Maturitní zkouška v roce 2019 vnitřní předpis vedení školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní zkouška v roce 2019 vnitřní předpis vedení školy"

Transkript

1 - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2019 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) části a profilové (školní) části. Obě části obsahují jak povinné předměty (určené zadavatelem i volitelné), tak nepovinné předměty. Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit obě části maturity (společnou i profilovou). Vzhledem k výchovně-vzdělávacím strategiím popsaným ve školních vzdělávacích programech našeho gymnázia jsme se rozhodli koncipovat profilovou část ve vztahu ke společné části maturitní zkoušky takto: Profilová část zkoušky v našem případě znamená profilaci žáka, který si hlavní předměty (jejichž úroveň je garantována společnou částí) doplní podle vlastní orientace o další předměty z naší nabídky. Gymnaziální vzdělávání chápeme jako přípravu pro studium na vysoké škole. Absolvent našeho gymnázia tedy tímto výběrem deklaruje vysokým školám, na něž si podává přihlášku, svoji studijní orientaci. Zároveň toto pojetí chápeme jako přenesení odpovědnosti za vlastní budoucnost na žáka samotného.

2 - 2 - Maturitní zkouška v roce 2019 a) Společná část maturitní zkoušky Společnou (státní) část maturity tvoří dvě povinné zkoušky a možnost konat až dvě nepovinné zkoušky. 1. povinná zkouška: český jazyk a literatura Jedná se o komplexní zkoušku složenou ústní zkoušky (podle vlastního seznamu literárních děl), písemné práce (prověřující dovednosti ze slohu a komunikační výchovy) a z didaktického testu (formou uzavřeného nebo kombinace uzavřeného a otevřeného testu prověřuje dovednosti z oblasti literatury, českého jazyka a slohu). 2. povinná zkouška: matematika nebo cizí jazyk Matematika bude prověřována formou didaktického testu. Cizí jazyk má podobu komplexní zkoušky složené z písemné práce, ústní zkoušky a didaktického testu (gramatika + poslechový subtest). Žák si může vybrat cizí jazyk z následující nabídky: - anglický jazyk - německý jazyk - francouzský jazyk - španělský jazyk - ruský jazyk Nepovinné předměty si žák volí z následující nabídky: - matematika (didaktický test) - druhý cizí jazyk podle předchozí nabídky (komplexní zkouška) Volbu předmětové skladby povinných i nepovinných zkoušek a volbu cizího jazyka provede žák podáním přihlášky k maturitní zkoušce do 3. prosince 2018.

3 - 3 - b) Profilová část maturitní zkoušky Profilová (školní) část maturity se skládá ze dvou povinných a až dvou možných nepovinných zkoušek. Žáci si volí podle vlastního zaměření předměty z následující nabídky, přičemž nepovinný předmět nesmí být totožný s žádným ze dvou zvolených povinných předmětů. Závazná jsou rovněž omezení uvedená v poznámkách. Nabídka předmětů profilové části: - matematika (ústní zkouška) 1 - základy společenských věd (ústní zkouška) - ekonomie (ústní zkouška) 2 - dějepis (ústní zkouška) - geografie (ústní zkouška) - biologie (ústní zkouška) - fyzika (ústní zkouška) - chemie (písemná zkouška) - 1. nebo 2. cizí jazyk (ústní zkouška) 3 - informatika (ústní zkouška) 2 - grafika, design a multimédia (ústní zkouška) 2 - estetická výchova (ústní zkouška) - teorie sportovní přípravy (ústní zkouška) 4 Poznámky: 1 Žák si nemůže matematiku zvolit v profilové části maturitní zkoušky, jestliže si tento předmět zvolil ve společné části maturitní zkoušky. 2 Podmínkou volby předmětu je absolvování příslušného volitelného předmětu VP 1 nebo 2 (výběrového semináře) v rámci studia. 3 Cizí jazyk si žák volí z nabídky: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk. Pokud si ve společné části zvolil matematiku, volí si jako jeden z předmětů profilové části povinně jeden cizí jazyk. Pokud si ve společné části zkoušky zvolil žák cizí jazyk, může si v profilové části zvolit pouze jiný jazyk než ve společné části zkoušky. 4 Předmět si mohou zvolit pouze žáci oboru gymnázium se sportovní přípravou, kteří absolvovali v rámci studia volitelný předmět teorie sportovní přípravy.

