ERVEN Cena 7,- K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERVEN 2009. Cena 7,- K"

Transkript

1 ERVEN 2009 Cena 7,- K Z obsahu : - Slovo starostky - Informace OÚ- výsledky voleb, usnesení Zastupitelstva obce Tršice - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Sedm dn a šest nocí s Dášou na cestách - Slet arodjnic a Dtský den v Tršicích - Pozvánky, Inzerce a další Vážení obané, Ve svém píspvku bych se ráda vrátila k šumu, který byl vypuštn mezi Vás a to, že obec bude prodávat vybudovanou vodovodní sí obecního vodovodu. Je to nesmysl. O vodovodní síti se diskutovalo v tom smyslu, že se letos musí ješt peložit vodovodní ad ve staré koteln u jídelny a chybla nám poslední smlouva na vcné bemeno, bez které se kolaudovat nemohlo. Tu nám noví majitelé pozemku už podepsali a já bych manželm Zelinkovým chtla podkovat za jejich vstícnost. Kolaudace je dležitá i z dalšího dvodu, a to je, že v souastné dob chystáme územní ízení a následn stavební povolení na skupinový vodovod Tršice, Vacanovice, Lipany, Hostkovice, Pestavlky, Zákov a Suchonice. Stavba je v souladu s platnou územn plánovací dokumentací a v souasnosti oslovujeme majitele stavbou dotených pozemk o povolení vstupu a uložení adu na tyto pozemky. Voda není nadstandard, ale je to životní nutnost, bohužel dochází uritými vlivy k tomu, že se mní cesty povrchových vod a vody ubývá. Je zbytené se víc rozepisovat, protože tuto situaci nkteí velice dobe znáte a na tuto akci ekáte. Musím i zde konstatovat, že až na opravdu malé výjimky nám naši spoluobané vycházejí vstíct a smlouvy nám podepisují. Jen bych chtla ješt uvést, že to nepodepisují obecnímu úadu ani stavebnímu, ale podepisují to svým 700 spoluobanm, kteí budou zásobeni pitnou vodou a za to jim dkujeme. U vody ješt zstanu a uvedu pár ísel, které se vztahují k provozu toho našeho už vybudovaného vodovodu, protože pi placení poplatku za vodu, jste nkteí mli pocit, že je voda drahá. Jen pro informaci ve mst stojí 62,- K/m3, u nás 20,- K/m3. Z vybrané ástky odvádíme poplatek celnímu úadu za odebrané množství vody, v roce 2008 to byla ástka ,-K, dále platíme 1 úplný a 3 zkrácené rozbory vody (zákonná povinnost) v celkové ástce ,-K a monitorovací rozbor surové vody na Pazdernici, který v roce 2008 stál 7 473,-K. Dále se z vybraných penz platí elektrická energie na Pazdernici, kde je erpadlo i na vodojemu, kupují se vodomry, které se letos budou u asi 70 domácností mnit, kdy jeden stojí ádov 1000,- K. K bžnému provozu patí i mzda pracovníka, opravy na vodovodním adu, nákup chlóru do chloraního zaízení. eká nás i nákup nového odradonovacího zaízení, které je souástí vodojemu. Vše se zdražuje a není už v možnostech našeho rozpotu, abychom na tyto služby dopláceli v takové míe, jak v minulých letech, kdy jsme se dostali na ztrátu i ,- K. Vím, že vtšina z Vás to chápe, ale je dobré, abyste vdli, za co platíte. 1

2 Od poloviny ervna je ve zkušebním provozu 1.etapa prtahu. Je to opravdu zkušební provoz, na který navazuje oprava silnice v kižovatce na Vacanovice a ped Pospišilovým. Vím, že jsou zmatky i na autobusových zastávkách, které postupn ešíme. Celá akce by mla být dokonena do konce srpna a doufám, že s koncem výstavby se vyeší i problémy, které nyní jsou. Pod lipami nám socha Michal Olšiak ze Žáru nad Sázavou sochá žábu, kterou má naše obec ve znaku. Mla by být dokonena bhem 3 týdn a vím, že se tento symbol bude líbit nejen Vám, ale i návštvníkm a turistm, kteí sem zavítají. V Lipanech a Hostkovicích se dokonuje oprava veejného osvtlení, na které jsme dostali dotaci z Programu obnovy venkova od Krajského úadu Olomouckého kraje ve výši ,- K a obec doplatí ,-K. Bohužel se nám uleví zatím jen v tchto obcích. Ostatní místní ásti vetn Tršic musíme ješt opravit, protože životnost VO již vypršela. Chtla bych Vám ješt popát krásnou dovolenou a prázdniny. Vme, že se umoudí poasí a dovolenou nám nepokazí. Leona Stejskalová, starostka obce Tršice TEKA ZA ŠKOLNÍM ROKEM A DOKOPNÁ Na konci ervna se v Tršicích uskutenily dv akce, které pisply ke spoleenskému životu naší obce. V pátek, probhla Teka za školním rokem, kterou organizovalo SRPŠ ve spolupráci se ZŠ Tršice. Pro nepíze poasí probhla v sále Radnice, kde probhlo tradiní stužkování deváák, po nm následoval program, který si pipravily dti pod vedením uitel a nakonec se dní v sále ujal dídžej se svými soutžemi. V sobotu, probhla dokopná, tedy rozlouení fotbalist se sezónou 2008/2009. Zaátek byl na hišti Tj, kde se opt utkaly maminky versus beoši a posléze se všichni úastníci pesunuli do kulturního areálu pod zámek, kde byla zhodnocena sezóna a vítzm, ml. benjamínkm, pedány medaile a pohár za 3. místo. Poté se rozproudila volná zábava s diskotékou. Dkuji organizátorm obou akcí za jejich práci a as. Závrem bych chtl ješt jednou podkovat tršickýcm sokolm, protože dlat nco zadarmo pro ostatní, potažmo vnovat svj volný as cizím dtem, je urit záslužná práce a myslím, že práv jejich nejvtší odmnou jsou výsledky kluk a holek na hišti, kterých v poslední dob dosahují. Do dalšího období pejí hodn sportovních úspch. M. Mahdal 2

