P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015"

Transkript

1 P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok podverze 503 Změna Přenesené daňové povinnosti od pro zdaňovací období od jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12 obiloviny 13 kovy 14 mobilní telefony 15 integrované obvody 16 přenosná zařízení pro automatické zpracování dat 17 videoherní konzole Současný číselník kódů byl o tyto nové případy rozšířen podverze 502 Pouze Příspěvkové organizace - úprava účetní osnovy, Rozvahy, Podrozvahy a výkazů dle CSUIS od po nahrání upgrade 502 proveďte o osnova úprava řádky Rozvahy a výsledovky bude upravena i Podrozvaha o Rozvaha Státní Texty kopírování Bude upravena i Podrozvaha.. a dle Přechodných ustanovení vyhlášky upravte počáteční stavy u dotčených účtů - úprava Rozvahy, Podrozvahy a Osnovy je kompletní, bude nutno po ověření ještě dále upravit i struktury XML (podverze 503). U všech výstupů DPH do PDF a XML byly doplněny do názvu souborů na začátek i označení roku a měsíce příslušného hlášení DPH. Úprava Příkazů k úhradě - navýšení počtu položek na stránce - výměna položky IČO za Číslo dokladu Úprava Dokladu Faktury a Prodejky pro neplátce DPH objevoval se text 10% DPH Kniha I Vydané/Přijaté faktury rozšířena o filtr doklad od/do podverze 501 Úprava programu o 2. sníženou sazbu 10% pro všechny uživatele PKOMPLEX - číselníky rozvrh úprava osnovy doplnění účtů 2015

2 o osnova bude doplněna o 3 účty druhé snížené sazby NnO - 10% - 2.SNS - tuzemsko NnOK- 10% - 2.SNS tuzemsko (korekce) ZP - 10% - 2.SNS - tuzemsko - úprava Výkaznictví DPH, soupisů. automatiky a XML pro tuto sazbu - v případě nutnosti zabezpečit další účty DPH budou tyto dodány dodatečně Doplněny 2 Přílohy CSUIS pro Příspěvkové organizace - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Peněžní toky (Cash Flow) Obě přílohy jsou povinné pro organizace, které vedou účetnictví v Plném rozsahu. Hlavní kniha doplněna o 2 nové úlohy - odběratelské účty - dodavatelské účty Nový parametr Saldokonta - Tisk do PDF v případě, že je : o nastavená automatika - Tisk ihned po vystavení Vydané faktury a o tento parametr je nastaven na Ano je přesměrován tisk místo na LP do PDF o Používá se pro případ, kdy není třeba faktury tisknout, protože se budou posílat mailem ve formátu PDF P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok podverze 411 Změny v Přílohách CSUIS pro Příspěvkové organizace Příloha A.5 položka 3 Evidované daňové nedoplatky Důvodem změny metodiky i programu je upřesňující výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se kterým přicházejí postupně auditoři i kontrolní orgány. Tvrzení se opírá o ustanovení 18 odstavce 1, písmene c) zákona o účetnictví, z něhož, že v Příloze A.5., položce 3. má být promítnut pouze "nedoplatek" evidovaný u finančních orgánů. V příloze A.5. se tedy má zobrazit údaj o skutečnosti pouze v případě, kdy je účetní jednotka v prodlení s placením vůči finančnímu orgánu (je po splatnosti závazku - má nedoplatek). - Program po spuštění regenerace dat u plátců DPH odstraní z osnovy pro všechny účty 343.xxx příznak Evidované nedoplatky

3 - Dá se předpokládat, že dle nové metodiky nebudou mít PřO v drtivé většině tyto nedoplatky po splatnosti a proto ve sloupci Běžné bude 0. Sloupec Minulý musí zůstat i ve 4.Q shodný se 3.Q. Možné praktické řešení řádku 3 Nechat spočítat přílohu po staru a pak opravit hodnotu Běžné na nulu, ve výjimečných případech na skutečnou hodnotu zjištěnou manuálně z účetnictví. Anebo příznaky u všech dotčených účtů v osnově vymazat, aby výsledek ve sloupci Běžné byl nulový. Příloha C1/C2 Doplňující informace k položkám rozvahy- Zvýšení/snížení stavu transferů C1 i C2 vykazují v Běžné pouze obraty (ne stavy) za běžné účetní období. A to tak, že konečný stav těchto obratů, tedy u C1 je to DAL-MD, u C2 je to MD-DAL. Oba dva řádky se týkají účtu 403. Tímto způsobem fungoval výkaz ve verzi 409. Od , v rámci dokončení přechodu státní správy na nový CSUIS, je vysoce pravděpodobné, že všechny PřO budou přecházet a některé již přecházejí na systém nikoli Zjednodušeného rozsahu vedení účetnictví, ale Plného rozsahu. Díky této změně je nutné do Příloh implementovat další 2 Přílohy : - Přehled o peněžních tocích - Přehled o změnách vlastního kapitálu A právě Změny vlastního kapitálu zasahují i do Přílohy C1/C2, proto je nutné opět změnit systém, který byl nastaven právě ve verzi 409. Položka zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku a Položka snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku - musely být nahrazeny novými položkami, aby odrážely požadavky právě na Přehled o změnách vlastního kapitálu Při regeneraci dat se 301 transformuje na 321 a 302 na 325, je pak na uživateli, zda tyto úpravy ponechá v platnosti, anebo dále upraví. Pokud si porovnáte Přehled o změnách VK s Přílohou C1/C2, je tato příloha detailně rozepsána v oddíle III Přehledu a to v bodech 1 až 6. Přičemž : C1 obsahuje body (řádky) 1,2,3,4,6 C2 5 Těmto 6 bodům tím pádem odpovídá i 6 nových položek 321,322,323,324,326 (C1) a 325 (C2). Chcete-li počítat Přehled o změnách VK automaticky a zároveň i Přílohu C1/C2, musíte tedy tyto položky přiřadit účtům již podle této nové metodiky. Složený účetní doklad nová úloha

