Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž"

Transkript

1 Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, Pokud řešíme jednotlivé faktory vnitřního prostředí, postupujeme většinou tak, že změříme nebo stanovíme koncentrace nebo velikosti jednotlivých veličin a zjištěné hodnoty porovnáme se stanovenými hygienickými požadavky [1 až 9]. Tab. 1 Platné předpisy stanovující limity pro jednotlivé faktory vnitřního prostředí a požadavky na větrání Typ prostředí Předpis Existují limity pro: pracovní stravovací školské pobytové bazény, sauny NV č. 361/2007 Sb. ve znění NV č. 93/2012 Sb. a NV č. 9/2013 Sb. vyhláška č. 137/2004 Sb. ve znění č. 602/2006 Sb. vyhláška č. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. vyhláška č. 6/2003 Sb. vyhláška č. 238/2011 Sb. MKL, chemické látky a prašnost, osvětlení, větrání žádné limity neexistují MKL, osvětlení, větrání MKL, chemické látky a prašnost, výskyt mikroorganismů, výskyt roztočů MKL, osvětlení, větrání, mikrobiální kontaminaci vody vnitřní prostředí vyhláška č. 20/2012 Sb. větrání, koncentrace CO staveb 2 vnitřní prostředí NV č. 272/2011 Sb. hluk, vibrace staveb vnitřní prostředí NV č. 1/2008 Sb. neionizující záření staveb ve znění NV č. 160/2010 Sb. Pozn.: NV = nařízení vlády, MKL = mikroklima (teploty, relativní vlhkost, rychlost proudění vzduchu) Doplňujícím způsobem pak mohou být dotazníky mapující subjektivní vnímání jednotlivých faktorů. Nejvíce vnímáme a na pohodě prostředí se nejvíce podílí teplota, méně už osvětlení a hluk a vibrace. Samozřejmě v prašném prostředí prašnost. Vnímání ostatních faktorů prostředí vlhkost, chemické látky (pokud jsou bez výrazného zápachu), ionizace vzduchu, elektrická a magnetická pole apod. je již minimální. Ukazuje se, že tepelné podmínky mají opravdu mnohem větší vliv na subjektivní pocit pohody člověka, míru odpočinku i skutečnou produktivitu práce než nežádoucí škodliviny či obtěžující hluk. Mezi tepelně vlhkostní parametry prostředí působící na stav organismu, označované též jako mikroklimatické faktory patří: tepelné podmínky prostředí vyjadřované pomocí teploty vzduchu, výsledné teploty kulového teploměru, operativní teploty, stereoteploty, sálavých teplot, příp. intenzity sálání, korigované teploty, vertikálního rozdílu teplot vzduchu a povrchové teploty; vlhkost vzduchu vyjádřená jako relativní vlhkost, příp. rosný bod; rychlost proudění vzduchu. Teplota vzduchu Teplota vzduchu t a [ C], je základní fyzikální vlastností vzduchu, je používána jako vzduchotechnický údaj a jako teplotní kritérium pro hodnocení vlivu tepelného prostředí na

2 člověka tam, kde je teplotně homogenní prostředí bez zdrojů sálavé teploty a nejsou zde vysoké rychlosti proudění vzduchu. Výsledná teplota kulového teploměru Výsledná teplota kulového teploměru t g [ C] je teplota v okolí lidského těla měřená kulovým teploměrem, která v sobě zahrnuje vliv současného působení teploty vzduchu, teploty okolních ploch (sálavé teploty) a rychlosti proudění vzduchu. Je základním hodnotícím teplotním kritériem vypovídajícím o působení tepelného stavu prostředí na člověka. Je i základní výpočtovou teplotou pro projektování staveb. Obdobnou veličinou, ale již vypočítanou a ne změřenou je operativní teplota t o [ C] je to rovnoměrná teplota uzavřené černé plochy, uvnitř které by člověk sdílel sáláním a prouděním stejně tepla jako v prostředí skutečném. Její výpočet je uveden ve Věstníku MZ ČR, ročník 2009, Částka 2, Metodický návod Měření a hodnocení mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb. Do této skupiny veličin patří ještě stereoteplota t st [ C], tj. směrová sálavá teplota měřená kulovým stereoteploměrem (příp. dvoukulovým radiometrem) charakterizující sálavý účinek okolních ploch ve sledovaném prostorovém úhlu. Je to veličina popisující tepelný stav prostředí v určitém prostorovém úhlu, vyjadřuje nerovnoměrnost tepelné zátěže v prostředí. Pracujeme ale ještě s dalšími teplotními veličinami: Korigovaná teplota t korig [ C] je teplota vzduchu snížená vlivem proudění vzduchu, která se užívá při hodnocení účinku větru na člověka na venkovních pracovištích a pro práci v chladu s vysokým prouděním vzduchu. Jde o korekci teplot účinkem rychle proudícího vzduchu (je to obdoba pocitové teploty známé z médií). Povrchová teplota t s [ C] je teplota měřená na povrchu těles a stavebních konstrukcí kontaktním nebo bezkontaktním způsobem. Vertikální rozdíl teplot Δt [ C] je rozdíl teploty mezi hlavou a kotníky člověka. Vlhkost vzduchu V našich podmínkách je zvykem používat jako vlhkostní kritérium relativní vlhkost vzduchu rh [%]. Je vyjádřená jako poměr tlaku vodní páry ve vzduchu ke tlaku vodní páry v nasyceném vzduchu, je udávána v %, nebo jako bezrozměrná veličina ve tvaru 0, xx. Ve většině předpisů je požadavek uveden jako rozmezí 30 až 70 % rh, resp. 30 až 65 %. Jako optimální jsou uváděny hodnoty 40 až 45 (50) % při teplotách 20 až 22 C. Hranice 60 % je již kritická pro růst plísní a mikroorganizmů. V otopném období se potýkáme s opačným problémem velmi nízkou rh, i kolem 20 %. Neznamená to ale okamžitý nákup mobilních zvlhčovačů, které se při nesprávně a nedostatečné údržbě mohou podílet spíše na zhoršení zdraví. Rychlost proudění vzduchu v a [m.s -1 ] je veličina velmi ovlivňující pocit tepelného komfortu diskomfortu v prostředí (průvan). Způsobuje odpařování potu a tím ochlazování člověka. Je to veličina, jejíž průběh má pulsní charakter, jehož píky dráždí kožní buňky a způsobují tím ještě větší pocit ochlazení. Neměli bychom řešit jen rychlost proudění vzduchu, která by v pracovním prostředí neměla přesáhnout 0,3 m.s -1, ale jde také o to, kam všude se proudící vzduch v prostoru dostane jde o distribuci vzduchu, kterou je možné v prostoru ověřit kouřovou zkouškou. Měření mikroklimatických veličin Základní požadavky na přístroje pro měření mikroklimatických veličin a způsob jejich použití uvádí ČSN EN ISO 7726 Ergonomie tepelného prostředí Přístroje pro měření fyzikálních veličin. V mírném tepelném prostředí není problém jednotlivé veličiny změřit a

