Personální management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personální management"

Transkript

1

2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012

3 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB- TU Ostrava, OP VK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2012 Autor: Mgr. Markéta JANÍKOVÁ Recenzoval: RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA ISBN

4 Obsah 1 Úvod Funkce a úkoly personálního managementu Komunikace a pracovní vztahy Analýza pracovních míst Nábor, získávání, výběr pracovníků Úvod do firemní kultury Mechanismy adaptace ve vztahu k firemní kultuře Role zakladatele, leadera Vytváření (ne)formálních skupin Osobnost zaměstnance Vzdělávání pracovníků Hodnocení pracovníků Kariéra v organizaci Literatura Přílohy... 89

5 1 Úvod Studenti, dostává se vám do rukou studijní text, který by vám měl poskytnout jednoduchou orientaci týkající se vybraných koncepcí, úkolů a činností personálního managementu ve vztahu k firemní kultuře. Po jeho přečtení nebudete odborníky na personální management, což ani není cílem této publikace, ale získáte základní vhled do problematiky řízení lidských zdrojů a osvojíte si důležité pojmy a kategorie, které pro vás mohou být vodítkem při dalším studiu organizačního chování či při hlubším zájmu o téma firemní kultury jako takové. Studijní opora zahrnuje 12 kapitol. Nejprve se seznámíte s funkcemi a úkoly personálního managementu, dále se zaměříme na komunikaci a pracovní vztahy. Dozvíte se také, jaké jsou náležitosti analýzy práce a pracovních míst. Zvláštní pozornost věnujeme náboru nových pracovníků, mechanismům adaptace ve vztahu k firemní kultuře, roli leadera při utváření, změně a předávání firemních hodnot či formování osobnosti zaměstnance a využití osobnostního potenciálu zaměstnanců pro rozvoj firmy. Podrobněji probereme rovněž vytváření (ne)formálních skupin v organizaci, rozdíly mezi skupinou a týmem, zásady týmové spolupráce apod. V posledních třech kapitolách se budeme zabývat metodami vzdělávání a hodnocení pracovníků a možnostmi kariérového růstu v organizaci. V závěru každé kapitoly naleznete otázky, které byste na základě přečtení daného oddílu měli být schopni zodpovědět, a také odkazy na literaturu, která se danou problematikou podrobněji zabývá. 5

6 2 Funkce a úkoly personálního managementu Po prostudování kapitoly budete schopni definovat pojem management, umět určit základní funkce a úkoly personálního managementu, CÍL vymezit hlavní personální činnosti Management, personální management, personální práce, řízení lidských zdrojů, personální činnosti. KLÍČOVÁ SLOVA 2.1 Vymezení pojmu management Management můžeme obecně charakterizovat jako souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byl zabezpečen chod organizace. (Veber, 2009, s. 19) Náplní managementu je pak koordinace pracovních aktivit zaměstnanců tak, aby byly uskutečněny účinně a efektivně. (Robbins, 2004, s. 23) Účinnost souvisí s užitím zdrojů (prostředků), efektivita pak s úspěšností při dosahování cílů viz Obrázek č. 1 Účinnost a efektivita managementu. účinnost (prostředky) užití zdrojů malé ztráty efektivita (výstupy) dosažení cílů maximální zisky Manažeři usilují o: nízké ztráty zdrojů (vysoká účinnost) maximální dosažení cílů (vysoká efektivita) Obrázek č. 1. Účinnost a efektivita managementu (Robbins, 2004, s. 24). Management je pojímán jako (srov. Jedinák, Mládková, 2009, s ): specifická aktivita (činnost) soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, které manažeři používají ke zvládnutí specifických činností 6

