Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005"

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2005 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE Vážené dámy, vážení pánové, do ruky se vám dostává výroční zpráva společnosti ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za období hospodářského roku Výroční zpráva podává základní informace o činnosti Agentury v období a některých významných skutečnostech, které se ve společnosti udály. Asi nejvýraznější změnou ve společnosti za uplynulé účetní období jsou provedené organizační změny a snížení počtu pracovníků při zachování produktivity činnosti. Společnost dosáhla celkových výnosů v objemu 8,352 mil. Kč, což znamená přibližně 1 mil. Kč výnosů na pracovníka. Hospodářský výsledek byl sice dosažen nižší než za předchozí období, avšak byl překročen hospodářský výsledek původně plánovaný. Jako významný přínos Agentury pro region v r.2005 je možné vyhodnotit umístění investice německé plastikářské firmy SAND Profile do Nového Boru, kterou zajišťovala Agentura. Tato investice přinese Novoborsku přibližně 45 pracovních míst. Zájem o Nový Bor projevily i jiné firmy a věřím, že v dalším období se v této lokalitě podaří uskutečnit další rozvojové záměry. Lze bez uzardění konstatovat, že Agentura obstála se ctí v dalším roce své existence a je na dobré cestě se dále rozvíjet. Připravujeme rozsáhlejší program vzdělávání pracovníků, další investice hlavně do informačních technologií a SW nástrojů. Velmi bude záležet na záměrech a úmyslech společníků s další budoucností Agentury. Rád bych také na tomto místě poděkoval všem pracovníkům Agentury za jejich pracovní nasazení a výsledky a samozřejmě všem obchodním partnerům za projevenou důvěru a realizovanou spolupráci. Věřím, že se vzájemná spolupráce bude rozvíjet i v nadcházejícím roce 2007, který je významným přechodem Evropské unie do dalšího programovacího období. Co uvést závěrem? Snad jen, že ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., úspěšně naplňuje své poslání přispívat svojí činností k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Libereckého kraje a jeho měst a obcí, a věřím, že v těchto aktivitách bude pokračovat i v dalším období k naplnění našich společných rozvojových záměrů a vizí. Mgr. Tomáš Kafka jednatel V Liberci, srpen / 11

2 PROFIL SPOLEČNOSTI Obchodní firma: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 858/26, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Inženýrská činnost v investiční výstavbě Organizační a ekonomické poradenství Vydavatelské a nakladatelské činnosti Grafické práce a kresličské práce Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu služeb Tlumočník překladatel (činnost vymezená 1 odst. 2 zák. č. 36/67 Sb.) Propagační a reklamní činnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Společníci: Liberecký kraj Liberec I, U Jezu 642/2a, PSČ IČ: Vklad: ,- Kč Obchodní podíl: 51% Euroregion Nisa, regionální sdružení Liberec I, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, PSČ IČ: Vklad: ,- Kč Obchodní podíl: 49% 2 / 11

3 SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Statutární orgán / Jednatel společnosti: Dozorčí rada: Předseda: Ing. Jiří Kittner Místopředseda: Členové: Petr Skokan RNDr. Jiří Čeřovský RNDr. Vít Příkaský Mgr. Vladimír Richter Mgr. Tomáš Kafka Organizační struktura: Výkonný ředitel: RNDr. Zdeněk Kadlas Pracovníci: Ing. Martina Prokopová vedoucí EuroInfoCentra Ing. Lucie Filipovská referent EuroInfoCentra BA Renata Rydvalová senior manažer projektu Marek Pšenička manažer projektu specialista IT RNDr. Robert Rölc, PhD. junior manažer projektu Dagmar Veselovská asistentka vedení společnosti sekretariát Růžena Kotková na rodičovské dovolené 3 / 11

