinárodnímu měřítku. Vždy jde o kontrast, kdy se vymezuje nějaká základnější rovina působení oproti rovině vyšší, takže například i region by mohl v určitém specifickém 7 V České republice v době mezi válkami byla činnost řady masových dobrovolných sdružení také volně navázána na politické strany; komunistický režim v této tradici pokračoval, když většinu dobrovolných organizací nezrušil, ale obsadil a využil pro získání a udržování legitimity a loajality občanů (Frič, Pospíšilová, 2010). Proměna politických stran v moderní společnosti a jejich vztah k dobrovolné participaci občanů již představuje samostatné téma, které není předmětem studie %3Av0qd01-tdlq&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=Grassroots+democracy&sa=Sea rch#890 (cit )

Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace*

Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace* STATI Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace* TEREZA POSPÍŠILOVÁ** Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha Volunteering in the Czech Republic before

Více

Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry

Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra studií občanské společnosti Diplomová práce: Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry autorka: Bc. Jana Bělohlávková vedoucí práce: Mgr.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví a dárcovství v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor: Adéla

Více

Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy.

Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy. Pavol Frič Dílčí studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020 na téma: Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy. Namísto úvodu Ve svých vstupních

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje Tereza Vajdová Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 Praha 2005 1 Mezinárodní akční výzkumný projekt koordinaovaný

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Studie o dobrovolnictví

Studie o dobrovolnictví Studie o dobrovolnictví (Koncepce politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020) 1) Vývoj a současnost dobrovolnictví jako jednoho z typologických znaků NNO 1.1 Kořeny lidské sounáležitosti

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FUNKCE V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FUNKCE V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI Miroslav Pospíšil, Michaela Neumayr, Simona Škarabelová, Ivan Malý, Michael Meyer, Ulrike Schneider NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FUNKCE V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FUNKCE

Více

Vliv úrovně profesionalizace práce s dobrovolníky na jejich spokojenost s dobrovolnickou činností

Vliv úrovně profesionalizace práce s dobrovolníky na jejich spokojenost s dobrovolnickou činností UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ Štěpánka Peychlová Vliv úrovně profesionalizace práce s dobrovolníky na jejich spokojenost s dobrovolnickou činností

Více

NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku

NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 vydalo

Více

Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru

Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru Učební materiál pro předmět 5IE 441 1 Obsah: Definice neziskových organizací po roce 1989 v České republice 3 Institucionální rámec pro neziskové organizace

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOBROVOLNICTVÍ STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jana Stašková Sociální politika a sociální práce; obor Sociální

Více

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Gabriela Macháčková B6731 Sociální politika

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více

Záměrem této práce je otevřít téma sítí v oblasti kultury. V evropském kontextu, a přitom s jasnou vazbou na českou realitu. S občasnými odbočkami do

Záměrem této práce je otevřít téma sítí v oblasti kultury. V evropském kontextu, a přitom s jasnou vazbou na českou realitu. S občasnými odbočkami do 1. Úvod (Důvodem této práce je) přesvědčení, že sítě mohou dát nový impuls kulturní produkci a distribuci v Evropě, poskytnout přístup k novým partnerům a k široké škále kontaktů na mezinárodní scéně 1

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

Komunitní sociální práce na malé obci

Komunitní sociální práce na malé obci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Komunitní sociální práce na malé obci Marie Jiroušková Katedra: Sociální práce Vedoucí práce: PaedDr. Marie Vorlová Studijní program:

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity 9 Management dobrovolnictví

Více