- dosavadní záv ry z testování JUWIMu -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- dosavadní záv ry z testování JUWIMu -"

Transkript

1 - dosavadní záv ry z testování JUWIMu - Z laboratorních test i klinických zjišt ní vyplývají významné vlastnosti p ípravku jednak v oblasti imunomodula ní a jednak v p ímé i druhotné regeneraci bun ných systém. Sou asn obsahuje i testování p ímé biologické aktivity. Záv ry t chto zpráv vedou ke konstatování, že JUWIM má velmi širokospektrální hluboké efekty pro živé organizmy založené zejména na p ímém regenera ním p sobení celulárním i na ovlivn ní imunitního systému, kdy se zú ast ují nízkomolekulární oligopeptidy, polynukleotidy a aminokyseliny soli Fe a Zn, což jsou ú inné složky p ípravku JUWIM. Specifickými znaky JUWIMu proti jiným p ípravk m podobným ve svém p sobení je jeho polyvalentní efekt, dále ov ený fakt, že z hlediska imunitních efekt není imunoexcita ní pro zdravý organizmus a zejména, že je absolutn p írodním derivátem p i velmi nízké po izovací cen. mito vlastnostmi je p edur en pro masovou prevenci. Regenera ních a z ásti bakteriocidních efekt je velmi vhodné využít v celém oboru lé ebné kosmetiky a kosmetické plastické chirurgii, mimo jiné i proto, že synerguje ú inky jiných, jednozna p sobících inných p ípravk. Dále jsou uvedena pracovišt, na kterých byla testování provád na a vybrané stru né souhrny t ch výzkumných prací, které jsou p ímo dokladem výše uvedených skute ností. kujeme za Váš zájem o naše produkty a t šíme se na naši p ípadnou spolupráci. JUWITAL s.r.o. Obchod výroba, export import JUWIM-SANGRIM-SYNERGIN Za opravnou 276/8, Praha 5 Motol Tel , , fax:

2 Seznam: 1. Akademie léka ských v d SSSR Novosibirsk Doc.MUDr.G.A. ui 2. ALV SSSR Novosibirsk, sibi ské centrum IKEM akademie prov.v.p.kazna ejev MUDr. L.P.Michajlova, CSc. 3. Státní zdravotní ústav-centrum pro zdraví a životní podmínky Ing.Ji í Kodl Expertizní posudek preparátu JUWIM dle normy PN 01/85 (1992) 4. Státní zdravotní ústav Centrum pro zdraví a životní podmínky Doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Hodnocení mutagenity JUWIMu pomocí Amesova testu (1992) 5. Vojenský léka ský ústav Hradec Králové MUDr. Petr Propper, CSc. Výsledky p edb žného testování JUWIMu na imunomodula ní aktivitu (1989) 6. Nemocnice Mladá Boleslav MUDr. Antonín Sk ivánek Klinické testování preparátu FORTISIM a JUWIM na chirurgickém odd lení (1996) 7. Krajská hygienická stanice Ústí n/labem Doc. MUDr. J. Richter, CSc. Imunologické nálezy a dynamika protein po aplikaci JUWIM u (1992) 8. Centrum nukleární mediciny Praha Doc.MUDr.Zorka He manská Zpráva o I. etap klinického testování preparátu JUWIM u nemocných s Hodgkinovou chorobou (1993) 9. Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc., RNDr. Jaroslav Spížek, CSc. Záv rky z testování preparátu JUWIM (1993) 10. Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. II. záv ry testování p ípravku JUWIM (1994) 11. Správa vrcholového sportu sa Praha RNDr. Petr Fo t, CSc. Ov ení ú inku JUWIMu v oblasti vrcholového sportu (1990) 12. St edisko diabetické nohy Galanta SR prim. MUDr. L.Jarábek inek preparátu JUWIM na hojení ran v experimentu (1992) 13. I. interní klinika fakulty veter. léka ství VŠVF - Brno MVDr. Kv ta Mahelková Použití bioaktivátoru SANGRIM PL v ambulantní praxi (1994) 14. Universita veterinárského lekárstva Košice SR Doc. MVDr. Jur ina Vliv SANGRIMu na brojlerova ku ata. (1993) 15. VÚ helmintologický SAV Košice SR Doc. Juriš, CSc. inek SANGRIMu na kokcidiózu ku at. (1992) 16. Hydinársky štátný majetok kombinát Prešov SR MVDr. Vozárik Josef Aplikace SANGRIMu p i výkrmu ku at velkoplošn (1991) 17. I. interní klinika I PVZ - FTN v Praze 4-Kr prof. MUDr.Ji í Kocián, DrSc. inek JUWÍKu a FORTISIMu proti ch ipce (1995) 18. Klinika popálenin FN na Vinohradech prof. Königová 19. TOCHOVICE H EB ÍN (Ing. Chaloupka) MVDr. Zahradníková Vlastimila Vliv SANGRIMu na klusácké a dostihové kon. (1992) 2

