Plán prevence kriminality. regionu Semilska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015"

Transkript

1 Plán prevence kriminality regionu Semilska Dokument vznikl v rámci projektu IP Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/.1.00/ , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

2 Obsah 1. Úvod 2. Základní popis území. Tvorba a účel koncepce 4. Bezpečnostní analýza 4.1. Městská policie Semily MKDS /městský kamerový dohlížecí systém/ Autonomní kamerový systém Mobilní kamerový systém Přestupky v Semilech Kriminalita 6 5. Sociálně demografická analýza 7 6. Institucionální analýza Existence a působnost institucí zabývajících se dětmi a mládeží na území regionu Podrobný přehled aktivit, které byly zaměřeny na oblast primární a sekundární prevence12 7. Vize Zajištění prevence SPJ mezi dětmi a mládeží Opatření vedoucí knaplnění cílů 14 2

3 1. Úvod Účinná prevence kriminality je základním faktorem při podpoře udržitelného rozvoje. Snižování kriminality a zvyšování bezpečí zlepšuje podmínky pro podnikání a zaměstnanost a umožňuje směřování zdrojů do oblasti socioekonomického rozvoje namísto kontroly kriminality. Z etického, finančního ani praktického hlediska není žádoucí a ani realizovatelné reagovat na trestnou činnost pouze represí a justičními prostředky. Zejména programy sociální prevence podporují sociální začleňování okrajových skupin či usnadňují jejich reintegraci. Některé programy pomáhají obětem či jiným zranitelným skupinám, což je dalším aspektem sociálního začleňování. Prevence kriminality není záležitostí spadající pouze do oblasti prosazování práva a trestní justice. Vzhledem k tomu, že trestná činnost se rodí z více různých faktorů, je nezbytný koordinovaný a víceoborový přístup, v němž mají významnou roli státní orgány na všech úrovních. V rámci prevence kriminality mají nezaměnitelnou roli dobře cílená sociální opatření. Sociální prevence povzbuzuje prosociální chování prostřednictvím opatření z oblasti sociální, ekonomické, zdravotní, trhu práce a vzdělávání, se zvláštním důrazem na děti a mládež, a zaměřuje se na rizikové a ochranné faktory spojené s trestnou činností a viktimizací. Jejím úkolem je rovněž působení na rizikové faktory, které přispívají k výskytu kriminálního chování. Komunitní prevence usiluje o změnu podmínek v obydlených oblastech, kde lidem hrozí vysoké riziko, že se zapojí do trestné činnosti nebo se stanou její obětí. Situační prevence kriminality má za cíl snižování příležitostí a podnětů k páchání trestné činnosti, maximalizaci rizika dopadení a minimalizaci prospěchu z trestné činnosti. Státní správa na všech úrovních by měla vytvářet a udržovat podmínky, v nichž mohou vládní instituce a občanská společnost plnit svou roli při předcházení trestné činnosti. Účast obcí a občanské společnosti je pro prevenci kriminality zásadní, zejména při identifikaci priorit. 2. Základní popis území Město Semily je obcí III.stupně pro správní obvod Semilsko, který sdružuje 22 obcí. Plán prevence kriminality je zpracován pro region Semily jako obec II. stupně. Region Semilsko se rozkládá ve střední části okresu Semily v podhorském pásmu západního Podkrkonoší. V rámci Libereckého kraje sousedí se správními obvody obcí s rozšířenou působností Jilemnice, Turnov, Tanvald a Železný Brod. Region Semilsko zahrnuje 1 obcí, z toho 2 se statutem města.. Tvorba a účel koncepce Plán prevence kriminality je zpracován na období let , které se zdá být vhodným pro plánování projektů a preventivních akcí v současné době probíhající ekonomické krize. Město Semily se snaží snížit kriminalitu na nejnižší možnou míru, aby se území regionu stalo kvalitním místem pro život jeho občanů. Snahou je snížit počet přestupků, trestních činů a všech případných protizákonných

