Příručka pro školení metodiky DLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro školení metodiky DLA"

Transkript

1 Evropský projekt LEONARDO transfer inovací Příručka pro školení metodiky DLA Budování kapacit Modely a definice Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

2 Tato příručka pro účastníky školení francouzské metody k podpoře neziskových organizací, byla vytvořena v rámci evropského projektu PROACT, Leonardo da Vinci: Transfer inovací, shromažďujícího 5 zemí (Česká republika, Velká Británie, Německo, Itálie, Portugalsko). Cílem projektu je rozvíjet a podporovat získávání znalostí a klíčových pracovních kompetencí zaměstnanců, dobrovolníků a manažerů v neziskovém sektoru tak, aby se svou organizaci naučili lépe řídit a zároveň tím podporovali její růst a rozvoj. K dosažení tohoto cíle je využívána francouzská metodika, původně používaná jedním z partnerů projektu, Ifaid Aquitaine. Na základě zkušeností z minulosti byla tato metodika zoptimalizována a nově také přizpůsobena podmínkám jednotlivých partnerských zemí. Prvním a zároveň nejdůležitějším krokem při zpracovávání metodiky je zhodnocení samotné organizace. Tento krok je základem pro budoucí budování kapacit v každé organizaci. Školící příručka ProACT poskytuje teoretické informace z oblastí: Organizační budování kapacit Hodnocení organizace. Dále také představuje různé modely organizace.

3 Co je budování kapacit? Budováním kapacit organizace jsou myšleny vědomé zásahy do organizace vedoucí ke zvýšení efektivity procesů a k její udržitelnosti ve vztahu k poslání organizace. Organizační budování kapacit také pomáhá organizaci přizpůsobovat se probíhajícím změnám. Proč jsou kapacity budovány? Reagují na vnitřní slabé stránky neziskových organizací a podporují na jejich silné stránky Pomáhají neziskové organizaci přizpůsobit se rychle se měnícímu vnějšímu prostředí Budování kapacit lidských zdrojů: zvýšení jejich technických znalostí, stejně tak jako jejich analytického a strategického myšlení Budování kapacit organizace jako celku: zlepšení způsobu práce (strategie rozvoje a její implementace, rozvoj schopností v oblasti vedení a týmové práce) Budování kapacit jako prostředek: posiluje schopnost organizace vykonávat své specifické aktivity Budování kapacit jako cíl: posiluje schopnost organizace přežít v konkurenčním prostředí, stát se soběstačnou a oprávněně plnit svůj účel Kdo buduje nové kapacity? Vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, neziskové a poradenské firmy, zastřešující organizace (sítě neziskových organizací), P2P organizace, oddělení organizovaného vzdělávání / lidských zdrojů, dárci, instituce, mezinárodní nevládní organizace, organizace na podporu neziskových organizací V ideálním případě se optimalizace kapacit v organizaci provádí s již existujícími kapacitami, které jsou pak dále rozvíjeny. V důsledku toho je kapacita vytvářena samotnou organizací, s pomocí externího konzultanta.

4 Pro koho jsou nové kapacity budovány? Organizace občanské společnosti: mezinárodní nevládní organizace, sítě nevládních organizací, komunitní organizace. Další aktéři rozvoje: veřejné instituce, výzkumné ústavy, odbory, soukromé podniky. Model tří kruhů Tři kruhy představují klíčové prvky kapacity organizace: programové aktivity, vnitřní organizační dynamiku a vnější vztahy. Kruhy se nachází v širším kontextu organizace.

5 VNITŘNÍ ORGANIZACE ÚČEL IDENTITA VIZE HODNOTY STRATEGIE Cíl Kultura Vedení Zdrojelidské Fyzikální Systémy a Dárci Lídři Společenství UDRŽITELNÝ ROZVOJ K ZLEPŠENÍ VÝKON VNĚJŠÍ VZTAHY V rámci odvětví Nevládní organizace Mimo odvětví Stát. Obchod/ Živnost Soukromý sektor DOPAD / Společenství Pravidla VNĚJŠÍ VAZBY PROGRAM VÝKON

