XML technologie. Edice Management v informa ní spole nosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XML technologie. Edice Management v informa ní spole nosti"

Transkript

1

2

3

4 Edce Management v nforma ní spole nost Ed ní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká ²kola ekonomcká v Praze p edseda Ing. Kate na Drongová Grada Publshng, a.s. místop edseda Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Techncká unverzta Lberec Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Unverzta Hradec Králové JUDr. Martn Masner kancelá ROWAN LEGAL Doc. Ing. Karol Mata²ko, CSc. šlnská unverzta v šln Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. MFF UK v Praze Doc. Ing. Jan Pour, CSc. V E v Praze Doc. Ing. Karel Rchta, CSc. FEL ƒvut v Praze Doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D. UTB ve Zlín Doc. Ing. Mlena Tvrdíková, CSc. V B-TU Ostrava Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. ƒeská zem d lská unverzta v Praze SEPARATOR Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. a kolektv XML technologe Prncpy a aplkace v prax Auto : RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D. kap. 2, 4, 7.2 Mgr. Martn Ne aský kap. 9, 10 Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. úvod, kap , 1.5.3, 3, 7.4 Doc. Ing. Karel Rchta, CSc. kap. 1, 5 Mgr. Kaml Toman kap. 6, 7.1, 7.3 Mgr. Vojt ch Toman kap. 8 Vydala Grada Publshng, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publkac Recenzent Ing. J í Kosek a RNDr. Tomá² Ptner, Ph.D. Odpov dný redaktor Mgr. Petr Mu²álek Sazba RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D. a Mgr. Martn Ne aský Po et stran 272 První vydání, Praha 2008 Vytskly Tskárny Havlí k v Brod, a.s. Husova 1881, Havlí k v Brod c Grada Publshng, a.s., 2008 Cover Photo c fotobanka allphoto mages ISBN

5 Obsah O autorech P edmluva Úvod Prncpy formátu XML Formát XML XML dokument Dence struktury dokumentu pomocí DTD Jmenné prostory XML Aplka ní rozhraní XML schémata a jazyk XML Schema Motvace Základy jazyka XML Schema Jednoduché datové typy Atrbuty Elementy Sloºené datové typy Skupny atrbut Dal²í jazyky pro denc XML schématu Shrnutí Jazyky XPath, XPonter a XLnk XPath XPonter XLnk Shrnutí Pokro lé technky jazyka XML Schema Omezení dentty Substtuovatelnost a substtu ní skupny Zástupc Externí schémata Notace Anotace Ko enový element schema Vztah jazyka XML Schema k XML dokument m Vztah jazyka XML Schema k DTD Shrnutí

6 5 Transformace XML dokument pomocí XSLT Struktura XSL dokumentu Prvky jazyka XSL Aplkace pravdel XSLT Zpracování XML dokumentu pomocí XSLT P íklad p evodu XML do HTML P íklad jednoduché databáze v XML Shrnutí Jazyk XQuery Datové modely XML a dotazovacích jazyk Cesty Konstruktory Výrazy FLWOR Kvantkátory Datový model XQuery Vstupní funkce Funkce Datové typy a schémata Formální sémantka XQuery Shrnutí XML databáze Uloºení XML dat v systému soubor Uloºení XML dat v rela ní databáz Natvní XML úloº²t SQL/XML Komprese XML dat Komprese dat Komprese XML dat Shrnutí Modelování XML dat Návody pro návrh XML schémat Abstrakce návrhu XML schémat Praktcké vyuºtí XML Vybrané standardní XML formáty Webové sluºby Podpora XML v exstujících RS BD Shrnutí Lteratura Rejst ík XML technologe

7 O autorech RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D. absolvovala magsterské postgraduální studum na Matematcko-fyzkální fakult UK, kde v sou asné dob p sobí jako odborná asstentka na kated e softwarového nºenýrství. Ve své v decké nnost se v nuje problematce správy XML dat v (objektov ) rela ních databázích, podobnost XML dat a jejího vyuºtí, analýzy reálných XML dat, automatckého generování XML dat a XML benchmarkngu. Výsledky své práce publkuje na meznárodních konferencích (DocEng, DASFAA, DEXA, IDC, ISD,...) v odborných knhách a asopsech. N které z nch získaly významná ocen ní. V rámc svého pedagogckého p sobení spoluvytvá ela na MFF UK p edná²ku Technologe XML a Pokro lé technologe XML a na tuto oblast zam uje vedené bakalá ské a dplomové práce a studentské projekty. Mgr. Martn Ne aský vystudoval Matematcko-fyzkální fakultu UK, obor Datové nºenýrství. V sou asnost p sobí jako postgraduální student na kated e softwarového nºenýrství MFF UK. Tématy jeho výzkumu jsou návrh, ntegrace a správa XML dat a dále pak webové sluºby a sémantcký web. Výsledky své práce publkuje na meznárodních konferencích (SAC, EJC, ICDIM, APCCM,...). Na uvedené oblast zam uje témata vedených bakalá ských a dplomových prací. Na MFF UK vyu uje úvodní kurzy do databázových systém a programování a p edm ty Technologe XML a Pokro lé technologe XML. Na FEL VUT vyu uje p edm t Technologe XML. Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. byl jmenován profesorem nfor- matky v roce Je autorem více neº 250 p vodních publkací, v deckých monogra í a vysoko²kolských u ebnc z oblast zpracování dat. Jako len organza ního výboru se podílel na uskute n ní osm meznárodních konferencí. Je lenem v deckých rad FAV ZÚ v Plzn, FIS V E v Praze, rady ÚI AV R a MFF UK. Pracuje v koms pro státní zkou²ky na MFF UK a FEL VUT, je lenem oborové rady pro doktorské studum na MFF UK a dal²ích ²kolách. P sobí jako expert v European Commson, je reprezentantem R v organzac IFIP, stálým recenzentem Computng Revews a Zentralblatt für Mathematk. Na MFF UK pracuje od roku 1982, v letech zde zastával funkc vedoucího katedry softwarového nºenýrství. Od roku 2008 je prod kanem MFF UK pro v du a zahran ní styky. O autorech 7

