Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova"

Transkript

1 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY A LOGOPEDIE Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Bc. Radka Badinková N7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení Vedoucí práce: Mgr. Martin Kaliba Hradec Králové listopad 2014

2 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Zadání diplomové práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Název závěrečné práce: Název závěrečné práce AJ: Bc. Radka Badinková N7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení Problematika samostatného života po odchodu z DD Life after children's home leaving Cíl, metody, literatura, předpoklady: Diplomová práce se bude zabývat problematikou života dětí, které opustí dětský domov. Jejím cílem bude zjistit, jak jsou děti, které opustí dětský domov připraveny na samostatný život a identifikovat, s jakými hlavními problémy se setkali. V teoretické části budou objasněny základní koncepty týkající se výkonu ústavní výchovy a následné péče po jejím ukončení. Praktická část naváže na problematiku zpracovanou v teoretické části a pomocí dotazníků bude mapovat názory a zkušenosti lidí, kteří již odešli z dětského domova. Garantující pracoviště: Vedoucí práce: Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Mgr. Martin Kaliba Konzultant: Oponent: PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Datum zadání závěrečné práce: Datum odevzdání závěrečné práce:

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně a že jsem v seznamu použité literatury uvedla všechny prameny, ze kterých jsem vycházela. V Hradci Králové dne Radka Badinková

4 Poděkování: Ráda bych na tomto místě poděkovala Mgr. Martinovi Kalibovi za jeho pomoc, cenné rady a připomínky, které mi při zpracování této diplomové práce poskytl. Zároveň děkuji všem mladým lidem, kteří byli ochotni podělit se o své životní příběhy. Radka Badinková

5 Anotace: Badinková Radka. Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova. Hradec Králové, Diplomová práce na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, s Diplomová práce se zabývá problematikou života mladých lidí, kteří opustili dětský domov. Cílem práce bylo zjistit, jak byli tito jedinci připraveni na samostatný život a identifikovat s jakými hlavními problémy se setkali. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou pomocí zpracování a interpretace odborných zdrojů objasněny pojmy týkající se ústavní výchovy a následné péče po jejím ukončení, dále se práce podrobněji zabývá výchovou dětí v dětských domovech, socializací a obdobím mladé dospělosti, ve kterém se jedinci po opuštění dětských domovů nacházejí. Praktická část navazuje na problematiku zpracovanou v teoretické části.výzkumné šetření je zaměřeno na životní příběhy několika mladých lidí, kteří v posledních pěti letech opustili dětský domov. Pro výzkum byla použita metoda analýza spisové dokumentace, dotazníky a případové studie. V závěru práce jsou shrnuty poznatky získané výzkumným šetřením. Klíčová slova: ústavní výchova, dětský domov, mladí dospělí, samostatný život.

6 Annotation: Badinková Radka. Issues of self-dependent life after leaving children s houses. Hradec Králové, Diploma Thesis at Faculty of education University of Hradec Králové, p The diploma thesis deals with issues of life of young people who left children s houses. The aim of the thesis was to find out how these individuals were prepared for selfdependent life and to identify major problems they encountered. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part clarifies terms concerning constitutional education and care following its termination with the use of processing and interpretation of scientific resources; then the thesis deals in more detail with education of children in children s houses, socialisation and period of young adulthood in which the individuals are after them having left children s houses. The practical part follows in the issue rendered in the theoretical part. Survey research is aimed at life stories of several young people who left children s houses in the last five years. The research was performed with the use of the method of the analysis of the case file, questionnaires and case studies. The conclusion of the thesis summarizes findings gained in the survey research. Key words: constitutional education, children s house, young adults, self-dependent life.

7 OBSAH ÚVOD... 8 TEORETICKÁ ČÁST ÚSTAVNÍ VÝCHOVA OCHRANNÁ VÝCHOVA ZAŘIZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY PROBLÉMY DĚTÍ S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ VÝCHOVOU Psychická deprivace Ústavní, sociální a citová deprivace Nedostatky v působení ústavní péče a spolupráce subjektů výchovy TRANSFORMACE ÚSTAVNÍ VÝCHOVY VÝCHOVA DĚTÍ V DĚTSKÝCH DOMOVECH SPECIFIKA PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI V DĚTSKÉM DOMOVĚ VYCHOVATEL A JEHO ROLE V SOCIALIZACI DÍTĚTE VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA NA POVOLÁNÍ DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT VSTUP DO SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA SOCIALIZACE DEVIACE MLADÁ DOSPĚLOST PRAKTICKÁ ČÁST UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY CÍL VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ OTÁZKY METODOLOGIE KVANTITATIVNÍ VÝZKUM Dotazník KVALITATIVNÍ VÝZKUM Případová studie, kasuistika PREZENTACE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ SHRNUTÍ VÝSLEDŮ ŠETŘENÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 97

