OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. + Hradec Králové 2009 +"

Transkript

1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA Hradec Králové

2 + HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE + Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) je nestranná, neutrální a nezávislá organizace, jejímž základním humanitárním posláním je chránit život a důstojnost obětí válek a vnitřních konfliktů a poskytovat jim veškerou potřebnou pomoc. ICRC řídí a koordinuje pomoc hnutí ČK a ČP v místech ozbrojeného konfliktu, dále preventivně působí v oblasti propagace a posilováním povědomí o humanitárním právu a základních humanitárních principech. Mezinárodní výbor Červeného kříže byl založen v roce Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) se podílí v souladu s principy hnutí na poskytování humanitárních aktivit zajišťovaných jejími členy - národními společnostmi Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Byla založena v roce 1919 a od té doby řídí a koordinuje pomoc s cílem zlepšit situaci zranitelných osob, zejména pomáhá obětem přírodních a průmyslových katastrof a uprchlíkům. Federace je dále činná jako zástupce jednotlivých národních společností na mezinárodní úrovni a zajišťuje mezinárodní spolupráci, výměnu zkušeností a pracuje na posílení kapacity národních společností v oblasti přípravy na katastrofy a v oblasti zdravotních a sociálních programů. Národní společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce (NS ČK/ČP) ztělesňují práci a principy hnutí ve 186 zemích celého světa (stav k ). Působí jako partneři státních orgánů v oblasti humanitární práce a nabízejí celou škálu služeb zahrnující pomoc při katastrofách i zdravotní a sociální programy. Během války národní společnosti pomáhají civilnímu obyvatelstvu a působí jako pomocná složka armádní zdravotnické služby. Všechny tyto složky mezinárodního hnutí Červeného kříže a červeného půlměsíce se řídí společnými základními principy: lidskost (humanita), nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a celosvětovost (univerzalita). Všechny aktivity Červeného kříže a červeného půlměsíce mají jediný hlavní účel: pomoc trpícím bez ohledu na jejich národnost, rasu, pohlaví nebo vyznání a šíření humanity ve všech částech světa

3 + NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE + Český červený kříž je Národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce na území České republiky, která je jako nástupnická společnost v tradicích Československého červeného kříže založeného dne 6. února V souladu s ustanoveními Ženevských úmluv a Zákona č. 126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži je vedena snahou v měřítku národním i mezinárodním předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy, přičemž nečiní žádných národnostních, rasových, náboženských, třídních ani politických rozdílů, nestraní znepřáteleným stranám a neangažuje se ve sporech politické, náboženské, rasové či ideologické povahy, je nezávislá a základem její činnosti je dobrovolná služba členů zaměřená na poskytování pomoci bez očekávání zisku, čímž se hlásí k základním principům hnutí Červeného kříže, jimiž jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost - a zavazuje se usilovat o jejich naplňování

4 + OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE + + HRADEC KRÁLOVÉ + Oblastní spolek ČČK Hradec Králové vznikl oficiálně 5. října 2005 rozdělením Oblastního spolku Kolín+Hradec Králové (ke sloučení došlo v roce 1995) a zahájil činnost na celém území hradeckého okresu. O měsíc později byl zaregistrován národní společností ČČK. Završilo se tak několikaleté úsilí Přípravného výboru pro obnovení činnosti samostatného Oblastního spolku ČČK Hradec Králové. Přípravný výbor tvořili zástupci všech místních skupin fungujících na území okresu. Ke dni osamostatnění Oblastního spolku to byly místní skupiny Hradec Králové, Hradec Králové 2, Králíky, Prasek, Skřeněř a Lochenice. Oporou byly i Oblastní skupina Mládeže ČČK Hradec Králové a Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Hradec Králové. Díky pochopení a výrazné podpoře Královéhradeckého kraje i Statutárního města Hradce Králové a jejich čelních představitelů nově vzniklý Oblastní spolek brzy získal nové prostory a začal pracovat na přípravě smluv s orgány samosprávy i státní správy, se členy IZS i dalšími subjekty, aby se co nejdříve začlenil do fungujících struktur. Nemalou měrou se na vzniku a další činnosti ve prospěch zdejších občanů podílela svou podporou a zájmem i regionální média, která o novinkách informovala ve svých zpravodajských a publicistických pořadech. V roce 2006 mladý Oblastní spolek rozvíjel svoje činnosti. Začal se věnovat vzdělávání, školení první pomoci, propagaci zdravotnických znalostí. Uspořádal řadu osvětových akcí pro veřejnost, pobytové akce pro děti a seniory, zaměřil se i na podporu zdravého životního stylu, oceňování bezpříspěvkových dárců krve a propagaci dárcovství. V polovině roku se Oblastní spolek stal Krajským pověřeným Oblastním spolkem ČČK pro Královéhradecký kraj, koordinuje činnost dalších čtyř Oblastních spolků na území kraje, v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově, a metodicky je vede. Pro zajištění bezproblémové spolupráce uzavřely na podzim roku 2006 Oblastní spolky v Královéhradeckém kraji vzájemnou Dohodu o společném postupu a jednání s orgány a organizacemi s krajskou působností. Pravidelně se také konaly pracovní porady ředitelů Úřadů jednotlivých Oblastních spolků