4 Na základě požadavků ČÚS byla zavedena pro PřO tato nová úloha. Její struktura je podobná Všeobecnému účetnímu dokladu. V hlavičce je možno nadefinovat účet a stranu (MD anebo DAL) a poté v řádcích rozepisovat pouze položky MD. DPH úprava Souhrnného hlášení a XML - již není třeba do účetní osnovy dodávat pro účty DPH příslušné kódy Souhrnného hlášení, program si je určí dle charakteru účtu DPH Úprava tisku Pokladních dokladů a VÚD ihned po nahrátí. Pokladna úprava řádku dokladu. Chybně se do řádku natahovalo datum účetního případu. Majetek upravena sestava Plán odpisů Do sestavy byl zařazen příznak odepisování jako poslední znak za tabulkou. B majetek bez odpisu X majetek byl odepsán minulé roky L majetek bude odepsán letos A majetek bude odepsán v dalších letech podverze pouze změny datových struktur podverze 409 DPH úprava Přiznání k DPH a XML - vložena možnost účtování a výkaznictví, kdy v rámci Přenesené daňové povinnosti byl pořízen majetek, jehož hodnotu je nutno uvést do speciálního řádku Přiznání. Byl přidán účet NnO základní sazba PDP majetek. Na tento účet bude nutno účtovat u VUD reverse charge nárok na odpočet. Účtovaná částka se objeví jak u řádku PDP, tak i u řádku 47 - Hodnota pořízeného majetku Úprava automatik Všeobecný účetní doklad, Vydaná/Přijatá faktura - formulář doplněn o položku Účetní období, aby bylo možno účtovat automatikou i do jiného, než nastaveného účetního období. Import bankovních výpisů rozšíření o Raiffeisen bank,a.s. Příspěvkové organizace upraven výpočet Přílohy C1/C2. Je ale nutno v osnově upravit (označit) účty, které do této přílohy spadají. Vždy se vypočte pouze 1. sloupec běžné, protože sloupec minulý je po celý rok stejný a bude od natahovat automaticky z výpočtu roku Majetek karta Drobného majetku doplněn účet pořízení při tisku karty podverze 408

5 Provedeny úpravy Protokolu o schválení roční závěrky pro PřO - počet jmen rozšířen na 12 osob - doplněno textové pole Identifikace průkazných účetních záznamů - upraveno XML podverze 407 Automatický tisk dokladů po nahrátí : Pokladní doklady, Všeobecný účetní doklad, Faktura Vydaná/Přijatá, Proformafaktura Pokud je parametr Speciálu automatika tisk na LP nastaven na A, pořízený doklad (poslední) je po výskoku z formuláře tisknut na tiskárnu. Ponechání VARS u importu z banky u nesaldokontních položek Pro případ identifikace platby na základě VARS u účtů, které nejsou saldokontní, byl do sestavy Banka sestavy DETAIL doplněn algoritmus, který ponechává VARS i u těchto účtů položek. Jedná se především u plateb za stravné, školní atd., kde každému žákovi je přiřazeno jednoznační identifikační číslo. Nový parametr Majetku - vymazat vyřazený (Drobný) majetek? - pokud je nastaven na A(no), pak v rámci roční závěrky se vymažou karty majetku, které byly v daném roce vyřazeny - jedná se o Dlouhodobý drobný majetek a Drobný majetek (DKP) Nové úlohy Drobného majetku - možnost hromadného označení majetku k vyřazení - následná možnost tisku ke schválení atd. rozšíření soupisů o tuto úlohu - možnost vyrušení karet na základě již označených karet - hromadné rušení karet je tedy nyní dvojí o původní bez předchozího označení k vyřazení o nové po o-značení k vyřazení Pokladní doklad možno v řádcích formuláře nahrávat jakékoli datumy, výhodné pro tzv. sumární měsíční doklady podverze 406 Zavedena nová úloha - Speciál Prostředí Průzkumník - klávesová zkratka ALT + M - uživatel může vytvořené PDF,XML, DBF atd. ovládat (kopírovat, číst,..) přímo z programu PKOMPLEX Uživatel položka i WWW rozšířena pro delší názvy.

6 Automatická tvorba dokladů Vydaná/Přijatá faktura, Všeobecný účetní doklad - možno nastavit nový parametr ve Speciálu automatika tisk na LP - pokud bude parametr Ano, po vytvoření dokladu bude probíhat ihned tisk na tiskárnu po zadání počtu výtisků - pokud klient na počet tisků zadá ESC, k tisku nedojde Štítky přijaté faktury - upraven tisk rozšířen popis text účtovaného řádku Účtová osnova nová sestava pro PřO - účty Hlavní a Hospodářské činnosti (osnova kontrolní) pro kontrolu Výsledovka Měsíční - rozšířena o sestavu na haléře, nejdříve se tisknou měsíce 1-6 na stránku, poté 7-12 plus součtový řádek Kompletní úprava všech formulářů - nabízejí se pouze ty účty z osnovy, které nejsou označeny jako N nenabízet - jedná se o obdobu číselníku dokladů Nenabízet řadu podverze 405 Změny pro PřO - úprava Příloh dle metodiky Vyhlášky export Příloh do XML dle Vyhlášky 410 Doplněna nová klávesová zkratka - ALT + S příkazy k úhradě Kompletní seznam klávesových zkratek nejdete - Speciál Příručka Klávesové zkratky podverze 404 Změny pro PřO - úprava osnovy dle metodiky roku 2014 (Vyhláška 410) - úprava Rozvahy, Výsledovky a Podrozvahy podverze 403 Samostatný příkaz k úhradě doplněn Protokol o exportu Protokol o schvalování účetní závěrky - doplněna položka pro výběr