4 činností na takovou míru, která nebude vnímána obyvateli města, celého regionu a jeho návštěvníky. Kriminalitu se v regionu nepodaří určitě zcela vymýtit, cílem je však její snížení na minimum. Město Semily se vyrovnává snásledky zrušení dominantních výrobních podniků ve městě, které vedlo k nárůstu nezaměstnanosti, provázenému nárůstem drobné kriminality. Problémem jsou opakované případy kriminality u dětí a mládeže, zejména v návaznosti na zhoršení socioekonomické situace. Plán prevence kriminality pro období navazuje na předchozí roky, kdy byly zahájeny akce primární i sekundární prevence, a to v rámci priorit schválených v Komunitním plánu sociálních služeb regionu Semily. 4. Bezpečnostní analýza 4.1. Městská policie Semily MP Semily byla zřízena v roce V současné době město Semily zaměstnává 7 (sedm) strážníků s platným osvědčením. Hlavní náplní městské policie je dle zákona zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Přítomností hlídek v katastru města MP Semily přispívá k vyššímu pocitu bezpečí občanů. Ke zvýšení pocitu bezpečí semilských obyvatel přispívají i monitorovací systémy MKDS (městský kamerový dohlížecí systém) Výstavba kamerového systému začala v roce Na konci tohoto roku byl uveden do provozu s 2 kamerovými body. V současné době čítá MKDS 5 kamerových bodů, které svými otočnými kamerami monitorují frekventované části města. 4.. Autonomní kamerový systém Kamerové body nezávislého kamerového systému monitorují místa, která byla vybrána na základě poznatků z činnosti MP Semily a Policie ČR. Dva pevné kamerové body monitorují frekventovaná místa, kde nezřídka docházelo knarušování základních pravidel občanského soužití. Jeden kamerový bod je instalován na budově školy na sídlišti Řeky a monitoruje skate-park a školní hřiště, druhý bod je umístěn v ul. Bavlnářská a monitoruje lávku do Bítouchova a část čtvrti Kolonka. Po nasazení toho systému došlo ve zmíněných částech města kvýraznému zlepšení v počtu odhaleného závadového chování na úseku občanského soužití Mobilní kamerový systém Mobilní kamerový systém je nasazován dle potřeby a odhaluje zpravidla přestupky na úseku veřejného pořádku. 4

5 4.5. Přestupky v Semilech Městská policie Semily odhaluje, projednává (ve zkráceném řízení) a oznamuje zjištěné přestupky. Vývoj nápadu přestupkové činnosti ukazuje tabulka č. 1. Tabulka č. 1 Většinu odhalených přestupků strážníky MP Semily tvoří přestupky v dopravě. V roce 2009 byl zaznamenán nižší celkový počet odhalených přestupků. Důvodem byla absence měření rychlosti silničních vozidel městskou policií. Další odhalované přestupky ukazuje tabulka č. 2, která ukazuje vývoj odhalených přestupků v období let Tabulka ukazuje celkové počty vybraných přestupků a podskupinu tvoří přestupky mladistvých. 5

6 Tabulka č. 2 Pokud jde o odhalené přestupky na území obce, problematikou se stávají přestupky mladistvých. I když počty odhalených přestupků se zdají být nízké, nejsou zanedbatelné především proto, že odhalené přestupky tvoří jen malou část přestupků skutečně spáchaných. Jedná se o přestupky uvedené v tabulce č Kriminalita Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Pachatelé Rok Věk 0-14 let let 18 a více let Recidivisté

7 Údaje o přestupcích druh Proti veřejnému pořádku Proti občanskému soužití počet obyvatel přestupky abs. počet index na 10 tis. obyv. K Změna proti roku Rok 2010 K Změna Rok 2010 Rok 2011 Změna (index Změna (%) ,9 14,62-4,1-22, ,55 56,66-9,89-14,7 Proti majetku ,9 58,48 6,58 12,9 Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomanie mi ,42 16,45-7,97-2,5 5. Sociálně - demografická analýza Počet nezaměstnaných v regionu Semilska rok měrné jednotky uchazeči dosažitelní uchazeči dosažitelní

8 Počty uchazečů o zaměstnání v letech 2011 a Počet uchazečů o zaměstnání rostl pomaleji než v roce V porovnání s předchozím obdobím přibylo v evidenci úřadu práce 190 UoZ, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 20 UoZ. Meziročně je počet lidí bez práce nižší zhruba o 00 (-296) osob. Rok 2010 k evidováno 955 nezaměstnaných okresu Semily, z toho Semily 796 nezaměstnaných Rok 2011 k evidováno 659 nezaměstnaných okresu Semily, z toho Semily 849 nezaměstnaných Míra nezaměstnanosti v okrese rok 2011 a 2010 rok ,7 9,6 9,4 8,9 8,4 8,2 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 9, ,4 10,6 10, 9,8 9, 8,9 8,8 8,8 8,8 8,6 8,8 9,6 8