3 INFORMACE OBECNÍHO ÚADU 3

4 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TRŠICE Usnesení ze 21. zasedání Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne / ZO schvaluje program jednání 21. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne /21 09 ZO bere na vdomí zprávu k plnní usnesení ze 20. zasedání ZO 187/21 09 ZO schvaluje rozpotová opatení Obce Tršice v roce 2009 ást píjmová: vnitní správa /pokuty/ /prodej pozemku/ ost.innosti /doplatek volby 2008/ Celkem ást výdajová: kultura /materiál/ /opravy a udržování/ vodovod /DKP-voda/ prac.eta /odstupné/ /prac.dohody/ /služby/ dan /da z pevodu nemovit./ ost.innosti /píspvky mikroreg./ vnitní správa /služby/ Celkem /21-09 ZO schvaluje poskytnutí finanní bezúroné pjky ve výši ,- K TJ Tršice na zajištní realizace projektu Oplocení sportovního areálu TJ Tršice a vybudování dtského hišt. Projekt je dotován z Programu LEADER. Celková ástka bude vrácena na úet obce do /21 09 ZO neschvaluje opravu silnice mezi 1. a 2. úsekem v rámci stavby Silnice II/436 Tršice -prtah (pedložený rozpoet v ástce ,28 K) 190/21-09 ZO schvaluje provedení víceprací na stavb Silnice II/436 Tršice prtah, dle pedložených Rozpot, v celkové ástce ,06 K 191/21 09 ZO schvaluje - pijetí finanního píspvku z rozpotu Olomouckého kraje na poízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup vcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasi obcí Olomouckého kraje na rok spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše píspvku z rozpotu Olomouckého kraje, tj ,- K - znní Smlouvy o poskytnutí píspvku mezi Olomouckým krajem, zastoupeným ing. Martinem Tesaíkem, hejtmanem a Obcí Tršice zastoupenou Leonou Stejskalovou, starostkou 192/21 09 ZO schvaluje provedení výbrového ízení na poskytovatele služeb školního a závodního stravování a pov- uje RO jeho provedením 4

5 Usnesení ze 22. zasedání Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne /22-09 ZO schvaluje program jednání 22. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne /22 09 ZO bere na vdomí zprávu k plnní usnesení z 21. zasedání ZO 195/22 09 ZO schvaluje výsledek pezkoumání hospodaení a provedenou provrku (audit) hospodaení Obce Tršice a závrený úet Obce Tršice za rok 2008 a to: - byly zjištny mén závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona. 420/2004 Sb. o pezkoumání hospodaení územních samosprávních celk a dobrovolných svazk obcí - byly zjištny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. c) zákona 196/22 09 ZO schvaluje odkoupení pozemku p.. 96/2 trvalý travní porost o výme 1790 m2 v k.ú. Tršice od Ludmily Maškové, Brno za smluvní cenu ,- K a znní Smlouvy kupní smlouvy. 197/22 09 ZO ve smyslu zákona. 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis, o obcích schvaluje prodej pozemk p.. 70/35 zahrada o výme 424 m2 a p.. 70/36 zahrada o výme 454 m2 v k.ú. Pestavlky Marii Ševíkové, Olomouc a Jaromíru Ambrožovi, Loštice a znní piložené kupní smlouvy. Veškeré náklady ízení hradí kupující. ZO povuje starostku podpisem smlouvy. 198/22-09 Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis v souladu s 39 schvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek p.. 416/9 orná pda o výme 1017 m2 v k.ú. Tršice za cenu 40,- K/m2 199/22-09 Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis v souladu s 39 schvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek p.. 262/2 zahrada o výme 347 m2 v k.ú. Tršice za cenu ,- K. 200/22-09 Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis v souladu s 39 schvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek p /3 ostatní plocha, ást 1344/1, ást 1344/4, ást 1354/3 ostatní komunikace, zastavná plocha a návdvoí v k.ú. Tršice za cenu ,- K. Zájemce na své náklady nechá vyhotovit geometrické plány a uhradí náklady spojené s prodejem nemovitostí. 201/22-09 Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis v souladu s 39 neschvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek p.. 71/2 - trvalý travní porost o výme 1040 m2. 202/22-09 Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis v souladu s 39 schvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek p.. 14/3 o výme 1 m2 a 14/4 o výme 1m2, ob zastavná plocha, vzniklých oddlením z p dle GP /2009 v k.ú. Tršice za cenu 100,- K. 203/22 09 ZO schvaluje Smrnici ZO Tršice pro pevody technické infrastruktury kanalizaní a vodovodní ady, rozvody a sloupy veejného osvtlení a místní komunikace, do majetku obce 204/22 09 ZO revokuje usnesení. 189/21 09 ze dne a schvaluje opravu silnice mezi 1. a 2. úsekem v rámci stavby Silnice II/436 Tršice prtah dle pedloženého rozpotu v ástce ,- K Leona Stejskalová starostka obce Tršice 5 Mgr. Milan Mahdal místostarosta

