ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; Místo tel. č.: , fax. č.: , Č.j.: VÚM 719/2013/MDv ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Počet stránek: Spisový znak: A 8 Skartační znak: A Skartační lhůta: 10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala, schválila: Mgr. Ivana Dudková,Ing.Eva Malariková Mgr. Miloš Dvořák, ředitel školského zařízení Platnost: Od Podpis ředitele, razítko: 1

2 A.ÚVOD 1 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 3. RODIČOVSKÁ VEŘEJNOST 4 OBLAST ŘÍZENÍ 5 NEJDůLEŽITĚJŠÍ ÚKOLY 5 PLÁN SCHůZÍ 6 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU B. ROČNÍ PLÁN ŠKOL ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Plán schůzí Organizace školního roku PLÁN PRÁCE Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/ Školní parlament Plány Celoroční plán úkolů, akcí Projekty Plán výchovného poradce Plán učitele vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání a Úvodu do světa práce Plán metodika environmetální výchovy Plán ICT na školní rok 2013/ Školní preventivní strategie Materiálně technické zajištění UČEBNÍ PLÁNY Základní škola Školní vzdělávací program ŠVP ZV LMP Učíme se pro život Učební plán vzdělávacího programu POMOCNÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program ŠVP ZŠS Učíme se pro život Střední škola Obor C/02 Praktická škola dvouletá; ŠVP Praktické vaření, který je zpracovaný dle RVP Praktická škola dvouletá Obor E/02 Zahradnická výroba; ŠVP Zahradnická výroba, který je zpracovaný dle RVP E/02 Zahradnická výroba VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY KROUŽKY OD POČTY ŽÁKŮ 2013/2014 NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU C. VÝCHOVA NA ŠKOLNÍ ROK ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Plán porad výchovy, organizace školního roku 2013/ Pracovní doba Vychovatel Asistent pedagoga Organizace dne Personální obsazení skupin, internátů, správci objektu Plán výchovně vzdělávacích činností Cíle výchovných zaměst Stěžejní akce na školní rok Pravidelné víkendové akce Kroužky Letní tábory Měsíční plány

3 2. Plán profesionálního rozvoje pedagogických pracovníků 2013/ Plán kontrolní a hospitační činnosti vedoucího vychovatele 49 D. PLÁN ČINNOSTI ETOPEDA.. 52 E.PŘÍLOHY plán MPP 2013/ plán DVPP 2013/2014 3

4 A. ÚVOD I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat zařízení jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadání žáků. V rámci výchovy klást důraz na úspěšnost resocializačního procesu, na rychlé a trvalé odstranění závadového chování, na ukotvení zdravých sociálních a hygienických návyků.zaměřit se na užší kontakt s rodinou, se zákonnými zástupci, ve spolupráci s OSPODy se spolupodílet na případových konferencích. Zaměřit se na oblasti: 1. Zdraví Dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny dětí. Zamezit tomu, aby činností zařízení nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu v rámci výuky ve školách během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin,ale v souběhu i v rámci výchovných zaměstnáních Sledovat psychohygienické podmínky výuky a výchovy, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců. Evidovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad, zaměřit na ně i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků a individuálního přístupu k jejich vzdělávání a péči o ně bude prioritou DVPP. 2. Poznatky a dovednosti Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Reagovat na připomínky rodičů a potřeby zařízení. Při hodnocení dětí vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést děti k nutnosti systematické přípravy. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech činnostech dětí. Rozšířit kariérové poradenství pro děti a rodiče s ohledem na reálné možnosti dětí a jejich uplatnění v životě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní a sociální neúspěšnosti. Vést děti k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje. 3. Oblast sociální, životních hodnot Využívat vnitřní řád zařízení jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi dětmi, jejich rodiči,pracovníky OSPODů a pedagogy zařízení. Výrazně diferencovat hodnocení chování dětí. Sjednotit se v požadavcích na chování dětí, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru zaměření zařízení - zda pedagog dokáže vhodným způsobem formovat vývoj dětí, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve 4

