Chronická laterální instabilita hlezna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chronická laterální instabilita hlezna"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Chronická laterální instabilita hlezna Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.Lenka Beránková Vypracovala: Daniela Šlapáková Brno, 2008

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen literaturu uvedenou v seznamu literatury a souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Fakulty sportovních studií a zpřístupněna ke studijním účelům. 2

3 Poděkování : Děkuji Mgr. Lence Beránkové, Ph.D. za užitečnou metodickou pomoc, spolupráci a trpělivost, kterou se mnou měla. Dále bych ráda poděkovala Doc. MUDr. Luboši Hrazdírovi za jeho cenné rady a připomínky a na závěr MUDr. Andreji Bartesovi In memoriam, který mi velmi pomohl při hledání odborné literatury a byl vždy připraven zodpovědět každou moji otázku. 3

4 Obsah ÚVOD 6 1. ANATOMIE Kostra nohy Spojení kostí Svaly nohy Vazy hlezna 8 2. PORANĚNÍ HLEZNA Kontuze Poranění šlach Poranění kostí - zlomeniny Zlomeniny hlezenního kloubu Zlomeniny a luxace talu Poranění vazivového aparátu CHRONICKÁ INSTABILITA HLEZNA Mechanická instabilita hlezna Funkční instabilita hlezna Vyšetřovací metody Léčba Léčba mechanické instability Léčba funkční instability Cvičení na zpevnění hlezenního kloubu PREVENCE Pohybové aktivity Tejping Ortézy a bandáže PORANĚNÍ HLEZNA U STUDENTŮ FSpS Příprava výzkumného šetření Vyhodnocení otázek Shrnutí 37 ZÁVĚR 37 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 39 4

5 PŘÍLOHY 41 RESUMÉ 43 5

6 ÚVOD Úrazy kotníku patří k nejčastějším zraněním ve všech sportech vůbec. V nemocnicích se s těmito případy můžeme setkávat denně. A tam také často začínají obtíže, kterými se v této práci budeme zabývat.. Lhostejnost pacienta nebo špatná diagnóza lékaře a následná nedostatečná léčba jsou nejčastější příčiny vzniku chronické laterální instability hlezenního kloubu. Ta způsobuje nepříjemné bolesti, pocit nejistoty při chůzi i jakýkoliv dalších aktivitách a často končí i operací. Tato práce se proto bude výše zmíněnou problematikou zabývat a také v ní budeme popisovat, jak se problémům vyhnout zejména důkladnou prevencí a pokud už k úrazu došlo, jak by se měl pacient chovat aby nedošlo k chronickému poškození. Cílem práce je podat ucelený přehled o anatomii hlezenního kloubu se zaměřením na ligamentózní aparát a jeho nejčastější poranění. Dále se zaměřit na vysvětlení pojmu chronické laterální instability, příčin vzniku, vyšetřovacích metod, léčby a prevence. Cílem empirické části práce je za pomoci sociologického dotazníku osvětlit faktory vedoucí k chronické laterální instabilitě hlezna. Metodou která byla v této práci použita je analýza odborné literatury, článků v odborných lékařských časopisech a obsahu některých internetových stránek. V empirické části byla využita metody sociologického dotazníku. 6

7 1. ANATOMIE Kostra nohy Kostra nohy se skládá ze tří úseků, tvořených Kostmi zánártními tarzálními, ossa tarsi Kostmi nártními metatarzálními, ossa metatarsi Články prstů phalanges digitorum Ossa tarsi má sedm kostí a tvoří tarsus. Tarzální kosti jsou: hlezenní kost (talus), kost patní (calcaneus) mající na zadní straně hrbol (tuber calcanei), kost loďkovitá (os naviculare) na kterou nasedají směrem k prstům tři kosti klínové (os cuneiforme mediale, intermedium a laterale), které jsou proximálně spojeny s kostí loďkovitou. Sedmá je kost krychlová (os cuboideum) se žlábkem na chodidlové straně (sulcus ossis cuboidei). Kost hlezenní (talus), jakožto druhá největší kost, je spojena s kostmi bérce v místě proximálně mířící kladkovité kloubní plochy (trochlea tali). Dále má tři artikulační plošky umístěné kaudálním směrem k patní kosti. Základem kostní části podélné klenby nožní je pruh tibiální (vnitřní), který je tvořen hlezenní kostí, kostí loďkovitou a krychlovou až po první až třetí metatarz, a fibulární (vnější), který je tvořen kostí patní, krychlovou až ke čtvrtému a pátému metatarzu. Základem příčné klenby nožní je kost hlezenní, patní a kost krychlová se zevní klínovou kostí.[1,3] 1.2 Spojení kostí Klouby nohy jsou uloženy proximodistálně a těsně na sebe navazují v tomto pořadí: Kloub hlezenný articulatio talocruralis Připojuje bérec ke kostem nohy. Kloubní pouzdro je upnuto po okraji kloubních ploch, které tvoří dolní konec a vnitřní kotník tibie (malleolus medialis), a je zesíleno vazy. Zevní kotník tvoří zevní část kloubu na lýtkové kosti (malleolus radialis). Od obou kotníků jdou kaudálně silné boční kolaterální vazy ligamentum collaterale mediale a laterale na talus a calcaneus a v případě mediálního vazu i na navikulární kost. 7

8 Mezi spodní zadní ploškou talu a ploskami na patní kosti se nachází další kloub articulatio subtalaris, který je zpevněn talokalkaneárními vazy. Chopartův kloub je souhrnný název pro Art. Talocalcaneonavicularisc, což je kloub mezi caput tali a os naviculare a mezi střední a přední ploškou na spodině talu a kosti patní, a Art. Calcaneocuboidea nacházející se mezi kostí patní a krychlovou. Tyto části jsou pak spojeny pomocí vazů ligamentum talonaviculare, lig. calcaneonaviculare a calcaneocuboideum. Další klouby které navazují se nacházejí mezi kostí navikulární a klínovými kostmi. Všechny kosti kloubů jsou navzájem propojeny jak na hřbetní tak i na chodidlové straně kratšími tuhými vazy. Articulationes interphalanges jsou klouby typu kladkového mezi hlavičkami a bazemi prvního, druhého a třetího článku prstů. Všechny jsou spojeny kolaterálnimi vazy a z chodidlové strany plantárními vazy. Pro naše následující účely rozdělíme ještě hlezenní kloub na horní hlezenní kloub zde se stýkají tibie a talus a na dolní hlezenní kloub (art. subtalaris) ve kterém se stýkají kost hlezenní a patní. Pokud mluvíme o spojení kostí, je důležité také zmínit syndesmosis tibiofibularis což je pevné vazivové spojení pomocí dvou příčných vazů ligamentum tibiofiublare anterius a posterius v dolní části bércových kostí mezi přední a zadní plochou tibie a fibuly.. [1,3] 1.3 Svaly nohy Svaly nohy rozdělujeme na dorzální a plantární. Dorsální svaly Musculus extensor digitorum brevis začíná na dorzální straně kosti patní a upíná se do dorzální aponeurozy druhého až pátého prstu a to až na konečnou falangu. Jeho funkcí je extenze prstů. Musculus extensor hallucis brevis leží na mediální straně předchozího svalu a upíná se dorzální aponeurozou na konečný článek palce. Jeho funkcí je extenze palce. Plantární svaly svaly palce - m.abductor hallucis (abdukce palce), m.flexor hallucis brevis ( flexe palce), m.adductor hallucis ( addukce palce). svaly malíku - m.abductor digiti minimi (abdukce malíku), m.flexor digiti minimi (flexe malíku), m.oponens digiti minimi (opozice malíčku) 8

