Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení"

Transkript

1 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/

2 1. OBSAH 1. OBSAH INFORMACE O ZPRACOVATELI ÚVOD CÍL STUDIE SOUHRNNÉ INFORMACE O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU METODIKA ZPRACOVÁNÍ STUDIE Přípravná fáze Analytická fáze Implementační fáze SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Fundraising Komunikační a prezentační dovednosti Týmová spolupráce, vedení týmu v projektovém řízení Projektové řízení Účetnictví, ekonomika projektu příspěvkové organizace Softwarové řízení projektu Příprava projektové žádosti, monitoring projektu PŘIPOMÍNKY KE VZDĚLÁVACÍM MODULŮM Fundraising Komunikační a prezentační dovednosti Týmová spolupráce a vedení týmu v projektovém řízení Projektové řízení Účetnictví, ekonomika projektu příspěvkové organizace Softwarové řízení projektu Příprava projektové žádosti, monitoring projektu Závěr Seznam použitých informačních zdrojů Seznam příloh Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2

3 2. INFORMACE O ZPRACOVATELI Název: Právní forma podnikání: LAPTUS s.r.o. rozvojová agentura společnost s ručením omezeným Sídlo: Křenova 438, Praha 6 Pracoviště: Statutární orgán: Dlouhá 32, Litoměřice Jan Piegl - jednatel společnosti IČ: DIČ: Kontaktní osoba: Mail: CZ Mgr. Michaela Jindrová Telefon: Společnost LAPTUS s.r.o. se zabývá dotačním, projektovým, personálním a marketingovým poradenstvím. Zaměřuje se na rozvojovou činnost v oblastech zavádění nových produktů, technologií, inovací a aktivit. Spolupracujeme se širokým spektrem subjektů: se soukromými firmami, obcemi a městy, či školami, vzdělávacími institucemi a nestátními neziskovými organizacemi. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 3

4 Mezi hlavní aktivity společnosti patří: dotační poradenství v rámci Strukturálních fondů EU vzdělávání reklama, marketing a PR realizace a tvorba rozvojových dokumentů Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 4

5 3. ÚVOD V rozmezí let došlo k úspěšné realizaci projektu Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy CZ.1.07/1.3.07/ Hlavní příčinou jeho potřebnosti byla především skutečnost, že Česká republika vstoupila od 1. ledna 2007 do nového programovacího období Období pro ni velice významného z hlediska objemu finančních prostředků, které mohla v tomto období z prostředků evropských fondů vyčerpat. Aby mohly subjekty z těchto prostředků úspěšně finanční podporu získat, bylo třeba je na tuto oblast připravit a odborně je vyškolit. Především v oblasti školství a nestátních neziskových organizací byla tato potřeba nejcitelnější. Operační programy zaměřené přímo na aktivity nestátních neziskových organizací (včetně vzdělávacích institucí a škol) nabídly a stále nabízejí možnosti pro rozvoj činností těchto subjektů. Pouze odborné zaškolení však těmto institucím mohlo umožnit, aby na tuto podporu dosáhly a naučily se nejen správně sestavit žádost o její poskytnutí, ale také osvojit si poznatky o správném naplňování klíčových aktivit projektů a jejich administraci. Významnou skutečnost v oblasti využitelnosti získaných poznatků a jakousi nadstavbu přínosu projektu představuje fakt, že znalosti o projektovém řízení získané v průběhu realizace Projektu mohou jeho účastníci dále uplatnit nejen při čerpání prostředků z evropských fondů, ale při celé řadě dalších rozvojových aktivit, na které lze principy projektového managementu uplatnit. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 5

