9432/16 jp/kno 1 DG G 2B

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9432/16 jp/kno 1 DG G 2B"

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 24. května 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 9432/16 FISC 84 ECOFIN 499 ZPRÁVA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Rada Č. předchozího dokumentu: 8899/16 FISC 75 ECOFIN 397 Předmět: Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu obecný přístup I. ÚVOD 1. Návrh směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) předložila Komise dne 28. ledna 2016 jako součást balíčku proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAP). 2. Návrh ATAD reagoval na závěry Rady ECOFIN z 8. prosince 2015 o erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS) v kontextu EU (dokument 15150/15). V nich Rada ECOFIN uvedla, že by preferovaným nástrojem pro naplňování závěrů OECD v oblasti BEPS měly být v příslušných případech unijní směrnice, a vyzvala Komisi, aby předložila legislativní návrh týkající se především akčních oblastí OECD proti BEPS č. 2, 3 a 4, a to při plném zohlednění práce, která byla v Radě vykonána za předchozích předsednictví v rámci návrhu společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob. 9432/16 jp/kno 1

2 3. Rada ECOFIN v závěrech také zdůraznila, že je třeba na úrovni EU nalézat společná, zároveň však flexibilní řešení, která budou v souladu se závěry OECD v oblasti BEPS i se svobodami zakotvenými ve Smlouvách EU, a podpořila účinné, urychlené a koordinované zavádění opatření namířených proti erozi základu daně a přesouvání zisku, která budou přijímána na úrovni EU, v členských státech. Současně konstatovala, že závěry OECD v oblasti BEPS často navrhují různé varianty, a v této souvislosti uvedla, že společný příklon na úrovni EU k určitým variantám by byl přínosný z hlediska zajištění řádného fungování jednotného trhu. 4. Za účelem projednání návrhu na odborné úrovni se konalo osm zasedání Pracovní skupiny pro daňové otázky. První dvě (9. a 17. února 2016) byla věnována odbornému posuzování původního návrhu Komise, zbývajících šest (4. března, 18. března, 6. dubna, 15. dubna, 25. dubna a 4. května 2016) se zabývalo následnými návrhy kompromisních znění, jež vypracovalo předsednictví. 5. Výsledkem těchto odborných jednání se 10. května 2016 zabývala Pracovní skupina na vysoké úrovni pro daňové otázky. Některé delegace vyjádřily obavy, zda jsou určitá ustanovení v návrhu po odborné stránce připravena natolik, aby mohla Rada ECOFIN přistoupit k rozhodnutí, a řada z nich také zpochybnila potřebu závazných pravidel ohledně určitých konkrétních ustanovení. Pracovní skupina na vysoké úrovni pověřila atašé pro fiskální věci, aby u nevyřešených otázek dospěli do zasedání Coreperu ke konečnému kompromisu. Atašé pro fiskální věci se za tímto účelem sešli 12. a 13. května Výsledek tohoto úsilí (dokument 8766/16) projednal dne 18. května 2016 Výbor stálých zástupců. Delegace nadále nadnášely otázky dotýkající se různých aspektů návrhu. Předsednictví jednání uzavřelo s tím, že pověřilo atašé pro fiskální věci, aby se dále zabývali následujícími třemi otázkami a podali o nich Coreperu zprávu: podrobné aspekty ustanovení o ochraně předchozího stavu v čl. 4 odst. 4 písm. a) (pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků); potřeba delšího přechodného období v čl. 12 odst. 1 (provedení) a možná řešení; možné alternativní kompromisní řešení pro uplatňování čl. 8 odst. 2 písm. a) (pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti) na situace uvnitř EU. 9432/16 jp/kno 2

