KOMORNÍ LHOTKA NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMORNÍ LHOTKA NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI"

Transkript

1 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ D. POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMORNÍ LHOTKA NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

2 SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU dle 45i z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Ostrava, červenec 2011

3 AQUATEST a. s. Geologická 4, Praha 5 IČO zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: Komorní Lhotka-Natura; zakázka č.: Popis zakázky: dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu obce Komorní Lhotka na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Pořadové č.: 1 Objednatel: Financováno: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava-Poruba Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava-Poruba ÚZEMNÍ PLÁN KOMORNÍ LHOTKA dle 45i z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Zpracovatel RNDr. Jiří Urban, Ph.D. autorizovaný řešitel Schválil Mgr. Radim Kloza ředitel divize Za statutární orgán Ing. Petr Máša Místopředseda představenstva a ředitel společnosti Ostrava, červenec 2011 Výtisk č.: 1

4 OBSAH OBSAH ÚVOD ZADÁNÍ CÍL HODNOCENÍ POSTUP ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ ÚDAJE O ÚZEMNÍM PLÁNU ÚDAJE O EVL A PO IDENTIFIKACE DOTČENÝCH LOKALIT SOUSTAVY NATURA CHARAKTERISTIKA DOTČENÝCH LOKALIT SOUSTAVY NATURA EVL Beskydy (CZ ) PO Beskydy (CZ ) HODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU HODNOCENÍ ÚPLNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ MOŽNÉ VLIVY ÚZEMNÍHO PLÁNU HODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU Dotčené předměty ochrany Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit, kumulace vlivů ZÁVĚR DOPORUČENÁ MINIMALIZAČNÍ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ REJSTŘÍKY A SEZNAMY

5 1. ÚVOD 1.1. Zadání Předmětem předkládaného naturového posouzení dle 45i zák. č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále ZOPK), je posouzení vlivu územního plánu Komorní Lhotka na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Zadavatelem hodnocení je firma Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., se sídlem Spartakovců 3, Ostrava-Poruba (IČ ). Hodnocení není zpracováno na základě stanoviska orgánu ochrany přírody (OOP) podle 45i odst. 1 ZOPK, které vylučuje významný negativní vliv ÚP na lokality soustavy Natura 2000, ale pouze na základě objednávky hodnocení od obce Komorní Lhotka zpracovateli územního plánu (USO, s.r.o.). Předložené naturové hodnocení je součástí vyhodnocení SEA dle zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (J. Skořepa, Aquatest a.s., 2011) Cíl hodnocení Cílem předloženého naturového hodnocení je zjistit, zda má územní plán Komorní Lhotka významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit či ptačích oblastí. Naturové hodnocení se zabývá pouze vlivy podle 45h a 45i ZOPK a neřeší vlivy z hlediska dalších zájmů ZOPK, zejména zvláštní druhové a územní ochrany, VKP, ÚSES apod., přestože může docházet k věcným "přesahům" Postup zpracování hodnocení Naturové hodnocení bylo zpracováno v únoru V území byl proveden orientační přírodovědný průzkum na konci února 2011, v období bez sněhové pokrývky. Pro zpracování byla využita data z nálezové databáze AOPK ČR, internetové a literární zdroje apod. Pro úplné zhodnocení vlivů územního plánu, resp. některých dílčích záměrů, by bylo třeba provést specifické průzkumy (zejména v jarním období), zaměřené na některé předměty ochrany EVL a PO Beskydy. Po dohodě s objednatelem nebyly tyto průzkumy z časových důvodů provedeny a jsou tedy u daných záměrů součástí ochranných a minimalizačních opatření. Předkládané posouzení bylo vypracováno v souladu s metodikou naturového posouzení (MŽP ČR, 2007). 2

6 2. ÚDAJE O ÚZEMNÍM PLÁNU Kraj Moravskoslezský Okres Frýdek-Místek Obec Komorní Lhotka Katastrální území Komorní Lhotka (668818) Mapa 1. Širší prostorové vztahy Mapa 2. Lokalizace hranic řešeného území V řešeném území jsou vymezeny následující typy ploch: 3

7 V řešeném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využitím (dle 3 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.): Plochy smíšené obytné (SO) Plochy rekreace rodinné (RR) Plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV) Plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) Plochy občanského vybavení - hřbitovů (OH) Plochy smíšené výrobní a skladování (VS) Plochy zemědělské - zahrady (ZZ) Plochy prostranství veřejných - zeleně veřejné (ZV) Plochy prostranství veřejných (PV) Plochy technické infrastruktury (TI) Plochy smíšené nezastavěného území (SN) Plochy lesní (L) Plochy zemědělské (Z) Plochy vodní a vodohospodářské (VV) Plochy přírodní územního systému ekologické stability (ÚSES) Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) Charakteristika územního plánu Komorní Lhotka je součástí vyhodnocení SEA, jehož je toto naturové posouzení přílohou (Aquatest, Skořepa, 2011). Koordinační situace ÚP Komorní Lhotka viz. posouzení SEA. Níže uvádím alespoň ty dílčí záměry a opatření, u kterých lze potencionálně očekávat relevantní ovlivnění soustavy Natura nová pěší turistická trasa Smilovice-Perlík-Godula 2. doplnění sítě cyklotras o nové úseky, které jsou vedeny po stávající komunikační síti 3. plošné zábory přírodních stanovišť různými typy funkčních ploch, zejména se jedná o plochy smíšené obytné a plochy občanského vybavení v prostoru centrální části obce 4. výstavba nového vedení ZVN 400 kv jako souběžná linka se stávající trasou jednoduchého vedení 400 kv ZVN 404 Nošovice-Varín 5. rekonstrukce ČOV a částečná dostavba kanalizační sítě 4

