Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení"

Transkript

1 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/

2 1. OBSAH 1. OBSAH INFORMACE O ZPRACOVATELI ÚVOD CÍL STUDIE SOUHRNNÉ INFORMACE O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU METODIKA ZPRACOVÁNÍ STUDIE Přípravná fáze Analytická fáze Implementační fáze SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Fundraising Komunikační a prezentační dovednosti Týmová spolupráce, vedení týmu v projektovém řízení Projektové řízení Účetnictví, ekonomika projektu příspěvkové organizace Softwarové řízení projektu Příprava projektové žádosti, monitoring projektu PŘIPOMÍNKY KE VZDĚLÁVACÍM MODULŮM Fundraising Komunikační a prezentační dovednosti Týmová spolupráce a vedení týmu v projektovém řízení Projektové řízení Účetnictví, ekonomika projektu příspěvkové organizace Softwarové řízení projektu Příprava projektové žádosti, monitoring projektu Závěr Seznam použitých informačních zdrojů Seznam příloh Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2

3 2. INFORMACE O ZPRACOVATELI Název: Právní forma podnikání: LAPTUS s.r.o. rozvojová agentura společnost s ručením omezeným Sídlo: Křenova 438, Praha 6 Pracoviště: Statutární orgán: Dlouhá 32, Litoměřice Jan Piegl - jednatel společnosti IČ: DIČ: Kontaktní osoba: Mail: CZ Mgr. Michaela Jindrová Telefon: Společnost LAPTUS s.r.o. se zabývá dotačním, projektovým, personálním a marketingovým poradenstvím. Zaměřuje se na rozvojovou činnost v oblastech zavádění nových produktů, technologií, inovací a aktivit. Spolupracujeme se širokým spektrem subjektů: se soukromými firmami, obcemi a městy, či školami, vzdělávacími institucemi a nestátními neziskovými organizacemi. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 3

4 Mezi hlavní aktivity společnosti patří: dotační poradenství v rámci Strukturálních fondů EU vzdělávání reklama, marketing a PR realizace a tvorba rozvojových dokumentů Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 4

5 3. ÚVOD V rozmezí let došlo k úspěšné realizaci projektu Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy CZ.1.07/1.3.07/ Hlavní příčinou jeho potřebnosti byla především skutečnost, že Česká republika vstoupila od 1. ledna 2007 do nového programovacího období Období pro ni velice významného z hlediska objemu finančních prostředků, které mohla v tomto období z prostředků evropských fondů vyčerpat. Aby mohly subjekty z těchto prostředků úspěšně finanční podporu získat, bylo třeba je na tuto oblast připravit a odborně je vyškolit. Především v oblasti školství a nestátních neziskových organizací byla tato potřeba nejcitelnější. Operační programy zaměřené přímo na aktivity nestátních neziskových organizací (včetně vzdělávacích institucí a škol) nabídly a stále nabízejí možnosti pro rozvoj činností těchto subjektů. Pouze odborné zaškolení však těmto institucím mohlo umožnit, aby na tuto podporu dosáhly a naučily se nejen správně sestavit žádost o její poskytnutí, ale také osvojit si poznatky o správném naplňování klíčových aktivit projektů a jejich administraci. Významnou skutečnost v oblasti využitelnosti získaných poznatků a jakousi nadstavbu přínosu projektu představuje fakt, že znalosti o projektovém řízení získané v průběhu realizace Projektu mohou jeho účastníci dále uplatnit nejen při čerpání prostředků z evropských fondů, ale při celé řadě dalších rozvojových aktivit, na které lze principy projektového managementu uplatnit. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 5

