Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ZÁVĚR ZJIŠŤOVA- CÍHO ŘÍZENÍ k záměru Výstavby větrné elektrárny v lokalitě Vysoká Mezné. V průběhu zjišťovacího řízení se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Středočeský kraj, Obec Jesenice, Obec Kosova Hora, Obec Nedrahovice, Město Sedlec-Prčice, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze územní pokračování na str. 11 Vizualizace plánované větrné elektrárny v lokalitě Vysoká - Mezné (převzato z dokumentace projektu) Desetiletá holčička potřebuje pomoct Město odhalí pamětní desku Město Sedlec-Prčice podle 4 odst. 1 zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, na úpravu vozidla, úpravu interiéru rodinného domu čp. 14, Červený Újezd a na následnou pooperační péči pro desetiletou Veroniku Čichovskou z Červeného Újezda u Sedlce-Prčice. Holčička prodělala dětskou mozkovou obrnu, není pohyblivá, nemluví, její růst je deformovaný nemocí. V současné době Veroniku čeká operace neinvazivního charakteru, po níž musí následovat náročná rehabilitace, která však není hrazena ze Opravy komunikací běží zdravotního pojištění a pro rodinu je tudíž finančně neúnosná. Zároveň pojišťovna nehradí ani část nákladů na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, bez nichž se děvčátko rovněž neobejde. Sbírka je vyhlášena na území ČR od do , závěrečné vyúčtování proběhne do Svůj příspěvek můžete zaslat na zvláštní bankovní účet č /0800 založený u České spořitelny, a.s., nebo v úředních hodinách složit v hotovosti do pokladny MěÚ Sedlec-Prčice. red. V rámci každoroční vzpomínkové pietní akce bude 7. května odhalena pamětní deska připomínající tragické události, které se v Sedlci a v Prčici odehrály na sklonku druhé světové války v rámci takzvaného Sedleckého povstání. Vyvrcholily povražděním 21 místních občanů a demonstrativním vypálením měšťanské a obecné školy v Sedlci. Každoročně 7. května se setkávají zástupci města, církví, občanských sdružení i široká veřejnost, aby společně uctili památku obětí druhé pokračování na str. 11 V březnu byly zahájeny práce na rekonstrukci komunikací ve městě Sedlec-Prčice. Projekt podpořený Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP) se týká ulic Komenského (část od odbočky za mateřskou školou), ul. Čsl. armády a Kvašťovské. Firma PORR, a.s., která zvítězila v rámci výběrového řízení, zahájila práce ve všech ulicích s ohledem na termín dokončení prací. Do 30. května letošního roku musí být všechny opravy dokončeny a nejpozději do pak musíme předložit veškeré doklady k vyúčtování dotace. Součástí oprav, jak jste jistě zaznamenali, nejsou pouze nové asfaltové povrchy komunikací, ale také výměna části vodovodního řadu a jeho součástí (šoupata, hydranty ), výškové úpravy armatur vodovodu a kanalizace, chodníky, automobilová stání V sobotu 28. března bylo provedeno přepojení vodovodního řadu z ul. Čsl. armády do ulice pokračování na str. 11 U Heřmaniček se opravuje most str. 12 Od do dojde k úplné uzavírce na sil. č. III/12140 z důvodů stavebních prací při opravě mostu u obce Arnoštovice. Doktorka Wallisová představila nálezy z Vítkova náměstí str. 13 Jak probíhaly archeologické práce v Prčici a co zde bylo odhaleno, přiblížila vedoucí týmu M. Selmi Wallisová. Víte, jak se správně třídí a recyklují odpady? str. 15 O tom, jak moc užitečné je třídit odpad, se napsala už spousta článků, přesto mají lidé stále pochybnosti, kam co vhodit. Zahrát vám přijedou jihočeši str. 17 Z lůna jižních Čech přijedou Muzikanti z jižních Čech a přivezou s sebou plnou náruč krásných a oblíbených jihočeských písniček. Kamýčtí divadelníci přivezou Babičku str. 18 Jak se kamýčtí divadelníci popasovali s románovou předlohou Boženy Němcové, přijedou ukázat i do Sedlce-Prčice. Tělovýchovnou jednotu trápí nedostatek trenérů str února proběhla výroční valná hromada TJ Sokol Sedlec-Prčice. Sešli se na ní zástupci oddílů i ocenění sportovci.

2 INFORMACE Z RADNICE Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015, které se konalo v úterý Přítomni: při zahájení celkem 15 členů Omluveni: nikdo Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: V. Davídek, M. Vostoupalová Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 10 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Starostka navrhla doplnění dvou bodů projednání záměru výstavby větrných elektráren v katastru obce Jesenice a obce Kosova Hora a žádost o úpravu/ změnu/územního plánu a jejich doplnění před stávající bod 10 Různé, diskuse. Program by tak měl celkem 12 bodů. Program: 1. Úpravy rozpočtu města na rok 2015 č Žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje 3. Výkup pozemků pod komunikací Sušetice Kvasejovice 4. Směnná smlouva mezi městem a p. Rejtarem 5. Výkup pozemku v k.ú. Divišovice 6. Půjčka MAS Krajina srdce 7. Program regenerace MPZ aktualizace 8. Strategický plán Města Sedlec-Prčice 9. Projekt Sdružení obcí Čertovo břemeno na sběr a odstraňování biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně nákup vybavení 10. Záměr výstavby větrných elektráren na území obcí Jesenice a Kosova Hora 11. Žádost o úpravu /změnu/ územního plánu 12. Různé a diskuze Hlasování o doplněném programu: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel Navržený program byl schválen. 1. Úprava rozpočtu města na rok 2015 č. 02/2015 a rozpočtový výhled a) Úprava rozpočtu 02/2015 Navržená úprava rozpočtu města na rok 2015 v č. 02/2015 se týká obou stran rozpočtu příjmů i výdajů. Na příjmové straně rozpočtu jsou zohledněny příjmy z dotací: Dotace Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace Městských památkových zón a Městských památkových rezervací pro rok 2015 plus Kč Dotace z Generálního ředitelství Hasičského záchranného systému ČR nákup nové CAS pro JPO II plus Kč Vypršela lhůta pro platbu místních poplatků, na neplatiče čekají pokuty Městský úřad Sedlec-Prčice upozorňuje, že 31. března vypršela lhůta pro platbu místních poplatků. Ačkoli byl termín dopředu znám a povinnost platby se zveřejňovala všemi dostupnými způsoby, našli se přesto hříšníci, kteří stále zaplaceno nemají. Musejí se proto připravit na to, že jim bude základní sazba poplatku navýšena o pokutu, a to podle následujícího klíče: Při úhradě od do o 25 % Při úhradě od do o 50 % Při úhradě po daného roku o 100 % Dotace pro ZŠ a MŠ prostřednictvím KÚ plus Kč Snížení příjmu dotace na správu dle skutečnosti minus Kč Celkem se úprava příjmové části týká zvýšení příjmů o Kč. Na straně výdajové městského rozpočtu je opět upraveno čerpání některých paragrafů s ohledem na čerpání dotačních prostředků (viz příjmy) a navýšení čerpání v kapitole Projekty zpracování rozvojového plánu města, o kterém bude řeč v dalším z bodů jednání Kč a poskytnutí účelové dotace ve výši Kč spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. na nákup technického a materiálového vybavení nákup vozidla pro zajištění správy vodovodu a kanalizace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Úpravou č. 2 je také převedena částka Kč z kapitoly Spoluúčast k dotacím do paragrafu Zachování a obnova kulturních památek jedná se o spoluúčast k dotaci z MK ČR na opravu památek v památkové zóně města. Celkem se úpravy rozpočtu ve výdajové části týkají zvýšení výdajů o částku Kč. U čerpání dotace z programu regenerace MPZ a MPR je pro letošní rok doporučeno radou města (i s ohledem na výši dotace) podpořit opravu části fasády na Ateliéru Prčice Mgr. Z. Sedláček. Celkové náklady na opravu jsou ve výši Kč, financování 50% nákladů Mgr. Sedláček tj Kč, dotace z MK ČR (tj. max. 40 %) a 10% nákladů příspěvek Města tj Kč. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 02/2015 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2015 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů o částku Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o zvýšení čerpání celkem o částku Kč. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel b) Rozpočtový výhled Město je povinno dle platné legislativy mít zpracován a schválen rozpočtový výhled minimálně na dva roky. Vzhledem k tomu, že v současné době Nebudou-li poplatky zaplaceny nejpozději do jednoho roku po dni splatnosti poplatku, bude poplatek navýšen na trojnásobek. platný výhled je pouze do roku 2016, byl zpracován v souladu s předpokládanými příjmy a výdaji výhled na období Příjmy i výdaje jsou propočteny dle metodiky MF ČR s tím, že je zde zároveň započítáno splácení úvěru, který byl použit na zateplení ZŠ. Aktualizace rozpočtového výhledu bude připravena po zpracování Strategického rozvojového plánu města Sedlec-Prčice, kde budou definovány jak projekty investičního charakteru, tak i neinvestiční a budou nastíněny možnosti financování z dotací a grantů, vlastních prostředků (s ohledem na vývoj v příjmech města), možnosti úvěrů Rozpočtový výhled projednala rada města a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení. Na aktualizaci pak bude spolupracovat finanční výbor. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje předložený rozpočtový výhled Města Sedlec-Prčice na období let Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel c) Informace o úpravě rozpočtu na rok /2014 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice pověřilo dne radu města provedením případných úprav rozpočtu za období , která by byla vyžadována dle platné legislativy. Rada města na základě aktuálních údajů o příjmech v kapitole Daňové příjmy schválila dne úpravu rozpočtu č. 16/2014, a to zvýšení příjmů o ,11 Kč. Jednalo se o položky: daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti plus Kč daň z příjmů fyzických osob sdílená minus ,08 Kč daň z příjmů fyzických osob dle zvláštní sazby plus ,05 Kč daň z příjmů právnických osob plus ,47 Kč daň z příjmu PO Město minus Kč daň z přidané hodnoty minus ,44 Kč daň z nemovitostí minus ,89 Kč Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí zprávu starostky o provedení rozpočtových opatření k dle pověření zastupitelstva města vydaného radě dne Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje na rok 2015 Středočeský kraj vyhlásil výzvy k předkládání žádostí o dotace ze středočeských dotačních fondů pro rok Pro město je v tuto chvíli nejvhodnější předložení žádosti o dotaci z FROM Fond rozvoje obcí a měst, a to na opravy komunikací a případně z Fondu podpory dobrovolných hasičů a záchranného systému nákup vozidla CAS pro JPO II. Dotaci z Generálního ředitelství HZS lze s dotací krajskou kombinovat a využít k pokrytí spoluúčasti města. Rada projednala jednotlivé možnosti a po konzultaci o možném přidělení dotace s HZS Středočes- pokračování na str. 3 2 strana Náš domov číslo 300, duben 2015

3 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 2 kého kraje a s pracovnicí KÚ navrhuje předložení dvou žádostí o dotaci na rekonstrukci místních komunikací z FROM ve výši 1,5 mil. Kč a o dotaci na nákup CAS z Fondu podpory dobrovolných hasičů a IZS ve výši 1 mil. Kč. Do žádosti o podporu na rekonstrukci komunikací budou zahrnuty komunikace průtah přes Malkovice, přístup do Matějova (Horního), komunikace Nasilov-Monín, případně oprava komunikace do Bolešína a vybudování přístupu k objektu p. Stibora do loňského roku nebyly pozemky města a přístup je pouze po polní cestě a dle finančních možností pak alespoň část cesty k Božetínu. Finanční náročnost bude ještě prokonzultována s projektantem. U žádosti o dotaci z Fondu podpory dobrovolných hasičů bude využita specifikace a podklady, které připravuje T. Seidel s GŘ HZS. Součástí připravovaných podkladů bude i zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele vozidla pro JPO II. T. Seidel přiblížil náročnost přípravy podkladů specifických podmínek u vozidla CAS pro JPO II., které musí splňovat podmínky zákona o veřejných zakázkách nelze uvádět konkrétní výrobky, dodavatele A. Podzimek informoval o dosažitelnosti krajských dotací a uvedl, že u dotace na opravu komunikací nemusí být město úspěšné, protože finanční objem fondu se snížil a samozřejmě nepokryje žádosti všech obcí a měst. Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložení žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje z FROM na rekonstrukci komunikací v Sedlci-Prčici ve výši 1,5 mil. Kč a z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup nové automobilové cisterny ve výši 1 mil. Kč a zároveň schvaluje spoluúčast města dle podmínek dotačního titulu. Zastupitelstvo pověřuje radu města a starostku přípravou a podáním žádostí o dotace včetně všech povinných příloh a zajištěním realizace projektu v případě přiznání dotačních prostředků. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 3. Výkup pozemků zastavených místní komunikací Sušetice - Kvasejovice Místní komunikace Sušetice-Kvasejovice byla vybudována před několika desítkami let a její stavba nebyla umístěna na pozemcích v původním vlastnictví obce. Došlo k záboru pozemků, které byly po roce 1990 vráceny původním majitelům. V loňském roce se několik majitelů takto zastavených pozemků obrátilo na Město Sedlec-Prčice se žádostí o vypořádání. Dvě žádosti se týkaly výkupu pozemků a jedna žádost se týkala uzavření nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu, že nájem pozemků zastavených komunikacemi není z hlediska Města výhodný, doporučila rada města výkup, případně směnu pozemků. Protože cena pro výkup pozemků byla navržena ve výši max. 30 Kč/m 2, což někteří majitelé nechtěli akceptovat, nechala rada města zpracovat znalecký posudek na určení ceny pozemku pod komunikací Sušetice - Kvasejovice a zároveň na určení ceny v ul. Luční v Sedlci, kde je výkup pozemku také projednáván. Cena z m 2 pozemku pod komunikací Sušetice - Kvasejovice je dle znaleckého posudku 30,40 Kč, v ul. Luční v Sedlci pak 91,20 Kč. S majiteli některých pozemků pod komunikací Sušetice - Kvasejovice byla v roce 1994 uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní, kterou se město zavázalo k vykoupení pozemků a zároveň vyplatilo zálohu ve výši 5 Kč/m 2. Rada proto v souvislosti s navrženým výkupem navrhuje: Kupní cena 30 Kč/m 2 s tím, že od částky bude u těch majitelů, se kterými byla uzavřena smlouva budoucí a uhrazena záloha, odečtena částka 5 Kč/ m 2. U pozemků, na které smlouvy uzavřeny nebyly, se odpočet provádět nebude. Rada dále navrhuje, aby byly vypořádány v první fázi pouze pozemky v k. ú. Sedlec u Votic a Sušetice, kde proběhla digitalizace a pozemky zastavěné komunikací mají samostatná parcelní čísla. V k. ú. Kvasejovice by vznikly vícenáklady na odměřovací geometrické plány. U těchto pozemků je vhodné počkat na provedení digitalizace, které se předpokládá do roku Rada dále navrhuje, aby Město jako kupující uhradilo náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí tento návrh je vstřícným gestem pro majitele pozemků, kteří po dobu cca 20 let hradili daň z pozemků, které nemohli využívat. V případě, že by majitelé pozemku s navrženým postupem nesouhlasili a požadovali by cenu vyšší, případně směnu pozemků, byly by tyto otázky řešeny jednotlivě, ale s ohledem na to, že stavba komunikace je veřejně prospěšnou stavbou, smlouvy o smlouvách budoucích s některými majiteli podepsány byly. U komunikace v ul. Luční v Sedlci rada navrhuje výkup cca 75 m 2 od dvou spolumajitelů pozemku za cenu 91 Kč/m 2 s tím, že odměřovací GP by uhradilo město stejně jako náklady na vklad vlastnického práva do KN a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí. Dořešení majetkových vztahů k pozemku pod komunikací v této lokalitě je nutné pro případné předložení žádosti o dotaci na vybudování zpevněné silnice. Vzhledem tomu, že v současné době je navržený postup včetně cen odsouhlasen pouze jedním vlastníkem pozemku pod komunikací, dnešní zasedání zastupitelstva města by mělo řešit pouze tuto jednu smlouvu. Dotčeným vlastníkem je p. Stanislav Dvořák, Sedlčany, Komenského nám. a jedná se o pozemky pč. 511 o výměře 134 m 2, 761/1 o výměře m 2 a 761/18 o výměře 54 m 2 vše v k. ú. Sedlec u Votic, vše orná půda. Celková výměra je m 2, p. Dvořákovi byla v r na základě smlouvy budoucí kupní vyplacena záloha ve výši Kč, která bude odečtena od kupní ceny. Kupní cena je celkem krát 30 Kč Kč, po odečtu zálohy pak Kč. Město by zároveň uhradilo 1000 Kč za zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z kupní ceny, tedy 1 895,80 Kč. Celkové náklady na vykoupení uvedených m 2 jsou pro město Kč. Rada doporučuje uzavření smlouvy o výkupu pozemků s p. Stanislavem Dvořákem za uvedených podmínek. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje postup pro vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům zastavěným místní komunikací Sušetice - Kvasejovice a v ul. Luční v Sedlci: výkupní cena pozemků pod místní komunikací Sušetice - Kvasejovice je 30Kč/m 2, u majitelů, kterým byla na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní vyplacena záloha, dojde k odpočtu vyplacené částky 5 Kč/m 2 od konečné ceny, výkup pozemků bude řešen ve zdigitalizovaných k. ú. Sedlec u Votic a Sušetice Město uhradí náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí a náklady na daň z nabytí nemovitých věcí. v ul. Luční je výkupní cena stanovena ve výši 91 Kč/m 2 s tím, že město uhradí odměřovací geometrický plán, náklady na převod vlastnického práva v KN a daň z nabytí nemovitých věcí Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s p. Stanislavem Dvořákem o výkup pozemků pč. 511 o výměře 134 m 2, 761/1 o výměře m 2 a 761/18 o výměře 54 m 2, vše v k. ú. Sedlec u Votic, vše orná půda. Celková výměra vykupovaných pozemků je m 2 za cenu 30 Kč/m 2, po odečtu vyplacené zálohy Kč činí výkupní cena Kč s tím, že zastupitelstvo schvaluje úhradu nákladů na převod vlastnického práva a daň z nabytí nemovitých věcí z rozpočtu města. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 4. Směna pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Josefem Rejtharem k. ú. Uhřice u Sedlce V roce 2008 schválilo zastupitelstvo města podmínky a uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvy směnné mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Josefem Rejtharem. Smlouvy byly uzavírány v souvislosti s projektem na odbahnění rybníku Kutile a přiznáním dotace p. Rejtharovi na tuto akci ze SFŽP. Projekt byl zrealizován a v současné době nic nebrání dokončení záměru směny pozemků. P. Rejthar se budoucí smlouvou zavázal, že smění s Městem pozemky zastavěné komunikací Sedlec Uhřice, a to pozemek pč. 389/7 o výměře 108 m 2 a pozemek pč. 389/8 o výměře 180 m 2 vše v k. ú. Uhřice u Sedlce za část pozemku pč. 422 v k. ú. Uhřice u Sedlce ve vlastnictví města o celkové výměře 282 m 2 část zastavěná odtokem z rybníku. Náklady na provedení směny pozemků odměřovací geometrický plán a úhradu poplatku za převod vlastnického práva v KN uhradí p. Josef Rejthar, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každá ze smluvních stran samostatně. Ve smlouvě o smlouvě budoucí směnné byla uvedena možnost zřízení věcného břemene k části pozemku pč. 422 v k. ú. Uhřice u Sedlce (nyní ve vlastnictví města), které se směna týká. Rada projednala potřebnost zřízení věcného břemene pro město jako oprávněného a s ohledem na skutečnost, že správu toku vykonává Povodí Vltavy, s. p., které má ze zákona vstup na pozemky zajištěn a všechny okolní nemovitosti jsou ve vlastnictví p. J. Rejthara, doporučila věcné břemeno nezřizovat. Záměr směny byl řádně zveřejněn. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit výše popsané podmínky a směnu pozemků v k. ú. Uhřice u Sedlce Město p. Rejtharovi část pč. 422 o výměře 282 m 2, p. J. Rejthar Městu pozemky pč. 389/7 a 389/8 o celkové výměře 288 m 2. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření řádné smlouvy směnné mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Josefem Rejtharem, Přibyslavská 679, Nové Město nad Metují, o směně pozemků pč. 389/7 o výměře 108 m 2 a 389/8 o výměře 180 m 2 ve vlastnictví p. Rejthara za část pozemku pč. 422 o výměře 282 m 2 ve vlastnictví města Sedlec- -Prčice s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán a náklady na převod vlastnického práva hradí pokračování na str. 4 číslo 300, duben 2015 Náš domov 3 strana

