Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního uměleckého vzdělávání 3. Charakteristika školy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5. Materiálně technické podmínky školy 6. Zápis k základnímu uměleckému vzdělávání 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 11. Základní údaje o hospodaření školy 12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 16. Závěr Přílohy: Výkaz S podle stavu k Výroční zpráva o poskytování informací Fotografie z veřejných vystoupení Články a recenze na vystoupení KHDS

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Adresa: Československé armády Hradec Králové Web: Telefon: (ředitelka); Právní forma: školská právnická osoba IČ: Identifikátor zařízení: IZO: Datum zařazení do školského rejstříku: Datum zahájení činnosti: Zřizovatel Název: Nadace rozvoje dětského sborového zpěvu Adresa zřizovatele: tř. ČSA č.p. 335, Hradec Králové Telefon: IČO: Vedení školy Ředitel školy: Mgr. Lucie Gregorovič Fárová Zástupce ředitele školy: prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.

4 1.3 Rada školské právnické osoby Předseda: Mgr. Tomáš Faltus Členové: Mgr. Dana Komorová Ing. Karin Hrunková Mgr. Svatava Černá 1.4 Základní ustanovení o organizaci Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové byla zřízena Nadací rozvoje dětského sborového zpěvu, tř. ČSA č.p. 335, Hradec Králové jako školská právnická osoba zřizovací listinou vydanou (č.j. 1/2009). Právní subjektivitu a činnost školy vymezuje zřizovací listina vydaná zřizovatelem. Ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám a v pracovněprávních vztazích vystupuje škola svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jménem organizace má právo vystupovat pouze její statutární zástupce. 1.5 Poslání školy Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku, a to podle učebních plánů, osnov a rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání, schválených MŠMT ČR. Škola poskytuje základy hudebního vzdělání v hudebním oboru v souladu s cíli základního uměleckého vzdělávání uvedenými v 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a podle příslušných prováděcích předpisů v hudebním oboru.

5 2. Přehled oborů základního uměleckého vzdělávání Základní umělecká škola Jitro Hradec Králové, Československé armády 335, Hradec Králové je součástí výchovně vzdělávací soustavy, řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Základní umělecká škola poskytuje základ vzdělání v hudebním oboru a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého a pedagogického typu a pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Výuka probíhá dle schválených vzdělávacích učebních plánů pro ZUŠ, které schválilo MŠMT České republiky dne 26. června 1995 pod č. j /95 25 s účinností od 1. září 1995 v platném znění. Ve školním roce 2011/2012 vznikl Školní vzdělávací program Základní umělecké školy JITRO Hradec Králové, který nabývá účinnosti od 1. září Obory vzdělávání: Hudební obor V hudebním oboru se výuka organizuje formou individuálního, skupinového a kolektivního vyučování. Počty žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech nebo skupinách jsou určeny učebními plány a rámcovým vzdělávacím programem. Formy vzdělávání: přípravné studium základní studium prvního a druhého stupně Dále viz. Příloha výkaz S24 01

