VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, Semily Tel.: , fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2008/2009 Zpracoval a předkládá: V Semilech, říjen 2009 Mgr. Mojmír Hojač ředitel DD Semily 1

2 1. Základní údaje o školském zařízení Název: Dětský domov, Semily, Nad Školami 480 Adresa: Semily, Nad Školami 480 Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Ředitel: Datum zařazení do sítě: Kapacita školského zařízení: Organizace sdružuje: Liberecký kraj Mgr. Mojmír Hojač (datum poslední změny v zařazení) 16 lůţek Dětský domov Školní jídelna 2. Organizace výchovného procesu Dětský domov pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, přičemţ plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Dětský domov v Semilech má dvě rodinné skupiny, ve kterých můţe být umístněno 16 dětí. Věk dětí se můţe pohybovat od 3 do 19 let. Ve školním roku 2008/2009 bylo nejmenšímu dítěti 11 let, nejstaršímu pak 19 let (pobyt na dohodu z důvodu dalšího vzdělávání). Děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. V uplynulém školním roku bylo do domova přijato celkem osm dětí, domov opustily čtyři děti. Do pěstounské péče se nám tentokrát nepodařilo umístnit ţádné dítě, neboť v současné době jsou na zařízení děti spíše věku vyššího a pro pěstounskou péči nevhodné. U čtyřech dětí byla ukončena ústavní výchova, z toho se dvě dívky vrátily zpět do rodiny, dva chlapci ukončili studium a odešli. Jeden zpět do rodiny a druhý do Domu na půl cesty v Náchodě. V průběhu roku byly dvě dívky přemístěny do Diagnostického ústavu v Praze-Hodkovičkách, z čehoţ jedna po krátkém pobytu ve Výchovném ústavu ukončila ústavní výchovu a druhá byla po kratším diagnostickém pobytu navrácena zpět do našeho zařízení. Zřizovatelem domova je Liberecký kraj. Územním obvodem však Dětský domov Semily patří pod Dětský diagnostický ústav a SVP v Hradci Králové. S DDÚ v Liberci však domov úzce spolupracuje a po dohodě zařazuje i děti z DDÚ Liberec. 2

3 3. Údaje o pracovnících Dětského domova Semily Ve školním roku 2008/2009 pracovalo v tomto školském zařízení 16 pracovníků 13,65 přepočtených, coţ je stejně jako v loňském roce. Pedagogických pracovníků včetně ředitele bylo 8, přepočtených 7,85. V průběhu roku v zařízení nastoupilo na zástupy celkem 12 externích pracovníků, kteří zajišťovali zástup za vychovatele, zejména o hlavních prázdninách a rovněţ zástup za dlouhodobě nemocnou kuchařku. Pedagogičtí pracovníci: celkem 8 (přepočt.7,85), průměrný věk 47 roku. Nepedagogičtí pracovníci: celkem 8 ( přepočt.5,8), průměrný věk 53 roků. Tab.č.1 - Věková skladba ped. pracovníků v DD Semily celkem z toho ženy < 30 let let let 4,85 51 let - důchodový věk 3 důchodový věk celkem 7,85 4,85 1 5,85 Tab.č.2 - Odborná a pedagogická způsobilost odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti 4,00 3,00 0,85 0,00 celkem 7,85 Z toho specializované činnosti: výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor školního vzdělávacího programu školní metodik prevence 1 koordinátor environmentální výchovy Tabulka č. 3 Platové zařazení -průměrný stupeň k Počet celkem(přep.) Průměrná platová třída Průměrný platový stupeň Všichni zaměstnanci 13, Pedagogičtí pracovníci 7, Nepedagogičtí pracovníci 5,

