Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního uměleckého vzdělávání 3. Charakteristika školy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5. Materiálně technické podmínky školy 6. Zápis k základnímu uměleckému vzdělávání 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 11. Základní údaje o hospodaření školy 12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 16. Závěr Přílohy: Výkaz S podle stavu k Výroční zpráva o poskytování informací Fotografie z veřejných vystoupení Články a recenze na vystoupení KHDS

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Adresa: Československé armády Hradec Králové Web: Telefon: (ředitelka); Právní forma: školská právnická osoba IČ: Identifikátor zařízení: IZO: Datum zařazení do školského rejstříku: Datum zahájení činnosti: Zřizovatel Název: Nadace rozvoje dětského sborového zpěvu Adresa zřizovatele: tř. ČSA č.p. 335, Hradec Králové Telefon: IČO: Vedení školy Ředitel školy: Mgr. Lucie Gregorovič Fárová Zástupce ředitele školy: prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.

4 1.3 Rada školské právnické osoby Předseda: Mgr. Tomáš Faltus Členové: Mgr. Dana Komorová Ing. Karin Hrunková Mgr. Svatava Černá 1.4 Základní ustanovení o organizaci Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové byla zřízena Nadací rozvoje dětského sborového zpěvu, tř. ČSA č.p. 335, Hradec Králové jako školská právnická osoba zřizovací listinou vydanou (č.j. 1/2009). Právní subjektivitu a činnost školy vymezuje zřizovací listina vydaná zřizovatelem. Ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám a v pracovněprávních vztazích vystupuje škola svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jménem organizace má právo vystupovat pouze její statutární zástupce. 1.5 Poslání školy Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku, a to podle učebních plánů, osnov a rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání, schválených MŠMT ČR. Škola poskytuje základy hudebního vzdělání v hudebním oboru v souladu s cíli základního uměleckého vzdělávání uvedenými v 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a podle příslušných prováděcích předpisů v hudebním oboru.

5 2. Přehled oborů základního uměleckého vzdělávání Základní umělecká škola Jitro Hradec Králové, Československé armády 335, Hradec Králové je součástí výchovně vzdělávací soustavy, řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Základní umělecká škola poskytuje základ vzdělání v hudebním oboru a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého a pedagogického typu a pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Výuka probíhá dle schválených vzdělávacích učebních plánů pro ZUŠ, které schválilo MŠMT České republiky dne 26. června 1995 pod č. j /95 25 s účinností od 1. září 1995 v platném znění. Ve školním roce 2011/2012 vznikl Školní vzdělávací program Základní umělecké školy JITRO Hradec Králové, který nabývá účinnosti od 1. září Obory vzdělávání: Hudební obor V hudebním oboru se výuka organizuje formou individuálního, skupinového a kolektivního vyučování. Počty žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech nebo skupinách jsou určeny učebními plány a rámcovým vzdělávacím programem. Formy vzdělávání: přípravné studium základní studium prvního a druhého stupně Dále viz. Příloha výkaz S24 01

