Téma kapitoly: Trestní odpovědnost mládeže, ústavní a ochranná výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma kapitoly: Trestní odpovědnost mládeže, ústavní a ochranná výchova"

Transkript

1 Téma kapitoly: Trestní odpovědnost mládeže, ústavní a ochranná výchova Stanislava HOFERKOVÁ Obsah kapitoly Kapitola se zabývá ochrannou a ústavní výchovou, jednotlivými zařízeními pro výkon ochranné a ústavní výchovy, jejich úkolem a náplní činnosti. Klíčová slova Ochranná výchova, ústavní výchova, výchovné zařízení, ochranné opatření, ochranné léčení, zabezpečovací detence, mladistvý, diagnostický ústav, kojenecký ústav, dětský domov, středisko výchovné péče. Jestliže se dítě (v tomto ohledu označováno za mladistvého) dopouští páchání trestné činnosti či jinak nevhodného způsobu života a rodina není schopna, nebo nemá zájem mu pomoci, je povinností státu dítě před takovým chování ochránit. Tato povinnost vychází např. z Úmluvy o právech dítěte a jiných souvisejících legislativních dohod a zákonů. 1 Základní pojmy problematiky 1.1 Mladistvý Mladiství (osoby ve věku let) jsou specifickou skupinou pachatelů trestných činů. Je tomu tak proto, že u mladistvých se více než u kohokoliv jiného předpokládá šance na nápravu. Institut ochranné výchovy by měl v některých případech nahrazovat nepodmíněné odnětí svobody. Mladistvý je umístěn do prostředí, které mu nabízí možnost nápravy, možnost připravit se na řádný život po propuštění a zbavit se následků zanedbané výchovy. 1

2 1.2 Osoba mladší patnácti let Ochrannou výchovu lze uložit také osobě mladší patnácti let (a starší 12 let) v případě, že tato osoba spáchala výjimečně závažný trestní čin, za který by dospělý pachatel mohl dostat výjimečný trest tzn. trest vyšší 30 let nebo doživotí. Ochranná výchova může být uložena osobě mladší patnácti let také v případě, pokud spáchala čin jinak trestný a je to nutné k zajištění její řádné výchovy. 1.3 Provinění Tímto pojmem se označuje čin, který by byl trestný, pokud by jej spáchala dospělá osoba. V případě, že takový čin spáchala osoba mladší 18 let, je tento čin označován za provinění. 1.4 Čin jinak trestný Tímto pojmem se označuje čin, který by byl trestný, pokud by jej spáchala dospělá osoba. V případě, že takový čin spáchala osoba mladší 15 let, je tento čin označován za čin jinak trestný. 2 Trestné činy a ochranná opatření Ochranná opatření jsou jako postih za trestný čin řešena v trestním zákoníku, dílu 3 (zákon č. 40/2009 Sb.). Tyto tresty jsou určeny dospělým pachatelům trestných činů. Trestní zákoník ( 98) definuje čtyři základní ochranná opatření: - ochranné léčení ( 99 trestního zákoníku) ukládá se pachateli, který spáchal trestný čin ve stavu změněného vědomí (intoxikace návykovou látkou), duševní poruchy či ve stavu nepříčetnosti, není tedy za čin potrestán, ale jeho pobyt na svobodě je společensky nebezpečný. Ochranné léčení může podle povahy zločinu být vykonáváno i ambulantně. - zabezpečovací detence ( 100 trestního zákoníku) ukládá se pachateli, jehož čin je posuzován jako zvlášť závažný zločin, ale který pro nepříčetnost není trestně odpovědný. Ochranné léčení by zde dostatečně nezajistilo ochranu společnosti. U zabezpečovací detence není možná ambulantní péče, pachatel musí být umístěn do ústavu pro výkon zabezpečovací detence po dobu určenou soudem. 2

