- dosavadní záv ry z testování JUWIMu -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- dosavadní záv ry z testování JUWIMu -"

Transkript

1 - dosavadní záv ry z testování JUWIMu - Z laboratorních test i klinických zjišt ní vyplývají významné vlastnosti p ípravku jednak v oblasti imunomodula ní a jednak v p ímé i druhotné regeneraci bun ných systém. Sou asn obsahuje i testování p ímé biologické aktivity. Záv ry t chto zpráv vedou ke konstatování, že JUWIM má velmi širokospektrální hluboké efekty pro živé organizmy založené zejména na p ímém regenera ním p sobení celulárním i na ovlivn ní imunitního systému, kdy se zú ast ují nízkomolekulární oligopeptidy, polynukleotidy a aminokyseliny soli Fe a Zn, což jsou ú inné složky p ípravku JUWIM. Specifickými znaky JUWIMu proti jiným p ípravk m podobným ve svém p sobení je jeho polyvalentní efekt, dále ov ený fakt, že z hlediska imunitních efekt není imunoexcita ní pro zdravý organizmus a zejména, že je absolutn p írodním derivátem p i velmi nízké po izovací cen. mito vlastnostmi je p edur en pro masovou prevenci. Regenera ních a z ásti bakteriocidních efekt je velmi vhodné využít v celém oboru lé ebné kosmetiky a kosmetické plastické chirurgii, mimo jiné i proto, že synerguje ú inky jiných, jednozna p sobících inných p ípravk. Dále jsou uvedena pracovišt, na kterých byla testování provád na a vybrané stru né souhrny t ch výzkumných prací, které jsou p ímo dokladem výše uvedených skute ností. kujeme za Váš zájem o naše produkty a t šíme se na naši p ípadnou spolupráci. JUWITAL s.r.o. Obchod výroba, export import JUWIM-SANGRIM-SYNERGIN Za opravnou 276/8, Praha 5 Motol Tel , , fax:

2 Seznam: 1. Akademie léka ských v d SSSR Novosibirsk Doc.MUDr.G.A. ui 2. ALV SSSR Novosibirsk, sibi ské centrum IKEM akademie prov.v.p.kazna ejev MUDr. L.P.Michajlova, CSc. 3. Státní zdravotní ústav-centrum pro zdraví a životní podmínky Ing.Ji í Kodl Expertizní posudek preparátu JUWIM dle normy PN 01/85 (1992) 4. Státní zdravotní ústav Centrum pro zdraví a životní podmínky Doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Hodnocení mutagenity JUWIMu pomocí Amesova testu (1992) 5. Vojenský léka ský ústav Hradec Králové MUDr. Petr Propper, CSc. Výsledky p edb žného testování JUWIMu na imunomodula ní aktivitu (1989) 6. Nemocnice Mladá Boleslav MUDr. Antonín Sk ivánek Klinické testování preparátu FORTISIM a JUWIM na chirurgickém odd lení (1996) 7. Krajská hygienická stanice Ústí n/labem Doc. MUDr. J. Richter, CSc. Imunologické nálezy a dynamika protein po aplikaci JUWIM u (1992) 8. Centrum nukleární mediciny Praha Doc.MUDr.Zorka He manská Zpráva o I. etap klinického testování preparátu JUWIM u nemocných s Hodgkinovou chorobou (1993) 9. Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc., RNDr. Jaroslav Spížek, CSc. Záv rky z testování preparátu JUWIM (1993) 10. Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. II. záv ry testování p ípravku JUWIM (1994) 11. Správa vrcholového sportu sa Praha RNDr. Petr Fo t, CSc. Ov ení ú inku JUWIMu v oblasti vrcholového sportu (1990) 12. St edisko diabetické nohy Galanta SR prim. MUDr. L.Jarábek inek preparátu JUWIM na hojení ran v experimentu (1992) 13. I. interní klinika fakulty veter. léka ství VŠVF - Brno MVDr. Kv ta Mahelková Použití bioaktivátoru SANGRIM PL v ambulantní praxi (1994) 14. Universita veterinárského lekárstva Košice SR Doc. MVDr. Jur ina Vliv SANGRIMu na brojlerova ku ata. (1993) 15. VÚ helmintologický SAV Košice SR Doc. Juriš, CSc. inek SANGRIMu na kokcidiózu ku at. (1992) 16. Hydinársky štátný majetok kombinát Prešov SR MVDr. Vozárik Josef Aplikace SANGRIMu p i výkrmu ku at velkoplošn (1991) 17. I. interní klinika I PVZ - FTN v Praze 4-Kr prof. MUDr.Ji í Kocián, DrSc. inek JUWÍKu a FORTISIMu proti ch ipce (1995) 18. Klinika popálenin FN na Vinohradech prof. Königová 19. TOCHOVICE H EB ÍN (Ing. Chaloupka) MVDr. Zahradníková Vlastimila Vliv SANGRIMu na klusácké a dostihové kon. (1992) 2

3 20. Kožní klinika FN v Motole MUDr. Šmídová 21. Onkolog.odd.II.interní kliniky FN Brno prim. MUDr. Chovanec 22. Onkolog.klinika FN Martin, SR 23. Chirurgie nemocnice v Bohumín MUDr. Žoch, CSc. 24. Stomatologické odd. IMPERIAL Karlovy Vary MUDr. Josef Cabalka Zpráva o možnostech aplikace p ípravku JUWIM pro ú ely stomatologie (1994) 25. Gynekolog.klin.II. FN Praha a gynekolog.odd.nemocnice Karlovy Vary MUDr. Brandejs-p ednosta kliniky a MUDr. Cabalková-ved.odd. Zpráva o preklinických zkouškách v gynekologické praxi (1994) 26. Diabetologický ordinariát a odd. klinické biochemie NsP M lník MUDr. J.B ezina, MUDr. J. Hajn Vliv p ípravku FORTISIM na kompenzaci diabetu (1992) 27. Klinické laborato e ÚVN Praha-St ešovice Dr. Miroslav Švec Sledování ú inku preparátu FORTISIM na souboru 35 osob z VÚ Kbely (1993) 28. Klinická laborato ÚVN Praha-St ešovice Dr. Miroslav Švec Sledování ú inku preparátu FORTISIM na souboru 53 osob z VÚ Kbely (1994) 29. I. interní klinika 1. LF UK Praha MUDr. B. Vacková, MUDr. Z. He manská, prof. MUDr. E. Skala, DrSc., MUDr. D.Srbová Podp rná lé ba u nemocných s Hodgkinovou chorobou a nehodgkinskými lymfomy preparáty PREVENTAN a FORTISIM-etapová zpráva z r I. interní klinika 1. LF UK MUDr. B. Vacková, MUDr. Z. He manská, prof. MUDr. E. Skala, DrSc., MUDr. D. Srbová Dlouhodobá podp rná lé ba u nemocných s Hodgkinovou chorobou (1995) 31. Pneumologická klinika 1. LF UK Praha MUDr. L. Melínová, MUDr. Zd. Skácel Podp rná lé ba u nemocných s malobun nou a nemalobun nou plicní rakovinou preparáty PREVENTAN a FORTISIM ( ) 32. KHS Ústí n/labem, OHS Litom ice, OHS Chomutov Doc. Dr. Richter J., Dr. Jílek D., Dr. Král V., Dr.Vorderwinkler A., Dr. Kolinová T., Dr. Hamousová M. edb žné nálezy populace senior v závislosti na suplementaci preparátem JUWIM 33. P írodov decká fa UK, kat.fyziologie živo ich a vývojové biologie Doc. RNDr. J. erkasov, CSc., RNDr. I. Hrdý, PhD. Stanovení vlivu preparátu JUWIM na respira ní aktivitu jaterních mitochondrií (1995) 34. Laborato pro metabolismus a pathofysiologii k že FVL UK Praha MUDr. Václav Krs Klinické testování p ípravku JUWIM (1995) 35. Sektor imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV R RNDr. Petr Šíma, CSc. Testování potenciálních synergických vlastností p ípravku JUWIM 36. Ústav imunologie Vojenské léka ské akademie UJEP Hradec Králové Doc. RNDr. J. Vávrová, CSc. Radioprotektivní efekt JUWIMu (1995) 37. Ústav imulogie Vojenské léka.akademie UJEP Hradec Králové Ing. L. Hernychová, Dr. A. Macela Zpráva o vlivu preventivního podání p ípravku JUWIM na pr h infekce intracelulárním parazitem Francisella tularensis kmen LVS (1995) 38. KHS Ústí n./labem, OHS Ústí n./labem, OHS Litom ice Doc. MUDr. J.Richter, DrSc., MUDr. S. Richterová, MUDr. T.Kolinová Nálezy u skupiny d tí suplementovaných preparátem PREVENTAN (1995) 3