7 o řádná uzávěrka R o mimořádná uzávěrka - M - doplněn o tisk na Monitor/Tiskárnu/PDF - počet jmen rozšířen na podverze 402 Úprava 2 kontrolních sestav (Účto Hlavní kontrolní sestava, Deník dokladů kontrolní) v případě, kdy nebylo účtováno na podrozvahové účty v jednom řádku. Sestavy hlásí pouze upozornění, nikoli chybu, protože v některých případech se v praxi opravdu může účtovat podrozvahový zápis na 2 řádky. Pouze pro Příspěvkové organizace - nový modul Protokol o schvalování účetní závěrky o nutno nejdříve nahrát v Výkazy - Přílohy Protokol o pote převést do XML o a poslat mailem příslušnému orgánu podverze 401 Úprava parametrů pro multiverze - speciál parametry doplněna 3. strana - možno upravit pro každou firmu, zda používá Zakázky, Spotřební daň anebo MTZ Číselník dokladů úpravy - vedle automatické tvorby nových řad dokladů pro nový rok je možno dále hromadně o rušit staré řady (starých roků) o označit staré řady (starých roků) příznakem Nenabízet Úprava Archivace dat na HOT line - základní úloha Archivace na HOT line pomocí poštovního klienta (Outlook, Outlook Expres, ) byla doplněna o Archivaci na web - pro ty, kteří tohoto poštovního klienta nepoužívají - program provede komprimaci dat a pomocí protokolu FTP a připojení k internetu zašle tato data na web multisoft.cz, Automatická tvorba dokladů konečná úprava - všeobecný účetní doklad, Faktura Vydaná/Přijatá - nyní je možno volit pro nový doklad také jinou řadu dokladů, než je originál - výhodné v případě tvorby dokladů v lednu nového roku, kdy chcete provést automatiku z dokladu starého roku, ale s řadou dokladů nového roku Převody majetku konečná úprava - odpovědná osoba, místnost, středisko - původní stav kompletní převod byl doplněn o výběr majetku k převodu o převáděný majetek je možno vybírat a přesunovat položku po položce - původní označení v menu Přečíslování bylo změněno na Převod

8 Plán účetních odpisů - systém vypočítá plán ke zvolenému roku, nicméně programu lze zadat jakýkoli rok, který se tiskne do hlavičky sestavy - tohoto lze využít v případě, kdy se odpisy za daný rok neliší od roku následujícího a je třeba předložit plán odpisů následujícího roku - výpočet bude vycházet z roku aktuálního, tisk roku dle zadání Ostatní - do bankovního dokladu přidána položka VARS DPH - úprava možnosti použít koeficient 0%, dříve zablokováno - z úlohy Tiskopis DPH byly do Období,parametry přesunuty položky o typ Přiznání o koeficient Pokladna, banka nabízení účtů v pokladní knize, bankovních výpisech - v účtové osnově je možnost nastavit A(no)/N(e) nabízení těchto účtů v knihách o pokladní kniha, soupisy o bankovní výpisy, bankovní doklad Import bankovních výpisů nabízení bank k importu - v Parametrech Importu možno nastavit : o která banka bude/nebude nabízena k importu stejného efektu se dosáhne tak, že se příslušná banka z těchto parametrů vyruší o zda se má importní soubor (GPC) po importu vymazat anebo ponechat - do seznamu bank pro import výpisů přidána nová banka o FIO banka struktura GPC o ERA banka struktura SLK Příkazy k úhradě kompletní úprava - původní stav o bylo možno vytvořit pouze 1 dávku za den o program dával dohromady do denní dávky jak příkazy ze závazků, tak i samostatné příkazy k úhradě - současný stav o je možno vytvořit až 99 denních dávek ze závazků i samostatných o názvy exportních souborů v sobě nesou automaticky číslo dávky, které si uživatel sám zadává do nahrávacího formuláře Příklad názvů exportních souborů bankovních příkazů původní stav KB13.KPC současný stav KB13_1.KPC (jedná se o dávku 1) o název exportního souboru ze Samostatných příkazů k úhradě obsahuje i písmeno S jako Samostatný Příklad názvů exportních souborů samostatných bankovních příkazů původní stav KB13.KPC současný stav KB13_S1.KPC (jedná se o dávku 1)

9 - zároveň bylo upraveno i menu Úpravy po vydání základní podverze 313: Neziskové organizace : - úprava Rozvahy chybně se součtoval HV do řádku 92, nyní je v řádku 91 - zarovnání textů v řádcích rozvahy Úprava menu - Speciál Download o Úloha Lock vložena do úlohy Update a z menu vypuštěna podverze 313 Příspěvkové organizace Byly upraveny exporty pro Výkazy zřizovatele výkaznictví AQE - upraveny počáteční stavy uzavřených let - upraveny datumy těchto počátečních stavů - nyní je možno exportovat jakékoli uzavřené roky Všechny organizace Rozšířeny možnosti při automatickém tisku podpisů na dokladech a štítcích, v tomto okamžiku již zcela upraveny doklady - příjmový / výdajový pokladní doklad - všeobecný účetní doklad - banka doklad (nová úloha od minulé verze) Další doklady a štítky (import mezd, opakované zápisy..) budeme řešit průběžně v dalších verzích a to i na základě Vašich připomínek a zkušeností z kontrol. Z tohoto důvodu byl upraven číselník dokladů : - rozšířen o další položku, takže nyní je struktura následující o Podnikatelé, Neziskové organizace Přijal/Vydal, Zaúčtoval, Schválil, Vystavil o Příspěvkové organizace Přijal/Vydal, Hlavní účetní, Správce rozpočtu, Příkazce operace - Jména u těchto funkcí rozšířena na 25 znaků, takže se natahují z číselníku osob v celé délce bez uřezávání o Proto je nezbytné, aby došlo k úpravě jmen v číselnících dokladů, projet jednotlivé doklady v Číselníky doklady v modu Oprava a systém si natáhne nezkrácená jména z příslušného číselníku podverze 312