8 ÚVOD Problematika ústavní výchovy je v poslední době téma, o kterém se hovoří nejen mezi odborníky. Existuje mnoho mýtů a polopravd o tom, jak se dětem v dětských domovech žije. Názorů na tuto problematiku je mnoho, jsou jak zastánci ústavní výchovy, tak její radikální odpůrci. Myslím, že pravda je někde uprostřed. Samozřejmě je přirozené, pokud děti vyrůstají v rodině, mezi svými blízkými, ve svém domově. Bohužel ne všechny děti mají domov, který by si zasloužily. Je stále mnoho dětí, které své dětství stráví v dětském domově. Tyto děti si takový život nevybraly, ale byl jim určen a nezbývá jim nic jiného, než ho přijmout. Život v ústavním zařízení jim umožňuje materiální zabezpečení, jídlo, ošacení, možnost vzdělávat se, většinou to, co jim v původní rodině chybělo. Na druhou stranu jim bere soukromí, rodičovskou lásku (ať už je jakákoliv), pocit jistoty, samostatnosti. Celou dobu jsou zvyklé, že se o ně někdo stará a pomáhá jim v nesnázích. Jenže jednou přijde doba, kdy musí bránu dětského domova opustit a začít žít svůj vlastní život. Odchod mladých lidí z dětských domovů je nevyhnutelný, dříve nebo později musí odejít každý jedinec. Každý, kdo byl vychován v dětském domově a opouští jeho brány vnímá reálný život jinak. Pro někoho je to svoboda, pro jiného výzva, ale většina z nich cítí obavy, respekt, strach. Pro nikoho z nich to není jednoduchá situace. Pro tyto děti to bývá mnohem těžší, než pro děti, které se osamostatňují od rodičů. Ty totiž vědí, že pokud bude potřeba, máma a táta jsou tady a rádi pomohou. Děti z dětských domovů sice ve větší míře rodiče mají také, ale pomoc od nich většinou čekat nemohou. Celkově je návrat dítěte do původní rodiny po skončení ústavní péče velkým rizikem. Jak uvádí Gottwaldová (2006, s.2) s rodinou není často vůbec odborně pracováno a tak se tedy vrací do stejného závadového prostředí, ze kterého bylo odebráno. Často potom dochází k tomu, že jsou děti okradeny či zneužity těmi nejbližšími nebo se začlení do rodiny s tím, že přijmou jejich způsob života. Mladí lidé, kteří odcházejí z dětského domova mohou trpět sociálním handicapem, který znemožňuje možnost začlenit se do společnosti. Mohou mít potíže v komunikaci, především při styku s cizími lidmi bývají ostýchavější. Ztěžuje jim to zařizování různých úředních záležitostí a také hledání zaměstnání. Způsob výchovy, jakým jsou v dětském domově vychovávány nedostatečně připravuje děti na převzetí odpovědnosti za svůj život. 8

9 Také prostředí dětského domova, které bývá až nadstandardně materiálně vybaveno, často přesahuje možnosti obyčejné rodiny. Děti potom mají nereálný a zdeformovaný hodnotový systém a těžko si zvykají na samostatný život ve skromnějších podmínkách. Osamostatňování dětí po ukončení ústavní výchovy je složitý proces, který není dokonalý. To si uvědomují nejen odborníci, ale také spousta laické populace. Proto jsem si toto téma vybrala pro svou diplomovou práci. Pracuji v dětském domově mnoho let a uvědomuji si, že je potřeba se tímto problémem zabývat. Cílem mé práce je zjistit, s jakými problémy se nejvíce setkali mladí lidé, kteří ukončili pobyt v dětském domově a výsledky mého výzkumu využít pro svou praxi. Zaměřuji se tedy na jedince, kteří dětské domovy již opustili. Diplomová práce je členěna do dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývá terminologickým vymezením pojmů ústavní výchova, specifika činnosti v dětských domovech, profesními předpoklady vychovatelů v těchto zařízeních. Dalším tématem je socializace a její specifika. Tuto část uzavírá charakteristika období mladé dospělosti, tedy období, ve kterém se jedinci po ukončení života v dětském domově nacházejí. Praktická část seznamuje s metodologií, cílem výzkumu a výzkumnými otázkami. Výzkumné šetření je zpracováno formou dotazníků, které vypracovali mladí lidé, kteří opustili dětské domovy. Z těchto jedinců jsem vybrala pět, kteří byli ochotni podělit se o své životní příběhy, které jsem zpracovala do případových studií. Závěr výzkumu zhodnocuje složitou situaci mladých lidí po ukončení ústavní výchovy a zamýšlí se nad možnosti snadnějšího vstupu těchto jedinců do samostatného života.. 9