4 39. Katedra vnit ích chorob jednokopytník, mladých zví at a farmakologie Vysoké školy veterinární Košice Doc. MVDr. J. Jantošovi, CSc. Aplikace Sangrimu u ku at (1992) 40. Sdružené ambulantní za ízení-denní alergologické sanatorium Praha 2 Rozbor aplikace p ípravku JUWIM v alergologickém sanatoriu (1992) 41. Základní škola B chovice; Základní škola Dube Koordinátor Ji í Jermá Vyhodnocení ú innosti preparátu JUWIM sledováním po tu onemocn ní žák na dvou základních školách 42. ÚNZ-imunologické odd., Ústí n./labem Doc. dr. J. Richter, CSc., Doc. MUDr. L. Pelech, DrSc. Imunologické nálezy u skupiny d tí po kompensa ních opa eninách 43. Metabolická ordinace p i II. interní klinice FN Brno prim. MUDr. Vlad. Rotrekl, Mgr. Vlad. Rotrekl Použití p ípravku PREVENTAN jako podp rného dietetika p i lé familárních hypercholesterolemií (typ IIA) a kombinovaných dislipoproteinemií (typ IIB) (1995). 44. Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. Kompenzace aktivity p irozených zabíje (NK bun k) po standardizované zát ži p ípravkem JUWIM (1996) 45. OKBHI nemocnice Na homolce, D tské odd. nemocnice Na Homolce, Ústav experimentální medicíny AV R MUDr. M. Pr cha, MUDr. P. Žá ek, MUDr. L. Táborský, MUDr. M. Dostál Použití PREVENTANu u d tí po infek ní mononukleoze (1996) 46. Chirurgické odd. nemocnice Na Homolce, OKBHI nemocnice Na Homolce, Ústav experimentální medicíny AV R MUDr. M. Hladký, MUDr. L. Táborský, MUDr. P. Be o, MUDr. J. ervinka, MUDr. M. Pr cha, MUDr. M. Dostál Použití PREVENTANu u pacient s elektivním chirurgickým výkonem (1996) 47. Oblastní d tská klinická nemocnice. 1, Jekat rinburg, Rusko Tuzankina J. A., Pisklakova V.N., Vlasova E. V., Machanek A. F. Imunologický efekt preparátu JUWIM 48. Oblastní centrum rehabilita ního lé ení d tí s alergodermatosami u GDB No 19 Efektivnost užití JUWIMu u d tí s alergodermatosami a provázející patologií 49. Ústí n./labem, MBÚ AV R, SZÚ Praha J. Richter, P. Šíma, L. Pelech, B. Turek Nukleotidy a jejich význam ve výživ, prevenci a imunit (1996) 50. Ústav leteckého zdravotnictví Praha plk. MUDr. Jozef Vanko Vliv preventivního podávání preparátu PREVENTAN na fyzickou a psychofyziologickou výkonnost (1997) 51. KHS Ústí n./labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc. Suplementace d tské a dosp lé populace modula ními preparáty záv re ná zpráva 52. KHS Ústí n./labem, OHS Ústí n./labem Doc. MUDr. J. Richter, Dr.Sc., MUDr. S. Richterová Vitaminy, minerální látky a nukleotidy 53. NATIM a.s. Praha RNDr. V. Plaisner, Ing. F. Andrs, RNDr. V. Vá a Kompenzace nežádoucích zdravotních zm n u d tí z oblastí s extrémn narušeným životním prost edím záv re ná zpráva Projektu podpory zdraví na r Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc. Protokol o testování bioaktivních vlastností p ípravku JUWIM (1999) 55. Mikrobiologický ústav AV R, Praha RNDr. Petr Šíma Záv re ný protokol o testování bioaktivních vlastností p ípravku JUWIM (1999) 4

5 1) Akademie léka ských v d SSSR, Novosibirsk G. A. ui (1988) Testování biologické aktivity JUWIMu Byly provedeny následující testy biologické aktivity JUWImu: a) sledování dýchání a oxida ní fosforilace krysích jaterních mitochondrií ve Wartburgov p ístroji b) sledování imunostimula ního vlivu na lidské bazofily c) sledování vlivu na lidské erytrocyty d) sledování vlivu na po et lidských T lymfocyt pomocí rozetového testu e) sledování vlivu na r st a množení bun né kultury lidské ledviny mito testy bylo prokázáno, že JUWIM se svou biologickou aktivitou pln se vyrovná srovnatelnému preparátu SOLCOSERYL (Solco Basel). Nejvýrazn ji se stimula ní a regenera ní vliv JUWIMu projevil v testu na bun né kultu e lidských ledvinových bun k, kde p ípravek 0,01 ml JUWIMu do 100 ml živného media b hem 48 hodin kultivace zdvojnásobil nár st bun k. 2) Akademie léka ských v d SSSR sibi ské centrum ÚKEM akademik prof. V. P. Kazna ejev, ed. ústavu; MUDr. L. P. Michajlová, CSc. Výzkum vlivu biopreparátu JUWIM na bun nou kulturu lidské ledviny RH Experimenty byly zam eny na toxicitu, mitotickou aktivitu bun né monovrstvy, ozá ení a efekty druhotné regenerace po ozá ení bun né vrstvy UV zá ením. Byla zjišt na absolutní netoxicita, z etelný vliv na st bun né kultury (2 3krát rychlejší než kontrolní). Mitotická aktivita 1,42 vyšší než u kontrolní (K 3,9%, E 5,68%). Po ozá ení subletální dávkou UV zá ení se po 24 hod. projevily význa né efekty druhotné regenerae. Z t chto d vod se doporu uje další klinická studie, zejména pro možnost aplikace u ozá ených pacient. 3) Státní zdravotní ústav Centrum pro zdraví a životní podmínky Ing. Ji í Kodl (1992) Expertizní posudek preparátu JUWIM dle normy PN 01/85 Mikrobiologickým vyšet ením zam eným na patogenní a podmín né patogenní mikroorganizmy, dále koliformní bakterie, enterokoky, kvasinky a plísn byla prokázána naprostá nezávadnost preparátu JUWIM. Biochemickým vyšet ením byl potvrzen deklarovaný obsah aminokyselin, bílkovin a sušiny. 4) Státní zdravotní ústav centrum pro zdraví a životní podmínky Doc. MUDr. L. Komárek, CSc. (1992) Hodnocení mutagenity JUWIMu pomocí Amesova testu JUWIM byl opakovan testován na bakteriích Salmonella typhimurium kmen TA 98 a TA 100, a to jak s metabolickou aktivací (S-9 mikrosomální frakce), tak bez ní. Jako kontrolní mutageny byly použity 4-nitro-ofenyl-diamin a 2-aminofluoren. V žádné z testovaných dávek (0,001 až 10 mg/ml) nebyla zjišt na mutagenní aktivita. 5) Vojenský léka ský ústav Hradec Králové MUDr. Petr Propper, CSc. (1989) Výsledky p edb žného testování preparátu JUWIM na imunomodula ní aktivitu Imunomodula ní aktivita JUWIMu byla testována na inbredních myších C 3H/Cbi/BCM a na bun ných kulturách P-815 (mastocytom), K-562 (lidské lymfocyty) a YAC-1 (myší lymfocyty). Jako mitogeny byly použity Concavalin A, Phytohemaglutinin HA-15 a Lipopolysacharid W. Pro stanovení syntézy DNA byl použit 3 H thymidin a ku zna ení cílových bun k pro cytotoxické testy byl použit izotop 51 Cr. Byly zjišt ny imunomodula ní aktivity JUWIMu, zejména redistribuce kmenových bun k krvetvorby mezi kostní d ení, slezinou a krevním lymfatickým ob hem. 5

