VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2012/13"

Transkript

1 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/13

2 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 (zřizovací listina č. j /SM/2009) Sídlo: Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 IČ: Právní forma: příspěvková organizace Charakteristika školy: Škola se skládá ze 4 budov vzájemně propojených. Ve 2 budovách probíhá vlastní vzdělávací činnost. Hala Romana Šebrleho slouţí nejen pro potřeby výuky, ale je také předmětem pronájmu. V tzv. Vile je 5 bytů pro zaměstnance školy. Ve školním roce 2012/13 byly všechny byty obsazené, jeden nájemníkem mimo řady zaměstnanců. Ke škole dále náleţí dvůr, který částečně slouţí jako parkoviště a také hřiště s antukovým povrchem o velikosti 3 kurtů. Studium na gymnáziu je čtyřleté a osmileté. Vzdělávání je poskytováno v 1 třídě osmiletého a 2 třídách čtyřletého studia v kaţdém ročníku. Škola vyučuje podle ŠVP pro niţší gymnázium (NG) od školního roku se 2007/2008. Pro vyšší gymnázium (VG) zahájila výuku podle ŠVP od šk. r. 2009/2010. Počet otvíraných tříd 2 třídy čtyřletého studia a 1 třída osmiletého studia povaţujeme za výhodný jak pro nabídku vzdělávání, tak i pro chod školy (naplněnost budovy a její údrţba, volitelné předměty apod.). Protoţe budovy školy jsou rozlehlé, je jedno patro přístavby pronajímáno ZŠ Mozaika. Tyto prostory by za poměrně malé investice mohly, v případě potřeby, slouţit pro navýšení o 4 třídy (jeden ročník čtyřletého studia). Vzhledem k demografickému vývoji a postoji Královéhradeckého kraje k optimalizaci školství však nepokládáme tuto záleţitost za aktuální. Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské nám Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Petr Kačírek Zástupce ředitele školy: Mgr. Jaroslav Kotlář Výchovná poradkyně: Mgr. Pavlína Školníková Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: Členové školské rady od : Zástupce rodičů: Adéla Podolská Zástupce ţáků: Štefan Janoušek Zástupce školy: Mgr. Iva Bořková, Mgr. Pavlína Školníková Zástupce zřizovatele: Mgr. Jana Drejslová, PaedDr. Josef Lukášek

3 Předsedou je PaedDr. Josef Lukášek. Ve školním roce 2012/13 se školská rada sešla 2x a řešila záleţitosti, které jí přísluší ze zákona. b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Seznam studijních oborů: K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky K/801 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o personálním zabezpečení školy (ke ): Počty pracovníků fyzický přepočtený pedagogové 38 35,48 nepedagogové 9 7,29 c e l k e m 47 42,31 Z celkového počtu pracovníků: trvalý pracovní poměr 42 na dobu určitou 5 d) Údaje o přijímacím řízení Přijímací zkoušky povaţujeme za samozřejmost. V tomto školním roce proběhly v termínu Přijímací zkoušky pro 8-leté gymnázium i 4-leté gymnázium se skládaly z českého jazyka a matematiky. Zřetel je brán na výsledky studia na základní škole, tvoří však výrazně menší část (u 8-letého 20% celkového skore, u 4-letého studia 30% výsledku). Bonifikaci mohou ţáci získat také za výsledky v soutěţích pořádaných MŠMT. Cizí státní příslušníci se v tomto roce ke studiu nehlásili. Do 8-letého studia se hlásilo celkem 57 ţáků základních škol. Přijato bylo 30 ţáků, všichni s výborným prospěchem. Počet zájemců o studium v tomto oboru dlouhodobě převyšuje počet míst ve třídě. Navíc pozorujeme v posledních letech trend, kdy se sniţuje počet ţáků, kteří si jdou přijímací zkoušky pouze zkusit a následně zůstávají na ZŠ (obvykle v tzv. talentových třídách). Věříme, ţe to znamená rostoucí důvěru ve vzdělávání na gymnáziu Rychnov ve srovnání s 2. stupněm základních škol. Do 2 tříd tohoto studijního programu bylo přijato 58 ţáků. Bez ohledu na pokračující pokles počtu ţáků 9. tříd základních škol se opět podařilo naplnit kapacitu bez nutnosti vyhlašovat další kola přijímacího řízení.