7 (tzv. manažerských funkcí), mobilizace a aktivizace zdrojů, mobilizace věcných a lidských činitelů k dosažení organizačních cílů, skupina vedoucích (řídících) pracovníků manažeři (tj. ti, kteří řídí organizaci a mají k tomu potřebné pravomoci a odpovědnost), vědní obor praktická, interdisciplinární vědní disciplína čerpající poznatky z jiných oborů. 2.2 Manažerské funkce Manažerské funkce jsou typické činnosti, které každý manažer při své práci vykonává. Můžeme je dělit na (srov. Jedinák, Mládková, 2009, s ): postupné: plánování (stanovení cílů a postupu jejich dosažení), organizování (zabezpečení zdrojů a dalších podmínek pro plnění cílů), přikazování (přidělování úkolů), koordinace (slaďování činností) a kontrola (vyhodnocení výsledků, srovnání s původním plánem), průběžné: analýza řešených problémů (zjišťování podstaty problému), rozhodování (výběr varianty) a implementace (realizace rozhodnutí). Personální funkce jsou pak typické činnosti, které manažeři provádějí v souvislosti s plánováním a řízením lidských zdrojů v organizaci Úkoly personálního managementu Jestliže úlohou managementu obecně je zajistit hladký chod organizace, pak úlohou personálního managementu je vést lidi takovým způsobem, aby organizace fungovala a byly naplňovány její cíle. Úkoly personálního managementu v obecné rovině jsou: zvýšení produktivity, zvýšení spokojenosti pracovníku, zlepšení rozvoje zaměstnanců, zvýšení připravenosti na změny apod. Na nižší úrovni obecnosti se personální management snaží o vytvoření souladu mezi počtem a strukturou pracovníků a pracovních míst, o optimální využívání sil v organizaci, formování týmů, dobrých pracovních vztahů a personální a sociální rozvoj zaměstnanců. Personální management tak přispívá ke zvýšení produktivity organizace na dvou liniích: hledáním lepších způsobů plnění cílů a zlepšováním kvality pracovního života zaměstnanců. Lidské zdroje, jak se ukazuje, mohou být významnou konkurenční výhodou, mohou podstatně navýšit tržní hodnotu firmy. Platí to v případě, když je s lidskými zdroji patřičně nakládáno a teze - lidé jsou naším největším aktivem - není jen prázdnou frází. 7

8 2.2.2 Vymezení personální práce Pojem personální práce je různými autory chápán různě, někteří rozlišují personální práci (souhrn činností prováděných v organizaci zaměřený na člověka v pracovním procesu) a personalistiku (obor činnosti, profese), někteří oba pojmy používají synonymně. Obecně můžeme říci, že personální práce vyjadřuje převládající přístup organizace k vedení a řízení lidí. Používá se tak k označení práce samotného personalisty (personálního oddělení) i vedoucích pracovníků vykonávajících operativní personální činnosti. (Dvořáková, 2007) Personální práce se týká péče o jednotlivce i skupiny, jedná se o získávání, formování zaměstnanců, koordinaci jejich činností i podporu jejich profesního a sociálního rozvoje Personální činnosti Personální činnosti provádí personální útvar, popř. personalisté s ohledem na cíle organizace, firemní a personální strategii. Veškeré personální aktivity prováděné v organizaci souvisí s jednou ze tří oblastí, a to s: náborem, výběrem a získáváním nových pracovníků, péčí o stávající zaměstnance, rozmisťováním a odchodem pracovníků. Nejčastěji jsou uváděny tyto činnosti (srov. Jedinák, Mládková, s. 75): analýza práce, pracovních míst, vytváření pracovních úkolů, plánování lidských zdrojů, získávání, výběr a přijímání zaměstnanců, rozmisťování zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, hodnocení a odměňování pracovníků, motivování a odměňování zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, pracovní vztahy a péče o pracovníky, komunikace, tvorba a implementace personálního informačního systému. Jak byste vysvětlili pojem management? Jaké jsou hlavní úkoly personálního managementu? OTÁZKY 8

9 Jaké činnosti manažer vykonává v rámci postupných a průběžných manažerských funkcí? ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Část I, Řízení lidí, s BEDRNOVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, s. ISBN Odd. II, Personální řízení v podniku, s LITERATURA KE KAPITOLE DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN JEDINÁK, Petr, MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN

10 3 Komunikace a pracovní vztahy Po prostudování kapitoly budete znát základní typy komunikace, umět vysvětlit význam komunikace a dostatečného přenosu informací pro efektivní řízení v organizaci, CÍL umět identifikovat nejčastější chyby a bariéry v komunikaci, schopni reprodukovat zásady efektivní komunikace. Sociální komunikace, komunikátor, komunikant, verbální a neverbální komunikace, komunikační styl, komunikační bariéry. KLÍČOVÁ SLOVA 3.1 Typy komunikace Velká část všech našich interakcí se odehrává prostřednictvím hovoru, konverzace. Hovoříme o sociální komunikaci. Průběh sociální komunikace (tedy jejího podtypu dialogické komunikace) je patrný z Obrázku č. 2. Obrázek č. 2. Schéma komunikačního procesu (Robbins, 2004, s. 265). Vysílající (vysílač, odesílatel) předává zprávu, sdělení příjemci prostřednictvím určitého média (komunikačního kanálu) a sdělení se snaží zakódovat tak, aby mu příjemce porozuměl. Příjemce sdělení dekóduje a poskytuje přímou zpětnou vazbu, čímž se zjistí, 10

