Implementace formátu METS v Systému Kramerius

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace formátu METS v Systému Kramerius"

Transkript

1 Implementace formátu METS v Systému Kramerius Jiří Polišenský * Abstrakt: Kontejnerový formát METS se stává standardem rozsáhlých digitálních archivů a prostředkem pro hromadné poskytování digitálního obsahu. Kromě něj byly v rámci realizace programového projektu Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru implementovány v Systému Kramerius i formáty MARC 21 pro bibliografická metadata, PREMIS a MIX pro oblast technických a administrativních metadat. Těmito kroky se vytváří předpoklady pro standardizaci Národní digitální knihovny, pro využití nástrojů dlouhodobé archivace digitálních dokumentů a rozsáhlou mezinárodní spolupráci. Předmětem příspěvku je popis rozsahu implementace uvedených formátů. Klíčová slova: digitalizace, formáty, standardizace 1 Úvod Implementace formátu METS v Systému Kramerius byla řešena jako součást realizace programového projektu Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací papíru. Výsledkem realizace je doplnění funkcionality Systému Kramerius o možnost exportovat digitální dokumenty, zejména jejich metadata, v tomto formátu. Metadatový formát METS (Metadata Encoding and Transmission Standard 1 ) představuje standardizovaný formát XML určený pro výměnu komplexních digitálních objektů mezi systémy. Z tohoto důvodu se jeví jako perspektivní formát pro Národní digitální knihovnu. Jedná se o kontejnerový formát, který může obsahovat data v různých formátech (např. popisná metadata ve formátech MARC21, MARC XML, Dublin Core, MODS ad.). Při implementaci bylo třeba provést analýzu stávajících používaných standardů a formátů a navrhnout formáty pro jednotlivé sekce. Na realizaci projektu se podíleli pracovníci Národní knihovny ČR, Knihovny Akademie věd ČR a firma Qbizm. Tento příspěvek je příkladem šablony pro články do sborníku AKP. S cílem usnadnit vydavateli sborníku jeho vydání v jednotné úpravě a stylu, jsou autoři příspěvků žádáni, aby se laskavě řídili následujícími doporučeními. Systém Kramerius využívá vlastní formát pro popisná metadata založený na standardu XML a definicích (DTD) pro jednotlivé typy dokumentů (periodika a monografie). Podkladem pro popisná metadata byl katalogizační formát UNIMARC, rozšířený o technické údaje charakterizující proces digitalizace a rozsáhlý popis struktury dokumentu. Vzhledem k tomu, že v tomto formátu již bylo vytvořeno velké množství digitálních dokumentů, bylo třeba při dalším rozšíření funkcionality dbát na zpětnou kompatibilitu. Tím byly limitovány změny nad rámec stávajícího formátu. * Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1 1

2 2 Struktura dokumentů Na počátku implementace bylo třeba rozhodnout o obecné struktuře dokumentů. Metadata ve stávajícím formátu tvoří jediný soubor XML pro daný dokument jak monografii, tak periodikum. Toto pravidlo však nebylo možné uplatnit při tvorbě METS souborů a bylo nutné dokumenty rozčlenit na samostatné celky. Stávající členění je dané definicí typu dokumentu (DTD) pro monografie a periodika formátu NK ČR: Monograph Monograph, MonographUnit, Monograph Part, MonographPage, Volume, PeriodicaItem, Part, Page V případě formátu METS se využívá mnohem více popisných a identifikačních údajů na různých úrovních struktury. Takto vytvořený XML soubor ve formátu METS by svým rozsahem znemožňoval využívání běžných pracovních stanic proto bylo nutné použít více samostatných vnořených souborů na nižších úrovních struktury. Pro monografie se tak budou vytvářet samostatné soubory pro úroveň Monograph a MonographPart. Při exportu do formátu METS se nebude vytvářet úroveň MonographUnit. Tím se struktura monografie přibližuje dalším evropským projektům. Pro periodika budou platit čtyři úrovně, Volume, Item, Part. 3 Datové sekce Data ve formátu METS budou obsahovat kořenový element a šest sekcí dat: sekci hlavička HdrSec sekci popisných metadat dmdsec sekci administrativních metadat amdsec sekci souborů filesec strukturální mapě structmap sekci strukturálních odkazů structlink 3.1 Sekce hlavičky hdrsec Sekce hlavičky obsahuje následující atributy: datum vytvoření agent role (např. CREATOR) agent typ (např. ORGANIZATION) agent jméno (např. ABA 001) 3.2 Sekce popisných metadat dmdsec Popisná metadata obsahují katalogizační údaje a budou generována ve formátu MARC 21 (MARC XML), dále ve formátu DublinCore (DC) v nejvyšších úrovních Monograph a a DC terms na ostatních úrovních. DC terms budou sloužit k propojení nižších úrovní na vyšší. Pro potřeby generování popisných metadat byla zpracována převodní tabulka mezi formátem MARC21 a DTD pro periodika a monografie. Pro úplnost formátu METS bude nutné některé popisné elementy doplňovat z katalogizačních záznamů. Oddíly jsou číslovány (použijte pro ně styly Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3). 2

