- dosavadní záv ry z testování JUWIMu -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- dosavadní záv ry z testování JUWIMu -"

Transkript

1 - dosavadní záv ry z testování JUWIMu - Z laboratorních test i klinických zjišt ní vyplývají významné vlastnosti p ípravku jednak v oblasti imunomodula ní a jednak v p ímé i druhotné regeneraci bun ných systém. Sou asn obsahuje i testování p ímé biologické aktivity. Záv ry t chto zpráv vedou ke konstatování, že JUWIM má velmi širokospektrální hluboké efekty pro živé organizmy založené zejména na p ímém regenera ním p sobení celulárním i na ovlivn ní imunitního systému, kdy se zú ast ují nízkomolekulární oligopeptidy, polynukleotidy a aminokyseliny soli Fe a Zn, což jsou ú inné složky p ípravku JUWIM. Specifickými znaky JUWIMu proti jiným p ípravk m podobným ve svém p sobení je jeho polyvalentní efekt, dále ov ený fakt, že z hlediska imunitních efekt není imunoexcita ní pro zdravý organizmus a zejména, že je absolutn p írodním derivátem p i velmi nízké po izovací cen. mito vlastnostmi je p edur en pro masovou prevenci. Regenera ních a z ásti bakteriocidních efekt je velmi vhodné využít v celém oboru lé ebné kosmetiky a kosmetické plastické chirurgii, mimo jiné i proto, že synerguje ú inky jiných, jednozna p sobících inných p ípravk. Dále jsou uvedena pracovišt, na kterých byla testování provád na a vybrané stru né souhrny t ch výzkumných prací, které jsou p ímo dokladem výše uvedených skute ností. kujeme za Váš zájem o naše produkty a t šíme se na naši p ípadnou spolupráci. JUWITAL s.r.o. Obchod výroba, export import JUWIM-SANGRIM-SYNERGIN Za opravnou 276/8, Praha 5 Motol Tel , , fax:

2 Seznam: 1. Akademie léka ských v d SSSR Novosibirsk Doc.MUDr.G.A. ui 2. ALV SSSR Novosibirsk, sibi ské centrum IKEM akademie prov.v.p.kazna ejev MUDr. L.P.Michajlova, CSc. 3. Státní zdravotní ústav-centrum pro zdraví a životní podmínky Ing.Ji í Kodl Expertizní posudek preparátu JUWIM dle normy PN 01/85 (1992) 4. Státní zdravotní ústav Centrum pro zdraví a životní podmínky Doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Hodnocení mutagenity JUWIMu pomocí Amesova testu (1992) 5. Vojenský léka ský ústav Hradec Králové MUDr. Petr Propper, CSc. Výsledky p edb žného testování JUWIMu na imunomodula ní aktivitu (1989) 6. Nemocnice Mladá Boleslav MUDr. Antonín Sk ivánek Klinické testování preparátu FORTISIM a JUWIM na chirurgickém odd lení (1996) 7. Krajská hygienická stanice Ústí n/labem Doc. MUDr. J. Richter, CSc. Imunologické nálezy a dynamika protein po aplikaci JUWIM u (1992) 8. Centrum nukleární mediciny Praha Doc.MUDr.Zorka He manská Zpráva o I. etap klinického testování preparátu JUWIM u nemocných s Hodgkinovou chorobou (1993) 9. Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc., RNDr. Jaroslav Spížek, CSc. Záv rky z testování preparátu JUWIM (1993) 10. Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. II. záv ry testování p ípravku JUWIM (1994) 11. Správa vrcholového sportu sa Praha RNDr. Petr Fo t, CSc. Ov ení ú inku JUWIMu v oblasti vrcholového sportu (1990) 12. St edisko diabetické nohy Galanta SR prim. MUDr. L.Jarábek inek preparátu JUWIM na hojení ran v experimentu (1992) 13. I. interní klinika fakulty veter. léka ství VŠVF - Brno MVDr. Kv ta Mahelková Použití bioaktivátoru SANGRIM PL v ambulantní praxi (1994) 14. Universita veterinárského lekárstva Košice SR Doc. MVDr. Jur ina Vliv SANGRIMu na brojlerova ku ata. (1993) 15. VÚ helmintologický SAV Košice SR Doc. Juriš, CSc. inek SANGRIMu na kokcidiózu ku at. (1992) 16. Hydinársky štátný majetok kombinát Prešov SR MVDr. Vozárik Josef Aplikace SANGRIMu p i výkrmu ku at velkoplošn (1991) 17. I. interní klinika I PVZ - FTN v Praze 4-Kr prof. MUDr.Ji í Kocián, DrSc. inek JUWÍKu a FORTISIMu proti ch ipce (1995) 18. Klinika popálenin FN na Vinohradech prof. Königová 19. TOCHOVICE H EB ÍN (Ing. Chaloupka) MVDr. Zahradníková Vlastimila Vliv SANGRIMu na klusácké a dostihové kon. (1992) 2