5 Rok 2008 byl podle našeho názoru úspěšným rokem existence Oblastního spolku ČČK Hradec Králové. Situace Oblastního spolku byla stabilní a ten díky tomu pokračoval v dynamickém rozvoji. Široká škála aktivit se týkala humanitární, zdravotní i sociální oblasti. Nedílnou součást tvořily aktivity, které vytvářejí zdroje nejen pro samostatnou existenci Oblastního spolku, ale především také pro čistě neziskovou činnost. Pro rok 2008 se staly stěžejní zdravotní služby a rekondiční pobyty v rámci našich sociálních aktivit. Volené a jmenované orgány Oblastního spolku ČČK Hradec Králové a jejich funkcionáři řídili a kontrolovali jednotlivé činnosti Oblastního spolku, jak jim to ukládají jejich pravomoce a povinnosti vymezené Stanovami ČČK. V roce 2008 pracovaly orgány Oblastního spolku ve složení: Oblastní výkonná rada + Bc. Lukáš Pochylý, předseda + Jaroslava Rajmanová, místopředsedkyně + Jiřina Svatoňová, členka + Zdeňka Bártová, členka + RNDr. Otto Štěpán, člen + Ing. Martin Soukup, člen + Miroslav Horáček, člen Dozorčí rada + Aleš Černý, předseda + Marcela Brodská, členka + Jaroslava Framberková, členka Úřad Oblastního spolku + Karel Žabka, ředitel + Nataša Nyčová, asistentka + Mgr. Helena Vránová, vedoucí oddělení sociálních věcí + Mgr. Ilona Kociánová, vedoucí osobní asistence + Michal Plecháček, vedoucí oddělení zdravotnictví + Ladislav Pochylý, referent oddělení zdravotnictví + další personál služeb Krizový štáb + Bc. Lukáš Pochylý + Karel Žabka + Miroslav Horáček Klub dárců krve při Oblastním spolku ČČK Hradec Králové + Lubomír Pšenička, předseda + MUDr. Jitka Černohorská, místopředsedkyně + 4 +

6 Oblastní spolky jsou základními buňkami národního hnutí s vlastní právní subjektivitou. Na svém území zastřešují a koordinují činnost Místních skupin ČČK. Oblastní spolek je prostřednictvím svého Úřadu partnerem pro jednání nejen veřejnosti, ale především úřadům státní správy a samosprávy, firmám, neziskovým organizacím, občanským sdružením i dalším subjektům. Právě na Úřad Oblastního spolku se může každý obracet se svými žádostmi, náměty či dotazy. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové v roce 2008 tvořilo šest Místních skupiny, a to v Hradci Králové (dvě skupiny), Králíkách, Prasku, Roudnici a Skřeněři. Aktivně pracovaly zejména na poli osvětové, komunitní a spolkové činnosti. Místní skupiny ke konci roku registrovaly celkem 403 členy a přes 150 dobrovolníků. Součástí Oblastního spolku je i Oblastní skupina Mládeže Českého červeného kříže s 65 členy. Kde nás najdete + 5 +