6 Cibulový diagram Cibulový diagram ukazuje vnitřní členění organizace na základě jednotlivých vrstev, kde každá z nich představuje různé procesy a pochody v organizaci. Model cibule představuje příčný řeč napříč kruhu být z modelu Tří kruhů. Vnější a nejviditelnější vrstvu cibule představují fyzické a finanční zdroje, které organizace potřebuje ke svému fungování. Jedná se například o finanční majetek, budovy, vozidla a zařízení. Další vrstvu tvoří dovednosti a znalosti lidských zdrojů potřebných k vykonávání práce organizace, tedy dovednosti jednotlivých zaměstnanců. Pod ní pak najdeme struktury a systémy (např. sledování a hodnocení, HR, IT, získávání finančních prostředků a finanční řízení systémů), potřebné k fungování organizace. Téměř v centru cibule se nachází poslání a strategie organizace - čeho chce dosáhnout a jak to hodlá učinit. Nakonec - přímo ve středu - leží srdce organizace: její identita, hodnoty a vize budoucího světa, který chce vytvořit. Tento model je založen na principu soudržnosti a souladu mezi jednotlivými vrstvami, protože případné změny v jedné vrstvě mohou mít důsledky pro ostatní vrstvy. Model cibule rovněž zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby srdce

7 organizace bylo stabilní před zahájením procesu budování kapacit zaměřených na ostatních vrstvách. Pamatujte si: "cibule roste (a hnije) od srdce" Model životního cyklu organizace z díla Management Institute of Manitoba

8 Etapy a charakteristiky Problémy Řešení Embryo Organizace je ve stádiu vzniku, mnohdy se jedná o pouhou myšlenku. Zakladatel připravuje právní podklady. Základní myšlenka nevládní organizace se identifikuje na lokální úrovni. Může se stát, že dosáhnout původního záměru není možné. Mnoho NNO nikdy svého původního záměru nedosáhnou. Původní záměr musí odpovídat realitě. Organizace ve fázi zrodu je podporována jinými nevládními organizacemi a dárci. Rané dětství Založení organizace. V tomto bodě má organizace rozvinuty pouze základní vnitřní systémy, zaměstnanci postrádají zkušenosti a činnost je spjata hlavně s objevujícími se příležitostmi. Velmi citlivě reaguje na změny vnějšího prostředí. "Kojenecká úmrtnost" Financování. Podpora poskytnuta nevládními organizacemi.

9 Etapy a charakteristiky Problémy Řešení Go - Go V této etapě potkávají nevládní organizace mnoho příležitostí k rozčlenění se, ale mají na to zatím velmi málo zkušeností, hlavně v oblasti určování priorit. Komunikace je na dobré úrovni. Každý ví, na čem pracují ostatní. Každý člověk sdílí odpovědnost s ostatními. Tento krok rozhodně podporuje účast všech. Zakladatel může v této fázi upadnout do jakési pasti, kde dusí svou organizaci přemírou "lásky" a brání ji tak žít svůj vlastní život. Riziko: K rozčlenění činností dojde příliš brzy a organizace je pak zahlcena. Mohou se zapojit do nereálných projektů, které pak organizace není schopna realizovat. Sdílení odpovědnosti s ostatními členy. Naučit se stanovovat priority. Dospívání Etapa změn. Změna může proběhnout buď renesanční formou, kdy do ní nejsou zapojeni zakladatelé nebo změny začnou probíhat odshora v čele organizace, kde dochází i ke změně její kultury. Důraz je kladen na rozvoj administrativních systémů, které vyžadují odlišné dovednosti, a tím pádem nábor nových zaměstnanců. Mohou vzniknout konflikty mezi "starými" a "novými" členy. Povstání proti zakladateli. Předčasné stárnutí. Vnitřní konflikt. Pochybnosti o tom, jak může organizace pokračovat v činnosti. Probudit členy. Institucionalizovat stanovené postupy. Podporovat otevřené způsoby komunikace za problémy, které musí být okamžitě vyšetřeny.