8 Doc. Ing. Karel Rchta, CSc. vystudoval obor Techncká kybernetka na FEL VUT v Praze, habltoval se v roce 1992 v oboru Výpo etní technka. V sou asnost pracuje na kated e softwarového nºenýrství MFF UK v Praze. Zabývá se formálním spec kacem, softwarovým nºenýrstvím, databázovým systémy a programováním. U í a u l také n které p edm ty na jných ²kolách, nap. na kated e po íta FEL VUT, kated e nforma ních technologí V E, kated e nforma ních technologí PEF ZU, kated e nformatky a matematky V FS a kated e nforma ních technologí BIV. Je autorem spoluautorem n kolka knh, publkoval více neº 100 p ísp vk na r zných konferencích. Je lenem ACM a SSI. Mgr. Kaml Toman vystudoval Matematcko-fyzkální fakultu UK, obor Po íta ové systémy. V sou asné dob p sobí jako postgraduální student na kated e softwarového nºenýrství. Tématy jeho výzkumné práce jsou zejména problematka adaptvního ukládání XML a vyhledávání v XML datech, analýza reálných XML dat a vyuºtí t chto postup v natvních XML databázích. Výsledky práce publkuje na meznárodních konferencích. V rámc svého p sobení na fakult spoluvytvá el p edná²ku Technologe XML. Mmo akademckou sféru p sobí jako softwarový archtekt, p emº se v nuje mmo jné problematce datových ntegrací a webových sluºeb. Mgr. Vojt ch Toman vystudoval Matematcko-fyzkální fakultu UK, obor Informatka. Po ukon ení studí pracoval jako softwarový nºenýr ve spole nost Gtus, a.s. Od roku 2006 p sobí v nzozemské spole nost X-Hve Corporaton B.V., která se zabývá vývojem technologí pro natvní správu XML dat a ízení a publkování komplexního XML obsahu. Je aktvním lenem pracovní skupny XML Processng Model konsorca W3C. Na MFF UK extern p edná²í o problematce komprese XML dat. 8 XML technologe

9 P edmluva Jazyk XML standardzovaný konsorcem W3C p sp l k vývoj souvsejících metod, které se dnes souhrnn nazývají XML technologí nebo XML technologem. Technologe, jak je známo, je soubor postup, nástroj a proces slouºících n jaké nnost. V p ípad XML m ºe jít nejen o transfer dokument nebo jejch transformace apod., ale o jejch ukládání v databáz a zpracování databázovým zp sobem. Zna kovací jazyk XML slouºí jako vým nný formát dat, tvo í syntaktckou základnu sémantckého webu, je na n m zaloºena servsn orentovaná ntegrace, lze ho dokonce povaºovat za nový databázový model. Exstence XML vedla k rozvoj ady dal²ích jazyk a podp rných nástroj pro pouºtí XML v softwarových systémech. Konsorcum W3C koordnuje rozvoj XML technologe a snaºí se dokonce o vytvo ení jejího formálního základu. ƒetba dokument vytvo ených W3C je ov²em, podobn jako jných standard, obtíºná, díky v²em nutným technckým detal m, které takové standardy musí mít. Jedním z cíl knhy je p blíºt technolog nformatkov tak, aby se mohl v p ípad pot eby orentovat v konkrétních prost edcích souvsejících s XML, které sou asná praxe nabízí, dokonce, aby byl schopen takové prost edky vyvíjet. P znejme, ºe zvlá²t u managementu XML dat, kam pat í sou asné XML databáze, to není njak snadný úkol. Seznámt eské tená e detaln j s databázovým zpracováním XML dat je proto dal²ím cílem knhy. P estoºe je knha zacílena na profesonály vyuºívající technolog XML v rámc aplkací, díky jejímu rozd lení do jednotlvých kaptol v ní m ºe za áte ník nalézt pot ebný úvodní materál a vynechat p ípadn detaly specálních ást XML technologe. Nezadatelnou motvací k vydání ttulu byl téº rychlý vývoj dané problematky v posledních letech. P pome me také v této souvslost, ºe od vydání p vodní eské práce o XML [91] J ího Koska uplynulo jº osm let. Knhu m ºeme neformáln rozd lt do dvou ástí. První, tj. kaptoly 16, vychází ze standard. Druhá ást, kaptoly 710, je zam ena na problematku, která se neustále vyvíjí a která spí²e mapuje stav v dané oblast. Díky rozsahu a orentac knhy se domníváme, ºe u nás exstuje relatvn ²roká základna potencálních tená, od student nformatky p es vývojá e software aº po manaºery podnkové nformatky. V textu je pouºta ada p íklad, které nazna ují, jak XML technolog vyuºít a zárove kudy se ubírá její dal²í vývoj. Na obsahu knhy se auto podílel následujícím zp sobem: Jaroslav Pokorný Úvod, kaptoly 1.5.2, 1.5.3, 3 a 7.4, Karel Rchta kaptoly 1 a 5, Irena Mlýnková kaptoly 2, 4 a 7.2, Kaml Toman kaptola 6, úvodní ást kaptoly 7 a kaptola 7.3, Vojt ch Toman kaptola 8, Martn Ne aský kaptoly 9 a 10. Knha p edstavuje vyúst ní aktvt autor v oblast XML technologe v posledních sedm letech. Látka byla nejprve zpracována na úrovn zvaného tutorálu konference EurOpen v roce 2000, dále pak byla zpracována pro semestrový kurz v nformatcké sekc MFF UK, který je dnes sou ástí magsterské výuky. Publka n byla ást materálu také zpracována ve form skrpt. Od roku 2007 je kurz v modkované form realzován na FEL ƒvut. Auto se v dané oblast v nují rovn º výzkumu. Jejch výsledky byly prezentovány jak na etných meznárodních konferencích, tak ve sv tových asopsech. P edmluva 9

