OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. + Hradec Králové 2009 +"

Transkript

1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA Hradec Králové

2 + HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE + Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) je nestranná, neutrální a nezávislá organizace, jejímž základním humanitárním posláním je chránit život a důstojnost obětí válek a vnitřních konfliktů a poskytovat jim veškerou potřebnou pomoc. ICRC řídí a koordinuje pomoc hnutí ČK a ČP v místech ozbrojeného konfliktu, dále preventivně působí v oblasti propagace a posilováním povědomí o humanitárním právu a základních humanitárních principech. Mezinárodní výbor Červeného kříže byl založen v roce Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) se podílí v souladu s principy hnutí na poskytování humanitárních aktivit zajišťovaných jejími členy - národními společnostmi Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Byla založena v roce 1919 a od té doby řídí a koordinuje pomoc s cílem zlepšit situaci zranitelných osob, zejména pomáhá obětem přírodních a průmyslových katastrof a uprchlíkům. Federace je dále činná jako zástupce jednotlivých národních společností na mezinárodní úrovni a zajišťuje mezinárodní spolupráci, výměnu zkušeností a pracuje na posílení kapacity národních společností v oblasti přípravy na katastrofy a v oblasti zdravotních a sociálních programů. Národní společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce (NS ČK/ČP) ztělesňují práci a principy hnutí ve 186 zemích celého světa (stav k ). Působí jako partneři státních orgánů v oblasti humanitární práce a nabízejí celou škálu služeb zahrnující pomoc při katastrofách i zdravotní a sociální programy. Během války národní společnosti pomáhají civilnímu obyvatelstvu a působí jako pomocná složka armádní zdravotnické služby. Všechny tyto složky mezinárodního hnutí Červeného kříže a červeného půlměsíce se řídí společnými základními principy: lidskost (humanita), nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a celosvětovost (univerzalita). Všechny aktivity Červeného kříže a červeného půlměsíce mají jediný hlavní účel: pomoc trpícím bez ohledu na jejich národnost, rasu, pohlaví nebo vyznání a šíření humanity ve všech částech světa

3 + NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE + Český červený kříž je Národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce na území České republiky, která je jako nástupnická společnost v tradicích Československého červeného kříže založeného dne 6. února V souladu s ustanoveními Ženevských úmluv a Zákona č. 126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži je vedena snahou v měřítku národním i mezinárodním předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy, přičemž nečiní žádných národnostních, rasových, náboženských, třídních ani politických rozdílů, nestraní znepřáteleným stranám a neangažuje se ve sporech politické, náboženské, rasové či ideologické povahy, je nezávislá a základem její činnosti je dobrovolná služba členů zaměřená na poskytování pomoci bez očekávání zisku, čímž se hlásí k základním principům hnutí Červeného kříže, jimiž jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost - a zavazuje se usilovat o jejich naplňování

4 + OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE + + HRADEC KRÁLOVÉ + Oblastní spolek ČČK Hradec Králové vznikl oficiálně 5. října 2005 rozdělením Oblastního spolku Kolín+Hradec Králové (ke sloučení došlo v roce 1995) a zahájil činnost na celém území hradeckého okresu. O měsíc později byl zaregistrován národní společností ČČK. Završilo se tak několikaleté úsilí Přípravného výboru pro obnovení činnosti samostatného Oblastního spolku ČČK Hradec Králové. Přípravný výbor tvořili zástupci všech místních skupin fungujících na území okresu. Ke dni osamostatnění Oblastního spolku to byly místní skupiny Hradec Králové, Hradec Králové 2, Králíky, Prasek, Skřeněř a Lochenice. Oporou byly i Oblastní skupina Mládeže ČČK Hradec Králové a Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Hradec Králové. Díky pochopení a výrazné podpoře Královéhradeckého kraje i Statutárního města Hradce Králové a jejich čelních představitelů nově vzniklý Oblastní spolek brzy získal nové prostory a začal pracovat na přípravě smluv s orgány samosprávy i státní správy, se členy IZS i dalšími subjekty, aby se co nejdříve začlenil do fungujících struktur. Nemalou měrou se na vzniku a další činnosti ve prospěch zdejších občanů podílela svou podporou a zájmem i regionální média, která o novinkách informovala ve svých zpravodajských a publicistických pořadech. V roce 2006 mladý Oblastní spolek rozvíjel svoje činnosti. Začal se věnovat vzdělávání, školení první pomoci, propagaci zdravotnických znalostí. Uspořádal řadu osvětových akcí pro veřejnost, pobytové akce pro děti a seniory, zaměřil se i na podporu zdravého životního stylu, oceňování bezpříspěvkových dárců krve a propagaci dárcovství. V polovině roku se Oblastní spolek stal Krajským pověřeným Oblastním spolkem ČČK pro Královéhradecký kraj, koordinuje činnost dalších čtyř Oblastních spolků na území kraje, v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově, a metodicky je vede. Pro zajištění bezproblémové spolupráce uzavřely na podzim roku 2006 Oblastní spolky v Královéhradeckém kraji vzájemnou Dohodu o společném postupu a jednání s orgány a organizacemi s krajskou působností. Pravidelně se také konaly pracovní porady ředitelů Úřadů jednotlivých Oblastních spolků

