STANOVOVÁNÍ KRITICKÉ SRDEČNÍ FREKVENCE A KRITICKÉ RYCHLOSTI V DUATLONU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVOVÁNÍ KRITICKÉ SRDEČNÍ FREKVENCE A KRITICKÉ RYCHLOSTI V DUATLONU"

Transkript

1 FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE STANOVOVÁNÍ KRITICKÉ SRDEČNÍ FREKVENCE A KRITICKÉ RYCHLOSTI V DUATLONU Závěrečná práce Vedoucí práce: PaedDr. Josef Horčic Zpracoval: Pavel Valenta Šumperk, srpen

2 Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně a použil pouze uvedené literatury. Pavel Valenta 2

3 Děkuji tímto PaedDr. Josefovi Horčicovi za pomoc při zpracování této práce a podporu při studiu. Zvláštní poděkování patří také PaedDr. Pavlovi Svobodovi za poskytnutí měřícího a vyhodnocovacího zařízení tepové frekvence firmy POLAR. 3

4 Obsah 1. Úvod 5 2. Syntéza poznatků Vytrvalostní předpoklady v duatlonu Kritická srdeční frekvence Kritická rychlost Způsoby stanovování kritické srdeční frekvence a kritické rychlosti Invazivní stanovování hodnot kritické srdeční frekvence Neinvazivní stanovování hodnot kritické srdeční frekvence Ověření stanovených hodnot kritické srdeční frekvence Cíle práce Metodika práce Způsoby testování skupiny sportovců Testování pro běh - laboratorní testy Testování pro běh - terénní testy Testování pro cyklistiku - laboratorní testy Testování pro cyklistiku - terénní testy Způsoby vyhodnocování jednotlivých testů Výsledky Porovnání výsledků různých testů u jednoho sportovce v jednom období a ověření stanovených hodnot Porovnání výsledků jednoho sportovce v různých obdobích Diskuse Porovnání a vyhodnocení výsledků u jednotlivých sportovců Vlastní zkušenosti s měřením Závěr Seznam použité literatury Přílohy 42 4

5 1. Úvod Duatlon je sport, ve kterém závodník absolvuje první běžeckou, cyklistickou a druhou běžeckou část v uvedeném pořadí, s průběžným měřením času od startu prvního běhu do cíle druhé běžecké části (ČSTT, 1999; Pravidla triatlonu, duatlonu a kvadriatlonu). Duatlon patří mezi mladé sportovní odvětví a jeho počátky nalezneme v triatlonu, jenž spojuje plavání, cyklistiku a běh. Tyto vytrvalostní víceboje spolu s kvadriatlonem spadají pod jeden svaz a sice Český svaz triatlonu. Triatlon se představí při své olympijské premiéře v roce 2000 v Sydney. Duatlonové závody se zpravidla vypisují na těchto tratích: Sprint duatlon 5km běh 20km kolo 2,5km běh Krátký duatlon 10km běh 40km kolo 5,0km běh Dlouhý duatlon 20km běh 80km kolo 10km běh Vyjímkou nejsou ani různé modifikace těchto tratí. Stále častěji se objevují kratší závody umístěné do center měst, kde se o vítězi často rozhoduje až v závěru druhého běhu. Valná většina závodů se jezdí s povoleným draftingem, čímž dochází k větší atraktivnosti závodů, ale i k vyrovnání celkových výkonů. Dynamika vývoje ve vytrvalostních vícebojích (duatlon) jde v posledních letech prudce nahoru. Je to důsledek nejen zdokonalování sportovní přípravy sportovců, ale i dalších faktorů. Sportovní trénink, a to nejen v duatlonu, je zaměřen na záměrný rozvoj jedince, na dosahování dílčích cílů výkonnostního růstu. Proto bychom měli pozornost zaměřit především k poznání podstaty výkonnostních předpokladů sportovce a jejich rozvoje. Sportovní trénink je složitý a účelně organizovaný proces rozvoje specializované výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odv ětví nebo disciplíně. Systém sportovního tréninku je komplexní, vnitřně uspořádaný funkční celek, jehož obsahem je účelné a zdůvodněné uspořádání forem, prostředků a metod, zajištěných odpovídajícími organizačními formami (M. Choutka a J. Dovalil, 1991; Sportovní trénink). Právě pro účelné a efektivní vedení sportovního tréninku je důležité znát hodnoty kritické srdeční frekvence a jí příslušející kritické rychlosti pohybu. Především pro potřeby praxe vzhledem k intenzifikaci tréninkového procesu. Právě způsobem zjišťování těchto hodnot v praxi se bude zabývat tato práce. 5

6 2. Syntéza poznatků 2.1. Vytrvalostní předpoklady v duatlonu Vytrvalost je pohybová schopnost provádět déletrvající tělesnou činnost na určité úrovni, aniž by se snížila efektivita této činnosti (J. Dovalil, 1992; Sportovní trénink). Energie pro pohybovou činnost je zajišťována štěpením energeticky bohatých látek. Toto může probíhat dvojím způsobem: aerobně a anaerobně. Aerobní (oxidativní) procesy jsou zajišťovány přísunem kyslíku zásluhou dýchacího a srdečně cévního systému. Jsou to katabolické děje při nichž se energie uvolňuje za přítomnosti kyslíku a uplatňují se při pohybové činnosti v setrvalém stavu (střední až mírná intenzita). Jinými slovy řečeno, jsou to chemické děje při nichž uvolňování energie probíhá za přítomnosti kyslíku, uplatňující se především při pohybové činnosti v setrvalém stavu. To znamená při déletrvajícím cvičení střední až mírné intenzity, trvající většinou déle než 5-6 minut, bez přerušení a v neměnné intenzitě. Anaerobní (neoxidativní) procesy jsou naopak chemické děje, při nichž se uvolňování energie uskutečňuje za nepřítomnosti kyslíku, to jest bez vstupu O2 do chemické reakce. Anaerobní procesy jako jediné zajišťují energii na začátku každé pohybové činnosti. Podílejí se vysokým procentem na výdeji energie v krátkodobých činnostech (30 sec - 4 min) a na konci řady cvičení (ve finiši). Anaerobní procesy probíhají ve tkáních za nepřítomnosti kyslíku a v organismu se hromadí produkty látkové přeměny. Rozlišujeme dva typy reakcí: využití ATP a CP; a anaerobní glykolýza. Aerobní a anaerobní procesy jsou ve vzájemných vztazích a jejich podíl závisí na intenzitě konkrétní činnosti. V duatlonu jsou rozhodující právě procesy aerobní. K předělu mezi efektivním aerobním krytím energetických nároků a mezi méně účelným krytím anaerobním dochází právě při takové intenzitě zatížení, jíž nazýváme anaerobní práh. Při této intenzitě na úrovni anaerobního prahu již organismus není schopen udržovat dynamickou rovnováhu mezi produkcí a zpracováním laktátu. Hodnoty anaerobního prahu jsou pro sportovce velmi důležité, protože umožňují mnohem efektivnější trénink vytrvalosti, především pokud jde o rozvoj aerobní kapacity. Aerobní kapacitou se rozumí celkový objem energie, jenž lze uvolnit oxidativně. S tím úzce souvisí maximální aerobní výkon, který je podmíněn především činností systému transportujícího kyslík, hlavn ě výkonností krevního oběhu. Vysoká úroveň oxidativních dějů ve svalu závisí tedy nejen na adaptačních dějích v buňkách, ale i na možnostech krevního oběhu přisunout buňkám dostatek kyslíku. Závislost je příčinná: čím má být sportovec 6

