ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; Místo tel. č.: , fax. č.: , Č.j.: VÚM 719/2013/MDv ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Počet stránek: Spisový znak: A 8 Skartační znak: A Skartační lhůta: 10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala, schválila: Mgr. Ivana Dudková,Ing.Eva Malariková Mgr. Miloš Dvořák, ředitel školského zařízení Platnost: Od Podpis ředitele, razítko: 1

2 A.ÚVOD 1 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 3. RODIČOVSKÁ VEŘEJNOST 4 OBLAST ŘÍZENÍ 5 NEJDůLEŽITĚJŠÍ ÚKOLY 5 PLÁN SCHůZÍ 6 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU B. ROČNÍ PLÁN ŠKOL ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Plán schůzí Organizace školního roku PLÁN PRÁCE Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/ Školní parlament Plány Celoroční plán úkolů, akcí Projekty Plán výchovného poradce Plán učitele vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání a Úvodu do světa práce Plán metodika environmetální výchovy Plán ICT na školní rok 2013/ Školní preventivní strategie Materiálně technické zajištění UČEBNÍ PLÁNY Základní škola Školní vzdělávací program ŠVP ZV LMP Učíme se pro život Učební plán vzdělávacího programu POMOCNÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program ŠVP ZŠS Učíme se pro život Střední škola Obor C/02 Praktická škola dvouletá; ŠVP Praktické vaření, který je zpracovaný dle RVP Praktická škola dvouletá Obor E/02 Zahradnická výroba; ŠVP Zahradnická výroba, který je zpracovaný dle RVP E/02 Zahradnická výroba VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY KROUŽKY OD POČTY ŽÁKŮ 2013/2014 NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU C. VÝCHOVA NA ŠKOLNÍ ROK ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Plán porad výchovy, organizace školního roku 2013/ Pracovní doba Vychovatel Asistent pedagoga Organizace dne Personální obsazení skupin, internátů, správci objektu Plán výchovně vzdělávacích činností Cíle výchovných zaměst Stěžejní akce na školní rok Pravidelné víkendové akce Kroužky Letní tábory Měsíční plány

3 2. Plán profesionálního rozvoje pedagogických pracovníků 2013/ Plán kontrolní a hospitační činnosti vedoucího vychovatele 49 D. PLÁN ČINNOSTI ETOPEDA.. 52 E.PŘÍLOHY plán MPP 2013/ plán DVPP 2013/2014 3

4 A. ÚVOD I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat zařízení jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadání žáků. V rámci výchovy klást důraz na úspěšnost resocializačního procesu, na rychlé a trvalé odstranění závadového chování, na ukotvení zdravých sociálních a hygienických návyků.zaměřit se na užší kontakt s rodinou, se zákonnými zástupci, ve spolupráci s OSPODy se spolupodílet na případových konferencích. Zaměřit se na oblasti: 1. Zdraví Dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny dětí. Zamezit tomu, aby činností zařízení nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu v rámci výuky ve školách během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin,ale v souběhu i v rámci výchovných zaměstnáních Sledovat psychohygienické podmínky výuky a výchovy, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců. Evidovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad, zaměřit na ně i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků a individuálního přístupu k jejich vzdělávání a péči o ně bude prioritou DVPP. 2. Poznatky a dovednosti Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Reagovat na připomínky rodičů a potřeby zařízení. Při hodnocení dětí vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést děti k nutnosti systematické přípravy. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech činnostech dětí. Rozšířit kariérové poradenství pro děti a rodiče s ohledem na reálné možnosti dětí a jejich uplatnění v životě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní a sociální neúspěšnosti. Vést děti k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje. 3. Oblast sociální, životních hodnot Využívat vnitřní řád zařízení jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi dětmi, jejich rodiči,pracovníky OSPODů a pedagogy zařízení. Výrazně diferencovat hodnocení chování dětí. Sjednotit se v požadavcích na chování dětí, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru zaměření zařízení - zda pedagog dokáže vhodným způsobem formovat vývoj dětí, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve 4