5 Rok 2008 byl podle našeho názoru úspěšným rokem existence Oblastního spolku ČČK Hradec Králové. Situace Oblastního spolku byla stabilní a ten díky tomu pokračoval v dynamickém rozvoji. Široká škála aktivit se týkala humanitární, zdravotní i sociální oblasti. Nedílnou součást tvořily aktivity, které vytvářejí zdroje nejen pro samostatnou existenci Oblastního spolku, ale především také pro čistě neziskovou činnost. Pro rok 2008 se staly stěžejní zdravotní služby a rekondiční pobyty v rámci našich sociálních aktivit. Volené a jmenované orgány Oblastního spolku ČČK Hradec Králové a jejich funkcionáři řídili a kontrolovali jednotlivé činnosti Oblastního spolku, jak jim to ukládají jejich pravomoce a povinnosti vymezené Stanovami ČČK. V roce 2008 pracovaly orgány Oblastního spolku ve složení: Oblastní výkonná rada + Bc. Lukáš Pochylý, předseda + Jaroslava Rajmanová, místopředsedkyně + Jiřina Svatoňová, členka + Zdeňka Bártová, členka + RNDr. Otto Štěpán, člen + Ing. Martin Soukup, člen + Miroslav Horáček, člen Dozorčí rada + Aleš Černý, předseda + Marcela Brodská, členka + Jaroslava Framberková, členka Úřad Oblastního spolku + Karel Žabka, ředitel + Nataša Nyčová, asistentka + Mgr. Helena Vránová, vedoucí oddělení sociálních věcí + Mgr. Ilona Kociánová, vedoucí osobní asistence + Michal Plecháček, vedoucí oddělení zdravotnictví + Ladislav Pochylý, referent oddělení zdravotnictví + další personál služeb Krizový štáb + Bc. Lukáš Pochylý + Karel Žabka + Miroslav Horáček Klub dárců krve při Oblastním spolku ČČK Hradec Králové + Lubomír Pšenička, předseda + MUDr. Jitka Černohorská, místopředsedkyně + 4 +

6 Oblastní spolky jsou základními buňkami národního hnutí s vlastní právní subjektivitou. Na svém území zastřešují a koordinují činnost Místních skupin ČČK. Oblastní spolek je prostřednictvím svého Úřadu partnerem pro jednání nejen veřejnosti, ale především úřadům státní správy a samosprávy, firmám, neziskovým organizacím, občanským sdružením i dalším subjektům. Právě na Úřad Oblastního spolku se může každý obracet se svými žádostmi, náměty či dotazy. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové v roce 2008 tvořilo šest Místních skupiny, a to v Hradci Králové (dvě skupiny), Králíkách, Prasku, Roudnici a Skřeněři. Aktivně pracovaly zejména na poli osvětové, komunitní a spolkové činnosti. Místní skupiny ke konci roku registrovaly celkem 403 členy a přes 150 dobrovolníků. Součástí Oblastního spolku je i Oblastní skupina Mládeže Českého červeného kříže s 65 členy. Kde nás najdete + 5 +

7 + ČINNOSTI OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK HRADEC KRÁLOVÉ + + V ROCE Výuka první pomoci Oblastní spolek ČČK Hradec Králové se věnoval školení první pomoc pro všechny věkové kategorie. V souladu s platnými národními Standardy první pomoci a pravidly pro výuku a poskytování laické neodkladné pomoci Guidelines 2005 uspořádal kurzy pro děti, mládež, zaměstnance, učitele, zdravotníky zotavovacích akcí, řidiče a žadatele o řidičské oprávnění, příslušníky ozbrojených sborů, hasiče i seniory. Přehled výukových akcí, kurzů první pomoci a nově vyškolených osob: + zdravotně výchovné akce 75 akcí + učitelky-zdravotnice 74 osoby + Mladý zdravotník I. stupně 230 dětí + Mladý zdravotník II. stupně 216 dětí + Oblastní studijní střediska 4 akce + účastníci Oblastních studijních středisek 80 osob + zdravotník Junior 20 osob + Základní norma zdravotnických znalostí 144 osoby + Zdravotník zotavovacích akcí 125 osob + školení zaměstnanců 263 osoby + užití automatické externí defibrilace 175 osob Oblastní spolek ČČK Hradec Králové disponoval 11 Zdravotnickými instruktory s platným oprávněním k výuce první pomoci pro veřejnost a vnitřní potřebu ČČK. Dále spolupracoval s lékaři a zdravotnickými pracovníky