10 Etapy a charakteristiky Problémy Řešení Mládí Převládání cílů. Organizace je zaměřena hlavně na výsledky. Organizace ví, jak řídit, je flexibilní a má své povinnosti. Její vize a kreativita se odráží ve všech činnostech. Strategický přístup je silný: Organizace ví, co dělá, kam míří a jak se tam dostat. Riziko: zaměřit se na vnitřní problémy. Vnitřní konflikt. Slábnoucí závazky. Opadající zájem Mohou se objevit pochybnosti o prioritách organizace a jejich formulaci. Decentralizovat proces rozhodování Rozčlenit činnosti, pokud je to nutné. Zaměřit se na lidských zdrojů. Zralost Organizace je stále stabilní, ale její vnitřní flexibilita a kreativita začíná slábnout. Méně riskuje a vyhýbá se změnám. Nevybízí již své členy tolik, aby naplňovali vizi organizace. Nové nápady nevyvolávají nadšení. Nedostatek vize. Obnova vize. Vyhlídky na rozvoj jsou slabé. Začíná se zaměřovat na výsledky dosažené v minulosti namísto vytváření projektů pro nadcházející roky. Konec růstu a začátek poklesu.

11 Etapy a charakteristiky Problémy Řešení Aristokracie Větší část rozpočtu je věnována na administrativní kontrolní systémy. Stagnace Narušení je spuštěno z venku Je kladen větší důraz na to, jak se věci provádějí, než na učiněná rozhodnutí nebo důvody vedoucí k nim. Několik interních inovací. Pokles výsledků. Lpění na formalitách ve srovnání s funkcí organizace. Raná byrokracie Organizace čelí mnoha obtížím: zaměřuje se na vnitřní konflikty, namísto řešení problémů ve výzkumu. Členové necítí zodpovědnost za to, co se stane. Odmítání výsledků. Prioritou není růst, ale přežití organizace nebo osobní zájmy jednotlivců. Nedostatek důvěryhodnosti na místní úrovni Vyhledávání černých ovcí Externí konzultant může provést hloubkovou analýzu všech aspektů organizace. Může být nutné vyloučit starší členy personálu

12 Byrokracie Ničeho velkého není dosaženo. Odlučuje se od okolního prostředí a zaměřuje se hlavně na sebe. Brání v přístupu zvenčí (včetně místních vedoucích pracovníků). Jediné fungující systémy, které zůstávají, jsou pravidla a správní předpisy. Členové pravidla sice znají, ale nepamatují si jejich smysl. Žádná aktivita Papírování V tomto bodě může být smrt tím nejlepším řešením. Etapy a charakteristiky Problémy Řešení Smrt Organizace zaniká (v bolesti, pokud členové nejsou ochotni dělat něco jiného) Nechtějí přijmout fakt, že smrt je jistá. Naplánujte rozlučkový večírek. Hodnocení organizace Organizace se hodnotí ze tří úhlů: Účinnost - schopnost dosáhnout svých programových a strategických cílů Zdraví - celkový stav organizace (dobře fungující struktury a systémy) Odolnost - schopnost rychle se zotavit z neúspěchů a přizpůsobit se změnám, aniž by byl ohrožen její celkový účel nebo identita Čemu může být hodnocení organizace prospěšné? Holistický přístup pohlíží na organizaci jako na celek a sleduje, jak spolu jednotlivé části souvisí. Tento způsob usnadňuje rozhodování o tom, jakým směrem by se organizace měla dále rozvíjet.

13 Participativní přístup používá samotné hodnocení organizace k vytváření nových kapacit, a to pomocí sebereflexe, učení se nových věcí a srovnání starých a nových problémů a jejich příčin. Zároveň pro zjištěné problémy hledá nová řešení a určuje způsoby, jak je do budoucna dříve rozpoznat. Hodnotící dotazník může být v organizaci použit jako hodnotící rámec sloužící k měření dosažených pokroků a vývoje v čase. Získané výsledky z hodnotícího dotazníku mohou být použity jako pevný základ pro hledání finančních prostředků pro organizaci. Hodnotící dotazník může pomoci vzít organizaci svůj rozvoj do vlastních rukou (prostřednictvím vedeného nebo samostatného hodnocení) a začít tak proces sebereflexe. Důležité otázky Motivace: Kdo požádal o hodnocení organizace? Proč o něj bylo požádáno? Kdo jsou zainteresované strany, a jaké jsou jejich důvody pro podporu / odpor hodnocení organizace? Jak velký je závazek k hodnocení organizace ze strany vedení? Objasnění účelu: Cítí se vedení odpovědné a touží se něco naučit? - Jaké jsou specifické cíle? Rozvíjení přístupu: - Získání znalostí o organizaci jako takové a o způsobu, jakým funguje. - Hodnocení může pomoci objasnit různé seskupování se členů organizace a další vzniklé problémy, rizika a napětí. - Konzultant navrhne účastníkovi celkovou změnu přístupu, ten přizpůsobí jeho potřebám i organizaci. Dále také navrhne nový rozpočet, ve kterém jsou započítány náklady i na tyto změny. Navržení přístupu: - Stanovení problematických oblastí a vybrání vhodných indikátorů a otázek, které povedou k jejich určení a následnému řešení. Během celého procesu je třeba brát ohled na celkovou situaci organizace a její priority.