5 všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání dětí a jejich rodičů při jednání s pracovníky zařízení. V práci pedagogů i dětí sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image zařízení, propagace jeho práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci svého působení nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu dítěte ke společnosti. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nové formy práce, doplňující mimo vyučovací aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení prostor a organizačních forem pedagogické práce. V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Pečlivě zpracovat systém práce s dětmi se sociálním znevýhodněním. II. Pedagogičtí pracovníci Vycházet ze zásady, že činnost zařízení je služba veřejnosti. Úkolem zařízení je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj dítěte, které je bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny. Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědny přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. III. Rodičovská veřejnost Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče,usilovat o udržení vztahu rodina dítě,popř. dále tento vztah posilovat a rozvíjet. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče,u narušeného vztahu dítě rodina, se podílet na uspořádání případové konference. III. Oblast řízení Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky zařízení, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO. Dlouhodobou koncepci rozvoje zařízení rozpracovávat do ročních plánů práce zařízení s dílčími, ročními úkoly, ta pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů měsíčních či týdenních, plánů metodických zařízení. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce a výchově, partnerského přístupu k dětem, zaměření na respektování individuálních zvláštností žáků. Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem všechny zaměstnance. Hodnocení škol provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i dětmi, využívat externí možnosti (Scio apod.). Zaměřit se na vytvoření vlastního systému hodnocení zařízení na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení. Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání. 5

6 IV. Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti zařízení za školní rok 2012/ Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu škol, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje,připravit podmínky pro otevření nového učebního oboru. 2. Rozšiřovat činnost školského poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence rizikového chování a speciální pedagog - etoped, s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům zařízení, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám dětí. 3. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí zařízení, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, aj. 4. Pokračovat v otevřenosti zařízení vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací se školskou radou. 5. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti. 6. Zaměřit se na propagaci práce zařízení v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. 7. Činnost v době mimoškolní činnosti organizovat částečně jako zájmové kroužky. 8. Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 9. K dětem přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 12. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s pracovníky OSPOD a rodiči předcházet vzniku odmítání dítěte rodinou. 13. Vytvoření systému vlastního hodnocení zařízení. 14. Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti disociálnímu chováníi. V.Plán schůzí Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, leden, červen Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu zařízení,v případě mimořádných událostí: Schůzovní den úseku výchovy je poslední úterý v měsíci, v návaznosti budou probíhat porady pracovníků provozního úseku. Provozní porady škol jsou organizovány Porady vedení zařízení se konají každé pondělí od 09:00 v pracovně ředitele zařízení v obsazení ředitel, zástupce ředitele,etoped,ekonom,hospodářka,vedoucí stravování,sociální pracovnice. Porady pedagogických úseků přímo navazují na schůzky širšího vedení zařízení Pracovníci zařízení si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad. Plán práce zařízení pro školní rok 2013/2014 byl zpracován na základě podkladů z primárních porad úseků a z doporučení 1.pedagogické rady. 6

7 VI.Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna Vyučování začne v pondělí 6. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září Státní svátky 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden Nový rok 5.duben Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční 7

8 Významné dny 16. leden Den památky Jana Palacha 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen Den narození Jana Ámose Komenského. 7. duben Den vzdělanosti 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů Den otevřených dveří:v období odjezdových dnů na prázdniny mají rodiče pod dohledem službu konajících vychovatelů možnost prohlédnout si ubytovny dětí včetně prostor škol a prostor zájmových útvarů.současně mají zákonní zástupci včetně veřejnosti obracet se s dotazy na pracovníky vedení zařízení. 8