3 - zabrání věci ( 101 trestního zákoníku) pokud u tato věc může ohrozit společnost, nebo může být použita ke spáchání trestného činu, - ochranná výchova týká se pachatelů mladších 18 let a její uložení spadá do oblasti soudnictví ve věcech mládeže (viz dále). 3 Opatření ukládaná mladistvým Opatření, která jsou mladistvým ukládána podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže (č. 218/2003 Sb.), mají vytvořit podmínky pro sociální a duševní rozvoj mladistvého a ochránit jej před škodlivými vlivy a před pácháním dalšího provinění. Tato opatření usměrňují způsob života mladistvého a tím podporují a zajišťují jeho výchovu. Jejich účelem je zamezit dalšímu páchání protiprávních činů, pomoci mu nalézt společenské uplatnění a přimět jej, aby se podle svých možností a schopností podílel na odčinění újmy, kterou způsobil. Mladistvému pachateli je podle 10 zákona o soudnictví ve věcech mládeže možné uložit pouze tato opatření: - výchovná opatření, - ochranná opatření, - trestní opatření. 3.1 Výchovná opatření ukládaná mladistvým Jak již bylo řečeno výše, trestní zákoník pouze definuje ochrannou výchovu jako jedno z ochranných opatření. Její uložení je v kompetenci soudnictví ve věcech mládeže, a to z toho důvodu, že tento druh ochranného opatření je ukládán dětem, tedy osobám mladším 18 let. Na tyto děti se ve většině případů nevztahují tresty dospělých pachatelů trestných činů, které trestní zákoník řeší. 3

4 Těmito opatřeními jsou podle 15 zákona o soudnictví ve věcech mládeže výchovná opatření: - dohled probačního úředníka ( 16) pravidelné sledování chování mladistvého v rodině, kontrola výchovy rodičů, kontrola dodržování uložených povinností. Účelem je snížení možnosti opakování trestné činnosti mladistvého, zajištění ochrany společnosti, odborné vedení a pomoc mladistvému, aby byl schopen vést v budoucnosti řádný život. Mladistvý je povinen spolupracovat, dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve stanovených intervalech, informovat jej o svých aktivitách. Probačnímu úředníku nesmí být bráněno ve vstupu do obydlí sledovaného mladistvého. - probační program ( 17) může se jednat o program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého. Účelem je, aby se mladistvý vyhnul protizákonnému chování, aby byly urovnány vztahy mezi ním a poškozeným. Tento program je uložen soudem pouze se souhlasem mladistvého, že je ochoten se mu podrobit. - výchovné povinnosti ( 18) jestliže mladistvý spáchal trestný čin, soud mu může nařídit, aby: - bydlel s rodičem nebo osobou, která je odpovědná za jeho výchovu, - aby přiměřenou finanční částkou přispěl na pomoc oběti trestného činu (tato finanční částka však musí být hrazena z prostředků mladistvého podstatou je, aby za něj škodu nehradili např. rodiče), - aby vykonal společensky prospěšnou činnost (ale pouze v takové míře, aby nebyla narušena jeho docházka do školy nebo zaměstnání, její výkon může zabírat maximálně 4 hod denně, 18 hod týdně a celkově 60 hod), - aby se snažil o vyrovnání se s poškozeným, - aby podle svých možností nahradil škodu, kterou způsobil, nebo jinak pomohl při odstraňování následků svého jednání, 4

5 - aby podstoupil léčení závislosti na návykových látkách, - aby se ve svém volném čase podrobil programu sociálního výcviku, psychologickému poradenství, terapeutickému programu, vzdělávacímu, doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo jinému programu, který rozvíjí sociální dovednosti a osobnost mladistvého (nejedná se však o probační program). - výchovná omezení ( 19) jedná se většinou o zákaz konkrétní činnosti, např. tedy: - zákaz navštěvování akcí, zařízení nebo prostředí pro mladistvého nevhodného, zákaz pobytu na určitém místě, - zákaz styku s určitými osobami, - zákaz přechovávání předmětů, které by mohly sloužit k dalšímu páchání provinění, - zákaz užívání návykových látek, - zákaz hazardních her, sázek, hraní na automatech, - zákaz změny pobytu a zaměstnání bez předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi. Tato omezení nesmí narušit přípravu na budoucí povolání nebo výkon zaměstnání. - napomenutí s výstrahou ( 20) napomenutí může udělit soud pro mládež, pokud již probíhá soudní řízení, nebo také státní zástupce v přípravném řízení. Vždy tak je učiněno v přítomnosti zákonného zástupce mladistvého. Napomenutím je mladistvému vytknuta protiprávnost jeho činu a mladistvý je upozorněn na důsledky, pokud bude pokračovat v protiprávním jednání. Postih (potrestání) jednání mladistvého může být přenechán jeho zákonnému zástupci, škole nebo výchovnému zařízení, ve kterém pobývá. Pokud byl mladistvý pouze napomenut, nedělá se záznam do jeho trestního rejstříku a považuje se tak za neodsouzeného. Tato opatření je možno uložit nejdéle na dobu 3 let. 5