4 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 4 p. Rejthar, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každá ze smluvních stran samostatně. Zastupitelstvo zároveň nepožaduje zřízení věcného břemene pro Město Sedlec-Prčice jako oprávněného na část pozemku pč. 422 v k. ú. Uhřice u Sedlce, která je předmětem smlouvy směnné. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 5. Výkup pozemků v k. ú. Divišovice pod komunikací V loňském roce proběhla oprava komunikace Divišovice - Vozerovice, která, jak bylo zjištěno, je z části vedena po cizích pozemcích. V minulosti došlo k narovnání části vztahů s majiteli dotčených pozemků, přesto část zůstává nedořešena. Rada města projednávala možnost výkupu (směny) části pozemků pod komunikací s p. Tůmou z Divišovic a při té příležitosti bylo zjištěno, že další část pozemků dotčených komunikací pozemek pč. 93 o výměře 683 m 2 vlastní Ing. Martin Pařízek z Prahy, který v roce 2002 tento pozemek odkoupil od tehdejšího Pozemkového fondu. Na základě pověření rady města byl vlastník osloven se žádostí o odprodej tohoto pozemku s tím, že mu byla nabídnuta cena 30 Kč/m 2 a ze strany města zároveň úhrada nákladů na převod a úhrada daně z nabytí nemovitých věcí. Ing. Pařízek reagoval na nabídku obratem a vyjádřil se kladně. V současné době tak vyřizuje zrušení předkupního práva pro ČR, které bylo zahrnuto ve smlouvě z roku Po zrušení předkupního práva může dojít k prodeji Městu Sedlec-Prčice (bylo konzultováno na Pozemkovém úřadě ČR). Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup uvedeného pozemku za předložených podmínek. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření koupě pozemku a kupní smlouvy mezi Městem Sedlec-Prčice a Ing. Martinem Pařízkem, Jagellonská 28, Praha na pozemek pč. 93 v k. ú. Divišovice o výměře 683 m 2 s tím, že kupující uhradí náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Výkupní cena je stanovena na 30/m 2. Smlouva bude uzavřena po vyjádření Pozemkového úřadu ČR o zrušení předkupního práva pro ČR dle smlouvy z roku Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 6. Půjčka MAS Krajina srdce Na Město Sedlec-Prčice se obrátila místní akční skupina Krajina srdce, jejímž členem je i město, se žádostí o finanční výpomoc na předfinancování projektů. Město krátkodobou výpomoc ve výši Kč poskytlo MAS již v loňském roce s tím, že do konce června 2015 má být tato částka vrácena do rozpočtu města. Loňská výpomoc byla bezúročná. V aktuální žádosti nabízí MAS Krajina srdce úročení 1,5 %, což představuje při Kč po 12 měsících výnos 755 Kč. Vzhledem k aktivitám MAS samozřejmě není podstatné úročení, nicméně s ohledem na možnosti města, podporu místních spolků, přípravu investičních a neinvestičních akcí pro rok 2015, rada nedoporučuje poskytnutí krátkodobé výpomoci (půjčky). Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice neschvaluje poskytnutí krátkodobé finanční výpomoci na předfinancování projektů pro MAS Krajina srdce z rozpočtu města na rok Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 7. Program regenerace MPZ Sedlec-Prčice - aktualizace Na základě nutnosti aktualizovat program regenerace městské památkové zóny Sedlec-Prčice připravil Ing. arch. Petr Růžička upravenou textovou i grafickou část dokumentu. Tyto podklady byly rozeslány zastupitelům k připomínkování do cca 14 dnů. Na základě vznesených připomínek budou jednotlivé návrhy či náměty s Ing. Růžičkou a zástupcem Národního památkového ústavu projednány a zahrnuty do aktualizace programu regenerace. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí. 8. Strategický plán rozvoje města Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice nechalo v minulosti zpracovat rozvojovou strategii území, která byla dvakrát aktualizována. Kromě analytické části obsahovala strategie také část rozvojovou katalog projektů města, kam byly zařazeny jak prioritní /velké/ projekty, tak nejrůznější požadavky osadních výborů. Vzhledem k tomu, že v současné době již tento strategický dokument nesplňuje požadavky na rozvojové plány a není zpracován v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro zpracování podobných dokumentů, projednávala rada města a finanční výbor možnosti zpracování rozvojového plánu tak, aby byl jednak v souladu s požadavky ministerstva a zároveň odpovídal požadavkům jednotlivých operačních programů, z kterých je možné získat dotační prostředky. Byly předloženy dvě nabídky na zpracování strategického dokumentu: SPF Group, s.r.o. jejich zaměstnanec s námi spolupracuje na přípravě žádostí o dotace z ROP Střední Čechy nabídková cena Kč + DPH KPMG, s.r.o. společnost zpracovává odborné materiály nejen pro města, ale spolupracuje s ministerstvy při analýzách, je externím spolupracovníkem MF ČR při provádění auditů na čerpání EU dotací nabídková cena Kč + DPH. Finanční výbor vyhodnotil obě nabídky a doporučil radě a zastupitelstvu města uzavřít smlouvu na zpracování strategického plánu rozvoje s firmou KPMG. Strategický plán by z hlediska finančního výboru i rady neměl obsahovat pouze soupis projektů, které bychom potřebovali zrealizovat hlavně investiční akce, ale měl by analyticky vyhodnotit možnosti regionu, ukázat klady a zápory, navrhnout řešení a rozvojové projekty, které by byly z dlouhodobého hlediska zaměřené na rozvoj lidských zdrojů, zapojení veřejnosti do obecního života, aktivovaly by vlastní zdroje Rada se s doporučením finančního výboru ztotožnila. Kromě nižší ceny je u firmy KPMG výhodou pro Město, že zaměstnancem společnosti je Ing. Romana Koblihová, která by jednak spolupracovala na rozvojové strategii, ale byla také s ohledem na znalost místních poměrů, zapojení do obecního života jakousi spojkou mezi zpracovatelem a Městem. S ohledem na závěr finančního výboru a vlastní posouzení rada doporučuje schválit uzavření smlouvy s firmou KPMG, s.r.o., na zpracování strategického plánu rozvoje města, vyčlenění částky Kč + DPH z rozpočtu města na úhradu a zapojení Ing. Koblihové do přípravy a zpracování plánu. Slovo bylo předáno předsedovi finančního výboru Ing. Koblihovi, který informoval členy zastupitelstva o obsahu a možnostech plánu cíleného k rozvoji města, o prioritách města v rozvoji lidských zdrojů, zacílení na výchovu a rozvoj osobnosti dětí a mládeže ve spolupráci se školou, občanskými sdruženími, sportovními organizacemi, o nutnosti ochrany lokality, zachování dědictví pro příští generace... Doplnil důvody pro výběr zpracovatelské firmy a seznámil zastupitele s připraveným řešitelským týmem. A. Podzimek uvedl, že se již dříve seznámil se dvěma diplomovými prácemi našich občanů týkajícími se strategického rozvoje města, které jsou veřejně přístupné a ze kterých by se některé náměty daly čerpat i do přípravy rozvojového dokumentu. Starostka připomněla dotační programové období na rok a směřování dotačních prostředků v tomto období. Převážná většina finančních prostředků bude využitelná na tzv. měkké projekty vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, zapojování občanů do veřejného života Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje zpracování Strategického plánu rozvoje území města Sedlec-Prčice firmou KPMG, Česká republika s.r.o., za cenu Kč+ DPH z rozpočtu města. Zastupitelstvo současně pověřuje starostku, radu, finanční výbor a Ing. Romanu Koblihovou spoluprací s firmou KMPG, s.r.o., a přípravou všech potřebných podkladů pro zpracování rozvojového dokumentu. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 9. Společný projekt Sdružení obcí Čertovo břemeno odstraňování biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně Město Sedlec-Prčice je členem Sdružení obcí Čertovo břemeno. Na poslední schůzce sdružení byly projednávány aktuální možnosti čerpání dotací v oblasti odpadového hospodářství, a to ve vztahu k novele zákona o odpadech, která od dává obcím povinnost umožnit odevzdávání biologicky rozložitelných odpadů ze zeleně a kovu. V současné době sice město teoreticky podmínku odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů ze zeleně splňuje je možné je odevzdávat ve sběrném dvoře s následným zpracováním na obecní kompostárně, nicméně prakticky je pro občany ze vzdálenějších lokalit tato možnost nereálná. Rada zjišťovala možnosti města na získání dotace na nákup nádob, svozového vozidla, kompostérů, ale vzhledem k tomu, že tyto dotace jsou městům přiznávány v rámci režimu de minimis max euro za tři roky zpětně nemáme šanci na získání, protože jsme prostředky v de minimis vyčerpali na nákup zametacího a kropícího stroje a na zateplení zdravotního střediska. Proti této skutečnosti může sdružení obcí získat až 90% uznatelných nákladů na realizaci projektu v oblasti odpadového hospodářství, a proto členové sdružení projednali předložení společné žádosti o dotaci, kterou by byl řešen nákup kompostérů, velkoobjemových kontejnerů, zřízení tzv. komunitních kompostáren Žádost o dotaci musí být předložena do na Státní fond životního prostředí ČR, takže rada předběžně potvrdila zájem města o zapojení do projektu a o nákup 200 ks kom- pokračování na str. 5 4 strana Náš domov číslo 300, duben 2015

5 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 4 postérů a 5 velkoobjemových kontejnerů na vozidlo MAN, které mají k dispozici Služby Sedlec-Prčice. Při ceně do Kč/kompostér a cca Kč/ velkoobjemový kontejner by spoluúčast města v součtu byla celkem cca Kč plus část nákladů na zpracování žádosti rozpočteno mezi zapojené obce. Rada doporučuje zastupitelstvu města zapojení do projektu dle uvedených informací a vyčlenění částky z rozpočtu na spoluúčast. Kompostéry by byly na základě zájmu veřejnosti přiděleny k jednotlivým čp. s tím, že majitelé by se smluvně zavázali k pětiletému zapojení do projektu. Velkoobjemové kontejnery by byly minimálně 2x ročně (povinnost třídit je od do daného roku) přistaveny ve větších osadách Přestavlky, Měšetice, Kvasejovice, Vrchotice, Prčice a sloužily by pro občany pro odkládání odpadu ze zahrad. Pokud by byl zájem o kompostéry větší, řešilo by město jejich nákup buď z případných dalších dotačních zdrojů, případně z vlastního rozpočtu v dalších letech. V souvislosti s odpadovým hospodářstvím je nutné také uvést, že od roku 2020 (2022) se předpokládá zákaz skládkování biologicky rozložitelných odpadů z domácností (BRKO) a povinností obce bude zajistit jejich oddělený sběr a likvidaci. Tady se pak otevírá otázka využití dotací, které se připravují v rámci nového programového období z Operačního programu životního prostředí, a věc řešit nákupem svozové techniky (snížení nákladů, zaměstnání občanů prostřednictvím Služeb) a nádob (hnědé popelnice) se zahájením spolupráce buď se Sedlčanskými technickými službami, s.r.o., nebo s Compagem Votice, s.r.o., kde jsou vybudované velké kompostárny s kapacitou až t/ročně. Tato otázka bude předmětem dalšího zjišťování a jednání. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje zapojení města Sedlec-Prčice do společného projektu Sdružení obcí Čertovo břemeno v oblasti odpadového hospodářství zajištění sběru a odstraňování biologicky rozložitelných odpadů ze zeleně tak, že bude zakoupeno 200 ks kompostérů o objemu l a 5 ks velkoobjemových kontejnerů na vozidlo MAN. Zastupitelstvo zároveň schvaluje vyčlenění povinné spoluúčasti projektu Sdružení obcí Čertovo břemeno v oblasti odpadového hospodářství z rozpočtu města kapitola spoluúčast k dotacím. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 10. Projednávání vlivu na životní prostředí záměr výstavby větrných elektráren v lokalitě Vysoká Mezné (obec Jesenice a Kosova Hora) Na městský úřad bylo doručeno oznámení EIA zpracované dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů kterým bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru Výstavba VtE v lokalitě Vysoká Mezné. Firma OSTWIND CZ, s.r.o., má dle předloženého oznámení v úmyslu stavbu 4 ks větrných elektráren v k. ú. Vysoká u Kosovy Hory a k. ú. Mezné (Obec Kosova Hora, Obec Jesenice). Město Sedlec-Prčice je dotčeným územně samosprávným celkem, takže se k oznámení má vyjádřit. Pro úplnost informací byli kontaktování zástupci obou dotčených obcí a dle sdělených informací jsou občané obou obcí a v převaze také zastupitelé proti záměru stavby, která není navíc ani v souladu s územními plány obou obcí. Zastupitelstvo obce Kosova Hora bude věc projednávat na zasedání zastupitelstva dne s tím, že dle informací od starosty zvažují občané osady Lavičky založení občanského sdružení, které bude bojovat proti stavbě, a zároveň byla zahájena podpisová akce petice proti stavbě. Obec Jesenice má zasedání zastupitelstva naplánováno až na , ale ve středu proběhne veřejná schůze občanů, které by se měli účastnit také zástupci firmy Ostwind. Oznámení bylo projednáno radou města Sedlec- -Prčice a rada doporučuje zastupitelstvu přijmout negativní stanovisko ke stavbě, protože je přesvědčena, že dojde k zásadnímu narušení krajinného rázu, jehož ovlivnění je v předloženém oznámení řešeno velice povšechně, dále není řešen vliv staveb VtE2 a VtE3 z hlediska hluku v osadách Bolechovice a Vozerovice, byť jde o vzdálenost cca 1,4 km, ale s ohledem na předpokládanou výšku tubusu a listu vrtule v horní úvrati (200 m) by řešeno být mělo, zcela určitě bude ovlivněna kvalita životního prostředí vykácením části lesních porostů narušení prostředí pro zvěř, narušení honiteb Důležitým argumentem je také sdělení ochránců přírody o výskytu chráněných a obzvláště chráněných druhů ptáků např. skřivana lesního, včelojeda lesního, čápa černého, orla mořského Tato skutečnost je v popsaném záměru značně opomenutá. Dalšími důvody jsou - rozlehlé vykácení lesního porostu dočasný m 2, následné zábory na dobu 25 let pro manipulační plochy, přístupové komunikace, nejasnost likvidace odpadů a technologie po ukončení činnosti Zároveň je nutné připomenout zachovalé přírodní bohatství regionu, které je pro celou lokalitu jediným využitelným pro další rozvoj převážně pro rozvoj cestovního ruchu. V tomto smyslu navrhuje rada negativní stanovisko za Město Sedlec-Prčice jako dotčeného samosprávného území a požadavek, aby investor odstoupil od záměru. O slovo se přihlásil J. Sládek, který přítomné informoval o vzniku prvních větrných elektráren, jejich výstavbě především v přímořských oblastech, výkonnosti (v zastavěném území do max. 2 MWh záměr OSTWIND 3 MWh), hlučnosti, negativních dopadech... Zároveň seznámil členy zastupitelstva s údaji o investorovi dle obchodního rejstříku. A. Podzimek připomněl následky vykácení lesního porostu a zamezení vhodných podmínek pro hnízdění ptactva. J. Fára přidal další možný negativní dopad na území v případě výstavby snížení cen nemovitostí v lokalitě s ohledem na znehodnocení životního prostředí a ovlivnění lokality negativními efekty. Z řad veřejnosti se o slovo přihlásil Ing. K. Hocke a upozornil na možné vlivy související se změnami proudění vzduchu a stínovými efekty, které ovlivní životní prostředí a zdraví občanů. Dle jeho slov zatím nebylo prozkoumáno a jednoznačně určeno, v jakých vzdálenostech je možné ohrožení zdraví občanů vyvrátit. Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren v lokalitě Vysoká Mezné. V případě, že investor firma Ostwind CZ, s.r.o., na záměru bude trvat, žádá Město Sedlec-Prčice o posouzení vlivu záměru na životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byl záměr vyhodnocen z hlediska narušení krajinného rázu, ovlivnění životního prostředí z hlediska hlukových poměrů posouzení pro lokalitu Bolechovice, Vozerovice, provedení řádného a dlouhodobého přírodovědeckého průzkumu s ohledem na výskyt chráněných a zvláště chráněných živočichů. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 11. Změna územního plánu žádost o úpravu předložené žádosti v k. ú. Kvasejovice V řádném termínu pro předkládání žádostí o změnu územního plánu předložila firma Trio Trade, s.r.o., Praha, návrh na změnu v k. ú. Kvasejovice pozemky pč. 972/8 a 972/1. Jedná se o pozemky téměř na hranici správního území města v sousedství osady Zadní Boudy. Zastupitelstvo tuto žádost zamítlo, protože se mělo jednat o parcelaci obou pozemků o výměře téměř 2 ha a změnu jejich využití na stavbu RD. V loňském roce došlo ke změně vlastníka pozemků v rámci dražby je vykoupila soukromá osoba a požádala Město Sedlec-Prčice o úpravu původně předložené žádosti, a to pouze v rozsahu stavby jednoho rekreačního objektu v těsné blízkosti již stávajících dvou rekreačních chat. Majitel Ivan Mifka žádá o změnu části o pozemku pč. 972/8 o výměře cca m 2, ale s tím, že bude zachována odstupová vzdálenost od sousedního lesa. Po projednání v radě a s odpovědným zastupitelem je doporučeno upravenou žádost schválit s tím, že bude plocha omezena o odstupovou vzdálenost od lesních porostů tedy o min. 500 m 2. Pověřený zastupitel Ing. Z. Kobliha sdělil, že společně se starostkou vyhodnotili záměr přímo v terénu, návazně osobně jednal se žadatelem, se stávajícím nájemcem pozemků Agro Měšetice Na základě vyhodnocení pak doporučuje tento záměr do připravovaného ÚP města zařadit, ale s uvedeným omezením na plochu max m 2. A. Podzimek sdělil, že nesouhlasí se zařazením a vyjádřil obavy z budoucí výstavby, protože město nemá vydané regulativy pro omezení výšky, rozlohy či podoby stavby a je možné, že budoucí stavebník navrhne stavbu domu (chaty), která svým charakterem nebude vhodná do naší lokality viz řešený případ z loňského roku. Starostka vysvětlila přítomným, že i když zastupitelstvo schválí zařazení určitých pozemků do změny územního plánu města, není ještě vyloučeno, že žádost bude zamítnuta některým z dotčených orgánů s ohledem na ochranu zemědělského či lesního půdního fondu Dále nebyly vzneseny dotazy. Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje návrh na změnu územního plánu v rámci přípravy nového územního plánu města změna části pozemku pč. 972/8 v k. ú. Kvasejovice o výměře cca 1600 m 2, (dle zákresu) zařadit do zastavitelného území pro objekty rekreačního charakteru. Zastupitelstvo pověřuje odpovědného zastupitele Ing. Koblihu a starostku města doplněním schváleného návrhu do podkladů pro Odbor územního plánování MěÚ Sedlčany zpracovatele nového ÚP Města. Hlasování: 13 pro, 2 proti, 0 se zdržel 12. Různé, diskuse a) Rekonstrukce komunikací ve městě Sedlec- -Prčice projekt podpořený z ROP Střední Čechy, dle posledních informací je po přepočtu uspořených pokračování na str. 6 číslo 300, duben 2015 Náš domov 5 strana