10 Všechny organizace - do bankovních výpisů doplněna možnost tisku výpisu jako Dokladu. - zároveň umožněno nahrátí pořadového čísla banky do číselníku dokladů (výpisy) - upravena sestava Deník dokladů - souhrnný pro případy, kdy v některém období byl účet vymazán z osnovy a pak nedocházelo k natažení názvu účtu do sestavy Příspěvkové organizace Provedena kompletní revize tisku dokladů (štítků) a jednotlivých podpisů na nich, tj. - Příkazce operace, Správce rozpočtu, Hlavní účetní. Dokončena úprava pořízení, zařazení a odpisu drobného dlouhodobého majetku (DrDM) a Drobného majetku (DrM) pomocí 3 zápisů v jednom dokladu : 1) přijatá faktura 2) výdajový pokladní doklad Příklady : 1) Přijatá faktura účet DAL 321.xxxx (hlavička formuláře) 2) Výdajový pokladní doklad účet DAL 2xx.xxxx (řádek formuláře) Pro oba případy platí toto účtování : a. drobný dlouhodobý majetek i. MD 5xx + částka ii. MD 02x + částka iii. MD 08x - částka b. drobný majetek i. MD 5xx + částka ii. MD 90x + částka iii. MD částka Program nyní převádí označené zápisy ze strany MD na stranu DAL s plusovým znaménkem. Výhodou je fakt, že není třeba provádět zápisy II a III pomocí nového Všeobecného účetního dokladu, ale je možno je provést přímo na původním (pořizovacím) dokladu. Výsledovka Podniku rozšířena o možnost sloučené výsledovky, tj. sestava není rozdělena na Hospodářskou a Hlavní činnost, ale účty jsou seřazeny dle čísel účtů Výsledovka Rozpočet Doplněna o možnost Detail zobrazující účty, ze kterých je kalkulace tvořena Hmotný a nehmotný majetek Menu doplněno o položku Limity, pomocí které lze zrychleně nahrát limit, do kterého je možno majetek odepisovat a to :

11 o Manuálně o Automaticky - pro urychlení doplnění limitu a to Pevnou hodnotou (konstanta) Procentem ze vstupní ceny o Princip automatického doplňování limitu, který je nutno dodržet i při manuálním nahrávání U neodepisovaného majetku je limit roven Pořizovací ceně U majetku, kde zůstatková cena je nižší jako limit, bude limitem právě zůstatková cena U majetku, kde zůstatková cena je vyšší jako limit, bude limitem onen určený limit Zatím lze pouze hodnoty nahrávat, algoritmus pro odepisování do tohoto limitu bude implementován v další verzi!!! podverze 311 Přenesená daňová povinnost do automatik vložena možnost Odznačení původně označených přijatých faktur, které neměly vstupovat do PDP. Příkazy k úhradě doplněna možnost vstupu závazků označených K (platba kartou), I (Inkasem), T (Trvalým příkazem), aby i ony se nabízely do příkazu k úhradu. Této možnosti lze využít v případě, kdy z jakéhokoli důvodu neprojde platba K,I,T a je nutno závazek uhradit normálním Příkazem k úhradě. Export bankovních příkazů ve formátu GPC - upravena úloha tak, aby se export mohl provést ihned po vystavení příkazu k úhradě přímo z této úlohy Plátci DPH do číselníku Druhy pohybu doplněna položka DPH, která se natahuje do příslušného formuláře, pokud se druh pohybu použije (Pokladní doklad, Všeobecný účetní). Zaokrouhlování DPH na formulářích - zákon o DPH umožňuje dle par. 37 vypočtené DPH o nezaokrouhlit anebo o zaokrouhlit na celé Kč. - systém PKOMPLEX byl upraven tak, aby všechny výpočty DPH byly do formulářů převedeny bez zaokrouhlení. - zároveň byly zrušeny parametry Prodejky a Nákupky zaokrouhlování výsledné ceny, protože systém automaticky zaokrouhlí na celé Kč. PřO Přílohy Zřizovatel AQE (Mikulov, Hustopeče) - upraven export o položky Počátečního stavu podverze 310

