Plán prevence kriminality. regionu Semilska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015"

Transkript

1 Plán prevence kriminality regionu Semilska Dokument vznikl v rámci projektu IP Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/.1.00/ , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

2 Obsah 1. Úvod 2. Základní popis území. Tvorba a účel koncepce 4. Bezpečnostní analýza 4.1. Městská policie Semily MKDS /městský kamerový dohlížecí systém/ Autonomní kamerový systém Mobilní kamerový systém Přestupky v Semilech Kriminalita 6 5. Sociálně demografická analýza 7 6. Institucionální analýza Existence a působnost institucí zabývajících se dětmi a mládeží na území regionu Podrobný přehled aktivit, které byly zaměřeny na oblast primární a sekundární prevence12 7. Vize Zajištění prevence SPJ mezi dětmi a mládeží Opatření vedoucí knaplnění cílů 14 2

3 1. Úvod Účinná prevence kriminality je základním faktorem při podpoře udržitelného rozvoje. Snižování kriminality a zvyšování bezpečí zlepšuje podmínky pro podnikání a zaměstnanost a umožňuje směřování zdrojů do oblasti socioekonomického rozvoje namísto kontroly kriminality. Z etického, finančního ani praktického hlediska není žádoucí a ani realizovatelné reagovat na trestnou činnost pouze represí a justičními prostředky. Zejména programy sociální prevence podporují sociální začleňování okrajových skupin či usnadňují jejich reintegraci. Některé programy pomáhají obětem či jiným zranitelným skupinám, což je dalším aspektem sociálního začleňování. Prevence kriminality není záležitostí spadající pouze do oblasti prosazování práva a trestní justice. Vzhledem k tomu, že trestná činnost se rodí z více různých faktorů, je nezbytný koordinovaný a víceoborový přístup, v němž mají významnou roli státní orgány na všech úrovních. V rámci prevence kriminality mají nezaměnitelnou roli dobře cílená sociální opatření. Sociální prevence povzbuzuje prosociální chování prostřednictvím opatření z oblasti sociální, ekonomické, zdravotní, trhu práce a vzdělávání, se zvláštním důrazem na děti a mládež, a zaměřuje se na rizikové a ochranné faktory spojené s trestnou činností a viktimizací. Jejím úkolem je rovněž působení na rizikové faktory, které přispívají k výskytu kriminálního chování. Komunitní prevence usiluje o změnu podmínek v obydlených oblastech, kde lidem hrozí vysoké riziko, že se zapojí do trestné činnosti nebo se stanou její obětí. Situační prevence kriminality má za cíl snižování příležitostí a podnětů k páchání trestné činnosti, maximalizaci rizika dopadení a minimalizaci prospěchu z trestné činnosti. Státní správa na všech úrovních by měla vytvářet a udržovat podmínky, v nichž mohou vládní instituce a občanská společnost plnit svou roli při předcházení trestné činnosti. Účast obcí a občanské společnosti je pro prevenci kriminality zásadní, zejména při identifikaci priorit. 2. Základní popis území Město Semily je obcí III.stupně pro správní obvod Semilsko, který sdružuje 22 obcí. Plán prevence kriminality je zpracován pro region Semily jako obec II. stupně. Region Semilsko se rozkládá ve střední části okresu Semily v podhorském pásmu západního Podkrkonoší. V rámci Libereckého kraje sousedí se správními obvody obcí s rozšířenou působností Jilemnice, Turnov, Tanvald a Železný Brod. Region Semilsko zahrnuje 1 obcí, z toho 2 se statutem města.. Tvorba a účel koncepce Plán prevence kriminality je zpracován na období let , které se zdá být vhodným pro plánování projektů a preventivních akcí v současné době probíhající ekonomické krize. Město Semily se snaží snížit kriminalitu na nejnižší možnou míru, aby se území regionu stalo kvalitním místem pro život jeho občanů. Snahou je snížit počet přestupků, trestních činů a všech případných protizákonných