6 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 5 prostředků po výběrových řízeních a po přepočtu kurzu euro - koruna zajištěn dostatek prostředků na dotační příspěvky. Tato informace byla zveřejněna na stránkách regionální rady. Práce na opravách komunikací zahájí firma PORR, a.s., vítěz výběrového řízení, dne Nejprve budou odstraněny povrchy v ul. Komenského (kostky, obrubníky) a v ul. Čsl. armády. Následně bude zahájena výměna vodovodního řadu v ul. Čsl. armády odhadem cca dnů (neprůjezdná komunikace). Od cca dojde k zahájení prací také v Kvašťovské ulici odstranění povrchů, práce na chodnících a odstavných stáních Dokončení prací je plánováno k V Našem domově bude zveřejněna informace pro občany o omezení přístupu k nemovitostem zřízení úplné uzavírky komunikace bude zajištěn přístup vozidel integrovaného záchranného systému při stavbě. O nepřístupnosti pro zásobování v min dnech při výměně vodovodního řadu byla informována také prodejna FLOP, bufet a řeznictví informace obdrží. Pro Flop bude na nezbytnou dobu vyhrazena část parkoviště před obchodním domem pro zásobovací vozidla. Starostka zároveň sdělila, že firma byla upozorněna na konání 50. ročníku Pochodu Praha-Prčice dne a byla vyzvána k provedení opatření v daných ulicích pro zajištění bezpečnosti turistů. b) Homogenizace vozovek v k. ú. Prčice ul. Benešovská, Divišovická, Vítkovo nám. ul. Bří Čechů a část K. Burky proběhlo výběrové řízení malého rozsahu odhad nákladů 4 mil. Kč bez DPH, skutečnost nejnižší nabídková cena Kč s DPH vítěz firma Údržba silnic, s.r.o., Osečany. Došlo k podpisu smlouvy s tím, že termín zahájení prací je druhá polovina března, termín dokončení konec června Součástí prací je zároveň výměna obrubníků, aby v dalším období mohlo dojít k opravě chodníků bez narušení opravené komunikace. Starostka zároveň sdělila, že firma byla upozorněna na konání 50. ročníku Pochodu Praha Prčice dne a byla vyzvána k provedení opatření v daných ulicích pro zajištění bezpečnosti turistů c) Instalace a odhalení pamětní desky v letošním roce uplyne 70. let od tragických událostí, které se staly v Sedlci. Proto rozhodla rada města o výrobě a instalaci pamětní desky, která bude vyrobena z bronzu a bude umístěna nad základní kámen původní sedlecké školy na zdravotním středisku. Odhalení desky by proběhlo při slavnostním pietním aktu dne A. Podzimek informoval o nutnosti připomínat tragické události z roku 1945 a dále se věnoval popisu grafické a textové části pamětní desky. P. Král v krátkosti informoval o cíleně umístěném základním kamenu v soklu při výstavbě zdravotního střediska a o již dříve plánovaném umístění pamětní desky. Zastupitelstvo v tomto bodu navrhlo přijmout usnesení. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje zhotovení a instalaci bronzové pamětní desky nad základním kamenem původní měšťanské školy v Sedlci dnes na budově zdravotního střediska která bude připomínat události 7. května 1945 ve městě. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel d) Pamětní deska Jaroslava Spirhanzla - Duriše na základě návrhu a žádosti Mendelovy univerzity v Brně rada schválila umístnění pamětní desky sedleckému rodákovi, významnému půdoznalci, malíři, spisovateli Jaroslavu Spirhanzlovi v prostoru u ZUŠ Sedlec-Prčice. Místo bylo vybráno s ohledem na jeden z jeho zájmů kreslení. Díky J. Spirhanzlovi se nám dochovaly kresby původních chalup z našich i jihočeských vsí. Rada zároveň přislíbila finanční spoluúčast města dle náročnosti výroby pamětní desky. e) Ukliďme Česko druhý ročník celorepublikové akce, do které se mohou zapojit jednotlivci, školy, organizace Po dohodě je možné zorganizovat podobnou akci na území města úklid kolem komunikací, veřejných prostranství Nejedná se o suplování akce Den Země. Výzva škole, dětskému domovu, hasičským sborům P. Janda podotkl, že je vhodné s předstihem zkoordinovat zájemce a vytipované lokality, zajištění igelitových pytlů, svoz odpadu, apod. f) Návrh revitalizace prostoru rybníka Pilský, Jetřichovice na město se obrátila firma Monínec, s.r.o., s návrhem na znovuobnovení přírodního koupaliště v Jetřichovicích rybníka Pilský. Dle předběžné dohody firem Monínec, s.r.o. a Forest Fisch, s.r.o., dojde k zásadnímu omezení chovu ryb a krmení, čímž se značně pročistí rybniční voda. Monínec dle studie zainvestuje prostor pláže, zajistí instalaci mobilních toalet a má v úmyslu zde provozovat malé občerstvení. Forest Fisch dle návrhu dohody pronajme Monínci, s.r.o., dotčené pozemky za symbolickou cenu 1 Kč/rok na dobu 10 let. Rada města s návrhem souhlasí a přislíbila v letošním roce investici řádově do Kč na údržbu a úpravu obecních pozemků v sousedství rybníka hřiště na volejbal a travnaté plochy. Součástí městské investice bude i úprava oplocení (jeho oprava nátěry, výměna sloupků, poškozeného pletiva ). Monínec,s.r.o., zaslal návrh smlouvy o zajištění revitalizace, kde požaduje pronájem městských pozemků na dobu 10 let za symbolické nájemné 1 Kč/rok, dále zajištění přípojky vody pro budoucí občerstvení a údržbu travnatých ploch v budoucím areálu. S tímto návrhem rada nesouhlasí. Navrhuje, aby město zajišťovalo bez pronájmu své pozemky v řádném stavu, zajistilo obnovu oplocení, obnovu hřiště (ne na plážový volejbal, ale ve stávajících intencích). Dále žádá zabezpečení bezplatného vstupu na pozemky pro veřejnost (i s ohledem na veřejně prospěšné plochy sportoviště v platném územním plánu) nejen na koupání, ale právě s ohledem na možnost sportovních aktivit volejbal, nohejbal, tenis V příštím roce by rada navrhovala (dle zkušeností z prvního roku provozu) investici do instalace herních prvků skluzavka, pískoviště, houpačka na pozemcích ve vlastnictví města. Starostka seznámila členy zastupitelstva s návrhem smlouvy k investičnímu záměru revitalizace Pilského rybníka a jeho okolí. Byly vysloveny námitky ke smluvnímu vztahu: město nepronajme dotčené pozemky, město bude své pozemky udržovat v řádném stavu, pozemky musí zůstat veřejné přístupné, nezpoplatněné nejen pro koupající se, ale i pro občany, kteří budou chtít využít hřiště Město po posouzení stavu stávajícího oplocení rozhodne o jeho demontáži, případně o jeho opravě a doplnění. U volejbalového hřiště se navrhuje po dobu sezóny instalace sítě přípojka pitné vody bude vyhodnocena po cenové nabídce od provozovatele veřejného vodovodu, délka přípojky je více než 100 m a je nutné zvážit náklady na její vybudování s ohledem na dobu provozu v letních měsících. Možné vysazení přípojky a zřízení pítka na pozemku města. Město bude udržovat zelené a ostatní plochy ve svém vlastnictví, ostatní plochy v areálu bude udržovat investor, případně vlastník pozemků v případě, že je kurtem myšleno původní hřiště na volejbal, město trvá na zachování původní rozlohy hřiště, protože takto je vhodné nejen na volejbal, ale i na nohejbal. Úpravu hřiště obnovení povrchu provede město. Dále starostka upozornila, že v souladu se zákonem o obcích musí být případný záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce min. po dobu 15 dnů. Z řad veřejnosti se o slovo přihlásil p. Konopiský a připomněl vhodnou koupací plochu v Sedlci, která je pro většinu místních občanů přístupnější a jsou zde i pozemky pro další vyžití. Starostka na podnět reagovala informací, že v loňském roce došlo k vykoupení pozemků kolem sedleckého koupaliště, byla vypovězena smlouva o nájmu místnímu spolku rybářů a zároveň je připravena schůzka se zástupcem firmy zabývající se revitalizací vodních toků a ploch a získávání vhodných dotací. Zastupitelstvo v tomto bodu navrhlo přijmout usnesení. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice vydává nesouhlasné stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 489/2 a 490/2, v k. ú. Jetřichovice, ve vlastnictví města Sedlec-Prčice na dobu 10 let za symbolickou 1 Kč firmě Monínec, s.r.o., dle předloženého návrhu smlouvy. Zastupitelstvo s ohledem na platný územní plán a využití uvedených ploch jako veřejně prospěšných sportovní plochy schvaluje zajištění údržby a oprav městského majetku uvedených pozemků a příslušenství z rozpočtu města dle návrhu rady (do Kč v roce 2015). Zastupitelstvo pověřuje starostku a radu města projednáním dalších kroků s tím, že o výsledku bude zastupitelstvo informováno. Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel g) Řešení dopravní situace v osadě Jetřichovice Společnost Monínec, s.r.o., oslovila město se záměrem vyřešit dopravní situaci v osadě Jetřichovice vybudováním jednosměrné objízdné trasy pro přístup nebo odjezd ze ski areálu. Navržená trasa od výjezdu ze ski areálu na krajskou komunikaci za rybník Pilský a dále přes pozemky Ing. Srba směrem ke krajské komunikaci Vrchotice - Jetřichovice s výjezdem proti zámeckému parku však není dle názoru rady a členů finančního výboru nejlepším řešením, protože nezamezí kritickému momentu v odbočce ke ski areálu v Jetřichovicích. Dle slov J. Krejčího byla zvažována varianta využití obecní cesty Monínec - Bolešín a dále anebo Monínec - Uhřice a dále. Obě tyto varianty však naráží jednak na ochranná pásma vodních zdrojů (soukromých i městských) a také na šíři stávajících komunikací v osadách Bolešín a Uhřice. Rada proto doporučila společnosti Monínec, s.r.o. oslovení dopravního experta, který by vyhodnotil kritická místa na příjezdu ke ski areálu v osadě Jetřichovice a navrhl nejoptimálnější, ale i finančně únosné řešení jednosměrného nájezdu či výjezdu z areálu. Starostka za město přislíbila spolupráci při přípravě podkladů, projektu, případně přípravě žádosti o dotace, ale s tím, že financování nebude probíhat z městského rozpočtu. pokračování na str. 7 6 strana Náš domov číslo 300, duben 2015

7 INFORMACE Z RADNICE dokončení ze str. 6 Slovo bylo předáno zastupitelům a veřejnosti: J. Sládek požádal o zprůchodnění cesty na Ježovku a kolem sv. Isidora. M. Vostoupalová prezentovala požadavek na zřízení chodníku k sedleckému hřbitovu z důvodu zajištění bezpečnosti chodců. Starostka sdělila, že úpravu cest po prohlídce provede společnost Služby Sedlec-Prčice s.r.o. K požadavku na zřízení chodníku k sedleckému hřbitovu sdělila, že stejný požadavek vznesený M. Kovalovou byl předmětem jednání rady města. Rada rozhodla, že nejprve dojde k vyhodnocení situace dopravním inženýrem, možné zřízení chodníku bude konzultováno také s vlastníkem komunikace. Důležitou otázkou bude vyřešení šíře komunikace a zajištění bezpečnosti silničního provozu. Ředitel školského zařízení Mgr. J. Muška informoval přítomné o výměně zařízení ve školní jídelně, o projektech z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, o vybavení učeben a o zápisu dětí do prvních tříd. Uvedl, že letos bylo u zápisu 39 dětí, u 8 z nich žádají rodiče o odklad školní docházky. Řízení o odkladu bude ukončeno v květnu a následně bude znám konečný počet dětí nastupujících do 1. třídy. Starostka informovala o záměru zřizovatele otevřít s ohledem na předpokládaný počet zapsaných dětí dvě první třídy. Při přepočtu všech dětí ve škole by neměl nastat provozní ani personální problém. V souvislosti se školským zařízením také připomněla, že se škola zapojila do olympijského víceboje pod záštitou Sazky. Zapsala Jana Typtová USNESENÍ č. 1/2015 Zastupitelstva města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválilo: ověřovatele zápisu úpravu programu - doplnění dvou bodů projednání záměru výstavby větrných elektráren v katastru obce Jesenice a obce Kosova Hora a žádost o úpravu /změnu/ územního plánu předložený návrh rozpočtového opatření č. 02/2015 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2015 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů o částku Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o zvýšení čerpání celkem o částku Kč uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši Kč spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění předložený rozpočtový výhled Města Sedlec- -Prčice na období let předložení žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje z FROM na rekonstrukci komunikací v Sedlci-Prčici ve výši 1,5 mil. Kč a z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup nové automobilové cisterny ve výši 1 mil. Kč a zároveň schválilo spoluúčast města dle podmínek dotačních titulů postup pro vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům zastavěných místní komunikací Sušetice - Kvasejovice a v ul. Luční v Sedlci: - Výkupní cena pozemků pod místní komunikací Sušetice Kvasejovice je 30Kč/m 2, u majitelů, kterým byla na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní vyplacena záloha, dojde k odpočtu vyplacené částky 5 Kč/m 2 od konečné ceny, - Výkup pozemků bude řešen ve digitalizovaných katastrálních územích Sedlec u Votic a Sušetice - Město uhradí náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí a náklady na daň z nabytí nemovitých věcí. - V ul. Luční je výkupní cena stanovena ve výši 91 Kč/m 2 s tím, že město uhradí odměřovací geometrický plán, náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uzavření kupní smlouvy s p. Stanislavem Dvořákem o výkup pozemků pč. 511 o výměře 134 m 2, 761/1 o výměře m 2 a 761/18 o výměře 54 m 2 vše v k. ú. Sedlec u Votic, vše orná půda. Celková výměra vykupovaných pozemků je m 2 za cenu 30 Kč/m 2, po odečtu vyplacené zálohy Kč činí výkupní cena Kč s tím, že zastupitelstvo schválilo úhradu nákladů na převod vlastnického práva a daň z nabytí nemovitých věcí z rozpočtu města uzavření řádné smlouvy směnné mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Josefem Rejtharem, Přibyslavská 679, Nové Město nad Metují, o směně pozemků pč. 389/7 o výměře 108 m 2 a 389/8 o výměře 180 m 2 ve vlastnictví p. Rejthara za část pozemku pč. 422 o výměře 282 m 2 ve vlastnictví města Sedlec-Prčice s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán a náklady na převod vlastnického práva hradí p. Rejthar, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každá ze smluvních stran samostatně a zastupitelstvo zároveň nepožaduje zřízení věcného břemene pro Město Sedlec- -Prčice jako oprávněného na část pozemku pč. 422 v k. ú. Uhřice u Sedlce, která je předmětem smlouvy směnné uzavření koupě pozemku a kupní smlouvy mezi Městem Sedlec-Prčice a ing. Martinem Pařízkem, Jagellonská 28, Praha na pozemek pč. 93 v k. ú. Divišovice o výměře 683 m 2 s tím, že kupující uhradí náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Výkupní cena je stanovena na 30/m 2. Smlouva bude uzavřena po vyjádření Pozemkového úřadu ČR o zrušení předkupního práva pro ČR dle smlouvy z roku zpracování Strategického plánu rozvoje území města Sedlec-Prčice firmou KPMG, Česká republika s.r.o., za cenu Kč+ DPH z rozpočtu města. zapojení města Sedlec-Prčice do společného projektu Sdružení obcí Čertovo břemeno v oblasti odpadového hospodářství zajištění sběru a odstraňování biologicky rozložitelných odpadů ze zeleně tak, že bude zakoupeno 200 ks kompostérů o objemu l a 5 ks velkoobjemových kontejnerů na vozidlo MAN, a zároveň schvaluje vyčlenění povinné spoluúčasti projektu Sdružení obcí Čertovo břemeno v oblasti odpadového hospodářství z rozpočtu města kapitola spoluúčast k dotacím. návrh na změnu územního plánu v rámci přípravy nového územního plánu města změna části pozemku pč. 972/8 v k. ú. Kvasejovice o výměře cca 1600 m 2, zařadit do zastavitelného území pro objekty rekreačního charakteru zhotovení a instalaci bronzové pamětní desky nad základním kamenem původní měšťanské školy v Sedlci dnes na budově zdravotního střediska, která bude připomínat události 7. května 1945 ve městě s ohledem na platný územní plán a využití uvedených ploch jako veřejně prospěšných sportovní plochy - zajištění údržby a oprav městského majetku uvedených pozemků a příslušenství z rozpočtu města dle návrhu rady (do Kč v roce 2015). Zastupitelstvo pověřuje starostku a radu města projednáním dalších kroků s tím, že o výsledku bude zastupitelstvo informováno Vydalo: nesouhlas s výstavbou větrných elektráren v lokalitě Vysoká - Mezné. V případě, že investor firma Ostwind CZ, s.r.o. na záměru bude trvat, žádá Město Sedlec-Prčice o posouzení vlivu záměru na životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byl záměr vyhodnocen z hlediska narušení krajinného rázu, ovlivnění životního prostředí z hlediska hlukových poměrů posouzení pro lokalitu Bolechovice, Vozerovice, provedení řádného a dlouhodobého přírodovědeckého průzkumu s ohledem na výskyt chráněných a zvláště chráněných živočichů. nesouhlasné stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 489/2 a 490/2, k. ú. Jetřichovice, ve vlastnictví města Sedlec-Prčice na dobu deseti let za symbolickou 1 Kč firmě Monínec, s.r.o., dle předloženého návrhu smlouvy Pověřilo: radu města a starostku přípravou a podáním žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje z FROM na rekonstrukci komunikací a z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup nové automobilové cisterny včetně všech povinných příloh a zajištěním realizace projektu v případě přiznání dotačních prostředků starostku, radu, finanční výbor a Ing. Romanu Koblihovou spoluprací s firmou KMPG a přípravou všech potřebných podkladů pro zpracování strategického plánu rozvoje území Města Sedlec-Prčice odpovědného zastupitele Ing. Koblihu a starostku města doplněním schváleného návrhu na změnu využití části pozemku pč. 972/8 v k. ú. Kvasejovice o výměře cca 1600 m 2 zařadit do zastavitelného území pro objekty rekreačního charakteru, do podkladů pro Odbor územního plánování MěÚ Sedlčany zpracovatele nového územního plánu Města Zamítlo: žádost o poskytnutí krátkodobé finanční výpomoci na předfinancování projektů pro MAS Krajina srdce z rozpočtu města na rok 2015 Vzalo na vědomí: zprávu starostky o provedení rozpočtových opatření k dle pověření zastupitelstva města vydaného radě města na zasedání dne informace starostky o Programu regenerace MPZ Sedlec-Prčice a jeho aktualizaci. číslo 300, duben 2015 Náš domov 7 strana

