ERVEN Cena 7,- K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERVEN 2009. Cena 7,- K"

Transkript

1 ERVEN 2009 Cena 7,- K Z obsahu : - Slovo starostky - Informace OÚ- výsledky voleb, usnesení Zastupitelstva obce Tršice - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Sedm dn a šest nocí s Dášou na cestách - Slet arodjnic a Dtský den v Tršicích - Pozvánky, Inzerce a další Vážení obané, Ve svém píspvku bych se ráda vrátila k šumu, který byl vypuštn mezi Vás a to, že obec bude prodávat vybudovanou vodovodní sí obecního vodovodu. Je to nesmysl. O vodovodní síti se diskutovalo v tom smyslu, že se letos musí ješt peložit vodovodní ad ve staré koteln u jídelny a chybla nám poslední smlouva na vcné bemeno, bez které se kolaudovat nemohlo. Tu nám noví majitelé pozemku už podepsali a já bych manželm Zelinkovým chtla podkovat za jejich vstícnost. Kolaudace je dležitá i z dalšího dvodu, a to je, že v souastné dob chystáme územní ízení a následn stavební povolení na skupinový vodovod Tršice, Vacanovice, Lipany, Hostkovice, Pestavlky, Zákov a Suchonice. Stavba je v souladu s platnou územn plánovací dokumentací a v souasnosti oslovujeme majitele stavbou dotených pozemk o povolení vstupu a uložení adu na tyto pozemky. Voda není nadstandard, ale je to životní nutnost, bohužel dochází uritými vlivy k tomu, že se mní cesty povrchových vod a vody ubývá. Je zbytené se víc rozepisovat, protože tuto situaci nkteí velice dobe znáte a na tuto akci ekáte. Musím i zde konstatovat, že až na opravdu malé výjimky nám naši spoluobané vycházejí vstíct a smlouvy nám podepisují. Jen bych chtla ješt uvést, že to nepodepisují obecnímu úadu ani stavebnímu, ale podepisují to svým 700 spoluobanm, kteí budou zásobeni pitnou vodou a za to jim dkujeme. U vody ješt zstanu a uvedu pár ísel, které se vztahují k provozu toho našeho už vybudovaného vodovodu, protože pi placení poplatku za vodu, jste nkteí mli pocit, že je voda drahá. Jen pro informaci ve mst stojí 62,- K/m3, u nás 20,- K/m3. Z vybrané ástky odvádíme poplatek celnímu úadu za odebrané množství vody, v roce 2008 to byla ástka ,-K, dále platíme 1 úplný a 3 zkrácené rozbory vody (zákonná povinnost) v celkové ástce ,-K a monitorovací rozbor surové vody na Pazdernici, který v roce 2008 stál 7 473,-K. Dále se z vybraných penz platí elektrická energie na Pazdernici, kde je erpadlo i na vodojemu, kupují se vodomry, které se letos budou u asi 70 domácností mnit, kdy jeden stojí ádov 1000,- K. K bžnému provozu patí i mzda pracovníka, opravy na vodovodním adu, nákup chlóru do chloraního zaízení. eká nás i nákup nového odradonovacího zaízení, které je souástí vodojemu. Vše se zdražuje a není už v možnostech našeho rozpotu, abychom na tyto služby dopláceli v takové míe, jak v minulých letech, kdy jsme se dostali na ztrátu i ,- K. Vím, že vtšina z Vás to chápe, ale je dobré, abyste vdli, za co platíte. 1

2 Od poloviny ervna je ve zkušebním provozu 1.etapa prtahu. Je to opravdu zkušební provoz, na který navazuje oprava silnice v kižovatce na Vacanovice a ped Pospišilovým. Vím, že jsou zmatky i na autobusových zastávkách, které postupn ešíme. Celá akce by mla být dokonena do konce srpna a doufám, že s koncem výstavby se vyeší i problémy, které nyní jsou. Pod lipami nám socha Michal Olšiak ze Žáru nad Sázavou sochá žábu, kterou má naše obec ve znaku. Mla by být dokonena bhem 3 týdn a vím, že se tento symbol bude líbit nejen Vám, ale i návštvníkm a turistm, kteí sem zavítají. V Lipanech a Hostkovicích se dokonuje oprava veejného osvtlení, na které jsme dostali dotaci z Programu obnovy venkova od Krajského úadu Olomouckého kraje ve výši ,- K a obec doplatí ,-K. Bohužel se nám uleví zatím jen v tchto obcích. Ostatní místní ásti vetn Tršic musíme ješt opravit, protože životnost VO již vypršela. Chtla bych Vám ješt popát krásnou dovolenou a prázdniny. Vme, že se umoudí poasí a dovolenou nám nepokazí. Leona Stejskalová, starostka obce Tršice TEKA ZA ŠKOLNÍM ROKEM A DOKOPNÁ Na konci ervna se v Tršicích uskutenily dv akce, které pisply ke spoleenskému životu naší obce. V pátek, probhla Teka za školním rokem, kterou organizovalo SRPŠ ve spolupráci se ZŠ Tršice. Pro nepíze poasí probhla v sále Radnice, kde probhlo tradiní stužkování deváák, po nm následoval program, který si pipravily dti pod vedením uitel a nakonec se dní v sále ujal dídžej se svými soutžemi. V sobotu, probhla dokopná, tedy rozlouení fotbalist se sezónou 2008/2009. Zaátek byl na hišti Tj, kde se opt utkaly maminky versus beoši a posléze se všichni úastníci pesunuli do kulturního areálu pod zámek, kde byla zhodnocena sezóna a vítzm, ml. benjamínkm, pedány medaile a pohár za 3. místo. Poté se rozproudila volná zábava s diskotékou. Dkuji organizátorm obou akcí za jejich práci a as. Závrem bych chtl ješt jednou podkovat tršickýcm sokolm, protože dlat nco zadarmo pro ostatní, potažmo vnovat svj volný as cizím dtem, je urit záslužná práce a myslím, že práv jejich nejvtší odmnou jsou výsledky kluk a holek na hišti, kterých v poslední dob dosahují. Do dalšího období pejí hodn sportovních úspch. M. Mahdal 2