9 svaly středního plantárního prostoru chodidlo je kryto vazivovou membránou aponeurosis plantaris. Musculus fexor digitorum brevis srůstá s membránou. Jde od hrbolku patní kosti a jeho bříško se rozpadá na čtyři šlachy pro druhý až pátý prst. Přes otvory rozštěpených šlach prostupují na povrch šlachy m. flexor digitorum longus chiasma tendinum. Další svaly jsou m. quadratus plantae, musculi lumbricales, musculi interossei plantares et dorsales. [1,3] 1.4 Vazy (ligamenta) hlezna Pro naše další účely bychom se ještě v této anatomické části věnovali popisu nejdůležitějších laterálních ligament. Ligamenta hlezna mají vějířovité uspořádání a jsou z obou stran podpořeny dalším postranním vazem, což zajišťuje optimální stabilitu hlezna. Ligametum colaterale laterale toto ligamentum mající variabilní délku, šířku, tloušťu i průběh se obvykle rozděluje na tři díly: 1) Ligamentum talofibulare anterius ATFL začíná na přední straně distální fibuly a vede zepředu k úponu na collum talu a takto posiluje anterolaterální plochu kloubního pouzdra hlezenního kloubu. Pokud je noha v plantární flexi ATFL funguje jako kolaterální postranní vaz. 2) Ligamentum calcaneofibulare CFL začíná na vrcholu laterálního maleolu a vede k laterální straně kalkaneu. Tím je formulováno patro pouzdra peroneální šlachy (retinaculum musculorum fibularium superius). 3) Ligamentum talofibulare posterius PTFL vystupuje z laterálního maleolu distální fibuly směrem k zadnímu výběžku talu. Z těchto 3 ligament je nejsilnější. Ligamentum colaterale mediale (ligamentum deltoideum) dělíme na hlubokou a povrchovou část. Hluboké ligamenta mají zásadní význam pro stabilitu kloubu ve smyslu posunu tibie vůči talu. Jsou kratší a drobnější a vedou mezi tibiálním kotníkem a talem. Jeden z významných ligament, patřících do skupiny stabilizátorů hlezna je lig. Tibiotalare posterius, jdoucí k processus posterior tali a lig. Tibiotalare anterius směřující na collum tali. [1,10] 9

10 Funkce ligament Laterální ligamenta mají funkci stabilizační a to zejména hlezna nebo subtalárního kloubu. To závisí na pozici nohy např. při plantární flexi dochází k k napětí ATFL a uvolnění CFL, a u dorzální flexe naopak. ATFL je primární laterální stabilizátor hlezna ve všech pozicích ale nejvíce se projevuje při plantární flexi. Zabraňuje přílišnému předozadnímu posunu talu ve vztahu k fibule a tibii. CFL zabraňuje inverzi kalkanea vzhledem k fibule a je jeden z hlavních stabilizátorů hlezna v neutrální pozici až dorzální flexi. PTFL zabraňuje posunu nohy vůči bérci v dorzálním směru.[10,13] Morfologie ligament Kolaterální ligamenta hlezna mají typickou morfologii a strukturu, což nám může pomoci objasnit jejich chování při reakci na zátěž a v případě poranění. Ligamenta jsou tvořena kolagenovými vlákny, která jsou ohebná a pevná na tah, ale jejich pružné vlastnosti nejsou příliš velké. Pokud bychom chtěli kolagenové vlákno natáhnout, povedlo by se nám to pouze do 8 10% své délky. Obnova probíhá pomocí kolagenázy a to velmi dlouho. Pevnost a pružnost vláken vychází také z periodického pruhování (patrné pod mikroskopem), které je tvořeno střídáním molekul tropokolagenu a mikrofibril. Toto periodické pruhování se může změnit onemocněním nebo poraněním vaziva a také v důsledku stárnutí, kdy dochází k deformaci kolagenových vláken. Vlákno pak není tolik pevné a vykazuje nižší meze protažení. Z mechanických vlastností ke kterým dochází vlivem různých faktorů jako je stárnutí, imobilizace nebo poškození, můžeme poznamenat zejména zvýšení lineární tuhosti a snížení schopnosti napětí a maximálního zatížení. [10] 10

11 Obr. 1 Vazy laterální strany hlezenního kloubu Obr. 2 Vazy mediální strany hlezenního kloubu 11

12 2. PORANĚNÍ HLEZNA Nejčastější poranění hlezna Hlezenní kloub je typickým příkladem kloubu, ve kterém dochází k významné vzájemné spolupráce kostí, měkkých tkání a vazů. Pokud je kloub v neutrální pozici, je držen silnou kostní strukturou; se vzrůstající plantární flexí však kloubní omezení klesá a kloub je držen pomocí měkkých tkání a vazů. Proto je zejména v této pozici kloub nejvíce náchylný na poranění (nejčastěji špatný doskok či došlápnutí ve fázi, než se hlezenní kloub vrátí do neutrální pozice). [13,15] 2.1. Kontuze neboli pohmoždění - poranění měkkých částí kloubu charakteristické přítomností krevního výronu (hematomu) a bolestí. U tohoto typu poranění nedochází k poškození vazivového aparátu. - Projevuje se bolestivostí na dotek, obvykle mírným otokem a zarudnutím. - V prvních minutách je důležité chlazení postiženého kotníku (tím dojde ke zúžení kapilár a krevní výron tak nemusí být velký), poté je vhodná aplikace protizánětlivých mastí nebo gelů.[9,11,13] 2.2. Poranění šlach Akutní poranění šlach - u zdravé šlachy dochází k poranění pouze přímým kontaktem. Pokud je ale šlacha po opakovaných drobnějších poraněních, neboli mikrotraumatech, kdy se šlacha hojí méně kvalitní jizvou, může dojít i k úplnému přetržení i při běžné činnosti. V oblasti hlezna se nejčastěji jedná o poranění Achillovy šlachy. - Projevuje se bolestivostí, otokem, omezením nebo ztrátou hybnosti kloubu a někdy je i patrný defekt ve šlaše. 12

13 - Pokud dojde k úplnému přetržení šlachy, je nutné operační řešení (plastika) a poté fixace sádrovým obvazem nebo ortézou po dobu 5-7 týdnů. Pokud je šlacha pouze pohmožděna, je vhodné znehybnění na několik dní a podávání protizánětlivých léků. Chronické poranění šlach - k tomuto poranění dochází obvykle dlouhodobým přetěžováním šlachy nebo jejího úponu a tím vzniká chronický zánět. Při nepřiměřené sportovní zátěži to bývá nejčastěji zánět šlachových pochev tendovaginitis. Obvyklý je také zánět okolí Achillovy šlachy peritonitis Achillea. - Zánět šlachových pochev se projevuje otokem v oblasti šlachy, krepitací a omezením hybnosti. U Achillovy šlachy bývá pocit drhnutí, je přítomný otok a zduření šlachy. - Obvyklá je konzervativní léčba pomocí protizánětlivých léků a mastí, někdy se také mohou aplikovat injekce kortisonoidů s dlouhodobým efektem. U vážnějších stavů je nutné operativní řešení.[2,11] 2.3. Poranění kostí zlomeniny Zlomenina je definována jako porucha kontinuity kosti. Je zpravidla úplná (fraktura), ale může být i neúplná (fissura). Zlomeniny rozlišujeme na: Úrazové zlomeniny - Vznikají jednorázovým úrazovým násilí (násilí torzní, ohybové, kompresní, avulzní a střižné, nebo i kombinace). - Dle počtu úlomků můžeme dále dělit na dvou -,tří -,čtyřúlomkové a tříštivé. - Může také dojít k dislokaci, kterou hodnotíme vždy podle polohy periferního fragmentu proti centrálnímu fragmentu. Rozlišujeme je na dislokace ad latus (do strany), ad longitudinem (do délky), ad axim (úhlové), ad periferiam (rotační). - A dále podle repozice mluvíme o zlomeninách reponibilních a stabilních, reponibilních a nestabilních, ireponibilních. 13