9 Obce Semilska s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti SEMILSKO Benešov u Semil , Bozkov , Bystrá nad Jizerou , Háje nad Jizerou , Chuchelna , Jesenný , Příkrý , Roztoky u Semil , Semily , Slaná , Záhoří , Praxe ukazuje, že velký vliv na nezaměstnanost má špatné sociokulturní prostředí, zhoršující se socioekonomická situace a nedostatek pracovních příležitostí. Hlavní základní bariérou, která brání participovat na trhu práce je nedostatečné vzdělání. Nabídka volných pracovních míst pro uchazeče s nízkým, často pouze základním vzděláním je značně omezena. Další podstatnou bariérou v participaci na trhu práce je nedostatek nebo ztráta pracovních návyků při dlouhodobější evidenci a s tím související neaktivita při vyhledávání volných pracovních míst. V případech mladší generace se velmi často jedná o převzetí modelu způsobu života závislého na sociálních dávkách z rodiny. Často sledovaným jevem je opakované zahájení studia na SŠ a bez úspěšného ukončení navrácení se zpět do evidence uchazečů do zaměstnání. S vysokým procentem nezaměstnanosti souvisí i počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu na území obce respektive ve správním obvodu ORP (dávky hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc; dávky státní sociální podpory: sociální příplatek, příspěvek na bydlení) za rok 2010, 2011, meziroční srovnání a index na 10 tisíc obyvatel. 9

10 Příspěvek na Doplatek na Mimořádná Celkem Meziroční živobytí bydlení okamžitá srovnání pomoc 2010 /kč/ /kč/ Institucionální analýza Významnou funkci, zejména v oblasti prevence a sociálního poradenství, plní odbor sociálních věcí Městského úřadu a pracovní skupina KPSS prevence patologických jevů mezi dětmi a mládeží. Je zde nastavena úzká spolupráce s neziskovými organizacemi, které působí na území regionu. Zvláště terénní programy všech působících organizací jsou přínosem v oblasti prevence výskytu sociálně patologických jevů. V roce 2011 byl vytvořen a schválen Zastupitelstvem města již druhý Komunitní plán sociálních služeb, který zahrnuje všechny cílové skupiny. V rámci činnosti Probační a mediační služby ČR funguje Multidisciplinární tým pro mládež, který je primárně zaměřen na řešení trestné činnosti mládeže, efektivní spolupráci a koordinaci činnosti jednotlivých institucí, které se na řešení trestné činnosti mládeže podílejí. Volnočasové aktivity pro široké spektrum dětí a mládeže na území města nabízí školská zařízení (např. Dům dětí a mládeže, ZUŠ) a další spolky a neziskové organizace, které působí na děti nejen v průběhu školního roku, ale i v období školních prázdnin. Volnočasové aktivity jsou dlouhodobě podporovány ze strany vedení Města Semily. Podle výsledků sociologického průzkumu je v regionu Semilsko dostatečné zastoupení organizací, které pracují s dětmi a mládeží. Jedná se zejména o neziskové zájmové organizace a spolky. Přesto k některým sociálně patologickým jevům v regionu dochází. Podle statistiky kurátorky pro děti a mládež Městského úřadu Semily se v roce 2011 trestné činnosti dopustily 21nezletilé osoby a 11 osob mladistvých. Odbor správní a odbor dopravy MěÚ Semily projednával v roce přestupků dětí a mladistvých. Výchovné problémy v roce 2011 byly řešeny s 1 dětmi. Soudní dohled kurátora je nařízen u nezletilých dětí. Výchovná opatření uložil Okresní soud Semily 1 mladistvému. V roce 2011 bylo v ústavní výchově na základě rozsudku soudu 11 mladistvých. Členové pracovní skupiny KPSS, prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží připravili řadu projektů sekundární prevence sociálně patologických jevů s finanční podporou města Semily. Cílem těchto projektů je podchycení zájmu cílové skupiny dětí ještě před zahájením činnosti nízkoprahového klubu, jehož zřízení je prioritou plánu prevence kriminality. Pro všechny věkové skupiny dětí a mládeže připravila pracovní skupina sfinanční podporou města Semily projekty rovněž primární prevence sociálně patologických jevů. 10

