VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2012/13"

Transkript

1 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/13

2 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 (zřizovací listina č. j /SM/2009) Sídlo: Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 IČ: Právní forma: příspěvková organizace Charakteristika školy: Škola se skládá ze 4 budov vzájemně propojených. Ve 2 budovách probíhá vlastní vzdělávací činnost. Hala Romana Šebrleho slouţí nejen pro potřeby výuky, ale je také předmětem pronájmu. V tzv. Vile je 5 bytů pro zaměstnance školy. Ve školním roce 2012/13 byly všechny byty obsazené, jeden nájemníkem mimo řady zaměstnanců. Ke škole dále náleţí dvůr, který částečně slouţí jako parkoviště a také hřiště s antukovým povrchem o velikosti 3 kurtů. Studium na gymnáziu je čtyřleté a osmileté. Vzdělávání je poskytováno v 1 třídě osmiletého a 2 třídách čtyřletého studia v kaţdém ročníku. Škola vyučuje podle ŠVP pro niţší gymnázium (NG) od školního roku se 2007/2008. Pro vyšší gymnázium (VG) zahájila výuku podle ŠVP od šk. r. 2009/2010. Počet otvíraných tříd 2 třídy čtyřletého studia a 1 třída osmiletého studia povaţujeme za výhodný jak pro nabídku vzdělávání, tak i pro chod školy (naplněnost budovy a její údrţba, volitelné předměty apod.). Protoţe budovy školy jsou rozlehlé, je jedno patro přístavby pronajímáno ZŠ Mozaika. Tyto prostory by za poměrně malé investice mohly, v případě potřeby, slouţit pro navýšení o 4 třídy (jeden ročník čtyřletého studia). Vzhledem k demografickému vývoji a postoji Královéhradeckého kraje k optimalizaci školství však nepokládáme tuto záleţitost za aktuální. Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské nám Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Petr Kačírek Zástupce ředitele školy: Mgr. Jaroslav Kotlář Výchovná poradkyně: Mgr. Pavlína Školníková Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: Členové školské rady od : Zástupce rodičů: Adéla Podolská Zástupce ţáků: Štefan Janoušek Zástupce školy: Mgr. Iva Bořková, Mgr. Pavlína Školníková Zástupce zřizovatele: Mgr. Jana Drejslová, PaedDr. Josef Lukášek

3 Předsedou je PaedDr. Josef Lukášek. Ve školním roce 2012/13 se školská rada sešla 2x a řešila záleţitosti, které jí přísluší ze zákona. b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Seznam studijních oborů: K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky K/801 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o personálním zabezpečení školy (ke ): Počty pracovníků fyzický přepočtený pedagogové 38 35,48 nepedagogové 9 7,29 c e l k e m 47 42,31 Z celkového počtu pracovníků: trvalý pracovní poměr 42 na dobu určitou 5 d) Údaje o přijímacím řízení Přijímací zkoušky povaţujeme za samozřejmost. V tomto školním roce proběhly v termínu Přijímací zkoušky pro 8-leté gymnázium i 4-leté gymnázium se skládaly z českého jazyka a matematiky. Zřetel je brán na výsledky studia na základní škole, tvoří však výrazně menší část (u 8-letého 20% celkového skore, u 4-letého studia 30% výsledku). Bonifikaci mohou ţáci získat také za výsledky v soutěţích pořádaných MŠMT. Cizí státní příslušníci se v tomto roce ke studiu nehlásili. Do 8-letého studia se hlásilo celkem 57 ţáků základních škol. Přijato bylo 30 ţáků, všichni s výborným prospěchem. Počet zájemců o studium v tomto oboru dlouhodobě převyšuje počet míst ve třídě. Navíc pozorujeme v posledních letech trend, kdy se sniţuje počet ţáků, kteří si jdou přijímací zkoušky pouze zkusit a následně zůstávají na ZŠ (obvykle v tzv. talentových třídách). Věříme, ţe to znamená rostoucí důvěru ve vzdělávání na gymnáziu Rychnov ve srovnání s 2. stupněm základních škol. Do 2 tříd tohoto studijního programu bylo přijato 58 ţáků. Bez ohledu na pokračující pokles počtu ţáků 9. tříd základních škol se opět podařilo naplnit kapacitu bez nutnosti vyhlašovat další kola přijímacího řízení.