6 4. CÍL STUDIE Cílem této studie je přinést souhrnný přehled informací o aktivitách projektu Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy CZ.1.07/1.3.07/ a jejich zhodnocení. Především si však tato studie klade za cíl přinést podněty umožňující rozpracování vzdělávacích modulů, které v rámci aktivit Projektu jako pilotní studijní materiály vznikly a umožnit tak jejich kvalitativní posun po jejich prvotním ověření v praxi. Podněty jsou ve studii rozpracovány dle dílčích vzdělávacích oblastí formou doporučení. Součástí Studie jsou dále výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo mezi účastníky vzdělávacích modulů po skončení realizované výuky v rámci Projektu. Dotazníková šetření proběhla samostatně v rámci všech sedmi realizovaných vzdělávacích modulů. Jejich výsledky jsou v textu Studie rozpracovány nejprve graficky s následnou slovní analýzou. Cílem dotazníkového šetření byla především otázka, zda připravené vzdělávací moduly mají skutečný vzdělávací význam pro potřeby účastníků Projektu, poskytnou jim nosné informace nutné pro správné a efektivní řízení projektů a jsou tak připraveny pro další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí a škol i v budoucnu. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 6

7 5. SOUHRNNÉ INFORMACE O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU Myšlenka realizace projektu vztahující se k projektovému řízení vzešla ze společenské objednávky základních a středních škol v Ústeckém kraji. Tyto instituce totiž správně vycítily velkou šanci, která se jim v programovacím období otevřela a chtěly získat možnost podílet se na čerpání evropských prostředků pro rozvoj své činnosti. Projekt je z tohoto důvodu primárně zaměřen na pedagogické i nepedagogické pracovníky základních a středních škol Ústeckého kraje. Ze skupiny pedagogických pracovníků se konkrétně jedná o učitele a lektory. Skupinu nepedagogických pracovníků zastupovali zejména pracovníci ekonomických úseků škol. Cíl projektu tedy představuje úsilí o pilotní proškolení těchto pracovníků v oblasti projektového řízení, tak aby mohli následně samostatně zpracovávat projekty v rámci vlastních škol, případně přenášet poznatky o projektovém řízení prostřednictvím učebního procesu také svým žákům a studentům. V průběhu realizace vznikl jako hlavní výstup projektu soubor sedmi tematických komplexních studijních modulů, které byly z tištěné formy následně převedeny také do formy digitální. Především možnost využívat digitální formu materiálů se v průběhu realizace vzdělávacích aktivit ukázala jako velice přínosná. Hlavní osu projektu představoval soubor jeho klíčových aktivit, které lze přehledně shrnout následujícím způsobem: 1. Přípravná fáze 2. Tvorba studijních opor 3. Digitalizace studijních opor 4. Příprava a realizace vzdělávání pracovníků základních a středních škol 5. Závěrečná konference a zhodnocení projektu Jednotlivé fáze projektu se vzájemně časově prolínaly a svými aktivitami tvořily komplexní celek. Výstupem Přípravné fáze byla především realizovaná Analýza znalostní úrovně Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 7

8 školských pracovníků v oblasti projektového řízení, která přinesla informace o stávající situaci v oblasti projektového řízení před začátkem realizace projektových aktivit. Tvořila tak jejich odrazový můstek. Tato studie byla součástí úvodní konference k Projektu, která se konala dne v Městském divadle Děčín. Konference si vytkla za cíl informovat o podstatě projektu, jeho aktivitách a přínosu pro pracovníky škol včetně prostoru pro diskuzi. Na základě zmapování vědomostní úrovně pracovníků školských institucí v oblasti projektového řízení, provedeného formou rozsáhlého dotazníkového šetření mezi cílovou skupinou Projektu, bylo poté již možné navrhnout zamýšlené studijní opory a zaměřit se na jejich rozpracování a specifikaci. Zásadním krokem při přípravě studijních opor s ohledem na jejich následné využití v praxi představovalo převedení studijních opor do digitální podoby. Takto připravené studijní opory zahrnující vždy tištěnou i digitální formu, poté již byly připraveny pro pilotní realizaci vzdělávacích modulů v praxi. Výuka byla realizována v rozmezí V každém z kalendářních roků proběhla celkem čtyři dvoudenní soustředění realizovaná přibližně se čtyřtýdenním odstupem. Po skončení těchto vzdělávacích aktivit proběhla také závěrečná zahraniční studijní cesta do Štrasburku s cílem získat konkrétní poznatky z Evropského parlamentu jako centra dění EU. Celkem se tedy jednalo o devět vzdělávacích aktivit. Závěrečnou klíčovou aktivitu představuje uspořádání závěrečné konference k Projektu, shrnující výsledky a prezentující jeho přínos pro cílovou skupinu. Souhrnný časový harmonogram klíčových aktivit projektu Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy CZ. 1.07/1.3.07/ Klíčová aktivita Časový rámec realizace 01 přípravná fáze 07/ tvorba studijních opor / digitalizace studijních opor 08/ / příprava a realizace vzdělávání pracovníků základních a středních škol 05 závěrečná konference, vyhodnocení a diseminace projektu 04/ / / /2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 8

