VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2012/13"

Transkript

1 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/13

2 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 (zřizovací listina č. j /SM/2009) Sídlo: Rychnov nad Kněţnou, Hrdinů odboje 36 IČ: Právní forma: příspěvková organizace Charakteristika školy: Škola se skládá ze 4 budov vzájemně propojených. Ve 2 budovách probíhá vlastní vzdělávací činnost. Hala Romana Šebrleho slouţí nejen pro potřeby výuky, ale je také předmětem pronájmu. V tzv. Vile je 5 bytů pro zaměstnance školy. Ve školním roce 2012/13 byly všechny byty obsazené, jeden nájemníkem mimo řady zaměstnanců. Ke škole dále náleţí dvůr, který částečně slouţí jako parkoviště a také hřiště s antukovým povrchem o velikosti 3 kurtů. Studium na gymnáziu je čtyřleté a osmileté. Vzdělávání je poskytováno v 1 třídě osmiletého a 2 třídách čtyřletého studia v kaţdém ročníku. Škola vyučuje podle ŠVP pro niţší gymnázium (NG) od školního roku se 2007/2008. Pro vyšší gymnázium (VG) zahájila výuku podle ŠVP od šk. r. 2009/2010. Počet otvíraných tříd 2 třídy čtyřletého studia a 1 třída osmiletého studia povaţujeme za výhodný jak pro nabídku vzdělávání, tak i pro chod školy (naplněnost budovy a její údrţba, volitelné předměty apod.). Protoţe budovy školy jsou rozlehlé, je jedno patro přístavby pronajímáno ZŠ Mozaika. Tyto prostory by za poměrně malé investice mohly, v případě potřeby, slouţit pro navýšení o 4 třídy (jeden ročník čtyřletého studia). Vzhledem k demografickému vývoji a postoji Královéhradeckého kraje k optimalizaci školství však nepokládáme tuto záleţitost za aktuální. Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské nám Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Petr Kačírek Zástupce ředitele školy: Mgr. Jaroslav Kotlář Výchovná poradkyně: Mgr. Pavlína Školníková Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: Členové školské rady od : Zástupce rodičů: Adéla Podolská Zástupce ţáků: Štefan Janoušek Zástupce školy: Mgr. Iva Bořková, Mgr. Pavlína Školníková Zástupce zřizovatele: Mgr. Jana Drejslová, PaedDr. Josef Lukášek

3 Předsedou je PaedDr. Josef Lukášek. Ve školním roce 2012/13 se školská rada sešla 2x a řešila záleţitosti, které jí přísluší ze zákona. b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Seznam studijních oborů: K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky K/801 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o personálním zabezpečení školy (ke ): Počty pracovníků fyzický přepočtený pedagogové 38 35,48 nepedagogové 9 7,29 c e l k e m 47 42,31 Z celkového počtu pracovníků: trvalý pracovní poměr 42 na dobu určitou 5 d) Údaje o přijímacím řízení Přijímací zkoušky povaţujeme za samozřejmost. V tomto školním roce proběhly v termínu Přijímací zkoušky pro 8-leté gymnázium i 4-leté gymnázium se skládaly z českého jazyka a matematiky. Zřetel je brán na výsledky studia na základní škole, tvoří však výrazně menší část (u 8-letého 20% celkového skore, u 4-letého studia 30% výsledku). Bonifikaci mohou ţáci získat také za výsledky v soutěţích pořádaných MŠMT. Cizí státní příslušníci se v tomto roce ke studiu nehlásili. Do 8-letého studia se hlásilo celkem 57 ţáků základních škol. Přijato bylo 30 ţáků, všichni s výborným prospěchem. Počet zájemců o studium v tomto oboru dlouhodobě převyšuje počet míst ve třídě. Navíc pozorujeme v posledních letech trend, kdy se sniţuje počet ţáků, kteří si jdou přijímací zkoušky pouze zkusit a následně zůstávají na ZŠ (obvykle v tzv. talentových třídách). Věříme, ţe to znamená rostoucí důvěru ve vzdělávání na gymnáziu Rychnov ve srovnání s 2. stupněm základních škol. Do 2 tříd tohoto studijního programu bylo přijato 58 ţáků. Bez ohledu na pokračující pokles počtu ţáků 9. tříd základních škol se opět podařilo naplnit kapacitu bez nutnosti vyhlašovat další kola přijímacího řízení.

