Husova 623, Holice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Husova 623, 534 11 Holice"

Transkript

1 DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od

2 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623, Holice (dále jen DD) tel. č , fax je zařízení, jehož účelem je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen "dítě"), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči. DD pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. DD může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Do DD se rovněž mohou umístit nezletilé matky spolu s jejich dětmi. DD spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. DD poskytuje péči jinak poskytovanou osobami odpovědnými za výchovu dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo s nařízeným předběžným opatřením. DD poskytuje péči rovněž dětem, které nejsou občany ČR a splňují podmínky stanovené zákonem 359/1999 Sb., není-li jazykový důvod takovéto dítě nepřijmout Součásti zařízení jsou: Dětský domov Školní jídelna Samostatný byt Zřizovatelem dětského domova je Pardubický kraj. Statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován radou Pardubického kraje a zodpovídá za celkový chod domova. V době nepřítomnosti ředitele jej zastupuje vedoucí vychovatel, případně po stránce ekonomické hlavní ekonom. Řediteli domova je přímo podřízen vedoucí vychovatel, hlavní ekonom a sociální pracovník. Za úroveň výchovně vzdělávací práce zodpovídá řediteli domova vedoucí vychovatel, který řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků. Za výchovnou práci jednotlivých rodinných skupin zodpovídají kmenoví vychovatelé. Za provoz domova po stránce ekonomické a hospodářské zodpovídá řediteli hlavní ekonom, který řídí a kontroluje celý hospodářský úsek, včetně stravování. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje vedoucí školní jídelny. Hlavnímu ekonomovi jsou přímo podřízeni: vedoucí školní jídelny a účetní v jedné osobě uklízeč, který zodpovídá zejména za pořádek v areálu domova údržbář, který zodpovídá zejména za provoz kotelny, zajišťuje běžné opravy a údržbu budov a osobních automobilů pokladní - archivář, který zodpovídá zejména za vedení pokladny a archivu 2

3 Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny. Řídí a kontroluje provoz jídelny. Je přímo nadřízený všem kuchařům. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje hlavní ekonom. Ředitel, sociální pracovník, vedoucí vychovatel a vychovatelé spolupracují s rodinou dítěte a poskytují jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. DD poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. Čl. 2 Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí A) Postup při přijímání dětí: Do DD jsou děti přijímány zásadně prostřednictvím DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové, Říčařova 277 (dále jen DDÚ Hradec Králové). Do zařízení jsou umísťovány i děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s vadami řeči, popřípadě s více vadami, u nichž byla nařízena ústavní výchova, nebo nařízeno předběžné opatření, pokud stupeň zdravotního postižení neodpovídá jejich umístění do zařízení sociálních služeb nebo do specializovaného zdravotnického zařízení. Výjimku smí povolit pouze ředitel DD po předchozí domluvě s ředitelem DDU Hradec Králové. O přijetí dítěte rozhoduje, ředitel DD na základě rozhodnutí ředitele DDÚ Hradec Králové. Do zařízení se nepřijímají děti, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a podle stanoviska lékaře vyžadují odbornou zdravotní péči, kterou jim nelze poskytnout v rámci pobytu v zařízení, nebo děti s psychiatrickým onemocněním: schizofrenie, bipolární porucha, těžké depresivní a úzkostné stavy vyžadující psychiatrickou léčbu. Dítě převezme v předem dojednaný den ředitel dětského domova, případně jeho zástupce nebo sociální pracovník a provede s ním vstupní pohovor, ve kterém ho zevrubně seznámí se zařízením. Současně převezme všechny náležité dokumenty (pravomocné rozhodnutí nebo předběžné opatření soudu, osobní list, rodný list, občanský průkaz, poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky, očkovací průkaz s kartičkou zdravotní pojišťovny, zdravotní dokumentaci a prohlášení o bezinfekčnosti), komplexní závěrečnou zprávu a individuální program ochrany dítěte, založí osobní spis dítěte a zadá základní údaje do databázového systému EVIX. Vybavení dítěte vhodným osobním prádlem provede asistent pedagoga příslušné rodinné skupiny. Sloužící vychovatel provede, přiměřeně k věku, podrobné seznámení s vnitřním řádem, bezpečnostními předpisy a chodem dětského domova. O seznámení s předpisy provede zápis s podpisem dítěte. Pedagogičtí pracovníci skupiny pak v době nepřímé výchovné práce společně sestaví na základě diagnostické zprávy a individuálního plánu ochrany dítěte, který sestavuje příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí individuální program rozvoje osobnosti dítěte (IPROD), který průběžně sledují a aktuálně upravují. IPROD je veden v databázovém systému EVIX, za jeho aktualizaci zodpovídá kmenový vychovatel dítěte. Sociální pracovník připraví podklady pro rozhodnutí ředitele o výši příspěvku na úhradu péče. Platby pak pravidelně sleduje, vyhodnocuje, upřesňuje, případně rozesílá upomínky. Sociální pracovník zodpovídá za účelnou evidenci přeplatků a nedoplatků a za včasné vymáhání nedoplatků, vrácení přeplatků. Dále rozesílá návrhy na výkon rozhodnutí příslušných soudů. Tuto agendu vede v databázovém systému EVIX. Ve své práci spolupracuje se zaměstnanci dětského domova, sociálními pracovníky příslušných úřadů, soudy a zákonnými zástupci dítěte. 3

4 B) Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení DD může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy. C) Postup při přemisťování dětí: Přemístit dítě do jiného dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu může jen DDÚ Hradec Králové na základě vlastního podnětu, nebo odůvodněné písemné žádosti DD, nebo zákonných zástupců dítěte, nebo dítěte, nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Podrobnější podmínky přemístění projedná ředitel dětského domova s ředitelem, případně pověřeným pracovníkem příslušného zařízení. Předání dítěte společně s náležitou dokumentací, a osobním vybavením provede v dojednaný den vychovatel rodinné skupiny, případně soc. pracovník. D) Pravidla pro propouštění dětí Ředitel DD ukončí pobyt dítěte v zařízení jestliže soud zrušil ústavní výchovu, dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci, po uplynutí doby trvání předběžného opatření nebo po jeho zrušení soudem. Před ukončením ústavní výchovy na základě zletilosti, případně v devatenácti letech má kmenový vychovatel rodinné skupiny ve spolupráci se sociálním pracovníkem tyto povinnosti: průběžně v době dospívání dítěte zvažovat možnosti budoucího bydlení a pracovního uplatnění, po vzájemné dohodě najít nejvhodnější řešení půl roku před 18. narozeninami dítěte podat písemně, na předepsaném formuláři, příslušnému orgánu péče o dítě, oznámení o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, včetně návrhu věcné pomoci nebo jednorázového peněžitého příspěvku Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodů dosažení zletilosti, příp. věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova, příp. při ukončení pobytu na základě dohody, se podle jeho skutečné potřeby v době propouštění poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce, a dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací. Nejvyšší hodnota věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti je stanovena vládním nařízením. 4

