Závěrečná zpráva 4. etapy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva 4. etapy"

Transkript

1 Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

2 Obsah 1 Úvod 2 Vyhodnocení akčních plánů 2.1 AP1 - Příprava návrhu strategických záměrů 2.2 AP2 - Návrh systému reportingu a měření výkonnosti 2.3 AP3 - Optimalizace organizační struktury 2.4 AP4 - Zefektivnění marketingové činnosti 2.5 AP5 - Posouzení možností provozování tepelného hospodářství 2.6 AP6 - Zdokonalení systému vymáhání pohledávek 2.7 AP7 - Posouzení kompetencí a schopností klíčových zaměstnanců 2.8 AP8 - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů 3 Přílohy 3.1 Akční plán č Finální výstup - Strategické záměry Návrh struktury strategie společnosti 3.2 Akční plán č Finální výstup Reporting a měření výkonnosti Podpůrný materiál KPMG Podpůrný materiál KPMG nefinanční ukazatele Návrh etického kodexu Návrh manažerské smlouvy Návrh manažerské smlouvy Návrh manažerské smlouvy Článek Úskalí manažerské smlouvy 3.3 Akční plán č Finální výstup - Optimalizace organizační struktury Organizační struktura (návrh KPMG) 3.4 Akční plán č Finální výstup Zefektivnění marketingové činnosti 3.5 Akční plán č Finální výstup Posouzení možností provozování tepelného hospodářství Možnosti provozování tepelného hospodářství (rámcové posouzení KPMG) 3.6 Akční plán č Finální výstup Vymáhání pohledávek Finální výstup Informace pro uživatele nájemních bytů Finální výstup Směrnice Pohledávky i

3 3.7 Akční plán č Finální výstup - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů Posouzení činností zajišťovaných externě 3.8 Pravidla projektového řízení Pravidla projektového řízení Formulář 1 Stav projektu Formulář 2 Problémy Formulář 3 Změna Formulář 4 Závěrečná zpráva ii

4 1 Úvod Město Tábor Cílem závěrečné etapy 4 byla realizace osmi akčních plánů za účelem implementace navrhovaných doporučení vyplývajících z předchozích etap Organizačního, procesního a ekonomického auditu. Konkrétně se jednalo o následující akční plány: AP1 - Příprava návrhu strategických záměrů AP2 - Návrh systému reportingu a měření výkonnosti AP3 - Optimalizace organizační struktury AP4 - Posílení účinnosti marketingové činnosti AP5 - Posouzení možností provozování tepelného hospodářství AP6 - Zdokonalení systému vymáhání pohledávek AP7 - Posouzení kompetencí a schopností klíčových zaměstnanců AP8 - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů Realizace akčních plánů byla zahájena 30. července Pro jednotlivé akční plány byly definovány dílčí kroky realizace, stanoven časový harmonogram a sestaven projektový tým ze zástupců Města Tábor, společnosti BYTES a společnosti KPMG. Tento dokument shrnuje základní aspekty průběhu realizace akčních plánů a hodnotí jejich výstupy k datu 31. října 2008 v návaznosti na uzavřený dodatek číslo 1 smlouvy. V přílohách této zprávy je ke každému akčnímu plánu uveden finální výstup, který byl zpracován zástupci města Tábor a společnosti BYTES. Tento výstup je doplněn o vstupy KPMG, jejichž účelem bylo poskytnutí podpory a usnadnění realizace akčních plánů. V rámci realizace akčních plánů bylo úlohou KPMG: Zpracování časového a věcného harmonogramu implementace akčních plánů Zpracování pravidel projektového řízení akčních plánů Zřízení a vedení projektové kanceláře, která na úrovni řízení zajišťovala zejména: Vedení centrální dokumentace celé implementace akčních plánů Dohled nad dodržováním standardů pro řízení jednotlivých akčních plánů (plánování, kontrola, vykazování, jednotná prezentační kultura apod.) 1