12 Úprava importu bankovního výpisu Po importu bankovního výpisu se spustí sestava a po jejím ukončení se nově otevře formulář hlavičky výpisu v módu oprav na výpise (dokladu), který byl právě importován. Úprava automatické tvorby Vydané faktury, Přijaté Faktury Všeobecného účetního dokladu Po vytvoření automatického dokladu systém automaticky otevře příslušný nově vzniklý doklad na opravu. Pokud není třeba, lze vyskočit klasicky pomocí ESC. Saldokonto dodavatelů Upraveno pořadí třídění jako první dle důležitosti je třídění dle splatnosti, třídění dle firem je posunuto na další pozici. PřO Dlouhodobý majetek - účetní odpisy rozšířeny o skupinu 0 bez odpisu (pole U-skupina ) - sestava Plán odpisů rozšířena o položku Majetek nezařazený a Majetek bez odpisu - soupisy účetní filtrovací tabulka - Pokud chcete vybírat (filtrovat) i číslo odpisové skupiny, je nutno tuto skupinu zadat klasickými číslicemi (0-7), nikoli 0,I, VII Všechny organizace - majetek - Protokol o zařazení majetku upraven tiskopis o účetní skupinu odpisování a Popis - Karty Dlouhodobého Drobného a Drobného (DKP) majetku o Rozšířeny o pole Technický popis pro bližší popis majetku Zápis do pole stejné jako u Odpisovaného majetku Pomocí INS o Doplněny o možnost přeskakovat v modu oprav pomocí <F7> z položky název přímo do položky Popis Všechny organizace převod majetku - z místnosti do nové místnosti - ze střediska na nové středisko - od odpovědné osoby k jiné odpovědné osobě Do všech 3 typů majetku byla dodána úloha Přečíslování, která hromadně převede majetek z původních hodnot na hodnoty nové. Doporučujeme tyto úlohy spouštět tehdy, pokud nejsou v programu přihlášeni další uživatelé. Ostatní úpravy v upgrade - tisk vydaných faktur do PDF možnost rozdělení faktur od/do di jednotlivých PDF - spouštění automatiky Rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů MTZ - upraveno Bankovní účty (Číselníky) - formulář rozšířen o položku nabízet, která může nabývat hodnot o A(no) bankovní účet bude nabízen v systému (doklady, faktura) o N(e) nabízen nebude - uživatel tak může evidovat v systému i staré a nepoužívané bankovní účty, aniž by byly nabízeny do dokladů obdoba logiky číselných řad - při regeneraci dat se všechny bankovní účty označí jako A(no), je na uživateli, jak si číselník poté upraví

13 Úprava valutové pokladny - možnost účtování i s položkami DPH - následné úpravy tisku dokladů, pokladní knihy podverze 309 (nutno stáhnout zároveň i klíčový modul) Úprava tisku Deníku dokladů a Hlavní knihy v případě, kdy účet korekce (oprávky) měl obraty na straně MD tisk převeden na stranu DAL s obráceným znaménkem. Možno využít např. při pořízení drobného majetku přijatou fakturou se současným účtováním nákladů a oprávek přímo na této přijaté faktuře. Možnost sledování rozpočtu dle jednotlivých položek Pro sledování a vyhodnocování např. Rozpočtu Příspěvkových organizací z Obecních zdrojů je možno použít systému kalkulačních položek. - definování položek rozpočtu o Číselníky Kalkulace Kalkulace o u čísla a názvu rozpočtové položky možno definovat hodnotu v Kč např : položka 1 Elektrická energie Kč atd - přiřazení účtů k jednotlivým rozpočtovým položkám o Číselníky osnova oprava číslo účtu Vpravo dole číslo Kalkulace - kontrola přiřazení účtů k položkám rozpočtu o Číselníky kalkulace Rozvrh - Výsledná sestava o Výkazy - Výsledovka Rozpočet - Pozn: Číselník kalkulací přesunut ze záložky Zakázky do záložky Číselníky. Neziskové organizace - úprava účtové osnovy možno vedle Hospodářské činnosti nadefinovat i Správní činnost - úprava Výsledovky podniku doplněna Správní činnost Přijaté faktury - v hlavičce poslední pole vpravo (položka P ) představuje informaci, zda se má faktura nabízet/nenabízet do Příkazů k úhradě. A-nabízet, N-nenabízet platbu bude např. v hotovosti, zápočtem anebo již bylo zaplaceno. - nově je možno zadat i možnost o I - představuje Inkaso, tudíž svým obsahem naplňuje obsah položky N o T představuje Trvalý příkaz, tudíž naplňuje taktéž charakter N o K představuje platbu Kartou, tudíž naplňuje taktéž charakter N - v knize 1 u Přijatých faktur je pak možno zjistit v posledním sloupci sestavy, jaké položky mají jaké označení (A,N,I,T) - v saldu Závazků je možno zjistit podle symbolu umístěného mezi částkou a měnou o X na závazek již byl vytvořen programem Příkaz k úhradě o I závazek bude hrazen Inkasem z účtu o T závazek bude hrazen Trvalým příkazem

14 o K - závazek bude (byl) hrazen platební Kartou - v knize je možno tisknout poznámku (postaru) anebo může být tisk bez poznámky (úsporný tisk) Import Bankovních výpisů úprava - parametry Importu doplněny o položku Frekvence importu, která může nabývat pouze hodnot o D denní importy o M měsíční, popřípadě dekádní o na základě tohoto parametru se vybírá ze souboru GPC datum zaúčtování o po Regeneraci dat nutno tuto hodnotu doplnit do Parametrů importu banky!!!! Příspěvkové organizace sledování čerpání Nákladů z jiných zdrojů - doplněna možnost členění těchto nákladů na celkem až 9 skupin těchto podzdrojů - uživatel si členění definuje v Číselníky Organizace Jiné zdroje (1 až 9) - označení účtů těmito skupinami formulář účtové osnova rozšířen o tuto jednu položku, takže obecně bude platit, že J = J1 + + J9 - detail výkazů Výkazy Výsledovka Resortní (bude doděláno v další verzi) podverze 308 Pouze úprava algoritmů Saldokonta podverze 307 DPH úprava Nákupky pro účely záznamní povinnosti DIČ u Nároku na odpočet DPH rozšíření Soupisů DPH o sestavu bez kontrolních DIČ formulář Pokladna rozšířen o položku DIČ o pro případ výdajového PD s možností nahrát název firmy a DIČ dodavatele s vazbou na Záznamní povinnost (Soupisy DPH) o pokud není dodavatel zaveden v Adresáři, je možno z položky Firma pomocí TAB otevřít zkrácený Adresář, zapsat firmu do adresáře a poté pokračovat ve vyplňování pokladního dokladu formulář Všeobecný účetní doklad rozšířen stejným způsobem o položku DIČ Valutová pokladna o rozšířena o možnost účtování DPH při pohybu v cizích měnách Dlouhodobý Majetek - HaNM soupis Dle odpočtů nahrazen Soupis k 1.1. o tiskne vždy PS majetku k 1.1. příslušného roku Drobný dlouhodobý majetek ( DKP ) pro PřO - možnost doplnění účtu pořízení do majetku pro soulad s Podrozvahou o ručně majetek po majetku o automatikou Majetek DrHaNM Doplnění možnost hromadného doplnění Podrozvahového účtu