9 6. METODIKA ZPRACOVÁNÍ STUDIE Pro zpracování studie jsme použili následujících postupů: texty studijních opor vzdělávacích modulů původní Analýza znalostní úrovně školských pracovníků v oblasti projektového řízení dotazníkové šetření provedené mezi CS pro získání zpětné vazby ohledně realizovaných vzdělávacích modulů veřejně dostupné zdroje, odborná literatura a zkušenosti našich pracovníků pro přípravu připomínek ke vzdělávacím modulům Etapy realizace Následující harmonogram ukazuje jednotlivé etapy zpracování studie: Přípravná fáze Analytická fáze Implementační fáze Předání finálního návrhu k oponentuře zadavateli Zapracování připomínek Předání finálního produktu zadavateli 6.1. Přípravná fáze V přípravné fázi práce na studii Analýza vzdělávacích modulů v rámci projektového řízení a jejich pilotního ověření v praxi jsme se zaměřili na shromáždění veškerých potřebných podkladů pro provedení efektivní analýzy přípravu dotazníků k sedmi realizovaným Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 9

10 vzdělávacím modulům, metodiku hodnocení získaných dat, kompletaci textů vzdělávacích modulů v tištěné i digitální podobě, technické náležitosti. V dané fázi byla vypracována úvodní část studie informující o základních charakteristikách projektu a jeho aktivitách pro získání jasné představy o průběhu projektu v předchozích dvou letech Analytická fáze V první části této fáze jsme se zaměřili na provedení dotazníkového šetření mezi cílovou skupinou. Respondenty tohoto dotazníkového šetření byli přímí účastníci vzdělávacích modulů, kteří dotazníky vyplňovali vždy po absolvování daného vzdělávacích modulu. Dotazník byl koncipován tak, aby vystihl význam vzdělávání pro účastníky jak z hlediska obsahového, tak z hlediska metodického přístupu. V druhé části jsme se detailně zabývali texty jednotlivých vzdělávacích modulů, tak jak byly použity k výuce v rámci problematiky projektového řízení. Jednotlivá témata jsme posoudili jednak z hlediska kvantity obsažených informací tak i z hlediska jejich kvality. Zařadili jsme doplňující poznatky teoretického rázu a také metodická doporučení Implementační fáze V této fázi jsme výstupy naší analytické činnosti vycházející z realizovaného dotazníkového šetření a textů studijních modulů zpracovali do souborné podoby, předali zadavateli k oponentuře a zapracovali vzniklé připomínky do textu. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 10

