O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA"

Transkript

1 OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a a d a p t a b i l i t a a k o n k u r e n c e s c h o p n o s t

2 O B S H 01 ÚVOD Jednotný vizuální styl Jak pracovat s grafickým manuálem 02 ZNčky OPP a OPP Značky v barevném provedení Značky v černobílém provedení Značky s doplňkovým textem Značky se sloganem Značky ve spojení s ostatními značkami Značky ve společném postavení Rozkresy značek Ochranné zóny značek Rozměrové řady značek Značky v matertiálu Značky na podkladových plochách Zakázané varianty značek Princip tvorby textových dokumentů obálka Princip tvorby textových dokumentů sazba Tisková zpráva Prezentační desky Blok CD / DVD Powerpointová prezentace úvodní strana Powerpointová prezentace text Powerpointová prezentace text a fotografie Powerpointová prezentace tabulka Webové stránky Princip tvorby inzerce Princip tvorby inzerce černobílá varianta Princip tvorby letáků Citylight a billboard Tramvajové vozy 03 Barevnost a písmo 05 Označování projektů Základní barvy Doplňkové barvy Základní písmo Doplňkové písmo Ukázky sazby 04 Tiskové a komunikační materiály Vizitky obecné, vizitky jmenné Hlavičkový papír Obálka Princip tvorby formulářů Reklamní poutač Velkoplošný panel Pamětní deska Samolepky 06 Propagační předměty Taška Tričko a čepice Tužka, propiska, klíčenka Hrnek Diář, poznámkový bloček Manuál značky a jednotného vizuálního stylu Operačních programů Praha daptabilita a onkurenceschopnost design Libor Jelínek, Tomáš Cikán (2007) Magistrát hlavního města Prahy (2007)

3 01Ú V O D 02 01

4 J e d n o t n ý v i z u á l n í s t y l Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace společnosti, instituce či projektu na veřejnosti je značka a jednotný vizuální styl. valitně zpracovaný vizuální styl doplňuje a podporuje image, demonstruje jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existencia v neposlední řadě i posiluje dojem o solidnosti a důvěryhodnosti stává se tak významným komunikačním nástrojem. Jednotný vizuální styl je vytvářen pomocí čtyř základních prvků: značky, písma, barev a doplňkových vizuálních prvků. Tyto základní a další doprovodné prvky jsou včetně systému jejich použití přesně definovány v tomto grafickém manuálu

5 j a k p r C O V T S g r a f i c k ý m M N U á l e m Grafický manuál je souborem závazných předpisů, pravidel a doporučení, jak postupovat při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu. Pro názornost a snažší použití je doplněn názornými ukázkami. Celá kapitola Zančky OPP a OPP je věnována značkám. Uživatel zde nalezne jejich jednotlivé podoby, přesné rozkresy, pravidla pro práci se značkou na různých podkladových plochách apod. apitola obsahuje mimojiné i zakázané varianty značek, tedy příklady nesprávného užití, která odporují pravidlům typografie nebo narušují estetické vnímání. V další kapitole jsou jednoznačně definovány základní a doplňkové barvy a základní a doplňkové písmo. Čtvrtá kapitola se věnuje tiskovým a komunikačním materiálům. Jsou zde příklady užití značek a jednotného vizuálního stylu, např. na vizitkách a hlavičkových papírech. V této kapitole nalezne uživatel i princip tvorby inzerce, letáků a dalších nástrojů pro komunikaci. Označováním projektů se zabývá pátá kapitola. V závěrečné šesté kapitole se manuál věnuje ukázkám aplikací značek a jednotného vizuálního stylu na propagačních předmětech. Manuál nevyčerpává plně všechny možnosti použití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané

6 02 Z N Č Y 02 01

7 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Z N Č Y V B R E V N É M P R O V E D E N Í Značky Operačních programů Praha navazují svou typografií, barevností a tvaroslovím na značku hlavního města. Modrý cíp v logu poodkrývá přítomnost Evropské unie jako zdroje finančních prostředků tvořících zásadní podklad celého projektu. Prostor vymezený tímto cípem pak slouží k oddělení a zvýraznění prvního písmene z názvu projektu. Motiv modrého trojúhelníku se dá taktéž využít v aplikacích jednotného vizuálního stylu. Obě značky jsou dobře kombinovatelné s vlajkou Evropské unie i s logem Prahy. Základní a preferovanou podobou zanček je jejich barevné provedení, tedy varianta s použitím základních barev (viz. kapitola Základní barvy)

8 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Z N Č Y V Č E R N O B Í L É M P R O V E D E N Í Vedle barevného existuje i černobílé provedení značek, které se aplikuje tam, kde z objektivních technologických důvodů nelze použít barevné provedení. Vzhledem k zachování kompaktnosti značek, se v černobílém provedení značek používá obtah místo plné černé plochy ve čtverci. Polotóny nejsou povoleny

9 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Z N Č Y S D O P L Ň O V Ý M T E X T E M V této kapitole grafického manuálu je definováno přesné a jediné možné spojení značek s doplňkovým textem Operační program Praha daptibilita a Operační program Praha konkurenceschopnost. Text je vysázen písmem Myriad Pro (viz Základní písmo), je zarovnán na spodní zarážku s literou označující název operačního programu a jeho velikost se rovná hodnotě odsazení této litery od okraje červeného čtverce

10 DPTBILIT Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti ONURENCESCHOPNOST Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti Z N Č Y S E S L O G N E M Prostřednictvím sloganu Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti komunikují značky základní význam obou projektů. Text je vysázen písmem Myriad Pro (viz Základní písmo), je zarovnán na levou zarážku s doplňkovým textem značek a odsazen dolů od okraje červeného čtverce na stejnou vzdálenost, na jakou je odsazena litera, označující název operačních programů. První řádek je zvýrazněn OPP Červenou (viz Základní barevnost)