11 zda došlo k pochopení informace či ne. Může dojít k nepochopení kvůli tzv. komunikačním šumům, které nějakým způsobem zkreslí, potlačí nebo omezí význam a rozsah přenášeného sdělení. Chyby v komunikaci mají různé příčiny, roli může hrát osobnost komunikačních aktérů (např. nedostatečná úroveň komunikačních dovedností), nevyhovující prostředí (vnější bariéry, nevhodný komunikační kanál - médium) či nepochopení situace, kontextu. Rozlišujeme komunikační bariéry vnější, kam řadíme vyrušení někým třetím, vysokou hladinu hluku či rozptylující hlasové či sluchové podněty, a vnitřní. Mezi vnitřní bariéry patří například snaha o ignorování informací, které nechceme slyšet, neúcta ke komunikačnímu partnerovi, nepozornost, rychlá mluva, kulturní rozdílnost apod. Podrobnější přehled základních externích a interních bariér v komunikaci viz Příloha č. 1. Z hlediska počtu komunikujících aktérů a také podle toho, v jaké rovině se komunikace odehrává, můžeme rozlišit tyto typy komunikace (srov. Tureckiová, 2004, s. 115, srov. Jirák, Köpplová, 2007, s. 16): intrapersonální (vedeme dialog sami se sebou, řešíme vnitřní dilema apod.), interpersonální (komunikace mezi dvěma až třemi jedinci, průběh tzv. face to face, bezprostřední zpětná vazba), skupinová (komunikace uvnitř skupiny), meziskupinová (komunikace mezi ustavenými skupinami), veřejná/celospolečenská (sdělení je určeno širší veřejnosti, může jít o politické shromáždění, ale i o přednášku, řadíme sem i komunikaci masovou což je komunikace prostřednictvím masových médií). Komunikovat lze různou formou. Podle toho, zda komunikujeme prostřednictvím řeči, jazyka či beze slov rozlišujeme komunikaci: verbální (slovní, komunikace za použití jazyka, řeči), neverbální (neslovní, komunikujeme prostřednictvím gest, pohybů těla, výrazů tváře). Neverbální komunikace je tvořena následujícími složkami (srov. Tureckiová, 2004, s. 121): kinezika (pohyby těla: mimika-výrazy obličeje, gestika-pohyby rukou, posturologie-držení těla, postoje), proxemika (komunikace prostřednictvím přiblížení či oddálení těla, vyjádření tělesné vzdálenosti v prostoru), haptika (komunikace pomocí dotyků), 11