5 Pravidla pro výpočet částky věcné pomoci nebo jednorázového peněžitého příspěvku: 1. základním východiskem je místo, kam dítě odchází (X) - samostatné bydlení ⅟ 2 maximální částky stanovené vládním nařízením - rodiče, příbuzní, jiné ¼ maximální částky stanovené vládním nařízením 2. doba pobytu v DD (Y) roky ¼ ze základní částky (¼ z X) let ⅓ ze základní částky (⅓ z X) - 8 a více let ¾ ze základní částky (¾ z X) 3. chování během pobytu v DD (Z) - časté kázeňské přestupky (¼ z X) - občasné kázeňské přestupky (½ z X) - vzorné chování po dobu pobytu v DD (¾ z X) Konečný výpočet se provede dle vzorce X+Y+Z=celková částka. Celkově však nesmí překročit maximální částku stanovenou vládním nařízením. V ostatních případech, kdy je zrušena nebo nenařízena ústavní výchova, předá ředitel, jeho zástupce nebo sociální pracovník dítě společně s dokumentací osobě odpovědné za výchovu dítěte, která převzetí dítěte a dokumentace stvrdí svým podpisem. Dítě ve škole a zdravotnickém zařízení odhlásí sociální pracovník a zařídí odeslání dokumentace z těchto zařízení. Čl. 3 Organizace výchovně vzdělávací činnosti Organizace výchovných činností Provoz dětského domova je nepřetržitý. Vlastní výchovně vzdělávací práce je organizovaná ve čtyřech rodinných skupinách a je určena ročním plánem výchovně vzdělávací činnosti, týdenním programem výchovně vzdělávací práce, režimem dne a individuálním programem rozvoje osobnosti dítěte. Výchova dětí musí být organizována tak, aby respektovala vlastnosti a schopnosti dětí, a byla podřízena všem právním, pedagogickým, psychologickým, bezpečnostním a hygienickým požadavkům. V zájmu rodinné výchovy starší děti pomáhají s výchovou dětí mladších. Obdobně to platí i při přípravě na vyučování. Vzdělávání Děti předškolního věku docházejí do mateřské školy, děti školního věku do základní školy v Holicích. V případě nutnosti mohou děti předškolní a základní školní docházku vykonávat v jiném městě, případně i formou internátního pobytu, je-li to vhodné pro jejich další vývoj. Mládež, která ukončila povinnou školní docházku, dochází, příp. dojíždí do středních škol a učilišť, kde se připravuje na budoucí povolání. Vynikající studenti mají možnost dále pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole dle svého výběru. Ti, kteří ukončili přípravu na své povolání a zůstávají nadále v domově, nastupují do pracovního poměru. Za včasný odchod dětí do mateřské školy, školy, případně do zaměstnání a za jejich řádné oblečení dle počasí zodpovídají asistenti pedagoga. Podle pokynů vedoucího vychovatele vodí a vyzvedávají určení asistenti pedagoga školáky, kteří navštěvují 1. třídu ZŠ, případně žáky, jejichž mentální úroveň to vyžaduje. Ostatní odcházejí do školy samostatně a samostatně se zase vracejí. Absenci dítěte na jakémkoli stupni vzdělávání oznamuje škole před začátkem vyučování asistent pedagoga, 5

6 který je určen rozpisem služeb. V případě ZŠ Holice předává seznam aktuálně chybějících dětí v kanceláři školy. U dětí, které se stravují mimo DD, provede asistent pedagoga také odhlášení odběru jídla. Příslušný pedagogický pracovník zajistí dítěti po ukončení absence písemnou omluvenku. Vychovatel bezprostředně poté, co zjistí možnou absenci, oznámí neúčast na zájmových kroužcích, které dítě navštěvuje. O splnění této povinnosti provede zápis do databázového systému EVIX. Z mateřské školy děti vyzvedává pověřený pedagogický pracovník a po jejich převlečení je předává na skupiny. Starší děti navštěvují školu v rámci středoškolského vzdělávání, na kterou byly přijaty na základě přihlášky. Tam, kde je to možné do školy denně dojíždí, v ostatních případech má ředitel právo povolit přechodné ubytování mimo zařízení. Obdobně se postupuje v případě vysokoškolského vzdělávání. Vychovatelé sledují prospěch a chování dětí na všech stupních vzdělávání. Jsou v pravidelném kontaktu s učiteli, mistry odborného výcviku a pravidelně se účastní třídních schůzek. Dětem pomáhají s výběrem dalšího vzdělávání s návazností na budoucí povolání a zaměstnání. Organizace zájmových činností Dětský domov spolupracuje s celou řadou organizací. Na základě této spolupráce mají děti možnost navštěvovat po dohodě s kmenovým vychovatelem a na základě souhlasu vedoucího vychovatele zájmové kroužky a akce pořádané ve prospěch dětí. U dětí po ukončení základní školní docházky je ředitel oprávněn povolit návštěvu zájmových aktivit mimo Holice. Nadační fond Radost Při DD funguje Nadační Fond Radost, jehož účelem je podpora sociálně slabých dětí, které nemohou být z různých závažných důvodů vychovávány v rodině, a proto jsou umístěny v zařízení. Jako takový přispívá dětem na zvýšení kapesného, je pořadatelem, nebo spolupořadatelem akcí domova, přispívá na dary dětem, pracuje pro podporu DD a přijímá dary pro podporu činnosti DD. Systém prevence sociálně patologických jevů Na prevenci sociálně patologických jevů se podílí všichni zaměstnanci DD, každý v rámci svého personálního postavení. Na minimalizaci rizik spolupracují pedagogičtí pracovníci se všemi osobami zainteresovanými do života dětí (rodina, učitelé, vedoucí kroužků ). Dětský domov zpracovává a každoročně aktualizuje systém prevence, který je vždy přílohou ročního plánu práce. Mimo to při závažných událostech spolupracuje s externími poradci a zařízeními. Čl. 4. Organizace péče o děti v zařízení Zařazování dětí do rodinných buněk V dětském domově jsou zřízeny čtyři rodinné buňky. O zařazení dítěte do příslušné rodinné buňky rozhodne, na základě návrhu vedoucího vychovatele, ředitel. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny; výjimečně je možné zařadit je do různých rodinných skupin, zejména z výchovných důvodů. 6