15 901.xxx Jiný drobný DNM 902.xxx Jiný drobný DHM 903.xxx Ostatní majetek předpokládá se, že hromadně bude označen 902.xxx a poté ručně upraveny karty na zbylé účty o v této souvislosti dále doplněny karty majetku o tisk účtu soupisy majetku o možnost výběru dle účtu soupisy majetku o možnost třídit dle účtu Import bankovních výpisů upraveny datumy pohybu (účtování) na vlastním účtu, v některých případech se přenášel do účetnictví datum odepsání z protiúčetu podverze 306 Pouze pro PřO - nová položka v Uživateli interní číslo organizace pro Výkaznictví GORDIC - úprava struktur XML pro výkaznictví CSUIS pro 1/ podverze 305 Úprava struktur pro Přílohy PřO - Výkaz E1 - Výkaz E2 Výsledovka úprava - měsíční výsledovka o možno použít i pro součtová střediska podverze 304 Všeobecný účetní doklad - nová úloha Automatika o vytvoří nový doklad (kopii) z existujícího, vhodné při tvorbě dokladů, které se opakují (měsíční odpisy, zaúčtování mezd, atd.) o uživatel může v řádcích měnit pouze částku a to zrychleně pomocí klávesy F7, kdy z položky Druh pohybu skočí na částku a z položky DPH na konec formuláře Úprava majetku - doplněna regenerace souborů všech typů majetku do úlohy Majetek Dlouhodobý HaNM účtování Odpisy účetní Zavedení/Rušení o doporučujeme spouštět před výpočtem/ rušením účetních i daňových odpisů - do Kontrolní sestavy majetku zahrnuty další kontroly na o duplicitu řádků (roků) v dokumentační části karty HaNM o chybějící řádky (roky) v dokumentační části karty HaNM

16 - oprava formuláře Majetek, kde při pořizování nového majetku bez odpisu docházelo k zacyklení programu na 1. položce na 2. straně formuláře Úprava PDF - tisky do PDF doplněny do Kontrolních sestav účetnictví - upraveny názvy PDF souborů především v saldokontu pohledávek a závazků - proformafaktura název souboru obsahuje číslo proformafaktury Výkaznictví PřO zřizovatel Mikulov, Hustopeče dokončeny úpravy exportů do kontrolních programů MÚ i v minulých období Upraven systém klávesových zkratek v menu pomocí ALT+ X - z důvodu záměn původních zkratek (písmen) Z a Y na CS/EN klávesnicích. Nově tedy: ALT + L závazky (dluhy) ALT + C zpracování (uzávěrkové, průběžné) Úprava DPH - Soupisy DPH nově možno : o tisknout i dle částek sestupně a vzestupně pro lepší vyhledávání položek. o vybírat (filtrovat) i podle kódů dokladů - PDP, JČS zavedena automatika Označení pro označení Přijatých faktur, aby se nenabízely pro Automatické zavedení do účetnictví o Důvody např. bylo nutno případ zúčtovat pomocí UUD - Opravena automatika pořízení zboží/služby - Doplnění automatiky Parametrů PDP a JČS o možnost použít u nadměrného odpočtu i účty s koeficientem Hlavní kniha nová úloha Inventarizace především pro PřO. Úprava textu Rozvahy C.III.3. Výsledek hospodaření minulých účetních období. - pro aktualizaci nutno spustit Rozvaha Státní výkaz Texty Kopírování - taktéž byl změněn název účtu 432 stejný text jako u Rozvahy Nová vazba u vydaných a přijatých faktur na kurzovní lístek, upraveno a sjednoceno : - pokud je účtování v cizí měně, musí být měna zavedena do Kurzovního lístku - kurz není nutno v Kurzovním lístku vyplňovat, pokud bude vyplněn, bude natažen do hlavičky VF/PF - zásadní úprava o v případě, kdy uživatel omylem nahraje do hlavičky chybnou měnu anebo chybný kurz a přitom nebude nahrán ještě ani jeden řádek, je možno v modu Opravy v hlavičce tyto položky upravit (změnit) o pokud již budou řádky (řádek) nahrány, má uživatel nyní 2 možnosti původní vystornovat celou fakturu a nahrát hlavičku i řádky správně nová vyrušit řádky (řádek) a poté pouze opravit hlavičku a řádky dohrát

