BEZPENOSTNÍ LIST. STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci STUTOX - I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPENOSTNÍ LIST. STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci STUTOX - I"

Transkript

1 Datum vydání: Datum revize: BEZPENOSTNÍ LIST Strana: Název výrobku: STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: STUTOX - I íslo CAS: 3 íslo ES (EINECS): Další názvy látky: 1.2 Identifikace výrobce: Jméno nebo obchodní jméno: AGROCHEMA, družstvo Místo podnikání nebo sídlo: Studenec 187, Konšín Identifikaní íslo: CZ Telefon: Telex: Fax: Nouzové telefonní íslo: Toxikologické informaní stedisko Praha,

2 2. Informace o složení látky nebo pípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpené látky: Fosfid zinenatý. 1 Chemický název: Obsah v (%): íslo CAS: íslo ESECS): Fosfid zinenatý Výstražný symbol nebezpenosti: T +, F R-vta: 15/ S-vta: (1/2)-3/9/ /37-45

3 3. Údaje o nebezpenosti pípravku Nejzávažnjší nepíznivé úinky na zdraví lovka pi používání pípravku: Pi použití jsou píznakem malátnost, nevolnost, tlak na prsou, pocity úzkosti na erstvém vzduchu mizí. V tžších Pípadech celková slabost, závrat, zvracení, bolesti bicha, prjmy, tžký dech, ve vyjímených pípadech Nejzávažnjší nepíznivé úinky na životní prostedí pi používání pípravku: Toxický pro ryby, vysoce toxický pro zrnožravé ptáky, zvlášt nebezpený pro lovnou zv Možné nesprávné použití pípravku: Nedodržení správného dávkování, špatná aplikace, použití za nepíznivých povtrnostních podmínek 4. Pokyny pro první pomoc 4.1 Všeobecné pokyny: Používat osobní ochranné prostedky, manipulace s pípravkem provádt na dobe vtratelném míst, bhem práce nejíst, nepít, nekouit. Po ukonení práce s pípravkem lze tyto innosti provádt po odložení ochranných prostedk, a po umytí oblieje a rukou teplou vodou a mýdlem 4.2 Pi nadýchání: Perušit práci, opustit zamoený prostor, odstranit zamoený odv, nechat postiženého chodit a chránit ped chladem 4.3 Pi styku s kží: Odstranit potísnný odv,a místo dkladn omýt teplou vodou a mýdlem 4.4 Pi zasažení oí: Vyplachovat oi po dobu 5 až 10 minut proudem isté vody 4.5 Pi požití: Ihned vypít 0,5 litru vlažné vody nebo roztoku manganistanu draselného (slab ržový roztok) a dráždním hrdla vyvolat zvracení 4.6 Pi všech otravách nutno postiženého dopravit k dalšímu lékaskému vyšetení s informací, že postižený pracoval s fosfidem zinenatým a s informací o poskytnuté první pomoci. Lékai se pedá bezpenostní list. Jakákoli jiná pomoc znamená zhoršení stavu postiženého. Písn je zakázáno podávat mléko, tuky nebo alkohol. Ošetující léka mže lébu postiženého konzultovat s Toxikologickým stediskem v Praze, tel

4 5. Opatení pro hasební zásah 5.1 Vhodná hasiva: Hasební pna, prášek, pop. písek, zemina 5.2 Nevhodná hasiva: voda 5.3 Zvláštní nebezpeí: Nebezpení se nadýchání jedovatého prachu a fosforovodíku a dýmu z pípravku 5.4 Zvláštní ochranné prostedky pro hasie: Izolaní dýchací pístroje s ohledem na možnost úniku jedovatých zplodin 5.5 Pi zvlhnutí i ve smsi s prachem se pípravek mže vznítit nebo explodovat, pitom se uvolují toxické oxidy fosforu a výbušný fosfín 6. Opatení v pípad náhodného úniku 6.1 Bezpenostní opatení pro ochranu osob: Uzavít zdroj úniku, nedotýkat se rozsypaného materiálu, povolaná osoba zajistí pevedení rozsypu lopatkou do k tomu urené nádoby a dále se postupuje jako pi likvidaci 6.2 Bezpenostní opatení pro ochranu životního prostedí: Zajistit, aby nedošlo k ohrožení zdroj podzemních vod a recipient povrchových vod 6.3 Doporuené metody istní a zneškodnní: Rozsypané granule spolu s poškozenými obaly se sesbírají za dodržení všech bezpenostních opatení a likvidovat ve dvojstupové spalovn pi teplot 1400 o C 6.4 Spolu s pípravkem nutno odebrat i zeminu do hloubky 3 cm a spálit rovnž použité asananí prostedky