3 20. Kožní klinika FN v Motole MUDr. Šmídová 21. Onkolog.odd.II.interní kliniky FN Brno prim. MUDr. Chovanec 22. Onkolog.klinika FN Martin, SR 23. Chirurgie nemocnice v Bohumín MUDr. Žoch, CSc. 24. Stomatologické odd. IMPERIAL Karlovy Vary MUDr. Josef Cabalka Zpráva o možnostech aplikace p ípravku JUWIM pro ú ely stomatologie (1994) 25. Gynekolog.klin.II. FN Praha a gynekolog.odd.nemocnice Karlovy Vary MUDr. Brandejs-p ednosta kliniky a MUDr. Cabalková-ved.odd. Zpráva o preklinických zkouškách v gynekologické praxi (1994) 26. Diabetologický ordinariát a odd. klinické biochemie NsP M lník MUDr. J.B ezina, MUDr. J. Hajn Vliv p ípravku FORTISIM na kompenzaci diabetu (1992) 27. Klinické laborato e ÚVN Praha-St ešovice Dr. Miroslav Švec Sledování ú inku preparátu FORTISIM na souboru 35 osob z VÚ Kbely (1993) 28. Klinická laborato ÚVN Praha-St ešovice Dr. Miroslav Švec Sledování ú inku preparátu FORTISIM na souboru 53 osob z VÚ Kbely (1994) 29. I. interní klinika 1. LF UK Praha MUDr. B. Vacková, MUDr. Z. He manská, prof. MUDr. E. Skala, DrSc., MUDr. D.Srbová Podp rná lé ba u nemocných s Hodgkinovou chorobou a nehodgkinskými lymfomy preparáty PREVENTAN a FORTISIM-etapová zpráva z r I. interní klinika 1. LF UK MUDr. B. Vacková, MUDr. Z. He manská, prof. MUDr. E. Skala, DrSc., MUDr. D. Srbová Dlouhodobá podp rná lé ba u nemocných s Hodgkinovou chorobou (1995) 31. Pneumologická klinika 1. LF UK Praha MUDr. L. Melínová, MUDr. Zd. Skácel Podp rná lé ba u nemocných s malobun nou a nemalobun nou plicní rakovinou preparáty PREVENTAN a FORTISIM ( ) 32. KHS Ústí n/labem, OHS Litom ice, OHS Chomutov Doc. Dr. Richter J., Dr. Jílek D., Dr. Král V., Dr.Vorderwinkler A., Dr. Kolinová T., Dr. Hamousová M. edb žné nálezy populace senior v závislosti na suplementaci preparátem JUWIM 33. P írodov decká fa UK, kat.fyziologie živo ich a vývojové biologie Doc. RNDr. J. erkasov, CSc., RNDr. I. Hrdý, PhD. Stanovení vlivu preparátu JUWIM na respira ní aktivitu jaterních mitochondrií (1995) 34. Laborato pro metabolismus a pathofysiologii k že FVL UK Praha MUDr. Václav Krs Klinické testování p ípravku JUWIM (1995) 35. Sektor imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV R RNDr. Petr Šíma, CSc. Testování potenciálních synergických vlastností p ípravku JUWIM 36. Ústav imunologie Vojenské léka ské akademie UJEP Hradec Králové Doc. RNDr. J. Vávrová, CSc. Radioprotektivní efekt JUWIMu (1995) 37. Ústav imulogie Vojenské léka.akademie UJEP Hradec Králové Ing. L. Hernychová, Dr. A. Macela Zpráva o vlivu preventivního podání p ípravku JUWIM na pr h infekce intracelulárním parazitem Francisella tularensis kmen LVS (1995) 38. KHS Ústí n./labem, OHS Ústí n./labem, OHS Litom ice Doc. MUDr. J.Richter, DrSc., MUDr. S. Richterová, MUDr. T.Kolinová Nálezy u skupiny d tí suplementovaných preparátem PREVENTAN (1995) 3

4 39. Katedra vnit ích chorob jednokopytník, mladých zví at a farmakologie Vysoké školy veterinární Košice Doc. MVDr. J. Jantošovi, CSc. Aplikace Sangrimu u ku at (1992) 40. Sdružené ambulantní za ízení-denní alergologické sanatorium Praha 2 Rozbor aplikace p ípravku JUWIM v alergologickém sanatoriu (1992) 41. Základní škola B chovice; Základní škola Dube Koordinátor Ji í Jermá Vyhodnocení ú innosti preparátu JUWIM sledováním po tu onemocn ní žák na dvou základních školách 42. ÚNZ-imunologické odd., Ústí n./labem Doc. dr. J. Richter, CSc., Doc. MUDr. L. Pelech, DrSc. Imunologické nálezy u skupiny d tí po kompensa ních opa eninách 43. Metabolická ordinace p i II. interní klinice FN Brno prim. MUDr. Vlad. Rotrekl, Mgr. Vlad. Rotrekl Použití p ípravku PREVENTAN jako podp rného dietetika p i lé familárních hypercholesterolemií (typ IIA) a kombinovaných dislipoproteinemií (typ IIB) (1995). 44. Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. Kompenzace aktivity p irozených zabíje (NK bun k) po standardizované zát ži p ípravkem JUWIM (1996) 45. OKBHI nemocnice Na homolce, D tské odd. nemocnice Na Homolce, Ústav experimentální medicíny AV R MUDr. M. Pr cha, MUDr. P. Žá ek, MUDr. L. Táborský, MUDr. M. Dostál Použití PREVENTANu u d tí po infek ní mononukleoze (1996) 46. Chirurgické odd. nemocnice Na Homolce, OKBHI nemocnice Na Homolce, Ústav experimentální medicíny AV R MUDr. M. Hladký, MUDr. L. Táborský, MUDr. P. Be o, MUDr. J. ervinka, MUDr. M. Pr cha, MUDr. M. Dostál Použití PREVENTANu u pacient s elektivním chirurgickým výkonem (1996) 47. Oblastní d tská klinická nemocnice. 1, Jekat rinburg, Rusko Tuzankina J. A., Pisklakova V.N., Vlasova E. V., Machanek A. F. Imunologický efekt preparátu JUWIM 48. Oblastní centrum rehabilita ního lé ení d tí s alergodermatosami u GDB No 19 Efektivnost užití JUWIMu u d tí s alergodermatosami a provázející patologií 49. Ústí n./labem, MBÚ AV R, SZÚ Praha J. Richter, P. Šíma, L. Pelech, B. Turek Nukleotidy a jejich význam ve výživ, prevenci a imunit (1996) 50. Ústav leteckého zdravotnictví Praha plk. MUDr. Jozef Vanko Vliv preventivního podávání preparátu PREVENTAN na fyzickou a psychofyziologickou výkonnost (1997) 51. KHS Ústí n./labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc. Suplementace d tské a dosp lé populace modula ními preparáty záv re ná zpráva 52. KHS Ústí n./labem, OHS Ústí n./labem Doc. MUDr. J. Richter, Dr.Sc., MUDr. S. Richterová Vitaminy, minerální látky a nukleotidy 53. NATIM a.s. Praha RNDr. V. Plaisner, Ing. F. Andrs, RNDr. V. Vá a Kompenzace nežádoucích zdravotních zm n u d tí z oblastí s extrémn narušeným životním prost edím záv re ná zpráva Projektu podpory zdraví na r Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc. Protokol o testování bioaktivních vlastností p ípravku JUWIM (1999) 55. Mikrobiologický ústav AV R, Praha RNDr. Petr Šíma Záv re ný protokol o testování bioaktivních vlastností p ípravku JUWIM (1999) 4

