Příručka pro školení metodiky DLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro školení metodiky DLA"

Transkript

1 Evropský projekt LEONARDO transfer inovací Příručka pro školení metodiky DLA Budování kapacit Modely a definice Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

2 Tato příručka pro účastníky školení francouzské metody k podpoře neziskových organizací, byla vytvořena v rámci evropského projektu PROACT, Leonardo da Vinci: Transfer inovací, shromažďujícího 5 zemí (Česká republika, Velká Británie, Německo, Itálie, Portugalsko). Cílem projektu je rozvíjet a podporovat získávání znalostí a klíčových pracovních kompetencí zaměstnanců, dobrovolníků a manažerů v neziskovém sektoru tak, aby se svou organizaci naučili lépe řídit a zároveň tím podporovali její růst a rozvoj. K dosažení tohoto cíle je využívána francouzská metodika, původně používaná jedním z partnerů projektu, Ifaid Aquitaine. Na základě zkušeností z minulosti byla tato metodika zoptimalizována a nově také přizpůsobena podmínkám jednotlivých partnerských zemí. Prvním a zároveň nejdůležitějším krokem při zpracovávání metodiky je zhodnocení samotné organizace. Tento krok je základem pro budoucí budování kapacit v každé organizaci. Školící příručka ProACT poskytuje teoretické informace z oblastí: Organizační budování kapacit Hodnocení organizace. Dále také představuje různé modely organizace.

3 Co je budování kapacit? Budováním kapacit organizace jsou myšleny vědomé zásahy do organizace vedoucí ke zvýšení efektivity procesů a k její udržitelnosti ve vztahu k poslání organizace. Organizační budování kapacit také pomáhá organizaci přizpůsobovat se probíhajícím změnám. Proč jsou kapacity budovány? Reagují na vnitřní slabé stránky neziskových organizací a podporují na jejich silné stránky Pomáhají neziskové organizaci přizpůsobit se rychle se měnícímu vnějšímu prostředí Budování kapacit lidských zdrojů: zvýšení jejich technických znalostí, stejně tak jako jejich analytického a strategického myšlení Budování kapacit organizace jako celku: zlepšení způsobu práce (strategie rozvoje a její implementace, rozvoj schopností v oblasti vedení a týmové práce) Budování kapacit jako prostředek: posiluje schopnost organizace vykonávat své specifické aktivity Budování kapacit jako cíl: posiluje schopnost organizace přežít v konkurenčním prostředí, stát se soběstačnou a oprávněně plnit svůj účel Kdo buduje nové kapacity? Vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, neziskové a poradenské firmy, zastřešující organizace (sítě neziskových organizací), P2P organizace, oddělení organizovaného vzdělávání / lidských zdrojů, dárci, instituce, mezinárodní nevládní organizace, organizace na podporu neziskových organizací V ideálním případě se optimalizace kapacit v organizaci provádí s již existujícími kapacitami, které jsou pak dále rozvíjeny. V důsledku toho je kapacita vytvářena samotnou organizací, s pomocí externího konzultanta.

4 Pro koho jsou nové kapacity budovány? Organizace občanské společnosti: mezinárodní nevládní organizace, sítě nevládních organizací, komunitní organizace. Další aktéři rozvoje: veřejné instituce, výzkumné ústavy, odbory, soukromé podniky. Model tří kruhů Tři kruhy představují klíčové prvky kapacity organizace: programové aktivity, vnitřní organizační dynamiku a vnější vztahy. Kruhy se nachází v širším kontextu organizace.