6 3. Charakteristika školy Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové je plně organizovaná jednooborová škola s maximální kapacitou 240 žáků v hudebním oboru. Tato škola vznikla v roce 2010 oddělením Královéhradeckého dětského sboru Jitro od Základní umělecké školy Habrmanova, Hradec Králové, pod kterou tento sbor působil od roku Škola zahájila vyučování k Historie a současnost Královéhradeckého dětského sboru JITRO Královéhradecký dětský sbor Jitro má dlouhou tradici. Ve městě Hradec Králové působí od roku Jeho prvním sbormistrem byl Josef Vrátil a od roku 1977 tento sbor řídí prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc. Sbor uskutečňuje každoročně několik tuzemských koncertů, na kterých vystupují jednotlivá nebo všechna přípravná oddělení. Hlavní sbor Jitro mimo tyto tuzemské koncerty koncertuje i v zahraničí Německo, Francie, Belgie, Dánsko, Španělsko, Itálie, Řecko, USA, Japonsko, Čína. K největším úspěchům sboru patří vítězství v prestižní soutěži v Llangollenu (Wales, 1988), 1. cena na 4. ročníku soutěže dětských sborů v Nantes (Francie, 1989), absolutní vítězství na Mundis Cantat Olomouc (2003), získání tří zlatých a jedné stříbrné medaile na 4. Světových sborových hrách v čínském městě Xiamen (2006), vítězství ve třech kategoriích a v Grand Prix na Festivalu Bohuslava Martinů (Pardubice, 2009). Královéhradecký dětský sbor Jitro je rozdělen do několika na sebe navazujících oddělení nejmladším oddělením jsou Broučci (předškolní děti), dále Světlušky (žáci 1. tříd), Skřivánek A (žáci 2. tříd), Skřivánek B (žáci 3. tříd), Vlčí máky (žáci 4. a 5. tříd), Jitříčko (žáci 6. a 7. tříd) a nejstarším oddělením je sbor Jitro. Žáci jsou již od útlého věku vedeni k hudbě a k lásce ke sborovému zpěvu. Učí se notám, intonaci, v kolektivu i spolupráci a táhnutí za jeden provaz. Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové je jedinečná právě ve svém zaměření na sborový zpěv s důrazem na individuální přístup k žákům při výuce.

7 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4.1 Základní údaje o pracovnících školy Praxe Úvazek Dosažené roky Dny procent vzdělání Osobní číslo vysoká škola vysoká škola vyšší odborné vysoká škola vysoká škola vysoká škola vyšší odborné vysoká škola vysoká škola doktorské střední s maturitou vysoká škola střední s maturitou vyšší odborné vyšší odborné Vyučovaný předmět sborový zpěv,hudební nauka korepetice,hudební nauka sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv,hudební nauka,sborový zpěv sólový zpěv,přípravná hudební výchova sólový zpěv, hudební nauka sólový zpěv sólový zpěv sólový zpěv Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Charakteristika pedagogického sboru Výuka je v plném rozsahu zabezpečena kvalifikovanými pedagogy.

8 Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Lucie Gregorovič Fárová jmenovaná do funkce zřizovatelem Nadací rozvoje dětského sborového zpěvu. Statutárním orgánem školy je kromě ředitelky také zástupce ředitele - Prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc., který zastupuje ředitelku školy v době její nepřítomnosti v plném rozsahu působnosti. Všichni učitelé jsou členy pedagogické rady, která je poradním orgánem ředitelky školy. Účetnictví, správa počítačové sítě a úklidové služby jsou zajišťovány externími firmami. 5. Materiálně technické podmínky školy Škola sídlí v ulici Československé armády 335, Hradec Králové, v budově, kterou jejímu zřizovateli pronajalo Město Hradec Králové k užívání v roce Škola má k dispozici osm specializovaných učeben, ředitelnu, kancelář, sklad a odpovídající sociální zázemí. Všechny učebny jsou akusticky upraveny, jsou vybaveny rozměrově odpovídajícím nábytkem a potřebnými učebními pomůckami. Tři největší učebny jsou přizpůsobeny potřebám sboru multifunkční stupínky, koberce na zemi i na stěnách (akustická úprava prostoru), nahrávací technika, orffovy nástroje, intonační tabule apod. Všechny učebny jsou vybaveny klavírem. Materiální vybavení školy, bezpečnostní i hygienické podmínky jsou vyhovující. 6. Zápis k základnímu uměleckému vzdělávání Zápis na ZUŠ podle oborů viz. příloha S Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu 240 žáků v následujícím rozdělení: Měsíc Září 2011 srpen Individuální výuka 218 Výsledky vzdělávání žáků Kolektivní výuka 22