3 INFORMACE OBECNÍHO ÚADU 3

4 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TRŠICE Usnesení ze 21. zasedání Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne / ZO schvaluje program jednání 21. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne /21 09 ZO bere na vdomí zprávu k plnní usnesení ze 20. zasedání ZO 187/21 09 ZO schvaluje rozpotová opatení Obce Tršice v roce 2009 ást píjmová: vnitní správa /pokuty/ /prodej pozemku/ ost.innosti /doplatek volby 2008/ Celkem ást výdajová: kultura /materiál/ /opravy a udržování/ vodovod /DKP-voda/ prac.eta /odstupné/ /prac.dohody/ /služby/ dan /da z pevodu nemovit./ ost.innosti /píspvky mikroreg./ vnitní správa /služby/ Celkem /21-09 ZO schvaluje poskytnutí finanní bezúroné pjky ve výši ,- K TJ Tršice na zajištní realizace projektu Oplocení sportovního areálu TJ Tršice a vybudování dtského hišt. Projekt je dotován z Programu LEADER. Celková ástka bude vrácena na úet obce do /21 09 ZO neschvaluje opravu silnice mezi 1. a 2. úsekem v rámci stavby Silnice II/436 Tršice -prtah (pedložený rozpoet v ástce ,28 K) 190/21-09 ZO schvaluje provedení víceprací na stavb Silnice II/436 Tršice prtah, dle pedložených Rozpot, v celkové ástce ,06 K 191/21 09 ZO schvaluje - pijetí finanního píspvku z rozpotu Olomouckého kraje na poízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup vcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasi obcí Olomouckého kraje na rok spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše píspvku z rozpotu Olomouckého kraje, tj ,- K - znní Smlouvy o poskytnutí píspvku mezi Olomouckým krajem, zastoupeným ing. Martinem Tesaíkem, hejtmanem a Obcí Tršice zastoupenou Leonou Stejskalovou, starostkou 192/21 09 ZO schvaluje provedení výbrového ízení na poskytovatele služeb školního a závodního stravování a pov- uje RO jeho provedením 4

5 Usnesení ze 22. zasedání Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne /22-09 ZO schvaluje program jednání 22. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne /22 09 ZO bere na vdomí zprávu k plnní usnesení z 21. zasedání ZO 195/22 09 ZO schvaluje výsledek pezkoumání hospodaení a provedenou provrku (audit) hospodaení Obce Tršice a závrený úet Obce Tršice za rok 2008 a to: - byly zjištny mén závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona. 420/2004 Sb. o pezkoumání hospodaení územních samosprávních celk a dobrovolných svazk obcí - byly zjištny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. c) zákona 196/22 09 ZO schvaluje odkoupení pozemku p.. 96/2 trvalý travní porost o výme 1790 m2 v k.ú. Tršice od Ludmily Maškové, Brno za smluvní cenu ,- K a znní Smlouvy kupní smlouvy. 197/22 09 ZO ve smyslu zákona. 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis, o obcích schvaluje prodej pozemk p.. 70/35 zahrada o výme 424 m2 a p.. 70/36 zahrada o výme 454 m2 v k.ú. Pestavlky Marii Ševíkové, Olomouc a Jaromíru Ambrožovi, Loštice a znní piložené kupní smlouvy. Veškeré náklady ízení hradí kupující. ZO povuje starostku podpisem smlouvy. 198/22-09 Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis v souladu s 39 schvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek p.. 416/9 orná pda o výme 1017 m2 v k.ú. Tršice za cenu 40,- K/m2 199/22-09 Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis v souladu s 39 schvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek p.. 262/2 zahrada o výme 347 m2 v k.ú. Tršice za cenu ,- K. 200/22-09 Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis v souladu s 39 schvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek p /3 ostatní plocha, ást 1344/1, ást 1344/4, ást 1354/3 ostatní komunikace, zastavná plocha a návdvoí v k.ú. Tršice za cenu ,- K. Zájemce na své náklady nechá vyhotovit geometrické plány a uhradí náklady spojené s prodejem nemovitostí. 201/22-09 Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis v souladu s 39 neschvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek p.. 71/2 - trvalý travní porost o výme 1040 m2. 202/22-09 Zastupitelstvo Obce Tršice ve smyslu zákona íslo 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis v souladu s 39 schvaluje zveejnní zámru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek p.. 14/3 o výme 1 m2 a 14/4 o výme 1m2, ob zastavná plocha, vzniklých oddlením z p dle GP /2009 v k.ú. Tršice za cenu 100,- K. 203/22 09 ZO schvaluje Smrnici ZO Tršice pro pevody technické infrastruktury kanalizaní a vodovodní ady, rozvody a sloupy veejného osvtlení a místní komunikace, do majetku obce 204/22 09 ZO revokuje usnesení. 189/21 09 ze dne a schvaluje opravu silnice mezi 1. a 2. úsekem v rámci stavby Silnice II/436 Tršice prtah dle pedloženého rozpotu v ástce ,- K Leona Stejskalová starostka obce Tršice 5 Mgr. Milan Mahdal místostarosta