4 činností na takovou míru, která nebude vnímána obyvateli města, celého regionu a jeho návštěvníky. Kriminalitu se v regionu nepodaří určitě zcela vymýtit, cílem je však její snížení na minimum. Město Semily se vyrovnává snásledky zrušení dominantních výrobních podniků ve městě, které vedlo k nárůstu nezaměstnanosti, provázenému nárůstem drobné kriminality. Problémem jsou opakované případy kriminality u dětí a mládeže, zejména v návaznosti na zhoršení socioekonomické situace. Plán prevence kriminality pro období navazuje na předchozí roky, kdy byly zahájeny akce primární i sekundární prevence, a to v rámci priorit schválených v Komunitním plánu sociálních služeb regionu Semily. 4. Bezpečnostní analýza 4.1. Městská policie Semily MP Semily byla zřízena v roce V současné době město Semily zaměstnává 7 (sedm) strážníků s platným osvědčením. Hlavní náplní městské policie je dle zákona zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Přítomností hlídek v katastru města MP Semily přispívá k vyššímu pocitu bezpečí občanů. Ke zvýšení pocitu bezpečí semilských obyvatel přispívají i monitorovací systémy MKDS (městský kamerový dohlížecí systém) Výstavba kamerového systému začala v roce Na konci tohoto roku byl uveden do provozu s 2 kamerovými body. V současné době čítá MKDS 5 kamerových bodů, které svými otočnými kamerami monitorují frekventované části města. 4.. Autonomní kamerový systém Kamerové body nezávislého kamerového systému monitorují místa, která byla vybrána na základě poznatků z činnosti MP Semily a Policie ČR. Dva pevné kamerové body monitorují frekventovaná místa, kde nezřídka docházelo knarušování základních pravidel občanského soužití. Jeden kamerový bod je instalován na budově školy na sídlišti Řeky a monitoruje skate-park a školní hřiště, druhý bod je umístěn v ul. Bavlnářská a monitoruje lávku do Bítouchova a část čtvrti Kolonka. Po nasazení toho systému došlo ve zmíněných částech města kvýraznému zlepšení v počtu odhaleného závadového chování na úseku občanského soužití Mobilní kamerový systém Mobilní kamerový systém je nasazován dle potřeby a odhaluje zpravidla přestupky na úseku veřejného pořádku. 4

5 4.5. Přestupky v Semilech Městská policie Semily odhaluje, projednává (ve zkráceném řízení) a oznamuje zjištěné přestupky. Vývoj nápadu přestupkové činnosti ukazuje tabulka č. 1. Tabulka č. 1 Většinu odhalených přestupků strážníky MP Semily tvoří přestupky v dopravě. V roce 2009 byl zaznamenán nižší celkový počet odhalených přestupků. Důvodem byla absence měření rychlosti silničních vozidel městskou policií. Další odhalované přestupky ukazuje tabulka č. 2, která ukazuje vývoj odhalených přestupků v období let Tabulka ukazuje celkové počty vybraných přestupků a podskupinu tvoří přestupky mladistvých. 5

6 Tabulka č. 2 Pokud jde o odhalené přestupky na území obce, problematikou se stávají přestupky mladistvých. I když počty odhalených přestupků se zdají být nízké, nejsou zanedbatelné především proto, že odhalené přestupky tvoří jen malou část přestupků skutečně spáchaných. Jedná se o přestupky uvedené v tabulce č Kriminalita Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Pachatelé Rok Věk 0-14 let let 18 a více let Recidivisté

7 Údaje o přestupcích druh Proti veřejnému pořádku Proti občanskému soužití počet obyvatel přestupky abs. počet index na 10 tis. obyv. K Změna proti roku Rok 2010 K Změna Rok 2010 Rok 2011 Změna (index Změna (%) ,9 14,62-4,1-22, ,55 56,66-9,89-14,7 Proti majetku ,9 58,48 6,58 12,9 Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomanie mi ,42 16,45-7,97-2,5 5. Sociálně - demografická analýza Počet nezaměstnaných v regionu Semilska rok měrné jednotky uchazeči dosažitelní uchazeči dosažitelní

