říjen 2012 Rozhovor s Mgr. Pavlem Špačkem Dobrovolníci na olympiádě Diagnostické centrum PALESTRA Historie Olympijských her

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "říjen 2012 Rozhovor s Mgr. Pavlem Špačkem Dobrovolníci na olympiádě Diagnostické centrum PALESTRA Historie Olympijských her"

Transkript

1 Rozhovor s Mgr. Pavlem Špačkem Dobrovolníci na olympiádě 2 říjen 2012 Diagnostické centrum PALESTRA Historie Olympijských her

2 Milí čtenáři, v rukou držíte druhé číslo časopisu Palestra, které se nemohlo vyhnout top tématu roku 2012, čímž byly Olympijské hry. Olympijské hry vznikly na antické půdě a jejich proměna až do dnešní podoby je obrovská. Z původních Olympijských her nám zůstaly pouze památky, které si můžeme prohlédnout v knihách. Kromě zajímavostí z letošních her najdete uvnitř čísla i krátké ohlédnutí do historie a rozhovory s olympioniky. Kromě přípravy úvodního slova k tomuto číslu mám však také nelehkou úlohu. A tou je rozloučit se s vámi našimi čtenáři. Od prvního dne na Palestře jsem si představovala, jak dojdu k bakalářskému titulu a vydám se dále do světa. Ten okamžik nastal. Státní závěrečná zkouška dovršila mé studium na této škole. Musím se přiznat, že větší stresovou situaci jsem nezažila, avšak pýcha a zadostiučinění, které pocítíte, když vám po zkoušce členové komise blahopřejí k úspěšnému Specifické cíle studia v oboru Sportovní a volnočasový pedagog směřují k zvládnutí pedagogických a psychologických dovedností nezbytných k pochopení individuálních a skupinových zvláštností chování a jednání dětí, mládeže i dospělých a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností. Vymezení cílů vychází z předpokladu, že profese budoucích absolventů bude mít výrazně činnostní charakter. Teoretické poznatky jsou především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů, které si studenti upevňují v souběžně probíhající praxi. V rámci jednoho z grantových projektů probíhá Inovace studijního programu Sportovní a volnočasový pedagog, která se týká rozšíření oboru o specializaci,,edukace dospělých a seniorů. Součástí inovace bude jednak aktualizace obsahového zaměření stávajících předmětů studijního oboru, jednak doplnění studijního plánu o nové povinně-volitelné a volitelné předměty, jejichž absolvování bude pro získání nové specializace povinné. Pro inovované i nově vytvořené předměty budou zpracovány didaktické dokumenty ve struktuře odpovídající požadavkům akreditační komise. Nově bude koncipována organizace a obsahové zaměření praxí. V rámci této specializace bude obor Sportovní a volnočasový pedagog, který se dosud zaměřoval převážně na práci s dětmi a mládeží, rozšířen o zaměření na práci s dospělými a seniory. Toto zaměření v poslední době získává stále více na 2 ukončení školy, bude odměnou za Vaši píli. Školou se můžete prokousat mnoha způsoby, avšak dbejte na to, abyste se mohli sami na sebe podívat do zrcadla a se ctí prohlásit, že jste to dokázali čestně a přitom se obohatili o cenné vědomosti. Od státní závěrečné zkoušky jsem si neuvědomovala, co můj úspěch u velkých zkoušek znamená. Ani po zápisu na novou školu do magisterského studia mi nedocházelo, že mé dny na Palestře byly sečteny. Okamžik uvědomění nastal na promoci, když jsem seděla v Betlémské kapli. Pozorovala akademické zastoupení, tolik oblíbené ikony školy, které nám po celé 3 roky předávaly vzácné zkušenosti, informace a doporučení. Naslouchala jsem slovům rektora a dívala se na zakladatele Palestry. A v ten okamžik mi to došlo, opouštím 3 roky života, odcházím po 3 letech zážitků v akademickém důležitosti, protože počet potenciálních klientů roste a bude růst. Součástí projektu je pilotní ověření nových a inovovaných předmětů v rámci studijního oboru a nové specializace jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Ve specializaci, která bude nově jeho součástí, získají studenti a absolventi kompetence, které rozšíří možnosti jejich uplatnění na trhu práce. Oblast práce s dospělými a seniory se díky prodlužujícímu se věku populace a při zachování aktivního životního stylu stává velmi důležitou součástí profesních dovedností volnočasových pedagogů. Díky podpoře grantového programu OPPA získaly v akademickém roce 2012/2013 studentky a studenti možnost snížení výše školného na ,- Kč za akademický rok (určeno bylo pro 1. a 2. ročník studia z důvodu účasti v pilotním ověření). Tato nabídka platila pro oba typy studia. Absolventi tohoto oboru dokáží nejen vyhledat adekvátní volnočasové aktivity pro vybranou skupinu zájemců i jednotlivce, poskytnout jim odbornou konzultaci, ale jsou schopni tyto aktivity také projektovat, realizovat a organizačně zajišťovat. V rámci povinně volitelných předmětů budou rozvíjeny sociální dovednosti nezbytné pro práci s minoritními skupinami a znevýhodněnými jedinci. V rámci odborné praxe studenti získají dostatek příležitostí k samostatnému projektování a realizaci volnočasových aktivit pro klienty různého věku a individuálních specifických světě. Mé oči se zalily slzami a musela jsem se opravdu hodně snažit, abych ty pálivé slzy zahnala. Věřím, ba ne, já to vím, že Palestra zůstane mou nejoblíbenější alma mater. Již nyní je mi smutno a neosobní prostředí masového kultu zvaného Karlova univerzita mi zatím blízké příliš není. Jsem ráda, že po odchodu zůstává časopis, u jehož zrodu jsem stála a doufám, že takřka nová tradice bude zachována. Studenti, užívejte vlídného prostředí, dokud můžete a važte si akademického světa na úrovni. Pro Vás milé paní profesorky a páni profesoři, prostě celému profesorskému sboru i vedení školy mám jedno velké - DĚKUJI. Velký dík patří také děvčatům na studijním oddělení, bez kterých bychom byli občas všichni, s prominutím, v háji. Bylo mi ctí Přeji hezké čtení! Jaroslava Gellnerová Studijní obor Sportovní a volnočasový pedagog zvláštností s přihlédnutím k pohlaví, zdravotnímu stavu, sociálnímu a etnickému zařazení a k seznámení jednak s reálnými podmínkami, v nichž jejich budoucí profese bude realizována, jednak s rozmanitými praktickými situacemi, které budou muset po absolvování studia ve své profesi řešit. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z: Didaktiky TV, Zdravotní TV Pedagogiky, Vývojové a sociální psychologie Teorie a praxe vybrané zájmové činnosti Obhajoby bakalářské práce Široké zaměření studijního obsahu umožní absolventům pracovní zařazení v různých institucích souvisejících přímo nebo nepřímo s volným časem a jeho kvalitním naplněním. Absolventi mají možnost uplatnit se jako odborní pracovníci v DDM, stanicích mladých turistů či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a osvětových institucích pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích mladých lidí, v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních pro dospělé, v domech seniorů, ve školách při nemocnicích, mateřských školách, v charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako konzultanti v odborech a referátech zabývajících se otázkami volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí. Markéta Šauerová