8 Ze zajímavých kurzů první pomoci jmenujeme školení první pomoci a využití automatické externí defibrilace dne pro dětské lékaře v Chrudimi a další obdobné školení na Rychnovsku o den později. Jednotlivé prezentace se věnovaly především život ohrožujícím stavům, častým úrazům a náhlým poškozením zdraví. Ve speciální praktické části se účastníci seznámili s možností a metodikou využití automatické externí defibrilace u srdečních příhod v terénu. Použití AED a resuscitaci byl věnován i praktický nácvik. Za velmi významný také považujeme nárůst počtu proškolených zaměstnanců v základech poskytování první pomoci. Potěšující je fakt, že firmy a podniky v regionu si stále více uvědomují důležitost těchto znalostí i zodpovědnost, která na nich spočívá. Už tradičně jsme se také připojili k populární akci Den zdraví, kterou v královéhradeckém kongresovém centru Aldis pořádalo 1. listopadu sdružení Zdravá budoucnost. Jednalo se už o pátý ročník. K dispozici byly publikace o první pomoci, zájemci si mohli vyzkoušet způsoby záchrany života při selhání srdce nebo bezvědomí a zájem byl o měření krevního tlaku a obsahu kyslíku v těle. Právě o kontrolu těchto fyziologických hodnot byl asi největší zájem, podobně jako o rekondiční pobytové akce pro děti, rodiče s dětmi a seniory, které každoročně pořádáme. Zdravotní dozory Naši kvalifikovaní zdravotníci zajišťovali zdravotní dozory na desítkách společenských, kulturních a sportovních akcí druhých subjektů. Mezi nejvýznamnější dozory patřily: + Novoroční oslavy + Memoriál Miroslava Pekárka + Slavnosti královny Elišky + Den Českého rozhlasu Hradec Králové + Sportovní akce Hradecké schody + Seriál akcí Tesco běh pro život + Krajské dožínky + Spolupráce se Sbory dobrovolných hasičů + Stálá stanice první pomoci na Zimním stadionu HK + 7 +

9 Přehled zdravotních dozorů: + služby první pomoci 133 akce + ošetření 120 osob + odslouženo hodin Zdravotní dozory ČČK patří k tradičním činnostem a vyplývají ze zákona. Kromě obecné společenské prospěšnosti přinášejí i výrazné úspory celému systému zdravotnictví, především na úrovni zdravotnických záchranných služeb. Včasné zásahy zdravotníků ČČK snižují následky vzniklých stavů a riziko jejich komplikací, zlepšují vyhlídky postižených, usnadňují komunikaci a přenos informací vůči následným složkám záchranného řetězce a předcházejí zbytečným výjezdům záchranářů k lehkým stavům. Humanitární jednotka Oblastní spolek ČČK Hradec Králové pokračoval v roce 2008 s budováním a výcvikem své Humanitární jednotky. Její členové jsou trvale školeni, připravováni a vybaveni na záchranné činnosti v případě mimořádných událostí. Jedná se o tzv. druhosledovou jednotku, jejímž cílem není nasazení bezprostředně po mimořádné události a v jejím epicentru, ale pro dlouhodobější systematickou činnost během mimořádné události a po jejím skončení s cílem zmírnit utrpení postižených, poskytnout následnou zdravotní, sociální, psychologickou a humanitární pomoc a podporu a ve své činnosti navázat na práci stálých složek Integrovaného záchranného systému. Své nezastupitelné místo mají Humanitární jednotky při postižení rozsáhlých území, vysokého počtu osob, při evakuacích nebo déle trvajících mimořádných událostech. Činnost Humanitární jednotky řídí Krizový štáb Oblastního spolku ČČK ve spolupráci s orgány v rámci národní společnosti ČČK, v rámci mezinárodní pomoci i s orgány státní správy a samosprávy. Humanitární jednotku tvoří: + velitel - řídí činnost HJ a zajišťuje návaznost na další složky IZS + zdravotnické družstvo zajišťuje ošetření zraněných, spolupracuje s profesionálními zdravotníky, navazuje na jejich činnost + ubytovací družstvo - zabezpečuje nouzové ubytování zasahujících a osob vyproštěných a odsunutých z místa neštěstí + 8 +