11 7. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na základě získaných dat v rámci realizovaného dotazníkového šetření (ukázka dotazníku je Příloha č. 1 této studie) jsme připravili souhrnné výsledky. Vzdělávání v rámci projektu Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy absolvovalo za dobu jeho realizace celkem 59 účastníků z celkově 43 škol. První běh vzdělávání se uskutečnil v podobě 4 soustředění v průběhu roku 2009, celkově se jej zúčastnilo 30 účastníků zástupců celkem 25 škol, z čehož se jednalo o 14 základních škol a 11 středních škol. Druhý běh školení, realizovaný stejnou formou v roce 2010, absolvovalo 29 účastníků z 25 škol. Konkrétně se jednalo o 8 základních škol, 14 středních škol, 1 zástupce mateřské školy a 2 zástupce dětských domovů a školní jídelny. V druhém běhu se tedy podařilo kvalitativně rozšířit cílovou skupinu o zástupce dalších školských zařízení. Ke každému vzdělávacímu modulu byl připraven hodnotící dotazník. Dotazníkové šetření bylo provedeno u 24 pracovníků školských zařízení z Ústeckého kraje, kteří se zúčastnili vzdělávání v rámci Projektu Metodika zpracování dotazníků: V dotaznících měli respondenti hodnotit každou z otázek stupnicí od 1 do 5, kdy jednička znamenala nejhorší hodnocení a pětka hodnocení nejlepší. Pro účely zpracování dotazníků a jejich následného grafického vyjádření formou grafů byla použitá číselná stupnice od 1 do 5 převedena do slovního hodnocení pro lepší orientaci a srozumitelnost: 5 odpovídá hodnocení Rozhodně ano 4 odpovídá hodnocení Ano 3 odpovídá hodnocení Spíše ano 2 odpovídá hodnocení Spíše ne 1 odpovídá hodnocení Rozhodně ne Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 11

12 V poslední otázce každého dílčího dotazníku měli respondenti očíslovat jednotlivé části modulu stupnicí např. 1 5 podle důležitosti pro jejich osobní využití, kdy 1 byla nejdůležitější a 5 nejméně důležitá část. Při zpracování pak jednotlivé části modulu získaly bodové ohodnocení podle důležitosti, kterou respondenti uvedli (příklad: 1 nejdůležitější získala 5 bodů, 2 méně důležitý získala 4 body atd. až 5 nejméně důležitá část získala 1 bod). Na základě bodového ohodnocení pak byla každá dílčí část vzdělávacího modulu převedena do grafického vyjádření. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 12

13 7.2. Fundraising Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 7.3. Komunikační a prezentační dovednosti Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 7.4. Týmová spolupráce, vedení týmu v projektovém řízení Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 7.5. Projektové řízení Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 7.6. Účetnictví, ekonomika projektu příspěvkové organizace Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 7.7. Softwarové řízení projektu Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 7.8. Příprava projektové žádosti, monitoring projektu Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 Výstupy z provedeného dotazníkového šetření souhrnně vypovídají o skutečnosti, že respondenti byli s průběhem a náplní kurzů velice spokojeni a to jak po obsahové tak po metodické stránce. Převážné většině respondentů vyhovoval přístup lektorů, který považovali za dostatečně individuální, nápaditý s množstvím informačních ilustrativních materiálů s praktickým významem. Pro většinu účastníků mělo absolvování vzdělávání osobní přínos, dobře zde byl podle jejich názoru vyvážen poměr mezi teorií a praxí. Vzdělávání bylo zaměřeno především na nové informace, nebylo tedy jen opakováním známého a pomohlo tak účastníkům skutečně rozšířit jejich vědomostní rozhledy. Jako nejdůležitější dílčí témata z realizovaných tematických školení byla účastníky prostřednictvím dotazníkového šetření vyhodnocena následující: Zdroje fundraisingu, postata fundraisingu Nejčastější chyby řečníků, příprava prezentace Metody práce v týmu, role v týmu Úvod do projektového řízení Ekonomika projektu, podstata a význam účetnictví Založení projektu, úkoly Projektový záměr OP VK Na základě námětů a připomínek přímých účastníků vzdělávání je ke zvážení promyslet především následující doporučení: K bloku Komunikace zařadit informace o facilitaci a asertivních technikách V oblasti týmové spolupráce věnovat více času praktickému nácviku Bloku Projektového řízení poskytnout větší hodinovou dotaci pro možnost hlubšího proniknutí do tématu V bloku Ekonomiky projektu se zaměřit na konkrétní vypracování rozpočtu Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 125

126 Další doporučení a možnosti kvalitativního rozvoje vzdělávacích kurzů jsou obsaženy v následující kapitole, která analyzuje vzdělávací moduly z pohledu nezávislých odborníků a poskytuje jejich reflexi. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 126