5 VNITŘNÍ ORGANIZACE ÚČEL IDENTITA VIZE HODNOTY STRATEGIE Cíl Kultura Vedení Zdrojelidské Fyzikální Systémy a Dárci Lídři Společenství UDRŽITELNÝ ROZVOJ K ZLEPŠENÍ VÝKON VNĚJŠÍ VZTAHY V rámci odvětví Nevládní organizace Mimo odvětví Stát. Obchod/ Živnost Soukromý sektor DOPAD / Společenství Pravidla VNĚJŠÍ VAZBY PROGRAM VÝKON

6 Cibulový diagram Cibulový diagram ukazuje vnitřní členění organizace na základě jednotlivých vrstev, kde každá z nich představuje různé procesy a pochody v organizaci. Model cibule představuje příčný řeč napříč kruhu být z modelu Tří kruhů. Vnější a nejviditelnější vrstvu cibule představují fyzické a finanční zdroje, které organizace potřebuje ke svému fungování. Jedná se například o finanční majetek, budovy, vozidla a zařízení. Další vrstvu tvoří dovednosti a znalosti lidských zdrojů potřebných k vykonávání práce organizace, tedy dovednosti jednotlivých zaměstnanců. Pod ní pak najdeme struktury a systémy (např. sledování a hodnocení, HR, IT, získávání finančních prostředků a finanční řízení systémů), potřebné k fungování organizace. Téměř v centru cibule se nachází poslání a strategie organizace - čeho chce dosáhnout a jak to hodlá učinit. Nakonec - přímo ve středu - leží srdce organizace: její identita, hodnoty a vize budoucího světa, který chce vytvořit. Tento model je založen na principu soudržnosti a souladu mezi jednotlivými vrstvami, protože případné změny v jedné vrstvě mohou mít důsledky pro ostatní vrstvy. Model cibule rovněž zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby srdce

7 organizace bylo stabilní před zahájením procesu budování kapacit zaměřených na ostatních vrstvách. Pamatujte si: "cibule roste (a hnije) od srdce" Model životního cyklu organizace z díla Management Institute of Manitoba

8 Etapy a charakteristiky Problémy Řešení Embryo Organizace je ve stádiu vzniku, mnohdy se jedná o pouhou myšlenku. Zakladatel připravuje právní podklady. Základní myšlenka nevládní organizace se identifikuje na lokální úrovni. Může se stát, že dosáhnout původního záměru není možné. Mnoho NNO nikdy svého původního záměru nedosáhnou. Původní záměr musí odpovídat realitě. Organizace ve fázi zrodu je podporována jinými nevládními organizacemi a dárci. Rané dětství Založení organizace. V tomto bodě má organizace rozvinuty pouze základní vnitřní systémy, zaměstnanci postrádají zkušenosti a činnost je spjata hlavně s objevujícími se příležitostmi. Velmi citlivě reaguje na změny vnějšího prostředí. "Kojenecká úmrtnost" Financování. Podpora poskytnuta nevládními organizacemi.

9 Etapy a charakteristiky Problémy Řešení Go - Go V této etapě potkávají nevládní organizace mnoho příležitostí k rozčlenění se, ale mají na to zatím velmi málo zkušeností, hlavně v oblasti určování priorit. Komunikace je na dobré úrovni. Každý ví, na čem pracují ostatní. Každý člověk sdílí odpovědnost s ostatními. Tento krok rozhodně podporuje účast všech. Zakladatel může v této fázi upadnout do jakési pasti, kde dusí svou organizaci přemírou "lásky" a brání ji tak žít svůj vlastní život. Riziko: K rozčlenění činností dojde příliš brzy a organizace je pak zahlcena. Mohou se zapojit do nereálných projektů, které pak organizace není schopna realizovat. Sdílení odpovědnosti s ostatními členy. Naučit se stanovovat priority. Dospívání Etapa změn. Změna může proběhnout buď renesanční formou, kdy do ní nejsou zapojeni zakladatelé nebo změny začnou probíhat odshora v čele organizace, kde dochází i ke změně její kultury. Důraz je kladen na rozvoj administrativních systémů, které vyžadují odlišné dovednosti, a tím pádem nábor nových zaměstnanců. Mohou vzniknout konflikty mezi "starými" a "novými" členy. Povstání proti zakladateli. Předčasné stárnutí. Vnitřní konflikt. Pochybnosti o tom, jak může organizace pokračovat v činnosti. Probudit členy. Institucionalizovat stanovené postupy. Podporovat otevřené způsoby komunikace za problémy, které musí být okamžitě vyšetřeny.