7 výkonnější, tím více kyslíku v časové jednotce musí být schopen dopravit z plic do svalů, aby mohl v daném čase uvolnit větší kvantum energie aerobně, a tím dosáhnout vyššího výkonu, tedy rychlosti pohybu (J. Dovalil, 1992; Sportovní trénink). Právě proto se zátěž na úrovni anaerobního prahu považuje za velmi účinný prostředek pro rozvoj vytrvalostních aerobních schopností. Účelem vytrvalostního tréninku je zvýšit podíl aerobního krytí energie při pohybové činnosti. Určení anaerobního prahu (ale i aerobního) je důležité především pro stanovení individuálního a efektivního tréninkového zatížení Kritická srdeční frekvence Kritickou srdeční frekvenci, neboli také hodnoty srdeční frekvence na úrovni anaerobního prahu (anaerobní práh) můžeme definovat jako maximální intenzitu konstantního zatížení, při které je ještě v rovnováze tvorba a utilizace krevního laktátu (D. L. Costill, 1970; Metabolic responses during distance running). Tuto definici lze vyjádřit také tak, že intenzita zatížení na úrovni anaerobního prahu je intenzita maximálně dosažitelného rovnovážného stavu, vzhledem ke koncentraci laktátu v krvi. Lze také říci, že anaerobní práh představuje nejvyšší možnou intenzitu zatížení, kdy ještě organismus pracuje v podmínkách setrvalého či rovnovážného stavu (definice Hellera, 1996). Zjednodušeně můžeme také říci, že anaerobní (neoxidativní) práh, je taková intenzita zatížení, při níž dochází k předělu mezi efektivním aerobním krytím energetických nároků a mezi méně účelným krytím anaerobním. Již z těchto definic vyplývá, že intenzita zatížení na úrovni anaerobního prahu není intenzita přesně ohraničená z fyziologického hlediska, k čemuž svádí ne zcela šťastný pojem prahu, ale jedná se o určité pásmo intenzit zatížení, při jehož překročení dochází ke kvalitativním i kvantitativním změnám v organismu. Z hlediska početního je tato intenzita stanovována jako jednoznačná, přesně definovaná intenzita, ale při praktickém použití musíme respektovat výše uvedenou poznámku (V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení). Tréninkově se jedná o takovou intenzitu zatížení, při níž je průběžná spotřeba kyslíku poměrně vysoká a současně produkce laktátu minimalizovaná, takže aktivitu lze provádět po delší dobu. Vytrvalostní způsob tréninku vede ke zvyšování hodnot anaerobního prahu výkonu absolutního i relativního v podmínkách dynamické rovnováhy vnitřního prostředí. Odečtení inflexního bodu 7

8 na křivce změn příslušného ukazatele vzhledem k zatížení označuje moment počátku stresové situace. Hodnoty anaerobního prahu u netrénovaných se nacházejí kolem výkonů charakterizovaných přibližně kolem 65% maximální spotřeby kyslíku, trénovaní dosahují hodnot až 90% maximální spot řeby kyslíku. Hladina laktátu v okolí anaerobního prahu se pohybuje přibližně na úrovni 4 mmol/l. U sportovců, kteří provozují vytrvalostní sporty (tedy i duatlonisté) se může anaerobní práh vyskytovat v oblasti koncentrace laktátu 2 až 3 mmol/l, podobně jako u starších nebo oslabených osob. Ve svalu nahromaděný laktát není v důsledku anaerobního odbourávání glukózy nevyužitelný odpadní produkt, ale hlavně ve fázi zotavení po pohybové činnosti je přenášen krevní cestou do jater, kde je resyntezovaný na jaterní glykogen. Odbourávání laktátu v kosterních svalech v době zotavování po fyzické aktivitě značně napomáhá i aktivní složka odpočinku, jako např. vyklusání Kritická rychlost Kritická rychlost je rychlost pohybu na úrovni anaerobního prahu, tedy ryhlost příslušející hodnotě kritické srdeční frekvence. V duatlonu tedy rychlost běhu při kritické srdeční frekvenci stanovené pro běh (anaerobní práh pro běh) a rychlost jízdy na kole při kritické srdeční frekvenci stanovené pro cyklistiku (anaerobní práh pro jízdu na kole). Vytrvalostní trénink vede ke zvyšování hodnot anaerobního prahu výkonu absolutního, ale i výkonu relativního v podmínkách dynamické rovnováhy vnitřního prostředí. Mluvíme-li o parametrech na úrovni anaerobního prahu, je nezbytně nutné uvádět vždy i údaje o způsobu zatěžování, který byl použit pro stanovení hodnot anaerobního prahu, a také o parametrech pomocí nichž tuto intenzitu stanovujeme. Testování a zjišťování hodnot kritické rychlosti je nutné provádět pravidelně, vždy podle potřeby, aby byla zajištěna kontrola trénovanosti, tedy změn k nimž došlo v důsledku tréninkového působení, ale i z důvodu intenzifikace vlastního tréninkového procesu. 8