10 Auto d kují Mgr. Janu Ulrychov za pe lvé p e tení rukopsu textu, kontrolu p íklad v odpovídajícím SW a za adu p pomínek, které p sp ly ke zkvaltn ní výsledku. Dále d kují RNDr. Davdu Bednárkov a Mgr. J ímu Dokullov za p e tení vybraných ástí textu a konzultace k nm. V neposlední ad pak pat í velký dík recenzent m, Ing. J ímu Koskov a RNDr. Tomá² Ptnerov, Ph.D., za cenné rady, p pomínky a post ehy a také sponzor m za významnou pomoc p pokrytí náklad na vydání knhy. Knha obsahuje pom rn velké mnoºství p íklad. V²echny p íklady je moºné nalézt na webové stránce Budou zde také umís ovány opravy p ípadných chyb a dal²í souvsející nformace. P pomínky ke knze jsou vítány na e-malové adrese V Praze dne auto 10 XML technologe

11 Úvod O XML se m ºeme do íst, ºe je to zna kovací jazyk ur ený pro zna kování text. Co a k emu v²ak je to zna kování? Sta í s uv domt, ºe s n jakým zna kováním se setkáváme b ºn v ºvot. K zapsanému textu zapí²eme nap. po stranách jednotlvých stránek r zná znaménka, jejchº význam známe jen my sam, pouºjeme podtrhávání, r zné barvy pro orámování ástí textu apod. Zna ky tedy slouºí k vyzna ení jstých ástí nebo obecn j jednotek v textu. Z ejm je moºné pomocí zna ek vtsknout p vodn zcela nestrukturovanému textu n jakou strukturu. V XML se taková sada zna ek nejprve denuje, aby j mohla vyuºívat n jaká zájmová skupna, a pak se aplkuje na zvolené texty. Zna ky jsou vlastn jakés závorky vyjád ené op t jako text, který smyslupln vyjad uje, co obsah textu mez závorkam znamená. Nap. text Technologe XML ozna kovaný jako <název>technologe XML</název> m ºeme vnímat tak, ºe text mez závorkam <název> a </název> znamená název. O jaký název jde, m ºe být patrné z kontextu výskytu textu. To, ºe jsou zna ky voltelné, nazna uje, ºe XML je vlastn metajazyk. K dspozc jsou pevn daná (jen syntaktcká) pravdla, jak zna ky pouºívat. Je celkem z ejmé, jak zna kovat ru n, lze s v²ak p edstavt zp sob, kdy ozna kovaný text je podle n jakého p edpsu generován z po íta ových aplkací. A k emu je to dobré? Na základ dohodnutých zna ek pak jedna aplkace m ºe porozum t údaj m z jné aplkace. Prvotním ú elem jazyka XML bylo skute n podpo t vým nu dat. O jaká data vlastn jde? XML, jako zcela unverzální prost edek, samoz ejm m ºe být pouºt pro jakákolv data. Typcky m ºe jít o data z rela ní databáze, která jsou transportována v busness-to-busness (B2B) úlohách. Dále lze uvést poloºky z telefonního seznamu, rozvrh odlet letadel nebo data zákaznckých smluv. Jejch hlavním rysem je, ºe jsou pravdeln strukturovaná a v dob návrhu jejch po íta ového zpracování jsou známy jejch typy (v e databází schéma databáze). Na druhé stran spektra stojí data zcela nestrukturovaná, anebo strukturovaná jen velm málo. Jde obvykle o texty, u kterých sce známe autora a datum vydání apod., ne v²ak jº vnt ní strukturu samotného textu. Ta m ºe sce exstovat (kaptoly, odstavce), ale nejsou prost edky, jak j p esn popsat. Obvyklým nástrojem pro manpulac s t lem takového dokumentu jsou fulltextové systémy. Praxe proto rozl²la XML data na dokumentov orentovaná (document- -orented nebo document-centrc) a datov orentovaná (data-orented nebo data-centrc). Mez datov orentovaným a dokumentov orentovaným XML daty je v²ak n kdy hrance nez etelná, n které dokumenty mají rysy obou kategorí. Nap. objednávka m ºe obsahovat nestrukturovaná data jako nap. poznámky nebo komentá e, zatímco lánek v asopse obsahuje strukturovaná data jako nap. jméno autora, datum vydání apod. Na tuto kategor XML dat se hodí termín hybrdní. Dále exstují data, jako jsou záznamy o vy²et eních pacenta, soubor kucha ských recept, webová místa, nap. stránka Amazon.com, ale data ve formátu XHTML (XML následník formátu HTML). Tato data mohou být velm nepravdelná. Nap. záznamy pacent mohou obsahovat vºdy odl²né druhy vy²et ení a odpovídající nasazení lék. To znamená, ºe typy v²ech poloºek nejsou známy v dob návrhu po íta ového uloºení (depoztá e, databáze) t chto dat. Jným slovy e eno, je obtíºné, ne-l nemoºné, zkonstruovat jejch schéma. Rol hraje uspo ádání ástí dat. Ve známé databáz XML dat obsahující Shakespearovy hry jsou data reprezentována Úvod 11