8 Počty uchazečů o zaměstnání v letech 2011 a Počet uchazečů o zaměstnání rostl pomaleji než v roce V porovnání s předchozím obdobím přibylo v evidenci úřadu práce 190 UoZ, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 20 UoZ. Meziročně je počet lidí bez práce nižší zhruba o 00 (-296) osob. Rok 2010 k evidováno 955 nezaměstnaných okresu Semily, z toho Semily 796 nezaměstnaných Rok 2011 k evidováno 659 nezaměstnaných okresu Semily, z toho Semily 849 nezaměstnaných Míra nezaměstnanosti v okrese rok 2011 a 2010 rok ,7 9,6 9,4 8,9 8,4 8,2 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 9, ,4 10,6 10, 9,8 9, 8,9 8,8 8,8 8,8 8,6 8,8 9,6 8

9 Obce Semilska s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti SEMILSKO Benešov u Semil , Bozkov , Bystrá nad Jizerou , Háje nad Jizerou , Chuchelna , Jesenný , Příkrý , Roztoky u Semil , Semily , Slaná , Záhoří , Praxe ukazuje, že velký vliv na nezaměstnanost má špatné sociokulturní prostředí, zhoršující se socioekonomická situace a nedostatek pracovních příležitostí. Hlavní základní bariérou, která brání participovat na trhu práce je nedostatečné vzdělání. Nabídka volných pracovních míst pro uchazeče s nízkým, často pouze základním vzděláním je značně omezena. Další podstatnou bariérou v participaci na trhu práce je nedostatek nebo ztráta pracovních návyků při dlouhodobější evidenci a s tím související neaktivita při vyhledávání volných pracovních míst. V případech mladší generace se velmi často jedná o převzetí modelu způsobu života závislého na sociálních dávkách z rodiny. Často sledovaným jevem je opakované zahájení studia na SŠ a bez úspěšného ukončení navrácení se zpět do evidence uchazečů do zaměstnání. S vysokým procentem nezaměstnanosti souvisí i počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu na území obce respektive ve správním obvodu ORP (dávky hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc; dávky státní sociální podpory: sociální příplatek, příspěvek na bydlení) za rok 2010, 2011, meziroční srovnání a index na 10 tisíc obyvatel. 9

10 Příspěvek na Doplatek na Mimořádná Celkem Meziroční živobytí bydlení okamžitá srovnání pomoc 2010 /kč/ /kč/ Institucionální analýza Významnou funkci, zejména v oblasti prevence a sociálního poradenství, plní odbor sociálních věcí Městského úřadu a pracovní skupina KPSS prevence patologických jevů mezi dětmi a mládeží. Je zde nastavena úzká spolupráce s neziskovými organizacemi, které působí na území regionu. Zvláště terénní programy všech působících organizací jsou přínosem v oblasti prevence výskytu sociálně patologických jevů. V roce 2011 byl vytvořen a schválen Zastupitelstvem města již druhý Komunitní plán sociálních služeb, který zahrnuje všechny cílové skupiny. V rámci činnosti Probační a mediační služby ČR funguje Multidisciplinární tým pro mládež, který je primárně zaměřen na řešení trestné činnosti mládeže, efektivní spolupráci a koordinaci činnosti jednotlivých institucí, které se na řešení trestné činnosti mládeže podílejí. Volnočasové aktivity pro široké spektrum dětí a mládeže na území města nabízí školská zařízení (např. Dům dětí a mládeže, ZUŠ) a další spolky a neziskové organizace, které působí na děti nejen v průběhu školního roku, ale i v období školních prázdnin. Volnočasové aktivity jsou dlouhodobě podporovány ze strany vedení Města Semily. Podle výsledků sociologického průzkumu je v regionu Semilsko dostatečné zastoupení organizací, které pracují s dětmi a mládeží. Jedná se zejména o neziskové zájmové organizace a spolky. Přesto k některým sociálně patologickým jevům v regionu dochází. Podle statistiky kurátorky pro děti a mládež Městského úřadu Semily se v roce 2011 trestné činnosti dopustily 21nezletilé osoby a 11 osob mladistvých. Odbor správní a odbor dopravy MěÚ Semily projednával v roce přestupků dětí a mladistvých. Výchovné problémy v roce 2011 byly řešeny s 1 dětmi. Soudní dohled kurátora je nařízen u nezletilých dětí. Výchovná opatření uložil Okresní soud Semily 1 mladistvému. V roce 2011 bylo v ústavní výchově na základě rozsudku soudu 11 mladistvých. Členové pracovní skupiny KPSS, prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží připravili řadu projektů sekundární prevence sociálně patologických jevů s finanční podporou města Semily. Cílem těchto projektů je podchycení zájmu cílové skupiny dětí ještě před zahájením činnosti nízkoprahového klubu, jehož zřízení je prioritou plánu prevence kriminality. Pro všechny věkové skupiny dětí a mládeže připravila pracovní skupina sfinanční podporou města Semily projekty rovněž primární prevence sociálně patologických jevů. 10

