říjen 2012 Rozhovor s Mgr. Pavlem Špačkem Dobrovolníci na olympiádě Diagnostické centrum PALESTRA Historie Olympijských her

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "říjen 2012 Rozhovor s Mgr. Pavlem Špačkem Dobrovolníci na olympiádě Diagnostické centrum PALESTRA Historie Olympijských her"

Transkript

1 Rozhovor s Mgr. Pavlem Špačkem Dobrovolníci na olympiádě 2 říjen 2012 Diagnostické centrum PALESTRA Historie Olympijských her

2 Milí čtenáři, v rukou držíte druhé číslo časopisu Palestra, které se nemohlo vyhnout top tématu roku 2012, čímž byly Olympijské hry. Olympijské hry vznikly na antické půdě a jejich proměna až do dnešní podoby je obrovská. Z původních Olympijských her nám zůstaly pouze památky, které si můžeme prohlédnout v knihách. Kromě zajímavostí z letošních her najdete uvnitř čísla i krátké ohlédnutí do historie a rozhovory s olympioniky. Kromě přípravy úvodního slova k tomuto číslu mám však také nelehkou úlohu. A tou je rozloučit se s vámi našimi čtenáři. Od prvního dne na Palestře jsem si představovala, jak dojdu k bakalářskému titulu a vydám se dále do světa. Ten okamžik nastal. Státní závěrečná zkouška dovršila mé studium na této škole. Musím se přiznat, že větší stresovou situaci jsem nezažila, avšak pýcha a zadostiučinění, které pocítíte, když vám po zkoušce členové komise blahopřejí k úspěšnému Specifické cíle studia v oboru Sportovní a volnočasový pedagog směřují k zvládnutí pedagogických a psychologických dovedností nezbytných k pochopení individuálních a skupinových zvláštností chování a jednání dětí, mládeže i dospělých a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností. Vymezení cílů vychází z předpokladu, že profese budoucích absolventů bude mít výrazně činnostní charakter. Teoretické poznatky jsou především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů, které si studenti upevňují v souběžně probíhající praxi. V rámci jednoho z grantových projektů probíhá Inovace studijního programu Sportovní a volnočasový pedagog, která se týká rozšíření oboru o specializaci,,edukace dospělých a seniorů. Součástí inovace bude jednak aktualizace obsahového zaměření stávajících předmětů studijního oboru, jednak doplnění studijního plánu o nové povinně-volitelné a volitelné předměty, jejichž absolvování bude pro získání nové specializace povinné. Pro inovované i nově vytvořené předměty budou zpracovány didaktické dokumenty ve struktuře odpovídající požadavkům akreditační komise. Nově bude koncipována organizace a obsahové zaměření praxí. V rámci této specializace bude obor Sportovní a volnočasový pedagog, který se dosud zaměřoval převážně na práci s dětmi a mládeží, rozšířen o zaměření na práci s dospělými a seniory. Toto zaměření v poslední době získává stále více na 2 ukončení školy, bude odměnou za Vaši píli. Školou se můžete prokousat mnoha způsoby, avšak dbejte na to, abyste se mohli sami na sebe podívat do zrcadla a se ctí prohlásit, že jste to dokázali čestně a přitom se obohatili o cenné vědomosti. Od státní závěrečné zkoušky jsem si neuvědomovala, co můj úspěch u velkých zkoušek znamená. Ani po zápisu na novou školu do magisterského studia mi nedocházelo, že mé dny na Palestře byly sečteny. Okamžik uvědomění nastal na promoci, když jsem seděla v Betlémské kapli. Pozorovala akademické zastoupení, tolik oblíbené ikony školy, které nám po celé 3 roky předávaly vzácné zkušenosti, informace a doporučení. Naslouchala jsem slovům rektora a dívala se na zakladatele Palestry. A v ten okamžik mi to došlo, opouštím 3 roky života, odcházím po 3 letech zážitků v akademickém důležitosti, protože počet potenciálních klientů roste a bude růst. Součástí projektu je pilotní ověření nových a inovovaných předmětů v rámci studijního oboru a nové specializace jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Ve specializaci, která bude nově jeho součástí, získají studenti a absolventi kompetence, které rozšíří možnosti jejich uplatnění na trhu práce. Oblast práce s dospělými a seniory se díky prodlužujícímu se věku populace a při zachování aktivního životního stylu stává velmi důležitou součástí profesních dovedností volnočasových pedagogů. Díky podpoře grantového programu OPPA získaly v akademickém roce 2012/2013 studentky a studenti možnost snížení výše školného na ,- Kč za akademický rok (určeno bylo pro 1. a 2. ročník studia z důvodu účasti v pilotním ověření). Tato nabídka platila pro oba typy studia. Absolventi tohoto oboru dokáží nejen vyhledat adekvátní volnočasové aktivity pro vybranou skupinu zájemců i jednotlivce, poskytnout jim odbornou konzultaci, ale jsou schopni tyto aktivity také projektovat, realizovat a organizačně zajišťovat. V rámci povinně volitelných předmětů budou rozvíjeny sociální dovednosti nezbytné pro práci s minoritními skupinami a znevýhodněnými jedinci. V rámci odborné praxe studenti získají dostatek příležitostí k samostatnému projektování a realizaci volnočasových aktivit pro klienty různého věku a individuálních specifických světě. Mé oči se zalily slzami a musela jsem se opravdu hodně snažit, abych ty pálivé slzy zahnala. Věřím, ba ne, já to vím, že Palestra zůstane mou nejoblíbenější alma mater. Již nyní je mi smutno a neosobní prostředí masového kultu zvaného Karlova univerzita mi zatím blízké příliš není. Jsem ráda, že po odchodu zůstává časopis, u jehož zrodu jsem stála a doufám, že takřka nová tradice bude zachována. Studenti, užívejte vlídného prostředí, dokud můžete a važte si akademického světa na úrovni. Pro Vás milé paní profesorky a páni profesoři, prostě celému profesorskému sboru i vedení školy mám jedno velké - DĚKUJI. Velký dík patří také děvčatům na studijním oddělení, bez kterých bychom byli občas všichni, s prominutím, v háji. Bylo mi ctí Přeji hezké čtení! Jaroslava Gellnerová Studijní obor Sportovní a volnočasový pedagog zvláštností s přihlédnutím k pohlaví, zdravotnímu stavu, sociálnímu a etnickému zařazení a k seznámení jednak s reálnými podmínkami, v nichž jejich budoucí profese bude realizována, jednak s rozmanitými praktickými situacemi, které budou muset po absolvování studia ve své profesi řešit. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z: Didaktiky TV, Zdravotní TV Pedagogiky, Vývojové a sociální psychologie Teorie a praxe vybrané zájmové činnosti Obhajoby bakalářské práce Široké zaměření studijního obsahu umožní absolventům pracovní zařazení v různých institucích souvisejících přímo nebo nepřímo s volným časem a jeho kvalitním naplněním. Absolventi mají možnost uplatnit se jako odborní pracovníci v DDM, stanicích mladých turistů či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a osvětových institucích pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích mladých lidí, v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních pro dospělé, v domech seniorů, ve školách při nemocnicích, mateřských školách, v charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako konzultanti v odborech a referátech zabývajících se otázkami volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí. Markéta Šauerová