3 7. Atašé pro fiskální věci se za tímto účelem sešli dne 19. května 2016; kompromisní znění vypracované předsednictvím bylo následně aktualizováno, pokud jde o první dvě výše zmíněné otázky, jak je uvedeno v dokumentu 9060/16, zatímco v souvislosti se třetím aspektem nebyly provedeny žádné změny. Toto aktualizované kompromisní znění předsednictví bylo projednáno na zasedání Coreperu dne 24. května 2016, na kterém některé delegace znovu zdůraznily postoje zaujaté dříve. 8. Předsednictví je odhodláno dosáhnout na zasedání Rady ECOFIN 25. května 2016 právně závazného minimálního standardu pokud možno u všech šesti opatření proti erozi základu daně a přesouvání zisku navržených Komisí, v souladu s harmonogramem, který na zasedání Rady ECOFIN 12. února 2016 podpořila většina členských států, což bylo zopakováno na neformálním zasedání Rady ECOFIN 22. dubna 2016 v Amsterdamu. Směrnici by následně mohla přijmout Rada, poté co Evropský parlament přijme zprávu (postup konzultace), k čemuž by mělo dojít 6. června Evropský hospodářský a sociální výbor své stanovisko již přijal dubna II. KOMPROMISNÍ BALÍČEK 9. Předsednictví zastává názor, že kompromisní znění, které bude předloženo ministrům, obsahuje ucelený balíček šesti konkrétních ustanovení pro pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem: pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků (článek 4): cílem tohoto pravidla, které vychází ze závěrů OECD týkajících se akční oblasti proti BEPS č. 4, je odradit daňové poplatníky od umělého přesouvání svých dluhů do členských států s výhodnějšími pravidly pro odpočet; zdanění při odchodu (článek 5): cílem tohoto pravidla je odradit daňové poplatníky od toho, aby svou daňovou rezidenci nebo aktiva přesouvali z důvodů souvisejících čistě s agresivním daňovým plánováním, což má zásadní význam v kontextu vnitřního trhu; případy, kdy se osvobození neuplatní (článek 6): na základě tohoto článku by členské státy nesměly daňové poplatníky osvobodit od daně ze zahraničních příjmů pocházejících ze třetí země s nízkou úrovní zdanění; obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu (článek 7): toto pravidlo má zaplnit případné mezery, které mohou existovat ve stávajících pravidlech proti zneužívání daňových režimů; 9432/16 jp/kno 3

4 pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti (články 8 a 9): cílem tohoto pravidla, které vychází ze závěrů OECD týkajících se akční oblasti proti BEPS č. 3, je zdanit společnosti, které jsou rezidentem v jurisdikcích s nízkou úrovní zdanění, pokud jsou ovládány daňovými poplatníky, kteří jsou rezidenty v EU; hybridní nesoulady (článek 10): cílem tohoto pravidla, které vychází ze závěrů OECD týkajících se akční oblasti proti BEPS č. 2, je neutralizovat daňové účinky uspořádání vedoucích k hybridním nesouladům, jež využívají rozdílů v daňovém zacházení se subjektem nebo nástrojem podle práva dvou nebo více členských států s cílem dosáhnout odpočtu v obou státech nebo odpočtu příjmu v jednom státě bez jeho zahrnutí do daňového základu v druhém státě. 10. Předsednictví vzalo na vědomí výhrady několika delegací, které byly v souvislosti s různými aspekty kompromisního návrhu předsednictví vyjádřeny ve Výboru stálých zástupců. Některé delegace si s ohledem na možné nepříznivé ekonomické dopady ponechaly obecnou politickou výhradu. Jiné považují za obtížné provést změny ve svém stávajícím vnitrostátním systému (zejména v souvislosti s pravidlem pro omezení odpočitatelnosti úroků) nebo zavést nová pravidla na základě pravidel stanovených ve směrnici (zejména v souvislosti se zdaněním při odchodu a s pravidlem pro ovládané zahraniční společnosti). 11. V souladu s diskusí, která proběhla na neformálním zasedání Rady ECOFIN v Amsterdamu k otázce Panamských dokumentů, je předsednictví nicméně přesvědčeno, že je zcela zásadní dosáhnout dohody raději nyní než později. Provedení výsledků akčního plánu OECD v oblasti BEPS (z října 2015) totiž v závěrech Rady z 8. prosince 2015 (dokument 15150/15) podpořily všechny členské státy s tím, že koordinované provedení na úrovni EU by z hlediska vnitřního trhu mělo být vhodnější než individuální řešení na úrovni jednotlivých členských států. Předsednictví je rovněž přesvědčeno, že při odborném posuzování byly vyčerpávajícím způsobem zváženy jak problémy, tak i prostor pro další flexibilitu, což znamená, že další odborné posuzování návrhu by nepřineslo žádnou podstatnou přidanou hodnotu. 9432/16 jp/kno 4