6 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE Den Zem naunou vlastivdnou stezkou až do pravku Víte, že nedaleko naší obce mžete navštívit zajímavá místa a ocitnout se až v dob, kdy stáda mamut táhla naší krajinou tj. v dob lovc mamut v dob asi let ped naším letopotem? Žáci naší školy už to vdí. V úterý v rámci Dne Zem navštívili se svými tídními uiteli Základní školu J. A. Komenského v Perov - Pedmostí. Prohlédli si zde Malé školní muzeum, které je budováno a provozováno žáky a uiteli školy a financováno ze zdroj Evropské unie. Je výchozím bodem školní nauné stezky a zárove posledním zastavením vlastivdné stezky Pedmostím až do pravku. Klade si za cíl jednoduchou a pístupnou formou seznamovat žáky i veejnost s nejstarší historií regionu. V muzeu se našich žák ujali nkteí osmáci a devááci tamjší školy, kteí byli našimi prvodci po celé dopoledne. Dokázali zaujat a srozumiteln v ei blízké dtem vysvtlit život mamut a pravkých lidí v dob ledové a nenechali se vyvést z míry pekvapivými odpovmi nebo poznámkami našich žák. Víte, pro má mamut malé uši a krátký ocásek? To proto, aby mu nebyla velká zima a pro...?.. Víte, že existuje svtoznámá pedmostecká Venuše... a... Dti si se zaujetím prohlédly i zajímav zpracované výtvarné práce žák perovských škol na téma, jak si pedstavují život v dob ledové. V druhé ásti muzea si mohly potžkat pravkou sekyrku, vyfotit se v blízkosti pravkého lovka v životní velikosti, zhlédnout torza originál mamutích kostí a jiných pravkých zvíat, rzné sošky a další. Po hodinové prohlídce jsme se vydali po tíkilometrové nauné stezce nenároným píjemným terénem až k atraktivní uebn pod širým nebem Školního kopce nad roklí. V jeho areálu jsou zízena jednotlivá lovišt místa, kde si mže každý návštvník zajímavou formou zopakovat a doplnit své vdomosti z matematiky, fyziky, zahrát si rzné hry, zhoupnout se na houpace nebo jen odpoívat na lavikách. Toho bohat využily i naše dti. Lovily pravká zvíata, obstarávaly potravu pro svou tlupu, zápasily s nebezpenými šelmami,.... Poslední zastávkou v našem putování byl mladý mamut Tom v životní velikosti, který se majestátn vypíná nad Perovskou roklí. Dti se na svém putování seznámily nejen s nejstarší historií naší zem, ale i s pkným místem našeho okolí. Obdivovaly znalosti a zaujetí svých prvodc, posílily svou fyzickou zdatnost a urit si odnesly spoustu pkných zážitk. Ilona Sedláková a Miloslava Bartoová

7 Oslava konce 2.svtové války AKCE VE ŠKOLE V úterý 12. kvtna jsme si s dtmi 1.stupn pipomenuli smutné období našich djin 2.svtovou válku. Pozvali jsme si do školy místního obana a pamtníka pana RNDr.Bezinu, který nám zasvcen a poutav vyprávl o život lidí v Tršicích za války,ukrývání židovské rodiny Wolfových a Zákovské tragedii. Mnozí žáci ani netušili, co všechno se odehrávalo v blízkosti místa,kam chodí do školy. Po besed mli žáci možnost zhlédnout krátký dokumentární film, obohacený svdectvím pímých úastník. Vzpomínky jsme s dtmi završili návštvou místního hbitova a zapálením svíky na hrob obtí, jejichž památka by nemla být nikdy zapomenuta. Uitelky 1.stupn dkují touto cestou panu Bezinovi za zajímavou besedu, pejí hodn zdraví a doufají, že jeho návštva ve škole nebyla poslední. E. Žundálková První stupe ZŠ Tršice oslavil Den matek Jako již tradin poádal první stupe naší školy u píležitosti Dne matek vystoupení pro maminky. Letos byl tématem tohoto vystoupení prez lidovým rokem. Naše škola totiž už druhým rokem realizuje projekt Rok s tradicemi. Projekt je zamen na známé i mén známé lidové tradice a jejich oživení v povdomí dtí. V prbhu vystoupení mohly maminky, babiky a ostatní diváci slyšet písniky o posvícení, seznámit se s Luckami a Temi králi, pochovat spolen s dtmi basu nebo uvidt rej arodjnic a svatého Martina. Nakonec dti zazpívaly maminkám k jejich svátku sborov pknou písniku a rozdaly jim vlastnorun vyrobený dáreek keramickou koiku. Doufáme, že spolen oslavený svátek pinesl radost jak dosplým, tak dtem. zapsala Radka Zborníková 7