3 j SO i nová branka pro p!(í - B a b SO.05 52d R V' i 121f rekonstrukce stávající zídky 52m 52k 52f a d b 110c 110a 52q 52g L g e 52n 52c 110i 52e g 121c 63c 63b h h 110h 63e f 110d 52o j p R V' 151f 138g 110j 121d 640 SO b 64a 51j g 138L nová branka pro p!(í - C 151s 151m 151k i 151q e 138k 138f 121j L 121k 151i e 138b b 57 51n D!tské 51i 51h 51a L 151r 151j 121L 51k h#i(t! pro d 108 SO.05 v!t(í d!ti 151c SO a 121a m komunikace - osv!tlení 151u 151n 151d 138c h#i(t! - odvodn!ní o b 51g 151p vsakováním t 151b a 51f SO e 146h a 146j 120 chodníky a manipula"ní plochy pro p!(í g i 146b f SO h#i(t! - osv!tlení e 146a d SO c 153 h#i(t! - osv!tlení a SO SO SO a 170 h#i(t! (+objekt) h#i(t! - odvodn!ní objekt odvodn!n vsakováním 43b odvodn!ní vsakováním 146c 128 vsakováním 15 43c b c a f D!tské h#i(t! 81d pozn. pro men(í d!ti 14 cenné stromy g SO e h#i(t! - odvodn!ní vsakováním 236a a 81h a i b a 176b SO j m!stsk- mobiliá# R k m d 1c a 81r a v-(ka poklopu: L 21a 18 1e bourání SO.05 SO b 81o 239 SO stávající objekt 1f stávající branka pro p!(í - A 199a 265 chodníky a manipula"ní plochy m pro p!(í bourání - stávající hri(t! nové parkovi(t! C pro 8 OA j a bet. chodník q 81n + odvodn!ní vsakováním b 889 stávající 81p a vjezdová brána b R c SO nové parkovi(t! 390A 408 pro 7 OA a odvodn!ní vsakováním a a SO-05 bourání - stávající 863 rekonstrukce betonová plocha stávajícího chodníku c b SO nové parkovi(t! B DN pro 14 OA (z toho 2 ZTP) bez poklopu: + odvodn!ní vsakováním a 745 stávající panelová vozovka - vybourat SO rekonstrukce stávajících 327 komunikací kolem (koly a a a 336d g b c a 342a 342b c 353b 353f 353d e 353a h STL +225, v-(kopisn- systém: Bpv polohopisn- systém: JTSK AKCE: OBJEDNATEL / STAVEBNÍK: Brat#í Venclík$ "p. 1073, Praha 14 Zastoupení starostou: Bc. Radkem Vondrou I%O: &E'ENÉ ÚZEMÍ: Katastrální území Hostavice ". parc. 1,144,145,928 GENERÁLNÍ PROJEKTANT: JAURISOVA 21, PRAHA 4 I%. : VYPRACOVALI: Ing. arch. David Cais Ing. arch. David Dama(ka Phd. Ing. arch. Simona Fi(erová Ing. arch. Lucie Kostková Petr %ervásek Ond#ej Joná( STUPE) PD: &E'ENÁ %ÁST PD: PROJEKTANT PROFESE / %ÁSTI PD: AAA ATELIER s.r.o. Ing. arch. David Dama(ka Ph.D tel.: Nerudova 10, CZ Praha 1 I%O: KRESLIL: Ond#ej Joná( NÁZEV V+KRESU: DATUM: 08/2012 M,&ÍTKO: FORMÁT V+KRESU: 1:500 2xA4 %ÍSLO V+KRESU: %ÍSLO PARÉ: Rozhovor s Mgr. Pavlem Špačkem Dobrý den, na úvod bych se Vás velice ráda zeptala na otázku, kde a jak vznikla myšlenka na to zavést soukromou vysokou školu? Všechno mělo svůj přirozený vývoj, Palestra vznikla v devadesátém roce minulého století jako firma pořádající rekvalifikační kurzy. Byla to reakce na potřeby trhu. V té době byl hlad po službách a rekvalifikace umožňovaly lidem začít svou podnikatelskou dráhu. Souběžně jsme připravovali program nástavbového studia sportovní manažer - vychovatel, který byl akreditován v roce 1992 nejprve jako jednoroční a o rok později jako dvouleté pomaturitní studium. Věděli jsme, že toto zaměření u nás neexistuje a že si ho trh žádá. Palestra byla první škola, která měla akreditovaný tento obor. Logicky pak následovalo stoupání výš, v roce 1996 byla akreditovaná Vyšší odborná škola a v roce 2004 jsme získali státní souhlas k provozování Vysoké školy. Dá se říci, že jsme doslova začínali od píky. Proč jste se rozhodli pro sportovní zaměření? Pohybovali jsme se kolem sportovního prostředí, měli jsme představu co chybí, dělali jsme to, co nám bylo blízké. Nyní s odstupem několika let, plní se Váš plán týkající se existence školy, jejího případného rozrůstání apod.? Pokud budeme hovořit jen o vysoké škole tak ne tak docela, Palestra má za cíl rozšířit nabídku ještě o dva bakalářské obory a o obor magisterský. Magisterský obor je pro nás v současné době priorita, bohužel nám opakovaně neprošel akreditační komisí. Koncem roku 2012 bychom ho chtěli po zapracování připomínek akreditační komise znovu podat. Chystáte nějaké inovace ke zlepšení školy? Jistě, inovace děláme neustále, v současné době oba studijní obory prochází inovací za přispění Evropských sociálních fondů a HM Prahy. V současné době je v řízení projekt na úpravu parku, ve kterém by mělo vzniknout víceúčelové hřiště se zázemím, dále menší basketbalové hřiště, kavárna, lanové centrum a zařízení pro další volnočasové aktivity. Na projektu spolupracujeme s MČ Prahy 14 a měl by se realizovat za přispění Evropských fondů s podporou HM Prahy. Doufejme, že vše vyjde dle představ. Interiéry školy se snažíme zlepšovat na základě potřeb školy, pedagogů a na základě připomínek studentů, které zjišťujeme v pravidelném dotazníkovém šetření. Je dle Vašeho názoru úspěšné uplatnění absolventů v oboru? Určitě. Palestra se snaží bezprostředně reagovat na vývoj a potřeby trhu. Proto třeba v současné době probíhají zmíněné inovace. Snažíme se reagovat tak, aby studenti měli vždy aktuální znalosti a splňovali požadavky zaměstnavatelů, nebo aby sami mohli podnikat v odvětví, které se neustále vyvíjí, proto jsme vytvořili specializace wellness nebo u volnočasového pedagoga orientaci na seniory, prostě reagujeme na potřeby společnosti. Z toho vyplývá uplatnění našich studentů, jsou to specialisté, kteří jsou schopni zapojit se do aktuálních potřeb společnosti. Správný směr nám dokládá zpětná vazba od našich absolventů, z čehož máme velkou radost. S řadou z nich máme úzkou spolupráci SO.02 Napojení p#ípojkou NN 118 SO.02 Novostavba objektu se zázemím ±0,000=230,75m n.m SO.02 Napojení vodovodu SO.02 Napojení spla(kové kanalizace SO.04 Novostavba víceú"elového h#i(t! ±0,000=230,50m n.m. ul. D&ÍNOVSKÁ ochranné pásno %D SO.03 Rekonstrukce stávajícího h#i(t! na nohejbal ±0,000=228,45m n.m. SO.06 Novostavba d#ev!ného plata/altánu Cvi"ební prvky pro seniory Petanqe h#i(t! chodník (bet.dl.) h#i(t! SO.01 Napojení p#ípojkou NN 2.00 SO.01 Novostavba kavárny a komunitního centra ±0,000=226,75m n.m panelová vozovka 1 Vysoká (kola t!lesné v-chovy a sportu - Palestra SO.01 Napojení vodovodu SO.01 Napojení spla(kové kanalizace panelová vozovka Lanové centrum DN ul. PILSKÁ 930/ Máte určité vize do budoucna? SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKT/: SO.01 - Novostavba kavárny a komunitního centra SO.02 - Novostavba objektu se zázemím SO.03 - Rekostrukce stávajícího na nohejbal SO.04 - Novostavba víceú"elového h#i(t! SO.05 - Komunikace a zpevn!né plochy SO.06 - Sadové úpravy Palestra chce být menší vysokou školou, chceme rozšířit nabídku studia o další zajímavé obory. Tady se omlouvám, ale hranice #e(eného území nové navrhované vstupy pro p!(í nezmíním stávající vjezd jejich přesný název, projekty nové pozemní stavby / objekty stávající pozemní stavby / objekty máme rozpracované a v současné době se nov- polohopis polohopis stávající snažíme nové branky pro p!(í řešit personální obsazení. Dokud stávající branky pro p!(í hranice parcel ochranné pásmo %D nebudou akreditované, nechceme prezentovat přesné zaměření. nov- v-(kopis nové / rekonstruované pojí.d!né plochy POZNÁMKY: - Nejvy(ím bodem v #e(eném území je dle nového návrhu horní hrana atiky objektu SO.02 ve v-(ce 235,00 m n.m. - Odvodn!ní objekt$ je #e(eno vsakováním na pozemku. - Dodavatel je povinnen p#ed zapo"etím prací prací vyty"it ve(keré sít! a p#ekontrolovat ve(keré návaznosti. - Ve(keré nejasnosti konzultovat s projektantem profese / "ásti PD. - Uvedené stavební a in.en-rské objekty jsou podrobn!ji #e(eny v samostatn-ch "ástech PD. - Budování stavebních objekt$ p#edchází p#íprava území, spo"ívající v bouraní/kácení ozna"en-ch objekt$/porost$, viz. samostatné v-kresy. - Tento projekt neslou.í k provedení stavby. LEGENDA: stávající v-(kopis LEGENDA POVRCH/: - povrch z.ulov-ch kostek nové parkovací stání - povrch za zatrav1ovací dla.by nové pochozí chodníky - mlatov- povrch nové pochozí chodníky - dopad. zóny h#i(0, d!tská h#i(t! - mlatov- povrch nová nebo rekonstruovaná h#i(t! - um!l- povrch na Než zpevn!ném podkladu ur"en- pro se víceú"elová h#i(t! rozloučíme, vzkázal byste stávající spla(ková kanalizace něco stávající vodovod studentům? LEGENDA SÍTÍ A IN*. OBJEKT/: stávající plynovod stávající kabely NN stávající slaboproudé kabely nová spla(ková kanalizace nová de(0ová kanalizace / drená.ní potrubí nov- vodovod Pevně doufám, že studium na Palestře nové kabely NN nové kabely VO stávající/nové kanaliza"ní (achty nové osv!tlení 1 - komunikací - sloupek v. cca 0,7m splní 2 - komunikací - Vaše reflektor v zemi očekávání a pokud se zrovna 3 - sportovi(0 - sto.árov- reflektor 4 - integrované do lavi"ky 5 - integrované do chodi(t! nová p#ípojková sk#ín + elektrom!r trápíte studiem, které Vám třeba zrovna nové vsakovací objeky PARK PILSKÁ extenzivní podrostové plochy nejde a předchozí M!stská "ást věta Praha 14 by vyzněla trpce, pobytov- trávník intenzivn! udr.ovantrvalkové záhony tak.ivé ploty věřím, že naší snahu předat Vám to stávající soliterní stromy jehli"naté, kreslen okapov- pr$m!t koruny SILVAPLANA SE stávající soliterní stromy listnaté, nejlepší kreslen okapov- pr$m!t koruny oceníte s odstupem času. LEGENDA KULTUR: stávající ke#e soliterní, kreslen okapov- pr$m!t koruny porosty ke#$, kreslen okapov- pr$m!t korun porosty kácené cenné stromy DOKUMENTACE K *ÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ D-0 - Situace stavby Velice děkuji za poskytnutí rozhovoru LEGENDA MOBILIÁ&: parkové lavice PARCELY: parc." v-m!ra m2 druh pozemku - ostatní plocha parc." v-m!ra m2 druh pozemku - ostatní plocha parc." v-m!ra - 35 m2 druh pozemku - zastav!ná plocha a nádvo#í Jaroslava Gellnerová SITUACE - KOORDINA%NÍ as parc.". - 1 v-m!ra m2 druh pozemku - zastav!ná plocha a nádvo#í plocha celkem : m2 D-0-5 3

