P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015"

Transkript

1 P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok podverze 503 Změna Přenesené daňové povinnosti od pro zdaňovací období od jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12 obiloviny 13 kovy 14 mobilní telefony 15 integrované obvody 16 přenosná zařízení pro automatické zpracování dat 17 videoherní konzole Současný číselník kódů byl o tyto nové případy rozšířen podverze 502 Pouze Příspěvkové organizace - úprava účetní osnovy, Rozvahy, Podrozvahy a výkazů dle CSUIS od po nahrání upgrade 502 proveďte o osnova úprava řádky Rozvahy a výsledovky bude upravena i Podrozvaha o Rozvaha Státní Texty kopírování Bude upravena i Podrozvaha.. a dle Přechodných ustanovení vyhlášky upravte počáteční stavy u dotčených účtů - úprava Rozvahy, Podrozvahy a Osnovy je kompletní, bude nutno po ověření ještě dále upravit i struktury XML (podverze 503). U všech výstupů DPH do PDF a XML byly doplněny do názvu souborů na začátek i označení roku a měsíce příslušného hlášení DPH. Úprava Příkazů k úhradě - navýšení počtu položek na stránce - výměna položky IČO za Číslo dokladu Úprava Dokladu Faktury a Prodejky pro neplátce DPH objevoval se text 10% DPH Kniha I Vydané/Přijaté faktury rozšířena o filtr doklad od/do podverze 501 Úprava programu o 2. sníženou sazbu 10% pro všechny uživatele PKOMPLEX - číselníky rozvrh úprava osnovy doplnění účtů 2015

2 o osnova bude doplněna o 3 účty druhé snížené sazby NnO - 10% - 2.SNS - tuzemsko NnOK- 10% - 2.SNS tuzemsko (korekce) ZP - 10% - 2.SNS - tuzemsko - úprava Výkaznictví DPH, soupisů. automatiky a XML pro tuto sazbu - v případě nutnosti zabezpečit další účty DPH budou tyto dodány dodatečně Doplněny 2 Přílohy CSUIS pro Příspěvkové organizace - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Peněžní toky (Cash Flow) Obě přílohy jsou povinné pro organizace, které vedou účetnictví v Plném rozsahu. Hlavní kniha doplněna o 2 nové úlohy - odběratelské účty - dodavatelské účty Nový parametr Saldokonta - Tisk do PDF v případě, že je : o nastavená automatika - Tisk ihned po vystavení Vydané faktury a o tento parametr je nastaven na Ano je přesměrován tisk místo na LP do PDF o Používá se pro případ, kdy není třeba faktury tisknout, protože se budou posílat mailem ve formátu PDF P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok podverze 411 Změny v Přílohách CSUIS pro Příspěvkové organizace Příloha A.5 položka 3 Evidované daňové nedoplatky Důvodem změny metodiky i programu je upřesňující výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se kterým přicházejí postupně auditoři i kontrolní orgány. Tvrzení se opírá o ustanovení 18 odstavce 1, písmene c) zákona o účetnictví, z něhož, že v Příloze A.5., položce 3. má být promítnut pouze "nedoplatek" evidovaný u finančních orgánů. V příloze A.5. se tedy má zobrazit údaj o skutečnosti pouze v případě, kdy je účetní jednotka v prodlení s placením vůči finančnímu orgánu (je po splatnosti závazku - má nedoplatek). - Program po spuštění regenerace dat u plátců DPH odstraní z osnovy pro všechny účty 343.xxx příznak Evidované nedoplatky

3 - Dá se předpokládat, že dle nové metodiky nebudou mít PřO v drtivé většině tyto nedoplatky po splatnosti a proto ve sloupci Běžné bude 0. Sloupec Minulý musí zůstat i ve 4.Q shodný se 3.Q. Možné praktické řešení řádku 3 Nechat spočítat přílohu po staru a pak opravit hodnotu Běžné na nulu, ve výjimečných případech na skutečnou hodnotu zjištěnou manuálně z účetnictví. Anebo příznaky u všech dotčených účtů v osnově vymazat, aby výsledek ve sloupci Běžné byl nulový. Příloha C1/C2 Doplňující informace k položkám rozvahy- Zvýšení/snížení stavu transferů C1 i C2 vykazují v Běžné pouze obraty (ne stavy) za běžné účetní období. A to tak, že konečný stav těchto obratů, tedy u C1 je to DAL-MD, u C2 je to MD-DAL. Oba dva řádky se týkají účtu 403. Tímto způsobem fungoval výkaz ve verzi 409. Od , v rámci dokončení přechodu státní správy na nový CSUIS, je vysoce pravděpodobné, že všechny PřO budou přecházet a některé již přecházejí na systém nikoli Zjednodušeného rozsahu vedení účetnictví, ale Plného rozsahu. Díky této změně je nutné do Příloh implementovat další 2 Přílohy : - Přehled o peněžních tocích - Přehled o změnách vlastního kapitálu A právě Změny vlastního kapitálu zasahují i do Přílohy C1/C2, proto je nutné opět změnit systém, který byl nastaven právě ve verzi 409. Položka zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku a Položka snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku - musely být nahrazeny novými položkami, aby odrážely požadavky právě na Přehled o změnách vlastního kapitálu Při regeneraci dat se 301 transformuje na 321 a 302 na 325, je pak na uživateli, zda tyto úpravy ponechá v platnosti, anebo dále upraví. Pokud si porovnáte Přehled o změnách VK s Přílohou C1/C2, je tato příloha detailně rozepsána v oddíle III Přehledu a to v bodech 1 až 6. Přičemž : C1 obsahuje body (řádky) 1,2,3,4,6 C2 5 Těmto 6 bodům tím pádem odpovídá i 6 nových položek 321,322,323,324,326 (C1) a 325 (C2). Chcete-li počítat Přehled o změnách VK automaticky a zároveň i Přílohu C1/C2, musíte tedy tyto položky přiřadit účtům již podle této nové metodiky. Složený účetní doklad nová úloha