5 12. Pokud jde o pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků (článek 4), jeho znění již bylo oproti původnímu návrhu Komise podstatně pozměněno, aby umožňovalo větší flexibilitu a výjimky, ale zároveň zůstalo v souladu se zprávou OECD týkající se akční oblasti proti BEPS č. 4. Některé delegace nadále požadovaly určité další výjimky, zatímco jiné delegace se obávaly, že větší flexibilita by narušila účinnost daného pravidla. V zájmu nalezení konečného kompromisu předsednictví rozšířilo oblast působnosti ustanovení o ochraně předchozího stavu a současně zavedlo podmínky, které mají zabránit vzniku právních mezer. V nejnovějším kompromisním návrhu je upřesněno ustanovení ohledně neprovádění změn a rozhodné datum. Celkově je předsednictví přesvědčeno, že dosáhlo spravedlivé rovnováhy mezi jednotlivými názory členských států a že by kompromisní znění tohoto článku již nemělo být měněno. 13. Pokud jde o pravidla týkající se zdanění při odchodu (článek 5), předsednictví konstatuje, že zbývající výhrady jsou důsledkem skutečnosti, že takováto pravidla v současné době na vnitrostátní úrovni neexistují. Předsednictví je proto přesvědčeno, že tento problém lze vyřešit delší lhůtou pro provedení ve vnitrostátním právu stanovenou v článku 12, jak je navrženo v nejnovějším kompromisním znění předsednictví. 14. Pokud jde o obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu (článek 7), předsednictví konstatuje, že mezi delegacemi panuje široká shoda na stávajícím znění. 15. Co se týče obecné struktury navrženého pravidla pro ovládané zahraniční společnosti (články 8 a 9), kdy je členským státům ponechána možnost volby mezi dvěma přístupy, jak jsou vymezeny v odst. 2 písm. a) (přístup podle subjektu/kategorií) a odst. 2 písm. b) (přístup podle transakcí), si předsednictví je vědomo skutečnosti, že řada delegací požadovala vypuštění takzvaného přístupu 2b, ale konstatuje, že oba přístupy jsou ve zprávě OECD týkající se akční oblasti proti BEPS č. 3 výslovně povoleny, a nadále je přesvědčeno, že navržená struktura představuje jedinou možnou cestu k dosažení konsensu. 9432/16 jp/kno 5

6 16. Pokud jde o pravidla týkající se hybridních nesouladů (článek 10), předsednictví si uvědomuje, že některé delegace si v souladu se zprávou OECD týkající se akční oblasti proti BEPS č. 2 přály rozšířit působnost článku 10 na třetí země a na jiné formy hybridních nesouladů. Některé možné právní formulace za tímto účelem posoudila Pracovní skupina pro daňové otázky na zasedáních konaných ve dnech 25. dubna a 4. května. Několik delegací však uvedlo, že by s ohledem na omezený časový prostor pro odborné posouzení nemohlo v této fázi takové rozšíření působnosti odsouhlasit. Předsednictví se proto domnívá, že by se stávající ustanovení, které je v souladu s oblastí působnosti původně navrženou Komisí, měnit nemělo, ale podporuje zásadní význam další činnosti v této oblasti, jak je uvedeno ve 14. bodě odůvodnění. Předsednictví proto navrhne prohlášení, v němž by Rada Komisi požádala, aby nejpozději v říjnu 2016 předložila návrh týkající se hybridních nesouladů zahrnujících třetí země, s cílem dosáhnout dohody do konce roku V neposlední řadě požádalo několik delegací o více času k provedení návrhu směrnice jako celku, neboť řada ustanovení ATAD by v jejich vnitrostátních daňových systémech byla naprosto nová. Nejnovější kompromisní znění vypracované předsednictvím navrhuje v tomto ohledu prodloužení lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu o jeden rok, což znamená, že by se nová pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem použila od 1. ledna III. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTEVŘENÉ OTÁZKY 18. S ohledem na rozpravu ve Výboru stálých zástupců se předsednictví domnívá, že by se ministři měli při jednání zaměřit na tyto dvě nevyřešené politické otázky: a) Uplatňování přístupu 2a v rámci pravidla pro ovládané zahraniční společnosti uvnitř EU/EHP (články 8 a 9) 19. Řada delegací zastává názor, že přístup vymezený v čl. 8 odst. 2 písm. a) 1 překračuje pokud jde o jeho možné uplatňování v rámci EU/EHP rámec stávající judikatury Soudního dvora Evropské unie. 1 Přístup vymezený v odst. 2 písm. b) se může na situace uvnitř EU/EHP uplatňovat ve své aktuální podobě. 9432/16 jp/kno 6