4 Dobrovolníci na olympiádě Olympiádu v Londýně zajišťovalo 70 tisíc dobrovolníků, v Českém domě jich bylo 115. Přijeli na vlastní náklady, aby mohli tři týdny pracovat. Nebýt jejich zápalu, zavládl by chaos. Olympiáda stála na práci dobrovolníků. Hry v Londýně zajišťovalo 70 tisíc nadšenců, jimž stálo za to třeba 12 hodin sedět na jednom místě, aby pak za odměnu chvíli viděli hvězdy sportu. Podobně na tom bylo i 115 pracovníků, kteří se starali o chod Českého domu. Veslaři Mirka Knapková a Ondřej Synek oslavovali svůj triumf v neformálním šedém tričku s nápisem STAFF, které dostali na podporu ještě před závodem i s podpisy od všech českých olympijských dobrovolníků. Jde jen o jednu z mnoha ukázek toho, jak byly Hry v Londýně propojené s prací těchto nadšenců. Dobrovolníci v Českém domě zajišťovali podporu programu, dělali VIP hostům či sportovcům řidiče nebo pomáhali v rámci cateringu a měli spoustu dalších úkolů. Během oslav vystupovali někteří i jako bodyguardi. Vzhledem k tomu, že celý areál Českého domu byl považován za nejzdařilejší místo pro olympijskou zábavu, práce bylo dost. Obvykle končíme ve dvě ráno, ale s tím jsme počítali. Za odměnu se pak dostaneme k lístkům a sportovcům, což není málo. Třeba gesto veslařů pro nás byla taková odměna, řekl šéf českých dobrovolníků Tomáš Mirovský. Sám už se v oboru pohybuje více než 15 let, spoluorganizuje například Pražský mezinárodní maraton a akce v rámci VŠTVS Palestra. Nyní vybral do Londýna celý tým. Podmínkou dostat se na Hry byla výborná znalost angličtiny, minimální věková hranice 21 let a úspěch u osobního pohovoru. Obvykle se hlásili vysokoškoláci, ale jsou tu i starší lidé, kteří si vzali dovolenou a jeli si prožít olympiádu, protože je pro nás po delší době dostupná, poukazuje Mirovský. Vrcholem dne je střídání směn, kdy nastává losovačka o vstupenky. Největší zájem byl o atletiku 4 a tenis. Každý z dobrovolníků se byl několikrát někde podívat. Část dobrovolníků dokonce jela podpořit na trať i maratonkyni Ivanu Sekyrovou a potom i jejího kolegu Honzu Kreisingera. Rozestavěli se podél trasy a povzbuzovali. Nábor dobrovolníků pro Český dům probíhal prostřednictvím ové komunikace a následně prostřednictvím osobních schůzek. Schůzky probíhaly v Praze, Olomouci a v Londýně, zájemci mimo ČR měli možnost udělat individuálně pohovor prostřednictvím skype. Dobrovolníci byli rozděleni na dvě základní skupiny. První tvořili ti, kteří měli jasně dané činnosti, o kterých většinou věděli dopředu. Druhou skupinou byli dobrovolníci na ploše, kteří zajišťovali informovanost návštěvníků, bezpečnostní pozice a další činnosti podle potřeb. Ačkoliv práce členů podpůrného týmu zabere často více než 12 hodin denně, je často neviditelná. Právě to je však účel. Britové jsou striktní, dodržují pravidla. I proto vše fungovalo bez výraznějších komplikací. Londýn nebyl s výjimkou olympijského parku pompézně vyzdobený, což se týkalo i části Islington, kde byl Český dům. Atmosféra není vlezlá, Hry prostě s městem splynuly, myslí si Mirovský. Práce na olympiádě byla pro mě velkou zkušeností a velkým zážitkem. Úspěch Českého domu, jeho velká návštěvnost jak českých, tak zahraničních návštěvníků, přispěla k příjemné atmosféře mezi dobrovolníky. Stejně tak velmi vstřícné chování všech sportovců a hostů, kterým nevadilo se třeba stokrát fotit s dobrovolníky, bylo velkou odměnou všem. Měl jsem tu čest se potkat s partou skvělých lidí, se kterými pro mě bude radost setkávat se dál, řekl po skončení olympiády Mirovský. A nakonec doplnil: Měl jsem radost, když jsem ze všech stran slyšel na dobrovolníky jenom chválu. Škoda, že mezi nimi nebyl nikdo z Palestry, i když informace o této možnosti byla studentům a studentkám Palestry poskytnuta exkluzivně v předstihu. Třeba někdy příště, Soči není daleko A na úspěch je třeba navázat. František Prachař, Tomáš Mirovský autor fotografií: Václav Mudra

5 Rozhovor s Ondřejem Štěpánkem Dobrý den, Ondro, jste absolventem VOŠ Palestra, dokončujete studijní obor Sportovní a kondiční specialista na VŠTVS PALESTRA, máte rodinu s dětmi a patříte mezi úspěšné vrcholové sportovce (kanoe C2), účastnil jste se i několika Olympijských her. Co Vás motivovalo ke studiu? A jak se Vám daří skloubit všechny Vaše povinnosti? Motivovalo mě to, že sport nebudu dělat věčně a musím mít nějaká zadní vrátka až s ním skončím. Moje manželka taky vrcholově sportovala, tak chápe, co to přináší a ve škole mě podporuje. Někdy je toho opravdu hodně co se musí stihnout, ale když se chce tak to jde. Věnujete se kanoistice, přesněji vodnímu slalomu v kategorii C2. Kolik hodin denně trénujete? Přes jaro a léto jezdíme hodně na vodě, většinou je to 2x denně cca po 1,5 hodině. Přes podzim a zimu jsme na vodě 1x denně a druhá fáze je buď posilovna, bazén, tělocvičny, běžky, běhy atd. Tak to je hodně. Navíc vy jezdíte v deblkanoi, vaším sportovním partnerem je Jarda Volf. Není to vztahově náročné? Trénujete spolu, závodíte spolu. Stýkáte se i mimo sportovní oblast, vaše rodiny? Vídáme se přes rok opravdu hodně, a tak se snažíme si ve dnech volna odpočinout i od sebe. Letos jsme jezdili dvaadvacátou sezónu spolu, za tu dobu už jsou všechny hrany dávno obroušené. Před pár dny jste se vrátil z Londýna, nemohu se nezeptat. Jak jste se tam cítil? Vím, že poprvé jste startoval na Olympiádě v Sydney (2000), kde jste skončil pátý. Z následujících dvou olympiád jste přivezl bronzovou (Athény, 2004) a stříbrnou medaili (Peking, 2008). Jste držitelem řady medailí ze světových i evropských šampionátů, z mistrovství světa máte pět zlatých a dvě stříbrné, z mistrovství Evropy šest zlatých, pět stříbrných a dvě bronzové medaile. V roce 2005 jste vyhrál celkové pořadí Světového poháru v závodech C2. Na letošní Olympiádě jste dojel v druhém kvalifikačním závodu sedmý a nepostoupil do finále. Co bylo v Londýně jiné? Londýn byl perfektně připravený, všechno klapalo jako po drátkách. Olympiáda je velká akce, my vodáci jsme taková malá rodina, tak účast na olympiádě je pro nás svátkem. Škoda jen, že jsme se nedostali do finále. Všichni tady doma jsme s napětím a se zadrženým dechem sledovali úsilí všech našich reprezentantů na letošních Olympijských hrách, já osobně jsem držela palce nejvíc vám (aby ne, když jste můj diplomant kolik diplomantů jezdí na olympiádu? :-) Upřímně řečeno, vlastně zase tak málo jich v historii naší školy není, ale i tak :-) Byla jsem v té době nemocná, a tak jsem sledovala každou Vaší kvalifikační jízdu v televizi.) Je dosažení významných úspěchů jen o vynikající fyzické přípravě? Náš sport je hodně technický. Síla je potřebná, ale musí být vynaložena se správnou technikou. Ale to vše nestačí, velice důležitá je příprava psychická. Když se skloubí tyto tři části, je velká šance na úspěch. Jaký moment považujete během vaší sportovní kariéry za nejnáročnější? Měl jste někdy pocit, že byste to nejraději vzdal? Byl to pro mě rok 2011, kdy jsme vypadli z reprezentace po 13 letech. Vzdávání nemáme v povaze, takže jsme se s Jardou domluvili a udělali změny v tréninku. Začali jsme spolupracovat s kondičním trenérem Petrem Brabcem a psycholožkou Evou Šauerovou. A po roce spolupráce jsme letos vyhráli mistrovství Evropy a 7 místo na OH. Byla to pro nás velká satisfakce, že jsme to nezabalili a makali dál. Tak je vidět, že ano, ještě že se tak nestalo.. Jaký máte recept na řešení takové situace? Hodit to za hlavu, udělat nějaké změny v tréninku a vytrvat. Hodně se dnes diskutuje o zhoršení pohybových dovedností současných dětí a mládeže, o malé pohybové aktivitě dětí a nárůstu počtu dětí obézních. Vy máte dvě děti, vaše manželka Vanda byla také reprezentantkou v kanoistice. Vedete děti k tomu, aby šly ve vašich šlépějích, a nebo je povedete jinou cestou? Oba s manželkou jsme vozili medaile ze světových soutěží, tak víme, že děti musí sport hlavně bavit. Tak děti vedeme ke sportu hlavně hrou a nenutíme je do ničeho, co by nechtěly dělat. Dnešní studenti si často stěžují na nedostatek času a náročnost studia. Co byste jim poradil? Musí si to každý srovnat v hlavně sám, já když jsem byl mladší, tak jsem si myslel, že taky nemám čas. No a za pár let, když tu školu chci dělat sám, tak to najednou nějak jde. Ondro, moc děkuji, že jste si udělal na rozhovor čas a přeji mnoho dalších studijních a sportovních úspěchů. Markéta Šauerová 5