9 2.4. Způsoby stanovování kritické srdeční frekvence a kritické rychlosti U vrcholových sportovců bývá často diagnostika úrovně anaerobního prahu mnohdy významnější než pouhé testování maximální spotřeby kyslíku. To znamená, že pro vytrvalostní výkonnost je důležitější schopnost dlouhodobějšího využití maximálních předpokladů než maximum samo o sobě (V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení). Kritickou srdeční frekvenci neboli anaerobní práh lze v zásadě zjišťovat dvěma způsoby: invazivně a neinvazivně. Intenzita zatížení může být při testování stupňována bez přerušení či přerušovaně, z pásma oxidativního do pásma smíšeného až neoxidativního. Hodnotu kritické srde ční frekvence a jí příslušející kritické rychlosti lze odečíst z bodu, ve kterém dochází k maximální změně strmosti křivek (tzv. inflexní bod), v závislosti k intenzitě zatížení. Přestože je způsobů zatěžování mnoho, je v zásadě testování prováděno konstantní několikastupňovou zátěží, či stoupajícím zatížením bez přerušování. Konstantní zatížení předpokládá dosažení setrvalého stavu (rovnovážný stav při němž transportní systém dodává jen tolik kyslíku, kolik požadují tkán ě, intenzita aktuálně probíhající činnosti se nemění, stejně jako se nemění dynamická rovnováha hlavních fyziologických funkcí oběhového a dýchacího systému), u zvyšujícího se zatěžování bývá doba trvání jednoho stupně různě dlouhá, až do několika minut. Při všech způsobech stanovování hraje vždy rozhodující roli způsob, jakým je prováděno zatěžování, hlavně pak intenzita a doba trvání jednotlivých zatížení a dále způsob, jakým je anaerobní práh stanovován. To jest jednak použitá metoda stanovení, ale hlavně parametry, které byly využity pro stanovení anaerobního prahu. Pokud tedy uvádíme parametry na úrovni anaerobního prahu, je nezbytn ě nutné uvádět vždy i údaje o způsobu zatěžování, který byl použit pro stanovení anaerobního prahu a o parametrech, pomocí nichž tuto intenzitu stanovujeme (např. "laktátový práh", "ventilační práh"). Pro trenérskou praxi je důležité, aby sportovec byl vždy testován stejným způsobem, protože jedině tak lze z posunu hodnot anaerobního prahu dělat patřičné závěry. Na základě zkušeností různých autorů se jednoznačně ukazuje, že stanovení anaerobního prahu značně rozšiřuje informační obsah každého funkčního vyšetření. Parametry na úrovni kritické srdeční rychlosti (anaerobního prahu) jsou jako jedny z mála funkčních parametrů přímo použitelné při řízení sportovního treninku nebo obecně fyzického treninku v terénních podmínkách (V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení). 9

10 Invazivní stanovování hodnot kritické srdeční frekvence Invazivní stanovování hodnot kritické srdeční frekvence a jí příslušející kritické rychlosti (anaerobního prahu) je založeno na základ ě změn koncentrace laktátu nebo parametrů acidobazické rovnováhy v krvi při stoupajícím zatížení. Invazivní metody stanovování, především pak za využití kinetiky koncentrace laktátu v krvi při vzrůstajícím zatížení, kdy přihlížíme k individuálnímu funkčnímu stavu, je možné v současnosti považovat za nejvíce propracované a i za relativně nejpřesnější. Mají nevýhodu v nutnosti používat přístroje, případně i chemikálie, ale především v nutnosti přerušovat zatížení pro odběry vzorků krve a ve značném prodloužení doby zatížení, a tím i vyšetření. Je neustále potřeba počítat s tím, že měříme parametry v krvi a nikoliv ve svalu, kde změny vznikají. V důsledku toho, že existuje určité zpoždění při přechodu ze svalu do krve, které je tím větší čím vyšší je intenzita zatížení (L. Hermansen, I. Stensvold, 1972; Production and removal lactate during exercise in man). Dále je nutno podotknout, že pro pro invazivní biochemickou metodu stanovení kritické srde ční frekvence je nutné splnit podmínku přibližného dosažení rovnovážného stavu. Původní koncepce stanovení kritické srdeční frekvence a kritické rychlosti pohybu (anaerobního prahu) pokládala za anaerobní práh intenzitu zatížení odpovídající koncentraci laktátu v krvi 4 mmol/l (A. Mader a kol., 1976; Zur Beurteilung der sportartspezifischen Ausdauerleistungsfahigkeit im Labor). Takto stanovená intenzita zatížení na úrovni anaerobního prahu ale nep řihlíží k individuálním zvláštnostem metabolismu jednotlivc ů a hlavně u sportovců s vysokou aerobní výkonností může vést k velkým chybám (V.Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení). Právě proto se v současnosti většinou hodnotí kinetika laktátu v závislosti na stoupajícím zatížení a stanovuje se tzv. individuální laktátový anaerobní práh. Jedním z možných způsobů stanovení anaerobního prahu je grafický způsob stanovení, který využívá tečen závislosti koncentrace laktátu na zatížení (V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení). 10

11 Grafický způsob stanovuje anaerobní práh jako bod, kde dochází k největší změně strmosti laktátové křivky. Tečny ke křivce závislosti koncentrace laktátu na intenzitě zatížení konstruujeme v bodech, které musí ležet mimo dosah pracovních intenzit zatížení (V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení). V krátkosti se také zmiňme o způsobu zatěžování při této invazivní metodě. Je nutné dodržet podmínku přiblížení se rovnovážnému stavu. Odebíráme-li vzorky krve pro stanovení biochemických parametrů v přechodové oblasti, kdy není ještě ustavena dynamická rovnováha mezi produkcí a utilizací laktátu, nacházíme hodnoty intenzity zatížení na úrovni laktátového prahu vyšší než v p řípadě, že je dynamické rovnováhy dosaženo. Například pro stupně zatížení v délce trvání dvou minut nacházíme na úrovni laktátového anaerobního prahu hodnoty intenzity zatížení zhruba o 8 12 % vyšší než v případě, že jednotlivé stupně zatížení trvají čtyři minuty. Pro delší časy zatížení už nejsou rozdíly v intenzitě a rovněž ostatních funkčních parametrech významné (V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení). Diference v hodnotách parametrů na úrovni anaerobního prahu u krátkých stupňů zatížení je způsobena latencí ve vyplavování laktátu z pracujícího svalu do krve a rozdíly v hodnotách koncentrace laktátu ve svalu a krvi a tím i mezi hodnotami stanovenými před dosažením dynamické rovnováhy a při dosažení dynamické rovnováhy jsou tím vyšší, čím vyšší je intenzita zatížení (L. Hermansen, I. Stensvold, 1972; Production and removal lactate during exercise in man). Interval mezi jednotlivými zatíženími, který je nutný pro odběr vzorků kapilární krve pro stanovení hodnot biochemických parametrů, a který se v praxi obvykle pohybuje v rozmezí 0,5 2 minuty, se prakticky v hodnotách na úrovni anaerobního prahu neprojeví. Příčinou je prakticky stejná kinetika koncentrace laktátu nezávislá do dvou minut na době odběru pro stanovení koncentrace laktátu v krvi (V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení Bunc 1989). V současnosti, kdy je možnost využití výpočetní techniky, lze laktátový anaerobní práh vyhodnotit například podle sowtvare rakouské firmy Mag. Ernest Böck ETB Soft. Tohoto bylo využito i při testování v našich konkrétních případech. Tepová frekvence byla zaznamenávána sportestery finské firmy POLAR, stejně jako bylo využito jejich sowtvaru Přesné posuzování výkonnosti. V sočasné době se projevuje snaha nahrazovat právě tyto invazivní metody, jež jsou obtížněji dostupné právě metodami neinvazivními. 11

