Daně elektronicky!!! Předmluva. Jaro DŘ část druhá 247a Pokuta za. Program. Ing. Marek Piech: Daně elektronicky 11.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daně elektronicky!!! Předmluva. Jaro 2015. DŘ část druhá 247a Pokuta za. Program. Ing. Marek Piech: Daně elektronicky 11."

Transkript

1 Murphyho zákony: Předmluva Daně elektronicky!!! Mýliti se je lidské, ale něco dokonale zašmodrchat je možné jen s pomocí počítače Jaro 2015 Daňový řád, Část čtvrtá Následky porušení povinností při správě daní, 247a Ptejte se, prosím průběžně, hned. Nejde o žádná oficiální stanoviska KDP ČR, Prezidia apod. veškeré informace vycházejí z platných předpisů a zkušenosti, zejména z pozorování druhu Homo sapiens Teoreticko-právní úvod: novela DŘ od ; podání datovou schránkou; podání se zaručeným podpisem; 2. Praktická část: XML x PDF x a další formáty; daňové přiznání a jeho přílohy; účetní závěrka v PDF? rozsudek KS v Ostravě 22 A 47/2013 jak se vyhnout pokutě? platí to i pro sociální a zdravotní pojištění? plné moci elektronicky Program 3 247a Pokuta za (2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši Kč, pokudučinil podání podle 72 odst. 1 jinak než elektronicky, ačkoli byl povinen jej učinit elektronicky. (4) Správce daně kromě pokuty podle odstavce 2 uloží pokutu do Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní. Klíčové slovo je tedy elektronicky. Co to je elektronicky? Kde najdeme definici? Doslova jen v 42; zde elektronicky se rovná datovou schránkou!!! 4 1

2 2 zákona 227/2000 Sb. 2 písm. d) datovou zprávou elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na technických nosičích dat, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou, jakož i data uložená na technických nosičích ve formě datového souboru, zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu Datová zpráva je bezesporu elektronicky, a ve smyslu výše uvedené definice není omezena na konkrétní formát nebo konkrétní formu přenosu (prostě elektronickou cestou). Daně elektronicky!!! Jaro 2015 Daňový řád, Část druhá Obecná ustanovení o správě daní, Podání 70 Podání HLAVA VI ŘÍZENÍ A DALŠÍ POSTUPY Díl 1 Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech Daňový řád se snaží nenechat nikoho na pochybách o tom, že kromě řízení, se uskutečňují i relativně samostatné postupy, které lze aplikovat mimo řízení (např. v rámci vyhledávací činnosti), tak i jako součást nějakého probíhajícího řízení. Podání úkon, který směřuje ke správci daně (DS --> SD). Zásada skutečného obsahu, vpřípadě pochybností postup dle 74. Základní náležitosti podání (minimální rozsah): -kdo je činí pokud absentuje, jde o neodstranitelnou vadu, není koho vyzvat k nápravě, podání se odkládá; -čeho se týká věc, označení nebo identifikace daňového řízení, zdaňovacího období apod