6 4. CÍL STUDIE Cílem této studie je přinést souhrnný přehled informací o aktivitách projektu Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy CZ.1.07/1.3.07/ a jejich zhodnocení. Především si však tato studie klade za cíl přinést podněty umožňující rozpracování vzdělávacích modulů, které v rámci aktivit Projektu jako pilotní studijní materiály vznikly a umožnit tak jejich kvalitativní posun po jejich prvotním ověření v praxi. Podněty jsou ve studii rozpracovány dle dílčích vzdělávacích oblastí formou doporučení. Součástí Studie jsou dále výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo mezi účastníky vzdělávacích modulů po skončení realizované výuky v rámci Projektu. Dotazníková šetření proběhla samostatně v rámci všech sedmi realizovaných vzdělávacích modulů. Jejich výsledky jsou v textu Studie rozpracovány nejprve graficky s následnou slovní analýzou. Cílem dotazníkového šetření byla především otázka, zda připravené vzdělávací moduly mají skutečný vzdělávací význam pro potřeby účastníků Projektu, poskytnou jim nosné informace nutné pro správné a efektivní řízení projektů a jsou tak připraveny pro další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí a škol i v budoucnu. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 6

7 5. SOUHRNNÉ INFORMACE O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU Myšlenka realizace projektu vztahující se k projektovému řízení vzešla ze společenské objednávky základních a středních škol v Ústeckém kraji. Tyto instituce totiž správně vycítily velkou šanci, která se jim v programovacím období otevřela a chtěly získat možnost podílet se na čerpání evropských prostředků pro rozvoj své činnosti. Projekt je z tohoto důvodu primárně zaměřen na pedagogické i nepedagogické pracovníky základních a středních škol Ústeckého kraje. Ze skupiny pedagogických pracovníků se konkrétně jedná o učitele a lektory. Skupinu nepedagogických pracovníků zastupovali zejména pracovníci ekonomických úseků škol. Cíl projektu tedy představuje úsilí o pilotní proškolení těchto pracovníků v oblasti projektového řízení, tak aby mohli následně samostatně zpracovávat projekty v rámci vlastních škol, případně přenášet poznatky o projektovém řízení prostřednictvím učebního procesu také svým žákům a studentům. V průběhu realizace vznikl jako hlavní výstup projektu soubor sedmi tematických komplexních studijních modulů, které byly z tištěné formy následně převedeny také do formy digitální. Především možnost využívat digitální formu materiálů se v průběhu realizace vzdělávacích aktivit ukázala jako velice přínosná. Hlavní osu projektu představoval soubor jeho klíčových aktivit, které lze přehledně shrnout následujícím způsobem: 1. Přípravná fáze 2. Tvorba studijních opor 3. Digitalizace studijních opor 4. Příprava a realizace vzdělávání pracovníků základních a středních škol 5. Závěrečná konference a zhodnocení projektu Jednotlivé fáze projektu se vzájemně časově prolínaly a svými aktivitami tvořily komplexní celek. Výstupem Přípravné fáze byla především realizovaná Analýza znalostní úrovně Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 7

8 školských pracovníků v oblasti projektového řízení, která přinesla informace o stávající situaci v oblasti projektového řízení před začátkem realizace projektových aktivit. Tvořila tak jejich odrazový můstek. Tato studie byla součástí úvodní konference k Projektu, která se konala dne v Městském divadle Děčín. Konference si vytkla za cíl informovat o podstatě projektu, jeho aktivitách a přínosu pro pracovníky škol včetně prostoru pro diskuzi. Na základě zmapování vědomostní úrovně pracovníků školských institucí v oblasti projektového řízení, provedeného formou rozsáhlého dotazníkového šetření mezi cílovou skupinou Projektu, bylo poté již možné navrhnout zamýšlené studijní opory a zaměřit se na jejich rozpracování a specifikaci. Zásadním krokem při přípravě studijních opor s ohledem na jejich následné využití v praxi představovalo převedení studijních opor do digitální podoby. Takto připravené studijní opory zahrnující vždy tištěnou i digitální formu, poté již byly připraveny pro pilotní realizaci vzdělávacích modulů v praxi. Výuka byla realizována v rozmezí V každém z kalendářních roků proběhla celkem čtyři dvoudenní soustředění realizovaná přibližně se čtyřtýdenním odstupem. Po skončení těchto vzdělávacích aktivit proběhla také závěrečná zahraniční studijní cesta do Štrasburku s cílem získat konkrétní poznatky z Evropského parlamentu jako centra dění EU. Celkem se tedy jednalo o devět vzdělávacích aktivit. Závěrečnou klíčovou aktivitu představuje uspořádání závěrečné konference k Projektu, shrnující výsledky a prezentující jeho přínos pro cílovou skupinu. Souhrnný časový harmonogram klíčových aktivit projektu Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy CZ. 1.07/1.3.07/ Klíčová aktivita Časový rámec realizace 01 přípravná fáze 07/ tvorba studijních opor / digitalizace studijních opor 08/ / příprava a realizace vzdělávání pracovníků základních a středních škol 05 závěrečná konference, vyhodnocení a diseminace projektu 04/ / / /2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 8