6 3. Charakteristika školy Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové je plně organizovaná jednooborová škola s maximální kapacitou 240 žáků v hudebním oboru. Tato škola vznikla v roce 2010 oddělením Královéhradeckého dětského sboru Jitro od Základní umělecké školy Habrmanova, Hradec Králové, pod kterou tento sbor působil od roku Škola zahájila vyučování k Historie a současnost Královéhradeckého dětského sboru JITRO Královéhradecký dětský sbor Jitro má dlouhou tradici. Ve městě Hradec Králové působí od roku Jeho prvním sbormistrem byl Josef Vrátil a od roku 1977 tento sbor řídí prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc. Sbor uskutečňuje každoročně několik tuzemských koncertů, na kterých vystupují jednotlivá nebo všechna přípravná oddělení. Hlavní sbor Jitro mimo tyto tuzemské koncerty koncertuje i v zahraničí Německo, Francie, Belgie, Dánsko, Španělsko, Itálie, Řecko, USA, Japonsko, Čína. K největším úspěchům sboru patří vítězství v prestižní soutěži v Llangollenu (Wales, 1988), 1. cena na 4. ročníku soutěže dětských sborů v Nantes (Francie, 1989), absolutní vítězství na Mundis Cantat Olomouc (2003), získání tří zlatých a jedné stříbrné medaile na 4. Světových sborových hrách v čínském městě Xiamen (2006), vítězství ve třech kategoriích a v Grand Prix na Festivalu Bohuslava Martinů (Pardubice, 2009). Královéhradecký dětský sbor Jitro je rozdělen do několika na sebe navazujících oddělení nejmladším oddělením jsou Broučci (předškolní děti), dále Světlušky (žáci 1. tříd), Skřivánek A (žáci 2. tříd), Skřivánek B (žáci 3. tříd), Vlčí máky (žáci 4. a 5. tříd), Jitříčko (žáci 6. a 7. tříd) a nejstarším oddělením je sbor Jitro. Žáci jsou již od útlého věku vedeni k hudbě a k lásce ke sborovému zpěvu. Učí se notám, intonaci, v kolektivu i spolupráci a táhnutí za jeden provaz. Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové je jedinečná právě ve svém zaměření na sborový zpěv s důrazem na individuální přístup k žákům při výuce.

7 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4.1 Základní údaje o pracovnících školy Praxe Úvazek Dosažené roky Dny procent vzdělání Osobní číslo vysoká škola vysoká škola vyšší odborné vysoká škola vysoká škola vysoká škola vyšší odborné vysoká škola vysoká škola doktorské střední s maturitou vysoká škola střední s maturitou vyšší odborné vyšší odborné Vyučovaný předmět sborový zpěv,hudební nauka korepetice,hudební nauka sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv,hudební nauka,sborový zpěv sólový zpěv,přípravná hudební výchova sólový zpěv, hudební nauka sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Charakteristika pedagogického sboru Výuka je v plném rozsahu zabezpečena kvalifikovanými pedagogy.

8 Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Lucie Gregorovič Fárová jmenovaná do funkce zřizovatelem Nadací rozvoje dětského sborového zpěvu. Statutárním orgánem školy je kromě ředitelky také zástupce ředitele - Prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc., který zastupuje ředitelku školy v době její nepřítomnosti v plném rozsahu působnosti. Všichni učitelé jsou členy pedagogické rady, která je poradním orgánem ředitelky školy. Účetnictví, správa počítačové sítě a úklidové služby jsou zajišťovány externími firmami. 5. Materiálně technické podmínky školy Škola sídlí v ulici Československé armády 335, Hradec Králové, v budově, kterou jejímu zřizovateli pronajalo Město Hradec Králové k užívání v roce Škola má k dispozici osm specializovaných učeben, ředitelnu, kancelář, sklad a odpovídající sociální zázemí. Všechny učebny jsou akusticky upraveny, jsou vybaveny rozměrově odpovídajícím nábytkem a potřebnými učebními pomůckami. Tři největší učebny jsou přizpůsobeny potřebám sboru multifunkční stupínky, koberce na zemi i na stěnách (akustická úprava prostoru), nahrávací technika, orffovy nástroje, intonační tabule apod. Všechny učebny jsou vybaveny klavírem. Materiální vybavení školy, bezpečnostní i hygienické podmínky jsou vyhovující. 6. Zápis k základnímu uměleckému vzdělávání Zápis na ZUŠ podle oborů viz. příloha S Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu 240 žáků v následujícím rozdělení: Měsíc Září 2011 srpen Individuální výuka 218 Výsledky vzdělávání žáků Kolektivní výuka 22