3 3.3 Sekce administrativních metadat admsec Administrativní metadata jsou technické údaje o digitálních objektech nebo právech a událostech, která se k nim vztahují. Sekce administrativních metadat se dále člení do čtyř částí: techmd (technická metadata) se bude používat pro uložení administrativních metadat jednotlivých stránek. Pro každou stránku budou vytvořena dvě techmd, první bude obsahovat technická metadata o vlastním souboru ve formátu PREMIS Object, druhá bude obsahovat některé další údaje, které nelze vyjádřit ve formátu PREMIS Object. Pro tato data se použije formát MIX, rightsmd bude používána pro uložení metadat o administrativních a legislativních právech. I tato část se dále dělí na PREMISRights (administrátorská oprávnění) a METSRigts (legislativní práva), sourcemd slouží pro uložení metadat o původci údajů obsažených v METS dokumentu, digiprovmd bude v Systému Kramerius využívána pro uložení údajů o událostech spojených s jednotlivými objekty. Pro tento typ údajů bude využita část formátu PREMIS Events. 3.4 Sekce souborů filesec Sekce souborů obsahuje 4 skupiny (filegrp) podle typů souborů URL odkazy do Krameria, na všechny úrovně METS odkazy na soubory METS vyšších a nižších úrovní IMAGE odkaz na zdroj obrazové reprezentace dané stránky (odkaz na documentservlet) TXT odkaz na zdroj textové reprezentace dané stránky (odkaz na documentservlet) 3.5 Strukturální mapa structmap Strukturální mapa definuje hierarchickou strukturu dokumentu a slouží k navigaci v něm. Tato sekce tvoří základní prvek každého METS souboru. V Systému Kramerius budou využívány dva strukturní elementy definované atributem TYPE: structmap logical a structmap pages. 3.6 Strukturální odkazy structlink Tato sekce slouží k propojování jednotlivých elementů METS dokumentu, zejména k propojení logické a fyzické struktury. Následující tabulka schematicky znázorňuje použití jednotlivých sekcí (kontejnerů) formátu METS pro monografie: Sekce subsekce Monograph Monograph Part Monograph Page (míněno konkrétní reprezentace) je součástí Monograph a MonographPart 3

4 Kořenový zkratka = m zkratka = mcp element metshdr Ano Ano DmdSec AmdSec MARC21 DC (pokud nevznikla z MonographUnit) DC-term TechMD PREMIS(object) PREMIS(object) PREMIS(object) MIX RightsMD SourceMD Ano DigiprovMD PREMIS (events) PREMIS (events) PREMIS (events) FileSec Use = url Monograph Part MonographPage Use = mets Part Monograph Use = txt Pro reprezentace Pro reprezentace Url na dokumentservlet, který vrátí txt reprezentaci stránky Use = image Pro reprezentace Pro reprezentace Url na dokumentservlet, který vrátí image reprezentaci stránky StructMap Type = logical mets : (Part*) url : (Monograph) Type =pages seznam stránek seznam stránek StructLink Strukturní link z div sekce monograph na všechny stránky ve fyzické mapě Strukturní linky z div sekce každé Part na stránky ve fyzické mapě patřící Part Obdobným způsobem se vytváří dokumenty METS pro periodika. Opět jsou data sdružena do kořenového elementu a šesti sekcí. Počet úrovní vnoření je vyšší (, Volume, Item, Part). Použití jednotlivých sekcí pro periodika znázorňuje následující tabulka: 4

5 Sekce kořenový element subsekce Volume Item Part zkratka=p zkratka=pv zkratka=pi zkratka=pcp Ano Ano Ano Ano Page (míněno konkrétní reprezentace) je součástí předchozích úrovní) metshdr DmdSec TechMD RightsMD MARC21 DC DC-term MARC21 DC-term DC-term PREMIS(object) PREMIS(object) PREMIS(object) PREMIS(object) PREMIS (object) MIX Ano Ano Ano Ano Ano SourceMD PREMIS (events) PREMIS (events) PREMIS (events) PREMIS (events) PREMIS (events) AmdSec FileSec DigiprovMD Use = url Use = Url do Krameria na Volume t Volume Item Part Volume Volume Url do Krameria na Page 5