9 6. METODIKA ZPRACOVÁNÍ STUDIE Pro zpracování studie jsme použili následujících postupů: texty studijních opor vzdělávacích modulů původní Analýza znalostní úrovně školských pracovníků v oblasti projektového řízení dotazníkové šetření provedené mezi CS pro získání zpětné vazby ohledně realizovaných vzdělávacích modulů veřejně dostupné zdroje, odborná literatura a zkušenosti našich pracovníků pro přípravu připomínek ke vzdělávacím modulům Etapy realizace Následující harmonogram ukazuje jednotlivé etapy zpracování studie: Přípravná fáze Analytická fáze Implementační fáze Předání finálního návrhu k oponentuře zadavateli Zapracování připomínek Předání finálního produktu zadavateli 6.1. Přípravná fáze V přípravné fázi práce na studii Analýza vzdělávacích modulů v rámci projektového řízení a jejich pilotního ověření v praxi jsme se zaměřili na shromáždění veškerých potřebných podkladů pro provedení efektivní analýzy přípravu dotazníků k sedmi realizovaným Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 9

10 vzdělávacím modulům, metodiku hodnocení získaných dat, kompletaci textů vzdělávacích modulů v tištěné i digitální podobě, technické náležitosti. V dané fázi byla vypracována úvodní část studie informující o základních charakteristikách projektu a jeho aktivitách pro získání jasné představy o průběhu projektu v předchozích dvou letech Analytická fáze V první části této fáze jsme se zaměřili na provedení dotazníkového šetření mezi cílovou skupinou. Respondenty tohoto dotazníkového šetření byli přímí účastníci vzdělávacích modulů, kteří dotazníky vyplňovali vždy po absolvování daného vzdělávacích modulu. Dotazník byl koncipován tak, aby vystihl význam vzdělávání pro účastníky jak z hlediska obsahového, tak z hlediska metodického přístupu. V druhé části jsme se detailně zabývali texty jednotlivých vzdělávacích modulů, tak jak byly použity k výuce v rámci problematiky projektového řízení. Jednotlivá témata jsme posoudili jednak z hlediska kvantity obsažených informací tak i z hlediska jejich kvality. Zařadili jsme doplňující poznatky teoretického rázu a také metodická doporučení Implementační fáze V této fázi jsme výstupy naší analytické činnosti vycházející z realizovaného dotazníkového šetření a textů studijních modulů zpracovali do souborné podoby, předali zadavateli k oponentuře a zapracovali vzniklé připomínky do textu. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 10

11 7. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na základě získaných dat v rámci realizovaného dotazníkového šetření (ukázka dotazníku je Příloha č. 1 této studie) jsme připravili souhrnné výsledky. Vzdělávání v rámci projektu Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy absolvovalo za dobu jeho realizace celkem 59 účastníků z celkově 43 škol. První běh vzdělávání se uskutečnil v podobě 4 soustředění v průběhu roku 2009, celkově se jej zúčastnilo 30 účastníků zástupců celkem 25 škol, z čehož se jednalo o 14 základních škol a 11 středních škol. Druhý běh školení, realizovaný stejnou formou v roce 2010, absolvovalo 29 účastníků z 25 škol. Konkrétně se jednalo o 8 základních škol, 14 středních škol, 1 zástupce mateřské školy a 2 zástupce dětských domovů a školní jídelny. V druhém běhu se tedy podařilo kvalitativně rozšířit cílovou skupinu o zástupce dalších školských zařízení. Ke každému vzdělávacímu modulu byl připraven hodnotící dotazník. Dotazníkové šetření bylo provedeno u 24 pracovníků školských zařízení z Ústeckého kraje, kteří se zúčastnili vzdělávání v rámci Projektu Metodika zpracování dotazníků: V dotaznících měli respondenti hodnotit každou z otázek stupnicí od 1 do 5, kdy jednička znamenala nejhorší hodnocení a pětka hodnocení nejlepší. Pro účely zpracování dotazníků a jejich následného grafického vyjádření formou grafů byla použitá číselná stupnice od 1 do 5 převedena do slovního hodnocení pro lepší orientaci a srozumitelnost: 5 odpovídá hodnocení Rozhodně ano 4 odpovídá hodnocení Ano 3 odpovídá hodnocení Spíše ano 2 odpovídá hodnocení Spíše ne 1 odpovídá hodnocení Rozhodně ne Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 11

