Závěrečná zpráva 4. etapy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva 4. etapy"

Transkript

1 Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

2 Obsah 1 Úvod 2 Vyhodnocení akčních plánů 2.1 AP1 - Příprava návrhu strategických záměrů 2.2 AP2 - Návrh systému reportingu a měření výkonnosti 2.3 AP3 - Optimalizace organizační struktury 2.4 AP4 - Zefektivnění marketingové činnosti 2.5 AP5 - Posouzení možností provozování tepelného hospodářství 2.6 AP6 - Zdokonalení systému vymáhání pohledávek 2.7 AP7 - Posouzení kompetencí a schopností klíčových zaměstnanců 2.8 AP8 - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů 3 Přílohy 3.1 Akční plán č Finální výstup - Strategické záměry Návrh struktury strategie společnosti 3.2 Akční plán č Finální výstup Reporting a měření výkonnosti Podpůrný materiál KPMG Podpůrný materiál KPMG nefinanční ukazatele Návrh etického kodexu Návrh manažerské smlouvy Návrh manažerské smlouvy Návrh manažerské smlouvy Článek Úskalí manažerské smlouvy 3.3 Akční plán č Finální výstup - Optimalizace organizační struktury Organizační struktura (návrh KPMG) 3.4 Akční plán č Finální výstup Zefektivnění marketingové činnosti 3.5 Akční plán č Finální výstup Posouzení možností provozování tepelného hospodářství Možnosti provozování tepelného hospodářství (rámcové posouzení KPMG) 3.6 Akční plán č Finální výstup Vymáhání pohledávek Finální výstup Informace pro uživatele nájemních bytů Finální výstup Směrnice Pohledávky i

3 3.7 Akční plán č Finální výstup - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů Posouzení činností zajišťovaných externě 3.8 Pravidla projektového řízení Pravidla projektového řízení Formulář 1 Stav projektu Formulář 2 Problémy Formulář 3 Změna Formulář 4 Závěrečná zpráva ii

4 1 Úvod Město Tábor Cílem závěrečné etapy 4 byla realizace osmi akčních plánů za účelem implementace navrhovaných doporučení vyplývajících z předchozích etap Organizačního, procesního a ekonomického auditu. Konkrétně se jednalo o následující akční plány: AP1 - Příprava návrhu strategických záměrů AP2 - Návrh systému reportingu a měření výkonnosti AP3 - Optimalizace organizační struktury AP4 - Posílení účinnosti marketingové činnosti AP5 - Posouzení možností provozování tepelného hospodářství AP6 - Zdokonalení systému vymáhání pohledávek AP7 - Posouzení kompetencí a schopností klíčových zaměstnanců AP8 - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů Realizace akčních plánů byla zahájena 30. července Pro jednotlivé akční plány byly definovány dílčí kroky realizace, stanoven časový harmonogram a sestaven projektový tým ze zástupců Města Tábor, společnosti BYTES a společnosti KPMG. Tento dokument shrnuje základní aspekty průběhu realizace akčních plánů a hodnotí jejich výstupy k datu 31. října 2008 v návaznosti na uzavřený dodatek číslo 1 smlouvy. V přílohách této zprávy je ke každému akčnímu plánu uveden finální výstup, který byl zpracován zástupci města Tábor a společnosti BYTES. Tento výstup je doplněn o vstupy KPMG, jejichž účelem bylo poskytnutí podpory a usnadnění realizace akčních plánů. V rámci realizace akčních plánů bylo úlohou KPMG: Zpracování časového a věcného harmonogramu implementace akčních plánů Zpracování pravidel projektového řízení akčních plánů Zřízení a vedení projektové kanceláře, která na úrovni řízení zajišťovala zejména: Vedení centrální dokumentace celé implementace akčních plánů Dohled nad dodržováním standardů pro řízení jednotlivých akčních plánů (plánování, kontrola, vykazování, jednotná prezentační kultura apod.) 1

