Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž"

Transkript

1 Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, Pokud řešíme jednotlivé faktory vnitřního prostředí, postupujeme většinou tak, že změříme nebo stanovíme koncentrace nebo velikosti jednotlivých veličin a zjištěné hodnoty porovnáme se stanovenými hygienickými požadavky [1 až 9]. Tab. 1 Platné předpisy stanovující limity pro jednotlivé faktory vnitřního prostředí a požadavky na větrání Typ prostředí Předpis Existují limity pro: pracovní stravovací školské pobytové bazény, sauny NV č. 361/2007 Sb. ve znění NV č. 93/2012 Sb. a NV č. 9/2013 Sb. vyhláška č. 137/2004 Sb. ve znění č. 602/2006 Sb. vyhláška č. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. vyhláška č. 6/2003 Sb. vyhláška č. 238/2011 Sb. MKL, chemické látky a prašnost, osvětlení, větrání žádné limity neexistují MKL, osvětlení, větrání MKL, chemické látky a prašnost, výskyt mikroorganismů, výskyt roztočů MKL, osvětlení, větrání, mikrobiální kontaminaci vody vnitřní prostředí vyhláška č. 20/2012 Sb. větrání, koncentrace CO staveb 2 vnitřní prostředí NV č. 272/2011 Sb. hluk, vibrace staveb vnitřní prostředí NV č. 1/2008 Sb. neionizující záření staveb ve znění NV č. 160/2010 Sb. Pozn.: NV = nařízení vlády, MKL = mikroklima (teploty, relativní vlhkost, rychlost proudění vzduchu) Doplňujícím způsobem pak mohou být dotazníky mapující subjektivní vnímání jednotlivých faktorů. Nejvíce vnímáme a na pohodě prostředí se nejvíce podílí teplota, méně už osvětlení a hluk a vibrace. Samozřejmě v prašném prostředí prašnost. Vnímání ostatních faktorů prostředí vlhkost, chemické látky (pokud jsou bez výrazného zápachu), ionizace vzduchu, elektrická a magnetická pole apod. je již minimální. Ukazuje se, že tepelné podmínky mají opravdu mnohem větší vliv na subjektivní pocit pohody člověka, míru odpočinku i skutečnou produktivitu práce než nežádoucí škodliviny či obtěžující hluk. Mezi tepelně vlhkostní parametry prostředí působící na stav organismu, označované též jako mikroklimatické faktory patří: tepelné podmínky prostředí vyjadřované pomocí teploty vzduchu, výsledné teploty kulového teploměru, operativní teploty, stereoteploty, sálavých teplot, příp. intenzity sálání, korigované teploty, vertikálního rozdílu teplot vzduchu a povrchové teploty; vlhkost vzduchu vyjádřená jako relativní vlhkost, příp. rosný bod; rychlost proudění vzduchu. Teplota vzduchu Teplota vzduchu t a [ C], je základní fyzikální vlastností vzduchu, je používána jako vzduchotechnický údaj a jako teplotní kritérium pro hodnocení vlivu tepelného prostředí na

2 člověka tam, kde je teplotně homogenní prostředí bez zdrojů sálavé teploty a nejsou zde vysoké rychlosti proudění vzduchu. Výsledná teplota kulového teploměru Výsledná teplota kulového teploměru t g [ C] je teplota v okolí lidského těla měřená kulovým teploměrem, která v sobě zahrnuje vliv současného působení teploty vzduchu, teploty okolních ploch (sálavé teploty) a rychlosti proudění vzduchu. Je základním hodnotícím teplotním kritériem vypovídajícím o působení tepelného stavu prostředí na člověka. Je i základní výpočtovou teplotou pro projektování staveb. Obdobnou veličinou, ale již vypočítanou a ne změřenou je operativní teplota t o [ C] je to rovnoměrná teplota uzavřené černé plochy, uvnitř které by člověk sdílel sáláním a prouděním stejně tepla jako v prostředí skutečném. Její výpočet je uveden ve Věstníku MZ ČR, ročník 2009, Částka 2, Metodický návod Měření a hodnocení mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb. Do této skupiny veličin patří ještě stereoteplota t st [ C], tj. směrová sálavá teplota měřená kulovým stereoteploměrem (příp. dvoukulovým radiometrem) charakterizující sálavý účinek okolních ploch ve sledovaném prostorovém úhlu. Je to veličina popisující tepelný stav prostředí v určitém prostorovém úhlu, vyjadřuje nerovnoměrnost tepelné zátěže v prostředí. Pracujeme ale ještě s dalšími teplotními veličinami: Korigovaná teplota t korig [ C] je teplota vzduchu snížená vlivem proudění vzduchu, která se užívá při hodnocení účinku větru na člověka na venkovních pracovištích a pro práci v chladu s vysokým prouděním vzduchu. Jde o korekci teplot účinkem rychle proudícího vzduchu (je to obdoba pocitové teploty známé z médií). Povrchová teplota t s [ C] je teplota měřená na povrchu těles a stavebních konstrukcí kontaktním nebo bezkontaktním způsobem. Vertikální rozdíl teplot Δt [ C] je rozdíl teploty mezi hlavou a kotníky člověka. Vlhkost vzduchu V našich podmínkách je zvykem používat jako vlhkostní kritérium relativní vlhkost vzduchu rh [%]. Je vyjádřená jako poměr tlaku vodní páry ve vzduchu ke tlaku vodní páry v nasyceném vzduchu, je udávána v %, nebo jako bezrozměrná veličina ve tvaru 0, xx. Ve většině předpisů je požadavek uveden jako rozmezí 30 až 70 % rh, resp. 30 až 65 %. Jako optimální jsou uváděny hodnoty 40 až 45 (50) % při teplotách 20 až 22 C. Hranice 60 % je již kritická pro růst plísní a mikroorganizmů. V otopném období se potýkáme s opačným problémem velmi nízkou rh, i kolem 20 %. Neznamená to ale okamžitý nákup mobilních zvlhčovačů, které se při nesprávně a nedostatečné údržbě mohou podílet spíše na zhoršení zdraví. Rychlost proudění vzduchu v a [m.s -1 ] je veličina velmi ovlivňující pocit tepelného komfortu diskomfortu v prostředí (průvan). Způsobuje odpařování potu a tím ochlazování člověka. Je to veličina, jejíž průběh má pulsní charakter, jehož píky dráždí kožní buňky a způsobují tím ještě větší pocit ochlazení. Neměli bychom řešit jen rychlost proudění vzduchu, která by v pracovním prostředí neměla přesáhnout 0,3 m.s -1, ale jde také o to, kam všude se proudící vzduch v prostoru dostane jde o distribuci vzduchu, kterou je možné v prostoru ověřit kouřovou zkouškou. Měření mikroklimatických veličin Základní požadavky na přístroje pro měření mikroklimatických veličin a způsob jejich použití uvádí ČSN EN ISO 7726 Ergonomie tepelného prostředí Přístroje pro měření fyzikálních veličin. V mírném tepelném prostředí není problém jednotlivé veličiny změřit a