12 V poslední otázce každého dílčího dotazníku měli respondenti očíslovat jednotlivé části modulu stupnicí např. 1 5 podle důležitosti pro jejich osobní využití, kdy 1 byla nejdůležitější a 5 nejméně důležitá část. Při zpracování pak jednotlivé části modulu získaly bodové ohodnocení podle důležitosti, kterou respondenti uvedli (příklad: 1 nejdůležitější získala 5 bodů, 2 méně důležitý získala 4 body atd. až 5 nejméně důležitá část získala 1 bod). Na základě bodového ohodnocení pak byla každá dílčí část vzdělávacího modulu převedena do grafického vyjádření. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 12

13 7.2. Fundraising Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 7.3. Komunikační a prezentační dovednosti Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 7.4. Týmová spolupráce, vedení týmu v projektovém řízení Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 7.5. Projektové řízení Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 7.6. Účetnictví, ekonomika projektu příspěvkové organizace Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 7.7. Softwarové řízení projektu Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 7.8. Příprava projektové žádosti, monitoring projektu Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 Výstupy z provedeného dotazníkového šetření souhrnně vypovídají o skutečnosti, že respondenti byli s průběhem a náplní kurzů velice spokojeni a to jak po obsahové tak po metodické stránce. Převážné většině respondentů vyhovoval přístup lektorů, který považovali za dostatečně individuální, nápaditý s množstvím informačních ilustrativních materiálů s praktickým významem. Pro většinu účastníků mělo absolvování vzdělávání osobní přínos, dobře zde byl podle jejich názoru vyvážen poměr mezi teorií a praxí. Vzdělávání bylo zaměřeno především na nové informace, nebylo tedy jen opakováním známého a pomohlo tak účastníkům skutečně rozšířit jejich vědomostní rozhledy. Jako nejdůležitější dílčí témata z realizovaných tematických školení byla účastníky prostřednictvím dotazníkového šetření vyhodnocena následující: Zdroje fundraisingu, postata fundraisingu Nejčastější chyby řečníků, příprava prezentace Metody práce v týmu, role v týmu Úvod do projektového řízení Ekonomika projektu, podstata a význam účetnictví Založení projektu, úkoly Projektový záměr OP VK Na základě námětů a připomínek přímých účastníků vzdělávání je ke zvážení promyslet především následující doporučení: K bloku Komunikace zařadit informace o facilitaci a asertivních technikách V oblasti týmové spolupráce věnovat více času praktickému nácviku Bloku Projektového řízení poskytnout větší hodinovou dotaci pro možnost hlubšího proniknutí do tématu V bloku Ekonomiky projektu se zaměřit na konkrétní vypracování rozpočtu Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 125

126 Další doporučení a možnosti kvalitativního rozvoje vzdělávacích kurzů jsou obsaženy v následující kapitole, která analyzuje vzdělávací moduly z pohledu nezávislých odborníků a poskytuje jejich reflexi. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 126