8 3. ÚDAJE o EVL a PO 3.1 Identifikace dotčených lokalit soustavy Natura 2000 Posuzovaným ÚP Krásná mohou být ovlivněny následující lokality soustavy Natura 2000: evropsky významná lokalita (EVL) Beskydy (CZ ) ptačí oblast (PO) Beskydy (CZ ) Řešené území je vyjma severní části lokalizováno v EVL a PO Beskydy Charakteristika dotčených lokalit soustavy Natura EVL Beskydy (CZ ) 1 Rozloha Navrhovaná kategorie ochrany Biogeografická oblast ,5332 ha chráněná krajinná oblast kontinentální Nadmořská výška m n. m. Poloha Katastrální území představuje rozsáhlé území rozkládající se na východě ČR; vymezeno státní hranicí se SR na východě, na severu je ohraničeno masívem Velkého Javorníku u Frenštátu pod Radhoštěm a hranicí CHKO Beskydy Zlínský kraj: Dolní Bečva, Francova Lhota, Halenkov, Hážovice, Horní Bečva, Horní Lideč, Hovězí, Huslenky, Hutisko, Janová, Karolinka, Krhová, Leskovec, Lidečko, Lužná u Vsetína, Malá Bystřice, Malé Karlovice, Nový Hrozenkov, Prostřední Bečva, Pulčín, Rožnov pod Radhoštěm, Růžďka, Solanec pod Soláněm, Střelná na Moravě, Střítež nad Bečvou, Tylovice, Ústí u Vsetína, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Velká Lhota u Valašského Meziříčí, Velké Karlovice, Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová, Zděchov, Zubří Moravskoslezský kraj: Bílá, Bocanovice, Bordovice, Bukovice u Dobratic, Čeladná, Dobratice, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, Guty, Hodslavice, Horní Lomná, Hostašovice, Janovice u Frýdku- Místku, Karpentná, Komorní Lhotka, Košařiska, Krásná pod 1 převzato z 5

9 Lysou Horou, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov u Nového Jičína, Lubno, Malenovice, Milíkov u Jablunkova, Morávka, Mořkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Oldřichovice u Třince, Ostravice 1, Ostravice 2, Pražmo, Raškovice, Řeka, Smilovice u Třince, Staré Hamry 1, Staré Hamry 2, Trojanovice, Tyra, Vendryně, Veřovice, Vyšní Lhoty Ekotop Geologie: podloží lokality tvoří flyšové pásmo Západních Karpat, z paleogénu, případně z křídy, složení - převážně pískovce a jílovce, méně slepence, prachovce, slínovce, slíny a jíly. Typické znaky - rytmické střídání vrstev (gradační zvrstvení) a sesuvy (turbiditní proudy). Typický fenomén - štěrkonosné vodní toky, pseudokrasové jeskyně (beskydský pseudokras). Geomorfologie: Vnější Západní Karpaty - geomorfologické jednotky: Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Rožnovská brázda (část). Reliéf: členitá hornatina s hlavním hřebenem a řadou postranních údolí, CHKO se rozkládá v nadmořské výšce m n. m., rozloha 1160 km2. Pedologie: v území převažují hnědé půdy kyselé a podzolové. Krajinná charakteristika: převážně hornatá a lesnatá krajina. Jde o zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích na území ČR. Specifický krajinný ráz utváří členitý terén, vodní toky, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu. Do současnosti je jádro Beskyd jen řídce osídleno s pasteveckým horským typem hospodaření. Biota Území EVL Beskydy je převážně zalesněno (více než 70 % území zaujímá les). Lesní vegetaci tvoří především květnaté bučiny as. Dentario enneaphylli Fagetum a Dentario glandulosae-fagetum (L5.1) v rozmezí výšky od m n. m. a acidofilní bučiny sv. Luzulo-Fagion (L5.4), pokrývající zpravidla hřebenové polohy od m n. m., ale rovněž inverzní údolní polohy. Převládající dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), doprovázený nejvíce jedlí bělokorou (Abies alba), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a smrkem (Picea abies). Na nejvyšší vrcholy (Lysá hora, Smrk, Travný, Kněhyně, Velký Polom aj.) jsou vázány horské klimaxové smrčiny (L9.1, L9.3), zhruba od výšky 95O m n. m. Horské smrčiny vznikají také jako náhradní společenstvo ve vytěžených imisních smrčinách. Dominantní dřevinou je zde přirozeně smrk ztepilý doprovázený jeřábem ptačím, v nižších polohách a v příhodnějším klimatu ještě i klenem a bukem. Na prudkých svazích se maloplošně nachází suťové lesy (L4). Objevují se na lesních půdách často sycených svahovou vodou, i na jemně skeletnatých půdách na hranách svahů. Suťové lesy přechází ve vyšších polohách v horské klenové bučiny (L5.2) se zastoupením druhů vysokobylinných niv. V nižších polohách se rozkládají společenstva dubohabřin as. Carici pilosae-carpinetum (L3.3B). V dnešní krajině se zachovaly jen ve zbytcích, převážná část zmizela v důsledku zkulturňování krajiny a vlivem zemědělské činnosti člověka. Dubohabrové háje zaujímají jen malou část území EVL Beskydy především na jeho jihozápadním okraji. 6