4 Souhrnný údaj o přijímací řízení pro školní rok 2013/14 Kód oboru Název oboru Počet studentů Přihlášených Přijatých * K/41 Gymnázium K/801 Gymnázium * odevzdali zápisový lístek e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a maturitních zkoušek Prospěch ţáků ve škole (údaje ke za 2. pololetí 2012/13): osmileté gymnázium ročník počet žáků vyznamenání neprospělo nehodnoceno celkem čtyřleté gymnázium ročník počet žáků vyznamenání neprospělo nehodnoceno celkem Jednomu studentovi byla udělena klasifikace z chování CHVALITEBNĚ. Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek k : Kód oboru název oboru počet ţáků celkem nepřipušt. s vyznam. prospělo neprospělo K/401 gymnázium všeobec K/801 gymnázium všeobec f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Metodikem prevence sociálně patologických jevů RNDr. Lubomír Všetička. Pravidelně kontroluje, aktualizuje a doplňuje plán MPP.

5 Výchovným poradcem je Mgr. Pavlína Školníková. Působí v oblasti oblast psychologického a kariérového poradenství. S ţáky se schází na periodicky opakující se témata (např. volitelné předměty, volba VŠ ap.) a podle potřeby. Působí také jako garant školního parlamentu, coţ jí usnadňuje komunikaci se ţáky. Samostatně nebo ve spolupráci s ředitelem školy také řeší problémy na schůzkách se zákonnými zástupci. Spolupracujeme v této oblasti s: Pedagogicko psychologickou poradnou v Rychnově nad Kněţnou Odborem sociálních věcí MěÚ Rychnov nad Kněţnou 5KA nízkoprahové centrum (besedy se ţáky) Ve škole pravidelně pomocí měření kontrolujeme absenci drog. Téma Výchova ke zdraví je nově zařazeno jako součást předmětu občanská výchova na niţším stupni víceletého gymnázia. Studenti se v rámci prevence zúčastnili celé řady akcí např.: Adaptační kurz (3 dny) pro 1. ročníky Adapťáček (2 dny) pro primu Beseda S tebou o tobě (1. ročník) Beseda Čas proměn (prima) Besedy s Mgr. Martinem Vlasákem, NZDM Centrum 5KA Beseda s JUDr. Fuksem, předsedou okresního soudu g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP je dáno zákonem a také příkazem ředitele školy. Kaţdý pedagogický pracovník má povinnost zúčastnit se alespoň 1 akce v rámci DVPP za školní rok. Škola podporuje ty učitele, kteří mají zájem o DVPP ve větším rozsahu. Ve školním roce 2012/13 pokračovalo doškolování pracovníků v rámci přípravy ke státním maturitám. V tomto školním roce zaměstnanci absolvovali tyto vzdělávací programy (příp. nově získáli tuto kvalifikaci): Pedagogičtí pracovníci Společná část maturitní zkoušky hodnotitel ústní část - Čj Zahraniční jazykový kurz pro učitele Aj ve Velké Británii Zahraniční jazykový kurz pro učitele Nj v Německu Metodologický kurz pro Aj na Maltě (Comenius) Seminář City and Guilds Exams Seminář "Akt. změny právních předpisů ve školství" Interaktivní tabule a její vyuţití" (8 pedagogů) Komunikace v obtíţných a problémových situacích (17 pedagogů) Anglický jazyk začátečnící (5 pedagogů, celoroční kurz) Anglický jazyk pokročilí (7 pedagogů, celoroční kurz) Geomorfologie ČR Using Old Techniques in New Ways (2 pedagogové) Projektové aktivity v anglickém jazyce (1 pedagog) Islám v hodinách dějepisu Experimenty (Fy) Vyhláška č. 50 (Fy)