7 + ČINNOSTI OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK HRADEC KRÁLOVÉ + + V ROCE Výuka první pomoci Oblastní spolek ČČK Hradec Králové se věnoval školení první pomoc pro všechny věkové kategorie. V souladu s platnými národními Standardy první pomoci a pravidly pro výuku a poskytování laické neodkladné pomoci Guidelines 2005 uspořádal kurzy pro děti, mládež, zaměstnance, učitele, zdravotníky zotavovacích akcí, řidiče a žadatele o řidičské oprávnění, příslušníky ozbrojených sborů, hasiče i seniory. Přehled výukových akcí, kurzů první pomoci a nově vyškolených osob: + zdravotně výchovné akce 75 akcí + učitelky-zdravotnice 74 osoby + Mladý zdravotník I. stupně 230 dětí + Mladý zdravotník II. stupně 216 dětí + Oblastní studijní střediska 4 akce + účastníci Oblastních studijních středisek 80 osob + zdravotník Junior 20 osob + Základní norma zdravotnických znalostí 144 osoby + Zdravotník zotavovacích akcí 125 osob + školení zaměstnanců 263 osoby + užití automatické externí defibrilace 175 osob Oblastní spolek ČČK Hradec Králové disponoval 11 Zdravotnickými instruktory s platným oprávněním k výuce první pomoci pro veřejnost a vnitřní potřebu ČČK. Dále spolupracoval s lékaři a zdravotnickými pracovníky

8 Ze zajímavých kurzů první pomoci jmenujeme školení první pomoci a využití automatické externí defibrilace dne pro dětské lékaře v Chrudimi a další obdobné školení na Rychnovsku o den později. Jednotlivé prezentace se věnovaly především život ohrožujícím stavům, častým úrazům a náhlým poškozením zdraví. Ve speciální praktické části se účastníci seznámili s možností a metodikou využití automatické externí defibrilace u srdečních příhod v terénu. Použití AED a resuscitaci byl věnován i praktický nácvik. Za velmi významný také považujeme nárůst počtu proškolených zaměstnanců v základech poskytování první pomoci. Potěšující je fakt, že firmy a podniky v regionu si stále více uvědomují důležitost těchto znalostí i zodpovědnost, která na nich spočívá. Už tradičně jsme se také připojili k populární akci Den zdraví, kterou v královéhradeckém kongresovém centru Aldis pořádalo 1. listopadu sdružení Zdravá budoucnost. Jednalo se už o pátý ročník. K dispozici byly publikace o první pomoci, zájemci si mohli vyzkoušet způsoby záchrany života při selhání srdce nebo bezvědomí a zájem byl o měření krevního tlaku a obsahu kyslíku v těle. Právě o kontrolu těchto fyziologických hodnot byl asi největší zájem, podobně jako o rekondiční pobytové akce pro děti, rodiče s dětmi a seniory, které každoročně pořádáme. Zdravotní dozory Naši kvalifikovaní zdravotníci zajišťovali zdravotní dozory na desítkách společenských, kulturních a sportovních akcí druhých subjektů. Mezi nejvýznamnější dozory patřily: + Novoroční oslavy + Memoriál Miroslava Pekárka + Slavnosti královny Elišky + Den Českého rozhlasu Hradec Králové + Sportovní akce Hradecké schody + Seriál akcí Tesco běh pro život + Krajské dožínky + Spolupráce se Sbory dobrovolných hasičů + Stálá stanice první pomoci na Zimním stadionu HK + 7 +

9 Přehled zdravotních dozorů: + služby první pomoci 133 akce + ošetření 120 osob + odslouženo hodin Zdravotní dozory ČČK patří k tradičním činnostem a vyplývají ze zákona. Kromě obecné společenské prospěšnosti přinášejí i výrazné úspory celému systému zdravotnictví, především na úrovni zdravotnických záchranných služeb. Včasné zásahy zdravotníků ČČK snižují následky vzniklých stavů a riziko jejich komplikací, zlepšují vyhlídky postižených, usnadňují komunikaci a přenos informací vůči následným složkám záchranného řetězce a předcházejí zbytečným výjezdům záchranářů k lehkým stavům. Humanitární jednotka Oblastní spolek ČČK Hradec Králové pokračoval v roce 2008 s budováním a výcvikem své Humanitární jednotky. Její členové jsou trvale školeni, připravováni a vybaveni na záchranné činnosti v případě mimořádných událostí. Jedná se o tzv. druhosledovou jednotku, jejímž cílem není nasazení bezprostředně po mimořádné události a v jejím epicentru, ale pro dlouhodobější systematickou činnost během mimořádné události a po jejím skončení s cílem zmírnit utrpení postižených, poskytnout následnou zdravotní, sociální, psychologickou a humanitární pomoc a podporu a ve své činnosti navázat na práci stálých složek Integrovaného záchranného systému. Své nezastupitelné místo mají Humanitární jednotky při postižení rozsáhlých území, vysokého počtu osob, při evakuacích nebo déle trvajících mimořádných událostech. Činnost Humanitární jednotky řídí Krizový štáb Oblastního spolku ČČK ve spolupráci s orgány v rámci národní společnosti ČČK, v rámci mezinárodní pomoci i s orgány státní správy a samosprávy. Humanitární jednotku tvoří: + velitel - řídí činnost HJ a zajišťuje návaznost na další složky IZS + zdravotnické družstvo zajišťuje ošetření zraněných, spolupracuje s profesionálními zdravotníky, navazuje na jejich činnost + ubytovací družstvo - zabezpečuje nouzové ubytování zasahujících a osob vyproštěných a odsunutých z místa neštěstí + 8 +