5 všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání dětí a jejich rodičů při jednání s pracovníky zařízení. V práci pedagogů i dětí sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image zařízení, propagace jeho práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci svého působení nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu dítěte ke společnosti. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nové formy práce, doplňující mimo vyučovací aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení prostor a organizačních forem pedagogické práce. V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Pečlivě zpracovat systém práce s dětmi se sociálním znevýhodněním. II. Pedagogičtí pracovníci Vycházet ze zásady, že činnost zařízení je služba veřejnosti. Úkolem zařízení je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj dítěte, které je bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny. Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědny přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. III. Rodičovská veřejnost Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče,usilovat o udržení vztahu rodina dítě,popř. dále tento vztah posilovat a rozvíjet. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče,u narušeného vztahu dítě rodina, se podílet na uspořádání případové konference. III. Oblast řízení Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky zařízení, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO. Dlouhodobou koncepci rozvoje zařízení rozpracovávat do ročních plánů práce zařízení s dílčími, ročními úkoly, ta pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů měsíčních či týdenních, plánů metodických zařízení. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce a výchově, partnerského přístupu k dětem, zaměření na respektování individuálních zvláštností žáků. Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem všechny zaměstnance. Hodnocení škol provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i dětmi, využívat externí možnosti (Scio apod.). Zaměřit se na vytvoření vlastního systému hodnocení zařízení na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení. Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání. 5

6 IV. Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti zařízení za školní rok 2012/ Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu škol, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje,připravit podmínky pro otevření nového učebního oboru. 2. Rozšiřovat činnost školského poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence rizikového chování a speciální pedagog - etoped, s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům zařízení, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám dětí. 3. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí zařízení, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, aj. 4. Pokračovat v otevřenosti zařízení vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací se školskou radou. 5. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti. 6. Zaměřit se na propagaci práce zařízení v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. 7. Činnost v době mimoškolní činnosti organizovat částečně jako zájmové kroužky. 8. Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 9. K dětem přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 12. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s pracovníky OSPOD a rodiči předcházet vzniku odmítání dítěte rodinou. 13. Vytvoření systému vlastního hodnocení zařízení. 14. Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti disociálnímu chováníi. V.Plán schůzí Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, leden, červen Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu zařízení,v případě mimořádných událostí: Schůzovní den úseku výchovy je poslední úterý v měsíci, v návaznosti budou probíhat porady pracovníků provozního úseku. Provozní porady škol jsou organizovány Porady vedení zařízení se konají každé pondělí od 09:00 v pracovně ředitele zařízení v obsazení ředitel, zástupce ředitele,etoped,ekonom,hospodářka,vedoucí stravování,sociální pracovnice. Porady pedagogických úseků přímo navazují na schůzky širšího vedení zařízení Pracovníci zařízení si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad. Plán práce zařízení pro školní rok 2013/2014 byl zpracován na základě podkladů z primárních porad úseků a z doporučení 1.pedagogické rady. 6

7 VI.Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna Vyučování začne v pondělí 6. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září Státní svátky 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden Nový rok 5.duben Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční 7

8 Významné dny 16. leden Den památky Jana Palacha 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen Den narození Jana Ámose Komenského. 7. duben Den vzdělanosti 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů Den otevřených dveří:v období odjezdových dnů na prázdniny mají rodiče pod dohledem službu konajících vychovatelů možnost prohlédnout si ubytovny dětí včetně prostor škol a prostor zájmových útvarů.současně mají zákonní zástupci včetně veřejnosti obracet se s dotazy na pracovníky vedení zařízení. 8