7 Ubytování dětí Dětský domov se nachází v třípodlažní budově, má 4 rodinné buňky, zdravotní izolaci, kterou je možno využít jako samostatný byt pro 2 děti a jídelnu. Každá rodinná buňka obsahuje: 4 dvoulůžkové pokoje, plně vybavenou kuchyň s jídelním koutem, obývací místnost, sociální zařízení s automatickou pračkou a sušičkou a zázemí pro vychovatele. Plné přímé zaopatření Umístěným dětem a nezaopatřeným osobám je poskytováno plné přímé zaopatření, a to: a) stravování, ubytování a ošacení, b) učební potřeby a pomůcky, c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání, d) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu, e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení, f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy. Toto neplatí v případě, kdy má dítě na základě podmínek stanovených zvláštním právním předpisem povolený pobyt mimo zařízení. Umístěným dětem a nezaopatřeným osobám mohou být dále hrazeny: a) potřeby pro využití volného času a rekreaci, b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost, c) náklady na soutěžní akce, rekreace, d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. Materiální zabezpečení Děti jsou po všech stránkách materiálně zabezpečeny. Po jejich příchodu do dětského domova jim vydá, případně zakoupí asistent pedagoga příslušné skupiny veškeré osobní prádlo včetně bot a přezůvek, prostředky osobní hygieny (kartáček na zuby, hřeben, ručník ) Školní tašku a školní pomůcky vydává vychovatel příslušné rodinné buňky. Čisté prádlo do školy, na ven a na doma, a rezervní oblečení mají děti uložené ve své skříni, ostatní oblečení má uložené příslušný asistent pedagoga ve skladu prádla. Školní potřeby mají děti uloženy ve školních taškách a psacích stolech na svém pokoji. Po příchodu ze školy je povinností všech dětí se přezout a převléci do domácího oblečení. Školní obuv a oblečení řádně uložit na určeném místě. Děti mohou mít v domově vlastní prádlo jen s vědomím příslušného pedagoga. Přitom musí být řádně označené, nepoškozené a musí odpovídat postavě dítěte. Prádlo, které těmto zásadám neodpovídá, pedagogický pracovník od dítěte převezme a provede o převzetí zápis ověřený ředitelem DD a dítětem. Zápis založí do spisu dítěte. Je zakázané bez vědomí pedagogického pracovníka toto prádlo měnit a předávat jiným dětem. Vlastní věci mohou mít děti jen s vědomím příslušného pedagoga, pokud neohrozí zdraví majitele 7

8 ani ostatních dětí a užívají se k účelu, ke kterému slouží. Je zakázáno používat elektrické spotřebiče, které neodpovídají svým stavem platným předpisům. Je povinností dítěte předložit vlastní elektrické spotřebiče ke kontrole a pravidelné roční revizi elektrických zařízení. Předměty, které jsou nebezpečné nebo neodpovídají svojí povahou věku dítěte vychovatel převezme a uloží dočasně k řediteli. O převzetí věci provede zápis ověřený ředitelem DD a dítětem. Zápis založí do spisu dítěte. Finanční prostředky dětí - vkladní knížky Finanční prostředky dětí (jedná se o děti s vlastními příjmy) jsou evidovány na vkladních knížkách. Na vkladní knížky jsou ukládány dětem s vlastními příjmy přeplatky sirotčích důchodů, případně vyšší částky pojistného plnění při úrazu, vlastní úspory apod. (pokud si to dítě přeje). Vkladní knížka může být založena i dítěti, které nemá pravidelný vlastní příjem, ale má zájem uložit si např. vlastní úspory, pojistné apod. V dětském domově vede přesnou evidenci vkladních knížek hlavní ekonom. Systém stravování a pitný režim Stravování Dětský domov zajišťuje celodenní stravování. Rozsah poskytovaných služeb: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, případně II. večeře. Školní jídelna zajišťuje přípravu jídla od pondělí do pátku, včetně svátků a dnů školního volna. Veškeré víkendové stravování připravuje v rámci přípravy na život po propuštění z DD každá rodinná skupina sama. Při přípravě stravy se řídí vydanou směrnicí a souvisejícími předpisy. Za nákup, přípravu stravy, úklid a následné vyúčtování zodpovídá příslušný pedagogický pracovník. Po dohodě s vedoucí stravování lze zařazovat cvičné vaření i mimo tento termín. Pitný režim Za dodržování pitného režimu zodpovídá příslušný pedagogický pracovník. Tekutiny jsou k dispozici ve školní jídelně i na jednotlivých buňkách. Jako nápoje slouží čaj, šťáva, mléko, kakao, bílá káva, ovocné mléko, ovocný čaj, vitamínové nápoje apod. Nápoje se doplňují průběžně dle potřeby během dne. Nádobí Čisté nádobí se podává při každém jídle, dále dle potřeby. Čistě umyté nádobí pro provoz školní jídelny zajišťuje kuchyň, v případě přípravy a konzumace jídla a pití na buňce dohlíží na čistotu nádobí pedagogičtí pracovníci. 8