10 Úzké pruhy kolem řek a potoků jsou dodnes zčásti osídleny společenstvy údolních jasanovo-olšových luhů (L2.2A, B). Nejčastějšími zástupci stromového patra jsou přirozeně olše lepkavá a šedá. Různé druhy vrb, které v minulosti tvořily velmi charakteristickou součást těchto společenstev, byly velmi silně zredukovány úpravami toků, při nichž byly nejčastěji nahrazovány hlubokokořennými listnáči, nejčastěji jasanem. Na březích bystřin a na lesních prameništích v horských polohách jsou ojediněle zachovány horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) (L2.1). Náhradní vegetaci podmáčených stanovišť tvoří údolní vlhké louky a rašelinné a prameništní louky (R2.2, R2.3), v minulosti z velké části odvodněné. Na vlhkých stanovištích se vyskytují pcháčové louky (T1.5) a tužebníková lada (T1.6), v menší míře vegetace vlhkých narušovaných půd (T1.10). Přirozeně vzácné jsou petrifikující prameny (R1.1, R1.3), naopak běžná jsou lesní prameniště bez tvorby pěnovců (R1.4). Podél potoků zůstávají ve zbytcích zachována vlhkomilná vysokobylinná společenstva. V nižších polohách zejména devětsilové lemy (M5) s devětsilem lékařským (Petasites hybridus), ve vyšších polohách nastupuje devětsil bílý (P. albus), v horských polohách se ojediněle objevují subalpínské porosty vysokobylinných niv (A4.2) a kapradinových niv s papratkou horskou (Athyrium distentifolium) (A4.3). V pestrém zastoupení travinobylinných společenstev dominují ovsíkové louky sv. Arrhenatherion (T1.1) a poháňkové pastviny sv. Cynosurion (T1.3). Jako pozůstatky rozsáhlé pastvy ovcí v minulosti jsou na svazích vyvinuty podhorské smilkové trávníky (T2.3A, B), často s roztroušenými keři jalovců. Vznikají tak pro území Beskyd charakteristické jalovcové pasínky. Pouze na bezlesích hřebenech v montánních polohách se vyvíjí společenstva horských smilkových trávníků s alpínskými druhy sv. Nardo-Agrostion tenuis (T2.2). Maloplošně se na lokalitě vyskytují širokolisté suché trávníky, a to i s výskytem jalovce a orchidejí (T3.4A-C). Na mezích, okrajích cest a lesů jsou často zachovalé mezofilní křoviny (K3) s hlohem (Crataegus sp.), růží (Rosa sp.) a trnkou (Prunus spinosa). Roztroušeně a zpravidla maloplošně se objevují pískovcové skalní výchozy (S1.2), častým jevem je tzv. pseudokras. Největším skalním útvarem jsou Pulčínské skály v Javorníkách, jeskyně (S3) se vyskytují např. v oblasti Radhoště, Kněhyně, Čertova mlýna a Lysé hory. V území se vyskytuje celá řada chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. Předměty ochrany Druhy-rostliny: Aconitum firmum ssp. moravicum (oměj tuhý moravský) Buxbaumia viridis (šikoušek zelený) Druhy-živočichové: Rhysodes sulcatus (rýhovec pralesní) Triturus montandoni (čolek karpatský) Bombina variegata (kuňka žlutobřichá) Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) Ursus arctos (medvěd hnědý) 7

11 Myotis myotis (netopýr velký) Lynx lynx (rys ostrovid) Carabus variolosus (střevlík hrbolatý) Unio crassus (velevrub tupý) Canis lupus (vlk obecný) Lutra lutra (vydra říční) Přírodní stanoviště: 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius) 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 8

12 Charakteristika výskytu předmětů ochrany v řešeném území Přírodní stanoviště Tab. 1. Charakteristika výskytů předmětů ochrany (typy přírodních stanovišť) v rámci EVL Beskydy ( Předmět ochranypřírodní stanoviště Rozloha (ha) Podíl (%) R* Z** G*** ,25 0,00 B B A ,0028 0,00 C B C ,3658 0,00 B A C ,4014 0,00 B B A ,7525 0,06 B B B ,389 0,01 B B B ,3419 0,43 B B B ,048 3,98 A A B ,7946 0,00 C B C ,012 - A A A ,7897 2,08 B B A ,2351 1,38 B B A ,3376 0,07 B A A ,5937 0,11 B B B ,5902 0,15 B A A 91E ,4904 0,00 C A B ,6087 0,4 B B B *R-reprezentativnost (A-vynikající, B-dobrá, C-významná,D-nevýznamné zastoupení); **Z-zachovalost (A-skvěle zachovaný, B-dobře zachovaný, C-průměrně nebo nedostatečně zachov.); ***G-celkové hodnocení (A-vysoce významný, B-velmi významný, C-významný) Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů Jeskyně nepřístupné veřejnosti Bučiny asociace Luzulo-Fagetum Bučiny asociace Asperulo-Fagetum Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius) Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 16 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9