8 Dtský den Pondlí 1. ervna patilo dtem. Žáky roníku pijelo potšit svým vystoupením Maáskové divadlo ze Šternberka a po pohádkách vyrazily dti 1.stupn do lesa. Na vyznaené trase je ekala ada zajímavých úkol, ve kterých si mohly zasoutžit, vyzkoušet své dovednosti a schopnosti. Celý závod pro n vymysleli a pipravili žáci 9.roníku pod vedením paní uitelky Bartoové. Po rozdání cen nejlepším odcházeli malí i velcí dom spokojen a uitelé s vdomím, že i devááci dovedou pipravit pro své mladší kamarády píjemné chvíle a posílit tak vztahy mezi žáky. A žáci 2.stupn? Ti si svj Den užili v lanovém centru, na raftech, v pírod. Škola naneisto E. Žundálková Ve tvrtek naši školu navštívili budoucí prváci dti z mateské školy v Suchonicích. Akce Škola naneisto probhla za krásného poasí v okolí budovy 1.stupn, kde dti ekaly soutže a hry, ve kterých si mohly ovit svoji samostatnost a schopnost spolupracovat s jinými, staršími dtmi pi ešení úkol. Prvodci pedškolák se na toto dopoledne stali žáci 3.tídy i nkolik souasných prvák. Všechny dti - malé i vtší - byly velmi šikovné a také se k sob hezky chovaly. Pedškoláci mli možnost vyzkoušet si i roli prvodc dtí starších, pijaly ji ochotn a zodpovdn a dokázaly být dobrými rádci svým budoucím spolužákm ze školy. Školu naneisto si píjemn užili velcí i malí, k dobré nálad urit pisply i drobné odmny. Tato akce se stala zajímavým zážitkem a zkušeností pro všechny zúastnné. Mgr. Alena Slámová ( pokraování z minulého ísla TZ) DENÍK OTTY WOLFA 7. záí 1942, pondlí 12. týden Jsme v boud a je tam hrza myší. Ve dne jsou však schovány. O 1/2 5 h jdu pro vodu a je tma jak v pytli. Ve stanu je mokro. V 8 h snídáme kávu a chléb. K obdu je bramborová polévka a chléb. Odpoledne spíme. K veei je opt polévka. Myši zaínají vylézat. V 10 h jdeme pro potraviny. O 1/2 12 h jsme zpt. Je hrozná noc. Mama a Lici stojí venku a bojí se ulehnout. Já a tata jsme je (myši) rozhánli. Když si tata dal na moment do klína kousek chleba, skoila mu myš do klína i pi svtle. 10. záí 1942, tvrtek 12. týden Jdu pro vodu o 1/4 5 h a hned snídáme. O 1/2 10 h vstáváme a škrabeme brambory. Jsme nachystáni ke sthování, poprchává. K obdu je z kostek polévka a brambory s esnekovou omákou. Poasí je zase pkné, jsme v úkryt. Odpoledne se kaboní. Tata íkal, že mám jít do boudy a shrnout plevy na hromadu. Jdu do boudy a shrnuji plevy do jednoho rohu a ohlédnu se. Krev v žilách mi chladne. Za mnou stojí bratr p. Bl. [Bláhy]. ekl: Já si myslím, co zde šustí. Já jsem hned udlal grimasu a odpovdl jsem mu: Ale ztratil jsem zde nž. On na to: Jestli to byl njaký hezký, tak je ho škoda. Já zase: Již ho mám a odcházel jsem pry. On se za mnou tázav ohlédl a nic. Já jsem se schoval opodál a ekal, co bude on dlat. Odcházel pry a chvílemi naslouchal, zdali neuslyší nás. Já jsem se me- 8