9 B ROČNÍ PLÁN ŠKOL 1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1.1 Plán schůzí Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, leden, červen Pedagogické rady (termíny): Provozní porady učitelů h Pedagogické rady h (pondělí 8:00h) (8:00 h) - úterý (úterý) (úterý) (pondělí) (úterý) (úterý) (úterý) (pondělí) (úterý) (úterý) (2.r. SŠ) (úterý) (pondělí) (úterý) (pondělí) (úterý) (pondělí) (úterý) 1.2 Organizace školního roku Třídní učitelé I. Jarmila Pelesná II. Mgr. Dagmar Kuchařová III. Marcela Kunartová IV. Mgr. Eva Sasová ZV1 Mgr. Lenka Samcová ZV2 Hana Haasová PV1 Mgr. Helena Štěrbová Další pedagogové Mgr. Miloš Dvořák, Mgr. Ivana Dudková, Bc. Rostislav Kikal, Miroslav Vyhnis (dlouhodobě nemocný zastupuje Karol Danko). Poradci pro předměty: Základní škola speciální Základní škola praktická Střední škola Výchovně kariérová metodička Školní metodička prevence rizikového chování Koordinátorka environmentální výchovy Metodik ICT Etoped Uvádějící učitelka p. Danka Správci sbírek, skladů, kabinet Školní kabinet Tělocvična Dílna Školní kuchyňka Učebna PC Včelín Kabinet sportovních věcí Sborovna č. 1 Sborovna č. 2 Sborovna učitelů hala Kabinet tělocvična Kabinet dílna Mgr. Dagmar Kuchařová Mgr. L. Samcová Bc. Rostislav Kikal Mgr. Helena Štěrbová Marcela Kunartová Hana Haasová Mgr. Lenka Samcová Mgr. Dagmar Kuchařová Mgr. Eva Sasová Mgr. Lenka Samcová Mgr. Lenka Samcová Bc. R. Kikal Jarmila Pelesná Marcela Kunartová Mgr. Helena Štěrbová Mgr. Ivana Dudková Mgr. Lenka Samcová Mgr. Eva Sasová Miroslav Vyhnis, zastupuje Mgr. Eva Sasová PhDr. Arnošt Smolík Marcela Kunartová 9

10 Výtvarné pomůcky Učitelská knihovna Žákovská knihovna Marcela Kunartová Mgr. Helena Štěrbová Ing. Eva Maláriková Střední škola 2.ročník Konec školního roku, Vydávání vysvědčení za 2. ročník SŠ, obor E/02 Zahradnická výroba: středa. Závěrečná zkouška v oboru E/02 Zahradnická výroba Písemná zkouška z odborného výcviku (čtvrtek) Praktická zkouška z odborného výcviku (čtvrtek) Ústní zkouška z odborného výcviku: (čtvrtek) Vydávání vysvědčení o závěrečné zkoušce Přijímací řízení do 1. ročníku střední školy na školní rok 2014/2015 Informace o přijetí ke vzdělávání ve střední škole na školní rok 2014/2015 budou vyvěšeny na www stránkách školy do Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy. Školní budova se otevírá v 7.30 hodin a žáci jsou předáváni učiteli dozoru asistentem pedagoga. Pokyn ke vstupu žáků do školy je dán učitelem dozorem v 7:30 hodin, v případě nepřízně počasí budou žáci i s asistenty pedagogy vpuštěny do školy v 7:25, nad žáky dohlíží asistent pedagoga. Dopolední vyučování začíná v 7.45 hodin. Po skončení vyučování předá osobně učitel žáky vychovatelům v budově školy, předá hodnocení chování žáků. Odpolední vyučování začíná ve 13:25 h. Službu konající vychovatelé přivedou žáky na odpolední vyučování až ve 12:20 h a osobně si předají žáky ve škole. Službu konající vychovatelé si převezmou žáky a hodnocení chování v budově školy v 15:05 h. V odpoledních hodinách probíhají ve škole kroužky pod dohledem daných učitelů, od 13:45-15:15. Po skončení kroužku předá učitel žáky vychovatelům na ubikacích. Kroužky počínají v 1. týdnu říjen 2013, končí posledním týdnem v květnu 2014, vyjma kroužku NORDIC WALKING, který začíná probíhat v srpnu HOD. 2. HOD. 3. HOD. 4. HOD. 5. HOD. 6. HOD. 7. HOD. 8. HOD. 7:45 8:30 8:40 9:25 9:45 10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:25-14:10 14:20-15:05 Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní přestávka trvá dvacet minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 65 minut. Rozpis vyučovacích hodin ve střední škole: - při teoretickém vyučování a praktických cvičení 1. HOD. 2. HOD. 3. HOD. 4. HOD. 5. HOD. 6. HOD. 7. HOD. 7:45 8:30 8:40 9:25 9:45 10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:25-14:10 Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní přestávka trvá dvacet minut. Časový plán odborného výcviku: 1. hod Vyučovací hodina trvá 60 minut. 09:30-09:45 přestávka (svačina) 11:45 12:10 přestávka (oběd) 10