6 3.2 Ochranná opatření ukládaná mladistvým Ochranná opatření řeší zákon v 21. Těmito opatřeními jsou: - ochranné léčení je řešeno podle trestního zákoníku (viz kap. 2), - zabrání věci je řešeno podle trestního zákoníku (viz kap. 2), - ochranná výchova (viz dále kap. 5). 3.3 Trestní opatření ukládaná mladistvým Trestními opatřeními rozumíme podle 24 zákona: - obecně prospěšné práce ( 26) nesmí ohrožovat zdraví, bezpečnost nebo mravní vývoj mladistvých, - peněžité opatření ( 27) může být mladistvému uloženo ve výměře od Kč do Kč jednorázově či ve splátkách, a to převážně v případech, že je mladistvý výdělečně činný, nebo to umožňují jeho majetkové poměry. Soud také stanoví náhradní opatření, pokud by nebyl peněžitý trest splněn. - propadnutí věci, - zákaz činnosti ( 26) může být mladistvému uložen až na 5 let, pokud to neomezí jeho přípravu na povolání, - vyhoštění ( 26) se pachateli ukládá na dobu 1 5 let, musí se přihlížet k jeho rodinným poměrům a dítě jím nesmí být vydáno nebezpečí zpustnutí, - odnětí svobody podmíněné a nepodmíněné ( 31) doba odnětí svobody se určuje podle trestního zákoníku, trest je však určen pouze v poloviční míře, než určuje trestní zákoník a nesmí svou horní hranicí překročit 5 let trestu odnětí svobody. Trest odnětí svobody se ukládá až v případě, že nebylo účinné dříve uložené opatření. Ve výjimečných případech může soud mladistvému uložit i výjimečný trest odnětí svobody na 5 10 let. Vedle těchto opatření mohou být mladistvému pachateli uložena i vhodná výchovná opatření. Výkonem těchto opatření nesmí být ponížena lidská důstojnost mladistvého. 6

7 4 Opatření ukládaná dětem mladším patnácti let Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné. Dopustí-li se takové dítě činu jinak trestného, učiní soud pro mládež tzv. opatření ( 92 zákona o soudnictví ve věcech mládeže): - dohled probačního úředníka (viz kap. 3.1), - zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče, - ochranná výhova může být uložena dítěti, které dovršilo 12tý rok života. 5 Ochranná výchova Ochrannou výchovu dítěte mladšího 18 let řeší, jak již bylo řečeno výše, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, Soud uděluje mladistvému ochrannou výchovu v případě, že nepostačuje uložení ústavní výchovy, tedy v případech, kdy: - rodina o mladistvého nedostatečně pečuje, chybí mu řádná výchova a tento problém není možné v rodině odstranit, - výchova mladistvého byla zanedbána, - prostředí, ve kterém dítě žije, není vhodné a neposkytuje záruku řádné výchovy a nepostačuje uložení ústavní výchovy podle zákona o rodině. Ochranná výchova trvá nejdéle do dovršení plnoletosti dítěte, nebo po dobu, po kterou tak určil soud. Výjimečně může být tato výchova prodloužena do 19tého roku života. Pokud není možné, aby byla ochranná výchova vykonána ihned, nařídí soud prozatímní dohled probačního úředníka. Ochranná výchova také může být přeměněna na výchovu ústavní (podle 23). Rozdíl mezi těmito dvěma formami náhradní výchovy je v omezeních a přísnosti výchovy. Ochranná výchova je určena pro mladistvé, kteří vykazují známky protiprávního chování. Ústavní výchova, jak bude řečeno dále v kapitole 6, je určena dětem, které nebyly řádně vychovávány ve vlastní rodině, ale přitom nejevili známky závadného chování. Zde tedy důvod umístění 7