127 8. PŘIPOMÍNKY KE VZDĚLÁVACÍM MODULŮM Vzdělávání v rámci Projektu proběhlo celkem v 7 vzdělávacích okruzích, jejichž tematické vymezení je následující: Fundraising Komunikační a prezentační dovednosti Týmová práce a vedení týmu v projektovém řízení Projektové řízení Účetnictví, ekonomika projektu příspěvkové organizace Softwarové řízení projektu Příprava projektové žádosti, monitoring projektu Následující řádky jsou věnovány detailnímu pohledu na jednotlivé vzdělávací moduly očima nezávislých odborníků. Tato kapitola společně s výsledky dotazníkového šetření podává komplexní zprávu a zpětnou vazbu o realizovaném vzdělávání v rámci Projektu Fundraising Modul Fundraising je informačně dobře vystavěn. První kapitola Fundraising rozvádí základní pojmy, které jsou pro pochopení tématu nezbytné (fundraising, marketing, dárcovství, sponzoring). Pro frekventanty kurzu je klíčové znát možné zdroje pro získání finanční dotace. Modul tyto možnosti přehledně uvádí, zůstává však na obecné rovině. Je žádoucí, aby bylo tomuto tématu věnováno více prostoru ve smyslu specifikace aktuálních grantových výzev jednotlivých institucí, evropských fondů, nadací, firem. Uvedení konkrétních příkladů umožní frekventantovi praktické uchopení tématu. Jako vhodný se jeví rozbor 2-3 současných grantových výzev a jejich náležitostí. Samozřejmostí je podpora sdílení osobních zkušeností účastníků kurzu a odkazy na zdroje informací umožňující zjistit, jaké možnosti v oblasti fundraisingu (aktuální výzvy) existují. Velkou roli v oblasti fundraisingu hraje činnost nadací a nadačních fondů, účastníkům je možné jako doplňující pramen ke studiu doporučit zákon o nadacích a nadačních fondech. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 127

128 Zajímavou možností pro školy je navázání kontaktu s konkrétní firmou a na principu firemního dobrovolnictví udržovat blízký kontakt a spolupráci mezi školou a zvolenou firmou. Firemní dobrovolnictví je ve světě rozšířeným fenoménem, který zahrnuje mnoho forem podpory. Může se jednat o jednorázové dobrovolnické akce, kdy zaměstnanci firmy a vybrané NNO/školy spolupracují na zvoleném krátkodobém projektu. Formou talentové banky předávají zaměstnanci firmy své specifické či odborné znalosti. Často využívanou formou je možnost rozvoje interpersonálních dovedností prostřednictvím stínování pracovníků firem tzv. mentoringu. Na základě příkladů dobré praxe je vhodné toto téma účastníkům blíže představit jako aktuální a světový trend v oblasti fundraisingu, možný k jejich využití. Modul příkladně vyzdvihuje význam osobní žádosti a osobního kontaktu, který funguje v oblasti fundraisingu jako klíčový. Téma je v textu přehledně zpracováno se sumou základních informací. Jako vhodné se jeví rozšíření o základní pravidla neverbální komunikace, které může žadatel při osobní schůzce využít. Velice žádoucí je praktický nácvik situací formou modelových situací se zpětnou vazbou ostatních účastníků, případně využitím kamery a společnou diskuzí nad natočenými sekvencemi. Pokud organizace usiluje o získání prostředků prostřednictvím fundraisingu, je třeba, aby si uvědomila, proč dárci peníze poskytují. Dárci mohou mít významný důvod. Mohou být osobně zainteresováni na výsledcích podpořené činnosti. Řídí se příkladem ostatních ve svém okolí, kteří peníze tímto způsobem dávají. Vědí, že jejich jméno bude viditelně propojeno s podpořeným projektem. Očekávají, že budou pravidelně informováni o činnostech organizace. Mají přesnou představu o tom, jak budou jejich peníze využity se zárukou efektivnosti a šetrnosti. Vědí, že se jim za darované peníze dostane slov díků. Chuť dávat peníze vychází hned z několika důvodů, které je výhodné s účastníky kurzu probrat a poskytnout jim tak pohled z opačné strany očima dárce kterého potřebují zaujmout. V oblasti fundraisingu existují zvláštnosti v právních a daňových aspektech pro skupiny ziskových a neziskových organizací. K výuce je proto vhodné připojit alespoň stručný exkurz darovací a sponzorskou smlouvou a smlouvou o zápůjčce ve formě vzorů smluv a rozboru jejich náležitostí. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 128