4 Na základě požadavků ČÚS byla zavedena pro PřO tato nová úloha. Její struktura je podobná Všeobecnému účetnímu dokladu. V hlavičce je možno nadefinovat účet a stranu (MD anebo DAL) a poté v řádcích rozepisovat pouze položky MD. DPH úprava Souhrnného hlášení a XML - již není třeba do účetní osnovy dodávat pro účty DPH příslušné kódy Souhrnného hlášení, program si je určí dle charakteru účtu DPH Úprava tisku Pokladních dokladů a VÚD ihned po nahrátí. Pokladna úprava řádku dokladu. Chybně se do řádku natahovalo datum účetního případu. Majetek upravena sestava Plán odpisů Do sestavy byl zařazen příznak odepisování jako poslední znak za tabulkou. B majetek bez odpisu X majetek byl odepsán minulé roky L majetek bude odepsán letos A majetek bude odepsán v dalších letech podverze pouze změny datových struktur podverze 409 DPH úprava Přiznání k DPH a XML - vložena možnost účtování a výkaznictví, kdy v rámci Přenesené daňové povinnosti byl pořízen majetek, jehož hodnotu je nutno uvést do speciálního řádku Přiznání. Byl přidán účet NnO základní sazba PDP majetek. Na tento účet bude nutno účtovat u VUD reverse charge nárok na odpočet. Účtovaná částka se objeví jak u řádku PDP, tak i u řádku 47 - Hodnota pořízeného majetku Úprava automatik Všeobecný účetní doklad, Vydaná/Přijatá faktura - formulář doplněn o položku Účetní období, aby bylo možno účtovat automatikou i do jiného, než nastaveného účetního období. Import bankovních výpisů rozšíření o Raiffeisen bank,a.s. Příspěvkové organizace upraven výpočet Přílohy C1/C2. Je ale nutno v osnově upravit (označit) účty, které do této přílohy spadají. Vždy se vypočte pouze 1. sloupec běžné, protože sloupec minulý je po celý rok stejný a bude od natahovat automaticky z výpočtu roku Majetek karta Drobného majetku doplněn účet pořízení při tisku karty podverze 408

5 Provedeny úpravy Protokolu o schválení roční závěrky pro PřO - počet jmen rozšířen na 12 osob - doplněno textové pole Identifikace průkazných účetních záznamů - upraveno XML podverze 407 Automatický tisk dokladů po nahrátí : Pokladní doklady, Všeobecný účetní doklad, Faktura Vydaná/Přijatá, Proformafaktura Pokud je parametr Speciálu automatika tisk na LP nastaven na A, pořízený doklad (poslední) je po výskoku z formuláře tisknut na tiskárnu. Ponechání VARS u importu z banky u nesaldokontních položek Pro případ identifikace platby na základě VARS u účtů, které nejsou saldokontní, byl do sestavy Banka sestavy DETAIL doplněn algoritmus, který ponechává VARS i u těchto účtů položek. Jedná se především u plateb za stravné, školní atd., kde každému žákovi je přiřazeno jednoznační identifikační číslo. Nový parametr Majetku - vymazat vyřazený (Drobný) majetek? - pokud je nastaven na A(no), pak v rámci roční závěrky se vymažou karty majetku, které byly v daném roce vyřazeny - jedná se o Dlouhodobý drobný majetek a Drobný majetek (DKP) Nové úlohy Drobného majetku - možnost hromadného označení majetku k vyřazení - následná možnost tisku ke schválení atd. rozšíření soupisů o tuto úlohu - možnost vyrušení karet na základě již označených karet - hromadné rušení karet je tedy nyní dvojí o původní bez předchozího označení k vyřazení o nové po o-značení k vyřazení Pokladní doklad možno v řádcích formuláře nahrávat jakékoli datumy, výhodné pro tzv. sumární měsíční doklady podverze 406 Zavedena nová úloha - Speciál Prostředí Průzkumník - klávesová zkratka ALT + M - uživatel může vytvořené PDF,XML, DBF atd. ovládat (kopírovat, číst,..) přímo z programu PKOMPLEX Uživatel položka i WWW rozšířena pro delší názvy.