9 zitím dostal ke stánku. Tata práv picházel ze záchoda. Setkal jsem se s ním a ekl jsem mu vše, co se mn pihodilo. Bratr p. Bl. mne asi nepoznal. Vtom, co mu to vykládám, slyšíme u boudy šeptat. Tata rychle zašel do úkrytu a já jsem utíkal dol do lesa. Byl to p. Bl. a jeho bratr. Naslouchali, zdali nás neuslyší. Pak ale najednou pustili psa. Ten šupal a šupal a stril hlavu i do našeho stánku. Nezaštkal však, a proto jsme nebyli vyzrazeni. Já jsem se zatím po biše plazil ze spodu nahoru k našemu úkrytu a vykávali jsme další. Tata íká, že tam stále jsou. Tu slyšíme šustit vtve. To šel bratr p. Bl. Prohlížel všechno, i náš starý záchod. Já jsem prožil perné chvíle, když stál asi 2 m ode mne. Naši mají také malou duši. Najednou jde zpt. Tu opt letí pes a šupe. Zase nás však nenašel. Za chvíli je opt klid. Prožíváme hrzy. Te jde nkdo k našemu úkrytu, cosi má v ruce, zvoní to. Asi pilku. Myslíme, že je to dlník s bratrem p. Bl. Hledají a íkají, že se zde asi pytlaí. Poukazovali na ošoupané vtve, na mokré jehlií u strom, kde chodíme na malou stranu. Pojednou nahlédl bratr p. Bl. do našeho úkrytu a ekl: To zde vypadá, jako by zde bydleli njací zajatci. Šli ke vchodu a chtli jít do našeho úkrytu. V tom však vyšel tata a prosil pana Bl., aby ho neudal. On se nad oekávání pkn zachoval a ujistil nás, že nás nikde nebude jmenovat, ale my nesmíme totéž uinit. Jeho bratr též se zachoval pkn. Do boudy se mžeme schovat, ovšem jen za dešt. Utšoval nás, že již brzy bude po válce. Prý se máme jen modlit, a vše dobe dopadne. Pak odešli. To bylo asi 3/4 8 h veer. Tedy od 1/2 6 h jsme prožívali hodiny hrzy. Já jsem chtl jít ekat Sl., ale když to tak dopadlo, tak ne. Jsme šastní, že se tato vc tak vyídila. Ve tm jsme pojedli jen polévku a noky. O 1/2 11 h jdeme pro potraviny, je tam zelenina, králík a pletýnky, O 1/2 1 h v noci pišel Sl. se zprávou, že dnes si Nmci odvezli náš nábytek a dlali prý hrozný randál, kde že je prý to ostatní. Telefonovali pro gestapo, které také pijelo a chtlo Aloise H. [Herinka]. Ten není doma a íkali, že zítra opt pijedou. E. H. [Elsa Herinková] se vci velmi zastává. 11. záí 1942, pátek 12. týden O 1/2 6 h jdeme pro vodu a hned snídáme. Spíme do 1/2 10 h. Tata vaí obd. K obdu je polévka a fazole a brambory. Odpoledne spíme. Dnes veer je Erev Roš Hašóno. K veei je paprikáš. O 1/2 11 h jdeme pro potraviny. Mama chodí již asi 3 týdny s námi. Bojí se myší. O 1/2 12 h jsme zpt. Modlili jsme se o 7 h. 12. záí 1942, sobota 12. týden Pro vodu jdeme o 1/2 6 h, ale nemžeme nabrat, ponvadž u studánky nkdo see trávu. Pišli jsme s prázdnou zpt. O 7 h snídáme. O 1/2 9 h jdeme se modlit na místo, které jsme si již upravili, takže se tam hodí i sedt. Po modlení jsme o 1/2 12 a tata vaí a já jdu s Lici pro vodu. V poli je prázdno, takže se nám dobe nabírá. Pak obdváme hovzí polévku a peeného králíka a strouhanku s kompotem. Bylo to výborné. K veei je paprikáš a pletýnky. O 1/2 11 h jdeme zase pro potraviny. Gestapo dnes opt pijelo a chtlo H. Ten ješt není doma. ekli proto E. H., a je H. doma, že ješt pijdou. Chtli králíky. H. [Hanková] jim ekla, že mladí pochcípali, a ty starší že jsme zabili. ekáme, co bude dále. Uprosted modlení se musíme sthovat do boudy. 14. záí 1942, pondlí 13. týden V 1/2 5 h ráno jdeme pro vodu a v 7 h snídáme. Pak ležíme do 9 h. Vstáváme a škrabeme brambory. K obdu je hrachová polévka z kostek a mrkev s brambory. Odpoledne jsem šel s Lici na cestu na procházku. Jdeme zpt a já jsem Lici ukázal, že v boud nejsou myši, a naši se polekali. Mysleli, že je chceme postrašit, a dostal jsem pár facek. Máme zde hodn myší a stílíme je z praku. Mam prožrali kabát a mrkev nám dopolovic ožrali. K veei je mrkev a brambory. O 1/2 11 h jdeme pro potraviny. Je tam petrolej, líh, brambory a chléb. Vylezl jsem na hrušku a trhal hrušky, zatímco Lici a tata trhali švestky. Jsme zpt o 12 h. 15. záí 1942, úterý 13. týden Pro vodu jdeme o 1/2 5 h ráno a hned snídáme. Spíme do 9 h, pak dláme knedle. Tata zatím uvail polévku. Mama a Lici loupou uvaené brambory a já íhám na myši. Tata udlal jed na myši z prášk na spaní. Uvidíme, jaký úinek budou mít. Dláme bramb. knedle. Jsou moc dobré. Máme ješt na veei. Bylo 102 knedel. Poasí je zakabonné, ale odpoledne se probralo a je hezky. Licka krájí tatovi tabák. K veei bramb. knedle. O 7 h veer pišel p. Bl.. a ekl nám, že si máme hledat nový úkryt. Mohl by prý pijít pan nadlesní a mohl by nás najít. Jdu proto ke Sl. do koví. Abych se s ním setkal, jdu již o 3/4 8 veer. Žádného jsem na štstí nepotkal. ekal jsem, až konen v 9 h Sl. pišel. ekl jsem mu vše a Sl. íkal, že o tom promluví s F. [Fialou]. Mám zítra o 9 h pijít a on pjde se mnou k nám. Jdu dom, ale potkal jsem naše a vzali jsme hned potraviny. Byly tam rohlíky, špenát, vajíka, rajata, sl a pod. Ješt veer vaí tata kávu, a jdeme proto ješt veer pro vodu. 9