6 6) Nemocnice Mladá Boleslav MUDr. Antonín Sk ivánek (1991) Klinické testování preparátu FORTISIM A JUWIM na chirurgickém odd lení Ke klinickým zkouškám byli vybráni pacienti s tzv. nezhojitelnými defekty, zejména v oblasti dolních kon etin a pacienti po operacích zažívacího traktu. Dále pacienti se špatn se hojícími zlomeninami, dekubity a pacienti s bércovými v edy. Další skupinu tvo ili pacienti s popáleninami t etího stupn. Zvláštním p ípadem byl pacient s karcinomem hlasivek, který odmítl chirurgickou terapii. Po t ím sí ní lé došlo k výraznému zlepšení u všech pacient, p emž zrychlení hojení a tedy zkrácení doby lé ení se pohybovalo v rozmezí 7 až 10 dní. Za zvláš významné považujeme pak vymizení karcinomu hlasivek. 7) Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem Doc. MUDr. J. Richter (1992) Imunologické nálezy a dynamika protein po aplikaci JUWIMu Souboru pacientek ve v ku 39 až 58 let s diagnózami maligních onemocn ní byl podáván JUWIM v dávce 2 mg denn po dobu 25 dn. Biochemickým vyšet ením p ed a po terapii bylo prokázáno statisticky významné zvýšení hodnot prealbuminu, normalizace hodnot transferinu a C-reaktivního proteinu alfa 1- antitrypsinu. Dále bylo prokázáno zvýšení po tu leukucyt, úprava rozložení lymfocytární populace a normalizace podílu terminálních lymfocyt. V pr hu podávání preparátu bylo konstatováno vesm s zlepšení klinické i subjektivní. 8) Centrum nukleární mediciny Praha Doc. MUDr. Zorka He manská (1993) Zpráva o 1. etap klinického testování preparátu JUWIM u nemocných s Hodgkinovou chorobou Souboru 44 pacient byl v pr hu radioterapie a dále ješt m síc po jejím skon ení podáván JUWIM v dávce 1-2 mg denn. Výsledkem bylo snížení frekvence akutních gastrointestinálních komplikací, normalizace jaterních enzym, vymizení neurologických komplikací a výrazné snížení frekvence infekcí. Zvýšila se chu k jídlu a došlo ke zlepšení fyzické kondice pacient. Byla konstatována významná aktivita hepatoprotektivní. 9) Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc., RNDr. Jaroslav Spížek, CSc. (1993) Záv ry z testování preparátu JUWIM Byly provedeny následující laboratorní testy: a) Testování ú inku preparátu na hmotnost a bun nost lymfoidních orgán a na krevní obraz b) Test blastické transformace lymfocyt c) Cytotoxický test d) Tvorba imunoglobulin in vivo e) Testování fagocytózy f) Kvantifikace bun k tvo ících protilátky in vivo g) Test tvorby protilátek in vitro h) Produkce cytokin in vivo V in vivo testech bylo zjišt no zvýšení fagocytární aktivity peritoneálních makrofág a zvýšení celkové hladiny imunoglobulin. V in vitro testech byla zjišt na aktivace T lymfocyt a stimulace protinádorových ú ink lymfocyt lidské periferní krve. 6

7 10) Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. (1994) II. záv ry testování p ípravku JUWIM Testy in vivo prokázaly hypotézy o inaktivit preparátu v klidovém stavu na imunitní systém, vzbudily však p edpoklad, že dochází ke zm v zastoupení jednotlivých populací imunokompetentních bun k a tím ke zvyšování jejich pohotovosti k aktivizujícím signál m. Prokázal to signifikantní nár st prolifera ní aktivity bun k stimulovaných B a T mitogeny. Je možno konstatovat, že p ímé p sobení jde cestou p irozené imunity (NK a makrofág ). JUWIM tedy neovliv uje klidový stav imunitního systému, ale potencuje jej k vyšší aktivit p i p ijetí aktivizujících signál. Opakovan se prokázala rovn ž plná intoxicita p ípravku. 11) Správa vrcholového sportu sa Praha RNDr. Petr Fo t, CSc. (1990) Ov ení ú ink JUWImu v oblasti vrcholového sportu V rozsáhlé studii jak u sportu silového, tak i vytrvalostního typu byl prokázán velmi íznivý efekt preparátu JUWIM, zejména v t chto oblastech: a) výrazné zlepšení silových parametr, zlepšení tréninkové kapacity b) výrazné snížení nemocnosti c) zlepšení pr hu regenerace d) ochranný vliv na jaterní parenchym p ed ú inky fyzické zát že e) stimulace proteosyntézy Žádné vedlejší negativní efekty preparátu zjišt ny nebyly. 12) St edisko diabetické nohy Galanta prim. MUDr. L. Jarábek (1992) inek preparátu JUWIM na hojení ran v experimentu Na pokusných novozélandských králících bylo prokázáno statisticky významné urychlení hojení experimentálních ran po 6-ti denní aplikaci JUWIM-gelu, zejména v koncentraci 5 a 10 mg ú inné látky v 1 ml gelu. inek preparátu JUWIM-gel a SOLCOSERYL-gel na hojení ran v experimentu: Na pokusných novozélandských králících byla prokázána stejná ú innost preparátu JUWIM-gel (20 mg/ml) se srovnatelným zahrani ním preparátem SOLCOSERYL-gel (Solco Basel). inek lokální aplikace preparátu JUWIM-gel na hojení rány na neuropatické noze u diabetik : Na základ výsledk experiment na pokusných králících byl aplikován JUWIM-gel (10 mg/ml) u 10 diabetik (5 muž a 5 žen) s diagnózou neuropatického typu diabetické nohy. Byl prokázán p íznivý vliv JUWIMgelu na hojení ran na neuropatické noze u diabetik. 24) Stomatologické odd lení IMPERIAL Karlovy Vary MUDr. Josef Cabalka (1994) Zpráva o možnostech aplikace p ípravku JUWIM pro ú ely stomatologie JUWIM ve form gelu jednak sám, jednak s dalšími ú innými komponenty, prokázal významné výsledky i lé ení aftózní stomatitidy a podobných erozivních forem. Velmi úsp šn se projevil efekt u chronických gingivitid a paradentopatií typu II. Ve form mas ové na bázi ungentum stearini bylo po vícenásobné aplikaci konstatováno vymizení herpetických afekt v dutin ústní a v jejím okolí. Ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity v Hradci Králové vyvíjí se nejvhodn jší baze jak gelové, tak mas ové. 7