6 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE Den Zem naunou vlastivdnou stezkou až do pravku Víte, že nedaleko naší obce mžete navštívit zajímavá místa a ocitnout se až v dob, kdy stáda mamut táhla naší krajinou tj. v dob lovc mamut v dob asi let ped naším letopotem? Žáci naší školy už to vdí. V úterý v rámci Dne Zem navštívili se svými tídními uiteli Základní školu J. A. Komenského v Perov - Pedmostí. Prohlédli si zde Malé školní muzeum, které je budováno a provozováno žáky a uiteli školy a financováno ze zdroj Evropské unie. Je výchozím bodem školní nauné stezky a zárove posledním zastavením vlastivdné stezky Pedmostím až do pravku. Klade si za cíl jednoduchou a pístupnou formou seznamovat žáky i veejnost s nejstarší historií regionu. V muzeu se našich žák ujali nkteí osmáci a devááci tamjší školy, kteí byli našimi prvodci po celé dopoledne. Dokázali zaujat a srozumiteln v ei blízké dtem vysvtlit život mamut a pravkých lidí v dob ledové a nenechali se vyvést z míry pekvapivými odpovmi nebo poznámkami našich žák. Víte, pro má mamut malé uši a krátký ocásek? To proto, aby mu nebyla velká zima a pro...?.. Víte, že existuje svtoznámá pedmostecká Venuše... a... Dti si se zaujetím prohlédly i zajímav zpracované výtvarné práce žák perovských škol na téma, jak si pedstavují život v dob ledové. V druhé ásti muzea si mohly potžkat pravkou sekyrku, vyfotit se v blízkosti pravkého lovka v životní velikosti, zhlédnout torza originál mamutích kostí a jiných pravkých zvíat, rzné sošky a další. Po hodinové prohlídce jsme se vydali po tíkilometrové nauné stezce nenároným píjemným terénem až k atraktivní uebn pod širým nebem Školního kopce nad roklí. V jeho areálu jsou zízena jednotlivá lovišt místa, kde si mže každý návštvník zajímavou formou zopakovat a doplnit své vdomosti z matematiky, fyziky, zahrát si rzné hry, zhoupnout se na houpace nebo jen odpoívat na lavikách. Toho bohat využily i naše dti. Lovily pravká zvíata, obstarávaly potravu pro svou tlupu, zápasily s nebezpenými šelmami,.... Poslední zastávkou v našem putování byl mladý mamut Tom v životní velikosti, který se majestátn vypíná nad Perovskou roklí. Dti se na svém putování seznámily nejen s nejstarší historií naší zem, ale i s pkným místem našeho okolí. Obdivovaly znalosti a zaujetí svých prvodc, posílily svou fyzickou zdatnost a urit si odnesly spoustu pkných zážitk. Ilona Sedláková a Miloslava Bartoová

7 Oslava konce 2.svtové války AKCE VE ŠKOLE V úterý 12. kvtna jsme si s dtmi 1.stupn pipomenuli smutné období našich djin 2.svtovou válku. Pozvali jsme si do školy místního obana a pamtníka pana RNDr.Bezinu, který nám zasvcen a poutav vyprávl o život lidí v Tršicích za války,ukrývání židovské rodiny Wolfových a Zákovské tragedii. Mnozí žáci ani netušili, co všechno se odehrávalo v blízkosti místa,kam chodí do školy. Po besed mli žáci možnost zhlédnout krátký dokumentární film, obohacený svdectvím pímých úastník. Vzpomínky jsme s dtmi završili návštvou místního hbitova a zapálením svíky na hrob obtí, jejichž památka by nemla být nikdy zapomenuta. Uitelky 1.stupn dkují touto cestou panu Bezinovi za zajímavou besedu, pejí hodn zdraví a doufají, že jeho návštva ve škole nebyla poslední. E. Žundálková První stupe ZŠ Tršice oslavil Den matek Jako již tradin poádal první stupe naší školy u píležitosti Dne matek vystoupení pro maminky. Letos byl tématem tohoto vystoupení prez lidovým rokem. Naše škola totiž už druhým rokem realizuje projekt Rok s tradicemi. Projekt je zamen na známé i mén známé lidové tradice a jejich oživení v povdomí dtí. V prbhu vystoupení mohly maminky, babiky a ostatní diváci slyšet písniky o posvícení, seznámit se s Luckami a Temi králi, pochovat spolen s dtmi basu nebo uvidt rej arodjnic a svatého Martina. Nakonec dti zazpívaly maminkám k jejich svátku sborov pknou písniku a rozdaly jim vlastnorun vyrobený dáreek keramickou koiku. Doufáme, že spolen oslavený svátek pinesl radost jak dosplým, tak dtem. zapsala Radka Zborníková 7