5 1) Akademie léka ských v d SSSR, Novosibirsk G. A. ui (1988) Testování biologické aktivity JUWIMu Byly provedeny následující testy biologické aktivity JUWImu: a) sledování dýchání a oxida ní fosforilace krysích jaterních mitochondrií ve Wartburgov p ístroji b) sledování imunostimula ního vlivu na lidské bazofily c) sledování vlivu na lidské erytrocyty d) sledování vlivu na po et lidských T lymfocyt pomocí rozetového testu e) sledování vlivu na r st a množení bun né kultury lidské ledviny mito testy bylo prokázáno, že JUWIM se svou biologickou aktivitou pln se vyrovná srovnatelnému preparátu SOLCOSERYL (Solco Basel). Nejvýrazn ji se stimula ní a regenera ní vliv JUWIMu projevil v testu na bun né kultu e lidských ledvinových bun k, kde p ípravek 0,01 ml JUWIMu do 100 ml živného media b hem 48 hodin kultivace zdvojnásobil nár st bun k. 2) Akademie léka ských v d SSSR sibi ské centrum ÚKEM akademik prof. V. P. Kazna ejev, ed. ústavu; MUDr. L. P. Michajlová, CSc. Výzkum vlivu biopreparátu JUWIM na bun nou kulturu lidské ledviny RH Experimenty byly zam eny na toxicitu, mitotickou aktivitu bun né monovrstvy, ozá ení a efekty druhotné regenerace po ozá ení bun né vrstvy UV zá ením. Byla zjišt na absolutní netoxicita, z etelný vliv na st bun né kultury (2 3krát rychlejší než kontrolní). Mitotická aktivita 1,42 vyšší než u kontrolní (K 3,9%, E 5,68%). Po ozá ení subletální dávkou UV zá ení se po 24 hod. projevily význa né efekty druhotné regenerae. Z t chto d vod se doporu uje další klinická studie, zejména pro možnost aplikace u ozá ených pacient. 3) Státní zdravotní ústav Centrum pro zdraví a životní podmínky Ing. Ji í Kodl (1992) Expertizní posudek preparátu JUWIM dle normy PN 01/85 Mikrobiologickým vyšet ením zam eným na patogenní a podmín né patogenní mikroorganizmy, dále koliformní bakterie, enterokoky, kvasinky a plísn byla prokázána naprostá nezávadnost preparátu JUWIM. Biochemickým vyšet ením byl potvrzen deklarovaný obsah aminokyselin, bílkovin a sušiny. 4) Státní zdravotní ústav centrum pro zdraví a životní podmínky Doc. MUDr. L. Komárek, CSc. (1992) Hodnocení mutagenity JUWIMu pomocí Amesova testu JUWIM byl opakovan testován na bakteriích Salmonella typhimurium kmen TA 98 a TA 100, a to jak s metabolickou aktivací (S-9 mikrosomální frakce), tak bez ní. Jako kontrolní mutageny byly použity 4-nitro-ofenyl-diamin a 2-aminofluoren. V žádné z testovaných dávek (0,001 až 10 mg/ml) nebyla zjišt na mutagenní aktivita. 5) Vojenský léka ský ústav Hradec Králové MUDr. Petr Propper, CSc. (1989) Výsledky p edb žného testování preparátu JUWIM na imunomodula ní aktivitu Imunomodula ní aktivita JUWIMu byla testována na inbredních myších C 3H/Cbi/BCM a na bun ných kulturách P-815 (mastocytom), K-562 (lidské lymfocyty) a YAC-1 (myší lymfocyty). Jako mitogeny byly použity Concavalin A, Phytohemaglutinin HA-15 a Lipopolysacharid W. Pro stanovení syntézy DNA byl použit 3 H thymidin a ku zna ení cílových bun k pro cytotoxické testy byl použit izotop 51 Cr. Byly zjišt ny imunomodula ní aktivity JUWIMu, zejména redistribuce kmenových bun k krvetvorby mezi kostní d ení, slezinou a krevním lymfatickým ob hem. 5

6 6) Nemocnice Mladá Boleslav MUDr. Antonín Sk ivánek (1991) Klinické testování preparátu FORTISIM A JUWIM na chirurgickém odd lení Ke klinickým zkouškám byli vybráni pacienti s tzv. nezhojitelnými defekty, zejména v oblasti dolních kon etin a pacienti po operacích zažívacího traktu. Dále pacienti se špatn se hojícími zlomeninami, dekubity a pacienti s bércovými v edy. Další skupinu tvo ili pacienti s popáleninami t etího stupn. Zvláštním p ípadem byl pacient s karcinomem hlasivek, který odmítl chirurgickou terapii. Po t ím sí ní lé došlo k výraznému zlepšení u všech pacient, p emž zrychlení hojení a tedy zkrácení doby lé ení se pohybovalo v rozmezí 7 až 10 dní. Za zvláš významné považujeme pak vymizení karcinomu hlasivek. 7) Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem Doc. MUDr. J. Richter (1992) Imunologické nálezy a dynamika protein po aplikaci JUWIMu Souboru pacientek ve v ku 39 až 58 let s diagnózami maligních onemocn ní byl podáván JUWIM v dávce 2 mg denn po dobu 25 dn. Biochemickým vyšet ením p ed a po terapii bylo prokázáno statisticky významné zvýšení hodnot prealbuminu, normalizace hodnot transferinu a C-reaktivního proteinu alfa 1- antitrypsinu. Dále bylo prokázáno zvýšení po tu leukucyt, úprava rozložení lymfocytární populace a normalizace podílu terminálních lymfocyt. V pr hu podávání preparátu bylo konstatováno vesm s zlepšení klinické i subjektivní. 8) Centrum nukleární mediciny Praha Doc. MUDr. Zorka He manská (1993) Zpráva o 1. etap klinického testování preparátu JUWIM u nemocných s Hodgkinovou chorobou Souboru 44 pacient byl v pr hu radioterapie a dále ješt m síc po jejím skon ení podáván JUWIM v dávce 1-2 mg denn. Výsledkem bylo snížení frekvence akutních gastrointestinálních komplikací, normalizace jaterních enzym, vymizení neurologických komplikací a výrazné snížení frekvence infekcí. Zvýšila se chu k jídlu a došlo ke zlepšení fyzické kondice pacient. Byla konstatována významná aktivita hepatoprotektivní. 9) Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc., RNDr. Jaroslav Spížek, CSc. (1993) Záv ry z testování preparátu JUWIM Byly provedeny následující laboratorní testy: a) Testování ú inku preparátu na hmotnost a bun nost lymfoidních orgán a na krevní obraz b) Test blastické transformace lymfocyt c) Cytotoxický test d) Tvorba imunoglobulin in vivo e) Testování fagocytózy f) Kvantifikace bun k tvo ících protilátky in vivo g) Test tvorby protilátek in vitro h) Produkce cytokin in vivo V in vivo testech bylo zjišt no zvýšení fagocytární aktivity peritoneálních makrofág a zvýšení celkové hladiny imunoglobulin. V in vitro testech byla zjišt na aktivace T lymfocyt a stimulace protinádorových ú ink lymfocyt lidské periferní krve. 6