13 Tab. 2. Typy přírodních stanovišť-předměty ochrany EVL Poodří-a jejich převod na biotopy (uvedeny pouze biotopy s výskytem v EVL Poodří) Předmět ochrany-přírodní stanoviště Převod na biotopy (Chytrý et al., 2001) 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů T8.2A Sekundární podhorská a horská vřesoviště s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy A4.3 Subalpínské kapradinové nivy T1.1 Mezofilní ovsíkové louky R1.1 Luční pěnovcová prameniště R1.3 Lesní pěnovcová prameniště S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum L5.4 Acidofilní bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum L5.1 Květnaté bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius) L5.2 Horské klenové bučiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) L4 Suťové lesy L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) L9.1 Horské třtinové smrčiny L9.3 Horské papratkové smrčiny 10

14 Mapa 3. Výskyt předmětů ochrany EVL Beskydy (typy přírodních stanovišť) v řešeném území A) severní část řešeného území (podkladová mapa, podkladová mapa s vloženou vrstvou přírodních biotopů) 11

15 B) jižní část řešeného území (podkladová mapa, podkladová mapa s vloženou vrstvou přírodních biotopů) Pozn.: převod biotopů na typy přírodních stanovišť-předměty ochrany EVL Beskydy viz. Tab. 2. Záznamy o výskytech zvláště chráněných druhů v zájmovém území viz. archiv autora hodnocení či Nálezová databáze AOPK ČR. 12

16 Druhy Tab. 3. Charakteristika výskytů předmětů ochrany (druhy) v rámci EVL Beskydy ( Předmět ochrany-druh SP* PP** Z*** I**** C***** Aconitum firmum ssp. moravicum 600 A A B A Buxbaumia viridis P A B C A Rhysodes sulcatus R A A C A Triturus montandoni R A B B A Bombina variegata P A B C A Cucujus cinnaberinus C C A C A Ursus arctos V A B B A Myotis myotis R B B C B Lynx lynx R A B B A Carabus variolosus R A A C A Unio crassus P B B C B Canis lupus V A B B A Lutra lutra R A C B A *SP (stálá populace): C-druh běžný, R-vzácný druh, V-velmi vzácný druh, P-druh je přítomen (pokud neexistují žádné údaje o populaci); **PP (podíl populace-početnost a hustota populace vyskytující se na lokalitě v poměru k populaci na území státu): A (100% až > 15%), B (15% až > 2%), C (2% až > 0%), D (nevýznamná populace); ***Z (zachovalost-zahrnuje 2 subkritéria: stupeň zachování charakteristik stanoviště, které jsou důležité pro daný druh, a možnosti obnovy): A-skvěle zachovaný, B-dobře zachovaný, C-průměrně nebo nedostatečně zachovaný ; ****I (izolace-stupeň izolace populace na dané lokalitě ve vztahu k přirozenému areálu rozšíření druhu): A-populace je (téměř) izolovaná, B-populace není izolovaná, ale je na okraji areálu rozšíření druhu, C - populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu; *****C (celkové hodnocení významu lokality pro zachování druhu): A-vysoce významná, B-velmi významná, C-významná V Nálezové databázi AOPK ČR jsou z řešeného území následující pozorování předmětů ochrany EVL Beskydy ( AOPK ČR, 2011): Bombina variegata, Křenek D., květen 2009, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; bučina v sedle pod Ropičkou), počet: 1 jedinec Bombina variegata, Koleva L., červen 2006, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: ,53, y: ,94; prameniště v lesním biotopu), počet: 3 jedinci Canis lupus, Anonymous, 2004, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ,4; údolí potoka Ráztoka), druh pozorování: kořist (ovce) Lynx lynx, Bartošová D., únor 2004, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: ,3, y: ,52; Prášivá), počet: 1 jedinec Lutra lutra, Anonymous, květen 2000, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: ,56, y: ,65; Stonávka), počet (trus): 2 13

17 Triturus montandoni, Kondělka, květen 1989, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: ,99, y: ,5; údolí potoka Ráztoka), počet: 13 jedinců PO Beskydy (CZ ) 2 Rozloha Biogeografická oblast 41702,0373 ha kontinentální Nadmořská výška m n. m. Poloha Katastrální území území se nachází ve V části České republiky, na severní Moravě při státní hranici se Slovenskem a rozkládá se mezi obcemi Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Hostašovice, Morávka, Komorní Lhotka a Dolní Lomná; pokrývá zhruba jednu třetinu severní části plochy CHKO Beskydy; území je plošně rozsáhlé, na délku měří 51 km a na šířku 1,5-17 km Zlínský kraj: Dolní Bečva, Horní Bečva, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Zubří Moravskoslezský kraj: Bordovice, Čeladná, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, Guty, Hodslavice, Horní Lomná, Karpentná, Komorní Lhotka, Košařiska, Krásná pod Lysou Horou, Malenovice, Milíkov u Jablunkova, Morávka, Mořkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Oldřichovice u Třince, Ostravice 1, Ostravice 2, Řeka, Smilovice u Třince, Staré Hamry 1, Staré Hamry 2, Trojanovice, Tyra, Vendryně, Veřovice, Vyšní Lhoty Není uvedena obecná přírodovědná charakteristika PO, do značné míry se překrývá s EVL Beskydy. Předměty ochrany Ciconia nigra (čáp černý) Dryocopus martius (datel černý) Picoides tridactylus (datlík tříprstý) Bonasa bonasia (jeřábek lesní) Glaucidium passerinum (kulíšek nejmenší) Ficedula parva (lejsek malý) 2 převzato z 14