3 porovnat s požadavky předpisů, problém se objevuje v horkých provozech, kde je hlavním zdrojem vysoké výsledné teploty sálavá teplota od technologického zdroje (nejen pece a další zpracování taveniny, ale třeba i sporáky u velkoobjemových kuchyní). Problém je v přístrojovém vybavení dochází ke spékání polyuretanu na kulových teploměrech Vernon-Jokl, u kulových teploměrů Vernon (jen začerněný kov) je zase problém s přívodním kabelem (do cca 50 C). Většinou se ani na místo činnosti zaměstnance s měřicím stativem nedostaneme, protože by překážel vlastní činnosti zaměstnance. Na takovýchto pracovištích jsou naměřené teploty velmi vzdálené skutečnosti a je otázka, zda vůbec měřit mikroklimatické podmínky na pracovištích, kde jsou zaměstnanci chráněni proti tepelné zátěži odpovídajícími obleky a vycházet se dá pouze z doporučení výrobce obleků. Problematické je pak i vyhodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné práce podle [1]. Údaji sloužícími k hodnocení tepelné zátěže organizmu jsou i fyziologické ukazatele (srdeční frekvence, teplota kůže, teplota tělesného jádra) a samozřejmě produkce potu, která by za směnu, jakkoli dlouhou, nikdy neměla přesáhnout 4 litry tekutin. Ochrana proti tepelné zátěži Dříve než je třeba zaměstnance chránit před nadměrnou expozicí teplu organizací a režimem cyklů práce a přestávek a OOPP, musí se na pracovišti provést všechna dostupná technická opatření ke snížení tepelné zátěže. Základem technických opatření je při zátěži pracoviště konvekčním teplem dostatečné větrání, které z prostoru alespoň část tepla odvede. Tam, kde je zdrojem tepelné zátěže sálavé teplo, se dá uplatnit celá řada opatření: - snížení intenzity sálání zdroje - místní odsávání - použití clon - použití místního ochlazování zaměstnance - zvýšení tepelné izolace zaměstnance - použití ochranných oděvů proti radiaci Snížení intenzity sálání zdroje Lze provést snížením povrchové teploty zdroje tepla lepší izolací, vodním chlazením apod., nebo snížením součinitele přestupu tepla sáláním. Toho se dosáhne úpravou povrchu, který by měl být nejlépe kovově lesklý. Používají se hliníkové fólie, nebo nátěry. Místní odsávání Používá se nejen k odvodu chemických látek a prachu přímo od jejich zdroje, ale i k odvodu nadměrného tepla. Nesníží sálavou tepelnou složku, pouze odvede tepelný tok předávaný do prostoru pracoviště konvekcí. Podmínkou dobré funkce odsávacího zařízení je správná volby a provedení sacího nástavce a usměrnění proudění (resp. toku škodlivin) mezi zdrojem škodlivin a volným průřezem sacího nástavce. Clony proti sálání Jsou to zařízení, která sálavou tepelnou složku buď odrážejí, pohlcují nebo odvádějí. Příkladem odrazivých clon jsou clony z hliníkového plechu a leštěné ocelové. Pohlcující clony jsou např. zděné nebo litinové s ohnivzdornou vyzdívkou. Odváděcí clony jsou např. ocelové clony chlazené vodou. Při nižších tepelných zátěžích se používají clony vodní, skleněné, z determálního skla i vzduchové. Ochlazování zaměstnance K místnímu ochlazování se používají vzduchové sprchy, vzduchové oázy, přímé rozprašování vody nebo chladící panely, příp. i chlazené vesty a skafandry. Vzduchové sprchy směřují vyšší rychlostí proud vzduchu na zaměstnance, tím zvyšují součinitel přestupu tepla konvekcí na povrchu osálaného oděvu. Zvýší se tak tepelný tok sdílený konvekcí do okolí a sníží tepelný tok prostupující oděvem k tělu zaměstnance.