12 oční kontakt, další čichové či tepelné podněty (doprovodem neurofyziologických procesů pocení, červenání apod.). Abychom si mohli porozumět (najít společnou řeč), musíme znát kontext dané konverzace (jakési sdílené znalosti v pozadí), přikládat věcem podobný význam (popř. vědět, jaký význam ostatní partneři v komunikaci dané věci přikládají), svou roli hraje taktéž forma jazyka použitá při hovoru (těžko si pohovoříme, když někomu nebudeme rozumět třeba z důvodu toho, že používá odborné výrazy, které jsou pro nás neznámé a nesrozumitelné) a sociální pozice komunikujících. Neverbální projevy většinou doplňují (zvýrazňují) to, co říkáme slovy, mohou ale stát i samostatně (když vyjdete od zkoušky se vztyčeným palcem, všichni pochopí, že jste uspěli). Opět je ale důležité, aby ostatní znali význam daného gesta. Některé projevy jsou vrozené (např. vyjadřování základních emocí jako je smutek, radost), jiné jsou naučené (kulturně podmíněné). V žádném případě nejde tedy jen o to, co říkáme, ale i jakým způsobem to říkáme (jak se u toho tváříme, jaký tón hlasu použijeme apod.). Podle některých teorií komunikujeme až z 85% neverbálně, obsahová stránka řeči (co?) hraje roli pouze z 15%. Důležité ovšem je, aby verbální a neverbální projevy byly v rovnováze, korespondovaly spolu. Těžko někoho přesvědčíme, že jsme úplně v klidu, když budeme neustále nervózně ťukat tužkou do stolu, zcela jistě ani nevzbudíme důvěru slovním vyjadřováním sympatií při obranném postoji zkřížených paží před tělem apod. Zajímavostí je, že v případě rozporuplnosti slovních informací a signálů těla, máme podvědomou tendenci věřit spíše řeči těla. 3.2 Firemní komunikace, přenos informací Firemní komunikace je podtypem komunikace sociální, odehrává se uvnitř firmy a propojuje zaměstnance na všech úrovních organizační struktury. Při předávání informací vybíráme: optimální média přenosu (formu komunikace), vhodný informační kanál. Způsob předání informace volíme s ohledem na to, jakého komunikačního efektu chceme dosáhnout. Některé informace tak předáváme ústní formou, některé písemnou formou či elektronicky. Komunikovat můžeme také vizuálně prostřednictvím popisků (verbální rovina), grafů, fotografií, diapozitivů (neverbální rovina) apod. Na základě volby komunikačního kanálu (informačního toku) dělíme firemní komunikaci na komunikaci: vertikální: jedná se o komunikování mezi různými úrovněmi organizační hierarchie - shora dolů či zdola nahoru, v organizacích s převládající komunikací 12

13 sestupnou je řízení postaveno převážně na přikazování, opakem je organizace participativní povzbuzující komunikaci vzestupnou s důrazem na zpětnou vazbu, dostatečnou informovanost a spolupodílení se zaměstnanců na rozhodování, horizontální: komunikování mezi útvary na stejných úrovních či v rámci jednoho oddělení nebo útvaru, tento typ komunikace je typický pro firmy s progresivními formami organizačních struktur (divizionální, maticová), pružnost a týmová spolupráce, diagonální: napříč úrovněmi, mezi pracovníky různých oddělení a různých úrovní, komunikace v rámci projektového řízení, neformální komunikace mezi zaměstnanci. V případě tvorby firemní komunikační strategie dochází k posuzování toho, co chce sdělit vedení, toho, co chtějí slyšet zaměstnanci a problémů, které se mohou vyskytnout při komunikačním procesu (sdělování a přijímání informací). Důležité je, aby zaměstnanci byli informováni včas a dostatečně o záležitostech, které se jich týkají (komunikace shora), aby měli možnost se k nim vyjádřit (komunikace zdola). Jak se ukazuje v praxi, úspěšnost organizací souvisí s jejich komunikační otevřeností a množstvím relevantních informací, které jsou sdělovány. Relevantních proto, že nejde o kvantitu předávaných informací, ale o jejich kvalitu. Pracovníci by neměli být zahlcováni nedůležitými informacemi, které se jich třeba ani netýkají, ale určitě by měli mít dostatek informací, které potřebují ke své práci a které souvisí s jejich fungováním v organizaci či s dalším směřováním organizace jako takové. Firma má pak několik možností, jak dané informace pracovníkům sdělit, časté je informování prostřednictvím intranetu, firemních nástěnek, věstníků či oběžníků, v rámci porad či týmových brífinků Komunikační styly a komunikační dovednosti Vhodný komunikační styl vybíráme s ohledem na situaci, ve které se komunikace odehrává, a s ohledem na typ komunikačního partnera (či partnerů). Rozlišujeme tyto komunikační styly (Durdová, 2010, s. 52): konvenční: používaný v situacích, kdy je způsob jednání vymezen společenskými pravidly (kondolence, gratulace, představování se apod.), konverzační: cílem je předat si informace, může se jednat o popovídání přátel u kávy i pracovní jednání, operativní: prostřednictvím tohoto stylu zvládáme běžné životní situace (návštěva lékaře, nákup v obchodě, vyřizování na úřadech apod.), 13