6 Historie Olympijských her Olympijské hry je nejvýznamnější světová sportovní událost pořádaná od roku 1896, každé čtyři roky městem, které určí Mezinárodní olympijský výbor. Historie novodobých olympijských her navazuje na antickou tradici. Svého předchůdce a vzor mají v hrách konaných ve starém Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés. Podle řecké mytologie založil olympijské hry král Pelops, některé zdroje uvádějí Hérakla. Zakladatel moderního olympismu - Pierre de Coubertin inicioval konání prvních her Olympiády v Athénách (zúčastnilo se jí 314 sportovců tehdy pouze mužů z třinácti zemí). V současnosti jsou národními olympijskými výbory k účasti nominováni závodníci z více než 180 zemí v téměř třech stech disciplínách. Od roku 1924 se konají zimní olympijské hry, rovněž ve čtyřletém cyklu, nyní v mezidobí olympijských her letních. Až do roku 1992 se však konaly vždy ve stejný rok. Samostatné, avšak organizačně částečně přidružené jsou Paralympijské hry, které podporují rozvoj sportu zdravotně postižených a tím přispívá k jejich společenské integraci. Vítězové OH, ZOH i Paralympiády (navazujících soutěží zdravotně handicapovaných sportovců) jsou dekorováni zlatými, stříbrnými a bronzovými olympijskými medailemi, které jsou považovány za cennější sportovní trofeje, než stejná umístění na mistrovstvích světa. Kromě Olympijských a Paralympijských her jsou ještě organizovány šachová olympiáda, Letní olympijské hry mládeže (od roku 2010) a Zimní olympijské hry mládeže (od roku 2012). První krůčky na cestě k novodobým hrám Historicky první olympijské hry se konaly r. 776 př.n.l. Měly svou významnou kulturní, společenskou i politickou část a přispívaly k řecké sounáležitosti. Konaly se každé čtyři roky a v jejich průběhu byly zastaveny všechny boje. Na olympijské hry se sjížděli borci z celého tehdejšího Řecka, museli to být svobodní občané, děti řeckých rodičů. Olympijské cykly byly také základem všeřeckého počítání času, letopočtu a kalendáře. Zpočátku hry trvaly jen jeden den, později postupně až 7 dní. Vítězové dostávali věnce z listů posvátné olivy a byli ve svých městech odměňováni a uctíváni, byly jim stavěny sochy. Olympijský oheň a symbol pěti spojených kruhů pocházejí také ze starověké olympijské tradice. Později spolu stále více soupeřili profesionálové (=athletes), občané neřeckého 6 původu měli k soutěžím přístup až od 3. století př.n.l. Římští císařové zprvu olympijské hry podporovali, například císař Nero se jich sám aktivně zúčastnil, nad Řeky byli však v té době už v převaze sportovci z jiných zemí. Na závodní dráze mohlo soutěžit až 20 běžců, byla rovná, dlouhá asi 192 m. Na olympijský stadion se vešlo až lidí, vdané ženy měly však přístup zakázán. Olympijské hry se udržely neuvěřitelných téměř let, konaly se celkem 293x. V roce 396 n.l. zakázal římský císař Theodosios olympijské hry jako záležitost odporující moderní raně křesťanské víře, přesto se v omezeném rozsahu konaly až do r V tomto roce byl vydán rozkaz ke zbourání chrámů a soch v Olympii. Ke zničení Olympie přispělo ještě následné zemětřesení v letech 522 a 551. Ke vzniku novodobých her v historii přispěly aktivity řeckých učenců z Byzance, kteří ve 14. a 15. století působili na italských univerzitách, a jejich žáků. Pietro Paolo Vergerio ( ), profesor padovské univerzity, byl první o kom je známo, že vyhlásil právo muže na cvičení těla Vittoriono Ramboldini de Feltre ( ) šel ještě dál, v Mantově založil tělocvičnou školu. První novodobá práce o olympijských hrách vyšla roku 1430 a byla dílem florentského básníka Matea Palmieriho. Roku 1491 vydal Virgilius Polydorus knihu O posvátných hrách starých Řeků a roku 1569 vychází v Benátkách kniha významného humanisty Hieronyma Mercuriala O gymnastickém umění. I když si tyto činnosti nekladly za cíl znovuobnovení olympijských her, byly důležitým stupínkem na cestě k oživení tradice pěstování kultury těla. První novodobé sportovní hry nesoucí autor fotografie Václav Mudra označení olympijské, byly Anglické olympijské hry, které na svém venkovském sídle v Costwoldu uspořádal roku 1604 Rober Dover. Hry podporoval i velký příznivec a propagátor sportu, král Jakub I. Hry se měly konat každý rok za letního slunovratu, na programu byly běžecké disciplíny, hod kladivem, míčové hry, šerm holemi a zápas. Mohli se zúčastnit jak šlechtici, tak prostí občané, některých disciplín dokonce i ženy. Hry se dočkaly 40ti ročníků. První, kdo vystoupil s myšlenkou obnovení olympijských her, byl v roce 1760 německý pedagogický reformátor Johan Bernhard Basedow. Dalším velkým propagátorem vzkříšení olympijských her byl Johann Christoph Friedrich Gutsmuths. Pod jeho vlivem uspořádaly některé tělovýchovné organizace v několika německých městech sportovní klání pod označením olympijské hry. Novořecké olympijské hry 15. listopadu 1859 se v Athénách konaly novořecké olympijské hry. Zúčastnilo se jich diváků a 300 soutěžících. Hlavní zásluhu na jejich uspořádání měl Evangelos Zappas, který jejich organizaci věnoval nejen značné úsilí, ale i celý svůj majetek. Myšlenka uspořádat novořecké olympijské hry se zrodila v Pyrgu. Bylo to krátce po osvobození Řecka z turecké nadvlády, kdy se místní městská rada rozhodla pro obnovení her přímo v Olympii. Měly se konat každé čtyři roky 25. března, tj. na Den řecké nezávislosti. Olympijské hry se nakonec konaly v posunutém termínu (listopad) a v Athénách. Důvodem těchto změn byly nepříznivé podmínky v Olympii, v níž se nacházelo bažinaté území s komáry přenášející malárii. Hry se pak konaly ještě v letech 1870, 1875 a 1887.

7 Novodobé olympijské hry Na vzniku novodobých olympijských her se nejvýznamněji podílel Pierre de Coubertin. Věnoval se několik let studiu tělovýchovných systémů v anglosaském světě. Své poznatky zpracoval v několika knihách a zároveň usiloval o jejich začlenění do francouzského výchovného systému. Když viděl, že jeho literární činnost nevzbudila dostatečný zájem, usoudil, že je nutné přejít k činům. V roce 1888 se rozhodl, že obnoví olympijské hry. Pro tento záměr začal okamžitě shánět podporu v okruhu svých známých a přátel a 25. listopadu 1892 vystoupil s touto myšlenkou veřejně na schůzi k 5. výročí založení Francouzské unie atletických sportů. V roce 1896 se tak díky jeho úsilí a entusiasmu konaly v Aténách první novodobé letní Olympijské hry. Olympijské symboly K Olympijskýmh hrám neodmyslitelně také patří olympijská přísaha, symboly a znaky, které vyjadřují olympijské myšlenky a univerzálnost olympijského hnutí, jeho úkoly a cíle. Olympijské kruhy kruhy a barvy za dva nezávislé symboly. Olympijské kruhy jsou součástí olympijské vlajky, která má bílý podklad a v jejím středu je umístěno pět olympijských kruhů. Vlajka poprvé zavlála při VI. olympijském kongresu v roce 1914, na olympijském stadiónu poprvé v roce K pořádání her patří i Olympijský ceremoniál, což je soubor předepsaných obřadů pro ukončení, zahájení a rozdílení cen. Tento ceremoniál se stal hlavním vzorem pro podobné akty řady mezinárodních sportovních soutěží. Letošní Letní olympijské hry 2012 se konaly v Londýně. Slavnostní zahájení proběhlo 27. července 2012, ukončení se pak uskutečnilo 12. srpna Hlavním režisérem uměleckého programu slavnostního zahájení se stal významný filmový režisér Danny Boyle. Při zahájení byla prezentována britská historie a kultura. Hry zahájila britská královna Alžběta II. Sportovní soutěže letošní Olympiády začaly již před slavnostním zahájením 25. července, hlavní část her pak byla zahájena 28. července. Sportovci měli možnost soutěžit celkem ve 26 sportech a bylo mezi ně rozdáno 302 sad medailí. V Londýně se konaly hry již několikrát, a to v letech 1908 a Staly se tak prvním městem, kde se hry konaly v novodobé historii celkem třikrát. Po ukončení olympijských her následovaly hry paralympijské, které se letos konaly v termínu od 29. srpna do 9. září ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVCŮ Čeští olympionici v Londýně získali celkem 10 medailí. Zlaté medaile vybojovali Miroslava Knapková (skif), Barbora Špotáková (oštěp), David Svoboda (moderní pětiboj) a Jaroslav Kulhavý (horská kola). Mezi dalšími olympioniky byl i student naší vysoké školy Ondřej Štěpánek s nímž mohou čtenáři najít rozhovor v rubrice Naši studenti. Zajímavosti letošních her Pořadatelská země měla právo bez kvalifikace postavit svůj národní tým ve všech kolektivních sportech, které jsou na programu příslušných olympijských her. V roce 2012 v Londýně došlo k historickému zlomu, neboť po dlouhých 52 letech z prestižních důvodů postavilo Spojené království svůj fotbalový tým jednotně, a to za celé Spojené království bez ohledu na historické rozdělení jejich fotbalových svazů mezi Anglii, Skotsko, Wales a Severní Irsko (protože platné olympijské regule takovéto rozdělení jedné země na čtyři části prakticky vůbec neumožňovaly). Společná reprezentace Spojeného království hrála naposledy v roce Největším olympijským symbolem jsou olympijské kruhy, které jsou vzájemně propojeny. Pět kruhů představuje pět kontinentů spojených olympijskou myšlenkou, šest barev (včetně bílého podkladu) barvy všech národů světa. Existuje obecný názor, že kruhy představují jednotlivé kontinenty, ale není tomu tak. Pierre de Coubertin považoval 7