7 20. Kompromisní návrh předsednictví ohledně přístupu 2a zahrnuje pravidlo o výjimce týkající se ekonomické podstaty a stanoví obrácené důkazní břemeno (nesené daňovým poplatníkem), které je podle provedeného posouzení z právního hlediska v pořádku. Řada delegací by však upřednostňovala formulaci omezující použití pravidel pro ovládané zahraniční společnosti uvnitř EU/EHP na zcela vykonstruované subjekty a důkazní břemeno nesené správcem daně. Některé členské státy rovněž navrhly omezit působnost pravidla pro ovládané zahraniční společnosti na země mimo EU/EHP a současně ponechat koncepci možného uplatňování těchto pravidel uvnitř EU/EHP na členských státech. 21. Předsednictví má za to, že z politického hlediska je důležité, aby byla pravidla pro ovládané zahraniční společnosti uplatňována rovněž v rámci EU/EHP, a nikoliv jen ve třetích zemích mimo EHP, a že jeho kompromisní návrh tento cíl splňuje a současně respektuje základní svobody EU. b) Případy, kdy se osvobození neuplatní (článek 6) 22. Názory delegací na to, zda by měla být tato ustanovení v konečném balíčku zachována, se liší. 23. Ty delegace, které tato ustanovení podporují, je považují za nezbytný doplněk k pravidlu pro ovládané zahraniční společnosti, zatímco delegace, které jsou proti těmto ustanovením, argumentují tím, že nejsou součástí doporučení OECD a nepředstavují zásadní součást balíčku. Předsednictví se domnívá, že stanovení nepovinné povahy těchto ustanovení, jak navrhly některé delegace, by mělo být vyloučeno, neboť to není v souladu s principem této směrnice. 24. Předsednictví má za to, že by ustanovení měla být zachována v aktuální podobě, aby byla zajištěna soudržnost balíčku opatření proti BEPS, ale uznává, že je v této otázce zapotřebí vést výměnu názorů a rozhodnout na úrovni ministrů. 9432/16 jp/kno 7

8 IV. DALŠÍ POSTUP 25. Rada se tudíž vyzývá, aby: vyřešila zbývající politické otázky obsažené v části III této zprávy; dosáhla obecného přístupu ke směrnici na základě kompromisního znění uvedeného v dokumentu 9431/16 FISC 83 ECOFIN 498, aby směrnice byla po obdržení stanoviska Evropského parlamentu a po finalizaci právníky-lingvisty přijata jako bod A pořadu jednání na některém z nadcházejících zasedání Rady. 9432/16 jp/kno 8

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0406 (CNS) 10042/17 LIMITE PUBLIC FISC 129 ECOFIN 503 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

10044/17 ph/jp/jhu 1 DG G 2B

10044/17 ph/jp/jhu 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 8. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce:

Více

2. Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor vydaly svá stanoviska dne 24. dubna 2009 a dne 14. května 2009.

2. Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor vydaly svá stanoviska dne 24. dubna 2009 a dne 14. května 2009. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. května 2009 (02.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0228 (CNS) 10430/09 FISC 77 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Předmět:

Více

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B Rada Evropské unie Brusel 2. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 9781/17 ASILE

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 1. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0287 (COD) 9901/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předsednictví Rada 9641/17 + ADD 1 Č. dok.

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 783 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 783 final. Rada Evropské unie Brusel 20. prosince 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 19. prosince 2017 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

10451/16 ADD 1 jp/mg/lk 1 GIP 1B

10451/16 ADD 1 jp/mg/lk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 7. července 2016 (OR. en) 10451/16 ADD 1 PV/CONS 35 ECOFIN 633 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3475. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI), konané v Lucemburku

Více

14942/15 vho/kno 1 DG G 2B

14942/15 vho/kno 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 3. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0045 (CNS) 14942/15 FISC 181 ECOFIN 947 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Rada Č. předchozího dokumentu: 14415/15

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10426/16 FISC 104 ECOFIN 628 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 17. června 2016

Více

15112/15 ADD 1 1 DPG

15112/15 ADD 1 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 5. února 2016 (OR. en) 15112/15 ADD 1 PV/CONS 72 ECOFIN 961 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3435. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI) konané v Bruselu dne

Více

14257/16 jh/lk 1 DG G 2B

14257/16 jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 9. listopadu 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 9. listopadu 2016 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět:

Více

10067/17 mp/jp/lk 1 DGG 1C

10067/17 mp/jp/lk 1 DGG 1C Rada Evropské unie Brusel 12. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2015/0270 (COD) 2016/0360 (COD) 2016/0361 (COD) 2016/0362 (COD) 2016/0363 (COD) 2016/0364 (COD) 10067/17 EF 117 ECOFIN 511

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Předmět: Výbor

Více

14166/16 jh/jsp/bl 1 DG G 2B

14166/16 jh/jsp/bl 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. listopadu 2016 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět:

Více

14708/16 vho/aj/mb 1 DGD 1B

14708/16 vho/aj/mb 1 DGD 1B Rada Evropské unie Brusel 28. listopadu 2016 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157 RELEX 972 CODEC

Více

14734/17 mp/vho/rk 1 DGD 2A

14734/17 mp/vho/rk 1 DGD 2A Rada Evropské unie Brusel 23. listopadu 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 14734/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předsednictví Výbor stálých zástupců /

Více

5865/17 tj/lr/hm 1 DGG 3 A

5865/17 tj/lr/hm 1 DGG 3 A Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0014 (COD) 5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Č.

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0223/10. Pozměňovací návrh. Danuta Maria Hübner za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0223/10. Pozměňovací návrh. Danuta Maria Hübner za skupinu PPE 4.7.2016 A8-0223/10 9 Bod odůvodnění P P. vzhledem k tomu, že konvergenci daňových politik by měly doplňovat také větší kontroly a větší počet vyšetřování škodlivých daňových praktik; vzhledem k tomu,

Více

9781/1/17 REV 1 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B

9781/1/17 REV 1 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B Rada Evropské unie Brusel 21. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 9781/1/17

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 561 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 561 final. Rada Evropské unie Brusel 3. října 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 3. října 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 561 final

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0406 (CNS) 10041/17 LIMITE PUBLIC FISC 128 ECOFIN 502 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0289 (NLE) 14272/14 FISC 157 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 13. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

7597/18 mg,jpe,ph/in/jhu 1 DRI

7597/18 mg,jpe,ph/in/jhu 1 DRI Rada Evropské unie Brusel 12. dubna 2018 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0907 (APP) 7597/18 PE 41 INST 134 FREMP 40 JUR 160 AG 4 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět:

Více

10116/14 mp/eh/bl 1 DG D 2B

10116/14 mp/eh/bl 1 DG D 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. května 2014 (02.06) (OR. en) 10116/14 FREMP 100 JAI 352 POLGEN 72 ASILE 16 COHOM 88 COPEN 157 CULT 85 DATAPROTECT 78 DROIPEN 78 ECOFIN 501 INF 206 JUSTCIV 130 MI 448 SOC 389