9 Ročník 1/0 (Broučci) Počet žáků 22 Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo /0 (Světlušky) /I. (Skřivánek A) /I. (Skřivánek B) /I. (Vlčí máky) /I.(Vlčí máky) /I. (Jitro) /I. (Jitro) /I. (Jitro) /II. (Jitro) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové postupovala ve školním roce 2011/2012 v souladu s dokumentem MŠMT Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j / a v souladu se zpracovanou Školní preventivní strategií ze dne Naše škola svým jedinečným zaměřením vytváří podmínky pro vzájemné působení osobnosti učitele a žáka. Prostřednictvím kolektivní výuky vedeme žáky ke vzájemné toleranci, spolupráci, houževnatosti a zodpovědnosti za společně vykonanou práci. Tímto získávají žáci předpoklady pro úspěšnou spolupráci s druhými a stávají se tak odolnějšími vůči sociálně patologickým jevům. Klademe důraz na spolupráci s rodiči, čímž je dobře zajištěna jejich informovanost o výsledcích vzdělávání žáka a o jeho chování. Všichni učitelé nejen na začátku, ale i v průběhu školního roku připomínají žákům zásady bezpečného chování, hovoří s nimi o škodlivosti kouření a alkoholu, zneužívání návykových látek a o obraně člověka v krizových situacích. V Základní umělecké škole JITRO se doposud neobjevily žádné projevy sociálně patologických jevů.

10 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků je organizováno na základě zpracovaného Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2011/2012 se učitelé ZUŠ měli možnost zúčastnit těchto vzdělávacích akcí: - Seminář a konference k tvorbě ŠVP - Spisová služba a archivnictví - Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy - Hlasová výchova ve sboru Kromě seminářů a kurzů mají učitelé možnost konzultací na národních a mezinárodních festivalech, soutěžích či při setkáních s ostatními sbory. V průběhu školního roku také mohou navštěvovat kurzy organizované NIDV nebo Centrem odborného vzdělávání. 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola velmi úzce spolupracuje se svým zřizovatelem Nadací rozvoje dětského sborového zpěvu, který zabezpečuje a spoluorganizuje pracovní soustředění sboru a jeho domácí i zahraniční koncertní činnost. 9.1 Koncertní činnost ve školním roce 2011/2012

11 Datum Název akce Vystoupení v Muzeu východních Čech v rámci zahájení vernisáže Pohádka ve škole (VLČÍ MÁKY) Koncert ve Staré Boleslavi (JITRO) Soustředění Jitra a Vlčích máků na Bedřichovce v Orlickém Záhoří Koncert ve Filharmonii Hradec Králové Pocta Antonínu Dvořákovi. Spoluúčinkoval Václav Hudeček (JITRO) Koncertní turné - Francie (JITRO) Vystoupení Skřivánku A na Velkém náměstí, Hradec Králové v rámci akce Martin na bílém koni pod Bílou věží (SKŘIVÁNEK A) Koncert v Náchodě, Městské divadlo dr. Josefa Čížka (JITRO) Koncertní zájezd do Německa (JITRO) Koncert v Kratonohách, kostel sv. Jakuba (JITRO) Vánoční koncert Královéhradeckého dětského sboru v Kongresovém centru ALDIS Hradec Králové (všechna oddělení KHDS) Vystoupení Vlčích máků v Muzeu východních Čech, Hradec Králové v rámci zahájení výstavy Měšťanské Vánoce (VLČÍ MÁKY) Koncertní turné - Německo, Francie (JITRO) Koncert ve Vysokém Mýtě (JITRO) Účast vybraných žáků ZUŠ JITRO na soutěži základních uměleckých škol v Chlumci nad Cidlinou Koncertní turné Morava Zvole, Sudkov, Loštice (JITRO) Koncertní turné - USA (JITRO) Účast postupujících žáků ZUŠ JITRO v krajském kole soutěže základních uměleckých škol v Nové Pace Koncert v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové v rámci udílení výročních cen města Hradec Králové (JITRO) Jarní koncert ve Filharmonii Hradec Králové (všechna oddělení) Pěvecké soustředění na Bedřichovce v Orlickém Záhoří (SKŘIVÁNEK B, VLČÍ MÁKY, JITRO) Účast na 4. ročníku festivalu přípravných oddělení Bude nás pět v Rychnově nad Kněžnou (SKŘIVÁNEK A, B) Účast vybraných žáků ZUŠ JITRO na pěvecké soutěži Hradecký slavík