9 B ROČNÍ PLÁN ŠKOL 1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1.1 Plán schůzí Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, leden, červen Pedagogické rady (termíny): Provozní porady učitelů h Pedagogické rady h (pondělí 8:00h) (8:00 h) - úterý (úterý) (úterý) (pondělí) (úterý) (úterý) (úterý) (pondělí) (úterý) (úterý) (2.r. SŠ) (úterý) (pondělí) (úterý) (pondělí) (úterý) (pondělí) (úterý) 1.2 Organizace školního roku Třídní učitelé I. Jarmila Pelesná II. Mgr. Dagmar Kuchařová III. Marcela Kunartová IV. Mgr. Eva Sasová ZV1 Mgr. Lenka Samcová ZV2 Hana Haasová PV1 Mgr. Helena Štěrbová Další pedagogové Mgr. Miloš Dvořák, Mgr. Ivana Dudková, Bc. Rostislav Kikal, Miroslav Vyhnis (dlouhodobě nemocný zastupuje Karol Danko). Poradci pro předměty: Základní škola speciální Základní škola praktická Střední škola Výchovně kariérová metodička Školní metodička prevence rizikového chování Koordinátorka environmentální výchovy Metodik ICT Etoped Uvádějící učitelka p. Danka Správci sbírek, skladů, kabinet Školní kabinet Tělocvična Dílna Školní kuchyňka Učebna PC Včelín Kabinet sportovních věcí Sborovna č. 1 Sborovna č. 2 Sborovna učitelů hala Kabinet tělocvična Kabinet dílna Mgr. Dagmar Kuchařová Mgr. L. Samcová Bc. Rostislav Kikal Mgr. Helena Štěrbová Marcela Kunartová Hana Haasová Mgr. Lenka Samcová Mgr. Dagmar Kuchařová Mgr. Eva Sasová Mgr. Lenka Samcová Mgr. Lenka Samcová Bc. R. Kikal Jarmila Pelesná Marcela Kunartová Mgr. Helena Štěrbová Mgr. Ivana Dudková Mgr. Lenka Samcová Mgr. Eva Sasová Miroslav Vyhnis, zastupuje Mgr. Eva Sasová PhDr. Arnošt Smolík Marcela Kunartová 9

10 Výtvarné pomůcky Učitelská knihovna Žákovská knihovna Marcela Kunartová Mgr. Helena Štěrbová Ing. Eva Maláriková Střední škola 2.ročník Konec školního roku, Vydávání vysvědčení za 2. ročník SŠ, obor E/02 Zahradnická výroba: středa. Závěrečná zkouška v oboru E/02 Zahradnická výroba Písemná zkouška z odborného výcviku (čtvrtek) Praktická zkouška z odborného výcviku (čtvrtek) Ústní zkouška z odborného výcviku: (čtvrtek) Vydávání vysvědčení o závěrečné zkoušce Přijímací řízení do 1. ročníku střední školy na školní rok 2014/2015 Informace o přijetí ke vzdělávání ve střední škole na školní rok 2014/2015 budou vyvěšeny na www stránkách školy do Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy. Školní budova se otevírá v 7.30 hodin a žáci jsou předáváni učiteli dozoru asistentem pedagoga. Pokyn ke vstupu žáků do školy je dán učitelem dozorem v 7:30 hodin, v případě nepřízně počasí budou žáci i s asistenty pedagogy vpuštěny do školy v 7:25, nad žáky dohlíží asistent pedagoga. Dopolední vyučování začíná v 7.45 hodin. Po skončení vyučování předá osobně učitel žáky vychovatelům v budově školy, předá hodnocení chování žáků. Odpolední vyučování začíná ve 13:25 h. Službu konající vychovatelé přivedou žáky na odpolední vyučování až ve 12:20 h a osobně si předají žáky ve škole. Službu konající vychovatelé si převezmou žáky a hodnocení chování v budově školy v 15:05 h. V odpoledních hodinách probíhají ve škole kroužky pod dohledem daných učitelů, od 13:45-15:15. Po skončení kroužku předá učitel žáky vychovatelům na ubikacích. Kroužky počínají v 1. týdnu říjen 2013, končí posledním týdnem v květnu 2014, vyjma kroužku NORDIC WALKING, který začíná probíhat v srpnu HOD. 2. HOD. 3. HOD. 4. HOD. 5. HOD. 6. HOD. 7. HOD. 8. HOD. 7:45 8:30 8:40 9:25 9:45 10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:25-14:10 14:20-15:05 Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní přestávka trvá dvacet minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 65 minut. Rozpis vyučovacích hodin ve střední škole: - při teoretickém vyučování a praktických cvičení 1. HOD. 2. HOD. 3. HOD. 4. HOD. 5. HOD. 6. HOD. 7. HOD. 7:45 8:30 8:40 9:25 9:45 10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:25-14:10 Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní přestávka trvá dvacet minut. Časový plán odborného výcviku: 1. hod Vyučovací hodina trvá 60 minut. 09:30-09:45 přestávka (svačina) 11:45 12:10 přestávka (oběd) 10