3 j SO i nová branka pro p!(í - B a b SO.05 52d R V' i 121f rekonstrukce stávající zídky 52m 52k 52f a d b 110c 110a 52q 52g L g e 52n 52c 110i 52e g 121c 63c 63b h h 110h 63e f 110d 52o j p R V' 151f 138g 110j 121d 640 SO b 64a 51j g 138L nová branka pro p!(í - C 151s 151m 151k i 151q e 138k 138f 121j L 121k 151i e 138b b 57 51n D!tské 51i 51h 51a L 151r 151j 121L 51k h#i(t! pro d 108 SO.05 v!t(í d!ti 151c SO a 121a m komunikace - osv!tlení 151u 151n 151d 138c h#i(t! - odvodn!ní o b 51g 151p vsakováním t 151b a 51f SO e 146h a 146j 120 chodníky a manipula"ní plochy pro p!(í g i 146b f SO h#i(t! - osv!tlení e 146a d SO c 153 h#i(t! - osv!tlení a SO SO SO a 170 h#i(t! (+objekt) h#i(t! - odvodn!ní objekt odvodn!n vsakováním 43b odvodn!ní vsakováním 146c 128 vsakováním 15 43c b c a f D!tské h#i(t! 81d pozn. pro men(í d!ti 14 cenné stromy g SO e h#i(t! - odvodn!ní vsakováním 236a a 81h a i b a 176b SO j m!stsk- mobiliá# R k m d 1c a 81r a v-(ka poklopu: L 21a 18 1e bourání SO.05 SO b 81o 239 SO stávající objekt 1f stávající branka pro p!(í - A 199a 265 chodníky a manipula"ní plochy m pro p!(í bourání - stávající hri(t! nové parkovi(t! C pro 8 OA j a bet. chodník q 81n + odvodn!ní vsakováním b 889 stávající 81p a vjezdová brána b R c SO nové parkovi(t! 390A 408 pro 7 OA a odvodn!ní vsakováním a a SO-05 bourání - stávající 863 rekonstrukce betonová plocha stávajícího chodníku c b SO nové parkovi(t! B DN pro 14 OA (z toho 2 ZTP) bez poklopu: + odvodn!ní vsakováním a 745 stávající panelová vozovka - vybourat SO rekonstrukce stávajících 327 komunikací kolem (koly a a a 336d g b c a 342a 342b c 353b 353f 353d e 353a h STL +225, v-(kopisn- systém: Bpv polohopisn- systém: JTSK AKCE: OBJEDNATEL / STAVEBNÍK: Brat#í Venclík$ "p. 1073, Praha 14 Zastoupení starostou: Bc. Radkem Vondrou I%O: &E'ENÉ ÚZEMÍ: Katastrální území Hostavice ". parc. 1,144,145,928 GENERÁLNÍ PROJEKTANT: JAURISOVA 21, PRAHA 4 I%. : VYPRACOVALI: Ing. arch. David Cais Ing. arch. David Dama(ka Phd. Ing. arch. Simona Fi(erová Ing. arch. Lucie Kostková Petr %ervásek Ond#ej Joná( STUPE) PD: &E'ENÁ %ÁST PD: PROJEKTANT PROFESE / %ÁSTI PD: AAA ATELIER s.r.o. Ing. arch. David Dama(ka Ph.D tel.: Nerudova 10, CZ Praha 1 I%O: KRESLIL: Ond#ej Joná( NÁZEV V+KRESU: DATUM: 08/2012 M,&ÍTKO: FORMÁT V+KRESU: 1:500 2xA4 %ÍSLO V+KRESU: %ÍSLO PARÉ: Rozhovor s Mgr. Pavlem Špačkem Dobrý den, na úvod bych se Vás velice ráda zeptala na otázku, kde a jak vznikla myšlenka na to zavést soukromou vysokou školu? Všechno mělo svůj přirozený vývoj, Palestra vznikla v devadesátém roce minulého století jako firma pořádající rekvalifikační kurzy. Byla to reakce na potřeby trhu. V té době byl hlad po službách a rekvalifikace umožňovaly lidem začít svou podnikatelskou dráhu. Souběžně jsme připravovali program nástavbového studia sportovní manažer - vychovatel, který byl akreditován v roce 1992 nejprve jako jednoroční a o rok později jako dvouleté pomaturitní studium. Věděli jsme, že toto zaměření u nás neexistuje a že si ho trh žádá. Palestra byla první škola, která měla akreditovaný tento obor. Logicky pak následovalo stoupání výš, v roce 1996 byla akreditovaná Vyšší odborná škola a v roce 2004 jsme získali státní souhlas k provozování Vysoké školy. Dá se říci, že jsme doslova začínali od píky. Proč jste se rozhodli pro sportovní zaměření? Pohybovali jsme se kolem sportovního prostředí, měli jsme představu co chybí, dělali jsme to, co nám bylo blízké. Nyní s odstupem několika let, plní se Váš plán týkající se existence školy, jejího případného rozrůstání apod.? Pokud budeme hovořit jen o vysoké škole tak ne tak docela, Palestra má za cíl rozšířit nabídku ještě o dva bakalářské obory a o obor magisterský. Magisterský obor je pro nás v současné době priorita, bohužel nám opakovaně neprošel akreditační komisí. Koncem roku 2012 bychom ho chtěli po zapracování připomínek akreditační komise znovu podat. Chystáte nějaké inovace ke zlepšení školy? Jistě, inovace děláme neustále, v současné době oba studijní obory prochází inovací za přispění Evropských sociálních fondů a HM Prahy. V současné době je v řízení projekt na úpravu parku, ve kterém by mělo vzniknout víceúčelové hřiště se zázemím, dále menší basketbalové hřiště, kavárna, lanové centrum a zařízení pro další volnočasové aktivity. Na projektu spolupracujeme s MČ Prahy 14 a měl by se realizovat za přispění Evropských fondů s podporou HM Prahy. Doufejme, že vše vyjde dle představ. Interiéry školy se snažíme zlepšovat na základě potřeb školy, pedagogů a na základě připomínek studentů, které zjišťujeme v pravidelném dotazníkovém šetření. Je dle Vašeho názoru úspěšné uplatnění absolventů v oboru? Určitě. Palestra se snaží bezprostředně reagovat na vývoj a potřeby trhu. Proto třeba v současné době probíhají zmíněné inovace. Snažíme se reagovat tak, aby studenti měli vždy aktuální znalosti a splňovali požadavky zaměstnavatelů, nebo aby sami mohli podnikat v odvětví, které se neustále vyvíjí, proto jsme vytvořili specializace wellness nebo u volnočasového pedagoga orientaci na seniory, prostě reagujeme na potřeby společnosti. Z toho vyplývá uplatnění našich studentů, jsou to specialisté, kteří jsou schopni zapojit se do aktuálních potřeb společnosti. Správný směr nám dokládá zpětná vazba od našich absolventů, z čehož máme velkou radost. S řadou z nich máme úzkou spolupráci SO.02 Napojení p#ípojkou NN 118 SO.02 Novostavba objektu se zázemím ±0,000=230,75m n.m SO.02 Napojení vodovodu SO.02 Napojení spla(kové kanalizace SO.04 Novostavba víceú"elového h#i(t! ±0,000=230,50m n.m. ul. D&ÍNOVSKÁ ochranné pásno %D SO.03 Rekonstrukce stávajícího h#i(t! na nohejbal ±0,000=228,45m n.m. SO.06 Novostavba d#ev!ného plata/altánu Cvi"ební prvky pro seniory Petanqe h#i(t! chodník (bet.dl.) h#i(t! SO.01 Napojení p#ípojkou NN 2.00 SO.01 Novostavba kavárny a komunitního centra ±0,000=226,75m n.m panelová vozovka 1 Vysoká (kola t!lesné v-chovy a sportu - Palestra SO.01 Napojení vodovodu SO.01 Napojení spla(kové kanalizace panelová vozovka Lanové centrum DN ul. PILSKÁ 930/ Máte určité vize do budoucna? SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKT/: SO.01 - Novostavba kavárny a komunitního centra SO.02 - Novostavba objektu se zázemím SO.03 - Rekostrukce stávajícího na nohejbal SO.04 - Novostavba víceú"elového h#i(t! SO.05 - Komunikace a zpevn!né plochy SO.06 - Sadové úpravy Palestra chce být menší vysokou školou, chceme rozšířit nabídku studia o další zajímavé obory. Tady se omlouvám, ale hranice #e(eného území nové navrhované vstupy pro p!(í nezmíním stávající vjezd jejich přesný název, projekty nové pozemní stavby / objekty stávající pozemní stavby / objekty máme rozpracované a v současné době se nov- polohopis polohopis stávající snažíme nové branky pro p!(í řešit personální obsazení. Dokud stávající branky pro p!(í hranice parcel ochranné pásmo %D nebudou akreditované, nechceme prezentovat přesné zaměření. nov- v-(kopis nové / rekonstruované pojí.d!né plochy POZNÁMKY: - Nejvy(ím bodem v #e(eném území je dle nového návrhu horní hrana atiky objektu SO.02 ve v-(ce 235,00 m n.m. - Odvodn!ní objekt$ je #e(eno vsakováním na pozemku. - Dodavatel je povinnen p#ed zapo"etím prací prací vyty"it ve(keré sít! a p#ekontrolovat ve(keré návaznosti. - Ve(keré nejasnosti konzultovat s projektantem profese / "ásti PD. - Uvedené stavební a in.en-rské objekty jsou podrobn!ji #e(eny v samostatn-ch "ástech PD. - Budování stavebních objekt$ p#edchází p#íprava území, spo"ívající v bouraní/kácení ozna"en-ch objekt$/porost$, viz. samostatné v-kresy. - Tento projekt neslou.í k provedení stavby. LEGENDA: stávající v-(kopis LEGENDA POVRCH/: - povrch z.ulov-ch kostek nové parkovací stání - povrch za zatrav1ovací dla.by nové pochozí chodníky - mlatov- povrch nové pochozí chodníky - dopad. zóny h#i(0, d!tská h#i(t! - mlatov- povrch nová nebo rekonstruovaná h#i(t! - um!l- povrch na Než zpevn!ném podkladu ur"en- pro se víceú"elová h#i(t! rozloučíme, vzkázal byste stávající spla(ková kanalizace něco stávající vodovod studentům? LEGENDA SÍTÍ A IN*. OBJEKT/: stávající plynovod stávající kabely NN stávající slaboproudé kabely nová spla(ková kanalizace nová de(0ová kanalizace / drená.ní potrubí nov- vodovod Pevně doufám, že studium na Palestře nové kabely NN nové kabely VO stávající/nové kanaliza"ní (achty nové osv!tlení 1 - komunikací - sloupek v. cca 0,7m splní 2 - komunikací - Vaše reflektor v zemi očekávání a pokud se zrovna 3 - sportovi(0 - sto.árov- reflektor 4 - integrované do lavi"ky 5 - integrované do chodi(t! nová p#ípojková sk#ín + elektrom!r trápíte studiem, které Vám třeba zrovna nové vsakovací objeky PARK PILSKÁ extenzivní podrostové plochy nejde a předchozí M!stská "ást věta Praha 14 by vyzněla trpce, pobytov- trávník intenzivn! udr.ovantrvalkové záhony tak.ivé ploty věřím, že naší snahu předat Vám to stávající soliterní stromy jehli"naté, kreslen okapov- pr$m!t koruny SILVAPLANA SE stávající soliterní stromy listnaté, nejlepší kreslen okapov- pr$m!t koruny oceníte s odstupem času. LEGENDA KULTUR: stávající ke#e soliterní, kreslen okapov- pr$m!t koruny porosty ke#$, kreslen okapov- pr$m!t korun porosty kácené cenné stromy DOKUMENTACE K *ÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ D-0 - Situace stavby Velice děkuji za poskytnutí rozhovoru LEGENDA MOBILIÁ&: parkové lavice PARCELY: parc." v-m!ra m2 druh pozemku - ostatní plocha parc." v-m!ra m2 druh pozemku - ostatní plocha parc." v-m!ra - 35 m2 druh pozemku - zastav!ná plocha a nádvo#í Jaroslava Gellnerová SITUACE - KOORDINA%NÍ as parc.". - 1 v-m!ra m2 druh pozemku - zastav!ná plocha a nádvo#í plocha celkem : m2 D-0-5 3