12 Koncertní turné - Německo, Francie (JITRO) Koncert v Pardubicích, Sukova síň Domu hudby (Májový koncert sboru Continuo), spoluúčinkoval Hradišťan (VLČÍ MÁKY, JITŘÍČKO) Vystoupení v Adalbertinu, HK na 20. výročí Oblastní charity Hradec Králové (JITRO) Nebe plné Světlušek vystoupení na Hvězdárně a planetáriu Hradec Králové (SVĚTLUŠKY) Účast vybraných žáků ZUŠ JITRO na pěvecké soutěži Zlatý zpěváček 2012 Koncert v Telči, Krahulčí poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Vystoupení v rámci lékařské konference (JITRO) Koncert v Městské hudební síni, Hradec Králové (SKŘIVÁNEK B, VLČÍ MÁKY, JITŘÍČKO, JITRO) Skřivánek a hvězdy - vystoupení na Hvězdárně a planetáriu Hradec Králové (SKŘIVÁNEK A) Pěvecké soustředění na Hrnčířských boudách chata Mír, Černý důl V rámci tohoto soustředění koncert na Lesní boudě (JITŘÍČKO) Koncert pro rodiče a prarodiče v ZUŠ JITRO (BROUČCI, SKŘIVÁNEK B) Koncert pro rodiče a prarodiče v ZUŠ JITRO (BROUČCI) Koncertní turné - Itálie, Francie (JITRO) Pěvecké soustředění v Budislavi u Litomyšle (VLČÍ MÁKY, JITŘÍČKO, JITRO) Pěvecká soustředění soustředění Jitra a Vlčích máků v Orlických horách soustředění Jitra, Vlčích máků a Skřivánku B v Orlických horách soustředění Jitříčka chata Mír, Černý Důl soustředění Vlčích máků, Jitříčka a Jitra v Budislavi u Litomyšle

13 9.3 Soutěže a přehlídky Ve školním roce 2011/2012 se škola zúčastnila celostátní soutěže základních uměleckých škol, Hradeckého slavíka a Zlatého zpěváčka. Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou: Kategorie 1. kategorie Jméno Pavel Procházka 2. místo Umístění Nelly Natalia Jelinková 3. místo Daniel Kocman, Lucie Hrbáčková 2. místo 2. kategorie Kateřina Pavlová, Alžběta Kučová 3. místo 3. kategorie Karolína Kaňková Lucie Hrbáčková 2. místo 3. místo 1. místo s postupem 5. kategorie Košťálová, Mouchová, Menclová, Vrbová Salačová Michaela 6. kategorie Řezáčová Magdalena 2. místo 8. kategorie Košťálová Dominika 3. místo 9. kategorie Růžičková Adéla ČU Ursíková Jessika ČU 3. místo Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ v Nové Pace: 3. kategorie Košťálová, Mouchová, Menclová, Vrbová 1. místo

14 HRADECKÝ SLAVÍK kategorie Rozálie Pražáková 2. kategorie 1. místo 6. kategorie Zuzana Hamanová Eliška Uhrinová Řezáčová Magdaléna Salačová Michaela Košťálová Dominika 2. místo 3. místo 1. místo 2. místo 1. místo 7. kategorie Kladivová Veronika 3. místo 8. kategorie Řezáčová, Salačová 1. místo 2. místo 3. místo 5. kategorie Košťálová,Mouchová,Menclová,Vrbová Jarolímová, Kučová, Hovorková ZLATÝ ZPĚVÁČEK kategorie Veronika Skalická 2. kategorie Rozálie Pražáková 2. místo 1. místo