3 20. Kožní klinika FN v Motole MUDr. Šmídová 21. Onkolog.odd.II.interní kliniky FN Brno prim. MUDr. Chovanec 22. Onkolog.klinika FN Martin, SR 23. Chirurgie nemocnice v Bohumín MUDr. Žoch, CSc. 24. Stomatologické odd. IMPERIAL Karlovy Vary MUDr. Josef Cabalka Zpráva o možnostech aplikace p ípravku JUWIM pro ú ely stomatologie (1994) 25. Gynekolog.klin.II. FN Praha a gynekolog.odd.nemocnice Karlovy Vary MUDr. Brandejs-p ednosta kliniky a MUDr. Cabalková-ved.odd. Zpráva o preklinických zkouškách v gynekologické praxi (1994) 26. Diabetologický ordinariát a odd. klinické biochemie NsP M lník MUDr. J.B ezina, MUDr. J. Hajn Vliv p ípravku FORTISIM na kompenzaci diabetu (1992) 27. Klinické laborato e ÚVN Praha-St ešovice Dr. Miroslav Švec Sledování ú inku preparátu FORTISIM na souboru 35 osob z VÚ Kbely (1993) 28. Klinická laborato ÚVN Praha-St ešovice Dr. Miroslav Švec Sledování ú inku preparátu FORTISIM na souboru 53 osob z VÚ Kbely (1994) 29. I. interní klinika 1. LF UK Praha MUDr. B. Vacková, MUDr. Z. He manská, prof. MUDr. E. Skala, DrSc., MUDr. D.Srbová Podp rná lé ba u nemocných s Hodgkinovou chorobou a nehodgkinskými lymfomy preparáty PREVENTAN a FORTISIM-etapová zpráva z r I. interní klinika 1. LF UK MUDr. B. Vacková, MUDr. Z. He manská, prof. MUDr. E. Skala, DrSc., MUDr. D. Srbová Dlouhodobá podp rná lé ba u nemocných s Hodgkinovou chorobou (1995) 31. Pneumologická klinika 1. LF UK Praha MUDr. L. Melínová, MUDr. Zd. Skácel Podp rná lé ba u nemocných s malobun nou a nemalobun nou plicní rakovinou preparáty PREVENTAN a FORTISIM ( ) 32. KHS Ústí n/labem, OHS Litom ice, OHS Chomutov Doc. Dr. Richter J., Dr. Jílek D., Dr. Král V., Dr.Vorderwinkler A., Dr. Kolinová T., Dr. Hamousová M. edb žné nálezy populace senior v závislosti na suplementaci preparátem JUWIM 33. P írodov decká fa UK, kat.fyziologie živo ich a vývojové biologie Doc. RNDr. J. erkasov, CSc., RNDr. I. Hrdý, PhD. Stanovení vlivu preparátu JUWIM na respira ní aktivitu jaterních mitochondrií (1995) 34. Laborato pro metabolismus a pathofysiologii k že FVL UK Praha MUDr. Václav Krs Klinické testování p ípravku JUWIM (1995) 35. Sektor imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV R RNDr. Petr Šíma, CSc. Testování potenciálních synergických vlastností p ípravku JUWIM 36. Ústav imunologie Vojenské léka ské akademie UJEP Hradec Králové Doc. RNDr. J. Vávrová, CSc. Radioprotektivní efekt JUWIMu (1995) 37. Ústav imulogie Vojenské léka.akademie UJEP Hradec Králové Ing. L. Hernychová, Dr. A. Macela Zpráva o vlivu preventivního podání p ípravku JUWIM na pr h infekce intracelulárním parazitem Francisella tularensis kmen LVS (1995) 38. KHS Ústí n./labem, OHS Ústí n./labem, OHS Litom ice Doc. MUDr. J.Richter, DrSc., MUDr. S. Richterová, MUDr. T.Kolinová Nálezy u skupiny d tí suplementovaných preparátem PREVENTAN (1995) 3

4 39. Katedra vnit ích chorob jednokopytník, mladých zví at a farmakologie Vysoké školy veterinární Košice Doc. MVDr. J. Jantošovi, CSc. Aplikace Sangrimu u ku at (1992) 40. Sdružené ambulantní za ízení-denní alergologické sanatorium Praha 2 Rozbor aplikace p ípravku JUWIM v alergologickém sanatoriu (1992) 41. Základní škola B chovice; Základní škola Dube Koordinátor Ji í Jermá Vyhodnocení ú innosti preparátu JUWIM sledováním po tu onemocn ní žák na dvou základních školách 42. ÚNZ-imunologické odd., Ústí n./labem Doc. dr. J. Richter, CSc., Doc. MUDr. L. Pelech, DrSc. Imunologické nálezy u skupiny d tí po kompensa ních opa eninách 43. Metabolická ordinace p i II. interní klinice FN Brno prim. MUDr. Vlad. Rotrekl, Mgr. Vlad. Rotrekl Použití p ípravku PREVENTAN jako podp rného dietetika p i lé familárních hypercholesterolemií (typ IIA) a kombinovaných dislipoproteinemií (typ IIB) (1995). 44. Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. Kompenzace aktivity p irozených zabíje (NK bun k) po standardizované zát ži p ípravkem JUWIM (1996) 45. OKBHI nemocnice Na homolce, D tské odd. nemocnice Na Homolce, Ústav experimentální medicíny AV R MUDr. M. Pr cha, MUDr. P. Žá ek, MUDr. L. Táborský, MUDr. M. Dostál Použití PREVENTANu u d tí po infek ní mononukleoze (1996) 46. Chirurgické odd. nemocnice Na Homolce, OKBHI nemocnice Na Homolce, Ústav experimentální medicíny AV R MUDr. M. Hladký, MUDr. L. Táborský, MUDr. P. Be o, MUDr. J. ervinka, MUDr. M. Pr cha, MUDr. M. Dostál Použití PREVENTANu u pacient s elektivním chirurgickým výkonem (1996) 47. Oblastní d tská klinická nemocnice. 1, Jekat rinburg, Rusko Tuzankina J. A., Pisklakova V.N., Vlasova E. V., Machanek A. F. Imunologický efekt preparátu JUWIM 48. Oblastní centrum rehabilita ního lé ení d tí s alergodermatosami u GDB No 19 Efektivnost užití JUWIMu u d tí s alergodermatosami a provázející patologií 49. Ústí n./labem, MBÚ AV R, SZÚ Praha J. Richter, P. Šíma, L. Pelech, B. Turek Nukleotidy a jejich význam ve výživ, prevenci a imunit (1996) 50. Ústav leteckého zdravotnictví Praha plk. MUDr. Jozef Vanko Vliv preventivního podávání preparátu PREVENTAN na fyzickou a psychofyziologickou výkonnost (1997) 51. KHS Ústí n./labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc. Suplementace d tské a dosp lé populace modula ními preparáty záv re ná zpráva 52. KHS Ústí n./labem, OHS Ústí n./labem Doc. MUDr. J. Richter, Dr.Sc., MUDr. S. Richterová Vitaminy, minerální látky a nukleotidy 53. NATIM a.s. Praha RNDr. V. Plaisner, Ing. F. Andrs, RNDr. V. Vá a Kompenzace nežádoucích zdravotních zm n u d tí z oblastí s extrémn narušeným životním prost edím záv re ná zpráva Projektu podpory zdraví na r Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc. Protokol o testování bioaktivních vlastností p ípravku JUWIM (1999) 55. Mikrobiologický ústav AV R, Praha RNDr. Petr Šíma Záv re ný protokol o testování bioaktivních vlastností p ípravku JUWIM (1999) 4