4 Dobrovolníci na olympiádě Olympiádu v Londýně zajišťovalo 70 tisíc dobrovolníků, v Českém domě jich bylo 115. Přijeli na vlastní náklady, aby mohli tři týdny pracovat. Nebýt jejich zápalu, zavládl by chaos. Olympiáda stála na práci dobrovolníků. Hry v Londýně zajišťovalo 70 tisíc nadšenců, jimž stálo za to třeba 12 hodin sedět na jednom místě, aby pak za odměnu chvíli viděli hvězdy sportu. Podobně na tom bylo i 115 pracovníků, kteří se starali o chod Českého domu. Veslaři Mirka Knapková a Ondřej Synek oslavovali svůj triumf v neformálním šedém tričku s nápisem STAFF, které dostali na podporu ještě před závodem i s podpisy od všech českých olympijských dobrovolníků. Jde jen o jednu z mnoha ukázek toho, jak byly Hry v Londýně propojené s prací těchto nadšenců. Dobrovolníci v Českém domě zajišťovali podporu programu, dělali VIP hostům či sportovcům řidiče nebo pomáhali v rámci cateringu a měli spoustu dalších úkolů. Během oslav vystupovali někteří i jako bodyguardi. Vzhledem k tomu, že celý areál Českého domu byl považován za nejzdařilejší místo pro olympijskou zábavu, práce bylo dost. Obvykle končíme ve dvě ráno, ale s tím jsme počítali. Za odměnu se pak dostaneme k lístkům a sportovcům, což není málo. Třeba gesto veslařů pro nás byla taková odměna, řekl šéf českých dobrovolníků Tomáš Mirovský. Sám už se v oboru pohybuje více než 15 let, spoluorganizuje například Pražský mezinárodní maraton a akce v rámci VŠTVS Palestra. Nyní vybral do Londýna celý tým. Podmínkou dostat se na Hry byla výborná znalost angličtiny, minimální věková hranice 21 let a úspěch u osobního pohovoru. Obvykle se hlásili vysokoškoláci, ale jsou tu i starší lidé, kteří si vzali dovolenou a jeli si prožít olympiádu, protože je pro nás po delší době dostupná, poukazuje Mirovský. Vrcholem dne je střídání směn, kdy nastává losovačka o vstupenky. Největší zájem byl o atletiku 4 a tenis. Každý z dobrovolníků se byl několikrát někde podívat. Část dobrovolníků dokonce jela podpořit na trať i maratonkyni Ivanu Sekyrovou a potom i jejího kolegu Honzu Kreisingera. Rozestavěli se podél trasy a povzbuzovali. Nábor dobrovolníků pro Český dům probíhal prostřednictvím ové komunikace a následně prostřednictvím osobních schůzek. Schůzky probíhaly v Praze, Olomouci a v Londýně, zájemci mimo ČR měli možnost udělat individuálně pohovor prostřednictvím skype. Dobrovolníci byli rozděleni na dvě základní skupiny. První tvořili ti, kteří měli jasně dané činnosti, o kterých většinou věděli dopředu. Druhou skupinou byli dobrovolníci na ploše, kteří zajišťovali informovanost návštěvníků, bezpečnostní pozice a další činnosti podle potřeb. Ačkoliv práce členů podpůrného týmu zabere často více než 12 hodin denně, je často neviditelná. Právě to je však účel. Britové jsou striktní, dodržují pravidla. I proto vše fungovalo bez výraznějších komplikací. Londýn nebyl s výjimkou olympijského parku pompézně vyzdobený, což se týkalo i části Islington, kde byl Český dům. Atmosféra není vlezlá, Hry prostě s městem splynuly, myslí si Mirovský. Práce na olympiádě byla pro mě velkou zkušeností a velkým zážitkem. Úspěch Českého domu, jeho velká návštěvnost jak českých, tak zahraničních návštěvníků, přispěla k příjemné atmosféře mezi dobrovolníky. Stejně tak velmi vstřícné chování všech sportovců a hostů, kterým nevadilo se třeba stokrát fotit s dobrovolníky, bylo velkou odměnou všem. Měl jsem tu čest se potkat s partou skvělých lidí, se kterými pro mě bude radost setkávat se dál, řekl po skončení olympiády Mirovský. A nakonec doplnil: Měl jsem radost, když jsem ze všech stran slyšel na dobrovolníky jenom chválu. Škoda, že mezi nimi nebyl nikdo z Palestry, i když informace o této možnosti byla studentům a studentkám Palestry poskytnuta exkluzivně v předstihu. Třeba někdy příště, Soči není daleko A na úspěch je třeba navázat. František Prachař, Tomáš Mirovský autor fotografií: Václav Mudra

5 Rozhovor s Ondřejem Štěpánkem Dobrý den, Ondro, jste absolventem VOŠ Palestra, dokončujete studijní obor Sportovní a kondiční specialista na VŠTVS PALESTRA, máte rodinu s dětmi a patříte mezi úspěšné vrcholové sportovce (kanoe C2), účastnil jste se i několika Olympijských her. Co Vás motivovalo ke studiu? A jak se Vám daří skloubit všechny Vaše povinnosti? Motivovalo mě to, že sport nebudu dělat věčně a musím mít nějaká zadní vrátka až s ním skončím. Moje manželka taky vrcholově sportovala, tak chápe, co to přináší a ve škole mě podporuje. Někdy je toho opravdu hodně co se musí stihnout, ale když se chce tak to jde. Věnujete se kanoistice, přesněji vodnímu slalomu v kategorii C2. Kolik hodin denně trénujete? Přes jaro a léto jezdíme hodně na vodě, většinou je to 2x denně cca po 1,5 hodině. Přes podzim a zimu jsme na vodě 1x denně a druhá fáze je buď posilovna, bazén, tělocvičny, běžky, běhy atd. Tak to je hodně. Navíc vy jezdíte v deblkanoi, vaším sportovním partnerem je Jarda Volf. Není to vztahově náročné? Trénujete spolu, závodíte spolu. Stýkáte se i mimo sportovní oblast, vaše rodiny? Vídáme se přes rok opravdu hodně, a tak se snažíme si ve dnech volna odpočinout i od sebe. Letos jsme jezdili dvaadvacátou sezónu spolu, za tu dobu už jsou všechny hrany dávno obroušené. Před pár dny jste se vrátil z Londýna, nemohu se nezeptat. Jak jste se tam cítil? Vím, že poprvé jste startoval na Olympiádě v Sydney (2000), kde jste skončil pátý. Z následujících dvou olympiád jste přivezl bronzovou (Athény, 2004) a stříbrnou medaili (Peking, 2008). Jste držitelem řady medailí ze světových i evropských šampionátů, z mistrovství světa máte pět zlatých a dvě stříbrné, z mistrovství Evropy šest zlatých, pět stříbrných a dvě bronzové medaile. V roce 2005 jste vyhrál celkové pořadí Světového poháru v závodech C2. Na letošní Olympiádě jste dojel v druhém kvalifikačním závodu sedmý a nepostoupil do finále. Co bylo v Londýně jiné? Londýn byl perfektně připravený, všechno klapalo jako po drátkách. Olympiáda je velká akce, my vodáci jsme taková malá rodina, tak účast na olympiádě je pro nás svátkem. Škoda jen, že jsme se nedostali do finále. Všichni tady doma jsme s napětím a se zadrženým dechem sledovali úsilí všech našich reprezentantů na letošních Olympijských hrách, já osobně jsem držela palce nejvíc vám (aby ne, když jste můj diplomant kolik diplomantů jezdí na olympiádu? :-) Upřímně řečeno, vlastně zase tak málo jich v historii naší školy není, ale i tak :-) Byla jsem v té době nemocná, a tak jsem sledovala každou Vaší kvalifikační jízdu v televizi.) Je dosažení významných úspěchů jen o vynikající fyzické přípravě? Náš sport je hodně technický. Síla je potřebná, ale musí být vynaložena se správnou technikou. Ale to vše nestačí, velice důležitá je příprava psychická. Když se skloubí tyto tři části, je velká šance na úspěch. Jaký moment považujete během vaší sportovní kariéry za nejnáročnější? Měl jste někdy pocit, že byste to nejraději vzdal? Byl to pro mě rok 2011, kdy jsme vypadli z reprezentace po 13 letech. Vzdávání nemáme v povaze, takže jsme se s Jardou domluvili a udělali změny v tréninku. Začali jsme spolupracovat s kondičním trenérem Petrem Brabcem a psycholožkou Evou Šauerovou. A po roce spolupráce jsme letos vyhráli mistrovství Evropy a 7 místo na OH. Byla to pro nás velká satisfakce, že jsme to nezabalili a makali dál. Tak je vidět, že ano, ještě že se tak nestalo.. Jaký máte recept na řešení takové situace? Hodit to za hlavu, udělat nějaké změny v tréninku a vytrvat. Hodně se dnes diskutuje o zhoršení pohybových dovedností současných dětí a mládeže, o malé pohybové aktivitě dětí a nárůstu počtu dětí obézních. Vy máte dvě děti, vaše manželka Vanda byla také reprezentantkou v kanoistice. Vedete děti k tomu, aby šly ve vašich šlépějích, a nebo je povedete jinou cestou? Oba s manželkou jsme vozili medaile ze světových soutěží, tak víme, že děti musí sport hlavně bavit. Tak děti vedeme ke sportu hlavně hrou a nenutíme je do ničeho, co by nechtěly dělat. Dnešní studenti si často stěžují na nedostatek času a náročnost studia. Co byste jim poradil? Musí si to každý srovnat v hlavně sám, já když jsem byl mladší, tak jsem si myslel, že taky nemám čas. No a za pár let, když tu školu chci dělat sám, tak to najednou nějak jde. Ondro, moc děkuji, že jste si udělal na rozhovor čas a přeji mnoho dalších studijních a sportovních úspěchů. Markéta Šauerová 5