6 Regionální geografie ČR Jak aklimatizovat zahraničního studenta (seminář AFS) Dechová rehabilitace pro tělesnou výchovu (2 pedagogové) Francouzská konverzace (celoroční kurz) Vědecký kemp (matematika, 5 dní, Soběšín) Hrajeme si v matematice Vývoj krajiny se zřetelem k východním Čechám Vedení školy: Seminář Novela ZP Seminář ke státní maturitní zkoušce Vybrané problémy a aplikace právních předpisů ve školství Semináře pro ţadatele IPO (projekty EU) Řešení aktuálních problémů řízení školy ICT ve škole Školení ICILS ČŠI Nepedagogičtí pracovníci Účetnictví PO v praxi Seminář PAM Inventarizace Správní řád Seminář PAM Daň ze závislé činnosti Seminář PAM Seminář PAM Problematika pracovně-lékařských sluţeb h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mezinárodní projekty: Účast v mezinárodních projektech ve vzdělávání a spolupráce se školami zahraničních států: účast školy na výměnném mezinárodním projektu s Německem Řečeno evropsky říjen - duben 2012/13) účast školy na výměnném mezinárodním projektu Podpora české krajanské komunity na Ukrajině s krajanským sdruţením Stromovka a Domem dětí a mládeţe v Dubně na Ukrajině (září - leden 2012/13) exkurze do Polska (Oswiecim, Krakow, Wieliczka) Štrasburg instituce EU (6 vybraných ţáků) Poznávací exkurze do Anglie s pobytem v rodinách (duben 2013) Okresní, krajské a celostátní soutěţe: SOUTĚŽ OKRESNÍ KOLO KRAJSKÉ KOLO CELOSTÁTNÍ KOLO Přírodovědný klokan Kategorie JUNIOR 1.místo /Horníček P. 6.A8/ 2.místo /Novotný J. 1.místo /Horníček P. /

7 Matematická olympiáda Pythagoriáda 6.A8// 3.místo /Klapalová S.2.A4/ KATEGORIE KADET 2.místo /Stibral J. 4.místo /Charvátová E. 6.místo /Cimmerová T. KATEGORIE Z6 1.místo /Hlávková K. 1.A8/ 2.místo /Zemánek T. 1.A8/ 4.místo /Petrová D. 1.A8/ 5.-6.místo /Ptáček B.1.A8/ KATEGORIE Z7 2.místo /Vaník J. 2.A8/ 3.místo /Ranštajn J. 2.A8/ KATEGORIE Z8 3.místo /Píro M. 3.A8/ Kategorie Z6 1.místo /Boštík M. 1.A8/ 2.místo /Hlávková K. 1.A8/ 3. místo /Vencl R. 1.A8/ 4. místo /Pinkasová K. 1.A8/ Kategorie Z7 1.místo /Jireš M. 2.A8/ 2.místo /Netík V., Vaník J. 2.A8/ 3.místo /Ranštajn J. 2.A8/ Kategorie Z8 1.místo /Píro M. 3.A8/ 2. místo /Kocourek M.. 3.A8/ Brloh Dějepisná olympiáda 1.místo /Locker T. 2.místo / Pokorný D. Zeměpisná olympiáda Kategorie A 2.místo /Fiala O.1. A8/ 3.místo /Hlávková Kategorie A 3.místo /Fiala O./ sekunda 17.místo

8 Biologická olympiáda Soutěž v poznávání rostlin a živočichů Soutěž KRNAP -úspěšní řešitelé vybráni na týdenní soustředění ve středisku KRNAP (na Rýchorách v Krkonoších) Olympiáda programování K.1.A8/ Kategorie B 8.místo /Netík V.2.A8/ Kategorie C 1.místo /Locker T. 2.místo /Charvátová E. Kategorie D 5.místo /Kadlec J. 2. A4/ 6.místo /Dvořáček R. 7.A8/ 7.místo /Šmol E. 8.A8/ 8.místo /Vater K. 2.A4/ 10.místo /Horníček P. 6.A8/ Kategorie C 1.místo /Locker T. 10.místo/Včelák J. KATEGORIE A 3.místo /Tobišková N.3.A4/ 6.místo /Pinka T. 2.B4/ KATEGORIE C 1.místo /Locker T. 5.místo /Bechný J. 3.A8/ 9.místo /Včelák J. 3.A8/ KATEGORIE D místo /Tejkl D. 2.A8/ místo /Hlávková K.1.A8/ 1.místo /Zahálka T. 4.A4/ 2.místo /Novotný J. 4.B4/ Kategorie B 2.místo /Locker T./ 9. místo /Charvátová E./ Kategorie B 13.místo /Horníček P. 6.A8/ 2. místo /Zahálka T./ Meloun Z. 4.A4 Kaplová L. 3.A4