3 porovnat s požadavky předpisů, problém se objevuje v horkých provozech, kde je hlavním zdrojem vysoké výsledné teploty sálavá teplota od technologického zdroje (nejen pece a další zpracování taveniny, ale třeba i sporáky u velkoobjemových kuchyní). Problém je v přístrojovém vybavení dochází ke spékání polyuretanu na kulových teploměrech Vernon-Jokl, u kulových teploměrů Vernon (jen začerněný kov) je zase problém s přívodním kabelem (do cca 50 C). Většinou se ani na místo činnosti zaměstnance s měřicím stativem nedostaneme, protože by překážel vlastní činnosti zaměstnance. Na takovýchto pracovištích jsou naměřené teploty velmi vzdálené skutečnosti a je otázka, zda vůbec měřit mikroklimatické podmínky na pracovištích, kde jsou zaměstnanci chráněni proti tepelné zátěži odpovídajícími obleky a vycházet se dá pouze z doporučení výrobce obleků. Problematické je pak i vyhodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné práce podle [1]. Údaji sloužícími k hodnocení tepelné zátěže organizmu jsou i fyziologické ukazatele (srdeční frekvence, teplota kůže, teplota tělesného jádra) a samozřejmě produkce potu, která by za směnu, jakkoli dlouhou, nikdy neměla přesáhnout 4 litry tekutin. Ochrana proti tepelné zátěži Dříve než je třeba zaměstnance chránit před nadměrnou expozicí teplu organizací a režimem cyklů práce a přestávek a OOPP, musí se na pracovišti provést všechna dostupná technická opatření ke snížení tepelné zátěže. Základem technických opatření je při zátěži pracoviště konvekčním teplem dostatečné větrání, které z prostoru alespoň část tepla odvede. Tam, kde je zdrojem tepelné zátěže sálavé teplo, se dá uplatnit celá řada opatření: - snížení intenzity sálání zdroje - místní odsávání - použití clon - použití místního ochlazování zaměstnance - zvýšení tepelné izolace zaměstnance - použití ochranných oděvů proti radiaci Snížení intenzity sálání zdroje Lze provést snížením povrchové teploty zdroje tepla lepší izolací, vodním chlazením apod., nebo snížením součinitele přestupu tepla sáláním. Toho se dosáhne úpravou povrchu, který by měl být nejlépe kovově lesklý. Používají se hliníkové fólie, nebo nátěry. Místní odsávání Používá se nejen k odvodu chemických látek a prachu přímo od jejich zdroje, ale i k odvodu nadměrného tepla. Nesníží sálavou tepelnou složku, pouze odvede tepelný tok předávaný do prostoru pracoviště konvekcí. Podmínkou dobré funkce odsávacího zařízení je správná volby a provedení sacího nástavce a usměrnění proudění (resp. toku škodlivin) mezi zdrojem škodlivin a volným průřezem sacího nástavce. Clony proti sálání Jsou to zařízení, která sálavou tepelnou složku buď odrážejí, pohlcují nebo odvádějí. Příkladem odrazivých clon jsou clony z hliníkového plechu a leštěné ocelové. Pohlcující clony jsou např. zděné nebo litinové s ohnivzdornou vyzdívkou. Odváděcí clony jsou např. ocelové clony chlazené vodou. Při nižších tepelných zátěžích se používají clony vodní, skleněné, z determálního skla i vzduchové. Ochlazování zaměstnance K místnímu ochlazování se používají vzduchové sprchy, vzduchové oázy, přímé rozprašování vody nebo chladící panely, příp. i chlazené vesty a skafandry. Vzduchové sprchy směřují vyšší rychlostí proud vzduchu na zaměstnance, tím zvyšují součinitel přestupu tepla konvekcí na povrchu osálaného oděvu. Zvýší se tak tepelný tok sdílený konvekcí do okolí a sníží tepelný tok prostupující oděvem k tělu zaměstnance.