6 Historie Olympijských her Olympijské hry je nejvýznamnější světová sportovní událost pořádaná od roku 1896, každé čtyři roky městem, které určí Mezinárodní olympijský výbor. Historie novodobých olympijských her navazuje na antickou tradici. Svého předchůdce a vzor mají v hrách konaných ve starém Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés. Podle řecké mytologie založil olympijské hry král Pelops, některé zdroje uvádějí Hérakla. Zakladatel moderního olympismu - Pierre de Coubertin inicioval konání prvních her Olympiády v Athénách (zúčastnilo se jí 314 sportovců tehdy pouze mužů z třinácti zemí). V současnosti jsou národními olympijskými výbory k účasti nominováni závodníci z více než 180 zemí v téměř třech stech disciplínách. Od roku 1924 se konají zimní olympijské hry, rovněž ve čtyřletém cyklu, nyní v mezidobí olympijských her letních. Až do roku 1992 se však konaly vždy ve stejný rok. Samostatné, avšak organizačně částečně přidružené jsou Paralympijské hry, které podporují rozvoj sportu zdravotně postižených a tím přispívá k jejich společenské integraci. Vítězové OH, ZOH i Paralympiády (navazujících soutěží zdravotně handicapovaných sportovců) jsou dekorováni zlatými, stříbrnými a bronzovými olympijskými medailemi, které jsou považovány za cennější sportovní trofeje, než stejná umístění na mistrovstvích světa. Kromě Olympijských a Paralympijských her jsou ještě organizovány šachová olympiáda, Letní olympijské hry mládeže (od roku 2010) a Zimní olympijské hry mládeže (od roku 2012). První krůčky na cestě k novodobým hrám Historicky první olympijské hry se konaly r. 776 př.n.l. Měly svou významnou kulturní, společenskou i politickou část a přispívaly k řecké sounáležitosti. Konaly se každé čtyři roky a v jejich průběhu byly zastaveny všechny boje. Na olympijské hry se sjížděli borci z celého tehdejšího Řecka, museli to být svobodní občané, děti řeckých rodičů. Olympijské cykly byly také základem všeřeckého počítání času, letopočtu a kalendáře. Zpočátku hry trvaly jen jeden den, později postupně až 7 dní. Vítězové dostávali věnce z listů posvátné olivy a byli ve svých městech odměňováni a uctíváni, byly jim stavěny sochy. Olympijský oheň a symbol pěti spojených kruhů pocházejí také ze starověké olympijské tradice. Později spolu stále více soupeřili profesionálové (=athletes), občané neřeckého 6 původu měli k soutěžím přístup až od 3. století př.n.l. Římští císařové zprvu olympijské hry podporovali, například císař Nero se jich sám aktivně zúčastnil, nad Řeky byli však v té době už v převaze sportovci z jiných zemí. Na závodní dráze mohlo soutěžit až 20 běžců, byla rovná, dlouhá asi 192 m. Na olympijský stadion se vešlo až lidí, vdané ženy měly však přístup zakázán. Olympijské hry se udržely neuvěřitelných téměř let, konaly se celkem 293x. V roce 396 n.l. zakázal římský císař Theodosios olympijské hry jako záležitost odporující moderní raně křesťanské víře, přesto se v omezeném rozsahu konaly až do r V tomto roce byl vydán rozkaz ke zbourání chrámů a soch v Olympii. Ke zničení Olympie přispělo ještě následné zemětřesení v letech 522 a 551. Ke vzniku novodobých her v historii přispěly aktivity řeckých učenců z Byzance, kteří ve 14. a 15. století působili na italských univerzitách, a jejich žáků. Pietro Paolo Vergerio ( ), profesor padovské univerzity, byl první o kom je známo, že vyhlásil právo muže na cvičení těla Vittoriono Ramboldini de Feltre ( ) šel ještě dál, v Mantově založil tělocvičnou školu. První novodobá práce o olympijských hrách vyšla roku 1430 a byla dílem florentského básníka Matea Palmieriho. Roku 1491 vydal Virgilius Polydorus knihu O posvátných hrách starých Řeků a roku 1569 vychází v Benátkách kniha významného humanisty Hieronyma Mercuriala O gymnastickém umění. I když si tyto činnosti nekladly za cíl znovuobnovení olympijských her, byly důležitým stupínkem na cestě k oživení tradice pěstování kultury těla. První novodobé sportovní hry nesoucí autor fotografie Václav Mudra označení olympijské, byly Anglické olympijské hry, které na svém venkovském sídle v Costwoldu uspořádal roku 1604 Rober Dover. Hry podporoval i velký příznivec a propagátor sportu, král Jakub I. Hry se měly konat každý rok za letního slunovratu, na programu byly běžecké disciplíny, hod kladivem, míčové hry, šerm holemi a zápas. Mohli se zúčastnit jak šlechtici, tak prostí občané, některých disciplín dokonce i ženy. Hry se dočkaly 40ti ročníků. První, kdo vystoupil s myšlenkou obnovení olympijských her, byl v roce 1760 německý pedagogický reformátor Johan Bernhard Basedow. Dalším velkým propagátorem vzkříšení olympijských her byl Johann Christoph Friedrich Gutsmuths. Pod jeho vlivem uspořádaly některé tělovýchovné organizace v několika německých městech sportovní klání pod označením olympijské hry. Novořecké olympijské hry 15. listopadu 1859 se v Athénách konaly novořecké olympijské hry. Zúčastnilo se jich diváků a 300 soutěžících. Hlavní zásluhu na jejich uspořádání měl Evangelos Zappas, který jejich organizaci věnoval nejen značné úsilí, ale i celý svůj majetek. Myšlenka uspořádat novořecké olympijské hry se zrodila v Pyrgu. Bylo to krátce po osvobození Řecka z turecké nadvlády, kdy se místní městská rada rozhodla pro obnovení her přímo v Olympii. Měly se konat každé čtyři roky 25. března, tj. na Den řecké nezávislosti. Olympijské hry se nakonec konaly v posunutém termínu (listopad) a v Athénách. Důvodem těchto změn byly nepříznivé podmínky v Olympii, v níž se nacházelo bažinaté území s komáry přenášející malárii. Hry se pak konaly ještě v letech 1870, 1875 a 1887.

7 Novodobé olympijské hry Na vzniku novodobých olympijských her se nejvýznamněji podílel Pierre de Coubertin. Věnoval se několik let studiu tělovýchovných systémů v anglosaském světě. Své poznatky zpracoval v několika knihách a zároveň usiloval o jejich začlenění do francouzského výchovného systému. Když viděl, že jeho literární činnost nevzbudila dostatečný zájem, usoudil, že je nutné přejít k činům. V roce 1888 se rozhodl, že obnoví olympijské hry. Pro tento záměr začal okamžitě shánět podporu v okruhu svých známých a přátel a 25. listopadu 1892 vystoupil s touto myšlenkou veřejně na schůzi k 5. výročí založení Francouzské unie atletických sportů. V roce 1896 se tak díky jeho úsilí a entusiasmu konaly v Aténách první novodobé letní Olympijské hry. Olympijské symboly K Olympijskýmh hrám neodmyslitelně také patří olympijská přísaha, symboly a znaky, které vyjadřují olympijské myšlenky a univerzálnost olympijského hnutí, jeho úkoly a cíle. Olympijské kruhy kruhy a barvy za dva nezávislé symboly. Olympijské kruhy jsou součástí olympijské vlajky, která má bílý podklad a v jejím středu je umístěno pět olympijských kruhů. Vlajka poprvé zavlála při VI. olympijském kongresu v roce 1914, na olympijském stadiónu poprvé v roce K pořádání her patří i Olympijský ceremoniál, což je soubor předepsaných obřadů pro ukončení, zahájení a rozdílení cen. Tento ceremoniál se stal hlavním vzorem pro podobné akty řady mezinárodních sportovních soutěží. Letošní Letní olympijské hry 2012 se konaly v Londýně. Slavnostní zahájení proběhlo 27. července 2012, ukončení se pak uskutečnilo 12. srpna Hlavním režisérem uměleckého programu slavnostního zahájení se stal významný filmový režisér Danny Boyle. Při zahájení byla prezentována britská historie a kultura. Hry zahájila britská královna Alžběta II. Sportovní soutěže letošní Olympiády začaly již před slavnostním zahájením 25. července, hlavní část her pak byla zahájena 28. července. Sportovci měli možnost soutěžit celkem ve 26 sportech a bylo mezi ně rozdáno 302 sad medailí. V Londýně se konaly hry již několikrát, a to v letech 1908 a Staly se tak prvním městem, kde se hry konaly v novodobé historii celkem třikrát. Po ukončení olympijských her následovaly hry paralympijské, které se letos konaly v termínu od 29. srpna do 9. září ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVCŮ Čeští olympionici v Londýně získali celkem 10 medailí. Zlaté medaile vybojovali Miroslava Knapková (skif), Barbora Špotáková (oštěp), David Svoboda (moderní pětiboj) a Jaroslav Kulhavý (horská kola). Mezi dalšími olympioniky byl i student naší vysoké školy Ondřej Štěpánek s nímž mohou čtenáři najít rozhovor v rubrice Naši studenti. Zajímavosti letošních her Pořadatelská země měla právo bez kvalifikace postavit svůj národní tým ve všech kolektivních sportech, které jsou na programu příslušných olympijských her. V roce 2012 v Londýně došlo k historickému zlomu, neboť po dlouhých 52 letech z prestižních důvodů postavilo Spojené království svůj fotbalový tým jednotně, a to za celé Spojené království bez ohledu na historické rozdělení jejich fotbalových svazů mezi Anglii, Skotsko, Wales a Severní Irsko (protože platné olympijské regule takovéto rozdělení jedné země na čtyři části prakticky vůbec neumožňovaly). Společná reprezentace Spojeného království hrála naposledy v roce Největším olympijským symbolem jsou olympijské kruhy, které jsou vzájemně propojeny. Pět kruhů představuje pět kontinentů spojených olympijskou myšlenkou, šest barev (včetně bílého podkladu) barvy všech národů světa. Existuje obecný názor, že kruhy představují jednotlivé kontinenty, ale není tomu tak. Pierre de Coubertin považoval 7

8 Ještě před oficiálním zahájením her došlo k diplomatickému incidentu, když před zahájením fotbalového zápasu žen KLDR Kolumbie pořadatelé omylem na světelnou tabuli umístili vlajku Jižní Koreje, namísto KLDR. Hráčky KLDR odmítly k utkání nastoupit, svůj názor změnily až po omluvě pořadatelů. Olympijských her se zúčastnila i Zara Phillips, vnučka hlavy státu pořadatelské země, britské královny Alžběty II. V soutěži jezdecké všestrannosti družstev získala stříbrnou olympijskou medaili. V šermu kordem žen došlo ke kontroverzní situaci, když v semifinále porazila Němka Britta Heidemannová Korejku Sin A Lam až v prodloužení v poslední sekundě časového limitu. Podle jihokorejské výpravy proběhl vítězný zásah až po časovém limitu. Rozhodčí nakonec přisoudili vítězství Němce po více než hodinové diskuzi. Po celou dobu neopustila korejská fleretistka sportoviště, neboť odchodem by uznala svoji porážku. V badmintonu žen bylo vyloučeno osm hráček proto, že podle rozhodčích v zápasech ve skupině hrály tak, aby prohrály, a měly lepší soupeřky ve vyřazovacích zápasech. Badmintonová federace je pro porušování základních badmintonových pravidel vyloučila, neboť došlo ke znevažování sportu a olympijských her. Ve sportovní gymnastice mužů, v soutěži družstev, došlo ke změnám pořadí vítězů, po ukončení závodů a přidělení výsledných známek vznesli Japonci protest proti výsledku umístění. Rozhodčí nakonec své rozhodnutí změnili a Japonci se tak dostali na druhé místo, před družstvo Velké Británie a odsunuli ze stupňů vítězů Ukrajince. 8 Přitom šlo o rozdíl v setinách bodů (Japonsko 271, 952 bodů a Velká Británie 271, 711 bodů, Ukrajina 271, 526 bodů). Naše závodnice Denise Rosolová se účastnila finále běhu na 400 m překážek až po protestu naší reprezentace proti diskvalifikaci této závodnice v semifinále (podle původního rozhodnutí rozhodčích porušila pravidla na trati). Finanční náklady na olympiádu dosáhly 9,3 miliardy liber (přes tři sta miliard korun), bez jistoty návratnosti investice (očekávaná návratnost, podle britské vlády, měla být 13 mld. liber, v přepočtu 421,1 mld. Kč). 80 miliónů liber, v přepočtu 2,6 miliardy korun českých, stál rozpočet zahajovacích a ukončovacích ceremoniálů. Brokový střelec Násir Al Attíja z Kataru, který je i automobilovým závodníkem, se stal prvním vítězem Rallye Dakar (zvítězil autor fotografie Václav Mudra autor fotografie Václav Mudra v roce 2011), který na olympijských hrách získal bronzovou olympijskou medaili ve střelbě na skeet. Český dům v Londýně Český olympijský dům kromě kulturního a informačního centra sloužil i jako zázemí fanouškům. Byl otevřen ve čtvrti Islington ve stylové budově Business Design Centre, v budově, která připomínala Vinohradský pavilón či Průmyslový palác v Praze. Cesta do Olympijského parku zabrala fanouškům 7 minut rychlovlakem z nedalekého nádraží Kings Cross. Patřil na Olympiádě mezi nejzdařileji projektované olympijské domy. V hlasování redaktorů zpravodajské agentury Associated Press (AP) byl totiž vyhlášen jako nejlepší ze všech olympijských domů v Londýně. Ohlas vzbudil zejména klikující doubledecker od kontroverzního umělce Davida Černého (spoluautor výstavy Entropa) před samotným domem, který zve k návštěvě. Český dům proměnil konferenční centrum v severní části Londýna v Islingtonu ve velký zábavní kout. Nabízel basketbal, kulečník, stolní fotbal, místo na odpočinek, spoustu plzeňského piva, DJ s a vystupovala zde také například funky kapela Monkey Business. Odsud také byly zajišťovány sportovní přenosy, oslavy medailí, setkání se sportovci, velkoplošné projekce. Na programu se podílel známý režisér, choreograf a scenárista Michal Caban. Zdroje: Londýn. Olympijský průvodce 2012 (publikace ČOV). Malá encyklopedie olympijských her (kolektiv autorů). www. wikipedie