11 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Z N Č Y v e s p o j e n í s o s t a t n í m i z n a č k a m i Značky OPP a OPP se ve spojení s ostatními značkami zarovnávají horizontálně na spodní zarážku. Poměrová velikost všech vedle sebe stojících značek je stejná. Odstupy značek se rovnají ochranné zóně značek OPP a OPP (viz Ochranné zóny značek)

12 OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST OPERČNÍ PROGRM Praha OPERČNÍ PRH adaptabilita PROGRM PRH DPTBILITPraha ONURENCESCHOPNOST konkurenceschopnost Z N Č Y v e s p o l e č n é m p o s t a v e n í Značky OPP a OPP se ve společném postavení uvádějí z odstupem, který vychází z ochranné zóny značek (viz. kapitola ochranné zóny značek). Jsou dvě varianty společného postavení značek, a to bez doplňkového textu a s doplňkovým textem. V druhém případě se uvádí text společný pro obě značky Praha adaptabilita, Praha konkurenceschopnost ve dvouřádkovém provedení

13 r o z k r e s y z n a č e k Rozkresy značek definuje jejich přesný tvar, rozmístění jednotlivých prvků uvnitř, jejich velikost a vzájemné poměry. Pro přesnější definici jsou značky rozloženy na čtvercové síti. Účelem této kapitoly však v žádném případě není poskytnout předlohu pro konstrukci značek. Exaktní tvar značek je uložen v datové podobě (ve vektorových počítačových formátech) na CD, které je součástí tohoto grafického manuálu

14 x x DPTBILIT x x x x x ONURENCESCHOPNOST x x x o c h r a n n é z ó n y z n a č e k Ochranná zóna značek je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text či jakýkoli jiný grafický prvek a zároveň minimální vzdáleností od okraje plochy, na kterou je značka aplikována. Tato volná plocha okolo značky zajišťuje její dostatečnou čitelnost a přispívá k působivosti a vnímání značky jako svébytného a samostatného komunikačního prvku. Ochranná zóna značek OPP a OPP je definována hodnotou x, která se rovná hodnotě ochranné zóny loga hlavního města

15 DPTBILIT DPTBILIT 140 % Formát 3 DPTBILIT DPTBILIT 100 % Formát 4 DPTBILIT DPTBILIT 50 % Minimální velikost značek s doplňkovým textem DPTBILIT DPTBILIT 35 % Minimální velikost značek bez doplňkového textu r o z m ě r o v é ř a d y z n a č e k Při práci se značkami OPP a OPP je třeba dodržovat i určitá pravidla, která se týkají jejich velikosti a napomáhají systémovému užívání značek. Praktickou pomůckou je bezesporu rozměrová řada tedy spektrum doporučených velikostí značek, které by měly být prioritně využívány při konkrétních aplikacích značek. Základní 100% velikost značek představuje optimální rozměr pro použití na tiskovinách formátu 4. Minimální povolenou velikostí značek s doplňkovým textem je jejich 50% zobrazen, bez doplňkového textu 35% zobrazení. V případě aplikace značek menších je při užití běžných reprodukčních technik ohrožena jejich čitelnost i estetická hodnota

16 z n a č k y v m a t e r i á l u Speciální plastická varianta značek se používá například na kůži, dřevo, sklo a různé typy textilií či kovů, na kterých je možné značky aplikovat prostřednictvím různých technologických postupů (ražba, gravírování, pískování atd.) V prostorovém zpracování značky hraje významnou úlohu plasticita. Při tomto způsobu zobrazení je nutné dbát především na to, aby byly vždy všechny litery a cíp zahloubeny, či vyvýšeny do stejné roviny

17 DPTBILIT DPTBILIT 10% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 10% DPTBILIT DPTBILIT 20% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 20% DPTBILIT DPTBILIT 30% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 30% DPTBILIT DPTBILIT 40% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 40% DPTBILIT DPTBILIT 50% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 50% DPTBILIT DPTBILIT 60% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 60% DPTBILIT DPTBILIT 70% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 70% DPTBILIT DPTBILIT 80% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 80% DPTBILIT DPTBILIT 90% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 90% DPTBILIT DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST z n a č k y n a p o d k l a d o v ý c h p l o c h á c h Na této straně je zachyceno chování značek na podkladových plochách. Při aplikaci značek je vždy nutné zajistit jejich maximální čitelnost, proto jejich podoba není na všech podkladech stejná, ale mění se v závislosti na sytosti podkladu z pozitivní do negativní verze a naopak. Obecně platí, že na světlých podkladových plochách se používá pozitivní verze značek, na tmavých negativní verze značek. V dolní části jsou uvedeny i čtyři příklady nesprávného užití značek na podkladové ploše

18 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST OPERČNÍ PROGRM PRH ONURENCE SCHOPNOST DPTBILIT DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST z a k á z a n é v a r i a n t y z n a č e k Podoba značek OPP a OPP je v tomto manuálu jednoznačně a závazně definována a je přísně zakázáno vytvářet jiné varianty či modifikace. Na této straně jsou uvedeny příklady nesprávného zobrazení značek, které jsou v rozporu s typografickými pravidly, stanovenými principy vizuálního stylu či estetickým vnímáním. Je zcela nepřípustné měnit barevnost značek, používat jinou typografii nebo znač tvarově či jakýmkoli jiným způsobem deformovat

