Husova 623, Holice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Husova 623, 534 11 Holice"

Transkript

1 DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od

2 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623, Holice (dále jen DD) tel. č , fax je zařízení, jehož účelem je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen "dítě"), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči. DD pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. DD může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Do DD se rovněž mohou umístit nezletilé matky spolu s jejich dětmi. DD spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. DD poskytuje péči jinak poskytovanou osobami odpovědnými za výchovu dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo s nařízeným předběžným opatřením. DD poskytuje péči rovněž dětem, které nejsou občany ČR a splňují podmínky stanovené zákonem 359/1999 Sb., není-li jazykový důvod takovéto dítě nepřijmout Součásti zařízení jsou: Dětský domov Školní jídelna Samostatný byt Zřizovatelem dětského domova je Pardubický kraj. Statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován radou Pardubického kraje a zodpovídá za celkový chod domova. V době nepřítomnosti ředitele jej zastupuje vedoucí vychovatel, případně po stránce ekonomické hlavní ekonom. Řediteli domova je přímo podřízen vedoucí vychovatel, hlavní ekonom a sociální pracovník. Za úroveň výchovně vzdělávací práce zodpovídá řediteli domova vedoucí vychovatel, který řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků. Za výchovnou práci jednotlivých rodinných skupin zodpovídají kmenoví vychovatelé. Za provoz domova po stránce ekonomické a hospodářské zodpovídá řediteli hlavní ekonom, který řídí a kontroluje celý hospodářský úsek, včetně stravování. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje vedoucí školní jídelny. Hlavnímu ekonomovi jsou přímo podřízeni: vedoucí školní jídelny a účetní v jedné osobě uklízeč, který zodpovídá zejména za pořádek v areálu domova údržbář, který zodpovídá zejména za provoz kotelny, zajišťuje běžné opravy a údržbu budov a osobních automobilů pokladní - archivář, který zodpovídá zejména za vedení pokladny a archivu 2

3 Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny. Řídí a kontroluje provoz jídelny. Je přímo nadřízený všem kuchařům. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje hlavní ekonom. Ředitel, sociální pracovník, vedoucí vychovatel a vychovatelé spolupracují s rodinou dítěte a poskytují jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. DD poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. Čl. 2 Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí A) Postup při přijímání dětí: Do DD jsou děti přijímány zásadně prostřednictvím DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové, Říčařova 277 (dále jen DDÚ Hradec Králové). Do zařízení jsou umísťovány i děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s vadami řeči, popřípadě s více vadami, u nichž byla nařízena ústavní výchova, nebo nařízeno předběžné opatření, pokud stupeň zdravotního postižení neodpovídá jejich umístění do zařízení sociálních služeb nebo do specializovaného zdravotnického zařízení. Výjimku smí povolit pouze ředitel DD po předchozí domluvě s ředitelem DDU Hradec Králové. O přijetí dítěte rozhoduje, ředitel DD na základě rozhodnutí ředitele DDÚ Hradec Králové. Do zařízení se nepřijímají děti, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a podle stanoviska lékaře vyžadují odbornou zdravotní péči, kterou jim nelze poskytnout v rámci pobytu v zařízení, nebo děti s psychiatrickým onemocněním: schizofrenie, bipolární porucha, těžké depresivní a úzkostné stavy vyžadující psychiatrickou léčbu. Dítě převezme v předem dojednaný den ředitel dětského domova, případně jeho zástupce nebo sociální pracovník a provede s ním vstupní pohovor, ve kterém ho zevrubně seznámí se zařízením. Současně převezme všechny náležité dokumenty (pravomocné rozhodnutí nebo předběžné opatření soudu, osobní list, rodný list, občanský průkaz, poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky, očkovací průkaz s kartičkou zdravotní pojišťovny, zdravotní dokumentaci a prohlášení o bezinfekčnosti), komplexní závěrečnou zprávu a individuální program ochrany dítěte, založí osobní spis dítěte a zadá základní údaje do databázového systému EVIX. Vybavení dítěte vhodným osobním prádlem provede asistent pedagoga příslušné rodinné skupiny. Sloužící vychovatel provede, přiměřeně k věku, podrobné seznámení s vnitřním řádem, bezpečnostními předpisy a chodem dětského domova. O seznámení s předpisy provede zápis s podpisem dítěte. Pedagogičtí pracovníci skupiny pak v době nepřímé výchovné práce společně sestaví na základě diagnostické zprávy a individuálního plánu ochrany dítěte, který sestavuje příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí individuální program rozvoje osobnosti dítěte (IPROD), který průběžně sledují a aktuálně upravují. IPROD je veden v databázovém systému EVIX, za jeho aktualizaci zodpovídá kmenový vychovatel dítěte. Sociální pracovník připraví podklady pro rozhodnutí ředitele o výši příspěvku na úhradu péče. Platby pak pravidelně sleduje, vyhodnocuje, upřesňuje, případně rozesílá upomínky. Sociální pracovník zodpovídá za účelnou evidenci přeplatků a nedoplatků a za včasné vymáhání nedoplatků, vrácení přeplatků. Dále rozesílá návrhy na výkon rozhodnutí příslušných soudů. Tuto agendu vede v databázovém systému EVIX. Ve své práci spolupracuje se zaměstnanci dětského domova, sociálními pracovníky příslušných úřadů, soudy a zákonnými zástupci dítěte. 3