18 Strix uralensis (puštík bělavý) Dendrocopos leucotos (strakapoud bělohřbetý) Tetrao urogallus (tetřev hlušec) Picus canus (žluna šedá) Charakteristika výskytu předmětů ochrany v PO Beskydy Tab. 4. Charakteristika výskytu ptačích druhů-předmětů ochrany v rámci PO Beskydy ( Druh SP 1 PP 2 Zast. 3 Zach. 4 Zim. 5 I 6 Hnízdící C 7 Ciconia nigra - B - B - C p. A Dryocopus martius p. C - B - C - A Picoides tridactylus p. B - C - B - C Bonasa bonasia p. B - B - C - B Glaucidium passerinum p. B - B - C - B Ficedula parva - B - B - C p. B Strix uralensis p. A - C - B - C Dendrocopos leucotos p. B - C - C - B Tetrao urogallus 5-10 ex. B - C - A - C Picus canus p. C - B - C - B 1 SP: velikost populace vyskytující se na lokalitě po celý rok; 2 PP: podíl populace-početnost a hustota populace vyskytující se na lokalitě v poměru k populaci na území státu): A (100% až > 15%), B (15% až > 2%), C (2% až > 0%), D (nevýznamná populace); 3 Zast.: lokalita je využívána jako shromaždiště za tahu nebo k pelichání mimo místa rozmnožován; 4 Zach.: zachovalost-zahrnuje 2 subkritéria: stupeň zachování charakteristik stanoviště, které jsou důležité pro daný druh, a možnosti obnovy): A-skvěle zachovaný, B-dobře zachovaný, C- průměrně nebo nedostatečně zachovaný; 5 druh využívá lokalitu v zimě; 6 I: izolace-stupeň izolace populace na dané lokalitě ve vztahu k přirozenému areálu rozšíření druhu: A-populace je (téměř) izolovaná, B-populace není izolovaná, ale je na okraji areálu rozšíření druhu, C - populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu; 7 C: celkové hodnocení významu lokality pro zachování druhu: A-vysoce významná, B-velmi významná, C-významná V Nálezové databázi AOPK ČR jsou z řešeného území následující pozorování předmětů ochrany PO Beskydy ( AOPK ČR, 2011): Ciconia nigra, Bronclík M., srpen 2008, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: ,77, y: ,6), počet: 1 ex. Ciconia nigra, Křenek D., červen 2006, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ), počet: 1 ex. Ciconia nigra, Bronclík M., květen 2006, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; u potoka Ráztoka), počet: 1 ex. Ciconia nigra, Polášek Z., červenec 1987, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: ,77, y: ,6), počet: 1 ex. 15

19 Dendrocopos leucotos, Špilák R., duben 2010, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: ,32, y: ,29; Ropičník), počet: 1 samice Dendrocopos leucotos, Špilák R., duben 2010, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: ,48, y: ,56), počet: 1 samec Dendrocopos leucotos, Křenek D., květen 2008, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ), počet: 1 samice Dendrocopos leucotos, Křenek D., duben 2006, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; Křivý vrch), počet: 2 ex. Dendrocopos leucotos, Mandák M.&Mandáková O., květen 2005,, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; údolí potoků Odnoha a Ráztoka), počet: 2 ex. Dendrocopos leucotos, Křenek D., květen 2005, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; Lipí), počet: 1 samec Dendrocopos leucotos, Křenek D., březen 2003, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; Křivý vrch), počet: 1 samec Dryocopus martius, Křenek D., duben 2006, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; Křivý vrch), počet: 1 ex. Dryocopus martius, Křenek D., květen 2005, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; Lipi), počet: 1 samec Dryocopus martius, Křenek D., květen 2005, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; porosty na sev. svahu mezi Lipí a Kotářem), počet: 1 samec Dryocopus martius, Křenek D., březen 2003, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ), počet: 1 samec Dryocopus martius, Křenek D., březen 2003, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; Křivý vrch), počet: 1 samec Dryocopus martius, Křenek D., březen 2003, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; Hůra), počet: 1 ex. Ficedula parva, Křenek D., květen 2005, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; Křivý vrch), počet: 1 samec Ficedula parva, Křenek D., květen 2005, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; porosty na S svahu mezi Kotářem a Lipí), počet: 1 samec Ficedula parva, Zwyrtek K., červenec 1965, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; vrch Suchý), počet: 4 mláďata Picus canus, Křenek D., Křenek D., duben 2006, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: , y: ; Křivý vrch), počet: 2 ex. 16