19 03 B R E V N O S T P Í S M O 02 01

20 OPP / OPP Červená ekvivalent Pantone 485 C (485 U) CMY (%) 0 / 100 / 91 / 0 RGB (0 100%) 83 / 18 / 7 RGB (0 255) 212 / 46 / 18 HTML CC3300 RL 3020 OPP / OPP Modrá ekvivalent Pantone 286 C (286 U) CMY (%) 100 / 80 / 0 / 0 RGB (0 100%) 97 / 83 / 9 RGB (0 255) 60 / 60 / 140 HTML RL 5002 OPP / OPP Žlutá ekvivalent Pantone 109 C (109 U) CMY (%) 0 /8,5 / 94 / 0 RGB (0 100%) 97 / 83 / 9 RGB (0 255) 247 / 212 / 23 HTML FFCC00 RL 1021 z á k l a d n í b a r v y OPP a OPP používají tři základní barvy: červenou, žlutou a modrou. Barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby jednotného vizuálního stylu a jsou významným nástrojem vnější i vnitřní komunikace. Barvy usnadňují identifikaci veškerých činností a předmětů souvisejících s operačními programy, jsou jasným odkazem na značku hlavního města a EU. Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone C pro tisk na natírané papíry (matná, lesklá křída...) a Pantone U pro tisk na nenatírané papíry (přírodní ofsetový papír...), soutiskové barvy CMY, RGB pro subtraktivní zobrazování, HTML barvy pro použití v internetových aplikacích a RL pro nátěrové hmoty

21 šedá ekvivalent Pantone Cool Gray 10 CMY (%) 0 / 0 / 0 / 72 RGB (0 100%) 45 / 45 / 45 RGB (0 255) 115 / 115 / 115 HTML světlezelená ekvivalent Pantone 376 CMY (%) 56 / 0 / 100 / 0 RGB (0 100%) 49 / 73 / 0 RGB (0 255) 125 / 186 / 0 HTML 66CC00 světlemodrá ekvivalent Pantone 314 CMY (%) 100 / 0 / 8,5 / 37 RGB (0 100%) 0 / 52 / 63 RGB (0 255) 0 / 133 / 161 HTML světlešedá ekvivalent Pantone Cool Gray 5 CMY (%) 0 / 0 / 0 / 34 RGB (0 100%) 72 / 70 / 68 RGB (0 255) 184 / 179 / 173 HTML CCCCCC zelená ekvivalent Pantone 5535 CMY (%) 87 / 0 / 72 / 79 RGB (0 100%) 12 / 22 / 18 RGB (0 255) 31 / 56 / 46 HTML modrá ekvivalent Pantone 548 CMY (%) 100 / 18,5 / 0 / 65 RGB (0 100%) 0 / 27 / 34 RGB (0 255) 0 / 69 / 87 HTML stříbrná ekvivalent Pantone 877 oranžová ekvivalent Pantone 1525 CMY (%) 0 / 65 / 100 / 11,5 RGB (0 100%) 73 / 34 / 0 RGB (0 255) 186 / 87 / 0 HTML CC6600 fialová ekvivalent Pantone 511 CMY (%) 83 / 100 / 69 / 0 RGB (0 100%) 38 / 13 / 28 RGB (0 255) 97 / 33 / 71 HTML v d o p l ň k o v é b a r v y Pro specifické případy, kdy je potřeba pracovat s více barvami, je definováno dalších devět doplňkových barev. Tyto doplňkové barvy se užívají především v podobě barevných akcentů nebo ploch. Doplňkové barvy OPP a OPP jsou totožné s doplňkovými barvami hlavního města

22 BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Myriad Pro / Regular Myriad Pro / Semibold Myriad Pro / Bold z á k l a d n í p í s m o Základním písmem jednotného vizuálního stylu OPP a OPP je Myriad Pro typografů Carola Twomblyho a Roberta Slimbacha. Jedná se o lineární bezserifovou antikvu moderní, tvarově dokonalé kresby. Bylo vytvořeno zejména pro použití ve vizuální komunikaci, proto se vyznačuje snadnou čitelností, dynamikou a nadčasovým charakterem. Základní písmo OPP a OPP je totožné se základním písmem hlavního města Prahy

23 BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Times New Roman / Regular BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Times New Roman /Bold BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Times New Roman / Italic BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Times New Roman / Bold Italic d o p l ň k o v é p í s m o Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu portálu OPP a OPP je Times New Roman. Výraznou předností tohoto písma je jeho snadná dostupnost. Je v systémové nabídce všech textových editorů a grafických programů, přesto je to písmo s klasicky čistou, vyrovnanou kresbou. Písmo je využíváno především pro vyplňování počítačových šablon (merkantilní tiskoviny, formuláře atd.) a v dalších případech ve spojení s písmem Myriad Pro

24 Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim non exerosto coreet lore tetue et nibh ea feugait niat velesen iamcon hent ip esto do od ero consenis num nulla alit, quisi blandit volenis cipit, quam in voloborem verit lut prat. Ut lan et autatem dolorem iriurem eumsan utpatismodio od te duisi blaor alisi blan ercidunt wismolo rtincilit wisl estrud magna feu facilisit am quisis nim in vullamcor illa autat dionseq uismodolore molobore dolore mod eu feugue modoluptat. Duipiscin ullum dolorem velit in eugiam euguerc illam, consequatum volore do conum nos nonum zzriure tincidui bla facillam iriuscilla facipsu scilit alit prat adignim nos alit vero eugiat. Lore elisim acincilla auguer ipit wismod eriuscidunt am vendiamcommy nullutatum quis nostrud Myriad Pro / 8 pt / 13 pt Quamcorp Uscipit aliquismod et vero digna facip ex et, corerit pratis alit vero con ut nostrud euis nibh endignim vulputpatie molorpe rostrud deliquamet, sit diat adit lut ulput wisisci tionsendre consequis nulla feuismodolor si. lit nonulla aliquat. Nit illan hendreet doloreet velenis nullaor sit, quametum ilit la feugait utpat, veraesto ex eum atum velestio dolorero consenisci eugiat. Lore diat vulput iniamcommod mincipsum veraesed min heniam doluptatet dolessi. Nit illan hendreet doloreet velenis nullaor sit. Myriad Pro / 10 pt / 15 pt Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim non exerosto coreet lore tetue et nibh ea feugait niat velesen iamcon hent ip esto do od ero consenis num Dunt la adit am in ute ex esto el doluptat autatie do conseniam, quipsusto odio dolor se tinit lorer sed do odipsum molorpero dunt il ing ea faccumsan vel ercipit praesed ex essim amet, volore dolum eum. Myriad Pro / 12 pt / 17 pt Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim non exerosto coreet lore tetue et nibh ea feugait niat Uptatue enit alit inci tionullam er senibh et iurerci bla facipit, core dipit wis do delis ad modigna feum dipit utat. Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim. Myriad Pro / 14 pt / 20 pt u k á z k y s a z b y Správná sazba textu usnadňuje nejen dobrou čutelnost, ale také dokazuje profesionalitu a vysokou úroveň. Vždy je nutné pečlivě dbát na všechna typografická pravidla. Na této straně jsou uvedeny příklady sazby základním firemním písmem o určité velikosti, která je vždy doplněna vhodným prokladem. Přednostně se používá zarovnání na levý praporek

