OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. + Hradec Králové 2009 +"

Transkript

1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA Hradec Králové

2 + HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE + Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) je nestranná, neutrální a nezávislá organizace, jejímž základním humanitárním posláním je chránit život a důstojnost obětí válek a vnitřních konfliktů a poskytovat jim veškerou potřebnou pomoc. ICRC řídí a koordinuje pomoc hnutí ČK a ČP v místech ozbrojeného konfliktu, dále preventivně působí v oblasti propagace a posilováním povědomí o humanitárním právu a základních humanitárních principech. Mezinárodní výbor Červeného kříže byl založen v roce Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) se podílí v souladu s principy hnutí na poskytování humanitárních aktivit zajišťovaných jejími členy - národními společnostmi Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Byla založena v roce 1919 a od té doby řídí a koordinuje pomoc s cílem zlepšit situaci zranitelných osob, zejména pomáhá obětem přírodních a průmyslových katastrof a uprchlíkům. Federace je dále činná jako zástupce jednotlivých národních společností na mezinárodní úrovni a zajišťuje mezinárodní spolupráci, výměnu zkušeností a pracuje na posílení kapacity národních společností v oblasti přípravy na katastrofy a v oblasti zdravotních a sociálních programů. Národní společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce (NS ČK/ČP) ztělesňují práci a principy hnutí ve 186 zemích celého světa (stav k ). Působí jako partneři státních orgánů v oblasti humanitární práce a nabízejí celou škálu služeb zahrnující pomoc při katastrofách i zdravotní a sociální programy. Během války národní společnosti pomáhají civilnímu obyvatelstvu a působí jako pomocná složka armádní zdravotnické služby. Všechny tyto složky mezinárodního hnutí Červeného kříže a červeného půlměsíce se řídí společnými základními principy: lidskost (humanita), nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a celosvětovost (univerzalita). Všechny aktivity Červeného kříže a červeného půlměsíce mají jediný hlavní účel: pomoc trpícím bez ohledu na jejich národnost, rasu, pohlaví nebo vyznání a šíření humanity ve všech částech světa

3 + NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE + Český červený kříž je Národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce na území České republiky, která je jako nástupnická společnost v tradicích Československého červeného kříže založeného dne 6. února V souladu s ustanoveními Ženevských úmluv a Zákona č. 126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži je vedena snahou v měřítku národním i mezinárodním předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy, přičemž nečiní žádných národnostních, rasových, náboženských, třídních ani politických rozdílů, nestraní znepřáteleným stranám a neangažuje se ve sporech politické, náboženské, rasové či ideologické povahy, je nezávislá a základem její činnosti je dobrovolná služba členů zaměřená na poskytování pomoci bez očekávání zisku, čímž se hlásí k základním principům hnutí Červeného kříže, jimiž jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost - a zavazuje se usilovat o jejich naplňování

4 + OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE + + HRADEC KRÁLOVÉ + Oblastní spolek ČČK Hradec Králové vznikl oficiálně 5. října 2005 rozdělením Oblastního spolku Kolín+Hradec Králové (ke sloučení došlo v roce 1995) a zahájil činnost na celém území hradeckého okresu. O měsíc později byl zaregistrován národní společností ČČK. Završilo se tak několikaleté úsilí Přípravného výboru pro obnovení činnosti samostatného Oblastního spolku ČČK Hradec Králové. Přípravný výbor tvořili zástupci všech místních skupin fungujících na území okresu. Ke dni osamostatnění Oblastního spolku to byly místní skupiny Hradec Králové, Hradec Králové 2, Králíky, Prasek, Skřeněř a Lochenice. Oporou byly i Oblastní skupina Mládeže ČČK Hradec Králové a Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Hradec Králové. Díky pochopení a výrazné podpoře Královéhradeckého kraje i Statutárního města Hradce Králové a jejich čelních představitelů nově vzniklý Oblastní spolek brzy získal nové prostory a začal pracovat na přípravě smluv s orgány samosprávy i státní správy, se členy IZS i dalšími subjekty, aby se co nejdříve začlenil do fungujících struktur. Nemalou měrou se na vzniku a další činnosti ve prospěch zdejších občanů podílela svou podporou a zájmem i regionální média, která o novinkách informovala ve svých zpravodajských a publicistických pořadech. V roce 2006 mladý Oblastní spolek rozvíjel svoje činnosti. Začal se věnovat vzdělávání, školení první pomoci, propagaci zdravotnických znalostí. Uspořádal řadu osvětových akcí pro veřejnost, pobytové akce pro děti a seniory, zaměřil se i na podporu zdravého životního stylu, oceňování bezpříspěvkových dárců krve a propagaci dárcovství. V polovině roku se Oblastní spolek stal Krajským pověřeným Oblastním spolkem ČČK pro Královéhradecký kraj, koordinuje činnost dalších čtyř Oblastních spolků na území kraje, v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově, a metodicky je vede. Pro zajištění bezproblémové spolupráce uzavřely na podzim roku 2006 Oblastní spolky v Královéhradeckém kraji vzájemnou Dohodu o společném postupu a jednání s orgány a organizacemi s krajskou působností. Pravidelně se také konaly pracovní porady ředitelů Úřadů jednotlivých Oblastních spolků