6 Part Part Item Item Use = txt Use = image mets : ( Volume) mets : ( Part, Item) mets : ( Part) Url na dokumentservlet, který vrátí txt reprezentaci stránky Url na dokumentservlet, který vrátí image reprezentaci stránky Type = logical url: ( Volume) Mets : url: ( Item) Mets : Mets : (Page) (Page) (Page) StructMap StructLink Type =pages Strukturní link z div sekce monograph na všechny stránky ve fyzické mapě Strukturní linky z div sekce každé Part na stránky ve fyzické mapě patřící Part Strukturní link z div sekce monograph na všechny stránky ve fyzické mapě Strukturní linky z div sekce každé Part na stránky ve fyzické mapě patřící Part 6

7 4 Požadavky na rozšíření stávajícího DTD Rozšíření Systému Kramerius o kontejnerový formát METS přináší některé problémy, které nelze řešit v rámci stávajícího standardu NK ČR a vyžadují rozšíření DTD pro monografie a periodika. Vždy je však třeba dbát o zachování kompatibility s již zhotovenými dokumenty. 4.1 Rozšíření stránek o index stránky Rozšíření stávajícího standardu o element PageIndex umožní řešit problémy s nekompatibilitou mezi logickou a fyzickou strukturou ústící při vytváření struktury dokumentu v účelová řešení. Index stránky zabezpečuje jednoznačné rozlišení stránek (elementy Page/MonographPage) uvnitř importovaného souboru. Unikátnost musí být zabezpečena v případě periodika na úrovni Volume a Item, v případě monografie pak na úrovni Monograph a MonographUnit. 4.2 Rozšíření Part o výčet stránek Stávající DTD pro monografie a periodika neumožňuje specifikovat stránky na úrovni Part výčtem, ale pouze odkazuje na první stranu kde vnitřní část začíná. To neumožňuje popsat situace, kdy např. článek v novinách začíná na str. 1 a pokračuje na str. 3. Dalším problémem je nemožnost přesně určit začátek logické jednotky, který se dohledává pomocí elementu PageNumber, který reprezentuje logické číslování, nikoliv index stránky uvnitř fyzické jednotky. Specifikace všech stran výčtem s použitím elementu PageIndex tyto problémy odstraní.toto řešení si vyžádalo modifikaci uživatelského rozhraní. 4.3 Rozšíření DTD monografií o element UniqueIdentifier Tento nový element je nutný při importu administrativním metadat do Systému Kramerius. UniqueIdentifier, bude sloužit pro provázání dané úrovně monografie s příslušnými administrativními metadaty, která se k němu vztahují. Pro zachování zpětné kompatibility bude volitelný. 5 Administrativní metadata a jejich implementace v Systému Kramerius Oblast administrativních metadat včetně technických tvoří množství nových popisných elementů, které představují velký problém z hlediska stávajícího DTD a Systému Kramerius. Protože se jedná o poměrně novou oblast metadat, se kterou nejsou dostatečně dlouhodobé zkušenosti, je předpoklad, že budou procházet změnami, které by znamenaly časté inovace DTD a Systému Kramerius. To by přinášelo poměrně značné finanční nároky a problémy s udržováním zpětné kompatibility apod. Během realizace projektu bylo zvoleno řešení externího importu. V rámci realizace projektu budou importní možnosti Krameria rozšířeny o import administrativních metadat, která se načtou a budou transformována do formátu METS. Výhody řešení jsou v nízkých nákladech na rozšíření a uchovávání dalších technických metadat např. pro zvukové záznamy, video apod. Technická metadata nejsou určena uživatelům, ale pouze správcům a administrátorům systémů pro potřeby dlouhodobé archivace. Proto jejich uchovávání mimo funkční části Systému Kramerius nebudou způsobovat problémy uživatelům systému. 6 Vygenerování METS dokumentu Dokumenty METS bude možné získávat ze Systému Kramerius několika způsoby: 7