4 Tabulka č. 4 Nárůst průměrných platů v letech Pedagogové (7,89) Nepedagog. (5,8) Celkem vyplaceno Průměr na 1 prac./měs. Celkem vyplaceno Průměr na 1 prac./měs. Nárůst v % ,0% ,0% Komentář: Tabulka č. 4 (podle P ) vyjadřuje nárůst průměrných platů v roku 2008 ve srovnání s rokem Ve výši platů se projevuje dlouhodobé onemocnění kuchařky, která musela být nahrazena pracovníkem na dohodu. Všichni stálí vychovatelé splňují příslušné nároky na vzdělání, pouze vychovatelka, která je dočasně na zástup za mateřskou dovolenou, splňuje pedagogické předpoklady, chybí ji však speciální pedagogika. Jeden vychovatel byl pověřen funkcí Školní metodik prevence Při nepřítomnosti vychovatelek (zejména v případě čerpání jejich řádné dovolené) je situace řešena pomocí externích pracovníků, sjednaných na dohodu. Jedná se vesměs o jiţ prověřené studenty pedagogických fakult, nebo o osvědčené bývalé pedagogické pracovníky. V roce 2008/2009 se na stavu pracovníků nic nezměnilo, pouze jedna uklízečka odešla do důchodu a teprve po prázdninách byla za ní sjednána náhrada. 4. Údaje o počtu dětí Tabulka č. 5 Dětský domov Počet dětí (kapacita) Počet pracovníků Počet dětí na 1 pracovníka Semily 16 13,6* 1,2 Pozn.:* přepočtený počet pracovníků k Komentář: Dětský domov v Semilech má dvě skupiny s celkovou kapacitou 16 lůţek. V průběhu roku počet dětí kolísá podle toho, jak jednotlivé děti zařízení opouštějí nebo přicházejí většinou tehdy, kdyţ jim končí ústavní výchova, nebo odcházejí do pěstounské péče. Do výchovného ústavu byly zařazeny z důvodů opakovaných útěků dvě dívky. Všechna přijetí i propuštění svěřenců se dějí se souhlasem Dětského diagnostického ústavu a SVP v Hradci Králové, v jehoţ územním obvodu se Dětský domov v Semilech nachází. DD Semily spolupracuje i s Diagnostickým ústavem v Liberci, odkud převzal během roku celkem 6 dětí. Dvě děti byly pak převzaty z DÚ pro mládeţ v Praze Hodkovičkách. Ve školním roku 2008/2009 (od do ) bylo v DD v Semilech přijato 8 dětí a odešly 4 děti. Důvody odchodů dětí: 2 děti ukončena ústavní výchova 1 dítě zrušena ústavní výchova 1 dítě přeřazeno do DDÚ Hodkovičky 4

5 5. Výsledky výchovy a vzdělávání V této části jsou vzhledem k tomu, ţe se jedná nikoliv o školu, ale o školské zařízení, stručně popsány skutečnosti týkající se školní docházky dětí. Podle zahajovacího výkazu Škol (MŠMT) Z 14-01) bylo k datu zjišťování ( ) ve školním roku 2008/2009 v zařízení 16 dětí, z toho 11 dívek. Z tohoto počtu byly děti rozděleny do jednotlivých škol a předškolních zařízení takto: 10 ZvŠ a ZŠ 6 SOU Výsledky dosahované ve škole jsou spíše průměrné, závisí vţdy na momentálním sloţení dětí, nikdo z dětí neopakoval ročník, ani se nevyskytovaly váţnější problémy, aţ na běţné kázeňské prohřešky. Velkou část dětí tvoří učni, kde loni nedošlo k ţádným problémům. Děti navštěvovaly, tak jako kaţdý rok, v maximální moţné míře zájmové útvary v Semilech, jako například chovatelský krouţek, krouţek PC, a různé sportovní oddíly, jako je např. florbal a jiné. Spolupracujeme i s DDM v Lomnici nad Popelkou, který pořádá velmi často akce pro naše děti, včetně těch největších a nejproblémovějších dětí. Nadále pokračujeme ve spolupráci s hokejovým oddílem Bílých Tygrů z Liberce, kdy se děti mohou kdykoliv zúčastnit hokejového utkání, dvakrát do roka i s odvozem, který zajišťuje hokejový klub. Ve školním roku 2008/2009 byly zaznamenány dva útěky ze zařízení, kdyţ dvě starší dívky opustily prázdninový pobyt ve Starých Splavech a zdrţovaly se takřka celé prázdniny mimo zařízení. Ke konci prázdnin byly pak zajištěny Policií ČR v Hořicích a jedna z nich byla dočasně přemístěna do DDÚ v Praze Hodkovičkách. Jedna dívka opustila opakovaně domov ještě v průběhu školního roku a byla rovněţ přemístěna do DDÚ v Hodkovičkách. Do pěstounské péče se ani letos nepodařilo umístnit ţádné dítě, coţ je zejména ovlivněno skladbou dětí, neboť v současnosti jsou v zařízení děti převáţně starší, k pěstounské péči ne tak vhodné a ţádané. Na druhou stranu se snaţíme o maximální spolupráci s rodinou tak, aby dítě minimálně několikrát za rok rodinu navštívilo a bylo s ní v kontaktu, pokud je to moţné. V oblasti výchovy je kladen maximální důraz na volbu vhodných zájmových aktivit dětí, a to tak, aby pokryla věkový rozsah všech svěřenců. Věkové těţiště je posunuto do vyšších kategorií, a to znamená zvýšené nároky na vychovatele. Stále převládá snaha o vzájemnou spolupráci a pomoc mladším, děti jsou zaměstnávány i drobnými pracemi v domově, aby se naučily úklidu a údrţbě zařízení, práci na zahradě. Děti jsou pravidelně jednou za měsíc hodnoceny na svých odděleních a jednou za měsíc nebo podle potřeby se scházejí společně na komunitách. Na těchto komunitách mají moţnost se společně spolupodílet na provozu domova. Pro případ důvěrných sdělení je v domově umístněna schránka důvěry. Kaţdodenně se děti se svými vychovateli připravují na vyučování, společně i vaří, plní různé úkoly, mají moţnost pravidelných vycházek, často se konají výlety do okolí. Vzhledem k věkové skladbě dětí jsme začali i spolupracovat častěji s organizacemi a nadacemi, které se snaţí usnadnit dětem co nejvíc jejich vstup do ţivota po ukončení ústavní výchovy. Jedná se například o Nadaci Terezy Maxové, Nadaci manţelů Klausových a ještě jiné početné spolky a sdruţení, např. oblíbené je sdruţení Múzy dětem, které pro děti pořádá výcvikové kurzy. 5