6 Automatická tvorba dokladů Vydaná/Přijatá faktura, Všeobecný účetní doklad - možno nastavit nový parametr ve Speciálu automatika tisk na LP - pokud bude parametr Ano, po vytvoření dokladu bude probíhat ihned tisk na tiskárnu po zadání počtu výtisků - pokud klient na počet tisků zadá ESC, k tisku nedojde Štítky přijaté faktury - upraven tisk rozšířen popis text účtovaného řádku Účtová osnova nová sestava pro PřO - účty Hlavní a Hospodářské činnosti (osnova kontrolní) pro kontrolu Výsledovka Měsíční - rozšířena o sestavu na haléře, nejdříve se tisknou měsíce 1-6 na stránku, poté 7-12 plus součtový řádek Kompletní úprava všech formulářů - nabízejí se pouze ty účty z osnovy, které nejsou označeny jako N nenabízet - jedná se o obdobu číselníku dokladů Nenabízet řadu podverze 405 Změny pro PřO - úprava Příloh dle metodiky Vyhlášky export Příloh do XML dle Vyhlášky 410 Doplněna nová klávesová zkratka - ALT + S příkazy k úhradě Kompletní seznam klávesových zkratek nejdete - Speciál Příručka Klávesové zkratky podverze 404 Změny pro PřO - úprava osnovy dle metodiky roku 2014 (Vyhláška 410) - úprava Rozvahy, Výsledovky a Podrozvahy podverze 403 Samostatný příkaz k úhradě doplněn Protokol o exportu Protokol o schvalování účetní závěrky - doplněna položka pro výběr

7 o řádná uzávěrka R o mimořádná uzávěrka - M - doplněn o tisk na Monitor/Tiskárnu/PDF - počet jmen rozšířen na podverze 402 Úprava 2 kontrolních sestav (Účto Hlavní kontrolní sestava, Deník dokladů kontrolní) v případě, kdy nebylo účtováno na podrozvahové účty v jednom řádku. Sestavy hlásí pouze upozornění, nikoli chybu, protože v některých případech se v praxi opravdu může účtovat podrozvahový zápis na 2 řádky. Pouze pro Příspěvkové organizace - nový modul Protokol o schvalování účetní závěrky o nutno nejdříve nahrát v Výkazy - Přílohy Protokol o pote převést do XML o a poslat mailem příslušnému orgánu podverze 401 Úprava parametrů pro multiverze - speciál parametry doplněna 3. strana - možno upravit pro každou firmu, zda používá Zakázky, Spotřební daň anebo MTZ Číselník dokladů úpravy - vedle automatické tvorby nových řad dokladů pro nový rok je možno dále hromadně o rušit staré řady (starých roků) o označit staré řady (starých roků) příznakem Nenabízet Úprava Archivace dat na HOT line - základní úloha Archivace na HOT line pomocí poštovního klienta (Outlook, Outlook Expres, ) byla doplněna o Archivaci na web - pro ty, kteří tohoto poštovního klienta nepoužívají - program provede komprimaci dat a pomocí protokolu FTP a připojení k internetu zašle tato data na web multisoft.cz, Automatická tvorba dokladů konečná úprava - všeobecný účetní doklad, Faktura Vydaná/Přijatá - nyní je možno volit pro nový doklad také jinou řadu dokladů, než je originál - výhodné v případě tvorby dokladů v lednu nového roku, kdy chcete provést automatiku z dokladu starého roku, ale s řadou dokladů nového roku Převody majetku konečná úprava - odpovědná osoba, místnost, středisko - původní stav kompletní převod byl doplněn o výběr majetku k převodu o převáděný majetek je možno vybírat a přesunovat položku po položce - původní označení v menu Přečíslování bylo změněno na Převod

8 Plán účetních odpisů - systém vypočítá plán ke zvolenému roku, nicméně programu lze zadat jakýkoli rok, který se tiskne do hlavičky sestavy - tohoto lze využít v případě, kdy se odpisy za daný rok neliší od roku následujícího a je třeba předložit plán odpisů následujícího roku - výpočet bude vycházet z roku aktuálního, tisk roku dle zadání Ostatní - do bankovního dokladu přidána položka VARS DPH - úprava možnosti použít koeficient 0%, dříve zablokováno - z úlohy Tiskopis DPH byly do Období,parametry přesunuty položky o typ Přiznání o koeficient Pokladna, banka nabízení účtů v pokladní knize, bankovních výpisech - v účtové osnově je možnost nastavit A(no)/N(e) nabízení těchto účtů v knihách o pokladní kniha, soupisy o bankovní výpisy, bankovní doklad Import bankovních výpisů nabízení bank k importu - v Parametrech Importu možno nastavit : o která banka bude/nebude nabízena k importu stejného efektu se dosáhne tak, že se příslušná banka z těchto parametrů vyruší o zda se má importní soubor (GPC) po importu vymazat anebo ponechat - do seznamu bank pro import výpisů přidána nová banka o FIO banka struktura GPC o ERA banka struktura SLK Příkazy k úhradě kompletní úprava - původní stav o bylo možno vytvořit pouze 1 dávku za den o program dával dohromady do denní dávky jak příkazy ze závazků, tak i samostatné příkazy k úhradě - současný stav o je možno vytvořit až 99 denních dávek ze závazků i samostatných o názvy exportních souborů v sobě nesou automaticky číslo dávky, které si uživatel sám zadává do nahrávacího formuláře Příklad názvů exportních souborů bankovních příkazů původní stav KB13.KPC současný stav KB13_1.KPC (jedná se o dávku 1) o název exportního souboru ze Samostatných příkazů k úhradě obsahuje i písmeno S jako Samostatný Příklad názvů exportních souborů samostatných bankovních příkazů původní stav KB13.KPC současný stav KB13_S1.KPC (jedná se o dávku 1)