10 Zase po cestice nkdo šel, a proto jsme museli jít lesem a zabloudili jsme. Lici má ve vlasech plno jehlií. 16. záí 1942, steda 13. týden Vodu máme již doma a spíme až do 9 h. Snídali jsme o 7 h. Lici dlá pomazánku z rajat. ekáme netrpliv, kdo nás vezme, zdali F. i. H. [. Herinek]. K obdu je faz. polévka a chléb s pomazánkou. Je výborná. Odpoledne jdeme zase hledat úkryt, ale nic šikovného nemžeme najít. Veer chléb s pomazánkou. Ve 3/4 9 h veer jdu do koví ekat Sl., ale potkal jsem ho již na cest.. nás nevezme a F. je nejistý, ale s T. [Tandlem] je to dobré. Ten prý nás vezme, ale až za msíc. Sl. bude chtít, aby nás F. vzal na ten msíc. Sl. zase zítra pijde. 17. záí 1942, tvrtek 13. týden O 4 h ráno Sl. odešel a my jdeme hned pro vodu. Je v noci zima, jen 4o tepla. Dopoledne si chystáme vci na sthování. Sl. doufá, že to F. udlá. K obdu je esneka a chléb s rajaty. Odpoledne balíme. Sl. pijde zase veer. K veei je káva a chléb. Jsme zvdaví, zdali to F. udlá. O 7 h veer pišel Sl. a ekl, že se dnes sthovat nemžeme, ale že zítra, a sice k tomu F. Byl zde s námi až do 2 h, pak šel dom. Zítra zase pijde. 18. záí 1942, pátek 13. týden Pro vodu nejdeme, až v poledne. Spíme do 1/2 10 h a pak jíme chléb. Káva není a vait budeme až v poledne, ponvadž nemáme vodu. Pak spíme až do 11 h a pak jdeme pro vodu. Zd. [Zdailovi] jsou v poli, ekám, až odejdou. Já pak rychle jsem nabral vodu, umyl se a Lici také. Co se ona umývala, jsem šel já na jablka. Jsou již zralá. Pak jsme pišli a tata vaí kávu. K obdu je chleba a káva. Jsme zabaleni a ekáme. Zaíná poprchávat. Dnes se asi budeme sthovat k F. K veei je chléb a tvaržky. ekáme Sl., aby nám mohl pomoci sthovat. Sl. však ani do 1 h nepišel, a proto jdeme já a Lici k F. Zaklepal jsem na okno z pokoje a ustrašení nám pišli otevít. Zeptal jsem se, zdali mžeme u nich být. Oni ekli, že z toho mají strach a že ji by to zabilo a že to po nich nemáme chtít. Že prý nám všechno udlají, jen máme Sl. íct. Dali nám hrnek mléka a jablka 4 velký. Vzali jsme si chléb, co si Sl. u nich nechal. F. ekl, že prý Sl. asi ráno k nám pijde. Pišli jsme dom o 2 h a tata nás tší, že to tak Bh asi chtl. 20. záí 1942, nedle 13. týden Pro vodu jdeme až v 6 h ráno, až se rozednilo. Spíme až do 10 h a tata vaí špenát. ekáme na Sl. K obdu je špenát a chléb. Doufáme, že Sl. pijde a že je zdravý. V poledne jdeme zase pro vodu. Jsme celí nanic, že Sl. nejde. Nevíme, zdali je zdráv nebo co je. Naštstí Sl. pišel asi o 2 h a donesl chléb a rohlíky. Jsme rádi, že víme alespo, že je zdráv. í- kal, že odpoledne pijde. O 5 h veeíme, a sice proto, že je Erev Jom Kipur. Jíme polévku, strouhanku, bomby a zapili jsme to kávou. O 3/4 6 h veer se jdeme modlit a o 7 h veer jsme pomodlení. Sl. pišel o 1/4 9 h a spal u nás až do 4 h ráno. 21. záí 1942, pondlí 14. týden Pro vodu nemusíme jít, ponvadž nic nevaíme. Jdu se s tatou modlit o 9 h ráno a za chvíli se pišla modlit mama. Lici se modlí v úkryt. O 1/2 2 h je pausa. Ležíme trochu a o 1/2 4 hodin se jdeme zase modlit. O 1/2 6 h veer jsme pomodleni a veeíme. Kávu a rohlíky s barchesem. Chléb se sádlem, housky, od Sl. trnkovou buchtu. Sl. nám ekl, kde se máme sthovat, a zítra dopoledne se odsthujeme. Skalka do úvah nepijde, ponvadž se bude pistavovat a nemá stechu. O 1/2 10 h veer jdeme pro potraviny. Pišli jsme zpt v 1/2 12 hodin. 22. záí 1942, úterý 14. týden Pro vodu jdeme o 1/2 6 h ráno. Spíme do 8 h a pak se sthujeme do nového úkrytu. Spravili jsme si ho a je dobrý. Ležíme na jehlií a je to velmi mkké. Hodn se potíme a obzvlášt tata, který planýruje motykou a je celý mokrý. O 1/2 1 h obdváme kávu a chléb se sádlem. Pak jdeme pro vodu. Pak jdeme na chvojí a hodn jsme ho již na maskování spotebovali. Konen o 4 h jsme tak dalece hotovi. Odpoíváme do veera a pak veeíme chléb se sádlem. O 1/2 6 h veer jdu k cest ekat p. Bl., ale nepišel. O 10 h jdeme pro potraviny a jsou tam jen rohlíky. Na zpátení cest jsme natrhali u Gandiho trnky. Nyní je vyjasnno. 24. záí 1942, tvrtek 14. týden Pro vodu jdeme až v poledne a Gandi trhá jablka. ekáme, až pjde dom, a já jsem šel nabrat kabelu krásných ervených jablek. Snídáme o 9 h chléb. Tata jde s námi pro vodu. Již ho nebolí tak moc v kíži jako vera. K obdu je chléb a káva. Odpoledne již o 5 h jdu já, mama a Lici ekat p. Bl., ale zase marn. Jíme k veei chléb se sádlem od Sl. Lííme udice na bažanty. Odpoledne jsem vidl Sobotku, Šrámkovou a Jánku z Perova. Chce Rostí- 10