8 Ještě před oficiálním zahájením her došlo k diplomatickému incidentu, když před zahájením fotbalového zápasu žen KLDR Kolumbie pořadatelé omylem na světelnou tabuli umístili vlajku Jižní Koreje, namísto KLDR. Hráčky KLDR odmítly k utkání nastoupit, svůj názor změnily až po omluvě pořadatelů. Olympijských her se zúčastnila i Zara Phillips, vnučka hlavy státu pořadatelské země, britské královny Alžběty II. V soutěži jezdecké všestrannosti družstev získala stříbrnou olympijskou medaili. V šermu kordem žen došlo ke kontroverzní situaci, když v semifinále porazila Němka Britta Heidemannová Korejku Sin A Lam až v prodloužení v poslední sekundě časového limitu. Podle jihokorejské výpravy proběhl vítězný zásah až po časovém limitu. Rozhodčí nakonec přisoudili vítězství Němce po více než hodinové diskuzi. Po celou dobu neopustila korejská fleretistka sportoviště, neboť odchodem by uznala svoji porážku. V badmintonu žen bylo vyloučeno osm hráček proto, že podle rozhodčích v zápasech ve skupině hrály tak, aby prohrály, a měly lepší soupeřky ve vyřazovacích zápasech. Badmintonová federace je pro porušování základních badmintonových pravidel vyloučila, neboť došlo ke znevažování sportu a olympijských her. Ve sportovní gymnastice mužů, v soutěži družstev, došlo ke změnám pořadí vítězů, po ukončení závodů a přidělení výsledných známek vznesli Japonci protest proti výsledku umístění. Rozhodčí nakonec své rozhodnutí změnili a Japonci se tak dostali na druhé místo, před družstvo Velké Británie a odsunuli ze stupňů vítězů Ukrajince. 8 Přitom šlo o rozdíl v setinách bodů (Japonsko 271, 952 bodů a Velká Británie 271, 711 bodů, Ukrajina 271, 526 bodů). Naše závodnice Denise Rosolová se účastnila finále běhu na 400 m překážek až po protestu naší reprezentace proti diskvalifikaci této závodnice v semifinále (podle původního rozhodnutí rozhodčích porušila pravidla na trati). Finanční náklady na olympiádu dosáhly 9,3 miliardy liber (přes tři sta miliard korun), bez jistoty návratnosti investice (očekávaná návratnost, podle britské vlády, měla být 13 mld. liber, v přepočtu 421,1 mld. Kč). 80 miliónů liber, v přepočtu 2,6 miliardy korun českých, stál rozpočet zahajovacích a ukončovacích ceremoniálů. Brokový střelec Násir Al Attíja z Kataru, který je i automobilovým závodníkem, se stal prvním vítězem Rallye Dakar (zvítězil autor fotografie Václav Mudra autor fotografie Václav Mudra v roce 2011), který na olympijských hrách získal bronzovou olympijskou medaili ve střelbě na skeet. Český dům v Londýně Český olympijský dům kromě kulturního a informačního centra sloužil i jako zázemí fanouškům. Byl otevřen ve čtvrti Islington ve stylové budově Business Design Centre, v budově, která připomínala Vinohradský pavilón či Průmyslový palác v Praze. Cesta do Olympijského parku zabrala fanouškům 7 minut rychlovlakem z nedalekého nádraží Kings Cross. Patřil na Olympiádě mezi nejzdařileji projektované olympijské domy. V hlasování redaktorů zpravodajské agentury Associated Press (AP) byl totiž vyhlášen jako nejlepší ze všech olympijských domů v Londýně. Ohlas vzbudil zejména klikující doubledecker od kontroverzního umělce Davida Černého (spoluautor výstavy Entropa) před samotným domem, který zve k návštěvě. Český dům proměnil konferenční centrum v severní části Londýna v Islingtonu ve velký zábavní kout. Nabízel basketbal, kulečník, stolní fotbal, místo na odpočinek, spoustu plzeňského piva, DJ s a vystupovala zde také například funky kapela Monkey Business. Odsud také byly zajišťovány sportovní přenosy, oslavy medailí, setkání se sportovci, velkoplošné projekce. Na programu se podílel známý režisér, choreograf a scenárista Michal Caban. Zdroje: Londýn. Olympijský průvodce 2012 (publikace ČOV). Malá encyklopedie olympijských her (kolektiv autorů). www. wikipedie

9 Nakažlivý úsměv paní Miko Jestli si každý den nezobla pilulku extáze, což by mohlo být klasifikováno jako doping, vryje se mi do paměti jako symbol olympiády v Londýně 47letá paní Miko. Dobrovolnice s japonskými kořeny stála celé Hry na autobusové zastávce u Hyde Parku. Neviděla jediný sport ani žádného sportovce. Nejen, že jí to nevadilo. Ze své role byla nadšená. Jistě. Jsem po své první účasti na olympiádě plný zážitků s puncem výjimečnosti. Byla povedená. Zapůsobila na mě elegance tenisového mága Rogera Federera na trávě ve Wimbledonu. Běhal mi mráz po zádech z finále vzpěračské soutěže, když si Němec Matthias Steiner pustil na hlavu 196 kilo a po chvíli odkráčel za řevu íránských fanoušků s rukama nad hlavou jako hrdina. Líbila se mi show Usaina Bolta, Michaela Phelpse, Chrise Hoye i úspěšných Čechů. Jenže tohle všechno přebíjí setkání s dobrovolnicí Miko. Postarší drobná paní s asijskými rysy věděla, že vidět nebude. Její náplní práce bylo tři týdny stát 10 až 12 hodin na autobusové zastávce u Hyde Parku a radit lidem s dopravou. Prostě makačka na bednu. Tím spíš, že přijela z Liverpoolu, dělala to zadarmo a z olympiády viděla jen červené doubledeckery a obličeje často zmatených cestujících. Jenže veselá dáma můj pohled na věc vůbec nesdílela. Spíš byla ve svém živlu, i když se na sportoviště nedostala. Během Her jsem se s ní potkal třikrát, naposledy jsme si dokonce i plácli. Pokaždé jsem se na ni těšil, protože se zeptala, jestli nejsem unavený a za jak dlouho jedu domů. Jednou také pochválila Československo. Prý tam musí být skvělé bydlet, když je to tak blízko Vídně, centra evropské kultury Na zastávce jsem s ní pokaždé čekal asi pět minut. Celou dobu něco brblala a k tomu na mě útočila radostným úsměvem, kterým mě vždy nakazila. Měl jsem dojem, že by mě nejradši ještě starostlivě objala, a kdyby mohla, přibalila by mi na cestu i svačinu. Nechápal jsem ten zápal a při poslední debatě se zeptal, jestli jí nevadí, že vlastně z té olympiády nic nemá Jak, nemám? Vždyť se podívej. I já jsem olympiáda, rozchechtala se a ukázala na logo Her, které měla na fialovém tričku. Příjemná dobrovolnice sice neběžela stovku pod deset vteřin, ale bez ní by to v Londýně nebylo ono. Minimálně pro mě. Patřila k tisícovkám nadšenců, kteří na ulicích vytvářeli pohodovou atmosféru. Je sice jasné, že jí na školení stejně jako ostatním řekli, aby se usmívala, byla milá a poradila i hňupům. Ale minimálně to naše plácnutí bylo upřímné. Byl jsem sice na olympiádě na návštěvě a asi viděl jen to, co jsem měl vidět. Líbilo se mi však, že ačkoliv Hry místy připomínají přehnanou estrádu, tak ty v Londýně nebyly jen o velkých jménech, úžasných výkonech a rekordech, ale také o lidech, jako byla paní Miko. František Prachař autor fotografie Jiří Barták 9

10 Zábavné odpoledne v Klokánku Studenti oboru Sportovní a volnočasový pedagog připravují každoročně v rámci předmětu Pedagogika volného času pod vedení PhDr. Markéty Šauerové zábavný program pro děti z Klokánku ve Štěrboholích. Poslední zábavné odpoledne proběhlo v květnu letošního roku pod názvem Pevnost Boyard. Na jeho přípravě i vlastní organizaci Program byl letos připraven pro děti 6 15 leté, které byly rozdělené do pěti soutěžních skupin (složení bylo sestaveno tak, aby skupiny mohly mezi sebou soutěžit), každá kvůli motivaci měla svého dospělého vedoucího z řad studentů. Jak to ale v Klokánku bývá, v půli programu se nám již batolily mezi nohama i děti menší a i tříleté. Studenti si se podíleli studenti prezenčního i kombinovaného studia, a i když bylo náročnější sesadit program se studenty dvou skupin, program se studentům vydařil na jedničku. Velkou zásluhu na tom měl entusiasmus studentů kombinovaného studia, kteří do organizace vložili opravdu hodně sil i času. Podařilo se tak kromě zajímavého programu pro děti připravit i grilování, hodnotné ceny a graficky krásně zhotovené diplomy. Mezi hlavní soutěžní aktivity patřila Pavučina, štafetový běh v policejní výstroji, zdolávání řeky na chůdách, Kimovka, poznávání předmětů v pytlících s přírodninami (pytlíky dokonce jedna studentka vlastnoručně ušila, aby hezky vypadaly), hlavolam, běh s brčky. Připravit program je samozřejmě náročné, mnohem náročnější je však pracovat s dětmi, které neznáte a na seznámení je jen velmi krátká doba. Proto vždy studenti chodí na krátkou exkurzi do Štěrboholského Klokánku (většinou v březnu), aby si udělali jasnější představu o typu dětí, prostorách, možnostech spolupráce s tamními dospělými. Díky ochotě zdejšího vedení se studenti mohou podívat i do bytů, v nichž děti bydlí a popovídat s tetami, které se o děti starají. Součástí exkurze je vždy i přednáška a diskuse s panem vedoucím Mgr. Janem Vaňkem či s jeho zástupkyní paní Janou Voldřichovou. 10 se situací velmi dobře poradili, připravení dospělí náhradníci se dětí ujali a posílili tak dospělácké vedení každé skupiny, jen se tedy rozšířily počty v jednotlivých skupinách. Studenti dobře reagovali i na prodloužení času u plnění jednotlivých disciplín, tedy projekt splnil svůj účel i v naukové oblasti, ukázal studentům, že je v oblasti edukačních i volnočasových aktivit nutné improvizovat a reagovat na právě vzniklou situaci. Ke konci zábavného odpoledne bylo připravené grilování, kterému se pilně věnovali během soutěžení dětí vybraní studenti, takže děti si mohly hned po aktivitách smlsnout na tom, nač měly chuť. Připravené pro ně byly špekáčky, klobásky a kuřecí řízky, vše sponzorský dar studentů. Studenti dbali i na dodržování pitného režimu. Aby byl prostor na spočítání výsledků, dopsání skupin do diplomů a jejich laminování, měli studenti připravenou ukázku použití policejních pomůcek a umožnili dětem si některé pomůcky samy vyzkoušet. V této pauze také proběhla tombola o hodnotné ceny, každé dítko si jednu hezkou odneslo. Děti v Klokánku vždy velmi hezky spolupracují a i dospělí se na aktivity studentů těší. Ani letos tomu nebylo jinak. Poděkováním nám byly nejen hřejivé a veselé úsměvy dětí, ale i krásné obrázky, které nám v dalším týdnu nakreslily. A já děkuji svým skvělým studentům, že dokázali, že chápou, v čem tví smysl prevence a že našli v dnešním světě plného shonu čas, aby podali pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují. Markéta Šauerová