25 04 T I S O V É O M U N I Č N Í M T E R I Á L Y

26 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Název instituce, Název oddělení Ulice 00/ Praha 00 T: , F: Název instituce, Název oddělení Ulice 00/ Praha 00 T: , F: DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST jméno příjmení funkce jméno příjmení funkce Název instituce, Název oddělení Ulice 00/ Praha 00 T: , F: Název instituce, Název oddělení Ulice 00/ Praha 00 T: , F: v i z i t k y o b e c n é, v i z i t k y j m e n n é Vizitky představují důležitou součást vizuální prezentace. V rámci OPP a OPP užívají všichni zaměstnanci jednu grafickou variantu vizitek. V levém horním rohu vizitky jsou umístěny značky OPP v barevném pozitivním provedení, v pravém značky hlavního města a EU. Všechny textové údaje na vizitce jsou zarovnány na levou zarážku s doplňkovým textem značek. Jméno a příjmení zaměstnance je sázeno z verzálek a je zvýrazněno OPP Červenou barvou. Je rovněž možné využít i zadní stranu vizitky. Ta je potištěna OPP Modrou a je doplněna o prvek vizuálního stylu

27 DPTBILIT Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy Odbor fondů Evropské unie Vážený pane řediteli, jednotný vizuální styl je způsob komunikace společnosti se zaměstnanci a veřejností. valitně zpracovaný vizuální styl podporuje image společnosti, demonstruje její jednotu a stabilitu, šíří povědomí o existenci společnosti a vyvolává u veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Jejich podobu a užití kodifikuje tento manuál. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Jejich podobu a užití kodifikuje tento manuál. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti slouží jako návod a předpis při přípravě jednotlivých aplikací vizuálního stylu, upravuje používání značky, písma, barev a doplňkových prvků. Manuál nevyčerpává plně všechny možnosti použití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané. jednotný vizuální styl je způsob komunikace společnosti se zaměstnanci a veřejností. valitně zpracovaný podporuje image společnosti, demonstruje její jednotu a stabilitu, šíří povědomí o existenci společnosti a vyvolává u veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Jejich podobu a užití kodifikuje tento manuál. S pozdravem Jaroslav Nováček Oslovení Titul. Jméno Příjmení Funkce Ulice 000/ Město Ulice 000/00, Město T: , F: h l a v i č k o v ý p a p í r Standardní hlavičkový papír slouží k běžné korespondenci s externími subjekty, a to v tištěné nebo elektronické podobě. V záhlaví, v levém rohu, je umístěna značka v barevném pozitivním provedení ve 100% velikosti. V pravém horním rohu jsou umístěny značky hlavního města a EU, pod nimi je uvedena identifikace instituce. V zápatí jsou kontaktní údaje adresáta a odesílatele

28 DPTBILIT Oslovení Titul. Jméno Příjmení Funkce Ulice 000/ Město o b á l k a Pro veškerou korespondenci využívá OPP a OPP obálek, jejichž vizuální podoba respektuje nastavené principy jednotného vizuálního stylu. Na obálce se v levém horním rohu nachází barevná značka operačního programu ve 100% velikosti a značky hlavního města a EU. Grafická podoba obálek s okénkem a bez okénka se u stejných formátů neliší

29 DPTBILIT N Á Z E V F O R M U L Á Ř E N D P I S Název kolonky Název kolonky, název kolonky Název kolonky, název kolonky, název kolonky Název kolonky Název kolonky N D P I S Název kolonky, název kolonky, název kolonky Název kolonky Název kolonky NO NE Název kolonky NO NE Název kolonky NO NE Název kolonky NO NE Název kolonky NO NE Název formuláře Název programu p r i n c i p t v o r b y f o r m u l á ř ů Formulář je neodmyslitelnou součástí tištěných materiálů institucí v úředním rozsahu. Jejich podoba vychází z obecně nastavených úředních pravidel. Základní principy pro tvorbu layoutu formuláře jsou demonstrovány na této straně. Pro jednoduchou technologickou adaptabilitu jsou formuláře zpracovávány ve stupních šedi. Tato barevnost umožňuje tisk na stolních tiskárnách, či předávání formulářů faxem, aniž by byla narušena čitelnost, nebo estetická kvalita. V levém horním rohu je umístěna značka v pozitivním černobílém provedení a v pravém horním rohu jsou umístěny značky hlavního města a EU. Pod značkou je na levou zarážku s jejím doplňkovým textem zarovnán název formuláře, který se v menší velikosti uvádí v zápatí, společně s názvem programu a paginací

30 DPTBILIT DPTBILIT J e d n o t n ý p r o g r a m o v ý d o k u m e n t p r o c í l 2 r e g i o n u s o u d r ž n o s t i P r a h a p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u DPTBILIT J e d n o t n ý p r o g r a m o v ý d o k u m e n t p r o c í l 2 r e g i o n u s o u d r ž n o s t i P r a h a p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u n á z e v f o n d u J e d n o t n ý p r o g r a m o v ý d o k u m e n t p r o c í l 2 r e g i o n u s o u d r ž n o s t i P r a h a w w w. o p p. c z p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u p r i n c i p t v o r b y t e x t o v ý c h d o k u m e n t ů o b á l k a Pro snadnou identifikaci textových dokumentů slouží barevné variace obálky. Vycházejí s doplňkových barev (viz. kapitola Doplňkové barvy). Použití značek na těchto podkladových plochách je popsáno v kapitole Značky na podkladových plochách. V záhlaví v levém horním rohu je umístěna značka ve 100% velikosti. V pravém horním rohu jsou umístěny značky hlavního města a EU. Pod značkou je na levou zarážku zarovnán typografický blok označující název a obsah dokumentu. Tuto typografii je možné barevně a velikostně třídit. Druhou část obálky zaujímá tématická fotografie, na které je aplikován prvek jednotného vizuálního stylu. Na poslední straně obálky jsou uvedeny webové stránky OPP a název fondu EU