9 Postup v případě útěku dítěte nebo nevrácení se z pobytu u rodičů Útěk a nevrácení z vycházky Při zjištění útěku, nebo pohřešování nezletilého je povinností službu konajícího pedagogického pracovníka toto okamžitě po zjištění nahlásit: a) řediteli dětského domova, b) obvodnímu oddělení Policie ČR. Následující pracovní den událost oznámí sociální pracovník DD orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) v místě trvalého bydliště dítěte a zákonným zástupcům dítěte. Nevrácení z pobytu u rodičů, případně jiných osob Při zjištění, že se dítě nevrátilo ve stanovené době z pobytu u rodičů, zákonných zástupců nebo dočasného pobytu mimo domov je povinností službu konajícího pedagogického pracovníka ihned po zjištění telefonicky prověřit z jakého důvodu se dítě nevrátilo. Za tímto účelem vyplňuje osoba přebírající dítě do knihy Převzetí zodpovědnosti kontaktní údaje. Dále o skutečnosti neprodleně informuje: a) ředitele domova, b) obvodní oddělení Policie ČR. Následující pracovní den událost oznámí sociální pracovník dětského domova OSPOD v místě trvalého bydliště dítěte a zákonným zástupcům dítěte a společně řeší návrat dítěte do DD. Čl. 5 Práva a povinnosti dětí Práva dětí umístěných v zařízení: a) na zajištění plného přímého zaopatření, b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností, c) na respektování lidské důstojnosti, d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců, e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami, f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem, g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu, h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu, či omezení v rámci opatření ve výchově, i) obracet se žádostmi a stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně právní ochrany, byla ze zařízení odeslána v následující den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu, tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat, 9

10 j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti, k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje a to bez přítomnosti dalších osob, l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat, m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek, n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami, za podmínek stanovených zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv, o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n); pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti zakázány nebo omezeny návštěvy podle 21 odst. 1 písm. e) zákona 109/2002 Sb. nebo pokud návštěva ohrožuje zdraví nebo bezpečnost, p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově, q) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny a společnosti. Povinnosti dětí umístěných v zařízení: a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení, b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno, c) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech, d) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány, e) podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. Dětem je zakázáno: a) vstupovat bez důvodu do kanceláří, prostorů pro vychovatele, posilovny, dílny a společenské místnosti, b) zdržovat se bez svolení pedagogických pracovníků v jiné rodinné buňce nebo na cizím pokoji, c) vyklánět se z oken, sedět na parapetu okna, d) jakkoli znečišťovat prostory domova a jeho okolí, e) obtěžovat ostatní nadměrným hlukem nebo hlasitě puštěnými přístroji, f) obtěžovat druhé nevhodným chováním a jednáním (včetně sexuálního obtěžování) g) vypůjčovat si nebo vyměňovat oděvní součásti a jiné předměty a to i vlastní bez vědomí vychovatele, h) vstupovat bez svolení do kuchyně, kotelny, prádelny nebo na půdu, 10

11 i) požívat alkoholické nápoje, kouřit, zasahovat do rozvodu elektrické energie, j) v době vycházek se samostatně koupat, pohybovat se a zdržovat v prostorech kde je to zakázané a nebezpečné (např. stavby, prostory demolice, vozovky s velkým provozem atd.), k) přinášet, přechovávat, distribuovat a zneužívat návykové látky, nebezpečné předměty a látky (např. pyrotechniku, zbraně, nože). Čl. 6 Systém opatření ve výchově, kapesného, darů Opatření ve výchově 1. Za prokázané porušení povinností vymezených tímto vnitřním řádem může být dítěti: a) odňata přiznaná výhoda, b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném zákonem 109/2002 Sb., c) s nařízenou ústavní výchovou omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení, d) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce, e) s nařízenou ústavní výchovou zakázány návštěvy s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců OSPOD, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců. Opatření podle odstavce 1. lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce. 2. Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti: a) prominuto opatření uděleného podle odstavce 1, b) udělena věcná nebo finanční odměna v částce do 250,- Kč (po dohodě s ředitelem), c) zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném zákonem 109/2002 Sb., d) povolená mimořádná návštěva kulturního zařízení (kino, divadlo, koncert atd.), mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda. Veškerá výchovná opatření musí být řádně a bezodkladně zapsána v databázovém systému EVIX. Kapesné Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné. Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Kapesné nenáleží za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu vazby nebo ve výkonu odnětí svobody. Za dny strávené v DD je kapesné vypláceno na kalendářní měsíc dle výpočtu, který automaticky provede databázový systém EVIX. Výpočet zadává kmenový vychovatel, nebo vychovatel, kterého tím pověří. Před zadáním výpočtu je jeho povinností důkladně zkontrolovat, zda jsou v systému EVIX zapsané veškeré odjezdy dětí a všechna udělená výchovná opatření. Návrh kapesného za minulé období předkládá kmenový vychovatel vedoucímu vychovateli, který zkontroluje správnost zapsaných údajů a svým podpisem vyplácenou výši kapesného schválí. Hotovost pro vyplacení kapesného převezme kmenový vychovatel, případně jím pověřený pedagogický pracovník od pokladníka domova. Kapesné se dětem vydává nejpozději desátý den v měsíci, ve kterém má být vyplaceno. Převzetí kapesného dítě stvrdí svým podpisem. 11

12 Základní, minimální částka, je vyplácena v každém případě. Vychovatelé jsou povinni s dětmi v rodinné skupině rozebrat a odůvodnit snížení nebo zvýšení kapesného a každé dítě má právo se k tomu vyjádřit. Odůvodnění i vyjádření dítěte jsou nedílnou součástí uvedeného výchovného opatření a jsou zaznamenány v databázovém systému EVIX. Nejvyšší a nejnižší částka kapesného za kalendářní měsíc v závislosti na věku dítěte nebo nezaopatřené osoby je stanovena nařízením vlády. Tato částka se pro účely výplaty kapesného zaokrouhluje na desetikoruny směrem nahoru. Vychovatelé sledují hospodaření dětí s penězi a mají přehled o jejich hotovosti. Pokud se dítě rozhodne, že si kapesné ponechá u sebe, DD nezodpovídá za případnou ztrátu nebo krádež. Kapesné z Nadačního fondu Radost Při mimořádných událostech může být přítomným dětem poskytnut další finanční příspěvek z Nadačního fondu Radost. Výše příspěvku je upravena platnou směrnicí. Osobní dary Dětem, kterým náleží plné přímé zaopatření poskytuje DD osobní dary u příležitosti narozenin, jmenin, úspěšného ukončení studia, úspěšně vykonané přijímací zkoušky, zahájení 1. roku studia a při jiných obvyklých příležitostech. Maximální výše této částky je shodná s příspěvkem na úhradu péče poskytované umístěným dětem. Osobní dar je možné poskytnout též formou peněžitého příspěvku. Dary se poskytují na základě platné směrnice. Při nákupu dárků k vánocům vychází vychovatel z chování dětí v průběhu roku a dalších dárků, které dítě dostane od sponzorů. Za dodržení finančních limitů na osobní dary jednotlivých dětí zodpovídá kmenový vychovatel a o darech vede přehled v databázovém systému EVIX. 12