4 B) Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení DD může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy. C) Postup při přemisťování dětí: Přemístit dítě do jiného dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu může jen DDÚ Hradec Králové na základě vlastního podnětu, nebo odůvodněné písemné žádosti DD, nebo zákonných zástupců dítěte, nebo dítěte, nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Podrobnější podmínky přemístění projedná ředitel dětského domova s ředitelem, případně pověřeným pracovníkem příslušného zařízení. Předání dítěte společně s náležitou dokumentací, a osobním vybavením provede v dojednaný den vychovatel rodinné skupiny, případně soc. pracovník. D) Pravidla pro propouštění dětí Ředitel DD ukončí pobyt dítěte v zařízení jestliže soud zrušil ústavní výchovu, dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci, po uplynutí doby trvání předběžného opatření nebo po jeho zrušení soudem. Před ukončením ústavní výchovy na základě zletilosti, případně v devatenácti letech má kmenový vychovatel rodinné skupiny ve spolupráci se sociálním pracovníkem tyto povinnosti: průběžně v době dospívání dítěte zvažovat možnosti budoucího bydlení a pracovního uplatnění, po vzájemné dohodě najít nejvhodnější řešení půl roku před 18. narozeninami dítěte podat písemně, na předepsaném formuláři, příslušnému orgánu péče o dítě, oznámení o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, včetně návrhu věcné pomoci nebo jednorázového peněžitého příspěvku Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodů dosažení zletilosti, příp. věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova, příp. při ukončení pobytu na základě dohody, se podle jeho skutečné potřeby v době propouštění poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce, a dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací. Nejvyšší hodnota věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti je stanovena vládním nařízením. 4

5 Pravidla pro výpočet částky věcné pomoci nebo jednorázového peněžitého příspěvku: 1. základním východiskem je místo, kam dítě odchází (X) - samostatné bydlení ⅟ 2 maximální částky stanovené vládním nařízením - rodiče, příbuzní, jiné ¼ maximální částky stanovené vládním nařízením 2. doba pobytu v DD (Y) roky ¼ ze základní částky (¼ z X) let ⅓ ze základní částky (⅓ z X) - 8 a více let ¾ ze základní částky (¾ z X) 3. chování během pobytu v DD (Z) - časté kázeňské přestupky (¼ z X) - občasné kázeňské přestupky (½ z X) - vzorné chování po dobu pobytu v DD (¾ z X) Konečný výpočet se provede dle vzorce X+Y+Z=celková částka. Celkově však nesmí překročit maximální částku stanovenou vládním nařízením. V ostatních případech, kdy je zrušena nebo nenařízena ústavní výchova, předá ředitel, jeho zástupce nebo sociální pracovník dítě společně s dokumentací osobě odpovědné za výchovu dítěte, která převzetí dítěte a dokumentace stvrdí svým podpisem. Dítě ve škole a zdravotnickém zařízení odhlásí sociální pracovník a zařídí odeslání dokumentace z těchto zařízení. Čl. 3 Organizace výchovně vzdělávací činnosti Organizace výchovných činností Provoz dětského domova je nepřetržitý. Vlastní výchovně vzdělávací práce je organizovaná ve čtyřech rodinných skupinách a je určena ročním plánem výchovně vzdělávací činnosti, týdenním programem výchovně vzdělávací práce, režimem dne a individuálním programem rozvoje osobnosti dítěte. Výchova dětí musí být organizována tak, aby respektovala vlastnosti a schopnosti dětí, a byla podřízena všem právním, pedagogickým, psychologickým, bezpečnostním a hygienickým požadavkům. V zájmu rodinné výchovy starší děti pomáhají s výchovou dětí mladších. Obdobně to platí i při přípravě na vyučování. Vzdělávání Děti předškolního věku docházejí do mateřské školy, děti školního věku do základní školy v Holicích. V případě nutnosti mohou děti předškolní a základní školní docházku vykonávat v jiném městě, případně i formou internátního pobytu, je-li to vhodné pro jejich další vývoj. Mládež, která ukončila povinnou školní docházku, dochází, příp. dojíždí do středních škol a učilišť, kde se připravuje na budoucí povolání. Vynikající studenti mají možnost dále pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole dle svého výběru. Ti, kteří ukončili přípravu na své povolání a zůstávají nadále v domově, nastupují do pracovního poměru. Za včasný odchod dětí do mateřské školy, školy, případně do zaměstnání a za jejich řádné oblečení dle počasí zodpovídají asistenti pedagoga. Podle pokynů vedoucího vychovatele vodí a vyzvedávají určení asistenti pedagoga školáky, kteří navštěvují 1. třídu ZŠ, případně žáky, jejichž mentální úroveň to vyžaduje. Ostatní odcházejí do školy samostatně a samostatně se zase vracejí. Absenci dítěte na jakémkoli stupni vzdělávání oznamuje škole před začátkem vyučování asistent pedagoga, 5

6 který je určen rozpisem služeb. V případě ZŠ Holice předává seznam aktuálně chybějících dětí v kanceláři školy. U dětí, které se stravují mimo DD, provede asistent pedagoga také odhlášení odběru jídla. Příslušný pedagogický pracovník zajistí dítěti po ukončení absence písemnou omluvenku. Vychovatel bezprostředně poté, co zjistí možnou absenci, oznámí neúčast na zájmových kroužcích, které dítě navštěvuje. O splnění této povinnosti provede zápis do databázového systému EVIX. Z mateřské školy děti vyzvedává pověřený pedagogický pracovník a po jejich převlečení je předává na skupiny. Starší děti navštěvují školu v rámci středoškolského vzdělávání, na kterou byly přijaty na základě přihlášky. Tam, kde je to možné do školy denně dojíždí, v ostatních případech má ředitel právo povolit přechodné ubytování mimo zařízení. Obdobně se postupuje v případě vysokoškolského vzdělávání. Vychovatelé sledují prospěch a chování dětí na všech stupních vzdělávání. Jsou v pravidelném kontaktu s učiteli, mistry odborného výcviku a pravidelně se účastní třídních schůzek. Dětem pomáhají s výběrem dalšího vzdělávání s návazností na budoucí povolání a zaměstnání. Organizace zájmových činností Dětský domov spolupracuje s celou řadou organizací. Na základě této spolupráce mají děti možnost navštěvovat po dohodě s kmenovým vychovatelem a na základě souhlasu vedoucího vychovatele zájmové kroužky a akce pořádané ve prospěch dětí. U dětí po ukončení základní školní docházky je ředitel oprávněn povolit návštěvu zájmových aktivit mimo Holice. Nadační fond Radost Při DD funguje Nadační Fond Radost, jehož účelem je podpora sociálně slabých dětí, které nemohou být z různých závažných důvodů vychovávány v rodině, a proto jsou umístěny v zařízení. Jako takový přispívá dětem na zvýšení kapesného, je pořadatelem, nebo spolupořadatelem akcí domova, přispívá na dary dětem, pracuje pro podporu DD a přijímá dary pro podporu činnosti DD. Systém prevence sociálně patologických jevů Na prevenci sociálně patologických jevů se podílí všichni zaměstnanci DD, každý v rámci svého personálního postavení. Na minimalizaci rizik spolupracují pedagogičtí pracovníci se všemi osobami zainteresovanými do života dětí (rodina, učitelé, vedoucí kroužků ). Dětský domov zpracovává a každoročně aktualizuje systém prevence, který je vždy přílohou ročního plánu práce. Mimo to při závažných událostech spolupracuje s externími poradci a zařízeními. Čl. 4. Organizace péče o děti v zařízení Zařazování dětí do rodinných buněk V dětském domově jsou zřízeny čtyři rodinné buňky. O zařazení dítěte do příslušné rodinné buňky rozhodne, na základě návrhu vedoucího vychovatele, ředitel. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny; výjimečně je možné zařadit je do různých rodinných skupin, zejména z výchovných důvodů. 6