4 Souhrnný údaj o přijímací řízení pro školní rok 2013/14 Kód oboru Název oboru Počet studentů Přihlášených Přijatých * K/41 Gymnázium K/801 Gymnázium * odevzdali zápisový lístek e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a maturitních zkoušek Prospěch ţáků ve škole (údaje ke za 2. pololetí 2012/13): osmileté gymnázium ročník počet žáků vyznamenání neprospělo nehodnoceno celkem čtyřleté gymnázium ročník počet žáků vyznamenání neprospělo nehodnoceno celkem Jednomu studentovi byla udělena klasifikace z chování CHVALITEBNĚ. Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek k : Kód oboru název oboru počet ţáků celkem nepřipušt. s vyznam. prospělo neprospělo K/401 gymnázium všeobec K/801 gymnázium všeobec f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Metodikem prevence sociálně patologických jevů RNDr. Lubomír Všetička. Pravidelně kontroluje, aktualizuje a doplňuje plán MPP.

5 Výchovným poradcem je Mgr. Pavlína Školníková. Působí v oblasti oblast psychologického a kariérového poradenství. S ţáky se schází na periodicky opakující se témata (např. volitelné předměty, volba VŠ ap.) a podle potřeby. Působí také jako garant školního parlamentu, coţ jí usnadňuje komunikaci se ţáky. Samostatně nebo ve spolupráci s ředitelem školy také řeší problémy na schůzkách se zákonnými zástupci. Spolupracujeme v této oblasti s: Pedagogicko psychologickou poradnou v Rychnově nad Kněţnou Odborem sociálních věcí MěÚ Rychnov nad Kněţnou 5KA nízkoprahové centrum (besedy se ţáky) Ve škole pravidelně pomocí měření kontrolujeme absenci drog. Téma Výchova ke zdraví je nově zařazeno jako součást předmětu občanská výchova na niţším stupni víceletého gymnázia. Studenti se v rámci prevence zúčastnili celé řady akcí např.: Adaptační kurz (3 dny) pro 1. ročníky Adapťáček (2 dny) pro primu Beseda S tebou o tobě (1. ročník) Beseda Čas proměn (prima) Besedy s Mgr. Martinem Vlasákem, NZDM Centrum 5KA Beseda s JUDr. Fuksem, předsedou okresního soudu g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP je dáno zákonem a také příkazem ředitele školy. Kaţdý pedagogický pracovník má povinnost zúčastnit se alespoň 1 akce v rámci DVPP za školní rok. Škola podporuje ty učitele, kteří mají zájem o DVPP ve větším rozsahu. Ve školním roce 2012/13 pokračovalo doškolování pracovníků v rámci přípravy ke státním maturitám. V tomto školním roce zaměstnanci absolvovali tyto vzdělávací programy (příp. nově získáli tuto kvalifikaci): Pedagogičtí pracovníci Společná část maturitní zkoušky hodnotitel ústní část - Čj Zahraniční jazykový kurz pro učitele Aj ve Velké Británii Zahraniční jazykový kurz pro učitele Nj v Německu Metodologický kurz pro Aj na Maltě (Comenius) Seminář City and Guilds Exams Seminář "Akt. změny právních předpisů ve školství" Interaktivní tabule a její vyuţití" (8 pedagogů) Komunikace v obtíţných a problémových situacích (17 pedagogů) Anglický jazyk začátečnící (5 pedagogů, celoroční kurz) Anglický jazyk pokročilí (7 pedagogů, celoroční kurz) Geomorfologie ČR Using Old Techniques in New Ways (2 pedagogové) Projektové aktivity v anglickém jazyce (1 pedagog) Islám v hodinách dějepisu Experimenty (Fy) Vyhláška č. 50 (Fy)