8 INFORMACE Z RADNICE Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015, které se konalo dne Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: V. Davídek, Ing. Z. Kobliha, Mgr. T. Míka, MUDr. Vl. Podzimková, V. Pilík Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: Tomáš Seidel, Jan Fára Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 4 body a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Program: 1. Úpravy rozpočtu města na rok 2015 č Vyhlášení veřejné sbírky získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků pro předem stanovený účel pomoc rodičům Veroniky Čichovské z Červeného Újezdu 3. Informace k úpravě okolí vodní plochy rybník Pilský v Jetřichovicích 4. Různé a diskuze Hlasování o programu: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Navržený program byl schválen. 1. Úprava rozpočtu města na rok 2015 č. 03/2015 Navržená úprava rozpočtu města na rok 2015 v č. 03/2015 se týká obou stran rozpočtu příjmů i výdajů. Na příjmové straně rozpočtu je zohledněn příjem z dotace na pečovatelskou službu poskytnuté prostřednictvím Středočeského kraje plus 462 tis. Kč a zvýšený příjem v kapitole Prodej majetku města prodej nepotřebných kontejnerů na vozidlo Avia, které bylo v minulosti v majetku Služeb Sedlec-Prčice. Kontejnery byly pro nové vozidlo MAN nevyužitelné, a proto byly prodány za cenu Kč + DPH tedy celkem Kč. Další navýšení příjmů je v paragrafu Nevyčerpané prostředky z depozitního účtu plus Kč. Celkem se úprava příjmové části týká zvýšení příjmů o Kč. Na straně výdajové městského rozpočtu se úprava týká přesunu mezi položkami přesun Kč z kapitoly Spoluúčast k dotacím do samostatné kapitoly finanční dotace farnímu sboru církve českobratrské na opravu historického harmonia. Dále se výdaje snižují o Kč v kapitole Poplatky za vedení účtu u fondu rozvoje bydlení, kdy byl zrušen zvláštní účet u KB, a.s., a tím se poplatky nebudou hradit. Celkem se úprava rozpočtu ve výdajové části týká snížení výdajů o částku Kč. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 03/2015 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2015 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů o částku Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o snížení čerpání o Kč. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 2. Vyhlášení veřejné sbírky na předem stanovený účel finanční pomoc rodině Čichovských z Červeného Újezdu Město Sedlec-Prčice bylo požádáno o pomoc při organizaci veřejné finanční sbírky na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, na úpravu vozidla, úpravu interiéru rodinného domu a na následnou pooperační péči pro desetiletou Veroniku Čichovskou z Červeného Újezdu. Holčička prodělala dětskou mozkovou obrnu. Není vůbec pohyblivá (quadruporéza tedy postižení všech končetin), nemluví, její růst je deformovaný nemocí, má diagnostikovanou epilepsii (zatím bez aktivního záchvatu) a poškození zraku. V minulosti absolvovala invazivní operaci pro uvolnění šlach, která sice částečně pomohla, ale je velice bolestivá a následná léčba je náročná 6 týdnů sádra na obou nohou, bolestivá rehabilitace. V současné době podstoupí operaci neinvazivního charakteru naříznutí svalů pro jejich uvolnění s tím, že na operaci, kterou pojišťovny nehradí, získali rodiče prostředky od dárců. Po operaci ale musí následovat náročná rehabilitace, která je finančně pro rodinu neúnosná cena za hod. rehabilitace se pohybuje kolem Kč a opět není hrazena z pojištění. Zároveň je rodina odkázána na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pouze na předpisy pojišťovny, která část potřebných věcí nehradí. Proto by byla sbírka určena na nákup takových pomůcek. Návrh na vyhlášení sbírky nejpozději od , ukončení sbírky , závěrečné vyúčtování do Prostředky by byly přijímány na zvláštním účtu a v pokladně městského úřadu. Jejich použití bude doloženo originály faktur a daňových dokladů, které budou v kopii přiloženy k vyúčtování. Při zjišťování jiných možností bylo konstatováno, že Obec Červený Újezd nemá dostatečné kapacity pro vyhlášení sbírky i s ohledem na úřední hodiny v neděli (tzn. že by nebyl možný příjem finanční pomoci hotově na pokladně úřadu). Další možnost sbírka prostřednictvím jiné právnické osoby by se zdržela, protože každá právnická osoba vyjma obce či města musí dokládat potvrzení o bezdlužnosti na sociálním a zdravotním pojištění a potvrzení o vyrovnání všech závazků vůči státu. Protože se jedná o občana jiné obce, je rozhodnutí o vyhlášení sbírky předloženo radou města zastupitelstvu města s doporučením schválit vyhlášení sbírky Městem Sedlec-Prčice. A. Podzimek poděkoval starostce i pracovnicím úřadu za aktivní přístup k zajištění všech administrativních kroků týkajících se uspořádání veřejné sbírky. J. Sládek se dotázal na způsoby prezentace a zveřejňování konané sbírky. Starostka sdělila, že prezentace bude probíhat na internetových stránkách Města Sedlec-Prčice a obce Červený Újed, v periodikách Náš domov, v místním občasníku obce Červený Újezd, dále bude informace zveřejněna v Sedlčanském kraji a ve Votických novinách. A. Podzimek navrhl i prezentaci v Benešovském deníku. P. Janda dodal, že rada jednohlasně doporučuje zastupitelům odsouhlasení konání veřejné sbírky. Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje konání veřejné sbírky na zajištění finančních prostředků na stavební úpravy čp. 14, Červený Újezd, pro osobu s omezenou schopností pohybu - úpravy interiéru a exteriéru pro bezbariérový přístup, nákup kompenzačních pomůcek, rehabilitačních pomůcek, vzdělávacích a dalších nutných potřeb pro rozvoj zdraví a psychiky, úhradu nákladů za rehabilitaci (pooperační cvičení), úpravu vozidla pro přepravu osoby bez schopnosti pohybu, a to formou příspěvků na zvláštní účet podúčet základního účtu města zřízený u ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice, č. účtu: /0800 a vybíráním příspěvků v pokladně právnické osoby pokladna MěÚ Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice s tím, že osobou pověřenou na základě plné moci k přebírání příspěvků bude pracovnice pokladny paní Jitka Pišková. Termín konání sbírky od do , termín vyúčtování sbírky do Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 3. Revitalizace prostoru rybníka Pilský, Jetřichovice Starostka seznámila členy zastupitelstva s novým návrhem týkajícím se investičního záměru revitalizace Pilského rybníka a jeho okolí. Zástupce spol. Monínec, s r.o., byl informován o připomínkách a usnesení zastupitelstva z Na jednání dne pak byl předložen nový návrh: Město nebude pozemky pronajímat bude je udržovat v řádném stavu na vlastní náklady Město zajistí opravu stávajícího hřiště zachování rozsahu i pro nohejbal a jiné sporty Město zajistí vysazení přípojky vody na svůj pozemek pč. 490 v k. ú. Jetřichovice včetně šachty a instalace vodoměru Město zajistí opravu a doplnění stávajícího oplocení Celkové náklady pro rok 2015 do max. výše Kč s tím, že v dalších letech bude navržena do rozpočtu města částka na pravidelnou údržbu a případně instalaci herních prvků či sítí proti odletu míčů. Smlouva nebude, dle původního návrhu, uzavřena jako trojstranná. Samostatně bude řešena dohoda mezi Městem a investorem spol. Monínec, s.r.o. s tím, že dohoda bude na dobu určitou s možností prodloužení návrh 10 let. Výpověď v případě neplnění povinností obou stran dohody Města či spol. Monínec, nebo v případě, že se změní podmínky pro využívání obecních pozemků v lokalitě. Investor spol. Monínec, s r.o., zajistí: vyčištění části břehů Pilského rybníku pronájem pozemků ve vlastnictví třetí osoby a jejich úpravu a údržbu provoz případného občerstvení včetně připojení občerstvení na připravenou vodovodní přípojku. Dále starostka informovala o žádosti investora a zástupce třetí strany spol. Forest Fisch o spoluúčasti Města při úhradě nákladů souvisejících s omezením chovu ryb a pronájmem prostor pro zřízení pláže. Celkové náklady jsou ročně Kč (50 tis. Kč omezení chovu ryb, 10 tis. Kč pronájem prostor). Starostka uvedla, že je na zvážení zastupitelstva, zda přistoupí na úhradu části nákladů, nicméně sdělila, že zástupce obou společností informovala o svém negativním stanovisku. pokračování na str. 9 8 strana Náš domov číslo 300, duben 2015

9 INFORMACE Z RADNICE dokončení ze str. 8 P. Dvořák se dotázal na přístup veřejnosti. Starostka informovala, že provozovatel může ošetřit zpoplatnění pláže, ale obecní pozemky budou veřejně přístupné. Na schůzce nicméně zaznělo, že nikdo neplánuje v budoucnosti zpoplatnění pláže. A. Podzimek připomněl jednu problematickou otázku, a to možnost parkování návštěvníků koupaliště. Starostka podotkla, že tuto problematiku by bylo možné vyřešit opravou části veřejného prostranství, kde se nachází veřejná studna a kontejnery na tříděný odpad a navazující cestou k původní škole (pozemek ppč. 754/2, k. ú. Jetřichovice). Opravy by bylo možné zahrnout do rozpočtu Města na příští rok Dále informovala, že pro plánovaný bufet na soukromých pozemcích bude nutné vést přípojku elektřiny přes obecní pozemky (zřízení věcného břemene) s tím, že v současné době se připravuje projekt. Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření dvoustranné dohody mezi Městem Sedlec- -Prčice a spol. Monínec, s r.o., která zahrnuje podmínky pro údržbu městského majetku pozemků v k. ú. Jetřichovice pč. 490 a 489/2, dále zřízení vodovodní přípojky na pozemek pč. 490 vč. osazení vodoměru a opravu oplocení obou městských pozemků. Zastupitelstvo schvaluje čerpání částky Kč na uvedené úpravy z rozpočtu města kapitola Údržba majetku v osadách. Zastupitelstvo nesouhlasí se spoluúčastí města na úhradě nákladů spojených s omezením chovu ryb v rybníku Pilský a nájemného za pozemky ve vlastnictví třetí osoby. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel USNESENÍ č. 2/2015 Zastupitelstva města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválilo: ověřovatele zápisu program zasedání zastupitelstva rozpočtové opatření č. 03/2015 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2015 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů o částku Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o snížení čerpání o Kč VZP v Sedlci Prčici Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje své klienty, že její pracovníci budou veřejnosti k dispozici v přísálí zasedací místnosti MěÚ Sedlec- -Prčice v těchto dnech: , 4. 5., vždy od do hodin. Zájemci zde získají veškerý informační servis i některé služby zdravotní pojišťovny. 4. Různé, diskuse a) Rekonstrukce komunikací ve městě Sedlec-Prčice realizace projektu podpořeného z ROP Střední Čechy byla zahájena skrývka v ul. Komenského, Čsl. armády, následně cca dojde k zahájení prací v ul. Kvašťovská. Bylo vydáno rozhodnutí o uzavírce komunikací s tím, že složky záchranného systému budou mít zachován přístup a v omezené míře bude zachován přístup i pro majitele nemovitostí. Při přepojování nově pokládaného vodovodního řadu v ul. Čsl. armády do ul. Revoluční dojde k celkové uzavírce komunikace na dobu cca 2 dnů s tím, že objízdná trasa povede přes Přestavlky, Vrchotice, Jetřichovice do Sedlce. b) Homogenizace vozovek ve vlastnictví Středočeského kraje k. ú. Prčice ul. Benešovská, Divišovická, Vítkovo nám., Br. Čechů a část ul. K. Burky předání staveniště proběhne ve čtvrtek , kdy proběhne jednání se zástupcem Středočeského kraje správy a údržby silnic, na kterém bude řešena koordinace prací. Nejdříve bude zahájena demontáž obrub v ul. Benešovská, dále v ul. Divišovická a směrem na náměstí. c) Výběrové řízení zakázka malého rozsahu na opravu chodníků v MŠ proběhlo výběrové řízení v rámci zakázky malého rozsahu osloveny byly tři firmy S-B, s.r.o., BES, s.r.o., a Petr Šach stavební, s.r.o. Jediným kritériem byla nabídková cena. Dle předložených nabídek byl jako nejvýhodnější vybrán uchazeč: PETR ŠACH stavební, s.r.o., s cenou: ,06 Kč vč. DPH. U vítězné nabídky chyběla příloha prohlášení o uznání podmínek soutěže, a proto bude tento uchazeč vyzván k jejímu doložení, nejpozději do Pokud požadovanou přílohu nedoloží, bude oslovena v pořadí druhá firma, tj. BES s.r.o., Sukova 625, Benešov s cenou ,90 vč. DPH. konání veřejné sbírky na zajištění finančních prostředků na stavební úpravy čp. 14, Červený Újezd, pro osobu s omezenou schopností pohybu - úpravy interiéru a exteriéru pro bezbariérový přístup, nákup kompenzačních pomůcek, rehabilitačních pomůcek, vzdělávacích a dalších nutných potřeb pro rozvoj zdraví a psychiky, úhradu nákladů za rehabilitaci (pooperační cvičení), úpravu vozidla pro přepravu osoby bez schopnosti pohybu, a to formou příspěvků na zvláštní účet podúčet základního účtu města zřízený u ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice, č. účtu: /0800 a vybíráním příspěvků v pokladně právnické osoby pokladna MěÚ Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice s tím, že osobou pověřenou na základě plné moci k přebírání příspěvků bude pracovnice pokladny paní Jitka Pišková. Termín konání sbírky od do , termín vyúčtování sbírky do uzavření dvoustranné dohody mezi Městem Sedlec-Prčice a spol. Monínec, s r.o., která zahrnuje podmínky pro údržbu městského majetku pozemků v k. ú. Jetřichovice pč. 490 a 489/2, dále zřízení vodovodní přípojky na pozemek pč. 490 vč. osazení vodoměru a opravu oplocení obou městských pozemků. Zastupitelstvo schvaluje čerpání částky Kč na uvedené úpravy z rozpočtu města kapitola údržba majetku v osadách Dále starostka informovala, že práce budou probíhat především během prázdnin, koordinovaně v návaznosti na provozní dobu o prázdninách v MŠ. Úpravy ve dvoře základní školy zatím byly s ohledem na výši nákladů odloženy do rozpočtu na příští rok. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje na základě výsledků výběrového řízení zakázka malého rozsahu na stavební práce Oprava chodníků v MŠ Sedlec-Prčice uzavření smlouvy s vybraným uchazečem PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice u Benešova 198, Bystřice za cenu ,06 Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Podpis je podmíněn doplněním chybějící přílohy dle podmínek soutěže. V případě, že příloha nebude doložena do , bude vyzvána k podpisu smlouvy firma druhá v pořadí BES, s.r.o. Benešov s cenou ,90 Kč vč. DPH. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Starostka informovala členy rady o rezignaci Mgr. T. Míky z členství ve Školské radě při Základní škole a Mateřské škole Sedlec-Prčice. Mgr. Míka rezignuje na funkci z časových důvodů. Starostka vyzvala zastupitele k zamyšlení nad výběrem náhradního člena školské rady z řad zastupitelů. Dále informovala o členech ŠR, o programu zasedání, které již jednou proběhlo a další je připravované na pondělí J. Hošna se dotázal na provádění sond na chodníku na mostě K. Burky. Starostka informovala, že Středočeský kraj připravuje opravu mostu a sondy byly provedeny pro zjištění stavu odtokových kanálků na mostě. Zapsala Jana Typtová na základě výsledků výběrového řízení zakázka malého rozsahu na stavební práce Oprava chodníků v MŠ Sedlec-Prčice uzavření smlouvy s vybraným uchazečem PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice u Benešova 198, Bystřice za cenu ,06 Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Podpis je podmíněn doplněním chybějící přílohy dle podmínek soutěže. V případě, že příloha nebude doložena do , bude vyzvána k podpisu smlouvy firma druhá v pořadí BES, s.r.o. Benešov s cenou ,90 Kč vč. DPH Neschválilo: spoluúčast města na úhradě nákladů spojených s omezením chovu ryb v rybníku Pilský a nájemného za pozemky ve vlastnictví třetí osoby Vzalo na vědomí informace starostky: o rekonstrukci komunikací ve městě Sedlec- -Prčice ul. Komenského, Čsl. armády, Kvašťovská o zahájení homogenizace vozovek ve vlastnictví Stř. kraje k. ú. Prčice ul. Benešovská, Divišovická, Vítkovo nám., ul. Br. Čechů a část K. Burky o rezignaci Mgr. Tomáše Míky na členství ve školské radě. číslo 300, duben 2015 Náš domov 9 strana