4 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI Obchodní činnost Společnost vykonávala ve sledovaném účetním období hospodářského roku 2005, tj. od do , obchodní a hospodářskou činnost v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání, hlavně v oblasti organizačního a ekonomického poradenství, a inženýrské činnosti v investiční výstavbě. Z pohledu obchodní činnosti byl hospodářský rok 2005 pro společnost významným tím, že společnost se na základě obchodní smlouvy se sesterskou agenturou CEP Hradec Králové (regionální rozvojová agentura Královehradeckého kraje) podílela na zpracování dokumentu Regionální operační program pro NUTS II Severovýchod na období , který je základním dokumentem pro čerpání Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji na příští programovací období. V souvislosti s přípravou České republiky na programovací období EU zastupovala společnost Liberecký kraj na základě mandátní smlouvy při přípravě Národního rozvojového plánu na období v oblastech podpory podnikání a inovací. Nelze také opomenout zpracování dokumentu Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje, který bude dokončen na podzim roku Mezi další významné zakázky pak patří zpracování a řízení projektu Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, sociálních a vzdělávacích programů v Ralsku, nebo zpracování a řízení projektu Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov pro Dětský domov v Jablonném v Podještědí a jeho partnerské dětské domovy, či řízení projektu Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v Libereckém kraji. Společnost se podílela na řešení mezinárodního německo-polsko-českého projektu 3-Country Innovation Push (3-CIP Inovační ofenzíva 3 zemí), který byl zaměřen na podporu rozvoje inovačních a podnikatelských aktivit ve vybraných odvětvích ekonomiky, významných pro dané regiony. V případě Libereckého kraje to bylo odvětví sklářského průmyslu. Pro odvětví sklářského průmyslu, zejména malé a střední firmy, pak společnost zajišťovala ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Libereckým krajem vyhledávací studii pro založení sklářského klastru, která vedla k úspěšnému založení Czech Glass Cluster (CGC). Společnost po celé období hospodářského roku 2005 zajišťovala Agentura činnost EuroInfoCentra CZ 643 Liberec, služby podnikatelským subjektům při vyhledávání informací a obchodních partnerů v Evropské unii. Celkem dosáhl objem realizovaných zakázek společnosti v hospodářském roce 2005 částky Kč, z čehož v oblasti projektové přípravy cca Kč (cca 36% objemu zakázek), v oblasti zpracování rozvojových dokumentů cca Kč (cca 34% objemu), v oblasti informačních a poradenských služeb cca Kč (cca 14% objemu), činnost EIC Kč (cca 11%) a v oblasti marketingu cca Kč (cca 4%). 0statní výnosy cca Kč. Celkem tedy výnosy ve výši Kč. Realizované projekty Rozvojové koncepce: - Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje (Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Podralsko) - Plán rozvoje cestovního ruchu Máchova kraje 4 / 11

5 - Analýza rozvoje cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou - Koncepce přizpůsobení středního školství Českolipska aktuálním potřebám trhu - Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Podralsko - Regionální operační program pro NUTS II Severovýchod Projektová příprava a poradenství: - Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov - Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, vzdělávacích a sociálních programů v Ralsku - Dobudování turistické infrastruktury na koupališti a kempu ve Sloupu v Čechách - Studie proveditelnosti Dokončení rekonstrukce nemovité kulturní památky Zámek Šluknov - Zadávací řízení projektu Rekonstrukce ul. Zámecká ve Frýdlantu - Zadávací řízení projektu Úprava krajinného prostředí Sanace bývalého průmyslového areálu v Horním Podluží - Projektový záměr Cyklostezka Varhany I. etapa - Projektový záměr Rekonstrukce křižovatky ulice Sokolské a Hrnčířské s ulicí Děčínskou v České Lípě - Projektový záměr - Vědeckotechnický park/podnikatelský inkubátor/business centrum v Libereckém kraji - Studie proveditelnosti - Sportovně rekreační areál v Dolní Poustevně - Dostavba zimního stadionu - Studie proveditelnosti - Cyklocentrum Kuřívody - Analýza možností získání dotačních titulů na projekt - Vitální centrum Všeň - projekt 3-CIP Inovační ofenzíva 3 zemí - zpracování projektu Centra environmentálního poradenství na Českolipsku Marketing a komunikace: - Marketingová strategie pro oblast Rokytnice nad Jizerou Organizace školení, seminářů a konferencí: - Příprava programu akce NISAINVEST 2005 Informační a poradenský servis: - Vstupní analýza pro vyhledávání firem pro založení sklářského klastru v Libereckém kraji - činnost EuroInfoCentra - zajištění činnosti Regionálního Informačního Servisu RIS - spolupráce s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest Personální oblast V hospodářském roce 2005 byly ve společnosti uskutečněny změny organizačního uspořádání. Rozdělení společnosti na dva organizační úseky se ukázalo jako nevhodné vzhledem k prolínání jednotlivých aktivit. Proto byl zpracován nový organizační řád společnosti a tento uveden v platnost ke dni / 11