129 Při realizaci fundraisingu v praxi, které se věnuje druhá kapitola vzdělávacího modulu, je nutné vyzdvihnout především etický aspekt fundraisingu. Vždy se jedná o práci s veřejností či její částí, která se zakládá na pozitivní PR a důvěryhodném image organizace ve společnosti. V současné době značně narostl význam on-line fundraisingu, jehož etickému kodexu se kapitola věnuje. Důležitou roli však stále hraje klasická forma fundraisingu s vlastními etickými kodexy, které je proto vhodné pro úplnost tématu do kapitoly doplnit, případně s oběma kodexy pracovat komparativní metodou a diskutovat o důvodech jejich rozdílností. Velice přínosné jsou pro účastníky kurzu praktické typy uvedené pro oblasti používání u při komunikaci s jejich přispěvateli (umožnění vždy se odhlásit z mailing listu, neposílat nevyžádané y či spamy, atd.) Žádoucím prvkem modulu je praktický rozbor konkrétních zkušeností jednotlivých účastníků, diskuze nad eticky náročnými situacemi pro podporu a aktivizaci jejich fundraisingových činností Komunikační a prezentační dovednosti Modul Komunikační a prezentační dovednosti je přehledně rozdělen do tří kapitol. První kapitola Komunikace a komunikační dovednosti se detailně zabývá teoretickým ukotvením tématu. Text by však bylo vhodné uchopit přehlednější formou s využitím grafických znázornění (schéma komunikačního procesu viz níže). Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 129

130 Pro přehlednost je také důležité zachovat logický sled tématu: obecné definice, dělení komunikace a jednotlivé druhy komunikace (text se nejprve věnuje verbální komunikaci, neverbální komunikaci, metakomunikaci a poté se opět vrací k tématu dialogu jako významné formě verbální komunikace, což může být pro některé účastníky matoucí. Obsahově je oddíl o verbální komunikaci velice dobře zpracován včetně pravidel efektivního naslouchání. Je žádoucí doprovodit text technikami pro nácvik efektivního naslouchání. Významný aspekt v komunikaci představuje empatie, schopnost vcítění se do komunikačního partnera a jeho sdělení proto by téma empatie nemělo v textu chybět. Pro úplnost je vhodné doplnit rizikové faktory verbální komunikace (role stereotypů, předsudků, efekt prvního dojmu, halo efekt,...), se kterými se lidé setkávají v každodenní sociální interakci a na které je třeba dát pozor. Druhy komunikace je možné také prakticky rozpracovat ve skupinách (silné a slabé stránky, využití ve společnosti, apod.) a téma verbální komunikace tak shrnout a to v závislosti na časových možnostech kurzu. Oblast neverbální komunikace představuje rozsáhlé téma. Kromě prostorové, zrakové komunikace a gestikulace je vhodné doplnit téma o oblasti: haptiky (řeč dotyku, např. stisk ruky) posturologie (poloha těla např. zkřížené ruce) kinetiky (pohyb jako výraz, např. chůze) mimiky (řeč tváře např. pohled, grimasy) Velkou roli v neverbální komunikace hrají kulturní odlišnosti komunikujících partnerů. Výrazné jsou tyto rozdíly např. mezi euroamerickými a asijskými národy (teritorialita, gestikulace, apod.) a je třeba na ně proto upozornit. Druhá kapitola vzdělávacího modulu je zaměřena na konflikty a jejich řešení. Přehledně definuje konflikt včetně jeho pozitivních i negativních aspektů a základní přístupy k řešení konfliktu. Vzhledem k pětihodinové časové dotaci je žádoucí téma hlouběji rozvinout. Konflikt je přirozenou součástí lidské interakce, a pokud je dobře zvládnut, má pozitivní vztah na mezilidské vztahy. Subjekty, které nejsou schopné řešit své konflikty, dřív nebo později zanikají. Na rozdíl od nepříliš vhodných a efektivních metod řešení konfliktů jako jsou např. pasivita, násilí existuje řada efektivních metod, které lze označit jako řešení konfliktů jednáním. Mezi ně patří vyjednávání, kdy je spor řešen přímým jednáním protistran Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 130