12 Neinvazivní stanovování hodnot kritické srdeční frekvence Neinvazivní stanovování hodnot kritické srdeční frekvence a jí příslušející rychlosti pohybu (anaerobního prahu) využívá změn některých respiračních parametrů nebo tepové frekvence v závislosti na stoupajícím zatížení nebo spotřebě kyslíku, nebo jejich vzájemných změn při vzrůstající zátěži. Lze využít i nelineárních změn integrovaného elektromyogramu, případně využitím vhodně voleného motorického testu (N. Bachl, W. Reiterer, L. Prokop, H. Czitober, 1978; Bestimmungsmethoden der anaeroben Schvelle). Při všech těchto stanoveních, především pak při jejich interpretaci, je třeba velmi pečlivě posuzovat vztahy kauzálnosti. Přesný rozbor těchto vztahů je velmi komplikovaný, přičemž v současnosti nejsou všechny pochody jednoznačně a uspokojivě vysvětleny (V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení). Přestože se neinvazivní metody stanovování úrovně kritické srdeční frekvence využívají stále častěji pro jejich větší a snadnější dostupnost, je nutné podotknout, že hlavní okruh použití neinvazivních metod (vyjma metody využívající kinetiky tepové frekvence) je ve většině případů vázán na laboratorní podmínky. Neinvazivní metody, které využívají kinetiku ventilačních a respiračních parametrů, jsou většinou založeny na skutečnosti, že nad anaerobním prahem roste V a VCO2 rychleji než roste VO2, přičemž hodnota PaCO2 zústává relativně konstantní (K. Wasserman, 1986; The anaerobic threshild: definition, physiological significance and identification). Přesto je stále vedena diskuse o fyziologické podstatě anaerobního prahu. Zejména je považované za sporné, zda změny ventilačních nebo respiračních parametrů, jež jsou základem většiny neinvazivních metod, jsou skutečně ve vztahu s rychlým nekompenzovaným vzestupem koncentrace laktátu v krvi při vzrůstajícím fyzickém zatížení. Tyto úvahy zde nebudeme rozebírat, protože to není cílem práce. Každopádně lze ale konstatovat, že existence laktátového a ventilačního prahu a jejich vzájemný vztah byl mnohokrát u zdravých osob prokázán, což je pro nás postačující. Dále musíme konstatovat, že neinvazivní metody jsou p ři zachování podmínky aerobního zvyšování intenzity zatížení z hlediska praktické použitelnosti zcela zaměnitelné s metodami invazivními, jestliže tyto respektují aktuální individuální funkční stav. Jejich velkou předností je použití kontinuálního způsobu zatěžování, což sebou přináší zkrácení celého vyšetření a umožňuje stanovovat i parametry maximální (V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení). 12

13 Conconiho test Conconiho test patří mezi jednu z nejjednodušeji dosažitelných metod zjištění úrovně hodnot kritické srdeční frekvence a kritické rychlosti daného pohybu. Navíc Conconiho test slouží ke stanovení maximální tepové frekvence a mimo anaerobního prahu lze zjistit i aerobní práh jedince. Měření a metodiku testování je možné realizovat jak při běhu, tak cyklistice, plavání nebo i jiné sportovní činnosti. Test je založen na lineární závislosti vyjádřené mezi rychlostí pohybu a velikostí srdeční frekvence až do určité hodnoty, kdy dojde k odklonu křivky od lineární závislosti. K tomuto jevu dochází v tzv. deflexním bodě, jež se vyskytuje v těsném okolí anaerobního prahu. V počátku testu je rychlost lineárně závislá na hodnotách tepové frekvence, v průběhu testu s rostoucími hodnotami tepové frekvence roste rychleji. Anaerobní práh se nachází právě v místě zlomu, tzn. v místě přechodu křivky přímé úměry v křivku úměry nepřímé. Z tohoto lze pak i přibližně určit i práh aerobní. Aerobní pásmo odpovídá zhruba srdeční frekvenci na úrovni anaerobního prahu minus 15 % této frekvence (Český svaz triatlonu, 1996; Metodický dopis 1/96). V Conconiho testu je vhodné pokračovat až do dosažení maximální tepové frekvence. Vlastní Conconiho test je založen na realizaci pohybové činnosti (v našem případě běh a cyklistika) na stejně dlouhých úsecích (pro běh se doporučuje délka jednoho úseku 200 m), a to nepřerušovanou činností, postupně se zvyšující intenzitou do maxima. Srdeční frekvence se nepřetržitě zaznamenává v pěti sekundovém intervalu pomocí zařízení pro měření tepové frekvence (sportesteru). Důležité je přesné zaznamenání časových údajů jednotlivých úseků a dodržení podmínky zvyšování tempa činnosti od začátku testu, kdy by měla být srdeční frekvence přibližně 120 tepů za minutu. Pro spolehlivé stanovení hodnot anaerobního prahu (kritické srdeční frekvence) a vlastní vyhodnocení testu je potřeba alespoň osm úseků, ideální počet je dvacet úseků. Čím více se blížíme tomuto počtu, tím získáme kvalitnější křivku a tím pádem i možnost přesnějšího vyhodnocení. Velmi důležité je zvyšovat rychlost běhu nebo jiné pohybové činnosti postupně a plynule, ne příliš rychle a nárazově. Test končí při dosažení maximální tepové frekvence daného jednotlivce. Vlastní křivka představuje pak závislost tepové frekvence na rychlosti pohybu. Od hodnoty anaerobního prahu (kritické srdeční frekvence) roste rychlost daleko větším tempem než tepová frekvence. Je také dokázáno a v praxi se s tímto lze setkat, že přibližně u 10% populace nedochází k odklonu křivky doprava a rychlost je tedy lineárně závislá na tepové frekvenci až do konce činnosti (tedy do dosažení maximální tepové frekvence). V tomto přípedě nelze anaerobní práh (kritickou srdeční frekvenci) pomocí tohoto testu určit. Tento typ testu se rozšířil z Itálie postupně do celého světa. Může být používán jak při zjišťování individuálních hodnot anaerobního prahu, tak při 13