3 -co se navrhuje požadavek DS na změnu stavu Podání Uvedené náležitosti rozhodně nejsou konečné a úplné, z charakteru věci plyne, že povinných náležitostí může být mnohem více (např. v podaném odvolání), mohou být vyžadovány jinými zákony nebo plynout z požadavku vydaného tiskopisu (formulářová podání - 72). Forma podání: písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou (není zde elektronicky, nikdo ovšem nepochybuje, že datovou zprávou je elektronicky a naopak!) Všechny formy jsou si rovny! 71 odst. 1 Podání datovou zprávou má tři možné způsoby, jak podání učinit, aby bylo perfektní, kvalifikované: a) podepsané uznávaným elektronickým podpisem identita podatele a neporušenost obsahu zprávy je zajištěna na zprávě samotné jejím podepsáním přenosová cesta tedy může být jakákoli; b) odeslané prostřednictvím datové schránky neporušenost zprávy a identitu odesílatele garantuje přenosová cesta zpráva tedy nemusí být podepsána; odst. 1 c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky zde vlastně není žádný přenos, neboť zprávu podatel činí prakticky přímo na vstupní portál příjemce, kterému prokazuje svoji totožnost údaji z datové schránky. SD zveřejní (viz odst. 4) nedoporučuji!!! U papírového podání se totožnosti věří a potvrzuje podpisem (srov. odst. 2), u protokolu se totožnost ví ( 60 odst. 3, písm. e)a 23DŘ) a potvrzuje rovněž podpisem. 71je tedy o přenosu podání (o přenosové cestě) Podání Podání, učiněná postupy podle odst. 1, jsou kvalifikovaná, neboť u nich je totožnost podatele garantována buď osobní účastí, nebo jeho el. podpisem, nebo jeho datovou schránkou. Odst. 3 - Datové zprávy bez ZAREP, nebo za použití jiných technik, které je SD způsobilý přijmout (viz 56 odst. 1 b) např. fax) je nutno potvrdit nebo opakovat do 5 dnů od podání způsobem dle odst. 1. Jde o obdobu 21 odst. 5 ZSDP. Nekvalifikované podání! Jiné techniky zrušili už i fax, léta odmítají Až jim to někdo hackne 12 3

4 71 Podání 72 Formulářová podání Registrační přihlášku a daňová přiznání (ŘDT a DDT) jen na formuláři MF nebo na shodném výstupu s tiskárny. Nikdy nikoho nezajímalo, jakou formou MF vydává tiskopisy. Nemá se to provádět např. vyhláškou? K tomu srov. např. 107 odst. 8 DŘ. Uvedenou lhůtu nelze prominout a navrátit, ale možná je možný (a nutný) postup podle 74? 13 Srov. např. vyhlášku min. spravedlnosti č. 323/2013 Sb., (formuláře pro zápis do OR), nebo vyhlášku MF č. 421/2012 Sb. (mimo jiné formulář JSD) Formulářová podání A kde MF vydání nového formuláře publikuje? Na www stránkách? A proč ne ve Finančním zpravodaji? A od kdy do kdy formulář platí? A kde to najdeme? Novinka!!! 72 odst. 2 Na tiskopisech a v přílohách lze požadovat jen nezbytné údaje!!! To je skvělé mohou se tedy lišit formuláře papírové od elektronických? v nich (ve formulářích) vyznačených přílohách může vůbec správce daně požadovat nějaké další přílohy nad rámec tiskopisu? Může občanovi uložit povinnost jen samotné poučení k formuláři? 72 Formulářová podání Odst. 3: Podání podle odst. 1 lze i datovou zprávou, ve formátu a struktuře zveřejněné SD (nikoli ministerstvem!) odeslanou dle 71odst.1nebo3. lze i = možnost, nikoli povinnost = lze jistě i v jiných formátech, které nejsou zveřejněny SD zveřejněné jak? A kdo je má vydávat? MF, GFŘ, aproč? správcem daně jegfř správcem daně? Srov. 10DŘ a 10odst.1písm.a)zákona č. 456/2011 Sb. Jde tedy o dobrovolné el. podání, a množství nejasností je obrovské