7 10) Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. (1994) II. záv ry testování p ípravku JUWIM Testy in vivo prokázaly hypotézy o inaktivit preparátu v klidovém stavu na imunitní systém, vzbudily však p edpoklad, že dochází ke zm v zastoupení jednotlivých populací imunokompetentních bun k a tím ke zvyšování jejich pohotovosti k aktivizujícím signál m. Prokázal to signifikantní nár st prolifera ní aktivity bun k stimulovaných B a T mitogeny. Je možno konstatovat, že p ímé p sobení jde cestou p irozené imunity (NK a makrofág ). JUWIM tedy neovliv uje klidový stav imunitního systému, ale potencuje jej k vyšší aktivit p i p ijetí aktivizujících signál. Opakovan se prokázala rovn ž plná intoxicita p ípravku. 11) Správa vrcholového sportu sa Praha RNDr. Petr Fo t, CSc. (1990) Ov ení ú ink JUWImu v oblasti vrcholového sportu V rozsáhlé studii jak u sportu silového, tak i vytrvalostního typu byl prokázán velmi íznivý efekt preparátu JUWIM, zejména v t chto oblastech: a) výrazné zlepšení silových parametr, zlepšení tréninkové kapacity b) výrazné snížení nemocnosti c) zlepšení pr hu regenerace d) ochranný vliv na jaterní parenchym p ed ú inky fyzické zát že e) stimulace proteosyntézy Žádné vedlejší negativní efekty preparátu zjišt ny nebyly. 12) St edisko diabetické nohy Galanta prim. MUDr. L. Jarábek (1992) inek preparátu JUWIM na hojení ran v experimentu Na pokusných novozélandských králících bylo prokázáno statisticky významné urychlení hojení experimentálních ran po 6-ti denní aplikaci JUWIM-gelu, zejména v koncentraci 5 a 10 mg ú inné látky v 1 ml gelu. inek preparátu JUWIM-gel a SOLCOSERYL-gel na hojení ran v experimentu: Na pokusných novozélandských králících byla prokázána stejná ú innost preparátu JUWIM-gel (20 mg/ml) se srovnatelným zahrani ním preparátem SOLCOSERYL-gel (Solco Basel). inek lokální aplikace preparátu JUWIM-gel na hojení rány na neuropatické noze u diabetik : Na základ výsledk experiment na pokusných králících byl aplikován JUWIM-gel (10 mg/ml) u 10 diabetik (5 muž a 5 žen) s diagnózou neuropatického typu diabetické nohy. Byl prokázán p íznivý vliv JUWIMgelu na hojení ran na neuropatické noze u diabetik. 24) Stomatologické odd lení IMPERIAL Karlovy Vary MUDr. Josef Cabalka (1994) Zpráva o možnostech aplikace p ípravku JUWIM pro ú ely stomatologie JUWIM ve form gelu jednak sám, jednak s dalšími ú innými komponenty, prokázal významné výsledky i lé ení aftózní stomatitidy a podobných erozivních forem. Velmi úsp šn se projevil efekt u chronických gingivitid a paradentopatií typu II. Ve form mas ové na bázi ungentum stearini bylo po vícenásobné aplikaci konstatováno vymizení herpetických afekt v dutin ústní a v jejím okolí. Ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity v Hradci Králové vyvíjí se nejvhodn jší baze jak gelové, tak mas ové. 7

8 25) Gynekologická klinika II. Fakultní nemocnice Praha a gynekologické odd lení nemocnice Karlovy Vary MUDr. Brandejs p ednosta kliniky a MUDr. Cabalková vedoucí odd. (1994) Zpráva o preklinických zkouškách v gynekologické praxi Na základ ov ených regenera ních ú ink je zkušebn aplikován JUWIM v gelové form pro lé bu zejména abrase d ložního ípku a regenerace epitelu d ložního hrdla. Docílené efekty vedou k záv m, že vhodná aplikace by byla zejména u diagnóz: - ulceratio cervicis uteri - cervicitis chronica - mycosis vaginae et cervicis uteri 26) Diabetologický ordinariát a odd. klinické biochemie NsP M lník MUDr. J. B ezina, MUDr. J. Hajn (1992) Vliv p ípravku FORTISIM na kompenzaci diabetu Biopreparát FORTISIM byl podáván po dobu 1 m síce skupin 49 diabetik (20 muž a 29 žen), jejichž pr rný v k byl 61 let ( u muž ) a 62 let ( u žen). Výsledkem bylo snížení pr rné hodnoty glycaemie z 12,26 na 10,05 mmol/l, glykosurie z 9,43 na 6,38 g/l a glykoproteinu ze 2,14 na 1,97 mmol/l. Tato skute nost umožnila evést 3 pacienty na pouhou dietu, 2 z inzulinu na perorální antibiotika a u zbytku snížit dávku inzulinu o 92 int. jednotek. Z hlediska subjektivního pocitu referovala v tšina pacient o lepším fyzickém i psychickém stavu. 27) Klinické laborato e Úst ední vojenské nemocnice Praha - St ešovice Dr. Miroslav Švec (1993) Sledování ú inku preparátu FORTISIM na souboru 35 osob z VÚ Kbely Po 3 m sících podávání kombinovaného preparátu FORTISIM skupin sestávající ze 35 osob ve v ku let bylo v laborato ích prokázáno výrazné zlepšení hodnot bun né imunity pomocí rozetového testu a testu lymfoblastické transformace. Znamená to, že bylo prokázáno jak zvýšení po tu T lymfocyt, tak i jejich funk ní schopnosti. 28) Klinická laborato ÚVN Praha St ešovice Dr. Miroslav Švec (1994) Sledování ú inku preparátu PREVENTAN na souboru 53 osob z VÚ Kbely Preparát PREVENTAN byl kontinuáln podáván skupin 53 osob ve v ku let po dobu 2 m síc. Na rozdíl od d íve testovaného preparátu FORTISIM obsahuje PREVENTAN ú innou látku JUWIM bez dalších ísad. Srovnáním laboratorních test na hodnocení bun né imunity p ed a po skon ení podávání PREVENTANu bylo rozetovým testem prokázáno významné zvýšení po tu T lymfocyt a pomocí testu lymfoblastické transformace bylo prokázáno výrazné zvýšení aktivity t chto lymfocyt. bylo tím potvrzeno, že hlavní imunostimula ú innou látku je JUWIM. 29) I. interní klinika 1. LF UK Praha MUDr. B. Vacková, MUDr. Z. He manská, prof. MUDr. E. Skala, DrSc., MUDr. D. Srbová Podp rná lé ba u nemocných s Hodgkinovou chorobou a nehodgkinskými lymfomy preparáty PREVENTAN a FORTISIM etapová zpráva z r Soubor zahrnuje nov diagnostikované nemocné v r s Hodgkinovou chorobou, s nehodgkinskými lymfony, pacienty s relapsem choroby a s dispenzarizovanými pacienty, kte í absolvovali primární terapii v r Všem je podáván preparát PREVENTAN nebo FORTISIM (ú inná látka JUWIM v dávce 1 mg/den) pro snížení negativních následk radioterapie a chemoterapie. U všech uvedených skupin bylo konstatováno, že tyto preparáty snížily výskyt gastroenterologických a jaterních poruch a též neurotoxických komplikací. Rovn ž se snížil po et a závažnost infek ních komplikací. P ízniv lze hodnotit a stabilizaci hmotnosti u lé ených pacient. 8