12 tak, ºe lze rozl²t nap. v²echny replky Desdemondy, je ov²em vyºadováno, aby po adí replk v dalozích z stalo uspo ádáno stejn jako v p vodním textu. Hovo í se pak o semstrukturovaných datech, tj. datech, která nemají schéma, mají nepravdelnou nebo mplctní strukturu, jsou hnízd ná a heterogenní. O takových datech se p edpokládá, ºe budou spí²e zpracovávána strojov neº dotazována lov kem. XML text je dobrým p íkladem semstrukturovaných dat. Ozna kovaná data se tedy vym ují mez aplkacem a dokonce exstují poºadavky, aby byla vhodným zp sobem transformovatelná. Moºná do jných XML dat a nebo k prezentac v uºvatelských výstupech nebo na webových stránkách. V obou p ípadech je ob as nutné XML data ukládat do n jakého repoztá e nebo dokonce databáze. To umoº uje jejch sostkovan j²í management, a to nejen pro dotazování, ale pro aktualzac. Jako databáze m ºe být pouºt n jaký dostupný systém ízení bází dat (S BD) (pro datov orentovaná XML data), ale specální databáze, kterým se íká natvní. Tyto databáze jsou zaloºeny na mplementac ²té na míru XML dat m a jejch zpracování. Nep íl² zajímavá je moºnost chápat XML data pouze jako text. Pak lze pouºít pouze prost edky pro prác s textovým daty umoº ující ndexac, vyhledávání podle klí ových slov apod. Podívejme se nyní na XML z hledska nového databázového modelu. P blº²ím zkoumání zna kování v XML uvdíme, ºe správn se zna ky do sebe zahnz ují herarchckým zp sobem. Tedy XML lze dob e pouºít pro reprezentac dat, která jsou p rozen herarchcká a vyºadují navíc jsté uspo ádání. To napl uje deu roz²í t stávající moºnost databázového zpracování tam, kde byly rela ní databáze nepouºtelné nebo byly pouºtelné jen velm obtíºn. P pome me v této souvslost obtíºn vyjád telné dotazy nad stromovým strukturam v SQL, nap. sou ástek a jejch díl. Jakmle XML pronklo do sv ta databází, bylo nutné vytvo t jazyky pro vyjád ení schématu XML databáze ( kdyº XML databáze m ºe exstovat bez takového schématu). Objevly se dotazovací jazyky a dal²í jazyky pro prác s XML daty. Lze jº tedy hovo t o technolog XML. Knha by m la tená m p blíºt základy technologe XML. Jejím cílem není podat podrobný pops formátu XML. V textu jsou zd razn ny zejména základní my²lenky souvsející s XML, je nastín n datový model XML a moºnost dence struktury XML dokument jazyky DTD a XML Schema. Knha se dále zabývá nástroj, jako jsou jazyk XPath, dotazovací jazyk XQuery a transforma ní nástroj XSLT. Zvlá²tní d raz je kladen na základy databází orentovaných na XML, smyslem je ukázat, jak ukládat XML data do databáze, jak je zpracovávat databázovým zp sobem a jak se k novému trendu staví sou asné standardy. Ze standard jmenujme zejména d leºtá doporu ení konsorca W3C 1, zvlá²t pak jeho pracovní skupny XML Query WG, ale také aktvty tým rozvíjejících pod ISO a ANSI rela ní jazyk SQL. Dal²í významnou pr myslovou ncatvou je XML:DB 2, která se zabývá hlavn návrhem API k XML databázím. Prncpy jazyka XML jsou uvedeny v kaptole 1. Zahrnují syntax jazyka a jeden z moºných model XML dat Infoset, dále pak aplka ní rozhraní SAX, StAX a DOM umoº ující snaz²í prác s XML daty. V kaptole je také popsán prost edek pro denc struktury XML dokument jazyk DTD. Kaptola 2 je v nována podstatn sloºt j²ímu prost edku, neº je DTD, jazyku XML Schema (v aktuální verz 1.0), který slouºí podobnému ú elu, ov²em na mnohem vy²²í úrovn a s podstatn v t²ím moºnostm. V kaptole 3 vysv tlujeme základy t í d leºtých jazyk XML technologe. První z nch XPath (ve verz 1.0) je p íkladem jednoduchého dotazovacího jazyka nad XML daty, XPonter umoº uje odkazování mez XML dokumenty a XLnk zobec uje vazby mez webovým místy do prost edí, kde jsou místo HTML stránek XML dokumenty. Výklad pokro lých rys jazyka XML Schema je obsaºen kaptole 4. Jazyk transformací XSLT, dal²í z rodny XML jazyk, je popsán v kaptole 5. Vyvrcholení výkladu o XML p edstavuje z ejm kaptola 6, v novaná jazyku XQuery. Tento jazyk, jehoº sou ástí je mmo jné jazyk XPath 2.0, p edstavuje zatím nejv t²í o í²ek v technolog XML, nejv t²í výzkumné úslí dosaºené v jejím vývoj, zvlá²t pak z hledska efektvní mplementace jazyka. Následující rozsáhlá kaptola XML technologe