6 Regionální geografie ČR Jak aklimatizovat zahraničního studenta (seminář AFS) Dechová rehabilitace pro tělesnou výchovu (2 pedagogové) Francouzská konverzace (celoroční kurz) Vědecký kemp (matematika, 5 dní, Soběšín) Hrajeme si v matematice Vývoj krajiny se zřetelem k východním Čechám Vedení školy: Seminář Novela ZP Seminář ke státní maturitní zkoušce Vybrané problémy a aplikace právních předpisů ve školství Semináře pro ţadatele IPO (projekty EU) Řešení aktuálních problémů řízení školy ICT ve škole Školení ICILS ČŠI Nepedagogičtí pracovníci Účetnictví PO v praxi Seminář PAM Inventarizace Správní řád Seminář PAM Daň ze závislé činnosti Seminář PAM Seminář PAM Problematika pracovně-lékařských sluţeb h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mezinárodní projekty: Účast v mezinárodních projektech ve vzdělávání a spolupráce se školami zahraničních států: účast školy na výměnném mezinárodním projektu s Německem Řečeno evropsky říjen - duben 2012/13) účast školy na výměnném mezinárodním projektu Podpora české krajanské komunity na Ukrajině s krajanským sdruţením Stromovka a Domem dětí a mládeţe v Dubně na Ukrajině (září - leden 2012/13) exkurze do Polska (Oswiecim, Krakow, Wieliczka) Štrasburg instituce EU (6 vybraných ţáků) Poznávací exkurze do Anglie s pobytem v rodinách (duben 2013) Okresní, krajské a celostátní soutěţe: SOUTĚŽ OKRESNÍ KOLO KRAJSKÉ KOLO CELOSTÁTNÍ KOLO Přírodovědný klokan Kategorie JUNIOR 1.místo /Horníček P. 6.A8/ 2.místo /Novotný J. 1.místo /Horníček P. /

7 Matematická olympiáda Pythagoriáda 6.A8// 3.místo /Klapalová S.2.A4/ KATEGORIE KADET 2.místo /Stibral J. 4.místo /Charvátová E. 6.místo /Cimmerová T. KATEGORIE Z6 1.místo /Hlávková K. 1.A8/ 2.místo /Zemánek T. 1.A8/ 4.místo /Petrová D. 1.A8/ 5.-6.místo /Ptáček B.1.A8/ KATEGORIE Z7 2.místo /Vaník J. 2.A8/ 3.místo /Ranštajn J. 2.A8/ KATEGORIE Z8 3.místo /Píro M. 3.A8/ Kategorie Z6 1.místo /Boštík M. 1.A8/ 2.místo /Hlávková K. 1.A8/ 3. místo /Vencl R. 1.A8/ 4. místo /Pinkasová K. 1.A8/ Kategorie Z7 1.místo /Jireš M. 2.A8/ 2.místo /Netík V., Vaník J. 2.A8/ 3.místo /Ranštajn J. 2.A8/ Kategorie Z8 1.místo /Píro M. 3.A8/ 2. místo /Kocourek M.. 3.A8/ Brloh Dějepisná olympiáda 1.místo /Locker T. 2.místo / Pokorný D. Zeměpisná olympiáda Kategorie A 2.místo /Fiala O.1. A8/ 3.místo /Hlávková Kategorie A 3.místo /Fiala O./ sekunda 17.místo

8 Biologická olympiáda Soutěž v poznávání rostlin a živočichů Soutěž KRNAP -úspěšní řešitelé vybráni na týdenní soustředění ve středisku KRNAP (na Rýchorách v Krkonoších) Olympiáda programování K.1.A8/ Kategorie B 8.místo /Netík V.2.A8/ Kategorie C 1.místo /Locker T. 2.místo /Charvátová E. Kategorie D 5.místo /Kadlec J. 2. A4/ 6.místo /Dvořáček R. 7.A8/ 7.místo /Šmol E. 8.A8/ 8.místo /Vater K. 2.A4/ 10.místo /Horníček P. 6.A8/ Kategorie C 1.místo /Locker T. 10.místo/Včelák J. KATEGORIE A 3.místo /Tobišková N.3.A4/ 6.místo /Pinka T. 2.B4/ KATEGORIE C 1.místo /Locker T. 5.místo /Bechný J. 3.A8/ 9.místo /Včelák J. 3.A8/ KATEGORIE D místo /Tejkl D. 2.A8/ místo /Hlávková K.1.A8/ 1.místo /Zahálka T. 4.A4/ 2.místo /Novotný J. 4.B4/ Kategorie B 2.místo /Locker T./ 9. místo /Charvátová E./ Kategorie B 13.místo /Horníček P. 6.A8/ 2. místo /Zahálka T./ Meloun Z. 4.A4 Kaplová L. 3.A4