10 INFORMACE Z RADNICE O čem jednala rada města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: na rok 2015 navýšení tabulkových míst MěÚ Sedlec-Prčice celkem o tři vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací úklid náměstí, veřejných ploch, hřbitovů atd. zapojení právnických podnikajících osob do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na správním území města Sedlec-Prčice ve smyslu 17 odst. 4, zákona č. 185/2001 Sb., v platném a účinném znění, a v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou Města Sedlec-Prčice, a to na základě předložené kalkulace od firmy Služby Sedlec-Prčice, která zajišťuje svoz tříděných odpadů a provoz sběrného dvora. Následně budou uzavřeny smlouvy pro podnikatelské subjekty a zapojení do systému bude zpoplatněno vystoupení orchestru BLUE ORCHESTR Sedlčany za cenu cca až Kč vyřazení 1 ks LCD monitoru, inv. č. 1414, obor 028, v pořizovací ceně Kč z majetku města, a převod tohoto nepotřebného majetku TJ Sokol Sedlec-Prčice formou věcného daru Zamítla: žádost o pronájem pozemků parc. č. 610 a 614, k. ú. Měšetice nabídku firmy Geosense mapové portály s tím, že navázání spolupráce je možné v budoucnu Rozhodla: o zalesnění pozemků př. 610 a 614 v k. ú. Měšetice a změně jejich evidence v katastru nemovitostí lesní pozemek Vydala: kladné stanovisko ke konání cyklistických závodů ve dnech 30. a a k dopravnímu značení s tím, že žádá organizátory, aby zvýšili opatrnost a dohled v osadě Sušetice u odbočky na Kvasejovice a v osadě Kvasejovice, protože ve stejný den se v Kvasejovicích koná okrsková hasičská soutěž a na spojce Sušetice Kvasejovice může být zvýšený provoz. Zároveň žádá organizátory o zajištění zvýšené bezpečnosti v osadě Kvasejovice, kde bude v sobotu zvýšený pohyb vozidel i chodců kladné vyjádření jako účastníka řízení ke stavbě RD na pozemku par. č. 168/4, k. ú. Sedlec u Votic dle projektové dokumentace, s upozorněním, že stavbou nesmí dojít k poškození nové komunikace na pozemku parc. č. 168/24 Šánovická ulice Doporučila: stanovisko k umístění dopravní značky B1- žádné doklady ani povolení se nezachovaly a město ani městský úřad tuto věc ani v minulosti neřešil zastupitelstvu schválit úpravy v návrhu smlouvy o nájmu obecních pozemků u rybníka Pilský v k. ú. Jetřichovice a vyčlenění finančních prostředků na požadovanou úpravu zastupitelstvu schválit navrženou úpravu rozpočtu města na rok 2015 č. 02/2015 Stanovila: cenu vstupného na vystoupení BLUE OR- CHESTR Sedlčany ve výši 50 Kč/osoba podmínky poptávkového řízení lhůta pro podání nabídek je 13 dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této výzvy k podání nabídky, tj. dne a končí dne v hod. Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise bude ve složení členů rady pětičlenná Vzala na vědomí: informace o konání prvního zasedání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Sedlec- -Prčice informace ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice o zápisu dětí k základnímu vzdělání informace starostky o výsledku kontroly udržitelnosti projektu Modernizace kulturního sálu Pověřila: tajemnici provedením kroků k uzavření dohody o vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku z Úřadu práce starostku oslovením dopravního inženýra a zajištěním podkladů pro další rozhodování ve věci zřízení chodníku k sedleckému hřbitovu Jednala: o jednotlivých bodech prvního zasedání zastupitelstva města. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: složení a zajištění činnosti krizového štábu, který je pracovním orgánem starosty města a je zřízen v souladu se zákonem o krizovém řízení uzavření nájemní smlouvy s právnickou osobou Gynekologická ordinace MUDr. Hana Klenková, s.r.o., s platností smlouvy od a s účinností od data zaslání Rozhodnutí Krajského úřadu pro Středočeský kraj, odboru zdravotnictví, o změně oprávnění k poskytování zdravotnických služeb roční nájemné činí 100 Kč/m 2 /rok, tj. celkem Kč, spláceno pololetně, do 15. dne příslušného pololetí běžného roku uzavření smlouvy o zajištění majetkového pojištění proti živelním pohromám, vandalismu, odcizení apod. svolání zasedání zastupitelstva města na a navržený program tohoto zasedání označení provozovny kadeřnictví v čp. 69 v Prčici inventarizační zprávu k vč. všech oprávek, účetních odpisů, přírůstků a úbytku majetku města zveřejnění záměru zápůjčky části pozemku parc. č. PK 51/4, k.ú. Přestavlky u Sedlce, o rozloze cca 150 m 2 Rozhodla: že se Mměsto do soutěže Vesnice roku 2015 nepřihlásí Vydala: vyjádření ke stavbě Vrchotice, knn pro p.č. 143/1. IV Doporučila: zastupitelstvu města uzavření dohody o zapojení města do projektu rekultivace lokality u rybníka Pilský, která bude zahrnovat závazek města týkající se údržby městských ploch (vysekávání, odstranění náletů), úpravy stávajícího hřiště (odstranění splavenin, trávy a případné doplnění písku), opravy oplocení včetně branek a zřízení vodovodní přípojky na městském pozemku včetně šachty a vodoměru a doporučila schválit částku Kč na úpravy městských pozemků v letošním roce Vzala na vědomí: informace starostky o výsledku dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015 Jednala: jako valná hromada společnosti Služby Sedlec- -Prčice s.r.o. Zamítla: nabídku společnosti Malované mapy, s.r.o, Zlín, na dodání malovaných map. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice za rok 2014s tím, že Rada města Sedlec-Prčice nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky zaslání jednoho stejnopisu Protokolu o schválení účetní závěrky na ZŠ rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2014 celkem ,99 Kč; převedení do rezervního fondu ,99 Kč navržený odpisový plán hmotného investičního majetku příspěvkové organizace v celkové výši Kč darovací smlouvy na finanční dary, jejichž příspěvky již byly schváleny v rozpočtu na rok 2015 veřejnoprávní smlouvy, jejichž příspěvky již byly schváleny v rozpočtu na rok 2015 Smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice č. 15/86/BN/ZR/OU za stanovený jednorázový poplatek Kč zahájení jednotlivých kroků pro vyhlášení výběrového řízení na nákup vozidla pro JPO II Cisternová automobilová stříkačka Rozhodla: o výběru firmy: jako nejvýhodnější vybrán uchazeč: PETR ŠACH stavební, s.r.o., s cenou: ,06 Kč vč. DPH Vydala: stanovisko k připomínce fyzické osoby k plánované rekonstrukci místních komunikací Komenského Vzala na vědomí: další informace k zákonu č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti k rekonstrukci vodovodního řadu v silnici II/120 v Sedlci-Prčici ulice Revoluční informace starostky k harmonogramu prací na jednotlivých úsecích rekonstruovaných komunikací v Sedlci a v Prčici informace starostky o legislativní úpravě OZV č. 2/2013 s doporučením ke schválení nového návrhu vyhlášky na příštím zasedání zastupitelstva informace starostky k činnosti Školské rady nabídka na konzultace v oblasti odpadového hospodářství Jednala: o jednotlivých bodech druhého zasedání zastupitelstva města. MěÚ Sedlec-Prčice 10 strana Náš domov číslo 300, duben 2015

11 Z MĚSTA A REGIONU Opravy komunikací běží dokončení ze str. 1 Revoluční, s čímž souvisela jednodenní uzavírka této komunikace a nutná objízdná trasa přes Přestavlky a Vrchotice. Ne každý sice s radostí přijal tuto skutečnost, ale sobota byla vybrána úmyslně s ohledem na absenci autobusové dopravy a co nejmenší dopad na občany. Pokud někomu uzavírka komunikace způsobila komplikace, omlouváme se, ale na druhou stranu je nutné chápat, že přepojení vodovodu jinak provést nešlo. Ještě jednou upozorňujeme na omezenou dopravní obslužnost ve výše uvedených ulicích a žádáme o trpělivost a dodržování dopravního značení. Jen o několik dnů později byly zahájeny práce také na homogenizaci krajských komunikací v Prčici, v ul. Benešovská, Divišovická, Vítkovo nám., Br. Čechů a část ul. K. Burky. Došlo k předání staveniště firmě Údržba silnic, s.r.o., Osečany, která vyhrála výběrové řízení. Nejprve budou odstraněny stávající obrubníky a instalovány nové, budou také upraveny nájezdy k nemovitostem a následně ve druhé polovině května (po pochodu) dojde k odstraňování stávajících povrchů. Poté budou pokládány nové asfaltové povrchy, výškově upraveny kanalizační a vodovodní armatury. Vzhledem k rozsahu prací bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen semafory. Znovu proto prosíme řidiče o trpělivost a respektování dopravního značení. Nové obrubníky v Kvašt'ovské ulici M. Jeřábková, foto A. Valsová Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil dokončení ze str. 1 pracoviště Příbram, Městský úřad Sedlčany - odbor životního prostředí a zemědělství, Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha, Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství. Z veřejnosti se nikdo nevyjádřil. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, vlastního vyhodnocení, doplňujících informací, vzájemného posouzení a vyhodnocení všech obdržených vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků a ověření na místě samém dospěl příslušný Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, že záměr Výstavba VtE v lokalitě Vysoká - Mezné bude posuzován dále podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), ve znění pozdějších předpisů. Toto rozhodnutí vítají zejména dotčené obce (Jesenice, Kosova Hora, Nedrahovice a Sedlec- -Prčice), které se na svých řádných i mimořádných zasedáních vyjádřily jednoznačně proti výstavbě větrných elektráren. Rozhodnutí kladně hodnotí také Město Sedlec-Prčice. Věříme, že firma nebude nadále usilovat o výstavbu v naší lokalitě a na základě všech předložených námitek od záměru ustoupí, říká starostka města Miroslava Jeřábková. Celou zprávu o závěru zjišťovacího řízení, která byla vydána Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem ŽP a zemědělství, včetně vyjádření jednotlivých dotčených orgánů a zástupců samosprávných územních celků naleznete na internetových stránkách Města Sedlec-Prčice. Plné znění závěru zjišťovacího řízení je zveřejněno také na internetu v Informačním systému EIA na stránkách CENIA pod kódem STC1868. Red. Město odhalí pamětní desku dokončení ze str. 1 světové války a připomněli si tragické události, které se v našem městě odehrály na jejím samém konci. Také letos se pietní akt uskuteční. Bude mít však ještě o něco slavnostnější ráz. Je to již 70 let, kdy skončil nejkrvavější válečný konflikt v dějinách lidstva, tedy i 70 let od smutných okamžiků v Sedlci a Prčici. Rány se již zacelily, avšak varovné memento zůstává. Přijďte se i vy poklonit památce těch, kteří za mír položili své životy, přijďte i vy říci své ne válce a násilí. Sraz účastníků je v 18 hodin u budovy městského úřadu, odkud se průvod přesune ulicí Komenského k památníku. Zde proběhne krátká pietní akce a bude položen věnec. Druhá část vzpomínkové akce bude pokračovat u zdravotního střediska. Zde bude odhalena pamětní deska umístěná nad základním kamenem původní měšťanské školy, který je vsazen do nároží budovy. Jste srdečně zváni. red. FOTO: Socha plačící ženy od akademického sochaře V. Bejčka na popravišti v Sedlci se stává rok co rok němým svědkem smuteční vzpomínkové tryzny za občany Sedlce a Prčice popravené Foto V. Peterka, Katalog podnikatelů je tu pro vás Podnikatelé. Využijte bezplatnou prezentaci podnikatelských subjektů na internetových stránkách města Sedlec-Prčice. Internetové stránky města Sedlec-Prčice nabízejí podnikatelům působícím ve městě již řadu let bezplatnou prezentaci jejich podnikatelské činnosti. V sekci Katalog firem jsou jednotliví podnikatelé zařazeni podle předmětu svého podnikání do kategorií: Obchody a restaurace, Lékaři a zdravotní služba, Služby, Výroba, Zemědělské společnosti a soukromí hospodáři. Máte-li také zájem být v tomto seznamu uvedeni, stačí jediné na adresu Informačního centra: zaslat stručnou vizitku, tedy jméno firmy, druh podnikatelské činnosti a kontaktní údaje. Rádi vás do katalogu zařadíme. Prosíme také ty podnikatele, kteří jsou již v katalogu zapsáni, aby si zkontrolovali správnost zveřejněných údajů, případně je aktualizovali. Katalog podnikatelů na internetových stránkách města je účinným nástrojem, jak prezentovat svou firmu, ale umožňuje i zákazníkům orientovat se v nabídce podnikatelských služeb ve městě. Proto neváhejte a využijte ji i vy. red. číslo 300, duben 2015 Náš domov 11 strana

12 Z MĚSTA A REGIONU Pomožte uklidit Česko V měsíci dubnu proběhne na řadě míst druhý ročník akce s názvem Ukliďme Česko. Také město Sedlec-Prčice má v úmyslu se k této výzvě připojit. Dobrovolnická akce Ukliďme Česko vychází z mezinárodně osvědčeného modelu Let s Do It!. Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více než 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Loňský úspěšný ročník, který byl oceněn Ekologickým Oskarem, motivoval organizátory, spolek Ekosomák, k pořádání dalšího ročníku. Letošní úklid se uskuteční 18. dubna 2015 a jeho cílem je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás. Také město Sedlec-Prčice a jeho okolí po zimě neoplývá čistotou. Odpadků by se v našich příkopech a městských zákoutích našlo dostatek. Ochotné ruce, které by chtěly od nepořádku pomoci, jsou proto vždy vítané. Zejména bychom chtěli oslovit místní zájmové organizace a dobrovolné spolky. Máte-li zájem se k akci připojit, a nemusí to být jen 18. dubna, a přispět svým dílem k upravenosti města a jeho okolí, stačí svůj úmysl a samozřejmě také den, kdy akci uskutečníte, projednat s vedoucím Služeb města Sedlec-Prčice, panem Miroslavem Kaňkou, tel Služby vám poskytnou pytle na odpadky a zajistí jejich odvoz. Dobré nápady by se měly podporovat, proto věříme, že vás akce osloví a připojíte se také. red. U Heřmaniček se opravuje most Odbor dopravy MÚ Votice a KÚ Středočeského kraje informuje o plánované úplné uzavírce na sil. č. III/ Důvodem uzavírky je provedení stavebních prací při opravě mostu ev. č u obce Arnoštovice. Stavba bude provedena za úplné uzavírky silnice III/12140 v místě provádění prací. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením ve směru od Votic po silnici III/12149, II/121 přes Nazdice do Heřmaniček a po III/12139 na křižovatku s uzavřenou silnicí III/ Termín provádění prací (dopravního opatření) je od do (uzavírka s vyloučením veškeré dopravy). Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, Zborovská 11, , Praha 5, dává na vědomí, že od do bude v platnosti změna jízdního řádu autobusové linky (D63) Sedlec-Prčice, Veletín-Heřmaničky-Votice. Důvodem je objížďkový JŘ-uzavírka silnice III/12140 z důvodu opravy mostu red. Farmářské trhy rozkvetou jarem Poslední březnovou sobotu, navzdory chladu a zamračené obloze, se konal letošní první Prčický farmářský trh. A protože týden poté vrcholily Velikonoce, byl věnován převážně těmto svátkům jara. Druhý jarní Prčický farmářský trh, tentokrát na téma Zahrada, dům, dílna, se bude konat již na konci tohoto měsíce, v sobotu 25. dubna. Na tomto trhu by měly být k dostání, kromě ustáleného sortimentu, již také sazenice, semínka, stromky, keře, první zelenina, potřeby pro zahrádkáře, kutily a chovatele a další. Na své si přijdou jistě ženy, které přemýšlí, čím letos osázet truhlíky a jaké kombinace zvolit. Již tradičně mohou na trzích nakoupit nepřeberné množství letniček všech barev a druhů. Ale ani pánové by neměli přijít zkrátka. Bližší informace pro prodejce o obou dvou trzích podá organizátorka akce paní Jaroslava Trpková, tel.: , Prčické trhy jsou tu pro vás, využijte možnosti k dobrému nákupu nebo výdělku. red. Březnový trh byl velikonoční, dubnový bude patřit květům a zahrádkářům, foto A. Valsová Maminky, burza dětského oblečení je tu opět pro vás Matky dětí ze ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice pořádají tradiční burzu dětského oblečení, která proběhne v Domově důchodců v Sedlci proti kadeřnictví. Maminky, vše, z čeho vám vaše děti vyrostly a už nepotřebujete, můžete nabídnout do komisního prodeje. Prodej proběhne v těchto dnech: Čtvrtek v hod. Pátek Sobota v hod v 8-12 hod. Příjem věcí: pondělí v 8-13 hod. a úterý v hod. Příjem věcí mimo daný termín je možný po telefonické dohodě. Pro snadnější příjem sepište seznam a oblečení označte cenou. Výdej věcí: pondělí ve hod. Případné informace na telefonu p. Jankovská. 20 % z výdělku bude použito pro školní účely a režijní náklady spojené s burzou. Za pořadatelky P. Jankovská 12 strana Náš domov číslo 300, duben 2015