11 6.1. Existence a působnost institucí zabývajícími se dětmi a mládeží na území regionu Semily: O.S. D.R.A.K. občanské sdružení,sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Cílová skupina: Rodiny s dětmi Počet uživatelů - 45 Podkrkonošská společnost přátel dětí ZP občanské sdružení pro volnočasové aktivity pro děti s i bez ZP, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Cílová skupina: rodiny se ZP dětmi, Osoby se ZP, znevýhodněné děti 220 členů Zrnko naděje občanské sdružení, Sociálně terapeutický program pro členy o.s., Akce pro členy i veřejnost Cílová skupina: Osoby se ZP, Rodiny s dětmi Počet uživatelů 20 Centrum pro rodinu M.E.D občanské sdružení, prevence sociálníhovyloučení pro rodiny s rodičem na rodič.dovolené, nabídka aktivit, poradenství Cílová skupina: rodiny s dětmi SEDDMA Semilský dům dětí a mládeže, Středisko volného času dětí a mládeže Příspěvková organizace Zájmové kroužky různého zaměření, letní tábory, soutěže, volnočasové aktivity Cílová skupina: Děti, mládež 7 kroužků Počet uživatelů: 10 Křesťanské společenství Turnov Dlouhodobá práce s Romskými dětmi Bouda Semily Volnočasový klub pro děti, Klub Pohoda pro maminky sdětmi, příměstský tábor Nová naděje, o. s. Zabývá se prevencí sociálně patologických jevů ve společnosti formou přednášek, vydávání literatury, klubové činnosti, spoluprací se školami a dalšími neziskovými organizacemi. Dětem a studentům nabízí i alternativu v podobě nízkoprahového klubu The Bouda pro děti a mládež v Turnově. Probační a mediační služba ČR středisko Semily Poskytuje pomoc obětem a poškozeným trestnou činností, pracuje s pachateli trestné činnosti k odčinění následků trestné činnosti, odškodnění obětí a poškozených a přijetí zodpovědnosti a zajišťuje řádný výkon alternativních trestů. Cílová skupina: pachatelé trestné činnosti a její oběti a poškození bez rozdílu věku 11

12 Občanské sdružení REP Poskytuje programy pro rodiny a děti, kde se vyskytují výchovné problémy či patologické jevy. Program resocializace mladých obviněných a odsouzených. Cílová skupina: pachatelé ve věku let Probační program akreditovaný Ministerstvem spravedlnosti, forma individuální/ skupinová Program výchovného poradenství pro rodinu a děti Cílová skupina: děti ve věku let program je zaměřený na práci s dětmi a rodinami I další neziskové organizace a spolky se věnují práci s dětmi a mládeží v oblasti sportovní a kulturní. V rámci odboru sociálních věcí má město pracovníky SPOD, kurátora pro mládež, 2 sociální pracovnice, protidrogového koordinátora a romského poradce. Pracovníci odboru sociálních věcí se aktivně zapojují do projektů primární i sekundární prevence pro všechny cílové skupiny. Ve městě pro celý region působí pedagogicko-psychologická poradna, která úzce spolupracuje s pracovnicemi SPOD. V regionu působí také řada registrovaných poskytovatelů sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a osoby, kterým by mohlo hrozit sociální vyloučení: Domov Tereza v Benešově denní a týdenní stacionář Fokus Semily denní stacionář Dětské centrum denní stacionář Most k naději, o.s. terénní programy sociální prevence Linka důvěry funguje nejblíže v Liberci 6.2. Podrobný přehled aktivit, které byly zaměřeny na oblast primární a sekundární prevence: Přehled akcí 2. pololetí roku 2011 Vstup volný potřetí ve spolupráci s PČR, JUDr. Janečkovou, SVP Liberec, Radostín u Sychrova LES CENTADOL práce ve skupinách s problémovými žáky, problematika domácího násilí ve spolupráci sintervenčním centrem Liberec, SVP Hradec Králové, městem Semily, zakončeno filmovýn představením Já chci domů Karkulka a Smolíček loutkové představení o tom, čeho se mají děti vyvarovat pro MŠ Pomáhat a chránit návštěva pracovníků PČR a HZS v mateřských školách okolních obcí Den prevence kriminality zaměřený na problematiku kyberšikany Babičko, nedej se komponovaný program pro seniory ve spolupráci spčr, vystoupení ZUŠ Semily, praktické filmové situační ukázky, doplněno propagačními letáčky 12

