Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního uměleckého vzdělávání 3. Charakteristika školy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5. Materiálně technické podmínky školy 6. Zápis k základnímu uměleckému vzdělávání 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 11. Základní údaje o hospodaření školy 12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 16. Závěr Přílohy: Výkaz S podle stavu k Výroční zpráva o poskytování informací Fotografie z veřejných vystoupení Články a recenze na vystoupení KHDS

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Adresa: Československé armády Hradec Králové Web: Telefon: (ředitelka); Právní forma: školská právnická osoba IČ: Identifikátor zařízení: IZO: Datum zařazení do školského rejstříku: Datum zahájení činnosti: Zřizovatel Název: Nadace rozvoje dětského sborového zpěvu Adresa zřizovatele: tř. ČSA č.p. 335, Hradec Králové Telefon: IČO: Vedení školy Ředitel školy: Mgr. Lucie Gregorovič Fárová Zástupce ředitele školy: prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.

4 1.3 Rada školské právnické osoby Předseda: Mgr. Tomáš Faltus Členové: Mgr. Dana Komorová Ing. Karin Hrunková Mgr. Svatava Černá 1.4 Základní ustanovení o organizaci Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové byla zřízena Nadací rozvoje dětského sborového zpěvu, tř. ČSA č.p. 335, Hradec Králové jako školská právnická osoba zřizovací listinou vydanou (č.j. 1/2009). Právní subjektivitu a činnost školy vymezuje zřizovací listina vydaná zřizovatelem. Ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám a v pracovněprávních vztazích vystupuje škola svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jménem organizace má právo vystupovat pouze její statutární zástupce. 1.5 Poslání školy Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku, a to podle učebních plánů, osnov a rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání, schválených MŠMT ČR. Škola poskytuje základy hudebního vzdělání v hudebním oboru v souladu s cíli základního uměleckého vzdělávání uvedenými v 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a podle příslušných prováděcích předpisů v hudebním oboru.

5 2. Přehled oborů základního uměleckého vzdělávání Základní umělecká škola Jitro Hradec Králové, Československé armády 335, Hradec Králové je součástí výchovně vzdělávací soustavy, řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Základní umělecká škola poskytuje základ vzdělání v hudebním oboru a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého a pedagogického typu a pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Výuka probíhá dle schválených vzdělávacích učebních plánů pro ZUŠ, které schválilo MŠMT České republiky dne 26. června 1995 pod č. j /95 25 s účinností od 1. září 1995 v platném znění. Ve školním roce 2011/2012 vznikl Školní vzdělávací program Základní umělecké školy JITRO Hradec Králové, který nabývá účinnosti od 1. září Obory vzdělávání: Hudební obor V hudebním oboru se výuka organizuje formou individuálního, skupinového a kolektivního vyučování. Počty žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech nebo skupinách jsou určeny učebními plány a rámcovým vzdělávacím programem. Formy vzdělávání: přípravné studium základní studium prvního a druhého stupně Dále viz. Příloha výkaz S24 01