13 Z MĚSTA A REGIONU V dětském klubu Puntík uspořádali den otevřených dveří Dne proběhl v klubovně dětského klubu Puntík (v areálu sedlecko-prčické mateřské školy) den otevřených dveří. Byla slavnostně přestřižena páska, připraven byl krátký program, podávalo se malé občerstvení. Podívat se přišlo 14 dětí a 15 dospělých. Mezi maminkami, které se přišly se svými dětmi do klubu podívat, jsme zjišťovali jejich zájem o různé kroužky (např. výtvarný, anglický, pohybový, hudebně dramatický), které by náš klub mohl dětem nabídnout. Dále jsme maminky seznámili s možností spolupráce se speciální předškolní pedagožkou, která by vedla dětské programy zaměřené na rozvoj gramotnosti a prevenci poruch učení a pro dospělé pak odborné přednášky a semináře zaměřené na předškolní a předškolkové vzdělávání. Poskytovala by také odborné konzultace a zájemcům pomáhala s diagnostikou dětí. Rodiče, kteří by o některé výše uvedené aktivity měli zájem, nám můžou napsat na ovou adresu gmail.com. Nezapomeňte prosím uvést věk dítěte. Na základě vašich podnětů bude rozhodnuto, kterým projektům bude v budoucnosti dán v Puntíku prostor. Všechny aktivity v dětském klubu jsou za doprovodu rodičů. Těšíme se na vaše ohlasy i na vaše další návštěvy. Štěpánka Pejšová, foto M. Míková Doktorka Wallisová představila nálezy z Vítkova náměstí dřevěných kůlech, základech raně středověkého stavení, či úlomky nalezené keramiky, mince, pracovní nástroje, šperky a další drobné předměty. Z nálezů, použitých materiálů, velikosti i způsobu zpracování vyplynulo jediné, vlastnil je člověk movitý, zcestovalý, vzdělaný. Zda to byl ale přímo Vítek I., nebo někdo z jeho rodiny, zda právě v tomto místě stálo vítkovské sídlo a jak a proč zaniklo, na to již průzkum zcela jednoznačně odpovědět nedokázal. Ten výzkum nám těchto a podobných otázek přinesl spoustu. Některé jsme zodpovědět dokázali, ale na ně navazují další a další nové. A to je na archeologii to krásné a zajímavé. Když jsem se ptala uznávané archivářky, zda je ještě nějaká šance vytěžit nové informace z archivů, odpověděla mi, že to už v podstatě možné není. Že by se někde v archivech nalezly nějaké listiny, které nejsou známy, že by nám přibyla nějaká významná historická listina, se už bohužel očekávat nedá. Takže cesta k poznání naší minulosti z devadesáti procent vede přes archeologii. A pokud ten pramen bude jednou zničen, tak bude zničen naprosto a nenávratně, řekla v závěru Michaela Selmi Wallisová. Záznam z besedy můžete zhlédnout na internetových stránkách města v sekci aktuality videoreportáže, cz/video-z-akci-roku-2015/. Alice Valsová Prostřednictvím dataprojekce doktorka Selmi Wallisová seznámila přítomné s průběhem archeologických prací i s nálezy, které zde byly objeveny. Výkladu pozorně naslouchala také starostka města M. Jeřábková NAPSALI JSTE NÁM V pátek 27. února zavítala do Prčice takřka na místo činu archeoložka Michaela Selmi Wallisová. Důvodem její návštěvy však nebyl archeologický průzkum, ale naopak přání, aby s výsledky bádání svého týmu, které tu prováděl v letech 2010 a 2011, seznámila širokou veřejnost. A zájemců naslouchat se v hospodě U Škrpálu v Prčici ten den sešlo skutečně hodně. Když jsem se před pěti lety dozvěděla, že v rámci rekonstrukce Vítkova náměstí v Prčici bude muset být proveden také archeologický průzkum a kolik to bude stát, moc nadšená jsem nebyla. Ale s odstupem času se situace změnila a na základě průzkumu, který tu dnes bude zčásti prezentován, můžeme být rádi, že k němu došlo a že nám poodkryl řadu zajímavých skutečností o historii tohoto prostoru, řekla v úvodu starostka města Miroslava Jeřábková. Pak se již slova ujala paní doktorka Wallisová. Nejprve posluchače seznámila se skutečnostmi, které archeologický průzkum Vítkova náměstí v Prčici předcházely, a představila svůj vědecký tým. Nastínila také situaci, která se v roce 2010 archeologům ukázala poté, co odkryli svrchní vrstvy půdy na východní polovině Vítkova náměstí, a jaké závěry šlo z průzkumu lokality vyvodit. Mnohem zajímavější a na nálezy štědřejší pak byla druhá etapa průzkumu, která se konala o necelý rok později, v létě roku Odkryta při ní byla západní část náměstí. Toto místo již od samého počátku slibovalo velká očekávání, a ta se nakonec také potvrdila. Doktorka Michaela Selmi Wallisová prostřednictvím projekce přítomné seznámila s jednotlivými druhy nálezů a vysvětlila jejich význam. Ať už to byly kulové jámy pozůstatky po mohutných Trochu mě zabolelo u srdce Až půjdete na procházku od Sedlce na Šanovice a dojdete na krásnou vyhlídku s lavičkou, zastavte se a podívejte se kolem sebe. Kousek něčeho jsme tam ztratili, někdo nám to prostě zničil. Ztratili jsme s tím křížkem i trochu úcty, památky, ale také víry, naděje a lásky a to mě docela bolí. Pan učitel Šíbal by to asi řešil velkým mravním a možná i fyzickým pohlavkem. Jaroslav Krejčí st. číslo 300, duben 2015 Náš domov 13 strana

14 Z MĚSTA A REGIONU V Mezně se děti nenudí Poslední únorový víkend nabídl občanům Mezna a okolí kulturní vyžití. Sobotní odpoledne se v zdejším klubu Mezeňák konal již druhý kurz ketlování neboli korálkování. Jedenáct účastníků si pod vedením lektorky Hanky Šimkové vyrobilo krásné náušnice. Druhý den klubovna v hasičském domě hostila asi patnáct pamětníků z Mezna, kteří se sešli na nedělním Setkání nad kronikou. Cílem akce bylo promítnout na velkém plátně fotografie z kroniky i z rodinného archivu, pojmenovat známé tváře a zavzpomínat, jak se dřív v Mezně žilo. Setkání to bylo příjemné a k dobré pohodě přispěla i káva, čaj či sladké koláče z domácí kuchyně. V sobotu 14. března se v Mezně uskutečnil již 15. ročník tradičního karnevalu, na který dorazilo přes sedmdesát nejrůznějších masek. U vstupu děti vítala čertice Marcelka, programem provázeli klaun Jája a čarodějka Týnka. Nejprve se masky za doprovodu živé hudby představily v průvodu a poté se společně vyfotily. Během tance a skotačení se děti mohly účastnit her jako lovení rybiček na prut, házení míčků klaunovi do krabice, nošení vajíčka na lžíci, židličkované nebo zpěvu na mikrofon. Při odchodu domů dostaly balíček sladkostí a nafouknutý balónek. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem na vydařené akci pro děti podíleli. Za o.s. Mezeňák Jana Dvořáková Foto - Iva Vančurová a Jana Říhová Postřehy z Laosu Rok 2015 je rokem mnohých výročí Pro Laoskou lidově demokratickou republiku je rok 2015 velmi významný. Dne 22. března jsme slavili šedesáté výročí založení Lidové strany Laosu (v literatuře a v západním tisku bylo toto hnutí známější jako Pathet Lao). Číslice šedesát společně se srpem a kladivem byla vidět opravdu všude na ulicích, v novinách i vpravo nahoře na všech místních televizních kanálech. Do čela strany byl tehdy zvolen Kayson Phomvihan, pozdější stranický generální tajemník a následně i prezident země. Strana začala vyvíjet svoji činnost za pomoci a pod přísným dohledem vietnamských komunistů. A aby ne, dokonce i Katonův otec byl Vietnamec. Agitace a získávání členů do jejích řad začaly probíhat společně s nábory do armády hnutí odporu. Následovalo dvacetileté složité období bojů s královskou monarchií a válkou v Indočíně ( ), aby cesta k socialismu byla v prosinci roku 1975 zdárně završena. Dne 2. prosince 1975 se poblíž hlavního města Vientiane tajně sešel Národní sjezd lidových zástupců a přijal rozhodnutí o založení Laoské lidově demokratické republiky. Laos se tak stal státem řízeným jedinou politickou stranou Lidovou revoluční stranou Laosu s levicovým programem a silnou orientací na sousední Vietnam a další státy tehdejšího komunistického bloku. Letos tomu bude již pěkných kulatých čtyřicet let. Nelze bez povšimnutí přeskočit válečné období v letech , kdy se Laos stal dějištěm nejkrutější války ve své historii. Se vzrůstajícím konfliktem ve Vietnamu byl Laos stále hlouběji zatahován do Druhé války v Indočíně. Konflikt v Laosu měl dvě roviny. Jednak zde probíhala regulérní válka mezi pravidelnou Královskou laoskou armádou a armádou Pathet Laa a jednak tajná válka financovaná a řízená americkou CIA. Navíc se rozsáhlé oblasti Laosu ocitly pod cizí kontrolou sousedních válčících zemí. Vietnamci ovládali východ země, kde vedla pověstná Ho Či Minova cesta; Spojené státy a Thajci kontrolovali západ země a údolí řeky Mekongu; na severu operovali Slavnostní výzdoba k šedesátému výročí založení Lidové strany Laosu je všudypřítomná Číňané. Válka, která byla válčícími stranami označována za heroický boj proti komunismu na jedné straně a imperialismu na straně druhé, přinášela obyvatelům Laosu značné utrpení. Desetitisíce Laosanů (většinou příslušníků etnickým menšin) byly zabity a statisíce jich přišly o své domovy. Celá rozsáhlá území byla zničena, většina z 3500 vesnic pod kontrolou Pathet Laa byla částečně nebo úplně vybombardována. Tři čtvrtě milionu lidí, čtvrtina tehdejší laoské populace, byly vyhnány ze svých domovů a staly se uprchlíky ve vlastní zemi. Pro ilustraci zde nyní uvedu pár číselných faktů. Když v roce 1973 bombardování skončilo, činila výsledná bilance bomb svržených na Laos tun (více jak dvě tuny bomb na jednoho obyvatele). Jednalo se o přibližně stejné množství, jaké bylo americkými leteckými silami shozeno během druhé světové války ovšem na území stokrát menším. Jde o problém, který je stále aktuální, neboť u zhruba 30 % shozené munice nedošlo k výbuchu a jsou zde lokality, které dosud nebyly odminovány. Každoročně je zde evidováno cca 300 případů nešťastných událostí, které končí smrtí či zraněním s doživotními následky. Zhruba 50 % obětí těchto událostí jsou děti. Na konci tohoto roku nás čeká další významná událost. Na území států Sdružení národů jihovýchodní Asie (zkráceně ASEAN - Association of South East Asian Nations) bude spuštěn dlouho očekávaný projekt společného hospodářského prostoru. ASEAN se dá lehce přirovnat k Evropské unii. Mimochodem i Evropská komise má od roku 2004 ve Vientianu svůj stálý úřad a tudíž zde i vy, euroobčané, utrácíte své peníze. Opět pro mě trochu paradoxní situace, když si představím všechny možné a drahé problémy našeho starého evropského kontinentu. Organizace ASEAN byla založena v roce 1967 a nyní sdružuje Brunej, Filipíny, Indonésii, Kambodžu, Laos, Malajsii, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam. Za svůj cíl si organizace vytkla urychlit ekonomický růst, sociální pokrok, kulturní rozvoj a vzájemné vztahy svých členů s tím, že v současnosti spolupracuje i ve vojenskopolitické a mezinárodněpolitické oblasti. Laos se k ASEANU připojil v roce Pondělí, dne , Vientiane. Zdraví vás Zdeněk Sedláček 14 strana Náš domov číslo 300, duben 2015

15 NÁŠ DOMOV RADÍ Víte, jak se správně třídí a recyklují odpady? O tom, jak moc užitečné je třídit odpad, se napsala už spousta článků, mimo jiné také na stránkách Našeho domova. Přesto mají lidé stále pochybnosti, kam co vhodit, a někteří se do třídění odpadů ještě ani nepustili. Důvod? Pohodlnost, zajetý stereotyp, horší dostupnost kontejnerů, neznalost jak na to Přitom staré lahve, noviny, obaly, sáčky, plastové kelímky, krabice od mléka to všechno jsou využitelné odpady. Většina z nich by mohla být cennou surovinou pro výrobu nových věcí. Proč by měly končit na skládkách a zatěžovat už tak zmrzačenou přírodu? Roztříděný odpad podle základních druhů odnášíme nejčastěji do barevných kontejnerů, takzvaných zvonů. V některých rodinách odpad třídí do pytlů nebo speciálních odpadkových košů a pak ho odvážejí do sběrného dvora. Možností je řada, stačí si vybrat. Zásada však je: Čím lépe odpady doma roztřídíme, tím více kvalitních druhotných surovin se z nich následně vyrobí a tím menší množství skončí nevyužito na skládce. Které odpady můžeme třídit? Třídit se dá skoro vše. Plasty, sklo, papír, nápojové kartony, kovy, elektroodpad, baterie nebo bioodpad, ale také objemný odpad, jako je starý nábytek nebo textil. Kdybychom odpady netřídili, časem by nás zavalily, a to doslova! Každý v průměru vyprodukujeme ve svých domácnostech až 290 kg odpadu ročně. Důležité je, aby tříděný odpad nebyl znečištěný. Neznamená to, že musíme každý tříděný odpad pečlivě vymývat, ale mastné papíry, kelímky s polovinou jogurtu nebo sklenici se zbytkem marmelády na třídicí lince nikdo zpracovat neumí. Proto je vyprázdníme a opláchneme, stačí třeba ve špinavé vodě po nádobí, a necháme okapat. Zvony na tříděný odpad na prčickém náměstí Co do barevných kontejnerů (zvonů)? Do barevných kontejnerů (zvonů) se sbírají tzv. materiálově využitelné odpady. V každém městě to mají zařízeno trochu jinak, u nás se běžně setkáváme s modrými kontejnery na papír, zelenými a bílými na sklo a žlutými na plasty. Co přesně do kterých nádob patří, najdeme přímo na nálepkách nádob. Modrý kontejner papír všeho druhu Co ano: Hodit sem můžeme např. časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoli z lepenky nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s nimi umějí poradit. Ale bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír sešitý kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. Jak mne informovala pracovnice firmy Compag Votice, pokud není v obci samostatný kontejner na nápojové kartony, takzvaný tetra pack, tedy krabice od džusů, mléka, vína..., pak se také třídí do kontejneru s papírem! Což je případ i našeho města. Co ne: Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný nebo jakkoli znečištěný papír. Tyto materiály už nelze recyklovat. Je lepší z nich vyrobit energii ve spalovně. Nepatří sem ani papírové proklady na vajíčka nebo papírové ruličky z toaletního papíru. Jsou vyrobeny z již recyklované hmoty a další recyklace není možná. Pozor, použité dětské pleny nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice! Zelený a bílý kontejner skleněné království Co ano: Do zeleného kontejneru patří barevné sklo, např. lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, konzervárenské sklo. Jsou-li vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Sklo zbytečně nerozbíjíme. Nezapomeňme, že se dále třídí! Co ne: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Rozbitý talíř nebo hrnek by zničil vsádku skla do sklářské pece. Nepatří sem ani autosklo, to odevzdáme v servisech. Nepatří sem zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Žlutý kontejner plasty Co ano: Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od mléčných výrobků, balicí fólie, obaly z CD disků, polámané plastové věci, polystyren. Co ne: Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin a jiných nebezpečných látek, pneumatiky, bakelit, guma, podlahové krytiny, novodur. Do žlutých kontejnerů by neměly přijít výrobky z PVC a pozor!, nepatří sem ani CD disky. S čím do sběrného dvora? Sběrný dvůr Sedlec-Prčice přijímá Pneumatiky, železo a ocel, směsné kovy, papír a lepenka, sklo, baterie a akumulátory, biologicky rozložitelný odapd ze zeleně, vyřazené elektrospotřebiče, plasty, objemný odpad. Sběrný dvůr přijímá také odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, syntetické i jiné motorové, převodové nebo mazací oleje, obaly od nebezpečných látek a obaly těmito látkami znečištěné, brzdové kapaliny, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující chlorfluovodíky, barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky. Sběrný dvůr v Sedlci Tyto odpady mohou občané odevzdat zdarma, pouze za pneumatiky se platí 30,- Kč/ks. V našem sběrném dvoře se naopak nepřijímá stavební suť, ta se musí odvézt na skládku do Votic. Služby mohou zajistit přistavení kontejnerů a jejich odvoz do Votic, ale tuto službu musí zákazník zaplatit. Obecně, pokud si s některým druhem odpadu nejste jisti, raději se zeptejte ve sběrném dvoře, tam již budou vědět, do jaké kategorie ho zařadit. Provozní doba sběrného dvora Sedlec-Prčice: Po dobu letního času: Pondělí, středa: hod. Sobota: hod. Po dobu zimního času: Pondělí, středa: hod. Sobota: hod. UPOZORNĚNÍ: Správně roztříděné odpady do sběrného dvora vozte v době, kdy je přítomna obsluha. Ukáže vám, do kterého kontejneru jaký odpad patří. Jak to dělám já? Mne osobně třídění odpadů chytilo, a to natolik, že u každé věci, kterou mám vyhodit, přemýšlím, zda ji můžu separovat, či vhodit do směsného odpadu do popelnice. V naší malé domácnosti, kterou obývají většinou jen dva dospělí lidé, tak vyprodukujeme mnohem větší množství tříděného odpadu v porovnání s netříditelným. Popelnici nám vyvážejí v průměru jednou za dva měsíce, a to většinou ještě poloprázdnou. A jak to dělám? Ve špajzce mám postaveny čtyři pytle, jeden na papír, druhý na plasty, třetí na sklo a čtvrtý na plechovky a kovy. Moc místa to nezabere a mám to jen pár kroků. Kuchyňský odpad a popel z kamen odnáším na kompost. Když jsou pytle plné, odneseme je do kontejnerů nebo odvezeme do sběrného dvora. Jednoduché, praktické, moderní. Máte i vy svůj způsob, jak třídit? Dejte nám vědět, možná, že právě váš systém inspiruje i druhé. Na tom, v jaké míře a jak efektivně budeme odpad třídit, záleží mnohé, ovlivní to i naše peněženky. Pokud se nám bude dařit třídit odpad, město nebude muset vynakládat takové prostředky na jeho uložení, případně bude moci snížit cenu za svoz TKO. A to už za trochu námahy stojí, ne? Foto a text Alice Valsová Zdroj: Firma Compag a Služby Sedlec-Prčice číslo 300, duben 2015 Náš domov 15 strana