5 Rok 2008 byl podle našeho názoru úspěšným rokem existence Oblastního spolku ČČK Hradec Králové. Situace Oblastního spolku byla stabilní a ten díky tomu pokračoval v dynamickém rozvoji. Široká škála aktivit se týkala humanitární, zdravotní i sociální oblasti. Nedílnou součást tvořily aktivity, které vytvářejí zdroje nejen pro samostatnou existenci Oblastního spolku, ale především také pro čistě neziskovou činnost. Pro rok 2008 se staly stěžejní zdravotní služby a rekondiční pobyty v rámci našich sociálních aktivit. Volené a jmenované orgány Oblastního spolku ČČK Hradec Králové a jejich funkcionáři řídili a kontrolovali jednotlivé činnosti Oblastního spolku, jak jim to ukládají jejich pravomoce a povinnosti vymezené Stanovami ČČK. V roce 2008 pracovaly orgány Oblastního spolku ve složení: Oblastní výkonná rada + Bc. Lukáš Pochylý, předseda + Jaroslava Rajmanová, místopředsedkyně + Jiřina Svatoňová, členka + Zdeňka Bártová, členka + RNDr. Otto Štěpán, člen + Ing. Martin Soukup, člen + Miroslav Horáček, člen Dozorčí rada + Aleš Černý, předseda + Marcela Brodská, členka + Jaroslava Framberková, členka Úřad Oblastního spolku + Karel Žabka, ředitel + Nataša Nyčová, asistentka + Mgr. Helena Vránová, vedoucí oddělení sociálních věcí + Mgr. Ilona Kociánová, vedoucí osobní asistence + Michal Plecháček, vedoucí oddělení zdravotnictví + Ladislav Pochylý, referent oddělení zdravotnictví + další personál služeb Krizový štáb + Bc. Lukáš Pochylý + Karel Žabka + Miroslav Horáček Klub dárců krve při Oblastním spolku ČČK Hradec Králové + Lubomír Pšenička, předseda + MUDr. Jitka Černohorská, místopředsedkyně + 4 +

6 Oblastní spolky jsou základními buňkami národního hnutí s vlastní právní subjektivitou. Na svém území zastřešují a koordinují činnost Místních skupin ČČK. Oblastní spolek je prostřednictvím svého Úřadu partnerem pro jednání nejen veřejnosti, ale především úřadům státní správy a samosprávy, firmám, neziskovým organizacím, občanským sdružením i dalším subjektům. Právě na Úřad Oblastního spolku se může každý obracet se svými žádostmi, náměty či dotazy. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové v roce 2008 tvořilo šest Místních skupiny, a to v Hradci Králové (dvě skupiny), Králíkách, Prasku, Roudnici a Skřeněři. Aktivně pracovaly zejména na poli osvětové, komunitní a spolkové činnosti. Místní skupiny ke konci roku registrovaly celkem 403 členy a přes 150 dobrovolníků. Součástí Oblastního spolku je i Oblastní skupina Mládeže Českého červeného kříže s 65 členy. Kde nás najdete + 5 +

7 + ČINNOSTI OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK HRADEC KRÁLOVÉ + + V ROCE Výuka první pomoci Oblastní spolek ČČK Hradec Králové se věnoval školení první pomoc pro všechny věkové kategorie. V souladu s platnými národními Standardy první pomoci a pravidly pro výuku a poskytování laické neodkladné pomoci Guidelines 2005 uspořádal kurzy pro děti, mládež, zaměstnance, učitele, zdravotníky zotavovacích akcí, řidiče a žadatele o řidičské oprávnění, příslušníky ozbrojených sborů, hasiče i seniory. Přehled výukových akcí, kurzů první pomoci a nově vyškolených osob: + zdravotně výchovné akce 75 akcí + učitelky-zdravotnice 74 osoby + Mladý zdravotník I. stupně 230 dětí + Mladý zdravotník II. stupně 216 dětí + Oblastní studijní střediska 4 akce + účastníci Oblastních studijních středisek 80 osob + zdravotník Junior 20 osob + Základní norma zdravotnických znalostí 144 osoby + Zdravotník zotavovacích akcí 125 osob + školení zaměstnanců 263 osoby + užití automatické externí defibrilace 175 osob Oblastní spolek ČČK Hradec Králové disponoval 11 Zdravotnickými instruktory s platným oprávněním k výuce první pomoci pro veřejnost a vnitřní potřebu ČČK. Dále spolupracoval s lékaři a zdravotnickými pracovníky