4 Vzduchové oázy lze vytvořit místním nuceným přívodem chladnějšího vzduchu na pracoviště, využívají se u zdrojů konvekčního tepla. Přímé rozprašování vody na zaměstnance podmínkou této ochrany je dobré větrání celého prostoru odvádějící vlhkost. Maximální velikost kapiček rozprašované vody by měla být 50 až 60 m. Chladící panely se instalují do blízkosti zdrojů sálání, většinou se používají panely chlazené vodou o nízké teplotě. Osobní ochranné pracovní pomůcky Oděvy sloužící jako ochrana proti tepelné zátěži, především proti sálavému teplu, musí mít velký tepelný odpor a malý součinitel poměrné absorpce. Omezí tepelnou zátěž zaměstnance, nezajistí však jeho tepelnou pohodu, protože při jejich používání se člověk značně potí - spodní vrstvy musí být proto dobře nasáklivé, vrchní průvzdušné. Pro práce ve velmi vysokých teplotách jsou vyvinuty chlazené skafandry s nuceným přívodem vzduchu. Tepelná zátěž na pracovišti (většinou jde o administrativní pracoviště) může být také způsobena sluneční radiací. Intenzita sluneční radiace v našich klimatických podmínkách dosahuje hodnot kolem 1000 W.m -2 (limitní hodnota intenzity pro celosměnové osálání zaměstnance je 200 W.m -2 pro porovnání intenzita sálání při odpichu ve vzdálenosti 5 m od pece je cca 7800 W.m -2 ). Proto je budovy třeba před nadměrnou sluneční radiací chránit. Již při stavbě je nutné zvažovat orientaci fasády budovy a osvětlovacích otvorů a použití stínících prvků. Používají se slunolamy, okenice (pevné i jako posuvné fasádní panely), rolety a žaluzie (účinnější jsou na vnější straně fasády), markýzy, determální skla a fólie na sklo. V současné době se hlavně na velkých administrativních budovách jako stínící prvky používají natáčecí lamely (podle polohy Slunce) po celé fasádě a shadovoltaics, tj. prvky určení ke stínění, do kterých jsou přidávány fotovoltaické články. Účinným stínícím prostředkem je vzrostlá zeleň. Chladová zátěž Přestože hodnocení tepelné zátěže na pracovišti je v [1] zpracováno velmi podrobně, lze použít i výpočetní programy, chladové zátěži se zmíněný předpis věnuje velmi okrajově. Přesto i v oblasti chladu je situace obdobná. Můžeme hovořit o pojmech chladné mikroklima dlouhodobě přípustné, kdy je tepelná bilance vyrovnaná pomocí termoregulačních procesů organizmu, především dochází ke zmenšování průřezu periferních cév, snížení povrchové teploty těla a snížení toku tepla do okolí. Pobyt v těchto podmínkách je zpravidla bez omezení, jen s vhodným oděvem. Chladné mikroklima krátkodobě přípustné, kdy už je tepelná bilance organizmu negativní, dochází k trvalému prochládání organizmu, proto pobyt v těchto podmínkách může být pouze krátkodobý. Při posuzování chladové zátěže je také možné vycházet z hodnot fyziologických ukazatelů naměřených v průběhu expozice chladu. Jako kritický se udává pokles teploty tělesného jádra na 36 C, dojde-li k poklesu až na 35 C, objevuje se silný třes, který je signálem k okamžitému přerušení práce. Pro ochranu zaměstnanců před chladovou zátěží nejsou rozpracovány tak podrobné ochranné režimové požadavky (střídání cyklů práce a přestávek) jako pro tepelnou zátěž. Potřebná opatření při omezení chladové zátěže při teplotách vzduchu na pracovišti od 10 C do 4 C dokonce v předpise zcela chybí (přestože jde o velkou řadu pracovišť, např. bourání a zpracování masa a další potravinářská a skladová pracoviště), při teplotě vzduchu od 4 C do - 10 C doba práce nemá přesáhnout 2 hodiny a při teplotě vzduchu od -10 do -20 C jednu hodinu a od -20 do -30 C 30 minut. Při práci vykonávané v teplotách 4 C a nižší má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávky v ohřívárně vybavené i pro prohřívání rukou.

5 Závěr Tepelná a chladová zátěž jsou klasifikovány jako rizikové faktory prostředí a je třeba je řešit. Ale někdy je třeba je řešit i v dalších souvislostech, protože tepelně vlhkostní, resp. mikroklimatické podmínky jsou pouze jedním z faktorů vnitřního prostředí. Jsou nejvíce vnímané, ale mohou ovlivnit i řadu dalších faktorů. Vyšší teploty napomáhají intenzivnějšímu uvolňování chemických látek, vysoká vlhkost v prostředí je jedním ze základních faktorů pro růst plísní a mikroorganizmů, proudící vzduch, resp. jeho distribuce v prostoru ovlivňuje koncentraci škodlivin v prostoru, zařízení na ohřev nebo chlazení vzduchu mohou být zdrojem hluku. Literatura platné právně závazné předpisy Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. [1] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády č. 9/20014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (prováděcí předpisy k zákonu č. 262/2006 Sb. a 309/2006 Sb.). [2] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., zákonu č. 262/2006 Sb. a 309/2006 Sb.). [3] Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, nařízení vlády č. 106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., (prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb., zákonu č. 262/2006 Sb. a 309/2006 Sb.). [4] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., (prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb.). [5] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., (prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb.). [6] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.). [7] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.). [8] Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., (prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. v platném znění). [9] Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 499/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 307/2002 Sb., (prováděcí předpisy k zákonu č. 18/1998 Sb. a zákonu č. 13/2002 Sb. v platném znění).

6 Větrání, vzduchotechnika Všechny faktory vnitřního prostředí jsou ovlivnitelné větráním. Větrání je definováno jako výměna vzduchu v prostoru, při které je znehodnocený vzduch z prostoru odváděn a do prostoru je přiváděn vzduch venkovní. Větráním ovlivňujeme množství škodlivin, včetně mikroklimatických podmínek. Za škodliviny považujeme všechny látky (plyny, páry, dýmy, kapalné a pevné aerosoly, nadměrné teplo, vlhkost), které v určité koncentraci nebo intenzitě poškozují zdraví člověka, zvířat a rostlin, případně negativně působí na výrobní postup, životnost staveb a uskladněného materiálu. Požadavky na větrání závisí na počtu osob v prostoru, vykonávané činnosti a používané technologii, dalších zdrojích škodlivin (vnějších i vnitřních), konstrukci a umístění budovy a převládajícím směru větru. Výměna vzduchu v prostoru se děje způsobem přirozeným, nuceným nebo použitím klimatizace. Přirozené větrání Přirozené větrání je výměna vzduchu v budově vlivem gravitace a vlivem větru. Princip gravitačního přirozeného větrání je založen na různé hustotě (teplotách) vzduchu uvnitř a vně budovy v důsledku rozdílných teplot vzduchu. Teplý vzduch stoupá vzhůru a chladnější klesá. Při vyšší teplotě vzduchu v místnosti než venku odchází vzduch z místnosti horní částí větracího otvoru a chladný venkovní vzduch je přiváděn spodní částí otvoru. Působení větru na budovu se projevuje tím, že na návětrných stranách budovy mění vítr svoji pohybovou energii na tlakovou a vytváří se přetlak oproti atmosférickému tlaku. Na závětrných stranách vzniká podtlak. Proudění vzduchu do budovy a z budovy je důsledkem těchto tlakových poměrů. Oba principy se uplatňují v přirozeném větrání staveb, jako jsou: - infiltrace, exfiltrace - provětrávání (větrání otevřenými okny) - šachtové větrání - aerace Infiltrace, exfiltrace Vzduch proniká do budovy a z budovy netěsnostmi v obvodovém plášti (kolem oken, dveří) a jen minimálně vlivem poréznosti použitých stavebních materiálů. Infiltrací se nezajistí celé požadované hygienické minimum na větrání, množství vzduchu je neregulovatelné a velmi proměnné v závislosti na klimatických podmínkách, síle a převládajícím směru větru, umístění a orientaci budovy, podlaží v budově a dalších faktorech. Použitím těsných oken dochází k téměř nulové infiltraci a tento způsob přirozeného větrání není funkční. Zůstanemeli u přirozeného větrání, je třeba intenzivněji používat provětrávání. Provětrávání Základem přirozeného větrání je občasné otevření okna. Problémem je vnikání vnějšího neupraveného vzduchu (neupravená teplota, vlhkost, prašnost) a vnějšího hluku. Jde ze současného pohledu o energeticky velmi náročný způsob větrání (především v zimním období), který je závislý na zvyklostech uživatele daného prostoru. Šachtové větrání Větrací otvor v místnosti je zaústěn do svislého průduchu (šachty, kanálu), kterým se vzduch odvádí většinou nad střechu budovy (využívá se tzv. komínový efekt i odtah spalin od lokálního spotřebiče funguje jako klasické šachtové větrání). V místnosti vzniká podtlak, kterým je vzduch do místnosti přisáván netěsnostmi nebo větracími otvory. Aerace Používá se především v průmyslových halách s technologickými zdroji tepla, vzduch je odváděn v horní části světlíky se zábranami proti zafoukávání větru, tím se ve spodní části