9 Nakažlivý úsměv paní Miko Jestli si každý den nezobla pilulku extáze, což by mohlo být klasifikováno jako doping, vryje se mi do paměti jako symbol olympiády v Londýně 47letá paní Miko. Dobrovolnice s japonskými kořeny stála celé Hry na autobusové zastávce u Hyde Parku. Neviděla jediný sport ani žádného sportovce. Nejen, že jí to nevadilo. Ze své role byla nadšená. Jistě. Jsem po své první účasti na olympiádě plný zážitků s puncem výjimečnosti. Byla povedená. Zapůsobila na mě elegance tenisového mága Rogera Federera na trávě ve Wimbledonu. Běhal mi mráz po zádech z finále vzpěračské soutěže, když si Němec Matthias Steiner pustil na hlavu 196 kilo a po chvíli odkráčel za řevu íránských fanoušků s rukama nad hlavou jako hrdina. Líbila se mi show Usaina Bolta, Michaela Phelpse, Chrise Hoye i úspěšných Čechů. Jenže tohle všechno přebíjí setkání s dobrovolnicí Miko. Postarší drobná paní s asijskými rysy věděla, že vidět nebude. Její náplní práce bylo tři týdny stát 10 až 12 hodin na autobusové zastávce u Hyde Parku a radit lidem s dopravou. Prostě makačka na bednu. Tím spíš, že přijela z Liverpoolu, dělala to zadarmo a z olympiády viděla jen červené doubledeckery a obličeje často zmatených cestujících. Jenže veselá dáma můj pohled na věc vůbec nesdílela. Spíš byla ve svém živlu, i když se na sportoviště nedostala. Během Her jsem se s ní potkal třikrát, naposledy jsme si dokonce i plácli. Pokaždé jsem se na ni těšil, protože se zeptala, jestli nejsem unavený a za jak dlouho jedu domů. Jednou také pochválila Československo. Prý tam musí být skvělé bydlet, když je to tak blízko Vídně, centra evropské kultury Na zastávce jsem s ní pokaždé čekal asi pět minut. Celou dobu něco brblala a k tomu na mě útočila radostným úsměvem, kterým mě vždy nakazila. Měl jsem dojem, že by mě nejradši ještě starostlivě objala, a kdyby mohla, přibalila by mi na cestu i svačinu. Nechápal jsem ten zápal a při poslední debatě se zeptal, jestli jí nevadí, že vlastně z té olympiády nic nemá Jak, nemám? Vždyť se podívej. I já jsem olympiáda, rozchechtala se a ukázala na logo Her, které měla na fialovém tričku. Příjemná dobrovolnice sice neběžela stovku pod deset vteřin, ale bez ní by to v Londýně nebylo ono. Minimálně pro mě. Patřila k tisícovkám nadšenců, kteří na ulicích vytvářeli pohodovou atmosféru. Je sice jasné, že jí na školení stejně jako ostatním řekli, aby se usmívala, byla milá a poradila i hňupům. Ale minimálně to naše plácnutí bylo upřímné. Byl jsem sice na olympiádě na návštěvě a asi viděl jen to, co jsem měl vidět. Líbilo se mi však, že ačkoliv Hry místy připomínají přehnanou estrádu, tak ty v Londýně nebyly jen o velkých jménech, úžasných výkonech a rekordech, ale také o lidech, jako byla paní Miko. František Prachař autor fotografie Jiří Barták 9

10 Zábavné odpoledne v Klokánku Studenti oboru Sportovní a volnočasový pedagog připravují každoročně v rámci předmětu Pedagogika volného času pod vedení PhDr. Markéty Šauerové zábavný program pro děti z Klokánku ve Štěrboholích. Poslední zábavné odpoledne proběhlo v květnu letošního roku pod názvem Pevnost Boyard. Na jeho přípravě i vlastní organizaci Program byl letos připraven pro děti 6 15 leté, které byly rozdělené do pěti soutěžních skupin (složení bylo sestaveno tak, aby skupiny mohly mezi sebou soutěžit), každá kvůli motivaci měla svého dospělého vedoucího z řad studentů. Jak to ale v Klokánku bývá, v půli programu se nám již batolily mezi nohama i děti menší a i tříleté. Studenti si se podíleli studenti prezenčního i kombinovaného studia, a i když bylo náročnější sesadit program se studenty dvou skupin, program se studentům vydařil na jedničku. Velkou zásluhu na tom měl entusiasmus studentů kombinovaného studia, kteří do organizace vložili opravdu hodně sil i času. Podařilo se tak kromě zajímavého programu pro děti připravit i grilování, hodnotné ceny a graficky krásně zhotovené diplomy. Mezi hlavní soutěžní aktivity patřila Pavučina, štafetový běh v policejní výstroji, zdolávání řeky na chůdách, Kimovka, poznávání předmětů v pytlících s přírodninami (pytlíky dokonce jedna studentka vlastnoručně ušila, aby hezky vypadaly), hlavolam, běh s brčky. Připravit program je samozřejmě náročné, mnohem náročnější je však pracovat s dětmi, které neznáte a na seznámení je jen velmi krátká doba. Proto vždy studenti chodí na krátkou exkurzi do Štěrboholského Klokánku (většinou v březnu), aby si udělali jasnější představu o typu dětí, prostorách, možnostech spolupráce s tamními dospělými. Díky ochotě zdejšího vedení se studenti mohou podívat i do bytů, v nichž děti bydlí a popovídat s tetami, které se o děti starají. Součástí exkurze je vždy i přednáška a diskuse s panem vedoucím Mgr. Janem Vaňkem či s jeho zástupkyní paní Janou Voldřichovou. 10 se situací velmi dobře poradili, připravení dospělí náhradníci se dětí ujali a posílili tak dospělácké vedení každé skupiny, jen se tedy rozšířily počty v jednotlivých skupinách. Studenti dobře reagovali i na prodloužení času u plnění jednotlivých disciplín, tedy projekt splnil svůj účel i v naukové oblasti, ukázal studentům, že je v oblasti edukačních i volnočasových aktivit nutné improvizovat a reagovat na právě vzniklou situaci. Ke konci zábavného odpoledne bylo připravené grilování, kterému se pilně věnovali během soutěžení dětí vybraní studenti, takže děti si mohly hned po aktivitách smlsnout na tom, nač měly chuť. Připravené pro ně byly špekáčky, klobásky a kuřecí řízky, vše sponzorský dar studentů. Studenti dbali i na dodržování pitného režimu. Aby byl prostor na spočítání výsledků, dopsání skupin do diplomů a jejich laminování, měli studenti připravenou ukázku použití policejních pomůcek a umožnili dětem si některé pomůcky samy vyzkoušet. V této pauze také proběhla tombola o hodnotné ceny, každé dítko si jednu hezkou odneslo. Děti v Klokánku vždy velmi hezky spolupracují a i dospělí se na aktivity studentů těší. Ani letos tomu nebylo jinak. Poděkováním nám byly nejen hřejivé a veselé úsměvy dětí, ale i krásné obrázky, které nám v dalším týdnu nakreslily. A já děkuji svým skvělým studentům, že dokázali, že chápou, v čem tví smysl prevence a že našli v dnešním světě plného shonu čas, aby podali pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují. Markéta Šauerová