9 - zároveň bylo upraveno i menu Úpravy po vydání základní podverze 313: Neziskové organizace : - úprava Rozvahy chybně se součtoval HV do řádku 92, nyní je v řádku 91 - zarovnání textů v řádcích rozvahy Úprava menu - Speciál Download o Úloha Lock vložena do úlohy Update a z menu vypuštěna podverze 313 Příspěvkové organizace Byly upraveny exporty pro Výkazy zřizovatele výkaznictví AQE - upraveny počáteční stavy uzavřených let - upraveny datumy těchto počátečních stavů - nyní je možno exportovat jakékoli uzavřené roky Všechny organizace Rozšířeny možnosti při automatickém tisku podpisů na dokladech a štítcích, v tomto okamžiku již zcela upraveny doklady - příjmový / výdajový pokladní doklad - všeobecný účetní doklad - banka doklad (nová úloha od minulé verze) Další doklady a štítky (import mezd, opakované zápisy..) budeme řešit průběžně v dalších verzích a to i na základě Vašich připomínek a zkušeností z kontrol. Z tohoto důvodu byl upraven číselník dokladů : - rozšířen o další položku, takže nyní je struktura následující o Podnikatelé, Neziskové organizace Přijal/Vydal, Zaúčtoval, Schválil, Vystavil o Příspěvkové organizace Přijal/Vydal, Hlavní účetní, Správce rozpočtu, Příkazce operace - Jména u těchto funkcí rozšířena na 25 znaků, takže se natahují z číselníku osob v celé délce bez uřezávání o Proto je nezbytné, aby došlo k úpravě jmen v číselnících dokladů, projet jednotlivé doklady v Číselníky doklady v modu Oprava a systém si natáhne nezkrácená jména z příslušného číselníku podverze 312

10 Všechny organizace - do bankovních výpisů doplněna možnost tisku výpisu jako Dokladu. - zároveň umožněno nahrátí pořadového čísla banky do číselníku dokladů (výpisy) - upravena sestava Deník dokladů - souhrnný pro případy, kdy v některém období byl účet vymazán z osnovy a pak nedocházelo k natažení názvu účtu do sestavy Příspěvkové organizace Provedena kompletní revize tisku dokladů (štítků) a jednotlivých podpisů na nich, tj. - Příkazce operace, Správce rozpočtu, Hlavní účetní. Dokončena úprava pořízení, zařazení a odpisu drobného dlouhodobého majetku (DrDM) a Drobného majetku (DrM) pomocí 3 zápisů v jednom dokladu : 1) přijatá faktura 2) výdajový pokladní doklad Příklady : 1) Přijatá faktura účet DAL 321.xxxx (hlavička formuláře) 2) Výdajový pokladní doklad účet DAL 2xx.xxxx (řádek formuláře) Pro oba případy platí toto účtování : a. drobný dlouhodobý majetek i. MD 5xx + částka ii. MD 02x + částka iii. MD 08x - částka b. drobný majetek i. MD 5xx + částka ii. MD 90x + částka iii. MD částka Program nyní převádí označené zápisy ze strany MD na stranu DAL s plusovým znaménkem. Výhodou je fakt, že není třeba provádět zápisy II a III pomocí nového Všeobecného účetního dokladu, ale je možno je provést přímo na původním (pořizovacím) dokladu. Výsledovka Podniku rozšířena o možnost sloučené výsledovky, tj. sestava není rozdělena na Hospodářskou a Hlavní činnost, ale účty jsou seřazeny dle čísel účtů Výsledovka Rozpočet Doplněna o možnost Detail zobrazující účty, ze kterých je kalkulace tvořena Hmotný a nehmotný majetek Menu doplněno o položku Limity, pomocí které lze zrychleně nahrát limit, do kterého je možno majetek odepisovat a to :

11 o Manuálně o Automaticky - pro urychlení doplnění limitu a to Pevnou hodnotou (konstanta) Procentem ze vstupní ceny o Princip automatického doplňování limitu, který je nutno dodržet i při manuálním nahrávání U neodepisovaného majetku je limit roven Pořizovací ceně U majetku, kde zůstatková cena je nižší jako limit, bude limitem právě zůstatková cena U majetku, kde zůstatková cena je vyšší jako limit, bude limitem onen určený limit Zatím lze pouze hodnoty nahrávat, algoritmus pro odepisování do tohoto limitu bude implementován v další verzi!!! podverze 311 Přenesená daňová povinnost do automatik vložena možnost Odznačení původně označených přijatých faktur, které neměly vstupovat do PDP. Příkazy k úhradě doplněna možnost vstupu závazků označených K (platba kartou), I (Inkasem), T (Trvalým příkazem), aby i ony se nabízely do příkazu k úhradu. Této možnosti lze využít v případě, kdy z jakéhokoli důvodu neprojde platba K,I,T a je nutno závazek uhradit normálním Příkazem k úhradě. Export bankovních příkazů ve formátu GPC - upravena úloha tak, aby se export mohl provést ihned po vystavení příkazu k úhradě přímo z této úlohy Plátci DPH do číselníku Druhy pohybu doplněna položka DPH, která se natahuje do příslušného formuláře, pokud se druh pohybu použije (Pokladní doklad, Všeobecný účetní). Zaokrouhlování DPH na formulářích - zákon o DPH umožňuje dle par. 37 vypočtené DPH o nezaokrouhlit anebo o zaokrouhlit na celé Kč. - systém PKOMPLEX byl upraven tak, aby všechny výpočty DPH byly do formulářů převedeny bez zaokrouhlení. - zároveň byly zrušeny parametry Prodejky a Nákupky zaokrouhlování výsledné ceny, protože systém automaticky zaokrouhlí na celé Kč. PřO Přílohy Zřizovatel AQE (Mikulov, Hustopeče) - upraven export o položky Počátečního stavu podverze 310