14 - Příznaky úrazových zlomenin jsou deformace končetiny, patologická pohyblivost,krepitace úlomků, obvykle spojené s bolestí, otokem nebo výronem. - Léčba je závislá na míře poranění, obecně můžeme říci že zlomeniny se léčí buď konzervativně (dle principů Lorenze Böhlera repozice, retence, rehabilitace; nevýhoda dlouhodobé fixace), operativně (osteosyntézou), nebo funkčně konzervativně (aktivní postupná mobilizace bez pevného imobilizačního obvazu). Únavové zlomeniny - vznikají opakovaným přetěžováním skeletu při únavě svalové manžety, či nadměrným a opakovaným úsilím hypertrofické svalové manžety. - Příznaky bývají méně nápadné, častá je lokální bolest při zatížení bez otoku nebo hematomu. Následují bolesti klidové. - Léčba je konzervativní Patologické zlomeniny - vznikají na patologicky změněné kosti jen malým a někdy i netypickým násilím. Vlastní zlomenině předcházívá období neurčitých bolestí. U mladých lidí se nejčastěji setkáváme s kostními cystami a u starších bývá příčinou osteoporóza. - časté jsou také metastatické procesy u nádorů, které se projevují nejčastěji zlomeninou v místě metastázy. Méně časté jsou pak primární kostní tumory. - způsob léčení je individuální.[8,11,15] Zlomeniny hlezenního kloubu - mechanismus zranění je obvykle nepřímý, s přímými nárazy se moc nesetkáváme. Obvyklé jsou i otevření zlomeniny, protože hlezenní kloub není příliš chráněn měkkými tkáněmi. U zavřených zlomenin je problém s dislokovanými úlomky, které napínají kůži a hrozí pak její devitalizace. - U zlomenin se používala řada klasifikačních metod, v dnešní době je však nečastěji využívaná metoda dle Willenegger Webra. Ten rozlišuje zlomeniny dle rozsahu anatomické škody a RTG snímků na 3 základní typy, podle linie lomu 14

15 1. Typ A - Fibula je zlomena pod úrovní kloubní štěrbiny, lom je většinou příčný, syndesmóza intaktní. Pokud je zároveň zlomen i mediální kotník, mluvíme o zlomenině bimaleolární. 2. Typ B - Fibula je zlomena v úrovni štěrbiny lom bývá šikmý, syndesmóza je poraněna až v 80%. U tohoto typu je vždy poraněn deltový vaz nebo mediální kotník. 3. Typ C Fibula je zlomena nad úrovní kloubní štěrbiny, syndesmóza je roztržena. Je zlomen i mediální malolus a může být poraněna i zadní strana tibie (Volkmanův trojúhelník). Takto potom mluvíme o zlomenině trimaleolární. U tohoto typu může být fibula poraněna i poměrně vysoko a to až v proximální třetině, přičemž je roztržena nejen syndesmóza, ale i interosseální membrána. Je to tzv. Maissonneuova zlomenina - Zlomeniny B a C, u kterých dochází k rozestupu vidlice hlezna posuzujeme jako luxační. Talus bývá dislokován v rovině frontální ale i v sagitální. Vždy záleží na míře poranění ligament. - Do typu A zařazujeme obvykle izolované zlomeniny vnitřního kotníku, pokud nedošlo zároveň k ruptuře zevních postranních vazů. - V praxi se můžeme setkat i s přechody bi- a trimaleolárních zlomenin na zlomeniny pilonu. U tohoto typu zranění bývá odlomena i přední strana tibie. - Zlomeniny kotníku je důležité přesně reponovat, přičemž je zároveň léčen skelet i ligamenta. - Chceme dosáhnout obnovení správné délky a osy fibuly, rekonstrukce vidlice hlezenného kloubu, kongruence kloubní plochy, předejití insuficience vazů. - Toho můžeme docílit konzervativní léčbou (pouze u jednoduchých zlomenin s minimální nebo žádnou dislokací), která je složena z fixace sádrovým obvazem po odeznění otoku, zpravidla na dobu 6ti týdnů, přičemž je důležité nezatěžování končetiny v prvních 3 týdnech. Poté je vhodná ortéza a nezbytná rehabilitace. - Další možností je léčba operační (osteosyntéza), která je indikována u všech dislokovaných zlomenin. Operaci je vhodné provést co nejdříve po úrazu. Po operaci je zlomenina fixována na 3-4 týdny sádrovým obvazem a poté přichází na řadu postupná mobilizace hlezna a zátěž.[9,13,15] 15

16 Zlomeniny a luxace talu - nejvýznamnější funkční částí talu je jeho horní plocha, tvořící součást hlezenního kloubu; jeho poloha je zajištěna kloubním pouzdrem, vazy a fibulotalární vidlicí. - Úrazový mechanismus je nepřímy, je výsledkem násilí flekčně-extenčního, ke kterému dochází nejčastěji při nevyvážených doskocích a dopadech. Izolované zlomeniny nejsou moc časté. Zlomeniny těla spojené s dislokací, hodnotíme jako luxaci. Pokud dojde k izolované luxaci talu bez poranění skeletu, dojde zákonitě k roztržení ligamentózního aparátu, což je velkou raritou. - K diagnóze jsou nezbytné RTG snímky ve 2 projekcích, které nám pomohou odlišit zlomeninu talu od poranění distální tibie, kalkaneu nebo proximální řady tarzu. - Důležitá je urgentní repozice dislokovaných zlomenin, pokud je zlomenina bez dislokace, je možné začít s konzervativní léčbou. Tou je sádrová fixace na 8 týdnů a poté postupná mobilizace s využitím ortézy.[13,15] 2.4. Poranění vazivového aparátu hlezna - tento typ poranění je jedním z nejčastějších úrazů vůbec, ať už u sportovců či při běžných denních činnostech. Ligamentózní struktury hlezenního kloubu jsou rozděleny do 3 samostatných systémů vazy na tibiální a fibulární straně kloubu a vazy syndesmózy. Mohou být poraněny samostatně nebo jako součást zranění maleolárních struktur. - Nejčastějším úrazovým mechanismem je distorze hlezna. Charakteristické pro tento úrazový proces je to, že je důsledkem selhání adaptace tkání, dané jejich funkční připraveností ale zároveň se na něm podílejí také další faktory jako je věk, pohlaví, obezita, případně vadné stereotypy motoriky. - Při úrazovém ději dojde na krátkou dobu k oddálení kloubních ploch od sebe a k jejich opětovnému návratu do původního místa, přičemž může dojít k poranění kloubního pouzdra, vazů, drobných cév a dalších struktur. Někdy se mnohou vazy vytrhnout i s kostním úponem a úraz přechází ve zlomeninu. 16

17 - Máme 3 různé stupně poranění: 1. Lehká distorze (nebo také distenze) při níž dochází k natažení ligamenta bez hlubokého poranění kolagenních vláken. 2. Parciální ruptura - středně těžké poranění, při kterém dojde k částečnému natržení kolagenních vláken bez kompletní ruptury. 3. Totální ruptura těžké poranění s kompletní rupturou vazu. Distorze je obvykle pacienty subjektivně hodnocena co se bolesti týče hůře než zlomenina. Nejprve přichází velká bolest s omezením hybnosti v kloubu, poté narůstání otoku, výron krve a vznik krevní sraženiny dráždící nervová zakončení kloubního pouzdra, čímž přichází další vlna bolesti. Otok a krevní výron je zpočátku lokalizován kolem laterálního maleolu, později se však rozšiřuje kolem celého laterálního hlezna a nohy. Oblast výskytu tohoto otoku a hematomu nám může pomoci rychle určit k poranění kterého ligamena došlo. Nejčastěji se vyskytuje na ATFL (obvykle na jeho spojení s fibulou). Otok a hematom na CFL jsou obvykle lokalizované na spojení s kalkaneem. Pokud je oblast otoku a hematomu širší, může se jednat o mnohočetná zranění. Někdy je však velmi těžké rozsah určit, zejména pokud pacient příjde až po delší době od úrazu. Mechanismus distorzí - poranění hlezenního kloubu vniká nejčastěji: 1. addukcí + supinací + plantární flexí = inverzí, přičemž vzniká poranění CFL a ATFL, PTFL Obr. 3 Mechanismus poranění CFL dle Petersona a Renstorma 17