8 on-line generováním jednoho METS souboru a následným generováním ostatních relevantních METS souborů pomocí klientské aplikace, uživatelským generováním METS dokumentu dané úrovně, pomocí utility pro hromadné stažení METS dokumentů daného podstromu, pomocí harvestovacího protokolu OAI-PMH. 7 GDZ dokument format for monographs, multivolumes and periodicals based on the Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) Niedersächsische Staats- und Universitätsbliothek realizuje téměř shodný projekt jehož cílem je také implementace formátu METS pro monografie a periodika. Bohužel nejsou výstupy tohoto projektu běžně veřejně dostupné, proto je obtížné se o detailech řešení dovědět více informací. Výstupem projektu by měla být implementace formátu METS v systému Agora, který se používá pro tvorbu a zpřístupnění digitálních dokumentů. Během analýzy byly prověřovány možnosti převzetí formátu a zvažována míra shody i existující rozdíly. Jak se ukázalo, je vývoj limitován historií systému Agora a existencí starších formátů GDZ a Dieper. Stejné limity platí i v případě Systému Kramerius. Požadavek zachování zpětné kompatibility nutí k vlastnímu vývoji, který tento požadavek naplní. Předpokládáme, že implementace formátu METS u obou systémů zabezpečí vzájemnou interoperabilitu a usnadní příp. výměnu dokumentů mezi nimi. 8 Závěr V dalších krocích bude třeba zajistit rozšíření produkčního systému Sírius o vytváření (generování) administrativních metadat, definovat profil METS a zajistit jeho registraci prostřednictvím Kongresové knihovny. Implementace formátu METS v Systému Kramerius, využití formátu MARC 21 pro popisná metadata a doplnění administrativních metadat s využitím formátů PREMIS-Object a MIX umožní naplnit požadavky obecného konceptu archivace definovaného systémem OAIS. Tím se vytváří základ standardizace Národní digitální knihovny. Spolu s vybudováním Centrálního datového úložiště a pořízením speciálního systému pro dlouhodobou archivaci digitálních objektů, které se plánuje na přelomu let 2008 a 2009, to jsou nezbytné kroky na cestě k vytvoření tzv. trusted repository který by měl být nástrojem pro dlouhodobé dochování digitálních dokumentů. WWW odkazy 1. 8

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

Open source pro digitální knihovnu

Open source pro digitální knihovnu Open source pro digitální knihovnu Martin Lhoták lhotak@lib.cas.cz Abstrakt: Článek se zaměřuje na využití open source systémů pro digitální knihovnu. Informuje o stavu ve světě nejznámějších a nejvyužívanějších

Více

Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU

Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU Autor: Radim CHVÁLA Spoluautor: Iva HOROVÁ Akademie múzických umění v Praze radim.chvala@amu.cz iva.horova@amu.cz Příspěvek byl poprvé publikován

Více

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Pokyny k DRIVER 2.0. Pokyny pro poskytovatele obsahu - Vystavení textových zdrojů pomocí OAI-PHM. (Listopad 2008)

Pokyny k DRIVER 2.0. Pokyny pro poskytovatele obsahu - Vystavení textových zdrojů pomocí OAI-PHM. (Listopad 2008) Financed from: Visegrad Fund; project Sharing Knowledge OA Repositories in the V4 Countries Pokyny k DRIVER 2.0 Pokyny pro poskytovatele obsahu - Vystavení textových zdrojů pomocí OAI-PHM (Listopad 2008)

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009 Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Prezentace uskutečněné v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah 1 Kunt, Miroslav: Elektronické archivní pomůcky a digitalizace v archivech České

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPTÁVKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ČESKO-BAVORSKÝ ARCHIVNÍ PRŮVODCE Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje

Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje 030 Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje Petra Pejšová / Národní technická knihovna / e-mail: p.pejsova@stk.cz, nusl@stk.cz Historie a zkušenosti

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Ludmila Celbová, Petr Žabička Elektronické informační zdro je a knihovny Když se řekne knihovna, vybaví si většina lidí budovu plnou knih. Dodá-li se

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice a naplnění požadavků Rámcové směrnice prosinec 2005 DHI Hydroinform a.s. Základní identifikační údaje Objednatel Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Libor Ansorge Zpracovatel DHI

Více

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Ing. Ivan Zderadička, spolupracovník společnosti Central European Advisory Group S pokračujícím rozvojem informačních

Více

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č.

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č. S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H Část výzvy III. Digitalizace a ukládání dat Příloha žádosti č.1 Zpracovatel:

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Autor: Martin Sládek, Marek Jonák 1 / 43 Verze: 1 Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz, jejímiž autory jsou Martin Sládek a Marek Jonák (NETERNITY GROUP,

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více