5 72 Formulářová podání Odst. 4: Podání podle odst. 1 je povinen datovou zprávou, ve formátu a struktuře zveřejněné SD odeslanou dle 71 odst. 1 ten, kdo má DS nebo audit, nebo jeho zástupce. datovou zprávou = nikoli elektronicky nikoli dle 71 odst. 3 zde napsáno jasně, (GFŘ na KOOV dalo slovní výjimku do konce roku 2015) jinak zůstávají pochybnosti stejně, jako u odst. 3 Je jasně dán okruh povinných osob, které musejí poslat datovou zprávu způsobem podle odst. 1. Struktura a formát je opět navodě. 73 Místo podání U příslušného SD, ale platí 75 postoupení, ovšem jen pro místně nepříslušné SD(a příslušné věcně)! Pozor, správcem daně není ÚP ( 6 zák. 300/2008 Sb., o DS)!!! Proto nedoporučuji činit jakákoli důležitější podání (ideálně jakákoli) na územní pracoviště. Zároveň platí ust. 35 odst. 2 DŘ - je lhůta zachována, je-li nejpozději poslední den lhůty učiněn úkon u nadřízeného SD S ohledem na ust. 5 odst. 1 a 7písm.a)zákona 456/2011 Sb. o FS ČR je nejblíže nadřízeným vždy OFŘ = nikdy neuděláme chybu, podáme-li cokoli na OFŘ Místo podání 74 Vady podání Techn. poznámka zrušili faxy, neberou Viz výše. Dat. zprávy se přijímají na TZSD a ISDS. Na požádání potvrdí příjem! ČasjenuTZSD,alecokdyžje lhůta na hodiny? Dispoziční zásada - možnost zpětvzetí podání dnes jen u podání, kterým se zahajuje řízení :-( Co dělat, pokud jde o povinné podání a chci jej vzít zpět? Patrně změnit o Jde o plnou obdobu ust. 21 odst. 8 ZSDP. Dva druhy vad, obecně formální nedostatky. SD vyzve. Co když to neudělá a neprojedná? Nečinnost? Povinné poučení o následcích všech následcích, nikoli jen těch dle odst. 3. Obvyklé čtyři konce výzvy: 1. Opravím dle pokynu a ve lhůtě = řádně avčas, s původní lhůtou podání. 2. Opravím, ale po lhůtě = nové podání dnem, kdy SD došlo. 20 5

6 74 Vady podání 3. Neodstraním nic, vůbec nereaguji neúčinné podání, řízení se nezastavuje, protože ani nezačalo běžet, věc se odkládá, SD nikoho neinformuje. 4. Odstraním, reaguji, jen SD to vidí opačně neúčinné podání, řízení se nezastavuje, protože ani nezačalo běžet, věc se odkládá. SD je ovšem povinen DS vyrozumět (do kdy???). Jaký bude další postup, co když si DS myslí, že vyhověl, že je všechno O.K., jak docílit stavu č. 1?Jdepřeci jen o subj. pocit SD (správní úvahu), je zde soudní přezkum? 21 Rozdíly Zásadní rozdíl PDF je obrázek, XML otevřená, volná data Pokud cestuje PDF, ideálně s elektronickým podpisem (nebo dokonce více podpisy!) je stále stejné, maximálně bude nečitelné, pak ale víme hned, že je někde chyba. 22 Rozdíly 31 Af 49/2012 XML chyba může být při tvorbě XML u odesílatele, při odesílání, při přenosu, při importu do EPO nebo ADIS, při editaci souboru úřední osobou!!! Následují dva příklady. Příklad č. 1 spor 31 Af 49/2012 KS Hradec Králové řízení bylo zahájeno udělením pokut za pozdní podání. Účetní vyexportovala z programu Pohoda XML soubor a poslala datovou schránkou. XML se nenačetlo, FÚ nevyměřil, po třech měsících paní volala, tak podali na papíře a FÚ vyměřil podle papíru. FÚ tvrdil, že nebylo podáno neboť měl (dle FÚ) poplatník podle 71odst.3DŘ opakovat do 5 dnů!!!

7 31 Af 49/ XML problémy Manipulace s obsahem XML problémy Příklad č.2, DPFO při úmrtí poplatníka v době, kdy ještě neexistuje formulář na r důkaz o tom, že si SD může v obsahu přiznání měnit naprosto cokoli!!!