5 1) Akademie léka ských v d SSSR, Novosibirsk G. A. ui (1988) Testování biologické aktivity JUWIMu Byly provedeny následující testy biologické aktivity JUWImu: a) sledování dýchání a oxida ní fosforilace krysích jaterních mitochondrií ve Wartburgov p ístroji b) sledování imunostimula ního vlivu na lidské bazofily c) sledování vlivu na lidské erytrocyty d) sledování vlivu na po et lidských T lymfocyt pomocí rozetového testu e) sledování vlivu na r st a množení bun né kultury lidské ledviny mito testy bylo prokázáno, že JUWIM se svou biologickou aktivitou pln se vyrovná srovnatelnému preparátu SOLCOSERYL (Solco Basel). Nejvýrazn ji se stimula ní a regenera ní vliv JUWIMu projevil v testu na bun né kultu e lidských ledvinových bun k, kde p ípravek 0,01 ml JUWIMu do 100 ml živného media b hem 48 hodin kultivace zdvojnásobil nár st bun k. 2) Akademie léka ských v d SSSR sibi ské centrum ÚKEM akademik prof. V. P. Kazna ejev, ed. ústavu; MUDr. L. P. Michajlová, CSc. Výzkum vlivu biopreparátu JUWIM na bun nou kulturu lidské ledviny RH Experimenty byly zam eny na toxicitu, mitotickou aktivitu bun né monovrstvy, ozá ení a efekty druhotné regenerace po ozá ení bun né vrstvy UV zá ením. Byla zjišt na absolutní netoxicita, z etelný vliv na st bun né kultury (2 3krát rychlejší než kontrolní). Mitotická aktivita 1,42 vyšší než u kontrolní (K 3,9%, E 5,68%). Po ozá ení subletální dávkou UV zá ení se po 24 hod. projevily význa né efekty druhotné regenerae. Z t chto d vod se doporu uje další klinická studie, zejména pro možnost aplikace u ozá ených pacient. 3) Státní zdravotní ústav Centrum pro zdraví a životní podmínky Ing. Ji í Kodl (1992) Expertizní posudek preparátu JUWIM dle normy PN 01/85 Mikrobiologickým vyšet ením zam eným na patogenní a podmín né patogenní mikroorganizmy, dále koliformní bakterie, enterokoky, kvasinky a plísn byla prokázána naprostá nezávadnost preparátu JUWIM. Biochemickým vyšet ením byl potvrzen deklarovaný obsah aminokyselin, bílkovin a sušiny. 4) Státní zdravotní ústav centrum pro zdraví a životní podmínky Doc. MUDr. L. Komárek, CSc. (1992) Hodnocení mutagenity JUWIMu pomocí Amesova testu JUWIM byl opakovan testován na bakteriích Salmonella typhimurium kmen TA 98 a TA 100, a to jak s metabolickou aktivací (S-9 mikrosomální frakce), tak bez ní. Jako kontrolní mutageny byly použity 4-nitro-ofenyl-diamin a 2-aminofluoren. V žádné z testovaných dávek (0,001 až 10 mg/ml) nebyla zjišt na mutagenní aktivita. 5) Vojenský léka ský ústav Hradec Králové MUDr. Petr Propper, CSc. (1989) Výsledky p edb žného testování preparátu JUWIM na imunomodula ní aktivitu Imunomodula ní aktivita JUWIMu byla testována na inbredních myších C 3H/Cbi/BCM a na bun ných kulturách P-815 (mastocytom), K-562 (lidské lymfocyty) a YAC-1 (myší lymfocyty). Jako mitogeny byly použity Concavalin A, Phytohemaglutinin HA-15 a Lipopolysacharid W. Pro stanovení syntézy DNA byl použit 3 H thymidin a ku zna ení cílových bun k pro cytotoxické testy byl použit izotop 51 Cr. Byly zjišt ny imunomodula ní aktivity JUWIMu, zejména redistribuce kmenových bun k krvetvorby mezi kostní d ení, slezinou a krevním lymfatickým ob hem. 5

6 6) Nemocnice Mladá Boleslav MUDr. Antonín Sk ivánek (1991) Klinické testování preparátu FORTISIM A JUWIM na chirurgickém odd lení Ke klinickým zkouškám byli vybráni pacienti s tzv. nezhojitelnými defekty, zejména v oblasti dolních kon etin a pacienti po operacích zažívacího traktu. Dále pacienti se špatn se hojícími zlomeninami, dekubity a pacienti s bércovými v edy. Další skupinu tvo ili pacienti s popáleninami t etího stupn. Zvláštním p ípadem byl pacient s karcinomem hlasivek, který odmítl chirurgickou terapii. Po t ím sí ní lé došlo k výraznému zlepšení u všech pacient, p emž zrychlení hojení a tedy zkrácení doby lé ení se pohybovalo v rozmezí 7 až 10 dní. Za zvláš významné považujeme pak vymizení karcinomu hlasivek. 7) Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem Doc. MUDr. J. Richter (1992) Imunologické nálezy a dynamika protein po aplikaci JUWIMu Souboru pacientek ve v ku 39 až 58 let s diagnózami maligních onemocn ní byl podáván JUWIM v dávce 2 mg denn po dobu 25 dn. Biochemickým vyšet ením p ed a po terapii bylo prokázáno statisticky významné zvýšení hodnot prealbuminu, normalizace hodnot transferinu a C-reaktivního proteinu alfa 1- antitrypsinu. Dále bylo prokázáno zvýšení po tu leukucyt, úprava rozložení lymfocytární populace a normalizace podílu terminálních lymfocyt. V pr hu podávání preparátu bylo konstatováno vesm s zlepšení klinické i subjektivní. 8) Centrum nukleární mediciny Praha Doc. MUDr. Zorka He manská (1993) Zpráva o 1. etap klinického testování preparátu JUWIM u nemocných s Hodgkinovou chorobou Souboru 44 pacient byl v pr hu radioterapie a dále ješt m síc po jejím skon ení podáván JUWIM v dávce 1-2 mg denn. Výsledkem bylo snížení frekvence akutních gastrointestinálních komplikací, normalizace jaterních enzym, vymizení neurologických komplikací a výrazné snížení frekvence infekcí. Zvýšila se chu k jídlu a došlo ke zlepšení fyzické kondice pacient. Byla konstatována významná aktivita hepatoprotektivní. 9) Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc., RNDr. Jaroslav Spížek, CSc. (1993) Záv ry z testování preparátu JUWIM Byly provedeny následující laboratorní testy: a) Testování ú inku preparátu na hmotnost a bun nost lymfoidních orgán a na krevní obraz b) Test blastické transformace lymfocyt c) Cytotoxický test d) Tvorba imunoglobulin in vivo e) Testování fagocytózy f) Kvantifikace bun k tvo ících protilátky in vivo g) Test tvorby protilátek in vitro h) Produkce cytokin in vivo V in vivo testech bylo zjišt no zvýšení fagocytární aktivity peritoneálních makrofág a zvýšení celkové hladiny imunoglobulin. V in vitro testech byla zjišt na aktivace T lymfocyt a stimulace protinádorových ú ink lymfocyt lidské periferní krve. 6