131 prosazující své zájmy, mediace (řešení za účasti neutrální osoby mediátora, který odpovídá za procesní stránku jednání), projednávání a facilitace (osoba facilitátora). Je možné blíže specifikovat téma mediace, které patří mezi užívané techniky řešení konfliktů v osobní i pracovní rovině. Nabízí se v případě, že dojde k selhání vyjednávání vzájemná komunikace selže, účastníci sporu nejsou schopni oddělit vztahové aspekty konfliktu od těch věcných (tz. depersonifikace problému). Protistrany mají zcela odlišný pohled na základní věci např. odlišné kulturní návyky. Velice vhodným nástrojem pro pochopení jsou modelové situace a přímý nácvik role mediátora v praxi v jednodušších případech totiž dostačuje, pokud jako mediátor zasáhne manažer (ředitel). Profesionální mediátor bývá najímán až ve složitějších případech. Způsob, jakým člověk přistupuje k řešení konfliktů, vychází především z jeho psychologických a osobnostních charakteristik a zkušeností. S účastníky kurzů je proto možné dále rozebrat pět základních stylů řešení konfliktů: želva (únikový styl), žralok (soupeřivý styl), medvídek (přizpůsobivý styl), liška (kompromisní styl) a sova (integrační styl) a zvážit vhodnost jejich využití. Třetí a zároveň závěrečnou část modulu tvoří kapitola Prezentační dovednosti. Obsahově je kapitola velice dobře uchopena od definice prezentace, přípravy prezentace přes pravidla pro mluvené projevy a nejčastější chyby řečníků po tipy pro úspěšnou prezentaci. Pro zefektivnění praktického přínosu je ke zvážení rozšířit kapitolu o návrhy relaxačních technik jako forem zvládání trémy. Sem spadají především dvě velké skupiny relaxačních technik. Technikami autosugesce si jedinec vrývá do vědomí (i nevědomí), co potřebuje. Nejznámější technikou je pravděpodobně autogenní trénink. Metody řízené imaginace pomáhají odvést pozornost a umožňují mírnit narůstající pocit napětí. Opět je možné věnovat se přímo praktickému nácviku zvolené relaxačních techniky, pokud to časové možnosti kurzu umožní. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 131

132 Nejvhodnější formou nácviku prezentačních dovedností je samotná praxe. Proto tato část vzdělávacího modulu vyžaduje co nejvíce prostoru věnovanému samotnému prezentování a poskytování zpětné vazby účastníkům k jejich prezentačním schopnostem Týmová spolupráce a vedení týmu v projektovém řízení Modul Týmová spolupráce a vedení týmu v projektovém řízení je rozdělen do tří kapitol. V první kapitole nazvané Týmová spolupráce je vyzdvižen význam personálního obsazení projektového týmu s důrazem na pozici vedoucího projektu. Ukotvení tématu v teorii metod vedení uvádí autokratický a demokratický styl vedení. Aby bylo ukotvení úplné, je třeba téma doplnit dále o styl liberálního vedoucího a dále styl participativního jednání. Dále je důležité vyzdvihnout skutečnost, že dobrý vedoucí pracovník umí volně přecházet mezi jednotlivými styly podle a pružně tak reagovat na měnící se podmínky situace. Do obsahu je vhodné zařadit více grafických znázornění ilustrujících probírané téma například schéma typů projektového lídra (viz níže) pro různé druhy projektů na základě dvou os (osobní charakteristiky vhodné pro projektový management). pozn. termín adhokracie značí volné pružné prostředí Metody týmové práce - 4 Euro Partners s.r.o., 2006 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 132