5 Zajištění informovanosti všech účastníků realizace akčních plánů o jeho průběhu, svolání pravidelných kontrolních dnů a příprava podkladů pro jednání Komunikace s vedoucími jednotlivých akčních plánů Organizace změnového řízení Řízení kvality a rizik Řešení problémových situací Vedení a metodická podpora projektového řízení za účelem efektivní implementace odsouhlasených akčních plánů Informování zástupců města o plnění akčních plánů prostřednictvím průběžných jednání řídícího výboru. 2

6 2 Vyhodnocení akčních plánů 2.1 AP1 - Příprava návrhu strategických záměrů Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu V rámci prací na akčním plánu vznikl dokument s názvem Strategické záměry, který stanoví základní strategické cíle společnosti BYTES. Struktura výstupu byla naplněna včetně uvedení výchozí analýzy pro stanovení strategických záměrů. V rámci strategického cíle týkajícího se tepelného hospodářství by i přesto, že zatím není dokončen akční plán č. 5, měl být uveden strategický cíl ve formě rozhodnutí o dalším postupu v oblasti tepelného hospodářství. Kvalita výstupu Strategické oblasti a cíle byly stanoveny v rámci společných diskuzí projektového týmu, přičemž se na nich shodli jak zástupci vedení města, tak zástupci společnosti Bytes. Zároveň jsou v souladu se závěry provedeného auditu. Strategické cíle by měly být stanoveny na období příštích pěti let, nicméně jejich případné přehodnocení by nemělo být tímto obdobím omezováno. To znamená, že k přehodnocení strategie může dojít kdykoliv např. na základě neočekávaného vývoje. Zároveň by mělo docházet k pravidelnému vyhodnocování plnění strategických cílů, a to nejméně 1x ročně. Ve strategické oblasti bytového hospodářství je nejzazším termínem pro dosažení stanovených strategických cílů konec roku Po dosažení těchto cílů by pak měly být definovány cíle nové, které by měly úzce navazovat na současné cíle, resp. je dále konkretizovat. Naplnění cílů AP Akční plán byl realizován v souladu se stanoveným harmonogramem. Za účelem naplnění hlavních cílů akčního plánu doporučujeme formální schválení Strategických záměrů vedením města. Jen tak může navrhovaná strategie plnit roli základního podkladu pro další směřování společnosti Bytes a být hlavním východiskem pro vedení společnosti. Doporučení KPMG Pro úspěšné dokončení akčního plánu doporučujeme: doplnění cíle pro strategickou oblast tepelného hospodářství (cíl: rozhodnutí o dalším postupu), formální schválení Strategických záměrů. 3

7 2.2 AP2 - Návrh systému reportingu a měření výkonnosti Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu V rámci kontrolních dnů projektový tým představil tabulku předpokládaného členění finančních ukazatelů. KPMG jako vodítko pro práci projektového týmu předala návrh nefinančních ukazatelů, který by měl být dále doplněn o provozní ukazatele (např. počet havarijních oprav, míra naplnění požadavků nájemníků na opravy). Projektový tým se dále zaměřil na sestavení kodexu společnosti a manažerské smlouvy pro pozici jednatele společnosti, čímž došlo k rozšíření původně definovaného rozsahu akčního plánu. Ke dni zpracování závěrečné zprávy nebyla k dispozici finální verze připravovaných výstupů. Kvalita výstupu V rámci realizace AP se podařilo zapojit některé zástupce společnosti BYTES, z čehož vzešel návrh finančních ukazatelů. Rozšíření akčního plánu o kodex společnosti a manažerskou smlouvu zvýšilo nároky na realizaci akčního plánu a způsobilo časový posun v plánovaném harmonogramu. Projektový tým však kodex a manažerskou smlouvu vnímá jako velmi významné součásti vztahu mezi městem Tábor a společností BYTES, a proto je lze považovat za přínos s vysokou přidanou hodnotou. Vše za podmínky, že se podaří tyto výstupy finalizovat a zavést do praxe. Naplnění cílů AP Výstupy AP nebyly do konce října 2008 finalizovány, a proto nebyl hlavní cíl AP, tj. vytvoření systému reportingu naplněn. Doporučení KPMG Pro úspěšné dokončení akčního plánu doporučujeme finalizaci následujících výstupů akčního plánu a jejich zavedení do praxe: systém reportingu, tj. seznam ukazatelů a jejich parametrů (odpovědnosti, periodicita sledování); manažerská smlouva pro pozici jednatele společnosti; kodex společnosti. 4

