O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA"

Transkript

1 OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a a d a p t a b i l i t a a k o n k u r e n c e s c h o p n o s t

2 O B S H 01 ÚVOD Jednotný vizuální styl Jak pracovat s grafickým manuálem 02 ZNčky OPP a OPP Značky v barevném provedení Značky v černobílém provedení Značky s doplňkovým textem Značky se sloganem Značky ve spojení s ostatními značkami Značky ve společném postavení Rozkresy značek Ochranné zóny značek Rozměrové řady značek Značky v matertiálu Značky na podkladových plochách Zakázané varianty značek Princip tvorby textových dokumentů obálka Princip tvorby textových dokumentů sazba Tisková zpráva Prezentační desky Blok CD / DVD Powerpointová prezentace úvodní strana Powerpointová prezentace text Powerpointová prezentace text a fotografie Powerpointová prezentace tabulka Webové stránky Princip tvorby inzerce Princip tvorby inzerce černobílá varianta Princip tvorby letáků Citylight a billboard Tramvajové vozy 03 Barevnost a písmo 05 Označování projektů Základní barvy Doplňkové barvy Základní písmo Doplňkové písmo Ukázky sazby 04 Tiskové a komunikační materiály Vizitky obecné, vizitky jmenné Hlavičkový papír Obálka Princip tvorby formulářů Reklamní poutač Velkoplošný panel Pamětní deska Samolepky 06 Propagační předměty Taška Tričko a čepice Tužka, propiska, klíčenka Hrnek Diář, poznámkový bloček Manuál značky a jednotného vizuálního stylu Operačních programů Praha daptabilita a onkurenceschopnost design Libor Jelínek, Tomáš Cikán (2007) Magistrát hlavního města Prahy (2007)

3 01Ú V O D 02 01

4 J e d n o t n ý v i z u á l n í s t y l Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace společnosti, instituce či projektu na veřejnosti je značka a jednotný vizuální styl. valitně zpracovaný vizuální styl doplňuje a podporuje image, demonstruje jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existencia v neposlední řadě i posiluje dojem o solidnosti a důvěryhodnosti stává se tak významným komunikačním nástrojem. Jednotný vizuální styl je vytvářen pomocí čtyř základních prvků: značky, písma, barev a doplňkových vizuálních prvků. Tyto základní a další doprovodné prvky jsou včetně systému jejich použití přesně definovány v tomto grafickém manuálu

5 j a k p r C O V T S g r a f i c k ý m M N U á l e m Grafický manuál je souborem závazných předpisů, pravidel a doporučení, jak postupovat při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu. Pro názornost a snažší použití je doplněn názornými ukázkami. Celá kapitola Zančky OPP a OPP je věnována značkám. Uživatel zde nalezne jejich jednotlivé podoby, přesné rozkresy, pravidla pro práci se značkou na různých podkladových plochách apod. apitola obsahuje mimojiné i zakázané varianty značek, tedy příklady nesprávného užití, která odporují pravidlům typografie nebo narušují estetické vnímání. V další kapitole jsou jednoznačně definovány základní a doplňkové barvy a základní a doplňkové písmo. Čtvrtá kapitola se věnuje tiskovým a komunikačním materiálům. Jsou zde příklady užití značek a jednotného vizuálního stylu, např. na vizitkách a hlavičkových papírech. V této kapitole nalezne uživatel i princip tvorby inzerce, letáků a dalších nástrojů pro komunikaci. Označováním projektů se zabývá pátá kapitola. V závěrečné šesté kapitole se manuál věnuje ukázkám aplikací značek a jednotného vizuálního stylu na propagačních předmětech. Manuál nevyčerpává plně všechny možnosti použití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané

6 02 Z N Č Y 02 01

7 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Z N Č Y V B R E V N É M P R O V E D E N Í Značky Operačních programů Praha navazují svou typografií, barevností a tvaroslovím na značku hlavního města. Modrý cíp v logu poodkrývá přítomnost Evropské unie jako zdroje finančních prostředků tvořících zásadní podklad celého projektu. Prostor vymezený tímto cípem pak slouží k oddělení a zvýraznění prvního písmene z názvu projektu. Motiv modrého trojúhelníku se dá taktéž využít v aplikacích jednotného vizuálního stylu. Obě značky jsou dobře kombinovatelné s vlajkou Evropské unie i s logem Prahy. Základní a preferovanou podobou zanček je jejich barevné provedení, tedy varianta s použitím základních barev (viz. kapitola Základní barvy)

8 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Z N Č Y V Č E R N O B Í L É M P R O V E D E N Í Vedle barevného existuje i černobílé provedení značek, které se aplikuje tam, kde z objektivních technologických důvodů nelze použít barevné provedení. Vzhledem k zachování kompaktnosti značek, se v černobílém provedení značek používá obtah místo plné černé plochy ve čtverci. Polotóny nejsou povoleny