4 Vzduchové oázy lze vytvořit místním nuceným přívodem chladnějšího vzduchu na pracoviště, využívají se u zdrojů konvekčního tepla. Přímé rozprašování vody na zaměstnance podmínkou této ochrany je dobré větrání celého prostoru odvádějící vlhkost. Maximální velikost kapiček rozprašované vody by měla být 50 až 60 m. Chladící panely se instalují do blízkosti zdrojů sálání, většinou se používají panely chlazené vodou o nízké teplotě. Osobní ochranné pracovní pomůcky Oděvy sloužící jako ochrana proti tepelné zátěži, především proti sálavému teplu, musí mít velký tepelný odpor a malý součinitel poměrné absorpce. Omezí tepelnou zátěž zaměstnance, nezajistí však jeho tepelnou pohodu, protože při jejich používání se člověk značně potí - spodní vrstvy musí být proto dobře nasáklivé, vrchní průvzdušné. Pro práce ve velmi vysokých teplotách jsou vyvinuty chlazené skafandry s nuceným přívodem vzduchu. Tepelná zátěž na pracovišti (většinou jde o administrativní pracoviště) může být také způsobena sluneční radiací. Intenzita sluneční radiace v našich klimatických podmínkách dosahuje hodnot kolem 1000 W.m -2 (limitní hodnota intenzity pro celosměnové osálání zaměstnance je 200 W.m -2 pro porovnání intenzita sálání při odpichu ve vzdálenosti 5 m od pece je cca 7800 W.m -2 ). Proto je budovy třeba před nadměrnou sluneční radiací chránit. Již při stavbě je nutné zvažovat orientaci fasády budovy a osvětlovacích otvorů a použití stínících prvků. Používají se slunolamy, okenice (pevné i jako posuvné fasádní panely), rolety a žaluzie (účinnější jsou na vnější straně fasády), markýzy, determální skla a fólie na sklo. V současné době se hlavně na velkých administrativních budovách jako stínící prvky používají natáčecí lamely (podle polohy Slunce) po celé fasádě a shadovoltaics, tj. prvky určení ke stínění, do kterých jsou přidávány fotovoltaické články. Účinným stínícím prostředkem je vzrostlá zeleň. Chladová zátěž Přestože hodnocení tepelné zátěže na pracovišti je v [1] zpracováno velmi podrobně, lze použít i výpočetní programy, chladové zátěži se zmíněný předpis věnuje velmi okrajově. Přesto i v oblasti chladu je situace obdobná. Můžeme hovořit o pojmech chladné mikroklima dlouhodobě přípustné, kdy je tepelná bilance vyrovnaná pomocí termoregulačních procesů organizmu, především dochází ke zmenšování průřezu periferních cév, snížení povrchové teploty těla a snížení toku tepla do okolí. Pobyt v těchto podmínkách je zpravidla bez omezení, jen s vhodným oděvem. Chladné mikroklima krátkodobě přípustné, kdy už je tepelná bilance organizmu negativní, dochází k trvalému prochládání organizmu, proto pobyt v těchto podmínkách může být pouze krátkodobý. Při posuzování chladové zátěže je také možné vycházet z hodnot fyziologických ukazatelů naměřených v průběhu expozice chladu. Jako kritický se udává pokles teploty tělesného jádra na 36 C, dojde-li k poklesu až na 35 C, objevuje se silný třes, který je signálem k okamžitému přerušení práce. Pro ochranu zaměstnanců před chladovou zátěží nejsou rozpracovány tak podrobné ochranné režimové požadavky (střídání cyklů práce a přestávek) jako pro tepelnou zátěž. Potřebná opatření při omezení chladové zátěže při teplotách vzduchu na pracovišti od 10 C do 4 C dokonce v předpise zcela chybí (přestože jde o velkou řadu pracovišť, např. bourání a zpracování masa a další potravinářská a skladová pracoviště), při teplotě vzduchu od 4 C do - 10 C doba práce nemá přesáhnout 2 hodiny a při teplotě vzduchu od -10 do -20 C jednu hodinu a od -20 do -30 C 30 minut. Při práci vykonávané v teplotách 4 C a nižší má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávky v ohřívárně vybavené i pro prohřívání rukou.

5 Závěr Tepelná a chladová zátěž jsou klasifikovány jako rizikové faktory prostředí a je třeba je řešit. Ale někdy je třeba je řešit i v dalších souvislostech, protože tepelně vlhkostní, resp. mikroklimatické podmínky jsou pouze jedním z faktorů vnitřního prostředí. Jsou nejvíce vnímané, ale mohou ovlivnit i řadu dalších faktorů. Vyšší teploty napomáhají intenzivnějšímu uvolňování chemických látek, vysoká vlhkost v prostředí je jedním ze základních faktorů pro růst plísní a mikroorganizmů, proudící vzduch, resp. jeho distribuce v prostoru ovlivňuje koncentraci škodlivin v prostoru, zařízení na ohřev nebo chlazení vzduchu mohou být zdrojem hluku. Literatura platné právně závazné předpisy Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. [1] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády č. 9/20014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (prováděcí předpisy k zákonu č. 262/2006 Sb. a 309/2006 Sb.). [2] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., zákonu č. 262/2006 Sb. a 309/2006 Sb.). [3] Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, nařízení vlády č. 106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., (prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb., zákonu č. 262/2006 Sb. a 309/2006 Sb.). [4] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., (prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb.). [5] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., (prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb.). [6] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.). [7] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.). [8] Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., (prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. v platném znění). [9] Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 499/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 307/2002 Sb., (prováděcí předpisy k zákonu č. 18/1998 Sb. a zákonu č. 13/2002 Sb. v platném znění).