6 Ve školním roku 2008/09 bylo ředitelem domova vydáno 14 správních rozhodnutí. Jednalo se o stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení. Oproti loňsku je to větší počet, vzhledem k tomu, ţe během roku bylo poměrně dost nově zařazených dětí. Proti rozhodnutí ředitele nebylo ţádné odvolání. 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Naše zařízení neposkytuje další vzdělávání. 7. Spolupráce se sociálními partnery. Dětský domov v rámci své činnosti spolupracuje s partnery zejména z oblasti sociálně - právní, kde se jedná hlavně o orgány OSPOD, Domy na půl cesty a podobné organizace. Společně s nimi hledá pro děti vhodné bydlení a zaměstnání, řeší s nimi záleţitosti týkající se moţných kontaktů s rodinou, návštěvy v rodině apod. 8. Zapojení do projektů. Naše zařízení bylo ve školním roku 2008/09 zapojeno do realizace projektu dětských domovů Libereckého kraje, jehoţ název byl Příprava na vstup do ţivota mimo dětský domov II. Tento projekt probíhal celý školní rok a uskutečnil se v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. 9. Další aktivity a prezentace zařízení Září 2008 Den společnosti Syner Tip sport aréna Liberec Semilský pecen oslavy města Skleněné městečko výstava skla Ţelezný Brod Říjen Výlet Liberec - Babylón Podzimní tábor Horní Sytová Pardubice Don Bosco Listopad Plavecký bazén - Jičín Rozsvícení vánočního stromku Semily, převzetí daru Beseda na téma Konflikt a protiprávní jednání s pracovníky probační sluţby Přebor v deskových hrách Lomnice n.p. Prosinec Výroba keramických výrobků účast na Vánočních trzích v Semilech Pečení cukroví Exkurze do sklářské dílny - semily 6