7 10) Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. (1994) II. záv ry testování p ípravku JUWIM Testy in vivo prokázaly hypotézy o inaktivit preparátu v klidovém stavu na imunitní systém, vzbudily však p edpoklad, že dochází ke zm v zastoupení jednotlivých populací imunokompetentních bun k a tím ke zvyšování jejich pohotovosti k aktivizujícím signál m. Prokázal to signifikantní nár st prolifera ní aktivity bun k stimulovaných B a T mitogeny. Je možno konstatovat, že p ímé p sobení jde cestou p irozené imunity (NK a makrofág ). JUWIM tedy neovliv uje klidový stav imunitního systému, ale potencuje jej k vyšší aktivit p i p ijetí aktivizujících signál. Opakovan se prokázala rovn ž plná intoxicita p ípravku. 11) Správa vrcholového sportu sa Praha RNDr. Petr Fo t, CSc. (1990) Ov ení ú ink JUWImu v oblasti vrcholového sportu V rozsáhlé studii jak u sportu silového, tak i vytrvalostního typu byl prokázán velmi íznivý efekt preparátu JUWIM, zejména v t chto oblastech: a) výrazné zlepšení silových parametr, zlepšení tréninkové kapacity b) výrazné snížení nemocnosti c) zlepšení pr hu regenerace d) ochranný vliv na jaterní parenchym p ed ú inky fyzické zát že e) stimulace proteosyntézy Žádné vedlejší negativní efekty preparátu zjišt ny nebyly. 12) St edisko diabetické nohy Galanta prim. MUDr. L. Jarábek (1992) inek preparátu JUWIM na hojení ran v experimentu Na pokusných novozélandských králících bylo prokázáno statisticky významné urychlení hojení experimentálních ran po 6-ti denní aplikaci JUWIM-gelu, zejména v koncentraci 5 a 10 mg ú inné látky v 1 ml gelu. inek preparátu JUWIM-gel a SOLCOSERYL-gel na hojení ran v experimentu: Na pokusných novozélandských králících byla prokázána stejná ú innost preparátu JUWIM-gel (20 mg/ml) se srovnatelným zahrani ním preparátem SOLCOSERYL-gel (Solco Basel). inek lokální aplikace preparátu JUWIM-gel na hojení rány na neuropatické noze u diabetik : Na základ výsledk experiment na pokusných králících byl aplikován JUWIM-gel (10 mg/ml) u 10 diabetik (5 muž a 5 žen) s diagnózou neuropatického typu diabetické nohy. Byl prokázán p íznivý vliv JUWIMgelu na hojení ran na neuropatické noze u diabetik. 24) Stomatologické odd lení IMPERIAL Karlovy Vary MUDr. Josef Cabalka (1994) Zpráva o možnostech aplikace p ípravku JUWIM pro ú ely stomatologie JUWIM ve form gelu jednak sám, jednak s dalšími ú innými komponenty, prokázal významné výsledky i lé ení aftózní stomatitidy a podobných erozivních forem. Velmi úsp šn se projevil efekt u chronických gingivitid a paradentopatií typu II. Ve form mas ové na bázi ungentum stearini bylo po vícenásobné aplikaci konstatováno vymizení herpetických afekt v dutin ústní a v jejím okolí. Ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity v Hradci Králové vyvíjí se nejvhodn jší baze jak gelové, tak mas ové. 7

8 25) Gynekologická klinika II. Fakultní nemocnice Praha a gynekologické odd lení nemocnice Karlovy Vary MUDr. Brandejs p ednosta kliniky a MUDr. Cabalková vedoucí odd. (1994) Zpráva o preklinických zkouškách v gynekologické praxi Na základ ov ených regenera ních ú ink je zkušebn aplikován JUWIM v gelové form pro lé bu zejména abrase d ložního ípku a regenerace epitelu d ložního hrdla. Docílené efekty vedou k záv m, že vhodná aplikace by byla zejména u diagnóz: - ulceratio cervicis uteri - cervicitis chronica - mycosis vaginae et cervicis uteri 26) Diabetologický ordinariát a odd. klinické biochemie NsP M lník MUDr. J. B ezina, MUDr. J. Hajn (1992) Vliv p ípravku FORTISIM na kompenzaci diabetu Biopreparát FORTISIM byl podáván po dobu 1 m síce skupin 49 diabetik (20 muž a 29 žen), jejichž pr rný v k byl 61 let ( u muž ) a 62 let ( u žen). Výsledkem bylo snížení pr rné hodnoty glycaemie z 12,26 na 10,05 mmol/l, glykosurie z 9,43 na 6,38 g/l a glykoproteinu ze 2,14 na 1,97 mmol/l. Tato skute nost umožnila evést 3 pacienty na pouhou dietu, 2 z inzulinu na perorální antibiotika a u zbytku snížit dávku inzulinu o 92 int. jednotek. Z hlediska subjektivního pocitu referovala v tšina pacient o lepším fyzickém i psychickém stavu. 27) Klinické laborato e Úst ední vojenské nemocnice Praha - St ešovice Dr. Miroslav Švec (1993) Sledování ú inku preparátu FORTISIM na souboru 35 osob z VÚ Kbely Po 3 m sících podávání kombinovaného preparátu FORTISIM skupin sestávající ze 35 osob ve v ku let bylo v laborato ích prokázáno výrazné zlepšení hodnot bun né imunity pomocí rozetového testu a testu lymfoblastické transformace. Znamená to, že bylo prokázáno jak zvýšení po tu T lymfocyt, tak i jejich funk ní schopnosti. 28) Klinická laborato ÚVN Praha St ešovice Dr. Miroslav Švec (1994) Sledování ú inku preparátu PREVENTAN na souboru 53 osob z VÚ Kbely Preparát PREVENTAN byl kontinuáln podáván skupin 53 osob ve v ku let po dobu 2 m síc. Na rozdíl od d íve testovaného preparátu FORTISIM obsahuje PREVENTAN ú innou látku JUWIM bez dalších ísad. Srovnáním laboratorních test na hodnocení bun né imunity p ed a po skon ení podávání PREVENTANu bylo rozetovým testem prokázáno významné zvýšení po tu T lymfocyt a pomocí testu lymfoblastické transformace bylo prokázáno výrazné zvýšení aktivity t chto lymfocyt. bylo tím potvrzeno, že hlavní imunostimula ú innou látku je JUWIM. 29) I. interní klinika 1. LF UK Praha MUDr. B. Vacková, MUDr. Z. He manská, prof. MUDr. E. Skala, DrSc., MUDr. D. Srbová Podp rná lé ba u nemocných s Hodgkinovou chorobou a nehodgkinskými lymfomy preparáty PREVENTAN a FORTISIM etapová zpráva z r Soubor zahrnuje nov diagnostikované nemocné v r s Hodgkinovou chorobou, s nehodgkinskými lymfony, pacienty s relapsem choroby a s dispenzarizovanými pacienty, kte í absolvovali primární terapii v r Všem je podáván preparát PREVENTAN nebo FORTISIM (ú inná látka JUWIM v dávce 1 mg/den) pro snížení negativních následk radioterapie a chemoterapie. U všech uvedených skupin bylo konstatováno, že tyto preparáty snížily výskyt gastroenterologických a jaterních poruch a též neurotoxických komplikací. Rovn ž se snížil po et a závažnost infek ních komplikací. P ízniv lze hodnotit a stabilizaci hmotnosti u lé ených pacient. 8