11 ka dostat do Perova do uení. O 1/4 9 h jdu s Lici ekat do koví Sl. Ten o 9 h pišel a íká, že ví v toho T. Šel k H., ponvadž je tam T. Jsme zvdaví, co vypraví. Zítra jdeme opt v 9 h a Sl. pjde s námi k nám. Byl tam petrolej a chléb. O 11 h jdeme pro vodu. 29. záí 1942, úterý 15. týden Pro vodu jdeme o 6 h ráno a hned snídáme kávu a chléb. V 7 h jdeme ekat p. Bl. k cest, ale ekáme marn. Tata nám donesl obd k cest, a sice esnekovou polévku a chléb s hruškou. teme a hlídáme, aby nkdo nešel, máme udice nalíeny, ale nic se nám nechytne. ekáme až do veera, ale marn. Tata se s Lici a mamou jaksi pohádali a tata chtl zase utéct, že to již nevydrží apod. Chtl psát M. Zbo. [Marii Zboilové] dopis a naši nechtli. Tata je velmi naštván a s nikým nemluví. Mama dostala záchvat. Ani nejde s námi pro potraviny. Já a Lici jdeme o 1/2 9 h sami pro potraviny a je tam petrolej, líh, cibule, zelenina, brambory a hrušky. Jsme zpt o 9 h a naši již spí. O ANTONÍNU TANDLOVI ANEB VTE NEBO NEVTE Autorem dnes již historických lánk, které tenái Tršického msíníku mohli po nkolik msíc íst, byl až na jednu výjimku tršický oban AntonínTandl, na kterého si ješt ada pamtník vzpomíná. Narodil se 28. ervna 1892 v Tršicích v Chaloupkách v dom. 141, kde také celý život bydlel. Jeho rodie byli Martin Tandl a Mariana Tandlová, rozená Dlouhá. Antonín Tandl zstal celý život svobodný a zemel 29. dubna 1974 na onemocnní rakovinou v požehnaném vku tém 82 let. Jako povolání má na úmrtním list uvedené dchodce - reportér. Mn se irou náhodou podailo objevit jeho krátké zprávy a lánky v novinách Naše Haná a ve Vlastivdném sborníku stední a severní Moravy a z nich jsem v Tršickém zpravodaji nkteré publikoval. Pi svém povolání reportér však A. Tandl jist psal i do dalších novin a asopis a v nich zachoval cenné informace o minulosti Tršic, které by jinak upadly v zapomnní. "Co se v Tršicích stalo, hned to bylo v novinách," vzpomínají pamtníci. Antonín Tandl psal nejen co vidl na vlastní oi, ale také se dovdl jen z doslechu. Teba v hospod, kde asto s kamarády trávil volný as, což by jist nemuselo být na závadu. Problém je však v tom, že možná práv zde získané informace si již píliš neovoval a do novin posílal, vedle kvalitn zpracovaných zpráv, také zprávy o jejíž pravdivosti lze pochybovat. Jako napíklad krátká zpráva v Naší Hané ze dne 18. íjna 1946: Želva na poli. Rob. Tajbl, eledín v Tršicích, vyoral na poli rolnice Fr. Holubníkové želvu, která tam chtla pezimovat. Želva se tam dostala pravdpodobn od nkterého chovatele po blízkém potoce." Ani této zpráv se nechce píliš vit. A kdo ví jak to bylo? Snad by o této želv na poli mohli ješt nco vdt dosud žijící pamtníci. Miroslav Rozkošný 11

12 SEDM DN A ŠEST NOCÍ S DÁŠOU NA CESTÁCH Turistické putování pod plachtou vozu, taženého jednou koskou silou, kterou obstarává patnáctiletá kobyla Dáša, je dlouholetou specialitou Jiího Herinka z Tršic - Chaloupek. "Letos to byla možná už cesta patnáctá, protože dív jsem jezdíval i dvakrát za rok, vzpomíná chovatel, který se o Dášu stará po celý rok a alespo jednou v roce si spolu nkam na delší dobu vyrazí. Loská cesta na kterou si s Dášou a známým chovatelem koní Františkem Vláilem vyrazili se však píliš nevyda- ila, protože kvli osmaticeti stupovým teplotám Jiího Herinka se celá výprava musela po první noci strávené v Horní Lodnicích vrátit dom. Svého zámru se však oba kamarádi nevzdali a na stejnou cestu po severní Morav, jen zkrácenou na dv st kilometr, se vydali letos 9. kvtna znovu. Zkrácenou proto, že zajistit na noc ustájení pro kon není snadnou záležitostí a ne vždy se podaí. Na svých cestách po celé Morav má proto Jií Herinek již nkolik osvdených "štací" kam se rád vrací, ale jinde se asto setkává s píjemným nebo i nepíjemným pekvapením. Teba netradiní nocleh mli oba kamarádi v Kížové, kde jim byl zcela k dispozici indiánský stan pro patnáct lidí, ale teplo v nm bylo jen pokud nevyhasla kamínka. Naopak v teple a bílém povleení si oba cestovatelé hovli na rodinném statku Holubice v Medlov u Uniova. Jeho majitelé se nejen vzorn starají o sto kus dojnic a zhruba stejný poet hovzího žíru, ale také o celý statek. Péi o nocležníky má na statku snacha majitele hospodáství, která oba dchodce šetrn budila slovy: "Chlapci už je tu snídan." Není proto divu, že Jií Herinek pidal mladé obsluze k požadované nízké cen za nocleh a snídani ješt láhev pravé tršické slivovice. Miroslav Rozkošný si Vás všechny dovoluje pozvat na již XXI. roník hasiské soutže který bude zahájen v sobotu 8. srpna 2009 v 13:00 hodin v areálu pod zámkem Pijte se pobavit mezi nás. Na Vaší návštvu se tšíme. Oberstvení, v podob uzeného masa a jiných specialit (a pivo taky), jako vždy zajištno. 12