10 Etapy a charakteristiky Problémy Řešení Mládí Převládání cílů. Organizace je zaměřena hlavně na výsledky. Organizace ví, jak řídit, je flexibilní a má své povinnosti. Její vize a kreativita se odráží ve všech činnostech. Strategický přístup je silný: Organizace ví, co dělá, kam míří a jak se tam dostat. Riziko: zaměřit se na vnitřní problémy. Vnitřní konflikt. Slábnoucí závazky. Opadající zájem Mohou se objevit pochybnosti o prioritách organizace a jejich formulaci. Decentralizovat proces rozhodování Rozčlenit činnosti, pokud je to nutné. Zaměřit se na lidských zdrojů. Zralost Organizace je stále stabilní, ale její vnitřní flexibilita a kreativita začíná slábnout. Méně riskuje a vyhýbá se změnám. Nevybízí již své členy tolik, aby naplňovali vizi organizace. Nové nápady nevyvolávají nadšení. Nedostatek vize. Obnova vize. Vyhlídky na rozvoj jsou slabé. Začíná se zaměřovat na výsledky dosažené v minulosti namísto vytváření projektů pro nadcházející roky. Konec růstu a začátek poklesu.

11 Etapy a charakteristiky Problémy Řešení Aristokracie Větší část rozpočtu je věnována na administrativní kontrolní systémy. Stagnace Narušení je spuštěno z venku Je kladen větší důraz na to, jak se věci provádějí, než na učiněná rozhodnutí nebo důvody vedoucí k nim. Několik interních inovací. Pokles výsledků. Lpění na formalitách ve srovnání s funkcí organizace. Raná byrokracie Organizace čelí mnoha obtížím: zaměřuje se na vnitřní konflikty, namísto řešení problémů ve výzkumu. Členové necítí zodpovědnost za to, co se stane. Odmítání výsledků. Prioritou není růst, ale přežití organizace nebo osobní zájmy jednotlivců. Nedostatek důvěryhodnosti na místní úrovni Vyhledávání černých ovcí Externí konzultant může provést hloubkovou analýzu všech aspektů organizace. Může být nutné vyloučit starší členy personálu

12 Byrokracie Ničeho velkého není dosaženo. Odlučuje se od okolního prostředí a zaměřuje se hlavně na sebe. Brání v přístupu zvenčí (včetně místních vedoucích pracovníků). Jediné fungující systémy, které zůstávají, jsou pravidla a správní předpisy. Členové pravidla sice znají, ale nepamatují si jejich smysl. Žádná aktivita Papírování V tomto bodě může být smrt tím nejlepším řešením. Etapy a charakteristiky Problémy Řešení Smrt Organizace zaniká (v bolesti, pokud členové nejsou ochotni dělat něco jiného) Nechtějí přijmout fakt, že smrt je jistá. Naplánujte rozlučkový večírek. Hodnocení organizace Organizace se hodnotí ze tří úhlů: Účinnost - schopnost dosáhnout svých programových a strategických cílů Zdraví - celkový stav organizace (dobře fungující struktury a systémy) Odolnost - schopnost rychle se zotavit z neúspěchů a přizpůsobit se změnám, aniž by byl ohrožen její celkový účel nebo identita Čemu může být hodnocení organizace prospěšné? Holistický přístup pohlíží na organizaci jako na celek a sleduje, jak spolu jednotlivé části souvisí. Tento způsob usnadňuje rozhodování o tom, jakým směrem by se organizace měla dále rozvíjet.