11 Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne. Přestávka na svačinu je 15 minutová, na oběd 20 minutová dle 65 z. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav, vyhl. č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších úprav a 88 Zákoníku práce. 2 PLÁN PRÁCE ŠKOL Hlavní úkoly řídící činnosti zástupkyně ředitele školy: Hlavní úkoly kontrolní a hospitační činnosti vycházejí z dlouhodobého plánu práce školy, plánu práce na školní rok 2013/2014, ze závěrů výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2012/2013; ze zprávy kontrol inspekce. Dále vycházejí ze Souboru pedagogických a organizačních informací MŠMT pro školní rok 2013/2014. Navazují na plán kontrolní a hospitační činnosti v roce 2012/2013, doplňují jej a rozšiřují. 1. Vedení školní matriky. 2. Výchovně kariérový poradce: vedení žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, logopedické sledování žáků. 3. Koordinátorka ŠVP pro základní školu i střední školu. 4. Realizace ŠVP ZV LMP Učíme se pro život v základní škole praktické. 5. Zavádění a plnění ŠVP ZŠS Učíme se pro život v základní škole speciální v ročníku a r. 6. Zavádění a plnění ŠVP Praktické vaření, obor 78 6 C/02, který je zpracovaný dle RVP Praktická škola dvouletá. 7. Zavádění a plnění ŠVP a ŠVP Zahradnická výroba, obor E/02, který je zpracovaný dle RVP Zahradnická výroba. 8. Řízení projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1. 5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. 9. Svolávání a řízení provozních porad učitelů. 10. Hospitační činnost. 11. Uvádění začínajících učitelů. 12. Ochrana osobních údajů žáků a zaměstnanců. 13. Naplňování dlouhodobé koncepce školy a ročního plánu práce školy. 14. Režim školy, dodržování řádu školy. 15. Estetičnost prostředí školy. 16. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, získávání odborné kvalifikace. 17. Činnost metodických orgánů. 18. Výchovná práce pedagogických pracovníků, prevence rizikového chování. 19. Sestavení rozvrhu hodin školy. 20. Sestavování měsíčních plánů práce školy. 21. Dodržování časových a tematických plánů. 22. Prověřování vědomostí, dovedností a návyků žáků. 23. Organizace školního roku, výuky, pedagogické obsazení. 24. Organizace zastupování učitelů. 25. Řízení práce třídních učitelů. 26. Spolupráce s vedoucí vychovatelkou, etopedem zařízení, hospodářkou, účetní školského zařízení, se sociálními pracovnicemi šk. zařízení, aj. 27. Kontrola mimoškolních akcí školy. 28. Péče o materiální vybavení školy. 29. Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce. 30. Styk s veřejností a s rodiči žáků. 31. Zajišťování oprav, vystavení objednávek a jejich předložení ŘŠ. 32. Pomoc při řešení osobních záležitostí učitelů a zaměstnanců. 33. Navrhování osobních příplatků a odměn. 34. Kontrola práce výchovného poradce pro volbu povolání, poradce úvodu do světa práce. 35. Kontrola práce koordinátora environmentální výchovy. 36. Kontrola práce metodika prevence rizikového chování Kontrola práce metodika ICT. 38. Kontrola hospodaření s učebnicemi a pomůckami. 39. Kontrola práce kroužků v zájmové oblasti. 40. Správnost a úplnost vedení dokumentace školy. 41. Kontrola portfolia žáků. 42. Sestavení rozvrhů dozoru nad žáky. 43. Kontrola plnění dozorů učitelů. 44. Kontrola vedení kabinetů jejími správci. 45. Kontrola vedení skladu školních pomůcek. 11

12 46. Kontrola využití školního pozemku a dílen. 47. Kontrola softwaru ústavních PC dle Pravidel, zásad a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů dle usnesení vlády ze dne 20. června 2001 č Kontrola učebně výchovné práce harmonogram Kontrola plnění plánu práce škol měsíčně Kontrola plnění přípravy a rozpracování učiva - časové plány učiva čtvrtletně - tematické plány učiva čtvrtletně - připravenost učitele na vyučování průběžně - záznamy o klasifikaci žáků průběžně - kontrola výsledků v předmětech průběžně výchovného zaměření - plnění ročního plánu čtvrtletně Písemné projevy - kontrola sešitů průběžně - kontrolní práce učitelů pololetně - laboratorní práce čtvrtletně - kontrola kroniky škol čtvrtletně Kontrola stavu učebnic a pomůcek - kontrola využití pomůcek v kabinetu pololetně - kontrola stavu kabinetu pololetně Kontrola práce třídních učitelů - třídní výkazy čtvrtletně - katalogy čtvrtletně - třídní knihy týdně - katalogové listy čtvrtletně - kontrola osobních spisů čtvrtletně - portfolio žáků pololetně - hodnocení žáků pololetně - stav třídy, výzdoba průběžně - péče o sledované děti průběžně - neomluvené hodiny žáků čtvrtletně - chování třídních kolektivů průběžně - plnění výchovných záměrů třídních učitelů čtvrtletně - vedení klasifikačních přehledů průběžně - vedení přehledů o zájmové činnosti čtvrtletně - konání akcí ke zlepšení prospěchu žáků průběžně Hospitační činnost - orientační hospitace dle plánu - tematické hospitace průběžně - pomoc začínajícím učitelům měsíčně - ztrátové hodiny ve vyučování měsíčně Hospodářské a administrativní úkoly - kontrola inventáře (školy) pololetně - práce školní knihovny žákovské, učitelské pololetně - plnění režimu školy učiteli průběžně - kontrola bezpečnosti práce průběžně - kontrola šetření elektřinou, plynem a vodou průběžně - kontrola stavu skladu učebnic a pomůcek pololetně Kontrola mimoškolních a mimotřídních akcí - kontrola práce zájmových skupin čtvrtletně - zapojenost žáků do soutěží čtvrtletně - kontrola odborného růstu učitelů, studium čtvrtletně - kontrola zatíženosti žáků průběžně - vedení zápisů práce nad pracovní povinnost měsíčně - kontrola výzdoby školní budovy průběžně - spolupráce při přípravě výstavek a soutěží průběžně Kontrola školních vzdělávacích programů 12

13 - plnění ŠVP průběžně - vztah mezi ŠVP a potřebami a podmínkami školy průběžně - vztah mezi ŠVP a potřebami žáků průběžně - další nabídky žákům, variabilita ŠVP průběžně - vyhodnocení práce dle ŠVP červen, provozní porada Nejdůležitější úkoly ve školním roce 2013/2014 Pokračovat v realizaci školních vzdělávacích programů základní školy: 1. a) Pokračovat v realizaci školního vzdělávacího programu Učíme se pro život v základní škole praktické 2. verze. b) Realizace ŠVP ZŠS Učíme se pro život dle RVP ZŠS v 1.-4.r. a ročníku. 2. Realizace výuky ve střední škole dle školních vzdělávacích programů školy: a) Realizace školních vzdělávacích programů na střední škole: ŠVP Praktické vaření, obor C/02, zpracovaného dle RVP Praktická škola dvouletá počínaje 1. ročníkem od b) Realizace ŠVP Zahradnická výroba, obor E/02, který je zpracovaný dle RVP Zahradnická výroba., počínaje 1. ročníkem od Pokračovat v zařazování témat osobnostně sociální výchovy do výuky. Zařazovat do výuky ve stále větším rozsahu osobnostně sociální výchovu zařazováním témat do předmětů povinné výuky, či formou projektů. 4. Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování a etoped s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 5. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací se školskou radou. 6. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování. Spolupráce všech pedagogů v této oblasti. Poskytovat odbornou a metodickou pomoc pedagogům prostřednictvím konzultace se zástupkyní ředitele, náslechů, zaměřením DVPP na tuto oblast. Uskutečňovat pravidelná jednání na provozních poradách školy, poradách týmů ŠVP, metodických sdružení. 7. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti vychovatelů. 8. Pořádat akce, při kterých vychovatelé mohou být přímo účastni na práci školy a školních akcích. 9. Propagovat práci školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. 10. Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích, zejména osvědčených kroužků výtvarného, ručních prací, informatiky a kroužku Nordic Walking. 11. V kritériích pro udělování nadtarifních složek platu zohlednit především podíl zaměstnanců na plnění výše uvedených bodů plánu práce školy. 12. Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 13. Pracovat dle školního systému vlastního hodnocení. 14. Zlepšit profilaci školy v oblasti. Podmínky ke vzdělávání: (zázemí pro práci učitelů), Průběh vzdělávání: (vyučování má jasné a přiměřené výukové cíle, cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny, motivace, hodnocení a především klima, vztahy, komunikace); Výsledky vzdělávání: (dosahování cílových kompetencí vzdělávání dle ŠVP, zvyšovat kultivovanost projevu žáků)ů Řízení školy: (otevřené a důvěryhodné klima, spolupráce s etopedem zařízení). 15. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a způsoby práce, pozitivní motivaci. 16. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu. 17. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči, vychovateli, sociálními pracovnicemi předcházet vzniku neomluvené absence. 18. Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků. 19. Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci, podporu vzdělávání žáků cizinců, 20. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, zlepšit informovanost rodičů a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek školy. Hlavní úkoly pro rok 2013/ Příprava žáků na soutěže - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím. 2. Příprava projektových dnů přidělení organizace jednotlivých projektů vyučujícím. 13