7 prostoru vytváří podtlak a větracími otvory je přisáván venkovní vzduch. Výměna vzduchu je již regulovatelná průtok vzduchu větraným prostorem závisí na velikosti a umístění větracích otvorů. Aerace není vhodný způsob větrání tam, kde vznikají jako důsledek technologie plyny a páry těžší než vzduch. Nucené větrání Tam, kde přirozeným větráním nelze eliminovat tepelné ztráty nebo zisky větraného objektu, parametrů prostředí a zaručit alespoň minimální hygienickou dávku vzduchu na osobu, se musí použít větrání nucené, kde ve vzduchotechnickém zařízení dopravu vzduchu zajišťuje ventilátor. Nucené větrání musí být vždy zřízeno v provozovnách bez denního světla bez možnosti přirozeného větrání okny nebo světlíky. Ventilátor může být umístěn buď na přívodu vzduchu a odvod je přirozeným způsobem, nebo na odváděném vzduchu a přívod vzduchu je přirozeným způsobem potom mluvíme o větrání kombinovaném, nebo na přívodu i odvodu současně. Nuceně přiváděný vzduch bývá částečně upraven, tj. může být použita filtrace i ohřev vzduchu. Nucené větrání umožňuje regulaci množství vyměňovaného vzduchu podle potřeb provozu. Tam, kde je to možné se používá tzv. hybridní větrání - inteligentními systémy s řídicími prvky, které umí automaticky zajistit našimi předpisy požadované hodnoty fyzikálních, chemických i biologických ukazatelů a přepínat mezi režimy přirozeného a nuceného větrání, aby minimalizovaly spotřebu energie a přitom udržely požadovanou úroveň vnitřního prostředí. Podle tlakových poměrů vyvolaných poměrem množství přiváděného a odváděného vzduchu dělíme nucené větrání na: Větrání přetlakové do prostoru se přivádí větší množství vzduchu, než se z prostoru odvádí. Používá se tehdy, jestliže zpracovávaný produkt má být ochráněn před možnými nepříznivými vlivy okolí (např. v potravinářském průmyslu, elektrotechnickém průmyslu, ve farmacii a zdravotnictví apod.) Větrání podtlakové z prostoru je odváděno větší množství vzduchu, než je do prostoru přiváděno. Používá se v případech, kdy je třeba zamezit šíření škodlivin na pracovišti vznikajících do okolních prostor (chemická výroba, kuchyně a restaurační zařízení apod.) Větrání rovnotlaké množství přiváděného i odváděného vzduchu jsou přibližně stejná (administrativní budovy, byty apod.). Podle prostorového uspořádání rozlišujeme větrací systémy na: Celkové větrání zajišťuje takovou výměnu vzduchu v celém větraném prostoru, aby koncentrace všech škodlivin v pracovním prostředí vznikajících (i tepla, chladu a vlhkosti) byla na pracovním místě vždy pod stanovenými hygienickými limity. Používá se např. ve výrobních halách a prostorech bez významných zdrojů škodlivin, v administrativních budovách apod. Zónové (oblastní) větrání používá se tam, kde je ve vybrané zóně (části výrobní haly nebo celé budovy) požadován jiný objem větracího vzduchu z důvodu lišící se kvality vnitřního prostředí. Např. celá budova je rozdělená na dvě zóny s různou potřebou větracího vzduchu k odvedení tepelných zisků od sluneční radiace jedna zóna je část budovy s fasádou orientovanou na západ (zvýšená tepelní zátěž v odpoledních hodinách), druhá s fasádou orientovanou na východ (zvýšená tepelná zátěž v dopoledních hodinách). Místní větrání navrhuje se jako doplněk celkového větrání do té části prostoru, kde dochází k intenzivnějšímu vývinu škodlivin. Od zdroje se škodliviny buď přímo odvádějí, takový způsob větrání nazýváme místní odsávání, nebo se naopak na toto