11 6.1. Existence a působnost institucí zabývajícími se dětmi a mládeží na území regionu Semily: O.S. D.R.A.K. občanské sdružení,sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Cílová skupina: Rodiny s dětmi Počet uživatelů - 45 Podkrkonošská společnost přátel dětí ZP občanské sdružení pro volnočasové aktivity pro děti s i bez ZP, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Cílová skupina: rodiny se ZP dětmi, Osoby se ZP, znevýhodněné děti 220 členů Zrnko naděje občanské sdružení, Sociálně terapeutický program pro členy o.s., Akce pro členy i veřejnost Cílová skupina: Osoby se ZP, Rodiny s dětmi Počet uživatelů 20 Centrum pro rodinu M.E.D občanské sdružení, prevence sociálníhovyloučení pro rodiny s rodičem na rodič.dovolené, nabídka aktivit, poradenství Cílová skupina: rodiny s dětmi SEDDMA Semilský dům dětí a mládeže, Středisko volného času dětí a mládeže Příspěvková organizace Zájmové kroužky různého zaměření, letní tábory, soutěže, volnočasové aktivity Cílová skupina: Děti, mládež 7 kroužků Počet uživatelů: 10 Křesťanské společenství Turnov Dlouhodobá práce s Romskými dětmi Bouda Semily Volnočasový klub pro děti, Klub Pohoda pro maminky sdětmi, příměstský tábor Nová naděje, o. s. Zabývá se prevencí sociálně patologických jevů ve společnosti formou přednášek, vydávání literatury, klubové činnosti, spoluprací se školami a dalšími neziskovými organizacemi. Dětem a studentům nabízí i alternativu v podobě nízkoprahového klubu The Bouda pro děti a mládež v Turnově. Probační a mediační služba ČR středisko Semily Poskytuje pomoc obětem a poškozeným trestnou činností, pracuje s pachateli trestné činnosti k odčinění následků trestné činnosti, odškodnění obětí a poškozených a přijetí zodpovědnosti a zajišťuje řádný výkon alternativních trestů. Cílová skupina: pachatelé trestné činnosti a její oběti a poškození bez rozdílu věku 11

12 Občanské sdružení REP Poskytuje programy pro rodiny a děti, kde se vyskytují výchovné problémy či patologické jevy. Program resocializace mladých obviněných a odsouzených. Cílová skupina: pachatelé ve věku let Probační program akreditovaný Ministerstvem spravedlnosti, forma individuální/ skupinová Program výchovného poradenství pro rodinu a děti Cílová skupina: děti ve věku let program je zaměřený na práci s dětmi a rodinami I další neziskové organizace a spolky se věnují práci s dětmi a mládeží v oblasti sportovní a kulturní. V rámci odboru sociálních věcí má město pracovníky SPOD, kurátora pro mládež, 2 sociální pracovnice, protidrogového koordinátora a romského poradce. Pracovníci odboru sociálních věcí se aktivně zapojují do projektů primární i sekundární prevence pro všechny cílové skupiny. Ve městě pro celý region působí pedagogicko-psychologická poradna, která úzce spolupracuje s pracovnicemi SPOD. V regionu působí také řada registrovaných poskytovatelů sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a osoby, kterým by mohlo hrozit sociální vyloučení: Domov Tereza v Benešově denní a týdenní stacionář Fokus Semily denní stacionář Dětské centrum denní stacionář Most k naději, o.s. terénní programy sociální prevence Linka důvěry funguje nejblíže v Liberci 6.2. Podrobný přehled aktivit, které byly zaměřeny na oblast primární a sekundární prevence: Přehled akcí 2. pololetí roku 2011 Vstup volný potřetí ve spolupráci s PČR, JUDr. Janečkovou, SVP Liberec, Radostín u Sychrova LES CENTADOL práce ve skupinách s problémovými žáky, problematika domácího násilí ve spolupráci sintervenčním centrem Liberec, SVP Hradec Králové, městem Semily, zakončeno filmovýn představením Já chci domů Karkulka a Smolíček loutkové představení o tom, čeho se mají děti vyvarovat pro MŠ Pomáhat a chránit návštěva pracovníků PČR a HZS v mateřských školách okolních obcí Den prevence kriminality zaměřený na problematiku kyberšikany Babičko, nedej se komponovaný program pro seniory ve spolupráci spčr, vystoupení ZUŠ Semily, praktické filmové situační ukázky, doplněno propagačními letáčky 12