Více

14716/14 ls/mp/jhu 1 DG G 2B

14716/14 ls/mp/jhu 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 31. října 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) 14716/14 FISC 172 ECOFIN 971 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět:

Více

16367/14 ph/ho/rk 1 DG B 1

16367/14 ph/ho/rk 1 DG B 1 Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2014 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2014/0032 (COD) 2014/0033 (COD) 16367/14 AGRI 759 VETER 113 AGRILEG 247 ANIMAUX 59 CODEC 2415 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce:

Více

Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3468. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI),

Více

5748/15 ADD 2 mg/in/bl 1 DGG 1B

5748/15 ADD 2 mg/in/bl 1 DGG 1B Rada Evropské unie Brusel 2. února 2015 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2013/0024 (COD) 2013/0025 (COD) 5748/15 ADD 2 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

6159/16 mga/el/rk 1 DG B 3A

6159/16 mga/el/rk 1 DG B 3A Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0043 (NLE) 6159/16 SOC 70 EMPL 45 ECOFIN 109 EDUC 32 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Pracovní skupina pro sociální

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. března 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 7. března 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 7. března 2017 (OR. en) 6554/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 8 ECOFIN 139 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3520. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční věci),

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy:

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/2/12 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0185 (NLE) 11734/15 FISC 104 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 3. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. listopadu 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 7. listopadu 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 7. listopadu 2018 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2018/0375 (NLE) 13931/18 FISC 439 ECOFIN 1015 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 6. listopadu 2018 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 18. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 18. srpna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 11. srpna 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 426 final

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 25. března 2011 (OR. en) 8266/11. Interinstitucionální spis: 2011/0057 (NLE) FISC 25

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 25. března 2011 (OR. en) 8266/11. Interinstitucionální spis: 2011/0057 (NLE) FISC 25 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 25. března 2011 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0057 (NLE) 8266/11 FISC 25 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 24. března 2011 Předmět: Návrh prováděcího rozhodnutí

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. října 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. října 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. října 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY o změně prováděcího

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

9823/17 el,zs/js/hm 1 DG B 1C

9823/17 el,zs/js/hm 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 1. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0278 (COD) 9823/17 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Rada SOC 447

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0189/101. Pozměňovací návrh. Pervenche Berès, Hugues Bayet za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0189/101. Pozměňovací návrh. Pervenche Berès, Hugues Bayet za skupinu S&D 1.6.2016 A8-0189/101 101 Bod odůvodnění 7 a (nový) (7a) V celé Unii jsou široce využívány daňové režimy týkající se duševního vlastnictví, patentů a výzkumu a vývoje. V řadě studií Komise nicméně jednoznačně

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6074/17 C 42 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Výbor stálých zástupců Rada Č. předchozího dokumentu: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16, 12913/16 Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. října 2018 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. října 2018 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. října 2018 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0374 (CNS) 12657/18 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: FISC 386 ECOFIN 860 CULT 111 DIGIT 190 SMĚRNICE RADY, kterou se

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (13.12) (OR. en) 17617/12 FISC 195

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (13.12) (OR. en) 17617/12 FISC 195 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. prosince 2012 (13.12) (OR. en) 17617/12 FISC 195 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 7. prosince

Více

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 65 ECOFIN 1166 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3506. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.01.2005 KOM(2004) 854 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/256/ES, kterým se Nizozemskému království povoluje uplatňovat

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady k přijetí

Více

13677/15 jh/mp/bl 1 DPG

13677/15 jh/mp/bl 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 10. listopadu 2015 (OR. en) 13677/15 CO EUR-PREP 48 POLGEN 160 ENV 669 MI 685 COMPET 491 IND 171 ECOFIN 828 SOC 638 EDUC 290 EMPL 420 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final. Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0213 (NLE) 11120/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 12. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 456 final

