Závěrečná zpráva 4. etapy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva 4. etapy"

Transkript

1 Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

2 Obsah 1 Úvod 2 Vyhodnocení akčních plánů 2.1 AP1 - Příprava návrhu strategických záměrů 2.2 AP2 - Návrh systému reportingu a měření výkonnosti 2.3 AP3 - Optimalizace organizační struktury 2.4 AP4 - Zefektivnění marketingové činnosti 2.5 AP5 - Posouzení možností provozování tepelného hospodářství 2.6 AP6 - Zdokonalení systému vymáhání pohledávek 2.7 AP7 - Posouzení kompetencí a schopností klíčových zaměstnanců 2.8 AP8 - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů 3 Přílohy 3.1 Akční plán č Finální výstup - Strategické záměry Návrh struktury strategie společnosti 3.2 Akční plán č Finální výstup Reporting a měření výkonnosti Podpůrný materiál KPMG Podpůrný materiál KPMG nefinanční ukazatele Návrh etického kodexu Návrh manažerské smlouvy Návrh manažerské smlouvy Návrh manažerské smlouvy Článek Úskalí manažerské smlouvy 3.3 Akční plán č Finální výstup - Optimalizace organizační struktury Organizační struktura (návrh KPMG) 3.4 Akční plán č Finální výstup Zefektivnění marketingové činnosti 3.5 Akční plán č Finální výstup Posouzení možností provozování tepelného hospodářství Možnosti provozování tepelného hospodářství (rámcové posouzení KPMG) 3.6 Akční plán č Finální výstup Vymáhání pohledávek Finální výstup Informace pro uživatele nájemních bytů Finální výstup Směrnice Pohledávky i

3 3.7 Akční plán č Finální výstup - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů Posouzení činností zajišťovaných externě 3.8 Pravidla projektového řízení Pravidla projektového řízení Formulář 1 Stav projektu Formulář 2 Problémy Formulář 3 Změna Formulář 4 Závěrečná zpráva ii

4 1 Úvod Město Tábor Cílem závěrečné etapy 4 byla realizace osmi akčních plánů za účelem implementace navrhovaných doporučení vyplývajících z předchozích etap Organizačního, procesního a ekonomického auditu. Konkrétně se jednalo o následující akční plány: AP1 - Příprava návrhu strategických záměrů AP2 - Návrh systému reportingu a měření výkonnosti AP3 - Optimalizace organizační struktury AP4 - Posílení účinnosti marketingové činnosti AP5 - Posouzení možností provozování tepelného hospodářství AP6 - Zdokonalení systému vymáhání pohledávek AP7 - Posouzení kompetencí a schopností klíčových zaměstnanců AP8 - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů Realizace akčních plánů byla zahájena 30. července Pro jednotlivé akční plány byly definovány dílčí kroky realizace, stanoven časový harmonogram a sestaven projektový tým ze zástupců Města Tábor, společnosti BYTES a společnosti KPMG. Tento dokument shrnuje základní aspekty průběhu realizace akčních plánů a hodnotí jejich výstupy k datu 31. října 2008 v návaznosti na uzavřený dodatek číslo 1 smlouvy. V přílohách této zprávy je ke každému akčnímu plánu uveden finální výstup, který byl zpracován zástupci města Tábor a společnosti BYTES. Tento výstup je doplněn o vstupy KPMG, jejichž účelem bylo poskytnutí podpory a usnadnění realizace akčních plánů. V rámci realizace akčních plánů bylo úlohou KPMG: Zpracování časového a věcného harmonogramu implementace akčních plánů Zpracování pravidel projektového řízení akčních plánů Zřízení a vedení projektové kanceláře, která na úrovni řízení zajišťovala zejména: Vedení centrální dokumentace celé implementace akčních plánů Dohled nad dodržováním standardů pro řízení jednotlivých akčních plánů (plánování, kontrola, vykazování, jednotná prezentační kultura apod.) 1

5 Zajištění informovanosti všech účastníků realizace akčních plánů o jeho průběhu, svolání pravidelných kontrolních dnů a příprava podkladů pro jednání Komunikace s vedoucími jednotlivých akčních plánů Organizace změnového řízení Řízení kvality a rizik Řešení problémových situací Vedení a metodická podpora projektového řízení za účelem efektivní implementace odsouhlasených akčních plánů Informování zástupců města o plnění akčních plánů prostřednictvím průběžných jednání řídícího výboru. 2