13 se v nuje XML databázím. Rozebírají se v ní tzv. natvní XML databáze a ukládání XML dat v rela ní databáz. Aktuální je také ntegrace XML dat a rela ních dat podle standardu SQL/XML. Dal²í kaptoly se zabývají tématy, která v dostupné lteratu e zatím nebývají p íl² prezentována. Kaptola 8 pojednává o kompres XML dat. Je z ejmé, ºe jde o d leºtou oblast technologe XML, která p spívá k efektvnost provozu XML dat, jak p p enosech, tak p dotazování. Konceptuální modelování XML dat je p edm tem kaptoly 9. Toto téma je dnes zvlá² aktuální v souvslost s aplkacem orentovaným na webové sluºby. Poslední kaptola 10 je zam ena na praktcké vyuºtí XML a jeho podporu v exstujících rela ních S BD. Následuje rejst ík umoº ující rychlej²í orentac v textu a seznam obsahující uºte né odkazy na dal²í relevantní lteraturu. Úvod 13

14

15 Kaptola 1 Prncpy formátu XML Formát XML denovalo konsorcum W3C jako formát pro p enos obecných dokument a dat. XML je zkratka pro extensble Markup Language, tj. roz² telný zna kovací jazyk [47]. Návrh XML vychází ze star²ího a obecn j²ího standardu SGML (Standard Generalzed Markup Language ISO 8879:1986 [2]). Poznamenejme, ºe ze standardu SGML vycházel formát dokument HTML (Hyper-Text Markup Language [116]). Sada zna ek formátu HTML je pevná a slouºí k vyjád ení prezenta ní podoby dokumentu. Naprot tomu v XML sada zna ek pevná není, ale m ºe být denována pro r zné sady dokument r zn. Dence sady zna ek m ºe být sou ástí dence XML dokumentu, m ºe být speckována odkazem, nebo m ºe být dohodnuta p edem. Zna ky mají tvar obecných závorek, nap.: <podps>josef</podps> Zna ky slouºí k ozna ení ur tých prvk ( ástí) dokumentu. Zna ky mají otevírací závorku (start-tag), nap. <podps>, a zavírací závorku (end-tag), nap. </podps>. Pokud je text mez závorkam prázdný, lze dvojc otevírací a zavírací závorky nahradt prázdným elementem (empty-element), v na²em p ípad nap. <podps/>. Obr. 1.1 P íklad neozna kované a ozna kované zprávy Uvaºme nap. hypotetckou zprávu na obrázku 1.1. Vyzna íme-l v této zpráv závorkam podps odesílatele, bude takový dokument lépe uchoptelný a bude jej moºno zpracovat programem. V XML m ºeme navíc stanovt, ºe dokument typu zpráva musí obsahovat adresu, oslovení, text, podps a dodatek. Tento poºadavek zapí²eme nap. pomocí nástroje DTD (Document Type Denton) následovn : Prncpy formátu XML 15

16 <!ELEMENT zpráva (adresa, oslovení, text, podps, dodatek)> Vlastní obsah kaºdé zprávy pak musí mít odpovídající tvar, nap.: <zpráva> <adresa>jan Ámos</adresa> <oslovení>ahoj!</oslovení> <text>pozdrav z í²e dv!</text> <podps>alenka</podps> <dodatek>nap²te m!</dodatek> </zpráva> Pomocí zna ek XML vyzna íme syntaktckou strukturu dokumentu. Sémantka zna ek an význam jejch obsahu nejsou pomocí XML denovány. Nap. pro vý²e zmín nou zprávu nevíme, co obsah zprávy znamená, nevíme, jak zprávu zpracovat to je v cí aplkací, které s dokumentem manpulují. Význam XML spo ívá v tom, ºe struktura dokumentu je známa, lze j kontrolovat a zpracovat obecným nástroj. Lbovolná aplkace s m ºe strukturu dokumentu zjstt a dle této struktury jej zpracovat nap. zjstt, kdo zprávu podepsal. Pot eba nezávslého formátu pro reprezentac a p enos obecných dokument je nesporná. Tato kaptola p edstavuje úvod, ve kterém bude popsán podrobn j formát XML. V následujících kaptolách se budeme zabývat nástroj, které tvo í rodnu XML formát a p edstavují základ technologe XML. 1.1 Formát XML XML je formát pro reprezentac a p enos obecných dokument. P návrhu XML se auto [47] z konsorca W3C ídl následujícím prncpy: formát XML musí být pouºtelný v rámc nternetu, formát XML by m l podporovat ²rokou ²kálu aplkací, formát XML musí být kompatblní s formátem SGML, musí být snadné vytvá et programy, které manpulují s dokumenty v XML, mnoºství varant XML by m lo být mnmální nejlépe ºádné a XML dokumenty by m ly být telné a pochoptelné pro lov ka. Na základ t chto prncp navrhl denc XML, která zahrnuje dv ást: denc, co to je XML dokument, denc program, které zpracovávají XML dokumenty XML procesor. 1.2 XML dokument XML dokument je ur tým zp sobem uspo ádaná posloupnost znak jsté abecedy. Implctn se p edpokládá Uncode kód ISO/IEC [3]. Na rozdíl od formátu HTML rozl²uje XML d sledn malá a velká písmena. Následující konstrukce proto není dob e vytvo ený XML dokument, nebo otevírací a zavírací závorka se l²í: 16 XML technologe