6 Větrání, vzduchotechnika Všechny faktory vnitřního prostředí jsou ovlivnitelné větráním. Větrání je definováno jako výměna vzduchu v prostoru, při které je znehodnocený vzduch z prostoru odváděn a do prostoru je přiváděn vzduch venkovní. Větráním ovlivňujeme množství škodlivin, včetně mikroklimatických podmínek. Za škodliviny považujeme všechny látky (plyny, páry, dýmy, kapalné a pevné aerosoly, nadměrné teplo, vlhkost), které v určité koncentraci nebo intenzitě poškozují zdraví člověka, zvířat a rostlin, případně negativně působí na výrobní postup, životnost staveb a uskladněného materiálu. Požadavky na větrání závisí na počtu osob v prostoru, vykonávané činnosti a používané technologii, dalších zdrojích škodlivin (vnějších i vnitřních), konstrukci a umístění budovy a převládajícím směru větru. Výměna vzduchu v prostoru se děje způsobem přirozeným, nuceným nebo použitím klimatizace. Přirozené větrání Přirozené větrání je výměna vzduchu v budově vlivem gravitace a vlivem větru. Princip gravitačního přirozeného větrání je založen na různé hustotě (teplotách) vzduchu uvnitř a vně budovy v důsledku rozdílných teplot vzduchu. Teplý vzduch stoupá vzhůru a chladnější klesá. Při vyšší teplotě vzduchu v místnosti než venku odchází vzduch z místnosti horní částí větracího otvoru a chladný venkovní vzduch je přiváděn spodní částí otvoru. Působení větru na budovu se projevuje tím, že na návětrných stranách budovy mění vítr svoji pohybovou energii na tlakovou a vytváří se přetlak oproti atmosférickému tlaku. Na závětrných stranách vzniká podtlak. Proudění vzduchu do budovy a z budovy je důsledkem těchto tlakových poměrů. Oba principy se uplatňují v přirozeném větrání staveb, jako jsou: - infiltrace, exfiltrace - provětrávání (větrání otevřenými okny) - šachtové větrání - aerace Infiltrace, exfiltrace Vzduch proniká do budovy a z budovy netěsnostmi v obvodovém plášti (kolem oken, dveří) a jen minimálně vlivem poréznosti použitých stavebních materiálů. Infiltrací se nezajistí celé požadované hygienické minimum na větrání, množství vzduchu je neregulovatelné a velmi proměnné v závislosti na klimatických podmínkách, síle a převládajícím směru větru, umístění a orientaci budovy, podlaží v budově a dalších faktorech. Použitím těsných oken dochází k téměř nulové infiltraci a tento způsob přirozeného větrání není funkční. Zůstanemeli u přirozeného větrání, je třeba intenzivněji používat provětrávání. Provětrávání Základem přirozeného větrání je občasné otevření okna. Problémem je vnikání vnějšího neupraveného vzduchu (neupravená teplota, vlhkost, prašnost) a vnějšího hluku. Jde ze současného pohledu o energeticky velmi náročný způsob větrání (především v zimním období), který je závislý na zvyklostech uživatele daného prostoru. Šachtové větrání Větrací otvor v místnosti je zaústěn do svislého průduchu (šachty, kanálu), kterým se vzduch odvádí většinou nad střechu budovy (využívá se tzv. komínový efekt i odtah spalin od lokálního spotřebiče funguje jako klasické šachtové větrání). V místnosti vzniká podtlak, kterým je vzduch do místnosti přisáván netěsnostmi nebo větracími otvory. Aerace Používá se především v průmyslových halách s technologickými zdroji tepla, vzduch je odváděn v horní části světlíky se zábranami proti zafoukávání větru, tím se ve spodní části