10 + stravovací družstvo - zajišťuje nouzové stravování zasahujících a osob vyproštěných a odsunutých z místa neštěstí + sociální družstvo - poskytuje základní psychosociální pomoc, vykonává administrativní a statistické úkony, spolupracuje v případě potřeby s Pátrací službou ČČK při vyhledávání osob a spojování rozdělených rodin + technické družstvo - zajišťuje technické zázemí HJ, spojení, dopravu, materiální vybavení, logistiku, návaznost na krajské humanitární sklady, příp. na Ústřední sklad ČČK Humanitární jednotka Oblastního spolku ČČK Hradec Králové měla v roce 2008 celkem 21 člena, kteří soustavně zvyšují svoji kvalifikaci. Uskutečnila se 3 školení a 2 prověřovacích cvičení s praktickým nácvikem zdravotní, psychosociální a administrativní činnosti Humanitární jednotky. Členové Humanitární jednotky a další dobrovolníci se podíleli i na cvičení mediků Fakulty vojenského zdravotnictví HK. S fakultou pokračujeme v dlouhodobé spolupráci. Humanitární jednotka spravuje sklad humanitárního materiálu Oblastního spolku ČČK Hradec Králové. Sklad se nachází v pronajatých prostorách Města Hradec Králové v areálu letiště. V jednom z hangárů je uloženo a evidováno několik desítek tun materiálních zásob v podobě prostředků pro nouzové ubytování, stravování, oblečení, dále zdravotnický materiál a prostředky, vysoušeče vlhkého zdiva, elektrocentrály, komunikační prostředky, hygienické a desinfekční prostředky a další humanitární materiál. Alko-kára Velmi zajímavou novinkou byla dopravně-preventivní akce s názvem Alko-kára, při které si zájemci vyzkoušeli speciální vozítko simulující jízdu v opilosti. Takzvaná Alko-kára byla hlavní atrakcí dvoudenní akce konané v rámci evropské kampaně za bezpečnost na silnicích Road Safety, kterou pořádal Červený kříž. Hradec Králové navštívila akce 8. a 10. dubna

11 Mezinárodní tým Alko-káry spolu s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové, Městskou policií a dalšími partnery připravil na oba dny pestrý program pro děti, školy i dospělé. Týkal se všeho, co souvisí s bezpečností na silnicích. Řidiči měli díky radaru městské policie možnost zkontrolovat si přesnost svého tachometru. Odborníci jim poradili s bezpečnostní výbavou vozidla, zdravotníci hradeckého Červeného kříže zase s obsahem autolékárniček. Akce se konala po oba dny na parkovišti u malšovického sportovního stadionu. Tým Alko-káry velmi ocenil zájem Hradečanů, kterých se přímo zúčastnilo přes 1 500, a především zájem škol a mladých lidí. Stejně kladně hodnotili i spolupráci řady partnerů, kteří se v Hradci Králové na akci v rámci kampaně Road Safety podíleli. Poděkování patří Městské policii HK, BESIPu nebo hradecké Toyotě. Dárcovství krve Péče o bezpříspěvkové dárce krve a jejích složek, získávání nových dárců a oceňování mnohonásobných dárců krve patří mezi tradiční činnosti Českého červeného kříže. Nejinak tomu je v hradecké oblasti. Český červený kříž je patronem dárcovství této životadárné tekutiny už od roku V současnosti si klade za cíl propagovat dárcovství, získávat nové dobrovolníky, a také především morálně vyzdvihnout dárce, kteří poskytují svou krev bez nároku na jakýkoli zisk. Z tohoto důvodu oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského a Zlatými kříži: bronzová medaile stříbrná medaile zlatá medaile za 10 odběrů za 20 odběrů za 40 odběrů zlatý kříž III. třídy zlatý kříž II. třídy zlatý kříž I. třídy za 80 odběrů za 120 odběrů za 160 odběrů

12 Rok 2008 byl z pohledu dárcovství krve složitý. Ač se dlouhodobě daří zajišťovat dostatek krve a jejích složek pro zdravotnická zařízení, bezpříspěvkoví dárci dobře spolupracují a jejich oceňování se uskutečňuje bez negativ a ve velmi přátelském duchu, přesto počet oceněných dárců poklesl. Počet dárců samotných se pak dlouhodobě nedaří výrazněji zvyšovat o optimální roční přírůstky. Získávání prvodárců hlavně mezi mladými lidmi je trvalou prioritou Oblastního spolku ČČK Hradec Králové. Celkem bylo uskutečněno bezpříspěvkových odběrů krve a bezpříspěvkových odběrů plazmy. Zejména v počtu odběrů plazmy se jedná o výrazný nárůst, který musejí stávající dárci pokrýt. Registrován byl pravidelný dárce, během roku se podařilo získat 780 nových bezpříspěvkových dárců (prvodárců). Přehled oceněných bezpříspěvkových dárců krve: + bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského 240 dárců + stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského 230 dárců + zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského 155 dárců + Zlatý kříž III. stupně 49 dárců + celkem 674 dárci Svou činnost dále rozvíjel Klub dárců krve při Oblastním spolku ČČK Hradec Králové. Ten vznikl usnesením Oblastní výkonné rady ze dne 14. září Předsedou Klubu byl po celý rok 2008 Lubomír Pšenička, místopředsedkyní MUDr. Jitka Černohorská. Klub dárců krve je volným sdružením dárců krve a jejích složek, ale i všech sympatizantů a lidí, kteří se o bezpříspěvkové dárcovství krve zajímají a chtějí ho nějakým způsobem podpořit. Klub by měl umožnit nejen vzájemné setkávání dárců, ale také jim nabídnout zajímavé kulturní a vzdělávací aktivity. Smyslem Klubu má být i podpora a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve a morální ocenění dárců. Klub se scházel pravidelně každé první pondělí v prostorách Oblastního spolku. Pro členy KDK se uskutečnily dvě besedy, první s MUDr. Jitkou Černohorskou o zdravotních rizicích spojených s krevním lékařstvím, druhá byla věnována základům první pomoci pro každodenní život nejen dárců krve. Kromě toho připravoval Klub ve spolupráci s Oblastním spolkem pro své členy během celého roku rekondiční pobyty, poznávací zájezdy, rekreační cyklistické výlety po okolí Hradce Králové a pravidelná klubová utkání v bowlingu