9 Ročník 1/0 (Broučci) Počet žáků 22 Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo /0 (Světlušky) /I. (Skřivánek A) /I. (Skřivánek B) /I. (Vlčí máky) /I.(Vlčí máky) /I. (Jitro) /I. (Jitro) /I. (Jitro) /II. (Jitro) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové postupovala ve školním roce 2011/2012 v souladu s dokumentem MŠMT Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j / a v souladu se zpracovanou Školní preventivní strategií ze dne Naše škola svým jedinečným zaměřením vytváří podmínky pro vzájemné působení osobnosti učitele a žáka. Prostřednictvím kolektivní výuky vedeme žáky ke vzájemné toleranci, spolupráci, houževnatosti a zodpovědnosti za společně vykonanou práci. Tímto získávají žáci předpoklady pro úspěšnou spolupráci s druhými a stávají se tak odolnějšími vůči sociálně patologickým jevům. Klademe důraz na spolupráci s rodiči, čímž je dobře zajištěna jejich informovanost o výsledcích vzdělávání žáka a o jeho chování. Všichni učitelé nejen na začátku, ale i v průběhu školního roku připomínají žákům zásady bezpečného chování, hovoří s nimi o škodlivosti kouření a alkoholu, zneužívání návykových látek a o obraně člověka v krizových situacích. V Základní umělecké škole JITRO se doposud neobjevily žádné projevy sociálně patologických jevů.

10 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků je organizováno na základě zpracovaného Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2011/2012 se učitelé ZUŠ měli možnost zúčastnit těchto vzdělávacích akcí: - Seminář a konference k tvorbě ŠVP - Spisová služba a archivnictví - Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy - Hlasová výchova ve sboru Kromě seminářů a kurzů mají učitelé možnost konzultací na národních a mezinárodních festivalech, soutěžích či při setkáních s ostatními sbory. V průběhu školního roku také mohou navštěvovat kurzy organizované NIDV nebo Centrem odborného vzdělávání. 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola velmi úzce spolupracuje se svým zřizovatelem Nadací rozvoje dětského sborového zpěvu, který zabezpečuje a spoluorganizuje pracovní soustředění sboru a jeho domácí i zahraniční koncertní činnost. 9.1 Koncertní činnost ve školním roce 2011/2012

11 Datum Název akce Vystoupení v Muzeu východních Čech v rámci zahájení vernisáže Pohádka ve škole (VLČÍ MÁKY) Koncert ve Staré Boleslavi (JITRO) Soustředění Jitra a Vlčích máků na Bedřichovce v Orlickém Záhoří Koncert ve Filharmonii Hradec Králové Pocta Antonínu Dvořákovi. Spoluúčinkoval Václav Hudeček (JITRO) Koncertní turné - Francie (JITRO) Vystoupení Skřivánku A na Velkém náměstí, Hradec Králové v rámci akce Martin na bílém koni pod Bílou věží (SKŘIVÁNEK A) Koncert v Náchodě, Městské divadlo dr. Josefa Čížka (JITRO) Koncertní zájezd do Německa (JITRO) Koncert v Kratonohách, kostel sv. Jakuba (JITRO) Vánoční koncert Královéhradeckého dětského sboru v Kongresovém centru ALDIS Hradec Králové (všechna oddělení KHDS) Vystoupení Vlčích máků v Muzeu východních Čech, Hradec Králové v rámci zahájení výstavy Měšťanské Vánoce (VLČÍ MÁKY) Koncertní turné - Německo, Francie (JITRO) Koncert ve Vysokém Mýtě (JITRO) Účast vybraných žáků ZUŠ JITRO na soutěži základních uměleckých škol v Chlumci nad Cidlinou Koncertní turné Morava Zvole, Sudkov, Loštice (JITRO) Koncertní turné - USA (JITRO) Účast postupujících žáků ZUŠ JITRO v krajském kole soutěže základních uměleckých škol v Nové Pace Koncert v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové v rámci udílení výročních cen města Hradec Králové (JITRO) Jarní koncert ve Filharmonii Hradec Králové (všechna oddělení) Pěvecké soustředění na Bedřichovce v Orlickém Záhoří (SKŘIVÁNEK B, VLČÍ MÁKY, JITRO) Účast na 4. ročníku festivalu přípravných oddělení Bude nás pět v Rychnově nad Kněžnou (SKŘIVÁNEK A, B) Účast vybraných žáků ZUŠ JITRO na pěvecké soutěži Hradecký slavík