9 30) I. interní klinika 1. LF UK Praha MUDR. B. Vacková, MUDr. Z. He manská, prof. MUDr. E. Skala, DrSc., MUDR. D. Srbová Dlouhodobá podp rná lé ba u nemocných s Hodgkinovou chorobou Souboru 26 nemocných byl podáván FORTISIM v dávce 4 x 1 tableta denn od zahájení primární lé by nebo lé by relapsu po dobu nejmén jednoho roku. Byl potvrzen p íznivý efekt preparátu na snížení frekvence infe ních komplikací, na reparaci polyneuropatie a myelopoesy, stejn jako na zlepšení jaterních funkcí. Podávání FORTISIMu urychlilo rekonvalescenci a p isp lo k udržení dobrého celkového stavu nemocných. 31) Pneumologická klinika 1.LF UK Praha MUDr. L. Melíková, NUDr Zd. Skácel (1994) Podp rná lé ba u nemocných s malobun nou a nemalobun nou plicní rakovinou preparáty PREVENTAN a FORTISIM Etapová zpráva za rok 1994 PREVENTAN byl podáván 12 nemocným s malobun nou plicní rakovinou a 2 nemocným s nemalobun ným typem rakoviny. FORTISIM byl podáván 5 nemocným s diagnázou malobun ného typu a 2 nemocným s diagnozou nemalobun ného typu plicní rakoviny. Dávkování preparát : PREVENTAN 1 tableta denn, FORTISIM 3 x 2 tablety denn. Oba preparáty prokázaly protektivní efekt na zažívací ústrojí a hepatoprotektivní efekt b hem agresivní lé by Cisplatinou a Carboplatinou. Incidence infek ních komplikací byla nízká a jejich projevy nebyly závažné. Terapie dále pokra uje. 32) KHS Ústí nad Labem, OHS Litom ice, OHS Chomutov J. Richter, D. Jílek, V. Král, A. Vorderwinkler, T. Kolinová, M. Hamousová edb žné nálezy populace senior v závislosti na suplementaci preparátem JUWIM Bylo sledováno celkem 151 osob (35 muž a 116 žen) z domov d chodc v Chomutov, Vejprtech, Vimperku a v Libochovicích. Všichni sledovaní pobírali po dobu 3 m síc dávku preparátu s 1 mg ú inné složky (PREVENTAN 1 tableta denn ), krom 30 osob, kterým bylo podáváno placebo. P ed a po aplikaci preparátu bylo provedeno imunologické vyšet ení a vyhotovena aktuální psychická a zdravotní kondice. Výsledky p sobení preparátu jsou statisticky vysoce významné. Došlo k normalizaci hodnot IgG i IgE globulin, což sv í o optimální regulaci imunitního systému. Významný pokles C reaktivního proteinu sv í o výrazném protizán tovém p sobení preparátu. Normalizace hodnot transferinu sv í o pozitivní úprav metabolismu železa. Významný byl pokles hodnot SP3 proteinu, který je známkou hormonálních disfunkcí, ale i nádor a zán. Dynamika zm n hodnot prealbuminu sv í o výrazném zlepšení nutri ního stavu a zlepšení detoxika ních pochod. U skupiny užívající placebo výše uvedené nenastaly. Hodnocení bude pokra ovat do ezna 1995, kdy bude vypracována záv re ná zpráva. 33) P írodov decká fakulta UK, katedra fysiologie živo ich a vývojové biologie Doc. RNDr. Ji í erkasov, CSc., RNDr. Ivan Hrdý, PhDr. (1995) Stanovení vlivu preparátu JUWIM na respira ní aktivitu jaterních mitochondrií Na izolovaných jaterních mitochondriích mor ete a laboratorního potkana byla pomocí modifikované Clarkovy kyslíkové elektrody stanovena stimulace endogenní respirace p ti šarží preparátu JUWIM, p emž jako srovnávací preparát byl použit SOLCOSERYL (Solco Basel Ag, Birsfelfelden Schweiz). Experiment potvrdit, že preparát JUWIM výrazným zp sobem stimuluje respiraci jaterních mitochondrií. Všechny testované šarže m ly srovnatelnou aktivitu a všechny m ly vyšší ú innost n ž srovnávaný preparát SOLCOSERYL. Potvrdilo se, že zvolený experimentální systém je vhodný k testování kvality jednotlivých šarží preparátu JUWIM. 34) Laborato pro metabolismus a pathofysiologii k že FVL UK Praha MUDr. Václav Krs (1995) Klinické testování p ípravku JUWIM Byla testována koncetrovaná substance JUWIMu a dále rovn ž dva typy gelu obsahující JUWIM jako innou látku. Stanovení dermatologické dráždivosti bylo d sledn provedeno dle p edpisu: OECD Guideline for testing of Chemicals 404, Acute Dermal Irritation/Corrosion. Bylo prokázáno, že v jednorázové i opakované aplikaci byly testované p ípravky dob e snášeny a nedráždily lidskou pokožku. V klinických testech nebyl prokázán lé ený efekt u akné, byl však zjišt n pozitivní vliv na lé bu impetiga. 9