10 + stravovací družstvo - zajišťuje nouzové stravování zasahujících a osob vyproštěných a odsunutých z místa neštěstí + sociální družstvo - poskytuje základní psychosociální pomoc, vykonává administrativní a statistické úkony, spolupracuje v případě potřeby s Pátrací službou ČČK při vyhledávání osob a spojování rozdělených rodin + technické družstvo - zajišťuje technické zázemí HJ, spojení, dopravu, materiální vybavení, logistiku, návaznost na krajské humanitární sklady, příp. na Ústřední sklad ČČK Humanitární jednotka Oblastního spolku ČČK Hradec Králové měla v roce 2008 celkem 21 člena, kteří soustavně zvyšují svoji kvalifikaci. Uskutečnila se 3 školení a 2 prověřovacích cvičení s praktickým nácvikem zdravotní, psychosociální a administrativní činnosti Humanitární jednotky. Členové Humanitární jednotky a další dobrovolníci se podíleli i na cvičení mediků Fakulty vojenského zdravotnictví HK. S fakultou pokračujeme v dlouhodobé spolupráci. Humanitární jednotka spravuje sklad humanitárního materiálu Oblastního spolku ČČK Hradec Králové. Sklad se nachází v pronajatých prostorách Města Hradec Králové v areálu letiště. V jednom z hangárů je uloženo a evidováno několik desítek tun materiálních zásob v podobě prostředků pro nouzové ubytování, stravování, oblečení, dále zdravotnický materiál a prostředky, vysoušeče vlhkého zdiva, elektrocentrály, komunikační prostředky, hygienické a desinfekční prostředky a další humanitární materiál. Alko-kára Velmi zajímavou novinkou byla dopravně-preventivní akce s názvem Alko-kára, při které si zájemci vyzkoušeli speciální vozítko simulující jízdu v opilosti. Takzvaná Alko-kára byla hlavní atrakcí dvoudenní akce konané v rámci evropské kampaně za bezpečnost na silnicích Road Safety, kterou pořádal Červený kříž. Hradec Králové navštívila akce 8. a 10. dubna

11 Mezinárodní tým Alko-káry spolu s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové, Městskou policií a dalšími partnery připravil na oba dny pestrý program pro děti, školy i dospělé. Týkal se všeho, co souvisí s bezpečností na silnicích. Řidiči měli díky radaru městské policie možnost zkontrolovat si přesnost svého tachometru. Odborníci jim poradili s bezpečnostní výbavou vozidla, zdravotníci hradeckého Červeného kříže zase s obsahem autolékárniček. Akce se konala po oba dny na parkovišti u malšovického sportovního stadionu. Tým Alko-káry velmi ocenil zájem Hradečanů, kterých se přímo zúčastnilo přes 1 500, a především zájem škol a mladých lidí. Stejně kladně hodnotili i spolupráci řady partnerů, kteří se v Hradci Králové na akci v rámci kampaně Road Safety podíleli. Poděkování patří Městské policii HK, BESIPu nebo hradecké Toyotě. Dárcovství krve Péče o bezpříspěvkové dárce krve a jejích složek, získávání nových dárců a oceňování mnohonásobných dárců krve patří mezi tradiční činnosti Českého červeného kříže. Nejinak tomu je v hradecké oblasti. Český červený kříž je patronem dárcovství této životadárné tekutiny už od roku V současnosti si klade za cíl propagovat dárcovství, získávat nové dobrovolníky, a také především morálně vyzdvihnout dárce, kteří poskytují svou krev bez nároku na jakýkoli zisk. Z tohoto důvodu oceňuje bezpříspěvkové dárce krve medailemi prof. MUDr. Jana Janského a Zlatými kříži: bronzová medaile stříbrná medaile zlatá medaile za 10 odběrů za 20 odběrů za 40 odběrů zlatý kříž III. třídy zlatý kříž II. třídy zlatý kříž I. třídy za 80 odběrů za 120 odběrů za 160 odběrů