13 Ke konci roku 2008 registroval Klub dárců krve při Oblastním spolku ČČK Hradec Králové 155 členů. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové se v roce 2008 připojil k celostátní akci Jdeme dát krev policisté a hasiči. V úterý 20. května se celkem 130 příslušníků obou složek rozhodlo zařadit mezi bezpříspěvkové dárce krve a dokázat, že jsou připraveni pomáhat i mimo své zaměstnání. Policisté a hasiči přišli ke svému prvnímu odběru krve společně s kolegy, kteří darují už pravidelně. Jen v Hradci Králové je mezi policisty téměř 35 % pravidelných bezpříspěvkových dárců krve, krev a její složky dává pravidelně i řada hasičů. Prvodárci absolvovali vstupní pohovor a kontrolní vyšetření, vyplnili potřebné formality a pak už mohli uskutečnit svůj první drahocenný dar. Jim i pravidelným dárcům pak Český červený kříž věnoval malou pozornost v podobě vitaminového balíčku. Na pondělí 4. února připravily Klub dárců krve a Oblastní spolek ČČK Hradec Králové besedu věnovanou dárcovství krve a jejích složek. Zaměřila na "Dárcovství kostní dřeně". Hostem besedy byla MUDr. Jitka Černohorská, lékařka Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové a místopředsedkyně Klubu dárců krve. Zazněly zde například informace, kdo může darovat kostní dřeň, jak složitá je metoda výběru vhodných dárců, jak vlastní odběr probíhá a jaká jsou možná zdravotní rizika pro dárce nebo příjemce. Potěšující pak byla informace, že královéhradecké centrum patří mezi ty nejaktivnější a Český národní registr dárců dřeně je řazen mezi nejkvalitnější a nejúspěšnější na světě

14 Další netradiční propagací dárcovství krve pak byla Valentýnská akce Kdo miluje, daruje krve. Svátek zamilovaných - Valentýn - se stal správným dnem pro darování krve. První krok udělal v Hradci Králové 21 dobrovolník. Na akci se podílely Český červený kříž jako odborný garant bezpříspěvkového dárcovství krve, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Charita, KDU-ČSL a transfuzní oddělení. Příprava na nouzové stavy Oblastní spolek ČČK Hradec Králové trvale zvyšuje svoji připravenost na mimořádné události. Jeho hlavním nástrojem je ustavený Krizový štáb, jehož členy jsou Lukáš Pochylý, Karel Žabka a Miroslav Horáček. Krizový štáb svou činnost vyvíjí zejména v případě mimořádných událostí, jeho působnost je ale i na poli prevence. Po dobu mimořádných událostí řídí a koordinuje práci Humanitární jednotky a dalších dobrovolníků a komunikuje s ostatními subjekty. Významnou součástí přípravy na mimořádné události je i šíření znalosti Mezinárodního humanitárního práva. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové má 4 školitele. Celkem se v roce 2008 uskutečnilo přes 30 besed a seminářů o této důležité problematice. Tématika Mezinárodního humanitárního práva byla řazena jako součást kurzů první pomoci, osvětových akcí pro veřejnost i mediálních informací. Své místo si našla i na soutěžích v poskytování první pomoci v podobě soutěžních stanovišť. Vrcholnou akcí v rámci příprav na mimořádné události bylo spolupořádání V. ročníku odborné konference Medicína katastrof Hradec Králové 2008 konané ve dnech listopadu. Konference je zaměřena na traumatologické plánování a přípravu na mimořádné události. Se svými příspěvky na ní vystoupily čtyři desítky předních českých a slovenských odborníků na problematiku mimořádných událostí. Hlavními tématy ročníku byly hromadný příjem raněných, urgentní stavy, chemické a biologické hrozby, poranění střelnými zbraněmi nebo zkušenosti ze cvičení Integrovaného záchranného systému. Dalším tématem byla možnost zapojení neziskových organizací při mimořádných událostech