9 30) I. interní klinika 1. LF UK Praha MUDR. B. Vacková, MUDr. Z. He manská, prof. MUDr. E. Skala, DrSc., MUDR. D. Srbová Dlouhodobá podp rná lé ba u nemocných s Hodgkinovou chorobou Souboru 26 nemocných byl podáván FORTISIM v dávce 4 x 1 tableta denn od zahájení primární lé by nebo lé by relapsu po dobu nejmén jednoho roku. Byl potvrzen p íznivý efekt preparátu na snížení frekvence infe ních komplikací, na reparaci polyneuropatie a myelopoesy, stejn jako na zlepšení jaterních funkcí. Podávání FORTISIMu urychlilo rekonvalescenci a p isp lo k udržení dobrého celkového stavu nemocných. 31) Pneumologická klinika 1.LF UK Praha MUDr. L. Melíková, NUDr Zd. Skácel (1994) Podp rná lé ba u nemocných s malobun nou a nemalobun nou plicní rakovinou preparáty PREVENTAN a FORTISIM Etapová zpráva za rok 1994 PREVENTAN byl podáván 12 nemocným s malobun nou plicní rakovinou a 2 nemocným s nemalobun ným typem rakoviny. FORTISIM byl podáván 5 nemocným s diagnázou malobun ného typu a 2 nemocným s diagnozou nemalobun ného typu plicní rakoviny. Dávkování preparát : PREVENTAN 1 tableta denn, FORTISIM 3 x 2 tablety denn. Oba preparáty prokázaly protektivní efekt na zažívací ústrojí a hepatoprotektivní efekt b hem agresivní lé by Cisplatinou a Carboplatinou. Incidence infek ních komplikací byla nízká a jejich projevy nebyly závažné. Terapie dále pokra uje. 32) KHS Ústí nad Labem, OHS Litom ice, OHS Chomutov J. Richter, D. Jílek, V. Král, A. Vorderwinkler, T. Kolinová, M. Hamousová edb žné nálezy populace senior v závislosti na suplementaci preparátem JUWIM Bylo sledováno celkem 151 osob (35 muž a 116 žen) z domov d chodc v Chomutov, Vejprtech, Vimperku a v Libochovicích. Všichni sledovaní pobírali po dobu 3 m síc dávku preparátu s 1 mg ú inné složky (PREVENTAN 1 tableta denn ), krom 30 osob, kterým bylo podáváno placebo. P ed a po aplikaci preparátu bylo provedeno imunologické vyšet ení a vyhotovena aktuální psychická a zdravotní kondice. Výsledky p sobení preparátu jsou statisticky vysoce významné. Došlo k normalizaci hodnot IgG i IgE globulin, což sv í o optimální regulaci imunitního systému. Významný pokles C reaktivního proteinu sv í o výrazném protizán tovém p sobení preparátu. Normalizace hodnot transferinu sv í o pozitivní úprav metabolismu železa. Významný byl pokles hodnot SP3 proteinu, který je známkou hormonálních disfunkcí, ale i nádor a zán. Dynamika zm n hodnot prealbuminu sv í o výrazném zlepšení nutri ního stavu a zlepšení detoxika ních pochod. U skupiny užívající placebo výše uvedené nenastaly. Hodnocení bude pokra ovat do ezna 1995, kdy bude vypracována záv re ná zpráva. 33) P írodov decká fakulta UK, katedra fysiologie živo ich a vývojové biologie Doc. RNDr. Ji í erkasov, CSc., RNDr. Ivan Hrdý, PhDr. (1995) Stanovení vlivu preparátu JUWIM na respira ní aktivitu jaterních mitochondrií Na izolovaných jaterních mitochondriích mor ete a laboratorního potkana byla pomocí modifikované Clarkovy kyslíkové elektrody stanovena stimulace endogenní respirace p ti šarží preparátu JUWIM, p emž jako srovnávací preparát byl použit SOLCOSERYL (Solco Basel Ag, Birsfelfelden Schweiz). Experiment potvrdit, že preparát JUWIM výrazným zp sobem stimuluje respiraci jaterních mitochondrií. Všechny testované šarže m ly srovnatelnou aktivitu a všechny m ly vyšší ú innost n ž srovnávaný preparát SOLCOSERYL. Potvrdilo se, že zvolený experimentální systém je vhodný k testování kvality jednotlivých šarží preparátu JUWIM. 34) Laborato pro metabolismus a pathofysiologii k že FVL UK Praha MUDr. Václav Krs (1995) Klinické testování p ípravku JUWIM Byla testována koncetrovaná substance JUWIMu a dále rovn ž dva typy gelu obsahující JUWIM jako innou látku. Stanovení dermatologické dráždivosti bylo d sledn provedeno dle p edpisu: OECD Guideline for testing of Chemicals 404, Acute Dermal Irritation/Corrosion. Bylo prokázáno, že v jednorázové i opakované aplikaci byly testované p ípravky dob e snášeny a nedráždily lidskou pokožku. V klinických testech nebyl prokázán lé ený efekt u akné, byl však zjišt n pozitivní vliv na lé bu impetiga. 9