8 2.3 AP3 - Optimalizace organizační struktury Posouzení prací a výstupů V rámci prací na akčním plánu vznikl ze strany KPMG a následně ze strany projektového týmu dokument s názvem Optimalizace organizační struktury, který obsahuje základní východiska budoucího postupu při změně organizační struktury Bytesu. Dokument zpracovaný KPMG zahrnoval změny, které měly povahu doporučení pro věcně příslušné pracovníky MÚ a Bytesu. Tak s ním bylo v průběhu projektových prací pracováno a stávající verze dokumentu zpracovaného projektovým týmem z tohoto materiálu vychází a je tedy v souladu se závěry provedeného auditu. Nebylo zřejmé, zda dokument byl zpracován v rámci společných diskuzí projektového týmu (tedy jak zástupců MÚ, tak zástupců Bytesu) a zda v něm již jsou promítnuty společné názory obou subjektů. Naplnění cílů AP Dílčí kroky byly realizovány v souladu s definovaným postupem akčního plánu, nicméně s časovým zpožděním. V rámci akčního plánu měla být na konci první fáze již schválena nová podoba organigramu a v jeho druhé fázi (v období od poloviny září) měly být vytvořeny nové popisy pracovních činností apod. Doporučení KPMG Pro úspěšné naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: zahrnout do organizační struktury potenciální vliv způsobu provozování tepelného hospodářství určit v jakých termínech budou realizovány organizační změny předložit k diskuzi a schválení Radě města přepracovat organizační řád a popisy pracovních činností jednotlivých zaměstnanců. 5

9 2.4 AP4 - Zefektivnění marketingové činnosti Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu Původním záměrem akčního plánu bylo aktualizovat vizuální a obsahovou podobu internetových stránek a zavedení průzkumu spokojenosti zákazníků. Rozšíření akčního plánu o další marketingové nástroje lze hodnotit jako přínos. Výstup akčního plánu lze chápat jako marketingový plán společnosti, který uvádí cíle a termíny pro jejich naplnění. Kvalita výstupu Výstup akčního plánu je kvalitním marketingovým plánem se všemi potřebnými atributy pro jeho realizaci (požadavek, forma provedení, termíny, zodpovědnosti). Za účelem aktualizace internetových stránek byla definována jejich vhodná struktura. Naplnění cílů AP Ambicí akčního plánu bylo zprovoznění aktualizovaných internetových stránek v průběhu října, avšak ve výstupu projektového týmu je tento termín posunut na konec roku Proto považujeme za žádoucí vypsání výběrového řízení na dodavatele internetových stránek v nejkratším možném termínu. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: vypsání výběrového řízení na dodavatele internetových stránek, odsouhlasení výstupu příslušnými zástupci města i společnosti BYTES. 6