6 3. Charakteristika školy Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové je plně organizovaná jednooborová škola s maximální kapacitou 240 žáků v hudebním oboru. Tato škola vznikla v roce 2010 oddělením Královéhradeckého dětského sboru Jitro od Základní umělecké školy Habrmanova, Hradec Králové, pod kterou tento sbor působil od roku Škola zahájila vyučování k Historie a současnost Královéhradeckého dětského sboru JITRO Královéhradecký dětský sbor Jitro má dlouhou tradici. Ve městě Hradec Králové působí od roku Jeho prvním sbormistrem byl Josef Vrátil a od roku 1977 tento sbor řídí prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc. Sbor uskutečňuje každoročně několik tuzemských koncertů, na kterých vystupují jednotlivá nebo všechna přípravná oddělení. Hlavní sbor Jitro mimo tyto tuzemské koncerty koncertuje i v zahraničí Německo, Francie, Belgie, Dánsko, Španělsko, Itálie, Řecko, USA, Japonsko, Čína. K největším úspěchům sboru patří vítězství v prestižní soutěži v Llangollenu (Wales, 1988), 1. cena na 4. ročníku soutěže dětských sborů v Nantes (Francie, 1989), absolutní vítězství na Mundis Cantat Olomouc (2003), získání tří zlatých a jedné stříbrné medaile na 4. Světových sborových hrách v čínském městě Xiamen (2006), vítězství ve třech kategoriích a v Grand Prix na Festivalu Bohuslava Martinů (Pardubice, 2009). Královéhradecký dětský sbor Jitro je rozdělen do několika na sebe navazujících oddělení nejmladším oddělením jsou Broučci (předškolní děti), dále Světlušky (žáci 1. tříd), Skřivánek A (žáci 2. tříd), Skřivánek B (žáci 3. tříd), Vlčí máky (žáci 4. a 5. tříd), Jitříčko (žáci 6. a 7. tříd) a nejstarším oddělením je sbor Jitro. Žáci jsou již od útlého věku vedeni k hudbě a k lásce ke sborovému zpěvu. Učí se notám, intonaci, v kolektivu i spolupráci a táhnutí za jeden provaz. Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové je jedinečná právě ve svém zaměření na sborový zpěv s důrazem na individuální přístup k žákům při výuce.

7 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4.1 Základní údaje o pracovnících školy Praxe Úvazek Dosažené roky Dny procent vzdělání Osobní číslo vysoká škola vysoká škola vyšší odborné vysoká škola vysoká škola vysoká škola vyšší odborné vysoká škola vysoká škola doktorské střední s maturitou vysoká škola střední s maturitou vyšší odborné vyšší odborné Vyučovaný předmět sborový zpěv,hudební nauka korepetice,hudební nauka sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv,hudební nauka,sborový zpěv sólový zpěv,přípravná hudební výchova sólový zpěv, hudební nauka sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Charakteristika pedagogického sboru Výuka je v plném rozsahu zabezpečena kvalifikovanými pedagogy.

8 Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Lucie Gregorovič Fárová jmenovaná do funkce zřizovatelem Nadací rozvoje dětského sborového zpěvu. Statutárním orgánem školy je kromě ředitelky také zástupce ředitele - Prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc., který zastupuje ředitelku školy v době její nepřítomnosti v plném rozsahu působnosti. Všichni učitelé jsou členy pedagogické rady, která je poradním orgánem ředitelky školy. Účetnictví, správa počítačové sítě a úklidové služby jsou zajišťovány externími firmami. 5. Materiálně technické podmínky školy Škola sídlí v ulici Československé armády 335, Hradec Králové, v budově, kterou jejímu zřizovateli pronajalo Město Hradec Králové k užívání v roce Škola má k dispozici osm specializovaných učeben, ředitelnu, kancelář, sklad a odpovídající sociální zázemí. Všechny učebny jsou akusticky upraveny, jsou vybaveny rozměrově odpovídajícím nábytkem a potřebnými učebními pomůckami. Tři největší učebny jsou přizpůsobeny potřebám sboru multifunkční stupínky, koberce na zemi i na stěnách (akustická úprava prostoru), nahrávací technika, orffovy nástroje, intonační tabule apod. Všechny učebny jsou vybaveny klavírem. Materiální vybavení školy, bezpečnostní i hygienické podmínky jsou vyhovující. 6. Zápis k základnímu uměleckému vzdělávání Zápis na ZUŠ podle oborů viz. příloha S Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu 240 žáků v následujícím rozdělení: Měsíc Září 2011 srpen Individuální výuka 218 Výsledky vzdělávání žáků Kolektivní výuka 22