12 Koncertní turné - Německo, Francie (JITRO) Koncert v Pardubicích, Sukova síň Domu hudby (Májový koncert sboru Continuo), spoluúčinkoval Hradišťan (VLČÍ MÁKY, JITŘÍČKO) Vystoupení v Adalbertinu, HK na 20. výročí Oblastní charity Hradec Králové (JITRO) Nebe plné Světlušek vystoupení na Hvězdárně a planetáriu Hradec Králové (SVĚTLUŠKY) Účast vybraných žáků ZUŠ JITRO na pěvecké soutěži Zlatý zpěváček 2012 Koncert v Telči, Krahulčí poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Vystoupení v rámci lékařské konference (JITRO) Koncert v Městské hudební síni, Hradec Králové (SKŘIVÁNEK B, VLČÍ MÁKY, JITŘÍČKO, JITRO) Skřivánek a hvězdy - vystoupení na Hvězdárně a planetáriu Hradec Králové (SKŘIVÁNEK A) Pěvecké soustředění na Hrnčířských boudách chata Mír, Černý důl V rámci tohoto soustředění koncert na Lesní boudě (JITŘÍČKO) Koncert pro rodiče a prarodiče v ZUŠ JITRO (BROUČCI, SKŘIVÁNEK B) Koncert pro rodiče a prarodiče v ZUŠ JITRO (BROUČCI) Koncertní turné - Itálie, Francie (JITRO) Pěvecké soustředění v Budislavi u Litomyšle (VLČÍ MÁKY, JITŘÍČKO, JITRO) Pěvecká soustředění soustředění Jitra a Vlčích máků v Orlických horách soustředění Jitra, Vlčích máků a Skřivánku B v Orlických horách soustředění Jitříčka chata Mír, Černý Důl soustředění Vlčích máků, Jitříčka a Jitra v Budislavi u Litomyšle

13 9.3 Soutěže a přehlídky Ve školním roce 2011/2012 se škola zúčastnila celostátní soutěže základních uměleckých škol, Hradeckého slavíka a Zlatého zpěváčka. Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou: Kategorie 1. kategorie Jméno Pavel Procházka 2. místo Umístění Nelly Natalia Jelinková 3. místo Daniel Kocman, Lucie Hrbáčková 2. místo 2. kategorie Kateřina Pavlová, Alžběta Kučová 3. místo 3. kategorie Karolína Kaňková Lucie Hrbáčková 2. místo 3. místo 1. místo s postupem 5. kategorie Košťálová, Mouchová, Menclová, Vrbová Salačová Michaela 6. kategorie Řezáčová Magdalena 2. místo 8. kategorie Košťálová Dominika 3. místo 9. kategorie Růžičková Adéla ČU Ursíková Jessika ČU 3. místo Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ v Nové Pace: 3. kategorie Košťálová, Mouchová, Menclová, Vrbová 1. místo

14 HRADECKÝ SLAVÍK kategorie Rozálie Pražáková 2. kategorie 1. místo 6. kategorie Zuzana Hamanová Eliška Uhrinová Řezáčová Magdaléna Salačová Michaela Košťálová Dominika 2. místo 3. místo 1. místo 2. místo 1. místo 7. kategorie Kladivová Veronika 3. místo 8. kategorie Řezáčová, Salačová 1. místo 2. místo 3. místo 5. kategorie Košťálová,Mouchová,Menclová,Vrbová Jarolímová, Kučová, Hovorková ZLATÝ ZPĚVÁČEK kategorie Veronika Skalická 2. kategorie Rozálie Pražáková 2. místo 1. místo