9 Konverzační soutěž v anglickém jazyce Soutěž BASIC LINGVA (B1) Soutěž CITY AND GUILDS COMPETITION (B2) Olympiáda v německém jazyce Olympiáda v českém jazyce Čj Dětská scéna II. NG 1.místo /Tuzarová K. VG 2.místo /Havránek J. 6.A8/ NG 1.místo /Píro M. 3.A8/ 2.místo /Liebichová K. 3.místo /Pinka J. 3.A8/ VG 2. místo /Matějíčková T. 7.A8/ VG 1.místo /Mňuková Z. 8.A8/ 2.místo/Danielová L. 4.B4/ NG 1.místo /Charvátová E./ 1.místo /Píro M./ 6.místo /Liebichová K./ 8.místo /Pinka J./ 3. místo /Matějíčková T./ 2.místo /Danielová L./ 12.místo /Mňuková Z./ místo /Charvátová E./ 1.místo /Tejkl D. 2.A8/ 3.místo /Plachetková K. 5.místo /Šreibrová J. 19.místo /Blažková K. 4.B4/ 9. místo /Píro M./ Fyzikální olympiáda Kategorie B 1.místo /Rajnštajn D. 7.A8 Fykosí fyziklání Náboj KATEGORIE A 15.místo KATEGORIE C 7.místo 31.místo Chemická olympiáda Mezinárodní astronomická olympiáda, říjen 2012, J Korea KATEGORIE D 2.místo /Chasák J. 3.místo /Pokorný D. 4.místo /Locker T. KATEGORIE C 13.místo /Pokorný D./ 15. místo /Pinka T. 2.B4/ Bronzová medaile Tomáš Locker 4.A8

10 Astronomická olympiáda 2.místo /Locker T. Olympiáda ve francouzském jazyce 1.místo /Charvátová E. 11.místo /Charvátová E./ PhotoContest digitální fotografie 2.místo /Rajnštajn J. 2.A8/ ATLETIKA chlapci SŠ 1.místo 1.místo 12.místo VOLEJBAL SŠ chlapci SŠ dívky 3.místo 2. místo BASKETBAL SŠ chlapci 2.místo FLORBAL SŠ chlapci 1.místo Plavecko-běžecký 1.místo maratón - NG Plavecká liga 4.místo KOPANÁ SŠ chlapci 1.místo 4.místo Atletický čtyřboj ZŠ dívky starší 1.místo ŠACHY ZŠ SŠ 1.místo 1. místo 1.místo 3.místo 10.místo Prezentace školy na veřejnosti: den otevřených dveří 3x (z toho 2x pozvání do výuky) účast studentů při přípravách kulturních akcí pořádaných městem - např. Šlitrovo jaro, Poláčkovo léto a různé další jarní nebo podzimní kulturní akce spolupráce školy s Rychnovským zpravodajem spolupráce školy s dalším regionálním tiskem Orlický týdeník, Noviny Rychnovska, dny Rychnovsko školská výstava vedení kroniky školy úřední deska o aktivitách školy v ulici Hrdinů odboje (od roku 2012) internet webové stránky školy, inf. systém Bakaláři (škola rodiče) ročenka 2012/13 druhý ročník (přílohou k výroční zprávě) Spolupráce školy s dalšími subjekty: Gymnázium F. M. Pelcla spolupracuje se státními i nestátními subjekty: KÚ Hradec Králové MěÚ Rychnov n. Kn. DDM Rychnov n. Kn. Kultura s.r.o. Rychnov n. Kn. OKO vzdělávací a rozvojové centrum, o.s. Rychnov n. Kn. Stacionář sv. Františka Rychnov n. Kn. Úřad práce Rychnov n. Kn. PPP Rychnov n. Kn. 5KA, nízkoprahové centrum ZUŠ Rychnov n. Kn. Mozaika, soukromá ZŠ ÚSP Kvasiny Dětský domov Potštejn