13 Přehled akcí 1. pololetí roku 2012 Aby Semily byly i pro seniory bezpečné komentované filmové šoty pracovníky MP Semily, distribuce letáčků Karkulka a Smolíček ve škole loutkové představení pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ, proběhlo ve školách Karkulka a Smolíček pro MŠ pro MŠ okolních obcí Sobě i druhým I dvoudenní seminář pro studenty GIO a žáky 9. tříd ZŠ, zácvik v práci na stanovištích her Jak se nestát závislákem a Zdravý způsob života Jak se nestát závislákem pro žáky 7. tříd ZŠ, zaměřeno na kouření, alkohol, drogy, závislosti Zdraví zdraví zdraví pro žáky. a 4. tříd ZŠ, zaměřeno na zdravou výživu, zdravý způsob života, kouření, alkohol, ve spolupráci s ČČK, SC Semily, Nouzov Letní tábor s Terezkou Přehled akcí 2. pololetí roku 2012 Bezpečně pěšky i na kole akce pro seniory, ve spolupráci s týmem BESIPU Liberec BESIP ve školce pro MŠ Semily, hrou k bezpečnému chování na silnici, ve spolupráci s BESIP Liberec Sobě i druhým na Nouzově studenti GIO Semily, zácvik práce na stanovištích pro Den prevence kriminality, náměty pro studentské miniprojekty Inspiromat setkání metodiků nad možnými náměty preventivních aktivit, ANTIXENO, sociální šoty na 1. stupni ZŠ Domácí násilí pro žáky 9. tříd ZŠ, kino Jitřenka, přednáška PhDr. Hany Prokešové, hraný dokument Zneužívaný Den prevence kriminality pro žáky 6. tříd ZŠ Semily, práce na stanovištích, zaměřené na kriminalitu, trestné činy, svědky, šikanu, ve spolupráci s MP Semily, PMS Semily Plán akcí na rok 201 Ostrov plný dětí pro MŠ Zaženeme šikanu pro stupeň ZŠ Tři kroky na Nouzov pro žáky 7. tříd ZŠ Tichá pošta pro SŠ Mne neošálíš pro seniory Vidět a být viděn pro žáky ZŠ, seniory Stručný přehled nabídky zájmové a sportovní činnosti pro děti i dospělé ve městě, informace o školách a školních klubech a o sportovních nebo jiných zájmových klubech a zařízeních: MŠ: MŠ Křesťanská, MŠ Luční, MŠ Pod Vartou, MŠ speciální, MŠ waldorfská ZŠ: ZŠ Speciální, ZŠ a SŠ Waldorfská, ZŠ Dr. F. L. Riegra, ZŠ Ivana Olbrachta, ZŠ Praktická a ZŠ Speciální SŠ: Gymnázium Ivana Olbrachta, Integrovaná střední škola, ZŠ a SŠ Waldorfská 1