10 TEORETICKÁ ČÁST 1 ÚSTAVNÍ VÝCHOVA Přes všechny problémy, kterými rodina ve svém historickém vývoji prošla, zůstává i nadále nepostradatelnou a těžko nahraditelnou institucí i pro dospělého člověka, natož pro dítě. Je nezastupitelná při předávání hodnot z generace na generaci, funguje jako nejvýznamnější socializační činitel (Kraus 2008, s. 79). Stejně hovoří také Vágnerová (2008, s. 45), podle které je z hlediska rozvoje dětské osobnosti rodina nejvýznamnější sociální skupinou. Dítě zde prostřednictvím určitého dospělého, obvykle matky, získává první informace o okolním světě. Podle autorky je rodina pro dítě nejen zdrojem bezpečí a jistoty, ale i zdrojem informací o něm samém. Rodina dítěti vytváří domov, který by měl dítě přijímat takové jaké je. Podle Heluse (2009, s. 261) by měl domov dítě nejen chránit před okolním světem, ale také mu umožnit tento svět objevovat, s radostí do něj díky podpoře domova vstupovat a nacházet tam podněty pro svůj rozvoj. Bez zázemí domova hrozí nebezpečí, že bude světu a jeho úskalím vydáno na pospas. Některé děti bohužel dobrý domov vůbec nepoznaly. Bylo jim určeno, ne jejich vinou, vyrůstat v dětském domově. Takový domov si nevybraly, ale nezbývá jim nic jiného než ho přijmout. Vývoj ústavů sledujeme už od středověku, kdy byla ústavní zařízení spravována církví a nebyla nijak specializovaná. V našich podmínkách vznikaly specializované ústavy v druhé polovině 19. století. Teprve v padesátých letech dvacátého století byla založena jednotná síť ústavů pro děti a mládež (Sekera, 2009, s.16). Langmeier, Matějček (2011, s.91) uvádějí, že před 2. světovou válkou byly u nás dětské domovy spravovány okresními péčemi o mládež. Vedle nich však existovaly ústavy vydržované církvemi, dobročinnými organizacemi nebo i jednotlivci. Ústavy měly povětšině individuální charakter. Velký výběr možností dovoloval na jedné straně umístění jednotlivých dětí s ohledem na jejich individuální potřebu výchovy a převýchovy, na druhé straně však organizační nejednotnost působila, že situace byla pro pracovníky sociální služby těžko přehledná a nedovolovala jim této výhody využít. 10

11 Pro děti byla situace mnohem srozumitelnější, neboť domovy byly většinou malé, se smíšenými skupinami. Měly víceméně rodinný charakter, k němuž se nyní opět vracíme. Druhá světová válka přervala v Evropě radikálně všechen výzkum v této oblasti. V době, kdy se v některých zemích začínají rušit velké neosobní ústavy a výchova dětí bez rodin se začíná orientovat převážně do náhradních rodin, dochází u nás k vývoji opačnému. Podle autorů z důrazu na výchovu dětí ke kolektivnímu cítění a ze snahy překonat nedostatky individualistické rodinné výchovy vyrůstá tendence rozšiřovat plánovitější, odbornější a do jisté míry i ekonomičtěji výhodnější výchovu ve větších skupinách. Malé ústavy jsou rušeny a na jejich místě budovány velké. Organizačně je ústavnictví sjednoceno v rukou státu, má jednotný řád, pracovní metodiku i jednotně školený personál. Místo předchozí nepřehledné variability nastupuje jistá uniformita. Určité nedostatky dosavadní pěstounské péče, které byly oprávněně kritizovány, vedly k tomu, že byla celá tato instituce zrušena, bez ohledu na některé nesporné výhody, které měla, a na možnosti dalšího zlepšení, které se v novém společenském zřízení nabízely. Také Matějček (1999, s.11) uvádí, že v r byla u nás zrušena pěstounská péče. Podle tehdejší vládnoucí ideologie, která pokládala rodinu za historicky překonanou instituci, nemělo smyslu hledat pro opuštěné děti rodinu náhradní. Nastala doba rozkvětu, tzv. kolektivní výchovy a dětských domovů. Langmeier, Matějček (2011, s. 92) také konstatují, že u nás byla v této době ústavní výchova zcela převládající formou výchovy dětí bez rodin. Propagačně se jí dostalo rozhodné podpory v rozhlase i tisku, takže ji veřejné mínění přijalo jako jedinou možnou. Autoři uvádějí, že došlo dokonce k některým výstřelkům v tom smyslu, že umístění dětí v trvalých kolektivních zařízeních (zvláště v kojeneckých ústavech) bylo pro rodiče tak výhodné, že vlastně podněcovalo toto novodobé odkládání dětí. I když tedy k jistému vývoji plynule docházelo, systém sám trval prakticky bez podstatných změn skoro 15 let.teprve v polovině 60. let minulého století pod vlivem nových poznatků o deprivaci dochází k prověření jeho praktické účinnosti i jeho ideových základů v souvislosti s novým hodnocením výchovy a sociální služby. Znovu se rozšiřuje repertoár výchovných možností pro děti bez rodin a upravuje se v souhlase s ideou nového zákona o rodině z roku Podle Sekery (2009, s. 17) je ústavní výchova institutem rodinného práva a je navrhována a následně realizována v případech, kdy rodiče o dítě řádně nepečují, jeho výchova je vážně ohrožena či narušena, popř. neexistuje jiná schůdná cesta, jak se o dítě lépe postarat, nebo pokud rodiče z jiných vážných důvodů nemohou dětem mladším 18 let zabezpečit řádnou výchovu. 11

