Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová"

Transkript

1 Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporučené použití Dezinfekční prostředek Nedoporučená použití Nesměšujte s bělidlem 1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního datového listu Firma Medivators BV Sourethweg PC HEERLEN Nizozemsko Telefon Další informace získáte na těchto adresách ová adresa: Webová stránka: Nouzové telefonní číslo Nouzový telefon: CHEMTREC: Část 2. Identifikace nebezpečí 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Nařízení ES č. 1272/2008 Zdravotní nebezpečnost Akutní toxicita při vdechnutí - prach a výpary Kategorie 4 Podráždění kůže a koroze Kategorie 1 Vážné poškození očí / podráždění očí Kategorie 1 Systémová toxicita pro specifické cílové orgány Kategorie 3 (jednorázová expozice) Chronická toxicita pro vodní prostředí Kategorie 3 Fyzikální nebezpečnost Oxidující kapaliny Kategorie 2 Klasifikace podle směrnice EU č. 67/548/EHS nebo č. 1999/45/ES Plné znění R-vět uvedených v této části viz Část 16 Příprava je klasifikována jako nebezpečná podle směrnice č. 1999/45/ES. Symbol(y) C korozní látka O - oxidační látka R-věty Xn; R22 C; R34 Xi; R37 O;R , Revize J česká verze Strana 1 z 12

2 2.2 Prvky označení Signální slovo: Nebezpečí Věty o nebezpečnosti H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí H332: Zdraví škodlivý při vdechování H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest H336: Může způsobit ospalost nebo závratě Pokyny pro bezpečné zacházení P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly P264: Po manipulaci důkladně omyjte obličej, ruce a zasaženou pokožku P301 +P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte P363: Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte P321: Odborné ošetření (viz doplňující pokyny pro první pomoc na tomto štítku) P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený P405: Skladujte uzamčené P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí P501: Předejte obsah/obal k likvidaci schválenou stanicí pro likvidaci odpadu 2.3 Další informace: Část 3. Složení/informace o složkách 3.1 Látky: Nepoužito 3.2 Směsi: , Revize J česká verze Strana 2 z 12

3 Chemický název Peroxid vodíku Kyselina octová Kyselina peroctová Číslo EC Číslo CAS Hmotnost % Klasifikace Klasifikace látek GHS v EU Xn; R20/22 Akutní tox. 4 (H302) C; R 35 Kor. kůže 1A (H314) R5 O; R8 Ox. kap. 1 (H271) Akutní tox. 4 (H332) R10 Kor. kůže 1A (H314) C: R R10 Xn; R20/21/22 C; R35 N; R50 O; R7 Plné znění R-vět a H-vět uvedených v této části viz Část 16. Hořl. kap. 3 (H226) Akutní tox. 4 (H302) Akutní tox. 4 (H312) Kor. kůže 1A (H314) Hořl. kap. 3 (H226) Org. perox. D (H242) Akutní tox. 4 (H332) Akutní pro vod. org 1 (H400) Číslo REACH Žádná data k dispozici Žádná data k dispozici Žádná data k dispozici Část 4. Opatření první pomoci 4.1 Popis opatření první pomoci Zasažení očí Kontakt s pokožkou Při požití Při vdechnutí Vyplachujte ihned dostatečným množstvím vody, i pod víčky, po dobu alespoň 15 minut. Objeví-li se příznaky, vyhledejte lékařské ošetření. Opláchněte ihned mýdlem a dostatečným množstvím vody. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Objeví-li se příznaky, vyhledejte lékařské ošetření. Vypijte dostatečné množství vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Objeví-li se příznaky, vyhledejte lékařské ošetření. Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud se projeví příznaky, zavolejte lékaře. Ochrana osob poskytujících první pomoc Zajistěte, aby se zdravotníci dozvěděli o použitých materiálech a použili opatření na svou ochranu. Používejte osobní ochranné prostředky. 4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné Nejdůležitější příznaky/účinky. 4.3 Indikace pro okamžitý lékařský zásah a potřebné zvláštní zacházení. Poznámky pro lékaře Ošetřujte podle příznaků. Část 5. Protipožární opatření , Revize J česká verze Strana 3 z 12