12 Rok 2008 byl z pohledu dárcovství krve složitý. Ač se dlouhodobě daří zajišťovat dostatek krve a jejích složek pro zdravotnická zařízení, bezpříspěvkoví dárci dobře spolupracují a jejich oceňování se uskutečňuje bez negativ a ve velmi přátelském duchu, přesto počet oceněných dárců poklesl. Počet dárců samotných se pak dlouhodobě nedaří výrazněji zvyšovat o optimální roční přírůstky. Získávání prvodárců hlavně mezi mladými lidmi je trvalou prioritou Oblastního spolku ČČK Hradec Králové. Celkem bylo uskutečněno bezpříspěvkových odběrů krve a bezpříspěvkových odběrů plazmy. Zejména v počtu odběrů plazmy se jedná o výrazný nárůst, který musejí stávající dárci pokrýt. Registrován byl pravidelný dárce, během roku se podařilo získat 780 nových bezpříspěvkových dárců (prvodárců). Přehled oceněných bezpříspěvkových dárců krve: + bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského 240 dárců + stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského 230 dárců + zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského 155 dárců + Zlatý kříž III. stupně 49 dárců + celkem 674 dárci Svou činnost dále rozvíjel Klub dárců krve při Oblastním spolku ČČK Hradec Králové. Ten vznikl usnesením Oblastní výkonné rady ze dne 14. září Předsedou Klubu byl po celý rok 2008 Lubomír Pšenička, místopředsedkyní MUDr. Jitka Černohorská. Klub dárců krve je volným sdružením dárců krve a jejích složek, ale i všech sympatizantů a lidí, kteří se o bezpříspěvkové dárcovství krve zajímají a chtějí ho nějakým způsobem podpořit. Klub by měl umožnit nejen vzájemné setkávání dárců, ale také jim nabídnout zajímavé kulturní a vzdělávací aktivity. Smyslem Klubu má být i podpora a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve a morální ocenění dárců. Klub se scházel pravidelně každé první pondělí v prostorách Oblastního spolku. Pro členy KDK se uskutečnily dvě besedy, první s MUDr. Jitkou Černohorskou o zdravotních rizicích spojených s krevním lékařstvím, druhá byla věnována základům první pomoci pro každodenní život nejen dárců krve. Kromě toho připravoval Klub ve spolupráci s Oblastním spolkem pro své členy během celého roku rekondiční pobyty, poznávací zájezdy, rekreační cyklistické výlety po okolí Hradce Králové a pravidelná klubová utkání v bowlingu

13 Ke konci roku 2008 registroval Klub dárců krve při Oblastním spolku ČČK Hradec Králové 155 členů. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové se v roce 2008 připojil k celostátní akci Jdeme dát krev policisté a hasiči. V úterý 20. května se celkem 130 příslušníků obou složek rozhodlo zařadit mezi bezpříspěvkové dárce krve a dokázat, že jsou připraveni pomáhat i mimo své zaměstnání. Policisté a hasiči přišli ke svému prvnímu odběru krve společně s kolegy, kteří darují už pravidelně. Jen v Hradci Králové je mezi policisty téměř 35 % pravidelných bezpříspěvkových dárců krve, krev a její složky dává pravidelně i řada hasičů. Prvodárci absolvovali vstupní pohovor a kontrolní vyšetření, vyplnili potřebné formality a pak už mohli uskutečnit svůj první drahocenný dar. Jim i pravidelným dárcům pak Český červený kříž věnoval malou pozornost v podobě vitaminového balíčku. Na pondělí 4. února připravily Klub dárců krve a Oblastní spolek ČČK Hradec Králové besedu věnovanou dárcovství krve a jejích složek. Zaměřila na "Dárcovství kostní dřeně". Hostem besedy byla MUDr. Jitka Černohorská, lékařka Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové a místopředsedkyně Klubu dárců krve. Zazněly zde například informace, kdo může darovat kostní dřeň, jak složitá je metoda výběru vhodných dárců, jak vlastní odběr probíhá a jaká jsou možná zdravotní rizika pro dárce nebo příjemce. Potěšující pak byla informace, že královéhradecké centrum patří mezi ty nejaktivnější a Český národní registr dárců dřeně je řazen mezi nejkvalitnější a nejúspěšnější na světě