14 vyjednávací: slouží k řešení problémů, používáme ho v případech, kdy se potřebujeme na něčem dohodnout, přesvědčit o našich názorech, prosadit své zájmy, může jít o vyjednávání podmínek rozvodu, smlouvání o ceně, pracovní vyjednávání s partnery, kolegy apod., osobní (intimní): tento styl používáme při uspokojování základních životních potřeb sebeprosazování se, je spojen s určitým emočním vyjádřením. Úspěšní manažeři jsou schopni volit komunikační prostředky a typ komunikace podle toho, s jakým typem lidí hovoří. Ukazuje se, že působení na různé typy lidí vyžaduje různý přístup. Můžeme identifikovat čtyři základní typy lidí: analytický typ: lidé tohoto typu se soustředí na údaje, fakta, detaily, důležité pro ně je vidět postup, jsou systematičtí, logičtí, bývají ale také chladní, necitliví, pomalu se rozhodují (bývají to účetní, administrátoři, finančníci atd.), pragmatický typ (označován též jako řídící): pro tento typ lidí je důležité využití v praxi, jsou rozhodní, pohotoví, v komunikaci ale mohou být až agresivní, tvrdí a bezohlední, sociabilní (přátelský) typ: lidé tohoto typu jsou zaměřeni na tvorbu dobrých vztahů, jsou velice komunikativní a vstřícní, dají hodně na první dojem a stěžejní je pro ně forma podávaných informací, jsou také ale poddajní a nerozhodní, extrovertní (někdy též expresívní) typ: do tohoto typu patří lidé energičtí, společenští, přesvědčiví a nadšení, rádi jsou středem pozornosti, neustále se kolem nich něco děje, bývají ovšem také roztěkaní, nespolehliví, nedbalí apod. Při posuzování partnera v komunikaci se snažíme identifikovat komunikační zaměření partnera a následně jej zařadit k určitému komunikačnímu typu. Forma komunikace (popř. prezentace) je pak dána jednak komunikační strategií, cílem (čeho chceme dosáhnout), jednak typem lidí, pro které je dané sdělení určeno. Určitá úroveň komunikačních dovedností je jedním z předpokladů úspěšnosti v celé řadě činností, platí přitom, že komunikačním dovednostem se dá naučit, byť některé typy osobnosti si osvojí tyto dovednosti lépe než jiné. Mezi základní komunikační dovednosti patří: asertivní komunikace, naslouchání, kladení otázek, vyjednávání, verbální a neverbální projevy Vyjednávání a zásady efektivní komunikace V rámci vyjednávání se snažíme prosadit své zájmy s cílem dosáhnout určité dohody. Každému vyjednávání by mělo předcházet ujasnění si cíle, měli bychom vědět, čeho chceme 14

15 dosáhnout (krátkodobého efektu, dlouhodobější perspektivy, lepší pozice, výhodnějších platebních podmínek atd.). Také je třeba věnovat určitý čas podrobné přípravě, snažíme se zjistit maximum informací o partnerovi (internet, reference), připravíme si možné alternativy, které by mohly nastat, stanovíme si limity hlavně minimum, na které jsme ochotni ještě přistoupit. Vyjednávání by mělo skončit výsledkem výhra-výhra obě strany musely částečně slevit ze svých požadavků, ale získaly pro sebe to, co považovaly za důležité. Základními dovednostmi při smlouvání jsou: schopnost odhadnout, co protistrana chce nejvíce, na čem jí naopak nezáleží, ve které oblasti jsou největší možnosti pro vyjednávání, schopnost neprozradit naše skutečné zájmy a cíle, pružně reagovat na průběh jednání (v rámci reálných možností slevovat ze svých požadavků či rozšiřovat původní nabídku), respekt k názorům druhého (i v případě nesouhlasu), citlivost k náladám protistrany a změnám ve směru ubírání jednání. Nejen při vyjednávání uplatníme následující zásady efektivní komunikace: individuální přístup, jasnost a srozumitelnost, používání věcných argumentů, soustředěnost na partnera v komunikaci, trpělivost a sebekontrola, aktivní naslouchání druhému (např. doplňující otázky, ale ne skákání do řeči a neustálé přerušování), empatie, klidné přijetí kritiky atd Problematika kritiky, zvládání konfliktů Kritika vychází z hodnocení, posuzování či oceňování výkonu pracovníků, způsobu, jakým pracují apod. Je třeba rozlišovat, co bylo příčinou chybného výkonu neznalost, kvalifikační nedostatky či nedbalost. V případě nedostatku znalostí a dovedností je na místě snaha o doplnění těchto znalostí a posílení dovedností formou výcviku, školení a jiných vzdělávacích a rozvojových aktivit. Kritika by měla být nestranná, oprávněná, vhodným způsobem sdělená a věcná, měla by být založena na prokazatelných faktech. Výsledkem kritiky by mělo být uvědomění si chybového jednání a dohoda ohledně způsobů nápravy (popř. sankcí). Vždy by ale mělo platit, že chválíme veřejně, kritizujeme v soukromí. Reakce na kritiku závisí na (ne)oprávněnosti kritiky, na způsobu podání kritických informací, na osobnosti kritizovaného a mohou být asertivní, agresivní či pasivní. 15