6 Do funkce výkonného ředitele společnosti byl jmenován RNDr. Zdeněk Kadlas. Byl organizačně ustanoven úsek EuroInfoCentra (EIC) v souladu s požadavkem Evropské komise, DG Enterprise, která je smluvním partnerem společnosti pro vykonávání služeb EIC v Libereckém kraji. Na úseku EIC pracují dva pracovníci vedoucí a referent. Vedoucím EuroInfoCentra se stala Ing. Martina Prokopová. Tyto organizační změny se uplatnily i v systému řízení společnosti a vedení obchodní a ekonomické evidence. Společnost měla ke dni ukončení sledovaného období hospodářského roku 2005, tj. ke , osm pracovníků (zaměstnanců v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy) a jednatele. Oproti předcházejícímu období došlo tedy ke snížení stavu ze 12 zaměstnanců na 8, částečně rozvázáním pracovního poměru s pracovnicemi, které se vrátily z rodičovské dovolené (2 osoby), částečně odchodem pracovníků na vlastní žádost (1 osoba) a u jedné osoby skončila pracovní smlouvy na dobu určitou. Došlo i k personálním obměnám ve stavu zaměstnanců, kdy 2 pracovníci odešli na vlastní žádost a byli nahrazeni nově přijatými. V hospodářském roce 2005 se společnost také zaměřila na rozvoj kvalifikace a odborných znalostí pracovníků. Proběhla řada vzdělávacích kurzů a školení jak pro všechny zaměstnance (například využití SW MS Project při řízení projektů, úvod do rozpočtování stavebních projektů, zpracování ekonomických analýza), tak pro vybrané skupiny (například vedení administrativy, osobnostní analýzy, marketing cestovního ruchu). 6 / 11

7 HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI Ve sledovaném období dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši Kč zisku po zdanění. Celkové výnosy společnosti byly Kč. Náklady společnosti byly v celkové výši Kč. Oproti plánovaným výsledkům bylo dosaženo nižších výnosů při proporcionálně nižších nákladech, obojí na úrovni cca 80% plánované výše (viz tabulka), avšak bylo dosaženo podstatně vyššího kladného hospodářského výsledku. Společnost dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním ve výši Kč před zdaněním. Zisk po zdanění činí cca Kč, daň z příjmu pak cca Kč. Tabulka srovnání plánu a skutečných výsledků hospodaření výnosy náklady výsledek plánované hodnoty Kč Kč Kč skutečné hodnoty Kč Kč (*) Kč procento plánu 81% 77% 1400% (*) před zdaněním Podíl subdodávek na celkovém objemu výnosů byl v úrovni Kč (cca 24%), kdy nejvyšší podíl subdodávek byl realizován na zakázkách pro Liberecký kraj (zpracování Programu rozvoje HSO LK v objemu Kč, příprava NRP ČR pak subdodávky ve výši Kč). Finanční výsledky Rozvaha je uvedena v příloze Výkaz zisků a ztrát je uveden v příloze Přehled peněžních toků je uveden v příloze Příloha k uzávěrce je uvedena v příloze Společnost v hospodářském roce 2005 uzavřela smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši Kč s bankovním ústavem Volksbank CZ a.s. na dobu 12 měsíců (červenec 2006 červen 2007, č. smlouvy ARR-P-54/2006). Během sledovaného účetního období nebyl kontokorentní úvěr čerpán. Společnost byla v hospodářském roce 2005 schopna plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti, neeviduje za sledované účetní období žádné neuhrazené závazky. Společnost eviduje k datu neuhrazené pohledávky z běžné obchodní činnosti ve výši Kč, z toho z činnosti na realizaci projektu 3-CIP za 1. pololetí r.2006 ve výši cca Kč a za činnosti EuroInfoCentra za kalendářní rok 2005 ve výši cca Kč. Tyto pohledávky budou uhrazeny pravděpodobně ve třetím kalendářním čtvrtletí r Společnost zaplatila ve sledovaném účetním období zálohy na daň z příjmu právnických osob ve výši Kč, což vzhledem k výsledku hospodaření znamená přeplatek na dani ve výši Kč. Struktura zakázek Liberecký kraj... celkem Kč, tj. 31% města a obce... celkem Kč, tj. 16% 7 / 11