8 Dtský den Pondlí 1. ervna patilo dtem. Žáky roníku pijelo potšit svým vystoupením Maáskové divadlo ze Šternberka a po pohádkách vyrazily dti 1.stupn do lesa. Na vyznaené trase je ekala ada zajímavých úkol, ve kterých si mohly zasoutžit, vyzkoušet své dovednosti a schopnosti. Celý závod pro n vymysleli a pipravili žáci 9.roníku pod vedením paní uitelky Bartoové. Po rozdání cen nejlepším odcházeli malí i velcí dom spokojen a uitelé s vdomím, že i devááci dovedou pipravit pro své mladší kamarády píjemné chvíle a posílit tak vztahy mezi žáky. A žáci 2.stupn? Ti si svj Den užili v lanovém centru, na raftech, v pírod. Škola naneisto E. Žundálková Ve tvrtek naši školu navštívili budoucí prváci dti z mateské školy v Suchonicích. Akce Škola naneisto probhla za krásného poasí v okolí budovy 1.stupn, kde dti ekaly soutže a hry, ve kterých si mohly ovit svoji samostatnost a schopnost spolupracovat s jinými, staršími dtmi pi ešení úkol. Prvodci pedškolák se na toto dopoledne stali žáci 3.tídy i nkolik souasných prvák. Všechny dti - malé i vtší - byly velmi šikovné a také se k sob hezky chovaly. Pedškoláci mli možnost vyzkoušet si i roli prvodc dtí starších, pijaly ji ochotn a zodpovdn a dokázaly být dobrými rádci svým budoucím spolužákm ze školy. Školu naneisto si píjemn užili velcí i malí, k dobré nálad urit pisply i drobné odmny. Tato akce se stala zajímavým zážitkem a zkušeností pro všechny zúastnné. Mgr. Alena Slámová ( pokraování z minulého ísla TZ) DENÍK OTTY WOLFA 7. záí 1942, pondlí 12. týden Jsme v boud a je tam hrza myší. Ve dne jsou však schovány. O 1/2 5 h jdu pro vodu a je tma jak v pytli. Ve stanu je mokro. V 8 h snídáme kávu a chléb. K obdu je bramborová polévka a chléb. Odpoledne spíme. K veei je opt polévka. Myši zaínají vylézat. V 10 h jdeme pro potraviny. O 1/2 12 h jsme zpt. Je hrozná noc. Mama a Lici stojí venku a bojí se ulehnout. Já a tata jsme je (myši) rozhánli. Když si tata dal na moment do klína kousek chleba, skoila mu myš do klína i pi svtle. 10. záí 1942, tvrtek 12. týden Jdu pro vodu o 1/4 5 h a hned snídáme. O 1/2 10 h vstáváme a škrabeme brambory. Jsme nachystáni ke sthování, poprchává. K obdu je z kostek polévka a brambory s esnekovou omákou. Poasí je zase pkné, jsme v úkryt. Odpoledne se kaboní. Tata íkal, že mám jít do boudy a shrnout plevy na hromadu. Jdu do boudy a shrnuji plevy do jednoho rohu a ohlédnu se. Krev v žilách mi chladne. Za mnou stojí bratr p. Bl. [Bláhy]. ekl: Já si myslím, co zde šustí. Já jsem hned udlal grimasu a odpovdl jsem mu: Ale ztratil jsem zde nž. On na to: Jestli to byl njaký hezký, tak je ho škoda. Já zase: Již ho mám a odcházel jsem pry. On se za mnou tázav ohlédl a nic. Já jsem se schoval opodál a ekal, co bude on dlat. Odcházel pry a chvílemi naslouchal, zdali neuslyší nás. Já jsem se me- 8