20 Strix uralensis, Křenek D., březen 2003, k.ú. Komorní Lhotka (souřadnice v S-JTSK: x: ,26, y: ,32; Křivý vrch), počet: 1 ex. 17

21 4. HODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení Podklady pro posouzení ÚP Komorní Lhotka na lokality soustavy Natura 2000 a jejich předměty ochrany nebyly zcela dostatečné. V území byl proveden pouze orientační přírodovědný průzkum na konci února 2011, v období bez sněhové pokrývky (potřebné jsou průzkumy zejména v jarním období). Pro zpracování proto byla využita data z nálezové databáze AOPK ČR, internetové a literární zdroje apod. Z hlediska ochrany dotčených naturových lokalit a jejich předmětů ochrany jsou potencionálně nejvíce problematické záměr pěší turistické trasy Smilovice-Perlík-Godula a dále navrhovaný systém cykloturistických tras. Tato problematika proto byla dále konzultována s SCHKO Beskydy. Informace o územním plánu byly převzaty z Odůvodnění ÚP Komorní Lhotka, s přiloženou mapou koordinační situace (viz. Přílohy). 4.2 Možné vlivy územního plánu zábor či narušování přírodních stanovišť a biotopů druhů zvýšená míra vyrušování některých druhů-předmětů ochrany scelování původně rozptýlené zástavby s vlivem na migrační průchodnost krajiny pozitivní vliv na kvalitu povrchových vod v důsledku rekonstrukce ČOV a částečné dostavby kanalizační sítě (dále již nezmiňováno) 4.3 Hodnocení vlivů územního plánu Tab. 5. Stupnice významnosti vlivů využitá pro kvantifikaci vlivů ÚP (dle Metodiky MŽP ČR, 2007) 18

22 Cílem naturového hodnocení je zjistit, zda má územní plán významný negativní vliv (hodnota -2), ostatní hodnoty jsou doplněny pro úplnost. Při hodnocení vlivů územního plánu nelze očekávat přeshraniční vlivy Dotčené předměty ochrany Z hlediska typů přírodních stanovišť-předmětů ochrany EVL bude docházet pouze k nevýznamným záborům. V územním plánu je patrná snaha o umisťování nově navrhované zástavby do severní části řešeného území, vně či při hranicích EVL Beskydy (zejména prostor centrální části obce). Do jižní části, zasahující hluboko do EVL, je nová zástavba navrhována jen výjimečně. Nově navrhovanou zástavbou budou nejvíce postiženy biotopy "T1.3 Poháňkové pastviny" a "T1.1 Mezofilní ovsíkové louky". Biotop T1.3 nespadá pod žádný předmět ochrany EVL Beskydy a není tedy předmětem naturového posuzení. Biotop T1.1 spadá pod typ přírodního stanoviště "6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)", který předmětem ochrany, přičemž zábory se týkají zejména ploch, kde se tento biotop vyskytuje v mozaice s jinými typy biotopů. V severní části řešeného území dojde dále k zásahu do biotopu "L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty", resp. odpovídajícího typu přírodního stanoviště "91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)", a to při přechodu navrhovaného vedení ZVN 400 kv přes nivu Stonávky. Tato lokalita je nicméně již mimo území EVL Beskydy. V rámci EVL budou zábory, resp. možné narušování tohoto typu stanoviště pouze okrajové a to rovněž u dalšího typu přírodního stanoviště-"9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum". U tohoto stanoviště zábory mohou vyplývat z realizace turistické trasy na Godulu (737 m n.m.) a dále z navrhovaného systému nových cyklistických stezek v jižní části řešeného území. Tyto jsou nicméně vedeny výhradně po stávajících cestách, ovlivnění stanoviště by pak vyplývalo z případných úprav komunikací či z údržby přiléhajících lesních porostů z důvodu zajištění bezpečnosti cykloturistů. Dalším faktorem je pak očekávané navýšení počtu turistů se všemi možnými doprovodnými negativními jevy-hlukové emise, vyrušování druhů, sešlap okolních ploch, odpadky apod. V menší míře se zde týká i biotopu "L4 Suťové lesy", resp. odpovídajícího typu přírodního stanoviště "9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích". Pro přehlednost uvádím popis výše uvedených typů přírodních stanovišť-předmětů ochrany EVL Beskydy: 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis): extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné louky s převahou vysokostébelných travin jako je ovsík vyvýšený, psárka luční, trojštět žlutavý, tomka vonná nebo kostřava červená. Vyskytují se v aluviích řek, na svazích, náspech, v místech bývalých polí, na zatravněných úhorech a v ovocných sadech od nížin do hor, většinou v blízkosti sídel. Osidlují mírně kyselé až neutrální, středně hluboké až hluboké, mírně vlhké až mírně suché půdy s dobrou zásobou živin. Variabilita těchto porostů je poměrně široká. Velká proměnlivost druhového složení odráží poměrně široké ekologické spektrum a místní způsob hospodaření. 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae): Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním ekologickým faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření způsobené podzemní vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les) rozšířené v záplavových územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších polohách. Charakteristicky se uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy. 19