6 2 Vyhodnocení akčních plánů 2.1 AP1 - Příprava návrhu strategických záměrů Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu V rámci prací na akčním plánu vznikl dokument s názvem Strategické záměry, který stanoví základní strategické cíle společnosti BYTES. Struktura výstupu byla naplněna včetně uvedení výchozí analýzy pro stanovení strategických záměrů. V rámci strategického cíle týkajícího se tepelného hospodářství by i přesto, že zatím není dokončen akční plán č. 5, měl být uveden strategický cíl ve formě rozhodnutí o dalším postupu v oblasti tepelného hospodářství. Kvalita výstupu Strategické oblasti a cíle byly stanoveny v rámci společných diskuzí projektového týmu, přičemž se na nich shodli jak zástupci vedení města, tak zástupci společnosti Bytes. Zároveň jsou v souladu se závěry provedeného auditu. Strategické cíle by měly být stanoveny na období příštích pěti let, nicméně jejich případné přehodnocení by nemělo být tímto obdobím omezováno. To znamená, že k přehodnocení strategie může dojít kdykoliv např. na základě neočekávaného vývoje. Zároveň by mělo docházet k pravidelnému vyhodnocování plnění strategických cílů, a to nejméně 1x ročně. Ve strategické oblasti bytového hospodářství je nejzazším termínem pro dosažení stanovených strategických cílů konec roku Po dosažení těchto cílů by pak měly být definovány cíle nové, které by měly úzce navazovat na současné cíle, resp. je dále konkretizovat. Naplnění cílů AP Akční plán byl realizován v souladu se stanoveným harmonogramem. Za účelem naplnění hlavních cílů akčního plánu doporučujeme formální schválení Strategických záměrů vedením města. Jen tak může navrhovaná strategie plnit roli základního podkladu pro další směřování společnosti Bytes a být hlavním východiskem pro vedení společnosti. Doporučení KPMG Pro úspěšné dokončení akčního plánu doporučujeme: doplnění cíle pro strategickou oblast tepelného hospodářství (cíl: rozhodnutí o dalším postupu), formální schválení Strategických záměrů. 3

7 2.2 AP2 - Návrh systému reportingu a měření výkonnosti Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu V rámci kontrolních dnů projektový tým představil tabulku předpokládaného členění finančních ukazatelů. KPMG jako vodítko pro práci projektového týmu předala návrh nefinančních ukazatelů, který by měl být dále doplněn o provozní ukazatele (např. počet havarijních oprav, míra naplnění požadavků nájemníků na opravy). Projektový tým se dále zaměřil na sestavení kodexu společnosti a manažerské smlouvy pro pozici jednatele společnosti, čímž došlo k rozšíření původně definovaného rozsahu akčního plánu. Ke dni zpracování závěrečné zprávy nebyla k dispozici finální verze připravovaných výstupů. Kvalita výstupu V rámci realizace AP se podařilo zapojit některé zástupce společnosti BYTES, z čehož vzešel návrh finančních ukazatelů. Rozšíření akčního plánu o kodex společnosti a manažerskou smlouvu zvýšilo nároky na realizaci akčního plánu a způsobilo časový posun v plánovaném harmonogramu. Projektový tým však kodex a manažerskou smlouvu vnímá jako velmi významné součásti vztahu mezi městem Tábor a společností BYTES, a proto je lze považovat za přínos s vysokou přidanou hodnotou. Vše za podmínky, že se podaří tyto výstupy finalizovat a zavést do praxe. Naplnění cílů AP Výstupy AP nebyly do konce října 2008 finalizovány, a proto nebyl hlavní cíl AP, tj. vytvoření systému reportingu naplněn. Doporučení KPMG Pro úspěšné dokončení akčního plánu doporučujeme finalizaci následujících výstupů akčního plánu a jejich zavedení do praxe: systém reportingu, tj. seznam ukazatelů a jejich parametrů (odpovědnosti, periodicita sledování); manažerská smlouva pro pozici jednatele společnosti; kodex společnosti. 4