11 Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne. Přestávka na svačinu je 15 minutová, na oběd 20 minutová dle 65 z. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav, vyhl. č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších úprav a 88 Zákoníku práce. 2 PLÁN PRÁCE ŠKOL Hlavní úkoly řídící činnosti zástupkyně ředitele školy: Hlavní úkoly kontrolní a hospitační činnosti vycházejí z dlouhodobého plánu práce školy, plánu práce na školní rok 2013/2014, ze závěrů výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2012/2013; ze zprávy kontrol inspekce. Dále vycházejí ze Souboru pedagogických a organizačních informací MŠMT pro školní rok 2013/2014. Navazují na plán kontrolní a hospitační činnosti v roce 2012/2013, doplňují jej a rozšiřují. 1. Vedení školní matriky. 2. Výchovně kariérový poradce: vedení žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, logopedické sledování žáků. 3. Koordinátorka ŠVP pro základní školu i střední školu. 4. Realizace ŠVP ZV LMP Učíme se pro život v základní škole praktické. 5. Zavádění a plnění ŠVP ZŠS Učíme se pro život v základní škole speciální v ročníku a r. 6. Zavádění a plnění ŠVP Praktické vaření, obor 78 6 C/02, který je zpracovaný dle RVP Praktická škola dvouletá. 7. Zavádění a plnění ŠVP a ŠVP Zahradnická výroba, obor E/02, který je zpracovaný dle RVP Zahradnická výroba. 8. Řízení projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1. 5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. 9. Svolávání a řízení provozních porad učitelů. 10. Hospitační činnost. 11. Uvádění začínajících učitelů. 12. Ochrana osobních údajů žáků a zaměstnanců. 13. Naplňování dlouhodobé koncepce školy a ročního plánu práce školy. 14. Režim školy, dodržování řádu školy. 15. Estetičnost prostředí školy. 16. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, získávání odborné kvalifikace. 17. Činnost metodických orgánů. 18. Výchovná práce pedagogických pracovníků, prevence rizikového chování. 19. Sestavení rozvrhu hodin školy. 20. Sestavování měsíčních plánů práce školy. 21. Dodržování časových a tematických plánů. 22. Prověřování vědomostí, dovedností a návyků žáků. 23. Organizace školního roku, výuky, pedagogické obsazení. 24. Organizace zastupování učitelů. 25. Řízení práce třídních učitelů. 26. Spolupráce s vedoucí vychovatelkou, etopedem zařízení, hospodářkou, účetní školského zařízení, se sociálními pracovnicemi šk. zařízení, aj. 27. Kontrola mimoškolních akcí školy. 28. Péče o materiální vybavení školy. 29. Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce. 30. Styk s veřejností a s rodiči žáků. 31. Zajišťování oprav, vystavení objednávek a jejich předložení ŘŠ. 32. Pomoc při řešení osobních záležitostí učitelů a zaměstnanců. 33. Navrhování osobních příplatků a odměn. 34. Kontrola práce výchovného poradce pro volbu povolání, poradce úvodu do světa práce. 35. Kontrola práce koordinátora environmentální výchovy. 36. Kontrola práce metodika prevence rizikového chování Kontrola práce metodika ICT. 38. Kontrola hospodaření s učebnicemi a pomůckami. 39. Kontrola práce kroužků v zájmové oblasti. 40. Správnost a úplnost vedení dokumentace školy. 41. Kontrola portfolia žáků. 42. Sestavení rozvrhů dozoru nad žáky. 43. Kontrola plnění dozorů učitelů. 44. Kontrola vedení kabinetů jejími správci. 45. Kontrola vedení skladu školních pomůcek. 11