15 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 školu Česká školní inspekce nenavštívila. Uvádíme citaci z hodnocení ČŠI ze školního roku 2010/2011. Ze závěrečného hodnocení ČŠI: Všechny druhy činností realizované školou jsou v souladu s údaji v rejstříku škol a školských zařízení. Pro vzdělávání žáků v ZUŠ JITRO zřizovatel zabezpečil odpovídající materiální podmínky. Profesně ideální a věkově perspektivní pedagogický sbor vytváří optimální předpoklady pro úzce specializovanou výchovně-vzdělávací činnost. Zdroje financování, se kterými škola disponuje, umožňují vytvoření dobrých podmínek pro vzdělávání. Finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělené škole na třetí čtvrtletí roku 2010 byly využity v souladu s platnou legislativou pro soukromé školy. Vedení ZUŠ efektivně spolupracuje se zřizovatelem, usiluje o vytvoření příznivých finančních a potřebných materiálních podmínek školy, bezchybnou realizaci deklarovaného vzdělávacího programu a tvorbě školního vzdělávacího programu se specifickým zaměřením na sborový zpěv a pěveckou hlasovou výchovu. Vzdělávání probíhá v bezpečném prostředí. Všichni zájemci s potřebnými předpoklady mají zabezpečen rovný přístup ke vzdělávání. Ředitelka školy plní všechny povinnosti vyplývající z této funkce v souladu se školským zákonem a zabezpečuje realizaci záměru zřizovatele. O všech záležitostech, které se týkají organizace a průběhu vzdělávání, rozhoduje v souladu s platnými právními předpisy. Úzce spolupracuje se svým zástupcem. Řídící kompetence jsou rovnoměrně rozděleny mezi oba vedoucí pracovníky ZUŠ. Ředitelka školy odpovídá za kvalitu organizace a zajištění chodu ZUŠ, zástupce ředitelky plní funkci uměleckého managera a hlavního sbormistra. Systém řízení, plánování a kontroly je funkční. Odpovídají podmínkám a velikosti hodnocené soukromé základní umělecké školy. Pracovní činnosti učitelů jsou založeny na kolegiálním partnerství. Téměř všechny nabízené formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou učiteli využívány a bezodkladně aplikovány do jejich pracovních aktivit. Vedení školy zajistilo systematické vzdělávání v

16 oblasti tvorby školního vzdělávacího program a aplikace etické výchovy do všech forem výuky. Učitelé přistupují k žákům individuálně a výuku přizpůsobují jejich předpokladům, vzdělávacím potřebám a záměrům školy. Způsob hodnocení a koncepce domácí přípravy mají pozitivní vliv na motivaci žáků, zvyšují zájem o studium a tím zajišťují předpoklady pro růst kvality vzdělávacích výsledků a prezentačních činností ZUŠ. Spolupráce s partnery probíhá systematicky a promyšleně. Provázanost zřizovatele a školy je velmi funkční a příznivě ovlivňuje osobnostní zrání žáků. Společně realizované akce je nenásilně, ale cílevědomě vedou k vnímání důležitosti celoživotního vzdělávání a s ním spojenou etikou. Pro účely zvýšení dotací podle 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena nadprůměrně. (inspekční zpráva Č. j. ČŠIH-1095/10-H) 11. Základní údaje o hospodaření školy ve školním roce 2011/2012 Položka Příjem školné Příjem dotace Příjem bank. úrok Příjem - celkem Rok , ,26 991, ,40 Výdaje materiál ,Výdaje služby ,Výdaje mzdy ,55 Výdaje ost. finanční ,Výdaje celkem ,55 Rozdíl HV zisk ,85 Rok , ,1 610, ,94 Celkem , ,28 602, , , , , , , , , , , , , , Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

17 Ve školním roce 2011/2012 se škola nezapojila do žádného z rozvojových a mezinárodních programů. 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se ve školním roce 2011/2012 nezapojila do projektů dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2011/2012 podala ZUŠ JITRO dva samostatné projekty v těchto výzvách: 1) Soutěž o podporu projektů pro rok 2012 v oblasti Školství, děti a mládež vyhlášená společností Elektrárny Opatovice, a.s. Projekt ZUŠ JITRO s názvem Šance pro hudebně talentované děti a mládež nebyl podpořen. 2) Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže (12SMV 02) - vyhlášeno Královéhradeckým krajem. ZUŠ JITRO podala projekt s názvem Příprava talentovaných dětí na účast na koncertech v Německu a Francii a festivalu pěveckých sborů v Itálii. Tento projekt byl Královéhradeckým krajem podpořen částkou ,- Kč. 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