10 35) Sektor imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. Testování potenciálních synergických vlastností p ípravku JUWIM Na modelu myších slezinných bun k (kmen Balb/c) bylo prokázáno, že p ípravek JUWIM výrazn zvyšuje prolifera ní aktivitu T bun né populace, mén výrazné ú inky se projevily p i ovlivn ní B bun né populace. Synergizující a regenerativní ú inky JUWIMu se projevily neutralizací inhibi ního ú inku ergometrinu na prolifera ní aktivitu op t, zejména T bun né populace. 36) Ústav imunologie Vojenské léka ské akademie JEP Hradec Králové Doc. RNDr. Ji ina Vránová, CSc. (1995) Radioprotektivní efekt JUWIMu JUWIM byl aplikován jednak opakovan 10 dní p ed ozá ením (0,1 mg/myš), jednak jednorázov 24 hodin p ed ozá ením (0,2 mg/myš). Po ozá ení kobaltovým zá em dávkou 6 Gy byl konstatován ur itý radioprotektivní efekt, projevující se zvýšením po tu kolonií slezinných bun k ozá ených myší. Zvýšení bylo vyrazn jší po jednorázové aplikaci JUWIMu, ale p i daném uspo ádání pokusu nebyl rozdíl statisticky dostate významný. 37) Ústav imunologie Vojenské léka ské akademie JEP, Hradec Králové Ing. L. Hernychová, Dr. A. Macela (1995) Zpráva o vlivu preventivního podávání p ípravku JUWIM na pr h infekce intracelulárním parazitem Francisella tularensis kmen LVS Na laboratorních myších kmene Balb/c bylo prokázáno, že preparát JUWIM, podávaný v dávce od 1 do 100 mg denn po dobu 10 dn p ed experimentální infekcí, více než zdvojnásobil procento p ežívajících. Tento výrazný imunomodula ní efekt, zejména T bu kami zprost edkovaných imunitních reakcí byl zjišt n i testem blastické transformace slezinných lymfocyt myší po podání specifického bakteriálního antigenu. 38) KHS Ústí nad Labem, OHS Ústí nad Labem, OHS Litom ice Doc. MUDr. J. Richter, Dr. S. Richterová, Dr. T. Kolinová (1995) Nálezy u skupiny d tí suplementovaných preparátem PREVENTAN Bylo sledováno 35 d tí ve v ku let (19 chlapc, 16 dívek), kterým byl podáván preparát PREVENTAN (1 tableta denn ) po dobu 1 m síce. Statisticky byla prokázána významná redukce zán tlivých reakcí, došlo ke zvýšení hodnot sekre ní imunity a k normalizaci hodnot ady biologicky d ležitých protein, zejména transferinu. Práce podrobn ji analyzuje podíl jednotlivých složek preparátu PREVENTAN (nukleotidy, aminokyseliny, stopové prvky) na této imunoregula ní aktivit. 39) Katedra vnit ních chorob jednokopytník, malých zví at a farmakologie Vysoké školy veterinární Košice Doc. MVDr. J. Jantošovi, CSc. (1992) Aplikace SANGRIMu u ku at ípravek 0,5 1 mg SANGRIMu do krmné sm si pro ku ata m lo za d sledek zvýšení živé hmotnosti a zlepšenou konverzi krmných sm sí. Byl zjišt n p íznivý vliv SANGRIMu na celkovou životaschopnost a ope ení. V laborato ích byl rovn ž konstatován vzr st resorpce a exploatace vitamín A a E. 40) Sdružené ambulantní za ízení denní alergologické sanatorium Praha 2 (1992) Rozbor aplikace p ípravku JUWIM v alergologickém sanatoriu V dob, kdy v íjnu a listopadu byl na d tském odd lení (22 d tí) podáván JUWIM, bylo pro onemocn ní zameškáno pouze 47 dní v porovnání s odd lením (28 d tí), kde JUWIM podáván nebyl a kde za stejné období ze stejného d vodu bylo zameškáno 147 dní. 10

11 41) Základní škola B chovice; Základní škola Dube Koordinátor Ji í Jermá Vyhodnocení ú innosti preparátu JUWIM sledováním po tu onemocn ní žák na dvou základních školách Porovnáním dvou škol, podobných jak z hlediska po tu žák, tak bioklimatického místa školy v pražském regionu bylo zjišt no, že ve škole, ve které se do aje nebo polévky pro žáky p idával preparát JUWIM, bylo zmeškáno o 221 vyu ovacích hodin kv li onemocn ní mén (tj. o 11 žák mén ) než v porovnané škole. Vzhledem k tomu, že každá z t chto škol má víc než 300 žák, kte í byli monitorováni b hem 7 m síc, jsou výsledky statisticky pr kazné. 42) Ústav národního zdraví imunologické odd., Ústí n./labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc., Doc. MUDr. Ladislav Pelech, DrSc. (1995) Imunologické nálezy u skupin d tí po kompensa ních opat eních U 200 d tí, žijících permanentn v regionu o vysokém stupni zne išt ného ovzduší, byly stanoveny p ed a po 14-denním pobytu ve škole v p írod ve venkovské oblasti s velmi nízkou úrovní atmosférického zne išt ní ukazatelé humorální imunity, imunity slin a specifických protilátek IgE. trnáctidenní pobyt ve zdravém ovzduší dopln ný nutri ní suplementací imunoregula ním preparátem PREVENTAN (1 mg ú inné látky denn ) vedl k významnému zlepšení parametr sekre ní imunity. Pokles hodnot albuminu signalizuje výraznou redukci zán tlivé iritace respira ního aparátu. Významné bylo rovn ž snížení specifických protilátek IgE respira ního typu alergie. Podle dosavadních zkušeností samotný pobyt v oblasti s kvalitním ovzduším p ízniv ovlivní 80 90% populace na dobu 2 3 m síc. Trvalá nutri ní kompenzace preparátem PREVENTAN tuto dobu výrazn prodlužuje. Pozn.: P ísp vek p ednesen na shromážd ní Fifth European Meeting of Environmental Hygiene, které se konalo ve dnech ervna 1995 v Praze. Shromážd ní organizoval Léka ský ústav pro hygienu prost edí University Heinrich-Heine z Düsseldorfu, dále Ústav pro hygienu z téže univerzity ve spolupráci s Postgraduálním léka ským a farmaceutickým ústavem a s Národním ústavem zdraví z Prahy, eská republika. 43) Metabolická ordinace p i II. Interní klinice FN Brno prim. MUDr. Rotrekl Vladimír, Mgr. Rotrekl Vladimír (1995) Použití p ípravku PREVENTAN jako podp rného dietetika p i lé familiárních hypercholesterolemií (typ IIA) a kombinovaných dislipoproteinemií (typ IIB) Biopreparát PREVENTAN byl podáván po 3 m síce ve zvyšující se dávce (1x1, 2x1, 3x1) 85 pacient m s hyperlipidií typu IIA a IIB dle Fredricksona. Po každé etap podávání a m síc po skon ení byly provedeny jaterní testy a speciální testy na tukový metabolismus. K výraznému poklesu hladiny cholesterolu dochází u typu IIB již po dávce 1x1 tableta a u typu IIA po dávce 3x1 tableta, p emž m síc po skon ení podávání z stávají hladiny stacionární. U obou typ hyperlipidií byl stanoven postupný sestup hodnot LDL a Apo B100 se zvyšující se dávkou PREVENTANu. Na základ t chto i dalších výsledk je PREVENTAN doporu en jako vhodný dopln k i lé uvedených chorob. V období podávání PREVENTANu (p elom tet ) došlo ke zna nému rozší ení virózy horních cest dýchacích nikdo z testovaných pacient neonemocn l. 44) Mikrobiologický ústav AV R Praha RNDr. Petr Šíma, CSc. (1996) Kompenzace aktivity p irozených zabíje (NK bun k) po standardizované zát ži p ípravkem JUWIM Na dvou liniích laboratorních potkan kmene Wistar,senzitivní (IS) a rezistentní (IR) na stres, byla testována imunomodula ní aktivita JUWIMu. In vivo byl testovaným zví at m po dobu 10 dn podáván JUWIM v denní dávce 0,1 mg na 1 potkana. Po standardizované stresové zát ži bylo prokázáno ovlivn ní aktivity NK bun k u obou linií. U stresov citlivé linie IS se aktivita NK bun k po zát ži snížila na 66%, zatímco po aplikaci JUWIMu pouze na 75%. U rezistentní linie IR se NK aktivita po zát ži snižuje na 87%, po aklikaci JUWIMu však z stává tém na p vodní úrovní 97%. In vitro byla testována ú innost jednorázové aplikace JUWIMu p idávaného v koncentraci 0,0001 mg/ml do bun ných kultur efektorových a cílových bun k. I zde došlo k pozitivnímu ovlivn ní NK aktivity, i když v pon kud menší mí e. U citlivé linie IS se NK aktivita snižuje na 67%, po aplikaci JUWIMu pak na 71%. U rezistentní linie se po zát ži NK aktivita snižuje na 57%, po jednorázové dávce JUWIMu pouze na 76%.. V obou p ípadech byl tedy prokázán specificky imunorepara ní ú inek JUWIMu. 11