12 46. Kontrola využití školního pozemku a dílen. 47. Kontrola softwaru ústavních PC dle Pravidel, zásad a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů dle usnesení vlády ze dne 20. června 2001 č Kontrola učebně výchovné práce harmonogram Kontrola plnění plánu práce škol měsíčně Kontrola plnění přípravy a rozpracování učiva - časové plány učiva čtvrtletně - tematické plány učiva čtvrtletně - připravenost učitele na vyučování průběžně - záznamy o klasifikaci žáků průběžně - kontrola výsledků v předmětech průběžně výchovného zaměření - plnění ročního plánu čtvrtletně Písemné projevy - kontrola sešitů průběžně - kontrolní práce učitelů pololetně - laboratorní práce čtvrtletně - kontrola kroniky škol čtvrtletně Kontrola stavu učebnic a pomůcek - kontrola využití pomůcek v kabinetu pololetně - kontrola stavu kabinetu pololetně Kontrola práce třídních učitelů - třídní výkazy čtvrtletně - katalogy čtvrtletně - třídní knihy týdně - katalogové listy čtvrtletně - kontrola osobních spisů čtvrtletně - portfolio žáků pololetně - hodnocení žáků pololetně - stav třídy, výzdoba průběžně - péče o sledované děti průběžně - neomluvené hodiny žáků čtvrtletně - chování třídních kolektivů průběžně - plnění výchovných záměrů třídních učitelů čtvrtletně - vedení klasifikačních přehledů průběžně - vedení přehledů o zájmové činnosti čtvrtletně - konání akcí ke zlepšení prospěchu žáků průběžně Hospitační činnost - orientační hospitace dle plánu - tematické hospitace průběžně - pomoc začínajícím učitelům měsíčně - ztrátové hodiny ve vyučování měsíčně Hospodářské a administrativní úkoly - kontrola inventáře (školy) pololetně - práce školní knihovny žákovské, učitelské pololetně - plnění režimu školy učiteli průběžně - kontrola bezpečnosti práce průběžně - kontrola šetření elektřinou, plynem a vodou průběžně - kontrola stavu skladu učebnic a pomůcek pololetně Kontrola mimoškolních a mimotřídních akcí - kontrola práce zájmových skupin čtvrtletně - zapojenost žáků do soutěží čtvrtletně - kontrola odborného růstu učitelů, studium čtvrtletně - kontrola zatíženosti žáků průběžně - vedení zápisů práce nad pracovní povinnost měsíčně - kontrola výzdoby školní budovy průběžně - spolupráce při přípravě výstavek a soutěží průběžně Kontrola školních vzdělávacích programů 12