7 prostoru vytváří podtlak a větracími otvory je přisáván venkovní vzduch. Výměna vzduchu je již regulovatelná průtok vzduchu větraným prostorem závisí na velikosti a umístění větracích otvorů. Aerace není vhodný způsob větrání tam, kde vznikají jako důsledek technologie plyny a páry těžší než vzduch. Nucené větrání Tam, kde přirozeným větráním nelze eliminovat tepelné ztráty nebo zisky větraného objektu, parametrů prostředí a zaručit alespoň minimální hygienickou dávku vzduchu na osobu, se musí použít větrání nucené, kde ve vzduchotechnickém zařízení dopravu vzduchu zajišťuje ventilátor. Nucené větrání musí být vždy zřízeno v provozovnách bez denního světla bez možnosti přirozeného větrání okny nebo světlíky. Ventilátor může být umístěn buď na přívodu vzduchu a odvod je přirozeným způsobem, nebo na odváděném vzduchu a přívod vzduchu je přirozeným způsobem potom mluvíme o větrání kombinovaném, nebo na přívodu i odvodu současně. Nuceně přiváděný vzduch bývá částečně upraven, tj. může být použita filtrace i ohřev vzduchu. Nucené větrání umožňuje regulaci množství vyměňovaného vzduchu podle potřeb provozu. Tam, kde je to možné se používá tzv. hybridní větrání - inteligentními systémy s řídicími prvky, které umí automaticky zajistit našimi předpisy požadované hodnoty fyzikálních, chemických i biologických ukazatelů a přepínat mezi režimy přirozeného a nuceného větrání, aby minimalizovaly spotřebu energie a přitom udržely požadovanou úroveň vnitřního prostředí. Podle tlakových poměrů vyvolaných poměrem množství přiváděného a odváděného vzduchu dělíme nucené větrání na: Větrání přetlakové do prostoru se přivádí větší množství vzduchu, než se z prostoru odvádí. Používá se tehdy, jestliže zpracovávaný produkt má být ochráněn před možnými nepříznivými vlivy okolí (např. v potravinářském průmyslu, elektrotechnickém průmyslu, ve farmacii a zdravotnictví apod.) Větrání podtlakové z prostoru je odváděno větší množství vzduchu, než je do prostoru přiváděno. Používá se v případech, kdy je třeba zamezit šíření škodlivin na pracovišti vznikajících do okolních prostor (chemická výroba, kuchyně a restaurační zařízení apod.) Větrání rovnotlaké množství přiváděného i odváděného vzduchu jsou přibližně stejná (administrativní budovy, byty apod.). Podle prostorového uspořádání rozlišujeme větrací systémy na: Celkové větrání zajišťuje takovou výměnu vzduchu v celém větraném prostoru, aby koncentrace všech škodlivin v pracovním prostředí vznikajících (i tepla, chladu a vlhkosti) byla na pracovním místě vždy pod stanovenými hygienickými limity. Používá se např. ve výrobních halách a prostorech bez významných zdrojů škodlivin, v administrativních budovách apod. Zónové (oblastní) větrání používá se tam, kde je ve vybrané zóně (části výrobní haly nebo celé budovy) požadován jiný objem větracího vzduchu z důvodu lišící se kvality vnitřního prostředí. Např. celá budova je rozdělená na dvě zóny s různou potřebou větracího vzduchu k odvedení tepelných zisků od sluneční radiace jedna zóna je část budovy s fasádou orientovanou na západ (zvýšená tepelní zátěž v odpoledních hodinách), druhá s fasádou orientovanou na východ (zvýšená tepelná zátěž v dopoledních hodinách). Místní větrání navrhuje se jako doplněk celkového větrání do té části prostoru, kde dochází k intenzivnějšímu vývinu škodlivin. Od zdroje se škodliviny buď přímo odvádějí, takový způsob větrání nazýváme místní odsávání, nebo se naopak na toto

8 místo čerstvý vzduch přivádí (jako vzduchová sprcha, vzduchová oáza, vzduchová clona). Volba směru průtoku vzduchu při nuceném větrání je závislá na hmotnosti vznikajících škodlivin. Jsou-li škodliviny těžší než vzduch, musí být odsávací otvory u země (např. vznikají-li zplodiny obrábění, chlór, sirovodík, oxid uhličitý, oxidy dusíku apod.). Chemické látky lehčí než vzduchu, produkované teplo, vodní pára apod. se odsávají nad jejich zdroji. Škodliviny vždy musí být odváděny od zdroje nejkratší cestou, aby se nemohly šířit do okolí. Přiváděný vzduch Pro dodržení kvality vnitřního prostředí budov je vedle potřebného množství větracího vzduchu rozhodující i umístění venkovních nasávacích otvorů pro přívod vzduchu a otvorů přivádějících vzduch do větraného prostoru. Je nutné dodržet následující pravidla: Nasávací otvory musí být minimálně 8 m horizontálně vzdáleny od sběrného místa odpadků, frekventovaného parkoviště pro více než 3 vozy, průjezdů, nákladové zóny, větracích otvorů kanalizace, komínových hlavic a podobných zdrojů znečištění. Zvláštní pozornost musí být věnována umístění a tvaru otvorů v blízkosti odpařovacích zařízení chladicích systémů, žádný nasávací otvor nesmí být umístěn v hlavním směru větru od odpařovacích zařízení pro chlazení. Nasávací otvory nelze umístit na fasádu směrem do rušné ulice. Kde není možnost jiného řešení, nasávací otvor musí být umístěn co nejvýše nad zemí. Žádný nasávací otvor nesmí být umístěn v místech, kde by mohlo dojít k přisávání odpadního vzduchu nebo k průniku jiných emisí nebo zápachu. Žádný nasávací otvor nesmí být umístěn těsně nad zemí. Spodní hrana nasávacího otvoru musí být min 60 cm nad terénem, resp. ve výšce minimálně 1,5 násobku maximální očekávané výšky sněhové pokrývky. Stejně tak je třeba respektovat výšku spodní hrany nasávacího otvoru rovnou nejméně 1,5 násobku maximální výšky roční sněhové pokrývky nad střechou nebo plošinou. Tato výška může být nižší, pokud je utváření sněhové pokrývky nějakým způsobem zamezeno, např. krytem proti sněhu. Je-li kvalita vzduchu na střeše nebo obou stranách objektu stejná, doporučuje se umístění nasávacích otvorů na návětrné straně. Jsou-li nasávací a výdechový otvor umístěny na fasádě budovy, vzdálenost mezi nimi musí být minimálně 2 m a nasávací otvor musí být umístěný pod otvorem výdechovým. Nasávací otvory na nestíněných místech, střechách, stěnách je třeba chránit před slunečním zářením tak, aby v letním období nedocházelo k nadměrnému zahřívání nasávaného vzduchu. Vzdálenost výdechu odváděného vzduchu je minimálně 8 m od nejbližší budovy. Je třeba, aby nasávací i odváděcí otvory byly přístupné a bylo umožněno jejich čištění. Množství přiváděného vzduchu Každý vnitřní prostor, kde se pohybují lidé, musí být větraný. Potřebné množství větracího vzduchu se vyjadřuje buď násobností výměny vzduchu v prostoru (h -1 ), nebo dávkou vzduchu za hodinu vztaženou buď na osobu (m 3.h -1.os) nebo na m 2 podlahové plochy (m 3.h -1.m -2 ). Násobnost výměny vzduchu I (h -1 ) je údaj, který říká, kolikrát je za jednu hodinu vyměněn vzduch ve větraném prostoru a je tedy podílem objemu přiváděného vzduchu V (m 3 h -1 ) a objemu větraného prostoru O (m 3 ). V I O Je to většinou orientační údaj, který vychází z velikosti větraného prostoru a účelu, kterému tento prostor slouží. Násobnost výměny vzduchu může být označena jako intenzita výměny vzduchu pokud se k větrání používá pouze venkovní vzduch, nebo jako intenzita větrání