12 45) OKBHI Nemocnice Na Homolce, D tské odd. nemocnice Na Homolce, Ústav experimentální mediciny AV R MUDr. M. Pr cha, MUDr. P. Žá ek, MUDr. L. Táborský, MUDr. M. Dostál (1996) Použití PREVENTANu u d tí po infek ní mononukleóze Soubor 37 d tí obou pohlaví ve v ku 7 16 let, které prod laly infek ní mononukleózu, byl rozd len na dv skupiny. 21 d tí dostávalo po 12 týdn 2x 1 tabl. PREVENTANu, ostatní placebo. Po šesti a dvanácti týdnech byly stanoveny biochemické ukazatele a paramentry humorální a bun né imunity, v závislosti na zvýšení CD 8+ lymfocyt (tj. supresorických a cytotoxických lymfocyt ). Krom toho byl pozorován pokles frekvence a mírn jší klinický pr h chorob dýchacích cest a zlepšení fyzické i psychické výkonnosti. Výsledky studia ukazují, že PREVENTAN je dobrým podp rným imunomodula ním prost edkem, který bez vedlejších ú ink navozuje reparaci imunitních funkcí bun né imunity, které byly narušeny po mononukleóze. 46) Chirurgické odd lení nemocnice Na Homolce, OKBHI nemocnice Na Homolce, Ústav experimentální madiciny AV R MUDr. M. Hladký, MUDr. L. Táborský, MUDr. P. Be o, MUDr. J. ervinka, MUDr. M. Pr cha, MUDr. M.Dostál (1996) Použití PREVENTAN u pacient s elektivtím chirurgickým výkonem Preparát PREVENTAN byl podáván v dávce 2x 1 tableta 24 pacient m 7 dní p ed a 30 dní po chirurgickém výkonu. U pacient došlo ke statisticky významnému poklesu hodnot aktivity jaterních aminotransferáz, které u vybraných pacient byly p ed zahájením podávání výrazn patologické. Dále došlo k statisticky významnému poklesu hodnot transferinu, což sv í o p íznivém reparativním p sobení PREVENTANu v oblasti bun né imunity statistickým zvýšením po tu CS 3+ lymfocyt ve srovnání s kontrolou. Výsledky potvrzují vhodnost použití PREVENTANu jako nespecifického podp rného preparátu pro pacienty, u nichž lze p edpokládat imunodeficienci v oblasti bu kami zprost edkované imunity (dlouhodobý zán t p ed operací). 47) Oblastní d tská klinická nemocnice.1, Jekaterinburg, Rusko Tuzankina J.A., Pisklakova V.N., Vlasova I.V.., Machanek A.F. Imunologický efekt preprátu J U W I M Studie je v nována sledování imunomodula ního ú inku preparátu JUWIM u d tí trpících alergiemi kožními, respira ními a kombinovanými. Celkem bylo sledováno 31 d tí (20 chlapc a 11 d at), z nich 27 edškolního v ku a 4 školáci. Preparát byl podáván minimáln 3 týdny. P t z testovaných d tí m lo p ed podáváním preparátu asté recidivující virózy a jiná infek ní onemocn ní. Srovnání výsledk laboratorních test ed a po podávání preparátu JUWIM ukazuje, že došlo ke zvýšení fagocytární aktivity a k normalizaci hladiny IgE v plazm. Krom toho bylo zaznamenáno zlepšení fyzické aktivity spánku a zvýšení apetitu u d tí. Z p ti d tí s astými infek ními onemocn ními onemocn la b hem dvou m síc podávání preparátu pouze jedna dívka. U všech d tí došlo k výraznému zlepšení kožních a dýchacích alergických obtíží, v n kterých p ípadech i k jejich úplnému vymizení. Preparát JUWIM je autory doporu en jako podp rný imunomodula ní prost edek p ed vlastní terapií, p ípadn v kombinaci s dalšími látkami. 48) Oblastní centrum rehabilita ního lé ení d tí s alergodermatosami u GDB No 19 Efektivnost užití JUWIMU u d tí s alergodermatosami a provázející patologií kov roz len ným skupinám d tí byl vedle normální terapie podáván JUWIM v dávce 2 mg denn po dobu min. 4 týdn. Kontrolní skupiny m ly stejnou terapii bez JUWIMu. Byly lé eny zejména následující syndromy: 1) Astenovegetativní syndrom 2) Intoxika ní syndrom 3) Syndrom hypokorticismu 4) Syndrom polyhypovitaminosy 5) Enterokolitidový syndrom 6) Syndrom cholestasy 7) Pr vodní IDS 8) Cerebráln -astenický syndrom Podávání JUWIMu výrazn zrychlilo terapeutický efekt, zejména ve v kové skupin let. U d tí skupiny 3 6 let, byl efekt JUWIMu pon kud nižší. 12