4 5.1 Hasicí prostředky Vhodné hasicí prostředky: Vodní sprcha. Pěna. Oxid uhličitý (CO2). Suchý chemický. Ochlazujte obaly zalitím vodou, dokud není požár zcela uhašen. Hasicí prostředky, které nelze používat z bezpečnostních důvodů: Vodní rozstřikovací tryska 5.2 Zvláštní nebezpečí, které látka nebo směs představuje Zvláštní expoziční nebezpečí plynoucí z látky nebo její přípravy, produkty spalování, výsledné plyny: Tepelný rozklad může vést k uvolňování toxických a korozivních plynů/výparů. 5.3 Pokyn pro požárníky Zvláštní ochranné prostředky pro požárníky: Jako u každého požáru použít samostatný dýchací přístroj a úplnou ochranou výstroj. Část 6. Opatření při náhodném úniku 6.1 Osobní preventivní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy Zajistěte dostatečné větrání. V případě nedostatečného větrání noste vhodné dýchací pomůcky. Používejte osobní ochranné prostředky. Evakuujte pracovníky do bezpečných prostor. V místech, kudy se látka rozlévá nebo uniká, se nesmějí zdržovat žádné osoby. Nedotýkejte se obalů ani rozlitého materiálu, pokud nepoužíváte vhodný ochranný oděv. Zastavte únik, pokud je to možné bez rizika. V místě rozlitého materiálu se nesmějí nacházet hořlavé látky (dřevo, papír, olej a podobně). Do nádob se nesmí dostat voda. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Materiál nesmí kontaminovat systém podzemní vody. Nesmí se vypouštět do volné přírody. Zamezte dalšímu úniku nebo odtékání, pokud to lze bezpečně učinit. Zamezte proniknutí výrobku do odpadního potrubí. 6.3 Metody a materiály pro odizolování a vyčištění Vytvořte zadržovací přehrazení. Neutralizujte bikarbonátem sodným. Sbírejte a přenášejte do řádně označených nádob. Po odebrání výrobku omyjte prostor vodou. 6.4 Odkazy na jiné části Doplňující informace viz Část 12. Část 7. Manipulace a skladování 7.1 Preventivní opatření pro bezpečnou manipulaci Manipulace , Revize J česká verze Strana 4 z 12

5 Noste osobní ochranné prostředky. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a oděvy. Zajistěte dostatečné větrání. V případě nedostatečného větrání noste vhodné dýchací pomůcky. Manipulujte s výrobkem pouze v uzavřeném systému nebo zajistěte vhodné mechanické odvětrávání. Hygienická opatření Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Uchovávejte jinde než potraviny, nápoje a krmivo pro zvířata. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a oděvy. Noste vhodné rukavice a ochranu očí/obličeje. Kontaminovaný pracovní oděv nevynášejte mimo pracoviště. V zájmu ochrany prostředí před opětovným použitím odeberte a omyjte veškeré kontaminované ochranné prostředky. Zajistěte pravidelnou očistu vybavení, pracovních prostor a oděvů. 7.2 Podmínky bezpečného skladování včetně nekompatibilit Uchovávejte těsně uzavřené nádoby na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte při teplotách do 25 stupňů Celsia. Uchovávejte v řádně označených nádobách. Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte mimo dosah nekompatibilních materiálů a zdrojů vznícení. Podle Technických pravidel pro nakládání s nebezpečnými látkami (TRGS 510) je produkt zařazen do skupiny 5.1 B. 7.3 Specifické koncové použití Expoziční scénář:. Jiné směrnice:. Část 8. Omezení expozice/ochrana osob 8.1 Kontrolní parametry Expoziční limity Chemický název EU Velká Británie Francie Španělsko Německo Peroxid vodíku VME: 1,5 mg/m VME: 1 ppm Kyselina octová TWA 10 ppm TWA 25 mg/m3 STEL: 2 ppm STEL: 2,8 mg/m3 TWA: 1,4 mg/m3 VLCTP: 10 ppm VLCT: 25 mg/m3 VLA-ED: 1 ppm VLA-ED: 1,4 mg/m3 VLA-ED VLA-EC: 15 ppm VLA-EC: 37 mg/m3 VLA-ED: 10 ppm VLA-ED: 25 mg/m3 Chemický název Itálie Portugalsko Nizozemsko Finsko Dánsko Peroxid vodíku MAC: 1 ppm MAC; ,4 mg/m3 MAC Kyselina octová STEL: 15 ppm TWA: 10 ppm TWA: 1,4 mg/m3 STEL: 3 ppm STEL: 4,2 mg/m3 TWA: 5 ppm TWA: 13 mg/m3 STEL: 10 ppm STEL: 25 mg/m , Revize J česká verze Strana 5 z 12 MAK: 0,5 ppm MAK: 0,71 mg/m3 Strop/vrchol: 0,5 ppm Strop/vrchol: 0,71 mg/m3 Pokožka MAK: 10 ppm MAK: 25 mg/m3 Strop/vrchol: 20 ppm Strop/vrchol: 50 mg/m3 TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m3 TWA: 1,4 mg/m3 TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m3