8 2.3 AP3 - Optimalizace organizační struktury Posouzení prací a výstupů V rámci prací na akčním plánu vznikl ze strany KPMG a následně ze strany projektového týmu dokument s názvem Optimalizace organizační struktury, který obsahuje základní východiska budoucího postupu při změně organizační struktury Bytesu. Dokument zpracovaný KPMG zahrnoval změny, které měly povahu doporučení pro věcně příslušné pracovníky MÚ a Bytesu. Tak s ním bylo v průběhu projektových prací pracováno a stávající verze dokumentu zpracovaného projektovým týmem z tohoto materiálu vychází a je tedy v souladu se závěry provedeného auditu. Nebylo zřejmé, zda dokument byl zpracován v rámci společných diskuzí projektového týmu (tedy jak zástupců MÚ, tak zástupců Bytesu) a zda v něm již jsou promítnuty společné názory obou subjektů. Naplnění cílů AP Dílčí kroky byly realizovány v souladu s definovaným postupem akčního plánu, nicméně s časovým zpožděním. V rámci akčního plánu měla být na konci první fáze již schválena nová podoba organigramu a v jeho druhé fázi (v období od poloviny září) měly být vytvořeny nové popisy pracovních činností apod. Doporučení KPMG Pro úspěšné naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: zahrnout do organizační struktury potenciální vliv způsobu provozování tepelného hospodářství určit v jakých termínech budou realizovány organizační změny předložit k diskuzi a schválení Radě města přepracovat organizační řád a popisy pracovních činností jednotlivých zaměstnanců. 5

9 2.4 AP4 - Zefektivnění marketingové činnosti Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu Původním záměrem akčního plánu bylo aktualizovat vizuální a obsahovou podobu internetových stránek a zavedení průzkumu spokojenosti zákazníků. Rozšíření akčního plánu o další marketingové nástroje lze hodnotit jako přínos. Výstup akčního plánu lze chápat jako marketingový plán společnosti, který uvádí cíle a termíny pro jejich naplnění. Kvalita výstupu Výstup akčního plánu je kvalitním marketingovým plánem se všemi potřebnými atributy pro jeho realizaci (požadavek, forma provedení, termíny, zodpovědnosti). Za účelem aktualizace internetových stránek byla definována jejich vhodná struktura. Naplnění cílů AP Ambicí akčního plánu bylo zprovoznění aktualizovaných internetových stránek v průběhu října, avšak ve výstupu projektového týmu je tento termín posunut na konec roku Proto považujeme za žádoucí vypsání výběrového řízení na dodavatele internetových stránek v nejkratším možném termínu. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: vypsání výběrového řízení na dodavatele internetových stránek, odsouhlasení výstupu příslušnými zástupci města i společnosti BYTES. 6

10 2.5 AP5 - Posouzení možností provozování tepelného hospodářství Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu V rámci prací na akčním plánu vznikl ze strany KPMG dokument, který obsahoval tři možné varianty budoucího fungování tepelného hospodářství. Každá z variant obsahovala popis základních pozitiv a negativ jednotlivých variant. Projektový tým připravil dokument zabývající se podrobnějším rozborem jednotlivých variant. Tento dokument je po formální stránce dobře strukturován, obsahuje zhodnocení osmi možných variant, přičemž soupis možných pozitiv a negativ byl rozšířen. Kvalita výstupu Dokument obsahuje nejvýznamnější náležitosti vyplývající z dílčích kroků akčního plánu, tj. popis jednotlivých variant, stanovení hlavních kladů a záporů, včetně stanovení doporučení, která varianta se projektovému týmu jeví jako nejvhodnější. Materiál postrádá rámcové ekonomické zhodnocení jednotlivých variant. Pozitivně lze vnímat srozumitelnost celého dokumentu, který je připraven tak, aby mohl být předložen širšímu okruhu subjektů. Naplnění cílů AP Dílčí kroky byly realizovány až po projektovou fázi týkající se porovnání jednotlivých variant a stanovení doporučení. Na předání materiálu oponentům panuje v rámci projektového týmu shoda a tento krok by měl být učiněn v nejbližším možném termínu. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: doplnit akční plán o rámcové ekonomické zhodnocení a posouzení dopadu na cenu tepla; předložit výstup akčního plánu vybraným oponentům; rozhodnout o nejvhodnější variantě do konce 1. čtvrtletí