12 Úprava importu bankovního výpisu Po importu bankovního výpisu se spustí sestava a po jejím ukončení se nově otevře formulář hlavičky výpisu v módu oprav na výpise (dokladu), který byl právě importován. Úprava automatické tvorby Vydané faktury, Přijaté Faktury Všeobecného účetního dokladu Po vytvoření automatického dokladu systém automaticky otevře příslušný nově vzniklý doklad na opravu. Pokud není třeba, lze vyskočit klasicky pomocí ESC. Saldokonto dodavatelů Upraveno pořadí třídění jako první dle důležitosti je třídění dle splatnosti, třídění dle firem je posunuto na další pozici. PřO Dlouhodobý majetek - účetní odpisy rozšířeny o skupinu 0 bez odpisu (pole U-skupina ) - sestava Plán odpisů rozšířena o položku Majetek nezařazený a Majetek bez odpisu - soupisy účetní filtrovací tabulka - Pokud chcete vybírat (filtrovat) i číslo odpisové skupiny, je nutno tuto skupinu zadat klasickými číslicemi (0-7), nikoli 0,I, VII Všechny organizace - majetek - Protokol o zařazení majetku upraven tiskopis o účetní skupinu odpisování a Popis - Karty Dlouhodobého Drobného a Drobného (DKP) majetku o Rozšířeny o pole Technický popis pro bližší popis majetku Zápis do pole stejné jako u Odpisovaného majetku Pomocí INS o Doplněny o možnost přeskakovat v modu oprav pomocí <F7> z položky název přímo do položky Popis Všechny organizace převod majetku - z místnosti do nové místnosti - ze střediska na nové středisko - od odpovědné osoby k jiné odpovědné osobě Do všech 3 typů majetku byla dodána úloha Přečíslování, která hromadně převede majetek z původních hodnot na hodnoty nové. Doporučujeme tyto úlohy spouštět tehdy, pokud nejsou v programu přihlášeni další uživatelé. Ostatní úpravy v upgrade - tisk vydaných faktur do PDF možnost rozdělení faktur od/do di jednotlivých PDF - spouštění automatiky Rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů MTZ - upraveno Bankovní účty (Číselníky) - formulář rozšířen o položku nabízet, která může nabývat hodnot o A(no) bankovní účet bude nabízen v systému (doklady, faktura) o N(e) nabízen nebude - uživatel tak může evidovat v systému i staré a nepoužívané bankovní účty, aniž by byly nabízeny do dokladů obdoba logiky číselných řad - při regeneraci dat se všechny bankovní účty označí jako A(no), je na uživateli, jak si číselník poté upraví

13 Úprava valutové pokladny - možnost účtování i s položkami DPH - následné úpravy tisku dokladů, pokladní knihy podverze 309 (nutno stáhnout zároveň i klíčový modul) Úprava tisku Deníku dokladů a Hlavní knihy v případě, kdy účet korekce (oprávky) měl obraty na straně MD tisk převeden na stranu DAL s obráceným znaménkem. Možno využít např. při pořízení drobného majetku přijatou fakturou se současným účtováním nákladů a oprávek přímo na této přijaté faktuře. Možnost sledování rozpočtu dle jednotlivých položek Pro sledování a vyhodnocování např. Rozpočtu Příspěvkových organizací z Obecních zdrojů je možno použít systému kalkulačních položek. - definování položek rozpočtu o Číselníky Kalkulace Kalkulace o u čísla a názvu rozpočtové položky možno definovat hodnotu v Kč např : položka 1 Elektrická energie Kč atd - přiřazení účtů k jednotlivým rozpočtovým položkám o Číselníky osnova oprava číslo účtu Vpravo dole číslo Kalkulace - kontrola přiřazení účtů k položkám rozpočtu o Číselníky kalkulace Rozvrh - Výsledná sestava o Výkazy - Výsledovka Rozpočet - Pozn: Číselník kalkulací přesunut ze záložky Zakázky do záložky Číselníky. Neziskové organizace - úprava účtové osnovy možno vedle Hospodářské činnosti nadefinovat i Správní činnost - úprava Výsledovky podniku doplněna Správní činnost Přijaté faktury - v hlavičce poslední pole vpravo (položka P ) představuje informaci, zda se má faktura nabízet/nenabízet do Příkazů k úhradě. A-nabízet, N-nenabízet platbu bude např. v hotovosti, zápočtem anebo již bylo zaplaceno. - nově je možno zadat i možnost o I - představuje Inkaso, tudíž svým obsahem naplňuje obsah položky N o T představuje Trvalý příkaz, tudíž naplňuje taktéž charakter N o K představuje platbu Kartou, tudíž naplňuje taktéž charakter N - v knize 1 u Přijatých faktur je pak možno zjistit v posledním sloupci sestavy, jaké položky mají jaké označení (A,N,I,T) - v saldu Závazků je možno zjistit podle symbolu umístěného mezi částkou a měnou o X na závazek již byl vytvořen programem Příkaz k úhradě o I závazek bude hrazen Inkasem z účtu o T závazek bude hrazen Trvalým příkazem