13 Čl. 7. Organizace dne Režim dne ve dnech školního vyučování 6,30-7,00 budíček pro děti školního a předškolního věku, osobní hygiena, úklid pokojů a společných prostor, oblékání 7,00-7,30 příprava snídaně, snídaně dětí, předání svačin do školy 7,30-8,00 odchod do školy a mateřské školy 8,00-11,30 činnost asistenta pedagoga: (péče o nemocné a přítomné děti, doprovod dětí k lékaři, a další práce dle náplně práce a pokynů ředitele nebo jeho zástupce) 11,30-14,00 příchod ze školy, oběd - dohled zajišťuje asistent pedagoga 13,00-13,30 pobyt se skupinou pod dohledem vychovatelů, zájmová činnost 13,30-18,00 odpolední zaměstnání dle týdenních programů rodinných skupin, příprava na vyučování, osobní volno, vycházky, zájmové kroužky (vyzvednutí dětí z MŠ do 15,00, hod. svačina v 15,30 hod.) 18,00-18,30 večeře 18,30-19,30 večerní zaměstnání dle týdenních programů, úklidy, čištění bot, osobní hygiena 20,00 večerka pro děti předškolního a mladšího školního věku včetně 5.tř 20,00-21,00 večerní zaměstnání, individuální práce, sledování vhodného televizního programu (sledování televize lze prodloužit do ukončení filmu jako opatření ve výchově) 21,00 večerka pro starší děti Soboty, neděle 8,00-9,00 budíček, osobní hygiena 9,00-9,30 příprava snídaně, snídaně 9,30-12,00 úklid, zaměstnání dle výchovných plánů, výměna ručníků, pyžam, ložního prádla, praní prádla, příprava přesnídávky a oběda 12,00-13,00 oběd 13,00-15,00 polední klid pro děti předškolního věku 13,00-15,30 zaměstnaní dle týdenních programů, osobní volno, vycházky 15,30-16,00 příprava svačiny, svačina 16,00-18,00 zaměstnání dle týdenních programů, příprava večeře 18,00-18,30 večeře 18,30-20,00 večerní zaměstnání dle týdenních programů péče o obuv, úklidy, osobní hygiena, stříhání nehtů, příprava na večerku 20,00 večerka pro děti navštěvující MŠ Pátek, Sobota, svátky, prázdniny 20,00-21,00 večerní zaměstnání, individ. práce, sledování vhodného televizního programu (pro mládež mladšího školního věku 1 film, pro starší lze tuto dobu prodloužit do 23 hod. dle chování) 22,00 večerka - v neděli je večerka stejně jako ve všední dny. 13

14 Pobyt dětí mimo zařízení Vycházky Děti mají právo opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově. Děti mladší 7 let smí trávit volný čas jen za dohledu výchovných pracovníků. Děti starší mohou odcházet na vycházku dle režimu dne každý den, pokud to jejich mentální úroveň dovolí. Pedagogického pracovníka přitom musí seznámit s místem, kde se během vycházky bude nacházet. Ten provede zápis o délce trvání a přesném místu pobytu dítěte během vycházky, poučí jej o pravidlech bezpečnosti a dítě toto stvrdí svým podpisem. Obvyklá délka vycházky nepřesahuje 2 hodiny u dětí mladších 15 let. Děti po ukončení povinné školní docházky mohou po svolení ředitele, nebo vedoucího vychovatele trávit vycházku mimo Holice na vlastní náklady. Případnou podvečerní vycházku (od 18 do 20 hodin) lze povolit pouze jako výchovné opatření. Děti starší 12 let smí jet se souhlasem vychovatele na vycházku na jízdním kole. Před jízdou je vychovatel povinen zkontrolovat, zda je dítě vybaveno ochrannou přilbou, zda jízdní kolo vyhovuje pravidlům silničního provozu a poučit jej o pravidlech silničního provozu. V pátek nebo v sobotu lze dětem po ukončení povinné školní docházky a po svolení příslušného pedagogického pracovníka povolit mimořádnou vycházku do 24,00 hod. Ředitel, případně vedoucí vychovatel, může se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka povolit prodloužení do 2,00 hod. U starších 18 - ti let se postupuje individuálně. Povolení k odjezdu mimo Holice během vycházky smí udělit pouze ředitel, nebo vedoucí vychovatel. O povolení mimořádné vycházky provede pracovník který ji povolil zápis do databázového systému EVIX. Odjezdy k osobám odpovědným za výchovu, případně k jiným osobám Odjezd mimo zařízení na dobu delší než jeden den nebo přes noc je realizován na základě písemné žádosti o uvolnění dítěte a po svolení příslušného OSPOD (dle trvalého bydliště dítěte) a po souhlasu ředitele. Žádost o uvolnění dítěte musí být do DD doručena alespoň týden předem, aby bylo možné zajistit její včasné vyřízení. Dítě mladší 15 let přebírá na základě písemného převzetí osoba uvedená v žádosti o uvolnění dítěte. Dítě starší 15 let smí odjet samostatně, pokud k tomu má písemný souhlas zákonného zástupce. Ředitel může po dítěti vyžádat písemné potvrzení toho, že se návštěva uskutečnila. V rámci zkvalitňování interakce mezi rodinou dítěte a zařízením jsou po oboustranném souhlasu realizovány návštěvy v rodině dítěte. Každá taková návštěva je vždy realizována minimálně ve dvoučlenném týmu pracovníků zařízení a po svolení ředitele DD. Ubytování dítěte mimo zařízení V souvislosti se vzděláváním nebo zaměstnáním může ředitel dětem s nařízenou ústavní výchovou povolit přechodné ubytování mimo dětský domov. Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami Dětský domov usiluje o navázání a rozvíjení kontaktu s rodiči. Respektuje právo dítěte udržovat osobní vztahy a pravidelně se stýkat s rodiči, pokud to není proti zájmu dítěte. Za tímto účelem 14