14 Další netradiční propagací dárcovství krve pak byla Valentýnská akce Kdo miluje, daruje krve. Svátek zamilovaných - Valentýn - se stal správným dnem pro darování krve. První krok udělal v Hradci Králové 21 dobrovolník. Na akci se podílely Český červený kříž jako odborný garant bezpříspěvkového dárcovství krve, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Charita, KDU-ČSL a transfuzní oddělení. Příprava na nouzové stavy Oblastní spolek ČČK Hradec Králové trvale zvyšuje svoji připravenost na mimořádné události. Jeho hlavním nástrojem je ustavený Krizový štáb, jehož členy jsou Lukáš Pochylý, Karel Žabka a Miroslav Horáček. Krizový štáb svou činnost vyvíjí zejména v případě mimořádných událostí, jeho působnost je ale i na poli prevence. Po dobu mimořádných událostí řídí a koordinuje práci Humanitární jednotky a dalších dobrovolníků a komunikuje s ostatními subjekty. Významnou součástí přípravy na mimořádné události je i šíření znalosti Mezinárodního humanitárního práva. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové má 4 školitele. Celkem se v roce 2008 uskutečnilo přes 30 besed a seminářů o této důležité problematice. Tématika Mezinárodního humanitárního práva byla řazena jako součást kurzů první pomoci, osvětových akcí pro veřejnost i mediálních informací. Své místo si našla i na soutěžích v poskytování první pomoci v podobě soutěžních stanovišť. Vrcholnou akcí v rámci příprav na mimořádné události bylo spolupořádání V. ročníku odborné konference Medicína katastrof Hradec Králové 2008 konané ve dnech listopadu. Konference je zaměřena na traumatologické plánování a přípravu na mimořádné události. Se svými příspěvky na ní vystoupily čtyři desítky předních českých a slovenských odborníků na problematiku mimořádných událostí. Hlavními tématy ročníku byly hromadný příjem raněných, urgentní stavy, chemické a biologické hrozby, poranění střelnými zbraněmi nebo zkušenosti ze cvičení Integrovaného záchranného systému. Dalším tématem byla možnost zapojení neziskových organizací při mimořádných událostech

15 Záštitu nad konferencí převzali ministr zdravotnictví, hejtman Královéhradeckého kraje, primátor města Hradce Králové, děkan Fakulty vojenského zdravotnictví a rektor Univerzity Hradec Králové. Spolupořadateli ročníku byly Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Oblastní spolek ČČK Hradec Králové a Fakulta informatiky a managementu UHK. Popularizace první pomoci Šíření znalostí v poskytování laické první pomoci patří mezi činnosti dané Českému červenému kříži zákonem. I Oblastní spolek ČČK Hradec Králové se trvale snaží zvyšovat povědomí občanů v této problematice. K tomu využíváme přímé osvětové akce, dětské dny, informační tiskoviny i spolupráci s médii. Tradiční jsou besedy o první pomoci v Českém rozhlase. Netradiční novinkou byla spolupráce s Hradeckým deníkem v pátek 29. února. Se zdravotníky Oblastního spolku ČČK Hradec Králové se Hradecký deník zajímal o to, zda Hradečané dovedou v kritických chvílích ohrožení zdraví správně reagovat a zda vůbec postiženému pomůžou. Náš test dopadl docela dobře. Lidem na Čelakovského ulici v Hradci Králové nečekaný pohled. Asi padesátiletý muž posedával na lavičce, vstal a po několika krocích se skácel k zemi. Zůstal bezvládně ležet v bezvědomí. Mdloba? Srdeční záchvat? Opilost? Cukrovka? To vše možná napadalo kolemjdoucí. Nikde žádný lékař ani zdravotník. Co teď? O tom, že se jedná o modelovou situaci věděli jen operátoři záchranné služby a městští strážníci. Nikdo z kolemjdoucích si asi v dané chvíli nebyl jist, co dělat a jak správně postupovat. Důležité však bylo, že Hradečané začali reagovat téměř okamžitě. Po několika sekundách se už nad naším figurantem skláněl kolemjdoucí muž a volal záchrannou službu. Další lidé zastavovali a přemýšleli, co teď. Právě v té chvíli si asi mnozí uvědomili, že v podobné situaci jsou bezradní. Důležité ale bylo, že se jen nepodívali a nešli dál. Za pár chvil přiběhly na pomoc i pracovnice blízké banky. Foto: Hradecký deník (Deník.cz, )