8 Ze zajímavých kurzů první pomoci jmenujeme školení první pomoci a využití automatické externí defibrilace dne pro dětské lékaře v Chrudimi a další obdobné školení na Rychnovsku o den později. Jednotlivé prezentace se věnovaly především život ohrožujícím stavům, častým úrazům a náhlým poškozením zdraví. Ve speciální praktické části se účastníci seznámili s možností a metodikou využití automatické externí defibrilace u srdečních příhod v terénu. Použití AED a resuscitaci byl věnován i praktický nácvik. Za velmi významný také považujeme nárůst počtu proškolených zaměstnanců v základech poskytování první pomoci. Potěšující je fakt, že firmy a podniky v regionu si stále více uvědomují důležitost těchto znalostí i zodpovědnost, která na nich spočívá. Už tradičně jsme se také připojili k populární akci Den zdraví, kterou v královéhradeckém kongresovém centru Aldis pořádalo 1. listopadu sdružení Zdravá budoucnost. Jednalo se už o pátý ročník. K dispozici byly publikace o první pomoci, zájemci si mohli vyzkoušet způsoby záchrany života při selhání srdce nebo bezvědomí a zájem byl o měření krevního tlaku a obsahu kyslíku v těle. Právě o kontrolu těchto fyziologických hodnot byl asi největší zájem, podobně jako o rekondiční pobytové akce pro děti, rodiče s dětmi a seniory, které každoročně pořádáme. Zdravotní dozory Naši kvalifikovaní zdravotníci zajišťovali zdravotní dozory na desítkách společenských, kulturních a sportovních akcí druhých subjektů. Mezi nejvýznamnější dozory patřily: + Novoroční oslavy + Memoriál Miroslava Pekárka + Slavnosti královny Elišky + Den Českého rozhlasu Hradec Králové + Sportovní akce Hradecké schody + Seriál akcí Tesco běh pro život + Krajské dožínky + Spolupráce se Sbory dobrovolných hasičů + Stálá stanice první pomoci na Zimním stadionu HK + 7 +

9 Přehled zdravotních dozorů: + služby první pomoci 133 akce + ošetření 120 osob + odslouženo hodin Zdravotní dozory ČČK patří k tradičním činnostem a vyplývají ze zákona. Kromě obecné společenské prospěšnosti přinášejí i výrazné úspory celému systému zdravotnictví, především na úrovni zdravotnických záchranných služeb. Včasné zásahy zdravotníků ČČK snižují následky vzniklých stavů a riziko jejich komplikací, zlepšují vyhlídky postižených, usnadňují komunikaci a přenos informací vůči následným složkám záchranného řetězce a předcházejí zbytečným výjezdům záchranářů k lehkým stavům. Humanitární jednotka Oblastní spolek ČČK Hradec Králové pokračoval v roce 2008 s budováním a výcvikem své Humanitární jednotky. Její členové jsou trvale školeni, připravováni a vybaveni na záchranné činnosti v případě mimořádných událostí. Jedná se o tzv. druhosledovou jednotku, jejímž cílem není nasazení bezprostředně po mimořádné události a v jejím epicentru, ale pro dlouhodobější systematickou činnost během mimořádné události a po jejím skončení s cílem zmírnit utrpení postižených, poskytnout následnou zdravotní, sociální, psychologickou a humanitární pomoc a podporu a ve své činnosti navázat na práci stálých složek Integrovaného záchranného systému. Své nezastupitelné místo mají Humanitární jednotky při postižení rozsáhlých území, vysokého počtu osob, při evakuacích nebo déle trvajících mimořádných událostech. Činnost Humanitární jednotky řídí Krizový štáb Oblastního spolku ČČK ve spolupráci s orgány v rámci národní společnosti ČČK, v rámci mezinárodní pomoci i s orgány státní správy a samosprávy. Humanitární jednotku tvoří: + velitel - řídí činnost HJ a zajišťuje návaznost na další složky IZS + zdravotnické družstvo zajišťuje ošetření zraněných, spolupracuje s profesionálními zdravotníky, navazuje na jejich činnost + ubytovací družstvo - zabezpečuje nouzové ubytování zasahujících a osob vyproštěných a odsunutých z místa neštěstí + 8 +

10 + stravovací družstvo - zajišťuje nouzové stravování zasahujících a osob vyproštěných a odsunutých z místa neštěstí + sociální družstvo - poskytuje základní psychosociální pomoc, vykonává administrativní a statistické úkony, spolupracuje v případě potřeby s Pátrací službou ČČK při vyhledávání osob a spojování rozdělených rodin + technické družstvo - zajišťuje technické zázemí HJ, spojení, dopravu, materiální vybavení, logistiku, návaznost na krajské humanitární sklady, příp. na Ústřední sklad ČČK Humanitární jednotka Oblastního spolku ČČK Hradec Králové měla v roce 2008 celkem 21 člena, kteří soustavně zvyšují svoji kvalifikaci. Uskutečnila se 3 školení a 2 prověřovacích cvičení s praktickým nácvikem zdravotní, psychosociální a administrativní činnosti Humanitární jednotky. Členové Humanitární jednotky a další dobrovolníci se podíleli i na cvičení mediků Fakulty vojenského zdravotnictví HK. S fakultou pokračujeme v dlouhodobé spolupráci. Humanitární jednotka spravuje sklad humanitárního materiálu Oblastního spolku ČČK Hradec Králové. Sklad se nachází v pronajatých prostorách Města Hradec Králové v areálu letiště. V jednom z hangárů je uloženo a evidováno několik desítek tun materiálních zásob v podobě prostředků pro nouzové ubytování, stravování, oblečení, dále zdravotnický materiál a prostředky, vysoušeče vlhkého zdiva, elektrocentrály, komunikační prostředky, hygienické a desinfekční prostředky a další humanitární materiál. Alko-kára Velmi zajímavou novinkou byla dopravně-preventivní akce s názvem Alko-kára, při které si zájemci vyzkoušeli speciální vozítko simulující jízdu v opilosti. Takzvaná Alko-kára byla hlavní atrakcí dvoudenní akce konané v rámci evropské kampaně za bezpečnost na silnicích Road Safety, kterou pořádal Červený kříž. Hradec Králové navštívila akce 8. a 10. dubna