18 Nezanedbatelným prvkem v činnosti ZUŠ je spolupráce s partnery. Nejvýznamnějším partnerem školy je její zřizovatel, rodiče žáků a prestižní domácí i zahraniční umělecké osobnosti. Vzhledem k velmi těsnému propojení školy s jejím zřizovatelem jsou možnosti regionální i mezinárodní spolupráce široké. Díky této skutečnosti přicházejí nabídky k vzájemné spolupráci mezi školou a dalšími subjekty v převážné většině ze strany partnerů. Škola spolupracuje s Městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem a významnými kulturními středisky v ČR (Filharmonie Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS, Dům umělců Praha ad.) a organizátory významných soutěží a festivalů jak v České republice, tak i v zahraničí. 16. Závěr 1. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Výroční zpráva byla projednána radou š.p.o. dne Výroční zpráva byla předložena zřizovateli dne Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Lucie Gregorovič Fárová, ředitelka školy Mgr. Lucie Gregorovič Fárová ředitelka školy

19 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy. V Hradci Králové dne Mgr. Lucie Fárová ředitelka ZUŠ PŘÍLOHY Fota z koncertů, zájezdů, pěveckých soustředění a soutěží.

20

21

22

23

24

25

26 12. Americké turné KHDS Jitro Jitro na americkém středozápadě Průzkum amerického středozápadu zahájil sbor v Chicagu. Na břehu Michiganského jezera ve městě Kenosha je rovnou odměněn pětkrát opakovanými ovacemi ve stoje. Představení bylo organizováno katedrou hudby místní vysoké školy a kde jsou odborníci, tam je ocenění sboru vždy ještě mohutnější. Profesor operního zpěvu nám říká Úžasné bylo, že jste gregoriánský chorál bez dirigování udrželi v tak kompaktním a sladěném provedení, nepochopitelné". A už jsme v nejsevernějším místě cesty v Green Bay u zálivu Michiganského jezera. Napadl sníh, jezero je světle hnědé a vozovky jako ze skla. Prezidentka hudební asociace si nás rovnou zamlouvá na příště do této koncertní síně pro 1500 posluchačů,v historické nádražní budově převlečené do podoby hospůdky se loučíme a slyšíme nadšené komentáře lidí na jedno téma, že v životě nic tak krásného neslyšeli. Honem na jih, v zálivu otce řek Mississippi nám provrtali na požádání 20 cm silný led a předvedli lovení mississippských štik, aby tito drsní muži naprosto zjihli při vyžádaném přídavku Na tom bošileckým mostku. Jedeme do farmářské Iowy. Přijetí v Cedar Rapids s ohromnou českou menšinou skvělé, jsme potěšeni, že zde český dodnes znamená pracovitý a šikovný Dámy v České vesnici, jak se nazývá místní čtvrt, pláčou při poslechu písničky Tovačovské hatě, máme české koláče, ale taky poznáváme místní kolorit, často odlišný od našeho. Majitel farmy na kukuřici a sóju říká 88ti letá maminka už nechce chodit, všude už jezdí autem,