14 o K - závazek bude (byl) hrazen platební Kartou - v knize je možno tisknout poznámku (postaru) anebo může být tisk bez poznámky (úsporný tisk) Import Bankovních výpisů úprava - parametry Importu doplněny o položku Frekvence importu, která může nabývat pouze hodnot o D denní importy o M měsíční, popřípadě dekádní o na základě tohoto parametru se vybírá ze souboru GPC datum zaúčtování o po Regeneraci dat nutno tuto hodnotu doplnit do Parametrů importu banky!!!! Příspěvkové organizace sledování čerpání Nákladů z jiných zdrojů - doplněna možnost členění těchto nákladů na celkem až 9 skupin těchto podzdrojů - uživatel si členění definuje v Číselníky Organizace Jiné zdroje (1 až 9) - označení účtů těmito skupinami formulář účtové osnova rozšířen o tuto jednu položku, takže obecně bude platit, že J = J1 + + J9 - detail výkazů Výkazy Výsledovka Resortní (bude doděláno v další verzi) podverze 308 Pouze úprava algoritmů Saldokonta podverze 307 DPH úprava Nákupky pro účely záznamní povinnosti DIČ u Nároku na odpočet DPH rozšíření Soupisů DPH o sestavu bez kontrolních DIČ formulář Pokladna rozšířen o položku DIČ o pro případ výdajového PD s možností nahrát název firmy a DIČ dodavatele s vazbou na Záznamní povinnost (Soupisy DPH) o pokud není dodavatel zaveden v Adresáři, je možno z položky Firma pomocí TAB otevřít zkrácený Adresář, zapsat firmu do adresáře a poté pokračovat ve vyplňování pokladního dokladu formulář Všeobecný účetní doklad rozšířen stejným způsobem o položku DIČ Valutová pokladna o rozšířena o možnost účtování DPH při pohybu v cizích měnách Dlouhodobý Majetek - HaNM soupis Dle odpočtů nahrazen Soupis k 1.1. o tiskne vždy PS majetku k 1.1. příslušného roku Drobný dlouhodobý majetek ( DKP ) pro PřO - možnost doplnění účtu pořízení do majetku pro soulad s Podrozvahou o ručně majetek po majetku o automatikou Majetek DrHaNM Doplnění možnost hromadného doplnění Podrozvahového účtu

15 901.xxx Jiný drobný DNM 902.xxx Jiný drobný DHM 903.xxx Ostatní majetek předpokládá se, že hromadně bude označen 902.xxx a poté ručně upraveny karty na zbylé účty o v této souvislosti dále doplněny karty majetku o tisk účtu soupisy majetku o možnost výběru dle účtu soupisy majetku o možnost třídit dle účtu Import bankovních výpisů upraveny datumy pohybu (účtování) na vlastním účtu, v některých případech se přenášel do účetnictví datum odepsání z protiúčetu podverze 306 Pouze pro PřO - nová položka v Uživateli interní číslo organizace pro Výkaznictví GORDIC - úprava struktur XML pro výkaznictví CSUIS pro 1/ podverze 305 Úprava struktur pro Přílohy PřO - Výkaz E1 - Výkaz E2 Výsledovka úprava - měsíční výsledovka o možno použít i pro součtová střediska podverze 304 Všeobecný účetní doklad - nová úloha Automatika o vytvoří nový doklad (kopii) z existujícího, vhodné při tvorbě dokladů, které se opakují (měsíční odpisy, zaúčtování mezd, atd.) o uživatel může v řádcích měnit pouze částku a to zrychleně pomocí klávesy F7, kdy z položky Druh pohybu skočí na částku a z položky DPH na konec formuláře Úprava majetku - doplněna regenerace souborů všech typů majetku do úlohy Majetek Dlouhodobý HaNM účtování Odpisy účetní Zavedení/Rušení o doporučujeme spouštět před výpočtem/ rušením účetních i daňových odpisů - do Kontrolní sestavy majetku zahrnuty další kontroly na o duplicitu řádků (roků) v dokumentační části karty HaNM o chybějící řádky (roky) v dokumentační části karty HaNM