9 Konverzační soutěž v anglickém jazyce Soutěž BASIC LINGVA (B1) Soutěž CITY AND GUILDS COMPETITION (B2) Olympiáda v německém jazyce Olympiáda v českém jazyce Čj Dětská scéna II. NG 1.místo /Tuzarová K. VG 2.místo /Havránek J. 6.A8/ NG 1.místo /Píro M. 3.A8/ 2.místo /Liebichová K. 3.místo /Pinka J. 3.A8/ VG 2. místo /Matějíčková T. 7.A8/ VG 1.místo /Mňuková Z. 8.A8/ 2.místo/Danielová L. 4.B4/ NG 1.místo /Charvátová E./ 1.místo /Píro M./ 6.místo /Liebichová K./ 8.místo /Pinka J./ 3. místo /Matějíčková T./ 2.místo /Danielová L./ 12.místo /Mňuková Z./ místo /Charvátová E./ 1.místo /Tejkl D. 2.A8/ 3.místo /Plachetková K. 5.místo /Šreibrová J. 19.místo /Blažková K. 4.B4/ 9. místo /Píro M./ Fyzikální olympiáda Kategorie B 1.místo /Rajnštajn D. 7.A8 Fykosí fyziklání Náboj KATEGORIE A 15.místo KATEGORIE C 7.místo 31.místo Chemická olympiáda Mezinárodní astronomická olympiáda, říjen 2012, J Korea KATEGORIE D 2.místo /Chasák J. 3.místo /Pokorný D. 4.místo /Locker T. KATEGORIE C 13.místo /Pokorný D./ 15. místo /Pinka T. 2.B4/ Bronzová medaile Tomáš Locker 4.A8

10 Astronomická olympiáda 2.místo /Locker T. Olympiáda ve francouzském jazyce 1.místo /Charvátová E. 11.místo /Charvátová E./ PhotoContest digitální fotografie 2.místo /Rajnštajn J. 2.A8/ ATLETIKA chlapci SŠ 1.místo 1.místo 12.místo VOLEJBAL SŠ chlapci SŠ dívky 3.místo 2. místo BASKETBAL SŠ chlapci 2.místo FLORBAL SŠ chlapci 1.místo Plavecko-běžecký 1.místo maratón - NG Plavecká liga 4.místo KOPANÁ SŠ chlapci 1.místo 4.místo Atletický čtyřboj ZŠ dívky starší 1.místo ŠACHY ZŠ SŠ 1.místo 1. místo 1.místo 3.místo 10.místo Prezentace školy na veřejnosti: den otevřených dveří 3x (z toho 2x pozvání do výuky) účast studentů při přípravách kulturních akcí pořádaných městem - např. Šlitrovo jaro, Poláčkovo léto a různé další jarní nebo podzimní kulturní akce spolupráce školy s Rychnovským zpravodajem spolupráce školy s dalším regionálním tiskem Orlický týdeník, Noviny Rychnovska, dny Rychnovsko školská výstava vedení kroniky školy úřední deska o aktivitách školy v ulici Hrdinů odboje (od roku 2012) internet webové stránky školy, inf. systém Bakaláři (škola rodiče) ročenka 2012/13 druhý ročník (přílohou k výroční zprávě) Spolupráce školy s dalšími subjekty: Gymnázium F. M. Pelcla spolupracuje se státními i nestátními subjekty: KÚ Hradec Králové MěÚ Rychnov n. Kn. DDM Rychnov n. Kn. Kultura s.r.o. Rychnov n. Kn. OKO vzdělávací a rozvojové centrum, o.s. Rychnov n. Kn. Stacionář sv. Františka Rychnov n. Kn. Úřad práce Rychnov n. Kn. PPP Rychnov n. Kn. 5KA, nízkoprahové centrum ZUŠ Rychnov n. Kn. Mozaika, soukromá ZŠ ÚSP Kvasiny Dětský domov Potštejn