15 Záštitu nad konferencí převzali ministr zdravotnictví, hejtman Královéhradeckého kraje, primátor města Hradce Králové, děkan Fakulty vojenského zdravotnictví a rektor Univerzity Hradec Králové. Spolupořadateli ročníku byly Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Oblastní spolek ČČK Hradec Králové a Fakulta informatiky a managementu UHK. Popularizace první pomoci Šíření znalostí v poskytování laické první pomoci patří mezi činnosti dané Českému červenému kříži zákonem. I Oblastní spolek ČČK Hradec Králové se trvale snaží zvyšovat povědomí občanů v této problematice. K tomu využíváme přímé osvětové akce, dětské dny, informační tiskoviny i spolupráci s médii. Tradiční jsou besedy o první pomoci v Českém rozhlase. Netradiční novinkou byla spolupráce s Hradeckým deníkem v pátek 29. února. Se zdravotníky Oblastního spolku ČČK Hradec Králové se Hradecký deník zajímal o to, zda Hradečané dovedou v kritických chvílích ohrožení zdraví správně reagovat a zda vůbec postiženému pomůžou. Náš test dopadl docela dobře. Lidem na Čelakovského ulici v Hradci Králové nečekaný pohled. Asi padesátiletý muž posedával na lavičce, vstal a po několika krocích se skácel k zemi. Zůstal bezvládně ležet v bezvědomí. Mdloba? Srdeční záchvat? Opilost? Cukrovka? To vše možná napadalo kolemjdoucí. Nikde žádný lékař ani zdravotník. Co teď? O tom, že se jedná o modelovou situaci věděli jen operátoři záchranné služby a městští strážníci. Nikdo z kolemjdoucích si asi v dané chvíli nebyl jist, co dělat a jak správně postupovat. Důležité však bylo, že Hradečané začali reagovat téměř okamžitě. Po několika sekundách se už nad naším figurantem skláněl kolemjdoucí muž a volal záchrannou službu. Další lidé zastavovali a přemýšleli, co teď. Právě v té chvíli si asi mnozí uvědomili, že v podobné situaci jsou bezradní. Důležité ale bylo, že se jen nepodívali a nešli dál. Za pár chvil přiběhly na pomoc i pracovnice blízké banky. Foto: Hradecký deník (Deník.cz, )

16 Sociální činnost Sociální oblast je samostatnou širokou kapitolou činností Českého červeného kříže. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové se v roce 2008 tradičně věnoval pomoci sociálně potřebným a znevýhodněným, matkám samoživitelkám, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, bezdomovcům a starým lidem. Součástí poskytovaných sociálních služeb je humanitární šatník, který je současně i pohotovostní zálohou pro případ mimořádných událostí, a půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek, která se neustále rozšiřuje. Oblastní spolek se aktivně angažoval v systému komunitního plánování měst Hradce Králové a Nového Bydžova i Královéhradeckého kraje. Do sociální oblasti patří i projekt Help Trans pomoc v pohybu, na kterém spolupracuje i Mládež ČČK. V rámci projektu se uskutečnilo několik vícedenních akcí pro tělesně znevýhodněné spoluobčany a seniory. Zájem vzbudil náš nový cyklus poznávacích zájezdů s názvem Po stopách české státnosti. Cílem zájezdů je umožnit lidem s různými typy omezení bezpečně poznávat zajímavá místa spojená s českou historií. Díky podpoře, stálému zdravotnímu dozoru i speciálně volenému programu se mohou účastnit i lidé, kteří by jinak jen těžko hledali podobný kontakt s okolím. Během roku jsme tak umožnili aktivní trávení volného času s prvky celoživotního vzdělávání 88 lidem při dvou zájezdech. Vzhledem k tomu, že zájem o novinku převyšoval nabídku, budeme v této sociální aktivitě jistě pokračovat. Sociální služba osobní asistence, registrovaná dle zákona, byla i během roku 2008 trvale plně obsazena. Celkem poskytovala službu 16 uživatelům z Hradce Králové a blízkého okolí. Na jejím chodu se podílelo 15 osobních asistentů (z toho 6 na DPP), kteří celkem poskytli neuvěřitelných více než hodin asistence. Služba je založena na vícezdrojovém financování z příspěvků MPSV, Královéhradeckého kraje, Města Hradce Králové, sponzorů a se spoluúčastí klienta. Osobní asistence nabídla především individuální přístup a vysokou kvalitu služeb dle platných standardů a Veřejného závazku, který je součástí Vnitřních pravidel poskytované služby. Nejvýznamnějším počinem v sociální oblasti se ale v roce 2008 stalo otevření domu pro mentálně postižené DaMPi, tedy domu chráněného bydlení. To se stalo naší druhou registrovanou sociální službou ve smyslu zákona. Chráněné bydlení poskytujeme v rodinné vile, kterou jsme získali do dlouhodobého pronájmu. Speciálně upravený dům nabízí lidem s mentálním postižením chráněné bydlení s podporou, které by jim díky odborným pracovníkům mělo pomoci k soběstačnému a samostatnému životu. Díky podpoře Královéhradeckého kraje, Města Hradce Králové a řady partnerů nabízí až sedmi klientům s lehkým nebo středním mentálním nebo kombinovaným znevýhodněním pomoc k větší soběstačnosti. Naší snahou je v optimálním případě pomoci klientům ke zcela samostatnému životu. Slavnostní otevření DaMPi se za účasti zástupců Oblastního spolku ČČK Hradec Králové, Oblastního spolku ČČK Jičín, který provozuje Dům na půli cesty, zástupců Města Hradce Králové a Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové, Krajského úřadu a dalších partnerů uskutečnilo v pátek 15. února