9 zitím dostal ke stánku. Tata práv picházel ze záchoda. Setkal jsem se s ním a ekl jsem mu vše, co se mn pihodilo. Bratr p. Bl. mne asi nepoznal. Vtom, co mu to vykládám, slyšíme u boudy šeptat. Tata rychle zašel do úkrytu a já jsem utíkal dol do lesa. Byl to p. Bl. a jeho bratr. Naslouchali, zdali nás neuslyší. Pak ale najednou pustili psa. Ten šupal a šupal a stril hlavu i do našeho stánku. Nezaštkal však, a proto jsme nebyli vyzrazeni. Já jsem se zatím po biše plazil ze spodu nahoru k našemu úkrytu a vykávali jsme další. Tata íká, že tam stále jsou. Tu slyšíme šustit vtve. To šel bratr p. Bl. Prohlížel všechno, i náš starý záchod. Já jsem prožil perné chvíle, když stál asi 2 m ode mne. Naši mají také malou duši. Najednou jde zpt. Tu opt letí pes a šupe. Zase nás však nenašel. Za chvíli je opt klid. Prožíváme hrzy. Te jde nkdo k našemu úkrytu, cosi má v ruce, zvoní to. Asi pilku. Myslíme, že je to dlník s bratrem p. Bl. Hledají a íkají, že se zde asi pytlaí. Poukazovali na ošoupané vtve, na mokré jehlií u strom, kde chodíme na malou stranu. Pojednou nahlédl bratr p. Bl. do našeho úkrytu a ekl: To zde vypadá, jako by zde bydleli njací zajatci. Šli ke vchodu a chtli jít do našeho úkrytu. V tom však vyšel tata a prosil pana Bl., aby ho neudal. On se nad oekávání pkn zachoval a ujistil nás, že nás nikde nebude jmenovat, ale my nesmíme totéž uinit. Jeho bratr též se zachoval pkn. Do boudy se mžeme schovat, ovšem jen za dešt. Utšoval nás, že již brzy bude po válce. Prý se máme jen modlit, a vše dobe dopadne. Pak odešli. To bylo asi 3/4 8 h veer. Tedy od 1/2 6 h jsme prožívali hodiny hrzy. Já jsem chtl jít ekat Sl., ale když to tak dopadlo, tak ne. Jsme šastní, že se tato vc tak vyídila. Ve tm jsme pojedli jen polévku a noky. O 1/2 11 h jdeme pro potraviny, je tam zelenina, králík a pletýnky, O 1/2 1 h v noci pišel Sl. se zprávou, že dnes si Nmci odvezli náš nábytek a dlali prý hrozný randál, kde že je prý to ostatní. Telefonovali pro gestapo, které také pijelo a chtlo Aloise H. [Herinka]. Ten není doma a íkali, že zítra opt pijedou. E. H. [Elsa Herinková] se vci velmi zastává. 11. záí 1942, pátek 12. týden O 1/2 6 h jdeme pro vodu a hned snídáme. Spíme do 1/2 10 h. Tata vaí obd. K obdu je polévka a fazole a brambory. Odpoledne spíme. Dnes veer je Erev Roš Hašóno. K veei je paprikáš. O 1/2 11 h jdeme pro potraviny. Mama chodí již asi 3 týdny s námi. Bojí se myší. O 1/2 12 h jsme zpt. Modlili jsme se o 7 h. 12. záí 1942, sobota 12. týden Pro vodu jdeme o 1/2 6 h, ale nemžeme nabrat, ponvadž u studánky nkdo see trávu. Pišli jsme s prázdnou zpt. O 7 h snídáme. O 1/2 9 h jdeme se modlit na místo, které jsme si již upravili, takže se tam hodí i sedt. Po modlení jsme o 1/2 12 a tata vaí a já jdu s Lici pro vodu. V poli je prázdno, takže se nám dobe nabírá. Pak obdváme hovzí polévku a peeného králíka a strouhanku s kompotem. Bylo to výborné. K veei je paprikáš a pletýnky. O 1/2 11 h jdeme zase pro potraviny. Gestapo dnes opt pijelo a chtlo H. Ten ješt není doma. ekli proto E. H., a je H. doma, že ješt pijdou. Chtli králíky. H. [Hanková] jim ekla, že mladí pochcípali, a ty starší že jsme zabili. ekáme, co bude dále. Uprosted modlení se musíme sthovat do boudy. 14. záí 1942, pondlí 13. týden V 1/2 5 h ráno jdeme pro vodu a v 7 h snídáme. Pak ležíme do 9 h. Vstáváme a škrabeme brambory. K obdu je hrachová polévka z kostek a mrkev s brambory. Odpoledne jsem šel s Lici na cestu na procházku. Jdeme zpt a já jsem Lici ukázal, že v boud nejsou myši, a naši se polekali. Mysleli, že je chceme postrašit, a dostal jsem pár facek. Máme zde hodn myší a stílíme je z praku. Mam prožrali kabát a mrkev nám dopolovic ožrali. K veei je mrkev a brambory. O 1/2 11 h jdeme pro potraviny. Je tam petrolej, líh, brambory a chléb. Vylezl jsem na hrušku a trhal hrušky, zatímco Lici a tata trhali švestky. Jsme zpt o 12 h. 15. záí 1942, úterý 13. týden Pro vodu jdeme o 1/2 5 h ráno a hned snídáme. Spíme do 9 h, pak dláme knedle. Tata zatím uvail polévku. Mama a Lici loupou uvaené brambory a já íhám na myši. Tata udlal jed na myši z prášk na spaní. Uvidíme, jaký úinek budou mít. Dláme bramb. knedle. Jsou moc dobré. Máme ješt na veei. Bylo 102 knedel. Poasí je zakabonné, ale odpoledne se probralo a je hezky. Licka krájí tatovi tabák. K veei bramb. knedle. O 7 h veer pišel p. Bl.. a ekl nám, že si máme hledat nový úkryt. Mohl by prý pijít pan nadlesní a mohl by nás najít. Jdu proto ke Sl. do koví. Abych se s ním setkal, jdu již o 3/4 8 veer. Žádného jsem na štstí nepotkal. ekal jsem, až konen v 9 h Sl. pišel. ekl jsem mu vše a Sl. íkal, že o tom promluví s F. [Fialou]. Mám zítra o 9 h pijít a on pjde se mnou k nám. Jdu dom, ale potkal jsem naše a vzali jsme hned potraviny. Byly tam rohlíky, špenát, vajíka, rajata, sl a pod. Ješt veer vaí tata kávu, a jdeme proto ješt veer pro vodu. 9