8 25) Gynekologická klinika II. Fakultní nemocnice Praha a gynekologické odd lení nemocnice Karlovy Vary MUDr. Brandejs p ednosta kliniky a MUDr. Cabalková vedoucí odd. (1994) Zpráva o preklinických zkouškách v gynekologické praxi Na základ ov ených regenera ních ú ink je zkušebn aplikován JUWIM v gelové form pro lé bu zejména abrase d ložního ípku a regenerace epitelu d ložního hrdla. Docílené efekty vedou k záv m, že vhodná aplikace by byla zejména u diagnóz: - ulceratio cervicis uteri - cervicitis chronica - mycosis vaginae et cervicis uteri 26) Diabetologický ordinariát a odd. klinické biochemie NsP M lník MUDr. J. B ezina, MUDr. J. Hajn (1992) Vliv p ípravku FORTISIM na kompenzaci diabetu Biopreparát FORTISIM byl podáván po dobu 1 m síce skupin 49 diabetik (20 muž a 29 žen), jejichž pr rný v k byl 61 let ( u muž ) a 62 let ( u žen). Výsledkem bylo snížení pr rné hodnoty glycaemie z 12,26 na 10,05 mmol/l, glykosurie z 9,43 na 6,38 g/l a glykoproteinu ze 2,14 na 1,97 mmol/l. Tato skute nost umožnila evést 3 pacienty na pouhou dietu, 2 z inzulinu na perorální antibiotika a u zbytku snížit dávku inzulinu o 92 int. jednotek. Z hlediska subjektivního pocitu referovala v tšina pacient o lepším fyzickém i psychickém stavu. 27) Klinické laborato e Úst ední vojenské nemocnice Praha - St ešovice Dr. Miroslav Švec (1993) Sledování ú inku preparátu FORTISIM na souboru 35 osob z VÚ Kbely Po 3 m sících podávání kombinovaného preparátu FORTISIM skupin sestávající ze 35 osob ve v ku let bylo v laborato ích prokázáno výrazné zlepšení hodnot bun né imunity pomocí rozetového testu a testu lymfoblastické transformace. Znamená to, že bylo prokázáno jak zvýšení po tu T lymfocyt, tak i jejich funk ní schopnosti. 28) Klinická laborato ÚVN Praha St ešovice Dr. Miroslav Švec (1994) Sledování ú inku preparátu PREVENTAN na souboru 53 osob z VÚ Kbely Preparát PREVENTAN byl kontinuáln podáván skupin 53 osob ve v ku let po dobu 2 m síc. Na rozdíl od d íve testovaného preparátu FORTISIM obsahuje PREVENTAN ú innou látku JUWIM bez dalších ísad. Srovnáním laboratorních test na hodnocení bun né imunity p ed a po skon ení podávání PREVENTANu bylo rozetovým testem prokázáno významné zvýšení po tu T lymfocyt a pomocí testu lymfoblastické transformace bylo prokázáno výrazné zvýšení aktivity t chto lymfocyt. bylo tím potvrzeno, že hlavní imunostimula ú innou látku je JUWIM. 29) I. interní klinika 1. LF UK Praha MUDr. B. Vacková, MUDr. Z. He manská, prof. MUDr. E. Skala, DrSc., MUDr. D. Srbová Podp rná lé ba u nemocných s Hodgkinovou chorobou a nehodgkinskými lymfomy preparáty PREVENTAN a FORTISIM etapová zpráva z r Soubor zahrnuje nov diagnostikované nemocné v r s Hodgkinovou chorobou, s nehodgkinskými lymfony, pacienty s relapsem choroby a s dispenzarizovanými pacienty, kte í absolvovali primární terapii v r Všem je podáván preparát PREVENTAN nebo FORTISIM (ú inná látka JUWIM v dávce 1 mg/den) pro snížení negativních následk radioterapie a chemoterapie. U všech uvedených skupin bylo konstatováno, že tyto preparáty snížily výskyt gastroenterologických a jaterních poruch a též neurotoxických komplikací. Rovn ž se snížil po et a závažnost infek ních komplikací. P ízniv lze hodnotit a stabilizaci hmotnosti u lé ených pacient. 8

9 30) I. interní klinika 1. LF UK Praha MUDR. B. Vacková, MUDr. Z. He manská, prof. MUDr. E. Skala, DrSc., MUDR. D. Srbová Dlouhodobá podp rná lé ba u nemocných s Hodgkinovou chorobou Souboru 26 nemocných byl podáván FORTISIM v dávce 4 x 1 tableta denn od zahájení primární lé by nebo lé by relapsu po dobu nejmén jednoho roku. Byl potvrzen p íznivý efekt preparátu na snížení frekvence infe ních komplikací, na reparaci polyneuropatie a myelopoesy, stejn jako na zlepšení jaterních funkcí. Podávání FORTISIMu urychlilo rekonvalescenci a p isp lo k udržení dobrého celkového stavu nemocných. 31) Pneumologická klinika 1.LF UK Praha MUDr. L. Melíková, NUDr Zd. Skácel (1994) Podp rná lé ba u nemocných s malobun nou a nemalobun nou plicní rakovinou preparáty PREVENTAN a FORTISIM Etapová zpráva za rok 1994 PREVENTAN byl podáván 12 nemocným s malobun nou plicní rakovinou a 2 nemocným s nemalobun ným typem rakoviny. FORTISIM byl podáván 5 nemocným s diagnázou malobun ného typu a 2 nemocným s diagnozou nemalobun ného typu plicní rakoviny. Dávkování preparát : PREVENTAN 1 tableta denn, FORTISIM 3 x 2 tablety denn. Oba preparáty prokázaly protektivní efekt na zažívací ústrojí a hepatoprotektivní efekt b hem agresivní lé by Cisplatinou a Carboplatinou. Incidence infek ních komplikací byla nízká a jejich projevy nebyly závažné. Terapie dále pokra uje. 32) KHS Ústí nad Labem, OHS Litom ice, OHS Chomutov J. Richter, D. Jílek, V. Král, A. Vorderwinkler, T. Kolinová, M. Hamousová edb žné nálezy populace senior v závislosti na suplementaci preparátem JUWIM Bylo sledováno celkem 151 osob (35 muž a 116 žen) z domov d chodc v Chomutov, Vejprtech, Vimperku a v Libochovicích. Všichni sledovaní pobírali po dobu 3 m síc dávku preparátu s 1 mg ú inné složky (PREVENTAN 1 tableta denn ), krom 30 osob, kterým bylo podáváno placebo. P ed a po aplikaci preparátu bylo provedeno imunologické vyšet ení a vyhotovena aktuální psychická a zdravotní kondice. Výsledky p sobení preparátu jsou statisticky vysoce významné. Došlo k normalizaci hodnot IgG i IgE globulin, což sv í o optimální regulaci imunitního systému. Významný pokles C reaktivního proteinu sv í o výrazném protizán tovém p sobení preparátu. Normalizace hodnot transferinu sv í o pozitivní úprav metabolismu železa. Významný byl pokles hodnot SP3 proteinu, který je známkou hormonálních disfunkcí, ale i nádor a zán. Dynamika zm n hodnot prealbuminu sv í o výrazném zlepšení nutri ního stavu a zlepšení detoxika ních pochod. U skupiny užívající placebo výše uvedené nenastaly. Hodnocení bude pokra ovat do ezna 1995, kdy bude vypracována záv re ná zpráva. 33) P írodov decká fakulta UK, katedra fysiologie živo ich a vývojové biologie Doc. RNDr. Ji í erkasov, CSc., RNDr. Ivan Hrdý, PhDr. (1995) Stanovení vlivu preparátu JUWIM na respira ní aktivitu jaterních mitochondrií Na izolovaných jaterních mitochondriích mor ete a laboratorního potkana byla pomocí modifikované Clarkovy kyslíkové elektrody stanovena stimulace endogenní respirace p ti šarží preparátu JUWIM, p emž jako srovnávací preparát byl použit SOLCOSERYL (Solco Basel Ag, Birsfelfelden Schweiz). Experiment potvrdit, že preparát JUWIM výrazným zp sobem stimuluje respiraci jaterních mitochondrií. Všechny testované šarže m ly srovnatelnou aktivitu a všechny m ly vyšší ú innost n ž srovnávaný preparát SOLCOSERYL. Potvrdilo se, že zvolený experimentální systém je vhodný k testování kvality jednotlivých šarží preparátu JUWIM. 34) Laborato pro metabolismus a pathofysiologii k že FVL UK Praha MUDr. Václav Krs (1995) Klinické testování p ípravku JUWIM Byla testována koncetrovaná substance JUWIMu a dále rovn ž dva typy gelu obsahující JUWIM jako innou látku. Stanovení dermatologické dráždivosti bylo d sledn provedeno dle p edpisu: OECD Guideline for testing of Chemicals 404, Acute Dermal Irritation/Corrosion. Bylo prokázáno, že v jednorázové i opakované aplikaci byly testované p ípravky dob e snášeny a nedráždily lidskou pokožku. V klinických testech nebyl prokázán lé ený efekt u akné, byl však zjišt n pozitivní vliv na lé bu impetiga. 9