4 Souhrnný údaj o přijímací řízení pro školní rok 2013/14 Kód oboru Název oboru Počet studentů Přihlášených Přijatých * K/41 Gymnázium K/801 Gymnázium * odevzdali zápisový lístek e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a maturitních zkoušek Prospěch ţáků ve škole (údaje ke za 2. pololetí 2012/13): osmileté gymnázium ročník počet žáků vyznamenání neprospělo nehodnoceno celkem čtyřleté gymnázium ročník počet žáků vyznamenání neprospělo nehodnoceno celkem Jednomu studentovi byla udělena klasifikace z chování CHVALITEBNĚ. Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek k : Kód oboru název oboru počet ţáků celkem nepřipušt. s vyznam. prospělo neprospělo K/401 gymnázium všeobec K/801 gymnázium všeobec f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Metodikem prevence sociálně patologických jevů RNDr. Lubomír Všetička. Pravidelně kontroluje, aktualizuje a doplňuje plán MPP.

5 Výchovným poradcem je Mgr. Pavlína Školníková. Působí v oblasti oblast psychologického a kariérového poradenství. S ţáky se schází na periodicky opakující se témata (např. volitelné předměty, volba VŠ ap.) a podle potřeby. Působí také jako garant školního parlamentu, coţ jí usnadňuje komunikaci se ţáky. Samostatně nebo ve spolupráci s ředitelem školy také řeší problémy na schůzkách se zákonnými zástupci. Spolupracujeme v této oblasti s: Pedagogicko psychologickou poradnou v Rychnově nad Kněţnou Odborem sociálních věcí MěÚ Rychnov nad Kněţnou 5KA nízkoprahové centrum (besedy se ţáky) Ve škole pravidelně pomocí měření kontrolujeme absenci drog. Téma Výchova ke zdraví je nově zařazeno jako součást předmětu občanská výchova na niţším stupni víceletého gymnázia. Studenti se v rámci prevence zúčastnili celé řady akcí např.: Adaptační kurz (3 dny) pro 1. ročníky Adapťáček (2 dny) pro primu Beseda S tebou o tobě (1. ročník) Beseda Čas proměn (prima) Besedy s Mgr. Martinem Vlasákem, NZDM Centrum 5KA Beseda s JUDr. Fuksem, předsedou okresního soudu g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP je dáno zákonem a také příkazem ředitele školy. Kaţdý pedagogický pracovník má povinnost zúčastnit se alespoň 1 akce v rámci DVPP za školní rok. Škola podporuje ty učitele, kteří mají zájem o DVPP ve větším rozsahu. Ve školním roce 2012/13 pokračovalo doškolování pracovníků v rámci přípravy ke státním maturitám. V tomto školním roce zaměstnanci absolvovali tyto vzdělávací programy (příp. nově získáli tuto kvalifikaci): Pedagogičtí pracovníci Společná část maturitní zkoušky hodnotitel ústní část - Čj Zahraniční jazykový kurz pro učitele Aj ve Velké Británii Zahraniční jazykový kurz pro učitele Nj v Německu Metodologický kurz pro Aj na Maltě (Comenius) Seminář City and Guilds Exams Seminář "Akt. změny právních předpisů ve školství" Interaktivní tabule a její vyuţití" (8 pedagogů) Komunikace v obtíţných a problémových situacích (17 pedagogů) Anglický jazyk začátečnící (5 pedagogů, celoroční kurz) Anglický jazyk pokročilí (7 pedagogů, celoroční kurz) Geomorfologie ČR Using Old Techniques in New Ways (2 pedagogové) Projektové aktivity v anglickém jazyce (1 pedagog) Islám v hodinách dějepisu Experimenty (Fy) Vyhláška č. 50 (Fy)