16 - oprava formuláře Majetek, kde při pořizování nového majetku bez odpisu docházelo k zacyklení programu na 1. položce na 2. straně formuláře Úprava PDF - tisky do PDF doplněny do Kontrolních sestav účetnictví - upraveny názvy PDF souborů především v saldokontu pohledávek a závazků - proformafaktura název souboru obsahuje číslo proformafaktury Výkaznictví PřO zřizovatel Mikulov, Hustopeče dokončeny úpravy exportů do kontrolních programů MÚ i v minulých období Upraven systém klávesových zkratek v menu pomocí ALT+ X - z důvodu záměn původních zkratek (písmen) Z a Y na CS/EN klávesnicích. Nově tedy: ALT + L závazky (dluhy) ALT + C zpracování (uzávěrkové, průběžné) Úprava DPH - Soupisy DPH nově možno : o tisknout i dle částek sestupně a vzestupně pro lepší vyhledávání položek. o vybírat (filtrovat) i podle kódů dokladů - PDP, JČS zavedena automatika Označení pro označení Přijatých faktur, aby se nenabízely pro Automatické zavedení do účetnictví o Důvody např. bylo nutno případ zúčtovat pomocí UUD - Opravena automatika pořízení zboží/služby - Doplnění automatiky Parametrů PDP a JČS o možnost použít u nadměrného odpočtu i účty s koeficientem Hlavní kniha nová úloha Inventarizace především pro PřO. Úprava textu Rozvahy C.III.3. Výsledek hospodaření minulých účetních období. - pro aktualizaci nutno spustit Rozvaha Státní výkaz Texty Kopírování - taktéž byl změněn název účtu 432 stejný text jako u Rozvahy Nová vazba u vydaných a přijatých faktur na kurzovní lístek, upraveno a sjednoceno : - pokud je účtování v cizí měně, musí být měna zavedena do Kurzovního lístku - kurz není nutno v Kurzovním lístku vyplňovat, pokud bude vyplněn, bude natažen do hlavičky VF/PF - zásadní úprava o v případě, kdy uživatel omylem nahraje do hlavičky chybnou měnu anebo chybný kurz a přitom nebude nahrán ještě ani jeden řádek, je možno v modu Opravy v hlavičce tyto položky upravit (změnit) o pokud již budou řádky (řádek) nahrány, má uživatel nyní 2 možnosti původní vystornovat celou fakturu a nahrát hlavičku i řádky správně nová vyrušit řádky (řádek) a poté pouze opravit hlavičku a řádky dohrát

17 podverze 303 (verze 302 pracovní přeskočena) - tisk Proformafaktury doplněn IBAN a SWIFT kód - oblast DPH o doplněn číselník prací a služeb Přenesené daňové povinnosti o další položky dle novelizace Zákona o DPH o úprava automatiky přenesené daňové povinnosti o úprava automatiky pořízení zboží a služeb z JČS pro zboží i pro služby vytvořeny samostatné parametry změna označení přijatých faktur JČS z původního J S služby Z zboží o upraven tiskopis pro Přiznání a Hlášení hlavička rozšířena o číslo územního pracoviště část údajů (měsíc, čtvrtletí a rok, kód období) přesunuta do nového formuláře Období pod Tiskopis upraveny všechny exporty DPH do XML o upraveny sestavy Záznamní povinnosti o DIČ u přijatých plnění - Majetek Inventární seznamy doplněn o 3 nové soupisy sestavy - Rozvaha 2012 o Doplněna o 2 nové řádky, po regeneraci dat je nutno upravit ještě - Do menu vrácena úloha - Číselníky rozvrh Aktivní o Sestava účtů, na které bylo v období účtováno Číselníky rozvrh úprava Řádky Rozvahy a Výsledovky Výkazy Rozvaha státní výkaz Texty podverze 301 DPH osnova - možnost doplnění účtů DPH 15% a 21% - do Vydané faktury přidána možnost označení typu faktury jako P - přenesená daňová povinnost - do Přijaté faktury přidána možnost označení typu faktury jako - P Přenesená daňová povinnost - J pořízení zboží a služeb z Jiného členského státu - tomu odpovídají i nově přidané knihy u Vydaných a Přijatých faktrur Automatické účtování Přenesené daňové povinnosti Tato automatika nahrazuje manuální dodanění a oddanění DPH pomocí speciálního Všeobecného účetního dokladu. Automatika tvorby PDP na se provádí na základě správně zadaných VF, PF a vyplněných parametrů - Výkazy DPH Přiznání Přenesená DP - zároveň je třeba vytvořit nový typ VÚD pro tuto automatiku v Číselníky - doklady Automatické účtování Reverse charges

18 Automatické účtování Reverse charge u Pořízení zboží a služeb z JČS opět nahrazuje manuální účtování pomocí VÚD, systém je analogický jako u PDP, pouze u PF je faktura označena místo P jako typ J Účetní osnova - osnova oprava/tisk po zadání 343 filtruje pouze 343 a skupiny DPH - do číselníku dokladů je možno vedle %DPH zadat i účet DPH Výdejka zásob - doplněna položka DPH-par.100 pro evidenci zásob, které byly použity pro reklamní účely - z tohoto důvodu rozšířeny soupisy DPH o tuto evidenci přesunutí číselníku Států z Výkazů DPH do Číselníků Organizace Menu programu uspořádání úloh: - vyřazeno menu Ostatní, jednotlivé úlohy přesunuty buď do Výkaznictví anebo Majetku - zrušeno - Odeslaná pošta, Kalendář,Převod Win operativa Zobrazení dokladů v PDF přímo z programu : - zatím pouze - Banka možnost zobrazení Výpisů v PDF přímo z programu - výpisy PDF je nutno uložit do složky, která je popsána v číselníku dokladů u příslušného kódu dokladu Osnova možnost zadat řádek kalkulace a pak vyjet Výsledovku kalkulační Obrat - možnost označení 6-kových účtů, které vstupují do obratu například pro účely DPH - regenerace doplní u 6 příznak Ano u PřO podle toho, jedná-li se o Hospodářskou činnost - Na toto označení navazuje sestava - Výkazy-Výsledovka-Obrat nutno zadat období od/do a měsíc, ke kterému (včetně) se obrat spočítá za posledních 12 měsíců Přílohy u Příspěvkových organizací - hromadný převod Příloh (JASU, CSUIS) do PDF do speciální složky - hromadný tisk Příloh na M/T - hromadný výpočet příloh Převod Počátečního stavu fondů - možnost vyjet sestavu před spuštěním automatiky k dokumentaci a kontrole Úprava archivace možnost zobrazení uložení archivovaných souborů Na hot line doplněno o identifikace posílajícího klienta