8 místo čerstvý vzduch přivádí (jako vzduchová sprcha, vzduchová oáza, vzduchová clona). Volba směru průtoku vzduchu při nuceném větrání je závislá na hmotnosti vznikajících škodlivin. Jsou-li škodliviny těžší než vzduch, musí být odsávací otvory u země (např. vznikají-li zplodiny obrábění, chlór, sirovodík, oxid uhličitý, oxidy dusíku apod.). Chemické látky lehčí než vzduchu, produkované teplo, vodní pára apod. se odsávají nad jejich zdroji. Škodliviny vždy musí být odváděny od zdroje nejkratší cestou, aby se nemohly šířit do okolí. Přiváděný vzduch Pro dodržení kvality vnitřního prostředí budov je vedle potřebného množství větracího vzduchu rozhodující i umístění venkovních nasávacích otvorů pro přívod vzduchu a otvorů přivádějících vzduch do větraného prostoru. Je nutné dodržet následující pravidla: Nasávací otvory musí být minimálně 8 m horizontálně vzdáleny od sběrného místa odpadků, frekventovaného parkoviště pro více než 3 vozy, průjezdů, nákladové zóny, větracích otvorů kanalizace, komínových hlavic a podobných zdrojů znečištění. Zvláštní pozornost musí být věnována umístění a tvaru otvorů v blízkosti odpařovacích zařízení chladicích systémů, žádný nasávací otvor nesmí být umístěn v hlavním směru větru od odpařovacích zařízení pro chlazení. Nasávací otvory nelze umístit na fasádu směrem do rušné ulice. Kde není možnost jiného řešení, nasávací otvor musí být umístěn co nejvýše nad zemí. Žádný nasávací otvor nesmí být umístěn v místech, kde by mohlo dojít k přisávání odpadního vzduchu nebo k průniku jiných emisí nebo zápachu. Žádný nasávací otvor nesmí být umístěn těsně nad zemí. Spodní hrana nasávacího otvoru musí být min 60 cm nad terénem, resp. ve výšce minimálně 1,5 násobku maximální očekávané výšky sněhové pokrývky. Stejně tak je třeba respektovat výšku spodní hrany nasávacího otvoru rovnou nejméně 1,5 násobku maximální výšky roční sněhové pokrývky nad střechou nebo plošinou. Tato výška může být nižší, pokud je utváření sněhové pokrývky nějakým způsobem zamezeno, např. krytem proti sněhu. Je-li kvalita vzduchu na střeše nebo obou stranách objektu stejná, doporučuje se umístění nasávacích otvorů na návětrné straně. Jsou-li nasávací a výdechový otvor umístěny na fasádě budovy, vzdálenost mezi nimi musí být minimálně 2 m a nasávací otvor musí být umístěný pod otvorem výdechovým. Nasávací otvory na nestíněných místech, střechách, stěnách je třeba chránit před slunečním zářením tak, aby v letním období nedocházelo k nadměrnému zahřívání nasávaného vzduchu. Vzdálenost výdechu odváděného vzduchu je minimálně 8 m od nejbližší budovy. Je třeba, aby nasávací i odváděcí otvory byly přístupné a bylo umožněno jejich čištění. Množství přiváděného vzduchu Každý vnitřní prostor, kde se pohybují lidé, musí být větraný. Potřebné množství větracího vzduchu se vyjadřuje buď násobností výměny vzduchu v prostoru (h -1 ), nebo dávkou vzduchu za hodinu vztaženou buď na osobu (m 3.h -1.os) nebo na m 2 podlahové plochy (m 3.h -1.m -2 ). Násobnost výměny vzduchu I (h -1 ) je údaj, který říká, kolikrát je za jednu hodinu vyměněn vzduch ve větraném prostoru a je tedy podílem objemu přiváděného vzduchu V (m 3 h -1 ) a objemu větraného prostoru O (m 3 ). V I O Je to většinou orientační údaj, který vychází z velikosti větraného prostoru a účelu, kterému tento prostor slouží. Násobnost výměny vzduchu může být označena jako intenzita výměny vzduchu pokud se k větrání používá pouze venkovní vzduch, nebo jako intenzita větrání

9 pokud se v přiváděném větracím vzduchu použije část oběhového vzduchu. V tab. 1 jsou uvedeny doporučené násobnosti výměny vzduchu pro jednotlivé druhy prostorů. Přesnější stanovení potřebného množství větracího vzduchu vychází z požadovaných dávek vzduchu na osobu nebo ze stanovení hmotnostního toku škodlivin v prostoru. Obecné kritérium pro stanovení nezbytného množství větracího vzduchu vychází z produkce CO 2 : při produkci 20 l.h -1 /os (člověk v klidu), bez dalšího vnitřního zdroje, při venkovní koncentraci 0,03 % CO 2 a požadované vnitřní 0,1 až 0,15 % CO 2 vychází potřeba větracího vzduchu cca 15 až 25 m 3 h -1 /os. Na pracovištích dochází většinou k dalšímu navýšení množství vzduchu - NV č. 361/2007 Sb. v platném znění. Kde pro pobytové prostory jakýkoli požadavek platných předpisů chybí (ve vyhlášce č. 6/2003 Sb. pro pobytové prostory požadavky na větrání těchto prostor zcela chybí), se dá vycházet z požadavku stavební vyhlášky - její novelizace pod č. 20/2012 Sb., kde je požadované minimální množství vzduchu 25 m 3.h -1 na osobu nebo výměna vzduchu 0,5 h -1. Tab. 1 Doporučené hodnoty násobnosti výměny vzduchu pro některé druhy prostředí druh prostředí I (h -1 ) montážní haly brusírny a leštírny dílny bez zdrojů tepla a škodlivin lakovny namáčení do barev stříkací kabiny galvanizovny svařovny truhlárny tiskárny pekárny hutní horké provozy chladné provozy operační sály pokoje pacientů vyšetřovny střední kuchyně velké kuchyně restaurace kanceláře divadla, kina školy obchodní domy WC v bytech v kancelářích ve výrobních závodech veřejné 4 až 8 8 až 14 3 až 6 10 až 20 až až 20 4 až až až 60 8 až 15 až 35 6 až 12 v létě 2 až 3 v zimě 10 až 40 2 až 3 3 až 5 15 až až 30 8 až 12 3 až 10 5 až 8 3 až 8 6 až 8 2 až 3 3 až 5 8 až až 15