8 29 30 Rozdíly XML tedy může být změněno jak neúmyslně, takúmyslně!!! Velmi snadné zneužití postačí jen např. přidat dvě nuly u základu daně (např. z ,00 na ), pak nezaplatit vypočtenou daň a po pár dnech je zahájena daňová exekuce. Poplatník nemá ani na daňového poradce ani advokáta, přijde o všechno. ADIS tedy zjevně nemá nikde nastaveno, že při jakékoli změně nahraných údajů se automaticky vystavuje PV a připouští se odvolání 31 Další součástí virtuální reality je Daňová informační schránka je opis přiznání opisem přiznání? 32 8

9 Rozdíly Rozdíly XML problémy XML problémy

10 Rozdíly Kdo jednou navykne systému EPO, je na něm zcela závislý a neumí se rozhlédnout, ani netuší, že by měl. Nemá žádnou kontrolu do chvíle, než přijde problém. Jakmile přijde problém, nemá žádné nezávislé možnosti, jak prokázat svoji pravdu, jedině potvrzení.p7s nebo.zfo. Kdo z Vás má archivována všechna potvrzení? Certifikáty (i u.zfo) propadnou po 5 letech nutno je ev. přerazítkovat. Rozdíl je u PDF patrný ihned, na prvý pohled, soudce nepotřebuje ani znalce na dekódování datové zprávy Doporučení 1. Všechno podávat datovou schránkou přenos je garantován třetí stranou. 2. Starat se o datové zprávy, a certifikáty archivovat!!! 3. Podávat v obou formátech XML jim udělá radost, PDF Vám dodá jistotu a klid. 4. Podávat v takovém případě průvodní dopis, že přednost má PDF vzor dopisu máte v podkladech. 5. Zejm. u důležitých přiznání vyžadovat platební výměr lzei předem, paušálně podle 140 odst. 3 DŘ viz rozsudek KS vostravě 22 Af 47/ máte v podkladech

11 Doporučení a závěr 41 Mimochodem zkušenost. XML mají vyměřeno cca o 3-4 dny dříve, než jim dojde PDF a průvodní dopis; často se po nějakém průvodním dopise a PDF nikdo ani nepídí, přece podání je vyřízeno! Nikdo neříká, že formát XML je snad špatně, žejsousním zásadní problémy nebo něco podobného. Jenže: není stanoven zákonným způsobem; je možno jej libovolně měnit bez vědomí poplatníků; je možno libovolně měnit obsah zaslaných dat; je velmi obtížný na skutečnou kontrolu nutnost mít SW nezávislý na EPO 42.. a co ostatní formáty? S ohledem na to, že pro daňové řízení není zákonem nařízeno používat nějaký konkrétní formát, je možné použít jakýkoli, který umí úřady v ČR přečíst. Které to jsou? Používáte-li datové schránky, pak věc řeší příloha č. 3 vyhlášky MV č. 194/2009 Sb.: a) pdf (Portable Document Format) b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) c) xml (Extensible Markup Language Document)* d) fo/zfo (602XML Filler dokument) e) html/htm (Hypertext Markup Language Document) 43.. a co ostatní formáty? f) odt (Open Document Text) g) ods (Open Document Spreadsheet) h) odp (Open Document Presentation) i) txt (prostý text) j) rtf (Rich Text Format) k) doc/docx (MS Word Document) l) xls/xslx (MS Excel Spreadsheet) m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation) n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) o) png (Portable Network Graphics) p) tif/tiff (Tagged Image File Format) q) gif (Graphics Interchange Format) 44 11