11 Mezinárodní tým Alko-káry spolu s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové, Městskou policií a dalšími partnery připravil na oba dny pestrý program pro děti, školy i dospělé. Týkal se všeho, co souvisí s bezpečností na silnicích. Řidiči měli díky radaru městské policie možnost zkontrolovat si přesnost svého tachometru. Odborníci jim poradili s bezpečnostní výbavou vozidla, zdravotníci hradeckého Červeného kříže zase s obsahem autolékárniček. Akce se konala po oba dny na parkovišti u malšovického sportovního stadionu. Tým Alko-káry velmi ocenil zájem Hradečanů, kterých se přímo zúčastnilo přes 1 500, a především zájem škol a mladých lidí. Stejně kladně hodnotili i spolupráci řady partnerů, kteří se v Hradci Králové na akci v rámci kampaně Road Safety podíleli. Poděkování patří Městské policii HK, BESIPu nebo hradecké Toyotě. Dárcovství krve Péče o bezpříspěvkové dárce krve a jejích složek, získávání nových dárců a oceňování mnohonásobných dárců krve patří mezi tradiční činnosti Českého červeného kříže. Nejinak tomu je v hradecké oblasti. Český červený kříž je patronem dárcovství této životadárné tekutiny už od roku V současnosti si klade za cíl propagovat dárcovství, získávat nové dobrovolníky, a také především morálně vyzdvihnout dárce, kteří poskytují svou krev bez nároku na jakýkoli zisk. Z tohoto důvodu oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského a Zlatými kříži: bronzová medaile stříbrná medaile zlatá medaile za 10 odběrů za 20 odběrů za 40 odběrů zlatý kříž III. třídy zlatý kříž II. třídy zlatý kříž I. třídy za 80 odběrů za 120 odběrů za 160 odběrů

12 Rok 2008 byl z pohledu dárcovství krve složitý. Ač se dlouhodobě daří zajišťovat dostatek krve a jejích složek pro zdravotnická zařízení, bezpříspěvkoví dárci dobře spolupracují a jejich oceňování se uskutečňuje bez negativ a ve velmi přátelském duchu, přesto počet oceněných dárců poklesl. Počet dárců samotných se pak dlouhodobě nedaří výrazněji zvyšovat o optimální roční přírůstky. Získávání prvodárců hlavně mezi mladými lidmi je trvalou prioritou Oblastního spolku ČČK Hradec Králové. Celkem bylo uskutečněno bezpříspěvkových odběrů krve a bezpříspěvkových odběrů plazmy. Zejména v počtu odběrů plazmy se jedná o výrazný nárůst, který musejí stávající dárci pokrýt. Registrován byl pravidelný dárce, během roku se podařilo získat 780 nových bezpříspěvkových dárců (prvodárců). Přehled oceněných bezpříspěvkových dárců krve: + bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského 240 dárců + stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského 230 dárců + zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského 155 dárců + Zlatý kříž III. stupně 49 dárců + celkem 674 dárci Svou činnost dále rozvíjel Klub dárců krve při Oblastním spolku ČČK Hradec Králové. Ten vznikl usnesením Oblastní výkonné rady ze dne 14. září Předsedou Klubu byl po celý rok 2008 Lubomír Pšenička, místopředsedkyní MUDr. Jitka Černohorská. Klub dárců krve je volným sdružením dárců krve a jejích složek, ale i všech sympatizantů a lidí, kteří se o bezpříspěvkové dárcovství krve zajímají a chtějí ho nějakým způsobem podpořit. Klub by měl umožnit nejen vzájemné setkávání dárců, ale také jim nabídnout zajímavé kulturní a vzdělávací aktivity. Smyslem Klubu má být i podpora a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve a morální ocenění dárců. Klub se scházel pravidelně každé první pondělí v prostorách Oblastního spolku. Pro členy KDK se uskutečnily dvě besedy, první s MUDr. Jitkou Černohorskou o zdravotních rizicích spojených s krevním lékařstvím, druhá byla věnována základům první pomoci pro každodenní život nejen dárců krve. Kromě toho připravoval Klub ve spolupráci s Oblastním spolkem pro své členy během celého roku rekondiční pobyty, poznávací zájezdy, rekreační cyklistické výlety po okolí Hradce Králové a pravidelná klubová utkání v bowlingu