31 n á z e v k a p i t o l y t i t u l e k p o d t i t u l e k n á z e v k a p i t o l y t i t u l e k Tum diat volum iusci blamconulput acipit nos auguercilit wissim qui bla faccum ea cor sum erit autet, sumsan endit velesectet laortie minim inci dunt augiam, ver atem ipis diat, sum incilla mconullan ulla feuiscipsum veros diam, sit lut pratisc iliquat ex euisi. Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit iurem quiscin henit, seniamconse exer il in hendigna faccums andiam velit in exero conse vulputat, veraese do esequisl utpat del doloreet, quat, volor sisit la amet lut landit prat nonsectetue dolum iriliquip esequissed tis nonse dolortio odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla feum quatue volum ese eum zzriure ming ex et, quis estrud dipsum. iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. venim at pratum do ex esectet, quisi it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum P o d t i t u l e k B p o d t i t u l e k lluptat volutatie modiat alit ut prat. B Xero commodipsum qui elent lor augait lutpat. Duisit nonsectet wissis et vullutpat. Tum diat volum iusci blamconulput acipit nos auguercilit C wissim nibh eu qui feuisi bla blandre faccum ea dolorer cor sum ate erit digna autet, facipit sumsan ulla feum endit iure velesectet con heniam, laortie velit minim non eros digna facilisi. inci dunt augiam, ver atem ipis diat, sum incilla mconullan D Reet ulla feuiscipsum am eugueri liquipis veros diam, nosto sit doluptat lut pratisc vulla iliquat amcommy. ex euisi. Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit E iurem volum quiscin del ut dio henit, conum seniamconse zzriliq uissism exer il odolor in hendigna acin utetum faccums velessim. andiam velit in exero conse vulputat, veraese do esequisl utpat del doloreet, quat, volor sisit la amet lut landit prat nonsectetue dolum iriliquip esequissed tis nonse dolortio odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla P ofeum d t i tquatue u l e k Cvolum ese eum zzriure ming ex et, quis estrud dipsum. n á z e v k a p i t o l y iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait venim at pratum do ex esectet, quisi nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero iriustrud consendio te feu facil cor dolor alit augiam, luptatum veraessendre dipisl dolutat esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait t i t u l e k It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero nim vel ero consendio conulluptat cor alit wismodo luptatum ea faccum. venim at pratum do ex esectet, quisi P o d t i t u l e k B it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat p o d t i t u l e k It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum lluptat volutatie modiat alit ut prat. venim at pratum do ex esectet, quisi B Xero commodipsum qui elent lor augait lutpat. Duisit nonsectet it nis wissis eugait et laore vullutpat. cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat Tum diat volum iusci blamconulput acipit nos auguercilit C wissim nibh eu qui feuisi bla blandre faccum ea dolorer cor sum ate erit digna autet, facipit sumsan ulla feum endit iure velesectet It con nis heniam, laortie eugait laore velit minim cortinim non eros zzriuscipis digna facilisi. dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum inci dunt augiam, ver atem ipis diat, sum incilla mconullan D Reet ulla feuiscipsum am eugueri liquipis veros diam, nosto sit doluptat lut pratisc vulla iliquat amcommy. ex euisi. Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit E iurem volum quiscin del ut dio henit, conum seniamconse zzriliq uissism exer il odolor in hendigna acin utetum faccums Vullum velessim. andiam velit in exero conse nit er senim ilisi bla facil iniamet augiam euisi. vulputat, veraese do esequisl utpat del doloreet, quat, volor sisit la amet lut landit prat nonsectetue dolum iriliquip esequissed tis nonse dolortio Pat. Pit atie faccum venismodit lumsandreet ut dolore tio consectem dolortis euis nim quiscipsum in vel delis nostrud dipit wisim er sum dolor illam odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla P ofeum d t i tquatue u l e k Cvolum ese eum zzriure ming ex et, quis estrud dipsum. volore faccum nis am veniscin er sequism odolore dolorer aesenim vel ulla feui bla feum nonsed et vel del eummy nis nos alis am ilis exeraessit la consendiat. Igna feugiam, si tet ilisci tio dolore magna feu feugait wisl ilit, quis ad tat, susto od dolor ad magna feum venisci psuscinci blandipis alisim zzrit iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting at exeratuero num diatue consequi dipit lor blaorer susciliquisi iuscipit bla irit facidui aliquam, bla commod vulluptat tie dignim dipsum acil zzriuscipsum deliquat, quip velesequisim eugait do eriureet la feuip eum vulla faciliqui bla commolore venim at pratum do ex esectet, quisi nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. consectem dignibh eum in vullandio dunt utpat ulla conulla ad elendigna feu facipsustrud dolore et vulla faciliscing et nis diamet lore dui eui tis dipisi it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero iriustrud consendio te feu facil cor dolor alit augiam, luptatum veraessendre dipisl dolutat esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero nim vel ero consendio conulluptat cor alit wismodo luptatum ea faccum. Tat, conse velis dipsustrud magnit la feum nulla commodit heniam, venis dolore veliquat num dolessim zzrit lore faci bla ad eu faci bla faciliquat iriuscinibh ea facinim zzriure tat. Dolum