127 8. PŘIPOMÍNKY KE VZDĚLÁVACÍM MODULŮM Vzdělávání v rámci Projektu proběhlo celkem v 7 vzdělávacích okruzích, jejichž tematické vymezení je následující: Fundraising Komunikační a prezentační dovednosti Týmová práce a vedení týmu v projektovém řízení Projektové řízení Účetnictví, ekonomika projektu příspěvkové organizace Softwarové řízení projektu Příprava projektové žádosti, monitoring projektu Následující řádky jsou věnovány detailnímu pohledu na jednotlivé vzdělávací moduly očima nezávislých odborníků. Tato kapitola společně s výsledky dotazníkového šetření podává komplexní zprávu a zpětnou vazbu o realizovaném vzdělávání v rámci Projektu Fundraising Modul Fundraising je informačně dobře vystavěn. První kapitola Fundraising rozvádí základní pojmy, které jsou pro pochopení tématu nezbytné (fundraising, marketing, dárcovství, sponzoring). Pro frekventanty kurzu je klíčové znát možné zdroje pro získání finanční dotace. Modul tyto možnosti přehledně uvádí, zůstává však na obecné rovině. Je žádoucí, aby bylo tomuto tématu věnováno více prostoru ve smyslu specifikace aktuálních grantových výzev jednotlivých institucí, evropských fondů, nadací, firem. Uvedení konkrétních příkladů umožní frekventantovi praktické uchopení tématu. Jako vhodný se jeví rozbor 2-3 současných grantových výzev a jejich náležitostí. Samozřejmostí je podpora sdílení osobních zkušeností účastníků kurzu a odkazy na zdroje informací umožňující zjistit, jaké možnosti v oblasti fundraisingu (aktuální výzvy) existují. Velkou roli v oblasti fundraisingu hraje činnost nadací a nadačních fondů, účastníkům je možné jako doplňující pramen ke studiu doporučit zákon o nadacích a nadačních fondech. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 127

128 Zajímavou možností pro školy je navázání kontaktu s konkrétní firmou a na principu firemního dobrovolnictví udržovat blízký kontakt a spolupráci mezi školou a zvolenou firmou. Firemní dobrovolnictví je ve světě rozšířeným fenoménem, který zahrnuje mnoho forem podpory. Může se jednat o jednorázové dobrovolnické akce, kdy zaměstnanci firmy a vybrané NNO/školy spolupracují na zvoleném krátkodobém projektu. Formou talentové banky předávají zaměstnanci firmy své specifické či odborné znalosti. Často využívanou formou je možnost rozvoje interpersonálních dovedností prostřednictvím stínování pracovníků firem tzv. mentoringu. Na základě příkladů dobré praxe je vhodné toto téma účastníkům blíže představit jako aktuální a světový trend v oblasti fundraisingu, možný k jejich využití. Modul příkladně vyzdvihuje význam osobní žádosti a osobního kontaktu, který funguje v oblasti fundraisingu jako klíčový. Téma je v textu přehledně zpracováno se sumou základních informací. Jako vhodné se jeví rozšíření o základní pravidla neverbální komunikace, které může žadatel při osobní schůzce využít. Velice žádoucí je praktický nácvik situací formou modelových situací se zpětnou vazbou ostatních účastníků, případně využitím kamery a společnou diskuzí nad natočenými sekvencemi. Pokud organizace usiluje o získání prostředků prostřednictvím fundraisingu, je třeba, aby si uvědomila, proč dárci peníze poskytují. Dárci mohou mít významný důvod. Mohou být osobně zainteresováni na výsledcích podpořené činnosti. Řídí se příkladem ostatních ve svém okolí, kteří peníze tímto způsobem dávají. Vědí, že jejich jméno bude viditelně propojeno s podpořeným projektem. Očekávají, že budou pravidelně informováni o činnostech organizace. Mají přesnou představu o tom, jak budou jejich peníze využity se zárukou efektivnosti a šetrnosti. Vědí, že se jim za darované peníze dostane slov díků. Chuť dávat peníze vychází hned z několika důvodů, které je výhodné s účastníky kurzu probrat a poskytnout jim tak pohled z opačné strany očima dárce kterého potřebují zaujmout. V oblasti fundraisingu existují zvláštnosti v právních a daňových aspektech pro skupiny ziskových a neziskových organizací. K výuce je proto vhodné připojit alespoň stručný exkurz darovací a sponzorskou smlouvou a smlouvou o zápůjčce ve formě vzorů smluv a rozboru jejich náležitostí. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 128