27 má řidičák, a teta se stará sama o sebe ve svém domku. V dubnu budeme slavit její sté narozeniny. Úspěšný farmář vydržel až dodnes bez internetu. Sehnal však na požádání šest terénních náklaďáčků a v časové skulině našeho programu nás provezl blátem a sněhem jeho 100 hektarové farmy kolem cvičiště rodea a nejstaršího českého katolického kostela na západním břehu Mississippi s barevnými vitrážemi českých dárců v oknech. Jsme v prérijním státě, jsou tu divocí kojoti, oposumové, skunkové a pásovci. V hlavním městě Des Moines slyšíme několikrát Bravo!. Pán mi po koncertu říká Ohromné, s tak skvělým zpěvem jsou vaše děvčata zárukou budoucnosti Česka, ať žije Česko, náš soused! Byl to Němec a užasli jsme, že až tak mírotvorně muže působit výborně provedená hudba. Zpěv v univerzitním městečku Pella mezi větrnými mlýny, slavnostmi tulipánů a dalším dědictvím holandského osídlování. Česky mluvící profesor hry na klavír zde vyjádřil obdiv nejen nad neobyčejným uměním pianisty pana Chrobáka, ale i stejně jako mnozí jiní, úžas nad krásně zazpívanými disonancemi sekund ve Vičarově skladbě Gorale. Zima, ale krásné jasné počasí ve větrném městě, jak se přezdívá Chicagu nejen pro jeho klima, ale I proto, ze místní politici vždy hodně mluvili do větru. Průjezd pod ocelovou konstrukci zavěšené klasické tramvaje, na ulici sladký zpěv Marilyn Monroe, hospůdka s dlouhým barem v tmavém mahagonu s úslužným číšníkem ve velmi zralém veku a jazzovou hudbou vše ve stylu doby prohibice a Al Capona kontrastuje s dnešní osvícenou tváří teto metropole, kde dokázali uchránit před developery zelený pás kolem města či obrátit tok řeky Chicago River ven z jezera Michigan, aby se mohlo stát zdrojem pitné vody. Nevsedni zážitek byl umocněn pohledem z nejvyšší budovy USA Willis Tower a procházkou po Magnificent Mile, nejrušnější části hlavni tepny města Michigan Avenue. Madison - hlavni město státu Wisconsin v evropském stylu s malými obchůdky a čilým ruchem na chodnících nás na koncertu překvapilo obzvláště vstřícným publikem. Dohnala nás opět skupina studentů, kteří nás slyšeli před týdnem v Green Bay a nenechali si ujit další představení. Mraz mi běhal po zádech při vašem zpěvu říká jedna dívka ze skupiny.