14 Ostatní ped. zařízení: Dětský domov, Pedagogicko psychologická poradna, Středisko volného času dětí a mládeže SEDDMA, Základní umělecká škola Další zařízení: Bouda Semily, Centrum pro rodinu M.E.D., KLUS protialkoholní klub, Občanské sdružení D.R.A.K., Diakonie Církev československá husitská, FOKUS, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS, Dětské centrum, Služby sociální péče Tereza, Podkrkonošská společnost přátel dětí ZP, Zrnko naděje, Advaita, o.s. Liberec, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, Most k naději 7. Vize Vytvořit a zachovat permanentní systém prevence sociálně patologických jevů, do které bude v rámci možností zapojeno maximum institucí ve městě, které mají co do činění s dětmi a mládeží Zajištění prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží Město Semily spolu s pracovní skupinou Komunitního plánování sociálních služeb pro prevenci sociálně patologických jevů ve spolupráci se školskými zařízeními zaštiťuje projekty primární i sekundární prevence, určené různým věkovým skupinám dětí a mládeže. Záměr ukotvit tyto aktivity souvisí s podporou založení nízkoprahového centra pro děti a mládež v Semilech jako nástroje snižování sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží. 8. Opatření vedoucí k naplnění cíle Plán akcí na rok : Duben 201 Tichá pošta Místo konání: základna SVČDM Babeta Rozsah: 2 dny Cílová skupina: studenti středních škol příprava studentů k zapojení do aktivit pro žáky MŠ a ZŠ mateřské školy, dobrovolníci z Člověka v tísni, Poradny pro uprchlíky Akce vychází z předpokladu, že nejlépe se učím tehdy, učím-li druhé. Naším cílem je zapojit studenty aktivně do preventivních aktivit. V roli dobrovolníků pak mohou působit na postoje druhých, ale mohou se měnit i jejich vlastní postoje k rizikovému chování. Červen 201 Tři kroky na Nouzov Místo konání: kino Jitřenka, muzeum, restaurace U kapličky Cílová skupina: žáci 7.tříd základních škol 14

15 1.promítání snímků vzešlých z projektu ANTIXENO + beseda 2.interaktivní beseda k problematice gamblerství.problematika poruch příjmu potravy základní školy, GIO 4.ročník výstupu na Nouzov s tématikou zaměřenou na problematiku rizikového chování.pro rok 201 jsme zvolili tři zatím nedotčená témata. Naším cílem je vyzkoušet novou podobu práce se třídami, kde budou s pozvanými lektory spolupracovat studenti proškolení v rámci dubnového setkání. Září 201 Ostrov plný dětí Místo konání: Ostrov v Semilech Cílová skupina: děti z předškolních oddělení mateřských škol Semilska společné taneční, hudební aj. aktivity dětí a jejich hostů z cizích zemí, na jedno dopoledne by se Ostrov proměnil v sedm světadílů dobrovolníci z Poradny pro uprchlíky, Člověka v tísni, studenti V rámci výchovy eliminující xenofobní postoje je vnímání jinakosti jako běžná součást života. Tento projekt považujeme za ambiciózní pokus nikterak protektorsky, ale zážitkově nabídnout dětem zkušenost, která by sama o sobě mohla stát proti xenofobním názorům, se kterými by se děti jednou mohly setkat. Říjen 201 Zaženeme šikanu Místo konání: základní školy Cílová skupina: žáci 2.tříd loutkové interaktivní představení navozující téma šikany a způsoby, jak ji zastavit divadlo Rolnička Již v roce 2010 jsme iniciovali vznik představení Karkulka a Smolíček určené dětem od 4 do 7 let. Tato metoda působení na nejmenší děti se osvědčila. Stejným způsobem chceme otevřít téma šikany již na 1.stupni ZŠ. Listopad 201 Den prevence kriminality Místo konání: KC Golf Semily Cílová skupina: žáci 6.tříd představení institucí, které brání nárůstu kriminality soudci, PČR, MP, PMS, kurátor pro děti a mládež,školy, studenti 15