10 35) Sektor imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. Testování potenciálních synergických vlastností p ípravku JUWIM Na modelu myších slezinných bun k (kmen Balb/c) bylo prokázáno, že p ípravek JUWIM výrazn zvyšuje prolifera ní aktivitu T bun né populace, mén výrazné ú inky se projevily p i ovlivn ní B bun né populace. Synergizující a regenerativní ú inky JUWIMu se projevily neutralizací inhibi ního ú inku ergometrinu na prolifera ní aktivitu op t, zejména T bun né populace. 36) Ústav imunologie Vojenské léka ské akademie JEP Hradec Králové Doc. RNDr. Ji ina Vránová, CSc. (1995) Radioprotektivní efekt JUWIMu JUWIM byl aplikován jednak opakovan 10 dní p ed ozá ením (0,1 mg/myš), jednak jednorázov 24 hodin p ed ozá ením (0,2 mg/myš). Po ozá ení kobaltovým zá em dávkou 6 Gy byl konstatován ur itý radioprotektivní efekt, projevující se zvýšením po tu kolonií slezinných bun k ozá ených myší. Zvýšení bylo vyrazn jší po jednorázové aplikaci JUWIMu, ale p i daném uspo ádání pokusu nebyl rozdíl statisticky dostate významný. 37) Ústav imunologie Vojenské léka ské akademie JEP, Hradec Králové Ing. L. Hernychová, Dr. A. Macela (1995) Zpráva o vlivu preventivního podávání p ípravku JUWIM na pr h infekce intracelulárním parazitem Francisella tularensis kmen LVS Na laboratorních myších kmene Balb/c bylo prokázáno, že preparát JUWIM, podávaný v dávce od 1 do 100 mg denn po dobu 10 dn p ed experimentální infekcí, více než zdvojnásobil procento p ežívajících. Tento výrazný imunomodula ní efekt, zejména T bu kami zprost edkovaných imunitních reakcí byl zjišt n i testem blastické transformace slezinných lymfocyt myší po podání specifického bakteriálního antigenu. 38) KHS Ústí nad Labem, OHS Ústí nad Labem, OHS Litom ice Doc. MUDr. J. Richter, Dr. S. Richterová, Dr. T. Kolinová (1995) Nálezy u skupiny d tí suplementovaných preparátem PREVENTAN Bylo sledováno 35 d tí ve v ku let (19 chlapc, 16 dívek), kterým byl podáván preparát PREVENTAN (1 tableta denn ) po dobu 1 m síce. Statisticky byla prokázána významná redukce zán tlivých reakcí, došlo ke zvýšení hodnot sekre ní imunity a k normalizaci hodnot ady biologicky d ležitých protein, zejména transferinu. Práce podrobn ji analyzuje podíl jednotlivých složek preparátu PREVENTAN (nukleotidy, aminokyseliny, stopové prvky) na této imunoregula ní aktivit. 39) Katedra vnit ních chorob jednokopytník, malých zví at a farmakologie Vysoké školy veterinární Košice Doc. MVDr. J. Jantošovi, CSc. (1992) Aplikace SANGRIMu u ku at ípravek 0,5 1 mg SANGRIMu do krmné sm si pro ku ata m lo za d sledek zvýšení živé hmotnosti a zlepšenou konverzi krmných sm sí. Byl zjišt n p íznivý vliv SANGRIMu na celkovou životaschopnost a ope ení. V laborato ích byl rovn ž konstatován vzr st resorpce a exploatace vitamín A a E. 40) Sdružené ambulantní za ízení denní alergologické sanatorium Praha 2 (1992) Rozbor aplikace p ípravku JUWIM v alergologickém sanatoriu V dob, kdy v íjnu a listopadu byl na d tském odd lení (22 d tí) podáván JUWIM, bylo pro onemocn ní zameškáno pouze 47 dní v porovnání s odd lením (28 d tí), kde JUWIM podáván nebyl a kde za stejné období ze stejného d vodu bylo zameškáno 147 dní. 10