10 Zase po cestice nkdo šel, a proto jsme museli jít lesem a zabloudili jsme. Lici má ve vlasech plno jehlií. 16. záí 1942, steda 13. týden Vodu máme již doma a spíme až do 9 h. Snídali jsme o 7 h. Lici dlá pomazánku z rajat. ekáme netrpliv, kdo nás vezme, zdali F. i. H. [. Herinek]. K obdu je faz. polévka a chléb s pomazánkou. Je výborná. Odpoledne jdeme zase hledat úkryt, ale nic šikovného nemžeme najít. Veer chléb s pomazánkou. Ve 3/4 9 h veer jdu do koví ekat Sl., ale potkal jsem ho již na cest.. nás nevezme a F. je nejistý, ale s T. [Tandlem] je to dobré. Ten prý nás vezme, ale až za msíc. Sl. bude chtít, aby nás F. vzal na ten msíc. Sl. zase zítra pijde. 17. záí 1942, tvrtek 13. týden O 4 h ráno Sl. odešel a my jdeme hned pro vodu. Je v noci zima, jen 4o tepla. Dopoledne si chystáme vci na sthování. Sl. doufá, že to F. udlá. K obdu je esneka a chléb s rajaty. Odpoledne balíme. Sl. pijde zase veer. K veei je káva a chléb. Jsme zvdaví, zdali to F. udlá. O 7 h veer pišel Sl. a ekl, že se dnes sthovat nemžeme, ale že zítra, a sice k tomu F. Byl zde s námi až do 2 h, pak šel dom. Zítra zase pijde. 18. záí 1942, pátek 13. týden Pro vodu nejdeme, až v poledne. Spíme do 1/2 10 h a pak jíme chléb. Káva není a vait budeme až v poledne, ponvadž nemáme vodu. Pak spíme až do 11 h a pak jdeme pro vodu. Zd. [Zdailovi] jsou v poli, ekám, až odejdou. Já pak rychle jsem nabral vodu, umyl se a Lici také. Co se ona umývala, jsem šel já na jablka. Jsou již zralá. Pak jsme pišli a tata vaí kávu. K obdu je chleba a káva. Jsme zabaleni a ekáme. Zaíná poprchávat. Dnes se asi budeme sthovat k F. K veei je chléb a tvaržky. ekáme Sl., aby nám mohl pomoci sthovat. Sl. však ani do 1 h nepišel, a proto jdeme já a Lici k F. Zaklepal jsem na okno z pokoje a ustrašení nám pišli otevít. Zeptal jsem se, zdali mžeme u nich být. Oni ekli, že z toho mají strach a že ji by to zabilo a že to po nich nemáme chtít. Že prý nám všechno udlají, jen máme Sl. íct. Dali nám hrnek mléka a jablka 4 velký. Vzali jsme si chléb, co si Sl. u nich nechal. F. ekl, že prý Sl. asi ráno k nám pijde. Pišli jsme dom o 2 h a tata nás tší, že to tak Bh asi chtl. 20. záí 1942, nedle 13. týden Pro vodu jdeme až v 6 h ráno, až se rozednilo. Spíme až do 10 h a tata vaí špenát. ekáme na Sl. K obdu je špenát a chléb. Doufáme, že Sl. pijde a že je zdravý. V poledne jdeme zase pro vodu. Jsme celí nanic, že Sl. nejde. Nevíme, zdali je zdráv nebo co je. Naštstí Sl. pišel asi o 2 h a donesl chléb a rohlíky. Jsme rádi, že víme alespo, že je zdráv. í- kal, že odpoledne pijde. O 5 h veeíme, a sice proto, že je Erev Jom Kipur. Jíme polévku, strouhanku, bomby a zapili jsme to kávou. O 3/4 6 h veer se jdeme modlit a o 7 h veer jsme pomodlení. Sl. pišel o 1/4 9 h a spal u nás až do 4 h ráno. 21. záí 1942, pondlí 14. týden Pro vodu nemusíme jít, ponvadž nic nevaíme. Jdu se s tatou modlit o 9 h ráno a za chvíli se pišla modlit mama. Lici se modlí v úkryt. O 1/2 2 h je pausa. Ležíme trochu a o 1/2 4 hodin se jdeme zase modlit. O 1/2 6 h veer jsme pomodleni a veeíme. Kávu a rohlíky s barchesem. Chléb se sádlem, housky, od Sl. trnkovou buchtu. Sl. nám ekl, kde se máme sthovat, a zítra dopoledne se odsthujeme. Skalka do úvah nepijde, ponvadž se bude pistavovat a nemá stechu. O 1/2 10 h veer jdeme pro potraviny. Pišli jsme zpt v 1/2 12 hodin. 22. záí 1942, úterý 14. týden Pro vodu jdeme o 1/2 6 h ráno. Spíme do 8 h a pak se sthujeme do nového úkrytu. Spravili jsme si ho a je dobrý. Ležíme na jehlií a je to velmi mkké. Hodn se potíme a obzvlášt tata, který planýruje motykou a je celý mokrý. O 1/2 1 h obdváme kávu a chléb se sádlem. Pak jdeme pro vodu. Pak jdeme na chvojí a hodn jsme ho již na maskování spotebovali. Konen o 4 h jsme tak dalece hotovi. Odpoíváme do veera a pak veeíme chléb se sádlem. O 1/2 6 h veer jdu k cest ekat p. Bl., ale nepišel. O 10 h jdeme pro potraviny a jsou tam jen rohlíky. Na zpátení cest jsme natrhali u Gandiho trnky. Nyní je vyjasnno. 24. záí 1942, tvrtek 14. týden Pro vodu jdeme až v poledne a Gandi trhá jablka. ekáme, až pjde dom, a já jsem šel nabrat kabelu krásných ervených jablek. Snídáme o 9 h chléb. Tata jde s námi pro vodu. Již ho nebolí tak moc v kíži jako vera. K obdu je chléb a káva. Odpoledne již o 5 h jdu já, mama a Lici ekat p. Bl., ale zase marn. Jíme k veei chléb se sádlem od Sl. Lííme udice na bažanty. Odpoledne jsem vidl Sobotku, Šrámkovou a Jánku z Perova. Chce Rostí- 10