5 Zajištění informovanosti všech účastníků realizace akčních plánů o jeho průběhu, svolání pravidelných kontrolních dnů a příprava podkladů pro jednání Komunikace s vedoucími jednotlivých akčních plánů Organizace změnového řízení Řízení kvality a rizik Řešení problémových situací Vedení a metodická podpora projektového řízení za účelem efektivní implementace odsouhlasených akčních plánů Informování zástupců města o plnění akčních plánů prostřednictvím průběžných jednání řídícího výboru. 2

6 2 Vyhodnocení akčních plánů 2.1 AP1 - Příprava návrhu strategických záměrů Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu V rámci prací na akčním plánu vznikl dokument s názvem Strategické záměry, který stanoví základní strategické cíle společnosti BYTES. Struktura výstupu byla naplněna včetně uvedení výchozí analýzy pro stanovení strategických záměrů. V rámci strategického cíle týkajícího se tepelného hospodářství by i přesto, že zatím není dokončen akční plán č. 5, měl být uveden strategický cíl ve formě rozhodnutí o dalším postupu v oblasti tepelného hospodářství. Kvalita výstupu Strategické oblasti a cíle byly stanoveny v rámci společných diskuzí projektového týmu, přičemž se na nich shodli jak zástupci vedení města, tak zástupci společnosti Bytes. Zároveň jsou v souladu se závěry provedeného auditu. Strategické cíle by měly být stanoveny na období příštích pěti let, nicméně jejich případné přehodnocení by nemělo být tímto obdobím omezováno. To znamená, že k přehodnocení strategie může dojít kdykoliv např. na základě neočekávaného vývoje. Zároveň by mělo docházet k pravidelnému vyhodnocování plnění strategických cílů, a to nejméně 1x ročně. Ve strategické oblasti bytového hospodářství je nejzazším termínem pro dosažení stanovených strategických cílů konec roku Po dosažení těchto cílů by pak měly být definovány cíle nové, které by měly úzce navazovat na současné cíle, resp. je dále konkretizovat. Naplnění cílů AP Akční plán byl realizován v souladu se stanoveným harmonogramem. Za účelem naplnění hlavních cílů akčního plánu doporučujeme formální schválení Strategických záměrů vedením města. Jen tak může navrhovaná strategie plnit roli základního podkladu pro další směřování společnosti Bytes a být hlavním východiskem pro vedení společnosti. Doporučení KPMG Pro úspěšné dokončení akčního plánu doporučujeme: doplnění cíle pro strategickou oblast tepelného hospodářství (cíl: rozhodnutí o dalším postupu), formální schválení Strategických záměrů. 3

7 2.2 AP2 - Návrh systému reportingu a měření výkonnosti Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu V rámci kontrolních dnů projektový tým představil tabulku předpokládaného členění finančních ukazatelů. KPMG jako vodítko pro práci projektového týmu předala návrh nefinančních ukazatelů, který by měl být dále doplněn o provozní ukazatele (např. počet havarijních oprav, míra naplnění požadavků nájemníků na opravy). Projektový tým se dále zaměřil na sestavení kodexu společnosti a manažerské smlouvy pro pozici jednatele společnosti, čímž došlo k rozšíření původně definovaného rozsahu akčního plánu. Ke dni zpracování závěrečné zprávy nebyla k dispozici finální verze připravovaných výstupů. Kvalita výstupu V rámci realizace AP se podařilo zapojit některé zástupce společnosti BYTES, z čehož vzešel návrh finančních ukazatelů. Rozšíření akčního plánu o kodex společnosti a manažerskou smlouvu zvýšilo nároky na realizaci akčního plánu a způsobilo časový posun v plánovaném harmonogramu. Projektový tým však kodex a manažerskou smlouvu vnímá jako velmi významné součásti vztahu mezi městem Tábor a společností BYTES, a proto je lze považovat za přínos s vysokou přidanou hodnotou. Vše za podmínky, že se podaří tyto výstupy finalizovat a zavést do praxe. Naplnění cílů AP Výstupy AP nebyly do konce října 2008 finalizovány, a proto nebyl hlavní cíl AP, tj. vytvoření systému reportingu naplněn. Doporučení KPMG Pro úspěšné dokončení akčního plánu doporučujeme finalizaci následujících výstupů akčního plánu a jejich zavedení do praxe: systém reportingu, tj. seznam ukazatelů a jejich parametrů (odpovědnosti, periodicita sledování); manažerská smlouva pro pozici jednatele společnosti; kodex společnosti. 4