11 41) Základní škola B chovice; Základní škola Dube Koordinátor Ji í Jermá Vyhodnocení ú innosti preparátu JUWIM sledováním po tu onemocn ní žák na dvou základních školách Porovnáním dvou škol, podobných jak z hlediska po tu žák, tak bioklimatického místa školy v pražském regionu bylo zjišt no, že ve škole, ve které se do aje nebo polévky pro žáky p idával preparát JUWIM, bylo zmeškáno o 221 vyu ovacích hodin kv li onemocn ní mén (tj. o 11 žák mén ) než v porovnané škole. Vzhledem k tomu, že každá z t chto škol má víc než 300 žák, kte í byli monitorováni b hem 7 m síc, jsou výsledky statisticky pr kazné. 42) Ústav národního zdraví imunologické odd., Ústí n./labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc., Doc. MUDr. Ladislav Pelech, DrSc. (1995) Imunologické nálezy u skupin d tí po kompensa ních opat eních U 200 d tí, žijících permanentn v regionu o vysokém stupni zne išt ného ovzduší, byly stanoveny p ed a po 14-denním pobytu ve škole v p írod ve venkovské oblasti s velmi nízkou úrovní atmosférického zne išt ní ukazatelé humorální imunity, imunity slin a specifických protilátek IgE. trnáctidenní pobyt ve zdravém ovzduší dopln ný nutri ní suplementací imunoregula ním preparátem PREVENTAN (1 mg ú inné látky denn ) vedl k významnému zlepšení parametr sekre ní imunity. Pokles hodnot albuminu signalizuje výraznou redukci zán tlivé iritace respira ního aparátu. Významné bylo rovn ž snížení specifických protilátek IgE respira ního typu alergie. Podle dosavadních zkušeností samotný pobyt v oblasti s kvalitním ovzduším p ízniv ovlivní 80 90% populace na dobu 2 3 m síc. Trvalá nutri ní kompenzace preparátem PREVENTAN tuto dobu výrazn prodlužuje. Pozn.: P ísp vek p ednesen na shromážd ní Fifth European Meeting of Environmental Hygiene, které se konalo ve dnech ervna 1995 v Praze. Shromážd ní organizoval Léka ský ústav pro hygienu prost edí University Heinrich-Heine z Düsseldorfu, dále Ústav pro hygienu z téže univerzity ve spolupráci s Postgraduálním léka ským a farmaceutickým ústavem a s Národním ústavem zdraví z Prahy, eská republika. 43) Metabolická ordinace p i II. Interní klinice FN Brno prim. MUDr. Rotrekl Vladimír, Mgr. Rotrekl Vladimír (1995) Použití p ípravku PREVENTAN jako podp rného dietetika p i lé familiárních hypercholesterolemií (typ IIA) a kombinovaných dislipoproteinemií (typ IIB) Biopreparát PREVENTAN byl podáván po 3 m síce ve zvyšující se dávce (1x1, 2x1, 3x1) 85 pacient m s hyperlipidií typu IIA a IIB dle Fredricksona. Po každé etap podávání a m síc po skon ení byly provedeny jaterní testy a speciální testy na tukový metabolismus. K výraznému poklesu hladiny cholesterolu dochází u typu IIB již po dávce 1x1 tableta a u typu IIA po dávce 3x1 tableta, p emž m síc po skon ení podávání z stávají hladiny stacionární. U obou typ hyperlipidií byl stanoven postupný sestup hodnot LDL a Apo B100 se zvyšující se dávkou PREVENTANu. Na základ t chto i dalších výsledk je PREVENTAN doporu en jako vhodný dopln k i lé uvedených chorob. V období podávání PREVENTANu (p elom tet ) došlo ke zna nému rozší ení virózy horních cest dýchacích nikdo z testovaných pacient neonemocn l. 44) Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. (1996) Kompenzace aktivity p irozených zabíje (NK bun k) po standardizované zát ži p ípravkem JUWIM Na dvou liniích laboratorních potkan kmene Wistar,senzitivní (IS) a rezistentní (IR) na stres, byla testována imunomodula ní aktivita JUWIMu. In vivo byl testovaným zví at m po dobu 10 dn podáván JUWIM v denní dávce 0,1 mg na 1 potkana. Po standardizované stresové zát ži bylo prokázáno ovlivn ní aktivity NK bun k u obou linií. U stresov citlivé linie IS se aktivita NK bun k po zát ži snížila na 66%, zatímco po aplikaci JUWIMu pouze na 75%. U rezistentní linie IR se NK aktivita po zát ži snižuje na 87%, po aklikaci JUWIMu však z stává tém na p vodní úrovní 97%. In vitro byla testována ú innost jednorázové aplikace JUWIMu p idávaného v koncentraci 0,0001 mg/ml do bun ných kultur efektorových a cílových bun k. I zde došlo k pozitivnímu ovlivn ní NK aktivity, i když v pon kud menší mí e. U citlivé linie IS se NK aktivita snižuje na 67%, po aplikaci JUWIMu pak na 71%. U rezistentní linie se po zát ži NK aktivita snižuje na 57%, po jednorázové dávce JUWIMu pouze na 76%.. V obou p ípadech byl tedy prokázán specificky imunorepara ní ú inek JUWIMu. 11

12 45) OKBHI Nemocnice Na Homolce, D tské odd. nemocnice Na Homolce, Ústav experimentální mediciny AV R MUDr. M. Pr cha, MUDr. P. Žá ek, MUDr. L. Táborský, MUDr. M. Dostál (1996) Použití PREVENTANu u d tí po infek ní mononukleóze Soubor 37 d tí obou pohlaví ve v ku 7 16 let, které prod laly infek ní mononukleózu, byl rozd len na dv skupiny. 21 d tí dostávalo po 12 týdn 2x 1 tabl. PREVENTANu, ostatní placebo. Po šesti a dvanácti týdnech byly stanoveny biochemické ukazatele a paramentry humorální a bun né imunity, v závislosti na zvýšení CD 8+ lymfocyt (tj. supresorických a cytotoxických lymfocyt ). Krom toho byl pozorován pokles frekvence a mírn jší klinický pr h chorob dýchacích cest a zlepšení fyzické i psychické výkonnosti. Výsledky studia ukazují, že PREVENTAN je dobrým podp rným imunomodula ním prost edkem, který bez vedlejších ú ink navozuje reparaci imunitních funkcí bun né imunity, které byly narušeny po mononukleóze. 46) Chirurgické odd lení nemocnice Na Homolce, OKBHI nemocnice Na Homolce, Ústav experimentální madiciny AV R MUDr. M. Hladký, MUDr. L. Táborský, MUDr. P. Be o, MUDr. J. ervinka, MUDr. M. Pr cha, MUDr. M.Dostál (1996) Použití PREVENTAN u pacient s elektivtím chirurgickým výkonem Preparát PREVENTAN byl podáván v dávce 2x 1 tableta 24 pacient m 7 dní p ed a 30 dní po chirurgickém výkonu. U pacient došlo ke statisticky významnému poklesu hodnot aktivity jaterních aminotransferáz, které u vybraných pacient byly p ed zahájením podávání výrazn patologické. Dále došlo k statisticky významnému poklesu hodnot transferinu, což sv í o p íznivém reparativním p sobení PREVENTANu v oblasti bun né imunity statistickým zvýšením po tu CS 3+ lymfocyt ve srovnání s kontrolou. Výsledky potvrzují vhodnost použití PREVENTANu jako nespecifického podp rného preparátu pro pacienty, u nichž lze p edpokládat imunodeficienci v oblasti bu kami zprost edkované imunity (dlouhodobý zán t p ed operací). 47) Oblastní d tská klinická nemocnice.1, Jekaterinburg, Rusko Tuzankina J.A., Pisklakova V.N., Vlasova I.V.., Machanek A.F. Imunologický efekt preprátu J U W I M Studie je v nována sledování imunomodula ního ú inku preparátu JUWIM u d tí trpících alergiemi kožními, respira ními a kombinovanými. Celkem bylo sledováno 31 d tí (20 chlapc a 11 d at), z nich 27 edškolního v ku a 4 školáci. Preparát byl podáván minimáln 3 týdny. P t z testovaných d tí m lo p ed podáváním preparátu asté recidivující virózy a jiná infek ní onemocn ní. Srovnání výsledk laboratorních test ed a po podávání preparátu JUWIM ukazuje, že došlo ke zvýšení fagocytární aktivity a k normalizaci hladiny IgE v plazm. Krom toho bylo zaznamenáno zlepšení fyzické aktivity spánku a zvýšení apetitu u d tí. Z p ti d tí s astými infek ními onemocn ními onemocn la b hem dvou m síc podávání preparátu pouze jedna dívka. U všech d tí došlo k výraznému zlepšení kožních a dýchacích alergických obtíží, v n kterých p ípadech i k jejich úplnému vymizení. Preparát JUWIM je autory doporu en jako podp rný imunomodula ní prost edek p ed vlastní terapií, p ípadn v kombinaci s dalšími látkami. 48) Oblastní centrum rehabilita ního lé ení d tí s alergodermatosami u GDB No 19 Efektivnost užití JUWIMU u d tí s alergodermatosami a provázející patologií kov roz len ným skupinám d tí byl vedle normální terapie podáván JUWIM v dávce 2 mg denn po dobu min. 4 týdn. Kontrolní skupiny m ly stejnou terapii bez JUWIMu. Byly lé eny zejména následující syndromy: 1) Astenovegetativní syndrom 2) Intoxika ní syndrom 3) Syndrom hypokorticismu 4) Syndrom polyhypovitaminosy 5) Enterokolitidový syndrom 6) Syndrom cholestasy 7) Pr vodní IDS 8) Cerebráln -astenický syndrom Podávání JUWIMu výrazn zrychlilo terapeutický efekt, zejména ve v kové skupin let. U d tí skupiny 3 6 let, byl efekt JUWIMu pon kud nižší. 12