13 Participativní přístup používá samotné hodnocení organizace k vytváření nových kapacit, a to pomocí sebereflexe, učení se nových věcí a srovnání starých a nových problémů a jejich příčin. Zároveň pro zjištěné problémy hledá nová řešení a určuje způsoby, jak je do budoucna dříve rozpoznat. Hodnotící dotazník může být v organizaci použit jako hodnotící rámec sloužící k měření dosažených pokroků a vývoje v čase. Získané výsledky z hodnotícího dotazníku mohou být použity jako pevný základ pro hledání finančních prostředků pro organizaci. Hodnotící dotazník může pomoci vzít organizaci svůj rozvoj do vlastních rukou (prostřednictvím vedeného nebo samostatného hodnocení) a začít tak proces sebereflexe. Důležité otázky Motivace: Kdo požádal o hodnocení organizace? Proč o něj bylo požádáno? Kdo jsou zainteresované strany, a jaké jsou jejich důvody pro podporu / odpor hodnocení organizace? Jak velký je závazek k hodnocení organizace ze strany vedení? Objasnění účelu: Cítí se vedení odpovědné a touží se něco naučit? - Jaké jsou specifické cíle? Rozvíjení přístupu: - Získání znalostí o organizaci jako takové a o způsobu, jakým funguje. - Hodnocení může pomoci objasnit různé seskupování se členů organizace a další vzniklé problémy, rizika a napětí. - Konzultant navrhne účastníkovi celkovou změnu přístupu, ten přizpůsobí jeho potřebám i organizaci. Dále také navrhne nový rozpočet, ve kterém jsou započítány náklady i na tyto změny. Navržení přístupu: - Stanovení problematických oblastí a vybrání vhodných indikátorů a otázek, které povedou k jejich určení a následnému řešení. Během celého procesu je třeba brát ohled na celkovou situaci organizace a její priority.

14 - Rozhodnout o tom, jak budou analyzované a zjištěné informace dále použity. Potencionální problémové oblasti: vlastnictví načasování problémy v rámci projektu samotného kontextualizace (zvážení všech souvislostí souvisejících s daným jevem či problémem, určení jeho vnitřních a vnějších vztahů, vzájemného působení a vývojových vlivů) - na základě struktury událostí směřovat hodnocení organizace - přizpůsobit vybrané testovací, zjišťovací a rozpoznávací oblasti Nástroje a metodika: Situační analýza jedná se o komplexní analýzu zachycující všechny podstatné informace a faktory (vnitřní i vnější), které ovlivňují současnou i budoucí situace organizace. Pomocí této analýzy organizace sbírá informace o svých silných a slabých stránkách, příležitostech a hrozbách. SWOT analýza - je to metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s určitým projektem. Hodnocení kapacit Metoda tří kruhů Řízené sebehodnocení Pomáhá organizacím rozpoznat jejich vlastní potenciál a rozhodnout, jak nejlépe řešit problémy, kterým čelí. Proces sebehodnocení umožňuje: - Identifikovat nedostatky v kapacitách - Představit si budoucí kapacity - Vytvořit ukazatele kapacity - Formulovat akční plán a strategie Účastníci určí prioritní kapacity, které je třeba posílit, aby se zlepšila účinnost a udržitelnost jejich činností a organizace jako celku Pro každou z těchto vybraných kapacit pak účastníci formulují vlastní ukazatele, s pomocí kterých hodnotí nejen současné kapacity, ale také sledují jejích vývoj v čase.

15 Je důležité si uvědomit, že samotný proces identifikace a stanovení důležitosti kapacit je stejně důležitý jako ukazatelé samotní. Tyto aktivity vedou k posílení analytických dovedností účastníků a vytvoření kultury učení v organizaci. Základním principem řízeného sebehodnocení je propojení probíhajícího sebehodnocení s učením a zapojením těchto procesů do organizace. Skutečná hodnota řízeného sebehodnocení je ukryta v jeho potencionálu motivovat další rozvoj organizace. Výzvou je přejít od procesu učení se k samotné akci. Tento přechod závisí do značné míry na motivaci vedení organizace něco změnit a jejich schopností přenést nadšení a odhodlání k těmto změnám na pracovníky organizace. Organizační rozvoj a změna Organizace a její vývoj je živý a neustále se vyvíjející proces Organizace jako ucelené adaptivní systémy Ucelenost: Vztahy v organizaci a jejich vzájemné působení Přizpůsobení se: proces vývoje, který může být ovlivněn zvenčí, ale není možné ho kontrolovat (zamýšlené a nezamýšlené důsledky) Vývoj organizace - Model životního cyklu - Změna v časovém vývoji organizace Plánovaná změna Jedná se o proces vedoucí k pozitivnímu náhledu na budoucnost organizace Možnost využití Beckard a Harrisova "Standardního modelu": jednoduchý nástroj pro strategické plánování hledající odpovědi na otázky: Kde jsme teď? Kde chceme být? Jak se tam dostaneme?