15 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 školu Česká školní inspekce nenavštívila. Uvádíme citaci z hodnocení ČŠI ze školního roku 2010/2011. Ze závěrečného hodnocení ČŠI: Všechny druhy činností realizované školou jsou v souladu s údaji v rejstříku škol a školských zařízení. Pro vzdělávání žáků v ZUŠ JITRO zřizovatel zabezpečil odpovídající materiální podmínky. Profesně ideální a věkově perspektivní pedagogický sbor vytváří optimální předpoklady pro úzce specializovanou výchovně-vzdělávací činnost. Zdroje financování, se kterými škola disponuje, umožňují vytvoření dobrých podmínek pro vzdělávání. Finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělené škole na třetí čtvrtletí roku 2010 byly využity v souladu s platnou legislativou pro soukromé školy. Vedení ZUŠ efektivně spolupracuje se zřizovatelem, usiluje o vytvoření příznivých finančních a potřebných materiálních podmínek školy, bezchybnou realizaci deklarovaného vzdělávacího programu a tvorbě školního vzdělávacího programu se specifickým zaměřením na sborový zpěv a pěveckou hlasovou výchovu. Vzdělávání probíhá v bezpečném prostředí. Všichni zájemci s potřebnými předpoklady mají zabezpečen rovný přístup ke vzdělávání. Ředitelka školy plní všechny povinnosti vyplývající z této funkce v souladu se školským zákonem a zabezpečuje realizaci záměru zřizovatele. O všech záležitostech, které se týkají organizace a průběhu vzdělávání, rozhoduje v souladu s platnými právními předpisy. Úzce spolupracuje se svým zástupcem. Řídící kompetence jsou rovnoměrně rozděleny mezi oba vedoucí pracovníky ZUŠ. Ředitelka školy odpovídá za kvalitu organizace a zajištění chodu ZUŠ, zástupce ředitelky plní funkci uměleckého managera a hlavního sbormistra. Systém řízení, plánování a kontroly je funkční. Odpovídají podmínkám a velikosti hodnocené soukromé základní umělecké školy. Pracovní činnosti učitelů jsou založeny na kolegiálním partnerství. Téměř všechny nabízené formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou učiteli využívány a bezodkladně aplikovány do jejich pracovních aktivit. Vedení školy zajistilo systematické vzdělávání v

16 oblasti tvorby školního vzdělávacího program a aplikace etické výchovy do všech forem výuky. Učitelé přistupují k žákům individuálně a výuku přizpůsobují jejich předpokladům, vzdělávacím potřebám a záměrům školy. Způsob hodnocení a koncepce domácí přípravy mají pozitivní vliv na motivaci žáků, zvyšují zájem o studium a tím zajišťují předpoklady pro růst kvality vzdělávacích výsledků a prezentačních činností ZUŠ. Spolupráce s partnery probíhá systematicky a promyšleně. Provázanost zřizovatele a školy je velmi funkční a příznivě ovlivňuje osobnostní zrání žáků. Společně realizované akce je nenásilně, ale cílevědomě vedou k vnímání důležitosti celoživotního vzdělávání a s ním spojenou etikou. Pro účely zvýšení dotací podle 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena nadprůměrně. (inspekční zpráva Č. j. ČŠIH-1095/10-H) 11. Základní údaje o hospodaření školy ve školním roce 2011/2012 Položka Příjem školné Příjem dotace Příjem bank. úrok Příjem - celkem Rok , ,26 991, ,40 Výdaje materiál ,Výdaje služby ,Výdaje mzdy ,55 Výdaje ost. finanční ,Výdaje celkem ,55 Rozdíl HV zisk ,85 Rok , ,1 610, ,94 Celkem , ,28 602, , , , , , , , , , , , , , Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

17 Ve školním roce 2011/2012 se škola nezapojila do žádného z rozvojových a mezinárodních programů. 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se ve školním roce 2011/2012 nezapojila do projektů dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2011/2012 podala ZUŠ JITRO dva samostatné projekty v těchto výzvách: 1) Soutěž o podporu projektů pro rok 2012 v oblasti Školství, děti a mládež vyhlášená společností Elektrárny Opatovice, a.s. Projekt ZUŠ JITRO s názvem Šance pro hudebně talentované děti a mládež nebyl podpořen. 2) Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže (12SMV 02) - vyhlášeno Královéhradeckým krajem. ZUŠ JITRO podala projekt s názvem Příprava talentovaných dětí na účast na koncertech v Německu a Francii a festivalu pěveckých sborů v Itálii. Tento projekt byl Královéhradeckým krajem podpořen částkou ,- Kč. 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