17 podverze 303 (verze 302 pracovní přeskočena) - tisk Proformafaktury doplněn IBAN a SWIFT kód - oblast DPH o doplněn číselník prací a služeb Přenesené daňové povinnosti o další položky dle novelizace Zákona o DPH o úprava automatiky přenesené daňové povinnosti o úprava automatiky pořízení zboží a služeb z JČS pro zboží i pro služby vytvořeny samostatné parametry změna označení přijatých faktur JČS z původního J S služby Z zboží o upraven tiskopis pro Přiznání a Hlášení hlavička rozšířena o číslo územního pracoviště část údajů (měsíc, čtvrtletí a rok, kód období) přesunuta do nového formuláře Období pod Tiskopis upraveny všechny exporty DPH do XML o upraveny sestavy Záznamní povinnosti o DIČ u přijatých plnění - Majetek Inventární seznamy doplněn o 3 nové soupisy sestavy - Rozvaha 2012 o Doplněna o 2 nové řádky, po regeneraci dat je nutno upravit ještě - Do menu vrácena úloha - Číselníky rozvrh Aktivní o Sestava účtů, na které bylo v období účtováno Číselníky rozvrh úprava Řádky Rozvahy a Výsledovky Výkazy Rozvaha státní výkaz Texty podverze 301 DPH osnova - možnost doplnění účtů DPH 15% a 21% - do Vydané faktury přidána možnost označení typu faktury jako P - přenesená daňová povinnost - do Přijaté faktury přidána možnost označení typu faktury jako - P Přenesená daňová povinnost - J pořízení zboží a služeb z Jiného členského státu - tomu odpovídají i nově přidané knihy u Vydaných a Přijatých faktrur Automatické účtování Přenesené daňové povinnosti Tato automatika nahrazuje manuální dodanění a oddanění DPH pomocí speciálního Všeobecného účetního dokladu. Automatika tvorby PDP na se provádí na základě správně zadaných VF, PF a vyplněných parametrů - Výkazy DPH Přiznání Přenesená DP - zároveň je třeba vytvořit nový typ VÚD pro tuto automatiku v Číselníky - doklady Automatické účtování Reverse charges

18 Automatické účtování Reverse charge u Pořízení zboží a služeb z JČS opět nahrazuje manuální účtování pomocí VÚD, systém je analogický jako u PDP, pouze u PF je faktura označena místo P jako typ J Účetní osnova - osnova oprava/tisk po zadání 343 filtruje pouze 343 a skupiny DPH - do číselníku dokladů je možno vedle %DPH zadat i účet DPH Výdejka zásob - doplněna položka DPH-par.100 pro evidenci zásob, které byly použity pro reklamní účely - z tohoto důvodu rozšířeny soupisy DPH o tuto evidenci přesunutí číselníku Států z Výkazů DPH do Číselníků Organizace Menu programu uspořádání úloh: - vyřazeno menu Ostatní, jednotlivé úlohy přesunuty buď do Výkaznictví anebo Majetku - zrušeno - Odeslaná pošta, Kalendář,Převod Win operativa Zobrazení dokladů v PDF přímo z programu : - zatím pouze - Banka možnost zobrazení Výpisů v PDF přímo z programu - výpisy PDF je nutno uložit do složky, která je popsána v číselníku dokladů u příslušného kódu dokladu Osnova možnost zadat řádek kalkulace a pak vyjet Výsledovku kalkulační Obrat - možnost označení 6-kových účtů, které vstupují do obratu například pro účely DPH - regenerace doplní u 6 příznak Ano u PřO podle toho, jedná-li se o Hospodářskou činnost - Na toto označení navazuje sestava - Výkazy-Výsledovka-Obrat nutno zadat období od/do a měsíc, ke kterému (včetně) se obrat spočítá za posledních 12 měsíců Přílohy u Příspěvkových organizací - hromadný převod Příloh (JASU, CSUIS) do PDF do speciální složky - hromadný tisk Příloh na M/T - hromadný výpočet příloh Převod Počátečního stavu fondů - možnost vyjet sestavu před spuštěním automatiky k dokumentaci a kontrole Úprava archivace možnost zobrazení uložení archivovaných souborů Na hot line doplněno o identifikace posílajícího klienta

19 Majetek Automatické účtování o zařazení DHaNM upraveno při zavedení maže pouze a znovu zavádí pouze karty daného měsíce (dříve celého období) Automatická tvorba VF/PF z již vytvořené VF/PF - vytváří všechny typy VF/PF kromě VF/PF s automatickou výdejkou/příjemkou - vhodné pro opakovanou fakturaci - značné urychlení zápisů - zatím je možné pouze pro faktury, kde se částka položek nezmění Dotaz po tisku u všech tisků dokladů byl upraven dotaz - dříve Tisk na tiskárnu (N) - nyní - Tisk na tiskárnu (A) - je tedy nově přednastavena hodnota A(no) U všech automatik dodělány soupisy pro lepší identifikaci spuštění automatik. Uživatel hlavička sestav rozšířena na 2 řádky možno doplnit celý název organizace i s IČO atd. Tyto 2 řádky se pak tisknou jak na sestavy, tak i do hlaviček dokladů. Další úpravy - možnost zadávání účtu DPH 0% u bankovního výpisu s vazbou na výkaznictví DPH - možnost zadávání řádků kalkulace v účtové osnově u PřO - úprava a rozšíření sestavy Plány účetních odpisů (globál, detail, dle skupin) P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok podverze 248 Příspěvkové organizace výkaznictví pro Zřizovatele (město Mikulov) - úprava výkonů možnost nahrání Zdrojů financování Všechny organizace: - úprava Karty majetku (dlouhodobý HaN) pro evidenci účetních odpisů - úprava ostatních karet majetku - tisk podverze 247 Příspěvkové organizace - oprava exportu do JASU/MUZO Majetek - úprava Protokolu zařazení dlouhodobého majetku do užívání o chybná cena zařazení v případě zhodnocení majetku v roce zhodnocení o úprava podpisových záležitostí kdo schválil