11 Rozhovor s Helenou Fuchsovou Dobrý den, Helenko, jste absolventkou kombinovaného studia oboru Sportovní a kondiční specialista na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu, absolvovala jste studium první trenérské třídy na FTVS UK a zároveň patříte mezi úspěšné vrcholové sportovce. Co Vás před lety přimělo ke studiu vysoké školy? Chtěla jsem se prostě dozvědět něco o svém těle, chtěla jsem být člověk, který také něco zná a není jen hloupý sportovec. Tato škola mi nabízela vše, co jsem potřebovala, a proto jsem toho i využila. Každopádně jsem nyní ráda, že jsem VOŠ a VŠ vystudovala. Jsem ráda za vše, co mi umožnila tato škola při mé sportovní vytíženosti, a zároveň patří mé díky i profesorům, kteří nebrali ohled na to, že sportuji a donutili mě studovat. A jak se vám studovalo? Zažila jste během studia chvíle, kdy jste si říkala, že tuhle trať vzdáte? Studium ve škole mi vůbec nevadilo, naopak snažila jsem se načerpat co nejvíc znalostí od profesorů a doplnit vše mými zkušenostmi z atletického oválu. Samozřejmě nejhorší pro mě bylo absolvovat plavání, jelikož s tímto sportem si moc nerozumím. Tehdy jsem byla opravdu velmi nešťastná a dokonce jsem si i poplakala... Ale určitě byly také chvíle, na které si vzpomenete ráda? Na studium, a zároveň i na svoji vlastní výuku, vzpomínám stále. Knihy ze školy používám téměř každý týden. Pomáhají mi při mé práci a také se s některými spolužáky a studenty potkávám na kafíčku. Někteří z nich jsou stále mými studenty, protože jim radím s kondičními tréninky. Věnovala jste se lehké atletice, nejvíce vás proslavily tratě v běhu na 400 a 800m. Změnila se od té doby lehká atletika? Má Česká republika nadějné talenty? Atletika se moc nezměnila, mám za sebou zdařilé nástupkyně a na stadionech se to hemží dětmi s cílem být úspěšný v tomto odvětví. Sama mám teď na starosti na Slavii malé děti a jejich schopnosti se blíží schopnostem, které jsem měla i já. Kolik hodin jste trénovala? Je dosažení významných úspěchů jen o vynikající fyzické přípravě? Trénuje se podle toho, zda jsem byla v rozvoji kondiční přípravy, nebo předzávodní či závodní. V rozvoji kondičním se trénuje 3x denně, v předzávodním období 2x denně a v závodním převážně 1x denně. Pokud závodník v atletice, nebo v jakémkoliv sport, nemá kvalitní kondiční přípravu, vždy se to projeví v závodech, psychice či zraněních. Měla jste během své sportovní kariéry nějaký vážný úraz? Jaký máte recept na řešení takové situace? Zranění jsem moc neměla, občas nějaký natažený či natržený sval, ale to patří ke sportu. Nejvážnější problém byla má ostruha na patě, která mě vyřadila nadlouho z přípravy na mistrovství světa, a potom na konci kariéry únavový syndrom EB virus. Vždy jsem se snažila nesoustředit se na problém se zraněním, ale věnovat se dokonalé regeneraci, snažila jsem se věnovat jiné činnosti, která mi dovolovala trénovat a věnovat se koníčkům, které mi pomohly překlenout těžké období. Setkala jste se s řadou dalších vynikajících závodnic. Může mezi soupeřkami existovat i přátelství? Seznámila jsem se s mnoha závodnicemi a s mnohými jsem měla blízké vztahy. Mezi mé kamarádky stále patří běžkyně Natalia Nazarovova z Ruska či Petya Pendareva (sprinterka), udržuji kontakty ale i se sportovci z jiných disciplín např. Stefi Graf z Rakouska (tenis), s dalšími se vídám na závodech jen jako divák např. Maria Mutola (atletka, 800 m.) Máte vlastní praxi, v níž nabízíte pro své zákazníky nepřeberné množství služeb zaměřené na správný životní styl a výživu. Své dlouholeté zkušenosti aplikujete na své klienty při trénování, masážích a relaxačních procesech. O které služby mají vaši klienti největší zájem? Myslím si, že je to tak napůl. Je období, kdy lidé přicházejí s bolestmi jakékoliv části těla, potom se objeví nějaká hvězda z NHL nebo KHL a já s tímto člověkem trénuji 2x denně a samozřejmě využívá mých dalších služeb. Potom s přístrojem IN BODY 230, který vlastním, diagnostikuji týmy, s kterými spolupracuji i na kondiční přípravě. Některé dny zase přijdou lidé a potřebují jen pohladit po duši, protože mají psychické problémy. Jsem zde vlastně takový komplex pro kvalitní životní styl. Co byste vzkázala současným studentům a dnešním začínajícím sportovcům? Studentům bych chtěla vzkázat, pokud se rozhodnou ke studiu na této škole, ať se snaží využít co nejvíc zkušeností profesorů, kteří zde vyučují. Stojí to za to. Dnešním mladým sportovcům vzkazuji, ať jsou poctiví v tom, co zrovna dělají, a ať si uvědomí, že na úspěch se musí umět čekat a bohužel někdy se ani úspěchu dočkat nemusí. Důležité je před nikým se neponižovat a nad nikoho se nepovyšovat. Helenko, děkuji moc za rozhovor. Markéta Šauerová 11

12 Diagnostické centrum Na jaře letošního roku otevřela Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra nové Diagnostické centrum. Provádíme zde spiroergometrická vyšetření tzv. zátěžové testy do maxima i vyšetření přístrojem InBody, tedy vyhodnocení svalové a tukové hmoty. Centrum slouží jak studentům k výuce, tak široké veřejnosti. Na vyšetření se může objednat každý. Převážně mají o tyto služby zájem běžci, většinou začátečníci, kteří chtějí zátěžovým EKG zkontrolovat práci svého srdce při vyšší zátěži a také potřebují znát hodnoty tepové frekvence při aerobním a anaerobním pásmu. Vyšetření vyhodnocuje buď doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. nebo MUDr. Jozef Martinča, oba zároveň vyučující VŠTVS PALESTRA. Služba vyhodnocení svalové a tukové hmoty, která na rozdíl od spiroergometrie není novinkou, je zajímavá pro ty, kteří se rozhodli různým způsobem zhubnout a na určité období změnili svůj životní styl. Například změnili stravovací návyky nebo začali sportovat. Pro ty je vyšetření InBody přístrojem velmi motivující, protože mohou přesně sledovat, jak jim ubývá tuk a v ideálním případě naopak přibývá svalová hmota. Bohužel, setkali jsme se zde i s případem anorektické dívky, která ač byla vlivem podvýživy na pokraji zhroucení, měla stále pocit, že je příliš tlustá. Takové případy je pak samozřejmě nutné po výkladu alarmujících výsledků okamžitě odkazovat na příslušná psychiatrická nebo psychologická pracoviště. Zátěžový test ano nebo ne? A k čemu vlastně? Pro ty, kdo se rozhodli začít běhat, zůstává na startu mnoho otazníků. Jak rychle mám běhat? A jak dlouho? A mám běžet pořád stejně rychle? Podobně zkušenější běžec, který chce dosáhnout lepších výsledků a závodit s těmi nejlepšími, se ptá: Jak zrychlit? Kolikrát můžu trénovat, abych to vydržel? Někdo se chce řídit výhradně svými pocity, jiný je zase zastáncem jasných čísel a řídí se podle přístrojů. Pokud patříte spíš do té druhé skupiny, nabízíme vám pár tipů, jak si ušetřit spoustu času marnou snahou najít vhodnou intenzitu tréninku. Koupili jste si sporttester a nevíte co s ním. Ukazuje vám nějaká čísla srdeční frekvence. Běžíte a vidíte, že hodnota stoupá, zpomalíte a klesá. Ale jaké je to správné číslo, kde byste se měli pohybovat? 12 Zásadní informací, kterou potřebujete znát, je hodnota vaší maximální srdeční frekvence (SF max). Druhou zásadní hodnotou je anaerobní práh. Respektive srdeční frekvence při anaerobním prahu (SF anp). Netrénovaní jedinci mají anaerobní práh přibližně na úrovni 65 % SF max. Vrcholoví sportovci ho mohou mít až na hladině 95 % SF max. Díky znalosti těchto čísel, si pak můžete vypočítat tréninková pásma, podle toho, co chcete rozvíjet a na co se připravujete. Cílem tréninku pro zvýšení kondice je v podstatě zvyšování anaerobního prahu - SF anp. Ale jak zjistíte svou maximální srdeční frekvenci a anaerobní práh? Existují různé metody, ale jen jedna je přesná a hlavně bezpečná. Spiroergometrické vyšetření ve specializované laboratoři, kde jste pod odborným dohledem lékaře. Jak takové vyšetření probíhá a kolik stojí Pokud chcete mít jistotu, že vaše srdce funguje dobře i při vyšších intenzitách pohybu, je nutné při vyšetření sledovat EKG po celou dobu zátěže až do maxima. V diagnostickém centru Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA vám na začátku změří klidové EKG, následně klidovou spirometrií zjistí objem plic a průchodnost dýchacích cest a pak už může být zahájen samotný zátěžový test. Vybrat si můžete mezi vyšetřením na běžícím pásu, pro cyklisty je vhodnější vyšetření na kole. Na sobě budete mít navěšeny EKG svody a dýchat budete po celou dobu zátěže do spirometru. Zátěž se zvyšuje postupně, pro dostatečnou adaptaci organismu. Většina vyšetřovaných odpadne zhruba po dvanácti až třinácti minutách, kdy dosáhnou svého maxima. Ze zpracovaných výsledků od lékaře pak dostanete informace o svém anaerobním prahu, maximální srdeční frekvenci, jaké jsou vaše vytrvalostní a rychlostně vytrvalostní předpoklady a další z ukazatelů zdatnosti - tzv. koeficient vytrvalostní trénovanosti VO2 max. Cena spiroergometrie: 1200,- Kč, pro studenty Palestry 800,- Kč. Objednávky: telefon: Adresa: VŠTVS PALESTRA, Pilská 9, Praha 9 - Hostavice Kamila Bulířová