16 Konflikt označuje situaci, ve které dojde ke střetnutí dvou nebo více protichůdných či navzájem se vylučujících snah či tendencí. Konflikty jsou nedílnou součástí života. Příčiny konfliktů mohou spočívat v osobnosti a sociálním chování jedinců, v nedorozumění, ve špatném výběru pracovníků, ve stylu vedení, v pracovních podmínkách atd. Důležitá je anatomie konfliktu, každý konflikt v sobě zahrnuje dvě roviny (Čakrt, 2009, s. 165): věcnou (co je předmětem sporu), a vztahovou či pocitovou (jak to mezi námi je). Přičemž pocitová rovina předchází té věcné. Jiří Plamínek rozlišuje dva druhy konfliktů - spor a problém. Spor je konflikt, při kterém se snažíme prosadit svá řešení, problém je konflikt, ve kterém všechny zúčastněné strany neusilují o prosazení svého řešení, ale o nalezení dobrého řešení. (Plamínek, 2009, s. 19) Můžeme tedy říci, že problém je konflikt převedený do věcné roviny, zbavený emocí. Problémy můžeme řešit racionálně. Pro zvládnutí sporu je třeba jej nejprve zbavit emocionální slupky, dostat se k věcnému jádru, depersonifikovat jej, neboť dokud jsou lidé zmítáni emocemi, nejsou schopni vnímat racionální argumenty. Jaké rozlišujeme typy komunikace? Jsou neverbální projevy vrozené, nebo sociálně a kulturně podmíněné? Co je podstatou vyjednávání? OTÁZKY Jakou podobu by měla mít kritika? BĚLOHLÁVEK, František, KOŠŤAN, Pavol, ŠULEŘ, Oldřich. Management. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN X. Kap. 19. Komunikování, s PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání. 2. aktualizované vydání knihy Jak řešit konflikty. Praha: Grada, s. ISBN LITERATURA KE KAPITOLE KOUBEK, Jiří. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a doplněné vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Kap. 11, Pracovní vztahy, s

17 4 Analýza pracovních míst Po prostudování kapitoly budete schopni definovat pojmy: popis a specifikace pracovního místa, rozšiřování a obohacování práce, specializace či rotace práce, schopni identifikovat a popsat metody a techniky analýzy práce, CÍL znát vybrané přístupy k vytváření pracovních míst. Popis práce, specifikace pracovního místa, rozšiřování práce, obohacování práce, posilování pravomocí, rotace práce, screening práce, assesment funkčního místa, job description, job profile. KLÍČOVÁ SLOVA V každé organizaci je třeba rozdělit práci mezi pracovníky a koordinovat jejich činnost tak, aby bylo dosaženo organizačních cílů. Každý zaměstnanec pak vykovává určité činnosti, které přísluší jeho pracovní pozici. Hovoříme o organizační struktuře. Z organizační struktury se odvozuje pracovní náplň jednotlivých oddělení a následně pak i obsah činností jednotlivých pracovních míst. Pracovní místo je definováno (Bělohlávek, 1996, s. 290): organizační strukturou (postavení pracovníka na hierarchii), popisem práce (konkrétní pracovní činnosti ve spojitosti s daným pracovním místem). Pracovní místo je nejmenší jednotkou organizační struktury a je tvořeno souborem úkolů, které plní jedna určitá osoba. 4.1 Vytváření pracovních míst, analýza pracovního místa Vytváření pracovních míst je proces definování konkrétních pracovních činností a úkolů a jejich seskupování do základních prvků organizační struktury do pracovních míst. Jedná se o specifikaci obsahu, metod a vztahů pracovního místa. (Armstrong, 2007, s. 279) Cílem tohoto procesu je: uspokojit požadavky organizace (produktivita, efektivita, kvalita), uspokojit potřeby držitelů pracovních míst (individuální zájmy, iniciativa, participace, rozvoj). 17