6 Regionální geografie ČR Jak aklimatizovat zahraničního studenta (seminář AFS) Dechová rehabilitace pro tělesnou výchovu (2 pedagogové) Francouzská konverzace (celoroční kurz) Vědecký kemp (matematika, 5 dní, Soběšín) Hrajeme si v matematice Vývoj krajiny se zřetelem k východním Čechám Vedení školy: Seminář Novela ZP Seminář ke státní maturitní zkoušce Vybrané problémy a aplikace právních předpisů ve školství Semináře pro ţadatele IPO (projekty EU) Řešení aktuálních problémů řízení školy ICT ve škole Školení ICILS ČŠI Nepedagogičtí pracovníci Účetnictví PO v praxi Seminář PAM Inventarizace Správní řád Seminář PAM Daň ze závislé činnosti Seminář PAM Seminář PAM Problematika pracovně-lékařských sluţeb h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mezinárodní projekty: Účast v mezinárodních projektech ve vzdělávání a spolupráce se školami zahraničních států: účast školy na výměnném mezinárodním projektu s Německem Řečeno evropsky říjen - duben 2012/13) účast školy na výměnném mezinárodním projektu Podpora české krajanské komunity na Ukrajině s krajanským sdruţením Stromovka a Domem dětí a mládeţe v Dubně na Ukrajině (září - leden 2012/13) exkurze do Polska (Oswiecim, Krakow, Wieliczka) Štrasburg instituce EU (6 vybraných ţáků) Poznávací exkurze do Anglie s pobytem v rodinách (duben 2013) Okresní, krajské a celostátní soutěţe: SOUTĚŽ OKRESNÍ KOLO KRAJSKÉ KOLO CELOSTÁTNÍ KOLO Přírodovědný klokan Kategorie JUNIOR 1.místo /Horníček P. 6.A8/ 2.místo /Novotný J. 1.místo /Horníček P. /

7 Matematická olympiáda Pythagoriáda 6.A8// 3.místo /Klapalová S.2.A4/ KATEGORIE KADET 2.místo /Stibral J. 4.místo /Charvátová E. 6.místo /Cimmerová T. KATEGORIE Z6 1.místo /Hlávková K. 1.A8/ 2.místo /Zemánek T. 1.A8/ 4.místo /Petrová D. 1.A8/ 5.-6.místo /Ptáček B.1.A8/ KATEGORIE Z7 2.místo /Vaník J. 2.A8/ 3.místo /Ranštajn J. 2.A8/ KATEGORIE Z8 3.místo /Píro M. 3.A8/ Kategorie Z6 1.místo /Boštík M. 1.A8/ 2.místo /Hlávková K. 1.A8/ 3. místo /Vencl R. 1.A8/ 4. místo /Pinkasová K. 1.A8/ Kategorie Z7 1.místo /Jireš M. 2.A8/ 2.místo /Netík V., Vaník J. 2.A8/ 3.místo /Ranštajn J. 2.A8/ Kategorie Z8 1.místo /Píro M. 3.A8/ 2. místo /Kocourek M.. 3.A8/ Brloh Dějepisná olympiáda 1.místo /Locker T. 2.místo / Pokorný D. Zeměpisná olympiáda Kategorie A 2.místo /Fiala O.1. A8/ 3.místo /Hlávková Kategorie A 3.místo /Fiala O./ sekunda 17.místo

8 Biologická olympiáda Soutěž v poznávání rostlin a živočichů Soutěž KRNAP -úspěšní řešitelé vybráni na týdenní soustředění ve středisku KRNAP (na Rýchorách v Krkonoších) Olympiáda programování K.1.A8/ Kategorie B 8.místo /Netík V.2.A8/ Kategorie C 1.místo /Locker T. 2.místo /Charvátová E. Kategorie D 5.místo /Kadlec J. 2. A4/ 6.místo /Dvořáček R. 7.A8/ 7.místo /Šmol E. 8.A8/ 8.místo /Vater K. 2.A4/ 10.místo /Horníček P. 6.A8/ Kategorie C 1.místo /Locker T. 10.místo/Včelák J. KATEGORIE A 3.místo /Tobišková N.3.A4/ 6.místo /Pinka T. 2.B4/ KATEGORIE C 1.místo /Locker T. 5.místo /Bechný J. 3.A8/ 9.místo /Včelák J. 3.A8/ KATEGORIE D místo /Tejkl D. 2.A8/ místo /Hlávková K.1.A8/ 1.místo /Zahálka T. 4.A4/ 2.místo /Novotný J. 4.B4/ Kategorie B 2.místo /Locker T./ 9. místo /Charvátová E./ Kategorie B 13.místo /Horníček P. 6.A8/ 2. místo /Zahálka T./ Meloun Z. 4.A4 Kaplová L. 3.A4