18 2. abdukcí + pronací + dorzální flexí = everzí, vzniká poranění lig. Deltoidea pod vnitřním kotníkem Obr. 4 Mechanismus poranění deltového vazu dle Petersona a Renstorma 3. rotací vznikají nejčastěji zlomeniny zevního kotníku, může však také dojít k poranění vazů pod mediálním kotníkem nebo jeho odlomení 4. flexí a extenzí nejčastěji luxace talu 5. vertikálně působené násilí vede k diastáze tibio-fibulární a k vražení talu mezi tibii a fibulu. - u terapie je metodou volby konzervativní léčení. U lehčích forem distorzí je důležité ledování, odlehčení, stažení elastickým obinadlem nebo použití ortézy. Můžeme také použít protizánětlivé masti nebo gely a derivancia (látky užívající se místně k zvýšenému prokrvení a urychlující průběh zánětu, zrychlují vstřebávání). - U těžší formy bez prokázané instability je důležité kloub v prvních 5-7 dnech zklidnit dorzální sádrovou dlahou a dle vývoje poté přiložit ortézu na další 2-3 týdny anebo cirkulární sádrový obvaz. 18

19 - U totálních ruptur může být indikováno operační léčení předního talofubulárního vazu. Celková doba léčení vychází zhruba stejně jako u konzervativní léčby. Pokud není vhodný léčebný koncept dodržen, výsledky léčení nejsou příznivé. Špatně se projeví přehlédnutí nestabilních poranění, nedostatečná imobilizace a předčasná zátěž. Důsledkem je pak chronická insuficience, zejména fibulotalárního a fibulokalkaneárního vazu, která vede k opakovaným distorzím. Vznikají pak chronické nestability, jejichž léčení je pak poměrně obtížnější a déletrvající. [ 2,10,11,13,14,15] 3. Chronická laterální instabilita hlezna Jak už jsme zmínili, k chronické laterální instabilitě hlezna dochází nejčastěji vlivem těžkého úrazu, s přetržením vazivových struktur, nebo nesprávně vedené léčby po předchozím úrazu nebo dokonce po opakovaných úrazech. Chronickou laterální instabilitu můžeme rozdělit na Mechanickou Funkční 3.1. Mechanická laterální instabilita je způsobena nedostatečností pasivních stabilizátorů hlezna a jejímu určení pomáhají klinické testy (anterior drawer test a talar tilt test, popsané později). Pohyblivost kotníku je mimo fyziologický rozsah pohybu; někdy je tato instabilita také nazývána jako patologická ligamentózní laxicita. Nicméně u čistě mechanické instability je zřídka důvod k pozdějšímu rozvoji symptomů Funkční laterální instabililta je popisována jako subjektivní pocit podklesnutí končetiny ( giving way ) nebo nestability při fyzické aktivitě, nebo i běžných denních činnostech, způsobená 19

20 opakovanými inverzními zraněními, či u některých lidí s distorzí hlezna v anamnéze. K této distorzi a zraněním je obvykle přidružena opakovaná bolest a otok. Signály které mohou vést k diagnóze je vážnost počátečního zranění, mimovolní pohyby v kotníku, opakující se distorze atd. Důležité jsou ale především faktory, přispívající jejímu vzniku (propriocpce, reflexy, reakční čas svalů, napětí, síla, odolnost a ligamentózní laxicita), jejichž souhrnem je poškození celé sensomotorické funkce. Funkční instabilitu můžeme proto označit jako komplexní syndrom spojený s postižením neurologických elementů, svalů a mechaniky kloubu. Další symptomy instability jsou svalová hypertrofie, zvýšená adheze měkkých tkání, talofibulární zranění a poškození kloubní chrupavky. Proto je důležité obnovení laterální stability, čímž se docílí zastavení degenerativních změn. Toto rozdělení na mechanickou a funkční laterální instabilitu však není zcela striktní. Můžeme se setkat také s kombinací těchto dvou instabilit. Podstatné je to, že důležitost diagnózy spočívá v použití různé léčby. Samostatná mechanická instabilita bez příznaků obvykle není indikací k operativní léčbě. Pokud je instabilita kombinovaná, je chirurgické řešení velmi vhodné.[2,10] 3.3 Vyšetřovací metody Pokud přijde pacient s poraněním kotníku, je jako první důležitá kvalitní anamnéza. Pokud pacient přesně popíše své dosavadní potíže, je pro lékaře jednodušší určit míru a lokalizaci poranění. Pro určení poranění ligamentózního aparátu jsou důležitá zejména tyto kritéria: ke kolika poranění hlezna u pacienta už došlo a pokud k více, jestli je schopen popsat mechanismus prvního poranění (směr síly úrazu, slyšitelné trhnutí či prasknutí v čase zranění) pokud bylo možné na nohu po poranění dostoupnout, nebo dokonce chodit a v jaké kvalitě za jakou dobu se objevily první symptomy jako je bolest, otok, zbarvení atd. pokud měl poté pacient nutnost opakovaně použit jakékoliv zpevnění kotníku nebo pokud dokonce pozoroval poklesnutí končetiny či slabost 20

21 Po takovéto anamnéze je důležité provést aspekci (vyšetření pohledem jakou pozici pacient spontánně zaujímá, způsob chůze, případně nutnost používat pomůcky při chůzi; sledujeme barvu kůže, hematomy, otoky, trofiku kůže aj.), dále palpaci (začínáme v leže na zádech zaznamenáváme oděrky, barevné změny, prosáknutí, kožní teploty, kontur kostí, reliéfu svalů ). U palpace dbáme zejména na citlivost pacienta, pokud je bolest velmi silná, můžeme vyhodnocení provést za 4-7 dní po zranění, kdy dojde ke zklidnění a zmenšení otoku a poté můžeme lépe vyšetřit i více citlivé oblasti a zhodnotit umístění hematomu. Poškození ligament můžeme také posuzovat podle nálezu RTG. Ten se nejprve provádí na ověření nálezu na skeletu hlezna. Pokud je nález negativní a je důvodné podezření na poranění vazů, provádí se i držené snímky v místní či celkové anestesii. Nejčastěji je indikován držený snímek addukce (inverze) při podezření na akutní i chronickou laterální instabilitu hlezna, ze stejných důvodů je indikován boční snímek hlezna na zadopřední posun talu. Snímky držené do everze nebo zevní rotace jsou méně často indikovány, protože izolovaná poranění deltového vazu jsou poměrně vzácná. RTG snímek zhotovujeme nejprve v neutrální dorsiflexi hlezna, poté ve 20 plantiflexi a vnitřní rotaci. Tím vyloučíme opření talu o zevní kotník. Při snímkování jedna ruka fixuje bérec, druhá tlačí pozvolna, stupňující se silou na zevní okraj nohy. Držené snímky se používají nejen v kombinaci s RTG ale i s ultrazvukem. Ten nám pomůže detailně zhodnotit a přesně určit do jaké míry došlo k poranění vazu. Pokud je poranění kotníku v akutní fázi, je třeba aplikovat místní znecitlivění, aby vytočení kotníku do požadované polohy nebylo příliš bolestivé. Tyto držené snímky se obvykle provádějí do 24 hodin po úraze nebo až po 6 týdnech. Podle vzdálenosti styčných ploch v kloubní štěrbině se pak určuje pevnost vazů a rozsah poranění. Mimo klinické zkoušky, RTG a ultrazvuku, můžeme použít pro doplnění anamnézy také klinické testy, které nám pomohou lépe diagnostikovat poranění ligamentózního aparátu. Pro odhalení poranění ATFL se používá The anterior drawer test, který provedeme tahem talu vpřed ve vztahu k tibii. Pokud se anteriorní posun talu od tibie zvýší,je ATFL poraněno. 21