9 pokud se v přiváděném větracím vzduchu použije část oběhového vzduchu. V tab. 1 jsou uvedeny doporučené násobnosti výměny vzduchu pro jednotlivé druhy prostorů. Přesnější stanovení potřebného množství větracího vzduchu vychází z požadovaných dávek vzduchu na osobu nebo ze stanovení hmotnostního toku škodlivin v prostoru. Obecné kritérium pro stanovení nezbytného množství větracího vzduchu vychází z produkce CO 2 : při produkci 20 l.h -1 /os (člověk v klidu), bez dalšího vnitřního zdroje, při venkovní koncentraci 0,03 % CO 2 a požadované vnitřní 0,1 až 0,15 % CO 2 vychází potřeba větracího vzduchu cca 15 až 25 m 3 h -1 /os. Na pracovištích dochází většinou k dalšímu navýšení množství vzduchu - NV č. 361/2007 Sb. v platném znění. Kde pro pobytové prostory jakýkoli požadavek platných předpisů chybí (ve vyhlášce č. 6/2003 Sb. pro pobytové prostory požadavky na větrání těchto prostor zcela chybí), se dá vycházet z požadavku stavební vyhlášky - její novelizace pod č. 20/2012 Sb., kde je požadované minimální množství vzduchu 25 m 3.h -1 na osobu nebo výměna vzduchu 0,5 h -1. Tab. 1 Doporučené hodnoty násobnosti výměny vzduchu pro některé druhy prostředí druh prostředí I (h -1 ) montážní haly brusírny a leštírny dílny bez zdrojů tepla a škodlivin lakovny namáčení do barev stříkací kabiny galvanizovny svařovny truhlárny tiskárny pekárny hutní horké provozy chladné provozy operační sály pokoje pacientů vyšetřovny střední kuchyně velké kuchyně restaurace kanceláře divadla, kina školy obchodní domy WC v bytech v kancelářích ve výrobních závodech veřejné 4 až 8 8 až 14 3 až 6 10 až 20 až až 20 4 až až až 60 8 až 15 až 35 6 až 12 v létě 2 až 3 v zimě 10 až 40 2 až 3 3 až 5 15 až až 30 8 až 12 3 až 10 5 až 8 3 až 8 6 až 8 2 až 3 3 až 5 8 až až 15

10 Vzduchotechnická zařízení Vzduchotechnická zařízení (dále VZT) zajišťují nucené větrání nebo klimatizaci vnitřních prostorů. Jestliže nuceně přiváděný vzduch filtrujeme a tepelně upravujeme, hovoříme o nuceném větrání, přidáme-li další úpravu vzduchu - další stupeň filtrace, dohřev nebo chlazení a vlhčení vzduchu, hovoříme již o klimatizaci. Vždy se ale upravuje venkovní přiváděný vzduch. To, co se komerčně nazývá klimatizace (viz obr.1) je tzv. SPLIT systém tepelné úpravy vzduchu zařízení nasává vzduch z prostoru a ochladí ho nebo dohřeje a do prostředí ho vrátí. Pracuje tedy s oběhovým vzduchem a v žádném případě nenahrazuje větrání, není to skutečná klimatizace, která musí vždy zajišťovat tepelně vlhkostní úpravu filtrovaného venkovního vzduchu. Obr.1: Příklad zařízení tzv. SPLIT systém, který má obchodní označení klimatizace, ale pracuje pouze s oběhovým vzduchem a nenahrazuje větrání VZT zařízení sloužící pro dopravu a úpravu přiváděného i odváděného vzduchu tvoří celá řada jednotlivých komponentů, které se dají modulově sestavovat podle požadavků na konečnou kvalitu vzduchu v nuceně větraném nebo klimatizovaném prostoru. Při jejich návrhu je třeba vycházet z několika základních podkladů: a) Požadovaného objemového průtoku vzduchu b) Druhu prostoru jsou rozdílné požadavky na větrání pro: - průmyslové prostory - administrativní a obchodní prostory - obytné prostory a jiné typy pobytových prostorů (kina, divadla, výstavní prostory apod.) c) Charakteru dopravované vzdušiny - volba jednotlivých VZT komponentů se liší pro: - čistý vzduch - vzduch obsahující prach a mastnotu - vzduch obsahující chemické látky - vzduch obsahující látky hořlavé nebo výbušné c) Typu instalace - přívod nebo odvod vzduchu, rozsah vzduchové sítě, místo nasávání vzduchu - umístění VZT jednotek strojovna VZT uvnitř budovy, na střeše, umístění jednotek v podhledu místností apod. d) Přípustné úrovně hluku - dodržení hlukových limitů pro vnitřní prostředí - dodržení limitů pro venkovní prostředí při umístění VZT jednotek nebo jejich částí na střeše nebo fasádě budovy Jednotlivá zařízení, která jsou součástí vzduchotechnických systémů pro větrání nebo klimatizaci vnitřních prostor: ventilátory filtry vzduchu výměníky (předehřívače, ohřívače, chladiče, rekuperátory)