9 Konverzační soutěž v anglickém jazyce Soutěž BASIC LINGVA (B1) Soutěž CITY AND GUILDS COMPETITION (B2) Olympiáda v německém jazyce Olympiáda v českém jazyce Čj Dětská scéna II. NG 1.místo /Tuzarová K. VG 2.místo /Havránek J. 6.A8/ NG 1.místo /Píro M. 3.A8/ 2.místo /Liebichová K. 3.místo /Pinka J. 3.A8/ VG 2. místo /Matějíčková T. 7.A8/ VG 1.místo /Mňuková Z. 8.A8/ 2.místo/Danielová L. 4.B4/ NG 1.místo /Charvátová E./ 1.místo /Píro M./ 6.místo /Liebichová K./ 8.místo /Pinka J./ 3. místo /Matějíčková T./ 2.místo /Danielová L./ 12.místo /Mňuková Z./ místo /Charvátová E./ 1.místo /Tejkl D. 2.A8/ 3.místo /Plachetková K. 5.místo /Šreibrová J. 19.místo /Blažková K. 4.B4/ 9. místo /Píro M./ Fyzikální olympiáda Kategorie B 1.místo /Rajnštajn D. 7.A8 Fykosí fyziklání Náboj KATEGORIE A 15.místo KATEGORIE C 7.místo 31.místo Chemická olympiáda Mezinárodní astronomická olympiáda, říjen 2012, J Korea KATEGORIE D 2.místo /Chasák J. 3.místo /Pokorný D. 4.místo /Locker T. KATEGORIE C 13.místo /Pokorný D./ 15. místo /Pinka T. 2.B4/ Bronzová medaile Tomáš Locker 4.A8

10 Astronomická olympiáda 2.místo /Locker T. Olympiáda ve francouzském jazyce 1.místo /Charvátová E. 11.místo /Charvátová E./ PhotoContest digitální fotografie 2.místo /Rajnštajn J. 2.A8/ ATLETIKA chlapci SŠ 1.místo 1.místo 12.místo VOLEJBAL SŠ chlapci SŠ dívky 3.místo 2. místo BASKETBAL SŠ chlapci 2.místo FLORBAL SŠ chlapci 1.místo Plavecko-běžecký 1.místo maratón - NG Plavecká liga 4.místo KOPANÁ SŠ chlapci 1.místo 4.místo Atletický čtyřboj ZŠ dívky starší 1.místo ŠACHY ZŠ SŠ 1.místo 1. místo 1.místo 3.místo 10.místo Prezentace školy na veřejnosti: den otevřených dveří 3x (z toho 2x pozvání do výuky) účast studentů při přípravách kulturních akcí pořádaných městem - např. Šlitrovo jaro, Poláčkovo léto a různé další jarní nebo podzimní kulturní akce spolupráce školy s Rychnovským zpravodajem spolupráce školy s dalším regionálním tiskem Orlický týdeník, Noviny Rychnovska, dny Rychnovsko školská výstava vedení kroniky školy úřední deska o aktivitách školy v ulici Hrdinů odboje (od roku 2012) internet webové stránky školy, inf. systém Bakaláři (škola rodiče) ročenka 2012/13 druhý ročník (přílohou k výroční zprávě) Spolupráce školy s dalšími subjekty: Gymnázium F. M. Pelcla spolupracuje se státními i nestátními subjekty: KÚ Hradec Králové MěÚ Rychnov n. Kn. DDM Rychnov n. Kn. Kultura s.r.o. Rychnov n. Kn. OKO vzdělávací a rozvojové centrum, o.s. Rychnov n. Kn. Stacionář sv. Františka Rychnov n. Kn. Úřad práce Rychnov n. Kn. PPP Rychnov n. Kn. 5KA, nízkoprahové centrum ZUŠ Rychnov n. Kn. Mozaika, soukromá ZŠ ÚSP Kvasiny Dětský domov Potštejn