7 Ubytování dětí Dětský domov se nachází v třípodlažní budově, má 4 rodinné buňky, zdravotní izolaci, kterou je možno využít jako samostatný byt pro 2 děti a jídelnu. Každá rodinná buňka obsahuje: 4 dvoulůžkové pokoje, plně vybavenou kuchyň s jídelním koutem, obývací místnost, sociální zařízení s automatickou pračkou a sušičkou a zázemí pro vychovatele. Plné přímé zaopatření Umístěným dětem a nezaopatřeným osobám je poskytováno plné přímé zaopatření, a to: a) stravování, ubytování a ošacení, b) učební potřeby a pomůcky, c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání, d) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu, e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení, f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy. Toto neplatí v případě, kdy má dítě na základě podmínek stanovených zvláštním právním předpisem povolený pobyt mimo zařízení. Umístěným dětem a nezaopatřeným osobám mohou být dále hrazeny: a) potřeby pro využití volného času a rekreaci, b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost, c) náklady na soutěžní akce, rekreace, d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. Materiální zabezpečení Děti jsou po všech stránkách materiálně zabezpečeny. Po jejich příchodu do dětského domova jim vydá, případně zakoupí asistent pedagoga příslušné skupiny veškeré osobní prádlo včetně bot a přezůvek, prostředky osobní hygieny (kartáček na zuby, hřeben, ručník ) Školní tašku a školní pomůcky vydává vychovatel příslušné rodinné buňky. Čisté prádlo do školy, na ven a na doma, a rezervní oblečení mají děti uložené ve své skříni, ostatní oblečení má uložené příslušný asistent pedagoga ve skladu prádla. Školní potřeby mají děti uloženy ve školních taškách a psacích stolech na svém pokoji. Po příchodu ze školy je povinností všech dětí se přezout a převléci do domácího oblečení. Školní obuv a oblečení řádně uložit na určeném místě. Děti mohou mít v domově vlastní prádlo jen s vědomím příslušného pedagoga. Přitom musí být řádně označené, nepoškozené a musí odpovídat postavě dítěte. Prádlo, které těmto zásadám neodpovídá, pedagogický pracovník od dítěte převezme a provede o převzetí zápis ověřený ředitelem DD a dítětem. Zápis založí do spisu dítěte. Je zakázané bez vědomí pedagogického pracovníka toto prádlo měnit a předávat jiným dětem. Vlastní věci mohou mít děti jen s vědomím příslušného pedagoga, pokud neohrozí zdraví majitele 7

8 ani ostatních dětí a užívají se k účelu, ke kterému slouží. Je zakázáno používat elektrické spotřebiče, které neodpovídají svým stavem platným předpisům. Je povinností dítěte předložit vlastní elektrické spotřebiče ke kontrole a pravidelné roční revizi elektrických zařízení. Předměty, které jsou nebezpečné nebo neodpovídají svojí povahou věku dítěte vychovatel převezme a uloží dočasně k řediteli. O převzetí věci provede zápis ověřený ředitelem DD a dítětem. Zápis založí do spisu dítěte. Finanční prostředky dětí - vkladní knížky Finanční prostředky dětí (jedná se o děti s vlastními příjmy) jsou evidovány na vkladních knížkách. Na vkladní knížky jsou ukládány dětem s vlastními příjmy přeplatky sirotčích důchodů, případně vyšší částky pojistného plnění při úrazu, vlastní úspory apod. (pokud si to dítě přeje). Vkladní knížka může být založena i dítěti, které nemá pravidelný vlastní příjem, ale má zájem uložit si např. vlastní úspory, pojistné apod. V dětském domově vede přesnou evidenci vkladních knížek hlavní ekonom. Systém stravování a pitný režim Stravování Dětský domov zajišťuje celodenní stravování. Rozsah poskytovaných služeb: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, případně II. večeře. Školní jídelna zajišťuje přípravu jídla od pondělí do pátku, včetně svátků a dnů školního volna. Veškeré víkendové stravování připravuje v rámci přípravy na život po propuštění z DD každá rodinná skupina sama. Při přípravě stravy se řídí vydanou směrnicí a souvisejícími předpisy. Za nákup, přípravu stravy, úklid a následné vyúčtování zodpovídá příslušný pedagogický pracovník. Po dohodě s vedoucí stravování lze zařazovat cvičné vaření i mimo tento termín. Pitný režim Za dodržování pitného režimu zodpovídá příslušný pedagogický pracovník. Tekutiny jsou k dispozici ve školní jídelně i na jednotlivých buňkách. Jako nápoje slouží čaj, šťáva, mléko, kakao, bílá káva, ovocné mléko, ovocný čaj, vitamínové nápoje apod. Nápoje se doplňují průběžně dle potřeby během dne. Nádobí Čisté nádobí se podává při každém jídle, dále dle potřeby. Čistě umyté nádobí pro provoz školní jídelny zajišťuje kuchyň, v případě přípravy a konzumace jídla a pití na buňce dohlíží na čistotu nádobí pedagogičtí pracovníci. 8

9 Postup v případě útěku dítěte nebo nevrácení se z pobytu u rodičů Útěk a nevrácení z vycházky Při zjištění útěku, nebo pohřešování nezletilého je povinností službu konajícího pedagogického pracovníka toto okamžitě po zjištění nahlásit: a) řediteli dětského domova, b) obvodnímu oddělení Policie ČR. Následující pracovní den událost oznámí sociální pracovník DD orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) v místě trvalého bydliště dítěte a zákonným zástupcům dítěte. Nevrácení z pobytu u rodičů, případně jiných osob Při zjištění, že se dítě nevrátilo ve stanovené době z pobytu u rodičů, zákonných zástupců nebo dočasného pobytu mimo domov je povinností službu konajícího pedagogického pracovníka ihned po zjištění telefonicky prověřit z jakého důvodu se dítě nevrátilo. Za tímto účelem vyplňuje osoba přebírající dítě do knihy Převzetí zodpovědnosti kontaktní údaje. Dále o skutečnosti neprodleně informuje: a) ředitele domova, b) obvodní oddělení Policie ČR. Následující pracovní den událost oznámí sociální pracovník dětského domova OSPOD v místě trvalého bydliště dítěte a zákonným zástupcům dítěte a společně řeší návrat dítěte do DD. Čl. 5 Práva a povinnosti dětí Práva dětí umístěných v zařízení: a) na zajištění plného přímého zaopatření, b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností, c) na respektování lidské důstojnosti, d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců, e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami, f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem, g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu, h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu, či omezení v rámci opatření ve výchově, i) obracet se žádostmi a stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně právní ochrany, byla ze zařízení odeslána v následující den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu, tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat, 9

10 j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti, k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje a to bez přítomnosti dalších osob, l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat, m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek, n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami, za podmínek stanovených zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv, o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n); pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti zakázány nebo omezeny návštěvy podle 21 odst. 1 písm. e) zákona 109/2002 Sb. nebo pokud návštěva ohrožuje zdraví nebo bezpečnost, p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově, q) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny a společnosti. Povinnosti dětí umístěných v zařízení: a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení, b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno, c) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech, d) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány, e) podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. Dětem je zakázáno: a) vstupovat bez důvodu do kanceláří, prostorů pro vychovatele, posilovny, dílny a společenské místnosti, b) zdržovat se bez svolení pedagogických pracovníků v jiné rodinné buňce nebo na cizím pokoji, c) vyklánět se z oken, sedět na parapetu okna, d) jakkoli znečišťovat prostory domova a jeho okolí, e) obtěžovat ostatní nadměrným hlukem nebo hlasitě puštěnými přístroji, f) obtěžovat druhé nevhodným chováním a jednáním (včetně sexuálního obtěžování) g) vypůjčovat si nebo vyměňovat oděvní součásti a jiné předměty a to i vlastní bez vědomí vychovatele, h) vstupovat bez svolení do kuchyně, kotelny, prádelny nebo na půdu, 10

11 i) požívat alkoholické nápoje, kouřit, zasahovat do rozvodu elektrické energie, j) v době vycházek se samostatně koupat, pohybovat se a zdržovat v prostorech kde je to zakázané a nebezpečné (např. stavby, prostory demolice, vozovky s velkým provozem atd.), k) přinášet, přechovávat, distribuovat a zneužívat návykové látky, nebezpečné předměty a látky (např. pyrotechniku, zbraně, nože). Čl. 6 Systém opatření ve výchově, kapesného, darů Opatření ve výchově 1. Za prokázané porušení povinností vymezených tímto vnitřním řádem může být dítěti: a) odňata přiznaná výhoda, b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném zákonem 109/2002 Sb., c) s nařízenou ústavní výchovou omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení, d) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce, e) s nařízenou ústavní výchovou zakázány návštěvy s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců OSPOD, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců. Opatření podle odstavce 1. lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce. 2. Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti: a) prominuto opatření uděleného podle odstavce 1, b) udělena věcná nebo finanční odměna v částce do 250,- Kč (po dohodě s ředitelem), c) zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném zákonem 109/2002 Sb., d) povolená mimořádná návštěva kulturního zařízení (kino, divadlo, koncert atd.), mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda. Veškerá výchovná opatření musí být řádně a bezodkladně zapsána v databázovém systému EVIX. Kapesné Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné. Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Kapesné nenáleží za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu vazby nebo ve výkonu odnětí svobody. Za dny strávené v DD je kapesné vypláceno na kalendářní měsíc dle výpočtu, který automaticky provede databázový systém EVIX. Výpočet zadává kmenový vychovatel, nebo vychovatel, kterého tím pověří. Před zadáním výpočtu je jeho povinností důkladně zkontrolovat, zda jsou v systému EVIX zapsané veškeré odjezdy dětí a všechna udělená výchovná opatření. Návrh kapesného za minulé období předkládá kmenový vychovatel vedoucímu vychovateli, který zkontroluje správnost zapsaných údajů a svým podpisem vyplácenou výši kapesného schválí. Hotovost pro vyplacení kapesného převezme kmenový vychovatel, případně jím pověřený pedagogický pracovník od pokladníka domova. Kapesné se dětem vydává nejpozději desátý den v měsíci, ve kterém má být vyplaceno. Převzetí kapesného dítě stvrdí svým podpisem. 11