8 2.3 AP3 - Optimalizace organizační struktury Posouzení prací a výstupů V rámci prací na akčním plánu vznikl ze strany KPMG a následně ze strany projektového týmu dokument s názvem Optimalizace organizační struktury, který obsahuje základní východiska budoucího postupu při změně organizační struktury Bytesu. Dokument zpracovaný KPMG zahrnoval změny, které měly povahu doporučení pro věcně příslušné pracovníky MÚ a Bytesu. Tak s ním bylo v průběhu projektových prací pracováno a stávající verze dokumentu zpracovaného projektovým týmem z tohoto materiálu vychází a je tedy v souladu se závěry provedeného auditu. Nebylo zřejmé, zda dokument byl zpracován v rámci společných diskuzí projektového týmu (tedy jak zástupců MÚ, tak zástupců Bytesu) a zda v něm již jsou promítnuty společné názory obou subjektů. Naplnění cílů AP Dílčí kroky byly realizovány v souladu s definovaným postupem akčního plánu, nicméně s časovým zpožděním. V rámci akčního plánu měla být na konci první fáze již schválena nová podoba organigramu a v jeho druhé fázi (v období od poloviny září) měly být vytvořeny nové popisy pracovních činností apod. Doporučení KPMG Pro úspěšné naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: zahrnout do organizační struktury potenciální vliv způsobu provozování tepelného hospodářství určit v jakých termínech budou realizovány organizační změny předložit k diskuzi a schválení Radě města přepracovat organizační řád a popisy pracovních činností jednotlivých zaměstnanců. 5

9 2.4 AP4 - Zefektivnění marketingové činnosti Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu Původním záměrem akčního plánu bylo aktualizovat vizuální a obsahovou podobu internetových stránek a zavedení průzkumu spokojenosti zákazníků. Rozšíření akčního plánu o další marketingové nástroje lze hodnotit jako přínos. Výstup akčního plánu lze chápat jako marketingový plán společnosti, který uvádí cíle a termíny pro jejich naplnění. Kvalita výstupu Výstup akčního plánu je kvalitním marketingovým plánem se všemi potřebnými atributy pro jeho realizaci (požadavek, forma provedení, termíny, zodpovědnosti). Za účelem aktualizace internetových stránek byla definována jejich vhodná struktura. Naplnění cílů AP Ambicí akčního plánu bylo zprovoznění aktualizovaných internetových stránek v průběhu října, avšak ve výstupu projektového týmu je tento termín posunut na konec roku Proto považujeme za žádoucí vypsání výběrového řízení na dodavatele internetových stránek v nejkratším možném termínu. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: vypsání výběrového řízení na dodavatele internetových stránek, odsouhlasení výstupu příslušnými zástupci města i společnosti BYTES. 6

10 2.5 AP5 - Posouzení možností provozování tepelného hospodářství Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu V rámci prací na akčním plánu vznikl ze strany KPMG dokument, který obsahoval tři možné varianty budoucího fungování tepelného hospodářství. Každá z variant obsahovala popis základních pozitiv a negativ jednotlivých variant. Projektový tým připravil dokument zabývající se podrobnějším rozborem jednotlivých variant. Tento dokument je po formální stránce dobře strukturován, obsahuje zhodnocení osmi možných variant, přičemž soupis možných pozitiv a negativ byl rozšířen. Kvalita výstupu Dokument obsahuje nejvýznamnější náležitosti vyplývající z dílčích kroků akčního plánu, tj. popis jednotlivých variant, stanovení hlavních kladů a záporů, včetně stanovení doporučení, která varianta se projektovému týmu jeví jako nejvhodnější. Materiál postrádá rámcové ekonomické zhodnocení jednotlivých variant. Pozitivně lze vnímat srozumitelnost celého dokumentu, který je připraven tak, aby mohl být předložen širšímu okruhu subjektů. Naplnění cílů AP Dílčí kroky byly realizovány až po projektovou fázi týkající se porovnání jednotlivých variant a stanovení doporučení. Na předání materiálu oponentům panuje v rámci projektového týmu shoda a tento krok by měl být učiněn v nejbližším možném termínu. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: doplnit akční plán o rámcové ekonomické zhodnocení a posouzení dopadu na cenu tepla; předložit výstup akčního plánu vybraným oponentům; rozhodnout o nejvhodnější variantě do konce 1. čtvrtletí

11 2.6 AP6 - Zdokonalení systému vymáhání pohledávek Posouzení prací a výstupů V rámci prací na akčním plánu byly ze strany projektového týmu připraveny dva dokumenty Směrnice pro nakládání s pohledávkami a Manuál pro dlužníky. V rámci dílčích kroků patřících do 1. fáze realizace akčního plánu byly realizovány všechny postupné kroky, v neformální podobě (tzn. v rámci ústních jednání a diskusí). Projektový tým připravil materiál, který by měl ujasnit nájemníkům postup, jež je aplikován v případě, že není zaplaceno nájemné. Tento dokument je dobře strukturován a je srozumitelný pro široké spektrum nájemníků. Zbývalo jeho formální dopracování sjednocení formátů apod. Výše uvedená směrnice byla zpracována velmi komplexně a důkladně popisuje veškeré kroky, které souvisí s vymáháním pohledávek. Směrnice zatím pracuje s pojmem odpovědný pracovník. Vzhledem k tomu, že se počítá s přijetím pracovníka na vymáhání pohledávek, lze doporučit zařazení odstavce, který se bude věnovat povinnostem a pravomocem tohoto zaměstnance. Naplnění cílů AP Oba zpracované dokumenty by měly být příspěvkem ke zkvalitnění vymáhání pohledávek a jasnou deklarací vůči nájemníkům, že Město tato problematika zajímá a je pro něj důležitá. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: schválení připravených materiálů věcně příslušným subjektem a jejich uvedení do praxe; realizace výběrového řízení na zaměstnance zabývajícího se vymáháním pohledávek; připravit formu, jakou bude manuál pro dlužníky distribuován směrem k nájemníkům. 8

12 2.7 AP7 - Posouzení kompetencí a schopností klíčových zaměstnanců Posouzení prací a výstupů Výstupy tohoto akčního plánu byly zpracovány výhradně ze strany KPMG, která průběžně konzultovala svůj postup s členy projektového týmu za MÚ. Výstupy tohoto akčního plánu byly předány zástupcům města samostatně. Posouzení kompetencí a schopností bylo provedeno u 8 vybraných pracovníků společnosti, přičemž byla využita metoda dotazníkového šetření. Konkrétně se jednalo o tři různé dotazníky dotazník 1 zaměřen na posouzení funkčních dovedností zaměstnance a vnímání svého působení v prostředí společnosti BYTES; tento dotazník byl vyplňován všemi zaměstnanci najednou v rámci 2 hodinového testování, aby byly zajištěny stejné podmínky pro všechny zaměstnance a nemohlo dojít ke zvýhodnění některého zaměstnance např. poskytnutím delší doby na přípravu; dotazník 2 životopisné údaje, tj. údaje týkající se dosaženého vzdělání, absolvovaných školení, předchozí pracovní praxe, počítačových dovedností a znalosti cizích jazyků; dotazník 3 (Belbinův test týmových rolí) identifikace preferovaných týmových rolí zaměstnance a jejich kompatibility s příslušnou pracovní pozicí. Vyhodnocení dotazníkového šetření bylo doplněno o posouzení práce zaměstnance v rámci jeho věcně příslušného útvaru a v rámci realizace akčních plánů. Naplnění cílů AP Zpracovaná posouzení zaměstnanců by měla být příspěvkem k zvýšení efektivity společnosti a zkvalitnění spolupráce a komunikace mezi jednotlivými útvary Bytesu. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: v co nejkratším termínu rozhodnout o dalším postupu vůči hodnoceným zaměstnancům. 9