11 Plavecký bazén Rychnov n. Kn. Okresní soud Rychnov n. Kn. Villa Nova, centrum experimentální archeologie a ekologické výchovy sportovní oddíly ve městě a okolí ZŠ ve městě a okolí atd. Další pořádané aktivity: Vánoční jarmark (výtěţek pro dětský domov) sportovní soutěţ Schützův pohár probíhá vţdy na podzim, soupeří mezi sebou třídy VG v košíkové; finálový zápas probíhá jako zakončení vánoční besídky; ve II. pololetí se týká i děvčat z NG lyţařský výcvikový zájezd kaţdoročně pro ţáky sekundy lyţařský zájezd do Alp pro studenty VG školní turnaj ve florbalu (dlouhodobá soutěţ) studentský parlament podává připomínky a návrhy k chodu školy a podílí se na pořádání pravidelných akcí: sběr papíru, Mikuláš, vánoční program apod. zpívání ve Stacionáři sv. Františka studenti NG vystupují v prosinci se svým vánočním repertoárem a s dárky vyrobenými v hodinách výtvarné výchovy zpěv na tradiční výstavě betlémů v Rychnově n. Kn. charitativní sbírka Ţivot dětem prodej srdíček po škole a ve městě Buřinka studentský časopis informace o dění ve škole, ukázky literárních a výtvarných studentských prací během roku 4x aţ 5x okresní soutěţ v programování další: studentský ples se šerpováním maturantů a bohatou tombolou, leden a únor 2013 slavnostní vyřazení maturantů s předáváním vysvědčení a za účasti zástupců města červen návštěva kina Rychnovská osmička a další filmy - v průběhu roku; návštěva výchovných koncertů v průběhu roku Škola zóna bez drog (sponzoruje SRPDŠ, projekt je součástí MPP) justiční dny pravidelné návštěvy soudu studentů studujících ZSV účast na projektu Člověk v tísni desítky odborných exkurzí roce 2012/13 např.: Národní galerie Praha, Europa Jagellonica Kutná Hora, atd. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontrola ve školním roce 2012/13 provedla ČŠI inspekci na pozvání ředitele školy. V červnu 2013 se zástupkyně ČŠI zúčastnily komisionálního přezkoušení z německého jazyka. Při této příleţitosti provedly několik dotazníkových šetření a kontrolu některých dokumentů školy. Nedostatečnost školního řádu v oblasti komisionálních zkoušek byla napravena doplněním a odsouhlasena školskou radou j) Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha

12 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/13 se škola účastnila výměnného mezinárodního programu Řečeno evropsky s Gymnáziem Magdeburg Spolupráce s krajanským sdruţením Stromovka v ukrajinském Dubně (Rivnenská oblast). Ve školním roce 2012/13 Podpora české krajanské komunity na Ukrajině l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Další vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání osobám a firmám neposkytujeme. Další vzdělávání: - zaměstnanci školy se zúčastňovali školení pořádaných Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky, školení PO, zdravotnického kurzu a dle potřeby i školení pro řidiče referentských vozidel; - nepedagogičtí pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na aktuální problémy (změny zákonů, vyhlášky, software ), m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 20012/13 byly školou realizovány projekty financované i z cizích zdrojů: - výměnný program SRN (Česko německý fond budoucnosti 68 tis. Kč) - výměnný program Ukrajina (Ministerstvo zahraničních věcí 30 tis. Kč) - EU peníze školám ( , 1,40 mil. Kč) - Podpora profesního rozvoje ped. pracovníků Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn. (OP VK, , 1,52 mil. Kč) n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace: Při Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněţnou vykonává svou činnost ZO ČMOS. ZO zastupuje Mgr. Iva Bořková, v době její nepřítomnosti Mgr. Miroslava Dernerová. Vzájemné povinnosti vedení školy a ZO jsou upraveny v kolektivní smlouvě, která je pravidelně předmětem diskuse na konci kalendářního roku a následně podle potřeby upravována. Ředitel školy se s výše jmenovanými i dalšími členy odborové organizace schází několikrát ročně k řešení aktuálních problémů, a to nejen v oblasti pracovně právních vztahů. ZO ČMOS se aktivně podílí na chodu školy zejména přípravou společných akcí pro zaměstnance školy a také péčí o zlepšování pracovních podmínek. ZO ČMOS a ředitel školy společně tvoří rozpočet FKSP. Spolupráce s Úřadem práce v Rychnově nad Kněţnou: Naše škola spolupracuje aktivně s úřadem práce. Studenti jsou na návštěvách na Úřadu práce v Rychnově n. Kn. informováni o moţnostech absolventů gymnázií na trhu práce a získávají