12 Ústavní péči zajišťují taková zařízení, ve kterých profesionální zaměstnanci pečují o skupinu nějak hendikepovaných lidí. Ústav je zvláštní fenomén: personál je v něm zaměstnán jako v jakékoliv jiné organizaci, pro klienty je však ústav dočasnou nebo trvalou náhradou domova. Tento rozdíl v očekávání a postojích je ústředním problémem ústavní péče. Personál považuje klienty za objekt své práce, klienti chtějí být individuálními subjekty (Matoušek, 1999, s.17). Ústavní výchovu v současné době zajišťují tři resorty. Do resortu školství spadají diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy. Pod zdravotnictví patří kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let. Sociální resort spravuje ústavy sociální péče. Vzhledem k tématu je tato práce zaměřena na zařízení, která spadají pod resort školství. K nařízení ústavní výchovy soudem a k podání návrhu orgánem sociálně-právní ochrany se podle 46 zákona o rodině přistupuje tehdy, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže ze závažných důvodů rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte ji nemohou nebo nechtějí zabezpečit. Jak dále uvádí zákon o rodině ústavní výchova může být nařízena jen u nezletilého dítěte a z důležitých důvodů ji může soud prodloužit až o 1 rok po dosažení zletilosti. Jánský (2004, s.92) konstatuje, že v názorech na systém a funkci ústavní výchovy, včetně jejího vztahu k dalším formám náhradní výchovné péče, se objevují značné rozdíly. Panuje naprostá shoda na klíčové a nezastupitelné postavení rodiny při výchově dítěte. Prvotní, citově významná vazba mezi matkou a dítětem, později rozšířená na okruh rodiny, je určujícím činitelem při utváření osobnosti dítěte. Jánský (2004, s.92) ovšem zdůrazňuje, že se tato zákonitost může projevit i ve své negativní formě a rodina se pak stává vysoce rizikovým činitelem při výchově. A zde opět nastává situace, ve které se podle Jánského odborníci se společným, jasně deklarovaným cílem pomoci dítěti hájit jeho zájmy, dostávají do názorových střetů. Jablkem sváru jsou metody, které zvolit k dosažení cíle. Jedna ze základních otázek zní, do kdy je možné a účelné rodinu ještě podporovat a kdy je už třeba se postavit proti ní a hájit zájmy dítěte jeho přemístěním do náhradního domova. Zde vyvstává rozhodující úloha sociálního pracovníka. Jak Jánský uvádí, spočívá v sestavení důkladné komplexní anamnézy, zhodnocení situace dítěte a vytvoření reálné prognózy vývoje v rodině. Jeho rozhodování při hledání optimálního řešení a volbě odpovídajících metod nápravy musí být podloženo osobní znalostí každého případu i odbornými předpoklady. 12