11 ka dostat do Perova do uení. O 1/4 9 h jdu s Lici ekat do koví Sl. Ten o 9 h pišel a íká, že ví v toho T. Šel k H., ponvadž je tam T. Jsme zvdaví, co vypraví. Zítra jdeme opt v 9 h a Sl. pjde s námi k nám. Byl tam petrolej a chléb. O 11 h jdeme pro vodu. 29. záí 1942, úterý 15. týden Pro vodu jdeme o 6 h ráno a hned snídáme kávu a chléb. V 7 h jdeme ekat p. Bl. k cest, ale ekáme marn. Tata nám donesl obd k cest, a sice esnekovou polévku a chléb s hruškou. teme a hlídáme, aby nkdo nešel, máme udice nalíeny, ale nic se nám nechytne. ekáme až do veera, ale marn. Tata se s Lici a mamou jaksi pohádali a tata chtl zase utéct, že to již nevydrží apod. Chtl psát M. Zbo. [Marii Zboilové] dopis a naši nechtli. Tata je velmi naštván a s nikým nemluví. Mama dostala záchvat. Ani nejde s námi pro potraviny. Já a Lici jdeme o 1/2 9 h sami pro potraviny a je tam petrolej, líh, cibule, zelenina, brambory a hrušky. Jsme zpt o 9 h a naši již spí. O ANTONÍNU TANDLOVI ANEB VTE NEBO NEVTE Autorem dnes již historických lánk, které tenái Tršického msíníku mohli po nkolik msíc íst, byl až na jednu výjimku tršický oban AntonínTandl, na kterého si ješt ada pamtník vzpomíná. Narodil se 28. ervna 1892 v Tršicích v Chaloupkách v dom. 141, kde také celý život bydlel. Jeho rodie byli Martin Tandl a Mariana Tandlová, rozená Dlouhá. Antonín Tandl zstal celý život svobodný a zemel 29. dubna 1974 na onemocnní rakovinou v požehnaném vku tém 82 let. Jako povolání má na úmrtním list uvedené dchodce - reportér. Mn se irou náhodou podailo objevit jeho krátké zprávy a lánky v novinách Naše Haná a ve Vlastivdném sborníku stední a severní Moravy a z nich jsem v Tršickém zpravodaji nkteré publikoval. Pi svém povolání reportér však A. Tandl jist psal i do dalších novin a asopis a v nich zachoval cenné informace o minulosti Tršic, které by jinak upadly v zapomnní. "Co se v Tršicích stalo, hned to bylo v novinách," vzpomínají pamtníci. Antonín Tandl psal nejen co vidl na vlastní oi, ale také se dovdl jen z doslechu. Teba v hospod, kde asto s kamarády trávil volný as, což by jist nemuselo být na závadu. Problém je však v tom, že možná práv zde získané informace si již píliš neovoval a do novin posílal, vedle kvalitn zpracovaných zpráv, také zprávy o jejíž pravdivosti lze pochybovat. Jako napíklad krátká zpráva v Naší Hané ze dne 18. íjna 1946: Želva na poli. Rob. Tajbl, eledín v Tršicích, vyoral na poli rolnice Fr. Holubníkové želvu, která tam chtla pezimovat. Želva se tam dostala pravdpodobn od nkterého chovatele po blízkém potoce." Ani této zpráv se nechce píliš vit. A kdo ví jak to bylo? Snad by o této želv na poli mohli ješt nco vdt dosud žijící pamtníci. Miroslav Rozkošný 11

12 SEDM DN A ŠEST NOCÍ S DÁŠOU NA CESTÁCH Turistické putování pod plachtou vozu, taženého jednou koskou silou, kterou obstarává patnáctiletá kobyla Dáša, je dlouholetou specialitou Jiího Herinka z Tršic - Chaloupek. "Letos to byla možná už cesta patnáctá, protože dív jsem jezdíval i dvakrát za rok, vzpomíná chovatel, který se o Dášu stará po celý rok a alespo jednou v roce si spolu nkam na delší dobu vyrazí. Loská cesta na kterou si s Dášou a známým chovatelem koní Františkem Vláilem vyrazili se však píliš nevyda- ila, protože kvli osmaticeti stupovým teplotám Jiího Herinka se celá výprava musela po první noci strávené v Horní Lodnicích vrátit dom. Svého zámru se však oba kamarádi nevzdali a na stejnou cestu po severní Morav, jen zkrácenou na dv st kilometr, se vydali letos 9. kvtna znovu. Zkrácenou proto, že zajistit na noc ustájení pro kon není snadnou záležitostí a ne vždy se podaí. Na svých cestách po celé Morav má proto Jií Herinek již nkolik osvdených "štací" kam se rád vrací, ale jinde se asto setkává s píjemným nebo i nepíjemným pekvapením. Teba netradiní nocleh mli oba kamarádi v Kížové, kde jim byl zcela k dispozici indiánský stan pro patnáct lidí, ale teplo v nm bylo jen pokud nevyhasla kamínka. Naopak v teple a bílém povleení si oba cestovatelé hovli na rodinném statku Holubice v Medlov u Uniova. Jeho majitelé se nejen vzorn starají o sto kus dojnic a zhruba stejný poet hovzího žíru, ale také o celý statek. Péi o nocležníky má na statku snacha majitele hospodáství, která oba dchodce šetrn budila slovy: "Chlapci už je tu snídan." Není proto divu, že Jií Herinek pidal mladé obsluze k požadované nízké cen za nocleh a snídani ješt láhev pravé tršické slivovice. Miroslav Rozkošný si Vás všechny dovoluje pozvat na již XXI. roník hasiské soutže který bude zahájen v sobotu 8. srpna 2009 v 13:00 hodin v areálu pod zámkem Pijte se pobavit mezi nás. Na Vaší návštvu se tšíme. Oberstvení, v podob uzeného masa a jiných specialit (a pivo taky), jako vždy zajištno. 12