5 7. Pokyny pro zacházení a skladování 7.1 Pokyny pro zacházení: Pi zacházení s pípravkem se musí používat osobní ochranné prostedky, manipulaci provádt na dobe vtratelném míst, nejíst, nepít, nekouit.manipulaci mohou provádt jen pracovníci s píslušnou odborností. 7.2 Pokyny pro skladování: Pípravek je nutno skladovat v pvodních uzavených obalech, uložených v suchých, istých dobe vtratelných a uzamykatelných skladištích oddlen od ostatních chemikálií, potravin, krmiv a jejich obal. Nutno chránit ped vlhkem, ohnm a pímým slunením svtlem.. Nugtn 8. Kontrola expozice a ochrana osob 8.1 Technická opatení: 8.2 Kontrolní parametry: Pracovních pi výrob Stutoxu se podrobují pravidelné roní lékaské prohlídce na jaterní testy, kreatinin, aktivita, krev na PTT a INR, Vyšetení na hluk 1x za 3 roky, vyšetení na prach, funkce plic 1x za 2 roky Pípustná denní koncentrace fosforovodíku 0,2ug na m 3 Maximální koncentrace fosforovodíku 1,0 ug na m Osobní ochranné prostedky Ochrana dýchacích orgán: Respirátor protiprašný Ochrana oí: Ochranné brýle nebo plaastový ochranný štít Ochrana rukou: Kožené nebo gumové rukavice Ochrana kže: Pracovní nepropustný odv 8.4 Kožená nebo gumová obuv, možno použít i gumovou zástru

6 9. Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství (pi 20 C): Pevná látka Barva: Šedozelené granule Zápach (vn): Slabý zápach po esneku Hodnota ph (pi C): Teplota (rozmezí teplot) tání ( C): Teplota (rozmezí teplot) varu ( C): Bod vzplanutí ( C): Holavost: Holavý je uvolnný fosforovodík Samozápalnost: Není samozápalný Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): Horní sms výbušnosti fosforovodíku se vzduchem nad 1,8% dolní mez (% obj.): Neuvedeno Oxidaní vlastnosti: Neuvedeno

7 Tenze par (pi C): Hustota (pi C): Rozpustnost (pi C): - ve vod - v tucích Ve vod se rozpadá, není však rozpustný Není rozpustný (vetn specifikace oleje): Rozdlovací koeficient n-oktanol/voda: 10. Stabilita a reaktivita Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Pi skladovatelnosti v suchém prostedí, chránný ped ohnm a pímým svtlem Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Vlhké prostedí, v nmž dochází k uvolnní vysoce toxického fosforovodíku Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí pijít do styku: Voda, vzdušná vlhkost a kyselé prostedí Nebezpené rozkladné produkty: Vysoce toxický plyn fosforovodík, oxidy fosforu

8 11. Toxikologické informace Akutní toxicita - LD50, oráln, potkan (mg.kg -1 ): mg/kg - LD50, dermáln, potkan nebo králík (mg.kg -1 ): - LC50, inhalan, potkan, pro aerosoly nebo ástice (mg.kg -1 ): - LC50, inhalan, potkan, pro plyny a páry (mg.kg -1 ): Subchronická - chronická toxicita: Vodní životní prostedí Senzibilizace: Karcinogenita: Mutagenita: Toxicita pro reprodukci: Není známa Zkušenosti u lovka: Nejsou známy Provedení zkoušek na zvíatech: Testování úinnosti pípravku v laboratorních podmínkách a v kulturocenozách

9 12. Ekologické informace Akutní toxicita pro vodní organismy - LC50, 96 hod., ryby (mg.kg -1 ): 6 mg /m 2 v pepotu na fosforovodík v okyselené vod zpsobí po 48 hod 100% úmrtnost lína obecného - EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg -1 ): Nejsou známy - IC50, 72 hod., asy (mg.kg -1 ): Nejsou známy Rozložitelnost: Ve vodném prostedí se rychle rozpadá a uvoluje fosforovodík Toxicita pro ostatní prostedí: Pro zrnožravé ptáky vysoce toxický, pro lovnou zv zvlášt nebezpený CHSK: Nejsou známy BSK5: Nejsou známy 13. Informace o zneškodování Zpsoby zneškodování látky/pípravku: Nespotebované nástrahy a PE vložky se likvidují spálením ve schválené spalovn vybavené dvojstupovým spalováním, s teplotou 1400 C ve druhém stupni a ištním plynných zplodin Zpsoby zneškodování kontaminovaného obalu: Prázdné obaly se likvidují spálením na vyhrazeném míst. Popel se pikryje zeminou, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových a spodních vod. Lepenkové soudky se likvidují v komunálním odpadu, nebo spálením stejným zpsobem. Nejsou uvedeny

10 14. Informace pro pepravu Pozemní peprava ADR/RID: podléhá Tída: 6.1 íslice/písmeno: III Výstražná tabule: íslo UN: 2588 Poznámka: Obal oznaen bezpenostní známkou, 6.1 Vnitrozemská vodní peprava : neuvažuje se ADN/ADNR: Tída: íslo/písmeno: Námoní peprava : neuvažuje se Kategorie: IMDG: Tída: íslo UN: Typ obalu: Látka zneišující moe: Technický název:

11 Letecká peprava : neuvažuje se ICAO/IATA: Tída: íslo UN: Typ obalu: Technický název: Poznámky: 15. Informace o právních pedpisech Právní pedpisy, které se vztahují na pípravek: Klasifikace a oznaení látky podle zákona Sb.: Symbol nebezpeí: T - toxický R vty : R 15/ Pi styku s vodou uvoluje toxický, extrémn holavý plyn, vysoce toxický pi požití, pi styku s kyselinami uvoluje vysoce toxický plyn S vty : S (1,2)-3/9/ /37-45 Uchovat uzamené mimo dosah dtí, na chladném dobe vtratelném míst oddlen od ostatních surovin, nikdy nepoužívat vodu, pi manipulaci používat vhodný ochranný odv a rukavice, v pípad úrazu pracovníka i necítíli se dotyný dobe okamžit vyhledat lékaskou pomoc. 16. Další informace Poznámky k formulái Bezpenostní list 2 Formulá Bezpenostní list je sestaven z textových oken, která se dají upravovat pomocí textové ikony v programu Microsoft Word.

12 Po kliknutí do textového okna, se zobrazí rámeek s kterým mže zákazník libovoln disponovat a upravovat text v rámeku. Pi nesnázích s programem volejte naše zákaznické stedisko HOT LINE , kde Vám veškeré informace k produktu rádi zodpovíme. Verlag Dashöfer s.r.o.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ Datum vydání: 01.03.2007 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HUBEX B-voskové

Více

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Stránka 1 z 6 Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Název výrobku: Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní použití ve stavbách podle ČSN EN 13813 Datum

Více

Elektrická rozbuška - časovaná

Elektrická rozbuška - časovaná B E Z P B E E Č Z N P O E S Č T N O S K T V A K L V I A T L A I T A T R T A R D A I D C I E C E P P A A R R T T N N E E R R S T V Í Material Safety Bezpečnostní Data Sheet list Elektrická rozbuška časovaná

Více

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001 Datum vydání: 15.10. 2001 Název výrobku: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: 1.3 Číslo ES (EINECS): 1.4 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 410, Komponente B Označení přípravku: 2214 1.2 POUŽITÍ LÁTKY

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 Datum vydání: 5.2.2005 Datum revize: Název výrobku: UROKOL P202G in UROKOL P410 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce nebo distributora: 1.1 Identifikace látky

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.2. Použití látky Desinfekční prostředek, organické rozpouštědlo. 1.3. Identifikace distributora: Výhradní distributor pro ČR

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.2. Použití látky Desinfekční prostředek, organické rozpouštědlo. 1.3. Identifikace distributora: Výhradní distributor pro ČR Datum vydání : 01.01.2007 Strana : 1 1. Identifikace látky a distributora 1.1. Chemický název látky: Hydroxid sodný Další názvy: Louh sodný, Caustic soda Obchodní název: 1.2. Použití látky Desinfekční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. PROPAN - BUTAN Datum vydání: 3.5.2004 Revize: 01

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. PROPAN - BUTAN Datum vydání: 3.5.2004 Revize: 01 podle vyhlášky č. 231/200 Sb. Datum vydání: 3.5.200 Revize: 01 Datum revize: 13.9.200 Strana 1 ze 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace látky nebo přípravku: Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST EUROCLEAN DV151CH Datum vydání: prosinec 2011 Datum revize: -------

BEZPEČNOSTNÍ LIST EUROCLEAN DV151CH Datum vydání: prosinec 2011 Datum revize: ------- 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikace výrobku: EUROCLEAN DV151CH Registrační (referenční číslo): - Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - Další názvy látky: - 1.2. Určená použití

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 452EP [FBS-LF], Komp. A Označení přípravku: Z062 [Z181] 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: Revize: Strana: 21.5.2004 4.7.2008 1 / 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Další

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST - podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST - podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 01.09.2008 Strana : 1 1. Identifikace látky a distributora 1.1. Chemický název látky: Hydroxid sodný Další názvy: Louh sodný, Caustic soda Obchodní název: 1.2. Použití látky Čistič potrubí

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název přípravku: PUR 1K - polyuretanové lepidlo 1.2 Použití látky nebo přípravku Jednosložkové polyuretanové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

Bezpečnostní list CLINIC Strana: 1/9 Datum: 12/07/2004

Bezpečnostní list CLINIC Strana: 1/9 Datum: 12/07/2004 Strana: 1/9 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: glyphosate-ipa / Clinic Číslo CAS: 38641-94-0 Číslo ES (EINECS): 254-056-8 Další názvy

Více

BIOSTAR BIO KOMPRESOR

BIOSTAR BIO KOMPRESOR Datum vydání: 30. 06. 2007 strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: BIOSTAR BIO KOMPRESOR Jiné názvy látky: 1.2 Použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list Tandus 250 EC Strana: 1/7 Datum: 15/7/2009

Bezpečnostní list Tandus 250 EC Strana: 1/7 Datum: 15/7/2009 Strana: 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fluroxypyr-meptyl / Registrační číslo: 4721-0 Číslo CAS: 081406-37-3 / fluroxypyr-meptyl

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 1.10.2005 Strana: 1 ze 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: ARAL zimní kapalina do ostřikovačů do -80 C Další

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999 Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: -/ Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - Další názvy látky:

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 1.1.2006 Str.: 1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Kamnářská omítka Číslo CAS: není (přípravek) Číslo ES ( EINECS):

Více