13 Přehled akcí 1. pololetí roku 2012 Aby Semily byly i pro seniory bezpečné komentované filmové šoty pracovníky MP Semily, distribuce letáčků Karkulka a Smolíček ve škole loutkové představení pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ, proběhlo ve školách Karkulka a Smolíček pro MŠ pro MŠ okolních obcí Sobě i druhým I dvoudenní seminář pro studenty GIO a žáky 9. tříd ZŠ, zácvik v práci na stanovištích her Jak se nestát závislákem a Zdravý způsob života Jak se nestát závislákem pro žáky 7. tříd ZŠ, zaměřeno na kouření, alkohol, drogy, závislosti Zdraví zdraví zdraví pro žáky. a 4. tříd ZŠ, zaměřeno na zdravou výživu, zdravý způsob života, kouření, alkohol, ve spolupráci s ČČK, SC Semily, Nouzov Letní tábor s Terezkou Přehled akcí 2. pololetí roku 2012 Bezpečně pěšky i na kole akce pro seniory, ve spolupráci s týmem BESIPU Liberec BESIP ve školce pro MŠ Semily, hrou k bezpečnému chování na silnici, ve spolupráci s BESIP Liberec Sobě i druhým na Nouzově studenti GIO Semily, zácvik práce na stanovištích pro Den prevence kriminality, náměty pro studentské miniprojekty Inspiromat setkání metodiků nad možnými náměty preventivních aktivit, ANTIXENO, sociální šoty na 1. stupni ZŠ Domácí násilí pro žáky 9. tříd ZŠ, kino Jitřenka, přednáška PhDr. Hany Prokešové, hraný dokument Zneužívaný Den prevence kriminality pro žáky 6. tříd ZŠ Semily, práce na stanovištích, zaměřené na kriminalitu, trestné činy, svědky, šikanu, ve spolupráci s MP Semily, PMS Semily Plán akcí na rok 201 Ostrov plný dětí pro MŠ Zaženeme šikanu pro stupeň ZŠ Tři kroky na Nouzov pro žáky 7. tříd ZŠ Tichá pošta pro SŠ Mne neošálíš pro seniory Vidět a být viděn pro žáky ZŠ, seniory Stručný přehled nabídky zájmové a sportovní činnosti pro děti i dospělé ve městě, informace o školách a školních klubech a o sportovních nebo jiných zájmových klubech a zařízeních: MŠ: MŠ Křesťanská, MŠ Luční, MŠ Pod Vartou, MŠ speciální, MŠ waldorfská ZŠ: ZŠ Speciální, ZŠ a SŠ Waldorfská, ZŠ Dr. F. L. Riegra, ZŠ Ivana Olbrachta, ZŠ Praktická a ZŠ Speciální SŠ: Gymnázium Ivana Olbrachta, Integrovaná střední škola, ZŠ a SŠ Waldorfská 1

14 Ostatní ped. zařízení: Dětský domov, Pedagogicko psychologická poradna, Středisko volného času dětí a mládeže SEDDMA, Základní umělecká škola Další zařízení: Bouda Semily, Centrum pro rodinu M.E.D., KLUS protialkoholní klub, Občanské sdružení D.R.A.K., Diakonie Církev československá husitská, FOKUS, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS, Dětské centrum, Služby sociální péče Tereza, Podkrkonošská společnost přátel dětí ZP, Zrnko naděje, Advaita, o.s. Liberec, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, Most k naději 7. Vize Vytvořit a zachovat permanentní systém prevence sociálně patologických jevů, do které bude v rámci možností zapojeno maximum institucí ve městě, které mají co do činění s dětmi a mládeží Zajištění prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží Město Semily spolu s pracovní skupinou Komunitního plánování sociálních služeb pro prevenci sociálně patologických jevů ve spolupráci se školskými zařízeními zaštiťuje projekty primární i sekundární prevence, určené různým věkovým skupinám dětí a mládeže. Záměr ukotvit tyto aktivity souvisí s podporou založení nízkoprahového centra pro děti a mládež v Semilech jako nástroje snižování sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží. 8. Opatření vedoucí k naplnění cíle Plán akcí na rok : Duben 201 Tichá pošta Místo konání: základna SVČDM Babeta Rozsah: 2 dny Cílová skupina: studenti středních škol příprava studentů k zapojení do aktivit pro žáky MŠ a ZŠ mateřské školy, dobrovolníci z Člověka v tísni, Poradny pro uprchlíky Akce vychází z předpokladu, že nejlépe se učím tehdy, učím-li druhé. Naším cílem je zapojit studenty aktivně do preventivních aktivit. V roli dobrovolníků pak mohou působit na postoje druhých, ale mohou se měnit i jejich vlastní postoje k rizikovému chování. Červen 201 Tři kroky na Nouzov Místo konání: kino Jitřenka, muzeum, restaurace U kapličky Cílová skupina: žáci 7.tříd základních škol 14