14 - Rozhodnout o tom, jak budou analyzované a zjištěné informace dále použity. Potencionální problémové oblasti: vlastnictví načasování problémy v rámci projektu samotného kontextualizace (zvážení všech souvislostí souvisejících s daným jevem či problémem, určení jeho vnitřních a vnějších vztahů, vzájemného působení a vývojových vlivů) - na základě struktury událostí směřovat hodnocení organizace - přizpůsobit vybrané testovací, zjišťovací a rozpoznávací oblasti Nástroje a metodika: Situační analýza jedná se o komplexní analýzu zachycující všechny podstatné informace a faktory (vnitřní i vnější), které ovlivňují současnou i budoucí situace organizace. Pomocí této analýzy organizace sbírá informace o svých silných a slabých stránkách, příležitostech a hrozbách. SWOT analýza - je to metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s určitým projektem. Hodnocení kapacit Metoda tří kruhů Řízené sebehodnocení Pomáhá organizacím rozpoznat jejich vlastní potenciál a rozhodnout, jak nejlépe řešit problémy, kterým čelí. Proces sebehodnocení umožňuje: - Identifikovat nedostatky v kapacitách - Představit si budoucí kapacity - Vytvořit ukazatele kapacity - Formulovat akční plán a strategie Účastníci určí prioritní kapacity, které je třeba posílit, aby se zlepšila účinnost a udržitelnost jejich činností a organizace jako celku Pro každou z těchto vybraných kapacit pak účastníci formulují vlastní ukazatele, s pomocí kterých hodnotí nejen současné kapacity, ale také sledují jejích vývoj v čase.

15 Je důležité si uvědomit, že samotný proces identifikace a stanovení důležitosti kapacit je stejně důležitý jako ukazatelé samotní. Tyto aktivity vedou k posílení analytických dovedností účastníků a vytvoření kultury učení v organizaci. Základním principem řízeného sebehodnocení je propojení probíhajícího sebehodnocení s učením a zapojením těchto procesů do organizace. Skutečná hodnota řízeného sebehodnocení je ukryta v jeho potencionálu motivovat další rozvoj organizace. Výzvou je přejít od procesu učení se k samotné akci. Tento přechod závisí do značné míry na motivaci vedení organizace něco změnit a jejich schopností přenést nadšení a odhodlání k těmto změnám na pracovníky organizace. Organizační rozvoj a změna Organizace a její vývoj je živý a neustále se vyvíjející proces Organizace jako ucelené adaptivní systémy Ucelenost: Vztahy v organizaci a jejich vzájemné působení Přizpůsobení se: proces vývoje, který může být ovlivněn zvenčí, ale není možné ho kontrolovat (zamýšlené a nezamýšlené důsledky) Vývoj organizace - Model životního cyklu - Změna v časovém vývoji organizace Plánovaná změna Jedná se o proces vedoucí k pozitivnímu náhledu na budoucnost organizace Možnost využití Beckard a Harrisova "Standardního modelu": jednoduchý nástroj pro strategické plánování hledající odpovědi na otázky: Kde jsme teď? Kde chceme být? Jak se tam dostaneme?