13 Doporučujeme zajímavé knižní tituly Sport osob s intelektovým postižením Tilinger, P., Lejčiarová, A., Erlebachová, A., Svoboda, P., & Suchý, J. (2012). Praha: Karolinum. Publikace Sport osob s intelektovým postižením je vyústěním dlouhodobého zájmu autorů o danou problematiku, vycházející především z praktických zkušeností získaných v oblasti sportovního tréninku intelektově postižených. Publikace mimo jiné navazuje i na řešení grantového projektu UEFA / INAS-FID, jenž byl zaměřen na rozvoj kopané mentálně postižených v České republice. Tento projekt probíhal v letech Vhodně reaguje na absenci odborné literatury věnované konkrétně této problematice a doplňuje prostor věnovaný sportu handicapovaných i literaturu věnující se možnostem práce v oblasti speciální pedagogiky a podpoře kvality života osob s vybranými handicapy. Významným přínosem publikace je, že se autoři neobávají zaměřit pozornost i na osoby s hlubším deficitem mentálního handicapu. Text je logicky a přehledně strukturován s ohledem na potřeby praxe, pro niž je připraven. V úvodní části věnují autoři pozornost definici a vymezení intelektového postižení, přehledně je zpracována problematika klasifikace a etiologie intelektového postižení. Podstatnou součástí úvodní kapitoly týkající se intelektových postižení, je náhled na osobnost jedince s tímto druhem handicapu, zejména přiblížení psychologických, somatických a motorických charakteristik těchto jedinců. Tímto přístupem autoři vycházejí vstříc různým cílovým skupinám čtenářů. Charakteristikou intelektového postižení poskytují přehled čtenářům bez speciálně pedagogického povědomí a přibližují jim srozumitelně základy tohoto handicapu. Dále se autoři věnují historii a současnosti sportu pro IP ve světě a působení dvou nejvýznamnějších organizací Inas (Mezinárodní federace pro paralelní sport pro osoby s intelektovým postižením) a SOI (Světové hnutí Speciálních olympiád). Třetí a čtvrtá kapitola jsou věnovány současným možnostem sportování IP. Kapitola šestá poukazuje na možnosti využití sportovních aktivit jako způsobu prevence společensky rizikového chování a zaměřuje pozornost na základní cíle sportovní přípravy dětí a mládeže s IP. Kapitola sedm se věnuje možnostem a kritériím klasifikace způsobilosti IP v mezinárodním sportu, zdůrazňuje nutnost systematické podpory postižených trenérem při plnění i nejjednodušších tréninkových plánů. Pozornost je věnována primární klasifikaci kritérií a důkazním požadavkům. Pro řadu trenérů, ale zároveň i pro speciální pedagogy, vychovatele, je vysoce přínosná část zaměřená na srovnání sportovní výkonnosti IP s intaktními jedinci ve vybraných sportech velmi podrobně se autoři věnují výkonnosti v jednotlivých atletických disciplínách. V disciplínách basketbal, tenis, stolní tenis, kopaná a futsal se již problematice věnují okrajově s poukazem na složitost získání těchto dat. Pro současnou praxi je rovněž obohacující část věnovaná dílčím výsledkům výzkumu motorického výkonu žáků základních škol praktických, který byl zaměřen na porovnání vybraných motorických ukazatelů jedinců s lehkým intelektovým postižením a jejich intaktních vrstevníků. Jedná se o faktograficky bohatou publikaci, srozumitelně strukturovanou. K přehlednosti publikace, která se opírá o velké množství faktů, průzkumů, přispívá vhodné členění bibliografických dat za každou kapitolou samostatně. Markéta Šauerová Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách ŠAUEROVÁ, M. 1. vydání. Praha: VŠTVS Palestra a European Science and Art Publishing, 2011 Publikace zaměřuje pozornost na rozvoj osobnosti jedince mimo běžné podmínky rodinné výchovy a ukazuje cesty rozvoje vybraných osobnostních kompetencí v konkrétním sociálním kontextu. Publikace vznikla v souvislosti s grantovým projektem GAČR Autorita a její proměny v edukačním prostředí (P407/10/0796). Svým pojetím představuje vhodné propojení pedagogické teorie a výchovné praxe, dokáže přitažlivě a zajímavě, s výzvou k dalším úvahám, reflektovat problémy současné teorie i praxe. Text je rozčleněn do čtyř základních kapitol, které na sebe logicky navazují. Pozornost je věnována třem vybraným institucím, v každé z nich je zaměřena pozornost na rozvoj jiné cílové kompetence, čemuž odpovídají i navržené projekty. Osvojení cílových kompetencí chápe autorka jako podstatný faktor v prevenci sociální exkluze a vzniku rizikového chování. Vzhledem k sociálnímu kontextu, pro nějž jsou projekty navrhované, je podstatným cílem navržených projektů posilování i rodičovských kompetencí. První kapitolu tvoří stručný, i když přehledný úvod, v němž autorka vymezuje pojem nestandardní výchovné podmínky. Ve druhé kapitole se zaměřuje autorka na projekty osobnostního rozvoje v Klokánku, další kapitola se věnuje projektům v azylových domech a poslední část je věnována projektům osobnostního rozvoje v zařízeních pro dlouhodobě nemocné děti. Text je zakončen stručným závěrem a shrnutím, kde jsou vyzdviženy nejaktuálnější problémy a perspektivy nestandardní výchovné péče ve specifických sociálních podmínkách. Obohacující je i uvedená literatura, ze které autorka čerpá a nabízí ji pro orientaci i čtenářům. V obsahovém pojetí textu se odráží schopnost širšího disciplinárního přístup autorky, která čerpá nejen z bohatých odborných zkušeností z poradensko-psychologické, pedagogické praxe a vlastních pedagogických výzkumů, ale i z vlastních zkušeností s výchovou multifaktoriálně zdravotně handicapovaného dítěte. Význam publikace tkví zejména v zaměření na právě ony nestandardní situace a vede čtenáře k hlubšímu zamyšlení nad možnostmi výchovné péče v těchto podmínkách. Eva Nechlebová 13