9 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Z N Č Y S D O P L Ň O V Ý M T E X T E M V této kapitole grafického manuálu je definováno přesné a jediné možné spojení značek s doplňkovým textem Operační program Praha daptibilita a Operační program Praha konkurenceschopnost. Text je vysázen písmem Myriad Pro (viz Základní písmo), je zarovnán na spodní zarážku s literou označující název operačního programu a jeho velikost se rovná hodnotě odsazení této litery od okraje červeného čtverce

10 DPTBILIT Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti ONURENCESCHOPNOST Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti Z N Č Y S E S L O G N E M Prostřednictvím sloganu Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti komunikují značky základní význam obou projektů. Text je vysázen písmem Myriad Pro (viz Základní písmo), je zarovnán na levou zarážku s doplňkovým textem značek a odsazen dolů od okraje červeného čtverce na stejnou vzdálenost, na jakou je odsazena litera, označující název operačních programů. První řádek je zvýrazněn OPP Červenou (viz Základní barevnost)

11 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Z N Č Y v e s p o j e n í s o s t a t n í m i z n a č k a m i Značky OPP a OPP se ve spojení s ostatními značkami zarovnávají horizontálně na spodní zarážku. Poměrová velikost všech vedle sebe stojících značek je stejná. Odstupy značek se rovnají ochranné zóně značek OPP a OPP (viz Ochranné zóny značek)

12 OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST OPERČNÍ PROGRM Praha OPERČNÍ PRH adaptabilita PROGRM PRH DPTBILITPraha ONURENCESCHOPNOST konkurenceschopnost Z N Č Y v e s p o l e č n é m p o s t a v e n í Značky OPP a OPP se ve společném postavení uvádějí z odstupem, který vychází z ochranné zóny značek (viz. kapitola ochranné zóny značek). Jsou dvě varianty společného postavení značek, a to bez doplňkového textu a s doplňkovým textem. V druhém případě se uvádí text společný pro obě značky Praha adaptabilita, Praha konkurenceschopnost ve dvouřádkovém provedení

13 r o z k r e s y z n a č e k Rozkresy značek definuje jejich přesný tvar, rozmístění jednotlivých prvků uvnitř, jejich velikost a vzájemné poměry. Pro přesnější definici jsou značky rozloženy na čtvercové síti. Účelem této kapitoly však v žádném případě není poskytnout předlohu pro konstrukci značek. Exaktní tvar značek je uložen v datové podobě (ve vektorových počítačových formátech) na CD, které je součástí tohoto grafického manuálu

14 x x DPTBILIT x x x x x ONURENCESCHOPNOST x x x o c h r a n n é z ó n y z n a č e k Ochranná zóna značek je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text či jakýkoli jiný grafický prvek a zároveň minimální vzdáleností od okraje plochy, na kterou je značka aplikována. Tato volná plocha okolo značky zajišťuje její dostatečnou čitelnost a přispívá k působivosti a vnímání značky jako svébytného a samostatného komunikačního prvku. Ochranná zóna značek OPP a OPP je definována hodnotou x, která se rovná hodnotě ochranné zóny loga hlavního města

15 DPTBILIT DPTBILIT 140 % Formát 3 DPTBILIT DPTBILIT 100 % Formát 4 DPTBILIT DPTBILIT 50 % Minimální velikost značek s doplňkovým textem DPTBILIT DPTBILIT 35 % Minimální velikost značek bez doplňkového textu r o z m ě r o v é ř a d y z n a č e k Při práci se značkami OPP a OPP je třeba dodržovat i určitá pravidla, která se týkají jejich velikosti a napomáhají systémovému užívání značek. Praktickou pomůckou je bezesporu rozměrová řada tedy spektrum doporučených velikostí značek, které by měly být prioritně využívány při konkrétních aplikacích značek. Základní 100% velikost značek představuje optimální rozměr pro použití na tiskovinách formátu 4. Minimální povolenou velikostí značek s doplňkovým textem je jejich 50% zobrazen, bez doplňkového textu 35% zobrazení. V případě aplikace značek menších je při užití běžných reprodukčních technik ohrožena jejich čitelnost i estetická hodnota

16 z n a č k y v m a t e r i á l u Speciální plastická varianta značek se používá například na kůži, dřevo, sklo a různé typy textilií či kovů, na kterých je možné značky aplikovat prostřednictvím různých technologických postupů (ražba, gravírování, pískování atd.) V prostorovém zpracování značky hraje významnou úlohu plasticita. Při tomto způsobu zobrazení je nutné dbát především na to, aby byly vždy všechny litery a cíp zahloubeny, či vyvýšeny do stejné roviny