28 Už jsme ve státě Indiana a zpíváme v dalších velkých městech. V Evansville potlesk ve stoje, lidi jsou nadšeni zpěvem hradeckých děvčat. Stále jasno a teplíčko kolem 20 oc v miliónové Indianapolis, zastavení ve stylové cukrárně s českými obrazy Alfonze Muchy, kolem krásní černoušci a přátelské barevné dámy ověšené šperky. Zpíváme v gotické katedrále, na americké poměry staré - z let kolem 1880, přímo na centrálním náměstí. Jak se mohl kostel udržet mezi mrakodrapy před developery? Vysvětluje to s úsměvem ředitel symfonického orchestru, u kterého bydlíme. Do kostela chodí pan Lilly majitel místního celosvětově známého farmaceutického koncernu Eli Lilly a když banka developerů chtěla kostel zbořit, pohrozil jí, že ji koupí a zabrání tomu. Naši adults v podobizně jistě poznají muže, pod jehož obrazem se převlékali na koncert. - Ukázalo se, že překupníci na křižovatkách sice nešmelili s lístky na náš koncert, nýbrž na basketbal, který onoho sobotního večera tvrdě konkuroval sborovému zpěvu, přesto ale na koncert přišla velká návštěva, z nichž nám mnozí opět přišli děkovat a vyjadřovat svůj úžas jako jedna dáma s mystickým výrazem v očích: Nikdy jsem neslyšela takovou hudbu, kterou lze snad slyšet jen na nebesích. Ale to už je nedělní ráno, prodíráme se pro své kroje několika desítkami bezdomovců, hledajících útulek a stravu v kostele, a ujíždíme do města country hudby - do Nashville. Tam už v zelené trávě rozkvetly narcisy, fialky, zlatý déšť i třešně a na posledním koncertu máme kromě dvou spontánních ovací ve stoje i jednu vynucenou, do níž nadšeně vyskočili Američané při prvních taktech své hymny, zakončující slavnostně, coby poslední přídavek závěrečného koncertu, 12. cestu Jitra po USA. Text a foto Jaroslav Přidal a Eliška Rozsívalová Článek pro časopis Cantus Opět jsem si vytáhla svůj deník a zapsala jsem si tam další významné datum mého života a myslím, že jsem nebyla jediná. Byl to den našeho odletu za poznáním dalšího kontinentu naší Země. Většina z nás v Americe ještě nikdy nebyla. Velmi jsme se těšili na to, co nového nás čeká. Řekněte, který student v dnešní době by se nechtěl podívat do Ameriky? Byl to opravdu nádherný zájezd. Amerika nás přivítala s otevřenou náručí. (Aneta Daňková) Naše přípravy začínali už v Hradci. Měli jsme pár zkoušek navíc a kvůli časovému posunu o 7 hodin jsme se aklimatizovali tím, že jsme chodili spát velmi pozdě a vstávali až po obědě. Také jsme jeli na víkendové koncertní turné na Moravu do Zvole, rodné vesničky pana sbormistra, a okolních míst. Seděla jsem v letadle a nikdo, žádná letuška, ani právník, ani cestující v řadě 25 sedící na sedadle B nemohl mít větší radost než já, než my všichni z našeho sboru. Celý let jsem si říkala: Opravdu! Konečně letím do Ameriky, není to jen sen. Čekalo nás krásných 12 dnů v Americe, 11 nocí, 10 úžasných rodin a 9 nezapomenutelných koncertů. Byla to pro nás velká příležitost nejenom si rozšířit své znalosti angličtiny, poznat novou kulturu, nová místa, ale i podělit se o svou radost s ostatními lidmi na našich koncertech. Koncerty jsme měli na různých místech. V Kenoshe, městě na břehu Michiganského jezera, kde koncert organizovala katedra hudby místní vysoké školy, nám profesor operního zpěvu řekl: Úžasné bylo, že jste gregoriánský chorál bez dirigování udrželi v tak kompaktním a sladěném provedení, nepochopitelné. V Green Bay nás zařadili do 85. sezóny hudby na světové úrovni vedle hudební špičky jako jsou New York Chamber Soloists a Millwaukee Symphony Orchestra. Další koncerty byly v Cedar Rapids v kostele sv. Václava, v Des Moines, v univerzitním městečku Pella, kde se nám posluchači doslova rozplakali při vlastenecké skladbě America the Beautiful (což se nám však povedlo i na ostatních koncertech), již poněkolikáté jsme zpívali v Madisonu, v Evansville, v katedrále téměř uprostřed města Indianapolis a v Nashvillu. Na několika místech nám hned oznámili, že si nás zabírají na příště. Nebylo koncertu, kde by nám lidé netleskali ve stoje. Nejvíce ovací sklízely skladby jako Kyrie eleison, Hoj, hura, hoj, Gorale i Ceremony of Carols. Jelikož jsme normální děvčata, nečekaly jsme, že budeme mít až takové ohromné ohlasy na náš zpěv. Připadali jsme si jako nějaké slavné hvězdy. Burácející potlesk stojícího publik, už po třetí skladbě koncertu hned naplní duši pocitem dobře vykonané práce. Zpívání je pak mnohem snazší, když vidíte, jaký máte úspěch. (Aneta Daňková) Někdy si ani my sami neuvědomujeme, co tím přinášíme lidem, pro nás to je zpěv, do kterého vkládáme své srdce, ale stále je na něm co vylepšovat. Požitkem pro nás je atmosféra, kterou nám udělají posluchači, jak začnou vykřikovat Bravo! nebo pohled na dojaté tváře posluchačů, po nichž pomalu sklouzává slzička za slzou. Lidé by měli konat tak, aby si ve stáří, při svých posledních dnech nemuseli říkat, co všechno nestihli, kolik toho ještě nestačili předat druhým, nebo že nestačili nic pořádného udělat za svůj život. Ano život utíká, a to velmi rychle, ale já vím, že my, děvčata z Jitra pro některé lidi přinášíme tolik štěstí. Po koncertech za námi chodí nám děkovat, jaký andělský zpěv jim přinášíme. V hlavním městě Iowy v Des Moines za námi po koncertě přišel

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Identifikátor školy: 600 075 001 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ŠKOLSKÁ RADA při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Označení: 2015_03_23 ŠR jednání Dne: 23. 03. 2015 Přítomni: zástupce pedagogů PhDr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více