17 Během prvního roku existence poskytl dům chráněného bydlení sociální službu 5 klientům, na činnosti se podílelo 6 asistentů (z toho 1 na DPP). Průměrná roční obložnost byla téměř 36,5 %, což považujeme za velmi dobrý výsledek vzhledem k tomu, že služba teprve startuje a zkušenosti i povědomí lidí s touto formou podpory jsou zcela minimální. Rekondiční pobyty Rekondiční pobyty jsou zřejmě nejrozšířenější sociální aktivitou Oblastního spolku ČČK Hradec Králové pro zdravotně oslabené děti s vadami pohybového aparátu nebo s chronickým onemocněním dýchacích cest, alergií, ekzémem či lupénkou, pro seniory s chronickým onemocněním pohybového aparátu, pro rodiny s dětmi a v neposlední řadě i pro dárce krve a členy Klubu dárců krve. Obliba rekondičních pobytů trvale roste zejména mezi seniory. Proto se neustále snažíme rozšiřovat nabídku pobytů i jejich kvalitu. Pobyty jsou určeny ke zvýšení celkové tělesné i duševní kondice účastníků, zlepšení zdravotního stavu, mají i svůj aktivizační a integrační význam. Součástí programu jsou rekondiční, rekreační, rehabilitační, animační i terapeutické aktivity, fakultativní výlety, pro děti hry a soutěže, pro seniory, rodiny s dětmi a dárce krve pak společenské večery a besedy se zdravotní tematikou. V roce 2008 využilo nabídky tuzemských i zahraničních rekondičních pobytů celkem 29 rodin s malými dětmi, 80 zdravotně oslabených dětí, přes 70 dárců krve a téměř 600 seniorů od 55 let věku s chronickým onemocněním pohybového aparátu. To představovalo celkem 11 rekondičních pobytů v 5 různých destinacích

18 Děti a mládež Aktivitám pro děti a mládež věnuje Oblastní spolek ČČK Hradec Králové velkou pozornost. Každoročně připravuje řadu jedno i vícedenní akcí, letní dětský tábor a pravidelně se věnuje činnosti kroužků a práci mladých zdravotníků. Podporujeme i činnost kroužků první pomoci na základních školách, kde s odborným vedením pomáhají naši členové. Pro učitelkyzdravotnice se i v roce 2008 uskutečnilo školení první pomoci a příprava na soutěže Hlídek mladých zdravotníků. V rámci aktivit pro děti jsme v roce 2008 úspěšně pokračovali v projektu Alenka, který ve dvou částech Aby Alenka nestonala a Když Alenka stůně učí děti správné hygienické návyky, zásady bezpečnosti a základy první pomoci. Projekt je realizován ve spolupráci s dětským oddělením ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. V roce 2008 se k projektu uskutečnily dva semináře pro učitelky mateřských a základních škol, které získaly odborné a praktické znalosti, pracovní materiály a další pomůcky pro práci s dětmi. Samy učitelky pak předávají dětem formou her a speciálních výukových materiálů potřebné informace. Vyvrcholením programu je návštěva dětí u svých vrstevníků v nemocnici, kde se jako malí lékaři zapojují do jejich léčby. K praktickému nácviku ošetřování slouží loutka Alenka. Součástí Oblastního spolku je i Oblastní skupina Mládeže ČČK, která úzce spolupracuje na aktivitách Oblastního spolku a připravuje se na důležité úkoly ČČK, ale vyvíjí i vlastní činnost. Aktivně se její členové podíleli na odborných aktivitách v rámci letního dětského tábora RUBIKON 2008 a LDT Nezabudce

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. + Hradec Králové 2006 +

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. + Hradec Králové 2006 + OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 + Hradec Králové 2006 + + HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE + Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) je nestranná,

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. + Hradec Králové 2008 +

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. + Hradec Králové 2008 + OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 + Hradec Králové 2008 + + HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE + Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) je nestranná,

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE PROPOZICE 1 REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ PÁTEK 5. ČERVEN 2015 V MOSTĚ ÚVOD Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali do Mostu na Regionální soutěž

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Výroční zpráva. Oblastní spolek ČČK Praha 1

Výroční zpráva. Oblastní spolek ČČK Praha 1 Výroční zpráva Oblastní spolek ČČK Praha 1 2015 Základní informace Český červený kříž je organizace s letitou historií. Oblastní spolek ČČK Praha 1 je jeho samostatnou součástí od roku 2007. Během let

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 Výroční zpráva za rok 2007 2 Český červený kříž Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

PROGRAMOVÁ ČINNOST ČČK

PROGRAMOVÁ ČINNOST ČČK ČČK Eva Čerešňáková 1. Česká vicemiss 2007, pravidelná bezplatná dárkyně krve Dům seniorů ČČK Hvězda, Praha 6 BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým

Více

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF 28. - 29. 11. 2013, Hradec Králové Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Bc. Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina,

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Bezpečný Šumperk o.s. A. Kašpara 90/1, Šumperk

Bezpečný Šumperk o.s. A. Kašpara 90/1, Šumperk Zpráva o činnosti občanského sdružení Bezpečný Šumperk o.s. v roce 2011 Obsah Stanovy...3 Vybrané informace z jednání rad sdružení...3 17. dubna 2011...3 6. srpen 2011...3 10. listopad 2011...4 Vybrané

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: list

Více

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2014

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2014 Zájmové sdružení hasičských hudeb České republiky - občanské sdružení... 4 Celostátní hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 04 a dny záchranářů Pelhřimov 04 Česká speleologická společnost Součinnostní

Více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Hradec Králové 17. května 2011 Okresní kolo soutěže Hlídek

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2013

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2013 Zájmové sdružení hasičských hudeb České republiky - občanské sdružení 1. 4 Celostátní hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 201 a dny záchranářů Pelhřimov 201 100 00 100 00 Kynologická záchranná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým činnostem Českého červeného

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Výroční zpráva Azylový dům pro matky s dětmi Oblastní spolek ČČK Svitavy

Výroční zpráva Azylový dům pro matky s dětmi Oblastní spolek ČČK Svitavy Výroční zpráva 2015 Azylový dům pro matky s dětmi Oblastní spolek ČČK Svitavy Vážení přátelé, dostává se vám do rukou výroční zpráva Azylového domu pro matky s dětmi (dále jen Azylového domu) a Oblastního

Více

RESCUE PARDUBICE RESCUE PARDUBICE. Výroční zpráva 2005

RESCUE PARDUBICE RESCUE PARDUBICE. Výroční zpráva 2005 RESCUE PARDUBICE. RESCUE PARDUBICE Výroční zpráva 2005 Obsah 1. úvodem 2. charakteristika, obecné informace 3. seznam členů 4. projekt: Výuka první pomoci pro žáky 6.-9. tříd 5. projekt: Skupina pro mimořádné

Více

Výroční zpráva. za rok 2011. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2011. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2011 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví 1 Motto: Znalost zdravotnické první pomoci se musí stát standardní a přirozenou součástí vzdělání všech mladých

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah: list

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje Datum zasedání: 10.3.2014 Rada Středočeského kraje Tisk číslo: 0567(2014) Projekt "Kraje pro bezpečný internet" Předkládací zpráva: podporu projektu "Kraje pro bezpečný internet" Předkladatel: Ing. Zdeněk

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

SMLOUVA. uzavřená dne 5. prosince 1996 v Hradci Králové mezi stranami: Preambule

SMLOUVA. uzavřená dne 5. prosince 1996 v Hradci Králové mezi stranami: Preambule SMLOUVA O VYTVOŘENÍ ČESKO POLSKÉHO EUROREGIONU POMEZÍ ČECH, MORAVY A KLADSKA EUROREGION GLACENSIS uzavřená dne 5. prosince 1996 v Hradci Králové mezi stranami: Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

PARDUBICKÝ KRAJ. VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ. VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje Program: PARDUBICKÝ KRAJ VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje 10. prosince 2015 1. Informace o zajištění bezpečnosti a provozu vojenské části Letiště Pardubice 2. Zpráva o činnosti

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: list

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 Holešovice IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o činnosti

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Charakteristika Panelu humanitárních organizací Panel humanitárních organizací Ústeckého

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Krizová připravenost ČČK v roce 2012

Krizová připravenost ČČK v roce 2012 Krizová připravenost ČČK v roce 2012 Koncepce krizové připravenosti zachovat to co již funguje usnadnit život oblastním spolkům posílit krajský prvek kvalita místo kvantity efektivní využívání zdrojů (mobilita)

Více

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ MUDr. Josef Škola OS ČČK České Budějovice Fakta o HJ vznikly v roce 2002 transformací původních Záchranných jednotek ČČK v roce 2007 evidováno

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, email: ccklib@cckliberec.cz, http://www.cckliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah: list

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Společně pro bezpečnější Ostravu 2014

Společně pro bezpečnější Ostravu 2014 Společně pro bezpečnější Ostravu 2014 Společně pro bezpečnější Ostravu je tradiční celodenní akce, která proběhne v okolí Domu kultury Akord. Celodenní program nabídne ukázky unikátních způsobů zásahů

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav (od l.l.2007 fakulta) zdravotnických studií UPa Název projektu: Příprava nelékařského studijního

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Dotazník. Příloha č. 1

Dotazník. Příloha č. 1 Errata PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Příloha č. 3 Grafy: Graf č. 1: Věkové rozpětí respondentů. Graf č. 2: Početní zastoupení dárců krve

Více

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí Cvičení jednotek PO Ing. Vladimír Makeš Předpisy upravující činnost JPO Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více