22 The talar tilt (inversion Stress) Test je cílený na určení integrity CFL a provádíme ho tahem talu a kalkaneu do inverze. Pokud se v tomto směru zvětší štěrbina mezi tibií a talem, došlo k poranění CFL. (Pro orientaci normální rozsah je 0-30 ). U obou testů je vždy důležité srovnání s opačnou stranou. Jak můžeme podle výše uvedených metod vidět, důkladné vyšetření poraněného hlezenního kloubu s podezřením na laterální instabilitu není pouze otázkou několika minut, ale jen tak můžeme docílit přesné diagnózy a vhodně zvolit léčbu.[2,4,10,15] 3.4. Léčba Pokud bylo po provedení anamnézy a všech potřebných vyšetřovacích metod zhodnoceno, že u pacienta se vyskytuje chronická instabilita hlezna, je třeba začít s důkladnou léčbou, která v mnoha případech trvá velmi dlouho. Může být buď konzervativní nebo operační v závislosti na tom, pokud je instabilita funkční nebo mechanická Léčba mechanické instability U mechanické instability se nejčastěji setkáváme s léčbou operační, protože k tomuto typu instability často dochází po těžkém úrazu ligamentózních struktur a je důležitá dokonalá reknostrukce., zejména u vrcholových sportovců. Kontraindikací pro zákrok je generalizovaná hypermobilita kloubů, u které je laxnost patrná u obou hlezen. Operace probíhá formou plastiky fibulárních vazů. K té se používají nejčastěji šlachy m. peroneus brevis. Po operaci je nejběžnější praxí hlezno na 4týdny imobilizovat v sádře a poté na další 4 týdny umístit do pevného, tzv. plastového obvazu (Scotchcast), která je finančně náročnější a proto se dává až v době kdy je riziko komplikací a tedy opětovná aplikace obvazu minimální. To má své nevýhody, protože po takto dlouhé imobilizaci se výrazně prodlouží mobilizační a rehabilitační fáze a může dojít k mírnému zatuhnutí hlezna. Někteří lékaři dávají imobilizační sádru nebo dlahu po operaci pouze na prvních 5 dnů a poté nahrazují pevnou mechanickou ortézou nebo plastovým obvazem a po prvních 4 týdnech pacientovi doporučí pomalou zátěž, což urychluje obnovu funkce hlezenního kloubu a mobilizační fáze je poté mnohem rychlejší a pro pacienta příjemnější a nedochází k onomu zmíněnému zatuhnutí. I zde 22

23 jsou však rizika. Pokud pacient začne kloub zatěžovat ještě ve fázi kdy vazy nejsou úplně zahojeny, nebo zátěž je příliš velká, může dojít k opětovnému poškození vazů a následným komplikacím.(dle rozhovoru s Doc. MUDr. Lubošem Hrazdirou CSc., dne ) Po imobilizaci se do mobilizačních cvičení zařazuje nejčastěji provádění plantární a dorzální flexe, nejprve pasivně a poté i aktivně. Do cvičení také hned po imobilizaci zařazujeme svalový a proprioceptivní trénink. Důležitý je trénink mediálního a laterálního vastu m. quadriceps femoris, m. triceps surae a to zejména pokud měl pacient hlezno imobilizován první metodou, protože došlo k výraznějšímu ochabnutí svalových skupin u imobilizované nohy. Se sportovními aktivitami se doporučuje začínat po třech až čtyřech měsících po zákroku, někdy i později. Z počátku je důležitá také fixace hlezna, ať už s použitím pevné ortézy, bandáže, která kotník pouze stahuje nebo tejpu. Doporučované je využití bazénu, kdy je kladen větší odpor na svaly a vazy ale menší zatížení. I při běžné chůzi nebo lehké aktivitě je vhodné používat kotníčkovou obuv, která nám bude celý kloubní aparát zpevňovat a zajistí větší jistotu pohybu.[2,7,10] Léčba funkční instability Léčba funkční instability je obvykle konzervativní. Pouze u některých případů, kdy byla prvotním problémem mechanická instabilita, se doporučuje operační léčba. Využívá se zejména tréninku svalové koordinace a obnově propriocepce. Důležité je také odstranit veškeré dysbalance, které mají na funkční instabilitě určitý podíl. Posilujeme zejména hlavní laterální dynamický stabilizátor hlezna, kterým jsou peroneální svaly. Soustředíme se ale také na ostatní svaly bérce a nohy, které se na pohybu podílejí. [2,7,10] Pro největší efektivnost tréninku je dobré nejprve provést funkční testy svalů, které budeme chtít posilovat. Tyto testy nás informují o síle každého svalu,nebo skupin svalů, pomáhají nám při analýze hybných stereotypů a také určit vhodné léčebně tělovýchovné postupy oslabených svalů. Pro určení svalové síly užíváme pětistupňovou škálu (viz příloha 1). 23

24 Testování svalů na plantární flexi: - svaly zajišťující plantární flexi jsou m. gastrocnemius a m. soleus, které jsou součástí m. triceps surae - základním pohybem je plantární flexe při extendovaném kolenním kloubu v rozsahu chodidla k bérci. Hodnotíme dle Jandy, 2004 (příloha 1.) - stupně 5, 4 a 3 testujeme v leže na břiše, dolní končetiny v extenzi, bérce dolní polovinou mimo podložku, fixujeme distální třetinu bérce z ventrální strany, při čemž se jednotlivé stupně odlišují stupněm kladeného odporu, který vyvíjíme tak, že obejmeme rukou patu a stahujeme ji distálně. - stupně 2, 1 a 0 testujeme v leže na boku testované končetiny,na její zevní ploše, kyčel a koleno je v extenzi, ploska s osou bérce svírá 90, fixujeme distální třetinu bérce z ventrální strany. V takovéto poloze se zevní hrana chodidla sune po podložce, nebo u stupně 1 a 0 můžeme pouze hmatat záškub na Achillově šlaše. - pohyb je veden zejména zvedáním paty, nikoliv snížením špičky to poukazuje na převahu pohybu pomocných svalů. Testování svalů na supinaci s dorzální flexí: - tento pohyb zajišťuje m. tibialis anterior - základní pohyb je současná supinace a dorzální flexe - stupně 5, 4 a 3 se testují vsedě, bérce mimo podložku s 90 flexí v kolenních kloubech, noha se nedotýká země. Při testování na stupeň 5 a 4 fixujeme bérec objetím její dolní třetiny nad kotníky zezadu a odpor klademe prsty na mediální hranu nohy s tlakem obloukovitým směrem do abdukce a plantární flexe, střed odporu je báte I. metatarzu. U stupně 3 neklademe na nohu odpor. - stupeň 2 se testuje vleže na boku testované končetiny, která je v semiflexi v kloubu kyčelním a kolenním a spočívá zevní stranou nohy na podložce, noha je fixována pasivním zvednutím paty tak, aby chodidlo spočívalo na podložce teprve od bází metatarzů. Pacient sune prsty po podložce a zároveň provádí dorzální flexi nohy v supinaci. - stupně 1 a 0 testujeme vleže, noha patou mimo podložku ve středním postavení, fixujeme distální třetinu lýtka zevní hrana spočívá na našem předloktí, stopu na šlaše svalu hmatáme na vnitřní straně nohy nad úponem svalu. 24

25 Testování svalů na supinaci v plantární flexi : - pohyb zajišťuje m. tibialis posterior - základní pohyb je supinace v plantární flexi, která je výchozím postavením - stupně 5, 4 a 3 testujeme vleže na boku testované končetiny, která je pokrčena v kolenním kloubu, noha je mimo stůl, rukou přidržujeme zespodu dolní třetinu bérce nad kotníky, prsty jsou při pohybu uvolněny. Odpor klademe obloukovitým směrem na mediální hranu nohy zavěšením se na ni proti směru pohybu. U stupně 3 neklademe odpor, pacient aktivně provádí supinaci nohy při plantární flexi. - stupeň 2 testujeme vleže, noha v plantární flexi mimo podložku, koleno podloženo v lehké flexi, fixujeme dolní třetinu lýtka z dorzální strany nad kotníky. - stupeň 1 a 0 testujeme ve stejné poloze, stopa na šlaše svalu se hmatá jednak mezi vnitřním kotníkem a os naviculare, jednak nad vnitřním kotníkem. - pokud se při pohybu flektují prsty, znamená to substituci m. flexor hallucis longus a m. flexor digitorum longus. - klademe důraz na počáteční plantární flexi nohy Testování svalů na plantární pronaci - pohyb zajišťují m. peroneus brevis a m. peroneus longus - základní pohyb je plantární pronace z výchozího postavení plantární flexe. - stupně 5, 4 a 3 testujeme vleže na boku netetované končetiny nebo vleže na zádech s testovanou končetinou ve vnitřní rotaci v kloubu kyčelním. Testovaná končetina je flektována v kolenním kloubu, noha v plantární flexi je mimo stůl, prsty v relaxaci, fixujeme dolní třetinu bérce z vnitřní strany. Při pronaci (kromě třetího stupně) klademe odpor na zevní hranu nohy nad pátým metatarzem obloukovitě proti směru pohybu. - u stupně 2 testujeme vleže na zádech, koleno je podloženo v mírné flexi, noha je v plantární flexi, pata mimo podložku a fixujeme dolní třetinu bérce. - stupeň 1 a 0 testujeme ve stejné poloze jak u stupně 2, fixujeme distální třetinu bérce, stopu palpujeme na šlachách za zevním kotníkem Všechny tyto svalové funkční testy nám pomohou zjistit, do jaké míry je který sval oslaben. Provádíme je také v průběhu léčby, abychom zjistili zda pacient trénuje všechny svalové skupiny které má a máme tak pak lepší kontrolu nad celým 25