10 2.5 AP5 - Posouzení možností provozování tepelného hospodářství Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu V rámci prací na akčním plánu vznikl ze strany KPMG dokument, který obsahoval tři možné varianty budoucího fungování tepelného hospodářství. Každá z variant obsahovala popis základních pozitiv a negativ jednotlivých variant. Projektový tým připravil dokument zabývající se podrobnějším rozborem jednotlivých variant. Tento dokument je po formální stránce dobře strukturován, obsahuje zhodnocení osmi možných variant, přičemž soupis možných pozitiv a negativ byl rozšířen. Kvalita výstupu Dokument obsahuje nejvýznamnější náležitosti vyplývající z dílčích kroků akčního plánu, tj. popis jednotlivých variant, stanovení hlavních kladů a záporů, včetně stanovení doporučení, která varianta se projektovému týmu jeví jako nejvhodnější. Materiál postrádá rámcové ekonomické zhodnocení jednotlivých variant. Pozitivně lze vnímat srozumitelnost celého dokumentu, který je připraven tak, aby mohl být předložen širšímu okruhu subjektů. Naplnění cílů AP Dílčí kroky byly realizovány až po projektovou fázi týkající se porovnání jednotlivých variant a stanovení doporučení. Na předání materiálu oponentům panuje v rámci projektového týmu shoda a tento krok by měl být učiněn v nejbližším možném termínu. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: doplnit akční plán o rámcové ekonomické zhodnocení a posouzení dopadu na cenu tepla; předložit výstup akčního plánu vybraným oponentům; rozhodnout o nejvhodnější variantě do konce 1. čtvrtletí

11 2.6 AP6 - Zdokonalení systému vymáhání pohledávek Posouzení prací a výstupů V rámci prací na akčním plánu byly ze strany projektového týmu připraveny dva dokumenty Směrnice pro nakládání s pohledávkami a Manuál pro dlužníky. V rámci dílčích kroků patřících do 1. fáze realizace akčního plánu byly realizovány všechny postupné kroky, v neformální podobě (tzn. v rámci ústních jednání a diskusí). Projektový tým připravil materiál, který by měl ujasnit nájemníkům postup, jež je aplikován v případě, že není zaplaceno nájemné. Tento dokument je dobře strukturován a je srozumitelný pro široké spektrum nájemníků. Zbývalo jeho formální dopracování sjednocení formátů apod. Výše uvedená směrnice byla zpracována velmi komplexně a důkladně popisuje veškeré kroky, které souvisí s vymáháním pohledávek. Směrnice zatím pracuje s pojmem odpovědný pracovník. Vzhledem k tomu, že se počítá s přijetím pracovníka na vymáhání pohledávek, lze doporučit zařazení odstavce, který se bude věnovat povinnostem a pravomocem tohoto zaměstnance. Naplnění cílů AP Oba zpracované dokumenty by měly být příspěvkem ke zkvalitnění vymáhání pohledávek a jasnou deklarací vůči nájemníkům, že Město tato problematika zajímá a je pro něj důležitá. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: schválení připravených materiálů věcně příslušným subjektem a jejich uvedení do praxe; realizace výběrového řízení na zaměstnance zabývajícího se vymáháním pohledávek; připravit formu, jakou bude manuál pro dlužníky distribuován směrem k nájemníkům. 8

12 2.7 AP7 - Posouzení kompetencí a schopností klíčových zaměstnanců Posouzení prací a výstupů Výstupy tohoto akčního plánu byly zpracovány výhradně ze strany KPMG, která průběžně konzultovala svůj postup s členy projektového týmu za MÚ. Výstupy tohoto akčního plánu byly předány zástupcům města samostatně. Posouzení kompetencí a schopností bylo provedeno u 8 vybraných pracovníků společnosti, přičemž byla využita metoda dotazníkového šetření. Konkrétně se jednalo o tři různé dotazníky dotazník 1 zaměřen na posouzení funkčních dovedností zaměstnance a vnímání svého působení v prostředí společnosti BYTES; tento dotazník byl vyplňován všemi zaměstnanci najednou v rámci 2 hodinového testování, aby byly zajištěny stejné podmínky pro všechny zaměstnance a nemohlo dojít ke zvýhodnění některého zaměstnance např. poskytnutím delší doby na přípravu; dotazník 2 životopisné údaje, tj. údaje týkající se dosaženého vzdělání, absolvovaných školení, předchozí pracovní praxe, počítačových dovedností a znalosti cizích jazyků; dotazník 3 (Belbinův test týmových rolí) identifikace preferovaných týmových rolí zaměstnance a jejich kompatibility s příslušnou pracovní pozicí. Vyhodnocení dotazníkového šetření bylo doplněno o posouzení práce zaměstnance v rámci jeho věcně příslušného útvaru a v rámci realizace akčních plánů. Naplnění cílů AP Zpracovaná posouzení zaměstnanců by měla být příspěvkem k zvýšení efektivity společnosti a zkvalitnění spolupráce a komunikace mezi jednotlivými útvary Bytesu. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: v co nejkratším termínu rozhodnout o dalším postupu vůči hodnoceným zaměstnancům. 9