6 Kyselina peroctová TWA: 0,2 ppm TWA: 0,6 mg/m3 STEL: 0,5 ppm STEL: 1,5 mg/m3 Chemický název Rakousko Švýcarsko Polsko Norsko Irsko Peroxid vodíku Kyselina octová STEL: 2 pp STEL: 2,8 mg/m3 STEL MAK: 1 ppm MAK; 1,4 mg/m3 MAK STEL 20 ppm STEL 50 mg/m3 MAK: 10 ppm MAK: 25 mg/m3 STEL 0,5 ppm STEL (15 min); 0,71 mg/m3 STEL (15 min) MAK: 0,5 ppm MAK; 0,71 mg/m3 MAK STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m3 MAK: 10 ppm MAK: 25 mg/m3 NDSCh: 4 mg/m3 NDS: 1,5 mg/m3 NDSCh: 30 mg/m3 NDS: 15 mg/m3 TWA: 1,4 mg/m3 STEL: 2,8 mg/m3 STEL: 3 ppm TWA: 25 mg/m3 STEL: 20 ppm STEL: 37,5 mg/m3 TWA: 1,5 mg/m3 STEL: 2 ppm STEL: 3 mg/m3 TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m3 STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m3 Odvozená úroveň nulového účinku Předpokládaná koncentrace bez účinku (PNEC) 8.2 Omezení expozice Technická opatření Sprchy Stanice pro mytí očí Větrací systémy Osobní ochranné prostředky -Ochrana očí -Ochrana pokožky a těla -Ochrana rukou -Ochrana dýchacího ústrojí Bezpečnostní brýle s postranními štíty. Pokud může materiál vystříknout, noste obličejový štít. Ochranné brýle Chemicky odolná zástěra, obuv Ochranné rukavice Doporučujeme používat nitrilové rukavice nebo rovnocenný produkt s odolností proti permeaci v délce 4 nebo více hodin. Pokud jsou pracovníci vystaveni koncentracím převyšujícím expoziční limit, musejí použít odpovídající certifikované dýchací přístroje. Pokud je nutné použít ochrannou masku, použijte polomasku nebo celoobličejovou masku vybavenou filtrem na organické výpary a kyselinové páry. Omezení expozice v životním prostředí Část 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Fyzikální stav Kapalina Vzhled Čirá Zápach Kyselý, pronikavý , Revize J česká verze Strana 6 z 12

7 Vlastnost Hodnoty Poznámky/metoda ph 0,8 +/- 3 Bod tání/rozsah Žádná data k dispozici Žádné známé Bod varu/rozsah varu Žádná data k dispozici Žádné známé Bod vznícení Žádná data k dispozici Žádné známé Rychlost vypařování Žádná data k dispozici Žádné známé Hořlavost (pevné těleso, plyn) Žádná data k dispozici Žádné známé Tlak páry Žádná data k dispozici Žádné známé Hustota výparu Žádná data k dispozici Žádné známé Relativní hustota Žádná data k dispozici Žádné známé Měrná hmotnost 1,090-1,140 Žádné známé Rozpustnost ve vodě Zcela rozpustné Žádné známé Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Žádná data k dispozici Žádné známé Rozdělovací koeficient: n-octanol/voda Žádná data k dispozici Žádné známé Teplota samovznícení Žádná data k dispozici Žádné známé Teplota rozkladu Žádná data k dispozici Žádné známé Viskozita Žádná data k dispozici Žádné známé Výbušné vlastnosti Oxidační vlastnosti 9.2 Další informace Obsah sloučenin VOC (%) SADT >60 C Část 10. Stabilita a reaktivita 10.1 Reaktivita: Žádná data nejsou k dispozici 10.2 Chemická stabilita: Stabilní za normálních podmínek 10.3 Možnost nebezpečné reakce: Žádná za normálních podmínek 10.4 Nežádoucí podmínky: Chraňte před přímým slunečním zářením. Teplo. Teploty nad 25 stupňů Celsia Nekompatibilní materiály: Těžké kovy. Skalice modrá. Hliník. Zásada. Žíravina. Chlórová oxidační činidla Nebezpečné produkty rozkladu: Kyslík Část 11. Toxikologické informace 11.1 Akutní toxicita -Informace o výrobku -Při vdechnutí Dráždivý pro dýchací ústrojí , Revize J česká verze Strana 7 z 12