17 <Podps>... </podps> P pome me, ºe procesory HTML p pou²t jí obvykle voln j²í syntax. Koncové závorky lze asto vynechat, ve zna kách se nerozl²ují malá a velká písmena, prohlíºe obvykle zobrazí ne zcela korektní dokument, nap.: <HTML> <body>pozdrav z í²e dv!</body> </html> Zna ky XML mohou vyuºívat národní abecedu, obecn v²ak tento zp sob zna ení nelze doporu t, nebo ur té problémy m ºe zp sobt nap. r zné kódování e²tny apod. Následující ukázka lustruje pouºtí lokální abecedy ve zna kách: podle dence je to správn vytvo ený dokument, nemusí v²ak být vºdy dob e zpracován. <?xml verson="1.0" encodng="utf-8"?> <zpráva> <podps>alenka</podps> </zpráva> Fyzcky se XML dokument skládá z posloupnost prvk nazývaných entty. Fyzcká entta je²t není logcký element dokumentu. Z hledska procesoru XML m ºe kaºdá fyzcká entta obsahovat bu rozpoznatelná data, nebo nerozpoznatelná data. Nerozpoznatelná data mohou být textová nebo bnární, která se bu procesoru nepoda í nterpretovat jako znaky, nebo se jedná o data pro jnou aplkac. Rozpoznatelná data jsou sestavena ze znak zvolené abecedy a p edstavují bu znaková data nebo zna ky (markups). Zna ky vyzna ují logckou strukturu dokumentu a tím jeho rozloºení (layout). Dokument za íná enttou nazývanou ko en (root entty). Logcky se XML dokument skládá z prologu, deklarací, element, komentá a nstrukcí pro zpracování jným aplkacem. Logcké elementy jsou v dokumentu vyzna eny zna kam. Sada zna ek je obecn lbovolná, m ºe být ale p edepsána deklaracem. Deklarace nejsou povnné, pokud ale chceme strukturu dokumentu kontrolovat, musíme j deklaracem p edepsat. XML dokument je dob e vytvo en, pokud v²echny rozpoznatelné entty v dokumentu jsou správn vytvo eny a navíc, v²echny rozpoznatelné entty, na které exstují v dokumentu odkazy, jsou rovn º dob e vytvo eny. Kaºdá dvojce závorek musí být korektn spárována v rámc elementu a tyto dvojce musí být dob e vno eny do sebe závorky se nesmí k íºt. Z toho plyne, ºe dob e vytvo ený XML dokument má stromovou strukturu. Uvaºme jako p íklad jednoduchou faxovou zprávu: <?xml verson="1.0" encodng="utf-8"?> <fax> <odesílatel> <jméno>jan Ámos</jméno> < íslo> </ íslo> </odesílatel> <adresát> <jméno>karel Hynek</jméno> < íslo> </ íslo> </adresát> Prncpy formátu XML 17