17 DPTBILIT DPTBILIT 10% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 10% DPTBILIT DPTBILIT 20% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 20% DPTBILIT DPTBILIT 30% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 30% DPTBILIT DPTBILIT 40% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 40% DPTBILIT DPTBILIT 50% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 50% DPTBILIT DPTBILIT 60% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 60% DPTBILIT DPTBILIT 70% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 70% DPTBILIT DPTBILIT 80% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 80% DPTBILIT DPTBILIT 90% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 90% DPTBILIT DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST z n a č k y n a p o d k l a d o v ý c h p l o c h á c h Na této straně je zachyceno chování značek na podkladových plochách. Při aplikaci značek je vždy nutné zajistit jejich maximální čitelnost, proto jejich podoba není na všech podkladech stejná, ale mění se v závislosti na sytosti podkladu z pozitivní do negativní verze a naopak. Obecně platí, že na světlých podkladových plochách se používá pozitivní verze značek, na tmavých negativní verze značek. V dolní části jsou uvedeny i čtyři příklady nesprávného užití značek na podkladové ploše

18 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST OPERČNÍ PROGRM PRH ONURENCE SCHOPNOST DPTBILIT DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST z a k á z a n é v a r i a n t y z n a č e k Podoba značek OPP a OPP je v tomto manuálu jednoznačně a závazně definována a je přísně zakázáno vytvářet jiné varianty či modifikace. Na této straně jsou uvedeny příklady nesprávného zobrazení značek, které jsou v rozporu s typografickými pravidly, stanovenými principy vizuálního stylu či estetickým vnímáním. Je zcela nepřípustné měnit barevnost značek, používat jinou typografii nebo znač tvarově či jakýmkoli jiným způsobem deformovat

19 03 B R E V N O S T P Í S M O 02 01

20 OPP / OPP Červená ekvivalent Pantone 485 C (485 U) CMY (%) 0 / 100 / 91 / 0 RGB (0 100%) 83 / 18 / 7 RGB (0 255) 212 / 46 / 18 HTML CC3300 RL 3020 OPP / OPP Modrá ekvivalent Pantone 286 C (286 U) CMY (%) 100 / 80 / 0 / 0 RGB (0 100%) 97 / 83 / 9 RGB (0 255) 60 / 60 / 140 HTML RL 5002 OPP / OPP Žlutá ekvivalent Pantone 109 C (109 U) CMY (%) 0 /8,5 / 94 / 0 RGB (0 100%) 97 / 83 / 9 RGB (0 255) 247 / 212 / 23 HTML FFCC00 RL 1021 z á k l a d n í b a r v y OPP a OPP používají tři základní barvy: červenou, žlutou a modrou. Barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby jednotného vizuálního stylu a jsou významným nástrojem vnější i vnitřní komunikace. Barvy usnadňují identifikaci veškerých činností a předmětů souvisejících s operačními programy, jsou jasným odkazem na značku hlavního města a EU. Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone C pro tisk na natírané papíry (matná, lesklá křída...) a Pantone U pro tisk na nenatírané papíry (přírodní ofsetový papír...), soutiskové barvy CMY, RGB pro subtraktivní zobrazování, HTML barvy pro použití v internetových aplikacích a RL pro nátěrové hmoty

21 šedá ekvivalent Pantone Cool Gray 10 CMY (%) 0 / 0 / 0 / 72 RGB (0 100%) 45 / 45 / 45 RGB (0 255) 115 / 115 / 115 HTML světlezelená ekvivalent Pantone 376 CMY (%) 56 / 0 / 100 / 0 RGB (0 100%) 49 / 73 / 0 RGB (0 255) 125 / 186 / 0 HTML 66CC00 světlemodrá ekvivalent Pantone 314 CMY (%) 100 / 0 / 8,5 / 37 RGB (0 100%) 0 / 52 / 63 RGB (0 255) 0 / 133 / 161 HTML světlešedá ekvivalent Pantone Cool Gray 5 CMY (%) 0 / 0 / 0 / 34 RGB (0 100%) 72 / 70 / 68 RGB (0 255) 184 / 179 / 173 HTML CCCCCC zelená ekvivalent Pantone 5535 CMY (%) 87 / 0 / 72 / 79 RGB (0 100%) 12 / 22 / 18 RGB (0 255) 31 / 56 / 46 HTML modrá ekvivalent Pantone 548 CMY (%) 100 / 18,5 / 0 / 65 RGB (0 100%) 0 / 27 / 34 RGB (0 255) 0 / 69 / 87 HTML stříbrná ekvivalent Pantone 877 oranžová ekvivalent Pantone 1525 CMY (%) 0 / 65 / 100 / 11,5 RGB (0 100%) 73 / 34 / 0 RGB (0 255) 186 / 87 / 0 HTML CC6600 fialová ekvivalent Pantone 511 CMY (%) 83 / 100 / 69 / 0 RGB (0 100%) 38 / 13 / 28 RGB (0 255) 97 / 33 / 71 HTML v d o p l ň k o v é b a r v y Pro specifické případy, kdy je potřeba pracovat s více barvami, je definováno dalších devět doplňkových barev. Tyto doplňkové barvy se užívají především v podobě barevných akcentů nebo ploch. Doplňkové barvy OPP a OPP jsou totožné s doplňkovými barvami hlavního města