11 Rozhovor s Helenou Fuchsovou Dobrý den, Helenko, jste absolventkou kombinovaného studia oboru Sportovní a kondiční specialista na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu, absolvovala jste studium první trenérské třídy na FTVS UK a zároveň patříte mezi úspěšné vrcholové sportovce. Co Vás před lety přimělo ke studiu vysoké školy? Chtěla jsem se prostě dozvědět něco o svém těle, chtěla jsem být člověk, který také něco zná a není jen hloupý sportovec. Tato škola mi nabízela vše, co jsem potřebovala, a proto jsem toho i využila. Každopádně jsem nyní ráda, že jsem VOŠ a VŠ vystudovala. Jsem ráda za vše, co mi umožnila tato škola při mé sportovní vytíženosti, a zároveň patří mé díky i profesorům, kteří nebrali ohled na to, že sportuji a donutili mě studovat. A jak se vám studovalo? Zažila jste během studia chvíle, kdy jste si říkala, že tuhle trať vzdáte? Studium ve škole mi vůbec nevadilo, naopak snažila jsem se načerpat co nejvíc znalostí od profesorů a doplnit vše mými zkušenostmi z atletického oválu. Samozřejmě nejhorší pro mě bylo absolvovat plavání, jelikož s tímto sportem si moc nerozumím. Tehdy jsem byla opravdu velmi nešťastná a dokonce jsem si i poplakala... Ale určitě byly také chvíle, na které si vzpomenete ráda? Na studium, a zároveň i na svoji vlastní výuku, vzpomínám stále. Knihy ze školy používám téměř každý týden. Pomáhají mi při mé práci a také se s některými spolužáky a studenty potkávám na kafíčku. Někteří z nich jsou stále mými studenty, protože jim radím s kondičními tréninky. Věnovala jste se lehké atletice, nejvíce vás proslavily tratě v běhu na 400 a 800m. Změnila se od té doby lehká atletika? Má Česká republika nadějné talenty? Atletika se moc nezměnila, mám za sebou zdařilé nástupkyně a na stadionech se to hemží dětmi s cílem být úspěšný v tomto odvětví. Sama mám teď na starosti na Slavii malé děti a jejich schopnosti se blíží schopnostem, které jsem měla i já. Kolik hodin jste trénovala? Je dosažení významných úspěchů jen o vynikající fyzické přípravě? Trénuje se podle toho, zda jsem byla v rozvoji kondiční přípravy, nebo předzávodní či závodní. V rozvoji kondičním se trénuje 3x denně, v předzávodním období 2x denně a v závodním převážně 1x denně. Pokud závodník v atletice, nebo v jakémkoliv sport, nemá kvalitní kondiční přípravu, vždy se to projeví v závodech, psychice či zraněních. Měla jste během své sportovní kariéry nějaký vážný úraz? Jaký máte recept na řešení takové situace? Zranění jsem moc neměla, občas nějaký natažený či natržený sval, ale to patří ke sportu. Nejvážnější problém byla má ostruha na patě, která mě vyřadila nadlouho z přípravy na mistrovství světa, a potom na konci kariéry únavový syndrom EB virus. Vždy jsem se snažila nesoustředit se na problém se zraněním, ale věnovat se dokonalé regeneraci, snažila jsem se věnovat jiné činnosti, která mi dovolovala trénovat a věnovat se koníčkům, které mi pomohly překlenout těžké období. Setkala jste se s řadou dalších vynikajících závodnic. Může mezi soupeřkami existovat i přátelství? Seznámila jsem se s mnoha závodnicemi a s mnohými jsem měla blízké vztahy. Mezi mé kamarádky stále patří běžkyně Natalia Nazarovova z Ruska či Petya Pendareva (sprinterka), udržuji kontakty ale i se sportovci z jiných disciplín např. Stefi Graf z Rakouska (tenis), s dalšími se vídám na závodech jen jako divák např. Maria Mutola (atletka, 800 m.) Máte vlastní praxi, v níž nabízíte pro své zákazníky nepřeberné množství služeb zaměřené na správný životní styl a výživu. Své dlouholeté zkušenosti aplikujete na své klienty při trénování, masážích a relaxačních procesech. O které služby mají vaši klienti největší zájem? Myslím si, že je to tak napůl. Je období, kdy lidé přicházejí s bolestmi jakékoliv části těla, potom se objeví nějaká hvězda z NHL nebo KHL a já s tímto člověkem trénuji 2x denně a samozřejmě využívá mých dalších služeb. Potom s přístrojem IN BODY 230, který vlastním, diagnostikuji týmy, s kterými spolupracuji i na kondiční přípravě. Některé dny zase přijdou lidé a potřebují jen pohladit po duši, protože mají psychické problémy. Jsem zde vlastně takový komplex pro kvalitní životní styl. Co byste vzkázala současným studentům a dnešním začínajícím sportovcům? Studentům bych chtěla vzkázat, pokud se rozhodnou ke studiu na této škole, ať se snaží využít co nejvíc zkušeností profesorů, kteří zde vyučují. Stojí to za to. Dnešním mladým sportovcům vzkazuji, ať jsou poctiví v tom, co zrovna dělají, a ať si uvědomí, že na úspěch se musí umět čekat a bohužel někdy se ani úspěchu dočkat nemusí. Důležité je před nikým se neponižovat a nad nikoho se nepovyšovat. Helenko, děkuji moc za rozhovor. Markéta Šauerová 11

12 Diagnostické centrum Na jaře letošního roku otevřela Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra nové Diagnostické centrum. Provádíme zde spiroergometrická vyšetření tzv. zátěžové testy do maxima i vyšetření přístrojem InBody, tedy vyhodnocení svalové a tukové hmoty. Centrum slouží jak studentům k výuce, tak široké veřejnosti. Na vyšetření se může objednat každý. Převážně mají o tyto služby zájem běžci, většinou začátečníci, kteří chtějí zátěžovým EKG zkontrolovat práci svého srdce při vyšší zátěži a také potřebují znát hodnoty tepové frekvence při aerobním a anaerobním pásmu. Vyšetření vyhodnocuje buď doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. nebo MUDr. Jozef Martinča, oba zároveň vyučující VŠTVS PALESTRA. Služba vyhodnocení svalové a tukové hmoty, která na rozdíl od spiroergometrie není novinkou, je zajímavá pro ty, kteří se rozhodli různým způsobem zhubnout a na určité období změnili svůj životní styl. Například změnili stravovací návyky nebo začali sportovat. Pro ty je vyšetření InBody přístrojem velmi motivující, protože mohou přesně sledovat, jak jim ubývá tuk a v ideálním případě naopak přibývá svalová hmota. Bohužel, setkali jsme se zde i s případem anorektické dívky, která ač byla vlivem podvýživy na pokraji zhroucení, měla stále pocit, že je příliš tlustá. Takové případy je pak samozřejmě nutné po výkladu alarmujících výsledků okamžitě odkazovat na příslušná psychiatrická nebo psychologická pracoviště. Zátěžový test ano nebo ne? A k čemu vlastně? Pro ty, kdo se rozhodli začít běhat, zůstává na startu mnoho otazníků. Jak rychle mám běhat? A jak dlouho? A mám běžet pořád stejně rychle? Podobně zkušenější běžec, který chce dosáhnout lepších výsledků a závodit s těmi nejlepšími, se ptá: Jak zrychlit? Kolikrát můžu trénovat, abych to vydržel? Někdo se chce řídit výhradně svými pocity, jiný je zase zastáncem jasných čísel a řídí se podle přístrojů. Pokud patříte spíš do té druhé skupiny, nabízíme vám pár tipů, jak si ušetřit spoustu času marnou snahou najít vhodnou intenzitu tréninku. Koupili jste si sporttester a nevíte co s ním. Ukazuje vám nějaká čísla srdeční frekvence. Běžíte a vidíte, že hodnota stoupá, zpomalíte a klesá. Ale jaké je to správné číslo, kde byste se měli pohybovat? 12 Zásadní informací, kterou potřebujete znát, je hodnota vaší maximální srdeční frekvence (SF max). Druhou zásadní hodnotou je anaerobní práh. Respektive srdeční frekvence při anaerobním prahu (SF anp). Netrénovaní jedinci mají anaerobní práh přibližně na úrovni 65 % SF max. Vrcholoví sportovci ho mohou mít až na hladině 95 % SF max. Díky znalosti těchto čísel, si pak můžete vypočítat tréninková pásma, podle toho, co chcete rozvíjet a na co se připravujete. Cílem tréninku pro zvýšení kondice je v podstatě zvyšování anaerobního prahu - SF anp. Ale jak zjistíte svou maximální srdeční frekvenci a anaerobní práh? Existují různé metody, ale jen jedna je přesná a hlavně bezpečná. Spiroergometrické vyšetření ve specializované laboratoři, kde jste pod odborným dohledem lékaře. Jak takové vyšetření probíhá a kolik stojí Pokud chcete mít jistotu, že vaše srdce funguje dobře i při vyšších intenzitách pohybu, je nutné při vyšetření sledovat EKG po celou dobu zátěže až do maxima. V diagnostickém centru Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA vám na začátku změří klidové EKG, následně klidovou spirometrií zjistí objem plic a průchodnost dýchacích cest a pak už může být zahájen samotný zátěžový test. Vybrat si můžete mezi vyšetřením na běžícím pásu, pro cyklisty je vhodnější vyšetření na kole. Na sobě budete mít navěšeny EKG svody a dýchat budete po celou dobu zátěže do spirometru. Zátěž se zvyšuje postupně, pro dostatečnou adaptaci organismu. Většina vyšetřovaných odpadne zhruba po dvanácti až třinácti minutách, kdy dosáhnou svého maxima. Ze zpracovaných výsledků od lékaře pak dostanete informace o svém anaerobním prahu, maximální srdeční frekvenci, jaké jsou vaše vytrvalostní a rychlostně vytrvalostní předpoklady a další z ukazatelů zdatnosti - tzv. koeficient vytrvalostní trénovanosti VO2 max. Cena spiroergometrie: 1200,- Kč, pro studenty Palestry 800,- Kč. Objednávky: telefon: Adresa: VŠTVS PALESTRA, Pilská 9, Praha 9 - Hostavice Kamila Bulířová