13 49) KHS Ústí n/labem, Mikrobiologický ústav AV R Praha, Státní zdravotní ústav Praha J.Richter, P.Šíma, L.Pelech, B.Turek (1996) Auto i p edkládají stru ný p ehled literatury, zabývající se otázkami vlivu suplementace nukleotidy na metabolické funkce, gastrointestinální trakt, jaterní parenchym i imunitní funkce. Zd raz ují význam suplementace náhražek mate ského mléka nukleotidy a vliv na zdravý vývoj dít te. Komplexní úloha nukleotid v organizmu je v sou asné dob p edm tem intenzivního teoretického i klinického výzkumu ve sv i u nás. Je to mimo jiné umožn no u nás dostupností preparátu s vysokým obsahem nukleotid. K L Í O V Á s l o v a : nukleotidy imunita 50) Ústav leteckého zdravotnictví Praha plk. MUDr. Josef Vanko (1997) Vliv preventivního podávání preparátu PREVENTAN na fyzickou a psychofyziologickou výkonnost V rámci studia modulace imunitního systému složkami výživy byl sledován v souboru 11 p íslušník armády R r zného za azení vliv jednom sí ního podávání preparátu PREVENTAN ( 1 tbl. denn ). Testování fyzické výkonnosti bylo provedeno spiroergometrickým vyšet ením a psychofyziologická výkonnost byla sledována metodami NQ 5x50 a AKPP I-II, tj. metodikou, která je používána pro testování ú ink lé iv. Výsledky získané p ed podáváním preparátu a 14 dní po skon ení podávání ukázaly, že p i podávání PREVENTANu nedochází k negativnímu ovlivn ní fyzické a psychofyziologické výkonnosti sledovaných osob. Proto je doporu eno projednat s Vojenskou zdravotní pojiš ovnou využití preparátu PREVENTAN v rámci preventivních program pro p íslušníky armády R. 51) Krajská hygienická stanice Ústí n/labem Doc.MUDr. Josef Richter,CSc. Suplementace d tské a dosp lé populace modula ními preparáty záv re ná zpráva Ve skupinách p edškolních a školních d tí a skupin profesionáln exponovaných osob byla provedena dlouhodobá suplementace preparáty s vysokým obsahem nukleotid, aminokyselin polypeptid a minerál JUWÍK, JUWIM, PREVENTAN. Ve všech skupinách byl prokázán významný imunopotencia ní efekt na ukazatelích sekre ní imunity, což dokumentuje již d íve provedená studie, prokazující ochranný efekt preparátu, mimo jiné i k infekcím dýchacích cest. 52) Krajská hygienická stanice Ústí n/labem, Okresní hygienická stanice Ústí n/labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc., MUDr. Stanislava Richterová Vitaminy, minerály a nukleotidy V podaném stru ném p ehledu o suplementaci látek d ležitých pro zdraví, v nují auto i pozornost p íjmu vitamin, minerál a nukleotid. Ty jsou prespektivou nové cesty jak ovliv ovat zdravotní stav. lánek vychází ze zkušenosti severo eských pracovník, kte í se t mto problém m v nují po více než 20 let. 53) Natim a.s. Praha RNDr. Václav Plaisner, Ing. František Andrs, CSc., RNDr. Vladimír Vá a Kompenzace nežádoucích zdravotních zm n u d tí z oblastí s extrémn narušeným životním prost edím - záv re ná zpráva Projektu podpory zdraví na r Ve skupinách cca 100 d tí p edškolního a školního v ku byla provedena dlouhodobá suplementace preparátem JUWIM. D ti ze t í mate ských školek v Hradci Králové dostávaly preparát p ímo formou pitného režimu, d ti ze Základní školy v Praze 3-Jarov ve form JUWÍKu. V obou p ípadech byl JUWIm podáván vždy po 3 m síce v jarním a podzimním období r. 1996, p emž v obou skupinách dostával stejn velký kontrolní soubor placebo. Na po átku a po skon ení jarní a podzimní suplementace byly vyhodnoceny ukazatele sekre ní imunity ve slinách ( lysozym, albumin, sekre ní IgA). V obou souborech byla statisticky vyhodnocena nemocnost v dob podávání preparátu. Výsledky ukazují výrazný imunomodula ní efekt JUWIMu v suplementovaných skupinách ve srovnání s kontrolou. Projevil se výrazným vzestupem hodnot lysozymu s SigA a zárove došlo ke snížení nemocnosti na % kontroly. 13

14 54) Krajská hygienická stanice, Ústí nad Labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc. Protokol o testování bioaktivních vlastností p ípravku JUWIM (1999) Toto testování m lo ov it kvalitu regenerovaného JUWIMu v r. 1998, a to jednak stanovením obsahu nukleotid a peptid a jednak klinickým testem na tvorbu protilátek SigA, SigM, SigG, salivarního albuminu a lysozymu. Výsledkem provedených kvantitativních analýz vzork bylo zjišt no, že hodnoty obsahu nukleotid i peptid odpovídají PN JUWIMu a neodchylují se nad meze této normy. Klinickými zkouškami bylo zjišt no, že tvorba protilátek v relacích odpovídá stav m zjišt ným v r p i obdobných zkouškách. Záv rem bylo konstatováno, že testovaný p ípravek vykazuje jak ve složení ú inných látek, tak v ú inku na imunitní systém deklarované hodnoty. 55) Mikrobiologický ústav AV R, Praha RNDr. Petr Šíma Záv re ný protokol o testování bioaktivních vlastností p ípravku JUWIM (1999) Toto testování m lo ov it kvalitu regenerovaného JUWIMu v r. 1998, a to laboratorním testem prolifera ním ex vivo a cytotoxickým testem. Test potvrdil specifickou stimulaci aktivovaných t lymfocyt a zejména významné stimula ní ú inky, zvyšující prolifera ní potenciál B bun k. Cytotoxický test prokázal významné stimula ní ú inky na cytotoxickou aktivitu slezinných bun k namí enou proti nádorové bun né linii ve všech pom rech efektorových a cílových bun k. Dosavadní výsledky potvrzují totožnost biologické aktivity regenerovaného JUWIMu s p vodními erstvými vzorky z r

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Autor: Mitašová M Zánět plic je akutní onemocnění postihující plicní alveoly (sklípky), respirační bronchioly (průdušinkysoučást dolních dýchacích

Více

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT.

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT. Strana 1 (celkem 6 Strana 1 (celkem 6) Odd lení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, eská Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií,

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg OK Omega-3 Complete posiluje činnost srdce - kardiovaskulární systém, je více zaměřená na srdce než Gama a Omega snižuje hladinu cholesterolu i když dokáže plně nahradit léky, nemá vedlejší účinky a nevzniká

Více

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA Vyplní kompetentní instituce v Japonsku / lánky 13 až 19 Smlouvy / 13 19 lánek 7 Správního ujednání / ást A: Vyplní žadatel

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba.