11 Plavecký bazén Rychnov n. Kn. Okresní soud Rychnov n. Kn. Villa Nova, centrum experimentální archeologie a ekologické výchovy sportovní oddíly ve městě a okolí ZŠ ve městě a okolí atd. Další pořádané aktivity: Vánoční jarmark (výtěţek pro dětský domov) sportovní soutěţ Schützův pohár probíhá vţdy na podzim, soupeří mezi sebou třídy VG v košíkové; finálový zápas probíhá jako zakončení vánoční besídky; ve II. pololetí se týká i děvčat z NG lyţařský výcvikový zájezd kaţdoročně pro ţáky sekundy lyţařský zájezd do Alp pro studenty VG školní turnaj ve florbalu (dlouhodobá soutěţ) studentský parlament podává připomínky a návrhy k chodu školy a podílí se na pořádání pravidelných akcí: sběr papíru, Mikuláš, vánoční program apod. zpívání ve Stacionáři sv. Františka studenti NG vystupují v prosinci se svým vánočním repertoárem a s dárky vyrobenými v hodinách výtvarné výchovy zpěv na tradiční výstavě betlémů v Rychnově n. Kn. charitativní sbírka Ţivot dětem prodej srdíček po škole a ve městě Buřinka studentský časopis informace o dění ve škole, ukázky literárních a výtvarných studentských prací během roku 4x aţ 5x okresní soutěţ v programování další: studentský ples se šerpováním maturantů a bohatou tombolou, leden a únor 2013 slavnostní vyřazení maturantů s předáváním vysvědčení a za účasti zástupců města červen návštěva kina Rychnovská osmička a další filmy - v průběhu roku; návštěva výchovných koncertů v průběhu roku Škola zóna bez drog (sponzoruje SRPDŠ, projekt je součástí MPP) justiční dny pravidelné návštěvy soudu studentů studujících ZSV účast na projektu Člověk v tísni desítky odborných exkurzí roce 2012/13 např.: Národní galerie Praha, Europa Jagellonica Kutná Hora, atd. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontrola ve školním roce 2012/13 provedla ČŠI inspekci na pozvání ředitele školy. V červnu 2013 se zástupkyně ČŠI zúčastnily komisionálního přezkoušení z německého jazyka. Při této příleţitosti provedly několik dotazníkových šetření a kontrolu některých dokumentů školy. Nedostatečnost školního řádu v oblasti komisionálních zkoušek byla napravena doplněním a odsouhlasena školskou radou j) Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha

12 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/13 se škola účastnila výměnného mezinárodního programu Řečeno evropsky s Gymnáziem Magdeburg Spolupráce s krajanským sdruţením Stromovka v ukrajinském Dubně (Rivnenská oblast). Ve školním roce 2012/13 Podpora české krajanské komunity na Ukrajině l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Další vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání osobám a firmám neposkytujeme. Další vzdělávání: - zaměstnanci školy se zúčastňovali školení pořádaných Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky, školení PO, zdravotnického kurzu a dle potřeby i školení pro řidiče referentských vozidel; - nepedagogičtí pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na aktuální problémy (změny zákonů, vyhlášky, software ), m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 20012/13 byly školou realizovány projekty financované i z cizích zdrojů: - výměnný program SRN (Česko německý fond budoucnosti 68 tis. Kč) - výměnný program Ukrajina (Ministerstvo zahraničních věcí 30 tis. Kč) - EU peníze školám ( , 1,40 mil. Kč) - Podpora profesního rozvoje ped. pracovníků Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn. (OP VK, , 1,52 mil. Kč) n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace: Při Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněţnou vykonává svou činnost ZO ČMOS. ZO zastupuje Mgr. Iva Bořková, v době její nepřítomnosti Mgr. Miroslava Dernerová. Vzájemné povinnosti vedení školy a ZO jsou upraveny v kolektivní smlouvě, která je pravidelně předmětem diskuse na konci kalendářního roku a následně podle potřeby upravována. Ředitel školy se s výše jmenovanými i dalšími členy odborové organizace schází několikrát ročně k řešení aktuálních problémů, a to nejen v oblasti pracovně právních vztahů. ZO ČMOS se aktivně podílí na chodu školy zejména přípravou společných akcí pro zaměstnance školy a také péčí o zlepšování pracovních podmínek. ZO ČMOS a ředitel školy společně tvoří rozpočet FKSP. Spolupráce s Úřadem práce v Rychnově nad Kněţnou: Naše škola spolupracuje aktivně s úřadem práce. Studenti jsou na návštěvách na Úřadu práce v Rychnově n. Kn. informováni o moţnostech absolventů gymnázií na trhu práce a získávají