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.10.2004 KOM(2004) 692 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/746/ES, kterým se Francouzské republice povoluje

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0400 (CNS) 16633/14 FISC 228 ECOFIN 1179 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0193 (COD) 9804/16 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Rada Č. předchozího dokumentu: 9301/16 Předmět: DROIPEN

Více

Stanovisko č. 3/2018. k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Bulharska, který obsahuje

Stanovisko č. 3/2018. k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Bulharska, který obsahuje Stanovisko č. 3/2018 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Bulharska, který obsahuje operace zpracování podléhající požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 4 obecného

Více

10729/16 ADD 1 ph/lk 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 ph/lk 1 DGB 2C Rada Evropské unie Brusel 22. února 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 NÁVRH ODŮVODNĚNÍ RADY Předmět: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978 Postoj Rady v prvním

Více

Delegace naleznou níže plán uvedený v předmětu, ve znění předloženém předsednictvím.

Delegace naleznou níže plán uvedený v předmětu, ve znění předloženém předsednictvím. Rada Evropské unie Brusel 6. března 2015 (OR. en) 6543/15 CO EUR-PREP 10 POLGEN 27 ENV 79 ENER 43 MI 110 RECH 33 COMPET 61 IND 24 ECOFIN 133 SOC 101 EDUC 39 TELECOM 52 JAI 109 EMPL 49 POZNÁMKA Odesílatel:

Více

10800/18 ADD 1 in/vmu 1 DRI

10800/18 ADD 1 in/vmu 1 DRI Rada Evropské unie Brusel 9. července 2018 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B Rada Evropské unie Brusel 30. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 204-209 Výbor pro právní záležitosti 2..207 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko nizozemského Senátu týkající se návrhu směrnice

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) 14465/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II)/Rada Č. předchozího dokumentu: 11996/1/16

Více

6851/17 vho/ebk/hm 1 DGD 1B

6851/17 vho/ebk/hm 1 DGD 1B Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 6851/17 ASILE

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.11.2013 COM(2013) 814 final 2013/0400 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d Italia a

Více

9645/17 dhr/vmu 1 DG E 1A

9645/17 dhr/vmu 1 DG E 1A Rada Evropské unie Brusel 24. května 2017 (OR. en) 9645/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 23. května 2017 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace ENV 540 FIN

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

10788/15 ADD 1 gr/tj/mn 1 DGE 2B

10788/15 ADD 1 gr/tj/mn 1 DGE 2B Rada Evropské unie Brusel 23. září 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0309 (COD) 10788/15 ADD 1 NÁVRH ODŮVODNĚNÍ RADY Předmět: TELECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC 1038 Postoj Rady

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2008 (05.03) (OR. fr) 5296/08 Interinstitucionální spis: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 10 CH 15 ISL 11 N 12 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2008 (05.03) (OR. fr) 5296/08 Interinstitucionální spis: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 10 CH 15 ISL 11 N 12 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2008 (05.03) (OR. fr) 5296/08 Interinstitucionální spis: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 10 CH 15 ISL 11 N 12 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 29. února 2008 Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. srpna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 9. srpna 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 421 final

Více

9916/17 tj/js/kno 1 DGD2B

9916/17 tj/js/kno 1 DGD2B Rada Evropské unie Brusel 7. června 2017 (OR. en) 9916/17 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada Č. předchozího dokumentu: 7923/2/17 REV 2 Předmět:

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

14991/18 ADD 1 1 ECOMP.3 LIMITE CS

14991/18 ADD 1 1 ECOMP.3 LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2018 (OR. en) 14991/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 65 COMPET 834 IND 381 MI 913 RECH 513 ESPACE 72 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Konkurenceschopnost (vnitřní

Více

14128/14 ADD 1 jpe/el/bl 1 DPG

14128/14 ADD 1 jpe/el/bl 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 31. října 2014 (OR. en) 14128/14 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 48 JAI 762 COMIX 543 3336. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI) konané v Lucemburku

Více

Stanovisko č. 2/2018. k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Belgie, který obsahuje