10 Vzduchotechnická zařízení Vzduchotechnická zařízení (dále VZT) zajišťují nucené větrání nebo klimatizaci vnitřních prostorů. Jestliže nuceně přiváděný vzduch filtrujeme a tepelně upravujeme, hovoříme o nuceném větrání, přidáme-li další úpravu vzduchu - další stupeň filtrace, dohřev nebo chlazení a vlhčení vzduchu, hovoříme již o klimatizaci. Vždy se ale upravuje venkovní přiváděný vzduch. To, co se komerčně nazývá klimatizace (viz obr.1) je tzv. SPLIT systém tepelné úpravy vzduchu zařízení nasává vzduch z prostoru a ochladí ho nebo dohřeje a do prostředí ho vrátí. Pracuje tedy s oběhovým vzduchem a v žádném případě nenahrazuje větrání, není to skutečná klimatizace, která musí vždy zajišťovat tepelně vlhkostní úpravu filtrovaného venkovního vzduchu. Obr.1: Příklad zařízení tzv. SPLIT systém, který má obchodní označení klimatizace, ale pracuje pouze s oběhovým vzduchem a nenahrazuje větrání VZT zařízení sloužící pro dopravu a úpravu přiváděného i odváděného vzduchu tvoří celá řada jednotlivých komponentů, které se dají modulově sestavovat podle požadavků na konečnou kvalitu vzduchu v nuceně větraném nebo klimatizovaném prostoru. Při jejich návrhu je třeba vycházet z několika základních podkladů: a) Požadovaného objemového průtoku vzduchu b) Druhu prostoru jsou rozdílné požadavky na větrání pro: - průmyslové prostory - administrativní a obchodní prostory - obytné prostory a jiné typy pobytových prostorů (kina, divadla, výstavní prostory apod.) c) Charakteru dopravované vzdušiny - volba jednotlivých VZT komponentů se liší pro: - čistý vzduch - vzduch obsahující prach a mastnotu - vzduch obsahující chemické látky - vzduch obsahující látky hořlavé nebo výbušné c) Typu instalace - přívod nebo odvod vzduchu, rozsah vzduchové sítě, místo nasávání vzduchu - umístění VZT jednotek strojovna VZT uvnitř budovy, na střeše, umístění jednotek v podhledu místností apod. d) Přípustné úrovně hluku - dodržení hlukových limitů pro vnitřní prostředí - dodržení limitů pro venkovní prostředí při umístění VZT jednotek nebo jejich částí na střeše nebo fasádě budovy Jednotlivá zařízení, která jsou součástí vzduchotechnických systémů pro větrání nebo klimatizaci vnitřních prostor: ventilátory filtry vzduchu výměníky (předehřívače, ohřívače, chladiče, rekuperátory)

11 zvlhčovače s eliminátory kapek tlumiče vzduchotechnické rozvody včetně regulačních klapek a ochranných žaluzií na sání vzduchu (součástí vzduchovodů jsou i požární klapky) koncové vzduchotechnické elementy vyústky, anemostaty, dýzy, trysky apod. prvky regulace a řízení Údržba čištění VZT Není to jen výměna filtrů, ale v různých časových intervalech je nutné zkontrolovat a vyčistit všechny části vzduchotechnického systému. Mělo by to být jednoznačnou povinností, stanovenou nějakým právně závazným předpisem. Můžeme vycházet ze dvou požadavků: Z NV č. 361/2007 Sb., 42, (5), říká, že: Nánosy a nečistoty, které by mohly znečišťovat ovzduší pracoviště, a tím představovat riziko pro zdraví zaměstnance, musí být neprodleně odstraňovány. Není to myšleno na vzduchotechniku, přesto z toho lze odvodit, že i nánosy ve vzduchových rozvodech by se asi měly někdy odstranit. Zcela natvrdo je ale požadavek na čištění dán ve školské vyhlášce - Vyhláška č. 343/2009 Sb., 22, h), kde se říká, že: Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí: Pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.. Jak postupovat, mají velmi podrobně stanoveno naši sousedé ve Směrnici VDI 6022, která stanoví rozsah prací nezbytných při údržbě a kontrolách vzduchotechnických zařízení v SRN. U nás máme k dispozici jen doporučení ČSN EN Větrání budov Vzduchovody Čistota vzduchotechnických zařízení. Ale i tato norma je velmi podrobná a najdeme tu např.: hodnocení potřeby čištění (vizuálně, měřením); stanovení četnosti čištění (obecné pokyny); výběr čistící metody; hodnocení výsledku čištění. Každé VZT zařízení by mělo mít provozní řád a provozní deník, kde by byly stanoveny požadavky na čištění a jejich skutečné provedení - viz tab. 3. Tab. 3 Příklady požadavků na údržbu a čistění VZT z Provozního řádu VZT Činnost Skříně (komory) VZT jednotek Kontrola znečištění, poškození a koroze (pravidelná vizuální kontrola) Vzduchové filtry Kontrola znečištění a poškození Parní zvlhčovač Pravidelná vizuální kontrola hygienického stavu a zanesení trysek Opatření Interval (měsíce) Vyčištění a údržba 12 Výměna Umytí čisticími prostředky, vysušení, příp. desinfekce 3 6 pro G a F max 12 pro H 6 Výměník tepla Kontrola znečištění, poškození a koroze (pravidelná vizuální kontrola), vč. sifonu Vyčištění a údržba 3

12 Ventilátor Kontrola znečištění, poškození a koroze (pravidelná vizuální kontrola) Rotační regenerační výměník Kontrola znečištění, poškození a koroze (pravidelná vizuální kontrola) VZT rozvody, tlumiče hluku, klapky Kontrola znečištění, poškození a koroze (pravidelná vizuální kontrola) Vytištění a údržba 6 Vyčištění a údržba 3 Vyčištění a údržba 12 I na našem trhu jsou firmy, které se touto činností zabývají, používají manuální čištění i malé roboty do potrubí. Jediným problémem je cena, která se může vyšplhat až na 1200,- Kč za vyčištění běžného metru vzduchového potrubí (v závislosti na přístupnosti). Zanesení a špatná údržba VZT systému snižuje funkčnost a zvyšuje energetickou náročnost celého systému. Z pohledu energetické náročnosti budov máme k dispozici předpis, který tuto problematiku řeší vyhlášku č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů. V 3 se říká, že kontrola klimatizačních systémů zahrnuje i: - vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému, - hodnocení údržby klimatizačního systému. Dá se tedy říci, že se máme při požadování údržby a čištění vzduchotechniky přece jen o co opřít, ale v reálu to stále ještě běžně prováděnou činností není. Závěr HYGIENICKÉ POŽADAVKY JSOU VŽDY NADŘAZENÉ HLEDISKŮM ÚSPOR ENERGIE a musí být ve vnitřním prostředí budov dodrženy i při zateplení obvodového pláště a výměně výplní okenních otvorů. Jestliže je instalací těsných oken omezeno přirozené větrání, musí být nahrazeno jiným způsobem, ale bez dostatečného větrání vnitřního prostředí budov není možné bez dopadu na zdraví v těchto budovách pobývat.