14 Můj první vodácký zážitek Co určitě ale obdivuji, je fyzička pana docenta Neumana. Ostatně o něm jdou na škole legendy a svým entusiasmem, někdy možná až svou nekompromisností, dokáže ze studentů dostat také Již od svého dětství jsem se často a ráda věnovala aktivitám venku, které mi pobyt na vesnici, kde jsem vyrůstala, dovoloval - les, louka, sečení a obracení sena, myslivost to vše byla má oblíbená místa a oblíbené činnosti. Narodila jsem se s těžkou oční vadou, podstoupila několik operací a díky nim se můj život od 12 let změnil. Do té doby jsem měla veškeré sporty jako kolo, brusle, lyže, zakázány. Vyrostla jsem u Ohře, v obci Velichov, kde bylo vždy hodně vodáckých osad a v létě hodně rušno. Tatínek mi občas nafoukl člun a já každé léto pádlovala kus proti proudu a pak se i se svým psem nechala unášet zpět. No, bylo to super. Když jsem nastoupila na Palestru a zjistila, že součástí výuky je i vodácký kurz, vybavily se mi tyto dávné, snad i naivní, ale krásné dětské zážitky a na kurz jsem se vysloveně těšila. Vodácký kurz na Palestře jsem si představovala jako výukový program pro pohyb na vodě na plavidlech, s první pomocí tonoucímu, a s trochou historie. Vlastně to tak i bylo. Parta výborná, počasí již méně. Kdyby nelilo jako z konve, asi by vůbec nevadilo, že se spolu se svým zadákem Ivem pod každým jezem převrhneme. Což o to vykoupání, ale strach, který ve mně vyvolal pohled na sjezd před námi, začal vypadat jako vážný problém. Na mysli mi vytanula představa, že mám 3 děti a několik hypoték, a to mě vyplašilo natolik, že jsem se u některých jezů totálně zasekla. Naši zdatní a velmi schopní instruktoři mě přesvědčovali, že není důvod k obavám a vůči mým argumentům příliš pochopení neprojevovali. Nakonec mne vždy nějak přesvědčili a já jez projela. Byla kolem toho i nakonec legrace. Ale jen do doby, než si ke mně do lodi přisedl instruktor Filip, s kterým spolupracuji v oboru mimo studia a věřím mu jako kamarádovi. Přisedl si se 14 slovy, že když se bojím, že se mnou chvíli pojede on, že to vše bude dobré. A já dobrá duše jsem mu věřila!!:)) Před jedním z jezů však Filip bez varování kanoi otočil a sjel se mnou jez před Krumlovem pozadu! No, v první chvíli jsem myslela, že se zbláznil, dostala jsem hrozný vztek smíchaný se smutkem, jak mi jako kamarád něco takového mohl udělat? Hlavou mi běželo, co všechno mu udělám, jak mu ublížím. Ani to sem teď nemůžu vypsat, ale když napíši, že mi později došlo, že Filip ještě nemá děti, chápající čtenář se dovtípí..:). Cítila jsem se s ním v kanoi bezpečně a najednou jsem měla pocit, že mě zradil. Dnes už na to koukám se smíchem, ale tenkrát mi do něj tedy nebylo. Po určité době jsem si říkala, že moment překvapení je vlastně jednou z metod, jak člověka přimět vykonat to, čeho se bojí. Ale každý jsme jiný a mně to moc nepomohlo. dostatečné výkony. Já jsem na ten svůj hrdá, i když ve mně byla malá dušička a bylo vidět, že se mi to nelíbí. I přes špatné počasí a někdy pochmurnější náladu a stres byl vodácký kurz pro nás - velmi zaměstnané jak doma tak i v práci - zážitkem. A to zážitkem pro všechny stavy naší psychiky. Dokonce jsem si s dětmi půjčila loď a pěkně se projela! A to si myslím, že je přesně účelem vodáckého kurzu. Děkuji. A přeji hezké zážitky na dalších kurzech. Petra Řehořková

15 Tipy na výlety Zámek Krásný Dvůr autor fotografie M. Pavlíková Asi 12 km od města Žatec se v obci Krásný Dvůr nachází státní zámek Krásný dvůr. Zámek byl postaven pravděpodobně ve 14. století. V 17. století ho zakoupil rod Černínů, kteří se zapsali do historie zámku asi nejvíce. Koncem 18. století byla u zámku postavena kaple a zbudován rozsáhlý anglický park, který byl první v Čechách. Je zde možné zhlédnout sbírku 42 barokních psích portrétů. V zahradě stojí jedna z našich nejstarších rozhleden ve stylu novogotického altánu. Rozhledna bohužel již není přístupná. Zámecké interiéry a exteriéry parku v Krásném Dvoře se zalíbily i filmařům, neboť se zde natáčely filmy například Jak básníkům chutná život a několik pohádek. Do zámku i parku je bezbariérový přístup. Přístup do parku i Brodů je po zelené značce od Podbořan, která prochází až do obce a k nádraží. Parkem vedou čtyři značené okruhy k jednotlivým stavbám. Vstup do parku je volný, neomezený ročním či denním obdobím. Možnost placeného parkování se nachází na parkovišti u silnice Podbořany Krásný Dvůr. Železniční zastávka je asi 500m od vchodu do parku, autobusové spojení zejména ve volných dnech je minimální. Jaroslav Honěk Zámek Kozel Zámek Kozel se nachází v západních Čechách, jen pár kilometrů na jih od Plzně, nedaleko od obce Šťáhlavy. Lovecký zámek, který byl postaven na konci 18. století pod vedením stavitele Václava Haberditze, obsahuje čtyřkřídlou přízemní budovu kolem obdélníkového vnitřního nádvoří, která byla podle návrhu Ignáce Pallardiho doplněna o dvě dvojice staveb kapli s jízdárnou a lokajnu s konírnou, čímž vznikl celistvý areál. Zčásti zachovaný mobiliář vytváří představu o zařízení loveckých zámků a letních sídel šlechty. V každé místnosti jsou keramická klasicistní kamna zdobená květinami, vázami a věnci. Topilo se v nich z nádvoří, aby nebylo panstvo rušeno služebnictvem. Do reprezentačních místností zámku se vcházelo přes vstupní halu s malými zvonky u stropu. Každý zvonek měl jiné ladění, aby služebnictvo vědělo, do které místnosti jsou žádáni. Pro líčení a úpravu garderoby šlechtičen byl určen toaletní pokoj se zrcadlem dle benátského vzoru, ovšem vyrobeným v Čechách. Zámecké divadlo: Původně bylo maštalí pro nejoblíbenější koně. V první polovině 19. století ji Valdštejn nechal přestavět pro zábavu svých dětí na zámecké divadlo, které dnes patří k nemnoha zachovaným divadlům té doby. Park: Okolí zámku tvoří rozsáhlý čtyřicetihektarový přírodně krajinářský park. Je dílem S. X. France, všestranného člověka mnohých profesí. Doporučuji při prohlídce parku se podívat na liliovník tulipánokvětý, jehož květy připomínají květy tulipánů. Tomáš Adámek Kokořínsko V dalším tipu bychom Vás rádi pozvali do oblasti Kokořína. Najdete zde řadu turistických tras, z nichž lze vybírat dle libosti, aktuální nálady a tělesné zdatnosti turistů. Trasy jsou ideální pro všechny věkové skupiny a pro rodiče s dětmi skýtají mnoho nevšedních zážitků a možnost hrát si během výletu. Jednou z klasických tras může být např. výlet na Pokličky. Po prvotním výstupu po 324 stupíncích (tedy tato trasa není nejvhodnější pro kočárky) se dostaneme ke krásnému výhledu na zajímavé skalní útvary, zvané Pokličky, odtud se příjemnou procházkou dá pokračovat dále k Obří hlavě a žábě, které se líbí obzvláště dětem. Méně zdatní turisté se mohou vrátit přes Švédský val zpět k výchozímu bodu, zdatnější mohou zvolit dle zájmu i z tras náročnějších (např. přes Faraona a Náckovu rokli). Další zajímavou trasou, kterou lze také podle potřeby různě upravit, je výlet za Čertovými hlavami u Želíz. Od kamenných hlav můžete pokračovat dále po modré a pak po žluté značce směrem na Harfenice a Hada či od Čertových hlav jít směrem na Klácelku. V obou směrech najdeme vytesané sochy do skal, které zde zanechal Václav Levý v letech Klácelka se bude jistě líbit všem, vypadá jako tajemný hrádek se zakletými rytíři. Na výlety se můžete vydat i v podzimním období, jen je zapotřebí zvýšené opatrnosti, při vlhku jsou kameny kluzké. Přejeme krásné zážitky z barevné podzimní přírody. Markéta a Ondra Šauerovi Vydává: VŠTVS Palestra s.r.o., Pilská 9, Praha 14-Hostavice Šéfredaktor: Jaroslava Gellnerová Redakce: Jaroslava Gellnerová, PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Grafický redaktor: Roman Erben Kontakt: Autor fotografie na titulní straně: Jiří Barták 15

16

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Studujte s námi. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu

Studujte s námi. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Studujte s námi. Pilská 9, Praha 9 Hostavice Diagnostické centrum Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely Nabízíme komplexní služby v oblasti vzdělávání: Magisterské studium

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru

UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru číslo 1 ročník 22 24. září 2012 UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru Lenka Skácelíková Ondřej Martínek Pro více než dvacet tisíc studentů a tři tisíce pedagogů začal na Univerzitě Palackého

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 3 květen 2015 Zličínská Letní slavnost Myslivecké odpoledne Rozhovor se Zuzanou Hejnovou a Janem Žaludem Jízdy pražským motoráčkem

Více

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme,

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed připravila druhý ročník Festivalu v centru dění městská část osobnost měsíce Herny v centru nechceme, Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Naší říjnovou osobností je bubeník jubilující brněnské skupiny Synkopy 61, která v tomto měsíci připomene

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 cena 15 Kč D o R m a fi o v a s e s j e l i k o v b o j o v é Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno V Ondfiejovû se soutûïilo v pojídání knedlíkû ročník

Více

Studená válka v létě. Hodně štěstí, zlatí hoši. A díky. Hráčská asociace se pustila do boje se svazem. Snaží se prosadit změny a má podporu veřejnosti

Studená válka v létě. Hodně štěstí, zlatí hoši. A díky. Hráčská asociace se pustila do boje se svazem. Snaží se prosadit změny a má podporu veřejnosti červen 2015 čtvrtletní zpravodaj 2. ČÍSLO Úvodní slovo Hodně štěstí, zlatí hoši. A díky Úvodní slovo bych tentokrát rád věnoval zlatým hochům českého hokeje. Těm, kteří letos nebo v uplynulém roce ukončili

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více

M A G A Z Í N S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ 4-2007 BYL TO ÚSPĚŠNÝ ROK. str. 36 NJT V TURÍNĚ str. 28 POTŘETÍ VE VENDRYNI

M A G A Z Í N S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ 4-2007 BYL TO ÚSPĚŠNÝ ROK. str. 36 NJT V TURÍNĚ str. 28 POTŘETÍ VE VENDRYNI M A G A Z Í N 4-2007 S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ BYL TO ÚSPĚŠNÝ ROK str. 36 NJT V TURÍNĚ str. 28 POTŘETÍ VE VENDRYNI str. 22 ZLATÝ KANÁR 2007 2 S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ / JOIN THE CHAMPIONS WITH US WWW.TKPLUS.CZ

Více