16 Příčiny změny Vnitřní potřeba (omezování nebo podpora): např. demotivovaný personál, vznik nových nápadů, změna vedení Vnější potřeba (omezující nebo podporující faktory): např. odnětí finančních prostředků nebo nových grantů, společenské změny (politické, ekonomické, sociální), měnící se potřeby účastníků Metoda rozboru kapacit - Pozorujte a propojujte vnitřní vnější souvislosti procesů v organizaci - Pochopte vzory, dynamiku, vztahy v organizaci - Identifikujte příčiny úspěchu a neúspěchu - Myslete jinak, rozvíjejte nové nápady Adaptivní kapacita schopnost přizpůsobit se změně - Předvídejte a aktivně reagujte na měnící se okolnosti. - Použijte informace získané z analýzy k vytvoření nových strategických aktivit. - Zapojte ponaučení získaná z předchozích aktivit do budoucích analýz a adaptačních procesů. Organizace, které jsou silné v oblasti definování problémů a přizpůsobení se, se vyznačují těmito znaky: Dlouhodobé myšlení Proaktivní chování Dobré organizační schopnosti Organizace je řízena systematicky a dynamicky Organizace, které jsou slabé v oblasti definováni problémů a přizpůsobení se, se vyznačují těmito znaky: Krátkodobé myšlení Reaktivní chování Slabé organizační schopnosti Organizace je řízena nesystematicky a staticky

17 Organizační rozvoj Aktivity zaměřené na uspořádání organizace, její testování a získání zpětné vazby na několika úrovních: Individuální úroveň: poskytnutí vedení a poradenství, pomoc při plánování kariéry, vzdělávání a odborné přípravy Úroveň skupiny: team-building a vnitřní skupinové aktivity (např. pro řešení konfliktů) Organizační úroveň: příprava změn ve vnitřním uspořádání organizace, změna v pracovních postupech Konzultační proces (může probíhat na všech úrovních) Rozvoj vedení Je třeba chápat rozdíl mezi vedením organizace, jejím managementem a správou a povinnostmi, které každé z těchto skupin náleží Soustředění pravomoci a zodpovědnosti do jediného, zpravidla nadřazeného, orgánu nebo do rukou jedné osoby či úzké skupiny osob versus předávání pravomoci a zodpovědnosti nižšímu stupni vedení = vice forem kolektivního vedení. Team Building Cílem team buildingu je podporovat týmovou práci a vytvářet nové pracovní skupiny podílející se na procesech probíhajících v organizaci. Je důležité si uvědomit, že každý člen týmů přistupuje k plnění svých úkolů jinak, stejně jako je rozlišné jejich zapojení do jednotlivých procesů. Tyto rozdíly mohou být využity ve prospěch organizace a stát se jednou z jejich silných stránek. Rozdíly lze zjistit za pomocí různých osobnostních testů, např. Belbin. Etapy reakce na změnu Odmítání Uvědomění si nutnosti Zmatenost Přijetí Testování Vyhledávání Integrace změn Obnovení

18 Předvídání odporu ke změně a jeho minimalizace: Nedůvěře zaměstnanců vůči změnám se dá předejít několika jednoduchými kroky: Zapojíte zaměstnance a hlavní zúčastněné strany do procesu změny hned od jejího začátku Vysvětlete jim, proč je nutné tyto změny provést a získejte si je tak na svou stranu Povzbuzujte je k vyjádření jejich názorů, hledejte podporu Změníte jejich vnímání změny jako hrozby na příležitost

19 Webové stránky zaměřené na řízení organizace -zaměření na spolupráci s jihem -vysvětlení vice než 400 metod řízení a teorie organizace -zlepšení organizační výkonosti, sebehodnocení (CRDI Kanada) - AUTOCAP "nástroj (vlastní hodnocení) / Tearfund (UK) zejména