13 SLET ARODJNIC A DTSKÝ DEN V TRŠICÍCH 30. dubna a 23. kvtna se v prostorách zámku a kulturního areálu uskutenily dv, již pravidelné, kulturní akce. V dubnu to byly arodjnice a v kvtnu dtský den, který byl tentokráte naladn na pohádkovou strunu. Myslím, že navzdory krizi, neštovicím a dalším objektivním potížím se nás na každé akci sešlo akorát, tedy ti co mohli nebo chtli, a návštvníci, dti i dosplí, byli snad spokojeni. Ob akce byly ve znamení pohody a dobré nálady, což byl náš cíl a zárove dárek dtem k jejich svátku. Dkuji tímto Obecnímu úadu v Tršicích za finanní podporu, lenm kulturní komise a dobrovolníkm za pípravu a nachystání jednotlivých atrakcí, tršickým soklom a zákovským hasim za oberstvení, sdružení Incitát za spolupráci, manželm Šimekovým za sponzorský dar a dále všem, kteí svou prací pispli k píjemné atmosfée tchto akcí. Za obecní úad a kultruní komisi vás již te zveme na cyklovýlet "O poklad Kunhuty tršické", který se bude konat v sobotu M. Mahdal 13

14 ! " # # $ $ %&% % ' & % ()! * + $%& %& )!,$! -%. " * /0 (% $&11, % % ' * $ $ 2 $'%$ 2 %'&' 3 '! 4 %"#$%&'( 4 $ %' ' &%& % $ '& 5 % %6 3 )( )( 14

15 15

16 ESKÝ ZAHRÁDKÁSKÝ SVAZ základní organizace TRŠICE Vás zve na tradiní VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY a BOBULOVIN doplnnou o prodejní výstavku KAKTUS v nedli 28. ervna 2009 od hod. v zahrádkáské klubovn Souástí výstavy bude ukázka palikování. Pro malé bude pipravena malá dílnika a pro všechny ostatní oberstvení a tombola s okamžitou výhrou. Tšíme se na Vás Zahrádkái = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Od bude každé pondlí a to od hodin do hodin psobit na Obecním úadu v Tršicích zástupce stavební spoitelny Modrá pyramida. Na tohoto pracovníka se mžete obracet s dotazy ohledn financování vašeho bydlení, stavebního spoení, úvr ale také penzijního pipojištní a dalších produkt které nabízí Komerní banka. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =========================================================== Tršický zpravodaj vydává : Obec Tršice Redakní rada : Mgr. M.Mahdal, J.Bezovský, M.Polák, Vydávání povoleno : Ministerstvem kultury R, reg.. MK R E

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

BEZEN 2009. Cena 7,- K

BEZEN 2009. Cena 7,- K BEZEN 2009 Cena 7,- K Z obsahu : - Slovo starostky Závrený úet obce za rok 2008, Usnesení ze zasedání ZO - Informace OÚ - Obecní muzeum v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa)

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ ze 14. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 16. prosince 2004 ve 14.30 hodin v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp, p. 236 Pítomni: Alan Tomášek,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Tento zápis není doslovným záznamem prbhu jednání. Zápis pesn zachycuje pítomné osoby, pedložené návrhy, výsledky hlasování a pijatá usnesení.

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé Výroní zpráva o prbhu poskytování sociální služby v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2008 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost

Více

TRŠICKÉ HODY 2009. Doprovodné akce : Výstava zahrádká, výstava chovatel, regionální muzeum na zámku, pouové atrakce

TRŠICKÉ HODY 2009. Doprovodné akce : Výstava zahrádká, výstava chovatel, regionální muzeum na zámku, pouové atrakce SRPEN 2009 Cena 8,- K Z obsahu : - Slovo starostky - Základní škola Tršice - Michal Olšiak Tršická žába a ti další - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Pozvánka na slavnostní hodový koncert v kostele - Beoši

Více

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 3.zasedání Zastupitelstva M-Praha-Kunratice 26.2.2003 U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 Zastupitelstvo M návrhovou komisi ve složení: Ovovatele zápisu

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:00 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing. David Plešinger,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Hospodá MC Kolovraty pedkládá lenské schzi ke schválení následující zprávu o hospodaení a majetku klubu, vetn závrky ke dni 31.12.2006.

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p.

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. 15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Kladrubský. VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA

Kladrubský. VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA Kladrubský 1.RONÍK ZPRAVODAJ VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA Výzva ke spolupráci Jak již víte, obecní úad zaal minulý msíc vydávat Kladrubský zpravodaj. Výtisky zpravodaje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Zápis. 2. ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti

Zápis. 2. ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti Zápis. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti Pítomni: dle prezenní listiny Program zasedání: 1. Schválení inventarizaní

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A - nkteré údaje mohou být chybné, omluvte prosím fantazii autora Hvzdné datum 5. ledna 2007 první den - pátek Ped školou: Je ráno,

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 2/2008. Toto íslo vyšlo v kvtnu 2008. Cena 24 K na rok. Toto vydání Javornického obasníku obdrží i mnohé domácnosti v Mikuli a Kukli. Je to z toho

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Dle prezenní listiny. Pítomni :

Dle prezenní listiny. Pítomni : Z á p i s. 11 z veejného mimoádného zasedání zastupitelstva obce Staré Hradišt, které se konalo dne 28. listopadu 2007 v zasedací místnosti Obecního úadu ve Starém Hradišti Pítomni : Program : Dle prezenní

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K Výdaje: Upravený rozpoet erpání Paragraf Položka Silnice: nákup materiálu 20 15 912,00 2212 5139 nákup služeb 60 47 711,90 5169 opravy a udržování 370 341 767,60 5171 cesta k lesu 225.465,-- odvodnní ulice

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více