8 -Zasažení očí -Kontakt s pokožkou -Při požití Kontakt očí s korozivními látkami může způsobit pálení očí. Může způsobit nevratné poškození očí. Kontakt pokožky s korozivními látkami může způsobit pálení pokožky Zdraví škodlivý při požití Chemický název LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation Peroxid vodíku =801 mg/kg (krysa) =4 060 mg/kg (krysa) =2 mg/l (krysa) 4 h =2 000 mg/kg (králík) Kyselina octová mg/kg (krysa) mg/kg (králík) 11,4 mg/l (krysa) 4 h Kyselina peroctová =263 mg/kg (krysa) = mg/kg (krysa) =1 410 ul/kg (králík) =0,3 mg/l (krysa) 1 h Senzitizace Mutagenní účinky Karcinogenní účinky Reprodukční toxicita Vývojová toxicita STOT jednorázová expozice STOT opakovaná expozice --Účinky na cílové orgány Nebezpečí vdechnutí Oči, dýchací ústrojí, kůže. Část 12. Ekologické informace 12.1 Toxicita Ekotoxické účinky Vliv tohoto výrobku na životní prostředí nebyl zcela prozkoumán. Chemický název Peroxid vodíku Kyselina octová Toxicita pro řasy Toxicita pro ryby Toxicita pro mikroorganismy EC50 72 h: = 2,5 mg/l LC50 96 h: 10,0-32,0 mg/l (Chlorella vulgaris) statická (Oncorhynchus mykiss) LC50 96 h: mg/l statická (Lepomis macrochirus) LC50 96 h = 16,4 mg/l (Pimephales promelas) LC50 96 h- 75 mg/l statická (Lepomis macrochirus) LC50 96 h = 79 mg/l statická (Pimephales promelas) EC50 = 8,8 mg/l 15 min EC50 = 8,8 mg/l 25 min EC50 = 8,8 mg/l 5 min Daphnia magna (buchanka) EC50 48 h: mg/l statická (Daphnia magna) EC50 24 h: 7,7 mg/l (Daphnia magna) EC50 24 h = 47 mg/l (Daphnia magna) EC50 48 h = 65 mg/l statická (Daphnia magna) , Revize J česká verze Strana 8 z 12

9 12.2 Odolnost a odbouratelnost 12.3 Bioakumulační potenciál Chemický název log POW Kyselina octová -0, Mobilita v půdě: Absorbuje se do půdy Výsledky hodnocení PBT a vpvb: Žádné informace nejsou dostupné 12.6 Jiné nežádoucí účinky: Část 13. Problematika likvidace 13.1 Metody zpracování odpadu Odpad ze zbývajících/nepoužitých výrobků Kontaminovaný obal Další informace Likvidujte v souladu se všemi evropskými i místními předpisy Nepoužívejte znovu prázdné nádoby, likvidujte v souladu se všemi evropskými i místními předpisy Podle Evropského katalogu odpadů nejsou kódy odpadu specifické pro výrobek, nýbrž jsou specifické pro aplikaci. Kódy odpadu musí uživatel přiřazovat podle aplikace, pro kterou je výrobek určen Část 14. Přepravní informace IMDG/IMO 14.1 Číslo UN UN Řádný expediční název Směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové stabilizovaná 14.3 Riziková třída 5.1 -Pomocná třída Obalová skupina II - Popis UN3149, směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové, stabilizovaná, 5.1 (8), II 14.5 Znečištění moře Žádné 14.6 Zvláštní opatření Žádné - EmS č. F-H, S-Q 14.7 Přeprava ve velkých objemech podle Příloha ** MARPOL 73/78 a Kód IBC RID , Revize J česká verze Strana 9 z 12

10 14.1 Číslo Un UN Řádný expediční název Směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové stabilizovaná 14.3 Riziková třída Označení ADR/RID Obalová skupina II - Popis UN3149, směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové, stabilizovaná, 5.1 (8), II 14.5 Nebezpečí pro životní prostředí Žádné 14.6 Zvláštní opatření Žádné - Klasifikační kód OC1 ADR 14.1 Číslo UN UN Řádný expediční název Směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové stabilizovaná 14.3 Riziková třída Označení ADR/RID Obalová skupina II - Popis UN3149, směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové, stabilizovaná, 5.1 (8), II (E) 14.5 Nebezpečí pro životní prostředí Žádné 14.6 Zvláštní opatření Žádné - Klasifikační kód OC1 - Kód tunelového omezení (E) ICAO 14.1 Číslo UN UN Řádný expediční název Směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové 14.3 Riziková třída 5.1 -Pomocná třída Obalová skupina II -Popis UN3149, směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové, 5.1 (8), II 14.5 Nebezpečí pro životní prostředí Žádné 14.6 Zvláštní opatření Žádné IATA 14.1 Číslo UN UN Řádný expediční název Směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové stabilizovaná 14.3 Riziková třída 5.1 -Pomocná třída Obalová skupina II -Popis UN3149, směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové stabilizovaná, 5.1 (8), II 14.5 Nebezpečí pro životní prostředí Žádné 14.6 Zvláštní opatření Žádné - Kód ERG 5C Část 15. Regulační informace , Revize J česká verze Strana 10 z 12