23 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum: Jedná se o floristicky chudé acidofilní bukové porosty, které se vyskytují v nižších polohách. V bukovém prostu je přimíšen dub, ojediněle jedle. Vyskytují se na minerálně chudých horninách žuly, ruly, křemence, fylity, krystalické břidlice, kyselé vulkanity. Půdy jsou většinou mělké, skeletovité rankery. Ve vyšších polohách se vyskytují smíšené bukové a smrko-jedlo-bukové lesy na všech geologických podložích, ale půdách minerálně nenasycených, náchylných k podzolizaci. Keřové patro je málo vyvinuté, tvoří ho zejména zmlazující jedinci hlavních dřevin. V bylinném patře převažují acidofilní a oligotrofní druhy Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích: Azonálně a půdním složením podmíněná společenstva smíšených javoro-jasano-lipových lesů v suťových svazích, úžlabinách a roklinách na minerálně bohatších až středně živných silikátových horninách. Velkou druhovou diverzitu dřevin zvyšuje příměs druhů z kontaktních zonálních společenstev. Keřové patro je bohatě vyvinuté. Ve společenstvu bylin se uplatňují nitrofilní druhy. U všech výše uvedených typů přírodních stanovišť bude ztráta jejich plochy po realizaci všech navrhovaných dílčích záměrů a opatření ÚP na velmi nízké úrovni (výrazně pod 5% celkové plochy těchto stanovišť v rámci EVL Beskydy) a to včetně zahrnutí kvalitativních charakteristik stanovišť v jednotlivých segmentech. Celkovou významnost vlivu lze tedy hodnotit jako: -1, mírně negativní vliv. Není třeba na úrovni ÚP navrhovat minimalizační a ochranná opatření. Z hlediska hodnocení vlivů ÚP na druhy rostlin a živočichů-předmětů ochrany EVL a PO lze konstatovat následující. Většina dílčích záměrů a opatření ÚP se nebude vyznačovat negativním vlivem na tyto druhy, popř. pouze v nevýznamné míře. Nebude docházet k významnějšímu zcelování původně rozptýlené zástavby, s vlivem na migrační průchodnost krajiny (z předmětů ochrany se týká nejvíce druhů velkých šelem). Nová zástavba je přitom navrhována zejména v prostoru centrální části obce. V případě návrhu nových cyklostezek a turistické trasy na Godulu by pro přesné zhodnocení bylo nutné provést odpovídající průzkumy v jarním období. Toto však nebylo možné vzhledem k termínu zpracování a byla tedy využita alespoň data z Nálezové databáze AOPK ČR a problematika dále konzultována s SCHKO Beskydy. Oba záměry jsou lokalizovány při okraji EVL i PO Beskydy. Minimálně u pěší turistické trasy se cca jedná již o stávající vliv, neboť tato cesta hojně využívána turisty již v současné době (případný růst intenzity rušivých vlivů v souvislosti s turistickým označením). Obdobné nicméně i v případě cyklostezek. Tyto jsou navíc vedeny po stávající komunikační síti. Záměry nejsou lokalizovány ve zdrojových lokalitách předmětů ochrany EVL a PO Beskydy. Na základě údajů v Nálezové databázi nedojde k významnějšímu zásahu do jejich populací. Z koncepčního hlediska lze tedy konstatovat, že realizací těchto záměrů nedojde k významně negativnímu vlivu na populace předmětů ochrany EVL a PO Beskydy. V principu předběžné opatrnosti a z důvodu neprovedení odpovídajících průzkumů navrhuji následující opaření: V případě navrhované pěší turistické cesty na Godulu a u sytému navrhovaných cyklotras doporučuji v projektové fázi konzultovat jejich stavebně-technické provedení a přesné trasování s SCHKO Beskydy, vč. možných úprav projektu Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit, kumulace vlivů Celistvostí u EVL či PO rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Celistvost lokality je zachována, pokud má lokalita vysoký potenciál pro zabezpečení cílů ochrany, má zachovány ekologické funkce, samočisticí a obnovné schopnosti v rámci své dynamiky. Celistvost je chápána ve vztahu k 20

24 celé škále faktorů včetně krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých vlivů. Celistvost je tedy chápána v prvé řadě z ekologického, nikoli topografického hlediska. Většina dílčích záměrů a opatření ÚP se nemůže vyznačovat významnějším vlivem na celistvost EVL a PO Beskydy. Nezbytné je zachování migrační průchodnosti krajiny a to terestrických (zejména Z-V směrem) i aquatických ekosystémů (vodní toky, zejména S-J směrování). U obou je přitom tato podmínka zachována. Celistvost EVL a PO Beskydy by potencionálně mohla být narušena realizací nových cyklostezek a turistické trasy na Godulu. U těchto záměrů je přitom významné i hledisko kumulace vlivů na celou EVL a PO Beskydy-stávající a navrhované turistické (cyklo)trasy, ostatní rekreační aktivity a zařízení a další lidská činnost v těchto naturových lokalitách. Z toho důvodu byla tato problematika rovněž konzultována s SCHKO Beskydy. se nevyznačuje významně negativním vlivem na celistvost EVL a PO Beskydy, vč. hlediska kumulace vlivů. 21