18 <text>... </text> * </fax> XML poskytuje moºnost dence pouºtelné sady zna ek, denc logcké struktury a rozloºení dokumentu XML schéma dokumentu. Jednoduchým nástrojem na denc je dence typu dokumentu DTD (Document Type Denton). Nov j²ím a mocn j²ím prost edkem je jazyk XML Schema [122, 38], který bude probrán v kaptolách 2 a 4, kde budou zmín ny jné jazyky pro denc XML schématu. Kaºdý dob e vytvo ený XML dokument pak m ºe být navíc valdní, pokud spl uje omezení správnost (valdty constrants) daná speckací XML schématu. Valdta dokumentu proto vyºaduje ov ení prot denované speckac obsahu. Rozpoznatelné entty XML dokumentu jsou sestaveny ze znak. Implctní znakovou sadou je Uncode, kaºdý XML procesor proto musí být schopen akceptovat na vstupu Uncode zakódovaný pomocí kódování UTF-8, UTF-16, p íp. UTF-16LE, UTF-16BE. Rozl²ení mez t mto dv ma kódy by m lo být moºné tak, ºe dokument v UTF-16 musí za ínat #xfeff (znak kódovaný hexadecmální hodnotou Q budeme zna t #xq). Specálním zp sobem jsou zpracovány znaky mezera (#x20), tabulátor (#x9), nový ádek (#xa LINE FEED) a p echod na za átek ádku (#xd CARRIAGE RETURN), tj. bílé znaky (whte spaces). V na²í lokalt se pro komunkac se sv tem asto pouºívá UTF-8, který je kompatblní s kódem ASCII v tom smyslu, ºe obsahuje v²echny znaky ASCII a dal²í znaky jsou kódovány pomocí 24 byt. Uncode obsahuje v²echny znaky v²ech abeced. Pro e²tnu lze také pouºít kódování ISO nebo Wndows-1250, není v²ak jsté, zda toto kódování bude um t kaºdý XML procesor zpracovat. XML procesor je modul, který umí íst XML dokumenty a zp ístup uje jejch prvky aplkacím. XML procesor kontroluje, zda je dokument dob e vytvo en (well-formed). Poru²ení t chto pravdel p edstavuje fatální chybu, kterou musí XML procesor detekovat a hlást aplkac. Po detekc fatální chyby m ºe XML procesor poskytovat dal²í data aplkac, ale nesmí pokra ovat v normálním zpracování. XML procesor m ºe být valdující pak umí kontrolovat, zda je vstupní XML dokument valdní (vald) vzhledem k zadané speckac struktury. Valdující XML procesor musí navíc hlást neshodu s deklarovanou strukturou XML dokumentu Elementy a atrbuty XML dokument obsahuje jeden nebo více element, vymezených závorkam. Kaºdý element je dentkován jménem, které je uvedeno v závorkách omezujících element, nap. element osoba. Pokud element není prázdný, tvo í jeho obsah entty uzav ené mez otevírací a uzavírací závorkou. <osoba> Text tvo ící obsah elementu typu osoba. </osoba> Obsahem elementu m ºe být lbovolná posloupnost znakových dat, jných vno ených element, referencí (odkaz ) na jné entty, sekcí CDATA, nstrukcí pro zpracování jnou aplkací nebo komentá. Jednotlvé sloºky jsou popsány dále. Elementy mohou mít atrbuty, kterým jsou blíºe charakterzovány. Atrbuty se vkládají do otevírací závorky elementu ve form parametr zadaných pomocí klí ových slov. Kaºdá speckace atrbutu má jméno a hodnotu zapsuje se jako dvojce jméno="hodnota". Hodnota atrbutu musí být vºdy uvedena v uvozovkách nebo apostrofech. Formáln vzato se vºdy jedná o et zec znak, by je moºné j nterpretovat nap. jako celé íslo. Jº zmín nou faxovou zprávu m ºeme pomocí atrbut vyjád t nap. následovn : 18 XML technologe

19 <fax> <odesílatel jméno="jan Ámos" íslo=" ">... </odesílatel> <adresát jméno="karel Hynek" íslo=" ">... </adresát> <text>... </text> </fax> Prázdný element Prázdné elementy nemají ºádný obsah. Slouºí pro vyzna ení místa v dokumentu, nap. vyzna ení místa, kam se pozd j doplní n jaký prvek. Prázdný element m ºe mít atrbuty, které popsují jeho vlastnost nap. to m ºe být odkaz na objekt, který se má do daného místa vloºt. R zné formy zápsu prázdného elementu ukazují následující p íklady, kde první element ozna uje vloºený obrázek, zatímco druhý a t etí jsou alternatvní zápsy prázdného elementu vyzna ujícího místo, kam se má vloºt odd lovací ára (break). <IMG algn="left" src=" <br></br> <br/> Komentá e Komentá e se v XML dokumentu mohou vyskytovat kdekolv, ale nemohou být umíst ny ve zna kách. Mají své specální závorky <!- a ->, aby se daly odl²t od vlastního obsahu dokumentu. Komentá e se nemohou vno ovat. V komentá se nesmí vyskytovat et zec - (double-hyphen), nebo ten se pouºívá v komentá ových závorkách podle syntaxe: <!- Já jsem p íklad komentá e -> XML procesor m ºe umoºnt aplkac íst text komentá (obsah komentá ). Zna ky uvedené v t le komentá e se ov²em nterpretují jako komentá, nkolv jako ozna ení elementu. Ve následujícím komentá se proto text <p íklad> nenterpretuje jako otevírací závorka elementu p íklad, ale jako sou ást textu komentá e. <!- Zde bude uvedena defnce elementu <p íklad> -> Instrukce pro zpracování Dence XML dokumentu umoº uje, aby dokument obsahoval nstrukce, které mají být zpracovány jstou aplkací. Myslí se tím nstrukce pro zpracování jnou aplkací, neº je XML procesor. Takové ást se íká sekce nstrukcí (Processng Instructons PI) a pouºívají se pro n specální závorky se znakem `?'. Instrukce obsahuje náv ²tí (PITarget), kterým je dentkována aplkace, pro nº je ur ena. Z pochoptelných d vod to nesmí být jakákolv varanta et zce XML (ºádná kombnace malých a velkých písmen). Za náv ²tím m ºe být bílý znak a poté následuje text, který p edstavuje data pro danou aplkac. Následující nstrukce je nap. ur ena pro aplkac xql: Prncpy formátu XML 19