13 přehled o vývoji nezaměstnanosti v jednotlivých oborech. Partnerem je pro nás zejména Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Rychnově nad Kněţnou. Spolupráce se směřuje k výběru vysoké školy a budoucího zaměstnání. S úřadem práce spolupracujeme také při obsazování pracovních míst na naší škole. K informaci o volných pracovních pozicích vyuţíváme pracovníky na přepáţkách úřadu práce, nástěnky a také jejich webový portál. o) Další Ţákem 1. ročníku 4-letého gymnázia byl student s velmi váţným zdravotním postiţením. Jeho přítomnost velmi obohacovala studenty i pedagogy. Díky němu se také obě skupiny pustily do pořádání charitativních akcí, jejichţ výtěţek šel v jeho prospěch. Na podzim uspořádal studentský parlament sběr starého papíru a pedagogové bazar sportovních potřeb a oděvů pro veřejnost. Největší a nejviditelnější akcí pak byla módní přehlídka Elegance bez bariér ve Společenském centru v Rychnově nad Kněţnou. Tento večer se setkal s velkým zájmem médií. Přenášela ho televize, informovala rádia a akreditovala řada novinářů a fotografů. Program uváděli Eva Myšíková, absolventka Gymnázia Rychnov n. Kn. a televizní moderátorka, a Vladimír Kořen, známý televizní moderátor a starosta Říčan. Hlavní zásluhu na uskutečnění a úspěchu této společenské akce má kolegyně Mgr. Veronika Vavrečková. Ve školním roce 2012/13 pokračovaly rozsáhlé opravy Haly Romana Šebrleho. V první řadě byla díky mimořádné dotaci KÚ opravena střecha ( ,-- Kč). Následovala kompletní výměna osvětlení nad hrací plochou ( ,-- Kč). Z projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn byl kabinet upraven na novou učebnu pro 16 ţáků (podlaha, zatemnění, PC + interaktivní dataprojektor, rozvody vody, nábytek). Učebna je v současné době vyuţívána pro potřeby projektu. Z provozních prostředků se podařila úplná rekonstrukce laboratoře fyziky (podlaha, rozvody, nábytek). Rovněţ byl opraven zděný plot do ulice Zborovská (proti Katastrálnímu úřadu), a to nákladem více neţ 400 tis. Kč (předání stavby září 2013). Dále byl opraven sokl na tzv. vile, který téţ hyzdil tvář budovy z hlavní ulice. Do nábytku ve škole bylo investováno ,- Kč. Vzhledem k volným kapacitám v budově školy byla v roce 2011 uzavřena smlouva na pronájem jednoho patra přístavby se Základní školou Mozaika. Počáteční obavy o souţití ţáků i pedagogů gymnázia a soukromé ZŠ se nenaplnily. Proto byla smlouva v roce 2013 prodlouţena. V Rychnově n. Kn. dne Mgr. Petr Kačírek, v. r. ředitel školy Schváleno školskou radou. Za školskou radu: PaedDr. Josef Lukášek, předseda, v. r.