9 Ročník 1/0 (Broučci) Počet žáků 22 Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo /0 (Světlušky) /I. (Skřivánek A) /I. (Skřivánek B) /I. (Vlčí máky) /I.(Vlčí máky) /I. (Jitro) /I. (Jitro) /I. (Jitro) /II. (Jitro) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové postupovala ve školním roce 2011/2012 v souladu s dokumentem MŠMT Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j / a v souladu se zpracovanou Školní preventivní strategií ze dne Naše škola svým jedinečným zaměřením vytváří podmínky pro vzájemné působení osobnosti učitele a žáka. Prostřednictvím kolektivní výuky vedeme žáky ke vzájemné toleranci, spolupráci, houževnatosti a zodpovědnosti za společně vykonanou práci. Tímto získávají žáci předpoklady pro úspěšnou spolupráci s druhými a stávají se tak odolnějšími vůči sociálně patologickým jevům. Klademe důraz na spolupráci s rodiči, čímž je dobře zajištěna jejich informovanost o výsledcích vzdělávání žáka a o jeho chování. Všichni učitelé nejen na začátku, ale i v průběhu školního roku připomínají žákům zásady bezpečného chování, hovoří s nimi o škodlivosti kouření a alkoholu, zneužívání návykových látek a o obraně člověka v krizových situacích. V Základní umělecké škole JITRO se doposud neobjevily žádné projevy sociálně patologických jevů.

10 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků je organizováno na základě zpracovaného Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2011/2012 se učitelé ZUŠ měli možnost zúčastnit těchto vzdělávacích akcí: - Seminář a konference k tvorbě ŠVP - Spisová služba a archivnictví - Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy - Hlasová výchova ve sboru Kromě seminářů a kurzů mají učitelé možnost konzultací na národních a mezinárodních festivalech, soutěžích či při setkáních s ostatními sbory. V průběhu školního roku také mohou navštěvovat kurzy organizované NIDV nebo Centrem odborného vzdělávání. 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola velmi úzce spolupracuje se svým zřizovatelem Nadací rozvoje dětského sborového zpěvu, který zabezpečuje a spoluorganizuje pracovní soustředění sboru a jeho domácí i zahraniční koncertní činnost. 9.1 Koncertní činnost ve školním roce 2011/2012

11 Datum Název akce Vystoupení v Muzeu východních Čech v rámci zahájení vernisáže Pohádka ve škole (VLČÍ MÁKY) Koncert ve Staré Boleslavi (JITRO) Soustředění Jitra a Vlčích máků na Bedřichovce v Orlickém Záhoří Koncert ve Filharmonii Hradec Králové Pocta Antonínu Dvořákovi. Spoluúčinkoval Václav Hudeček (JITRO) Koncertní turné - Francie (JITRO) Vystoupení Skřivánku A na Velkém náměstí, Hradec Králové v rámci akce Martin na bílém koni pod Bílou věží (SKŘIVÁNEK A) Koncert v Náchodě, Městské divadlo dr. Josefa Čížka (JITRO) Koncertní zájezd do Německa (JITRO) Koncert v Kratonohách, kostel sv. Jakuba (JITRO) Vánoční koncert Královéhradeckého dětského sboru v Kongresovém centru ALDIS Hradec Králové (všechna oddělení KHDS) Vystoupení Vlčích máků v Muzeu východních Čech, Hradec Králové v rámci zahájení výstavy Měšťanské Vánoce (VLČÍ MÁKY) Koncertní turné - Německo, Francie (JITRO) Koncert ve Vysokém Mýtě (JITRO) Účast vybraných žáků ZUŠ JITRO na soutěži základních uměleckých škol v Chlumci nad Cidlinou Koncertní turné Morava Zvole, Sudkov, Loštice (JITRO) Koncertní turné - USA (JITRO) Účast postupujících žáků ZUŠ JITRO v krajském kole soutěže základních uměleckých škol v Nové Pace Koncert v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové v rámci udílení výročních cen města Hradec Králové (JITRO) Jarní koncert ve Filharmonii Hradec Králové (všechna oddělení) Pěvecké soustředění na Bedřichovce v Orlickém Záhoří (SKŘIVÁNEK B, VLČÍ MÁKY, JITRO) Účast na 4. ročníku festivalu přípravných oddělení Bude nás pět v Rychnově nad Kněžnou (SKŘIVÁNEK A, B) Účast vybraných žáků ZUŠ JITRO na pěvecké soutěži Hradecký slavík