20 podverze 246 Upozornění : Vzhledem ke zcela novým úpravám struktur a složek programu je nutno provést upgrade 2x po sobě, tj. postupovat následovně : - Speciál Download -Update - Speciál Download -Update - Regenerace dat Změny a aktualizace : - Upraven export příloh I,J,K pro PřO do PDF (docházelo k přepisování příloh) - Upraveno automatické zařazení DHaNIM o Ve formátu je pro zařazení nutno doplnit ještě Měsíc zařazení o Po spuštění automatiky se systém ptá nejen na Období, ale i na Měsíc, totéž u Rušení automatiky zařazení o Zařadí se majetek, u kterého je ve formuláři shodné období i měsíc o Systém tedy automaticky zařadí do účetnictví majetek pořízený během daného měsíce, na rozdíl od minulého způsobu, kdy provedl hromadné zařazení za celé účetní období - Účtová osnova tisk možnost vybrat i dle povahy účtu (O,D,P,V,S,F,N) - Výkony tisk možnost vybrat i dle povahy výkonu (R) - Střediska tisk - možnost vybrat i dle povahy střediska (S,R,P,N) - Exporty do XML aktualizovány následovně : V systému se vytváří tyto exporty do XML : o výkazy DPH přiznání DPH soubor : dph_priz_rrrr_mm souhrnné hlášení DPH soubor : dph_sh_rrrr_mm přenesená DP odběratel soubor : dph_pdp_o_rrrr_mm přenesená DP dodavatel soubor : dph_pdp_d_rrrr_mm o přílohy pro Příspěvkové organizace výsledovka soubor : vysledovka_rrrr_mm rozvaha soubor : rozvaha_rrrr_mm přílohy soubor : prilohy_rrrr_mm o kde rrrr označení roku a mm označení období - úprava identifikace klienta - Číselníky Organizace Uživatel o nutno doplnit Právní formu dle nového přidruženého číselníku - doplnění kontrol před převodem výkazů DPH do XML o které odhalí chybné vyplnění Tiskopisu DPH a hodnot v Uživateli.

J-KOMPLEX. 22.04. 2015 - podverze 502. Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015

J-KOMPLEX. 22.04. 2015 - podverze 502. Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 J-KOMPLEX 22.04. 2015 - podverze 502 Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 - pro zdaňovací období od 1.4.2015 jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12 obiloviny 13 kovy 14 mobilní

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17 I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚČETNÍ METODIKA...II-2 Příjem zboží...ii-2 Výdej zboží...ii-2 Kontroly...II-3 Opravy...II-3 Speciality práce velkoskladu...ii-3 Výdej pod stav...ii-4 Výdej

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 (nově upravené vydání) 1) Legislativa Režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o DPH se použije v případě plnění pro jiného plátce

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 RPDP v DUEL 8 Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 1. Nastavení potřebných parametrů účtované firmy Agenda: Parametry firmy (Ctrl+H / Parametry firmy) Záložka Parametry firmy: hlavička

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ)

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ) Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) 1 Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové Stávající a očekávaná legislativa Roční účetní závěrka Výkaz Přehled o peněžních tocích Novinky verze 9.4.1 a související

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

CLIENT SERVERARCHITEKTURA

CLIENT SERVERARCHITEKTURA Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platné od 1.1.2016. Úpravy aplikace byly navrženy tak, aby kladly na

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Allegro release 2.01 ( do )

Allegro release 2.01 ( do ) Allegro release 2.01 (16.9.2016 do 7.10.2016) Účetnictví Účtování faktur Byly prohozeny vstupy datum zaúčtování a datum fakturace. Nyní se nejdříve zadává datum zaúčtování, podle kterého se přednastaví

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.04 + 2.05 (12.11.2016 do 23.12.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Položky k úhradě příští týden Nová aplikace pro dashboard počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní Účtování

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Účtový rozvrh. Organizační opatření

Účtový rozvrh. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Dokument nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Upgrade programu MARK leden 2014

Upgrade programu MARK leden 2014 Upgrade programu MARK leden 2014 Vážení uživatelé, posíláme Vám upgrade s úpravami pro zpracování účetní závěrky za rok 2013 a s některými dalšími úpravami. Postup instalace: Doporučujeme provést instalaci

Více

Allegro release 2.15 ( )

Allegro release 2.15 ( ) Allegro release 2.15 (25.4.2017 18.5.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Účtování faktur, finančních a interních dokladů Seznamy zaúčtovaných dokladů byly rozšířeny o možnost zobrazit i doklady

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení Implementation Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Consideration Blog Autor Jitka Urxová Datum Říjen 2015 Verze Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.72 V Přerově, 21. srpna 2012 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Platby - banky Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO

Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO 1 Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO Určeno: Příjemcům finančního příspěvku dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, IČ 63113074, při realizaci projektu Posilování

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč23.05

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2011 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 (PŘECHOD NA ÚČETNÍ ROK 2017) Str. 1 Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2016 a přechodem

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

HELIOS Fenix. Rozšířený PAP Asseco Solutions, a.s.

HELIOS Fenix. Rozšířený PAP Asseco Solutions, a.s. HELIOS Fenix Rozšířený PAP 2016 Asseco Solutions, a.s. 2016 Tento dokument je také uložen v sekci Dokumentace/ Ekonomika/ Metodický postup/ Rozšířený PAP na WIKI pro veřejnou správu. Rozšířený výkaz PAP

Více

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016 DUNA Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 únor 2016 Co si řekneme? Legislativa ke KH O co jde Jak to umí DUNA Příklady zápisu dokladů, běžné x méně obvyklé Na co si dát pozor 2 Legislativa ke Kontrolnímu

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) Účetní jednotka: Obec Rohatec Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec IČ: 488526 DIČ: CZ00488526 Směrnici vypracovala: Ing. Jarmila Gurská Účinnost směrnice:

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Evidence nákupu a prodeje cestovních služeb, použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností Vykazování DPH ve zvláštním režimu

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios.

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios. INVENTARIZACE ÚČTŮ Nesoulad mezi účetnictvím a saldem pohledávek (závazků) lze řešit ručním dohledáváním mezi dvěma sestavami knihou pohledávek (závazků) a např. položkovým deníkem. Dokladovou inventuru

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG ÚČETNICTVÍ U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení parametru:

Více