12 Základní, minimální částka, je vyplácena v každém případě. Vychovatelé jsou povinni s dětmi v rodinné skupině rozebrat a odůvodnit snížení nebo zvýšení kapesného a každé dítě má právo se k tomu vyjádřit. Odůvodnění i vyjádření dítěte jsou nedílnou součástí uvedeného výchovného opatření a jsou zaznamenány v databázovém systému EVIX. Nejvyšší a nejnižší částka kapesného za kalendářní měsíc v závislosti na věku dítěte nebo nezaopatřené osoby je stanovena nařízením vlády. Tato částka se pro účely výplaty kapesného zaokrouhluje na desetikoruny směrem nahoru. Vychovatelé sledují hospodaření dětí s penězi a mají přehled o jejich hotovosti. Pokud se dítě rozhodne, že si kapesné ponechá u sebe, DD nezodpovídá za případnou ztrátu nebo krádež. Kapesné z Nadačního fondu Radost Při mimořádných událostech může být přítomným dětem poskytnut další finanční příspěvek z Nadačního fondu Radost. Výše příspěvku je upravena platnou směrnicí. Osobní dary Dětem, kterým náleží plné přímé zaopatření poskytuje DD osobní dary u příležitosti narozenin, jmenin, úspěšného ukončení studia, úspěšně vykonané přijímací zkoušky, zahájení 1. roku studia a při jiných obvyklých příležitostech. Maximální výše této částky je shodná s příspěvkem na úhradu péče poskytované umístěným dětem. Osobní dar je možné poskytnout též formou peněžitého příspěvku. Dary se poskytují na základě platné směrnice. Při nákupu dárků k vánocům vychází vychovatel z chování dětí v průběhu roku a dalších dárků, které dítě dostane od sponzorů. Za dodržení finančních limitů na osobní dary jednotlivých dětí zodpovídá kmenový vychovatel a o darech vede přehled v databázovém systému EVIX. 12

13 Čl. 7. Organizace dne Režim dne ve dnech školního vyučování 6,30-7,00 budíček pro děti školního a předškolního věku, osobní hygiena, úklid pokojů a společných prostor, oblékání 7,00-7,30 příprava snídaně, snídaně dětí, předání svačin do školy 7,30-8,00 odchod do školy a mateřské školy 8,00-11,30 činnost asistenta pedagoga: (péče o nemocné a přítomné děti, doprovod dětí k lékaři, a další práce dle náplně práce a pokynů ředitele nebo jeho zástupce) 11,30-14,00 příchod ze školy, oběd - dohled zajišťuje asistent pedagoga 13,00-13,30 pobyt se skupinou pod dohledem vychovatelů, zájmová činnost 13,30-18,00 odpolední zaměstnání dle týdenních programů rodinných skupin, příprava na vyučování, osobní volno, vycházky, zájmové kroužky (vyzvednutí dětí z MŠ do 15,00, hod. svačina v 15,30 hod.) 18,00-18,30 večeře 18,30-19,30 večerní zaměstnání dle týdenních programů, úklidy, čištění bot, osobní hygiena 20,00 večerka pro děti předškolního a mladšího školního věku včetně 5.tř 20,00-21,00 večerní zaměstnání, individuální práce, sledování vhodného televizního programu (sledování televize lze prodloužit do ukončení filmu jako opatření ve výchově) 21,00 večerka pro starší děti Soboty, neděle 8,00-9,00 budíček, osobní hygiena 9,00-9,30 příprava snídaně, snídaně 9,30-12,00 úklid, zaměstnání dle výchovných plánů, výměna ručníků, pyžam, ložního prádla, praní prádla, příprava přesnídávky a oběda 12,00-13,00 oběd 13,00-15,00 polední klid pro děti předškolního věku 13,00-15,30 zaměstnaní dle týdenních programů, osobní volno, vycházky 15,30-16,00 příprava svačiny, svačina 16,00-18,00 zaměstnání dle týdenních programů, příprava večeře 18,00-18,30 večeře 18,30-20,00 večerní zaměstnání dle týdenních programů péče o obuv, úklidy, osobní hygiena, stříhání nehtů, příprava na večerku 20,00 večerka pro děti navštěvující MŠ Pátek, Sobota, svátky, prázdniny 20,00-21,00 večerní zaměstnání, individ. práce, sledování vhodného televizního programu (pro mládež mladšího školního věku 1 film, pro starší lze tuto dobu prodloužit do 23 hod. dle chování) 22,00 večerka - v neděli je večerka stejně jako ve všední dny. 13

14 Pobyt dětí mimo zařízení Vycházky Děti mají právo opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově. Děti mladší 7 let smí trávit volný čas jen za dohledu výchovných pracovníků. Děti starší mohou odcházet na vycházku dle režimu dne každý den, pokud to jejich mentální úroveň dovolí. Pedagogického pracovníka přitom musí seznámit s místem, kde se během vycházky bude nacházet. Ten provede zápis o délce trvání a přesném místu pobytu dítěte během vycházky, poučí jej o pravidlech bezpečnosti a dítě toto stvrdí svým podpisem. Obvyklá délka vycházky nepřesahuje 2 hodiny u dětí mladších 15 let. Děti po ukončení povinné školní docházky mohou po svolení ředitele, nebo vedoucího vychovatele trávit vycházku mimo Holice na vlastní náklady. Případnou podvečerní vycházku (od 18 do 20 hodin) lze povolit pouze jako výchovné opatření. Děti starší 12 let smí jet se souhlasem vychovatele na vycházku na jízdním kole. Před jízdou je vychovatel povinen zkontrolovat, zda je dítě vybaveno ochrannou přilbou, zda jízdní kolo vyhovuje pravidlům silničního provozu a poučit jej o pravidlech silničního provozu. V pátek nebo v sobotu lze dětem po ukončení povinné školní docházky a po svolení příslušného pedagogického pracovníka povolit mimořádnou vycházku do 24,00 hod. Ředitel, případně vedoucí vychovatel, může se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka povolit prodloužení do 2,00 hod. U starších 18 - ti let se postupuje individuálně. Povolení k odjezdu mimo Holice během vycházky smí udělit pouze ředitel, nebo vedoucí vychovatel. O povolení mimořádné vycházky provede pracovník který ji povolil zápis do databázového systému EVIX. Odjezdy k osobám odpovědným za výchovu, případně k jiným osobám Odjezd mimo zařízení na dobu delší než jeden den nebo přes noc je realizován na základě písemné žádosti o uvolnění dítěte a po svolení příslušného OSPOD (dle trvalého bydliště dítěte) a po souhlasu ředitele. Žádost o uvolnění dítěte musí být do DD doručena alespoň týden předem, aby bylo možné zajistit její včasné vyřízení. Dítě mladší 15 let přebírá na základě písemného převzetí osoba uvedená v žádosti o uvolnění dítěte. Dítě starší 15 let smí odjet samostatně, pokud k tomu má písemný souhlas zákonného zástupce. Ředitel může po dítěti vyžádat písemné potvrzení toho, že se návštěva uskutečnila. V rámci zkvalitňování interakce mezi rodinou dítěte a zařízením jsou po oboustranném souhlasu realizovány návštěvy v rodině dítěte. Každá taková návštěva je vždy realizována minimálně ve dvoučlenném týmu pracovníků zařízení a po svolení ředitele DD. Ubytování dítěte mimo zařízení V souvislosti se vzděláváním nebo zaměstnáním může ředitel dětem s nařízenou ústavní výchovou povolit přechodné ubytování mimo dětský domov. Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami Dětský domov usiluje o navázání a rozvíjení kontaktu s rodiči. Respektuje právo dítěte udržovat osobní vztahy a pravidelně se stýkat s rodiči, pokud to není proti zájmu dítěte. Za tímto účelem 14