16 NÁŠ DOMOV RADÍ Na úklid v domácnosti s rozumem a bez chemických zbraní Ekorada na duben Informace na obalu čisticích prostředků pro domácnost prozradí o výrobku více než televizní reklama, i když k jejich rozluštění je často třeba mít ostříží zrak a instinkt detektiva. Uvážlivým nakupováním se můžeme vyhnout nežádoucím vlivům některých výrobků na naše zdraví i na životní prostředí. Chemické prostředky znečišťují vodu a ovzduší již při své výrobě. S jakýmikoliv čisticími prostředky je tedy nutné zacházet co nejúsporněji, protože žádné z nich nejsou zcela neškodné. Také při úklidu platí, že méně je někdy více. Rady pro eko-logický přístup Chemické mycí prostředky s obsahem tenzidů úspěšně nahradíme octem, který nemá nepříznivý účinek na kvalitu vody (potřebná dávka je asi 5x větší než u koncentrovaných přípravků). Ekologický čisticí prostředek můžete v obchodě snadno rozeznat podle známky Ekologicky šetrný výrobek. Doporučit lze např. značky Qalt Rakovník, Fosfa, ECOVER a další. Roman Andres ekoporadce, ČSOP Vlašim Více než třetina lidí v populaci trpí alergiemi a jejich počet dále vzrůstá. Významnou příčinou je kvalita životního prostředí lidí tentokrát především v interiérech. Naše zdraví je v uzavřených prostorách zatěžováno zejména složením ovzduší, které obsahuje řadu cizorodých látek. Mnohé z nich nám mají život zdánlivě zpříjemnit (např. voní či zjasňují barvy), ale současně mohou být toxické či dráždivé. Nablýskané WC, voňavý lesklý dřez, naparfémované prádlo a voňavé spreje sice přispívají k pocitu čistoty, ale ne k čistotě samotné. Časté používání agresivních čisticích prostředků může způsobovat potíže i v čistírnách odpadních vod. Používáním šetrnějších alternativ přispíváme k hospodárnému a bezpečnému provozu čističek. Nepodléhejme televizním reklamám nabízejícím zázračné prostředky na každý kousek naší domácnosti. V současné době se v České republice ročně spotřebuje okolo tun čisticích přípravků. 1. Zápach WC odstraníme dobrým větráním či přírodními esencemi (např. vonné dřevěné kuličky, sáčky se sušenými vonnými bylinami aj.). Na toaletě se obejdeme bez deodorantů obohacujících vodu po každém spláchnutí. Do záchodu nikdy nesplachujeme zbytky léků, chemikálií, mastnoty všeho druhu. 2. Předcházíme vzniku odpadů již při nákupu a ty, které vzniknou, třídíme. Dáváme přednost snadno zpracovatelným materiálům a obalům, které lze opětovně plnit. Nakupujeme po větších baleních. 3. Ucpané odpady čistíme raději gumovým zvonem a instalatérským pérem než agresivními chemikáliemi. Do výlevky nikdy nevyléváme mastnoty (patří na kompost či do sběru) a výlevku občas prolijeme vařící vodou. 4. Vyhýbáme se použití pracích prášků s fosfáty (způsobují eutrofizaci vody), s optickými činidly a parfémy (brzdí čistící proces ve vodě). 5. Nepoužíváme univerzální prací prostředky, které obsahují mnoho složek, z nichž mnohé nejsou pro vlastní praní důležité. Nepoužíváme avivážní a bělící prostředky jsou biologicky těžko odbouratelné a na vlastní čistotu prádla nemají žádný vliv. Dobrého výsledku u praní dosáhneme např. použitím mýdla s jelenem a následně lety osvědčené bělení na slunci. 6. Přehled ekologicky šetrných výrobků či služeb najdeme na internetu na stránkách ekoznacka.cz. Pokud potřebujete informace či radu, neváhejte se obrátit na ekoporadnu ČSOP Vlašim. Zahradníkův kalendář duben Na jaře je nutné provést postřik ovocných stromů Dubnové počasí je velmi nestálé, prostě aprílové. Dlouhodobá průměrná teplota je v nadmořské výšce 400 m n. m. 7 C a s každými sto metry klesá o 0,7 C. V 600 m je jen asi 5,5 C. Teplota půdy se již zvyšuje ve všech vrstvách, na povrchu se od počátku do konce měsíce zvýší z 8,5 C na 14 C a v hloubce 20 cm ze 7 C na 11 C, v 60 cm z 6,5 C na 9 C a v 100 cm z 5,5 C na 8 C. Zvyšují se také dešťové srážky, v nadmořské výšce 400 m naprší 45 až 50 mm a v 800 m až 70 mm vodního sloupce (tj. 70 litrů/m 2 ), přesto potřebují nové výsadby a mělce kořenící rostliny závlahu. Slunce je nad obzorem o 1,5 hodiny déle, tedy 14,5 hodin a tvoří asi 9 % celoročního úhrnu. Většina rostlin vstupuje do vegetace od kořenů po pupeny, také mikroorganismy v půdě začínají být aktivní. Strupovitost jabloní a hrušní u odrůd náchylných k tomuto onemocnění začněte s postřiky již před kvetením, protože v tomto období se začínají uvolňovat z opadaných napadených listů z minulé sezony spory původci onemocnění. První dva postřiky provedeme ještě před květem, další bezprostředně po odkvětu stromů. Za deštivého počasí pokračujeme v ošetřování až do června v deseti až čtrnáctidenních intervalech. Pokud jsou hrušně vysazeny v oblastech se silnějším výskytem rzi hrušňové, měli bychom dávat přednost přípravkům Luna, Dithane, Novozir nebo Polyram, které jsou účinné i proti rzím. Klasické přípravky proti strupovitosti: Luna, Delan 700 WDG, Dithane M 45, Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Mythos 30 SC, Syllit 65, Zato 50 WG. Lépe než často používat k ochraně tyto chemické přípravky, je vhodnější pěstovat odolné odrůdy proti strupovitosti. K odolným odrůdám jabloní patří např. Angold, Blaník, Bláhovo oranžové, Selena, Goldstar, Petra, Tábor, Topaz, Vltava apod. Z hrušní patří k odolnějším: Alice, Clappova, Milada, Konference, Manon, Monika, Amfora, Blanka, Bohemica, Nela, Jana, Dita, Dicolor. V posledních letech se do praxe postupně zavádějí biologické přípravky na ochranu rostlin od firmy Biocont laboratory Brno. Jeden z nejvýznamnějších přípravků proti houbovým chorobám jádrovin je přípravek Alginure. Hlavní uplatnění je proti strupovitosti, ke zvýšení jeho účinnosti se může použít v kombinaci s měďnatým přípravkem Kocide (Alginure 0,8 až 1 % a Kocide 0,2 %). Alginure také působí proti padlí, černím, hnilobám a skládkovým chorobám, dále se doporučují přípravky: VitiSan, MycoSin a Polisenio. Pilatky švestková a jablečná způsobují takzvanou ranou červivost malých plůdků. Za rok mají jen jednu generaci. Škůdce přezimuje ve stádiu larev v půdě. Dospělé pilatky nalétají na kvetoucí stromy a samičky kladou vajíčka do kalichů odkvétajících květů. Chemický zásah je proto potřeba provést již při dokvétání stromů, ale nejpozději těsně po odkvětu. Chemickou ochranu můžete podpořit i bílými lepovými destičkami. Přibližně deset dnů před předpokládaným začátkem kvetení byste je měli rozvěsit do korun stromů, kde poslouží nejen ke sledování náletu dospělců, ale i na přímý odchyt samiček pilatek. Přípravky k ochraně proti pilatkám: Calypso 480 SC, Mospylan 20 SP. Nedávno byl k bioochraně jabloní proti pilatce jablečné povolen odvar z quassiového dřeva. Doporučená dávka na 1 ar je odvar ze 40 gramů quassiového dřeva, dodavatel: Biocont laboratory Brno. V posledních letech se u slivoní objevuje jako nejzávažnější onemocnění puchrovitost švestek způsobená houbou Taphrina pruni. Houba totiž přezimuje jako mycelium v mezibuněčných prostorech pletiv letorostů. Na jaře prorůstá do květních pupenů a základů semeníků. Pletiva pak nadměrně bují, pecka se nevyvíjí, nebo zasychá. Deformovaný plod nazývaný puchr se zvětšuje až na několik centimetrů. Zpočátku je zelený, později hnědý, na povrchu pokrytý bělavým povlakem askospor. Napadené letorosty se kroutí, zduřují, žloutnou a červenají. Pro výskyt choroby jsou příznivé polohy s vysokou vzdušnou vlhkostí. Více trpí stromy zanedbané, s hustou korunou. Výskyt podporuje i pozdní nástup jara a dlouhá doba kvetení. Choroba se projevuje v době nalévání pupenů, případně rašení, až do konce kvetení. Preventivně stříkáme přípravkem Kocide, Champion nebo Kuprikol. Réva vinná potřebuje k nástupu do vegetace teplotu kolem 10 C, kdy začíná proudit míza zpočátku tvořena jen vodou, později obohacena o sušinu. Tato doba je nejvhodnější k vyvazování tažňů, protože je možné je ohýbat bez nebezpečí zlomení. Tažně se ohýbají do oblouků, aby vyrůstající výhony rostly stejně intenzivně. Kromě tažňů je často potřebné pokračování na str strana Náš domov číslo 300, duben 2015

17 NÁŠ DOMOV RADÍ dokončení ze str. 16 vyměnit i úvazky u kmenů, aby se do starého dřeva nezařezávaly. Pokud se uvazují loňské letorosty pro tvorbu nových kmenů, je potřebné je uvázat na několika místech, aby se pod tíhou narůstajících výhonů nezlomily. Pilatěnka drobná patří mezi nejnápadnější škůdce růží, protože způsobuje podélné stáčení listů do tvaru trubiček. Listy se svinují až po nakladení vajíček pod pokožku spodní vrstvy listů. Larvy škůdce se vyvíjí ve vzniklých trubičkách. Za rok má pilatěnka jednu generaci. Ochrana spočívá ve dvou postřicích rostlin, a to na začátku rojení dospělců a potom za dva týdny. První postřik se v nejteplejších oblastech provádí již ve druhé polovině dubna. K chemické ochraně můžeme použít přípravky: Actellic 50 EC, Diazol 50 EW, Karate Zeon 5 CS. Před výsevem semen zeleniny nebo výsadbou zapravíme do půdy podle potřeby minerální hnojiva, kompost nebo granulované organické hnojivo. Minerální hnojiva zapravujeme do půdy s dostatečným předstihem, alespoň tři týdny, jinak mohou nastat problémy se vzcházením některé zeleniny. Příliš suchý pozemek předem dostatečně zavlažíme, po oschnutí urovnáme a naznačíme si řádky, do kterých budeme zeleninu vysévat či vysazovat. Na venkovních stanovištích pokračujeme ve výsevech, ředkvičky, hrášku, ředkve a mrkve, začínáme vysévat červenou řepu salátovou. Vysazujeme ranou košťálovou zeleninu, salát hlávkový, ledový a rané brambory. Bylinky předpěstujeme v krytých prostorách nebo je sejeme přímo na venkovní stanoviště. Ve druhé polovině měsíce vyséváme zimní odrůdy póru. Petr Kumšta Poznejte svět realit Prodej bez realitní kanceláře Až 40 % populace dává přednost obchodu bez účasti realitní kanceláře, proto cítím potřebu poukázat na úskalí obchodu s nemovitostmi: V první řadě si ověřte, že člověk, s nímž jednáte, je majitelem nemovitosti nebo osobou zplnomocněnou. Zjistěte si, jak je na tom dotčená nemovitost jestli na ní neváznou nějaké právní vady, předkupní či zástavní práva, věcná břemena nebo exekuce. Po- Z KULTURY kud něco takového objevíte, zjistěte si, v čí prospěch tato práva jsou, a s danými subjekty projednejte, jak je možné situaci řešit. Dalším krokem je smluvní zajištění a s tím související definice peněžních toků. Upřímně doporučuji smluvní stránku prodeje svěřit právníkovi! Na internetu sice můžete stáhnout řadu zaručených vzorů kupních smluv, ale každý obchod je originál a jedna věta v jiném kontextu může mít nedozírné následky. Co se zajištění peněz týče, jako nejlepší mi připadá forma advokátní úschovy peněz. Při zřízení této služby jsou definovány podmínky, za kterých budou finance vydány, bývá to tak, že peníze jsou prodávajícímu poskytnuty až v okamžiku, kdy je kupující vlastníkem prodávané nemovitosti. Zahrát vám přijedou Jihočeši Součástí kupní smlouvy by také mělo být, kdo zajistí komunikaci s katastrálním úřadem. Ve smlouvě by mělo být stanoveno, kdo je povinen zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí: plátcem daně je tak jako dříve prodávající a kupující je ručitelem, nově se však smluvní strany mohou dohodnout, že plátcem bude kupující a problematickému ručení se tak vyhnout. Závěrem jedno doporučení: čím dál tím více si cením lidí, s nimiž mohu spolupracovat na základě ústní dohody, s lidmi, jejichž slovo má prostě větší váhu než jakákoliv smlouva. Bohužel těchto lidí je jako šafránu. A proto vám vřele doporučuji, abyste trvali na písemném podložení VŠECH kroků. Člověk s dobrými úmysly s tím nebude mít problém a u ostatních se alespoň předem vyhnete budoucím problémům. Jiří Dráb, REMAX V současné době je naším dvorním autorem Ladislav Prudík, který píše a upravuje písničky přímo nám na tělo. Spolupráce nastala už při přípravě našeho prvního CD a pokračuje i nadále. Věk Muzikantů z jižních Čech se pohybuje mezi šestnáctým a padesátým rokem, tedy na naše hudební poměry je to uskupení velice mladé. Hybnou silou celé kapely jsou nadšení a dobrá nálada. Tu chtějí Muzikanti z jižních Čech předávat i svým posluchačům. Muzikanty z jižních Čech jistě znáte také z vysílání televizní stanice Šlágr i z rozhlasového vysílání, přijměte ale jejich pozvání a přijďte si s nimi zazpívat naživo. Na koncertě zazní i tak oblíbení skladby, jako Včera jsem byl u muziky, od Tábora až k nám a Moje česká vlast Ladislava Kubeše, Mám já zahrádečku roubenou A. Pechy, Jak je krásná Vlasty Dvořáka, Vlachovy Slzičky štěstí a Hašlerova Ta naše písnička česká. Koncert se koná v sobotu 25. dubna od hodin a vstupné stojí 100 Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen na informačním centru hned po Velikonocích, v úterý 7. dubna. Alice Valsová Muzikanti z jižních Čech pocházejí z Chýnova, foto archiv kapely V měsíci dubnu si již tradičně do kulturního sálu ZŠ zveme některou z populárních dechovek. Nejinak tomu bude i letos. Po loňském odskočení si do Prahy za tamními staropražskými písničkami se vrátíme do lůna jižních Čech. Právě odtud totiž přijedou Muzikanti z jižních Čech a přivezou s sebou plnou náruč krásných a oblíbených jihočeských písniček. Dechová hudba Muzikanti z jižních Čech vznikla začátkem roku 2012 v Chýnově u Tábora. Jejím zakladatelem a kapelníkem je Radek Hruška, který tak navázal na své předchozí úspěšné hudební aktivity v Chýnově Hudební kurzy, Mezinárodní koncert Z jižních Čech a Moravy a Moravský ples. Naším záměrem je vídat mezi publikem co nejvíce spokojených posluchačů, a proto i repertoár kapely je tvořen nejen hudebními díly v rytmu polky a valčíku předních jihočeských autorů (L. Kubeš, A. Kubata, A. Doško, J. Lipold, V. Béreš a dalších), ale i melodiemi moravskými či tanečními, říká o repertoáru kapely její kapelník Radek Hruška. Městská knihovna Sedlec-Prčice ve spolupráci s irisdiagnostikem, paní Jitkou Hanzalovou, pořádá ve čtvrtek od hodin v Městské knihovně Sedlec- -Prčice (areál mateřské školky) přednášku pro občany na téma Jak a čím posílit imunitní systém aneb Každý zdravotní problém má svoji hlavní příčinu. Jste srdečně zváni. číslo 300, duben 2015 Náš domov 17 strana