26 mobilizačním procesem. Na základě těchto testů pak vybereme vhodné cvičení a posilování. Posilování stabilizátorů hlezna je však vhodné nejen během mobilizační a rehabilitační fáze léčby ale také poté jako součást prevence zejména při sportovních aktivitách. [5,14] Cvičení na zpevnění hlezenního kloubu: - začínáme nejprve se zahřáním kloubu, poté následuje jeho uvolnění a protažení kolemkloubních struktur, přičemž všechny činnosti musí být prováděny pomalu a bolest určuje, jak velká aktivita je možná. Vhodné cviky jsou: - flexe a extenze prstů u nohy - zvedání drobných předmětů ze země pomocí prstů u nohy - patu nechat na zemi a pomocí prstů se pokusit ve vzduchu napsat všechny písmena abecedy - jízda na rotopedu - plavání Po rozcvičení je vhodné zařadit prvky na rozvoj síly: Výpony stoj na schodu s volnými patami, pomalý výpon a stejně tak pomalu dávat patu dolů; když už bude toto cvičení lehce proveditelné, provádíme cvičení s použitím pouze zraněné nohy v bezbolestném pohybu. Cvičení na flexi kolena stoj na zraněné noze a pokrčujeme koleno a zase ho natahujeme Cvičení s použitím Terrabandu (pružná guma): - sed na židli, uděláme dynabendem smyčku kolem chodidla a kolem nohy stolu, pata je na zemi a procvičujeme kotník směrem ven a nahoru. - sed na židli, dynabend omotáme tak, aby vytvářel tlak proti pohybu směrem dovnitř, pata na zemi a procvičujeme kotník směrem dovnitř a nahoru. Cvičení na posílení atrofovaných svalů po fixaci: - posílení m. quadriceps femoris (mediální a laterální vastus) vsedě zvedání celé dolní končetiny, koleno v extenzi, hlezno v dorsální flexi. Ve stejné poloze také můžeme provádět hmity, nebo přidat zátěž. - posílení m. triceps surae vsedě na podložce provádíme plantární flexi chodidla, přičemž noha leží mimo podložku, opět můžeme přidat zátěž 26

27 - vestoje - ze stoje spojného výpony s krátkou výdrží ve výponu, chůze ve výponu.[6,14] 4. PREVENCE Jak už jsem zmínila v předešlé kapitole, cvičení na posílení celého kloubního aparátu jsou důležitá nejen jako součást zdravotní tělesné výchovy po imobilizaci končetiny, ale také jako prevence před dalšími úrazy. Proto bych v této kapitole chtěla uvést ještě nějaké cvičení na posílení stabilizátorů hlezna a věnovala bych se také tejpingu a používání ortéz Pohybové aktivity Pohybové aktivity, do kterých patří zejména cvičení, v rámci prevence předpokládá, že hlezenní kloub je již vyléčen a že můžeme začít i s větší zátěží, která by již neměla vyvolávat bolest. Pokud však bolest stále cítíme, je třeba začít s menší intenzitou a časem postupně přidávat na zátěži. Příklady cvičení: - začínáme lehčími cviky jako je sed na podložce, hlezenní kloub provádí plantární a dorsální flexi, pronaci a supinaci - pro stabilizaci se postavíme do mírného stoje rozkročného, nohy na šířku pánve, mírná flexe v kolenních kloubech, páteř zůstává narovnaná, břišní svaly stažené a zavřeme oči. Po chvíli je otevřeme a alespoň třikrát opakujeme. - stoj střídavě na pravé a levé noze, pro stížení můžeme zavřít oči - dřep a výdrž ve dřepu bez dotyku rukou podložky - skoky přes švihadlo - stoj na balanční plošině - chůze po špičkách a po patách - houpání ze špiček na paty a obráceně - stoj spojný mírný předklon celého těla vpřed, záklon vzad a úklony celého těla do stran - chůze za pomocí balančních dřeváků 27

28 4.2 Tejping Tejpování by také mělo patřit do prevence úrazu kotníku, zejména poškození kloubu. Je to metoda fixace kloubů pomocí textilní pásky. Využívá se zejména jeho kompresního a fixačního účinku, který je větší než u elastické bandáže a zároveň neomezuje krevní oběh a pohyb. Aby však tejpování bylo účinné, musí ho provádět člověk školený. Tuto techniku fixace můžeme použít jak u kloubů, které jsou zdravé tak i u kloubů u kterých už došlo k předcházející,u poranění. U zdravých kloubů tejpujeme zejména před náročnými výkony, na nerovném terénu, nebo u kontaktních sportů. Základním materiálem je textilní páska v kotoučích, obvykle o šířce 2, 4 a 6 cm. Před samotným tejpingem je vhodné odstranit ochlupení nohou, a provést desinfekci. Po odstranění je dobré aplikovat hydratační krém. Jednostranné zpevnění hlezenního kloubu Tejpování začínáme vsedě na stole, noha přesahuje přes stůl asi do půli bérce. Důležité je dodržet úhel mezi bércem a chodidlem, který musí být po celou dobu 90. Začátek pásky přilepíme na patní část chodidla, pokračujeme šikmo dozadu přes Achillovu šlachu, přes opačnou část hlezna a nárt, dolů na chodidlo, kde se pásky překříží (lepší držení). Na opačnou stranu pásku vytáhneme až do 3/4 postranní části lýtkového svalu. Pro lepší držení uděláme dvě vodorovné otočky přes vytaženou pásku, a to uprostřed a na konci pásky. Všechny pásky volně přikládáme (nestahujeme). Pak přikládáme druhou pásku, a to stejným způsobem. Obr.5 Jednostranné zpevnění 28

29 Oboustranné zpevnění Tento způsob je vhodný zejména pro kolektivní sporty, které vyžadují vertikální pohyblivost kloubu. Zásady a příprava jsou stejné jako v předcházejícím způsobu. Obr. 6 Oboustranné zpevnění Oboustranné uzavřené Doporučuje se pro hmotnější sportovce, protože zaručuje dokonalé zpevnění celého kloubu. Příprava je opět stejná. Obr.7 Oboustranné uzavřené zpevnění 29

30 Tejping nesmíme používat pokud jsou na kůži zřetelná poranění, při kožní alergii, plísních nebo krvácení.[16] 4.3. Ortézy a bandáže V rámci prevence, je doporučováno používat také ortoprotetické pomůcky, jako jsou ortézy a bandáže. V dnešní době je na trhu veliké množství různých značek s rozsáhlou nabídkou těchto pomůcek, proto bychom vždy měli brát v ohled radu lékaře, který nám doporučí pomůcku, která bude vyhovovat našim potřebám. Co je to ale vlastně ortéza? Ortéza je zdravotní pomůcka udržující vzájemně pohyblivé části těla v pevné poloze. Je odvozena z předpony orto, což znamená rovný nebo také přímý.ortézy mohou končetinu, nebo v našem případě kloub, buď znehybnit úplně anebo pouze fixovat bez omezení hybnosti, které je potřeba. Tím ortéza slouží nejen k zabránění nechtěného pohybu ale také chrání před namožením svalů a kloubů. Pod pojmem bandáž rozumíme pomůcku spíše s pružného materiálu, často například z neoprenu, která má funkci spíše kompresní a zateplovací a pro celkové zpevnění kotníku bez omezení jakéhokoliv pohybu. Ortézy využívají také termoplastu, a pevných fixačních pásků nebo šněrování. Jsou vhodné zejména pro vazové poranění hlezna, pro chronické instability po akutních stavech i jako prevence. Obvykle jsou konstruovány tak, aby zabraňovaly inverzi a everzi, příp. přílišné plantární flexi. 30