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba. DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus je dnes jedním z nejzávažnějších onemocnění hromadného výskytu. Diabetiků v celém světě významně přibývá. Dnes dosahuje výskyt diabetu v České republice kolem 7 %, pravděpodobně

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim LYMFODRENÁŽ A JEJÍ CHARAKTER Lymfatické masáže (lymfodrenáže) aktivují tok lymfy v lymfatickém systému, který je významnou součástí

Více

Kandidáti do EK SPM (volby 2016)

Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Během volby na valné hromadě 10. 6. můžete odevzdat svůj hlas vybraným 5 kandidátům. MUDr. Romana Hronová (Praha) MUDr. Ivana Jirmanová (Paha) MUDr. Martina Mothejlová

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha HISTORICKÝ PŘEHLED 1844-1850 popsány první případy postižení skeletu s ložisky plazmatických buněk 1873 Dr. Rustizky zavádí označení mnohočetný myelom

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ 74 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové Telefon: +420 495 058 111 Fax: +420 495 522 842 Internet: http://www.zuhk.cz Zdravotní ústav se sídlem v Hradci

Více

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002 Rozvoj bakalářských studijních programů v souladu s realizací zásad Boloňské deklarace Inovační záměr: Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotnické vyšetřovací metody Číslo

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník únor 2014 Cítit se skvěle na duši i těle Náchodská 442/149, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Připravujeme pro Vás novou proceduru: NEVIDITELNÁ MASÁŽ, aneb terapie tmou. Léčba tmou je u nás významná

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls105812/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin PMCS 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS121389/2014 Vyřizuje/linka Mgr. Ivana Rufferová

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS41171/2012 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml

Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml Popis zboží: 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Přípravek s indikačním omezením 2.

Více

Hygiena a epidemiologie

Hygiena a epidemiologie Hygiena a epidemiologie Hygiena - obor, který se zabývá zdravým způsobem života z hlediska jedince i společnosti a dodržováním pravidel tohoto způsobu. Epidemiologie - je vědy, která se zabývá výskytem

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 2. DIAGNOSA A TERAPIE 2.1 Jak se revmatická horečka diagnostikuje? Žádný konkrétní

Více

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY.

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY. TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY. T.Lederer 10.1.2013 OBSAH Obsah... 2 Stručný popis ČOV... 3 Instalace rámů s nanovlákenným nosičem do aktivační nádrže AN 2 a

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno Léčba zářením dětských pacientů se zhoubnými nádory v Masarykově onkologickém ústavu na Klinice radiační onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity TK 15. 8. Léčba dětských pacientů ozařováním má

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Contour PLUS

Protokol o testování systému glukometr měřící proužky Glukometr Contour PLUS Protokol o zkoušce č.j. 1/2014, počet stran 12, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

imunitní reakcí antigeny protilátky Imunitní reakce specifická vazba mezi antigenem a protilátkou a je podstatou imunitní reakce

imunitní reakcí antigeny protilátky Imunitní reakce specifická vazba mezi antigenem a protilátkou a je podstatou imunitní reakce Imunita Imunita je schopnost organismu rozpoznávat cizorodé makromolekulární látky, bránit jejich vniknutí do organismu a zajiš ovat jejich likvidaci v organismu. Rozlišujeme imunitu látkovou (humorální)

Více

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,

Více

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice. D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle 12, odst.(3), zák. 137/2006

Více

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči Svazek 1 Tabelární seznam nemocí KAPITOLA XXI Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 Z99) Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem

Více

Co byste měli vědět o přípravku

Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku RoActemra Nalezení té pravé léčby revmatoidní artritidy (RA) je velmi důležité. S dnešními léky na RA najde mnoho lidí úlevu, kterou potřebují.

Více

DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013

DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DOPRAVNÍ PROGNÓZA 2005 LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ Aktualizace k roku 2013 06 130 H 37 Bilance přepravních a dopravních nároků areálu a zatížení komunikační sítě

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 7.6.2004 Gynekologická péče - činnost v oboru v Hlavním městě Praze v roce

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

NAPL OVÁNÍ AKREDITA NÍCH STANDARD SPOJENÉ AKREDITA NÍ KOMISE R VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ

NAPL OVÁNÍ AKREDITA NÍCH STANDARD SPOJENÉ AKREDITA NÍ KOMISE R VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ NAPL OVÁNÍ AKREDITA NÍCH STANDARD SPOJENÉ AKREDITA NÍ KOMISE R VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ Mgr. Ivana Vašátková Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové se zapojila

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví

Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví Ekonomické dopady DN v oblasti zdraví Studie profem Ekonomické dopady DN v ČR z roku 2012 - největší část nákladů na řešení dopadů DN leží v oblasti zdravotnictví

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 1. března 2013 OBĚŽNÍK č. 11 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/doc/obezniky 1. Oznámení s gratulací 2. Obhajoby

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 18. 1. 2010 V Praze dne 18. 1. 2010 č. j.: MZDR 48775/2009 sp.zn. FAR: L343/2009 k č. j. SUKLS11064/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, IČO 75004020 Hradská 113, 789 83 Loštice Výroční zpráva za rok 2008 V Lošticích dne 7. března 2009 Zpracovala a předkládá: Bc. Jana Fričerová, ředitelka

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. Praha

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. Praha eské v ela ství MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. Praha 27. 1. 2011 Evropský parlament volá: Zachra me ely!!! Úmrtnost v el v Evrop neustále roste. Po et v ela se stále snižuje. Obojí p itom m že mít vážný

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

11. Působení stážistů a dobrovolníků

11. Působení stážistů a dobrovolníků 11. Působení stážistů a dobrovolníků Označení dokumentu Vlastník: Mgr. Pavel Říčan Datum: 30. 10. 2011 Připomínkoval: Management Datum: 20. 12. 2012 Vydal: Mgr. Anna Šimonová Datum: 01. 01. 2013 Podpis:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F a k u l t n í n e m o c n i c e K r á l o v s k é V i n o h r a d y, Š r o b á r o v a 5 0, P r a h a 1 0 Ústav soudního lékařství Laboratorní příručka ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Toxikologická laboratoř

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

Průvodce pacienta klinickými studiemi

Průvodce pacienta klinickými studiemi Průvodce pacienta klinickými studiemi Obsah 1. Proč jsou klinické studie důležité? 2. Jaké jsou fáze klinických studií? 3. Čím se klinická studie řídí? 4. Jak je zajištěna bezpečnost pacientů? 5. Jaké

Více

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis)

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Autor: Macek Výskyt Aneuryzma abdominální aorty (AAA) je definováno jako lokalizované rozšíření břišního úseku aorty o více než 50 % (čili alespoň 1,5krát,

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči Lázeňská léčebně rehabilitační péče Lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí zdravotních

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

sp.zn.sukls73280/2013

sp.zn.sukls73280/2013 sp.zn.sukls73280/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ONCOZOL 2,5 MG, potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Urbánek K, Kolá M, ekanová L. Pharmacy World and Science. 2005, 27:

Urbánek K, Kolá M, ekanová L. Pharmacy World and Science. 2005, 27: RESPIRA NÍ INFEKCE Milan Kolá Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nej ast j ími bakteriálními p vodci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prost edí jsou kmeny: Streptococcus pyogenes

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK)

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci Association for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) slouží zájmům

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH . podací íslo pro import z odeslaného ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Adresa: J.E.PURKYN 652 Obec: LITOMY L PS : 57014 Stát: CZ Kontaktní údaje: Telefon:

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování Prezence přihlášených účastníků 8.15 9.00 Zahájení konference 9.00 9.15 Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. proděkanka pro

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DELESIT 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum5 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

CÍL 15: INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR

CÍL 15: INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR CÍL 15: INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR DO ROKU 2010 ZAJISTIT LEPŠÍ PŘÍSTUP K ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI, KTERÁ JE ORIENTOVÁNA NA RODINU A NA MÍSTNÍ SPOLEČENSTVÍ A OPÍRÁ SE O FLEXIBILNÍ A VHODNĚ REAGUJÍCÍ

Více