15 1.promítání snímků vzešlých z projektu ANTIXENO + beseda 2.interaktivní beseda k problematice gamblerství.problematika poruch příjmu potravy základní školy, GIO 4.ročník výstupu na Nouzov s tématikou zaměřenou na problematiku rizikového chování.pro rok 201 jsme zvolili tři zatím nedotčená témata. Naším cílem je vyzkoušet novou podobu práce se třídami, kde budou s pozvanými lektory spolupracovat studenti proškolení v rámci dubnového setkání. Září 201 Ostrov plný dětí Místo konání: Ostrov v Semilech Cílová skupina: děti z předškolních oddělení mateřských škol Semilska společné taneční, hudební aj. aktivity dětí a jejich hostů z cizích zemí, na jedno dopoledne by se Ostrov proměnil v sedm světadílů dobrovolníci z Poradny pro uprchlíky, Člověka v tísni, studenti V rámci výchovy eliminující xenofobní postoje je vnímání jinakosti jako běžná součást života. Tento projekt považujeme za ambiciózní pokus nikterak protektorsky, ale zážitkově nabídnout dětem zkušenost, která by sama o sobě mohla stát proti xenofobním názorům, se kterými by se děti jednou mohly setkat. Říjen 201 Zaženeme šikanu Místo konání: základní školy Cílová skupina: žáci 2.tříd loutkové interaktivní představení navozující téma šikany a způsoby, jak ji zastavit divadlo Rolnička Již v roce 2010 jsme iniciovali vznik představení Karkulka a Smolíček určené dětem od 4 do 7 let. Tato metoda působení na nejmenší děti se osvědčila. Stejným způsobem chceme otevřít téma šikany již na 1.stupni ZŠ. Listopad 201 Den prevence kriminality Místo konání: KC Golf Semily Cílová skupina: žáci 6.tříd představení institucí, které brání nárůstu kriminality soudci, PČR, MP, PMS, kurátor pro děti a mládež,školy, studenti 15

16 Dni prevence kriminality v Semilech patří již od roku 2009 jeden listopadový den. Žáci putují po stanovištích, na nichž mohou diskutovat nebo plnit úkoly, které souvisí s otázkami rizikového chování. Každý rok se otevírá samostatné téma (kriminalita, šikana, kyberšikana). V roce 201 bychom chtěli dětem zprostředkovat informaci o existenci a poslání různých institucí. Zvolili jsme opět interaktivní formu krátkých setkání spojenou s kvízy a různými úkoly. Výše uvedené aktivity jsou součástí projektu primární prevence, který je předložen MŠMT a v současné době je ve stádiu posouzení nezávislými odborníky. Celkové náklady všech pěti akcí jsou vyčísleny na Kč. Požádali jsme o dotaci ve výši Kč. Spoluúčast by byla pokryta z účastnických poplatků a z rozpočtu města, popř. z grantu Libereckého kraje. Květen 201 Mne neošálíš Místo konání: divadelní sál radnice Cílová skupina: senioři beseda zaměřená na potenciální oběti finančních podvodů Kluby seniorů ve městě, lektor PČR, občanská sdružení V předchozích letech jsme se zaměřili na to, jak se vyhnout přepadení nebo vykradení tam, kde se oběťmi stávají pro své znevýhodnění senioři. Tentokrát bychom se chtěli zaměřit na rizika podvodných smluv, prodejů apod. Listopad 201 Vidět a být viděn Místo konání: základní školy Cílové skupiny: senioři a žáci. až 5. tříd beseda s žáky na téma bezpečnosti na silnici a jejich motivace k tomu, aby své poznatky předali babičkám a dědečkům dopravní policie, městská policie, školy Tato akce navazuje na sérii přednášek BESIPU v roce 2012 pro seniory a pro mateřské školy ve městě. Hledali jsme způsob, jak oslovit více seniorů, než kolik se nám doposud oslovit podařilo. A našli jsme způsob, při němž bychom opět s větší efektivitou oslovili i žáky základních škol. Přestože akce zdánlivě s prevencí kriminality nesouvisí, z našeho pohledu snižuje riziko, že se člověk za volantem dopustí, byť neúmyslného ublížení na zdraví. Únor 201 Babičko, nedej se 2 Místo: kabelová televize Cílová skupina: senioři vytvoření videozáznamu z obnoveného vystoupení dramatického oboru ZUŠ, jehož obsahem je stručná rekapitulace toho, jak by se měli senioři chovat, aby snížili riziko, že se stanou obětí trestného činu 16