16 Příčiny změny Vnitřní potřeba (omezování nebo podpora): např. demotivovaný personál, vznik nových nápadů, změna vedení Vnější potřeba (omezující nebo podporující faktory): např. odnětí finančních prostředků nebo nových grantů, společenské změny (politické, ekonomické, sociální), měnící se potřeby účastníků Metoda rozboru kapacit - Pozorujte a propojujte vnitřní vnější souvislosti procesů v organizaci - Pochopte vzory, dynamiku, vztahy v organizaci - Identifikujte příčiny úspěchu a neúspěchu - Myslete jinak, rozvíjejte nové nápady Adaptivní kapacita schopnost přizpůsobit se změně - Předvídejte a aktivně reagujte na měnící se okolnosti. - Použijte informace získané z analýzy k vytvoření nových strategických aktivit. - Zapojte ponaučení získaná z předchozích aktivit do budoucích analýz a adaptačních procesů. Organizace, které jsou silné v oblasti definování problémů a přizpůsobení se, se vyznačují těmito znaky: Dlouhodobé myšlení Proaktivní chování Dobré organizační schopnosti Organizace je řízena systematicky a dynamicky Organizace, které jsou slabé v oblasti definováni problémů a přizpůsobení se, se vyznačují těmito znaky: Krátkodobé myšlení Reaktivní chování Slabé organizační schopnosti Organizace je řízena nesystematicky a staticky

17 Organizační rozvoj Aktivity zaměřené na uspořádání organizace, její testování a získání zpětné vazby na několika úrovních: Individuální úroveň: poskytnutí vedení a poradenství, pomoc při plánování kariéry, vzdělávání a odborné přípravy Úroveň skupiny: team-building a vnitřní skupinové aktivity (např. pro řešení konfliktů) Organizační úroveň: příprava změn ve vnitřním uspořádání organizace, změna v pracovních postupech Konzultační proces (může probíhat na všech úrovních) Rozvoj vedení Je třeba chápat rozdíl mezi vedením organizace, jejím managementem a správou a povinnostmi, které každé z těchto skupin náleží Soustředění pravomoci a zodpovědnosti do jediného, zpravidla nadřazeného, orgánu nebo do rukou jedné osoby či úzké skupiny osob versus předávání pravomoci a zodpovědnosti nižšímu stupni vedení = vice forem kolektivního vedení. Team Building Cílem team buildingu je podporovat týmovou práci a vytvářet nové pracovní skupiny podílející se na procesech probíhajících v organizaci. Je důležité si uvědomit, že každý člen týmů přistupuje k plnění svých úkolů jinak, stejně jako je rozlišné jejich zapojení do jednotlivých procesů. Tyto rozdíly mohou být využity ve prospěch organizace a stát se jednou z jejich silných stránek. Rozdíly lze zjistit za pomocí různých osobnostních testů, např. Belbin. Etapy reakce na změnu Odmítání Uvědomění si nutnosti Zmatenost Přijetí Testování Vyhledávání Integrace změn Obnovení

18 Předvídání odporu ke změně a jeho minimalizace: Nedůvěře zaměstnanců vůči změnám se dá předejít několika jednoduchými kroky: Zapojíte zaměstnance a hlavní zúčastněné strany do procesu změny hned od jejího začátku Vysvětlete jim, proč je nutné tyto změny provést a získejte si je tak na svou stranu Povzbuzujte je k vyjádření jejich názorů, hledejte podporu Změníte jejich vnímání změny jako hrozby na příležitost

19 Webové stránky zaměřené na řízení organizace -zaměření na spolupráci s jihem -vysvětlení vice než 400 metod řízení a teorie organizace -zlepšení organizační výkonosti, sebehodnocení (CRDI Kanada) - AUTOCAP "nástroj (vlastní hodnocení) / Tearfund (UK) zejména

20 PŘÍLOHY Kritéria pro výběr partnera (převzato z HI CB průvodce) Realizované aktivity a projekty: na jakých aktivitách se partner podílel, zda již spolu organizace spolupracovaly a jak tato spolupráce probíhala Velikost partnerské organizace z hlediska lidských, finančních a materiálních zdrojů Legitimnost a důvěryhodnost partnerské organizace: úroveň spokojenosti členů, výše důvěryhodnosti mezi zúčastněnými stranami Vztahy: spojení s vlivnými lidmi v komunitě, účast zástupců vlivných institucí na činnosti organizace (veřejné, soukromé, nevládní, média) Typ organizace: její identita (vize, ambice, motivace, organizační kultura), poslání, vnitřní struktury, systémy, procesy, způsoby práce, zaměstnanci (placení a dobrovolní pracovníci) Závazky k organizačnímu rozvoji a změnám, schopnost organizace učit se a rozvíjet se, analyzovat a přizpůsobit se Dopad činnosti organizace na cílové skupiny a příjemce Účinnost a efektivnost: vývoj a zavedení vhodných strategií, kvalita pracovního výkonu Neformální kontakty / osobní vztahy Schopnost převzít iniciativu a jednat Transparentnost: jasná interní a externí komunikace, transparentní rozhodovací proces, správné a reálné uvádění dosažených výsledků Kompatibilita s potenciálním partnerem: společné hodnoty, vize a přístup Ochota účastnit se a sdílet vlastnictví v partnerství