14 3. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. 4. Kontrola požadované úrovně učebnic - zda odpovídají seznamu schválených učebnic, vzdělávacím programům, osnovám. 5. Vypracování plánu exkurzí, vycházek ne celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. 6. Zajištění účasti pedagogů na DVPP. 7. Práce na tematických plánech (ŠVP). 8. Učitelé spolupracují (provozní porady, porady týmů ŠVP, porady jednotlivých typů škol) v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. 9. Sjednocování hodnocení chování a prospěchu žáků. Metodická sdružení Základní škola Střední škola vedoucí Marcela Kunartová Mgr. Helena Štěrbová Úkoly metodických sdružení: - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují tématické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů v základní škole speciální, ve střední škole. V základní škole praktické, v 1.-4.r. a 7. až 10.r. základní školy speciální, v oboru E/02 Zahradnická výroba a C/02 Praktická škola dvouletá je již součástí ŠVP. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na realizaci školních vzdělávacích programů. - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly vedoucích metodického sdružení: - Vytvářejí koncepci práce, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytváří plán, na schůzích jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávy a sebehodnocení školy. - Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace. - Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů. - Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů. 2.2 Školní parlament Jako organická součást života v zařízení je zapojen Školní parlament, který vychází z Úmluvy o právech dítěte, ze školního řádu, z ŠVP. Úkoly školního parlamentu vychází z hlavních a dílčích dílů ŠVP školních vzdělávacích programů. 14

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8.

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 Plán práce pro školní rok 2015/2016 Vypracovala:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016 Obsah I. Výchova a vzdělávání... 3 II. Pedagogičtí pracovníci... 6 III. Rodičovská veřejnost... 8 IV. Oblast řízení...

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Celoroční plán školní rok 2016/2017

Celoroční plán školní rok 2016/2017 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2016/2017 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční

Více

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení 16/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace PSČ 785 01 Tel./fax 585 013 770, e-mail skola@zsns-stbk.cz PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠVP ZŠ nám. Svobody Spolu pro život Učit se

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast řízení IV. Nejdůležitější

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova1 příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Miloslav Palát Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 17 OBSAH strana

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE strana 1 z 7 Oblast řízení a správy - udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy

Více

Plán práce 2015/2016

Plán práce 2015/2016 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Vydáno: 28. srpna 2015 Znak: Plán 15-16 Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Organizace školního roku ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Vypracoval: PhDr. Martin Březina. Č. j.: 7/201

Vypracoval: PhDr. Martin Březina. Č. j.: 7/201 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Horní Počernice Stoliňská 823, 193 00 tel.: 2 81 92 11 27, fax: 2 81 92 11 48 e-mail: zs.stolinska@volny.cz mobil: 7777 05 421, 739 301 527 ČÚ: 193 951 850 207/0100 ID: hc6jttv

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2013-2014 POHÁDKOVÁ EVROPA (VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH) Projednáno a schváleno na

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Plán práce na školní rok 2016/2017 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce 3-4 Závěry pro práci vyplývající

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb. a č. 111/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, příspěvková organizace, 7. května 134, 789 71 Leština IČO:70985472 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast

Více