18 Vytváření pracovních míst začíná analýzou pracovního místa a pracovních úkolů. Produktem analýzy práce je popis práce, pracovního místa. Z tohoto popisu jsou pak odvozeny požadavky, které pracovní místo klade na pracovníka, někteří autoři hovoří o specifikaci pracovního místa. Analýza pracovních míst je zaměřena na zjišťování, analyzování a archivaci informací o úkolech, metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává. Výstupem analýzy práce, jak již bylo řečeno, je popis práce. Tento popis může nabývat různých podob. Výsledky analýzy můžeme následně použít: k hodnocení zaměstnanců, jejich motivování či odměňování, na odstranění nežádoucích pracovních požadavků, jako základ pro plánování budoucích potřeb pracovníků, při výběru uchazečů nových zaměstnanců apod Metody a výstupy analýzy práce Informace o pracovních místech a pracovních úkolech můžeme získat pozorováním pracovních aktivit konkrétních zaměstnanců (časové a pohybové studie, technika kritických incidentů), pohovorem, dotazníkovým šetřením či na základě osobního záznamu pracovníků. Mezi nejstarší formy (metody) popisu práce patří (Hroník, 2007, s ): profesiogram: soustředí se na pracovníka a na požadavky, které dané pracovní místo na pracovníka klade (psychické potřebné vlastnosti a schopnosti, fyzické odolnost vůči vnějším vlivům, síla, statické zatížení apod.), v případě profesiogramů nejde ani tak o popis práce, jako spíše o výčet kompetencí (způsobilostí), které by měl daný pracovník mít, aby mohl úspěšně vykonávat danou práci - tj. specifikaci pracovního místa, katalog prací: se zaměřuje na pracovní činnosti a pracovní podmínky, katalog prací podle povolání a stupňů obsahuje 893 povolání rozlišených dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce a podle typu činností, od ledna 2004 platí nový katalog obsahující charakteristiky 16 platových tříd (podrobné vymezení platových tříd a stupňů naleznete v knize Františka Hroníka Jak se nespálit podruhé. Strategie a praxe výběrového řízení). Mezi novější a pružnější nástroje analýzy práce a popisu pracovního místa můžeme dle Hroníka zařadit: screening práce: analýza situačních podmínek práce, 18

19 assessment funkčního místa: komplexní a velice podrobný popis pracovního místa zaměřující se jak na náplň práce a činnosti, které jsou s prací spojeny, tak na kvalifikační požadavky a psychologické nároky práce, job description: popis pracovní funkce, výčet činností a aktivit spojených s konkrétní pracovní pozicí, co člověk dělá, job profil: kombinace výčtu pravomocí a potřebných kompetencí, co člověk potřebuje, aby svou práci dělal dobře. 4.2 Změny v pojetí pracovního místa, přístupy k vytváření pracovních míst Hierarchické organizační struktury staví na podrobně a jasně definovaných pracovních místech. Každý pracovník zná své pravomoce i odpovědnost, ví, jaké činnosti a jak má vykonávat. Takové to uspořádání odpovídá např. Weberovskému typu byrokratického řízení a vychází z mechanistického přístupu, který klade důraz na úzkou specializaci pracovních úkolů i pracovních míst, detailní rozpracování pracovních postupů apod. Mechanistický přístup k vytváření pracovních míst je vhodný ve stabilních podmínkách, při stále se opakující práci či při využívání méně kvalifikované pracovní síly. Pracovníci takto krátkodobě dosahují vysokého výkonu, dlouhodobě dochází ale k jednostranné zátěži. Problematická je také nepružnost takovéto organizace, horší schopnost reagovat na změny. V současném světě plném nečekaných změn je na místě nové, flexibilnější pojetí pracovních míst, ve kterém dochází v závislosti na změně okolních podmínek k obměně popisů práce, eliminaci specializace (nestačí úzký profesní profil, vyžadován je aspoň minimální přehled v několika oblastech) a vytváření interdisciplinárních týmů napříč organizační strukturou (komplexní řešení problémů, projektové týmy). Ve snaze o využití celkového lidského kapitálu a uspokojení potřeb seberealizace jednotlivých zaměstnanců popis práce přestává být neměnnou skutečností. Takovéto pojetí nutně musí stavět na dostatečně motivovaných a kompetentních zaměstnancích. Z předpokladu, že nejlepším stimulem je motivující práce, vychází motivační přístup. Motivuje práce, která je rozmanitá, komplexní, významná, umožňující autonomii při rozhodování, je spojena s možností se vzdělávat a dále rozvíjet. Proces vytváření pracovních míst a pracovních úkolů je tedy bezprostředně spojen s problematikou motivace a motivování zaměstnanců. Důležitá je především vnitřní motivace zaměstnanců stojící na vnitřním uspokojení z práce. V praxi se používá několik základních přístupů k vytváření pracovních míst (Armstrong, 2007, s ,Dvořáková, 2007, s ): rotace práce, integrace úkolů (rozšiřování obsahu práce a obohacování práce), 19