31 Ve sportu je velmi oblíbená a nejčastěji využívaná zejména ortéza MalleoLoc od firmy Bauerfeind AG. Obr. 8 Hlezenní ortéza MalleoLoc &FilterVersorgungsbereich=Foot&FilterStichwort=#suchform Obr. 9 Hlezenní bandáž MaleoTrain &FilterVersorgungsbereich=Foot&FilterStichwort=#suchform [12] 31

32 5.VÝZKUM ÚRAZOVOSTI, LÉČBY A PREVENCE U STUDENTŮ FAKULTY SPORTOVNÍCH STUDIÍ 5.1. Příprava výzkumného šetření Za účelem zjištění četností výskytu poranění hlezenního kloubu a následných poúrazových komplikací byli osloveni studenti Fakulty sportovních studií (dále jen FSpS). Tento výběr respondentů byl záměrný, protože je u nich pravděpodobná pravidelná účast na sportovních aktivitách, které jsou nejrizikovější oblastí pro úrazy hlezna a z toho můžeme předpokládat, že u nich už k poranění v předešlé době mohlo dojít. Formou sociologického dotazníku bylo zjišťováno, zda měli někdy úraz hlezenního kloubu a jaký, pokud ano tak kolikrát a jestli se jim úraz stal při sportovní aktivitě. Dále zda u nich proběhlo vyšetření lékařem, ošetření a léčba a zda u nich přetrvávají problémy. Cíl práce: Hlavní metoda využitá v této části bakalářské práce byl sociologický dotazník, sestavený ze sedmi otázek (otázky 1, 2, 7 byly polouzavřené a otázky 3, 4, 5, 6 uzavřené) (viz příloha 2.) Skupina dotazovaných byla ve věku od 20let do 28let a byli v ni zastoupeni muži i ženy. Z rozdaných 115 dotazníků bylo vráceno a zpracováno 100 vyplněných Vyhodnocení otázek Tab. 1 Rozdělení respondentů dle pohlaví ( n=100) kategorie Počet/n Procenta/ % ženy muži

33 Otázka č. 1 Měl jste někdy nějaký úraz kotníku? Pokud ano, jaký? Tato otázka sloužila k odlišení respondentů, kteří úraz kotníku nikdy neměli a tím by neměli odpovídat na další otázky. Respondenti kteří odpověděli ano, se dále vyjadřovali k tomu, jaký úraz prodělali. Z dotazovaných respondentů nemělo 21% nikdy úraz kotníku. Ostatních 79% popisovalo nejčastěji výron nebo jiné poranění vazů 87% (respondenti jej nejčastěji popisovali pojmy výron, vymknutí, podvrtnutí,natažení vazů,natržení nebo přetržení vazů), zlomeninu 5%, kombinaci zlomeniny a poranění vazů 3% a jiné poranění 4% ( sem nejčastěji patřilo obražení a poranění Achillovy šlachy. Do této kategorie byly také zařazeny odpovědi, kdy respondent nevěděl, k jakému úrazu u něj došlo, pouze popisoval pocit bolesti), 1% respondentů popisovalo zhmoždění. Z četnosti zastoupení jednotlivých úrazů jasně vyplývá, že nečastěji se u respondentů vyskytovalo poranění vazů, což ověřuje naše tvrzení, že obvykle dochází k vývoji chronické instability hlezna po úrazu ligamentózního aparátu. Typy úrazů zhmoždění 5% 3% 4% 1% výron nebo jiné poranění vazů zlomenina kombinace zlomeniny s poraněním vazů jiné 87% Obr. 10 Typologie úrazů (n=79) Otázka č. 2 Stal se Vám úraz jednou nebo vícekrát? V této otázce byli respondenti dotazováni na četnost poranění. Vzhledem k veliké různorodosti četnosti poranění, byly odpovědi shrnuty do kategorií jednou, dvakrát, 33

34 třikrát a vícekrát. Popsané kategorie jsem takto zvolila zejména proto, že pokud k úrazu dojde více než třikrát, je už velmi pravděpodobné chronické poškození. Jedenkrát uvedlo 27% dotazovaných respondentů (toto číslo bychom mohli považovat za procenta lidí, u kterých bylo zranění dobře přeléčeno a nevedlo tudíž k opakování), dvakrát uvedlo 19% respondentů, třikrát uvedlo 14% respondentů a nejvíce respondentů uvedlo více než třikrát 40%, což by mohlo naznačovat, že při prvotních úrazech nedochází k dokonalému doléčení, a to pak vede k neustálému opakování úrazů, které způsobují nepříjemné následky. Četnost úrazů jednou 40% 27% dvakrát třikrát 14% 19% vícekrát Obr. 11 Četnost úrazů (n=79) Otázka č. 3 Stal se Vám tento úraz při sportovní aktivitě? Cílem otázky bylo zjistit do jaké míry se na úrazovosti hlezna podílí sportovní aktivity. Pouze u 9% dotazovaných nedošlo k úrazu při sportovní aktivitě. To nám ověřuje správnost našeho výběru respondentů a předpoklad, že u lidí, kteří aktivně sportují, je riziko poranění hlezna velmi vysoké. Otázka č. 4 Navštívil jste po úrazu lékaře? Tato uzavřená otázka měla poukázat na to, do jaké míry respondenti považovali svůj úraz za vážný a nutný k odbornému vyšetření. Nad očekávání 80% respondentů lékaře navštívilo, což bylo do jisté míry překvapením, vzhledem k počtu opakovaných zranění. To by také mohlo naznačovat, že ne vždy je léčba dostatečná, protože i po 34

35 návštěvě lékaře k dalším úrazům dochází. Vycházíme z předpokladu, že po špatně přeléčeném zranění, je riziko opakovaného úrazu větší. Dalších 20% odpovědělo záporně. U těchto respondentů jsme předpokládali větší riziko vzniku komplikací, než u respondentů vyšetřených a léčených. Výše zmínění respondenti poté další 2 otázky ohledně ošetření nevyplňovali. Otázka č. 5 Pokud jste lékaře navštívil, jakým stylem jste byl ošetřen? U této otázky jsme se snažili zjistit, zda byla péče lékaře dostatečná a zda nebyl stav pacienta podceněn, což se u úrazů kotníku často stává a vede to k dalším komplikacím. Na otázku odpovídalo 63 respondentů, kteří v předešlé otázce odpověděli kladně. Na výběr k odpovědi měli ošetření RTG, ultrazvukem, lékařem a fixace, přičemž mohli označit i více odpovědí. Podle výsledků sečtených odpovědí můžeme vidět, že nejčastěji při návštěvě lékaře dojde k vyšetření samotným lékařem 78%, který pak naordinuje vyšetření RTG 80%, pro zjištění zlomeniny nebo zjevného přetržení vazů (používají se i držené snímky, při podezření na poranění vazů) a poté následuje fixace. Pouze v 7% dochází k vyšetření pomocí ultrazvukové metody, která nám však může velmi přesně ukázat, zda došlo i k drobnému poranění ligament. Pokud toto vyšetření není provedeno a zranění není odhaleno, může to vést k tomu, že vaz není správně zahojen a dochází ke vzniku dalších komplikací, které mohou po určité době způsobit úplné přetržení vazu, obvykle při intenzivnější činnost, a to má za následek velmi zdlouhavou léčbu, vznik instability a někdy i operativní zákrok. Tab. 2 Způsob ošetření ( n=63) Kategorie Počet/n Procenta /% RTG Ultrazvuk 7 11 Vyšetření lékařem Fixace Otázka č. 6 Chodil/la jste na rehabilitaci? Tato otázka se zaměřila na zjištění poúrazové péče, která je zároveň součástí prevence. V uzavřené otázce 72% respondentů odpovědělo že rehabilitaci 35