13 Doporučujeme zajímavé knižní tituly Sport osob s intelektovým postižením Tilinger, P., Lejčiarová, A., Erlebachová, A., Svoboda, P., & Suchý, J. (2012). Praha: Karolinum. Publikace Sport osob s intelektovým postižením je vyústěním dlouhodobého zájmu autorů o danou problematiku, vycházející především z praktických zkušeností získaných v oblasti sportovního tréninku intelektově postižených. Publikace mimo jiné navazuje i na řešení grantového projektu UEFA / INAS-FID, jenž byl zaměřen na rozvoj kopané mentálně postižených v České republice. Tento projekt probíhal v letech Vhodně reaguje na absenci odborné literatury věnované konkrétně této problematice a doplňuje prostor věnovaný sportu handicapovaných i literaturu věnující se možnostem práce v oblasti speciální pedagogiky a podpoře kvality života osob s vybranými handicapy. Významným přínosem publikace je, že se autoři neobávají zaměřit pozornost i na osoby s hlubším deficitem mentálního handicapu. Text je logicky a přehledně strukturován s ohledem na potřeby praxe, pro niž je připraven. V úvodní části věnují autoři pozornost definici a vymezení intelektového postižení, přehledně je zpracována problematika klasifikace a etiologie intelektového postižení. Podstatnou součástí úvodní kapitoly týkající se intelektových postižení, je náhled na osobnost jedince s tímto druhem handicapu, zejména přiblížení psychologických, somatických a motorických charakteristik těchto jedinců. Tímto přístupem autoři vycházejí vstříc různým cílovým skupinám čtenářů. Charakteristikou intelektového postižení poskytují přehled čtenářům bez speciálně pedagogického povědomí a přibližují jim srozumitelně základy tohoto handicapu. Dále se autoři věnují historii a současnosti sportu pro IP ve světě a působení dvou nejvýznamnějších organizací Inas (Mezinárodní federace pro paralelní sport pro osoby s intelektovým postižením) a SOI (Světové hnutí Speciálních olympiád). Třetí a čtvrtá kapitola jsou věnovány současným možnostem sportování IP. Kapitola šestá poukazuje na možnosti využití sportovních aktivit jako způsobu prevence společensky rizikového chování a zaměřuje pozornost na základní cíle sportovní přípravy dětí a mládeže s IP. Kapitola sedm se věnuje možnostem a kritériím klasifikace způsobilosti IP v mezinárodním sportu, zdůrazňuje nutnost systematické podpory postižených trenérem při plnění i nejjednodušších tréninkových plánů. Pozornost je věnována primární klasifikaci kritérií a důkazním požadavkům. Pro řadu trenérů, ale zároveň i pro speciální pedagogy, vychovatele, je vysoce přínosná část zaměřená na srovnání sportovní výkonnosti IP s intaktními jedinci ve vybraných sportech velmi podrobně se autoři věnují výkonnosti v jednotlivých atletických disciplínách. V disciplínách basketbal, tenis, stolní tenis, kopaná a futsal se již problematice věnují okrajově s poukazem na složitost získání těchto dat. Pro současnou praxi je rovněž obohacující část věnovaná dílčím výsledkům výzkumu motorického výkonu žáků základních škol praktických, který byl zaměřen na porovnání vybraných motorických ukazatelů jedinců s lehkým intelektovým postižením a jejich intaktních vrstevníků. Jedná se o faktograficky bohatou publikaci, srozumitelně strukturovanou. K přehlednosti publikace, která se opírá o velké množství faktů, průzkumů, přispívá vhodné členění bibliografických dat za každou kapitolou samostatně. Markéta Šauerová Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách ŠAUEROVÁ, M. 1. vydání. Praha: VŠTVS Palestra a European Science and Art Publishing, 2011 Publikace zaměřuje pozornost na rozvoj osobnosti jedince mimo běžné podmínky rodinné výchovy a ukazuje cesty rozvoje vybraných osobnostních kompetencí v konkrétním sociálním kontextu. Publikace vznikla v souvislosti s grantovým projektem GAČR Autorita a její proměny v edukačním prostředí (P407/10/0796). Svým pojetím představuje vhodné propojení pedagogické teorie a výchovné praxe, dokáže přitažlivě a zajímavě, s výzvou k dalším úvahám, reflektovat problémy současné teorie i praxe. Text je rozčleněn do čtyř základních kapitol, které na sebe logicky navazují. Pozornost je věnována třem vybraným institucím, v každé z nich je zaměřena pozornost na rozvoj jiné cílové kompetence, čemuž odpovídají i navržené projekty. Osvojení cílových kompetencí chápe autorka jako podstatný faktor v prevenci sociální exkluze a vzniku rizikového chování. Vzhledem k sociálnímu kontextu, pro nějž jsou projekty navrhované, je podstatným cílem navržených projektů posilování i rodičovských kompetencí. První kapitolu tvoří stručný, i když přehledný úvod, v němž autorka vymezuje pojem nestandardní výchovné podmínky. Ve druhé kapitole se zaměřuje autorka na projekty osobnostního rozvoje v Klokánku, další kapitola se věnuje projektům v azylových domech a poslední část je věnována projektům osobnostního rozvoje v zařízeních pro dlouhodobě nemocné děti. Text je zakončen stručným závěrem a shrnutím, kde jsou vyzdviženy nejaktuálnější problémy a perspektivy nestandardní výchovné péče ve specifických sociálních podmínkách. Obohacující je i uvedená literatura, ze které autorka čerpá a nabízí ji pro orientaci i čtenářům. V obsahovém pojetí textu se odráží schopnost širšího disciplinárního přístup autorky, která čerpá nejen z bohatých odborných zkušeností z poradensko-psychologické, pedagogické praxe a vlastních pedagogických výzkumů, ale i z vlastních zkušeností s výchovou multifaktoriálně zdravotně handicapovaného dítěte. Význam publikace tkví zejména v zaměření na právě ony nestandardní situace a vede čtenáře k hlubšímu zamyšlení nad možnostmi výchovné péče v těchto podmínkách. Eva Nechlebová 13

14 Můj první vodácký zážitek Co určitě ale obdivuji, je fyzička pana docenta Neumana. Ostatně o něm jdou na škole legendy a svým entusiasmem, někdy možná až svou nekompromisností, dokáže ze studentů dostat také Již od svého dětství jsem se často a ráda věnovala aktivitám venku, které mi pobyt na vesnici, kde jsem vyrůstala, dovoloval - les, louka, sečení a obracení sena, myslivost to vše byla má oblíbená místa a oblíbené činnosti. Narodila jsem se s těžkou oční vadou, podstoupila několik operací a díky nim se můj život od 12 let změnil. Do té doby jsem měla veškeré sporty jako kolo, brusle, lyže, zakázány. Vyrostla jsem u Ohře, v obci Velichov, kde bylo vždy hodně vodáckých osad a v létě hodně rušno. Tatínek mi občas nafoukl člun a já každé léto pádlovala kus proti proudu a pak se i se svým psem nechala unášet zpět. No, bylo to super. Když jsem nastoupila na Palestru a zjistila, že součástí výuky je i vodácký kurz, vybavily se mi tyto dávné, snad i naivní, ale krásné dětské zážitky a na kurz jsem se vysloveně těšila. Vodácký kurz na Palestře jsem si představovala jako výukový program pro pohyb na vodě na plavidlech, s první pomocí tonoucímu, a s trochou historie. Vlastně to tak i bylo. Parta výborná, počasí již méně. Kdyby nelilo jako z konve, asi by vůbec nevadilo, že se spolu se svým zadákem Ivem pod každým jezem převrhneme. Což o to vykoupání, ale strach, který ve mně vyvolal pohled na sjezd před námi, začal vypadat jako vážný problém. Na mysli mi vytanula představa, že mám 3 děti a několik hypoték, a to mě vyplašilo natolik, že jsem se u některých jezů totálně zasekla. Naši zdatní a velmi schopní instruktoři mě přesvědčovali, že není důvod k obavám a vůči mým argumentům příliš pochopení neprojevovali. Nakonec mne vždy nějak přesvědčili a já jez projela. Byla kolem toho i nakonec legrace. Ale jen do doby, než si ke mně do lodi přisedl instruktor Filip, s kterým spolupracuji v oboru mimo studia a věřím mu jako kamarádovi. Přisedl si se 14 slovy, že když se bojím, že se mnou chvíli pojede on, že to vše bude dobré. A já dobrá duše jsem mu věřila!!:)) Před jedním z jezů však Filip bez varování kanoi otočil a sjel se mnou jez před Krumlovem pozadu! No, v první chvíli jsem myslela, že se zbláznil, dostala jsem hrozný vztek smíchaný se smutkem, jak mi jako kamarád něco takového mohl udělat? Hlavou mi běželo, co všechno mu udělám, jak mu ublížím. Ani to sem teď nemůžu vypsat, ale když napíši, že mi později došlo, že Filip ještě nemá děti, chápající čtenář se dovtípí..:). Cítila jsem se s ním v kanoi bezpečně a najednou jsem měla pocit, že mě zradil. Dnes už na to koukám se smíchem, ale tenkrát mi do něj tedy nebylo. Po určité době jsem si říkala, že moment překvapení je vlastně jednou z metod, jak člověka přimět vykonat to, čeho se bojí. Ale každý jsme jiný a mně to moc nepomohlo. dostatečné výkony. Já jsem na ten svůj hrdá, i když ve mně byla malá dušička a bylo vidět, že se mi to nelíbí. I přes špatné počasí a někdy pochmurnější náladu a stres byl vodácký kurz pro nás - velmi zaměstnané jak doma tak i v práci - zážitkem. A to zážitkem pro všechny stavy naší psychiky. Dokonce jsem si s dětmi půjčila loď a pěkně se projela! A to si myslím, že je přesně účelem vodáckého kurzu. Děkuji. A přeji hezké zážitky na dalších kurzech. Petra Řehořková

15 Tipy na výlety Zámek Krásný Dvůr autor fotografie M. Pavlíková Asi 12 km od města Žatec se v obci Krásný Dvůr nachází státní zámek Krásný dvůr. Zámek byl postaven pravděpodobně ve 14. století. V 17. století ho zakoupil rod Černínů, kteří se zapsali do historie zámku asi nejvíce. Koncem 18. století byla u zámku postavena kaple a zbudován rozsáhlý anglický park, který byl první v Čechách. Je zde možné zhlédnout sbírku 42 barokních psích portrétů. V zahradě stojí jedna z našich nejstarších rozhleden ve stylu novogotického altánu. Rozhledna bohužel již není přístupná. Zámecké interiéry a exteriéry parku v Krásném Dvoře se zalíbily i filmařům, neboť se zde natáčely filmy například Jak básníkům chutná život a několik pohádek. Do zámku i parku je bezbariérový přístup. Přístup do parku i Brodů je po zelené značce od Podbořan, která prochází až do obce a k nádraží. Parkem vedou čtyři značené okruhy k jednotlivým stavbám. Vstup do parku je volný, neomezený ročním či denním obdobím. Možnost placeného parkování se nachází na parkovišti u silnice Podbořany Krásný Dvůr. Železniční zastávka je asi 500m od vchodu do parku, autobusové spojení zejména ve volných dnech je minimální. Jaroslav Honěk Zámek Kozel Zámek Kozel se nachází v západních Čechách, jen pár kilometrů na jih od Plzně, nedaleko od obce Šťáhlavy. Lovecký zámek, který byl postaven na konci 18. století pod vedením stavitele Václava Haberditze, obsahuje čtyřkřídlou přízemní budovu kolem obdélníkového vnitřního nádvoří, která byla podle návrhu Ignáce Pallardiho doplněna o dvě dvojice staveb kapli s jízdárnou a lokajnu s konírnou, čímž vznikl celistvý areál. Zčásti zachovaný mobiliář vytváří představu o zařízení loveckých zámků a letních sídel šlechty. V každé místnosti jsou keramická klasicistní kamna zdobená květinami, vázami a věnci. Topilo se v nich z nádvoří, aby nebylo panstvo rušeno služebnictvem. Do reprezentačních místností zámku se vcházelo přes vstupní halu s malými zvonky u stropu. Každý zvonek měl jiné ladění, aby služebnictvo vědělo, do které místnosti jsou žádáni. Pro líčení a úpravu garderoby šlechtičen byl určen toaletní pokoj se zrcadlem dle benátského vzoru, ovšem vyrobeným v Čechách. Zámecké divadlo: Původně bylo maštalí pro nejoblíbenější koně. V první polovině 19. století ji Valdštejn nechal přestavět pro zábavu svých dětí na zámecké divadlo, které dnes patří k nemnoha zachovaným divadlům té doby. Park: Okolí zámku tvoří rozsáhlý čtyřicetihektarový přírodně krajinářský park. Je dílem S. X. France, všestranného člověka mnohých profesí. Doporučuji při prohlídce parku se podívat na liliovník tulipánokvětý, jehož květy připomínají květy tulipánů. Tomáš Adámek Kokořínsko V dalším tipu bychom Vás rádi pozvali do oblasti Kokořína. Najdete zde řadu turistických tras, z nichž lze vybírat dle libosti, aktuální nálady a tělesné zdatnosti turistů. Trasy jsou ideální pro všechny věkové skupiny a pro rodiče s dětmi skýtají mnoho nevšedních zážitků a možnost hrát si během výletu. Jednou z klasických tras může být např. výlet na Pokličky. Po prvotním výstupu po 324 stupíncích (tedy tato trasa není nejvhodnější pro kočárky) se dostaneme ke krásnému výhledu na zajímavé skalní útvary, zvané Pokličky, odtud se příjemnou procházkou dá pokračovat dále k Obří hlavě a žábě, které se líbí obzvláště dětem. Méně zdatní turisté se mohou vrátit přes Švédský val zpět k výchozímu bodu, zdatnější mohou zvolit dle zájmu i z tras náročnějších (např. přes Faraona a Náckovu rokli). Další zajímavou trasou, kterou lze také podle potřeby různě upravit, je výlet za Čertovými hlavami u Želíz. Od kamenných hlav můžete pokračovat dále po modré a pak po žluté značce směrem na Harfenice a Hada či od Čertových hlav jít směrem na Klácelku. V obou směrech najdeme vytesané sochy do skal, které zde zanechal Václav Levý v letech Klácelka se bude jistě líbit všem, vypadá jako tajemný hrádek se zakletými rytíři. Na výlety se můžete vydat i v podzimním období, jen je zapotřebí zvýšené opatrnosti, při vlhku jsou kameny kluzké. Přejeme krásné zážitky z barevné podzimní přírody. Markéta a Ondra Šauerovi Vydává: VŠTVS Palestra s.r.o., Pilská 9, Praha 14-Hostavice Šéfredaktor: Jaroslava Gellnerová Redakce: Jaroslava Gellnerová, PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Grafický redaktor: Roman Erben Kontakt: Autor fotografie na titulní straně: Jiří Barták 15