16 Dni prevence kriminality v Semilech patří již od roku 2009 jeden listopadový den. Žáci putují po stanovištích, na nichž mohou diskutovat nebo plnit úkoly, které souvisí s otázkami rizikového chování. Každý rok se otevírá samostatné téma (kriminalita, šikana, kyberšikana). V roce 201 bychom chtěli dětem zprostředkovat informaci o existenci a poslání různých institucí. Zvolili jsme opět interaktivní formu krátkých setkání spojenou s kvízy a různými úkoly. Výše uvedené aktivity jsou součástí projektu primární prevence, který je předložen MŠMT a v současné době je ve stádiu posouzení nezávislými odborníky. Celkové náklady všech pěti akcí jsou vyčísleny na Kč. Požádali jsme o dotaci ve výši Kč. Spoluúčast by byla pokryta z účastnických poplatků a z rozpočtu města, popř. z grantu Libereckého kraje. Květen 201 Mne neošálíš Místo konání: divadelní sál radnice Cílová skupina: senioři beseda zaměřená na potenciální oběti finančních podvodů Kluby seniorů ve městě, lektor PČR, občanská sdružení V předchozích letech jsme se zaměřili na to, jak se vyhnout přepadení nebo vykradení tam, kde se oběťmi stávají pro své znevýhodnění senioři. Tentokrát bychom se chtěli zaměřit na rizika podvodných smluv, prodejů apod. Listopad 201 Vidět a být viděn Místo konání: základní školy Cílové skupiny: senioři a žáci. až 5. tříd beseda s žáky na téma bezpečnosti na silnici a jejich motivace k tomu, aby své poznatky předali babičkám a dědečkům dopravní policie, městská policie, školy Tato akce navazuje na sérii přednášek BESIPU v roce 2012 pro seniory a pro mateřské školy ve městě. Hledali jsme způsob, jak oslovit více seniorů, než kolik se nám doposud oslovit podařilo. A našli jsme způsob, při němž bychom opět s větší efektivitou oslovili i žáky základních škol. Přestože akce zdánlivě s prevencí kriminality nesouvisí, z našeho pohledu snižuje riziko, že se člověk za volantem dopustí, byť neúmyslného ublížení na zdraví. Únor 201 Babičko, nedej se 2 Místo: kabelová televize Cílová skupina: senioři vytvoření videozáznamu z obnoveného vystoupení dramatického oboru ZUŠ, jehož obsahem je stručná rekapitulace toho, jak by se měli senioři chovat, aby snížili riziko, že se stanou obětí trestného činu 16

17 žáci ZUŠ Semily Scénář podobného krátkého vystoupení již existuje a naživo žáci - herci s ním vystoupili před zaplněným sálem radnice na podzim Rádi bychom toto vystoupení zaznamenali tak, aby je bylo možné nabídnout prostřednictvím kabelové televize občanům jako připomenutí, popř. bychom jím mohli zpestřit přednášku nebo besedu na toto téma. Výše uvedené aktivity by neměly přesáhnout částku Kč. Rádi bychom je pokryli z rozpočtu Města Semily na prevenci nebo z dotace MV ČR. Březen 201 Klimatoterapie Místo: základní školy Cílová skupina: problémoví žáci ZŠ opakované vstupy do tříd, jejichž klima je ovlivněno přítomností žáků s poruchami chování s cílem využít dynamiky třídy a změny klimatu k ovlivnění těchto žáků Maják, Bouda Semily, SVP, PMS Tato aktivita má již charakter sekundární prevence. Cílem jsou jedinci s prekriminálním jednáním. Smyslem je minimalizovat rizika. Vycházíme ze zkušeností SVP a rad jeho odborných pracovníků. Říjen 201 : Vstup volný počtvrté Místo: Radostín Rozsah: 2 dny Cílová skupina: rizikoví žáci základních škol cyklus přednášek a aktivit při práci s malými skupinami rizikových žáků vytipovaných školami PČR, MP, soudkyně, PMS, školy S touto sekundárně preventivní aktivitou máme zkušenosti z let Po hledání různých forem práce s rizikovými žáky se forma soustředění osvědčila. Cílem bude zprostředkování koncentrovaných informací, bez nichž nelze úsilí o změnu postojů odstartovat. Tyto dvě aktivity by neměly přesáhnout náklady Kč. Předpokládáme podporu v rámci dotace MV ČR se spoluúčastí Města Semily. 17