14 kontrole trénovanosti během přípravy. Vyšší trénovanost se projevuje posunem křivky doprava. Při porovnání testů je vhodné proložení křivek a podrobné vyhodnocení. Metoda stanovení kritické srdeční frekvence pomocí procentuelního výpočtu z maximální srdeční frekvence Tato metoda patří spíše mezi orientační nebo může sloužit pouze k ověření jako další možná metoda stanovené kritické srdeční frekvence. Lze ji také s výhodou využít pro první stanovení hodnot u za čínajících sportovců (s tím, že by měly následovat dokonalejší testy). Jedná se spíše o přesnější odhad, jež nemůže v žádném případě plně nahradit přesnější přímá stanovení, ale může poskytnout velmi cenné informace. K výpočtu se používá hodnoty maximální srdeční frekvence příslušného pohybu. Tu lze nejjednodušeji zjistit pomocí stupňované zátěže, jež je poslední 2-3 minuty vystupňovaná do individuálního maxima. Koncová srdeční frekvence je srdeční frekvencí maximální pro daný sport. Příkladem může být např. běh na 2 až 3 km max. rychlostí nebo jízda na kole 5 km max. rychlostí (samozřejmě s důkladným zapracováním). Zde je důležité podotknout, že podstatnou roli zde hraje motivace sledovaného sportovce, a proto je třeba kontrolovat dosažení skutečného maxima pomocí nezávislého parametru. Kritická srdeční frekvence (anaerobní práh) se potom vypočítává jako hodnota 87% až 93% z maximální srdeční frekvence daného pohybu (Český svaz triatlonu, 1996; Metodický dopis 1/96). Tyto procentuálního stanovení jsou v případě stejné adaptace na dané modelové zatížení relativně po dlouhou dobu stabilní. Metoda stanovení kritické srdeční frekvence pomocí výpočtu ze vzorce Tato metoda je vyloženě orientační, jedná se spíše o odhad. Měl by sloužit spíše pouze k hrubému stanovení hodnot nebo k prvotnímu ur čení hodnoty anaerobního prahu u začínajích či nových sportovců. Každopádně by po tomto určení měly přijít na řadu další metody stanovení kritické srdeční frekvence. Pro běh se používá následující vzorec: SF krit = ( 220-1,04 x věk ) x 0,9 Pro cyklistiku se používá následující vzorec: SF krit = ( x věk ) x 0,9 (Český svaz triatlonu, 1996; Metodický dopis 1/96). 14

15 Metoda stanovení kritické srdeční frekvence podle Wassermana Klasické neinvazivní stanovení anaerobního prahu vychází z definice Wassermana (1973), který jej definuje jako hladinu intenzity zatížení nebo spotřeby kyslíku, při které se začíná projevovat metabolická acidóza spojená se změnami ve výměně plynů. Toto stanovení pak považuje za anaerobní práh bod, kdy současně dochází k nelineárnímu zvýšení minutové ventilace a výdeje CO2, snížení využití kyslíku aniž dojde ke snížení %CO2 a ke zvýšení respira čního koeficientu (K. Wasserman, B. J. Whipp, S. N. Koyal, W. L. Beaver, 1973; Anaerobic threshold and gas exchange during exercise). Graf : V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení Ostatní neinvazivní metody stanovení kritické srdeční frekvence využívající kinetiku ventilačních nebo respiračních parametrů v průběhu stoupající intenzity zatížení Tyto modely většinou v určitém pásmu linearizují obecné nelineární vztahy nebo závislosti. V praxi se nejčastěji setkáváme s modely mající dvě nebo tři lineární složky. Těchto linearizujících modelů je možné využívat k popisu závislosti ventilace (N. Bachl, W. Reiterer, L. Prokop, H. Czitober, 1978; Bestimmungsmethoden der anaeroben Schvelle), výdeje kysličníku uhličitého (V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné 15

16 zatížení) na stoupající intenzitě zatížení (využito dvousložkového lineárního modelu). Graf : V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Podobně lze využít tohoto způsobu k popisu závislosti excesu CO2, přičemž [Ex CO2 = VCO2 0,7 VO2] (V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení). Graf : V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. 16

17 Dalším neinvazivním způsobem stanovení anaerobního prahu může být metoda na základě hodnocení závislosti VCO2 VO2 na stoupající intenzitě zatížení, a to s využitím dvousložkového lineárního modelu (V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení). Graf : V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Rovněž tak lze využít tohoto linearizovaného modelu k popisu změn tepové frekvence na stoupající intenzitě zatížení, podrobněji viz. Conconiho test (F. Conconi, M. Ferrari, P. G. Ziglio, P. Droghetti, L. Codeca, 1982; Determination of the anaerobic threshold by a noninvasive field test in runera). Graf : V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. 17

18 Dvousložkový lineární model je možné podobně použít k popisu vzájemné závislosti ventilace na spotřebě kyslíku (W. Reiterer, N. Bachl, H. Czitober, L. Prokop, 1978; Verlaursbeobachtung über die Dauerleistungsfähigkeit von Skilangläufern mittels rechneruntersttützter Ergospirometrie), nebo ventilace na výdeji CO2 (J. S. Skinner, T. M. Mc Lellan, 1980; The transition from aerobic to anaerobic metabolism). Graf : V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení Ověření hodnot stanovení kritické srdeční frekvence Při každém stanovení parametrů na úrovni anaerobního prahu (kritické srdeční frekvence), které chceme dále využívat pro řízení sportovního treninku, je třeba co nejdříve po vlastním stanovení (nejlépe do dvou dnů) provést kontrolu tohoto stanovení. Toto ověření provádíme souvislým zatížením konstantní intenzity v délce trvání minut. A to z důvodu, jež nám uvádí časová definice anaerobního prahu: intenzita zatížení na úrovni anaerobního prahu je maximální intenzita konstantního souvislého zatížení, které umožňuje práci po dobu zhruba 45 minut, aniž se změní koncentrace laktátu v krvi nebo hodnoty dalších funk čních proměnných, odpovídajících anaerobnímu prahu ((A. Mader a kol., 1976; Zur Beurteilung der sportartspezifischen Ausdauerleistungsfahigkeit im Labor). (A. Mader a kol., 1976; Zur Beurteilung der sportartspezifischen Ausdauerleistungsfahigkeit im Labor). Nejlépe ihned po skon čení vlastního konstantního zatížení, je třeba kontrolovat parametr, který byl použit pro stanovení anaerobního prahu (kritické srdeční frekvence). V terénních 18