8 dítěte v ústavní výchově vychází z rodinného prostředí, nikoliv z jeho závadného chování, jak je tomu právě v případě ochranné výchovy. Přeměna ochranné výchovy na ústavní může být provedena v případě, že převýchova mladistvého je natolik úspěšná, že můžeme očekávat, že se i bez omezení, která mu ochranná výchova přináší, bude chovat a pracovat řádným způsobem. V souvislosti s touto přeměnou může být mladistvému uložen dohled probačního úředníka nebo jiné výchovné opatření. Pokud se však mladistvý nebude chovat podle očekávání, může mu být ochranná výchova znovu nařízena. Cílem ochranné výchovy je prevence, izolace a resocializace dítěte, které se dopustilo společensky nebezpečného činu. 5.1 Výkon ochranné výchovy K výkonu ochranné výchovy dochází ve zvláštních výchovných zařízeních resortu ministerstva školství. Tuto problematiku řeší zákon č. 109/ 2002, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Výchovnými zařízeními pro výkon ochranné výchovy jsou: - diagnostický ústav, - dětský domov se školou (dříve tzv. výchovný ústav; osoby starší 12 a mladší 15 let), - výchovný ústav pro mládež (osoby starší 15 let). (viz dále, kap 7) Pokud soud dojde k závěru, že důvody pro které uložil mladistvému ochrannou výchovu, pominuly, soud od jejího výkonu upustí. 8

9 6 Ústavní výchova Ústavní výchova je právně upravena zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Ústavní výchova slouží preventivně výchovným účelům, zajišťuje každému dítěti právo na výchovu a vzdělání, vytváří podmínky podporující jeho sebedůvěru, rozvíjí jeho citovou stránku, jeho osobnost a umožňuje dítěti aktivní účast ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu jeho plného harmonického rozvoje a s ohledem na jeho věk a potřeby. Účelem těchto zařízení je předcházení vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte, prevence narušení jeho zdravého vývoje, zmírnění nebo odstranění příčin a důsledků již vzniklých poruch chování a zdravý rozvoj osobnosti dítěte. Soud může nařídit ústavní výchovu (podle 45 zákona o rodině) v případě, že je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. Ze znění tohoto ustanovení tedy vyplývá, že nařízení ústavní výchovy je krajním výchovným opatřením. Ústavní výchovu tedy nařizuje soud až tehdy, kdy je zřejmé, že ostatní prostředky společenského působení nestačí nezletilého napravit nebo je-li to v zájmu nezletilého. Ústavní výchovu nařizuje soud v občanskoprávním řízení (naproti tomu ochranná výchova je opatřením trestní povahy a soud ji ukládá v trestním řízení). Ústavní výchova obvykle končí dosažením zletilosti, avšak z důležitých důvodů může soud prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti (tedy do 19 let). V oblasti ústavní péče se prolíná činnost tří orgánů státní správy ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství a ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstvo zdravotnictví České republiky zajišťuje: - ústavní péči dětem od narození do jednoho roku života v kojeneckém ústavu - od jednoho do tří let v dětském domově 9

10 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spravuje: - diagnostické ústavy, - dětské domovy pro děti od tří do osmnácti let (popř. do devatenácti), - dětské domovy se školou, - výchovné ústavy pro mládež, - středisko výchovné péče (viz kap. 8). Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky zodpovídá za: - ústavy sociální péče pro výkon ústavní a ochranné výchovy dětí tělesně nebo mentálně postižených (jedná se o ústavy pro tělesně postiženou mládež, ústavy pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením a ústavy pro tělesně postiženou mládež s více vadami; tato zařízení sociální péče upravuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb.). Výše jmenované ústavy jsou blíže popsány v kapitolách 7 a Přímé zaopatření Dětem, které jsou umístěny v diagnostickém, výchovném ústavů a v obou typech dětských domovů, je možno poskytovat přímé zaopatření (a to až do 26 let věku, při splnění zákonem stanovených podmínek). Děti tak mají nárok na: - stravování, ubytování a ošacení, - učební potřeby a pomůcky, - úhradu nezbytně nutných nákladů na vzdělávání, - úhradu zdravotní péče, léčiv a zdravotnických prostředků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, - kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení, - úhradu jízdného do školy. 10