18 Červenec 201: Otevřené dveře Místo: Vesec Rozsah: 7 dní Cílová skupina: děti sociálně znevýhodněné dětský tábor Podkrkonošská společnost přátel dětí ZP Další z řady pravidelných dětských táborů připravených ve spolupráci směstem, jichž se účastní děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Program je pojat zážitkově a je zaměřen na posílení sociálních kompetencí. Předpokládané náklady Kč pro 20 dětí. Tuto akci bychom rádi pokryli z prostředků města a UP s podporou MV ČR. Duben 201 Zdraví zdraví zdraví Místo: základní školy Cílová skupina: žáci. a 4.tříd zdravý způsob života, práce se skupinami na stanovištích věnovaných problematice kouření, alkoholu, zdravému způsobu života, zdravé výživě školy, studenti V roce 2011 byl vypracován scénář hry zaměřené na zdravý způsob života. Chceme jej nyní nabídnout dětem přímo v prostorách škol. Na stanovištích budou moderátory proškolení studenti. Květen 201 Help Místo: Cílová skupina: ZŠ Řeky žáci 8.tříd jak poskytnout první pomoc ČČK Chtěli bychom navázat na spolupráci s ČČK a tentokrát zprostředkovat žákům 8.tříd základy poskytnutí první pomoci. Motivací může být pomoc oběti trestného činu, která bude zraněna. Součástí bude objasnění kroků, které učiním, abych přivolal pomoc a vedlejším výstupem i vysvětlení podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci. Předpokládáme náklady do Kč, které bychom rádi pokryli z grantu Libereckého kraje, přičemž spoluúčast by byla pokryta z účastnických poplatků, popř. z rozpočtu města. 18

19 akcí náklady MŠMT MVČR Lbk Město UP SVČDM PP 5 děti+mládež Primární prevence Primární i Město senioři sekundární SP 2 děti+ mládež Sekundární prevence děti+ Sekundární tábor mládež prevence děti+ Primární 2 mládež prevence Vybudování Nízkoprahového centra pro děti a mládež: Místo: Semily Cílová skupina: Děti a mladiství ohrožení společensky nežádoucími jevy Zajištění prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi smládeží Město Semily, pracovní skupina KP, O.S. Nová Naděje, o.p.s. Maják Předpokládané náklady pouze na vybavení Nízkoprahového centra činí Kč. Předpokládáme, že náklady by byly hrazeny z MV ČR, GF Města Semily, GF Libereckého kraje, případně z dalších dotačních titulů. Všechny dílčí projekty směřují k vybudování a zřízení Nízkoprahového centra pro děti a mládež. Cílem pracovní skupiny je prosadit vznik Nízkoprahového centra jako nástroj minimalizace rizik nežádoucích jevů mezi některými skupinami dětí a mládeže. Výsledkem projektů by měla být nižší kriminalita, nižší počet přestupků, klidnější a spokojenější obyvatelé města a menší výdaje na represivní činnosti. Akce lze finančně zajistit částečně z prostředků města, popř. partnerů, ale nedílnou složkou rozpočtu jsou příspěvky dotačních fondů a grantů. Dle zkušeností jsou finanční náklady na pořádané akce nevelké, nicméně se však dají uskutečnit pouze s podporou různých forem dotačních programů na podporu prevence kriminality. Odpovědnost za realizaci plánu bude na všech zúčastněných subjektech. Jedině usilovnou činností, směřující k naplnění cílů analýzy a vylepšení bezpečnostní situace ve městě lze docílit toho, že se město Semily a jeho okolí stane bezpečnostně zajímavým místem pro život v rámci celého kraje. Do projektů budou zapojeny subjekty preventivní i represivní, koordinací jejich činností je možné dosáhnout bezpečného města. Hlavní zodpovědnost však leží na bedrech Města Semily. 19

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE... 4 CHARAKTER REGIONU... 5 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ... 7 POPIS LOKALIT... 8 ROLE AGENTURY

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Praha 2010 1 2 METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Obsah I. Úvod... 5 II. Historie

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava 3 4 Obsah Úvod 7 Výchozí stav 8 Karty potřeb a opatření 15 Systémová komunikace

Více