16

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TVD 526 Název školy Jméno autora Tematická oblast Předmět Ročník

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

XXX. OLYMPIJSKÉ HRY A XIV. PARALYMPIÁDA LONDON 2012 VE FILATELII BRITSKÉ POŠTY

XXX. OLYMPIJSKÉ HRY A XIV. PARALYMPIÁDA LONDON 2012 VE FILATELII BRITSKÉ POŠTY XXX. OLYMPIJSKÉ HRY A XIV. PARALYMPIÁDA LONDON 2012 VE FILATELII BRITSKÉ POŠTY UVÍTACÍ SERIE Uvítací série čtyř známek byla vydána v aršíkové úpravě v den zahájení her, tedy 27.7.2012. Pozornost byla věnována

Více

Slovní úlohy rovnice

Slovní úlohy rovnice Markéta Kuchařová, Eva Kalinová Didaktika matematiky s praxí III., ZŠ Dědina, 5. ročník Slovní úlohy rovnice 1. MOTIVACE Téma = Olympijské hry Na začátku hodiny budou žáci hádat, jaká mezinárodní sportovní

Více

XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY obchodní nabídka

XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY obchodní nabídka XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 7. 2. 23. 2. 2014 obchodní nabídka 1 Sochi 2014 Základní informace XXII. zimní olympijské hry se budou konat v ruském Soči. Největší zimní sportovní svátek světa začíná v pátek

Více

OBSAH: Top ČT4 ...2 ...3. Top ČT4 bez atletiky ...4. Top ČT2 ...5. Ceremoniály, české medaile ...6. České zlaté medaile - grafy podílu na publiku

OBSAH: Top ČT4 ...2 ...3. Top ČT4 bez atletiky ...4. Top ČT2 ...5. Ceremoniály, české medaile ...6. České zlaté medaile - grafy podílu na publiku OBSAH: Shrnutí...1 Top Top bez atletiky Top Ceremoniály, české medaile České zlaté medaile - grafy podílu na publiku České stříbrné medaile - grafy podílu na publiku České bronzové medaile - grafy podílu

Více

Seznam příloh (obrázků a grafů)

Seznam příloh (obrázků a grafů) Seznam příloh (obrázků a grafů) Příloha č. 1: Naučný text použitý při seznámení s olympiádou Příloha č. 2: Poučení z olympiády Příloha č. 3: Fotografie od dětí Příloha č. 4: Tabulka olympiád Příloha č.

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Olympijské hry

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Olympijské hry Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Olympijské hry Jméno a příjmení: Petr Pavlus Třída: 9. A Školní rok: 2012/2013 Garant / konzultant: Roman Kotlář (mladší) Datum odevzdání: 30.

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Sport Camp nabídne celodenní sportovní vyžití pro všechny děti, které mají rády sport.

Sport Camp nabídne celodenní sportovní vyžití pro všechny děti, které mají rády sport. Co je to SPORT CAMP Letní tábor, který nabídne rozmanité sportovní vyžití a všeobecnou sportovní přípravu pro děti od 8 do 14 let. Děti budou mít možnost vyzkoušet si různé sporty nebo si vybrat sportovní

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Finanční příspěvek zasloužilým sportovcům

VYBRANÁ TÉMATA. Finanční příspěvek zasloužilým sportovcům VYBRANÁ TÉMATA 7/2013 Finanční příspěvek zasloužilým sportovcům Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D. květen 2013 2 Obsah: Historie projednávání finančních příspěvků zasloužilým sportovcům v PS... 2 Srbsko... 2

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 7.1.2017 Stránka 1 z 6 Systém trenérských tříd platný od 7. 1. 2017 Pojmy: = Česká squashová asociace Trenérská třída definuje úroveň dosaženého trenérského

Více

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky ÚVOD: Tato směrnice stanoví základní podmínky vyškolení nových trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky (dále jen SZČR) a jejich dalšího

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ o Pořadatel: Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 o Datum konání: 22.5.- 26.5. 2016 o Místo

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C Systém vzdělávání trenérů Trenérsko metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Zveme Vás na seminář pro trenéry, rodiče a stolně tenisové nadšence na téma Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Prezentuje: Pavel Bugaj osobní trenér a výživový poradce Kondiční trenér reprezentace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Komunikační a aktivační kampaň ČOV pro LOH 2012

Komunikační a aktivační kampaň ČOV pro LOH 2012 Komunikační a aktivační kampaň ČOV pro LOH 2012 Projekt mimo jiné podporují Projekt Žijeme Londýnem přináší do České republiky v období 2011-2012 kulturně vzdělávací komunikační aktivity s cílem přiblížit

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12 Zvonková 12/2901 106 00 Praha 10, Záběhlice Identifikátor školy: 600 040 828 Termín konání komplexní inspekce:

Více

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý Příloha č. 1 : dotazník k diplomové práci Vážená studentko, vážený studente, tento dotazník je anonymní a je určen studentům s postižením zraku, kteří studují na vysokých školách. Cílem dotazníku je analyzovat

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov,

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov, TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie Marek Cahel Školení T2-19. 2. 2016, Zderaz Školení T3 - Vracov, 28. - 30. 10. 2016 Faktory výkonu v OB Fyzické/fyziologické - vytrvalost, rychlost, síla,

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

2014 Sport bez předsudků 12 let činnosti

2014 Sport bez předsudků 12 let činnosti výroční zpráva 2014 Sport bez předsudků 12 let činnosti 2014-124 akcí - 18.575 účastníků Hlavní cíle projektu: Ukazovat dětem, mladé generaci, že sportovní a pohybové aktivity, jsou nejlepší vhodnou alternativou

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla Vyučovací předmět Tělesná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Návrh struktury vlastního hodnocení ( 9,

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

"Cena Dukly" 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha

Cena Dukly 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha "Cena Dukly" 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů Pořadatel: TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha Datum: neděle 31. 05. 2015 Místo: Sportovní komplex Juliska, Na Julisce 28/2, 160 00,

Více

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně.

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně. SPORT PRO ZAMĚSTNANCE VUT v Brně SPORTing 2009 2010 Vážení zaměstnanci, VUT v Brně jako moderní technická univerzita s dlouholetou tradicí vytváří pro svoje zaměstnance v rozsahu svých možností podmínky

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Český olympijský výbor TISKOVÁ ZPRÁVA

Český olympijský výbor TISKOVÁ ZPRÁVA Český olympijský výbor TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze dne 25. března 2009 Ve středu 25. března zasedal Výkonný výbor ČOV. Projednal například rozvojový olympijský program pro období 2009 2012 či zvýšení odměn

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SPORTOVEC ROKU 2015 slavnostní vyhlášení výsledků ankety

TISKOVÁ ZPRÁVA SPORTOVEC ROKU 2015 slavnostní vyhlášení výsledků ankety TISKOVÁ ZPRÁVA 21.12. 2015 SPORTOVEC ROKU 2015 slavnostní vyhlášení výsledků ankety SPORTOVEC ROKU 2015 PRAHA 21. prosince 2015 - Slavnostní vyhlášení výsledků novinářské ankety Sportovec roku 2015 proběhlo

Více

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VYSOKÁ ŠKOLA TÌLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Výzkumný roèníkový projekt magisterského studia

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST)

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Článek I. Úvodní ustanovení Česká asociace stolního tenisu (dále jen ČAST)

Více

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů Pony-games cup 2016 V letošním roce proběhl seriál soutěží, který byl určen dětem na ponících a byl pojmenován Pony-games cup 2016. Jeho celoročními sponzory byly firmy Equiservis a Fitmin, mediálním partnerem

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY Odpovědi a komentáře respondentů dotazníku (Odporující si názory respondentů nejsou komentovány) Příloha I ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY část I. (před vykonanou zkouškou z předmětu Evropské právo leden

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11 Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy:

Více

Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu

Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu Kdo se v sezoně 2011/12 staral ve vašem klubu o marketing? Marketingový ředitel ing. Jan Kratochvíl a pak já. Od příští sezony bude

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Sport

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Sport Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Sport Jméno a příjmení: Andrea Vašková Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Jan Froněk Datum odevzdání: 31. 03. 2014 ČESTNÉ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více