13 Ke konci roku 2008 registroval Klub dárců krve při Oblastním spolku ČČK Hradec Králové 155 členů. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové se v roce 2008 připojil k celostátní akci Jdeme dát krev policisté a hasiči. V úterý 20. května se celkem 130 příslušníků obou složek rozhodlo zařadit mezi bezpříspěvkové dárce krve a dokázat, že jsou připraveni pomáhat i mimo své zaměstnání. Policisté a hasiči přišli ke svému prvnímu odběru krve společně s kolegy, kteří darují už pravidelně. Jen v Hradci Králové je mezi policisty téměř 35 % pravidelných bezpříspěvkových dárců krve, krev a její složky dává pravidelně i řada hasičů. Prvodárci absolvovali vstupní pohovor a kontrolní vyšetření, vyplnili potřebné formality a pak už mohli uskutečnit svůj první drahocenný dar. Jim i pravidelným dárcům pak Český červený kříž věnoval malou pozornost v podobě vitaminového balíčku. Na pondělí 4. února připravily Klub dárců krve a Oblastní spolek ČČK Hradec Králové besedu věnovanou dárcovství krve a jejích složek. Zaměřila na "Dárcovství kostní dřeně". Hostem besedy byla MUDr. Jitka Černohorská, lékařka Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové a místopředsedkyně Klubu dárců krve. Zazněly zde například informace, kdo může darovat kostní dřeň, jak složitá je metoda výběru vhodných dárců, jak vlastní odběr probíhá a jaká jsou možná zdravotní rizika pro dárce nebo příjemce. Potěšující pak byla informace, že královéhradecké centrum patří mezi ty nejaktivnější a Český národní registr dárců dřeně je řazen mezi nejkvalitnější a nejúspěšnější na světě

14 Další netradiční propagací dárcovství krve pak byla Valentýnská akce Kdo miluje, daruje krve. Svátek zamilovaných - Valentýn - se stal správným dnem pro darování krve. První krok udělal v Hradci Králové 21 dobrovolník. Na akci se podílely Český červený kříž jako odborný garant bezpříspěvkového dárcovství krve, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Charita, KDU-ČSL a transfuzní oddělení. Příprava na nouzové stavy Oblastní spolek ČČK Hradec Králové trvale zvyšuje svoji připravenost na mimořádné události. Jeho hlavním nástrojem je ustavený Krizový štáb, jehož členy jsou Lukáš Pochylý, Karel Žabka a Miroslav Horáček. Krizový štáb svou činnost vyvíjí zejména v případě mimořádných událostí, jeho působnost je ale i na poli prevence. Po dobu mimořádných událostí řídí a koordinuje práci Humanitární jednotky a dalších dobrovolníků a komunikuje s ostatními subjekty. Významnou součástí přípravy na mimořádné události je i šíření znalosti Mezinárodního humanitárního práva. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové má 4 školitele. Celkem se v roce 2008 uskutečnilo přes 30 besed a seminářů o této důležité problematice. Tématika Mezinárodního humanitárního práva byla řazena jako součást kurzů první pomoci, osvětových akcí pro veřejnost i mediálních informací. Své místo si našla i na soutěžích v poskytování první pomoci v podobě soutěžních stanovišť. Vrcholnou akcí v rámci příprav na mimořádné události bylo spolupořádání V. ročníku odborné konference Medicína katastrof Hradec Králové 2008 konané ve dnech listopadu. Konference je zaměřena na traumatologické plánování a přípravu na mimořádné události. Se svými příspěvky na ní vystoupily čtyři desítky předních českých a slovenských odborníků na problematiku mimořádných událostí. Hlavními tématy ročníku byly hromadný příjem raněných, urgentní stavy, chemické a biologické hrozby, poranění střelnými zbraněmi nebo zkušenosti ze cvičení Integrovaného záchranného systému. Dalším tématem byla možnost zapojení neziskových organizací při mimořádných událostech

15 Záštitu nad konferencí převzali ministr zdravotnictví, hejtman Královéhradeckého kraje, primátor města Hradce Králové, děkan Fakulty vojenského zdravotnictví a rektor Univerzity Hradec Králové. Spolupořadateli ročníku byly Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Oblastní spolek ČČK Hradec Králové a Fakulta informatiky a managementu UHK. Popularizace první pomoci Šíření znalostí v poskytování laické první pomoci patří mezi činnosti dané Českému červenému kříži zákonem. I Oblastní spolek ČČK Hradec Králové se trvale snaží zvyšovat povědomí občanů v této problematice. K tomu využíváme přímé osvětové akce, dětské dny, informační tiskoviny i spolupráci s médii. Tradiční jsou besedy o první pomoci v Českém rozhlase. Netradiční novinkou byla spolupráce s Hradeckým deníkem v pátek 29. února. Se zdravotníky Oblastního spolku ČČK Hradec Králové se Hradecký deník zajímal o to, zda Hradečané dovedou v kritických chvílích ohrožení zdraví správně reagovat a zda vůbec postiženému pomůžou. Náš test dopadl docela dobře. Lidem na Čelakovského ulici v Hradci Králové nečekaný pohled. Asi padesátiletý muž posedával na lavičce, vstal a po několika krocích se skácel k zemi. Zůstal bezvládně ležet v bezvědomí. Mdloba? Srdeční záchvat? Opilost? Cukrovka? To vše možná napadalo kolemjdoucí. Nikde žádný lékař ani zdravotník. Co teď? O tom, že se jedná o modelovou situaci věděli jen operátoři záchranné služby a městští strážníci. Nikdo z kolemjdoucích si asi v dané chvíli nebyl jist, co dělat a jak správně postupovat. Důležité však bylo, že Hradečané začali reagovat téměř okamžitě. Po několika sekundách se už nad naším figurantem skláněl kolemjdoucí muž a volal záchrannou službu. Další lidé zastavovali a přemýšleli, co teď. Právě v té chvíli si asi mnozí uvědomili, že v podobné situaci jsou bezradní. Důležité ale bylo, že se jen nepodívali a nešli dál. Za pár chvil přiběhly na pomoc i pracovnice blízké banky. Foto: Hradecký deník (Deník.cz, )