15 mohou zákonní zástupci, případně blízké osoby dítě navštěvovat, vždy po předchozí domluvě. Návštěva musí dbát hygienických a epidemiologických předpisů a musí se chovat tak, aby neohrozila zdraví své, ani ostatních. Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti. Do ostatních vnitřních prostorů smí návštěva pouze se souhlasem ředitele. Po dobu návštěvy přebírá odpovědnost za dítě zletilá návštěva. Nebyla-li tato možnost omezena, může návštěva proběhnout i mimo areál DD. V takovém případě návštěva uvede přesné místo pobytu pedagogickému pracovníkovi, který o tom učiní zápis do sešitu převzetí zodpovědnosti. Povolení k odjezdu mimo Holice smí udělit pouze ředitel DD. Návštěvy musí svůj příchod ohlásit službu konajícímu vychovateli, který dítě k návštěvě uvolní. V zájmu řádné výchovy dětí má návštěva povinnost informovat příslušného pedagogického pracovníka o předaných předmětech, včetně finanční hotovosti. Peníze, a cenné předměty, které děti dostanou, si mohou uložit do úschovy u ředitele. Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí. Návštěvy dalších osob, spolužáků a kamarádů dětí probíhají taktéž v návštěvní místnosti, za obdobných pravidel. S návštěvou provede pedagogický pracovník skupiny zápis do sešitu převzetí odpovědnosti, kde návštěva svým podpisem stvrdí převzetí odpovědnosti za dítě po dobu návštěvy. Ještě téhož dne o ní provede zápis do databázového systému EVIX. V případě nezletilé návštěvy provede pedagogický pracovník zápis pouze do databázového systému EVIX. Písemný kontakt Písemný kontakt ze strany osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců OSPOD není žádným způsobem omezen. Na náklady domova mají děti právo odesílat dopisy zákonným zástupcům, případně příslušným státním orgánům. Záznamy o písemném kontaktu provede do osobního spisu EVIX příslušný pedagogický pracovník dítěte. Telefonický kontakt Osoby odpovědné za výchovu nebo jiné osoby mohou volat do dětského domova nejlépe mezi 19,00-20,00 hod. V ostatní dobu, nemusí být dítě z důvodu nepřítomnosti, případně výchovného zaměstnání, předáno. Telefonické hovory dětí s rodiči jsou dětem umožněny bezplatně v době, kdy toto nenarušuje výchovný proces. Zápis o telefonickém hovoru s rodiči provede příslušný pedagogický pracovník do databázového systému EVIX. Používání mobilního telefonu Mobilní telefon smí dítě v DD vlastnit jen se souhlasem vychovatele. Přitom je povinno: a) nahlásit telefonní číslo a model telefonního přístroje, b) respektovat zákaz používání, pokud by to narušovalo výchovnou práci tj. v době přípravy na 15

16 vyučování, besed, vystoupení a na pokyn vychovatele, c) telefon vypnout po večerce, případně dle pokynu příslušného vychovatele jej odevzdat na vychovatelnu, d) respektovat zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů bez souhlasu snímané osoby. V případě nedodržení těchto zásad je ředitel oprávněn mobilní telefon odebrat a předat zákonným zástupcům. O odebrání se provede zápis ověřený ředitelem, dítětem a dalším pedagogickým pracovníkem a založí se do osobního spisu dítěte. Hostitelská péče Hostitelskou péči lze podporovat pouze se souhlasem příslušného OSPOD. Zařazují se do ní především děti, které nemají možnost navštěvovat vlastní rodinu ani příbuzné a u kterých se nepředpokládá pozdější narušení psychického vývoje. V případě každé hostitelské rodiny se postupuje individuálně a ve spolupráci s příslušným OSPOD. Spoluspráva dětí Základní článkem spolusprávy dětí je rodinná buňka. Podíl dětí na řízení chodu rodinné skupiny spočívá v úzké spolupráci pedagogických pracovníků a dětí. Děti mají právo podílet se na sestavování ročních a týdenních plánů skupiny, plánování rozpočtu skupiny na daný rok a sledování jeho průběžného plnění, být informovány o všech problémech a skutečnostech, které se jich dotýkají. Příslušný vychovatel každý týden organizuje hodnocení splnění úkolů z plánu týdne a zároveň projedná s dětmi obsah plánu na příští týden. Přitom dává dětem možnost se k plánu vyjadřovat. Nejvyšším stupněm podílu dětí na řízení chodu dětského domova je spoluspráva dětí - domovní rada. Domovní rada je ustanovena na základě přání a aktivity dětí. Domovní radu tvoří maximálně 2 zástupci z každé rodinné skupiny, vedoucí vychovatel, sociální pracovnice a ředitel DD. Domovní radu svolává ředitel DD na podnět některého z členů domovní rady. Na schůzkách řeší aktuální problémy DD nebo případné připomínky. Jedenkrát za měsíc provádí ředitel, případně vedoucí vychovatel měsíční hodnocení, kterého se účastní všechny děti. Jsou zde seznámeny s nejdůležitějšími změnami uplynulého období, pochvalami a závažnými tresty, úkoly a akcemi na další období. Nedílnou součástí jsou i informace týkající se chodu domova. Děti mají možnost a právo přednést své požadavky, připomínky a náměty. Ty řeší ředitel, případně vedoucí vychovatel okamžitě, případně při nejbližší příležitosti. Čl. 6 Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení: A) Zákonní zástupci mají právo: a) na informace o dítěti, a to na základě své žádosti, (informace smí podávat pouze ředitel, vedoucí vychovatel, sociální pracovník, příslušný vychovatel, a to jen v oblasti, za kterou zodpovídají) b) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření, c) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě, 16