133 Přínosné je vyzdvihnout typy vedoucích týmu podle zastoupení jejich introverze/extroverze a smyslovosti/intuice. Metody týmové práce - 4 Euro Partners s.r.o., 2006 Kapitola přehledně vysvětluje požadavek SMART týkající se cílů, které si musí projektový tým umět nastavit a následně je plnit. Problematiku image projektového manažera je možné více rozpracovat formou diskuze s odkazem na Etický kodex manažera uveřejnění na stránkách, který je uveřejněn na webových stránkách Společenské odpovědnosti firem. Druhá kapitola nazvaná Tým jako druh pracovní skupiny jasně vymezuje specifika pracovních skupin a zdůrazňuje důležitost existence společného cíle pro efektivní fungování týmu jako pracovní skupiny. Je účelné doplnit text o pojem synergického efektu, který způsobí, že jednotliví členové skupiny mezi sebou přestávají soutěžit a veškerou svou energii koncentrují na boj s konkurencí vně organizace. Při fungujícím synergickému efektu dále platí, že úspěch jednoho člena týmu je považován za úspěch celého týmu nikoli úspěch jednotlivce ohrožující ostatní. Odborná literatura (Plamínek, 2000) udává, že vznik synergického efektu přeměňuje pracovní skupinu na kvalitativně vyšší stupeň, o které hovoří právě jako o týmu. Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 133

134 Kapitola dále uvádí poznatky o rolích členů projektového týmu, které přímo vychází z poznatků Dr. Meredith Belbin. Její teorie stanovuje 8 (9) základních rolí, které je třeba obsadit pro efektivní fungování týmů. Text role definuje. Vzhledem k osmihodinové časové dotaci kurzu je však možné proniknout do tématu hlouběji a poskytnout účastníkům samotný test týmových rolí, aby sami zjistili své role v týmu a tak lépe pochopili jejich fungování. Poznatky z testu je možné následně ověřit praktickou technikou nácviku týmové práce s volbou dle vlastního uvážení. Závěrečná kapitola modulu, nazvaná Efektivní práce, je zaměřena na vývojová stádia týmu s typickými činnostmi, které je charakterizují. Přehledně informuje o standardech projektových týmů jako nezbytných opěrných bodech jejich činnosti a dále o faktorech, které podporují nebo naopak zeslabují soudržnosti týmu. Dobře teoreticky uchopené téma je třeba posunout do praktické roviny. Sami účastníci mohou společnou diskuzí zhodnotit týmovou práci, se kterou mají osobní zkušenost a své zkušenosti srovnat. Okrajově je možné zmínit téma firemní kultury a jejích specifických znaků, které posilují koherenci týmové práce, případně problematiku etických kodexů organizací s konkrétními příklady etických kodexů dostupných na webových stránkách. Téma je vhodné doplnit o konkrétní pravidla dobrého člena týmu týmového hráče. Efektivní variantou je téma rozebrat společně se skupinou a společně je vytvořit. Jedná se především o následující pravidla (Metody týmové práce - 4 Euro Partners s.r.o., 2006): sdílet odpovědnost za efektivitu skupiny připravovat se na schůzky omluvit se, pokud nemůžeme na schůzku přijít sebedisciplína uvědomovat si vlastní neverbální projevy brát na vědomí názory ostatních rozvíjet dobré komunikační dovednosti nechat si vysvětlit nejasné body plnit své úkoly při řešení sporů používat rozum oprostit se od osobních otázek v debatě Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 134

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů OSHŽ IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název / obchodní firma zadavatele: Odvětvový svaz hutnictví

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Realizace veřejné zakázky Vzdělávací

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance dm drogerie

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Komplexní program vzdělávání zaměstnanců ostrahy a hlídací

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov Zadavatel: ZO ČSOP Adonis 56/03 zastoupeno: Marcela Koňáková se sídlem: Náměstí 1 692 01 Mikulov IČO: 15530744 Vyřizuje: Marcela Koňáková tel: 519 512 200-201,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Ing., náměstek hejtmana Obsah prezentace proč to všechno děláme? jak to děláme? jaké máme výsledky? má to nějaká rizika? 2 Proč to

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR Těšnov 5 110 00 Praha zastoupený Ing. Helenou

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příprava akreditovaného vzdělávacího programu a materiálů, vzdělávání vedoucích pracovníků škol v komunikačních a řídících dovednostech Strana 1 Obsah 1. Název zakázky 2. Zadavatel

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více