11 2.6 AP6 - Zdokonalení systému vymáhání pohledávek Posouzení prací a výstupů V rámci prací na akčním plánu byly ze strany projektového týmu připraveny dva dokumenty Směrnice pro nakládání s pohledávkami a Manuál pro dlužníky. V rámci dílčích kroků patřících do 1. fáze realizace akčního plánu byly realizovány všechny postupné kroky, v neformální podobě (tzn. v rámci ústních jednání a diskusí). Projektový tým připravil materiál, který by měl ujasnit nájemníkům postup, jež je aplikován v případě, že není zaplaceno nájemné. Tento dokument je dobře strukturován a je srozumitelný pro široké spektrum nájemníků. Zbývalo jeho formální dopracování sjednocení formátů apod. Výše uvedená směrnice byla zpracována velmi komplexně a důkladně popisuje veškeré kroky, které souvisí s vymáháním pohledávek. Směrnice zatím pracuje s pojmem odpovědný pracovník. Vzhledem k tomu, že se počítá s přijetím pracovníka na vymáhání pohledávek, lze doporučit zařazení odstavce, který se bude věnovat povinnostem a pravomocem tohoto zaměstnance. Naplnění cílů AP Oba zpracované dokumenty by měly být příspěvkem ke zkvalitnění vymáhání pohledávek a jasnou deklarací vůči nájemníkům, že Město tato problematika zajímá a je pro něj důležitá. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: schválení připravených materiálů věcně příslušným subjektem a jejich uvedení do praxe; realizace výběrového řízení na zaměstnance zabývajícího se vymáháním pohledávek; připravit formu, jakou bude manuál pro dlužníky distribuován směrem k nájemníkům. 8

12 2.7 AP7 - Posouzení kompetencí a schopností klíčových zaměstnanců Posouzení prací a výstupů Výstupy tohoto akčního plánu byly zpracovány výhradně ze strany KPMG, která průběžně konzultovala svůj postup s členy projektového týmu za MÚ. Výstupy tohoto akčního plánu byly předány zástupcům města samostatně. Posouzení kompetencí a schopností bylo provedeno u 8 vybraných pracovníků společnosti, přičemž byla využita metoda dotazníkového šetření. Konkrétně se jednalo o tři různé dotazníky dotazník 1 zaměřen na posouzení funkčních dovedností zaměstnance a vnímání svého působení v prostředí společnosti BYTES; tento dotazník byl vyplňován všemi zaměstnanci najednou v rámci 2 hodinového testování, aby byly zajištěny stejné podmínky pro všechny zaměstnance a nemohlo dojít ke zvýhodnění některého zaměstnance např. poskytnutím delší doby na přípravu; dotazník 2 životopisné údaje, tj. údaje týkající se dosaženého vzdělání, absolvovaných školení, předchozí pracovní praxe, počítačových dovedností a znalosti cizích jazyků; dotazník 3 (Belbinův test týmových rolí) identifikace preferovaných týmových rolí zaměstnance a jejich kompatibility s příslušnou pracovní pozicí. Vyhodnocení dotazníkového šetření bylo doplněno o posouzení práce zaměstnance v rámci jeho věcně příslušného útvaru a v rámci realizace akčních plánů. Naplnění cílů AP Zpracovaná posouzení zaměstnanců by měla být příspěvkem k zvýšení efektivity společnosti a zkvalitnění spolupráce a komunikace mezi jednotlivými útvary Bytesu. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: v co nejkratším termínu rozhodnout o dalším postupu vůči hodnoceným zaměstnancům. 9

13 2.8 AP8 - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu Výstupem akčního plánu byl pokyn jednatele společnosti k vyhodnocování a výběru dodavatelů. Pokyn jednatele stanovuje postup pro vyhodnocování dodavatele na základě databáze vytvořené s využitím systému IIS a DES. Je stanovena základní struktura databáze včetně kritérií pro vyhodnocování dodavatelů a periodicity sledování. Kvalita výstupu Výstup akčního plánu splňuje předpoklady pro využití v praxi a lze ho považovat v této chvíli za postačující. Naplnění cílů AP Cílem akčního plánu bylo sjednocení a zkvalitnění informací o dodavatelích nakupovaných komodit a služeb a zavedení jednotné databáze a přehledů s pravidelným vyhodnocováním dodavatelů. Zavedením pokynu jednatele do praxe budou cíle akčního plánu naplněny. Doporučení KPMG Pro úspěšné naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: zavedení pokynu jednatele do praxe. 10