8 ostatní klienti... celkem Kč, tj. 38% projekt 3-CIP... celkem Kč, tj. 4% EIC... celkem Kč, tj. 11% Jak je patrné, oproti předcházejícím rokům stoupl podíl Libereckého kraje jako odběratele služeb Agentury, což bylo dáno rozhodnutím Libereckého kraje využít Agentury při přípravě programových rozvojových dokumentů na následující programové období. Práce na těchto dokumentech pak naplnila po značnou dobu hospodářského roku, zejména podzimu 2005 a zimy 2005/2006 odborné kapacity Agentury. Proporcionálně tomu poklesl podíl zakázek měst a obcí, neboť v personálním obsazení Agentury nebylo někdy možné poptávku obcí uspokojit. Významným podílem se na výnosech Agentury podílela tradičně činnost EuroInfoCentra a nelze přehlédnout výnosy z realizace projektu 3-CIP. Zakázky soukromého sektoru pak tvoří z celkové sumy výnosů pouhých cca Kč, tedy cca 13% celkových výnosů. 8 / 11

9 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI ( 66a obchodního zákoníku) Ve sledovaném období společnost (Agentura) jako osoba ovládaná ve smyslu 66a obchodního zákoníku uzavírala obchodní závazkové vztahy s oběma společníky osobami ovládajícími. Přehled těchto vztahů a smluv v podobě zprávy ve smyslu odst. (9), 66a obchodního zákoníku je uveden dále. Mezi Agenturou a společníkem Liberecký kraj byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o dílo č. ARR-180/2005 Zpracování Programu rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje na částku ve výši Kč bez DPH, Mandátní smlouva č. ARR-185/2005 Zastupování Libereckého kraje při přípravě Národního rozvojového plánu ČR na období , plnění ve výši Kč bez DPH, Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. ARR-201/2006 na realizaci Vyhledávací studie firem pro založení sklářského klastru v Libereckém kraji, plnění ve výši Kč, Objednávka č. ARR-188/2005 na zajištění řízení projektu Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek v Libereckém kraji v celkové ceně Kč bez DPH, Objednávka č. ARR-202/2005 na zpracování Komparační aktualizace priorit PRLK s NRP ČR ve výši Kč bez DPH, Objednávka č. ARR-181/2005 na zajištění programu akce NISAINVEST 2005 v celkovém plnění Kč bez DPH, Objednávka č. ARR-190/2005 na poradenské činnosti v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj ve výši plnění Kč bez DPH, a další drobné objednávky. Celkem byly uzavřeny obchodní vztahy mezi společníkem Liberecký kraj jako objednatelem a Agenturou v souhrnné výši cca Kč, z toho plnění ve sledovaném období cca Kč bez DPH (vč. DPH pak cca Kč). K rozvahovému dni (k ) byl zůstatek nezúčtované zálohy, poskytnuté společníkem Liberecký kraj na plnění v rámci smlouvy ARR-180/2005 ve výši Kč bez DPH (tj. cca Kč vč. DPH). Tato záloha byla zúčtována plněním k Mezi Agenturou a společníkem Euroregion Nisa, regionální sdružení, byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva č. ARR-P-45/2005 o podnájmu nebytových prostor, kdy Agentura pronajímá společníku Euroregin Nisa (ERN) nebytové prostory o rozloze 146 m 2 na adrese Tř. 1.máje 858/26, Liberec, společně s dalšími službami (kopírovací práce, telefon a internet, úklid, energie). Podmínky podnájemní smlouvy odpovídají výší nájmu smlouvě nájemní mezi Agenturou a majitelem objektu, náklady na služby byly přeúčtovávány ERN poměrně podle plochy pronajatých prostor, případně podle skutečných nákladů dle účetních dokladů dodavatelů (telefonní hovory, kopírovací služby). Celková výše úhrad společníka ERN v hospodářském roce 2005 za pronájem prostor a související služby Kč bez DPH. Smlouva byla ukončena dohodu smluvních stran ke dni Agentura dále uzavřela ve sledovaném období obchodní závazkové vztahy s další propojenou osobou, kterou ovládá společník Liberecký kraj, a to s příspěvkovou organizací Dětský domov Jablonné v Podještědí na zpracování a řízení projektu Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov s plněním ve sledovaném období ve výši Kč bez DPH. S jinými propojenými osobami Agentura obchodní ani jiné závazkové vztahy ve sledovaném období neuskutečnila. 9 / 11