15 mohou zákonní zástupci, případně blízké osoby dítě navštěvovat, vždy po předchozí domluvě. Návštěva musí dbát hygienických a epidemiologických předpisů a musí se chovat tak, aby neohrozila zdraví své, ani ostatních. Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti. Do ostatních vnitřních prostorů smí návštěva pouze se souhlasem ředitele. Po dobu návštěvy přebírá odpovědnost za dítě zletilá návštěva. Nebyla-li tato možnost omezena, může návštěva proběhnout i mimo areál DD. V takovém případě návštěva uvede přesné místo pobytu pedagogickému pracovníkovi, který o tom učiní zápis do sešitu převzetí zodpovědnosti. Povolení k odjezdu mimo Holice smí udělit pouze ředitel DD. Návštěvy musí svůj příchod ohlásit službu konajícímu vychovateli, který dítě k návštěvě uvolní. V zájmu řádné výchovy dětí má návštěva povinnost informovat příslušného pedagogického pracovníka o předaných předmětech, včetně finanční hotovosti. Peníze, a cenné předměty, které děti dostanou, si mohou uložit do úschovy u ředitele. Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí. Návštěvy dalších osob, spolužáků a kamarádů dětí probíhají taktéž v návštěvní místnosti, za obdobných pravidel. S návštěvou provede pedagogický pracovník skupiny zápis do sešitu převzetí odpovědnosti, kde návštěva svým podpisem stvrdí převzetí odpovědnosti za dítě po dobu návštěvy. Ještě téhož dne o ní provede zápis do databázového systému EVIX. V případě nezletilé návštěvy provede pedagogický pracovník zápis pouze do databázového systému EVIX. Písemný kontakt Písemný kontakt ze strany osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců OSPOD není žádným způsobem omezen. Na náklady domova mají děti právo odesílat dopisy zákonným zástupcům, případně příslušným státním orgánům. Záznamy o písemném kontaktu provede do osobního spisu EVIX příslušný pedagogický pracovník dítěte. Telefonický kontakt Osoby odpovědné za výchovu nebo jiné osoby mohou volat do dětského domova nejlépe mezi 19,00-20,00 hod. V ostatní dobu, nemusí být dítě z důvodu nepřítomnosti, případně výchovného zaměstnání, předáno. Telefonické hovory dětí s rodiči jsou dětem umožněny bezplatně v době, kdy toto nenarušuje výchovný proces. Zápis o telefonickém hovoru s rodiči provede příslušný pedagogický pracovník do databázového systému EVIX. Používání mobilního telefonu Mobilní telefon smí dítě v DD vlastnit jen se souhlasem vychovatele. Přitom je povinno: a) nahlásit telefonní číslo a model telefonního přístroje, b) respektovat zákaz používání, pokud by to narušovalo výchovnou práci tj. v době přípravy na 15

16 vyučování, besed, vystoupení a na pokyn vychovatele, c) telefon vypnout po večerce, případně dle pokynu příslušného vychovatele jej odevzdat na vychovatelnu, d) respektovat zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů bez souhlasu snímané osoby. V případě nedodržení těchto zásad je ředitel oprávněn mobilní telefon odebrat a předat zákonným zástupcům. O odebrání se provede zápis ověřený ředitelem, dítětem a dalším pedagogickým pracovníkem a založí se do osobního spisu dítěte. Hostitelská péče Hostitelskou péči lze podporovat pouze se souhlasem příslušného OSPOD. Zařazují se do ní především děti, které nemají možnost navštěvovat vlastní rodinu ani příbuzné a u kterých se nepředpokládá pozdější narušení psychického vývoje. V případě každé hostitelské rodiny se postupuje individuálně a ve spolupráci s příslušným OSPOD. Spoluspráva dětí Základní článkem spolusprávy dětí je rodinná buňka. Podíl dětí na řízení chodu rodinné skupiny spočívá v úzké spolupráci pedagogických pracovníků a dětí. Děti mají právo podílet se na sestavování ročních a týdenních plánů skupiny, plánování rozpočtu skupiny na daný rok a sledování jeho průběžného plnění, být informovány o všech problémech a skutečnostech, které se jich dotýkají. Příslušný vychovatel každý týden organizuje hodnocení splnění úkolů z plánu týdne a zároveň projedná s dětmi obsah plánu na příští týden. Přitom dává dětem možnost se k plánu vyjadřovat. Nejvyšším stupněm podílu dětí na řízení chodu dětského domova je spoluspráva dětí - domovní rada. Domovní rada je ustanovena na základě přání a aktivity dětí. Domovní radu tvoří maximálně 2 zástupci z každé rodinné skupiny, vedoucí vychovatel, sociální pracovnice a ředitel DD. Domovní radu svolává ředitel DD na podnět některého z členů domovní rady. Na schůzkách řeší aktuální problémy DD nebo případné připomínky. Jedenkrát za měsíc provádí ředitel, případně vedoucí vychovatel měsíční hodnocení, kterého se účastní všechny děti. Jsou zde seznámeny s nejdůležitějšími změnami uplynulého období, pochvalami a závažnými tresty, úkoly a akcemi na další období. Nedílnou součástí jsou i informace týkající se chodu domova. Děti mají možnost a právo přednést své požadavky, připomínky a náměty. Ty řeší ředitel, případně vedoucí vychovatel okamžitě, případně při nejbližší příležitosti. Čl. 6 Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení: A) Zákonní zástupci mají právo: a) na informace o dítěti, a to na základě své žádosti, (informace smí podávat pouze ředitel, vedoucí vychovatel, sociální pracovník, příslušný vychovatel, a to jen v oblasti, za kterou zodpovídají) b) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření, c) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě, 16