129 Při realizaci fundraisingu v praxi, které se věnuje druhá kapitola vzdělávacího modulu, je nutné vyzdvihnout především etický aspekt fundraisingu. Vždy se jedná o práci s veřejností či její částí, která se zakládá na pozitivní PR a důvěryhodném image organizace ve společnosti. V současné době značně narostl význam on-line fundraisingu, jehož etickému kodexu se kapitola věnuje. Důležitou roli však stále hraje klasická forma fundraisingu s vlastními etickými kodexy, které je proto vhodné pro úplnost tématu do kapitoly doplnit, případně s oběma kodexy pracovat komparativní metodou a diskutovat o důvodech jejich rozdílností. Velice přínosné jsou pro účastníky kurzu praktické typy uvedené pro oblasti používání u při komunikaci s jejich přispěvateli (umožnění vždy se odhlásit z mailing listu, neposílat nevyžádané y či spamy, atd.) Žádoucím prvkem modulu je praktický rozbor konkrétních zkušeností jednotlivých účastníků, diskuze nad eticky náročnými situacemi pro podporu a aktivizaci jejich fundraisingových činností Komunikační a prezentační dovednosti Modul Komunikační a prezentační dovednosti je přehledně rozdělen do tří kapitol. První kapitola Komunikace a komunikační dovednosti se detailně zabývá teoretickým ukotvením tématu. Text by však bylo vhodné uchopit přehlednější formou s využitím grafických znázornění (schéma komunikačního procesu viz níže). Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 129

130 Pro přehlednost je také důležité zachovat logický sled tématu: obecné definice, dělení komunikace a jednotlivé druhy komunikace (text se nejprve věnuje verbální komunikaci, neverbální komunikaci, metakomunikaci a poté se opět vrací k tématu dialogu jako významné formě verbální komunikace, což může být pro některé účastníky matoucí. Obsahově je oddíl o verbální komunikaci velice dobře zpracován včetně pravidel efektivního naslouchání. Je žádoucí doprovodit text technikami pro nácvik efektivního naslouchání. Významný aspekt v komunikaci představuje empatie, schopnost vcítění se do komunikačního partnera a jeho sdělení proto by téma empatie nemělo v textu chybět. Pro úplnost je vhodné doplnit rizikové faktory verbální komunikace (role stereotypů, předsudků, efekt prvního dojmu, halo efekt,...), se kterými se lidé setkávají v každodenní sociální interakci a na které je třeba dát pozor. Druhy komunikace je možné také prakticky rozpracovat ve skupinách (silné a slabé stránky, využití ve společnosti, apod.) a téma verbální komunikace tak shrnout a to v závislosti na časových možnostech kurzu. Oblast neverbální komunikace představuje rozsáhlé téma. Kromě prostorové, zrakové komunikace a gestikulace je vhodné doplnit téma o oblasti: haptiky (řeč dotyku, např. stisk ruky) posturologie (poloha těla např. zkřížené ruce) kinetiky (pohyb jako výraz, např. chůze) mimiky (řeč tváře např. pohled, grimasy) Velkou roli v neverbální komunikace hrají kulturní odlišnosti komunikujících partnerů. Výrazné jsou tyto rozdíly např. mezi euroamerickými a asijskými národy (teritorialita, gestikulace, apod.) a je třeba na ně proto upozornit. Druhá kapitola vzdělávacího modulu je zaměřena na konflikty a jejich řešení. Přehledně definuje konflikt včetně jeho pozitivních i negativních aspektů a základní přístupy k řešení konfliktu. Vzhledem k pětihodinové časové dotaci je žádoucí téma hlouběji rozvinout. Konflikt je přirozenou součástí lidské interakce, a pokud je dobře zvládnut, má pozitivní vztah na mezilidské vztahy. Subjekty, které nejsou schopné řešit své konflikty, dřív nebo později zanikají. Na rozdíl od nepříliš vhodných a efektivních metod řešení konfliktů jako jsou např. pasivita, násilí existuje řada efektivních metod, které lze označit jako řešení konfliktů jednáním. Mezi ně patří vyjednávání, kdy je spor řešen přímým jednáním protistran Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 130