16 Sociální činnost Sociální oblast je samostatnou širokou kapitolou činností Českého červeného kříže. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové se v roce 2008 tradičně věnoval pomoci sociálně potřebným a znevýhodněným, matkám samoživitelkám, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, bezdomovcům a starým lidem. Součástí poskytovaných sociálních služeb je humanitární šatník, který je současně i pohotovostní zálohou pro případ mimořádných událostí, a půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek, která se neustále rozšiřuje. Oblastní spolek se aktivně angažoval v systému komunitního plánování měst Hradce Králové a Nového Bydžova i Královéhradeckého kraje. Do sociální oblasti patří i projekt Help Trans pomoc v pohybu, na kterém spolupracuje i Mládež ČČK. V rámci projektu se uskutečnilo několik vícedenních akcí pro tělesně znevýhodněné spoluobčany a seniory. Zájem vzbudil náš nový cyklus poznávacích zájezdů s názvem Po stopách české státnosti. Cílem zájezdů je umožnit lidem s různými typy omezení bezpečně poznávat zajímavá místa spojená s českou historií. Díky podpoře, stálému zdravotnímu dozoru i speciálně volenému programu se mohou účastnit i lidé, kteří by jinak jen těžko hledali podobný kontakt s okolím. Během roku jsme tak umožnili aktivní trávení volného času s prvky celoživotního vzdělávání 88 lidem při dvou zájezdech. Vzhledem k tomu, že zájem o novinku převyšoval nabídku, budeme v této sociální aktivitě jistě pokračovat. Sociální služba osobní asistence, registrovaná dle zákona, byla i během roku 2008 trvale plně obsazena. Celkem poskytovala službu 16 uživatelům z Hradce Králové a blízkého okolí. Na jejím chodu se podílelo 15 osobních asistentů (z toho 6 na DPP), kteří celkem poskytli neuvěřitelných více než hodin asistence. Služba je založena na vícezdrojovém financování z příspěvků MPSV, Královéhradeckého kraje, Města Hradce Králové, sponzorů a se spoluúčastí klienta. Osobní asistence nabídla především individuální přístup a vysokou kvalitu služeb dle platných standardů a Veřejného závazku, který je součástí Vnitřních pravidel poskytované služby. Nejvýznamnějším počinem v sociální oblasti se ale v roce 2008 stalo otevření domu pro mentálně postižené DaMPi, tedy domu chráněného bydlení. To se stalo naší druhou registrovanou sociální službou ve smyslu zákona. Chráněné bydlení poskytujeme v rodinné vile, kterou jsme získali do dlouhodobého pronájmu. Speciálně upravený dům nabízí lidem s mentálním postižením chráněné bydlení s podporou, které by jim díky odborným pracovníkům mělo pomoci k soběstačnému a samostatnému životu. Díky podpoře Královéhradeckého kraje, Města Hradce Králové a řady partnerů nabízí až sedmi klientům s lehkým nebo středním mentálním nebo kombinovaným znevýhodněním pomoc k větší soběstačnosti. Naší snahou je v optimálním případě pomoci klientům ke zcela samostatnému životu. Slavnostní otevření DaMPi se za účasti zástupců Oblastního spolku ČČK Hradec Králové, Oblastního spolku ČČK Jičín, který provozuje Dům na půli cesty, zástupců Města Hradce Králové a Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové, Krajského úřadu a dalších partnerů uskutečnilo v pátek 15. února