16 Sociální činnost Sociální oblast je samostatnou širokou kapitolou činností Českého červeného kříže. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové se v roce 2008 tradičně věnoval pomoci sociálně potřebným a znevýhodněným, matkám samoživitelkám, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, bezdomovcům a starým lidem. Součástí poskytovaných sociálních služeb je humanitární šatník, který je současně i pohotovostní zálohou pro případ mimořádných událostí, a půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek, která se neustále rozšiřuje. Oblastní spolek se aktivně angažoval v systému komunitního plánování měst Hradce Králové a Nového Bydžova i Královéhradeckého kraje. Do sociální oblasti patří i projekt Help Trans pomoc v pohybu, na kterém spolupracuje i Mládež ČČK. V rámci projektu se uskutečnilo několik vícedenních akcí pro tělesně znevýhodněné spoluobčany a seniory. Zájem vzbudil náš nový cyklus poznávacích zájezdů s názvem Po stopách české státnosti. Cílem zájezdů je umožnit lidem s různými typy omezení bezpečně poznávat zajímavá místa spojená s českou historií. Díky podpoře, stálému zdravotnímu dozoru i speciálně volenému programu se mohou účastnit i lidé, kteří by jinak jen těžko hledali podobný kontakt s okolím. Během roku jsme tak umožnili aktivní trávení volného času s prvky celoživotního vzdělávání 88 lidem při dvou zájezdech. Vzhledem k tomu, že zájem o novinku převyšoval nabídku, budeme v této sociální aktivitě jistě pokračovat. Sociální služba osobní asistence, registrovaná dle zákona, byla i během roku 2008 trvale plně obsazena. Celkem poskytovala službu 16 uživatelům z Hradce Králové a blízkého okolí. Na jejím chodu se podílelo 15 osobních asistentů (z toho 6 na DPP), kteří celkem poskytli neuvěřitelných více než hodin asistence. Služba je založena na vícezdrojovém financování z příspěvků MPSV, Královéhradeckého kraje, Města Hradce Králové, sponzorů a se spoluúčastí klienta. Osobní asistence nabídla především individuální přístup a vysokou kvalitu služeb dle platných standardů a Veřejného závazku, který je součástí Vnitřních pravidel poskytované služby. Nejvýznamnějším počinem v sociální oblasti se ale v roce 2008 stalo otevření domu pro mentálně postižené DaMPi, tedy domu chráněného bydlení. To se stalo naší druhou registrovanou sociální službou ve smyslu zákona. Chráněné bydlení poskytujeme v rodinné vile, kterou jsme získali do dlouhodobého pronájmu. Speciálně upravený dům nabízí lidem s mentálním postižením chráněné bydlení s podporou, které by jim díky odborným pracovníkům mělo pomoci k soběstačnému a samostatnému životu. Díky podpoře Královéhradeckého kraje, Města Hradce Králové a řady partnerů nabízí až sedmi klientům s lehkým nebo středním mentálním nebo kombinovaným znevýhodněním pomoc k větší soběstačnosti. Naší snahou je v optimálním případě pomoci klientům ke zcela samostatnému životu. Slavnostní otevření DaMPi se za účasti zástupců Oblastního spolku ČČK Hradec Králové, Oblastního spolku ČČK Jičín, který provozuje Dům na půli cesty, zástupců Města Hradce Králové a Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové, Krajského úřadu a dalších partnerů uskutečnilo v pátek 15. února