11 Dobrovolně, v závislosti na rozhodnutí ředitele zařízení, pak může být dětem hrazeno: - úhrady na volnočasové aktivity a úhrada rekreace, - náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost, - náklady na soutěžní akce, - cestovné k rodičům. 7 Zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy V těchto zařízeních probíhá celodenní péče o děti. Jestliže jsou zde umístěny děti s natolik závažnými poruchami chování, že není možné jejich zařazení do běžných škol, je při těchto zařízeních zřízena škola, základního a případně i středního stupně, kterou umístěné děti navštěvují. Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi je výchovná skupina (v diagnostickém a výchovném ústavu) nebo rodinná skupina (v dětském domově). Výchovnou skupinu může v diagnostickém ústavu tvořit 4 6 dětí, ve výchovném ústavu 5 8 dětí. Takových skupin může být ve výchovném ústavu 2 6. Děti jsou do výchovných skupin zařazovány s ohledem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby. Rodinná skupina je v dětském domově tvořena 6 8 dětmi, v dětském domově se školou 5 8 dětmi. Děti jsou zde smíšeného pohlaví a věku. V případě sourozenecké skupiny jsou děti zařazeny do stejné skupiny. Takových skupin může být v rámci jednoho zařízení Diagnostický ústav Diagnostický ústav je vstupním diagnostickým zařízením, které poskytuje komplexní psychologický, pedagogický, sociální a zdravotní rozbor dítěte. Děti jsou sem přijímány na žádost rodičů a zákonných zástupců (nejčastěji z důvodu poruch chování) nebo na základě rozhodnutí soudu. Diagnostický ústav přijímá také děti, které jsou na útěku z ústavní výchovy. Ústav je povinen dítě do 3 dní převzít. Podobně diagnostický ústav přijímá i děti, které jsou na útěku z domova, a to na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření. 11

12 Délka pobytu v diagnostickém ústavu dosahuje maximálně 8 týdnů. Během této doby je zpracováván komplexní diagnostický posudek dítěte. Poté je dítě na základě rozhodnutí diagnostického ústavu zařazeno do institucionální formy péče o dítě (dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu) nebo doporučeno do náhradní rodinné péče (pěstounská péče, osvojení). Při umisťování dítěte do zařízení náhradní péče se diagnostický ústav snaží umístit dítě co nejblíže k rodičům, pokud je to v zájmu dítěte. Diagnostické ústavy jsou členěny podle věku a podle pohlaví. Pokud není diagnostický ústav rozdělen podle pohlaví, nejsou ani výchovné skupiny monogamní. Podle věku umisťovaných dětí se diagnostické ústavy dělí na: - dětské diagnostické ústavy pro děti od šesti let, výjimečně již od tří do patnácti let, při DDÚ je zřízena škola, která zajišťuje vzdělání; na území ČR existuje osm ústavů, - diagnostické ústavy pro mládež pro děti od patnácti do osmnácti let, součástí ústavu je také škola; na území ČR jsou dva ústavy pro dívky a tři ústavy pro chlapce. 7.2 Kojenecký ústav Kojenecký ústav poskytuje komplexní péči dětem od narození do 3 let (do 7 let dětem handicapovaným), jejichž zdravotní stav a zdárný vývoj je ohrožen. Jedná se o kojence zanedbávané v původní rodině, děti nechtěné apod. V kojeneckém ústavu může výjimečně pobývat i dítě starší 3 let, v případě, že má v kojeneckém ústavu mladšího sourozence, s ohledem na právo sourozenců nebýt rozdělováni. 7.3 Dětský domov Dětský domov je určen dětem od 3 do 18 let bez závažných výchovných problémů, kterým byla soudně nařízena ústavní výchova ze sociálních důvodů nebo v případě, nemůže-li být jejich výchova realizována ve vlastní rodině či v jiné formě náhradní rodinné péče. Do dětského domova mohou být umístěny i nezletilé matky spolu s jejich dětmi. Dětský domov plní funkce výchovné, vzdělávací a sociální. Dětský domov má pečovat o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti jsou vzdělávány ve školách, které nejsou součástí dětského domova. 12