13 2.8 AP8 - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu Výstupem akčního plánu byl pokyn jednatele společnosti k vyhodnocování a výběru dodavatelů. Pokyn jednatele stanovuje postup pro vyhodnocování dodavatele na základě databáze vytvořené s využitím systému IIS a DES. Je stanovena základní struktura databáze včetně kritérií pro vyhodnocování dodavatelů a periodicity sledování. Kvalita výstupu Výstup akčního plánu splňuje předpoklady pro využití v praxi a lze ho považovat v této chvíli za postačující. Naplnění cílů AP Cílem akčního plánu bylo sjednocení a zkvalitnění informací o dodavatelích nakupovaných komodit a služeb a zavedení jednotné databáze a přehledů s pravidelným vyhodnocováním dodavatelů. Zavedením pokynu jednatele do praxe budou cíle akčního plánu naplněny. Doporučení KPMG Pro úspěšné naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: zavedení pokynu jednatele do praxe. 10

14 3 Přílohy 3.1 Akční plán č Finální výstup - Strategické záměry

15 3.1.2 Návrh struktury strategie společnosti Město Tábor

16 3.2 Akční plán č Finální výstup Reporting a měření výkonnosti

17 3.2.2 Podpůrný materiál KPMG Město Tábor

18 3.2.3 Podpůrný materiál KPMG nefinanční ukazatele Město Tábor

19 3.2.4 Návrh etického kodexu Město Tábor

20 3.2.5 Návrh manažerské smlouvy 1 Město Tábor

21 3.2.6 Návrh manažerské smlouvy 2 Město Tábor

22 3.2.7 Návrh manažerské smlouvy 3 Město Tábor

23 3.2.8 Článek Úskalí manažerské smlouvy Město Tábor

24 3.3 Akční plán č Finální výstup - Optimalizace organizační struktury

25 3.3.2 Organizační struktura (návrh KPMG) Město Tábor

26 3.4 Akční plán č Finální výstup Zefektivnění marketingové činnosti

27 3.5 Akční plán č Finální výstup Posouzení možností provozování tepelného hospodářství

28 3.5.2 Možnosti provozování tepelného hospodářství (rámcové posouzení KPMG)

29 3.6 Akční plán č Finální výstup Vymáhání pohledávek

30 3.6.2 Finální výstup Informace pro uživatele nájemních bytů Město Tábor

31 3.6.3 Finální výstup Směrnice Pohledávky Město Tábor

32 3.7 Akční plán č Finální výstup - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů

33 3.7.2 Posouzení činností zajišťovaných externě Město Tábor

34 3.8 Pravidla projektového řízení Pravidla projektového řízení

35 3.8.2 Formulář 1 Stav projektu Město Tábor

36 3.8.3 Formulář 2 Problémy Město Tábor

37 3.8.4 Formulář 3 Změna Město Tábor

38 3.8.5 Formulář 4 Závěrečná zpráva Město Tábor

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit 24. května 2011 Michal Hašek Director Agenda Požadavky statutárních a dozorčích orgánů Strategie rozvoje interního auditu Požadavky na podporu ze strany

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Možnosti provozu tepelného hospodářství