13 Přílišný akcent na nezastupitelný význam rodiny a práva rodičů na dítě mohou dovést až k její nekritické preferenci, spojené s nereálným přeceněním možností sociální terapie. Nutná řešení se odkládají, problémy dále narůstají, prohlubují se. Jánský (2004, s.97) dále zdůrazňuje, že je třeba posílit kontrolní, intervenční, terapeutické i sankční mechanismy ve vztahu k rodině, aby úpravou její funkce nemuselo v mnohých případech docházet k odebírání dětí do náhradní výchovy. Současně je ale nezbytné, aby v nutných případech bylo dítě do náhradní výchovné péče umístěno bez zbytečných odkladů. Fischer, Škoda (2009, s.152) uvádějí, že jde především o případy, kdy se rodina a její prostředí může stát zdrojem vzniku patologických jevů a vážně narušit psychosociální vývoj dětí. Dunovský a kol. (1999, s. 225) také zdůrazňují, že všude tam, kde je to možné, je třeba dítěti uchovat jeho rodinné prostředí. Znamená to za aktivní účasti všech složek péče o dítě pomoci rodičům tak, aby mohli mít dítě u sebe a vychovávat je, anebo aby se k nim mohlo co nejdříve vrátit, jestliže již bylo umístěno mimo rodinu. Tato pomoc spočívá v rozsáhlé preventivní péči, která umí též včas signalizovat všechny závažné změny v rodinném prostředí a také je upravovat či pomáhat upravovat tak, aby dítě nemuselo žít mimo vlastní rodinu nebo o ni zbytečně nepřicházelo. Jak autoři uvádějí, nezdaří-li se dosáhnout tohoto cíle snažení, pak je nutno uvažovat o umístění dítěte mimo vlastní rodinu. Při tom záleží na důvodech, proč se tak stává a pak na celkové situaci dítěte a rodiny. Kde se jeví předpoklad krátkodobého pobytu dítěte mimo rodinu, tam je třeba uvažovat o pobytu ve více méně neutrálním prostředí, které by dítě neodcizovalo, naopak poskytovalo možnosti jeho návratu domů. Takovým místem je umístění u jiné osoby než rodiče, anebo v ústavní péči. V případě nebezpečí z prodlení či jiné závažné situaci pak vyslovuje soud na základě návrhu orgánu péče o rodinu a děti, tzv. předběžné opatření o ústavní výchově. Tam, kde se jeví situace dítěte v jeho rodině již delší dobu nepříznivá, nutno předpokládat dlouhodobý nebo již trvalý jeho pobyt mimo rodinu. Podle Jánského (2004, s.98) má ústavní výchova svoje nezastupitelné místo ve společnosti. Pracuje v ní spousta lidí mající vřelý vztah k dětem a umožňující jim často poprvé prožít vztah plný důvěry k dospělému člověku. Školská výchovná zařízení mají své velké nedostatky, ale jsou, a vzhledem k celospolečenské situaci ještě dlouho budou, jediným východiskem pro mnoho dětí. Škoviera (2007, s. 34) k tomu dodává někdy je nezbytné oddělit dvě infikované rány a vyléčit každou z nich zvlášť, aby mohly zdravě srůst. Podobně může být užitečné oddělit děti od rodičů, aby spolu později mohli žít v harmonické rodině. Tehdy jsou dětské domovy ideálním řešením. 13

14 Podobný názor má také Matejček (2005, s. 347), podle něj jsou totiž rodiny, kde se podmínky pro vývoj dítěte od podmínek ústavních mnoho neliší. Zkušenost dokonce dokládá, že některé rodiny z hlediska ohrožení dítěte jsou horší než špatné ústavy. Také říká, že některé děti vážně vývojově opožděné a psychicky poškozené z rodinného prostředí zřetelně ozdraví v prostředí dětského domova. Také Vágnerová, Csémy, Marek (2013, s. 45) uvádějí, že má ústavní výchova v určité situaci své místo. Jak zjistili ve svém výzkumu, našlo se více mladých lidí, kteří byli přesvědčeni, že jim v ústavu bylo lépe, než v rodině. Podle nich tam byla alespoň nějaká jistota, život měl určitá pravidla a nikdo je nebil. Autoři uvádějí v určitém věku, na počátku dospívání, může být neosobní instituce vhodnější a adaptačně zvládnutelnější něž nová náhradní rodina, kterou starší dítě už nedokáže přijmout. Bechyňová, Konvičková (2008, s.15) zmiňují, že mohou existovat děti, jejichž potřebám forma pěstounské péče nevyhovuje (např. může docházet k navazování silných citových pout mezi dětmi a profesionálními pěstouny, která by mohla dětem působit těžkosti v kontaktu s vlastní rodinou). Podle autorek dítě potřebuje cit a zázemí a podporu v pěstounské rodině, ale pro zdravý rozvoj své osobnosti potřebuje mít v životě vytvořené místo pro vlastní rodiče. Potřebuje mít bezpečný prostor pro poznávání vlastní rodinné historie a kořenů, na které bude moci postupně s podporou pěstounů, v optimálním případě rodičů a dalších odborníků navazovat. Autorky proto uvádějí, že vždy budou existovat situace, kdy bude potřeba dítě alespoň dočasně oddělit od rodičů a umístit ho v dětském domově. V zájmu dítěte bude důležité, aby doba, po kterou v instituce bude, nebyla jen prázdným časem v životě dítěte a jeho rodiny. Měla by být od prvních momentů využita ke snižování citové deprivace dítěte a ke kvalitním změnám v postojích rodičů. Zařízení pro výkon ústavní výchovy by měla být chápána jako pomáhající instituce dítěti a jeho rodině. Toto vše potvrzují i Dunovský a kol. (1999, s. 227) kteří uvádějí, že kojenecké ústavy a dětské domovy jsou nezbytnou součástí celého systému péče o děti mimo rodinu, jen je třeba přísně dodržovat indikace přijetí dětí, délku pobytu v nich a jejich vnitřní uspořádání a provoz podle potřeb dětí. Současně je nezbytné sledovat soustavně vývoj dětí a hodnotit výsledky vlastní péče. S tím přímo souvisí povinnost pracovníků zbytečně neprodlužovat pobyt dětí v nich buď je umístit do některých forem náhradní rodinné péče, anebo je vrátit domů, jsou-li pro to předpoklady a předchozí práce s rodinou byla úspěšná. Z tohoto hlediska je podle autorů nezbytné umožnit co největší styk dítěte s vlastními rodiči, je-li to jen trochu možné. 14