19 podmínkách rychlost pohybu, hodnoty tepové frekvence, pop ř. i koncentraci laktátu v krvi. Jsou - li odchylky tepové frekvence větší než 3 5 tepů, v případě rychlosti pohybu 5 8 sec na kilometr a v případě koncentrace laktátu 0,5 mmol/l, je třeba provést úpravu intenzity zatížení. Jsou-li odchylky kladné nebo nam ěřené hodnoty po skončení zatížení větší, je třeba intenzitu zatížení snížit, v opačném případě zvýšit. Zhruba se dá říci, protože se jedná o submaximální oblasti zatížení kde platí lineární nebo přibližně lineární vztah mezi intenzitou zatížení a sledovanými funkčními parametry, že o kolik procent se liší sledovaný parametr od předem stanovené hodnoty, o tolik procent je třeba upravit intenzitu zatížení (V. Bunc, 1989; Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení). 3. Cíle práce Hlavním cílem práce je popsat metody testování a zjišťování hodnot kritické srdeční frekvence (anaerobního prahu) a jí příslušející kritické rychlosti. A to v duatlonu, sportu spojujícím běh a jízdu na kole. Dále pak tyto metody testování porovnat především v praktickém použití. Teoreticky jsou popsány všechny dostupnější a známější metody stanovování kritické srdeční frekvence. V praktické části byly použity jen vybrané metody, jež jsou nejvíce rozšířené a používané. Protože tyto metody jsou nejsnadněji dostupné, lze je bez problémů používat pro praxi sportovního tréninku. Navíc kromě laktátového testu a testu určení prahu z testu maximální spotřeby kyslíku (zde se za anaerobní práh považuje bod, kdy současně dochází k nelineárnímu zvýšení minutové ventilace a výdeje CO2, snížení využití kyslíku, aniž dojde ke snížení %CO2 a ke zvýšení respiračního koeficientu), není potřebné žádné speciální laboratorní vybavení a zařízení. Nutností je pouze zařízení pro záznam tepové frekvence (sportester). Cílem práce je tedy popsat různé testovací metody sloužící ke stanovení hodnot kritické srdeční frekvence. Dále pak porovnat tuto kritickou srdeční frekvenci stanovenou různými metodami. Z tohoto učinit závěr, jež by měl být ověřen i v praxi. 19

20 4. Metodika práce 4.1. Způsoby testování skupiny sportovců Testování skupiny sportovců bylo provedeno pouze vybranými metodami, jež jsou dostupné v podstatě pro každého. Nejednalo se v žádném případě o praktické provádění všech výše popsaných a uvedených metod a o jejich bližší zkoumání. To nebylo hlavním cílem práce. Tou je ukázka praktického provedení pouze vybraných metod testování a zjišťování hodnot kritické srdeční frekvence (anaerobního prahu) a jí příslušející kritické rychlosti. A to metod, jež jež jsou nejvíce rozšířené a používané, a které lze bez problémů používat pro praxi sportovního tréninku. Jednalo se o následující metody stanovení kritické srdeční frekvence (anaerobního prahu) a jí příslušející kritické rychlosti (s dodatkem, že ne u všech sportovců sledované skupiny byly použity všechny způsoby testování): Laktátový test - invazivní bichemické stanovení hodnoty kritické srde ční frekvence a jí příslušející kritické rychlosti, jež je založeno na základě změn koncentrace laktátu nebo parametrů acidobazické rovnováhy v krvi při stoupajícím zatížení (prováděno v laboratorních podmínkách). Neinvazivní metoda stanovení kritické srdeční frekvence z maximálního zátěžového testu test maximální spotřeby kyslíku a ostatních funkčních parametrů prováděný v laboratorních podmínkách, při němž lze anaerobní práh stanovit jako hladinu intenzity zatížení nebo spot řeby kyslíku, při které se začíná projevovat metabolická acidóza spojená se změnami ve výměně plynů. Conconiho test neinvazivní stanovení hodnoty kritické srde ční frekvence a jí příslušející rychlosti, jež je založeno na lineární závislosti vyjádřené mezi rychlostí pohybu a velikostí srdeční frekvence až do hodnoty, kdy dojde k odklonu křivky od lineární závislosti a to v bodě, jež se vyskytuje v těsném okolí anaerobního prahu (prováděno v terénních podmínkách). Procentuálním výpočtem z individuální maximální srdeční frekvence metoda patřící spíše mezi orientační nebo sloužící k ověření již stanovené kritické srdeční frekvence. Metoda pomocí výpočtu ze vzorce jedná se spíše o prvotní zjištění nebo hrubý odhad, jež nevyužívá žádných naměřených hodnot. Dále vždy následovalo v rámci testování a stanovování kritické srde ční frekvence také praktické ověření stanovených hodnot anaerobního prahu, pomocí souvislého zatížení konstantní intenzity, při odpovídající kritické rychlosti pohybu. 20

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Srdeční frekvence (SF) Hodnoty klidové srdeční frekvence se u běžné populace středního věku pohybují okolo 70 tepů za minutu (s přibývajícím věkem hodnoty SF

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

INTENZITA ZATÍŽENÍ V KARATE Bc. Martin Sláma Pokud je karate správně vyučováno a trénováno, má jeho cvičení jako pravidelná pohybová aktivita pozitivní vliv na naše zdraví. Nezbytný je systematický a vědecky

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Coaches Conference FISA 2013

Coaches Conference FISA 2013 Coaches Conference FISA 2013 Posádka roku M2-, NZL W1x, AUS Trenér roku 2013 Johan Flodin, SWE Johan Flodin Závodník mezinárodní úrovně Vystudoval sportovní fyziologii Bakalářská práce - psychologie ve

Více

Fyziologie sportovních disciplín

Fyziologie sportovních disciplín snímek 1 Fyziologie sportovních disciplín MUDr.Kateřina Kapounková snímek 2 Krevní oběh a zátěž Složka : Centrální / srdce / Periferní / krevní oběh / Změny Reaktivní adaptační snímek 3 Centrální část

Více

INZA PERFORMANCE SOFTWARE. Sestavení tréninkových wattových zón

INZA PERFORMANCE SOFTWARE. Sestavení tréninkových wattových zón INZA PERFORMANCE SOFTWARE Sestavení tréninkových wattových zón Dokument č. 6 Autor: Ing. Tomáš Tichý Datum: 30. leden 2011 Sestavení tréninkových wattových zón Jistě mi dáte za pravdu, když budu tvrdit,

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého SPIROERGOMETRIE = zátěžové vyšetření (velmi podobné ergometrii) posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému objektivizace závažnosti onemocnění (přesně změří tělesnou výkonnost), efekt intervenčních

Více

MOŽNOSTI REALIZACE MODIFIKOVANÉHO CONCONIHO TESTU PRO BĚŽCE

MOŽNOSTI REALIZACE MODIFIKOVANÉHO CONCONIHO TESTU PRO BĚŽCE MOŽNOSTI REALIZACE MODIFIKOVANÉHO CONCONIHO TESTU PRO BĚŽCE TOMÁŠ KALINA Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita Souhrn V příspěvku jsou představeny