17 d) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě, e) písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte v rodině, dle 23 odst. 1. a) nebo c) zákona 109/2002 Sb. B) Zákonní zástupci mají povinnost: a) při předání dítěte do DD předat současně dokumentaci (pravomocné rozhodnutí soudu nebo předběžné opatření soudu osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo v případě cizince cestovní pas, poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky, průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte ne starší 3 dnů a písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte), b) zajistit doprovod a osobní předání dítěte mladšího 15 let v případech pobytu mimo zařízení dle 23 odst. 1 písm. a až c) a 24 odst. 5 písm. a) zákona 109/2002 Sb., popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup, c) seznámit se s vnitřním řádem DD a dodržovat jeho ustanovení, d) oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti při pobytu dítěte v rodině, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy, e) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost. Práva podle odstavce A písm. c, d, e, a povinnosti dle odstavce B písm. a, b, c, a d, se vztahují i na jiné osoby odpovědné za výchovu. Čl. 7 Úhrada péče o děti v zařízení: Rodiče jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních (dále jen "příspěvek"). V případě, že dítě nebo nezaopatřená osoba má vlastní pravidelné příjmy, podílí se na hrazení příspěvku. V případě, že se zařízení nevyplácí přídavek na dítě, zvyšuje se příspěvek o 30 %. Výše příspěvku na úhradu péče o děti matek, umístěných v zařízení, činí za kalendářní měsíc 10 % z výše rodičovského příspěvku. Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc. Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem, s výjimkou případů uvedených v 28 zákona 109/2002 Sb.. Výši příspěvku a podíl rodičů na jeho úhradě v jednotlivých případech stanoví ředitel zařízení rozhodnutím. Za příjmy a za společně posuzované osoby se považují započitatelné příjmy a společně posuzované osoby podle zvláštního právního předpisu. Částka příspěvku se zaokrouhluje na koruny směrem nahoru. Rodiči, který doloží, že je on nebo osoba s ním společně posuzovaná příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, se příspěvek nestanoví. Rodiči, který doloží, že po zaplacení příspěvku by jeho příjem nebo příjem s ním společně posuzovaných osob klesl pod 17

18 součet částky životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu a částky normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře, se příspěvek stanoví v takové výši, aby mu uvedený součet zůstal zachován; pokud by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč, nestanoví se. Rodiče jsou povinni vždy po uplynutí 12 měsíců od posledního doložení skutečností podle předchozího odstavce prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku, a dále bezodkladně oznamovat každé změny v příjmech, které by mohly mít vliv na výši příspěvku. V případě nesplnění těchto povinností se příspěvek odpovídajícím způsobem zvýší, a to od doby, kdy marně uplynula lhůta pro prokázání splnění podmínek, nebo i zpětně od doby, kdy došlo ke změně v příjmech. Ze sirotčího důchodu dítěte, které nemá jiný příjem, se na úhradu příspěvku použije nejvýše 10 %. Z jiného příjmu dítěte se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 50 % výše příspěvku, platné pro příslušnou věkovou kategorii, a to až do výše příspěvku. Rozdíl mezi částkou určenou pro úhradu příspěvku z příjmu dětí a příspěvkem hradí rodiče. Příspěvek za kalendářní měsíc se hradí nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce. Příspěvek náleží zařízení od prvního dne pobytu dítěte v zařízení. Za dobu, po kterou je dítě se souhlasem zařízení u osob odpovědných za výchovu nebo ve zdravotnickém zařízení déle než 2 po sobě jdoucí dny, snižuje se příspěvek za kalendářní měsíc o příslušný počet denních částek včetně částky za den, v němž započne pobyt do 15 hodin, a za den, v němž dítě ukončí pobyt v době po 15 hodině. Za dobu, po kterou je dítě na útěku ze zařízení, snižuje se výše příspěvku o 50 % za každý celý den. Příspěvek se nehradí za dobu, po kterou je dítě ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Zařízení provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků do patnáctého dne měsíce následujícího po provedení úhrady příspěvku. Výsledky vyúčtování za uplynulé čtvrtletí písemně oznámí zařízení osobě, která příspěvek hradí. Na nezaopatřené osoby se ustanovení předchozích odstavců použijí obdobně Vydání rozhodnutí Podklady pro stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované umístěným dětem vypracuje v souladu s zákona 109/2002 Sb. v platném znění sociální pracovník DD a ředitel zařízení jej stanoví svým rozhodnutím dle zákona 109/2002 Sb. 24, odst. 3, písm. g a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. Způsob odvolání Odvolání proti rozhodnutí ředitele o úhradě péče poskytované dětem v zařízení je možné písemně nebo ústně do protokolu u ředitele DD do 15 - ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nerozhodne-li o odvolání DD sám (podle 87 zákona 500/2004 Sb.), postoupí odvolání k rozhodnutí Krajskému úřadu Pardubického kraje. 18