12 Koncertní turné - Německo, Francie (JITRO) Koncert v Pardubicích, Sukova síň Domu hudby (Májový koncert sboru Continuo), spoluúčinkoval Hradišťan (VLČÍ MÁKY, JITŘÍČKO) Vystoupení v Adalbertinu, HK na 20. výročí Oblastní charity Hradec Králové (JITRO) Nebe plné Světlušek vystoupení na Hvězdárně a planetáriu Hradec Králové (SVĚTLUŠKY) Účast vybraných žáků ZUŠ JITRO na pěvecké soutěži Zlatý zpěváček 2012 Koncert v Telči, Krahulčí poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Vystoupení v rámci lékařské konference (JITRO) Koncert v Městské hudební síni, Hradec Králové (SKŘIVÁNEK B, VLČÍ MÁKY, JITŘÍČKO, JITRO) Skřivánek a hvězdy - vystoupení na Hvězdárně a planetáriu Hradec Králové (SKŘIVÁNEK A) Pěvecké soustředění na Hrnčířských boudách chata Mír, Černý důl V rámci tohoto soustředění koncert na Lesní boudě (JITŘÍČKO) Koncert pro rodiče a prarodiče v ZUŠ JITRO (BROUČCI, SKŘIVÁNEK B) Koncert pro rodiče a prarodiče v ZUŠ JITRO (BROUČCI) Koncertní turné - Itálie, Francie (JITRO) Pěvecké soustředění v Budislavi u Litomyšle (VLČÍ MÁKY, JITŘÍČKO, JITRO) Pěvecká soustředění soustředění Jitra a Vlčích máků v Orlických horách soustředění Jitra, Vlčích máků a Skřivánku B v Orlických horách soustředění Jitříčka chata Mír, Černý Důl soustředění Vlčích máků, Jitříčka a Jitra v Budislavi u Litomyšle

13 9.3 Soutěže a přehlídky Ve školním roce 2011/2012 se škola zúčastnila celostátní soutěže základních uměleckých škol, Hradeckého slavíka a Zlatého zpěváčka. Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou: Kategorie 1. kategorie Jméno Pavel Procházka 2. místo Umístění Nelly Natalia Jelinková 3. místo Daniel Kocman, Lucie Hrbáčková 2. místo 2. kategorie Kateřina Pavlová, Alžběta Kučová 3. místo 3. kategorie Karolína Kaňková Lucie Hrbáčková 2. místo 3. místo 1. místo s postupem 5. kategorie Košťálová, Mouchová, Menclová, Vrbová Salačová Michaela 6. kategorie Řezáčová Magdalena 2. místo 8. kategorie Košťálová Dominika 3. místo 9. kategorie Růžičková Adéla ČU Ursíková Jessika ČU 3. místo Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ v Nové Pace: 3. kategorie Košťálová, Mouchová, Menclová, Vrbová 1. místo

14 HRADECKÝ SLAVÍK kategorie Rozálie Pražáková 2. kategorie 1. místo 6. kategorie Zuzana Hamanová Eliška Uhrinová Řezáčová Magdaléna Salačová Michaela Košťálová Dominika 2. místo 3. místo 1. místo 2. místo 1. místo 7. kategorie Kladivová Veronika 3. místo 8. kategorie Řezáčová, Salačová 1. místo 2. místo 3. místo 5. kategorie Košťálová,Mouchová,Menclová,Vrbová Jarolímová, Kučová, Hovorková ZLATÝ ZPĚVÁČEK kategorie Veronika Skalická 2. kategorie Rozálie Pražáková 2. místo 1. místo