20 PŘÍLOHY Kritéria pro výběr partnera (převzato z HI CB průvodce) Realizované aktivity a projekty: na jakých aktivitách se partner podílel, zda již spolu organizace spolupracovaly a jak tato spolupráce probíhala Velikost partnerské organizace z hlediska lidských, finančních a materiálních zdrojů Legitimnost a důvěryhodnost partnerské organizace: úroveň spokojenosti členů, výše důvěryhodnosti mezi zúčastněnými stranami Vztahy: spojení s vlivnými lidmi v komunitě, účast zástupců vlivných institucí na činnosti organizace (veřejné, soukromé, nevládní, média) Typ organizace: její identita (vize, ambice, motivace, organizační kultura), poslání, vnitřní struktury, systémy, procesy, způsoby práce, zaměstnanci (placení a dobrovolní pracovníci) Závazky k organizačnímu rozvoji a změnám, schopnost organizace učit se a rozvíjet se, analyzovat a přizpůsobit se Dopad činnosti organizace na cílové skupiny a příjemce Účinnost a efektivnost: vývoj a zavedení vhodných strategií, kvalita pracovního výkonu Neformální kontakty / osobní vztahy Schopnost převzít iniciativu a jednat Transparentnost: jasná interní a externí komunikace, transparentní rozhodovací proces, správné a reálné uvádění dosažených výsledků Kompatibilita s potenciálním partnerem: společné hodnoty, vize a přístup Ochota účastnit se a sdílet vlastnictví v partnerství

21 Příklad z příručky Handicap International: Handicap International popis ideálního partnerství (průvodce partnerství) - Ideální partnerství je rovnocenný vztah mezi dvěma organizacemi - Všichni zúčastnění se rozhodli vstoupit do partnerství vědomě a dobrovolně - Každý partner je do určité míry nezávislý - Oba partneři souhlasili na všech podmínkách a cílech spojených s partnerstvím - Oba partneři se vzájemně doplňují a jejich vztah je charakterizován vzájemnou výměnou informací - Vztah je založen na vzájemné důvěře a respektu - Vztah je dlouhodobý a vyvíjející se - Projektování, realizace a vyhodnocení činností se provádí společně - Pravomoc rozhodovat je sdílena - Role a odpovědnosti jsou sdíleny nebo otevřeně delegovány na základě sjednané dohody Příklady partnerství a jejich principů ve světě: Koordinace Sud (French NGDO síť): 9 kritérií kvality: - Sblížení cílů projektů - Realizace strategie probíhá za účastí všech partnerů - Oba partneři jsou zapojeni do realizace obsahové části projektu - Je vytvořena dohoda o rozdělení rolí a odpovědností pro jednotlivé aktivity a poskytování zdrojů - Doplňkové kompetence a prostředky - Vzájemnost - Dlouhodobý vztah - Lidské vztahy na kvalitní úrovni - Transparentnost (pravidelná komunikace, upřímný reporting) Save the Children UK: Principy partnerství: - Sblížení misí, hodnot a principů realizace partnerů - Účinnost partnerství - Odpovědnost - Transparentnost - Reciprocita (rovnost závazků, každý partner se zapojuje do pracovních činností a tato činnost je uznávána)

22 - Žádné skryté agendy (jasně vyjádřené motivace a cíle) - Udržitelnost - Minimalizovat očekávání partnera - Optimalizovat klíčové kompetence - Vytvořit kalendář partnerství Na semináři v Lisabonu (Duben 2013) byli účastníci dotazováni, jaké jsou podle nich znaky zdravé organizace. Níže naleznete seznam nejčastějších odpovědí: - Organizace funguje na základě předem nastavených pravidel - Organizace má jasně čitelnou misi - Průhlednost (finanční) Výroční zpráva - Oficiální registrace - Organizace se zabývá strategickým plánováním cílů - Organizace si je vědoma vlastních kapacit - Správa organizace je na dobré úrovni - Manažerské účetnictví - Finanční plánování (předpoklad) - Organizace používá k měření finančních toků cash flow - Zaměstnanci organizace mají rozdílné schopnosti, jsou jiných národností a věku - Nespoléhat na jednu osobu - Organizace má dobré vztahy s bankou - Organizace má možnost půjčit si peníze - Organizace umí využívat granty a jiné příspěvky - Organizace má dobrou pověst mezi ostatními členy komunity (nevládní organizace, soukromé společnosti, místními úřady, banky, sítě, dobrovolné org., jiné org )