13 SLET ARODJNIC A DTSKÝ DEN V TRŠICÍCH 30. dubna a 23. kvtna se v prostorách zámku a kulturního areálu uskutenily dv, již pravidelné, kulturní akce. V dubnu to byly arodjnice a v kvtnu dtský den, který byl tentokráte naladn na pohádkovou strunu. Myslím, že navzdory krizi, neštovicím a dalším objektivním potížím se nás na každé akci sešlo akorát, tedy ti co mohli nebo chtli, a návštvníci, dti i dosplí, byli snad spokojeni. Ob akce byly ve znamení pohody a dobré nálady, což byl náš cíl a zárove dárek dtem k jejich svátku. Dkuji tímto Obecnímu úadu v Tršicích za finanní podporu, lenm kulturní komise a dobrovolníkm za pípravu a nachystání jednotlivých atrakcí, tršickým soklom a zákovským hasim za oberstvení, sdružení Incitát za spolupráci, manželm Šimekovým za sponzorský dar a dále všem, kteí svou prací pispli k píjemné atmosfée tchto akcí. Za obecní úad a kultruní komisi vás již te zveme na cyklovýlet "O poklad Kunhuty tršické", který se bude konat v sobotu M. Mahdal 13

14 ! " # # $ $ %&% % ' & % ()! * + $%& %& )!,$! -%. " * /0 (% $&11, % % ' * $ $ 2 $'%$ 2 %'&' 3 '! 4 %"#$%&'( 4 $ %' ' &%& % $ '& 5 % %6 3 )( )( 14

15 15

16 ESKÝ ZAHRÁDKÁSKÝ SVAZ základní organizace TRŠICE Vás zve na tradiní VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY a BOBULOVIN doplnnou o prodejní výstavku KAKTUS v nedli 28. ervna 2009 od hod. v zahrádkáské klubovn Souástí výstavy bude ukázka palikování. Pro malé bude pipravena malá dílnika a pro všechny ostatní oberstvení a tombola s okamžitou výhrou. Tšíme se na Vás Zahrádkái = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Od bude každé pondlí a to od hodin do hodin psobit na Obecním úadu v Tršicích zástupce stavební spoitelny Modrá pyramida. Na tohoto pracovníka se mžete obracet s dotazy ohledn financování vašeho bydlení, stavebního spoení, úvr ale také penzijního pipojištní a dalších produkt které nabízí Komerní banka. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =========================================================== Tršický zpravodaj vydává : Obec Tršice Redakní rada : Mgr. M.Mahdal, J.Bezovský, M.Polák, Vydávání povoleno : Ministerstvem kultury R, reg.. MK R E

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p.

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. 15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

íslo 4, roník 17, duben 2011

íslo 4, roník 17, duben 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 2. 5. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 4, roník 17, duben 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 4. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

TRŠICKÉ HODY 2009. Doprovodné akce : Výstava zahrádká, výstava chovatel, regionální muzeum na zámku, pouové atrakce

TRŠICKÉ HODY 2009. Doprovodné akce : Výstava zahrádká, výstava chovatel, regionální muzeum na zámku, pouové atrakce SRPEN 2009 Cena 8,- K Z obsahu : - Slovo starostky - Základní škola Tršice - Michal Olšiak Tršická žába a ti další - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Pozvánka na slavnostní hodový koncert v kostele - Beoši

Více

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 Pítomni : dle prezenní listiny Zahájení : 18.05 h. Konec : 19.25 h. 1. K zápisu a usnesení minulé schze ( 6.10.06) a ust. zasedání ZO nebyly

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Kladrubský. VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA

Kladrubský. VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA Kladrubský 1.RONÍK ZPRAVODAJ VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA Výzva ke spolupráci Jak již víte, obecní úad zaal minulý msíc vydávat Kladrubský zpravodaj. Výtisky zpravodaje

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013

JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013 JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013 Zaátkem srpna jsme se ze sdlovacích prostedk dovdli, že zemel nejstarší muž v eské republice a stalo se, co jsme my jeho známí, pátelé a spoluobané oekávali - nejstarším

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Nová redakní rada Den bezpenosti na naší škole Kinderiáda Rozhovor s paní uitelkou Veronikou Kopsovou Jak vypadaly Letní slavnosti 2009 Naše školní jídelna Turnaj v malém fotbálku Zájmové aktivity

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Z p r a v o d a j --------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j --------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j --------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. 6 prosinec 2004 Vážení obané. Poslední vydání zpravodaje letošního roku dostáváte

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více