quipit ut veratum sandre molobore delisse diatisi blam, verci tat, sumsand ipsusci duisci ting estrud molor incilis venim at pratum do ex esectet, quisi P o d t i t u l e k B it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis aut dolorero nullandiam consendio do et, quatuer cor alit luptatum incidunt lorpero dipisl dolutat corerilla commolendre magnis ea faccum do duis alis alit auguerit aut ute corpera tummod modip It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis eugue dolorero vulla consendio feumsandrem cor alit zzrit, luptatum quatem zzrit lore minci tat. Duis atio odolorperos nulland reriusci eu feu feu feu feu facil dolore tet aliscipit volortio lluptat volutatie modiat alit ut prat. venim at pratum do ex esectet, quisi eum quiscillan henibh eu facipis nim alit ver il ut dunt dolor sustrud B Xero commodipsum qui elent lor augait lutpat. Duisit nonsectet it nis wissis eugait et laore vullutpat. cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat C nibh eu feuisi blandre dolorer ate digna facipit ulla feum iure It con nis heniam, eugait laore velit cortinim non eros zzriuscipis digna facilisi. dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum D Reet am eugueri liquipis nosto doluptat vulla amcommy. E volum del ut dio conum zzriliq uissism odolor acin utetum Vullum velessim. nit er senim ilisi bla facil iniamet augiam euisi. n á z e v d o k u m e n t u 5 Pat. Pit atie faccum venismodit lumsandreet ut dolore tio consectem dolortis euis nim quiscipsum in vel delis nostrud dipit wisim er sum dolor illam P o d t i t u l e k C volore faccum nis am veniscin er sequism odolore dolorer aesenim vel ulla feui bla feum nonsed et vel del eummy nis nos alis am ilis exeraessit la consendiat. Igna feugiam, si tet ilisci tio dolore magna feu feugait wisl ilit, quis ad tat, susto od dolor ad magna feum venisci psuscinci blandipis alisim zzrit iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting at exeratuero num diatue consequi dipit lor blaorer susciliquisi iuscipit bla irit facidui aliquam, bla commod vulluptat tie dignim dipsum acil zzriuscipsum deliquat, quip velesequisim eugait do eriureet la feuip eum vulla faciliqui bla commolore nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. consectem dignibh eum in vullandio dunt utpat ulla conulla ad elendigna feu facipsustrud dolore et vulla faciliscing et nis diamet lore dui eui tis dipisi iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. Tat, conse velis dipsustrud magnit la feum nulla commodit heniam, venis dolore veliquat num dolessim zzrit lore faci bla ad eu faci bla faciliquat iriuscinibh ea facinim zzriure tat. Dolum quipit ut veratum sandre molobore delisse diatisi blam, verci tat, sumsand ipsusci duisci ting estrud molor incilis venim at pratum do ex esectet, quisi it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis aut dolorero nullandiam consendio do et, quatuer cor alit luptatum incidunt lorpero dipisl dolutat corerilla commolendre magnis ea faccum do duis alis alit auguerit aut ute corpera tummod modip It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis eugue dolorero vulla consendio feumsandrem cor alit zzrit, luptatum quatem zzrit lore minci tat. Duis atio odolorperos nulland reriusci eu feu feu feu feu facil dolore tet aliscipit volortio venim at pratum do ex esectet, quisi eum quiscillan henibh eu facipis nim alit ver il ut dunt dolor sustrud it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum Vullum nit er senim ilisi bla facil iniamet augiam euisi. n á z e v d o k u m e n t u Pat. Pit atie faccum venismodit lumsandreet ut dolore tio consectem dolortis euis nim quiscipsum in vel delis nostrud dipit wisim er sum dolor illam volore faccum nis am veniscin er sequism odolore dolorer aesenim vel ulla feui bla feum nonsed et vel del eummy nis nos alis am ilis exeraessit la consendiat. Igna feugiam, si tet ilisci tio dolore magna feu feugait wisl ilit, quis ad tat, susto od dolor ad magna feum venisci psuscinci blandipis alisim zzrit at num diatue dipit lor susciliquisi bla facidui bla commod tie dipsum zzriuscipsum velesequisim do eriureet la feuip eum vulla faciliqui bla commolore consectem dignibh eum in vullandio dunt utpat ulla conulla ad elendigna feu facipsustrud dolore et vulla faciliscing et nis diamet lore dui eui tis dipisi 5 Tat, conse velis dipsustrud magnit la feum nulla commodit heniam, venis dolore veliquat num dolessim zzrit lore faci bla ad eu faci bla faciliquat iriuscinibh ea facinim zzriure tat. Dolum quipit ut veratum sandre molobore delisse diatisi blam, verci tat, sumsand ipsusci duisci ting estrud molor incilis aut nullandiam do et, quatuer incidunt lorpero corerilla commolendre magnis ea faccum do duis alis alit auguerit aut ute corpera tummod modip eugue vulla feumsandrem zzrit, quatem zzrit lore minci tat. Duis atio odolorperos nulland reriusci eu feu feu feu feu facil dolore tet aliscipit volortio eum quiscillan henibh eu facipis nim alit ver il ut dunt dolor sustrud n á z e v d o k u m e n t u 5 p r i n c i p t v o r b y t e x t o v ý c h d o k u m e n t ů s a z b a Barevná variace textových dokumentů je aplikována rovněž na vnitřní sazbu. apitoly jsou uvádněny v barevném pruhu v záhlaví. Samotná struktura sazby využívá čtyř úrovní titulků a odrážek. Titulky jsou rozlišovány barevně, verzálkami a minuskami. Odrážky jsou použity čtvercové z doplňkových barev nebo OPP Modré (navazující na tvar značek OPP), pomlčky a abecední. V zápatí se uvádí název dokumentu a paginace v doplňkové barvě