18 Nezanedbatelným prvkem v činnosti ZUŠ je spolupráce s partnery. Nejvýznamnějším partnerem školy je její zřizovatel, rodiče žáků a prestižní domácí i zahraniční umělecké osobnosti. Vzhledem k velmi těsnému propojení školy s jejím zřizovatelem jsou možnosti regionální i mezinárodní spolupráce široké. Díky této skutečnosti přicházejí nabídky k vzájemné spolupráci mezi školou a dalšími subjekty v převážné většině ze strany partnerů. Škola spolupracuje s Městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem a významnými kulturními středisky v ČR (Filharmonie Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS, Dům umělců Praha ad.) a organizátory významných soutěží a festivalů jak v České republice, tak i v zahraničí. 16. Závěr 1. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Výroční zpráva byla projednána radou š.p.o. dne Výroční zpráva byla předložena zřizovateli dne Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Lucie Gregorovič Fárová, ředitelka školy Mgr. Lucie Gregorovič Fárová ředitelka školy

19 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy. V Hradci Králové dne Mgr. Lucie Fárová ředitelka ZUŠ PŘÍLOHY Fota z koncertů, zájezdů, pěveckých soustředění a soutěží.

20

21

22

23

24

25

26 12. Americké turné KHDS Jitro Jitro na americkém středozápadě Průzkum amerického středozápadu zahájil sbor v Chicagu. Na břehu Michiganského jezera ve městě Kenosha je rovnou odměněn pětkrát opakovanými ovacemi ve stoje. Představení bylo organizováno katedrou hudby místní vysoké školy a kde jsou odborníci, tam je ocenění sboru vždy ještě mohutnější. Profesor operního zpěvu nám říká Úžasné bylo, že jste gregoriánský chorál bez dirigování udrželi v tak kompaktním a sladěném provedení, nepochopitelné". A už jsme v nejsevernějším místě cesty v Green Bay u zálivu Michiganského jezera. Napadl sníh, jezero je světle hnědé a vozovky jako ze skla. Prezidentka hudební asociace si nás rovnou zamlouvá na příště do této koncertní síně pro 1500 posluchačů,v historické nádražní budově převlečené do podoby hospůdky se loučíme a slyšíme nadšené komentáře lidí na jedno téma, že v životě nic tak krásného neslyšeli. Honem na jih, v zálivu otce řek Mississippi nám provrtali na požádání 20 cm silný led a předvedli lovení mississippských štik, aby tito drsní muži naprosto zjihli při vyžádaném přídavku Na tom bošileckým mostku. Jedeme do farmářské Iowy. Přijetí v Cedar Rapids s ohromnou českou menšinou skvělé, jsme potěšeni, že zde český dodnes znamená pracovitý a šikovný Dámy v České vesnici, jak se nazývá místní čtvrt, pláčou při poslechu písničky Tovačovské hatě, máme české koláče, ale taky poznáváme místní kolorit, často odlišný od našeho. Majitel farmy na kukuřici a sóju říká 88ti letá maminka už nechce chodit, všude už jezdí autem,

27 má řidičák, a teta se stará sama o sebe ve svém domku. V dubnu budeme slavit její sté narozeniny. Úspěšný farmář vydržel až dodnes bez internetu. Sehnal však na požádání šest terénních náklaďáčků a v časové skulině našeho programu nás provezl blátem a sněhem jeho 100 hektarové farmy kolem cvičiště rodea a nejstaršího českého katolického kostela na západním břehu Mississippi s barevnými vitrážemi českých dárců v oknech. Jsme v prérijním státě, jsou tu divocí kojoti, oposumové, skunkové a pásovci. V hlavním městě Des Moines slyšíme několikrát Bravo!. Pán mi po koncertu říká Ohromné, s tak skvělým zpěvem jsou vaše děvčata zárukou budoucnosti Česka, ať žije Česko, náš soused! Byl to Němec a užasli jsme, že až tak mírotvorně muže působit výborně provedená hudba. Zpěv v univerzitním městečku Pella mezi větrnými mlýny, slavnostmi tulipánů a dalším dědictvím holandského osídlování. Česky mluvící profesor hry na klavír zde vyjádřil obdiv nejen nad neobyčejným uměním pianisty pana Chrobáka, ale i stejně jako mnozí jiní, úžas nad krásně zazpívanými disonancemi sekund ve Vičarově skladbě Gorale. Zima, ale krásné jasné počasí ve větrném městě, jak se přezdívá Chicagu nejen pro jeho klima, ale I proto, ze místní politici vždy hodně mluvili do větru. Průjezd pod ocelovou konstrukci zavěšené klasické tramvaje, na ulici sladký zpěv Marilyn Monroe, hospůdka s dlouhým barem v tmavém mahagonu s úslužným číšníkem ve velmi zralém veku a jazzovou hudbou vše ve stylu doby prohibice a Al Capona kontrastuje s dnešní osvícenou tváří teto metropole, kde dokázali uchránit před developery zelený pás kolem města či obrátit tok řeky Chicago River ven z jezera Michigan, aby se mohlo stát zdrojem pitné vody. Nevsedni zážitek byl umocněn pohledem z nejvyšší budovy USA Willis Tower a procházkou po Magnificent Mile, nejrušnější části hlavni tepny města Michigan Avenue. Madison - hlavni město státu Wisconsin v evropském stylu s malými obchůdky a čilým ruchem na chodnících nás na koncertu překvapilo obzvláště vstřícným publikem. Dohnala nás opět skupina studentů, kteří nás slyšeli před týdnem v Green Bay a nenechali si ujit další představení. Mraz mi běhal po zádech při vašem zpěvu říká jedna dívka ze skupiny.