15 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 školu Česká školní inspekce nenavštívila. Uvádíme citaci z hodnocení ČŠI ze školního roku 2010/2011. Ze závěrečného hodnocení ČŠI: Všechny druhy činností realizované školou jsou v souladu s údaji v rejstříku škol a školských zařízení. Pro vzdělávání žáků v ZUŠ JITRO zřizovatel zabezpečil odpovídající materiální podmínky. Profesně ideální a věkově perspektivní pedagogický sbor vytváří optimální předpoklady pro úzce specializovanou výchovně-vzdělávací činnost. Zdroje financování, se kterými škola disponuje, umožňují vytvoření dobrých podmínek pro vzdělávání. Finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělené škole na třetí čtvrtletí roku 2010 byly využity v souladu s platnou legislativou pro soukromé školy. Vedení ZUŠ efektivně spolupracuje se zřizovatelem, usiluje o vytvoření příznivých finančních a potřebných materiálních podmínek školy, bezchybnou realizaci deklarovaného vzdělávacího programu a tvorbě školního vzdělávacího programu se specifickým zaměřením na sborový zpěv a pěveckou hlasovou výchovu. Vzdělávání probíhá v bezpečném prostředí. Všichni zájemci s potřebnými předpoklady mají zabezpečen rovný přístup ke vzdělávání. Ředitelka školy plní všechny povinnosti vyplývající z této funkce v souladu se školským zákonem a zabezpečuje realizaci záměru zřizovatele. O všech záležitostech, které se týkají organizace a průběhu vzdělávání, rozhoduje v souladu s platnými právními předpisy. Úzce spolupracuje se svým zástupcem. Řídící kompetence jsou rovnoměrně rozděleny mezi oba vedoucí pracovníky ZUŠ. Ředitelka školy odpovídá za kvalitu organizace a zajištění chodu ZUŠ, zástupce ředitelky plní funkci uměleckého managera a hlavního sbormistra. Systém řízení, plánování a kontroly je funkční. Odpovídají podmínkám a velikosti hodnocené soukromé základní umělecké školy. Pracovní činnosti učitelů jsou založeny na kolegiálním partnerství. Téměř všechny nabízené formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou učiteli využívány a bezodkladně aplikovány do jejich pracovních aktivit. Vedení školy zajistilo systematické vzdělávání v

16 oblasti tvorby školního vzdělávacího program a aplikace etické výchovy do všech forem výuky. Učitelé přistupují k žákům individuálně a výuku přizpůsobují jejich předpokladům, vzdělávacím potřebám a záměrům školy. Způsob hodnocení a koncepce domácí přípravy mají pozitivní vliv na motivaci žáků, zvyšují zájem o studium a tím zajišťují předpoklady pro růst kvality vzdělávacích výsledků a prezentačních činností ZUŠ. Spolupráce s partnery probíhá systematicky a promyšleně. Provázanost zřizovatele a školy je velmi funkční a příznivě ovlivňuje osobnostní zrání žáků. Společně realizované akce je nenásilně, ale cílevědomě vedou k vnímání důležitosti celoživotního vzdělávání a s ním spojenou etikou. Pro účely zvýšení dotací podle 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena nadprůměrně. (inspekční zpráva Č. j. ČŠIH-1095/10-H) 11. Základní údaje o hospodaření školy ve školním roce 2011/2012 Položka Příjem školné Příjem dotace Příjem bank. úrok Příjem - celkem Rok , ,26 991, ,40 Výdaje materiál ,Výdaje služby ,Výdaje mzdy ,55 Výdaje ost. finanční ,Výdaje celkem ,55 Rozdíl HV zisk ,85 Rok , ,1 610, ,94 Celkem , ,28 602, , , , , , , , , , , , , , Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

17 Ve školním roce 2011/2012 se škola nezapojila do žádného z rozvojových a mezinárodních programů. 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se ve školním roce 2011/2012 nezapojila do projektů dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2011/2012 podala ZUŠ JITRO dva samostatné projekty v těchto výzvách: 1) Soutěž o podporu projektů pro rok 2012 v oblasti Školství, děti a mládež vyhlášená společností Elektrárny Opatovice, a.s. Projekt ZUŠ JITRO s názvem Šance pro hudebně talentované děti a mládež nebyl podpořen. 2) Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže (12SMV 02) - vyhlášeno Královéhradeckým krajem. ZUŠ JITRO podala projekt s názvem Příprava talentovaných dětí na účast na koncertech v Německu a Francii a festivalu pěveckých sborů v Itálii. Tento projekt byl Královéhradeckým krajem podpořen částkou ,- Kč. 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