7 Celodenní výlet Hradec Králové Vánoční besídka Zimní bruslení Leden 2009 Závody v zimních disciplínách Lomnice nad Popelkou Návštěva Sč.muzea v Liberci Sjezdové lyţování Vysoké nad Jizerou Celodenní výlet Ledová Praha Únor Sjezdové lyţování Vysoké nad Jizerou Výlet na běţkách - Polsko Zábavné odpoledne Můzy dětem Praha Prázdninový pobyt menších dětí Podkrkonošská společnost Jarní prázdniny Březen Celodenní výlet Hradec Králové Setkání s Policií ČR v Semilech Sjezdové lyţování Vysoké n.jizerou, Šachty Nejmilejší koncert oblastní kolo Potštejn Plavecký bazén Jablonec nad Nisou Duben Plavecký bazén Jičín Celodenní výlet Sedmihorky - Valdštejn Pardubice Don Bosco Zábavné odpoledne Čarodějnice, agentura Sluníčko Květen Nejmilejší koncert - Pardubice Celodenní výlet Krkonoše Benecko, Ţalý Výlet - zámecký Kuks Černá Studnice lezení na skály Prodlouţený víkend Jiţní Morava Kvalifikace ME ve volejbalu muţů - Liberec Červen Koupaliště Chuchelna, Košťálov Semilská pouť Výlety Rovensko, Tábor, Liberec, Dolánky Zahradní slavnost závěrečné rozloučení s odcházejícími dětmi Dolní Beřkovice hudební festival Prázdninové pobyty dětí Staré Splavy Letní tábor v Nové Vsi a Krásném Poli Pobyt u moře Chorvatsko, Hvar 7

8 Tábor Malá Skála Dětem je poskytována velmi kvalitní lékařská péče, stomatologická péče i alergologická vyšetření. Kromě akutních vyšetření absolvují děti pravidelné preventivní prohlídky. Podle potřeby absolvují i vyšetření na specializovaných pracovištích. Velice významným přínosem pro náš dětský domov je pomoc sponzorů, bez jejichž přispění bychom nemohli některé akce vůbec uskutečnit. Jedná se často o lidi, kteří si nepřejí, aby se jim veřejně děkovalo a jejich jména uváděla. 10. Poradenské služby Výchovný poradce na zařízení neexistuje, jeho úlohu zde přebírá sociální pracovnice, případně další vychovatelé a školený preventista. Snahou všech pedagogických pracovníků v domově je eliminovat všechny soc.patologické jevy hned v počátcích a nejlépe jim předcházet, naučit pak děti co nejpřijatelnějšímu trávení volného času. Tato práce je obzvlášť těţká, neboť většina dětí pochází z rodin s nízkou soc.kulturní úrovní. Problémem zůstává kouření zejména u starších dětí, kde se na děti nedaří efektivně působit a tento negativní jev u nich přetrvává přes veškerou snahu. Spoluprací s PPP v Semilech se snaţíme včas podchytit děti se specifickými poruchami učení a rovněţ i chování. V dohodě s příslušnou školou je pak těmto dětem zpracován individuální plán výuky a chování. Podobně by se pracovalo i s dětmi talentovanými. U odcházejících dětí se snaţíme zajistit pomoc příslušných úřadů, aby měly co nejmenší problémy se vstupem do normálního ţivota, snaţíme se jim pomoci s hledáním zaměstnání a vhodným ubytováním. V roce 08/09 ukončili ústavní výchovu 4 děti. Tři se vrátili zpět do původní rodiny a jeden chlapec nastoupil do Domu na půl cesty. Dětem pomáháme i po odchodu z domova, kdy jsme jim hlavně k dispozici jako konzultanti a poradci, pokud se vyskytnou nějaké problémy. Podobnou poradenskou činnost poskytujeme i pěstounům a rodičům našich dětí, pokud o to projeví zájem. Je moţno konstatovat, ţe kontakt s rodinami je poměrně častý a na velmi dobré úrovni. 11. Řízení školského zařízení V zařízení je zpracován roční plán výchovně vzdělávací činnosti a týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti. Ty jsou (dle zákona č. 109/2002 Sb.) součástí povinné dokumentace. Vychovatelé vedou dokumentaci o programu rozvoje osobnosti všech dětí. Spolupráce s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) je vedena v několika rovinách: Dle potřeby písemně nebo osobně. Osobní kontakt je při návštěvních dnech 1x týdně, případně podle potřeby tak, aby jim byl zajištěn kontakt s rodiči. Děti mají moţnost se s rodiči kontaktovat pomocí mobilních telefonů. Pravidelná a velmi častá je spolupráce s odbory sociálních věcí městských úřadů. Sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí a rodiny pravidelně navštěvují dětský domov. Častý styk s nimi je i písemný a telefonický. Pracovnice navštěvují kaţdé dítě minimálně jednou za čtvrtletí. Pravidelné kontroly vykonává Okresní státní zastupitelství (4x ročně). Dětský domov rovněţ spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Semilech. Po konzultacích s pracovníky poradny se obracíme na další odborníky a zařízení (např. psychiatry dětských léčebných zařízení). 8