11 zvlhčovače s eliminátory kapek tlumiče vzduchotechnické rozvody včetně regulačních klapek a ochranných žaluzií na sání vzduchu (součástí vzduchovodů jsou i požární klapky) koncové vzduchotechnické elementy vyústky, anemostaty, dýzy, trysky apod. prvky regulace a řízení Údržba čištění VZT Není to jen výměna filtrů, ale v různých časových intervalech je nutné zkontrolovat a vyčistit všechny části vzduchotechnického systému. Mělo by to být jednoznačnou povinností, stanovenou nějakým právně závazným předpisem. Můžeme vycházet ze dvou požadavků: Z NV č. 361/2007 Sb., 42, (5), říká, že: Nánosy a nečistoty, které by mohly znečišťovat ovzduší pracoviště, a tím představovat riziko pro zdraví zaměstnance, musí být neprodleně odstraňovány. Není to myšleno na vzduchotechniku, přesto z toho lze odvodit, že i nánosy ve vzduchových rozvodech by se asi měly někdy odstranit. Zcela natvrdo je ale požadavek na čištění dán ve školské vyhlášce - Vyhláška č. 343/2009 Sb., 22, h), kde se říká, že: Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí: Pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.. Jak postupovat, mají velmi podrobně stanoveno naši sousedé ve Směrnici VDI 6022, která stanoví rozsah prací nezbytných při údržbě a kontrolách vzduchotechnických zařízení v SRN. U nás máme k dispozici jen doporučení ČSN EN Větrání budov Vzduchovody Čistota vzduchotechnických zařízení. Ale i tato norma je velmi podrobná a najdeme tu např.: hodnocení potřeby čištění (vizuálně, měřením); stanovení četnosti čištění (obecné pokyny); výběr čistící metody; hodnocení výsledku čištění. Každé VZT zařízení by mělo mít provozní řád a provozní deník, kde by byly stanoveny požadavky na čištění a jejich skutečné provedení - viz tab. 3. Tab. 3 Příklady požadavků na údržbu a čistění VZT z Provozního řádu VZT Činnost Skříně (komory) VZT jednotek Kontrola znečištění, poškození a koroze (pravidelná vizuální kontrola) Vzduchové filtry Kontrola znečištění a poškození Parní zvlhčovač Pravidelná vizuální kontrola hygienického stavu a zanesení trysek Opatření Interval (měsíce) Vyčištění a údržba 12 Výměna Umytí čisticími prostředky, vysušení, příp. desinfekce 3 6 pro G a F max 12 pro H 6 Výměník tepla Kontrola znečištění, poškození a koroze (pravidelná vizuální kontrola), vč. sifonu Vyčištění a údržba 3

12 Ventilátor Kontrola znečištění, poškození a koroze (pravidelná vizuální kontrola) Rotační regenerační výměník Kontrola znečištění, poškození a koroze (pravidelná vizuální kontrola) VZT rozvody, tlumiče hluku, klapky Kontrola znečištění, poškození a koroze (pravidelná vizuální kontrola) Vytištění a údržba 6 Vyčištění a údržba 3 Vyčištění a údržba 12 I na našem trhu jsou firmy, které se touto činností zabývají, používají manuální čištění i malé roboty do potrubí. Jediným problémem je cena, která se může vyšplhat až na 1200,- Kč za vyčištění běžného metru vzduchového potrubí (v závislosti na přístupnosti). Zanesení a špatná údržba VZT systému snižuje funkčnost a zvyšuje energetickou náročnost celého systému. Z pohledu energetické náročnosti budov máme k dispozici předpis, který tuto problematiku řeší vyhlášku č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů. V 3 se říká, že kontrola klimatizačních systémů zahrnuje i: - vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému, - hodnocení údržby klimatizačního systému. Dá se tedy říci, že se máme při požadování údržby a čištění vzduchotechniky přece jen o co opřít, ale v reálu to stále ještě běžně prováděnou činností není. Závěr HYGIENICKÉ POŽADAVKY JSOU VŽDY NADŘAZENÉ HLEDISKŮM ÚSPOR ENERGIE a musí být ve vnitřním prostředí budov dodrženy i při zateplení obvodového pláště a výměně výplní okenních otvorů. Jestliže je instalací těsných oken omezeno přirozené větrání, musí být nahrazeno jiným způsobem, ale bez dostatečného větrání vnitřního prostředí budov není možné bez dopadu na zdraví v těchto budovách pobývat.

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

MIKROKLIMA. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz

MIKROKLIMA. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz MIKROKLIMA Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů.