18 Nezanedbatelným prvkem v činnosti ZUŠ je spolupráce s partnery. Nejvýznamnějším partnerem školy je její zřizovatel, rodiče žáků a prestižní domácí i zahraniční umělecké osobnosti. Vzhledem k velmi těsnému propojení školy s jejím zřizovatelem jsou možnosti regionální i mezinárodní spolupráce široké. Díky této skutečnosti přicházejí nabídky k vzájemné spolupráci mezi školou a dalšími subjekty v převážné většině ze strany partnerů. Škola spolupracuje s Městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem a významnými kulturními středisky v ČR (Filharmonie Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS, Dům umělců Praha ad.) a organizátory významných soutěží a festivalů jak v České republice, tak i v zahraničí. 16. Závěr 1. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Výroční zpráva byla projednána radou š.p.o. dne Výroční zpráva byla předložena zřizovateli dne Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Lucie Gregorovič Fárová, ředitelka školy Mgr. Lucie Gregorovič Fárová ředitelka školy

19 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy. V Hradci Králové dne Mgr. Lucie Fárová ředitelka ZUŠ PŘÍLOHY Fota z koncertů, zájezdů, pěveckých soustředění a soutěží.

20

21

22

23

24

25

26 12. Americké turné KHDS Jitro Jitro na americkém středozápadě Průzkum amerického středozápadu zahájil sbor v Chicagu. Na břehu Michiganského jezera ve městě Kenosha je rovnou odměněn pětkrát opakovanými ovacemi ve stoje. Představení bylo organizováno katedrou hudby místní vysoké školy a kde jsou odborníci, tam je ocenění sboru vždy ještě mohutnější. Profesor operního zpěvu nám říká Úžasné bylo, že jste gregoriánský chorál bez dirigování udrželi v tak kompaktním a sladěném provedení, nepochopitelné". A už jsme v nejsevernějším místě cesty v Green Bay u zálivu Michiganského jezera. Napadl sníh, jezero je světle hnědé a vozovky jako ze skla. Prezidentka hudební asociace si nás rovnou zamlouvá na příště do této koncertní síně pro 1500 posluchačů,v historické nádražní budově převlečené do podoby hospůdky se loučíme a slyšíme nadšené komentáře lidí na jedno téma, že v životě nic tak krásného neslyšeli. Honem na jih, v zálivu otce řek Mississippi nám provrtali na požádání 20 cm silný led a předvedli lovení mississippských štik, aby tito drsní muži naprosto zjihli při vyžádaném přídavku Na tom bošileckým mostku. Jedeme do farmářské Iowy. Přijetí v Cedar Rapids s ohromnou českou menšinou skvělé, jsme potěšeni, že zde český dodnes znamená pracovitý a šikovný Dámy v České vesnici, jak se nazývá místní čtvrt, pláčou při poslechu písničky Tovačovské hatě, máme české koláče, ale taky poznáváme místní kolorit, často odlišný od našeho. Majitel farmy na kukuřici a sóju říká 88ti letá maminka už nechce chodit, všude už jezdí autem,