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém tisku, v akcidenci

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru DETAIL Zaostřeno na HRA SVĚTLA NÁLADY ČESKÉ KRAJINY MAGIE KRAJ KOUZLO KRAJINY7 2 01 INY PRAHA 2 017 Nástěnné kalendáře na míru Vytvořte si vlastní

Více

+420 800 177 177 info@realitydne.cz

+420 800 177 177 info@realitydne.cz OBÁLKY - FORMAT DL - BRNO REAL Nova, s.r.o. OBÁLKY - FORMAT DL - POBOČKY Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava OBÁLKY - FORMAT C5 - BRNO REAL Nova, s.r.o.

Více

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO TIŠNOVSKO Typografi cký manuál Tento manuál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing, za fi nanční spoluúčasti EU a Jihomoravského kraje OBSAH Typografický

Více

najíždíme na jednotný vizuální styl

najíždíme na jednotný vizuální styl najíždíme na jednotný vizuální styl Západočeská univerzita v Plzni, 2007 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1.0 LOGO 1.1 ZÁKLADNÍ TVAR 1.2 VARIANTY 1.3 BARVA 1.4 PÍSMO ZÁKLADNÍ 1.5 PÍSMO DOPLŇKOVÉ 2.0 ZÁKLADNÍ TISKOVINY

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 28. 3. 2007 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 6. 4. 2005 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvk tiskové stránky (dvojstránky) p edem dané v periodickém

Více

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod.

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod. DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 4 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 5. 3. 2008 Účel tiskoviny identifikace typického čtenáře určuje základní podobu vzhledu nekonfliktní přístup: vzhled

Více

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010 00 Grafický manuál 1 graf manual-afo.indd 1 10/14/10 3:12:22 PM 00 Obsah Intro 3 01 Logo základní 4 Logo základní velikostní varianty 5 Logo s názvem 6 Logo s názvem velikostní varianty 7 Logo v negativním

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.00 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu firemní manuál jednotného vizuálního stylu Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A. Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A. Logotyp černobílé

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 LOGO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 Logo městské části Praha 5 vychází z tvaru číslice pět. Ta je stylizována tak, aby vytvářela přátelskou tvář s

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 02 Logo, barevnost, písmo 02.01 Logo základní varianta 02.02 Logo negativní varianta 02.03 Logo jednobarevné provedení 02.04 Logo černobílá varianta 02.05 Logo proporční

Více

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál manuál pro používání loga Slavoj Bruntál Značka Slavoj Bruntál 1 Značka Slavoj Bruntál základní varianta loga verze pro použití na malé ploše Barevné provedení značky Slavoj Bruntál 2 Barevné provedení

Více

Ukázky tiskových materiálů inzerce

Ukázky tiskových materiálů inzerce Ukázky tiskových materiálů inzerce 31 Uleris terit ad ina cribuntrum que nonlost inpropu ltorum ponfecus intes ac factorum publis li senem Romne con nondac ia ductorum intessis. Astem sedi imus voluden

Více

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51 Obsah 1 Městský znak............................... 3 2 Turistická značka........................... 15 3 Písmo.................................... 25 4 Merkantilní tiskoviny......................... 31

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY obsah 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy 02 značka, barevnost, písmo 02.01 grafický symbol 02.02 značka základní varianta plnobarevná 02.03 značka proporční

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

0.0 OBSAH. 1. Logotyp. 3. Tiskoviny

0.0 OBSAH. 1. Logotyp. 3. Tiskoviny 0.0 OBSAH 1. Logotyp 1.1 Základní prvky 1.2 Základní barevné provedení 1.3 Černobílé provedení 1.4 Podklad 1.5 Síťový rozkres 1.6 Ochranná zóna 1.7 Minimální velikost 1.8 Zakázané varianty 2. Typografie

Více

lícní část č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 č.12356

lícní část č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 lícní část g o l d g o l d s i l v e r s i l v e r b r o n z e rubová část Věrnostní karta opravnuje jeho držitele k neomezenému odběru zboží... Její vlastník získává prostřednictvím nakupovaného zboží

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Barevné pozitivní provedení značky 1.1

Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Manuál značky Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Značku tvoří nápis TRANSITION vysázený verzálkami písma AG book. Jednotlivé litery jsou však různě upraveny a části liter vynechány. Nápis je proveden

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u. CID & packaging etc. just what you need Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.ca 2 3 ochranná zóna Ochranná zóna logu pomáhá neztratit

Více

grafika obecně základní barevná charakteristika

grafika obecně základní barevná charakteristika 2.3 grafika obecně základní barevná charakteristika 21 grafický manuál praha 11 Manuál je tématicky členěn do jednotlivých kapitol, od užití logotypu po ukázky komplexních grafických řešení. Pravidla stanovená

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL)

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL) (výňatek LOGOMANUÁL) obsah JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL LOGOTYP 1 základní varianta logotypu barevné provedení 1.1 základní varianta logotypu černobílé provedení 1.2 ochranná zóna LOGOTYPU 1.3 jazyková mutace

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA?

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba Petr Lobaz, 26. 2. 2009 Typografie umění neviditelnosti PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? zlepšení čitelnosti štábní kultura, lepší spolupráce

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 Dny Manuál loga a vizuálního stylu Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 ROZBOR A KONSTRUKCE LOGOTYPU Základním prvkem jednotného vizuálního stylu akce Dny je značka (logotyp). Její aplikace je

Více

Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová

Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová Obsah 1. Logo 1.1 Základní verze loga 5 1.2 Inverzní varianta loga 6 1.3 Užití základního loga vůči pozadí 7 1.4 Užití inverzního loga

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s.

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. DESIGN MANUAL Jednotný vizuální styl společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Obsahuje definici logotypu společnosti a všech jeho použitelných variant, definici barevnosti, definici grafických konstant a

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o.