19 Majetek Automatické účtování o zařazení DHaNM upraveno při zavedení maže pouze a znovu zavádí pouze karty daného měsíce (dříve celého období) Automatická tvorba VF/PF z již vytvořené VF/PF - vytváří všechny typy VF/PF kromě VF/PF s automatickou výdejkou/příjemkou - vhodné pro opakovanou fakturaci - značné urychlení zápisů - zatím je možné pouze pro faktury, kde se částka položek nezmění Dotaz po tisku u všech tisků dokladů byl upraven dotaz - dříve Tisk na tiskárnu (N) - nyní - Tisk na tiskárnu (A) - je tedy nově přednastavena hodnota A(no) U všech automatik dodělány soupisy pro lepší identifikaci spuštění automatik. Uživatel hlavička sestav rozšířena na 2 řádky možno doplnit celý název organizace i s IČO atd. Tyto 2 řádky se pak tisknou jak na sestavy, tak i do hlaviček dokladů. Další úpravy - možnost zadávání účtu DPH 0% u bankovního výpisu s vazbou na výkaznictví DPH - možnost zadávání řádků kalkulace v účtové osnově u PřO - úprava a rozšíření sestavy Plány účetních odpisů (globál, detail, dle skupin) P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok podverze 248 Příspěvkové organizace výkaznictví pro Zřizovatele (město Mikulov) - úprava výkonů možnost nahrání Zdrojů financování Všechny organizace: - úprava Karty majetku (dlouhodobý HaN) pro evidenci účetních odpisů - úprava ostatních karet majetku - tisk podverze 247 Příspěvkové organizace - oprava exportu do JASU/MUZO Majetek - úprava Protokolu zařazení dlouhodobého majetku do užívání o chybná cena zařazení v případě zhodnocení majetku v roce zhodnocení o úprava podpisových záležitostí kdo schválil

20 podverze 246 Upozornění : Vzhledem ke zcela novým úpravám struktur a složek programu je nutno provést upgrade 2x po sobě, tj. postupovat následovně : - Speciál Download -Update - Speciál Download -Update - Regenerace dat Změny a aktualizace : - Upraven export příloh I,J,K pro PřO do PDF (docházelo k přepisování příloh) - Upraveno automatické zařazení DHaNIM o Ve formátu je pro zařazení nutno doplnit ještě Měsíc zařazení o Po spuštění automatiky se systém ptá nejen na Období, ale i na Měsíc, totéž u Rušení automatiky zařazení o Zařadí se majetek, u kterého je ve formuláři shodné období i měsíc o Systém tedy automaticky zařadí do účetnictví majetek pořízený během daného měsíce, na rozdíl od minulého způsobu, kdy provedl hromadné zařazení za celé účetní období - Účtová osnova tisk možnost vybrat i dle povahy účtu (O,D,P,V,S,F,N) - Výkony tisk možnost vybrat i dle povahy výkonu (R) - Střediska tisk - možnost vybrat i dle povahy střediska (S,R,P,N) - Exporty do XML aktualizovány následovně : V systému se vytváří tyto exporty do XML : o výkazy DPH přiznání DPH soubor : dph_priz_rrrr_mm souhrnné hlášení DPH soubor : dph_sh_rrrr_mm přenesená DP odběratel soubor : dph_pdp_o_rrrr_mm přenesená DP dodavatel soubor : dph_pdp_d_rrrr_mm o přílohy pro Příspěvkové organizace výsledovka soubor : vysledovka_rrrr_mm rozvaha soubor : rozvaha_rrrr_mm přílohy soubor : prilohy_rrrr_mm o kde rrrr označení roku a mm označení období - úprava identifikace klienta - Číselníky Organizace Uživatel o nutno doplnit Právní formu dle nového přidruženého číselníku - doplnění kontrol před převodem výkazů DPH do XML o které odhalí chybné vyplnění Tiskopisu DPH a hodnot v Uživateli.

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

3.část příručky - ostatní. 4D Konto

3.část příručky - ostatní. 4D Konto UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 3.část příručky - ostatní 4D Konto květen 2005 OBSAH 4. Ostatní 4.1. Firmy - adresy 4.1.1 Firmy 4.1.1.1 Vlastní firma - aktualizace 4.1.1.2 Adresář partnerů - založení firmy - aktualizace

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

MRP - Účetnictví + sklad

MRP - Účetnictví + sklad MRP - Soubor účetních agend MRP - Účetnictví + sklad P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o.

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o. Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Grafický návrh Ing.

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1 Úvod... 2 Instalace Paradox Engine 5.01 for Windows... 3 Instalace systému IES... 3 A) nová instalace... 4 B) upgrade z nižší verze... 4 C) upgrade současné verze (update) = přepis programových souborů...

Více

Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika

Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více