27 má řidičák, a teta se stará sama o sebe ve svém domku. V dubnu budeme slavit její sté narozeniny. Úspěšný farmář vydržel až dodnes bez internetu. Sehnal však na požádání šest terénních náklaďáčků a v časové skulině našeho programu nás provezl blátem a sněhem jeho 100 hektarové farmy kolem cvičiště rodea a nejstaršího českého katolického kostela na západním břehu Mississippi s barevnými vitrážemi českých dárců v oknech. Jsme v prérijním státě, jsou tu divocí kojoti, oposumové, skunkové a pásovci. V hlavním městě Des Moines slyšíme několikrát Bravo!. Pán mi po koncertu říká Ohromné, s tak skvělým zpěvem jsou vaše děvčata zárukou budoucnosti Česka, ať žije Česko, náš soused! Byl to Němec a užasli jsme, že až tak mírotvorně muže působit výborně provedená hudba. Zpěv v univerzitním městečku Pella mezi větrnými mlýny, slavnostmi tulipánů a dalším dědictvím holandského osídlování. Česky mluvící profesor hry na klavír zde vyjádřil obdiv nejen nad neobyčejným uměním pianisty pana Chrobáka, ale i stejně jako mnozí jiní, úžas nad krásně zazpívanými disonancemi sekund ve Vičarově skladbě Gorale. Zima, ale krásné jasné počasí ve větrném městě, jak se přezdívá Chicagu nejen pro jeho klima, ale I proto, ze místní politici vždy hodně mluvili do větru. Průjezd pod ocelovou konstrukci zavěšené klasické tramvaje, na ulici sladký zpěv Marilyn Monroe, hospůdka s dlouhým barem v tmavém mahagonu s úslužným číšníkem ve velmi zralém veku a jazzovou hudbou vše ve stylu doby prohibice a Al Capona kontrastuje s dnešní osvícenou tváří teto metropole, kde dokázali uchránit před developery zelený pás kolem města či obrátit tok řeky Chicago River ven z jezera Michigan, aby se mohlo stát zdrojem pitné vody. Nevsedni zážitek byl umocněn pohledem z nejvyšší budovy USA Willis Tower a procházkou po Magnificent Mile, nejrušnější části hlavni tepny města Michigan Avenue. Madison - hlavni město státu Wisconsin v evropském stylu s malými obchůdky a čilým ruchem na chodnících nás na koncertu překvapilo obzvláště vstřícným publikem. Dohnala nás opět skupina studentů, kteří nás slyšeli před týdnem v Green Bay a nenechali si ujit další představení. Mraz mi běhal po zádech při vašem zpěvu říká jedna dívka ze skupiny.