15 Také Balvín (1997, s.76) zdůrazňuje, že je důležité udržovat kontakt s rodinou a to především ze dvou důvodů. Jednak žádný sebelepší dětský domov nemůže nahradit funkční rodinu. Dále víme, že cílem veškerého snažení by měl být nejbližší návrat dítěte do rodiny. Bohužel velkou bolestí a nedostatkem jinak docela solidně vystavěného systému náhradní výchovné péče v naší republice je podle autora to, že z nefunkční rodiny jsou odebrány děti, které jsou umístěny do dětského domova, ale s rodinou již dále nikdo nepracuje. První překážkou spolupráce dětského domova s rodinou je fakt, že dětský domov představuje vůči rodině represivní faktor. Zde se staví první jakási zeď mezi dětským domovem a rodinou. Dalším negativním faktorem je podle uvedeného autora to, že dětský domov po přijetí dítěte navazuje styk s rodinou a první, co po rodině požaduje, je úhrada ošetřovného. V domovech chybí pracovník zaměřený na rodinnou terapii. 1.1 OCHRANNÁ VÝCHOVA Pokud dítě nebo mladiství spáchá protispolečenský čin, který naplňuje skutkovou podstatu trestného činu může soud uložit nezletilému ochrannou výchovu. Ochranná výchova je druh ochranného opatření, které má zajistit prevenci, izolaci a resocializaci dítěte, jež se dopustilo společensky nebezpečného činu. Ukládání ochranné výchovy je podle Černíkové (2008, s.168) upraveno zvláštním zákonem č.218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Výkon ochranné výchovy je upraven zákonem č.109/2002 Sb. a zákonem č. 383/2005 Sb. Jak uvádí Černíková (2008, s.169), účelem ochranné výchovy je vhodnými výchovnými postupy čelit vzniku další trestné činnosti, jež by pramenila z výchovné zanedbanosti jedinců, a specializovaným výchovným působením umožnit mladému člověku integraci do společnosti a připravit ho na participaci na životě společnosti v roli řádného člověka. 15

16 1.2 ZAŘIZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY Školská zařízení, která zajišťují výkon ústavní nebo ochranné výchovy jsou podle zákona č.109/2002 Sb., 2, odst. 1 diagnostický ústav; dětský domov; dětský domov se školou; výchovný ústav. Účelem těchto zařízení je podle zákona č.109/2002 Sb.o ústavní výchově, 1, od st. 1,2,3: - zajistit základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářet podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjet citovou stránku jeho osobnosti a umožnit aktivní účast dítěte ve společnosti. - zajišťovat nezletilé osobě náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let. Spolupracovat s rodinou dítěte a poskytovat jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. - poskytovat preventivně výchovnou péči, a tím předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte a narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Diagnostický ústav (DÚ) Náplní práce diagnostického ústavu je komplexní diagnostika dítěte, výchova a vzdělávání, terapie, umísťování dětí do příslušných zařízeních, která dále zajistí jejich rozvoj. Důležitým požadavkem těchto zařízení je stabilizovat děti a adaptovat je na ústavní podmínky. Základní organizační jednotkou je výchovná skupina, kterou tvoří nejméně 4 a nejvíce 8 dětí. Pobyt v tomto zařízení bývá zpravidla osm týdnů a může být nařízený soudem, nebo dobrovolný (zákon č. 109/2002 Sb., 5). 16

17 Dětský domov (DD) Jak uvádí Sekera (2009, s.23), za předchůdce dětských domovů jsou považovány sirotčince a útulky, později spolkové ústavy. Zprvu je jednalo o zřizovatele z oblasti charity, později byly zakládány obcemi. O dětských domovech můžeme začít hovořit přibližně kolem první světové války, kdy zařízení vstoupila do správy okresní péče o mládež. Postupně se začala budovat síť okresních dětských domovů. Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Základní organizační jednotkou je rodinná skupina, kterou tvoří nejméně 6 a nejvíce 8 dětí. Součástí zařízení není škola, děti docházejí do různých škol nezávislých na dětském domově (zákon č. 109/2002 Sb., 12). Dětský domov se školou (DDŠ) Na rozdíl od dětského domova tento typ zařízení vychovává a pečuje nejen o děti s nařízenou ústavní výchovou, ale rovněž s uloženou ochrannou výchovou a to zpravidla ve věku od šesti let do ukončení povinné školní docházky. Důvodem umístění dítěte do tohoto zařízení bývá jeho závažná porucha chování. Organizační jednotkou je rodinná skupina, kterou tvoří nejméně 5 a nejvíce 8 dětí, škola je součástí zařízení (zákon č. 109/2002 Sb., 13). Výchovný ústav (VÚ) Výchovný ústav je zařízení pečující o děti s uloženou ochrannou výchovou nebo nařízenou ústavní výchovou, které jsou starší patnácti let a mají závažné poruchy chování. Existuje však možnost umístit v tomto typu zařízení i dítě starší dvanácti let, které nemůže být pro své závažné poruchy chování umístěno jinde. Výchovný ústav zajišťuje péči výchovnou, vzdělávací a sociální. Organizační jednotkou je výchovná skupina, kterou tvoří nejméně 5 a nejvíce 8 dětí (zákon č. 109/2002 Sb., 14). Pro děti, které spáchaly zvlášť závažný trestný čin jsou zřízena oddělení pro děti s extrémními poruchami chování (vyhláška č.438/2006 Sb., 11). 17