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Charakteristika zatížení v plavecké části tréninku triatlonistů

Charakteristika zatížení v plavecké části tréninku triatlonistů Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Charakteristika zatížení v plavecké části tréninku triatlonistů Josef Horčic Uveřejněno: HORČIC, J. Charakteristika zatížení v plavecké části

Více

Vyhodnocení tréninkového dne

Vyhodnocení tréninkového dne Vyhodnocení tréninkového dne Klient: LeasePlan Místo: Autodrom Most Datum: středa, 3. září 2008 Vozidlo: Trať: VW Passat 2,0 TDI 4Motion, 103 kw r.v. 2005, najeto cca 132 000 km závodní okruh Autodromu

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková Regenerace ve sportu biologické veličiny MUDr.Kateřina Kapounková Biologické veličiny pro řízení zatížení Srdeční frekvence Laktát Močovina Kreatinkináza Amoniak Hematokrit a hemoglobin Glukóza Minerály

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

edí organismu tj. reakci. teplo, chlad, vysokohorské prostřed

edí organismu tj. reakci. teplo, chlad, vysokohorské prostřed ZATÍŽEN ENÍ základní definice záměrný, cílený c podnět t k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám m funkční aktivity organismu = = ke změnám m trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností,,

Více

Marek Cahel Školení T3 - Vracov,

Marek Cahel Školení T3 - Vracov, AEROBNÍ A ANAEROBNÍ TRÉNINK Marek Cahel Školení T3 - Vracov, 28. - 30. 10. 2016 OBSAH Úvod do zátěžové fyziologie Intenzity zátěže Vše je pro dostatečnou názornost velmi zjednodušené, podstatné je pochopit

Více

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice Pozdíšek s.r.o. Nádražní 35 789 85 Mohelnice +420 777 081 906 zbynek.pozdisek@sportovnitesty.cz www.sportovnitesty.cz IČ 27789161 Jméno: Tomáš Příjmení: Korbička Rodné číslo: 3.6.1975 Datum testu: 7.5.2013

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

INZA PERFORMANCE SOFTWARE. Analýza průběhu wattových zón

INZA PERFORMANCE SOFTWARE. Analýza průběhu wattových zón INZA PERFORMANCE SOFTWARE Analýza průběhu wattových zón Dokument č. 5 Autor: Ing. Tomáš Tichý Datum: 6. prosinec 2010 Analýza průběhu wattových zón Dnešním dokumentem bych rád uzavřel předešlé články (dokumenty

Více

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice Pozdíšek s.r.o. Nádražní 35 789 85 Mohelnice +420 777 081 906 info@sportovnitesty.cz www.sportovnitesty.cz IČ 27789161 Jméno: Tomáš Příjmení:Korbička Rodné číslo: 3.6.1975 Datum testu: 24.11.2010 Věk:35

Více

Myologie. Soustava svalová

Myologie. Soustava svalová Myologie Soustava svalová Funkce svalové soustavy Pohyb těla a jeho částí Vzpřímené postavení Pohyb vnitřních orgánů Vyvíjejí tlaky a napětí Vytvářejí teplo Typy svalové tkáně Příčně pruhované (kosterní)

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Učitelství předmětu tělesná výchova Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Tělesná výchova

Více

Metabolismus kyslíku v organismu

Metabolismus kyslíku v organismu Metabolismus kyslíku v organismu Účinná respirace/oxygenace tkání záleží na dostatečném po 2 ve vdechovaném vzduchu ventilaci / perfuzi výměně plynů v plicích vazbě kyslíku na hemoglobin srdečním výdeji

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D040155/01 - Annex 1 - Part 2/3.

Delegace naleznou v příloze dokument D040155/01 - Annex 1 - Part 2/3. Rada Evropské unie Brusel 24. září 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 23. září 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č.

Více

Moderní trénink vytrvalosti v házené

Moderní trénink vytrvalosti v házené Moderní trénink vytrvalosti v házené Obsah: 1. Úvod 5 2. Co je to vytrvalost 6 3. Druhy vytrvalostních schopností 7 4. Význam vytrvalostních schopností pro házenou 9 5. Trénink aerobní vytrvalosti 12 5.1.

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Makroekonomická analýza přednáška 4 1 Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Předpoklady Úspory (resp.spotřeba) a investice (resp.kapitál), kterými jsme se zabývali v minulých lekcích, jsou spolu s technologickým

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická 6 ÚNAVA únava Fyzická Místní Akutní Komplex dějů, při kterém nastává snížená odpověď tkání buď na podněty stejné intenzity nebo nutnosti užití větší intenzity podnětu při získání odpovědi stejné (pokles

Více

Fyzická zátěž a apnoe

Fyzická zátěž a apnoe Fyzická zátěž a apnoe Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.18 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření: 27. 9. 2013 Ročník: 3. čtyřletého studia, 7.

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Západočeská univerzita, Plzeň, CZ 1.

Více

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU ROČNÍ TRÉNINKOVÝ CYKLUS Jak uvádí Mrázková (2010), roční tréninkový cyklus považujeme za základní jednotku dlouhodobě organizované sportovní činnosti.

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. (NV 68/2010 Sb.) z pohledu fyziologie práce. MUDr. Jana Hlávková Státní zdravotní ústav Praha, 2010

Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. (NV 68/2010 Sb.) z pohledu fyziologie práce. MUDr. Jana Hlávková Státní zdravotní ústav Praha, 2010 Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. (NV 68/2010 Sb.) z pohledu fyziologie práce MUDr. Jana Hlávková Státní zdravotní ústav Praha, 2010 Novela NV vešla v platnost 1.5.2010 Úkolem novely NV 361/2007 Sb.-

Více

Metodické pokyny k vedení tréninkové dokumentace

Metodické pokyny k vedení tréninkové dokumentace V Praze, 18.10.2012 Metodické pokyny k vedení tréninkové dokumentace Jednou z podstatných činností zabezpečení sportovní přípravy sportovců zařazených v systému SCM je pravidelné vedení a vyhodnocování

Více

VÝUKOVÉ KARTY: STUPŇOVANÝ VYTRVALOSTNÍ BĚH

VÝUKOVÉ KARTY: STUPŇOVANÝ VYTRVALOSTNÍ BĚH VÝUKOVÉ KARTY: STUPŇOVANÝ VYTRVALOSTNÍ BĚH Rozbor disciplíny: Tato disciplína vyžaduje kontrolu tempa běhu, připravenost mladých atletů z hlediska aerobní kapacity a zkušenost se základní taktikou při

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

časovém horizontu na rozdíl od experimentu lépe odhalit chybné poznání reality.