13 přehled o vývoji nezaměstnanosti v jednotlivých oborech. Partnerem je pro nás zejména Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Rychnově nad Kněţnou. Spolupráce se směřuje k výběru vysoké školy a budoucího zaměstnání. S úřadem práce spolupracujeme také při obsazování pracovních míst na naší škole. K informaci o volných pracovních pozicích vyuţíváme pracovníky na přepáţkách úřadu práce, nástěnky a také jejich webový portál. o) Další Ţákem 1. ročníku 4-letého gymnázia byl student s velmi váţným zdravotním postiţením. Jeho přítomnost velmi obohacovala studenty i pedagogy. Díky němu se také obě skupiny pustily do pořádání charitativních akcí, jejichţ výtěţek šel v jeho prospěch. Na podzim uspořádal studentský parlament sběr starého papíru a pedagogové bazar sportovních potřeb a oděvů pro veřejnost. Největší a nejviditelnější akcí pak byla módní přehlídka Elegance bez bariér ve Společenském centru v Rychnově nad Kněţnou. Tento večer se setkal s velkým zájmem médií. Přenášela ho televize, informovala rádia a akreditovala řada novinářů a fotografů. Program uváděli Eva Myšíková, absolventka Gymnázia Rychnov n. Kn. a televizní moderátorka, a Vladimír Kořen, známý televizní moderátor a starosta Říčan. Hlavní zásluhu na uskutečnění a úspěchu této společenské akce má kolegyně Mgr. Veronika Vavrečková. Ve školním roce 2012/13 pokračovaly rozsáhlé opravy Haly Romana Šebrleho. V první řadě byla díky mimořádné dotaci KÚ opravena střecha ( ,-- Kč). Následovala kompletní výměna osvětlení nad hrací plochou ( ,-- Kč). Z projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn byl kabinet upraven na novou učebnu pro 16 ţáků (podlaha, zatemnění, PC + interaktivní dataprojektor, rozvody vody, nábytek). Učebna je v současné době vyuţívána pro potřeby projektu. Z provozních prostředků se podařila úplná rekonstrukce laboratoře fyziky (podlaha, rozvody, nábytek). Rovněţ byl opraven zděný plot do ulice Zborovská (proti Katastrálnímu úřadu), a to nákladem více neţ 400 tis. Kč (předání stavby září 2013). Dále byl opraven sokl na tzv. vile, který téţ hyzdil tvář budovy z hlavní ulice. Do nábytku ve škole bylo investováno ,- Kč. Vzhledem k volným kapacitám v budově školy byla v roce 2011 uzavřena smlouva na pronájem jednoho patra přístavby se Základní školou Mozaika. Počáteční obavy o souţití ţáků i pedagogů gymnázia a soukromé ZŠ se nenaplnily. Proto byla smlouva v roce 2013 prodlouţena. V Rychnově n. Kn. dne Mgr. Petr Kačírek, v. r. ředitel školy Schváleno školskou radou. Za školskou radu: PaedDr. Josef Lukášek, předseda, v. r.