23 KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ - Organizace není izolována od ostatních - Organizace má zajištěné pojištění i zákonnou odpovědnost - Organizace dodržuje standardy kvality (ISO) - Organizace provádí proces hodnocení - Organizace má kvalitní vnější komunikační systém (webové stránky, brožury ) - Organizace má kvalitní vnitřní komunikaci-- CRM = řízení vztahů se zákazníky - Organizace umí analyzovat svou cílovou skupinu - Organizace je otevřená novým myšlenkám / změnám - Řízení lidských zdrojů je v organizaci na vysoké úrovni - Podnikatelský plán se více zaměřuje na finanční metody, kdežto akční plán se pojí s pokročilejším stádiem životního cyklu organizace, kde hledá řešení případných problémů.

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

Podpora dalšího vzdělávání personálu

Podpora dalšího vzdělávání personálu Zavedení rámců pro zajištění kvality v odborném vzdělávání a přípravě se stalo v současných letech prioritou. Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy se v počátečních fázích zavádění svých přístupů

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Projektové a grantové řízení

Projektové a grantové řízení Dodatek č. 5 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor -41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 20 - platnost od 1. 9. 2015 Projektové a grantové řízení je volitelný předmět

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Management

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov MěÚ Benešov Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov Mgr. Bc. Miluše Stibůrková tajemnice MěÚ Benešov E-mail: stiburkova@benesov-city.cz Telefon: 317 754 144, 317 754 145 Městský úřad Benešov

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

1/2. Peer Review Criteria. Oblast kvality: Mezinárodní aktivity. Final version Plánování mezinárodních aktivit

1/2. Peer Review Criteria. Oblast kvality: Mezinárodní aktivity. Final version Plánování mezinárodních aktivit 1/2 Peer Review Criteria Oblast kvality: Mezinárodní aktivity Final version 13.9.2016 Plánování mezinárodních aktivit 1. VET college má mezinárodní strategii nebo je součástí celkové organizační strategie

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Strategické plánování a řízení obcí a krajů (strategický přístup, strategické řízení nebo strategické plánování?)

Strategické plánování a řízení obcí a krajů (strategický přístup, strategické řízení nebo strategické plánování?) Konference: MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA Praha, 15. 9. 2016 Strategické plánování a řízení obcí a krajů (strategický přístup, strategické řízení nebo strategické plánování?) doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Krnov, 2. listopadu 2016 www.zdravamesta.cz/ps2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Podpora řízení kvality v ÚSC Ing. Lenka Švejdarová

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky. Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s.

Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky. Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s. Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s. Trocha historie 1992 vznikají první Mateřská centra a Centra pro rodinu, služby pro rodinu jsou nazírány

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Prvního sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se do 31. 5. 2011 zúčastnilo 33 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 58%

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

Studie uživatelů modelu CAF

Studie uživatelů modelu CAF Studie uživatelů modelu CAF Úvod Vážené dámy, vážení pánové, Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, souvisejícího se Společným hodnotícím rámcem (model CAF). Cílem tohoto dotazníku

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Návrh postupu Tvorby Komunitního plánu

Návrh postupu Tvorby Komunitního plánu Návrh postupu Tvorby verze 1 21. 1. 2014-1 / 6 - OBSAH Obsah... 2 1 Popis postupu tvorby... 3 2 Schéma postupu tvorby... 5 3 Přehled dílčích výstupů komunitního plánování... 6-2 / 6 - 1 POPIS POSTUPU TVORBY

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem

Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem Na přiložené lince najdou zájemci originál Kompendia v plném rozsahu v anglickém jazyce: http://www.csr training.eu/en/csr training/ Kompendium bylo vytvořeno

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více