20 vytváření autonomních pracovních týmů, vytváření systému vysoce výkonné práce. Cílem rotace práce je snížit monotónnost práce a zvýšit její rozmanitost prostřednictvím přemístění pracovníka na jiné pracovní místo či jiný pracovní úkol. Tento přesun může být krátkodobý (denní, týdenní) i dlouhodobý (měsíce, roky). Můžeme rozlišit rotaci horizontální (pohyb na stejné úrovni řízení mezi různými útvary), vertikální (přesun na jinou úroveň řízení) či diagonální (pohyb napříč štábními a línovými útvary, např. ze mzdového oddělení do divize). Následkem rotace dochází ke zvýšení flexibility zaměstnanců firmy, poznání problémů v souvislostech, nevýhodou je dlouhý čas adaptace a zapracování na novém místě či pokles pracovního výkonu. V rámci integrace práce dochází k seskupování pracovních úkolů, a to na dvou úrovních (Dvořáková, 2007, s ): horizontálně: hovoříme o rozšiřování obsahu práce, pracovník plní většinou více úkolů stejné či podobné povahy a náročnosti, vertikálně: hovoříme o obohacování pracovních úkolů nejčastěji prostřednictvím přidání pravomocí, a to formou delegování pravomocí a odpovědnosti (pravomoci jsou delegovány na podřízené, kolegy, jedná se spíše o jednorázové a dočasné akce) či posilováním pravomocí (trvalé zmocnění rozhodovat se samostatně). Pozitivními efekty integrace práce jsou zvýšení flexibility pracovníků, lepší využití lidského kapitálu, zrychlení procesu rozhodování apod. Jsou ale případy, ve kterých integrace práce nevede ani ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců, ani nepřispívá k jejich motivaci k práci. Jsou totiž lidé, kteří v práci neusilují o seberealizaci a posílení svých pravomocí odmítají. V tomto kontextu za zmínku stojí známá McGregorova Teorie X a Teorie Y zaměřující se na dva styly řízení, potažmo dva typy přístupu zaměstnanců k práci: Teorie X předpokládá, že průměrný pracovník chce mít klidné pracovní podmínky, vyhýbá se pracovním povinnostem, které jsou navíc, vyhovuje mu být řízený. U takového pracovníka musí být důkladná kontrola, disciplína, autoritativní a direktivní styl řízení. Teorie Y předpokládá pracovníka se vztahem k práci ve firmě, který aktivně uplatňuje své znalosti, seberealizuje se, je schopen se sám rozhodovat. V tomto případě je na místě demokratický či liberální styl vedení. Autonomní týmy pracují na splnění nějakého konkrétního pracovního úkolu. Rozsah autonomie může být různý: od samostatného plánování úkolu přes určení metod a způsobů 20

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Sociologie managementu

Sociologie managementu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Sociologie managementu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Měření efektivity implementace změny firemní kultury

Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bakalářská práce Autor: Váchal Jan Management malého a středního podnikání Vedoucí práce:

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4.

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4 Obsah ABECEDA MANAGEMENTU 1. kapitola Základní pojmy managementu 2. kapitola Strategický

Více

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz)

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) Personální řízení podniku Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) 1 Program dnešního setkání Organizační záležitosti Úvod do PŘP Pracovní vztahy 2 zkouška Písemný test obsahuje 25 testových

Více