13 49) KHS Ústí n/labem, Mikrobiologický ústav AV R Praha, Státní zdravotní ústav Praha J.Richter, P.Šíma, L.Pelech, B.Turek (1996) Auto i p edkládají stru ný p ehled literatury, zabývající se otázkami vlivu suplementace nukleotidy na metabolické funkce, gastrointestinální trakt, jaterní parenchym i imunitní funkce. Zd raz ují význam suplementace náhražek mate ského mléka nukleotidy a vliv na zdravý vývoj dít te. Komplexní úloha nukleotid v organizmu je v sou asné dob p edm tem intenzivního teoretického i klinického výzkumu ve sv i u nás. Je to mimo jiné umožn no u nás dostupností preparátu s vysokým obsahem nukleotid. K L Í O V Á s l o v a : nukleotidy imunita 50) Ústav leteckého zdravotnictví Praha plk. MUDr. Josef Vanko (1997) Vliv preventivního podávání preparátu PREVENTAN na fyzickou a psychofyziologickou výkonnost V rámci studia modulace imunitního systému složkami výživy byl sledován v souboru 11 p íslušník armády R r zného za azení vliv jednom sí ního podávání preparátu PREVENTAN ( 1 tbl. denn ). Testování fyzické výkonnosti bylo provedeno spiroergometrickým vyšet ením a psychofyziologická výkonnost byla sledována metodami NQ 5x50 a AKPP I-II, tj. metodikou, která je používána pro testování ú ink lé iv. Výsledky získané p ed podáváním preparátu a 14 dní po skon ení podávání ukázaly, že p i podávání PREVENTANu nedochází k negativnímu ovlivn ní fyzické a psychofyziologické výkonnosti sledovaných osob. Proto je doporu eno projednat s Vojenskou zdravotní pojiš ovnou využití preparátu PREVENTAN v rámci preventivních program pro p íslušníky armády R. 51) Krajská hygienická stanice Ústí n/labem Doc.MUDr. Josef Richter,CSc. Suplementace d tské a dosp lé populace modula ními preparáty záv re ná zpráva Ve skupinách p edškolních a školních d tí a skupin profesionáln exponovaných osob byla provedena dlouhodobá suplementace preparáty s vysokým obsahem nukleotid, aminokyselin polypeptid a minerál JUWÍK, JUWIM, PREVENTAN. Ve všech skupinách byl prokázán významný imunopotencia ní efekt na ukazatelích sekre ní imunity, což dokumentuje již d íve provedená studie, prokazující ochranný efekt preparátu, mimo jiné i k infekcím dýchacích cest. 52) Krajská hygienická stanice Ústí n/labem, Okresní hygienická stanice Ústí n/labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc., MUDr. Stanislava Richterová Vitaminy, minerály a nukleotidy V podaném stru ném p ehledu o suplementaci látek d ležitých pro zdraví, v nují auto i pozornost p íjmu vitamin, minerál a nukleotid. Ty jsou prespektivou nové cesty jak ovliv ovat zdravotní stav. lánek vychází ze zkušenosti severo eských pracovník, kte í se t mto problém m v nují po více než 20 let. 53) Natim a.s. Praha RNDr. Václav Plaisner, Ing. František Andrs, CSc., RNDr. Vladimír Vá a Kompenzace nežádoucích zdravotních zm n u d tí z oblastí s extrémn narušeným životním prost edím - záv re ná zpráva Projektu podpory zdraví na r Ve skupinách cca 100 d tí p edškolního a školního v ku byla provedena dlouhodobá suplementace preparátem JUWIM. D ti ze t í mate ských školek v Hradci Králové dostávaly preparát p ímo formou pitného režimu, d ti ze Základní školy v Praze 3-Jarov ve form JUWÍKu. V obou p ípadech byl JUWIm podáván vždy po 3 m síce v jarním a podzimním období r. 1996, p emž v obou skupinách dostával stejn velký kontrolní soubor placebo. Na po átku a po skon ení jarní a podzimní suplementace byly vyhodnoceny ukazatele sekre ní imunity ve slinách ( lysozym, albumin, sekre ní IgA). V obou souborech byla statisticky vyhodnocena nemocnost v dob podávání preparátu. Výsledky ukazují výrazný imunomodula ní efekt JUWIMu v suplementovaných skupinách ve srovnání s kontrolou. Projevil se výrazným vzestupem hodnot lysozymu s SigA a zárove došlo ke snížení nemocnosti na % kontroly. 13

14 54) Krajská hygienická stanice, Ústí nad Labem Doc. MUDr. Josef Richter, CSc. Protokol o testování bioaktivních vlastností p ípravku JUWIM (1999) Toto testování m lo ov it kvalitu regenerovaného JUWIMu v r. 1998, a to jednak stanovením obsahu nukleotid a peptid a jednak klinickým testem na tvorbu protilátek SigA, SigM, SigG, salivarního albuminu a lysozymu. Výsledkem provedených kvantitativních analýz vzork bylo zjišt no, že hodnoty obsahu nukleotid i peptid odpovídají PN JUWIMu a neodchylují se nad meze této normy. Klinickými zkouškami bylo zjišt no, že tvorba protilátek v relacích odpovídá stav m zjišt ným v r p i obdobných zkouškách. Záv rem bylo konstatováno, že testovaný p ípravek vykazuje jak ve složení ú inných látek, tak v ú inku na imunitní systém deklarované hodnoty. 55) Mikrobiologický ústav AV R, Praha RNDr. Petr Šíma Záv re ný protokol o testování bioaktivních vlastností p ípravku JUWIM (1999) Toto testování m lo ov it kvalitu regenerovaného JUWIMu v r. 1998, a to laboratorním testem prolifera ním ex vivo a cytotoxickým testem. Test potvrdil specifickou stimulaci aktivovaných t lymfocyt a zejména významné stimula ní ú inky, zvyšující prolifera ní potenciál B bun k. Cytotoxický test prokázal významné stimula ní ú inky na cytotoxickou aktivitu slezinných bun k namí enou proti nádorové bun né linii ve všech pom rech efektorových a cílových bun k. Dosavadní výsledky potvrzují totožnost biologické aktivity regenerovaného JUWIMu s p vodními erstvými vzorky z r

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

TIENS Program životního stylu

TIENS Program životního stylu TIENS Program životního stylu P emýšlíte n kdy o tom, pro jíte? Snadnou odpov dí je, že jste hladoví, unavení a kru í Vám v b iše. N kdy m žete také jíst z nudy, kv li tomu, že jste smutní i š astní, nebo

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 42 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: +420 495 067 111 Fax: +420 495 518 002 Internet: http://www.faf.cuni.cz Email: brucknerova@faf.cuni.cz

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více