17 žáci ZUŠ Semily Scénář podobného krátkého vystoupení již existuje a naživo žáci - herci s ním vystoupili před zaplněným sálem radnice na podzim Rádi bychom toto vystoupení zaznamenali tak, aby je bylo možné nabídnout prostřednictvím kabelové televize občanům jako připomenutí, popř. bychom jím mohli zpestřit přednášku nebo besedu na toto téma. Výše uvedené aktivity by neměly přesáhnout částku Kč. Rádi bychom je pokryli z rozpočtu Města Semily na prevenci nebo z dotace MV ČR. Březen 201 Klimatoterapie Místo: základní školy Cílová skupina: problémoví žáci ZŠ opakované vstupy do tříd, jejichž klima je ovlivněno přítomností žáků s poruchami chování s cílem využít dynamiky třídy a změny klimatu k ovlivnění těchto žáků Maják, Bouda Semily, SVP, PMS Tato aktivita má již charakter sekundární prevence. Cílem jsou jedinci s prekriminálním jednáním. Smyslem je minimalizovat rizika. Vycházíme ze zkušeností SVP a rad jeho odborných pracovníků. Říjen 201 : Vstup volný počtvrté Místo: Radostín Rozsah: 2 dny Cílová skupina: rizikoví žáci základních škol cyklus přednášek a aktivit při práci s malými skupinami rizikových žáků vytipovaných školami PČR, MP, soudkyně, PMS, školy S touto sekundárně preventivní aktivitou máme zkušenosti z let Po hledání různých forem práce s rizikovými žáky se forma soustředění osvědčila. Cílem bude zprostředkování koncentrovaných informací, bez nichž nelze úsilí o změnu postojů odstartovat. Tyto dvě aktivity by neměly přesáhnout náklady Kč. Předpokládáme podporu v rámci dotace MV ČR se spoluúčastí Města Semily. 17

18 Červenec 201: Otevřené dveře Místo: Vesec Rozsah: 7 dní Cílová skupina: děti sociálně znevýhodněné dětský tábor Podkrkonošská společnost přátel dětí ZP Další z řady pravidelných dětských táborů připravených ve spolupráci směstem, jichž se účastní děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Program je pojat zážitkově a je zaměřen na posílení sociálních kompetencí. Předpokládané náklady Kč pro 20 dětí. Tuto akci bychom rádi pokryli z prostředků města a UP s podporou MV ČR. Duben 201 Zdraví zdraví zdraví Místo: základní školy Cílová skupina: žáci. a 4.tříd zdravý způsob života, práce se skupinami na stanovištích věnovaných problematice kouření, alkoholu, zdravému způsobu života, zdravé výživě školy, studenti V roce 2011 byl vypracován scénář hry zaměřené na zdravý způsob života. Chceme jej nyní nabídnout dětem přímo v prostorách škol. Na stanovištích budou moderátory proškolení studenti. Květen 201 Help Místo: Cílová skupina: ZŠ Řeky žáci 8.tříd jak poskytnout první pomoc ČČK Chtěli bychom navázat na spolupráci s ČČK a tentokrát zprostředkovat žákům 8.tříd základy poskytnutí první pomoci. Motivací může být pomoc oběti trestného činu, která bude zraněna. Součástí bude objasnění kroků, které učiním, abych přivolal pomoc a vedlejším výstupem i vysvětlení podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci. Předpokládáme náklady do Kč, které bychom rádi pokryli z grantu Libereckého kraje, přičemž spoluúčast by byla pokryta z účastnických poplatků, popř. z rozpočtu města. 18