17 Během prvního roku existence poskytl dům chráněného bydlení sociální službu 5 klientům, na činnosti se podílelo 6 asistentů (z toho 1 na DPP). Průměrná roční obložnost byla téměř 36,5 %, což považujeme za velmi dobrý výsledek vzhledem k tomu, že služba teprve startuje a zkušenosti i povědomí lidí s touto formou podpory jsou zcela minimální. Rekondiční pobyty Rekondiční pobyty jsou zřejmě nejrozšířenější sociální aktivitou Oblastního spolku ČČK Hradec Králové pro zdravotně oslabené děti s vadami pohybového aparátu nebo s chronickým onemocněním dýchacích cest, alergií, ekzémem či lupénkou, pro seniory s chronickým onemocněním pohybového aparátu, pro rodiny s dětmi a v neposlední řadě i pro dárce krve a členy Klubu dárců krve. Obliba rekondičních pobytů trvale roste zejména mezi seniory. Proto se neustále snažíme rozšiřovat nabídku pobytů i jejich kvalitu. Pobyty jsou určeny ke zvýšení celkové tělesné i duševní kondice účastníků, zlepšení zdravotního stavu, mají i svůj aktivizační a integrační význam. Součástí programu jsou rekondiční, rekreační, rehabilitační, animační i terapeutické aktivity, fakultativní výlety, pro děti hry a soutěže, pro seniory, rodiny s dětmi a dárce krve pak společenské večery a besedy se zdravotní tematikou. V roce 2008 využilo nabídky tuzemských i zahraničních rekondičních pobytů celkem 29 rodin s malými dětmi, 80 zdravotně oslabených dětí, přes 70 dárců krve a téměř 600 seniorů od 55 let věku s chronickým onemocněním pohybového aparátu. To představovalo celkem 11 rekondičních pobytů v 5 různých destinacích

18 Děti a mládež Aktivitám pro děti a mládež věnuje Oblastní spolek ČČK Hradec Králové velkou pozornost. Každoročně připravuje řadu jedno i vícedenní akcí, letní dětský tábor a pravidelně se věnuje činnosti kroužků a práci mladých zdravotníků. Podporujeme i činnost kroužků první pomoci na základních školách, kde s odborným vedením pomáhají naši členové. Pro učitelkyzdravotnice se i v roce 2008 uskutečnilo školení první pomoci a příprava na soutěže Hlídek mladých zdravotníků. V rámci aktivit pro děti jsme v roce 2008 úspěšně pokračovali v projektu Alenka, který ve dvou částech Aby Alenka nestonala a Když Alenka stůně učí děti správné hygienické návyky, zásady bezpečnosti a základy první pomoci. Projekt je realizován ve spolupráci s dětským oddělením ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. V roce 2008 se k projektu uskutečnily dva semináře pro učitelky mateřských a základních škol, které získaly odborné a praktické znalosti, pracovní materiály a další pomůcky pro práci s dětmi. Samy učitelky pak předávají dětem formou her a speciálních výukových materiálů potřebné informace. Vyvrcholením programu je návštěva dětí u svých vrstevníků v nemocnici, kde se jako malí lékaři zapojují do jejich léčby. K praktickému nácviku ošetřování slouží loutka Alenka. Součástí Oblastního spolku je i Oblastní skupina Mládeže ČČK, která úzce spolupracuje na aktivitách Oblastního spolku a připravuje se na důležité úkoly ČČK, ale vyvíjí i vlastní činnost. Aktivně se její členové podíleli na odborných aktivitách v rámci letního dětského tábora RUBIKON 2008 a LDT Nezabudce

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok 2014. Český červený kříž je jednou

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 18 (38) červenec / srpen Číslo 4 2011 Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI Principem dobrovolnosti, nazývaným též principem dobrovolné

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Váţená paní, váţený pane, dovolujeme si Vám předloţit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříţe Ústí nad Orlicí za rok 2012. Český červený kříţ je jednou

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST výroční zpráva za rok 2006 Činnost České alzheimerovské společnosti v roce 2006 3 Libella Pragensis 3 Kontaktní a informační centrum 3 Ediční činnost 3 Přednášková činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Maltézská pomoc, o.p.s. 1 SLOVO PREZIDENTA Vážený čtenáři, Česká republika prožila v roce 21 významné politické a hospodářské změny. Naše zem si uvědomila, že nás očekávají zkrácené státní

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Poprvé v dějinách lidstva se nemůžeme zachránit jedni bez druhých. Není možné nechat ničit ty nejslabší je třeba nalézt místo pro každého, místo,

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více