11 Plavecký bazén Rychnov n. Kn. Okresní soud Rychnov n. Kn. Villa Nova, centrum experimentální archeologie a ekologické výchovy sportovní oddíly ve městě a okolí ZŠ ve městě a okolí atd. Další pořádané aktivity: Vánoční jarmark (výtěţek pro dětský domov) sportovní soutěţ Schützův pohár probíhá vţdy na podzim, soupeří mezi sebou třídy VG v košíkové; finálový zápas probíhá jako zakončení vánoční besídky; ve II. pololetí se týká i děvčat z NG lyţařský výcvikový zájezd kaţdoročně pro ţáky sekundy lyţařský zájezd do Alp pro studenty VG školní turnaj ve florbalu (dlouhodobá soutěţ) studentský parlament podává připomínky a návrhy k chodu školy a podílí se na pořádání pravidelných akcí: sběr papíru, Mikuláš, vánoční program apod. zpívání ve Stacionáři sv. Františka studenti NG vystupují v prosinci se svým vánočním repertoárem a s dárky vyrobenými v hodinách výtvarné výchovy zpěv na tradiční výstavě betlémů v Rychnově n. Kn. charitativní sbírka Ţivot dětem prodej srdíček po škole a ve městě Buřinka studentský časopis informace o dění ve škole, ukázky literárních a výtvarných studentských prací během roku 4x aţ 5x okresní soutěţ v programování další: studentský ples se šerpováním maturantů a bohatou tombolou, leden a únor 2013 slavnostní vyřazení maturantů s předáváním vysvědčení a za účasti zástupců města červen návštěva kina Rychnovská osmička a další filmy - v průběhu roku; návštěva výchovných koncertů v průběhu roku Škola zóna bez drog (sponzoruje SRPDŠ, projekt je součástí MPP) justiční dny pravidelné návštěvy soudu studentů studujících ZSV účast na projektu Člověk v tísni desítky odborných exkurzí roce 2012/13 např.: Národní galerie Praha, Europa Jagellonica Kutná Hora, atd. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontrola ve školním roce 2012/13 provedla ČŠI inspekci na pozvání ředitele školy. V červnu 2013 se zástupkyně ČŠI zúčastnily komisionálního přezkoušení z německého jazyka. Při této příleţitosti provedly několik dotazníkových šetření a kontrolu některých dokumentů školy. Nedostatečnost školního řádu v oblasti komisionálních zkoušek byla napravena doplněním a odsouhlasena školskou radou j) Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha

12 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/13 se škola účastnila výměnného mezinárodního programu Řečeno evropsky s Gymnáziem Magdeburg Spolupráce s krajanským sdruţením Stromovka v ukrajinském Dubně (Rivnenská oblast). Ve školním roce 2012/13 Podpora české krajanské komunity na Ukrajině l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Další vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání osobám a firmám neposkytujeme. Další vzdělávání: - zaměstnanci školy se zúčastňovali školení pořádaných Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky, školení PO, zdravotnického kurzu a dle potřeby i školení pro řidiče referentských vozidel; - nepedagogičtí pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na aktuální problémy (změny zákonů, vyhlášky, software ), m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 20012/13 byly školou realizovány projekty financované i z cizích zdrojů: - výměnný program SRN (Česko německý fond budoucnosti 68 tis. Kč) - výměnný program Ukrajina (Ministerstvo zahraničních věcí 30 tis. Kč) - EU peníze školám ( , 1,40 mil. Kč) - Podpora profesního rozvoje ped. pracovníků Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn. (OP VK, , 1,52 mil. Kč) n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace: Při Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněţnou vykonává svou činnost ZO ČMOS. ZO zastupuje Mgr. Iva Bořková, v době její nepřítomnosti Mgr. Miroslava Dernerová. Vzájemné povinnosti vedení školy a ZO jsou upraveny v kolektivní smlouvě, která je pravidelně předmětem diskuse na konci kalendářního roku a následně podle potřeby upravována. Ředitel školy se s výše jmenovanými i dalšími členy odborové organizace schází několikrát ročně k řešení aktuálních problémů, a to nejen v oblasti pracovně právních vztahů. ZO ČMOS se aktivně podílí na chodu školy zejména přípravou společných akcí pro zaměstnance školy a také péčí o zlepšování pracovních podmínek. ZO ČMOS a ředitel školy společně tvoří rozpočet FKSP. Spolupráce s Úřadem práce v Rychnově nad Kněţnou: Naše škola spolupracuje aktivně s úřadem práce. Studenti jsou na návštěvách na Úřadu práce v Rychnově n. Kn. informováni o moţnostech absolventů gymnázií na trhu práce a získávají