14 Příloha č. 1 Náklady hlavní činnosti a hospodářský výsledek (tabulka č. 2) a) Spotřeba materiálu - řádek č. 3 Vývojový ukazatel je závislý na přidělu výši ONIV pro daný rok. b) Spotřeba energie - řádek č. 6 voda - V tomto roce došlo sice k mírné úspoře spotřeby vody, ale vzhledem ke zvýšení ceny výsledek není nijak výrazný. - řádek č. 7 pára Spotřeba v roce 2012 byla takřka stejná, jako v roce předchozím. Cena za MJ klesla cca o 8 %. Tento fakt je nám znám (cena za MJ) ale aţ na konci ledna r. 2013, kdy jiţ vzniklou úsporu nelze nijak do r vyuţít. Proto tvoří podstatnou část našeho celkové zisku. - řádek č. 9 el. energie Došlo k mírné úspoře ve spotřebě el. energie. Pravděpodobně v důsledku postupné výměny osvětlení v budově školy. V tomto budeme pokračovat i v roce c/ Služby - řádek č. 12 Pokud toto porovnávali s předchozím rokem, tak vliv na zvýšený vývojový ukazatel měl: 1/ přiznaná nein. dotace na opravu střechy (viz opravy) 2/ dotace na operační program OPVK v roce 2012 celkem 231,09 tis. Kč 3/ výběr financí od ţáků na zahr. výměnné akce, exkurze, nákup učebnic, lyţařské kurzy atd. ve výši 1 106,25 tis. Kč (viz komentář tabulka 1, bod b)) 4/ zvýšení cen sluţeb typu: ochrana PCO, servis výtahů, revize, zpracování dat, upgradování programů atd. 5/ finanční krytí ze strany KÚ na stravu ţáků 230 tis. Kč Jako pozitivní hodnotíme fakt, ţe se nám podařilo získat několik sponzorských darů, které jsme mohly pouţít na krytí zvýšených výdajů např. oprav. - řádek č. 13 opravy a udrţování V rámci oprav jsme řešili: opravu střešní krytiny ,20 tis. Kč (z FRIMu) oprava povrchové úpravy podlahy v hale ,54 tis. Kč (150,00z fin.výpomoci MÚ RK) oprava osvětlení v Tv ,80 tis. Kč oprava podlahy v učebně fyzika ,68 tis. Kč v učebně JL ,72 tis. Kč v posilovně... 33,96 tis. Kč oprava soklu v budově ,08 tis. Kč oprava vytápění v budově... 47,82 tis. Kč oprava kopírovacího stroje... 14,26 tis. Kč oprava střechy na Sportovní hale... 13,34 tis. Kč oprava dveří v hale... 10,97 tis. Kč oprava okap. svodů hala... 11,00 tis. Kč opravy drobnějšího charakteru ,29 tis. Kč

15 - řádek č. 16 Došlo k významné úspoře financí a to aţ o 32 %. Zřejmě toto souvisí se změnou operátora a výhodným tarifem, který KÚ vysoutěţil v rámci centrálního zadávání. Hospodářský výsledek (tabulka č. 2 a 3) Zisk ve výši ,13 Kč. Důvod: K vyúčtování celého roku od Tepelného hospodářstí RK za rok 2012 došlo aţ v lednu. Teprve v tomto okamţiku zjistíme cenu za MJ za celý rok, která se vţdy liší od předchozího roku takovým způsobem, ţe nelze pro výpočet pouţít nějaký průměr částek za předchozí rok. Na konci roku známe přesně spotřebu, ale vzhledem k neznámé ceně za MJ nelze odhadovat výši doplatku či přeplatku. Proto jsme se rozhodli, pokud opravdu dojde ke sníţení ceny za GJ a tedy úspoře financí, ponecháme částku jako zisk. V přípapadě, ţe nám tento zisk bude schválen a převeden do rezervního fondu, chtěli bychom v roce 2013 tyto finance pouţít na opravu oplocení školy.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2011/12 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/12 Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka Martina

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracovala: PaedDr. Hana Kožíšková (kapitoly 1 9) Ladislava Hutníková (kapitola 10) V Kadani dne 30.9. 2011

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 IČO: 62690221 Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov IZO: 062690221 I. Základní údaje o škole

Více