17 Během prvního roku existence poskytl dům chráněného bydlení sociální službu 5 klientům, na činnosti se podílelo 6 asistentů (z toho 1 na DPP). Průměrná roční obložnost byla téměř 36,5 %, což považujeme za velmi dobrý výsledek vzhledem k tomu, že služba teprve startuje a zkušenosti i povědomí lidí s touto formou podpory jsou zcela minimální. Rekondiční pobyty Rekondiční pobyty jsou zřejmě nejrozšířenější sociální aktivitou Oblastního spolku ČČK Hradec Králové pro zdravotně oslabené děti s vadami pohybového aparátu nebo s chronickým onemocněním dýchacích cest, alergií, ekzémem či lupénkou, pro seniory s chronickým onemocněním pohybového aparátu, pro rodiny s dětmi a v neposlední řadě i pro dárce krve a členy Klubu dárců krve. Obliba rekondičních pobytů trvale roste zejména mezi seniory. Proto se neustále snažíme rozšiřovat nabídku pobytů i jejich kvalitu. Pobyty jsou určeny ke zvýšení celkové tělesné i duševní kondice účastníků, zlepšení zdravotního stavu, mají i svůj aktivizační a integrační význam. Součástí programu jsou rekondiční, rekreační, rehabilitační, animační i terapeutické aktivity, fakultativní výlety, pro děti hry a soutěže, pro seniory, rodiny s dětmi a dárce krve pak společenské večery a besedy se zdravotní tematikou. V roce 2008 využilo nabídky tuzemských i zahraničních rekondičních pobytů celkem 29 rodin s malými dětmi, 80 zdravotně oslabených dětí, přes 70 dárců krve a téměř 600 seniorů od 55 let věku s chronickým onemocněním pohybového aparátu. To představovalo celkem 11 rekondičních pobytů v 5 různých destinacích

18 Děti a mládež Aktivitám pro děti a mládež věnuje Oblastní spolek ČČK Hradec Králové velkou pozornost. Každoročně připravuje řadu jedno i vícedenní akcí, letní dětský tábor a pravidelně se věnuje činnosti kroužků a práci mladých zdravotníků. Podporujeme i činnost kroužků první pomoci na základních školách, kde s odborným vedením pomáhají naši členové. Pro učitelkyzdravotnice se i v roce 2008 uskutečnilo školení první pomoci a příprava na soutěže Hlídek mladých zdravotníků. V rámci aktivit pro děti jsme v roce 2008 úspěšně pokračovali v projektu Alenka, který ve dvou částech Aby Alenka nestonala a Když Alenka stůně učí děti správné hygienické návyky, zásady bezpečnosti a základy první pomoci. Projekt je realizován ve spolupráci s dětským oddělením ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. V roce 2008 se k projektu uskutečnily dva semináře pro učitelky mateřských a základních škol, které získaly odborné a praktické znalosti, pracovní materiály a další pomůcky pro práci s dětmi. Samy učitelky pak předávají dětem formou her a speciálních výukových materiálů potřebné informace. Vyvrcholením programu je návštěva dětí u svých vrstevníků v nemocnici, kde se jako malí lékaři zapojují do jejich léčby. K praktickému nácviku ošetřování slouží loutka Alenka. Součástí Oblastního spolku je i Oblastní skupina Mládeže ČČK, která úzce spolupracuje na aktivitách Oblastního spolku a připravuje se na důležité úkoly ČČK, ale vyvíjí i vlastní činnost. Aktivně se její členové podíleli na odborných aktivitách v rámci letního dětského tábora RUBIKON 2008 a LDT Nezabudce

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. + Hradec Králové 2006 +

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. + Hradec Králové 2006 + OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 + Hradec Králové 2006 + + HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE + Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) je nestranná,

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. + Hradec Králové 2008 +

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. + Hradec Králové 2008 + OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 + Hradec Králové 2008 + + HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE + Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) je nestranná,

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 Výroční zpráva za rok 2007 2 Český červený kříž Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Hradec Králové 17. května 2011 Okresní kolo soutěže Hlídek

Více

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ MUDr. Josef Škola OS ČČK České Budějovice Fakta o HJ vznikly v roce 2002 transformací původních Záchranných jednotek ČČK v roce 2007 evidováno

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: list

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah: list

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF 28. - 29. 11. 2013, Hradec Králové Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Bc. Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina,

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

a medicína katastrof

a medicína katastrof CIMIC a medicína katastrof 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 29. 30. listopadu 2012 MUDr. Bc. Dana Hlaváčková Odborná společnost UM a MK ČLS

Více

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 1. Členská základna Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav tvořilo k 31.12.2011 13 místních skupin, v průběhu roku byla ukončena činnost a zrušena

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

Zpráva o činnosti Českého červeného kříže. Oblastního spolku Zlín. v roce 2008

Zpráva o činnosti Českého červeného kříže. Oblastního spolku Zlín. v roce 2008 Zpráva o činnosti Českého červeného kříže Oblastního spolku Zlín v roce 2008 Motto...Červený kříž uskutečňuje myšlenku lidské svépomoci v boji proti onemocněním, v boji o vyšší zdraví nás všech. Vznešenost

Více

Oblastní. spolek ČČK. Liberec. Dárcovství krve. Školicí činnosti v první pomoci a ošetřovatelství. Sociální činnosti. Činnosti v dalších oblastech

Oblastní. spolek ČČK. Liberec. Dárcovství krve. Školicí činnosti v první pomoci a ošetřovatelství. Sociální činnosti. Činnosti v dalších oblastech Oblastní Školicí činnosti v první pomoci a ošetřovatelství spolek ČČK Sociální činnosti Liberec Činnosti v dalších oblastech Dárcovství krve Obsah Úvod 3 I. část - Profil organizace 1. Český červený kříţ