13 Dětské domovy dělí na: - dětský domov rodinného typu - děti zde mohou zůstat až do ukončení své profesní přípravy, nejdéle však do dvaceti šesti let; základní organizační jednotkou je rodinná buňka o osmi až deseti dětech, která má své vlastní prostory. Vychovatelé jsou oslovováni jako teta a strýc. - dětský domov internátního typu - základní organizační jednotkou je výchovná skupina do patnácti dětí. 7.4 Dětský domov se školou Tento typ dětského domova pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, které mají závažné poruchy chování, nebo které trpí duševní poruchou. Pečuje o děti s uloženou ochrannou výchovou a o nezletilé matky s dětmi, které splňují předchozí podmínky. Tyto děti nemohou být z výše jmenovaných důvodů vzdělávány v běžných školách, proto je při dětském domově zřízena škola speciálně pro tyto děti. Děti jsou v tomto zařízení umístěny zpravidla od šesti let do ukončení povinné školní docházky. Pokud v průběhu pobytu v tomto domově pominou důvody, pro které musí dítě navštěvovat školu při dětském domově, může být na žádost ředitele přeřazeno do běžné školy. Po ukončení školní docházky se může dítě vzdělávat na střední škole, nebo uzavřít pracovní smlouvu. Pokud to není možné, protože poruchy chování u dítěte pokračují, bývá přeřazeno do výchovného ústavu. 7.5 Dětský výchovný ústav Dětské výchovné ústavy pečují o děti, které mají vážnější výchovné problémy. U výchovných ústavů jsou zřizovány školy, speciální školy, případně střední školy. Výchovné ústavy se dále dělí na: - dětský výchovný ústav se zvýšenou výchovnou péčí poskytuje azyl dětem s antisociálním chováním s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou ve věku od deseti do patnácti let. Přeřazuje se do něj také mládež z dětského výchovného ústavu, jejíž převýchova v tomto zařízení nebyla úspěšná. Základní výchovnou jednotkou je výchovná skupina v počtu dvanácti jedinců, 13

14 - dětský výchovný ústav s výchovně léčebným režimem představuje zařízení souběžné výchovné a léčebné péče pro děti se zjištěnou přechodnou či trvalou duševní chorobou, pro kterou nemohou být vychovávány v jiných zařízeních pro výkon ústavní či ochranné péče. 7.6 Výchovný ústav pro mládež Výchovné ústavy pro mládež pečují o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova (do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu ochrannou výchovu, a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou). Rozeznáváme: - výchovný ústav pro mládež se zvýšenou výchovnou péčí je určen mladistvým s vyšším stupněm mravní narušenosti. Přijímáni jsou i svěřenci z výchovného ústavu pro mládež, u nichž tamní převýchova nebyla úspěšná, - výchovný ústav pro mládež s ochranným režimem je zařízením pro mladistvé s výrazným antisociálním chováním a opakovanými útěky. Počet svěřenců ve výchovné skupině čítá deset. Jsou zde zřizovány pouze pracovně výchovné skupiny, - výchovný ústav pro mládež s výchovně léčebným režimem je novým typem péče o mladistvé s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou, kteří trpí kromě poruch chování i nějakou další vadou (např. zdravotním handicapem, závislostí na návykové látce apod.). Charakter jejich poruchy není natolik závažný, aby museli být tito jedinci umístěni do zdravotnického zařízení či ústavu sociální péče, ale zároveň nemohou být zařazeni do jiného typu školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 7.7 Výchovný ústav pro nezletilé matky Tento ústav vymezuje zákon č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a je určen dívkám do osmnácti let s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou a jejich dětem. Zaměřuje se na proces převýchovy, ale i na utváření kladného postoje k vlastnímu mateřství, převzetí zodpovědnosti za sebe i za dítě. 14

15 8 Preventivně výchovná péče Preventivně výchovná péče propojuje speciálněpedagogické a psychologické přístupy a služby dětem s rizikem poruch chování nebo s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova (tento institut upravují 16 a 17 zákona č. 109/2002 Sb.). Může být poskytována na základě žádosti osob odpovědných za výchovu dětí starších 15 let formou: - ambulantní služby, - celodenní služby, - internátní služby trvá zpravidla 8 týdnů. Celodenní a internátní pobyt musí být doporučen ambulantní péčí. Pokud je v těchto formách dítě umístěno, je mu poskytována strava a ubytování, které hradí osoba odpovědná za výchovu. V těchto formách preventivní péče se také pracuje ve skupinách, které mohou mít 6 8 dětí. Preventivně výchovná péče je realizována středisky výchovné péče pro děti a mládež (SVP), které jsou nejčastěji součástí diagnostických a výchovných ústavů. Tato zařízení jsou určena dětem a mladistvým s negativními a patologickými projevy chování. Zabývají se hlavně činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů, tj. prací s jedinci, kteří již mají zkušenosti s některými projevy asociálního chování a hrozí u nich jejich další rozvinutí. Práce SVP je založena na bázi svobodného rozhodnutí klienta a souhlasu jeho rodičů. Středisko pomáhá dítěti s integrací do společnosti, snaží se zmírnit či odstranit již vzniklé poruchy chování, působí preventivně vzniku dalších poruch chování. Poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc rodičům, pedagogickým pracovníkům předškolních a školních zařízení. Spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a ostatními institucemi, které spadají do jeho území působnosti. Středisko také zpracovává plán prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů, koordinuje jeho realizaci a poskytuje metodickou pomoc při jeho výkonu. 15