36 neabsolvovali, což poukazuje na nedostatečnou léčebnou a preventivní péči. To pro nás nebylo překvapením, protože rehabilitační péče není v dnešní době příliš zavedenou péčí, zejména u méně vážných poranění vazivového aparátu. Rehabilitace je ale nejen součást léčby ale i součást prevence u úrazů kotníků. Pacient se zde seznámí s řadou cvičení, které mu mohou i po vyléčení pomoci před opakovaným zraněním, zejména díky posilování stabilizátorů hlezna. Rehabilitace v rámci léčby je pak velmi důležitou pro obnovení správné funkce celého kloubního aparátu. Proto jsme se takovou otázku respondentům položili, abychom si ověřili, že preventivní péče je velmi zanedbávaným prvkem. Zbývajících 28%, kteří odpověděli kladně jsme pak předpokládali menší výskyt následků a přetrvávajících problémů v oblasti hlezna. Otázka č. 7 Máte nyní problémy s kotníkem? Pokud ano jaké? Otázka byla položena všem respondentům, kteří měli nějaký úraz, i neléčený. Respondenti mohli uvést i více komplikací. 71% respondentů uvedlo že žádné problémy u nich nepřetrvávají, což pro nás bylo poměrně překvapení, vzhledem k výše zmíněné nedostatečné péči a prevence a u zbylých 29% se nejčastěji vyskytoval pocit nestability 74%, bolest při námaze 12%,bolest při běžných denních činnostech 13%, dále bylo zastoupeno omezení pohybu 26%, otok a pocit křupnutí oboje 13% (viz tab. 3). Jak můžeme vidět podle výše zmíněných procent, předpokládaný vznik instability po úrazu hlezenního kloubu je jedním z nejčastěji popisovaných problémů, které se vyskytují. Můžeme zmínit že nejčastěji se objevuje u nedostatečně léčeného úrazu a u opakovaných úrazech. Tento pocit nestability byl v dotazníku také často spojován s bolestivostí při námaze i běžných činnostech, což poukazuje na to, že poúrazové problémy jsou často komplexní záležitostí. Téměř u většiny respondentů, kteří odpověděli kladně na otázku zda mají problémy s kotníkem, se ve výčtu problémů neobjevoval pouze jeden, ale hned několik. 36

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Protokol ke státní závěrečné zkoušce

Protokol ke státní závěrečné zkoušce Protokol ke státní závěrečné zkoušce Autor: Obor: XXXX Fyzioterapie Ústí nad Labem, květen 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Jméno: H. Š. Věk: Pohlaví: Výška: Váha: 66 let žena 166 cm 69 kg Dg. + rehabilitace: stav

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka 15 Bandáž kotníku navlékací 04/0078035 velikosti: obvod kotníku S (15 20 cm) M (20 25 cm) L (25 30 cm) XL (30 35 cm) XXL (35 40 cm) Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního kloubu (distorze,

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_14 Název materiálu: Nejčastější sportovní úrazy úrazy Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém.

Více

Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí

Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí hlavně koleno Karel Boček O b s a h 1. Stavba kolene a některé vlastnosti 4. Nejčastější úrazy kolen 6. Způsoby léčby Stavba kolenního kloubu Stavba kolene 2

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Poranění a zlomeniny kostí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny kostí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny kostí Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zlomeniny = narušení kontinuity kostní tkáně úrazem nebo onemocněním Mechanické x patofyziologické síly Spontánní x úrazové Kostní tkáň

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU účinnost od 1. dubna 2015 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury,

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu ČP Lokalizace a charakter zranění dnů Úrazy hlavy 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 35 2 Úplná skalpace hlavy s kožním defektem 77 3 Pohmoždění

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem [procenta z pojistné částky] a za pracovní neschopnost následkem úrazu [dny uvedené v závorce] TP+PN 1/12 s platností od 1. října

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Katalog výrobků Ortopedické protetiky

Katalog výrobků Ortopedické protetiky Katalog výrobků Ortopedické protetiky Trupové ortézy Končetinové ortézy Vertikalizační stojan Ortopedické vložky Protézy horních a dolních končetin Úpravy a opravy ortéz a protéz Protetické úpravy a opravy

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

PORANĚNÍ HLEZNA VE VOLEJBALE: PREVENCE, PRVNÍ POMOC A LÉČBA

PORANĚNÍ HLEZNA VE VOLEJBALE: PREVENCE, PRVNÍ POMOC A LÉČBA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV URGENTNÍ MEDICÍNY A FORENZNÍCH OBORŮ PORANĚNÍ HLEZNA VE VOLEJBALE: PREVENCE, PRVNÍ POMOC A LÉČBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Jakub Karásek Vedoucí

Více

Léňa. Kvíz - říjen 2013

Léňa. Kvíz - říjen 2013 Kvíz - říjen 2013 Léňa 1. Sportovní lezení nese s sebou i jistá rizika v podobě úrazů a poranění. Nejčastěji se týkají šlachového aparátu, především prstů, což je způsobeno přetížením a užíváním různých

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro denní odškodné při

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 11/2014 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha.

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. Svinutí páteře neboli crunch Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. 4 série po 0 cvicích Nekřižte prsty za hlavou, abyste nestlačovala krční svaly.

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (05/2013) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

Léčba plochých nohou. Zásady při cvičení

Léčba plochých nohou. Zásady při cvičení Léčba plochých nohou Jestliže lékař zjistil u Vás nebo Vašeho dítěte ploché nohy, předepíše zpravidla ortopedické vložky a doporučí také cvičení. Článek, který právě čtete, podává návod, jak tato cvičení

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Cvičení při plochých nohách

Cvičení při plochých nohách Prešovská Univerzita v Prešově Pedagogická fakulta Cvičení při plochých nohách (seminární práce 3TVY/KZDTV/04) Andrea Černá, 4.ročník U1ST (ERASMUS mobilita) Cvičení při plochých nohách Lidská noha má

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

S V A L O V Ý T E S T - obličej

S V A L O V Ý T E S T - obličej Programy kvality a standardy léčebných postupů Fyzioterapie Periferní paréza traumatické etiologie PŘ. F/9 str. 1 PŘÍLOHA Č. 1 Svalové testy Tabulka 1: Svalový test obličej T S V A L O V Ý T E S T - obličej

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

3M TM Soft Cast Semirigidní fixační obvaz. 3M Imobilizace. Funkční, komfortní, prověřený

3M TM Soft Cast Semirigidní fixační obvaz. 3M Imobilizace. Funkční, komfortní, prověřený 3M TM Soft Cast Semirigidní fixační obvaz 3M Imobilizace Funkční, komfortní, prověřený 3M Soft Cast jedinečný materiál poskytující alternativní a lepší ošetření Výhody funkčního znehybnění oproti klasické

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním defektem

Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním defektem OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/12 s platností od 1. dubna 2012 (bez poranění bělimy)...do 14 dní Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012 p Klasifikace plnění za trvalé následky úrazu ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu 001 do 10 cm 2 5 % 002 nad 10 cm 2 15 % Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 7. vydání 2/2011 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. TABULKA pro oceňování tělesného poškození úrazem Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Tabulka pro oceňování tělesného poškození úrazem Stránka 1 Zásady pro hodnocení tělesného poškození

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

UCHO ZUBY OKO KRK. OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15. s platností od 1. ledna 2015 1/6

UCHO ZUBY OKO KRK. OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15. s platností od 1. ledna 2015 1/6 OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15 s platností od 1. ledna 015 Pořadové číslo HLAVA Skalpace hlavy s kožním defektem 001 částečná...do 35 dní 00 úplná...do 84 dní 003 Pohmoždění

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012 p Klasifikace plnění za poškození úrazem HLAVA 001 Pohmoždění hlavy těžkého stupně (mozková i obličejová část) 2 % Poškození kožního krytu skalpace 002 částečná 5 % 003 úplná 14 % Zlomenina dolní čelisti

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

TABULKA. pro oceňování trvalých následků úrazu. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

TABULKA. pro oceňování trvalých následků úrazu. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. TABULKA pro oceňování trvalých následků úrazu Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Tabulka pro oceňování trvalých následků úrazu Stránka 1 Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Význam svalu: umožňují pohyb organismu nebo jeho částí (orgánů) v lidském těle je přibližně 600 svalů, které umožňují pohyb celého těla tvoří

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více