17 d) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě, e) písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte v rodině, dle 23 odst. 1. a) nebo c) zákona 109/2002 Sb. B) Zákonní zástupci mají povinnost: a) při předání dítěte do DD předat současně dokumentaci (pravomocné rozhodnutí soudu nebo předběžné opatření soudu osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo v případě cizince cestovní pas, poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky, průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte ne starší 3 dnů a písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte), b) zajistit doprovod a osobní předání dítěte mladšího 15 let v případech pobytu mimo zařízení dle 23 odst. 1 písm. a až c) a 24 odst. 5 písm. a) zákona 109/2002 Sb., popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup, c) seznámit se s vnitřním řádem DD a dodržovat jeho ustanovení, d) oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti při pobytu dítěte v rodině, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy, e) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost. Práva podle odstavce A písm. c, d, e, a povinnosti dle odstavce B písm. a, b, c, a d, se vztahují i na jiné osoby odpovědné za výchovu. Čl. 7 Úhrada péče o děti v zařízení: Rodiče jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních (dále jen "příspěvek"). V případě, že dítě nebo nezaopatřená osoba má vlastní pravidelné příjmy, podílí se na hrazení příspěvku. V případě, že se zařízení nevyplácí přídavek na dítě, zvyšuje se příspěvek o 30 %. Výše příspěvku na úhradu péče o děti matek, umístěných v zařízení, činí za kalendářní měsíc 10 % z výše rodičovského příspěvku. Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc. Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem, s výjimkou případů uvedených v 28 zákona 109/2002 Sb.. Výši příspěvku a podíl rodičů na jeho úhradě v jednotlivých případech stanoví ředitel zařízení rozhodnutím. Za příjmy a za společně posuzované osoby se považují započitatelné příjmy a společně posuzované osoby podle zvláštního právního předpisu. Částka příspěvku se zaokrouhluje na koruny směrem nahoru. Rodiči, který doloží, že je on nebo osoba s ním společně posuzovaná příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, se příspěvek nestanoví. Rodiči, který doloží, že po zaplacení příspěvku by jeho příjem nebo příjem s ním společně posuzovaných osob klesl pod 17

18 součet částky životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu a částky normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře, se příspěvek stanoví v takové výši, aby mu uvedený součet zůstal zachován; pokud by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč, nestanoví se. Rodiče jsou povinni vždy po uplynutí 12 měsíců od posledního doložení skutečností podle předchozího odstavce prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku, a dále bezodkladně oznamovat každé změny v příjmech, které by mohly mít vliv na výši příspěvku. V případě nesplnění těchto povinností se příspěvek odpovídajícím způsobem zvýší, a to od doby, kdy marně uplynula lhůta pro prokázání splnění podmínek, nebo i zpětně od doby, kdy došlo ke změně v příjmech. Ze sirotčího důchodu dítěte, které nemá jiný příjem, se na úhradu příspěvku použije nejvýše 10 %. Z jiného příjmu dítěte se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 50 % výše příspěvku, platné pro příslušnou věkovou kategorii, a to až do výše příspěvku. Rozdíl mezi částkou určenou pro úhradu příspěvku z příjmu dětí a příspěvkem hradí rodiče. Příspěvek za kalendářní měsíc se hradí nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce. Příspěvek náleží zařízení od prvního dne pobytu dítěte v zařízení. Za dobu, po kterou je dítě se souhlasem zařízení u osob odpovědných za výchovu nebo ve zdravotnickém zařízení déle než 2 po sobě jdoucí dny, snižuje se příspěvek za kalendářní měsíc o příslušný počet denních částek včetně částky za den, v němž započne pobyt do 15 hodin, a za den, v němž dítě ukončí pobyt v době po 15 hodině. Za dobu, po kterou je dítě na útěku ze zařízení, snižuje se výše příspěvku o 50 % za každý celý den. Příspěvek se nehradí za dobu, po kterou je dítě ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Zařízení provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků do patnáctého dne měsíce následujícího po provedení úhrady příspěvku. Výsledky vyúčtování za uplynulé čtvrtletí písemně oznámí zařízení osobě, která příspěvek hradí. Na nezaopatřené osoby se ustanovení předchozích odstavců použijí obdobně Vydání rozhodnutí Podklady pro stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované umístěným dětem vypracuje v souladu s zákona 109/2002 Sb. v platném znění sociální pracovník DD a ředitel zařízení jej stanoví svým rozhodnutím dle zákona 109/2002 Sb. 24, odst. 3, písm. g a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. Způsob odvolání Odvolání proti rozhodnutí ředitele o úhradě péče poskytované dětem v zařízení je možné písemně nebo ústně do protokolu u ředitele DD do 15 - ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nerozhodne-li o odvolání DD sám (podle 87 zákona 500/2004 Sb.), postoupí odvolání k rozhodnutí Krajskému úřadu Pardubického kraje. 18

19 Čl. 8 Práva a povinnosti ředitele Práva ředitele zařízení Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí a) povolit po předchozím písemném souhlasu příslušného OSPOD pobyt dítěte mimo zařízení, b) povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho vzděláváním nebo zaměstnáním c) zrušit pobyt podle písmena a) nebo přechodné ubytování podle písmena b), jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen; d) zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí, e) být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení, f) převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši kapesného a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí; písemný zápis o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do osobní dokumentace dítěte, g) povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu nebo přechodného ubytování podle písmen a) a b) nebo místa podmíněného umístění mimo zařízení bez dozoru, h) schvalovat opatření ve výchově navržená příslušným pedagogickým pracovníkem, i) zastoupit dítě v běžných záležitostech, a pokud jeho zákonní zástupci neplní své povinnosti nebo nejeví o dítě skutečný zájem, je oprávněn zastoupit dítě i ve věcech zásadní důležitosti, vyžaduje-li to zájem dítěte, j) žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech, k) nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou, l) požádat příslušný OSPOD o informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo umístěno do zařízení, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána pěstounská péče nebo osvojení, také informace o postupu při tomto zprostředkování, m) na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené příslušným OSPOD o dítěti umístěném v zařízení, n) v odůvodněných případech požádat specializované zdravotnické pracoviště o určení skutečného věku cizinců, a to na náklady zařízení. Povinnosti ředitele zařízení a) Ředitel zařízení je povinen b) seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, c) oznámit neprodleně OSPOD jméno a příjmení dítěte, jsou-li splněny podmínky pro jeho osvojení nebo pěstounskou péči, d) předat dítě podle rozhodnutí OSPOD do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna, e) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení, f) předběžně projednat postup podle písmen c) až d) s příslušným OSPOD a zákonnými zástupci případně jinými osobami, 19