12 .. a co ostatní formáty? r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2) s) wav (Waveform Audio Format) t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3) u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů -EDI) w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile) y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8 z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document) 45 Přílohy k DP 72 Formulářová podání Další téma tedy mohou být přílohy v PDF? No,kdyžmůže být v PDF celé přiznání, proč by nemohly být přílohy. Ostatně EPO do XML importuje PDF e-přílohy! 72 odst. 2 DŘ: V tiskopisech a v nich vyznačených přílohách může vůbec správce daně požadovat nějaké další přílohy nad rámec tiskopisu? Může občanovi uložit povinnost jen samotné poučení k formuláři? 92 odst. 3 a 93 DŘ = dokazování je čistě v rukou daňového subjektu, jen on volí důkazní prostředky a zákon nijak neomezuje jejich použití. 46 Přílohy k DP 72 Formulářová podání Speciální ustanovení v ZDP např. 38k a 38l jsou výslovně a jen pro účely zúčtování daně u zaměstnavatele slovy: prokazuje poplatník plátci daně = lze je použít také ale ne jenom máme prostě volbu. Přikládání příloh je tedy dobrovolná činnost, která nám všem umožňuje pohodlnější život a berní správa toho využívá, až zneužívá. Doporučení přílohy zásadně v PDF. Pokud si je někdo načte také jako e-přílohu, prosím, to je jeho věc. Pozor na omezení velikosti datových zpráv u datových schránek10mb viz 5vyhl. MV č. 194/2009 Sb. Přílohy k DP 72 Formulářová podání Dotaz daňového poradce: S klientem mám smlouvu, že jen zpracuji daňové přiznání v prodlouženém termínu. Nechci mu za jeho účetnictví ručit (není to předmětem smlouvy). Mohu prostřednictvím datové schránky podat jen přiznání, bez příloh, ty by si podal klient sám? Odpověď. Aproč ne? Navíc, plná moc platila do Přiznání bylo podáno taky Protože nebylo úplné, komu pošle SD výzvu (řekněme )??? Jenom přímo DS a vady odstraní také DS osobně, že?

13 Účetní závěrka Publikace v OR Další problém je samotná účetní závěrka. Aby úč. jednotka nedostala pokutu podle 37 odst. 1 písm. g) zák. o účetnictví, (až 3% brutto aktiv), musí dle 21a zveřejnit účetní závěrku. Co je účetní závěrka praví 18 odst. 1 ZÚ = Účetní závěrka je nedílný celek atvoří ji R+V+P.. a dále odst. 2: a musí k ní být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Ovšem podle 22zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a 49 Účetní závěrka Publikace v OR a 18nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se mimo jiné upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, musí být listiny určené k zakládání do Sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, zaslány rejstříkovému soudu v elektronické podobě v datovém formátu Portable Document Format (PDF) viz https://or.justice.cz/ias/ui/specifikacesl Závěrka tedy buď v elektronické podobě rovnou (se ZAREP) nebo autorizovaně konvertovat Kdo to splňuje? 50 Účetní závěrka Přiložení k DP Bude na to KOOV. Mám za to, že pokud dodnes nikomu nevadilo, že v OR jsou jen obrázky závěrek, nikoli účetní závěrky, pak by mělo být úplně jedno, co a v jakém formátu se přiloží k účetní závěrce. Tedy osobně bych asi akceptoval nejen naskenovanou závěrku, ale i exportovanou do PDF (obrázků podpisů) atd. Stejně tak jakékoli ostatní přílohy. Vychází mi, že originály (třeba potvrzení o úrocích apod.) by v případě el. podání měly zůstat u toho, kdo podával. Ostatně, ivpředešlých letech nikdo nechtěl, aby se originály nosily na úřad 22 Af 21/2013 KS v Ostravě podání v PDF Více, než slova je konkrétní příklad máte jej v materiálech. Přiznání bylo dáno dobrovolně podle 72 odst. 3 DŘ. V podkladech naleznete žalobu, rozsudek i kasační stížnost žalovaného budu vděčný za každý nápad. V každém případě věc má nyní ve svých rukou NSS bude to sp. zn. 2 Afs 25/