131 prosazující své zájmy, mediace (řešení za účasti neutrální osoby mediátora, který odpovídá za procesní stránku jednání), projednávání a facilitace (osoba facilitátora). Je možné blíže specifikovat téma mediace, které patří mezi užívané techniky řešení konfliktů v osobní i pracovní rovině. Nabízí se v případě, že dojde k selhání vyjednávání vzájemná komunikace selže, účastníci sporu nejsou schopni oddělit vztahové aspekty konfliktu od těch věcných (tz. depersonifikace problému). Protistrany mají zcela odlišný pohled na základní věci např. odlišné kulturní návyky. Velice vhodným nástrojem pro pochopení jsou modelové situace a přímý nácvik role mediátora v praxi v jednodušších případech totiž dostačuje, pokud jako mediátor zasáhne manažer (ředitel). Profesionální mediátor bývá najímán až ve složitějších případech. Způsob, jakým člověk přistupuje k řešení konfliktů, vychází především z jeho psychologických a osobnostních charakteristik a zkušeností. S účastníky kurzů je proto možné dále rozebrat pět základních stylů řešení konfliktů: želva (únikový styl), žralok (soupeřivý styl), medvídek (přizpůsobivý styl), liška (kompromisní styl) a sova (integrační styl) a zvážit vhodnost jejich využití. Třetí a zároveň závěrečnou část modulu tvoří kapitola Prezentační dovednosti. Obsahově je kapitola velice dobře uchopena od definice prezentace, přípravy prezentace přes pravidla pro mluvené projevy a nejčastější chyby řečníků po tipy pro úspěšnou prezentaci. Pro zefektivnění praktického přínosu je ke zvážení rozšířit kapitolu o návrhy relaxačních technik jako forem zvládání trémy. Sem spadají především dvě velké skupiny relaxačních technik. Technikami autosugesce si jedinec vrývá do vědomí (i nevědomí), co potřebuje. Nejznámější technikou je pravděpodobně autogenní trénink. Metody řízené imaginace pomáhají odvést pozornost a umožňují mírnit narůstající pocit napětí. Opět je možné věnovat se přímo praktickému nácviku zvolené relaxačních techniky, pokud to časové možnosti kurzu umožní. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 131

132 Nejvhodnější formou nácviku prezentačních dovedností je samotná praxe. Proto tato část vzdělávacího modulu vyžaduje co nejvíce prostoru věnovanému samotnému prezentování a poskytování zpětné vazby účastníkům k jejich prezentačním schopnostem Týmová spolupráce a vedení týmu v projektovém řízení Modul Týmová spolupráce a vedení týmu v projektovém řízení je rozdělen do tří kapitol. V první kapitole nazvané Týmová spolupráce je vyzdvižen význam personálního obsazení projektového týmu s důrazem na pozici vedoucího projektu. Ukotvení tématu v teorii metod vedení uvádí autokratický a demokratický styl vedení. Aby bylo ukotvení úplné, je třeba téma doplnit dále o styl liberálního vedoucího a dále styl participativního jednání. Dále je důležité vyzdvihnout skutečnost, že dobrý vedoucí pracovník umí volně přecházet mezi jednotlivými styly podle a pružně tak reagovat na měnící se podmínky situace. Do obsahu je vhodné zařadit více grafických znázornění ilustrujících probírané téma například schéma typů projektového lídra (viz níže) pro různé druhy projektů na základě dvou os (osobní charakteristiky vhodné pro projektový management). pozn. termín adhokracie značí volné pružné prostředí Metody týmové práce - 4 Euro Partners s.r.o., 2006 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 132