10 35) Sektor imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. Testování potenciálních synergických vlastností p ípravku JUWIM Na modelu myších slezinných bun k (kmen Balb/c) bylo prokázáno, že p ípravek JUWIM výrazn zvyšuje prolifera ní aktivitu T bun né populace, mén výrazné ú inky se projevily p i ovlivn ní B bun né populace. Synergizující a regenerativní ú inky JUWIMu se projevily neutralizací inhibi ního ú inku ergometrinu na prolifera ní aktivitu op t, zejména T bun né populace. 36) Ústav imunologie Vojenské léka ské akademie JEP Hradec Králové Doc. RNDr. Ji ina Vránová, CSc. (1995) Radioprotektivní efekt JUWIMu JUWIM byl aplikován jednak opakovan 10 dní p ed ozá ením (0,1 mg/myš), jednak jednorázov 24 hodin p ed ozá ením (0,2 mg/myš). Po ozá ení kobaltovým zá em dávkou 6 Gy byl konstatován ur itý radioprotektivní efekt, projevující se zvýšením po tu kolonií slezinných bun k ozá ených myší. Zvýšení bylo vyrazn jší po jednorázové aplikaci JUWIMu, ale p i daném uspo ádání pokusu nebyl rozdíl statisticky dostate významný. 37) Ústav imunologie Vojenské léka ské akademie JEP, Hradec Králové Ing. L. Hernychová, Dr. A. Macela (1995) Zpráva o vlivu preventivního podávání p ípravku JUWIM na pr h infekce intracelulárním parazitem Francisella tularensis kmen LVS Na laboratorních myších kmene Balb/c bylo prokázáno, že preparát JUWIM, podávaný v dávce od 1 do 100 mg denn po dobu 10 dn p ed experimentální infekcí, více než zdvojnásobil procento p ežívajících. Tento výrazný imunomodula ní efekt, zejména T bu kami zprost edkovaných imunitních reakcí byl zjišt n i testem blastické transformace slezinných lymfocyt myší po podání specifického bakteriálního antigenu. 38) KHS Ústí nad Labem, OHS Ústí nad Labem, OHS Litom ice Doc. MUDr. J. Richter, Dr. S. Richterová, Dr. T. Kolinová (1995) Nálezy u skupiny d tí suplementovaných preparátem PREVENTAN Bylo sledováno 35 d tí ve v ku let (19 chlapc, 16 dívek), kterým byl podáván preparát PREVENTAN (1 tableta denn ) po dobu 1 m síce. Statisticky byla prokázána významná redukce zán tlivých reakcí, došlo ke zvýšení hodnot sekre ní imunity a k normalizaci hodnot ady biologicky d ležitých protein, zejména transferinu. Práce podrobn ji analyzuje podíl jednotlivých složek preparátu PREVENTAN (nukleotidy, aminokyseliny, stopové prvky) na této imunoregula ní aktivit. 39) Katedra vnit ních chorob jednokopytník, malých zví at a farmakologie Vysoké školy veterinární Košice Doc. MVDr. J. Jantošovi, CSc. (1992) Aplikace SANGRIMu u ku at ípravek 0,5 1 mg SANGRIMu do krmné sm si pro ku ata m lo za d sledek zvýšení živé hmotnosti a zlepšenou konverzi krmných sm sí. Byl zjišt n p íznivý vliv SANGRIMu na celkovou životaschopnost a ope ení. V laborato ích byl rovn ž konstatován vzr st resorpce a exploatace vitamín A a E. 40) Sdružené ambulantní za ízení denní alergologické sanatorium Praha 2 (1992) Rozbor aplikace p ípravku JUWIM v alergologickém sanatoriu V dob, kdy v íjnu a listopadu byl na d tském odd lení (22 d tí) podáván JUWIM, bylo pro onemocn ní zameškáno pouze 47 dní v porovnání s odd lením (28 d tí), kde JUWIM podáván nebyl a kde za stejné období ze stejného d vodu bylo zameškáno 147 dní. 10

11 41) Základní škola B chovice; Základní škola Dube Koordinátor Ji í Jermá Vyhodnocení ú innosti preparátu JUWIM sledováním po tu onemocn ní žák na dvou základních školách Porovnáním dvou škol, podobných jak z hlediska po tu žák, tak bioklimatického místa školy v pražském regionu bylo zjišt no, že ve škole, ve které se do aje nebo polévky pro žáky p idával preparát JUWIM, bylo zmeškáno o 221 vyu ovacích hodin kv li onemocn ní mén (tj. o 11 žák mén ) než v porovnané škole. Vzhledem k tomu, že každá z t chto škol má víc než 300 žák, kte í byli monitorováni b hem 7 m síc, jsou výsledky statisticky pr kazné. 42) Ústav národního zdraví imunologické odd., Ústí n./labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc., Doc. MUDr. Ladislav Pelech, DrSc. (1995) Imunologické nálezy u skupin d tí po kompensa ních opat eních U 200 d tí, žijících permanentn v regionu o vysokém stupni zne išt ného ovzduší, byly stanoveny p ed a po 14-denním pobytu ve škole v p írod ve venkovské oblasti s velmi nízkou úrovní atmosférického zne išt ní ukazatelé humorální imunity, imunity slin a specifických protilátek IgE. trnáctidenní pobyt ve zdravém ovzduší dopln ný nutri ní suplementací imunoregula ním preparátem PREVENTAN (1 mg ú inné látky denn ) vedl k významnému zlepšení parametr sekre ní imunity. Pokles hodnot albuminu signalizuje výraznou redukci zán tlivé iritace respira ního aparátu. Významné bylo rovn ž snížení specifických protilátek IgE respira ního typu alergie. Podle dosavadních zkušeností samotný pobyt v oblasti s kvalitním ovzduším p ízniv ovlivní 80 90% populace na dobu 2 3 m síc. Trvalá nutri ní kompenzace preparátem PREVENTAN tuto dobu výrazn prodlužuje. Pozn.: P ísp vek p ednesen na shromážd ní Fifth European Meeting of Environmental Hygiene, které se konalo ve dnech ervna 1995 v Praze. Shromážd ní organizoval Léka ský ústav pro hygienu prost edí University Heinrich-Heine z Düsseldorfu, dále Ústav pro hygienu z téže univerzity ve spolupráci s Postgraduálním léka ským a farmaceutickým ústavem a s Národním ústavem zdraví z Prahy, eská republika. 43) Metabolická ordinace p i II. Interní klinice FN Brno prim. MUDr. Rotrekl Vladimír, Mgr. Rotrekl Vladimír (1995) Použití p ípravku PREVENTAN jako podp rného dietetika p i lé familiárních hypercholesterolemií (typ IIA) a kombinovaných dislipoproteinemií (typ IIB) Biopreparát PREVENTAN byl podáván po 3 m síce ve zvyšující se dávce (1x1, 2x1, 3x1) 85 pacient m s hyperlipidií typu IIA a IIB dle Fredricksona. Po každé etap podávání a m síc po skon ení byly provedeny jaterní testy a speciální testy na tukový metabolismus. K výraznému poklesu hladiny cholesterolu dochází u typu IIB již po dávce 1x1 tableta a u typu IIA po dávce 3x1 tableta, p emž m síc po skon ení podávání z stávají hladiny stacionární. U obou typ hyperlipidií byl stanoven postupný sestup hodnot LDL a Apo B100 se zvyšující se dávkou PREVENTANu. Na základ t chto i dalších výsledk je PREVENTAN doporu en jako vhodný dopln k i lé uvedených chorob. V období podávání PREVENTANu (p elom tet ) došlo ke zna nému rozší ení virózy horních cest dýchacích nikdo z testovaných pacient neonemocn l. 44) Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. (1996) Kompenzace aktivity p irozených zabíje (NK bun k) po standardizované zát ži p ípravkem JUWIM Na dvou liniích laboratorních potkan kmene Wistar,senzitivní (IS) a rezistentní (IR) na stres, byla testována imunomodula ní aktivita JUWIMu. In vivo byl testovaným zví at m po dobu 10 dn podáván JUWIM v denní dávce 0,1 mg na 1 potkana. Po standardizované stresové zát ži bylo prokázáno ovlivn ní aktivity NK bun k u obou linií. U stresov citlivé linie IS se aktivita NK bun k po zát ži snížila na 66%, zatímco po aplikaci JUWIMu pouze na 75%. U rezistentní linie IR se NK aktivita po zát ži snižuje na 87%, po aklikaci JUWIMu však z stává tém na p vodní úrovní 97%. In vitro byla testována ú innost jednorázové aplikace JUWIMu p idávaného v koncentraci 0,0001 mg/ml do bun ných kultur efektorových a cílových bun k. I zde došlo k pozitivnímu ovlivn ní NK aktivity, i když v pon kud menší mí e. U citlivé linie IS se NK aktivita snižuje na 67%, po aplikaci JUWIMu pak na 71%. U rezistentní linie se po zát ži NK aktivita snižuje na 57%, po jednorázové dávce JUWIMu pouze na 76%.. V obou p ípadech byl tedy prokázán specificky imunorepara ní ú inek JUWIMu. 11