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Výroční. zpráva. Oblastní spolek ČČK Karviná, Úřad Oblastní spolku ČČK Karviná

Výroční. zpráva. Oblastní spolek ČČK Karviná, Úřad Oblastní spolku ČČK Karviná Výroční 2011 zpráva Oblastní spolek ČČK Karviná, Úřad Oblastní spolku ČČK Karviná Úvodní slovo předsedy Oblastního spolku Českého červeného kříže Karviná Vážení kolegové, přátelé, partneři a sponzoři,

Více

Výroční zpráva. Oblastního spolku Českého červeného kříže Jičín

Výroční zpráva. Oblastního spolku Českého červeného kříže Jičín Výroční zpráva Oblastního spolku Českého červeného kříže Jičín za rok 2013 Hlavní cíle ČČK Český červený kříž je Národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce na území České

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí Adresa: Strážnická 1016/4, Plzeň IČ: 88511324 Telefon vedení: +410 605 413 180 Telefon kancelář: +420 602 441 302 Email: info@ludmilaleskova.cz kancelar@ludmilaleskova.cz Podle zákoníku práce má zaměstnavatel

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Společně pro bezpečnější Ostravu 2014

Společně pro bezpečnější Ostravu 2014 Společně pro bezpečnější Ostravu 2014 Společně pro bezpečnější Ostravu je tradiční celodenní akce, která proběhne v okolí Domu kultury Akord. Celodenní program nabídne ukázky unikátních způsobů zásahů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 www.daneta.cz Dovolte, abychom se představili K naplnění cílů našeho sdružení napomáhá přátelství, vzájemné porozumění, tolerance, pochopení a vzájemná pomoc,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Devátá kapitola MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE

Devátá kapitola MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE Devátá kapitola MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE PREZENTACE 9.0. Cíl prezentace Přiblížit situace, ve kterých zasahuje. Osvětlit právní postavení instituce i ustanovení, z kterých vychází. 2 PREZENTACE

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

STANOVY ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ve znění Dodatků č. 1 až 6

STANOVY ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ve znění Dodatků č. 1 až 6 STANOVY ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ve znění Dodatků č. 1 až 6 Obsah STANOV ČČK Preambule HLAVA I. Obecná ustanovení Článek 1. Název, sídlo, působnost, znak 1 5 Článek 2. Poslání a úkoly ČČK 6 9 HLAVA II.

Více

S T A N O V Y ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE. Úplné znění včetně dodatků č. 1 až 8

S T A N O V Y ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE. Úplné znění včetně dodatků č. 1 až 8 S T A N O V Y ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Úplné znění včetně dodatků č. 1 až 8 Obsah STANOV ČČK Preambule HLAVA I. Obecná ustanovení Článek 1. Název, sídlo, působnost, znak 1 5 Článek 2. Poslání a úkoly ČČK

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Druhosledová podpora při mimořádné události

Druhosledová podpora při mimořádné události Druhosledová podpora při mimořádné události Richard Smejkal, ČČK Praha 1 1. Teoretické vymezení 2. Povodně Liberecko 2010 nasazení Krizového týmu ČČK Praha 1 3. Specifika druhosledové podpory získaná zkušenost

Více

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 20. listopadu 2007 MUDr. Dana Hlaváčková Koncepce krizové připravenosti 5 pilířů 1. PILÍŘ právní prostředí věcný záměr zákona o ZZS a zdravotnických

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Brněnské dny bez úrazů 2008 souhrnná zpráva Kancelář Brno-Zdravé město, Magistrát města Brna

Brněnské dny bez úrazů 2008 souhrnná zpráva Kancelář Brno-Zdravé město, Magistrát města Brna Brněnské dny bez úrazů 2008 souhrnná zpráva Kancelář Brno-Zdravé město, Magistrát města Brna SHRNUTÍ Devátý ročník Brněnských dnů bez úrazů, který je součástí celostátní kampaně Národní den bez úrazů,

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

Výroční. zpráva. Oblastní spolek ČČK Karviná, Úřad Oblastní spolku ČČK Karviná

Výroční. zpráva. Oblastní spolek ČČK Karviná, Úřad Oblastní spolku ČČK Karviná Výroční 2012 zpráva Oblastní spolek ČČK Karviná, Úřad Oblastní spolku ČČK Karviná Úvodní slovo předsedy Oblastního spolku Českého červeného kříže Karviná Vážení kolegové, přátelé, partneři a sponzoři,

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků

Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků 2015 Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků Oblastní spolek ČČK OLOMOUC 6.6.2015 OBSAH Úvod...2 Soutěž mladých zdravotníků...2 Stanoviště soutěže...3 Soutěžní stanoviště...3 Volná stanoviště...3 Podmínky

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Ledax Holding s. r. o.

Ledax Holding s. r. o. Ledax Holding s. r. o. Společnost Ledax Holding s. r. o. zastřešuje všechny aktivity společností Ledax, které poskytují různé typy služeb pro seniory a zdravotně postižené. Jedná se jak o služby sociální,

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více