16 9 Shrnutí OCHRANNÁ VÝCHOVA je uložena rozhodnutím soudu: a) v občansko-právním řízení, spáchá-li dítě ( let) čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest; b) v trestním řízení se ukládá mladistvému ( let), jestliže ochranná výchova podle rozhodnutí soudu splní svůj účel lépe než uložení trestu odnětí svobody občansko-právní řízení nebo trestní řízení uskutečňuje se ve školských zařízeních: diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy (Ministerstvo školství) u dětí 15 18letých (výjimečně od 12 let) ÚSTAVNÍ VÝCHOVA je nařízena rozhodnutím soudu podle zákona o rodině v občansko-právním řízení: určena pro děti do 18 let věku s krátkodobým pobytem mimo rodinu nebo s nejasnou prognózou, anebo pro děti vyžadující speciální přístup pro určitý handicap občansko-právní řízení uskutečňuje se podle věku ve zdravotnických a školských zařízeních: kojenecké ústavy, dětské domovy a dětská centra pro děti do 3 let věku (ministerstvo zdravotnictví); ústavy sociální péče (ministerstvo práce a sociálních věcí); dětské domovy a dětské domovy se školou pro děti po 3. roce života, diagnostické ústavy a výchovné ústavy (ministerstvo školství) u dětí do 18let (výjimečně od 19 let) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Legislativní podklady Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 109/ 2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 218/ 2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Zákon č. 109/ 2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 16

17 Doporučená literatura a prameny BŘEZINOVÁ, Taťána. Tři holčičky na římse: osudy a příběhy dětí vyrůstajících mimo rodinu. 1. vyd. Praha: Návrat domů, c s. ISBN X. JANSKÝ, Pavel. Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, s. ISBN MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN MÜHLPACHR, Pavel. Vývoj ústavní péče: filosoficko-historický pohled. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. Zákon č. 109/ 2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znení pozdějších předpisů. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 17

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn VYZNAČENÍ ZMĚN Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a) s dohledem, b) s dozorem, 56 Výkon trestu odnětí svobody (1) Nepodmíněný

Více

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k 1. 7. 2017 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 posta@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče Novela školského zákona, především 16, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná.

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA. CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2

OBČANSKÁ VÝCHOVA TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA. CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2 TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2 ZAŘAZENÍ TÉMATU V RVP Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Občanská výchova KOMPETENCE Kompetence k učení Kompetence k řešení

Více

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení Otázka: Tresty a trestní řízení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řízení Trestní řízení začíná podnětem, zpravidla trestným oznámením. Jde o proces upravený trestním řádem, kde

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Organizace: Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Sídlo: Strážovská 965, 697 33 Kyjov zastoupení: PhDr.

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

ZÁKON. ze dne 5. února Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 5. února Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ze dne 5. února 2002 Parlament

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí POUČENÍ zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

281/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

281/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 281/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. července 2001, kterou se provádí 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Pozměňovací návrh. (sněmovní tisk 642) 1. V části první Čl. I se za dosavadní bod 7 vkládá nový bod 8, který zní:

Pozměňovací návrh. (sněmovní tisk 642) 1. V části první Čl. I se za dosavadní bod 7 vkládá nový bod 8, který zní: Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony Navrhované změny (sněmovní tisk 642) 1. V části první Čl. I se za dosavadní

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy V. Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., s vyznačením změn Ministerstvo

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Újma na zdraví osoba nesplňuje podmínky pro poskytnutí PnŽ a DnB, a s přihlédnutím k jejím příjmům celkovým sociálním

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 571 489 401, 778 534 721 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY,

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více