14 Příloha č. 1 Náklady hlavní činnosti a hospodářský výsledek (tabulka č. 2) a) Spotřeba materiálu - řádek č. 3 Vývojový ukazatel je závislý na přidělu výši ONIV pro daný rok. b) Spotřeba energie - řádek č. 6 voda - V tomto roce došlo sice k mírné úspoře spotřeby vody, ale vzhledem ke zvýšení ceny výsledek není nijak výrazný. - řádek č. 7 pára Spotřeba v roce 2012 byla takřka stejná, jako v roce předchozím. Cena za MJ klesla cca o 8 %. Tento fakt je nám znám (cena za MJ) ale aţ na konci ledna r. 2013, kdy jiţ vzniklou úsporu nelze nijak do r vyuţít. Proto tvoří podstatnou část našeho celkové zisku. - řádek č. 9 el. energie Došlo k mírné úspoře ve spotřebě el. energie. Pravděpodobně v důsledku postupné výměny osvětlení v budově školy. V tomto budeme pokračovat i v roce c/ Služby - řádek č. 12 Pokud toto porovnávali s předchozím rokem, tak vliv na zvýšený vývojový ukazatel měl: 1/ přiznaná nein. dotace na opravu střechy (viz opravy) 2/ dotace na operační program OPVK v roce 2012 celkem 231,09 tis. Kč 3/ výběr financí od ţáků na zahr. výměnné akce, exkurze, nákup učebnic, lyţařské kurzy atd. ve výši 1 106,25 tis. Kč (viz komentář tabulka 1, bod b)) 4/ zvýšení cen sluţeb typu: ochrana PCO, servis výtahů, revize, zpracování dat, upgradování programů atd. 5/ finanční krytí ze strany KÚ na stravu ţáků 230 tis. Kč Jako pozitivní hodnotíme fakt, ţe se nám podařilo získat několik sponzorských darů, které jsme mohly pouţít na krytí zvýšených výdajů např. oprav. - řádek č. 13 opravy a udrţování V rámci oprav jsme řešili: opravu střešní krytiny ,20 tis. Kč (z FRIMu) oprava povrchové úpravy podlahy v hale ,54 tis. Kč (150,00z fin.výpomoci MÚ RK) oprava osvětlení v Tv ,80 tis. Kč oprava podlahy v učebně fyzika ,68 tis. Kč v učebně JL ,72 tis. Kč v posilovně... 33,96 tis. Kč oprava soklu v budově ,08 tis. Kč oprava vytápění v budově... 47,82 tis. Kč oprava kopírovacího stroje... 14,26 tis. Kč oprava střechy na Sportovní hale... 13,34 tis. Kč oprava dveří v hale... 10,97 tis. Kč oprava okap. svodů hala... 11,00 tis. Kč opravy drobnějšího charakteru ,29 tis. Kč

15 - řádek č. 16 Došlo k významné úspoře financí a to aţ o 32 %. Zřejmě toto souvisí se změnou operátora a výhodným tarifem, který KÚ vysoutěţil v rámci centrálního zadávání. Hospodářský výsledek (tabulka č. 2 a 3) Zisk ve výši ,13 Kč. Důvod: K vyúčtování celého roku od Tepelného hospodářstí RK za rok 2012 došlo aţ v lednu. Teprve v tomto okamţiku zjistíme cenu za MJ za celý rok, která se vţdy liší od předchozího roku takovým způsobem, ţe nelze pro výpočet pouţít nějaký průměr částek za předchozí rok. Na konci roku známe přesně spotřebu, ale vzhledem k neznámé ceně za MJ nelze odhadovat výši doplatku či přeplatku. Proto jsme se rozhodli, pokud opravdu dojde ke sníţení ceny za GJ a tedy úspoře financí, ponecháme částku jako zisk. V přípapadě, ţe nám tento zisk bude schválen a převeden do rezervního fondu, chtěli bychom v roce 2013 tyto finance pouţít na opravu oplocení školy.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2014/15 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2014/15 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2013/14 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/14 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2010/11 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/11 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. za školní rok 2011/12 GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/12 Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČ: Název: Gymnázium Františka Martina

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2017/18

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2017/18 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2017/18 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 100 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 10 bodů b) za přijímací

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2014 podzim 4.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (16:00) 9.9. praktické maturitní zkoušky

Více