12 45) OKBHI Nemocnice Na Homolce, D tské odd. nemocnice Na Homolce, Ústav experimentální mediciny AV R MUDr. M. Pr cha, MUDr. P. Žá ek, MUDr. L. Táborský, MUDr. M. Dostál (1996) Použití PREVENTANu u d tí po infek ní mononukleóze Soubor 37 d tí obou pohlaví ve v ku 7 16 let, které prod laly infek ní mononukleózu, byl rozd len na dv skupiny. 21 d tí dostávalo po 12 týdn 2x 1 tabl. PREVENTANu, ostatní placebo. Po šesti a dvanácti týdnech byly stanoveny biochemické ukazatele a paramentry humorální a bun né imunity, v závislosti na zvýšení CD 8+ lymfocyt (tj. supresorických a cytotoxických lymfocyt ). Krom toho byl pozorován pokles frekvence a mírn jší klinický pr h chorob dýchacích cest a zlepšení fyzické i psychické výkonnosti. Výsledky studia ukazují, že PREVENTAN je dobrým podp rným imunomodula ním prost edkem, který bez vedlejších ú ink navozuje reparaci imunitních funkcí bun né imunity, které byly narušeny po mononukleóze. 46) Chirurgické odd lení nemocnice Na Homolce, OKBHI nemocnice Na Homolce, Ústav experimentální madiciny AV R MUDr. M. Hladký, MUDr. L. Táborský, MUDr. P. Be o, MUDr. J. ervinka, MUDr. M. Pr cha, MUDr. M.Dostál (1996) Použití PREVENTAN u pacient s elektivtím chirurgickým výkonem Preparát PREVENTAN byl podáván v dávce 2x 1 tableta 24 pacient m 7 dní p ed a 30 dní po chirurgickém výkonu. U pacient došlo ke statisticky významnému poklesu hodnot aktivity jaterních aminotransferáz, které u vybraných pacient byly p ed zahájením podávání výrazn patologické. Dále došlo k statisticky významnému poklesu hodnot transferinu, což sv í o p íznivém reparativním p sobení PREVENTANu v oblasti bun né imunity statistickým zvýšením po tu CS 3+ lymfocyt ve srovnání s kontrolou. Výsledky potvrzují vhodnost použití PREVENTANu jako nespecifického podp rného preparátu pro pacienty, u nichž lze p edpokládat imunodeficienci v oblasti bu kami zprost edkované imunity (dlouhodobý zán t p ed operací). 47) Oblastní d tská klinická nemocnice.1, Jekaterinburg, Rusko Tuzankina J.A., Pisklakova V.N., Vlasova I.V.., Machanek A.F. Imunologický efekt preprátu J U W I M Studie je v nována sledování imunomodula ního ú inku preparátu JUWIM u d tí trpících alergiemi kožními, respira ními a kombinovanými. Celkem bylo sledováno 31 d tí (20 chlapc a 11 d at), z nich 27 edškolního v ku a 4 školáci. Preparát byl podáván minimáln 3 týdny. P t z testovaných d tí m lo p ed podáváním preparátu asté recidivující virózy a jiná infek ní onemocn ní. Srovnání výsledk laboratorních test ed a po podávání preparátu JUWIM ukazuje, že došlo ke zvýšení fagocytární aktivity a k normalizaci hladiny IgE v plazm. Krom toho bylo zaznamenáno zlepšení fyzické aktivity spánku a zvýšení apetitu u d tí. Z p ti d tí s astými infek ními onemocn ními onemocn la b hem dvou m síc podávání preparátu pouze jedna dívka. U všech d tí došlo k výraznému zlepšení kožních a dýchacích alergických obtíží, v n kterých p ípadech i k jejich úplnému vymizení. Preparát JUWIM je autory doporu en jako podp rný imunomodula ní prost edek p ed vlastní terapií, p ípadn v kombinaci s dalšími látkami. 48) Oblastní centrum rehabilita ního lé ení d tí s alergodermatosami u GDB No 19 Efektivnost užití JUWIMU u d tí s alergodermatosami a provázející patologií kov roz len ným skupinám d tí byl vedle normální terapie podáván JUWIM v dávce 2 mg denn po dobu min. 4 týdn. Kontrolní skupiny m ly stejnou terapii bez JUWIMu. Byly lé eny zejména následující syndromy: 1) Astenovegetativní syndrom 2) Intoxika ní syndrom 3) Syndrom hypokorticismu 4) Syndrom polyhypovitaminosy 5) Enterokolitidový syndrom 6) Syndrom cholestasy 7) Pr vodní IDS 8) Cerebráln -astenický syndrom Podávání JUWIMu výrazn zrychlilo terapeutický efekt, zejména ve v kové skupin let. U d tí skupiny 3 6 let, byl efekt JUWIMu pon kud nižší. 12