18 1.3 PROBLÉMY DĚTÍ S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ VÝCHOVOU Gottwaldová (2006, s.3) upozorňuje na to, že děti vyrůstající v DD mají poněkud odlišné problémy než děti vyrůstající v DDŠ, případně v výchovném ústavu. Jedním z důležitých rozdílů je, že pobyt dětí v DD je výrazně delší, než pobyt v DDŠ či případně ve výchovném ústavu. Společným symptomem obou skupin dětí je často psychická deprivace, která je důsledkem odloučení od rodiny a dlouhodobého pobytu v ústavním zařízení. Obdobné je také jejich znevýhodnění při integraci do společnosti Psychická deprivace Vágnerová (2008, s. 597) v této souvislosti hovoří o tom, že matka (event. jiná lidská bytost) představuje v normální rodině pro dítě zdroj jistoty a bezpečí. Potřebu citové jistoty a bezpečí obvykle uspokojuje tím, že svoje dítě emočně akceptuje, a poskytuje mu tak specifickou zkušenost prožitku spolehlivého citového vztahu. Tak umožňuje dítěti splnit první vývojový úkol: získat základní důvěru ve svět a v závislosti na tom i pocit sebedůvěry a životní jistoty. Podle autorky se zdá, že jiným způsobem tuto zkušenost získat nelze, nemůže ji kompenzovat zkušenost z jiné oblasti. V Pedagogickém slovníku se uvádí, že psychická deprivace je psychický stav, který vzniká v takových životních situacích, kdy nejsou u dítěte uspokojovány jeho základní duševní potřeby v dostatečné míře a po dosti dlouhou dobu. Zpravidla jde zpočátku o nedostatek smyslových zážitků, dítěti dále chybí pocit jistoty, bezpečí, pravého citového vztahu s blízkou osobou, nedostává se mu lásky, přátelství, nedůvěřuje lidem, nevidí otevřenou budoucnost. Zejména se objevuje u dětí z podnětově chudého prostředí (sociálně či emocionálně). Může se vyskytovat v rodině nebo v ústavním zařízení (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 233). Vágnerová (2008, s.598) říká, že vzniká v situaci, kdy matka (nebo jiná osoba) nemá o dítě zájem, zanedbává je, má k němu ambivalentní, nebo dokonce hostilní postoj. Deprivační zkušenost nepříznivě ovlivňuje další vývoj osobnosti dítěte a projevuje se změnami v jeho prožívání i chování. Podle Langmeiera, Matějčka (2011, s.23) se všeobecně má za to, že dítě ke svému zdravému vývoji v prvé řadě potřebuje citovou vřelost, lásku. 18

19 Dostává-li se mu dosti sympatie a citové podpory, pak to vynahradí i nedostatek hraček, nedostatek výchovy a vzdělání. Autoři uvádějí, že od pojmu deprivace je třeba odlišit pojem zanedbanost, jímž rozumíme spíše následky vnějších nepříznivých výchovných vlivů. Zanedbanost se sice projeví také více nebo méně výrazně v chování dítěte, ale nenarušuje přímo jeho duševní zdraví. Zanedbané dítě vyrůstá obvykle v primitivním prostředí, s nedostatečnou hygienou, s nedostatečným výchovným dohledem, bez vhodných vzorů vyspělého chování, s nedostatečnou příležitostí ke školní výuce, může však být rozumově a zejména citově zcela přiměřeně vyvinuto. Nemusíme u něho tedy najít známky citového chřadnutí ani neurotické nebo jiné poruchy. Naopak, může být zvláště v praktickém sociálním životě zcela rovnocenné ostatním dětem, nebo je i převyšuje. Psychicky deprivované dítě však vyrůstá často v prostředí hygienicky vzorném, má dokonalé ošetření i dohled, ale jeho rozumový a zvláště citový vývoj je vážně narušen. Proto tak snadno podle uvedených autorů dochází k paradoxu, že dítě zanedbané je odňato z rodiny a umístěno v ústavu, kde se odstraní zanedbanost, ale kde současně hrozí nebezpečí, že dojde k deprivaci prognosticky nesporně horší. Ovšem ani v tomto směru nejsou hranice mezi oběma stavy zpravidla tak ostré a ve skutečnosti je většina dětí zanedbaných současně i deprivovaných. Vágnerová (2008, s. 601) popisuje, že citové strádání stimuluje různé obranné mechanismy, dítě se snaží tuto potřebu uspokojit, např. změnou objektu. Hledání náhradního objektu, který by tuto potřebu saturoval, může být velmi intenzivní a mnohdy zcela neselektivní. V běžných sociálních situacích je takové chování nepříjemné, protože působí jako vlezlost, a přináší spíše negativní odezvu než citové přijetí. Citově deprivované děti se snaží všemožnými způsoby upoutat pozornost libovolného člověka, s nímž se dostanou do kontaktu. Vágnerová dále uvádí, že uspokojení lze dosáhnout i substitucí, mnohé citově strádající děti se zaměřují na jídlo, hromadění věcí či jiné tělesné potřeby. Langmeier, Matějček (2011, s.23) konstatují, že se někdy pojem psychické potřeby zužuje na mateřskou lásku, což se velmi přibližuje, ale jde o příliš zjednodušené vysvětlení. Výše zmiňovaní autoři přehledně rozdělili psychické potřeby na pět kategorií: 1.Potřeba určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějších podnětů. Její uspokojení umožňuje naladit organismus na určitou žádoucí úroveň aktivity. 2.Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech, tj. smysluplného světa. Uspokojení této potřeby umožňuje, aby se z podnětů, které by jinak byly chaotické a nezpracovatelné, staly zkušenosti, poznatky a pracovní strategie. Jde tedy o základní podmínky pro jakékoliv učení. 19