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory 57. konzultační den 16.10.2014 Kvalita vnitřního prostředí

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Kvalita vnitřního prostředí staveb je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL

MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL Zuzana Mathauserová zuzana.mathauserová@szu.cz Státní zdravotní ústav KD 21.4.2016 Kvalita vnitřního prostředí staveb ovlivňuje pohodu, výkonnost i zdravotní stav člověka.

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ VPRAZE Fakulta stavební Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze 1 Zadání úlohy

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí

Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí Ing. Jana Lepší Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení faktorů prostředí - Pracoviště Plzeň jana.lepsi@zuusti.cz Proč jsou zde pracovníci

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_38_V_3.05 Vzduchotechnika

Více

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou Vzduchotechnika Stavební objekty: Vězeňská kuchyně Všehrdy Klient: Všehrdy 26, Chomutov 430 01 Stupeň: Projekt č.: Studie Z30424 Datum: 6. 9. 2016 Vedoucí projektu: p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé

Více

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Částka: 141/2005 Sb. Předpis ruší: 108/2001 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016. NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE STUDIE VZT Zpracovatel: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29 612 00 Brno Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016 Vzduchotechnika 1 1. Zadání Zadání investora pro vypracování

Více

Základní řešení systémů centrálního větrání

Základní řešení systémů centrálního větrání Základní řešení systémů centrálního větrání Výhradně podtlakový systém - z prostoru je pouze vzduch odváděn prostor je udržován v podtlaku - přiváděný vzduch proudí přes hranici zóny z exteriéru, případně

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Mikroklimatické podmínky Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Fyziologické poznámky Homoiotermie (=teplokrevnost): schopnost zajištění tepelné rovnováhy (člověk: 36-37 o C) Mechanismy

Více

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I LTZB Měření parametrů vnitřního prostředí TEPELNÝ KOMFORT I Ing.Zuzana Veverková, PhD. Ing. Lucie Dobiášová Tepelný komfort Tepelná pohoda je stav mysli, který vyjadřuje spokojenost s tepelným prostředím.

Více

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM ANOTACE OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 66 7 Praha 6 Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz Pro hodnocení

Více

Větrání plaveckých bazénů

Větrání plaveckých bazénů Větrání plaveckých bazénů PROBLÉMY PŘI NEDOSTATEČNÉM VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže intenzivním odparem z hladiny se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dochází

Více

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů SNEH ČLS JEP 23. září 2014 XXI. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

MIKROKLIMA. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz

MIKROKLIMA. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz MIKROKLIMA Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů.

Více

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách Veličiny k hodnocení tepelně vlhkostní složky mikroklimatu budov Teplota vzduchu Výsledná teplota Teplota mokrého teploměru Operativní teplota Střední

Více

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA Ing. Ondřej DOBISÍK Praha 12. 3. 2014 Ing. Ondřej DOBISÍK 2000-2008 Zdravotní ústav se sídlem v Praze oddělení měření a posuzování fyzikálních faktorů prostředí 2008-2011

Více

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015 Radek Peška PROČ VĚTRAT? 1. KVALITNÍ A PŘÍJEMNÉ MIKROKLIMA - Snížení koncentrace CO2 (max. 1500ppm) - Snížení nadměrné vlhkosti v interiéru

Více

A 3 520 20 3 520 20 B 3 520 29 352 000 2 900 C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 D 3 520 000 29 000 nedefin. nedefin.

A 3 520 20 3 520 20 B 3 520 29 352 000 2 900 C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 D 3 520 000 29 000 nedefin. nedefin. ČISTÉ PROSTORY Ing. Zuzana Mathauserová, Laboratoř pro fyzikální faktory Čistý prostor (ČP) je prostor s definovanou kvalitou vnitřního prostředí vyjádřenou počtem částic pevného aerosolu o daných velikostech

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a 14001 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Stavba Objekt Část Stupeň : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

KONCEPT VĚTRÁNÍ. Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav. Centrum hygieny práce a pracovního lékařství. Oddělení hygieny práce

KONCEPT VĚTRÁNÍ. Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav. Centrum hygieny práce a pracovního lékařství. Oddělení hygieny práce KONCEPT VĚTRÁNÍ Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Oddělení hygieny práce zuzana.mathauserová@szu.cz Proč se v současné době neustále hovoří o větrání,

Více

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Podklady pro zpracování... 2 1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů... 2 1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí... 2 2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Hygienické větrání

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Větrání škol Vybrané souvislosti a sledované hodnoty Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz Investice do Vaší budoucnosti

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Ventilace a rekuperace haly

Ventilace a rekuperace haly Technická fakulta ČZU Praha Autor: Petr Mochán Semestr: letní 2007 Ventilace a rekuperace haly Princip Větrání je výměna vzduchu znehodnoceného za vzduch čerstvý, venkovní. Proudění vzduchu ve větraném

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV. Zuzana Mathauserová. zmat@szu. 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV. Zuzana Mathauserová. zmat@szu. 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV Zuzana Mathauserová zmat@szu szu.cz 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí Kvalita nitřního prostředí budov je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 10.8.2015 OBSAH 1. Všeobecně 3 2. Koncepce řešení 3 3. Popis zařízení 3 4. Přehled energií 4 5. Požadavky

Více

Areál MZS Chodov; Stavební úpravy správní budovy č.p. 588; D.2 - Vzduchotechnika TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

Areál MZS Chodov; Stavební úpravy správní budovy č.p. 588; D.2 - Vzduchotechnika TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA Obsah Technické zprávy: 1. Identifikační údaje stavby a investora 2. Úvod 3. Podklady 4. Technický popis zařízení 5. Požadavky na ostatní profese stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA 1. Identifikační

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Rekuperační jednotky Firma LG Electronics představuje systém Eco V, rekuperační jednotku, která umožňuje úpravu vzduchu vnitřního prostředí a zvyšuje tak kvalitu ovzduší v místnosti.