28 Už jsme ve státě Indiana a zpíváme v dalších velkých městech. V Evansville potlesk ve stoje, lidi jsou nadšeni zpěvem hradeckých děvčat. Stále jasno a teplíčko kolem 20 oc v miliónové Indianapolis, zastavení ve stylové cukrárně s českými obrazy Alfonze Muchy, kolem krásní černoušci a přátelské barevné dámy ověšené šperky. Zpíváme v gotické katedrále, na americké poměry staré - z let kolem 1880, přímo na centrálním náměstí. Jak se mohl kostel udržet mezi mrakodrapy před developery? Vysvětluje to s úsměvem ředitel symfonického orchestru, u kterého bydlíme. Do kostela chodí pan Lilly majitel místního celosvětově známého farmaceutického koncernu Eli Lilly a když banka developerů chtěla kostel zbořit, pohrozil jí, že ji koupí a zabrání tomu. Naši adults v podobizně jistě poznají muže, pod jehož obrazem se převlékali na koncert. - Ukázalo se, že překupníci na křižovatkách sice nešmelili s lístky na náš koncert, nýbrž na basketbal, který onoho sobotního večera tvrdě konkuroval sborovému zpěvu, přesto ale na koncert přišla velká návštěva, z nichž nám mnozí opět přišli děkovat a vyjadřovat svůj úžas jako jedna dáma s mystickým výrazem v očích: Nikdy jsem neslyšela takovou hudbu, kterou lze snad slyšet jen na nebesích. Ale to už je nedělní ráno, prodíráme se pro své kroje několika desítkami bezdomovců, hledajících útulek a stravu v kostele, a ujíždíme do města country hudby - do Nashville. Tam už v zelené trávě rozkvetly narcisy, fialky, zlatý déšť i třešně a na posledním koncertu máme kromě dvou spontánních ovací ve stoje i jednu vynucenou, do níž nadšeně vyskočili Američané při prvních taktech své hymny, zakončující slavnostně, coby poslední přídavek závěrečného koncertu, 12. cestu Jitra po USA. Text a foto Jaroslav Přidal a Eliška Rozsívalová Článek pro časopis Cantus Opět jsem si vytáhla svůj deník a zapsala jsem si tam další významné datum mého života a myslím, že jsem nebyla jediná. Byl to den našeho odletu za poznáním dalšího kontinentu naší Země. Většina z nás v Americe ještě nikdy nebyla. Velmi jsme se těšili na to, co nového nás čeká. Řekněte, který student v dnešní době by se nechtěl podívat do Ameriky? Byl to opravdu nádherný zájezd. Amerika nás přivítala s otevřenou náručí. (Aneta Daňková) Naše přípravy začínali už v Hradci. Měli jsme pár zkoušek navíc a kvůli časovému posunu o 7 hodin jsme se aklimatizovali tím, že jsme chodili spát velmi pozdě a vstávali až po obědě. Také jsme jeli na víkendové koncertní turné na Moravu do Zvole, rodné vesničky pana sbormistra, a okolních míst. Seděla jsem v letadle a nikdo, žádná letuška, ani právník, ani cestující v řadě 25 sedící na sedadle B nemohl mít větší radost než já, než my všichni z našeho sboru. Celý let jsem si říkala: Opravdu! Konečně letím do Ameriky, není to jen sen. Čekalo nás krásných 12 dnů v Americe, 11 nocí, 10 úžasných rodin a 9 nezapomenutelných koncertů. Byla to pro nás velká příležitost nejenom si rozšířit své znalosti angličtiny, poznat novou kulturu, nová místa, ale i podělit se o svou radost s ostatními lidmi na našich koncertech. Koncerty jsme měli na různých místech. V Kenoshe, městě na břehu Michiganského jezera, kde koncert organizovala katedra hudby místní vysoké školy, nám profesor operního zpěvu řekl: Úžasné bylo, že jste gregoriánský chorál bez dirigování udrželi v tak kompaktním a sladěném provedení, nepochopitelné. V Green Bay nás zařadili do 85. sezóny hudby na světové úrovni vedle hudební špičky jako jsou New York Chamber Soloists a Millwaukee Symphony Orchestra. Další koncerty byly v Cedar Rapids v kostele sv. Václava, v Des Moines, v univerzitním městečku Pella, kde se nám posluchači doslova rozplakali při vlastenecké skladbě America the Beautiful (což se nám však povedlo i na ostatních koncertech), již poněkolikáté jsme zpívali v Madisonu, v Evansville, v katedrále téměř uprostřed města Indianapolis a v Nashvillu. Na několika místech nám hned oznámili, že si nás zabírají na příště. Nebylo koncertu, kde by nám lidé netleskali ve stoje. Nejvíce ovací sklízely skladby jako Kyrie eleison, Hoj, hura, hoj, Gorale i Ceremony of Carols. Jelikož jsme normální děvčata, nečekaly jsme, že budeme mít až takové ohromné ohlasy na náš zpěv. Připadali jsme si jako nějaké slavné hvězdy. Burácející potlesk stojícího publik, už po třetí skladbě koncertu hned naplní duši pocitem dobře vykonané práce. Zpívání je pak mnohem snazší, když vidíte, jaký máte úspěch. (Aneta Daňková) Někdy si ani my sami neuvědomujeme, co tím přinášíme lidem, pro nás to je zpěv, do kterého vkládáme své srdce, ale stále je na něm co vylepšovat. Požitkem pro nás je atmosféra, kterou nám udělají posluchači, jak začnou vykřikovat Bravo! nebo pohled na dojaté tváře posluchačů, po nichž pomalu sklouzává slzička za slzou. Lidé by měli konat tak, aby si ve stáří, při svých posledních dnech nemuseli říkat, co všechno nestihli, kolik toho ještě nestačili předat druhým, nebo že nestačili nic pořádného udělat za svůj život. Ano život utíká, a to velmi rychle, ale já vím, že my, děvčata z Jitra pro některé lidi přinášíme tolik štěstí. Po koncertech za námi chodí nám děkovat, jaký andělský zpěv jim přinášíme. V hlavním městě Iowy v Des Moines za námi po koncertě přišel

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno.

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno. Prosinec 2009 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno Petr Albrecht starosta Kopidlna

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM BROUMOV HRADEBNÍ 218 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 GYMNÁZIUM BROUMOV = ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Patříme do sítě škol projektu Státního zdravotního ústavu "Škola podporující

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ve školním roce 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRIVIUM PLUS O.P.S. V DOBŘANECH MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více