13 2.8 AP8 - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu Výstupem akčního plánu byl pokyn jednatele společnosti k vyhodnocování a výběru dodavatelů. Pokyn jednatele stanovuje postup pro vyhodnocování dodavatele na základě databáze vytvořené s využitím systému IIS a DES. Je stanovena základní struktura databáze včetně kritérií pro vyhodnocování dodavatelů a periodicity sledování. Kvalita výstupu Výstup akčního plánu splňuje předpoklady pro využití v praxi a lze ho považovat v této chvíli za postačující. Naplnění cílů AP Cílem akčního plánu bylo sjednocení a zkvalitnění informací o dodavatelích nakupovaných komodit a služeb a zavedení jednotné databáze a přehledů s pravidelným vyhodnocováním dodavatelů. Zavedením pokynu jednatele do praxe budou cíle akčního plánu naplněny. Doporučení KPMG Pro úspěšné naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: zavedení pokynu jednatele do praxe. 10

14 3 Přílohy 3.1 Akční plán č Finální výstup - Strategické záměry

15 3.1.2 Návrh struktury strategie společnosti Město Tábor

16 3.2 Akční plán č Finální výstup Reporting a měření výkonnosti

17 3.2.2 Podpůrný materiál KPMG Město Tábor

18 3.2.3 Podpůrný materiál KPMG nefinanční ukazatele Město Tábor

19 3.2.4 Návrh etického kodexu Město Tábor

20 3.2.5 Návrh manažerské smlouvy 1 Město Tábor

21 3.2.6 Návrh manažerské smlouvy 2 Město Tábor

22 3.2.7 Návrh manažerské smlouvy 3 Město Tábor

23 3.2.8 Článek Úskalí manažerské smlouvy Město Tábor

24 3.3 Akční plán č Finální výstup - Optimalizace organizační struktury

25 3.3.2 Organizační struktura (návrh KPMG) Město Tábor

26 3.4 Akční plán č Finální výstup Zefektivnění marketingové činnosti

27 3.5 Akční plán č Finální výstup Posouzení možností provozování tepelného hospodářství

28 3.5.2 Možnosti provozování tepelného hospodářství (rámcové posouzení KPMG)

29 3.6 Akční plán č Finální výstup Vymáhání pohledávek

30 3.6.2 Finální výstup Informace pro uživatele nájemních bytů Město Tábor

31 3.6.3 Finální výstup Směrnice Pohledávky Město Tábor

32 3.7 Akční plán č Finální výstup - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů

33 3.7.2 Posouzení činností zajišťovaných externě Město Tábor

34 3.8 Pravidla projektového řízení Pravidla projektového řízení

35 3.8.2 Formulář 1 Stav projektu Město Tábor

36 3.8.3 Formulář 2 Problémy Město Tábor

37 3.8.4 Formulář 3 Změna Město Tábor

38 3.8.5 Formulář 4 Závěrečná zpráva Město Tábor

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH KRAJEM VYSOČINA Kód Auditu/Pre-auditu: Vysočina 2013 Auditovaný útvar/organizace: Auditorský tým: Krajský úřad Kraje Vysočina Mgr. Michal

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik Závěrečná zpráva Květen 2011 Strana 1 OBSAH 1 Úvod...... 2 2 Seznam korupčních rizik... 5 3 Hodnocení významnosti korupčních

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice Březen 2008 Obsah: stránka I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 Moravskoslezský kraj Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 včetně komunikační strategie listopad 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 Zadání... 3 2. Vyhodnocení předchozích úkolů MA21

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více