14 Pokuty jak se jim vyhnout? Předně se vrátím do textu 247a a ke slůvku elektronicky. Musím tedy elektronicky, tedy ne na papíře Pohoda. Není zde nic o formátech, o přílohách, už vůbec ne o XML 123e zákona č. 582/1991 Sb.: Sociálka úplně stejný text (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32) učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo c) s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud orgán sociálního zabezpečení tuto možnost zajistil Sociálka úplně stejný text Sociálka úplně stejný text (2) Je-li podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit pouze a) v elektronické podobě zasláním na určenou elektronickou adresu podatelny orgánu sociálního zabezpečení nebo do určené datové schránky orgánu sociálního zabezpečení; podání nebo jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy, atove formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení. Nesplňuje-li podání nebo jiný úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán sociálního zabezpečení je povinen..je povinen upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon v elektronické podobě, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání nebo jinému úkonu nepřihlíží, nebo Písm. 2 dodán novelou tedy opět připuštěno písemně Souviselo také s JIM : b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li fyzickou nebo právnickou osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu

15 Sociálka úplně stejný text Zcela shodný pak je 162 zákona č. 187/2006 Sb. (o nemocenském pojištění). Uvedené předpisy platí od Snad ředitel ČSSZ (ale fakt nevím podle jaké kompetence) to prozatím zrušil, odložil Se zdravotními pojišťovnami problém nemáme, posíláme vpdf Plné moci elektronicky Plná moc je osvědčením o smlouvě, vydává ji zmocnitel, jako potvrzení pro třetí strany. Tedy, pokud by měla být elektronicky, musela by být a) podána s el. podpisem zmocnitele pak je jedno, jak se ke správci daně dostane (klidně i em, i když to moc nedoporučuji; b) podána správci daně z datové schránky zmocnitele; c) pokud byla na papíře, tak provedena autorizovaná konverze pak je jedno, z jaké datové schránky přijde. Opět dříve, na papíře, to nikdo nepoznal Plné moci elektronicky Doporučení: Vypovědět plnou moc, popř. udělit novou. Např. v 72 odst. 4: jeho zástupce. nebo v 136 odst. 2: je li příslušná plná moc. Existence zmocnění je zde zákonným znakem proto nedoporučuji různé kejkle s textem PM, texty PM typu je zmocněn jen pro podání přiznání do apod. Prostě případně: čas na dotazy Děkuji za pozornost 1. Podám DP do a zároveň vypovím PM. 2. a ev. podám novou PM

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě a jejich odesílání

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě a jejich odesílání Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě a jejich odesílání Obsah Část I. Obecná... 2 1. Úvod... 2 2. Související právní předpisy... 2 3. Kteří

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852 222 E-mail:

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK Základní informace Verze 3.0, červenec 2009 Provozovatelem systému ISDS je Zavádění egovernmentu v ČR spolufi nancuje www.datoveschranky.info infolinka: 270 005 200

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 337/1992 Sb Zákon o správě daní a poplatků Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce Zavedení a využití fomulářů při vedení obchodního rejstříku Bc. Michal Ahne Plzeň 2012 Západočeská

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení 4 1.1 Správní řízení 4 ČÁST A 2 5 1.2 Účastníci řízení 5 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů 5 1.2.2 Právní nástupnictví 6 1.3 Zastupování

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ Zákon daňový řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

Průvodce podnikáním v ČR

Průvodce podnikáním v ČR Průvodce podnikáním v ČR Autorky: Mgr. Daniela Musilová, partnerka, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář Ing. Gabriela Magsumová, daňová poradkyně Obsah Začínáme podnikat 1 Živnostenský list a IČ 1 Registrace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH 1. Zahájení správního řízení ve věci označení původu/zeměpisných označení 3 1.1 Podání ve věci 3 1.2 Forma podání 3 1.3 Doručování 3 1.4 Úkony průzkumového

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Chodov. Základní ustanovení

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Chodov. Základní ustanovení KNIHOVNÍ ŘÁD Městská knihovna Chodov Základní ustanovení čl. 1 1. Městská knihovna Chodov (dále též jen MK Chodov) je zřízena jako příspěvková organizace města Chodova Zřizovací listinou Městské knihovny

Více