19 Čl. 8 Práva a povinnosti ředitele Práva ředitele zařízení Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí a) povolit po předchozím písemném souhlasu příslušného OSPOD pobyt dítěte mimo zařízení, b) povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho vzděláváním nebo zaměstnáním c) zrušit pobyt podle písmena a) nebo přechodné ubytování podle písmena b), jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen; d) zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí, e) být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení, f) převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši kapesného a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí; písemný zápis o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do osobní dokumentace dítěte, g) povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu nebo přechodného ubytování podle písmen a) a b) nebo místa podmíněného umístění mimo zařízení bez dozoru, h) schvalovat opatření ve výchově navržená příslušným pedagogickým pracovníkem, i) zastoupit dítě v běžných záležitostech, a pokud jeho zákonní zástupci neplní své povinnosti nebo nejeví o dítě skutečný zájem, je oprávněn zastoupit dítě i ve věcech zásadní důležitosti, vyžaduje-li to zájem dítěte, j) žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech, k) nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou, l) požádat příslušný OSPOD o informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo umístěno do zařízení, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána pěstounská péče nebo osvojení, také informace o postupu při tomto zprostředkování, m) na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené příslušným OSPOD o dítěti umístěném v zařízení, n) v odůvodněných případech požádat specializované zdravotnické pracoviště o určení skutečného věku cizinců, a to na náklady zařízení. Povinnosti ředitele zařízení a) Ředitel zařízení je povinen b) seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, c) oznámit neprodleně OSPOD jméno a příjmení dítěte, jsou-li splněny podmínky pro jeho osvojení nebo pěstounskou péči, d) předat dítě podle rozhodnutí OSPOD do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna, e) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení, f) předběžně projednat postup podle písmen c) až d) s příslušným OSPOD a zákonnými zástupci případně jinými osobami, 19

20 g) podat po předchozím projednání s příslušným OSPOD soudu podnět k prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte, h) podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo OSPOD na jejich žádost, i) projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte a s OSPOD, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o provedeném opatření; j) informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný OSPOD o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 6 měsíců před propuštěním dítěte, k) umožnit dítěti, které má být propuštěno ze zařízení z důvodu zletilosti, jednání se sociálním kurátorem, l) propustit dítě mladší 15 let podle 23 odst. 1 písm. a) až c) zákona 109/2002 Sb. pouze v doprovodu osob odpovědných za výchovu, nepožádají-li v této věci písemně o jiný postup, m) zajišťovat realizaci individuálního programu rozvoje osobnosti dítěte a vést o něm záznamy. Ředitel zařízení je dále povinen a) vydat vnitřní řád zařízení b) oznámit bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí, c) předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za výchovu nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte dříve; současně těmto osobám předá věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte, d) informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení, e) informovat soud pro mládež nebo státního zástupce, který podle zvláštního právního předpisu přenechal postižení mladistvého zařízení, o výsledku přijatých opatření, f) oznámit útěk dítěte Policii České republiky bezodkladně po jeho zjištění. Ředitel zařízení v oblasti státní správy rozhoduje o: a) úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte, podle 2 odst. 7 písm. d) zákona 109/2002 Sb., b) zamítnutí žádosti o poskytování plného přímého zaopatření podle 2 odst. 6 zákona 109/2002 Sb. c) zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle 23 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona 109/2002 Sb., d) zrušení pobytu podle 23 odst. 1 písm. d) zákona 109/2002 Sb., e) výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v zařízeních podle 27 až 29 zákona 109/2002 Sb.. Čl. 9 Bezpečnost a ochrana zdraví Postup při úrazech V případě úrazu je povinností všech pracovníků dětského domova poskytnout postiženému bezodkladnou a kvalifikovanou první pomoc. V případě většího úrazu přivolat ihned lékaře, vyplnit řádně hlášení o úrazu a předložit je řediteli. O ošetření provede postižená osoba, nebo jeho přímý nadřízený zápis do sešitu úrazů, který je pro tyto případy v centrální vychovatelně. Při úrazu je povinností všech dětí okamžitě informovat službu konajícího pedagogického pracovníka. 20

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á 39 273 24 Velvary,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace. Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005 příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD. Č.j.

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace. Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005 příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD. Č.j. Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005 příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: /2012 Vypracoval: Účinnost ode dne: Platnost ode dne: Mgr. Šárka Blechová Ředitelka zařízení Dětský domov Větrov 3005, Frýdlant

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 1 ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1 Práva a povinnosti žáka a jeho zákonných zástupců 1.1 Práva žáka: Žák má právo účastnit se výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných ŠD. Žák má právo na odpočinek,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV IČO: 635 536 60 se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV PLATNÝ OD 1. LEDNA 2014 Zpracoval: Kontrolu dodržování

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 571 489 401, 778 534 721 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD VS 2/13. Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny, Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118. ředitel VÚ, SŠ a ŠJ J.

VNITŘNÍ ŘÁD VS 2/13. Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny, Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118. ředitel VÚ, SŠ a ŠJ J. VNITŘNÍ ŘÁD Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny, Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118 V Jindřichově Hradci: 31.12 2012 Mgr. Pavel Vítkovský ředitel VÚ, SŠ a ŠJ J. Hradec Strana 1 (celkem 29)

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Vnitřní řád 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Telefon: +420 416594219, +420 41659492

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE NA NÁVSI 60, 251 63 KUNICE, okres Praha východ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD 1 Charakteristika a struktura zařízení 1.1 Dětský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od 1.2. 2009 Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní

Více

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Řád školní družiny čl. 1 Umístění a provoz školní družiny 1. Školní družina má 1 oddělení pro žáky

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY

DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY Mgr. Martina Buchalová, Horská Ředitelka DD Tel: 565 582 144 Fax: 565 650 308 E-mail: dd.senozaty@pel.cz www.ddsenozaty.cz Bankovní spojení: KB Pelhřimov, č.ú.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

P Ř Í L O H Y V N I T Ř N Í H O Ř Á D U

P Ř Í L O H Y V N I T Ř N Í H O Ř Á D U Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 Čj.:10563/DD/07 P Ř Í L O H Y V N I T Ř N Í H O Ř Á D U 1. Denní režim 2. Návštěvní řád 3. Směrnice pro poskytování kapesného, určení výše věcné

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

- 1 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 VNITŘNÍ ŘÁD

- 1 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 VNITŘNÍ ŘÁD - 1 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 VNITŘNÍ ŘÁD 1. Charakteristika a struktura Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 1. Činnost výchovného

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více