22 BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Myriad Pro / Regular Myriad Pro / Semibold Myriad Pro / Bold z á k l a d n í p í s m o Základním písmem jednotného vizuálního stylu OPP a OPP je Myriad Pro typografů Carola Twomblyho a Roberta Slimbacha. Jedná se o lineární bezserifovou antikvu moderní, tvarově dokonalé kresby. Bylo vytvořeno zejména pro použití ve vizuální komunikaci, proto se vyznačuje snadnou čitelností, dynamikou a nadčasovým charakterem. Základní písmo OPP a OPP je totožné se základním písmem hlavního města Prahy

23 BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Times New Roman / Regular BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Times New Roman /Bold BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Times New Roman / Italic BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Times New Roman / Bold Italic d o p l ň k o v é p í s m o Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu portálu OPP a OPP je Times New Roman. Výraznou předností tohoto písma je jeho snadná dostupnost. Je v systémové nabídce všech textových editorů a grafických programů, přesto je to písmo s klasicky čistou, vyrovnanou kresbou. Písmo je využíváno především pro vyplňování počítačových šablon (merkantilní tiskoviny, formuláře atd.) a v dalších případech ve spojení s písmem Myriad Pro

24 Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim non exerosto coreet lore tetue et nibh ea feugait niat velesen iamcon hent ip esto do od ero consenis num nulla alit, quisi blandit volenis cipit, quam in voloborem verit lut prat. Ut lan et autatem dolorem iriurem eumsan utpatismodio od te duisi blaor alisi blan ercidunt wismolo rtincilit wisl estrud magna feu facilisit am quisis nim in vullamcor illa autat dionseq uismodolore molobore dolore mod eu feugue modoluptat. Duipiscin ullum dolorem velit in eugiam euguerc illam, consequatum volore do conum nos nonum zzriure tincidui bla facillam iriuscilla facipsu scilit alit prat adignim nos alit vero eugiat. Lore elisim acincilla auguer ipit wismod eriuscidunt am vendiamcommy nullutatum quis nostrud Myriad Pro / 8 pt / 13 pt Quamcorp Uscipit aliquismod et vero digna facip ex et, corerit pratis alit vero con ut nostrud euis nibh endignim vulputpatie molorpe rostrud deliquamet, sit diat adit lut ulput wisisci tionsendre consequis nulla feuismodolor si. lit nonulla aliquat. Nit illan hendreet doloreet velenis nullaor sit, quametum ilit la feugait utpat, veraesto ex eum atum velestio dolorero consenisci eugiat. Lore diat vulput iniamcommod mincipsum veraesed min heniam doluptatet dolessi. Nit illan hendreet doloreet velenis nullaor sit. Myriad Pro / 10 pt / 15 pt Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim non exerosto coreet lore tetue et nibh ea feugait niat velesen iamcon hent ip esto do od ero consenis num Dunt la adit am in ute ex esto el doluptat autatie do conseniam, quipsusto odio dolor se tinit lorer sed do odipsum molorpero dunt il ing ea faccumsan vel ercipit praesed ex essim amet, volore dolum eum. Myriad Pro / 12 pt / 17 pt Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim non exerosto coreet lore tetue et nibh ea feugait niat Uptatue enit alit inci tionullam er senibh et iurerci bla facipit, core dipit wis do delis ad modigna feum dipit utat. Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim. Myriad Pro / 14 pt / 20 pt u k á z k y s a z b y Správná sazba textu usnadňuje nejen dobrou čutelnost, ale také dokazuje profesionalitu a vysokou úroveň. Vždy je nutné pečlivě dbát na všechna typografická pravidla. Na této straně jsou uvedeny příklady sazby základním firemním písmem o určité velikosti, která je vždy doplněna vhodným prokladem. Přednostně se používá zarovnání na levý praporek

25 04 T I S O V É O M U N I Č N Í M T E R I Á L Y

26 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Název instituce, Název oddělení Ulice 00/ Praha 00 T: , F: Název instituce, Název oddělení Ulice 00/ Praha 00 T: , F: DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST jméno příjmení funkce jméno příjmení funkce Název instituce, Název oddělení Ulice 00/ Praha 00 T: , F: Název instituce, Název oddělení Ulice 00/ Praha 00 T: , F: v i z i t k y o b e c n é, v i z i t k y j m e n n é Vizitky představují důležitou součást vizuální prezentace. V rámci OPP a OPP užívají všichni zaměstnanci jednu grafickou variantu vizitek. V levém horním rohu vizitky jsou umístěny značky OPP v barevném pozitivním provedení, v pravém značky hlavního města a EU. Všechny textové údaje na vizitce jsou zarovnány na levou zarážku s doplňkovým textem značek. Jméno a příjmení zaměstnance je sázeno z verzálek a je zvýrazněno OPP Červenou barvou. Je rovněž možné využít i zadní stranu vizitky. Ta je potištěna OPP Modrou a je doplněna o prvek vizuálního stylu

27 DPTBILIT Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy Odbor fondů Evropské unie Vážený pane řediteli, jednotný vizuální styl je způsob komunikace společnosti se zaměstnanci a veřejností. valitně zpracovaný vizuální styl podporuje image společnosti, demonstruje její jednotu a stabilitu, šíří povědomí o existenci společnosti a vyvolává u veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Jejich podobu a užití kodifikuje tento manuál. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Jejich podobu a užití kodifikuje tento manuál. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti slouží jako návod a předpis při přípravě jednotlivých aplikací vizuálního stylu, upravuje používání značky, písma, barev a doplňkových prvků. Manuál nevyčerpává plně všechny možnosti použití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané. jednotný vizuální styl je způsob komunikace společnosti se zaměstnanci a veřejností. valitně zpracovaný podporuje image společnosti, demonstruje její jednotu a stabilitu, šíří povědomí o existenci společnosti a vyvolává u veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Jejich podobu a užití kodifikuje tento manuál. S pozdravem Jaroslav Nováček Oslovení Titul. Jméno Příjmení Funkce Ulice 000/ Město Ulice 000/00, Město T: , F: h l a v i č k o v ý p a p í r Standardní hlavičkový papír slouží k běžné korespondenci s externími subjekty, a to v tištěné nebo elektronické podobě. V záhlaví, v levém rohu, je umístěna značka v barevném pozitivním provedení ve 100% velikosti. V pravém horním rohu jsou umístěny značky hlavního města a EU, pod nimi je uvedena identifikace instituce. V zápatí jsou kontaktní údaje adresáta a odesílatele

28 DPTBILIT Oslovení Titul. Jméno Příjmení Funkce Ulice 000/ Město o b á l k a Pro veškerou korespondenci využívá OPP a OPP obálek, jejichž vizuální podoba respektuje nastavené principy jednotného vizuálního stylu. Na obálce se v levém horním rohu nachází barevná značka operačního programu ve 100% velikosti a značky hlavního města a EU. Grafická podoba obálek s okénkem a bez okénka se u stejných formátů neliší

29 DPTBILIT N Á Z E V F O R M U L Á Ř E N D P I S Název kolonky Název kolonky, název kolonky Název kolonky, název kolonky, název kolonky Název kolonky Název kolonky N D P I S Název kolonky, název kolonky, název kolonky Název kolonky Název kolonky NO NE Název kolonky NO NE Název kolonky NO NE Název kolonky NO NE Název kolonky NO NE Název formuláře Název programu p r i n c i p t v o r b y f o r m u l á ř ů Formulář je neodmyslitelnou součástí tištěných materiálů institucí v úředním rozsahu. Jejich podoba vychází z obecně nastavených úředních pravidel. Základní principy pro tvorbu layoutu formuláře jsou demonstrovány na této straně. Pro jednoduchou technologickou adaptabilitu jsou formuláře zpracovávány ve stupních šedi. Tato barevnost umožňuje tisk na stolních tiskárnách, či předávání formulářů faxem, aniž by byla narušena čitelnost, nebo estetická kvalita. V levém horním rohu je umístěna značka v pozitivním černobílém provedení a v pravém horním rohu jsou umístěny značky hlavního města a EU. Pod značkou je na levou zarážku s jejím doplňkovým textem zarovnán název formuláře, který se v menší velikosti uvádí v zápatí, společně s názvem programu a paginací

30 DPTBILIT DPTBILIT J e d n o t n ý p r o g r a m o v ý d o k u m e n t p r o c í l 2 r e g i o n u s o u d r ž n o s t i P r a h a p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u DPTBILIT J e d n o t n ý p r o g r a m o v ý d o k u m e n t p r o c í l 2 r e g i o n u s o u d r ž n o s t i P r a h a p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u n á z e v f o n d u J e d n o t n ý p r o g r a m o v ý d o k u m e n t p r o c í l 2 r e g i o n u s o u d r ž n o s t i P r a h a w w w. o p p. c z p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u p r i n c i p t v o r b y t e x t o v ý c h d o k u m e n t ů o b á l k a Pro snadnou identifikaci textových dokumentů slouží barevné variace obálky. Vycházejí s doplňkových barev (viz. kapitola Doplňkové barvy). Použití značek na těchto podkladových plochách je popsáno v kapitole Značky na podkladových plochách. V záhlaví v levém horním rohu je umístěna značka ve 100% velikosti. V pravém horním rohu jsou umístěny značky hlavního města a EU. Pod značkou je na levou zarážku zarovnán typografický blok označující název a obsah dokumentu. Tuto typografii je možné barevně a velikostně třídit. Druhou část obálky zaujímá tématická fotografie, na které je aplikován prvek jednotného vizuálního stylu. Na poslední straně obálky jsou uvedeny webové stránky OPP a název fondu EU

31 n á z e v k a p i t o l y t i t u l e k p o d t i t u l e k n á z e v k a p i t o l y t i t u l e k Tum diat volum iusci blamconulput acipit nos auguercilit wissim qui bla faccum ea cor sum erit autet, sumsan endit velesectet laortie minim inci dunt augiam, ver atem ipis diat, sum incilla mconullan ulla feuiscipsum veros diam, sit lut pratisc iliquat ex euisi. Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit iurem quiscin henit, seniamconse exer il in hendigna faccums andiam velit in exero conse vulputat, veraese do esequisl utpat del doloreet, quat, volor sisit la amet lut landit prat nonsectetue dolum iriliquip esequissed tis nonse dolortio odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla feum quatue volum ese eum zzriure ming ex et, quis estrud dipsum. iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. venim at pratum do ex esectet, quisi it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum P o d t i t u l e k B p o d t i t u l e k lluptat volutatie modiat alit ut prat. B Xero commodipsum qui elent lor augait lutpat. Duisit nonsectet wissis et vullutpat. Tum diat volum iusci blamconulput acipit nos auguercilit C wissim nibh eu qui feuisi bla blandre faccum ea dolorer cor sum ate erit digna autet, facipit sumsan ulla feum endit iure velesectet con heniam, laortie velit minim non eros digna facilisi. inci dunt augiam, ver atem ipis diat, sum incilla mconullan D Reet ulla feuiscipsum am eugueri liquipis veros diam, nosto sit doluptat lut pratisc vulla iliquat amcommy. ex euisi. Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit E iurem volum quiscin del ut dio henit, conum seniamconse zzriliq uissism exer il odolor in hendigna acin utetum faccums velessim. andiam velit in exero conse vulputat, veraese do esequisl utpat del doloreet, quat, volor sisit la amet lut landit prat nonsectetue dolum iriliquip esequissed tis nonse dolortio odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla P ofeum d t i tquatue u l e k Cvolum ese eum zzriure ming ex et, quis estrud dipsum. n á z e v k a p i t o l y iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait venim at pratum do ex esectet, quisi nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero iriustrud consendio te feu facil cor dolor alit augiam, luptatum veraessendre dipisl dolutat esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait t i t u l e k It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero nim vel ero consendio conulluptat cor alit wismodo luptatum ea faccum. venim at pratum do ex esectet, quisi P o d t i t u l e k B it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat p o d t i t u l e k It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum lluptat volutatie modiat alit ut prat. venim at pratum do ex esectet, quisi B Xero commodipsum qui elent lor augait lutpat. Duisit nonsectet it nis wissis eugait et laore vullutpat. cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat Tum diat volum iusci blamconulput acipit nos auguercilit C wissim nibh eu qui feuisi bla blandre faccum ea dolorer cor sum ate erit digna autet, facipit sumsan ulla feum endit iure velesectet It con nis heniam, laortie eugait laore velit minim cortinim non eros zzriuscipis digna facilisi. dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum inci dunt augiam, ver atem ipis diat, sum incilla mconullan D Reet ulla feuiscipsum am eugueri liquipis veros diam, nosto sit doluptat lut pratisc vulla iliquat amcommy. ex euisi. Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit E iurem volum quiscin del ut dio henit, conum seniamconse zzriliq uissism exer il odolor in hendigna acin utetum faccums Vullum velessim. andiam velit in exero conse nit er senim ilisi bla facil iniamet augiam euisi. vulputat, veraese do esequisl utpat del doloreet, quat, volor sisit la amet lut landit prat nonsectetue dolum iriliquip esequissed tis nonse dolortio Pat. Pit atie faccum venismodit lumsandreet ut dolore tio consectem dolortis euis nim quiscipsum in vel delis nostrud dipit wisim er sum dolor illam odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla P ofeum d t i tquatue u l e k Cvolum ese eum zzriure ming ex et, quis estrud dipsum. volore faccum nis am veniscin er sequism odolore dolorer aesenim vel ulla feui bla feum nonsed et vel del eummy nis nos alis am ilis exeraessit la consendiat. Igna feugiam, si tet ilisci tio dolore magna feu feugait wisl ilit, quis ad tat, susto od dolor ad magna feum venisci psuscinci blandipis alisim zzrit iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting at exeratuero num diatue consequi dipit lor blaorer susciliquisi iuscipit bla irit facidui aliquam, bla commod vulluptat tie dignim dipsum acil zzriuscipsum deliquat, quip velesequisim eugait do eriureet la feuip eum vulla faciliqui bla commolore venim at pratum do ex esectet, quisi nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. consectem dignibh eum in vullandio dunt utpat ulla conulla ad elendigna feu facipsustrud dolore et vulla faciliscing et nis diamet lore dui eui tis dipisi it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero iriustrud consendio te feu facil cor dolor alit augiam, luptatum veraessendre dipisl dolutat esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero nim vel ero consendio conulluptat cor alit wismodo luptatum ea faccum. Tat, conse velis dipsustrud magnit la feum nulla commodit heniam, venis dolore veliquat num dolessim zzrit lore faci bla ad eu faci bla faciliquat iriuscinibh ea facinim zzriure tat. Dolum quipit ut veratum sandre molobore delisse diatisi blam, verci tat, sumsand ipsusci duisci ting estrud molor incilis venim at pratum do ex esectet, quisi P o d t i t u l e k B it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis aut dolorero nullandiam consendio do et, quatuer cor alit luptatum incidunt lorpero dipisl dolutat corerilla commolendre magnis ea faccum do duis alis alit auguerit aut ute corpera tummod modip It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis eugue dolorero vulla consendio feumsandrem cor alit zzrit, luptatum quatem zzrit lore minci tat. Duis atio odolorperos nulland reriusci eu feu feu feu feu facil dolore tet aliscipit volortio lluptat volutatie modiat alit ut prat. venim at pratum do ex esectet, quisi eum quiscillan henibh eu facipis nim alit ver il ut dunt dolor sustrud B Xero commodipsum qui elent lor augait lutpat. Duisit nonsectet it nis wissis eugait et laore vullutpat. cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat C nibh eu feuisi blandre dolorer ate digna facipit ulla feum iure It con nis heniam, eugait laore velit cortinim non eros zzriuscipis digna facilisi. dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum D Reet am eugueri liquipis nosto doluptat vulla amcommy. E volum del ut dio conum zzriliq uissism odolor acin utetum Vullum velessim. nit er senim ilisi bla facil iniamet augiam euisi. n á z e v d o k u m e n t u 5 Pat. Pit atie faccum venismodit lumsandreet ut dolore tio consectem dolortis euis nim quiscipsum in vel delis nostrud dipit wisim er sum dolor illam P o d t i t u l e k C volore faccum nis am veniscin er sequism odolore dolorer aesenim vel ulla feui bla feum nonsed et vel del eummy nis nos alis am ilis exeraessit la consendiat. Igna feugiam, si tet ilisci tio dolore magna feu feugait wisl ilit, quis ad tat, susto od dolor ad magna feum venisci psuscinci blandipis alisim zzrit iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting at exeratuero num diatue consequi dipit lor blaorer susciliquisi iuscipit bla irit facidui aliquam, bla commod vulluptat tie dignim dipsum acil zzriuscipsum deliquat, quip velesequisim eugait do eriureet la feuip eum vulla faciliqui bla commolore nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. consectem dignibh eum in vullandio dunt utpat ulla conulla ad elendigna feu facipsustrud dolore et vulla faciliscing et nis diamet lore dui eui tis dipisi iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. Tat, conse velis dipsustrud magnit la feum nulla commodit heniam, venis dolore veliquat num dolessim zzrit lore faci bla ad eu faci bla faciliquat iriuscinibh ea facinim zzriure tat. Dolum quipit ut veratum sandre molobore delisse diatisi blam, verci tat, sumsand ipsusci duisci ting estrud molor incilis venim at pratum do ex esectet, quisi it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis aut dolorero nullandiam consendio do et, quatuer cor alit luptatum incidunt lorpero dipisl dolutat corerilla commolendre magnis ea faccum do duis alis alit auguerit aut ute corpera tummod modip It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis eugue dolorero vulla consendio feumsandrem cor alit zzrit, luptatum quatem zzrit lore minci tat. Duis atio odolorperos nulland reriusci eu feu feu feu feu facil dolore tet aliscipit volortio venim at pratum do ex esectet, quisi eum quiscillan henibh eu facipis nim alit ver il ut dunt dolor sustrud it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum Vullum nit er senim ilisi bla facil iniamet augiam euisi. n á z e v d o k u m e n t u Pat. Pit atie faccum venismodit lumsandreet ut dolore tio consectem dolortis euis nim quiscipsum in vel delis nostrud dipit wisim er sum dolor illam volore faccum nis am veniscin er sequism odolore dolorer aesenim vel ulla feui bla feum nonsed et vel del eummy nis nos alis am ilis exeraessit la consendiat. Igna feugiam, si tet ilisci tio dolore magna feu feugait wisl ilit, quis ad tat, susto od dolor ad magna feum venisci psuscinci blandipis alisim zzrit at num diatue dipit lor susciliquisi bla facidui bla commod tie dipsum zzriuscipsum velesequisim do eriureet la feuip eum vulla faciliqui bla commolore consectem dignibh eum in vullandio dunt utpat ulla conulla ad elendigna feu facipsustrud dolore et vulla faciliscing et nis diamet lore dui eui tis dipisi 5 Tat, conse velis dipsustrud magnit la feum nulla commodit heniam, venis dolore veliquat num dolessim zzrit lore faci bla ad eu faci bla faciliquat iriuscinibh ea facinim zzriure tat. Dolum quipit ut veratum sandre molobore delisse diatisi blam, verci tat, sumsand ipsusci duisci ting estrud molor incilis aut nullandiam do et, quatuer incidunt lorpero corerilla commolendre magnis ea faccum do duis alis alit auguerit aut ute corpera tummod modip eugue vulla feumsandrem zzrit, quatem zzrit lore minci tat. Duis atio odolorperos nulland reriusci eu feu feu feu feu facil dolore tet aliscipit volortio eum quiscillan henibh eu facipis nim alit ver il ut dunt dolor sustrud n á z e v d o k u m e n t u 5 p r i n c i p t v o r b y t e x t o v ý c h d o k u m e n t ů s a z b a Barevná variace textových dokumentů je aplikována rovněž na vnitřní sazbu. apitoly jsou uvádněny v barevném pruhu v záhlaví. Samotná struktura sazby využívá čtyř úrovní titulků a odrážek. Titulky jsou rozlišovány barevně, verzálkami a minuskami. Odrážky jsou použity čtvercové z doplňkových barev nebo OPP Modré (navazující na tvar značek OPP), pomlčky a abecední. V zápatí se uvádí název dokumentu a paginace v doplňkové barvě

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5 grafický manuál březen 204 Obsah Logotyp BIOCEV. Základní barevná verze logotypu 2.2 Základní barevná verze loga s textem v jazykových mutacích; česky a anglicky. Barevnost logotypu 4.4 Černá verze logotypu

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e izuální komunikace graf ický manuál k7design v 4.4.21 společnosti čeko praha 1 logotyp 4 1.1 logotyp 5 1.2 logotyp síťový rozkres 6 1.3 logotyp barevné varianty 7 1.4 logotyp typologické varianty 8 1.5

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany

Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany Manuál vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 01 01 Úvod 02 01 Jak pracovat s grafickým manuálem 03 01 Struktura univerzity obrany a jejích součástí 04 01 Názvy instituce 05 01 Názvy instituce 02 Znak 01 02 Znak

Více

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj LOGO MANUÁL Ministerstva pro místní rozvoj Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších dodavatelů.

Více

mezi námi faccum vullumsan vulla aliquat autat lorem el ute dolesto commy nos aciliqu ipismod exeraessim ipsusto diam, core dolortio

mezi námi faccum vullumsan vulla aliquat autat lorem el ute dolesto commy nos aciliqu ipismod exeraessim ipsusto diam, core dolortio To eugait er ilis eum veliqui tatum dunt velesectem velisisissi bla aci enit dolobore dolorpero con vercil essectem dignim delit nos pohled ea cor iusto očima el ut praessed mladých magna lidí faccum na

Více

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol Michal Novotný Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce Komparace a analýza vizuálních stylů vysokých škol srovnává tři subjekty: Slezskou univerzitu

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚVOD JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL Jednotný vizuální styl je důležitou součástí prezentace firmy navenek. Jedná se o základní komunikační nástroj, kterým lze aktivně ovlivnit pohled na firmu a její image. Kvalitně

Více

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 17. 12. 2007 Datum zveřejnění: 17. 12. 2007 Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE

GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE UNIVERZITA PALACKÉHO FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE NÁVRHY PRO FIRMU FOLIOFONT Diplomová práce Jméno diplomanta: Robert Janák Studijní obor: Výtvarná výchova pro

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz KATALOG SLUŽEB ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz OBSAH O SPOLEČNOSTI 03 GRAFICKÉ STUDIO 05 LOGOTYP GRAFICKÝ MANUÁL OBALOVÁ GRAFIKA FIREMNÍ TISKOVINY FOTOGRAFICKÉ PRÁCE WEBOVÉ STUDIO 15 STATICKÉ

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více