133 Přínosné je vyzdvihnout typy vedoucích týmu podle zastoupení jejich introverze/extroverze a smyslovosti/intuice. Metody týmové práce - 4 Euro Partners s.r.o., 2006 Kapitola přehledně vysvětluje požadavek SMART týkající se cílů, které si musí projektový tým umět nastavit a následně je plnit. Problematiku image projektového manažera je možné více rozpracovat formou diskuze s odkazem na Etický kodex manažera uveřejnění na stránkách, který je uveřejněn na webových stránkách Společenské odpovědnosti firem. Druhá kapitola nazvaná Tým jako druh pracovní skupiny jasně vymezuje specifika pracovních skupin a zdůrazňuje důležitost existence společného cíle pro efektivní fungování týmu jako pracovní skupiny. Je účelné doplnit text o pojem synergického efektu, který způsobí, že jednotliví členové skupiny mezi sebou přestávají soutěžit a veškerou svou energii koncentrují na boj s konkurencí vně organizace. Při fungujícím synergickému efektu dále platí, že úspěch jednoho člena týmu je považován za úspěch celého týmu nikoli úspěch jednotlivce ohrožující ostatní. Odborná literatura (Plamínek, 2000) udává, že vznik synergického efektu přeměňuje pracovní skupinu na kvalitativně vyšší stupeň, o které hovoří právě jako o týmu. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 133

134 Kapitola dále uvádí poznatky o rolích členů projektového týmu, které přímo vychází z poznatků Dr. Meredith Belbin. Její teorie stanovuje 8 (9) základních rolí, které je třeba obsadit pro efektivní fungování týmů. Text role definuje. Vzhledem k osmihodinové časové dotaci kurzu je však možné proniknout do tématu hlouběji a poskytnout účastníkům samotný test týmových rolí, aby sami zjistili své role v týmu a tak lépe pochopili jejich fungování. Poznatky z testu je možné následně ověřit praktickou technikou nácviku týmové práce s volbou dle vlastního uvážení. Závěrečná kapitola modulu, nazvaná Efektivní práce, je zaměřena na vývojová stádia týmu s typickými činnostmi, které je charakterizují. Přehledně informuje o standardech projektových týmů jako nezbytných opěrných bodech jejich činnosti a dále o faktorech, které podporují nebo naopak zeslabují soudržnosti týmu. Dobře teoreticky uchopené téma je třeba posunout do praktické roviny. Sami účastníci mohou společnou diskuzí zhodnotit týmovou práci, se kterou mají osobní zkušenost a své zkušenosti srovnat. Okrajově je možné zmínit téma firemní kultury a jejích specifických znaků, které posilují koherenci týmové práce, případně problematiku etických kodexů organizací s konkrétními příklady etických kodexů dostupných na webových stránkách. Téma je vhodné doplnit o konkrétní pravidla dobrého člena týmu týmového hráče. Efektivní variantou je téma rozebrat společně se skupinou a společně je vytvořit. Jedná se především o následující pravidla (Metody týmové práce - 4 Euro Partners s.r.o., 2006): sdílet odpovědnost za efektivitu skupiny připravovat se na schůzky omluvit se, pokud nemůžeme na schůzku přijít sebedisciplína uvědomovat si vlastní neverbální projevy brát na vědomí názory ostatních rozvíjet dobré komunikační dovednosti nechat si vysvětlit nejasné body plnit své úkoly při řešení sporů používat rozum oprostit se od osobních otázek v debatě Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 134

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s. Číslo zakázky: VŘ 89/2013 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení E-learning Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Cílová

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více