20 <?xql data pro jnou aplkac?> Obsah sekce nstrukcí není chápán jako sou ást XML dokumentu, je pouze p edán ke zpracování dané aplkac. Nap. p pojení stylu k dokumentu dosáhneme nstrukcí: <?xml-stylesheet href="styl.css" type="text/css"?> Sekce CDATA N kdy pot ebujeme do dokumentu vloºt blok textu, který by mohl být povaºován za zna ku. Pokud tomu chceme zamezt, pouºjeme specální sekc typu znaková data CDATA (Character DATA), která slouºí k ozna ení takových míst. Uvedeme-l v dokumentu text: <pozdrav>ahoj!</pozdrav> bude chápán jako element pozdrav s obsahem Ahoj!. Chceme-l, aby pozdrav v závorkách nebyl chápán jako zna ka, ale aby byl jako text sou ástí obsahu elementu, musíme pouºít konstrukc: <pozdrav>ahoj!</pozdrav> Pomocí sekce CDATA to zapí²eme snadn j jako: <![CDATA[ <pozdrav>ahoj!</pozdrav> ]]> Obecn má sekce CDATA tvar: <![CDATA[ text ]]> et zec ]]> se v t le sekce CDATA pochopteln nesmí vyskytovat. 1.3 Dence struktury dokumentu pomocí DTD Kaºdý dob e vytvo ený XML dokument musí za ínat prologem, za kterým následuje ko enový element dokumentu. Prologem se stanoví verze XML, kódování dokumentu a p ípadn poºadavky na strukturu dokumentu. V sou asnost jsou p ípustné verze 1.0 a 1.1, které se l²í zejména tím, ºe verze 1.1 respektuje zm ny v kódování Uncode a umoº uje voln j²í nterpretac jmen. Kaºdý XML dokument obsahuje jeden více element. Vºdy ov²em obsahuje práv jeden ko enový element, jehoº ºádná ást není obsaºena v ºádném jném elementu. Sou ástí dokumentu m ºe být d íve zmín ná sada komentá a nstrukcí pro jné aplkace. Prolog XML dokumentu za íná deklarací verze XML. Deklarace verze dokumentu má tvar, který p pomíná nstrukc pro aplkac xml: 20 XML technologe

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 Sazba zdrojových kód Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 1 Obsah 1 Základní prost edí verbatim 3 2 Balí ek listings 3 3 Sazba kódu z externího souboru 5 4 Téma Solarized 5 4.1 Solarized light.............................

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Pracovní balí ek. 2 - Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická aktivita Software pro synchronní ízení systém pro p esné polohování optických komponent Interní i.. RC201302

Více

Ergodické Markovské et zce

Ergodické Markovské et zce 1. b ezen 2013 Denice 1.1 Markovský et zec nazveme ergodickým, jestliºe z libovolného stavu m ºeme p ejít do jakéhokoliv libovolného stavu (ne nutn v jednom kroku). Denice 1.2 Markovský et zec nazveme

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Finalizace model ve Virtuální Staré Praze

Finalizace model ve Virtuální Staré Praze ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Semestrální projekt Finalizace model ve Virtuální Staré Praze Vojt ch šoha Vedoucí práce: prof. Ing. Ji í šára, CSc. Studijní

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací spole nosti SAT - AN CableNet & Multimedia s.r.o. 1. P edm t V²eobecných podmínek 1.1. V²eobecné podmínky poskytování ve

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008 LYX Adam Farnik V B - TU Ostrava Elektronické publikování, 2008 Osnova 1 Co je LYX? 2 Vlastnosti a nástroje Formatování textu Matematický reºim Dal²í moºnosti 3 Instalace 4 Zdroje WYSIWYM WYSIWYG prost

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Software pro ízení PMS a digitální rekonstrukci obrazu Interní i.. RC201301 Rok vydání: 2013 Interní identika ní íslo: RC201301 Autor: Mgr. Radek ƒelechovský, Ph.D. Vlastník: Univerzita

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech.

Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech. 167 Barvy v (X)HTML Standardy: Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech. 168 Barvy v (X)HTML dokumentu BARVY

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Jak ti v dci po ítají

Jak ti v dci po ítají Jak ti v dci po ítají Zden k ustr 5. 10. 2009 P ehled Superpo íta e Supercomputer: any of a class of extremely powerful computers (Encyclopedia Britanica) Zjevné e²ení, zejména p i: Úlohách s extrémnímy

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

ZÁPADOƒESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH V D KATEDRA MATEMATIKY. P edpov kurz akcií na krátké období. Bakalá ská práce

ZÁPADOƒESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH V D KATEDRA MATEMATIKY. P edpov kurz akcií na krátké období. Bakalá ská práce ZÁPADOƒESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH V D KATEDRA MATEMATIKY P edpov kurz akcií na krátké období Bakalá ská práce Plze, 213 Pavel Brom Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem bakalá skou práci vypracoval

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Novinky ze sv ta grid

Novinky ze sv ta grid Novinky ze sv ta grid Zden k ustr et al. CESNET 8. listopadu 2010 ƒást I Novinky v MetaCentru Zden k ustr et al. (CESNET) Novinky ze sv ta grid 8. listopadu 2010 2 / 17 MetaCentrum t ikrát Národní Gridová

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod. Robert korpil. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod. Robert korpil. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalá ská práce Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod Robert korpil Vedoucí práce: Ing. Petr

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více