10 Veškeré obchodní a jiné závazkové vztahy mezi Agenturou jako osobou ovládanou a společníky (osobami ovládajícími) či dalšími propojenými osobami (osobami ovládanými společníky) byly uzavřeny vždy s finančním plněním ve prospěch Agentury. Z hlediska hotovostních toků pak Agentura v prosinci 2005 převedla částky odpovídající výši rozděleného zisku za hospodářský rok 2004 na účty společníka Liberecký kraj ( ,50 Kč dne ) a společníka ERN ( ,50 Kč dne ). Z pohledu právních úkonů, učiněných společníky vůči společnosti pak došlo pouze k projednání výsledků hospodaření společnosti za hospodářský rok 2004 na jednání dozorčí rady a valné hromady společníků dne a ke změně složení dozorčí rady k z podnětu společníka Liberecký kraj. Tyto úkony neměly na chod a řízení společnosti přímý vliv. Lze tedy konstatovat, že ze vztahů mezi společníky jako osobami ovládajícími a Agenturou jako osobou ovládanou nevznikla Agentuře žádná majetková újma (viz 66a, odst. 8, obchodního zákoníku). 10 / 11

11 ZÁVĚRY Výroční zpráva společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2005 podává základních informace o činnosti společnosti v období Společnost v uvedeném období vyvíjela aktivity v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání a v souladu s obecně přijatým pohledem na činnost regionálních rozvojových agentur. Společnost realizovala řadu rozvojových projektů ve spolupráci s obcemi a dalšími subjekty v Libereckém kraji i mimo území kraje, zejména ve Šluknovském výběžku. Jako obchodní společnost, fungující podle obchodních podnikatelských předpisů, hospodařila společnost v uvedeném období s kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč. Vytvořený zisk po zdanění ve výši Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku. Ve své obchodní činnosti uzavírala společnost jako osoba ovládaná obchodní vztahy také se společníkem Liberecký kraj a společníkem Euroregion Nisa, regionální sdružení osobami ovládajícími. Tyto obchodní závazkové vztahy byly uzavřeny a plněny v souladu s dobrými mravy a platnou legislativou a za standardních obchodních podmínek. Personální a organizační uspořádání společnosti je nastaveno způsobem, který odpovídá potřebám řízení a zajištění provozuschopnosti společnosti při daném charakteru převládající obchodní činnosti příprava a řízení projektů a poradenský a informační servis. Přílohy: Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha k účetní závěrce 11 / 11

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 (1.6. 2009-31.5. 2010)

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 (1.6. 2009-31.5. 2010) Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 (1.6. 2009-31.5. 2010) Obsah: 1. Profil společnosti str. 2 2. Správní a organizační struktura společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6

OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6 OBSAH OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6 PŘEDMĚT ČINNOSTI...6 POSLÁNÍ A ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI...6 HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0,

V ý r o č n í z p r á v a 2 0, Výroční zpráva 20, Obsah I. Úvodní slovo předsedy představenstva 1 II. Společnost Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. v roce 2003 2 2. 1. Základní údaje o společnosti (ke dni 31. 12. 2003) 2 2. 2.

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana 0 z 33 OBSAH ÚVODEM... 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O J-SCR... 3 II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2011... 9 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011...

Více