Více

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Více

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA Akce : Objednavatel: Stupeň: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA 12 Městská část Praha 12, Úřad městské části Písková 830/25, Praha 4 Dokumentace pro

Více

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram AT02 t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima

Více

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III Profese : KLIMATIZACE Zakázkové číslo : 29 09 14 Číslo přílohy

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Nástavba objektu E II etapa, Dispoziční úpravy 5.NP na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území Č. Budějovice 7 Investor : Vězeňská služba České Republiky

Více

Myslím, že zbývá poslední úloha ha, ha, ha. Ano, dnes se zamyslíme nad větráním pobytových a hygienických místností.

Myslím, že zbývá poslední úloha ha, ha, ha. Ano, dnes se zamyslíme nad větráním pobytových a hygienických místností. Myslím, že zbývá poslední úloha ha, ha, ha Ano, dnes se zamyslíme nad větráním pobytových a hygienických místností. Schválně říkám zamyslíme, protože volba větracího systému vyžaduje hromadu znalostí i

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

Budova a energie ENB větrání

Budova a energie ENB větrání CT 52 Technika prostředí LS 2013 Budova a energie ENB větrání 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2 Tepelná pohoda

Více

Klimatizace prostorů chladicími stropy

Klimatizace prostorů chladicími stropy Klimatizace prostorů chladicími stropy Se zvyšujícími se nároky na pohodu prostředí a tím i na tepelný komfort osob a zároveň se snahou o snížení spotřeby energie je nutné klást si otázku jak takových

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA Tel. 596637037 SANACE ATLETICKÉHO TUNELU 2747 SO 05 dle PD OSA PROJEKT D.1.4.6-01 Místo zakázky Investor Stupeň projektu HIP Projektant Vedoucí zakázky OSTRAVA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. DPS Tomáš Pavlík Ing.

Více

Zátěž teplem při práci

Zátěž teplem při práci Zátěž teplem při práci (k nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci) Zátěž teplem při práci se vyskytuje na venkovním

Více

MIKROKLIMA měření, hodnocení. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

MIKROKLIMA měření, hodnocení. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory MIKROKLIMA měření, hodnocení Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Hradec Králové, 7.4.2015 Kvalita vnitřního prostředí staveb ovlivňuje pohodu, výkonnost

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale SVĚT ODSÁVACÍ TECHNIKY ESTA CZ KLIMAUT spol. s r. o. Vrbová 1477 CZ 250 01 BRANDÝS NAD LABEM DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK THE WORLD OF EXTRACTION PROJEKT: PROSTOROVÉ ODSÁVÁNÍ DÝMŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI SVAŘOVÁNÍ.

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky 9. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet

Více

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

Přednášející: Ing. Radim Otýpka Přednášející: Ing. Radim Otýpka Základem zdravého života je kvalitní životní prostředí - Dostatek denního světla - Dostatek kvalitního vzduchu - Dostatek zdravé potravy -To co ale potřebujeme každou sekundu

Více

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) OBSAH DOKUMENTACE

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY S VĚTRÁNÍM. Zuzana Mathauserová.

SOUČASNÉ PROBLÉMY S VĚTRÁNÍM. Zuzana Mathauserová. SOUČASNÉ PROBLÉMY S VĚTRÁNÍM Zuzana Mathauserová zuzana.mathauserova@szu.cz Větrat? Všechny parametry vnitřního prostředí budov ovlivňuje větrání je základním prostředkem k zajištění takového stavu vnitřního

Více

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měřící úloha č. 1 měření vnitřní teploty vzduchu Měřící úloha č. 2 měření vnitřní relativní vlhkosti vzduchu Měřící úloha č. 3 měření globální

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Tepelně vlhkostní bilance budov

Tepelně vlhkostní bilance budov AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Tepelně vlhkostní bilance budov 10. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát

Více

2) Charakteristika zařízení

2) Charakteristika zařízení 1 Předmětem technické zprávy je popis řešení rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni restaurace Tyrol v areálu ZOO Zlín- Lešná. Nový větrací systém je navržen pro zvýšení větracího výkonu a snížení energetické

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Studie umístění systému VZT pro operační sál očního oddělení v budově U nemocnice Třebíč

Studie umístění systému VZT pro operační sál očního oddělení v budově U nemocnice Třebíč RK-19-2015-06, př. 5 počet stran: 7 Technika budov, s.r.o. projekce v oblasti technických zařízení budov, software pro navrhování vzduchotechniky Křenová 42, 602 00 Brno IČO: 607 118 25 www.technikabudov.cz

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Obsah A) F1.4.c 1 Technická zpráva B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Technická zpráva Úvod V rámci tohoto projektu stavby jsou řešeny základní parametry větrání obchodního centra Philips

Více

SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ NEMOCNIČNÍCH BUDOV

SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ NEMOCNIČNÍCH BUDOV SYMPOZIUM 10.10.2012 SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ NEMOCNIČNÍCH BUDOV ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU Požadavky na vnitřní prostředí ve zdravotnictví a legislativa Ing. Zuzana Mathauserová Státní

Více

Požárníbezpečnost. staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů

Požárníbezpečnost. staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů Požárníbezpečnost bezpečnoststaveb staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízení budov daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz

Více

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF Protiproudé rekuperační jednotky : RHE H F RHE E P EVO-PH -F\ SH (vodní) Vysoká účinnost (95%) E motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení Snadná

Více

5. TEPLOTA A VLHKOST TEPLOTA A VLHKOST VZDUCHU V INTERIÉRU JSOU DŮLEŽITÉ PARAMETRY PRO KVALITNÍ A ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ.

5. TEPLOTA A VLHKOST TEPLOTA A VLHKOST VZDUCHU V INTERIÉRU JSOU DŮLEŽITÉ PARAMETRY PRO KVALITNÍ A ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ. 5. TEPLOTA A VLHKOST TEPLOTA A VLHKOST VZDUCHU V INTERIÉRU JSOU DŮLEŽITÉ PARAMETRY PRO KVALITNÍ A ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ. TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA BUDOVY JE V PRVNÍ ŘADĚ URČENO VNĚJŠÍM KLIMATEM.

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESB 2 Větrání bazénů Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických h zařízení í budov Obsah prezentace Vnitřní prostředí bazénů Pár zásad stavebního

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více