13 49) KHS Ústí n/labem, Mikrobiologický ústav AV R Praha, Státní zdravotní ústav Praha J.Richter, P.Šíma, L.Pelech, B.Turek (1996) Auto i p edkládají stru ný p ehled literatury, zabývající se otázkami vlivu suplementace nukleotidy na metabolické funkce, gastrointestinální trakt, jaterní parenchym i imunitní funkce. Zd raz ují význam suplementace náhražek mate ského mléka nukleotidy a vliv na zdravý vývoj dít te. Komplexní úloha nukleotid v organizmu je v sou asné dob p edm tem intenzivního teoretického i klinického výzkumu ve sv i u nás. Je to mimo jiné umožn no u nás dostupností preparátu s vysokým obsahem nukleotid. K L Í O V Á s l o v a : nukleotidy imunita 50) Ústav leteckého zdravotnictví Praha plk. MUDr. Josef Vanko (1997) Vliv preventivního podávání preparátu PREVENTAN na fyzickou a psychofyziologickou výkonnost V rámci studia modulace imunitního systému složkami výživy byl sledován v souboru 11 p íslušník armády R r zného za azení vliv jednom sí ního podávání preparátu PREVENTAN ( 1 tbl. denn ). Testování fyzické výkonnosti bylo provedeno spiroergometrickým vyšet ením a psychofyziologická výkonnost byla sledována metodami NQ 5x50 a AKPP I-II, tj. metodikou, která je používána pro testování ú ink lé iv. Výsledky získané p ed podáváním preparátu a 14 dní po skon ení podávání ukázaly, že p i podávání PREVENTANu nedochází k negativnímu ovlivn ní fyzické a psychofyziologické výkonnosti sledovaných osob. Proto je doporu eno projednat s Vojenskou zdravotní pojiš ovnou využití preparátu PREVENTAN v rámci preventivních program pro p íslušníky armády R. 51) Krajská hygienická stanice Ústí n/labem Doc.MUDr. Josef Richter,CSc. Suplementace d tské a dosp lé populace modula ními preparáty záv re ná zpráva Ve skupinách p edškolních a školních d tí a skupin profesionáln exponovaných osob byla provedena dlouhodobá suplementace preparáty s vysokým obsahem nukleotid, aminokyselin polypeptid a minerál JUWÍK, JUWIM, PREVENTAN. Ve všech skupinách byl prokázán významný imunopotencia ní efekt na ukazatelích sekre ní imunity, což dokumentuje již d íve provedená studie, prokazující ochranný efekt preparátu, mimo jiné i k infekcím dýchacích cest. 52) Krajská hygienická stanice Ústí n/labem, Okresní hygienická stanice Ústí n/labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc., MUDr. Stanislava Richterová Vitaminy, minerály a nukleotidy V podaném stru ném p ehledu o suplementaci látek d ležitých pro zdraví, v nují auto i pozornost p íjmu vitamin, minerál a nukleotid. Ty jsou prespektivou nové cesty jak ovliv ovat zdravotní stav. lánek vychází ze zkušenosti severo eských pracovník, kte í se t mto problém m v nují po více než 20 let. 53) Natim a.s. Praha RNDr. Václav Plaisner, Ing. František Andrs, CSc., RNDr. Vladimír Vá a Kompenzace nežádoucích zdravotních zm n u d tí z oblastí s extrémn narušeným životním prost edím - záv re ná zpráva Projektu podpory zdraví na r Ve skupinách cca 100 d tí p edškolního a školního v ku byla provedena dlouhodobá suplementace preparátem JUWIM. D ti ze t í mate ských školek v Hradci Králové dostávaly preparát p ímo formou pitného režimu, d ti ze Základní školy v Praze 3-Jarov ve form JUWÍKu. V obou p ípadech byl JUWIm podáván vždy po 3 m síce v jarním a podzimním období r. 1996, p emž v obou skupinách dostával stejn velký kontrolní soubor placebo. Na po átku a po skon ení jarní a podzimní suplementace byly vyhodnoceny ukazatele sekre ní imunity ve slinách ( lysozym, albumin, sekre ní IgA). V obou souborech byla statisticky vyhodnocena nemocnost v dob podávání preparátu. Výsledky ukazují výrazný imunomodula ní efekt JUWIMu v suplementovaných skupinách ve srovnání s kontrolou. Projevil se výrazným vzestupem hodnot lysozymu s SigA a zárove došlo ke snížení nemocnosti na % kontroly. 13

14 54) Krajská hygienická stanice, Ústí nad Labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc. Protokol o testování bioaktivních vlastností p ípravku JUWIM (1999) Toto testování m lo ov it kvalitu regenerovaného JUWIMu v r. 1998, a to jednak stanovením obsahu nukleotid a peptid a jednak klinickým testem na tvorbu protilátek SigA, SigM, SigG, salivarního albuminu a lysozymu. Výsledkem provedených kvantitativních analýz vzork bylo zjišt no, že hodnoty obsahu nukleotid i peptid odpovídají PN JUWIMu a neodchylují se nad meze této normy. Klinickými zkouškami bylo zjišt no, že tvorba protilátek v relacích odpovídá stav m zjišt ným v r p i obdobných zkouškách. Záv rem bylo konstatováno, že testovaný p ípravek vykazuje jak ve složení ú inných látek, tak v ú inku na imunitní systém deklarované hodnoty. 55) Mikrobiologický ústav AV R, Praha RNDr. Petr Šíma Záv re ný protokol o testování bioaktivních vlastností p ípravku JUWIM (1999) Toto testování m lo ov it kvalitu regenerovaného JUWIMu v r. 1998, a to laboratorním testem prolifera ním ex vivo a cytotoxickým testem. Test potvrdil specifickou stimulaci aktivovaných t lymfocyt a zejména významné stimula ní ú inky, zvyšující prolifera ní potenciál B bun k. Cytotoxický test prokázal významné stimula ní ú inky na cytotoxickou aktivitu slezinných bun k namí enou proti nádorové bun né linii ve všech pom rech efektorových a cílových bun k. Dosavadní výsledky potvrzují totožnost biologické aktivity regenerovaného JUWIMu s p vodními erstvými vzorky z r

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

OBSAH MK R E 15113. Listy Aromaterapie a Fytoterapie. Vydává: Redak ní rada: Adresa redakce: P ísp vky do List Aromaterapie: listy@aromaterapie.

OBSAH MK R E 15113. Listy Aromaterapie a Fytoterapie. Vydává: Redak ní rada: Adresa redakce: P ísp vky do List Aromaterapie: listy@aromaterapie. Listy Aromaterapie a Fytoterapie vycházejí jako tvrtletník VI. ro ník íslo 26 léto 2010 OBSAH Vydává: Asociace eských aromaterapeut Jagellonská 1, Praha 3 www.aromaterapie.cz Kontaktní a poradenská linka

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Ing. Jana Ku erová, MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Krajská hygienická

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více