19 akcí náklady MŠMT MVČR Lbk Město UP SVČDM PP 5 děti+mládež Primární prevence Primární i Město senioři sekundární SP 2 děti+ mládež Sekundární prevence děti+ Sekundární tábor mládež prevence děti+ Primární 2 mládež prevence Vybudování Nízkoprahového centra pro děti a mládež: Místo: Semily Cílová skupina: Děti a mladiství ohrožení společensky nežádoucími jevy Zajištění prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi smládeží Město Semily, pracovní skupina KP, O.S. Nová Naděje, o.p.s. Maják Předpokládané náklady pouze na vybavení Nízkoprahového centra činí Kč. Předpokládáme, že náklady by byly hrazeny z MV ČR, GF Města Semily, GF Libereckého kraje, případně z dalších dotačních titulů. Všechny dílčí projekty směřují k vybudování a zřízení Nízkoprahového centra pro děti a mládež. Cílem pracovní skupiny je prosadit vznik Nízkoprahového centra jako nástroj minimalizace rizik nežádoucích jevů mezi některými skupinami dětí a mládeže. Výsledkem projektů by měla být nižší kriminalita, nižší počet přestupků, klidnější a spokojenější obyvatelé města a menší výdaje na represivní činnosti. Akce lze finančně zajistit částečně z prostředků města, popř. partnerů, ale nedílnou složkou rozpočtu jsou příspěvky dotačních fondů a grantů. Dle zkušeností jsou finanční náklady na pořádané akce nevelké, nicméně se však dají uskutečnit pouze s podporou různých forem dotačních programů na podporu prevence kriminality. Odpovědnost za realizaci plánu bude na všech zúčastněných subjektech. Jedině usilovnou činností, směřující k naplnění cílů analýzy a vylepšení bezpečnostní situace ve městě lze docílit toho, že se město Semily a jeho okolí stane bezpečnostně zajímavým místem pro život v rámci celého kraje. Do projektů budou zapojeny subjekty preventivní i represivní, koordinací jejich činností je možné dosáhnout bezpečného města. Hlavní zodpovědnost však leží na bedrech Města Semily. 19

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí.

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí. Akční plán prevence kriminality města Bruntál na rok 2016 Priorita 1: Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Město Litoměřice. Bc. Miroslava Najmanová

Město Litoměřice. Bc. Miroslava Najmanová Město Litoměřice Bc. Miroslava Najmanová Co je prevence kriminality - veškerá opatření, která směřují ke snižování rizik výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost,

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí 1. 3. 2016 Miroslav Andrt Město Štětí Město Štětí Ústecký kraj 9 tis. obyvatel 9 místních částí 5 390 ha cca 3 000 bytů pověřený obecní úřad ORP Litoměřice

Více

Hořovice. Program prevence kriminality města Hořovice na rok 2016

Hořovice. Program prevence kriminality města Hořovice na rok 2016 Program prevence kriminality města Hořovice na rok 2016 Dokument Bezpečnostní analýza Strategie prevence kriminality města Hořovice byl schválen usnesením rady města Hořovice č. 2/2015 ze dne 28.1.2015

Více

Úvodní konference k projektům Krajský úřad LK

Úvodní konference k projektům Krajský úřad LK Úvodní konference k projektům 24. 5. 2017 Krajský úřad LK Prezentace projektu Nastavení systémové podpory rodin v Libereckém kraji Individuální projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 10. 02. 2016 1 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Monitoring plnění. Plánu prevence kriminality regionu Semilska za rok 2013

Monitoring plnění. Plánu prevence kriminality regionu Semilska za rok 2013 Monitoring plnění Plánu prevence kriminality regionu Semilska za rok 2013 1 Zastupitelstvem Města Semily byl ussením č 121203/ZM/92 z 3122012 schválen Plán prevence kriminality regionu Semilska na 2013-2015

Více

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK 2016 Město Cheb, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Cheb, 2015 1 ÚVOD Plán města Cheb v oblasti protidrogové

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 Období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 2011... Krajský program prevence kriminality

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2. Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061 Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016 Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka na rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 01. února 2016 Prevence kriminality z pohledu

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014 BRK-01-2014-13P, př. 2 Počet listů: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 Obsah 1.

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov 24. 10. 2016 SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ SYSTÉM PREVENCE MĚSTO BENEŠOV PLATFORMA Bezpečné město Komise RM Bezpečnostní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015 BRK-02-2015-10,př. 2 Počet stran: 7 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 Obsah 1.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Prevence kriminality - Aš 2013

Prevence kriminality - Aš 2013 Prevence kriminality - Aš 2013 Prevence kriminality je systém preventivních opatření, které mají za cíl zvýšit pocit bezpečí obyvatel města Aše, popřípadě snížit stávající rizika. V Aši je prevence kriminality

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více