25 5. ZÁVĚR Hodnocený územní plán Komorní Lhotka nemá z koncepčního hlediska významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL Beskydy a PO Beskydy 5.1. Doporučená minimalizační a ochranná opatření V případě navrhované pěší turistické cesty na Godulu a u sytému navrhovaných cyklotras doporučuji v projektové fázi konzultovat jejich stavebně-technické provedení a přesné trasování s SCHKO Beskydy, vč. možných úprav projektu. 22

26 6. REJSTŘÍKY A SEZNAMY Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M. (eds.) Katalog biotopů ČR. AOPK ČR, Praha. Urban J., Biologické hodnocení nakládání s vodami na plánované MVE na jezu Radlas v km 6,424 řeky Svitavy, k.ú. Zábrdovice Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., v platném znění, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle 45i zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník MŽP ČR, 2007, ročník XVII, částka 11, s

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy a její začlenění v Karpatech Chráněná krajinná oblast BESKYDY Patří mezi 25 chráněných krajinných oblastí České republiky (13,77% ČR) Byla

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN Jan Losík, Alice Háková Leden

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 4. KRAJINÁŘSKÉ VYHODNOCENÍ STAVEB V ČR MANAGER PROJEKTU: ZODPOVĚDNÝ

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA tel: +420 603 89 12 84 e-mail: ekoex@iol.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST

Více

Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky Katalog biotopů České republiky Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich, Pavel Lustyk (editoři) AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Katalog biotopů České republiky Druhé vydání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

NAŘÍZENÍ. Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 1 / 2010 ze dne 15. 12. 2010, kterým se zřizuje Přírodní rezervace Lysá hora,

NAŘÍZENÍ. Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 1 / 2010 ze dne 15. 12. 2010, kterým se zřizuje Přírodní rezervace Lysá hora, NAŘÍZENÍ Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 1 / 2010 ze dne 15. 12. 2010, kterým se zřizuje Přírodní rezervace Lysá hora, její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo (dále jen nařízení ). Správa

Více

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Hranice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Hranice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: ÚP Hranice-posouzení SEA a Natura 2000 Popis zakázky:

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007 AGENTURA OCHRANY PRíRODY A KRAJINY CESKÉ REPUBLIKY Stredisko Liberec U jezu 10 460 01 Liberec tell fax: 482 428 988 liberec@nature.cz Dle rozdelovníku '. NAŠE C. J. 00574/L1B/2007 VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje 1.1 Zřizovací právní předpis (H. Härtel) Zřizovací právní předpis Národní park České Švýcarsko byl zřízen zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN MORÁVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ZÁŘÍ 2014 OBSAH DOKUMENTACE

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000

VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2 Červen 214 VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 Strana 13 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Olomouckého kraje Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 O B S A H 2. Nařízení Olomouckého kraje

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Obora Hvězda CZ0113001 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Obora Hvězda Kód lokality: CZ0113001 Kód lokality

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě RNDr. Alena Hájková Frýdek - Místek Ing. Zdenka Prymusová Ostravské muzeum Karpatské druhy na SV Moravě překračující orografické

Více

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR PŘEHLED PŘEDNÁŠEK

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR PŘEHLED PŘEDNÁŠEK OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR PŘEHLED PŘEDNÁŠEK Úvod Utváření středoevropské přírody a krajiny Přirozené lesní ekosystémy Problematika ochrany lesů Přirozené i antropogenní nelesní ekosystémy Problematika

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

ROZHODNUTÍ. Podle ustanovení 43 odst. 3 zákona se žadateli. povoluje výjimka

ROZHODNUTÍ. Podle ustanovení 43 odst. 3 zákona se žadateli. povoluje výjimka Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 Chodov T: 283 069 242 F: 283 069 241 ID DS: dkkdkdj aopkcr@nature.cz www.nature.cz NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 06693/SOPK/15 VYŘIZUJE: Vítek PRAHA 27. července 2015 Agentura ochrany

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

- dle rozdělovníku - Věc: Žádost o připomínky k návrhu doplnění předmětu ochrany do stávající Evropsky. Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

- dle rozdělovníku - Věc: Žádost o připomínky k návrhu doplnění předmětu ochrany do stávající Evropsky. Vážená paní starostko, vážený pane starosto, Nádražní 36 756 61 Rožnov p. Radhoštěm tel.: 571 654 293 fax: 571 657 407 ID DS: vvedyiy e-mail: beskydy@nature.cz www.beskydy.nature.cz - dle rozdělovníku - NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 5062/BE/2014 VYŘIZUJE M.

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE OBSAH ELABORÁTU A. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE A. TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

uvědomuje IČ: 62933591 Bankovní spojení ČNB Praha 1 tomas.myslikovjan@nature.cz ID DS: vvedyiy číslo účtu: 18228 011/0710 tel.: 571 654 293 kl.

uvědomuje IČ: 62933591 Bankovní spojení ČNB Praha 1 tomas.myslikovjan@nature.cz ID DS: vvedyiy číslo účtu: 18228 011/0710 tel.: 571 654 293 kl. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BESKYDY Nádražní 36 756 61 Rožnov p. Radhoštěm tel.: 571 654 293 fax: 571 657 407 beskydy@nature.cz www.beskydy.nature.cz

Více