20 3.Potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů, tj. k osobě matky a k osobám dalších primárních vychovatelů. Její náležité uspokojování přináší dítěti pocit životní jistoty a je podmínkou pro žádoucí vnitřní integraci jeho osobnosti. Ústavní výchova svým vnitřním principem většinou není schopna dítěti pomoci s uspokojením této potřeby.v ústavní péči se přístupy k dětem a výchovné styly nemohou vyrovnat rodině. 4.Potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty, z jejíhož uspokojení vychází zdravé uvědomění vlastního já, neboli vlastní identity. To je pak dále podmínkou pro osvojení užitečných společenských rolí a hodnotných cílů životního snažení. Se 3. a 4. potřebou úzce souvisí také potřeba kladného přijetí, kterou může dítěti poskytnout nejen rodina, ale i ústav. Potřeba kladného přijetí je jednou z nejdůležitějších potřeb, se kterou se děti rodí, a která je hlavní socializační silou v jejich chování. Kladné přijetí spočívá v přijímání a schvalování jedince druhými a motivuje ho k respektu a poslušnosti vůči rodičům a vychovatelům.to znamená, že dítě vyrůstající v rodině bez kladného přijetí může být problematičtější než dítě vyrůstající v ústavu s uspokojenou potřebou přijetí. Úskalí spočívá v tom, že v ústavu se na výchově podílí větší počet lidí s různým přístupem. 5.Potřeba otevřené budoucnosti. Její uspokojení dává lidskému životu časové rozpětí, podněcuje a udržuje jeho životní aktivitu. Naděje překonává stagnaci Ústavní, sociální a citová deprivace Podle Gottwaldové (2006, s.4) důsledky prožité deprivace mohou přetrvávat až do dospělosti. Děti s nařízenou ústavní výchovou většinou zažily deprivaci v rodině. Pobytem v narušené rodině a následným pobytem v ústavním zařízení se tato deprivace často prohlubuje. U dětí vyrůstajících převážně v ústavních zařízeních můžeme mluvit o ústavní deprivaci. Jde o narušení psychického vývoje, které se může projevit v celé struktuře osobnosti, v chování, v problémech, v resocializaci, v celém životním přístupu a vztahu k sobě samému. Všechny děti v ústavní péči zažily ve svém životě různá závažná traumata. Úmrtí nebo nemoc rodiče, odmítnutí rodičem, závažné zanedbání péče, zneužívání, týrání, alkoholismus nebo trestné činnosti rodičů atd. V dětských domovech nikdo terapeuticky nepůsobí, nepomáhá dítěti s odstraňováním důsledků traumatických zážitků. 20

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální

Více

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života Metodická příručka Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Centra J.J.Pestalozziho Chrudim

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení všichni, kdo se chystáte pracovat s předkládanou publikací Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti, dovolte pár úvodních slov, která

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí

Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí propuštěným z ústavních zařízení Bc. Lucie Slezáková Únor 1998 OBSAH Úvod 1 1. Charakteristika cílové skupiny 2 1.1. Charakteristika klientů výchovných ústavů 2 1.2.

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Lenka Večeřová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D Vypracoval: Tomáš

Více

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY 2011 2 Obsah I. Úvod... 7 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 7 2. Systematické návštěvy školských

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Anna Koudelová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Anna Koudelová Studijní obor: Všeobecná

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více