13 přehled o vývoji nezaměstnanosti v jednotlivých oborech. Partnerem je pro nás zejména Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Rychnově nad Kněţnou. Spolupráce se směřuje k výběru vysoké školy a budoucího zaměstnání. S úřadem práce spolupracujeme také při obsazování pracovních míst na naší škole. K informaci o volných pracovních pozicích vyuţíváme pracovníky na přepáţkách úřadu práce, nástěnky a také jejich webový portál. o) Další Ţákem 1. ročníku 4-letého gymnázia byl student s velmi váţným zdravotním postiţením. Jeho přítomnost velmi obohacovala studenty i pedagogy. Díky němu se také obě skupiny pustily do pořádání charitativních akcí, jejichţ výtěţek šel v jeho prospěch. Na podzim uspořádal studentský parlament sběr starého papíru a pedagogové bazar sportovních potřeb a oděvů pro veřejnost. Největší a nejviditelnější akcí pak byla módní přehlídka Elegance bez bariér ve Společenském centru v Rychnově nad Kněţnou. Tento večer se setkal s velkým zájmem médií. Přenášela ho televize, informovala rádia a akreditovala řada novinářů a fotografů. Program uváděli Eva Myšíková, absolventka Gymnázia Rychnov n. Kn. a televizní moderátorka, a Vladimír Kořen, známý televizní moderátor a starosta Říčan. Hlavní zásluhu na uskutečnění a úspěchu této společenské akce má kolegyně Mgr. Veronika Vavrečková. Ve školním roce 2012/13 pokračovaly rozsáhlé opravy Haly Romana Šebrleho. V první řadě byla díky mimořádné dotaci KÚ opravena střecha ( ,-- Kč). Následovala kompletní výměna osvětlení nad hrací plochou ( ,-- Kč). Z projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn byl kabinet upraven na novou učebnu pro 16 ţáků (podlaha, zatemnění, PC + interaktivní dataprojektor, rozvody vody, nábytek). Učebna je v současné době vyuţívána pro potřeby projektu. Z provozních prostředků se podařila úplná rekonstrukce laboratoře fyziky (podlaha, rozvody, nábytek). Rovněţ byl opraven zděný plot do ulice Zborovská (proti Katastrálnímu úřadu), a to nákladem více neţ 400 tis. Kč (předání stavby září 2013). Dále byl opraven sokl na tzv. vile, který téţ hyzdil tvář budovy z hlavní ulice. Do nábytku ve škole bylo investováno ,- Kč. Vzhledem k volným kapacitám v budově školy byla v roce 2011 uzavřena smlouva na pronájem jednoho patra přístavby se Základní školou Mozaika. Počáteční obavy o souţití ţáků i pedagogů gymnázia a soukromé ZŠ se nenaplnily. Proto byla smlouva v roce 2013 prodlouţena. V Rychnově n. Kn. dne Mgr. Petr Kačírek, v. r. ředitel školy Schváleno školskou radou. Za školskou radu: PaedDr. Josef Lukášek, předseda, v. r.