11 15.1 Bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy/legislativa specifické pro látku nebo směs Mezinárodní katalogy Všechny složky výrobku jsou uvedeny v následujících katalozích: TSCA EINECS/ELINCS DSL/NDSL PICCS ENCS IECSC AICS KECL Splňuje Splňuje Splňuje Splňuje Nevyhovuje Splňuje Splňuje Nevyhovuje Legenda TSCA Americký zákon o kontrole toxických látek, část 8(b) Katalog EINECS/ELINCS Evropský katalog existujících obchodních látek/evropský seznam notifikovaných chemických látek DSL/NDSL Kanadský seznam tuzemských látek/seznam netuzemských látek PICCS Filipínský katalog chemikálií a chemických látek ENCS Japonské existující a nové chemické látky IECSC Čínský katalog existujících chemických látek AICS Australský katalog chemických látek KECL Korejské existující a hodnocené chemické látky 15.2 Hodnocení chemické bezpečnosti:. Část 16. Další informace Plný text H-vět uvedených v Části 2 a 3 H226: Hořlavá kapalina a páry H242: Zahřívání může způsobit požár H271: Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant H302: Zdraví škodlivý při požití H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí H332: Zdraví škodlivý při vdechování H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest H336: Může způsobit ospalost nebo závratě H400: Vysoce toxický pro vodní organismy Plný text R-vět uvedených v Části 2 a 3 R35 Způsobuje těžké poleptání R8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár , Revize J česká verze Strana 11 z 12

12 R5 Zahřívání může způsobit výbuch R10 Hořlavý R7 Může způsobit požár R22 Zdraví škodlivý při požití R34 Způsobuje poleptání R37 Dráždí dýchací orgány R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, při styku s kůží a při požití Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat Datum vydání Datum revize Poznámka o verzi Nehodí se Tento bezpečnostní list vyhovuje požadavkům nařízení evropské komise (EK) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, které upravuje nařízení (EK) č. 1907/2006. Obecné zřeknutí se práv Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou správné podle našich nejlepších znalostí, informací a přesvědčení k datu vydání. Uvedené informace jsou určeny pouze jako vodítko pro bezpečnou manipulaci, používání, zpracování, skladování, přepravu, likvidaci a vypouštění a nepředstavují záruku ani specifikaci kvality. Informace se týkají pouze konkrétního označeného materiálu a nemusejí být pro tento materiál platné v kombinaci s jakýmkoli jiným materiálem nebo v jakémkoli procesu, není-li to uvedeno v textu. Konec bezpečnostního datového listu , Revize J česká verze Strana 12 z 12

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU BEZPECNOSTNl LIST Código do produto 7900005 / 9528-20 Datum revize: 31-III-2014 Firma: Janssen Diagnostics, LLC Kód výrobku: 7900005 / 9528-20 Název výrobku: CellSave Tube Strana @STRANA z @POCTU STRAN

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Gentamicin Master Curve Material MSDS č. 05227559 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil 10W-50 označení směsi Kód produktu 99160

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin Strana: 1 Bezpečnostní list MIDO 20 SL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMÉSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin Účinná látka Imidakloprid Chemický název IUPAC

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Epoxidový povlak

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SOLDABSORB OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

Údaje o látce/směsi a společnosti/podniku Distributor Výrobce Zástupce EU. 2600 Antwerpen CA 92821. Christchurch, 8011 NOVÝ ZÉLAND BELGIE USA.

Údaje o látce/směsi a společnosti/podniku Distributor Výrobce Zástupce EU. 2600 Antwerpen CA 92821. Christchurch, 8011 NOVÝ ZÉLAND BELGIE USA. Bezpečnostní list V souladu s nařízením REACH (Registrace, hodnocení, povolování a restrikce chemických látek) 1907/2006/ES článek 31, federální agentura OSHA, WHMIS Část I Název Adresa Telefonní číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAZACÍ TUK TYP II GRAFITOVÝ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAZACÍ TUK TYP II GRAFITOVÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Obchodní název výrobku : Kód výrobku : 08938711 MSDS-Identcode : 10015481 Firma : Würth, spol. s r.o. Průmyslová zóna, Nepřevázka 137 29301

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum sestavení bezpečnostního listu: 13.11.2013 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více