28 Už jsme ve státě Indiana a zpíváme v dalších velkých městech. V Evansville potlesk ve stoje, lidi jsou nadšeni zpěvem hradeckých děvčat. Stále jasno a teplíčko kolem 20 oc v miliónové Indianapolis, zastavení ve stylové cukrárně s českými obrazy Alfonze Muchy, kolem krásní černoušci a přátelské barevné dámy ověšené šperky. Zpíváme v gotické katedrále, na americké poměry staré - z let kolem 1880, přímo na centrálním náměstí. Jak se mohl kostel udržet mezi mrakodrapy před developery? Vysvětluje to s úsměvem ředitel symfonického orchestru, u kterého bydlíme. Do kostela chodí pan Lilly majitel místního celosvětově známého farmaceutického koncernu Eli Lilly a když banka developerů chtěla kostel zbořit, pohrozil jí, že ji koupí a zabrání tomu. Naši adults v podobizně jistě poznají muže, pod jehož obrazem se převlékali na koncert. - Ukázalo se, že překupníci na křižovatkách sice nešmelili s lístky na náš koncert, nýbrž na basketbal, který onoho sobotního večera tvrdě konkuroval sborovému zpěvu, přesto ale na koncert přišla velká návštěva, z nichž nám mnozí opět přišli děkovat a vyjadřovat svůj úžas jako jedna dáma s mystickým výrazem v očích: Nikdy jsem neslyšela takovou hudbu, kterou lze snad slyšet jen na nebesích. Ale to už je nedělní ráno, prodíráme se pro své kroje několika desítkami bezdomovců, hledajících útulek a stravu v kostele, a ujíždíme do města country hudby - do Nashville. Tam už v zelené trávě rozkvetly narcisy, fialky, zlatý déšť i třešně a na posledním koncertu máme kromě dvou spontánních ovací ve stoje i jednu vynucenou, do níž nadšeně vyskočili Američané při prvních taktech své hymny, zakončující slavnostně, coby poslední přídavek závěrečného koncertu, 12. cestu Jitra po USA. Text a foto Jaroslav Přidal a Eliška Rozsívalová Článek pro časopis Cantus Opět jsem si vytáhla svůj deník a zapsala jsem si tam další významné datum mého života a myslím, že jsem nebyla jediná. Byl to den našeho odletu za poznáním dalšího kontinentu naší Země. Většina z nás v Americe ještě nikdy nebyla. Velmi jsme se těšili na to, co nového nás čeká. Řekněte, který student v dnešní době by se nechtěl podívat do Ameriky? Byl to opravdu nádherný zájezd. Amerika nás přivítala s otevřenou náručí. (Aneta Daňková) Naše přípravy začínali už v Hradci. Měli jsme pár zkoušek navíc a kvůli časovému posunu o 7 hodin jsme se aklimatizovali tím, že jsme chodili spát velmi pozdě a vstávali až po obědě. Také jsme jeli na víkendové koncertní turné na Moravu do Zvole, rodné vesničky pana sbormistra, a okolních míst. Seděla jsem v letadle a nikdo, žádná letuška, ani právník, ani cestující v řadě 25 sedící na sedadle B nemohl mít větší radost než já, než my všichni z našeho sboru. Celý let jsem si říkala: Opravdu! Konečně letím do Ameriky, není to jen sen. Čekalo nás krásných 12 dnů v Americe, 11 nocí, 10 úžasných rodin a 9 nezapomenutelných koncertů. Byla to pro nás velká příležitost nejenom si rozšířit své znalosti angličtiny, poznat novou kulturu, nová místa, ale i podělit se o svou radost s ostatními lidmi na našich koncertech. Koncerty jsme měli na různých místech. V Kenoshe, městě na břehu Michiganského jezera, kde koncert organizovala katedra hudby místní vysoké školy, nám profesor operního zpěvu řekl: Úžasné bylo, že jste gregoriánský chorál bez dirigování udrželi v tak kompaktním a sladěném provedení, nepochopitelné. V Green Bay nás zařadili do 85. sezóny hudby na světové úrovni vedle hudební špičky jako jsou New York Chamber Soloists a Millwaukee Symphony Orchestra. Další koncerty byly v Cedar Rapids v kostele sv. Václava, v Des Moines, v univerzitním městečku Pella, kde se nám posluchači doslova rozplakali při vlastenecké skladbě America the Beautiful (což se nám však povedlo i na ostatních koncertech), již poněkolikáté jsme zpívali v Madisonu, v Evansville, v katedrále téměř uprostřed města Indianapolis a v Nashvillu. Na několika místech nám hned oznámili, že si nás zabírají na příště. Nebylo koncertu, kde by nám lidé netleskali ve stoje. Nejvíce ovací sklízely skladby jako Kyrie eleison, Hoj, hura, hoj, Gorale i Ceremony of Carols. Jelikož jsme normální děvčata, nečekaly jsme, že budeme mít až takové ohromné ohlasy na náš zpěv. Připadali jsme si jako nějaké slavné hvězdy. Burácející potlesk stojícího publik, už po třetí skladbě koncertu hned naplní duši pocitem dobře vykonané práce. Zpívání je pak mnohem snazší, když vidíte, jaký máte úspěch. (Aneta Daňková) Někdy si ani my sami neuvědomujeme, co tím přinášíme lidem, pro nás to je zpěv, do kterého vkládáme své srdce, ale stále je na něm co vylepšovat. Požitkem pro nás je atmosféra, kterou nám udělají posluchači, jak začnou vykřikovat Bravo! nebo pohled na dojaté tváře posluchačů, po nichž pomalu sklouzává slzička za slzou. Lidé by měli konat tak, aby si ve stáří, při svých posledních dnech nemuseli říkat, co všechno nestihli, kolik toho ještě nestačili předat druhým, nebo že nestačili nic pořádného udělat za svůj život. Ano život utíká, a to velmi rychle, ale já vím, že my, děvčata z Jitra pro některé lidi přinášíme tolik štěstí. Po koncertech za námi chodí nám děkovat, jaký andělský zpěv jim přinášíme. V hlavním městě Iowy v Des Moines za námi po koncertě přišel

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010/2011 1 Motto: Chlapecký sborový zpěv je to nejkrásnější, co může hudba člověku dát Prof. Jiří Skopal

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště č. 01 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště č. 01 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 39/99-4021 Signatura: ni1ks101 Oblastní pracoviště č. 09 Hradec Králové Okresní pracoviště č. 01 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení a poslání školy 3. Útvary školy a funkční místa 4. Statutární orgán školy 5. Ostatní vedoucí pracovníci školy 6. Povinnosti, odpovědnost a

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Luhačovice. Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice. Identifikátor: 600 001 555

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Luhačovice. Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice. Identifikátor: 600 001 555 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Luhačovice Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice Identifikátor: 600 001 555 Termín konání inspekce: 15. - 16. březen

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více