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV. Zuzana Mathauserová. zmat@szu. 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV. Zuzana Mathauserová. zmat@szu. 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV Zuzana Mathauserová zmat@szu szu.cz 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí Kvalita nitřního prostředí budov je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

MIKROKLIMA A VZDUCHOTECHNIKA VE ŠKOLÁCH

MIKROKLIMA A VZDUCHOTECHNIKA VE ŠKOLÁCH MIKROKLIMA A VZDUCHOTECHNIKA VE ŠKOLÁCH Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státn tní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikáln lní faktory Zásady a pokyny pro větrání škol Židovská škola v Praze v Jáchymově

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

V Ě T R Á N Í VZDUCHOTECHNIKA. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha

V Ě T R Á N Í VZDUCHOTECHNIKA. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha V Ě T R Á N Í VZDUCHOTECHNIKA Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha UŽITEČNÉ SEMINÁŘE 7.4.2015 Všechny vnitřní prostory musí být větratelné a větrané Co se dá ovlivnit větráním? Chemické látky

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

Proudění vzduchu Nucené větrání

Proudění vzduchu Nucené větrání AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Proudění vzduchu Nucené větrání 8. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

AT 02 - TZB a technická infrastruktura Úlohy do cvičení do cvičení (2009) ρ ρ

AT 02 - TZB a technická infrastruktura Úlohy do cvičení do cvičení (2009) ρ ρ 8. cvičení APLIKACE NA RODINNÝ DŮM Přirozené větrání RD 1. Pro větrání kuchyně s plynovým sporákem je předepsána jednonásobná výměna vzduchu. Určete výměnu vzduchu infiltrací v kuchyni při odděleném i

Více

Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz. 19.4.2013, Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz. 19.4.2013, Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 19.4.2013, Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 25.11.2010 1 Větrání škol Vnitřní mikroklima-legislativa a požadavky. Zhodnocení stávajícího stavu požadavků a reality Zasazení do celkové

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY S REKUPERACÍ CENTRÁLNÍ V RÁMCI BYTU Tento článek navazuje na článek Využití rekuperace pro úspory tepla z čísla DEKTIME 07 2006. V ČASOPISE

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 Ing.Miroslava Rýparová miroslava.ryparova@khsova.cz 595 138 126 Krajskáhygienickástanice

Více

Seminář BOZP. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz. Prostějov, 6. 9. 2012

Seminář BOZP. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz. Prostějov, 6. 9. 2012 Seminář BOZP NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz Prostějov, 6. 9. 2012 OBSAH Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky zdraví při práci Ochranné nápoje a teploty na pracovišti

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Střešní výústka MAICO byla vyvinuta speciálně pro ventilační zařízení. Nezpůsobuje žádné statické tlakové ztráty. Z tohoto důvodu lze

Střešní výústka MAICO byla vyvinuta speciálně pro ventilační zařízení. Nezpůsobuje žádné statické tlakové ztráty. Z tohoto důvodu lze Struktura jednopotrubního větrání 1 Střešní průchod 2 Tepelná izolace 3 Hlavní vedení. 4 Připojovací vedení. 5 Stropní zálivka. 6 Větrací nebo instalační šachta 7 Otvor pro čištění, víko Střešní průchod

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Industrial. Průmyslový vzdušný solární systém

Industrial. Průmyslový vzdušný solární systém Industrial Průmyslový vzdušný solární systém SV Industrial - var8.indd 1 12.7.2012 9:56:00 Obecné informace Vzdušný solární systém SolarVenti Industrial podstatně sníží provozní náklady v komerčních objektech.

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní Teplovzdušné ép rovozní ná Pouze dy! kla Nulo v solární kolektory sluneční energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní Ohřívá V závislosti na intenzitě slunečního

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

7/1.9 CHLAZENÍ BUDOV NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

7/1.9 CHLAZENÍ BUDOV NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Část 7, Díl 1, Kapitola 9, str. 1 7/1.9 CHLAZENÍ BUDOV I budovy, které respektují stavební principy vedoucí k budovám se sníženou spotřebou energie, jsou vystaveny v letním

Více

STANOVENÍ VNITŘNÍ TEPELNÉ ZÁTĚŽE PRŮMYSLOVÝCH HAL

STANOVENÍ VNITŘNÍ TEPELNÉ ZÁTĚŽE PRŮMYSLOVÝCH HAL 18. Konference Klimatizace a větrání 2008 OS 01 Klimatizace a větrání STP 2008 STANOVENÍ VNITŘNÍ TEPELNÉ ZÁTĚŽE PRŮMYSLOVÝCH HAL Vladimír Zmrhal, František Drkal, Miloš Lain, Luděk Mareš ČVUT v Praze,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán 1 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 2

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás...

Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás... Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás... Panel SHV je vhodný všude tam, kde potřebujete celoročně temperovat (topí) a kde je přebytek vlhka (odvlhčuje, zamezuje plísním), kde je vydýchaný

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

č. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

č. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Ve znění: č. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Předpis č. K datu Poznámka 68/2010 Sb. (k 1.5.2010) mění, celkem 53 novelizačních

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Požadavky na provoz budov

Více

Zvlhčovací systém Merlin Technology je

Zvlhčovací systém Merlin Technology je Zvlhčování vzduchu pro každého TEXT/FOTO: Ing. Vladimír Harazím Člověk v průměru stráví více než 80 % svého života v uzavřených místnostech. Naše zdraví a duševní pohoda jsou proto do značné míry závislé

Více

361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Změna: 68/2010 Sb. Změna: 93/2012 Sb. Změna: 9/2013 Sb. Vláda nařizuje podle 21 písm. a) zákona

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb. Větrání provozů se specifickými požadavky

Větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb. Větrání provozů se specifickými požadavky portfolio co děláme Větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb Větrání provozů se specifickými požadavky ATEX (nevýbušnost) Seizmická odolnost Čistitelnost a mikrobiální nezávadnost Odolnost

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Při instalaci plynových zařízení v budovách je největším problémem bezpečnost jejich provozu. Je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o nebezpečí

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-09 ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Inovativní systém u nás chladí příroda Nová knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín. Foto Stefan Müller. Centrální knihovna, Ulm. Foto Martin Duckek.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více