časovém horizontu na rozdíl od experimentu lépe odhalit chybné poznání reality. Modelování dynamických systémů Matematické modelování dynamických systémů se využívá v různých oborech přírodních, technických, ekonomických a sociálních věd. Použití matematického modelu umožňuje popsat

Více

ANTROPOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

ANTROPOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Protokol č. 1: Fyziologie ANTROPOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Obor: VSTUPNÍ ÚDAJE % REFERENČNÍ HODNOTY REFERENČNÍ HODNOTA Hmotnost Výška kg cm Šířka epikondylu humeru cm Kožní řasa nad tricepsem mm Šířka zápěstí

Více

Náhodné (statistické) chyby přímých měření

Náhodné (statistické) chyby přímých měření Náhodné (statistické) chyby přímých měření Hodnoty náhodných chyb se nedají stanovit předem, ale na základě počtu pravděpodobnosti lze zjistit, která z možných naměřených hodnot je více a která je méně

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Katedra biomedicínské techniky

Katedra biomedicínské techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jakub Schlenker Obsah Úvod 1 1 Teoretický úvod 2 1.1 Elektrokardiografie............................

Více

Fyzické testy žactva v orientačním běhu

Fyzické testy žactva v orientačním běhu Fyzické testy žactva v orientačním běhu Bc. Marcela Kubíčková 1. Úvod Součástí společné přípravy talentovaného žactva východočeské oblasti jsou každoroční motorické testy, které jsou prováděny za účelem

Více

Zdolejte jarní maraton

Zdolejte jarní maraton Zdolejte jarní maraton pod čtyři hodiny TEXT: JAN KERVITCER HODLÁTE NA JAŘE ZABĚHNOUT MARATON V ČASE POD ČTYŘI HODINY? POKUD PRAVIDELNĚ BĚHÁTE NEBO DĚLÁTE JINÉ VYTRVALOSTNÍ SPORTY, NENÍ TENTO CÍL NEDOSAŽITELNÝ.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová doporučení Označení materiálu: Datum vytvoření: 15.9.2013

Více

Měření odporu ohmovou metodou

Měření odporu ohmovou metodou ěření odporu ohmovou metodou Teoretický rozbor: ýpočet a S Pro velikost platí: Pro malé odpory: mpérmetr však neměří pouze proud zátěže ale proud, který je dán součtem proudu zátěže a proudu tekoucího

Více

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE X. Aproximace křivek Numerické vyhlazování

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE X. Aproximace křivek Numerické vyhlazování KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE FAKULTY CHEMICKO TECHNOLOGICKÉ UNIVERSITA PARDUBICE - Licenční studium chemometrie LS96/1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE X. Aproximace křivek Numerické vyhlazování Praha, leden 1999 0 Úloha

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla Klasické provedení a didaktické aspekty pokusu U kyvadla, jakožto dalšího typu mechanického oscilátoru, platí obdobně vše, co bylo řečeno v předchozích experimentech SCLPX-7 a SCLPX-8. V současném pojetí

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek

Více

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku Laboratorní úloha Diluční měření průtoku pro předmět lékařské přístroje a zařízení 1. Teorie Diluční měření průtoku patří k velmi používaným nepřímým metodám v biomedicíně. Využívá se zejména tehdy, kdy

Více

VYHLÁŠKA. č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA. č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu VYHLÁŠKA č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu ze dne 25. listopadu 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I Co obsahuje tento díl: - co rozumíme pod pojmem regenerace - čím a jak optimálně doplnit svalový glykogen - důvody, proč nepodceňovat regeneraci Může správná

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o.

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Úvod Intenzita dopravy (počet vozidel, která projedou příčným řezem

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Makroekonomie I cvičení

Makroekonomie I cvičení Téma Makroekonomie I cvičení 25. 3. 015 Dvousektorový model ekonomiky Spotřební funkce Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Model 45 - jak je dosaženo rovnovážného HDP Východiska - graf: Osa x.

Více

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok IES FSV UK Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I Cyklistův rok Radovan Fišer rfiser@gmail.com XII.26 Úvod Jako statistický soubor jsem si vybral počet ujetých kilometrů za posledních 1 dnů v mé vlastní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Reakční a adaptační změny při zatížení. Tělesná výchova s didaktikou

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Reakční a adaptační změny při zatížení. Tělesná výchova s didaktikou Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD536 Mgr. Lucie

Více

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku Ing. Michal Dorda, Ph.D. Použitá literatura TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích. TP 235 Posuzování

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace Praxe názvy 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. OBECNÝ ÚVOD - praxe Elektrotechnická měření mohou probíhat pouze při

Více

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výkonnost studentů 1.. ročník níků Fakulty tělesné výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Irena Čechovská, Barbora Čechovská, Gabriela

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Fyziologie zátěže. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Fyziologie zátěže. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Fyziologie zátěže studijní opora pro kombinovanou formu studia Aplikovaná tělesná výchova a sport Doc. MUDr. Jan Heller, CSc. Praha 2012 Anotace

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA

1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA N_OFI_2 1. Přednáška Počet pravděpodobnosti Statistický aparát používaný ve financích Ing. Miroslav Šulai, MBA 1 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 2 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 3 Jevy

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové Příloha č. B1 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D.

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Vybraná rozdělení spojitých náhodných veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Třídění Základním zpracováním dat je jejich třídění. Jde o uspořádání získaných dat, kde volba třídícího

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

INZA PERFORMANCE SOFTWARE. Analýza výkonnosti W / 1 tep

INZA PERFORMANCE SOFTWARE. Analýza výkonnosti W / 1 tep INZA PERFORMANCE SOFTWARE Analýza výkonnosti W / 1 tep Dokument č. 4 Autor: Ing. Tomáš Tichý Datum: 26. duben 2010 Analýza výkonnosti W / 1 tep Než přejdeme k představení a praktickým ukázkám využití nové

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

Zapojení odporových tenzometrů

Zapojení odporových tenzometrů Zapojení odporových tenzometrů Zadání 1) Seznamte se s konstrukcí a použitím lineárních fóliových tenzometrů. 2) Proveďte měření na fóliových tenzometrech zapojených do můstku. 3) Zjistěte rovnici regresní

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle)

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle) JÁTRA ústřední orgán intermed. metabolismu, vysoká schopnost regenerace krevní oběh játry: (protéká 20% veškeré krve, 10-30% okysl.tep.krve, která zajišťuje výživu buněk, zbytek-portální krev) 1. funkční

Více