13 - plnění ŠVP průběžně - vztah mezi ŠVP a potřebami a podmínkami školy průběžně - vztah mezi ŠVP a potřebami žáků průběžně - další nabídky žákům, variabilita ŠVP průběžně - vyhodnocení práce dle ŠVP červen, provozní porada Nejdůležitější úkoly ve školním roce 2013/2014 Pokračovat v realizaci školních vzdělávacích programů základní školy: 1. a) Pokračovat v realizaci školního vzdělávacího programu Učíme se pro život v základní škole praktické 2. verze. b) Realizace ŠVP ZŠS Učíme se pro život dle RVP ZŠS v 1.-4.r. a ročníku. 2. Realizace výuky ve střední škole dle školních vzdělávacích programů školy: a) Realizace školních vzdělávacích programů na střední škole: ŠVP Praktické vaření, obor C/02, zpracovaného dle RVP Praktická škola dvouletá počínaje 1. ročníkem od b) Realizace ŠVP Zahradnická výroba, obor E/02, který je zpracovaný dle RVP Zahradnická výroba., počínaje 1. ročníkem od Pokračovat v zařazování témat osobnostně sociální výchovy do výuky. Zařazovat do výuky ve stále větším rozsahu osobnostně sociální výchovu zařazováním témat do předmětů povinné výuky, či formou projektů. 4. Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování a etoped s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 5. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací se školskou radou. 6. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování. Spolupráce všech pedagogů v této oblasti. Poskytovat odbornou a metodickou pomoc pedagogům prostřednictvím konzultace se zástupkyní ředitele, náslechů, zaměřením DVPP na tuto oblast. Uskutečňovat pravidelná jednání na provozních poradách školy, poradách týmů ŠVP, metodických sdružení. 7. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti vychovatelů. 8. Pořádat akce, při kterých vychovatelé mohou být přímo účastni na práci školy a školních akcích. 9. Propagovat práci školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. 10. Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích, zejména osvědčených kroužků výtvarného, ručních prací, informatiky a kroužku Nordic Walking. 11. V kritériích pro udělování nadtarifních složek platu zohlednit především podíl zaměstnanců na plnění výše uvedených bodů plánu práce školy. 12. Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 13. Pracovat dle školního systému vlastního hodnocení. 14. Zlepšit profilaci školy v oblasti. Podmínky ke vzdělávání: (zázemí pro práci učitelů), Průběh vzdělávání: (vyučování má jasné a přiměřené výukové cíle, cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny, motivace, hodnocení a především klima, vztahy, komunikace); Výsledky vzdělávání: (dosahování cílových kompetencí vzdělávání dle ŠVP, zvyšovat kultivovanost projevu žáků)ů Řízení školy: (otevřené a důvěryhodné klima, spolupráce s etopedem zařízení). 15. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a způsoby práce, pozitivní motivaci. 16. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu. 17. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči, vychovateli, sociálními pracovnicemi předcházet vzniku neomluvené absence. 18. Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků. 19. Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci, podporu vzdělávání žáků cizinců, 20. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, zlepšit informovanost rodičů a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek školy. Hlavní úkoly pro rok 2013/ Příprava žáků na soutěže - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím. 2. Příprava projektových dnů přidělení organizace jednotlivých projektů vyučujícím. 13

14 3. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. 4. Kontrola požadované úrovně učebnic - zda odpovídají seznamu schválených učebnic, vzdělávacím programům, osnovám. 5. Vypracování plánu exkurzí, vycházek ne celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. 6. Zajištění účasti pedagogů na DVPP. 7. Práce na tematických plánech (ŠVP). 8. Učitelé spolupracují (provozní porady, porady týmů ŠVP, porady jednotlivých typů škol) v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. 9. Sjednocování hodnocení chování a prospěchu žáků. Metodická sdružení Základní škola Střední škola vedoucí Marcela Kunartová Mgr. Helena Štěrbová Úkoly metodických sdružení: - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují tématické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů v základní škole speciální, ve střední škole. V základní škole praktické, v 1.-4.r. a 7. až 10.r. základní školy speciální, v oboru E/02 Zahradnická výroba a C/02 Praktická škola dvouletá je již součástí ŠVP. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na realizaci školních vzdělávacích programů. - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly vedoucích metodického sdružení: - Vytvářejí koncepci práce, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytváří plán, na schůzích jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávy a sebehodnocení školy. - Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace. - Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů. - Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů. 2.2 Školní parlament Jako organická součást života v zařízení je zapojen Školní parlament, který vychází z Úmluvy o právech dítěte, ze školního řádu, z ŠVP. Úkoly školního parlamentu vychází z hlavních a dílčích dílů ŠVP školních vzdělávacích programů. 14

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Obsah: 1. Organizační část 2. Úkoly a zaměření školy v oblasti výchovně - vzdělávací 1.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více