9 Ve školách a učilištích, kam naše děti chodí, se naši vychovatelé pravidelně informují o chování a prospěchu a to nejen na třídních schůzkách, ale i mimo ně. Pravidelný kontakt se školou je nezbytný. Problémové záleţitosti jsou řešeny ve spolupráci s Dětským diagnostickým ústavem a SVP v Hradci Králové. Častý a velmi ţádaný je i kontakt s různými spolky a nadacemi, které pořádají různé akce pro děti, výcvikové kurzy a semináře a které pomáhají dětem při jejich vstupu do ţivota. 12. Záměry DD, zhodnocení, závěr Od je v našem domově jiţ definitivně a bez výjimky určena kapacita 16 dětí. Díky pomoci významných sponzorů, se nám podařilo vybavit pokoje dětí novým nábytkem a zařízení takřka komplet vymalovat. Tím se kvalita bydlení v domově dostala na poţadovanou úroveň. Podařilo se nám také na zahradě rekonstruovat sezení, kdyţ staré a poničené lavičky byly vyměněny za nové. V zařízení rovněţ probíhá rekonstrukce topení a jeho regulace. Tato akce stále ještě neskončila. Velkým nedostatkem je stále neřešená vlhkost budovy, kdy se v přízemních prostorách okolo kuchyně a v suterénu objevuje jiţ po dlouhou dobu neodbytná vlhkost, provázená výskytem sanytru a plísní, které se i přes kaţdoroční malování neustále na zdech objektu objevují. Pro vysokou finanční náročnost akce, nelze očekávat zlepšení ani v dalších letech. Dokončena ale byla rekonstrukce hygienického koutku,šaten a WC, podle poţadavků KHS. Ve špatném stavu je i víceúčelové hřiště, které bylo svépomocně vybudováno v 80. letech minulého století a v současné době by vyţadovalo rekonstrukci. Jeho povrch je asfaltový a dnes jiţ neodpovídá současným poţadavkům. Předpokládá se zmodernizování tohoto hřiště i zázemí, které by přineslo další zkvalitnění pro sportovní a rekreační zázemí dětí dětského domova, ovšem opět je tato akce závislá na finančních prostředcích, kterých se ale v tomto směru nedostává. Jedním z největších pozitiv loňského roku je zprovoznění dlouho neobydlené budovy č.p. 480, kde je v současnosti pobočka společnosti Fokus Turnov, coţ je sdruţení zabývající se péčí o duševně postiţené a nemocné lidi. 13. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a další kontroly Ve školním roku 2008/2009 byly prováděny pravidelné kontroly - prověrky Okresního státního zastupitelství v Semilech. Tyto kontroly jsou 4x za kalendářní rok jednou za čtvrletí. Tyto prověrky neshledaly ţádné závady v činnosti DD. Zápisy z nich nejsou přiloţeny k této zprávě, neboť obsahují mnoţství osobních údajů zejména dětí zařízení - a nemohou tedy být součástí veřejné zprávy. Dále byla provedena kontrola hrazení pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tato kontrola neshledala ţádné závady. Pravidelně jsou podle příslušných nařízení prováděny provozní revize plynu, elektriky, kotlů, výtahů, hydrantů, komínů a preventivní poţární prohlídky. 9

10 Obsah: 1. Základní údaje o školském zařízení.. str Organizace výchovného procesu... str Údaje o pracovnících Dětského domova Semily... str Údaje o počtu dětí.. str Výsledky výchovy a vzdělávání. str Údaje o poskytování dalšího vzdělávání. str Spolupráce se sociálními partnery.. str Zapojení do projektů.. str Další aktivity a prezentace zařízení. str Poradenské sluţby str Řízení zařízení str Záměry DD, závěr.. str Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly str. 9 Přílohy: P1-04 Obrazová dokumentace P Ř Í L O H Y 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2011/2012 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz http://www.dd-semily.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o zařízení 2. Personální zabezpečení činnosti zařízení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o zařízení 2. Personální zabezpečení činnosti zařízení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-368/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-368/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-368/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Sídlo: Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více