4 - 4 - Volbu předmětové skladby povinných i nepovinných zkoušek a volbu cizího jazyka provede žák podáním přihlášky k maturitní zkoušce do 3. prosince Závěrečná ustanovení a) Formální podoba a předběžný časový harmonogram zkoušek Písemné dílčí zkoušky komplexní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk) a didaktické testy povinných i nepovinných předmětů jsou centrálně administrovány: mají centrálně stanovené zadání, probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v ČR v rámci tzv. Jednotného zkušebního schématu (JEZUS) v termínu května Profilové zkoušky ze všech zvolených předmětů a ústní dílčí zkoušky komplexní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk) se konají v druhé polovině května před zkušební maturitní komisí. Maturitní práce, jejichž obhajoba je součástí maturitní zkoušky v některých předmětech profilové části, budou vypracovány v příslušných volitelných předmětech. Ústní dílčí části komplexních zkoušek společné části maturitní zkoušky a ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou veřejné. Písemné části maturitní zkoušky jsou neveřejné. b) Neúspěch v řádném termínu a opravné zkoušky Aby žák uspěl u maturitní zkoušky, musí úspěšně složit obě její části: - Společná část maturitní zkoušky Předpokladem úspěšného složení maturitní zkoušky je úspěšné složení všech jejích částí. Pokud žák neuspěje z jedné či více povinných zkoušek, koná opravnou zkoušku vždy pouze z předmětů, z nichž neuspěl. Žák může konat z každého předmětu povinné zkoušky nejvýše dvě opravné zkoušky. Žák uspěje u komplexní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk) pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny tři její dílčí zkoušky. V případě, že u komplexní zkoušky neuspěje, musí v rámci opravné zkoušky konat vždy pouze neúspěšnou část zkoušky znovu. Opravné nepovinné zkoušky se nekonají.

5 - 5 - Zkoušky společné části maturit se konají v řádném termínu vždy ve škole, kde žák studuje. Opravné a náhradní zkoušky společné části se konají ve vybraných spádových školách s výjimkou ústní části zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které žák koná tam, kde studoval. Opravnou zkoušku nebo zkoušky koná žák na základě přihlášky podané ředitelce gymnázia (podobně jako v řádném termínu). Zkoušku koná v termínu, na nějž se přihlásí, nejpozději však do pěti let od ukončení posledního ročníku školy. Povinné zkoušky společné i profilové části a nepovinné zkoušky profilové části jsou hodnoceny stupni výborný (1), chvalitebný (2), dobrý (3), dostatečný (4) a nedostatečný (5). Nepovinné zkoušky společné části mají uvedenou pouze hodnocení uspěl neuspěl. - Profilová část maturitní zkoušky Aby žák úspěšně absolvoval profilovou část maturitní zkoušky, musí úspěšně složit obě její zkoušky. V případě, že žák zkoušku vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák nedostaví ke zkoušce v řádném termínu a řádně omluví svou neúčast nejpozději do tří dnů, má právo konat náhradní zkoušku. Jestliže se žák v řádném termínu nedostaví bez řádné omluvy, pokud jeho omluva nebyla uznána, nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. - Profilová část maturitní zkoušky konaná jako jednotlivá zkouška V souladu s paragrafem 50, odst. 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji úplatu za jednotlivou profilovou zkoušku pro žadatele o zkoušku, kteří nejsou žáky školy, na 1000,- Kč. c) Maturitní vysvědčení a) Maturitní vysvědčení bude v jarním zkušebním období jednotlivým školám generováno a uvolněno bezprostředně po ukončení maturit v příslušné škole, tj. 2 pracovní dny poté, kdy budou CERMATu řádně předány všechny výsledky ústních a profilových zkoušek školy; v podzimním zkušebním období bude kmenové škole žáka vygenerováno a zpřístupněno vysvědčení do 2 pracovních

6 - 6 - dnů poté, kdy budou Centru řádně předány všechny výsledky jeho podzimních zkoušek; v obou zkušebních období pak ředitelka školy vydá vysvědčení žákům bez zbytečného odkladu. b) Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky budou v jarním zkušebním období generovány a zpřístupněny školám hromadně pro všechny maturanty do 15. června Protokoly (na rozdíl od vysvědčení) je možné generovat až v okamžiku, kdy jsou ukončeny všechny zkoušky společné části v daném zkušebním období, neboť součástí protokolu je údaj o percentilovém pořadí příslušného žáka. c) Výpis výsledků didaktických testů bude generován a školám uvolněn po ukončení písemných zkoušek společné části, tj. v jarním zkušebním období 15. května Dokument žák obdrží od školy následující pracovní den. Výpis výsledků didaktického testu matematika+ bude škole Cermatem uvolněn 22. května Dokumenty mohou sloužit žákům jako podklad pro přijímací řízení na vysoké školy. Ve Zlíně dne 3. září 2018 Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy