O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA"

Transkript

1 OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a a d a p t a b i l i t a a k o n k u r e n c e s c h o p n o s t

2 O B S H 01 ÚVOD Jednotný vizuální styl Jak pracovat s grafickým manuálem 02 ZNčky OPP a OPP Značky v barevném provedení Značky v černobílém provedení Značky s doplňkovým textem Značky se sloganem Značky ve spojení s ostatními značkami Značky ve společném postavení Rozkresy značek Ochranné zóny značek Rozměrové řady značek Značky v matertiálu Značky na podkladových plochách Zakázané varianty značek Princip tvorby textových dokumentů obálka Princip tvorby textových dokumentů sazba Tisková zpráva Prezentační desky Blok CD / DVD Powerpointová prezentace úvodní strana Powerpointová prezentace text Powerpointová prezentace text a fotografie Powerpointová prezentace tabulka Webové stránky Princip tvorby inzerce Princip tvorby inzerce černobílá varianta Princip tvorby letáků Citylight a billboard Tramvajové vozy 03 Barevnost a písmo 05 Označování projektů Základní barvy Doplňkové barvy Základní písmo Doplňkové písmo Ukázky sazby 04 Tiskové a komunikační materiály Vizitky obecné, vizitky jmenné Hlavičkový papír Obálka Princip tvorby formulářů Reklamní poutač Velkoplošný panel Pamětní deska Samolepky 06 Propagační předměty Taška Tričko a čepice Tužka, propiska, klíčenka Hrnek Diář, poznámkový bloček Manuál značky a jednotného vizuálního stylu Operačních programů Praha daptabilita a onkurenceschopnost design Libor Jelínek, Tomáš Cikán (2007) Magistrát hlavního města Prahy (2007)

3 01Ú V O D 02 01

4 J e d n o t n ý v i z u á l n í s t y l Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace společnosti, instituce či projektu na veřejnosti je značka a jednotný vizuální styl. valitně zpracovaný vizuální styl doplňuje a podporuje image, demonstruje jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existencia v neposlední řadě i posiluje dojem o solidnosti a důvěryhodnosti stává se tak významným komunikačním nástrojem. Jednotný vizuální styl je vytvářen pomocí čtyř základních prvků: značky, písma, barev a doplňkových vizuálních prvků. Tyto základní a další doprovodné prvky jsou včetně systému jejich použití přesně definovány v tomto grafickém manuálu

5 j a k p r C O V T S g r a f i c k ý m M N U á l e m Grafický manuál je souborem závazných předpisů, pravidel a doporučení, jak postupovat při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu. Pro názornost a snažší použití je doplněn názornými ukázkami. Celá kapitola Zančky OPP a OPP je věnována značkám. Uživatel zde nalezne jejich jednotlivé podoby, přesné rozkresy, pravidla pro práci se značkou na různých podkladových plochách apod. apitola obsahuje mimojiné i zakázané varianty značek, tedy příklady nesprávného užití, která odporují pravidlům typografie nebo narušují estetické vnímání. V další kapitole jsou jednoznačně definovány základní a doplňkové barvy a základní a doplňkové písmo. Čtvrtá kapitola se věnuje tiskovým a komunikačním materiálům. Jsou zde příklady užití značek a jednotného vizuálního stylu, např. na vizitkách a hlavičkových papírech. V této kapitole nalezne uživatel i princip tvorby inzerce, letáků a dalších nástrojů pro komunikaci. Označováním projektů se zabývá pátá kapitola. V závěrečné šesté kapitole se manuál věnuje ukázkám aplikací značek a jednotného vizuálního stylu na propagačních předmětech. Manuál nevyčerpává plně všechny možnosti použití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané

6 02 Z N Č Y 02 01

7 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Z N Č Y V B R E V N É M P R O V E D E N Í Značky Operačních programů Praha navazují svou typografií, barevností a tvaroslovím na značku hlavního města. Modrý cíp v logu poodkrývá přítomnost Evropské unie jako zdroje finančních prostředků tvořících zásadní podklad celého projektu. Prostor vymezený tímto cípem pak slouží k oddělení a zvýraznění prvního písmene z názvu projektu. Motiv modrého trojúhelníku se dá taktéž využít v aplikacích jednotného vizuálního stylu. Obě značky jsou dobře kombinovatelné s vlajkou Evropské unie i s logem Prahy. Základní a preferovanou podobou zanček je jejich barevné provedení, tedy varianta s použitím základních barev (viz. kapitola Základní barvy)

8 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Z N Č Y V Č E R N O B Í L É M P R O V E D E N Í Vedle barevného existuje i černobílé provedení značek, které se aplikuje tam, kde z objektivních technologických důvodů nelze použít barevné provedení. Vzhledem k zachování kompaktnosti značek, se v černobílém provedení značek používá obtah místo plné černé plochy ve čtverci. Polotóny nejsou povoleny

9 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Z N Č Y S D O P L Ň O V Ý M T E X T E M V této kapitole grafického manuálu je definováno přesné a jediné možné spojení značek s doplňkovým textem Operační program Praha daptibilita a Operační program Praha konkurenceschopnost. Text je vysázen písmem Myriad Pro (viz Základní písmo), je zarovnán na spodní zarážku s literou označující název operačního programu a jeho velikost se rovná hodnotě odsazení této litery od okraje červeného čtverce

10 DPTBILIT Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti ONURENCESCHOPNOST Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti Z N Č Y S E S L O G N E M Prostřednictvím sloganu Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti komunikují značky základní význam obou projektů. Text je vysázen písmem Myriad Pro (viz Základní písmo), je zarovnán na levou zarážku s doplňkovým textem značek a odsazen dolů od okraje červeného čtverce na stejnou vzdálenost, na jakou je odsazena litera, označující název operačních programů. První řádek je zvýrazněn OPP Červenou (viz Základní barevnost)

11 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Z N Č Y v e s p o j e n í s o s t a t n í m i z n a č k a m i Značky OPP a OPP se ve spojení s ostatními značkami zarovnávají horizontálně na spodní zarážku. Poměrová velikost všech vedle sebe stojících značek je stejná. Odstupy značek se rovnají ochranné zóně značek OPP a OPP (viz Ochranné zóny značek)

12 OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST OPERČNÍ PROGRM Praha OPERČNÍ PRH adaptabilita PROGRM PRH DPTBILITPraha ONURENCESCHOPNOST konkurenceschopnost Z N Č Y v e s p o l e č n é m p o s t a v e n í Značky OPP a OPP se ve společném postavení uvádějí z odstupem, který vychází z ochranné zóny značek (viz. kapitola ochranné zóny značek). Jsou dvě varianty společného postavení značek, a to bez doplňkového textu a s doplňkovým textem. V druhém případě se uvádí text společný pro obě značky Praha adaptabilita, Praha konkurenceschopnost ve dvouřádkovém provedení

13 r o z k r e s y z n a č e k Rozkresy značek definuje jejich přesný tvar, rozmístění jednotlivých prvků uvnitř, jejich velikost a vzájemné poměry. Pro přesnější definici jsou značky rozloženy na čtvercové síti. Účelem této kapitoly však v žádném případě není poskytnout předlohu pro konstrukci značek. Exaktní tvar značek je uložen v datové podobě (ve vektorových počítačových formátech) na CD, které je součástí tohoto grafického manuálu

14 x x DPTBILIT x x x x x ONURENCESCHOPNOST x x x o c h r a n n é z ó n y z n a č e k Ochranná zóna značek je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text či jakýkoli jiný grafický prvek a zároveň minimální vzdáleností od okraje plochy, na kterou je značka aplikována. Tato volná plocha okolo značky zajišťuje její dostatečnou čitelnost a přispívá k působivosti a vnímání značky jako svébytného a samostatného komunikačního prvku. Ochranná zóna značek OPP a OPP je definována hodnotou x, která se rovná hodnotě ochranné zóny loga hlavního města

15 DPTBILIT DPTBILIT 140 % Formát 3 DPTBILIT DPTBILIT 100 % Formát 4 DPTBILIT DPTBILIT 50 % Minimální velikost značek s doplňkovým textem DPTBILIT DPTBILIT 35 % Minimální velikost značek bez doplňkového textu r o z m ě r o v é ř a d y z n a č e k Při práci se značkami OPP a OPP je třeba dodržovat i určitá pravidla, která se týkají jejich velikosti a napomáhají systémovému užívání značek. Praktickou pomůckou je bezesporu rozměrová řada tedy spektrum doporučených velikostí značek, které by měly být prioritně využívány při konkrétních aplikacích značek. Základní 100% velikost značek představuje optimální rozměr pro použití na tiskovinách formátu 4. Minimální povolenou velikostí značek s doplňkovým textem je jejich 50% zobrazen, bez doplňkového textu 35% zobrazení. V případě aplikace značek menších je při užití běžných reprodukčních technik ohrožena jejich čitelnost i estetická hodnota

16 z n a č k y v m a t e r i á l u Speciální plastická varianta značek se používá například na kůži, dřevo, sklo a různé typy textilií či kovů, na kterých je možné značky aplikovat prostřednictvím různých technologických postupů (ražba, gravírování, pískování atd.) V prostorovém zpracování značky hraje významnou úlohu plasticita. Při tomto způsobu zobrazení je nutné dbát především na to, aby byly vždy všechny litery a cíp zahloubeny, či vyvýšeny do stejné roviny

17 DPTBILIT DPTBILIT 10% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 10% DPTBILIT DPTBILIT 20% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 20% DPTBILIT DPTBILIT 30% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 30% DPTBILIT DPTBILIT 40% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 40% DPTBILIT DPTBILIT 50% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 50% DPTBILIT DPTBILIT 60% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 60% DPTBILIT DPTBILIT 70% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 70% DPTBILIT DPTBILIT 80% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 80% DPTBILIT DPTBILIT 90% ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST 90% DPTBILIT DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST ONURENCESCHOPNOST z n a č k y n a p o d k l a d o v ý c h p l o c h á c h Na této straně je zachyceno chování značek na podkladových plochách. Při aplikaci značek je vždy nutné zajistit jejich maximální čitelnost, proto jejich podoba není na všech podkladech stejná, ale mění se v závislosti na sytosti podkladu z pozitivní do negativní verze a naopak. Obecně platí, že na světlých podkladových plochách se používá pozitivní verze značek, na tmavých negativní verze značek. V dolní části jsou uvedeny i čtyři příklady nesprávného užití značek na podkladové ploše

18 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST OPERČNÍ PROGRM PRH ONURENCE SCHOPNOST DPTBILIT DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST z a k á z a n é v a r i a n t y z n a č e k Podoba značek OPP a OPP je v tomto manuálu jednoznačně a závazně definována a je přísně zakázáno vytvářet jiné varianty či modifikace. Na této straně jsou uvedeny příklady nesprávného zobrazení značek, které jsou v rozporu s typografickými pravidly, stanovenými principy vizuálního stylu či estetickým vnímáním. Je zcela nepřípustné měnit barevnost značek, používat jinou typografii nebo znač tvarově či jakýmkoli jiným způsobem deformovat

19 03 B R E V N O S T P Í S M O 02 01

20 OPP / OPP Červená ekvivalent Pantone 485 C (485 U) CMY (%) 0 / 100 / 91 / 0 RGB (0 100%) 83 / 18 / 7 RGB (0 255) 212 / 46 / 18 HTML CC3300 RL 3020 OPP / OPP Modrá ekvivalent Pantone 286 C (286 U) CMY (%) 100 / 80 / 0 / 0 RGB (0 100%) 97 / 83 / 9 RGB (0 255) 60 / 60 / 140 HTML RL 5002 OPP / OPP Žlutá ekvivalent Pantone 109 C (109 U) CMY (%) 0 /8,5 / 94 / 0 RGB (0 100%) 97 / 83 / 9 RGB (0 255) 247 / 212 / 23 HTML FFCC00 RL 1021 z á k l a d n í b a r v y OPP a OPP používají tři základní barvy: červenou, žlutou a modrou. Barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby jednotného vizuálního stylu a jsou významným nástrojem vnější i vnitřní komunikace. Barvy usnadňují identifikaci veškerých činností a předmětů souvisejících s operačními programy, jsou jasným odkazem na značku hlavního města a EU. Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone C pro tisk na natírané papíry (matná, lesklá křída...) a Pantone U pro tisk na nenatírané papíry (přírodní ofsetový papír...), soutiskové barvy CMY, RGB pro subtraktivní zobrazování, HTML barvy pro použití v internetových aplikacích a RL pro nátěrové hmoty

21 šedá ekvivalent Pantone Cool Gray 10 CMY (%) 0 / 0 / 0 / 72 RGB (0 100%) 45 / 45 / 45 RGB (0 255) 115 / 115 / 115 HTML světlezelená ekvivalent Pantone 376 CMY (%) 56 / 0 / 100 / 0 RGB (0 100%) 49 / 73 / 0 RGB (0 255) 125 / 186 / 0 HTML 66CC00 světlemodrá ekvivalent Pantone 314 CMY (%) 100 / 0 / 8,5 / 37 RGB (0 100%) 0 / 52 / 63 RGB (0 255) 0 / 133 / 161 HTML světlešedá ekvivalent Pantone Cool Gray 5 CMY (%) 0 / 0 / 0 / 34 RGB (0 100%) 72 / 70 / 68 RGB (0 255) 184 / 179 / 173 HTML CCCCCC zelená ekvivalent Pantone 5535 CMY (%) 87 / 0 / 72 / 79 RGB (0 100%) 12 / 22 / 18 RGB (0 255) 31 / 56 / 46 HTML modrá ekvivalent Pantone 548 CMY (%) 100 / 18,5 / 0 / 65 RGB (0 100%) 0 / 27 / 34 RGB (0 255) 0 / 69 / 87 HTML stříbrná ekvivalent Pantone 877 oranžová ekvivalent Pantone 1525 CMY (%) 0 / 65 / 100 / 11,5 RGB (0 100%) 73 / 34 / 0 RGB (0 255) 186 / 87 / 0 HTML CC6600 fialová ekvivalent Pantone 511 CMY (%) 83 / 100 / 69 / 0 RGB (0 100%) 38 / 13 / 28 RGB (0 255) 97 / 33 / 71 HTML v d o p l ň k o v é b a r v y Pro specifické případy, kdy je potřeba pracovat s více barvami, je definováno dalších devět doplňkových barev. Tyto doplňkové barvy se užívají především v podobě barevných akcentů nebo ploch. Doplňkové barvy OPP a OPP jsou totožné s doplňkovými barvami hlavního města

22 BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Myriad Pro / Regular Myriad Pro / Semibold Myriad Pro / Bold z á k l a d n í p í s m o Základním písmem jednotného vizuálního stylu OPP a OPP je Myriad Pro typografů Carola Twomblyho a Roberta Slimbacha. Jedná se o lineární bezserifovou antikvu moderní, tvarově dokonalé kresby. Bylo vytvořeno zejména pro použití ve vizuální komunikaci, proto se vyznačuje snadnou čitelností, dynamikou a nadčasovým charakterem. Základní písmo OPP a OPP je totožné se základním písmem hlavního města Prahy

23 BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Times New Roman / Regular BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Times New Roman /Bold BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Times New Roman / Italic BCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvyz &%()* Times New Roman / Bold Italic d o p l ň k o v é p í s m o Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu portálu OPP a OPP je Times New Roman. Výraznou předností tohoto písma je jeho snadná dostupnost. Je v systémové nabídce všech textových editorů a grafických programů, přesto je to písmo s klasicky čistou, vyrovnanou kresbou. Písmo je využíváno především pro vyplňování počítačových šablon (merkantilní tiskoviny, formuláře atd.) a v dalších případech ve spojení s písmem Myriad Pro

24 Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim non exerosto coreet lore tetue et nibh ea feugait niat velesen iamcon hent ip esto do od ero consenis num nulla alit, quisi blandit volenis cipit, quam in voloborem verit lut prat. Ut lan et autatem dolorem iriurem eumsan utpatismodio od te duisi blaor alisi blan ercidunt wismolo rtincilit wisl estrud magna feu facilisit am quisis nim in vullamcor illa autat dionseq uismodolore molobore dolore mod eu feugue modoluptat. Duipiscin ullum dolorem velit in eugiam euguerc illam, consequatum volore do conum nos nonum zzriure tincidui bla facillam iriuscilla facipsu scilit alit prat adignim nos alit vero eugiat. Lore elisim acincilla auguer ipit wismod eriuscidunt am vendiamcommy nullutatum quis nostrud Myriad Pro / 8 pt / 13 pt Quamcorp Uscipit aliquismod et vero digna facip ex et, corerit pratis alit vero con ut nostrud euis nibh endignim vulputpatie molorpe rostrud deliquamet, sit diat adit lut ulput wisisci tionsendre consequis nulla feuismodolor si. lit nonulla aliquat. Nit illan hendreet doloreet velenis nullaor sit, quametum ilit la feugait utpat, veraesto ex eum atum velestio dolorero consenisci eugiat. Lore diat vulput iniamcommod mincipsum veraesed min heniam doluptatet dolessi. Nit illan hendreet doloreet velenis nullaor sit. Myriad Pro / 10 pt / 15 pt Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim non exerosto coreet lore tetue et nibh ea feugait niat velesen iamcon hent ip esto do od ero consenis num Dunt la adit am in ute ex esto el doluptat autatie do conseniam, quipsusto odio dolor se tinit lorer sed do odipsum molorpero dunt il ing ea faccumsan vel ercipit praesed ex essim amet, volore dolum eum. Myriad Pro / 12 pt / 17 pt Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim non exerosto coreet lore tetue et nibh ea feugait niat Uptatue enit alit inci tionullam er senibh et iurerci bla facipit, core dipit wis do delis ad modigna feum dipit utat. Quamcorp Esequipi scincip enim dunt venit lore venim nullum nos dolenim. Myriad Pro / 14 pt / 20 pt u k á z k y s a z b y Správná sazba textu usnadňuje nejen dobrou čutelnost, ale také dokazuje profesionalitu a vysokou úroveň. Vždy je nutné pečlivě dbát na všechna typografická pravidla. Na této straně jsou uvedeny příklady sazby základním firemním písmem o určité velikosti, která je vždy doplněna vhodným prokladem. Přednostně se používá zarovnání na levý praporek

25 04 T I S O V É O M U N I Č N Í M T E R I Á L Y

26 DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST Název instituce, Název oddělení Ulice 00/ Praha 00 T: , F: Název instituce, Název oddělení Ulice 00/ Praha 00 T: , F: DPTBILIT ONURENCESCHOPNOST jméno příjmení funkce jméno příjmení funkce Název instituce, Název oddělení Ulice 00/ Praha 00 T: , F: Název instituce, Název oddělení Ulice 00/ Praha 00 T: , F: v i z i t k y o b e c n é, v i z i t k y j m e n n é Vizitky představují důležitou součást vizuální prezentace. V rámci OPP a OPP užívají všichni zaměstnanci jednu grafickou variantu vizitek. V levém horním rohu vizitky jsou umístěny značky OPP v barevném pozitivním provedení, v pravém značky hlavního města a EU. Všechny textové údaje na vizitce jsou zarovnány na levou zarážku s doplňkovým textem značek. Jméno a příjmení zaměstnance je sázeno z verzálek a je zvýrazněno OPP Červenou barvou. Je rovněž možné využít i zadní stranu vizitky. Ta je potištěna OPP Modrou a je doplněna o prvek vizuálního stylu

27 DPTBILIT Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy Odbor fondů Evropské unie Vážený pane řediteli, jednotný vizuální styl je způsob komunikace společnosti se zaměstnanci a veřejností. valitně zpracovaný vizuální styl podporuje image společnosti, demonstruje její jednotu a stabilitu, šíří povědomí o existenci společnosti a vyvolává u veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Jejich podobu a užití kodifikuje tento manuál. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Jejich podobu a užití kodifikuje tento manuál. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti slouží jako návod a předpis při přípravě jednotlivých aplikací vizuálního stylu, upravuje používání značky, písma, barev a doplňkových prvků. Manuál nevyčerpává plně všechny možnosti použití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané. jednotný vizuální styl je způsob komunikace společnosti se zaměstnanci a veřejností. valitně zpracovaný podporuje image společnosti, demonstruje její jednotu a stabilitu, šíří povědomí o existenci společnosti a vyvolává u veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Jejich podobu a užití kodifikuje tento manuál. S pozdravem Jaroslav Nováček Oslovení Titul. Jméno Příjmení Funkce Ulice 000/ Město Ulice 000/00, Město T: , F: h l a v i č k o v ý p a p í r Standardní hlavičkový papír slouží k běžné korespondenci s externími subjekty, a to v tištěné nebo elektronické podobě. V záhlaví, v levém rohu, je umístěna značka v barevném pozitivním provedení ve 100% velikosti. V pravém horním rohu jsou umístěny značky hlavního města a EU, pod nimi je uvedena identifikace instituce. V zápatí jsou kontaktní údaje adresáta a odesílatele

28 DPTBILIT Oslovení Titul. Jméno Příjmení Funkce Ulice 000/ Město o b á l k a Pro veškerou korespondenci využívá OPP a OPP obálek, jejichž vizuální podoba respektuje nastavené principy jednotného vizuálního stylu. Na obálce se v levém horním rohu nachází barevná značka operačního programu ve 100% velikosti a značky hlavního města a EU. Grafická podoba obálek s okénkem a bez okénka se u stejných formátů neliší

29 DPTBILIT N Á Z E V F O R M U L Á Ř E N D P I S Název kolonky Název kolonky, název kolonky Název kolonky, název kolonky, název kolonky Název kolonky Název kolonky N D P I S Název kolonky, název kolonky, název kolonky Název kolonky Název kolonky NO NE Název kolonky NO NE Název kolonky NO NE Název kolonky NO NE Název kolonky NO NE Název formuláře Název programu p r i n c i p t v o r b y f o r m u l á ř ů Formulář je neodmyslitelnou součástí tištěných materiálů institucí v úředním rozsahu. Jejich podoba vychází z obecně nastavených úředních pravidel. Základní principy pro tvorbu layoutu formuláře jsou demonstrovány na této straně. Pro jednoduchou technologickou adaptabilitu jsou formuláře zpracovávány ve stupních šedi. Tato barevnost umožňuje tisk na stolních tiskárnách, či předávání formulářů faxem, aniž by byla narušena čitelnost, nebo estetická kvalita. V levém horním rohu je umístěna značka v pozitivním černobílém provedení a v pravém horním rohu jsou umístěny značky hlavního města a EU. Pod značkou je na levou zarážku s jejím doplňkovým textem zarovnán název formuláře, který se v menší velikosti uvádí v zápatí, společně s názvem programu a paginací

30 DPTBILIT DPTBILIT J e d n o t n ý p r o g r a m o v ý d o k u m e n t p r o c í l 2 r e g i o n u s o u d r ž n o s t i P r a h a p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u DPTBILIT J e d n o t n ý p r o g r a m o v ý d o k u m e n t p r o c í l 2 r e g i o n u s o u d r ž n o s t i P r a h a p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u n á z e v f o n d u J e d n o t n ý p r o g r a m o v ý d o k u m e n t p r o c í l 2 r e g i o n u s o u d r ž n o s t i P r a h a w w w. o p p. c z p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u p ř í r u č k a p r o ž a d a t e l e p r o 3. v ý z v u p r i n c i p t v o r b y t e x t o v ý c h d o k u m e n t ů o b á l k a Pro snadnou identifikaci textových dokumentů slouží barevné variace obálky. Vycházejí s doplňkových barev (viz. kapitola Doplňkové barvy). Použití značek na těchto podkladových plochách je popsáno v kapitole Značky na podkladových plochách. V záhlaví v levém horním rohu je umístěna značka ve 100% velikosti. V pravém horním rohu jsou umístěny značky hlavního města a EU. Pod značkou je na levou zarážku zarovnán typografický blok označující název a obsah dokumentu. Tuto typografii je možné barevně a velikostně třídit. Druhou část obálky zaujímá tématická fotografie, na které je aplikován prvek jednotného vizuálního stylu. Na poslední straně obálky jsou uvedeny webové stránky OPP a název fondu EU

31 n á z e v k a p i t o l y t i t u l e k p o d t i t u l e k n á z e v k a p i t o l y t i t u l e k Tum diat volum iusci blamconulput acipit nos auguercilit wissim qui bla faccum ea cor sum erit autet, sumsan endit velesectet laortie minim inci dunt augiam, ver atem ipis diat, sum incilla mconullan ulla feuiscipsum veros diam, sit lut pratisc iliquat ex euisi. Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit iurem quiscin henit, seniamconse exer il in hendigna faccums andiam velit in exero conse vulputat, veraese do esequisl utpat del doloreet, quat, volor sisit la amet lut landit prat nonsectetue dolum iriliquip esequissed tis nonse dolortio odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla feum quatue volum ese eum zzriure ming ex et, quis estrud dipsum. iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. venim at pratum do ex esectet, quisi it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum P o d t i t u l e k B p o d t i t u l e k lluptat volutatie modiat alit ut prat. B Xero commodipsum qui elent lor augait lutpat. Duisit nonsectet wissis et vullutpat. Tum diat volum iusci blamconulput acipit nos auguercilit C wissim nibh eu qui feuisi bla blandre faccum ea dolorer cor sum ate erit digna autet, facipit sumsan ulla feum endit iure velesectet con heniam, laortie velit minim non eros digna facilisi. inci dunt augiam, ver atem ipis diat, sum incilla mconullan D Reet ulla feuiscipsum am eugueri liquipis veros diam, nosto sit doluptat lut pratisc vulla iliquat amcommy. ex euisi. Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit E iurem volum quiscin del ut dio henit, conum seniamconse zzriliq uissism exer il odolor in hendigna acin utetum faccums velessim. andiam velit in exero conse vulputat, veraese do esequisl utpat del doloreet, quat, volor sisit la amet lut landit prat nonsectetue dolum iriliquip esequissed tis nonse dolortio odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla P ofeum d t i tquatue u l e k Cvolum ese eum zzriure ming ex et, quis estrud dipsum. n á z e v k a p i t o l y iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait venim at pratum do ex esectet, quisi nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero iriustrud consendio te feu facil cor dolor alit augiam, luptatum veraessendre dipisl dolutat esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait t i t u l e k It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero nim vel ero consendio conulluptat cor alit wismodo luptatum ea faccum. venim at pratum do ex esectet, quisi P o d t i t u l e k B it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat p o d t i t u l e k It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum lluptat volutatie modiat alit ut prat. venim at pratum do ex esectet, quisi B Xero commodipsum qui elent lor augait lutpat. Duisit nonsectet it nis wissis eugait et laore vullutpat. cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat Tum diat volum iusci blamconulput acipit nos auguercilit C wissim nibh eu qui feuisi bla blandre faccum ea dolorer cor sum ate erit digna autet, facipit sumsan ulla feum endit iure velesectet It con nis heniam, laortie eugait laore velit minim cortinim non eros zzriuscipis digna facilisi. dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum inci dunt augiam, ver atem ipis diat, sum incilla mconullan D Reet ulla feuiscipsum am eugueri liquipis veros diam, nosto sit doluptat lut pratisc vulla iliquat amcommy. ex euisi. Giat, verate mod tat. Min utem quat nulla feugiam corerit E iurem volum quiscin del ut dio henit, conum seniamconse zzriliq uissism exer il odolor in hendigna acin utetum faccums Vullum velessim. andiam velit in exero conse nit er senim ilisi bla facil iniamet augiam euisi. vulputat, veraese do esequisl utpat del doloreet, quat, volor sisit la amet lut landit prat nonsectetue dolum iriliquip esequissed tis nonse dolortio Pat. Pit atie faccum venismodit lumsandreet ut dolore tio consectem dolortis euis nim quiscipsum in vel delis nostrud dipit wisim er sum dolor illam odignim nonsequ atincilit wis augue magna facipsu scilla P ofeum d t i tquatue u l e k Cvolum ese eum zzriure ming ex et, quis estrud dipsum. volore faccum nis am veniscin er sequism odolore dolorer aesenim vel ulla feui bla feum nonsed et vel del eummy nis nos alis am ilis exeraessit la consendiat. Igna feugiam, si tet ilisci tio dolore magna feu feugait wisl ilit, quis ad tat, susto od dolor ad magna feum venisci psuscinci blandipis alisim zzrit iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting at exeratuero num diatue consequi dipit lor blaorer susciliquisi iuscipit bla irit facidui aliquam, bla commod vulluptat tie dignim dipsum acil zzriuscipsum deliquat, quip velesequisim eugait do eriureet la feuip eum vulla faciliqui bla commolore venim at pratum do ex esectet, quisi nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. consectem dignibh eum in vullandio dunt utpat ulla conulla ad elendigna feu facipsustrud dolore et vulla faciliscing et nis diamet lore dui eui tis dipisi it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero iriustrud consendio te feu facil cor dolor alit augiam, luptatum veraessendre dipisl dolutat esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero nim vel ero consendio conulluptat cor alit wismodo luptatum ea faccum. Tat, conse velis dipsustrud magnit la feum nulla commodit heniam, venis dolore veliquat num dolessim zzrit lore faci bla ad eu faci bla faciliquat iriuscinibh ea facinim zzriure tat. Dolum quipit ut veratum sandre molobore delisse diatisi blam, verci tat, sumsand ipsusci duisci ting estrud molor incilis venim at pratum do ex esectet, quisi P o d t i t u l e k B it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis aut dolorero nullandiam consendio do et, quatuer cor alit luptatum incidunt lorpero dipisl dolutat corerilla commolendre magnis ea faccum do duis alis alit auguerit aut ute corpera tummod modip It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis eugue dolorero vulla consendio feumsandrem cor alit zzrit, luptatum quatem zzrit lore minci tat. Duis atio odolorperos nulland reriusci eu feu feu feu feu facil dolore tet aliscipit volortio lluptat volutatie modiat alit ut prat. venim at pratum do ex esectet, quisi eum quiscillan henibh eu facipis nim alit ver il ut dunt dolor sustrud B Xero commodipsum qui elent lor augait lutpat. Duisit nonsectet it nis wissis eugait et laore vullutpat. cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat C nibh eu feuisi blandre dolorer ate digna facipit ulla feum iure It con nis heniam, eugait laore velit cortinim non eros zzriuscipis digna facilisi. dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum D Reet am eugueri liquipis nosto doluptat vulla amcommy. E volum del ut dio conum zzriliq uissism odolor acin utetum Vullum velessim. nit er senim ilisi bla facil iniamet augiam euisi. n á z e v d o k u m e n t u 5 Pat. Pit atie faccum venismodit lumsandreet ut dolore tio consectem dolortis euis nim quiscipsum in vel delis nostrud dipit wisim er sum dolor illam P o d t i t u l e k C volore faccum nis am veniscin er sequism odolore dolorer aesenim vel ulla feui bla feum nonsed et vel del eummy nis nos alis am ilis exeraessit la consendiat. Igna feugiam, si tet ilisci tio dolore magna feu feugait wisl ilit, quis ad tat, susto od dolor ad magna feum venisci psuscinci blandipis alisim zzrit iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting at exeratuero num diatue consequi dipit lor blaorer susciliquisi iuscipit bla irit facidui aliquam, bla commod vulluptat tie dignim dipsum acil zzriuscipsum deliquat, quip velesequisim eugait do eriureet la feuip eum vulla faciliqui bla commolore nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. consectem dignibh eum in vullandio dunt utpat ulla conulla ad elendigna feu facipsustrud dolore et vulla faciliscing et nis diamet lore dui eui tis dipisi iriustrud te feu facil dolor augiam, veraessendre esting exeratuero consequi blaorer iuscipit irit aliquam, vulluptat dignim acil deliquat, quip eugait nim vel ero conulluptat wismodo ea faccum. Tat, conse velis dipsustrud magnit la feum nulla commodit heniam, venis dolore veliquat num dolessim zzrit lore faci bla ad eu faci bla faciliquat iriuscinibh ea facinim zzriure tat. Dolum quipit ut veratum sandre molobore delisse diatisi blam, verci tat, sumsand ipsusci duisci ting estrud molor incilis venim at pratum do ex esectet, quisi it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis aut dolorero nullandiam consendio do et, quatuer cor alit luptatum incidunt lorpero dipisl dolutat corerilla commolendre magnis ea faccum do duis alis alit auguerit aut ute corpera tummod modip It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis eugue dolorero vulla consendio feumsandrem cor alit zzrit, luptatum quatem zzrit lore minci tat. Duis atio odolorperos nulland reriusci eu feu feu feu feu facil dolore tet aliscipit volortio venim at pratum do ex esectet, quisi eum quiscillan henibh eu facipis nim alit ver il ut dunt dolor sustrud it nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum dipisl dolutat It nis eugait laore cortinim zzriuscipis dolor suscilit wis dolorero consendio cor alit luptatum Vullum nit er senim ilisi bla facil iniamet augiam euisi. n á z e v d o k u m e n t u Pat. Pit atie faccum venismodit lumsandreet ut dolore tio consectem dolortis euis nim quiscipsum in vel delis nostrud dipit wisim er sum dolor illam volore faccum nis am veniscin er sequism odolore dolorer aesenim vel ulla feui bla feum nonsed et vel del eummy nis nos alis am ilis exeraessit la consendiat. Igna feugiam, si tet ilisci tio dolore magna feu feugait wisl ilit, quis ad tat, susto od dolor ad magna feum venisci psuscinci blandipis alisim zzrit at num diatue dipit lor susciliquisi bla facidui bla commod tie dipsum zzriuscipsum velesequisim do eriureet la feuip eum vulla faciliqui bla commolore consectem dignibh eum in vullandio dunt utpat ulla conulla ad elendigna feu facipsustrud dolore et vulla faciliscing et nis diamet lore dui eui tis dipisi 5 Tat, conse velis dipsustrud magnit la feum nulla commodit heniam, venis dolore veliquat num dolessim zzrit lore faci bla ad eu faci bla faciliquat iriuscinibh ea facinim zzriure tat. Dolum quipit ut veratum sandre molobore delisse diatisi blam, verci tat, sumsand ipsusci duisci ting estrud molor incilis aut nullandiam do et, quatuer incidunt lorpero corerilla commolendre magnis ea faccum do duis alis alit auguerit aut ute corpera tummod modip eugue vulla feumsandrem zzrit, quatem zzrit lore minci tat. Duis atio odolorperos nulland reriusci eu feu feu feu feu facil dolore tet aliscipit volortio eum quiscillan henibh eu facipis nim alit ver il ut dunt dolor sustrud n á z e v d o k u m e n t u 5 p r i n c i p t v o r b y t e x t o v ý c h d o k u m e n t ů s a z b a Barevná variace textových dokumentů je aplikována rovněž na vnitřní sazbu. apitoly jsou uvádněny v barevném pruhu v záhlaví. Samotná struktura sazby využívá čtyř úrovní titulků a odrážek. Titulky jsou rozlišovány barevně, verzálkami a minuskami. Odrážky jsou použity čtvercové z doplňkových barev nebo OPP Modré (navazující na tvar značek OPP), pomlčky a abecední. V zápatí se uvádí název dokumentu a paginace v doplňkové barvě

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA 1 LOGO, JEHO VARIANTY A POUŽITÍ Logo společnosti Zelená hvězda se skládá ze 3 částí: piktogramu osmiramenné zelené hvězdy, nápisu ZELENÁ HVĚZDA a claimu Váš dodavatel zdravotnických

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno 5 1.2 Značka 6 1.3 Varianty značky 7 1.4 Barevné provedení značky 8

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY OBSAH 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 PRAVIDLA PRO LOGOTYP POPISNÉ LOGO UPOZORNĚNÍ NA REGISTROVANOU OCHRANNOU

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s.

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s. M, a. s. M Engineering, a. s. M SLOVAKIA, a. s. echnology Center, s.r.o. OOO M MOSKVA Corporate Design manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny M 1.8.2009 úvod základní komunikace

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 2 Značka 2 1 Značka 2 2 Značka názvem a www 2 3 Značka s názvem 2 4 Značka s adresou 2 4 Značka pro partnery MAS Obsah 3 Písmo 3 1 Základní písmo

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times PORTFOLIO Veronika Barankova / graphic designer Prague, Czech Republic m: +420 774 74 54 54 skype: veronikabarankova vbarankova@seznam.cz 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography 05 packaging design

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit Základní provedení Symbol altron Ochranná zóna Rozměrová řada s doprovodným textem je základním prvkem vizuálního stylu společnosti Altron. Její

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1. Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Funkce a užití manuálu 2. Logo 2.1 Logo základní provedení 2.2 Logo jednobarevné provedení 2.3 Logo inverzní provedení 2.4

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 1.01 Značka OTE, a. s. 1.02 Obchodní jméno společnosti OTE, a. s. 1.03 Jak a proč pracovat s tímto manuálem 02 Logotyp 2.01 Základní provedení logotypu

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

Grafický manuál. Policie České republiky

Grafický manuál. Policie České republiky Grafický manuál Policie České republiky Obsah 1 Logo 1.1 Logo 1.2 Logo / varianty / barevné 1.3 Logo / varianty / černobílá a podtisk 1.4 Logo / barvy 1.5 Logo / ochranná zóna 1.6 Logo / minimální velikosti

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah ÚVOD Funkce a užití manuálu 1. ZNAČKA 1.01 Značka instituce 1.02 Základní barevné provedení značky 1.03 Varianty základního provedení 1.04 Polotónové provedení

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ

Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ a) Vizuální identita ELI Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ značka Nadace ČEZ Značka Nadace ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu. Značku tvoří dvě části: (1) symbol

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

manuál značek kama kamakids kamakadze

manuál značek kama kamakids kamakadze manuál značek kama kamakids kamakadze manuálu 1. kama 1.1 základní barevné provedení 1.2 další barevná provedení 1.3 jednobarevná provedení 1.4 provedení v materiálu 1.5 ochranná zóna 2. symbol kama 2.1

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Zadávací podmínky výběrového řízení Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více

manuál grafického stylu

manuál grafického stylu manuál grafického stylu Sdružení linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Jednotný

Více

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je tvořena základními prvky, jimiž jsou: značka univerzity,

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

HI-TEC Cisco Systems Hoya Visimpex AU Portal VZP ČR SECA - Serafin Campestrini Agrofinal Citroën Stada Pharma WEBDISPEČINK SODI Race Tech

HI-TEC Cisco Systems Hoya Visimpex AU Portal VZP ČR SECA - Serafin Campestrini Agrofinal Citroën Stada Pharma WEBDISPEČINK SODI Race Tech P O R T F O L I O Výběr z klientů, pro které jsme pracovali (tedy ne že jsme pro ně udělali samolepku nebo katalogový list, ale pracovali jsme pro ně na strategických projektech): Sony Velkopopovicky Kozel

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více