Stanovisko č. 2/2018. k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Belgie, který obsahuje Stanovisko sboru (podle článku 64) Stanovisko č. 2/2018 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Belgie, který obsahuje operace zpracování podléhající požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních

Více

N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / funkční období

N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / funkční období N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / 02 10. funkční období N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 453 final. Příloha: COM(2016) 453 final /16 rk DGC 2A

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 453 final. Příloha: COM(2016) 453 final /16 rk DGC 2A Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0211 (NLE) 11177/16 COEST 189 WTO 215 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 11. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016)

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšsku

Více

10046/17 jp/jh/jhu 1 DG G 2B

10046/17 jp/jh/jhu 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 12. června 2017 (OR. en) 10046/17 FISC 132 ECOFIN 506 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Zpráva Rady ECOFIN

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 22. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2017 Příjemce: Jordi

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. února 2011 (15.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. února 2011 (15.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. února 2011 (15.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Č. předchozího

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm.

Více

9494/16 mg/bl 1 DG G 2B

9494/16 mg/bl 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 25. května 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 25. května 2016 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět:

Více

PUBLIC LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) LIMITE

PUBLIC LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) LIMITE Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040 POZNÁMKA K BODU

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Delegace naleznou v příloze kompromisní znění výše uvedeného návrhu Komise vypracované předsednictvím.

Delegace naleznou v příloze kompromisní znění výše uvedeného návrhu Komise vypracované předsednictvím. Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0339 (CNS) 15066/16 FISC 215 ECOFIN 1141 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Generální sekretariát

Více

Delegace naleznou v příloze částečně odtajněné znění výše uvedeného dokumentu.

Delegace naleznou v příloze částečně odtajněné znění výše uvedeného dokumentu. Rada Evropské unie Brusel 15. prosince 2015 (OR. en) 12838/11 EXT 2 ČÁSTEČNÉ ODTAJNĚNÍ Dokument: Ze dne: 14. července 2011 Nový status: Předmět: WTO 270 FDI 19 CDN 5 SERVICES 79 12838/11 WTO 270 FDI 19

Více

8221/16 ADD 1 ebk/lr/mo 1 DPG

8221/16 ADD 1 ebk/lr/mo 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 17. května 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI), konané v Lucemburku

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 55 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 55 final. Rada Evropské unie Brusel 9. února 2018 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 5. února 2018 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2018)

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. září 2010 (OR. en) 12570/10 Interinstitucionální spis: 2010/0161 (NLE) FISC 77

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. září 2010 (OR. en) 12570/10 Interinstitucionální spis: 2010/0161 (NLE) FISC 77 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. září 2010 (OR. en) 12570/10 Interinstitucionální spis: 2010/0161 (NLE) FISC 77 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Polské republice povoluje

Více

Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) 28. února 2018 Stanislav Kouba, MFČR

Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) 28. února 2018 Stanislav Kouba, MFČR Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) 28. února 2018 Stanislav Kouba, MFČR Obsah Cíl směrnice Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem Implementace v České republice 2/21 ATAD Příčina finanční a hospodářská

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. dubna 2012 (02.05) (OR. en) 9337/12. Interinstitucionální spis: 2012/0093 (NLE) FISC 61 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. dubna 2012 (02.05) (OR. en) 9337/12. Interinstitucionální spis: 2012/0093 (NLE) FISC 61 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. dubna 2012 (02.05) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0093 (NLE) 9337/12 FISC 61 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 26. dubna 2012 Č. dok. Komise: COM(2012) 185

Více

Stanovisko č. 4/2018. k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu České republiky, který obsahuje

Stanovisko č. 4/2018. k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu České republiky, který obsahuje Stanovisko č. 4/2018 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu České republiky, který obsahuje operace zpracování podléhající požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 4

Více

Stanovisko č. 5/2018. k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Německa, který obsahuje

Stanovisko č. 5/2018. k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Německa, který obsahuje Stanovisko č. 5/2018 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Německa, který obsahuje operace zpracování podléhající požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 4 obecného

Více