20 g) podat po předchozím projednání s příslušným OSPOD soudu podnět k prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte, h) podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo OSPOD na jejich žádost, i) projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte a s OSPOD, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o provedeném opatření; j) informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný OSPOD o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 6 měsíců před propuštěním dítěte, k) umožnit dítěti, které má být propuštěno ze zařízení z důvodu zletilosti, jednání se sociálním kurátorem, l) propustit dítě mladší 15 let podle 23 odst. 1 písm. a) až c) zákona 109/2002 Sb. pouze v doprovodu osob odpovědných za výchovu, nepožádají-li v této věci písemně o jiný postup, m) zajišťovat realizaci individuálního programu rozvoje osobnosti dítěte a vést o něm záznamy. Ředitel zařízení je dále povinen a) vydat vnitřní řád zařízení b) oznámit bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí, c) předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za výchovu nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte dříve; současně těmto osobám předá věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte, d) informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení, e) informovat soud pro mládež nebo státního zástupce, který podle zvláštního právního předpisu přenechal postižení mladistvého zařízení, o výsledku přijatých opatření, f) oznámit útěk dítěte Policii České republiky bezodkladně po jeho zjištění. Ředitel zařízení v oblasti státní správy rozhoduje o: a) úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte, podle 2 odst. 7 písm. d) zákona 109/2002 Sb., b) zamítnutí žádosti o poskytování plného přímého zaopatření podle 2 odst. 6 zákona 109/2002 Sb. c) zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle 23 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona 109/2002 Sb., d) zrušení pobytu podle 23 odst. 1 písm. d) zákona 109/2002 Sb., e) výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v zařízeních podle 27 až 29 zákona 109/2002 Sb.. Čl. 9 Bezpečnost a ochrana zdraví Postup při úrazech V případě úrazu je povinností všech pracovníků dětského domova poskytnout postiženému bezodkladnou a kvalifikovanou první pomoc. V případě většího úrazu přivolat ihned lékaře, vyplnit řádně hlášení o úrazu a předložit je řediteli. O ošetření provede postižená osoba, nebo jeho přímý nadřízený zápis do sešitu úrazů, který je pro tyto případy v centrální vychovatelně. Při úrazu je povinností všech dětí okamžitě informovat službu konajícího pedagogického pracovníka. 20

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí

Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí Příloha č.2: Práva a povinností dětí v DDÚ Brno. Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí se řídí zák. č. 109/02 Sb.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: s 275/2014 - Kře PaedDr. Miroslava Křupalová,

Více

(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 39 (1) Zařízeními sociálně-právní ochrany jsou a) zařízení odborného poradenství pro péči o děti, b) zařízení sociálně výchovné činnosti, c) zařízení pro děti vyžadující

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k 1.9.2016 1. Školní družina je umístěna v přízemí pavilonu A a v přízemí pavilonu C a 3.patře pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost náplň

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ZÁKON. ze dne 5. února Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 5. února Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ze dne 5. února 2002 Parlament

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

ČÁST PRVNÍ VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ČÁST PRVNÍ VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH 109 ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve znění Nálezu Ústavního

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

(3) Zařízení poskytují péči podle odstavce 2 rovněž dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření. 2)

(3) Zařízení poskytují péči podle odstavce 2 rovněž dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření. 2) 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1 Práva a povinnosti žáka a jeho zákonných zástupců 1.1 Práva žáka: Žák má právo účastnit se výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných ŠD. Žák má právo na odpočinek,

Více

ČÁST PRVNÍ VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH HLAVA I

ČÁST PRVNÍ VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH HLAVA I 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament se

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Okříšky, J. A. Komenského 87 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Školská rada schválila dne: 30.8..2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

Hlava I Úvodní ustanovení. 1 Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

Hlava I Úvodní ustanovení. 1 Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči 383 ZÁKON ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ČÁST PRVNÍ

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Správní řízení v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Správní řízení v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Správní řízení v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 1 Monika Puškinová m.puskinova@seznam.cz www.monikapuskinova.cz 732 458 238 2 Obsah Právní předpisy Správní řízení podle 24 odst. 3 Zahájení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova.

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova. VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova Úsměv a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové organizace upravuje organizační strukturu, řízení, formy a metody práce, práva a povinnosti.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. ZŠLNM2PO/0049/2014 Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: 5.9. 2014 Pedagogická

Více

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní družina je umístěna v přízemí pavilonu A a v přízemí pavilonu C a 3.patře pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost náplň

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve věku od 1 roku do 3 let v denním režimu. Tato péče je zaměřena na všestranný

Více

NÁSTUPNÍ LIST. Jméno klienta:... Termín nástupu:...

NÁSTUPNÍ LIST. Jméno klienta:... Termín nástupu:... SVP HELP ME BOŘETICKÁ 2, 629 00 BRNO VINOHRADY Tel.: 544234629, Tel./fax: 544216178 e-mail: helpme@volny.cz, www.svphelpme.cz ambulance: 602/343309, vychovatelé: 602/343533 NÁSTUPNÍ LIST Jméno klienta:...

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království Dvůr Králové nad Labem Nový Nemojov 150, 54401 provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818, příspěvkovou

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY

DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY Mgr. Martina Buchalová, Horská Ředitelka DD Tel: 565 582 144 Fax: 565 650 308 E-mail: dd.senozaty@pel.cz www.ddsenozaty.cz Bankovní spojení: KB Pelhřimov, č.ú.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny Vnitřní řád školní družiny SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7 I. Poslání školní družiny ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině není

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Brno, Hroznová 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 180a Spisový znak: 2a Skartační znak: A5 Vypracoval: Bc.Žaneta Muronová, vedoucí vychovatelka Schválil: Mgr.Zbyněk Krejčíř Datum vydání:

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM.

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM. Městský dům dětí a mládeže Vlašim Radnická 121 258 01 Vlašim tel: 317842310, e-mail: mddm@mddmvlasim.cz VNITŘNÍ ŘÁD vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),., v platném znění a jeho prováděcích

Více

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní řád ŠJ Č. j.: 20 / 2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 2.1.4 Skartační znak: A 5 Změny: OBSAH: 1. Úvodní ustanovení

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz V N I T Ř N Í Ř Á D Vypracoval: PaedDr. Karel

Více

Práva dětí. Povinnosti dětí

Práva dětí. Povinnosti dětí Legislativní rámec: Ředitelka základní školy a mateřské školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Organizace předškolního vzdělávání při zdravotnickém zařízení

Organizace předškolního vzdělávání při zdravotnickém zařízení Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy při DOL Bukovany, Zámek 1, 262 72 Březnice Č. j.: 2016/58 Vypracoval: Mgr.

Více