14 Příloha č. 1 Náklady hlavní činnosti a hospodářský výsledek (tabulka č. 2) a) Spotřeba materiálu - řádek č. 3 Vývojový ukazatel je závislý na přidělu výši ONIV pro daný rok. b) Spotřeba energie - řádek č. 6 voda - V tomto roce došlo sice k mírné úspoře spotřeby vody, ale vzhledem ke zvýšení ceny výsledek není nijak výrazný. - řádek č. 7 pára Spotřeba v roce 2012 byla takřka stejná, jako v roce předchozím. Cena za MJ klesla cca o 8 %. Tento fakt je nám znám (cena za MJ) ale aţ na konci ledna r. 2013, kdy jiţ vzniklou úsporu nelze nijak do r vyuţít. Proto tvoří podstatnou část našeho celkové zisku. - řádek č. 9 el. energie Došlo k mírné úspoře ve spotřebě el. energie. Pravděpodobně v důsledku postupné výměny osvětlení v budově školy. V tomto budeme pokračovat i v roce c/ Služby - řádek č. 12 Pokud toto porovnávali s předchozím rokem, tak vliv na zvýšený vývojový ukazatel měl: 1/ přiznaná nein. dotace na opravu střechy (viz opravy) 2/ dotace na operační program OPVK v roce 2012 celkem 231,09 tis. Kč 3/ výběr financí od ţáků na zahr. výměnné akce, exkurze, nákup učebnic, lyţařské kurzy atd. ve výši 1 106,25 tis. Kč (viz komentář tabulka 1, bod b)) 4/ zvýšení cen sluţeb typu: ochrana PCO, servis výtahů, revize, zpracování dat, upgradování programů atd. 5/ finanční krytí ze strany KÚ na stravu ţáků 230 tis. Kč Jako pozitivní hodnotíme fakt, ţe se nám podařilo získat několik sponzorských darů, které jsme mohly pouţít na krytí zvýšených výdajů např. oprav. - řádek č. 13 opravy a udrţování V rámci oprav jsme řešili: opravu střešní krytiny ,20 tis. Kč (z FRIMu) oprava povrchové úpravy podlahy v hale ,54 tis. Kč (150,00z fin.výpomoci MÚ RK) oprava osvětlení v Tv ,80 tis. Kč oprava podlahy v učebně fyzika ,68 tis. Kč v učebně JL ,72 tis. Kč v posilovně... 33,96 tis. Kč oprava soklu v budově ,08 tis. Kč oprava vytápění v budově... 47,82 tis. Kč oprava kopírovacího stroje... 14,26 tis. Kč oprava střechy na Sportovní hale... 13,34 tis. Kč oprava dveří v hale... 10,97 tis. Kč oprava okap. svodů hala... 11,00 tis. Kč opravy drobnějšího charakteru ,29 tis. Kč

15 - řádek č. 16 Došlo k významné úspoře financí a to aţ o 32 %. Zřejmě toto souvisí se změnou operátora a výhodným tarifem, který KÚ vysoutěţil v rámci centrálního zadávání. Hospodářský výsledek (tabulka č. 2 a 3) Zisk ve výši ,13 Kč. Důvod: K vyúčtování celého roku od Tepelného hospodářstí RK za rok 2012 došlo aţ v lednu. Teprve v tomto okamţiku zjistíme cenu za MJ za celý rok, která se vţdy liší od předchozího roku takovým způsobem, ţe nelze pro výpočet pouţít nějaký průměr částek za předchozí rok. Na konci roku známe přesně spotřebu, ale vzhledem k neznámé ceně za MJ nelze odhadovat výši doplatku či přeplatku. Proto jsme se rozhodli, pokud opravdu dojde ke sníţení ceny za GJ a tedy úspoře financí, ponecháme částku jako zisk. V přípapadě, ţe nám tento zisk bude schválen a převeden do rezervního fondu, chtěli bychom v roce 2013 tyto finance pouţít na opravu oplocení školy.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2010/11 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/11 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2011/12 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/12 Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka Martina

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více