Možnosti provozu tepelného hospodářství Možnosti provozu tepelného hospodářství 1 - Přístup ke zpracování Poznatky uvedené v této podkapitole je nutno považovat pouze za vstupy do vybraných akčních plánů a v rámci dalších aktivit budou sloužit

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 2. října 2015 Proces nákupu Platby Požadavek na nákup Dodavatel (výběr,řízení) Faktura (zpracování) Schéma procesu nákup

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Vývoj hlavních charakteristiky nár. hospodářství ČR a stavebnictví

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás! Vzor auditní zprávy 1 Zpráva z věcného auditu projektu s názvem (NÁZEV PROJEKTU) řízeného pro (NÁZEV SUBJEKTU NOSITELE PROJEKTU) Audit proveden v rozsahu: Fáze zahájení projektu Fáze navrhování projektu

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Specifikace předmětu zakázky Příloha č. 3a: První dílčí část: Procesní a bezpečnostní audit Procesní audit - identifikace průběhu současných procesů, rezerv v současném průběhu a identifikace rizik - vytvoření

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Akční plán AP5 : Vyhodnocení možností provozování tepelného hospodářství

Akční plán AP5 : Vyhodnocení možností provozování tepelného hospodářství Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP5 : Vyhodnocení možností provozování tepelného hospodářství VIZE: Efektivní a vlídné zajišťování tepelné pohody systémem

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu 9.6.2011, Krajská knihovna Karlovy Vary Název projektu: reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 Cíl projektu Implementace IS pro řízení lidských zdrojů Vzdělávání

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Mendelova univerzita v Brně, Region v rozvoji společnosti Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu 23. října 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (stav k 19. 11. 2015) Monitorovací výbor OPZ Praha, 24.11.2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012 Budoucnost exportního financování Stavební fórum 26. září 2012 AGENDA, CÍLE AGENDA Úvod Budoucnost EF z pohledu bankovního sektoru a EGAP Právní aspekty EF Vazba EF a stavebnictví Zkušenosti exportérů

Více

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe Ing. Martin Havel, MBA Obsah 1. Podstata řešení 2. Cíle 3. Průběh implementace 4. Přínos 5. Výsledky 6. Doporučení 2 Podstata řešení Vytvoření jednotného systému

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I.

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Předkladatel: HOPE E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého 10 612 00 Brno V Praze dne 21. 11. 2008 Strana: 1 Stručné shrnutí výsledků,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

FM v podniku POSKYTOVATELE. -evaluace evaluace cenové politiky

FM v podniku POSKYTOVATELE. -evaluace evaluace cenové politiky FM v podniku POSKYTOVATELE -procesní řízení -evaluace evaluace cenové politiky Jak vypadá management správy majetku Poskytovatele 1. 1. 2008? K dnešku je správa majetku zajišťov ována téměřt výhradně pro

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí podle Příloh V Směrnice Ministerstva životního

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek

STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek Stav řešení projektu národní inventarizace kontaminovaných míst Řešitelem projektu NIKM je CENIA, realizace

Více

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Směrnice pro řízení projektů města Moravská Třebová

Směrnice pro řízení projektů města Moravská Třebová Druh předpisu: Název předpisu: Směrnice Projektové řízení v rámci MÚ Číslo předpisu: 0003/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 30.03.2015 Účinnost od: Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah: 1. ÚVOD 3 2. ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU 3 2.1 MONITOROVACÍ VÝBOR

Více

Národní implementační plán zavedení Zdravotnických ukazatelů Evropského společenství (ECHI) v České republice

Národní implementační plán zavedení Zdravotnických ukazatelů Evropského společenství (ECHI) v České republice Národní implementační plán zavedení Zdravotnických ukazatelů Evropského společenství (ECHI) v České republice aktualizovaná verze k 31. květnu 2011 připravená Národním implementačním týmem v rámci projektu

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR

Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR Martin

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Navrhování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více