21 Příklad z příručky Handicap International: Handicap International popis ideálního partnerství (průvodce partnerství) - Ideální partnerství je rovnocenný vztah mezi dvěma organizacemi - Všichni zúčastnění se rozhodli vstoupit do partnerství vědomě a dobrovolně - Každý partner je do určité míry nezávislý - Oba partneři souhlasili na všech podmínkách a cílech spojených s partnerstvím - Oba partneři se vzájemně doplňují a jejich vztah je charakterizován vzájemnou výměnou informací - Vztah je založen na vzájemné důvěře a respektu - Vztah je dlouhodobý a vyvíjející se - Projektování, realizace a vyhodnocení činností se provádí společně - Pravomoc rozhodovat je sdílena - Role a odpovědnosti jsou sdíleny nebo otevřeně delegovány na základě sjednané dohody Příklady partnerství a jejich principů ve světě: Koordinace Sud (French NGDO síť): 9 kritérií kvality: - Sblížení cílů projektů - Realizace strategie probíhá za účastí všech partnerů - Oba partneři jsou zapojeni do realizace obsahové části projektu - Je vytvořena dohoda o rozdělení rolí a odpovědností pro jednotlivé aktivity a poskytování zdrojů - Doplňkové kompetence a prostředky - Vzájemnost - Dlouhodobý vztah - Lidské vztahy na kvalitní úrovni - Transparentnost (pravidelná komunikace, upřímný reporting) Save the Children UK: Principy partnerství: - Sblížení misí, hodnot a principů realizace partnerů - Účinnost partnerství - Odpovědnost - Transparentnost - Reciprocita (rovnost závazků, každý partner se zapojuje do pracovních činností a tato činnost je uznávána)

22 - Žádné skryté agendy (jasně vyjádřené motivace a cíle) - Udržitelnost - Minimalizovat očekávání partnera - Optimalizovat klíčové kompetence - Vytvořit kalendář partnerství Na semináři v Lisabonu (Duben 2013) byli účastníci dotazováni, jaké jsou podle nich znaky zdravé organizace. Níže naleznete seznam nejčastějších odpovědí: - Organizace funguje na základě předem nastavených pravidel - Organizace má jasně čitelnou misi - Průhlednost (finanční) Výroční zpráva - Oficiální registrace - Organizace se zabývá strategickým plánováním cílů - Organizace si je vědoma vlastních kapacit - Správa organizace je na dobré úrovni - Manažerské účetnictví - Finanční plánování (předpoklad) - Organizace používá k měření finančních toků cash flow - Zaměstnanci organizace mají rozdílné schopnosti, jsou jiných národností a věku - Nespoléhat na jednu osobu - Organizace má dobré vztahy s bankou - Organizace má možnost půjčit si peníze - Organizace umí využívat granty a jiné příspěvky - Organizace má dobrou pověst mezi ostatními členy komunity (nevládní organizace, soukromé společnosti, místními úřady, banky, sítě, dobrovolné org., jiné org )

23 KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ - Organizace není izolována od ostatních - Organizace má zajištěné pojištění i zákonnou odpovědnost - Organizace dodržuje standardy kvality (ISO) - Organizace provádí proces hodnocení - Organizace má kvalitní vnější komunikační systém (webové stránky, brožury ) - Organizace má kvalitní vnitřní komunikaci-- CRM = řízení vztahů se zákazníky - Organizace umí analyzovat svou cílovou skupinu - Organizace je otevřená novým myšlenkám / změnám - Řízení lidských zdrojů je v organizaci na vysoké úrovni - Podnikatelský plán se více zaměřuje na finanční metody, kdežto akční plán se pojí s pokročilejším stádiem životního cyklu organizace, kde hledá řešení případných problémů.

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 11/1998 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH ČINNOSTECH PRAKTICKÉ NÁMĚTY K DOSAŽENÍ POKROKU ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 11 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH 29. dubna 2013 Do českého jazyka přeloženo pracovní skupinou

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více