14 3 Přílohy 3.1 Akční plán č Finální výstup - Strategické záměry

15 3.1.2 Návrh struktury strategie společnosti Město Tábor

16 3.2 Akční plán č Finální výstup Reporting a měření výkonnosti

17 3.2.2 Podpůrný materiál KPMG Město Tábor

18 3.2.3 Podpůrný materiál KPMG nefinanční ukazatele Město Tábor

19 3.2.4 Návrh etického kodexu Město Tábor

20 3.2.5 Návrh manažerské smlouvy 1 Město Tábor

21 3.2.6 Návrh manažerské smlouvy 2 Město Tábor

22 3.2.7 Návrh manažerské smlouvy 3 Město Tábor

23 3.2.8 Článek Úskalí manažerské smlouvy Město Tábor

24 3.3 Akční plán č Finální výstup - Optimalizace organizační struktury

25 3.3.2 Organizační struktura (návrh KPMG) Město Tábor

26 3.4 Akční plán č Finální výstup Zefektivnění marketingové činnosti

27 3.5 Akční plán č Finální výstup Posouzení možností provozování tepelného hospodářství

28 3.5.2 Možnosti provozování tepelného hospodářství (rámcové posouzení KPMG)

29 3.6 Akční plán č Finální výstup Vymáhání pohledávek

30 3.6.2 Finální výstup Informace pro uživatele nájemních bytů Město Tábor

31 3.6.3 Finální výstup Směrnice Pohledávky Město Tábor

32 3.7 Akční plán č Finální výstup - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů

33 3.7.2 Posouzení činností zajišťovaných externě Město Tábor

34 3.8 Pravidla projektového řízení Pravidla projektového řízení

35 3.8.2 Formulář 1 Stav projektu Město Tábor

36 3.8.3 Formulář 2 Problémy Město Tábor

37 3.8.4 Formulář 3 Změna Město Tábor

38 3.8.5 Formulář 4 Závěrečná zpráva Město Tábor

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Možnosti provozu tepelného hospodářství

Možnosti provozu tepelného hospodářství Možnosti provozu tepelného hospodářství 1 - Přístup ke zpracování Poznatky uvedené v této podkapitole je nutno považovat pouze za vstupy do vybraných akčních plánů a v rámci dalších aktivit budou sloužit

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Akční plán AP5 : Vyhodnocení možností provozování tepelného hospodářství

Akční plán AP5 : Vyhodnocení možností provozování tepelného hospodářství Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP5 : Vyhodnocení možností provozování tepelného hospodářství VIZE: Efektivní a vlídné zajišťování tepelné pohody systémem

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Protikorupční školení v kontextu veřejné správy

Protikorupční školení v kontextu veřejné správy Protikorupční školení v kontextu veřejné správy Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle prezentace Diskutovat preferované postupy ( better practices ) v oblasti protikorupčních školení ve veřejná správě

Více

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I.

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Předkladatel: HOPE E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého 10 612 00 Brno V Praze dne 21. 11. 2008 Strana: 1 Stručné shrnutí výsledků,

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Nové Top Level Domény

Nové Top Level Domény Nové Top Level Domény Rizika a příležitosti pro ČR Praha, 14.6.2011 0 Národní domény a obecné domény nejvyšší úrovně Dva typy domén: Národní domény: cctld (.cz,.de,.ru) Obecné domény: gtld (.com,.biz,.org)

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu 9.6.2011, Krajská knihovna Karlovy Vary Název projektu: reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 Cíl projektu Implementace IS pro řízení lidských zdrojů Vzdělávání

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB OBSAH A B OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 23 A. Osnova seznamu vzdělávacích Osnova umožňuje

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3.

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3. Provedení personálního auditu ve zprostředkujícím subjektu Ministerstva vnitra pro Integrovaný operační program a program Lidské zdroje a zaměstnanost Manaţerské shrnutí Září 2009 Zpracováno: Ministerstvo

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

Služby pro Trh spotřebního zboží

Služby pro Trh spotřebního zboží Služby pro trh spotřebního zboží Trh spotřebního zboží Společnosti podnikající v České republice na trhu spotřebního zboží musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů: mění se a rostou

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Řešení a důsledky nesplácených pohledávek pro věřitele

Řešení a důsledky nesplácených pohledávek pro věřitele Řešení a důsledky nesplácených pohledávek pro věřitele PwC Agenda 1. Současná situace a vývoj nesplácených pohledávek 2. Současná praxe pohledávek 3. Optimalizovaný proces pohledávek 4. Komplexní přístup

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více