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o. AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007 DÍLNA Design, s.r.o. INZERTNÍ VIZUÁL > obsahuje: základní vizuál flakónů podrobné vysvětlení funkcí a výhod produktu info o soutěži PRVNÍ

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU VYHOTOVIL ROMAN POŠVIC POSVIC@TISKPOSVIC.CZ +420 777 671 156 JAK ZACHÁZET S GRAFICKÝM MANUÁLEM, ABY JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL MĚL OČEKÁVANÝ ÚČINEK I. OBECNÁ USTANOVENÍ a)

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

ABCDE. VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ. vwxyz0

ABCDE. VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ. vwxyz0 manuál rozkl.kopie *Hmpi02 03.06.2003 9:33 Stránka 1 (1,1) Písmo E EFGHIJKLMNOPQRTU VWXYZabcdefghijklmnopqrstu vwxyz0123456789!?,@ &%()* EFGHIJKLMNOPQRTU VWXYZabcdefghijklmnopqrstu Times New Roman regular

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 OBSAH 01 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 4 02 LOGOTYP JEDNOBAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 5 03 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA ZLATÉM POZADÍ

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

Manuál značky Zámek Pacov

Manuál značky Zámek Pacov Manuál značky Zámek Pacov Verze 1.0 Design Martin Vácha, Pavel Lev /Studio Najbrt/ 2011 Kontakt studio@najbrt.cz Pozitivní provedení značky 1.1 Verze základní pro tisk přímými barvami pro tisk CMYK Coated

Více

Grafický manuál Státního fondu životního prostředí ČR

Grafický manuál Státního fondu životního prostředí ČR Grafický manuál Státního fondu životního prostředí ČR STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.sfzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 březen 2016 OBSAH Jednotný vizuální styl...2

Více

průvodce logotypem společnosti Stachema

průvodce logotypem společnosti Stachema průvodce logotypem společnosti Stachema představení logotypu Logotyp Stachema je základním prvkem vizuální identity společnosti. Logotyp se skládá z grafické a textové části. Grafická část logotypu je

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Značka. Poznámky. Obsah. 4.3 Obálka. 1. Značka 3. Barevnost. 4. Tiskoviny. 2. Písmo

Značka. Poznámky. Obsah. 4.3 Obálka. 1. Značka 3. Barevnost. 4. Tiskoviny. 2. Písmo Poznámky Obsah 1. Značka 3. Barevnost 1. 1 Základní varianta 1. 2 Inverzní varianta 1. 3 Černobílá varianta 1. 4 Inverzní černobílá varianta 1. 5 Ochranná zóna a minimální velikost 1. 6 Použití na podkladové

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu značka 1 Značka Český telekomunikační úřad Značka je základním prvkem vizuálního stylu. Původně byla vytvořena v roce1997. Značku ČTÚ tvoří symbol čtverce, postaveného

Více

Komplexní vizuální styl města Šumperka

Komplexní vizuální styl města Šumperka Komplexní vizuální styl města Šumperka Úvodní slovo Vážení a milí přátelé! Již jsem napsal mnoho úvodních slov k mnoha publikacím, brožurám a programům různých akcí. Za tím tiskem se ale vždy skrývali

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 UVOD Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace organizace na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí

Více

Grafický manuál značky

Grafický manuál značky Grafický manuál značky Obsah manuálu: 1. 1.1. základní plnobarevná verze značky na bílém pozadí 1.2. plnobarevná značka na firemním žlutém pozadí 1.3. plnobarevná značka na černém pozadí 1.4. ve stupních

Více

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA 1 LOGO, JEHO VARIANTY A POUŽITÍ Logo společnosti Zelená hvězda se skládá ze 3 částí: piktogramu osmiramenné zelené hvězdy, nápisu ZELENÁ HVĚZDA a claimu Váš dodavatel zdravotnických

Více

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design Obsah manuálu Úvodem k design manuálu Komunikace v dnešním světě Charakter informací předávaných vizuálně Vizuální styl firmy

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

Vizuální styl kernun

Vizuální styl kernun Vizuální styl kernun Korporátní fonty (kontrast, čitelnost) Barevnost Logo (změna barevnosti do nové palety a změna poměru symbolu vůči textu) Ikony Fotografie Ilustrace GUI dashboard Kombinace písem reflektuje

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 2 Značka 2 1 Značka 2 2 Značka názvem a www 2 3 Značka s názvem 2 4 Značka s adresou 2 4 Značka pro partnery MAS Obsah 3 Písmo 3 1 Základní písmo

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

Nová vizuální identita ČD Cargo

Nová vizuální identita ČD Cargo Šárka Bérová 1 Nová vizuální identita ČD Cargo Klíčová slova: vizuální identita, grafický manuál, logo, implementace, corporate identity 1. Úvod České dráhy, a. s., největší český železniční dopravce vlastněný

Více

Grafický manuál Vema, a. s.

Grafický manuál Vema, a. s. Grafický manuál Vema, a. s. 1 I Barvy společnosti Základní barva Tmavě modrá CMYK 100 / 70 / 0 / 0 PANTONE 286 RGB 0 / 64 / 132 fólie RAL 5002 fólie AVERY 500 528 EG (lesk), 528 EM (mat) Doplňkové barvy

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Minimanuál značky a jednotného vizuálního stylu

Minimanuál značky a jednotného vizuálního stylu Minimanuál značky a jednotného vizuálního stylu Obsah Úvod Jak pracovat s minimanuálem Názvy instituce 1 Značka Značka univerzity barevné provedení, půltónová verze, jednobarevná verze, negativ Značka

Více

Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart OSTRAVA. Jak tančí andaluští koně The dancing horses of Andalucia

Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart OSTRAVA. Jak tančí andaluští koně The dancing horses of Andalucia podzim/zima autumn/winter 2009/2010 OSTRAVA Metropolitan Magazine minimální vzdálenost: výška OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart strana/page 8 Jak tančí

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

CHODÍME SPOLU. Sport. Každodenní péče. Volný čas. Business Móda. Styl. VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO koncept barkety

CHODÍME SPOLU. Sport. Každodenní péče. Volný čas. Business Móda. Styl. VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO koncept barkety čas VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO koncept barkety KONCEPT PROMOSTOLKU KIWI PRO HOSTESKY varianta 6 topper boční strana boční strana boční strana čas topper čas čas lišta VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více