18 Z KULTURY Kamýčtí divadelníci přivezou Babičku Babička Boženy Němcové v netradičním pojetí kamýckých divadelníků Všem zájemcům o divadelní představení společnosti Háta Praha Tři bratři v nesnázích připomínáme, že předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 27. dubna v 7,30 hodin. Děkujeme za pochopení. Kalendárium na duben v dubnu bylo v českých zemích stejně jako v březnu suché a teplé počasí záznamy jsou o pozdních mrazících, které škodily vinné révě ranní mrazíky jsou zaznamenány i koncem dubna do poloviny dubna bylo značně deštivo byl duben poměrně teplý, průměrná teplota vzduchu měřená v Klementinu byla 10,2 C; podobná byla v roce ,3 C. V roce 1915 měl duben průměr 8,4 C a v roce 1965 to bylo 8,8 C. (Údaje o počasí jsou převzaty z knihy Jiřího Svobody, Zdeňka Vašků a Václava Cílka Velká kniha o klimatu zemí Koruny české vydané v nakladatelství Regia v roce 2003.) byl zabit u Frýdku-Místku Ondráš z Janovic, vlastním jménem Ondřej Fuciman, nejslavnější slezský zbojník. Bylo mu 34 let. Zabil ho jeho kamarád Juráš, v pověstech se vypráví, že ze žárlivosti. Ve skutečnosti to bylo asi pro peníze. V ústní tradici se Ondráš stal lidovým hrdinou, ochráncem chudých s nadpřirozenými schopnostmi, mimo jiné byl prý nezranitelný a mohl být zabit pouze svojí valaškou. Ve Slezsku a na Valašsku se o něm vyprávělo mnoho pověstí a váží se k němu též lidové písně a lašský mužský tanec Ondrášův skok. Ondrášův příběh inspiroval také mnohé české a polské spisovatele, básníky, malíře i hudební skladatele (např. Ilju Hurníka k baletu Ondráš, 1950). Ondrášovy rodné Janovice každoročně pořádají folklórní Ondrášovské slavnosti. Několik restaurací na Frýdecko-Místecku má Ondrášovo jméno se narodil Otto von Bismarc, mnohými považovaný za jednoho z největších Němců všech dob. Nebýt jeho, jenž měl jako kancléř (v letech ), přízvisko Železný, stěží by došlo ke sjednocení Německa už v lednu Bismarc zemřel v červenci druhá světová válka: Američané začali bitvu o ostrov Okinavu. Díky své výhodné poloze ostrov představoval důležitý odrazový můstek k útoku na Japonsko. Američané předpokládali, že Japonci se budou urputně bránit. Když však první vlny námořní pěchoty vyskakovaly z vyloďovacích člunů, nestalo se vůbec nic. Zdálo se, že dobytí Okinawy bude jednodušší, než se původně očekávalo. Avšak stala se z něj jedna z nejkrvavějších a nejdráže vykoupených bitev v Tichomoří za celé období války. 82 dní do trvající boje o Okinawu znamenaly vysoké ztráty pro obě strany, pro Japonce 110 tisíc mrtvých, pro Američany sedm a půl tisíce. Během bojů také zemřelo kolem civilistů. Velký podíl na tom měla japonská propaganda, mnoho civilistů spáchalo sebevraždu, jen aby se KADIS, čili soubor divadelních ochotníků z Kamýku nad Vltavou, se v našem divadelním sále představí vůbec poprvé. A premiéru tu zřejmě bude mít také jevištní zpracování klenotu českého písemnictví, Babička Boženy Němcové. S adaptací tohoto románu KADIS slaví poslední sezonu veliké úspěchy, jak se s románovou předlohou popasoval, přijede ukázat i do Sedlce-Prčice. Proškovy děti netrpělivě očekávají příjezd své babičky na Staré bělidlo. Po selsku ustrojená žena si je hned získá laskavostí a moudrostí. Stejně snadno naváže vztah se sousedy, kteří se jí záhy začnou svěřovat se svými bolestmi. Nejvíce starou ženu dojme příběh šílené Viktorky, jež se jako dívka zamilovala do myslivce, odešla s ním a snad i šťastně žila. Muž však na vojně padl a ona se vrátila do rodné vsi. Nedokázala už ale žít mezi lidmi, bloudila po lesích, až ji jednou za bouřky zabil padající strom. Této nešťastnici už babička nemohla pomoci. Je tu však Kristla a její Jakub, který má odejít na čtrnáct let na vojnu, a pak kněžnina schovanka Hortensie, která se trápí pro lásku k malíři. Když si babička získá náklonnost paní kněžny, přimluví se za mladé dvojice a také získá místo pro chudáka Kudrnu... Jak kamýčtí divadelníci přiznávají,drží se při svém ochotnickém snažení desatera divadelních zásad, které stanovil nedoceněný český génius Jára Cimrman. Přesto doufají, že k nim bude obecenstvo shovívavé, nebude po nich na jeviště nic házet, při představení nebude hlučet ani pískat a v kase všichni řádně zaplatí. Jedním z členů souboru je také starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada. V Babičce se představí v roli mlynáře. Babička v podání Kamýckého divadelního spolku bude v divadelním sále základní školy k vidění v neděli 19. dubna od 16 hodin. Vstupné je 30 korun. Srdečně zveme všechny malé i velké diváky. Alice Valsová nedostali do rukou Američanům. Po skončení bojů mělo následovat vylodění v Japonsku plánované na 1. listopad zemřel ve věku 84 let Jan Pavel II. vlastním jménem Karol Wojtyla, Polák, papež římskokatolické církve. Po téměř půl tisíciletí se stal prvním neitalským papežem a vůbec prvním Slovanem, který se stal prvním mužem Vatikánu. Na Petrův stolec usedl v říjnu roku Jako papež hrál významnou roli ve světové politice, je mu přisuzován i podíl na zhroucení komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Současně redefinoval vztah katolické církve k judaismu a nabádal protestantské a ortodoxní křesťany, aby pomohli přetvářet papežství tak, aby sloužilo potřebám všech křesťanů. Jinak ale zastával velmi pokračování na str. 19 A tuhle znáte? Dvě blondýny vedou debatu na vysoké úrovni: Já nechápu, jak můžou ty teroristi tak velký letadlo vůbec unést?! Seš ty ale blbá? Vždyť voni ho přece neunášej na zemi, ale ve vzduchu, když je jen táááákhle malinký! 18 strana Náš domov číslo 300, duben 2015

19 Z KULTURY Slávek Klecandr zpíval pašijové písně V neděli 15. března vystoupil v kapli Českobratrské církve evangelické v Prčici známý hudebník a frontman křesťanské folkrockové skupiny Oboroh Slávek Klecandr. V úvodu koncertu kazatelka Pavla Jandečková přivítala všechny přítomné a představila předskokany místní Chrámový sbor Ekola. Po jejich vystoupení už ale zněly kaplí pašijové písně z dob dávno minulých i ty součastné v osobité úpravě Slávka Klecandra. Slávek Klecandr nevystupoval v Sedlci-Prčici zdaleka poprvé. Sám přiznává, že se tu cítí jako doma. Na koncertě v kapli však měly pašijové písně v jeho sólovém podání premiéru. V roce 2013, také v postní době, vystoupila celá skupina Oboroh, jejíž ústřední postavou Slávek Klecadr je, s tehdy novým pašijovým programem (CD Šel přes potok Cedron k hoře ) v prčickém kostele sv. Vavřince. Také v kapli ČCE již skupina Oboroh vystoupila, poprvé v roce Velkou tradici pak mají adventní koncerty Slávka Klecandra v Sedlci a v Prčici (vždy ), těch proběhlo již asi patnáct, poslední roky v Ateliéru Prčice. red., foto V. Peterka, Sbor Českobratrské církve evangelické v Sedlci-Prčici a Základní umělecká škola v Sedlci-Prčici pořádají ve 14 hodin v prčické kapli koncert žáků a učitelů ZUŠ. Jste srdečně zváni. Slávek Klecandr v kapli ČCE v Prčici, foto pete pokračování ze str. 18 konzervativní postoje. V roce 2014 byl Jan Pavel II. papežem Františkem kanonizován první světová válka: byla sobota před Velikonocemi a na východní frontě, severně od Bardějova, přešlo k Rusům do zajetí několik stovek mužů 28. pěšího pluku císařské armády. Spíš než o ideové pohnutky šlo zde o naprosté fyzické vyčerpání vojáků po těžkých bojích. Rozhodně nelze hovořit o hromadném přechodu 28. pěšího pluku k Rusům. Vedení císařské armády to odsoudilo jako zradu a požádalo panovníka o rozpuštění pluku. Císař František Josef I. 28. pěší pluk oficiálním rozkazem rozpustil, vyšetřování ale neprokázalo obvinění ze zrady a zbabělosti a bylo poté zastaveno. Císař František Josef I. revidoval své rozhodnutí a 28. pěší pluk byl znovu zřízen. Legenda o českých dezertérech bojujících tímto krokem proti nenáviděné monarchii však našla po válce hodně zastánců. Tato propagandistická hloupost, šířená za první republiky oficiálně(!) a později i komunisty, se najde dokonce v polistopadových učebnicích! Slavná dezerce 28. pluku (byl o ní dokonce natočen film) se ale neuskutečnila, a už vůbec ne s kapelou prezident Edvard Beneš jmenoval v osvobozených Košicích novou československou vládu v čele se sociálním demokratem Zdeňkem Fierlingerem pravděpodobně toho dne zemřel ve věku 62 let Otakar Švec, sochař. Otrávil se plynem krátce před odhalením Stalinova pomníku na Letné, jehož byl autorem. Co bylo hlavním důvodem k sebevraždě, není jisté. Část jeho známých tvrdila, že to bylo kvůli jeho manželce, ta před rokem spáchala sebevraždu stejným způsobem. Jiní měli za to, že Švece k sebevraždě dohnalo monstrum na Letné. Možná to byla kombinace obou důvodů. V roce 1949 se přihlásil, stejně jako mnoho jiných českých sochařů, do štědře dotované sochařské soutěže na pomník J. V. Stalina a tuto soutěž ke svému překvapení vyhrál. Jako autor vítězného návrhu byl proti své vůli k realizaci pomníku připoután a vůbec ho to netěšilo. Švec vystudoval sochařství u J. V. Myslbeka a J. Štursy, později byl učitelem na pražské akademii a vystavoval na reprezentačních výstavách v Benátkách, Paříži a Filadelfii. Od druhého desetiletí až do čtyřicátých let dvacátého století vytvořil několik pomníků a figurálních soch pro architekturu, slavné dílo Motocyklista Sluneční paprsek a mimo jiné i řadu zdařilých portrétů známých českých umělců byla v USA založena společnost Microsoft. U jejího zrodu stáli teprve dvacetiletý Bill Gates a o dva roky starší Paul Allen. Tenkrát to byli studenti Harvardovy univerzity, dnes patří mezi nejbohatší lidi světa zemřela v 81 letech Helena Zmatlíková, malířka a ilustrátorka. Ilustrovala přibližně 250 knížek, hlavně pro děti. Za své dílo získala řadu ocenění. Podílela se i na Světové výstavě v Bruselu Dobře známé jsou její ilustrace Honzíkovy cesty Bohumila Říhy i knihy Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové. Kromě knih ilustrovala i mnoho leporel pro nejmenší. Pracovala i na animovaných filmech, například na příběhu o kocouru Modroočkovi. Knihy, které ilustrovala, byly překládány do mnoha jazyků a vycházely v zahraničí i s původními ilustracemi, takže je znají děti v řadě zemí světa na indonéském ostrově Sumbawa vybuchla sopka Tambora. První ohlušující ránu slyšeli lidé až ve 1250 km vzdálené Batávii, dnešní Jakartě. Sopečná aktivita vyvrcholila 10. dubna. Výbuchy tehdy vyvrhly asi 150 km³ sopečného materiálu, ten se společně se sopečnými plyny dostal až do stratosféry, do výšky 44 km, bylo jím zacloněno Slunce a na celé Zemi se snížila průměrná teplota o 0,3 C. I rok 1816 byl téměř bez přímého slunečního svitu a říkalo se mu rok bez léta. Podle odhadů si erupce vyžádala přibližně lidských životů druhá světová válka: severně od ostrova Okinava americká letadla potopila japonskou bitevní loď Jamato, jednu z největších bitevních lodí světa. Z celé posádky 2767 mužů se jich zachránilo pouze 269. Na vodu byla Jamato spuštěna v srpnu 1940, dlouhá byla 263 m, široká 39 m, s ponorem 11 m a výtlakem t (prázdná, zahrnující t pancíře). Mnoho japonských důstojníků se domnívalo, že loď je nepotopitelná, přestože její sesterskou loď Musaši Američané už před půl rokem potopili u Filipín. Vrak lodi Jamato leží na mořském dně v hloubce 300 metrů, byl prozkoumán naposledy v roce zemřel Jakub Jan Ryba, rožmitálský učitel, hudební skladatel. Bylo mu jen 49 let; dobrovolně si vzal život v lese mezi hustým křovím jižně od Rožmitálu. Své nejznámější dílo Českou mši vánoční složil v jedenatřiceti letech. Ryba sám jí ve svých soupisech děl velký význam nepřipisoval. Zdůrazňoval zejména to, že je zpívána v českém jazyce. To v té době nebylo samozřejmé, v českých zemích se mluvilo převážně německy. Možná i proto se tato skladba nesetkala ihned s výrazným ohlasem. Na venkově se však její obliba šířila poměrně rychle, a to díky buditelsky smýšlejícím kantorům, kteří ji opisovali a pak hráli o vánočních svátcích pokračování na str. 20 Soutěžíme s Naším domovem Jaro dělá divy a svou energií, už možná stačilo nakazit i vás. Zima se sice ještě nechce své vlády vzdát, jak nás vehementně ujišťovala celý Svatý týden a o Velikonocích, jaro se už ale zastavit nedá. Proto kdo jste tak ještě neučinil, neotálejte a vyrazte do přírody. Uvidíte zázraky přírody v přímém přenosu. Jak jinak nazvat všechen ten jarní shon, rašení a rození? Jako záminka pro procházku může posloužit třeba i naše soutěž. Tentokrát vás zavedu na místo, které nese dost zvláštní jméno. Dnes je součástí jedné naší osady, ale kdysi tu stával vyhlášený zájezdní hostinec. Leží totiž na dávné stezce vedoucí přes naše údolí směrem na jih, na Tábor. Své podivné jméno samota prý získala od úsloví, že je třeba si za každé situace bránit díru, tedy hezky česky zadek. Že by v tom hostinci okrádali, či dokonce mordovali pocestné? V samotném sousedství hostince vyrostl barokní zámek a následně i další a další stavení. Své útočiště tu v současnosti nalezl známý malíř i režisér. Tak už víte, kam jsem vás tentokrát zavedla? Pokud ano, neváhejte a volejte nebo pište na známá telefonní čísla a adresy. Na jednoho z vás opět čeká hrneček města. A jak jste si vedli při minulé hádance? Nebylo to tak těžké, viďte? Všichni jste správně odpověděli, že šlo o obecní dům nebo také okresní dům, zkráceně okresák. Někteří z vás mi vyprávěli, jak sem chodili do školy a další si vzpomínali, že sem jezdili vyřizovat záležitosti na úřady, dokonce až z Hrachova. Tou šťastnou, která tentokrát získává hrneček města, je paní Marie Vandělíková. Srdečně gratuluji. Alice Valsová číslo 300, duben 2015 Náš domov 19 strana

20 Z KULTURY Újezdští divadelníci představili svou novou hru V zasněženou sobotu se v sále Pohostinství v Červeném Újezdě konal IV. divadelní ples. Sešla se tu bezmála stovka příznivců našeho spolku Oujezdáček. Již tradičně jsme pro ně připravili malé předpůlnoční překvapení ukázku z připravovaného představení Jedlíci čokolády, které sehrajeme v Červeném Újezdě 17. a 18. dubna Moudro na tento měsíc: Zatímco ztrácíme čas váháním a odkládáním, život utíká. Seneca K dobré náladě přispěla rovněž kapela TIRET, která nás svou hudbou provázela až do časných ranních hodin. Věříme, že se ples líbil. Nakonec se sluší poděkovat sponzorům, kamarádům, známým, ale i neznámým za to, že nám fandí a že nás podporují. Karel Zub pokračování ze str. 19 v kostelích. K sebevraždě Rybu zřejmě dohnala neutěšená finanční situace kapitulací vojska Konfederace v bitvě u řeky Appomattox byla ukončena americká občanská válka, ozbrojený konflikt mezi Unií Severem a Konfederací Jihem, který trval čtyři roky. Za Konfederaci kapitulační listinu podepsal generál Lee, za vítěznou Unii generál Grant. Jako příčina války se často uvádí zrušení otroctví kvetoucího na Jihu. Ale tento výklad je příliš jednoduchý, důvodů byla celá řada. Válka si vyžádala kolem mrtvých, samozřejmě přinesla oběma znepřáteleným stranám i nesmírné hospodářské a ekonomické ztráty, ale došlo také k dalšímu prohloubení už existujících rozdílů v ekonomikách obou oblastí. Slabší Jih byl válkou zcela zdevastován, zato Sever během války zažil obrovský růst průmyslu díky vládním zakázkám druhá světová válka: americká armáda osvobodila koncentrační tábor Buchenwald blízko města Výmaru. Buchenwald nepatřil mezi tábory s největšími počty obětí. Přesto zde během necelých osmi let zahynulo kolem 50 tisíc nevinných lidí, převážně mladých. Mnoho jich zemřelo vlivem otřesných životních a pracovních podmínek, které v táboře panovaly, ale úmrtí způsobených násilím bylo také mnoho zemřel v 63 letech Franklin Delano Roosevelt, právník, 32. prezident USA (za demokratickou stranu) v letech Zastával svůj úřad nejdéle ze všech amerických prezidentů a byl jediným, který byl zvolen do svého úřadu více než dvakrát. Patří mezi nedůležitější osobnosti historie 20. století. Zemřel po mrtvici při sezení, když malířka malovala jeho obraz zemřela Josephine Bakerová, americko-francouzská tanečnice, herečka a zpěvačka. Bylo jí 68 let. V Americe byla jen tancující černoškou, které honorace sice zatleská, ale ruku jí nepodá. Slávy se dočkala až v Evropě. Roku 1926 se vydala do Paříže a stala se okamžitě miláčkem francouzského publika. Ve Francii barva její kůže nikoho nepohoršovala, právě naopak. V roce 1937 získala francouzské občanství. Oblíbila si ji téměř celá Evropa, byla i v Praze v rozmezí těchto dní pravděpodobně zemřel na skvrnitý tyf v koncentračním táboře Bergen-Belzen ve věku 58 let Josef Čapek, malíř, spisovatel, fotograf, grafik a knižní ilustrátor. Je také autorem celosvětově užívaného slova robot, které prvně užil jeho mladší bratr Karel v roce 1920 ve své divadelní hře R.U.R. Josef Čapek byl gestapem zatčen už a čekalo ho kruté zacházení v Dachau, Buchenwaldu a Sachsenhausenu. V únoru 1945 byl převezen do Bergen-Belzenu, kde zrovna řádil mezi vězni skvrnitý tyf. Přesné datum jeho smrti nebylo zaznamenáno byl smrtelně postřelen prezident USA Abraham Lincoln. Stalo se tak ve Fordově divadle ve Washingtonu. Pachatelem byl John Wilkies Booth, americký herec, sympatizant Konfederace, tzn. Jihu, který byl zásadně proti zrušení otrokářství v USA a proti Lincolnovu návrhu dát bývalým otrokům volební práva. Přitom představa, že Lincoln byl zásadním odpůrcem otrokářství a že byl pro rovnost všech lidí, je ve světle některých jeho vyjádření mylná, např. řekl: Můj nejdůležitější úkol v této snaze je zachránit Unii, nikoli zachránit nebo zničit otroctví. Pokud bych dokázal zachránit Unii, aniž bych osvobodil jediného otroka, udělal bych to... Druhý den po atentátu 56letý prezident zemřel zemřel v 85 letech Otto Wilhelm von Struve, významný ruský astronom německého původu, který se svým otcem Fridrichem Georgem Wilhelmem stál u zrodu (1839) hlavní ruské astronomické observatoře v Pulkovu (v jižním sousedství Petrohradu). V letech stál v čele pulkovské observatoře a byl také významným členem ruské akademie věd zemřela v 53 letech Emmy Noetherová, německá matematička, která byla slovy Alberta Einsteina matematický génius. Proslula obdivuhodnou schopností náhledu na problémy a elegantními abstrakcemi. Její práce mj. přispěly k výsledné podobě obecné teorie relativity formulované Albertem Einsteinem. Konec své kariéry (po roce 1933) prožila ve Spojených státech, kam se pro svůj židovský původ uchýlila před nacisty zemřel v 54 letech Michail Vasiljevič Lomonosov, ruský polyhistor přírodovědec světového formátu a uznávaný odborník mnoha dalších oborů a také zakladatel univerzity v Moskvě (1755). Zabýval se chemií, optikou, astronomií, vytvořil první kinetickou teorii tepla. Budoval ruské školství, položil základy spisovné ruštiny zemřel ve věku 93 let Johann Nepomuk Kaňka, právník, nestor české advokacie, pedagog, úspěšný hudební skladatel, velkostatkář, majitel jetřichovického panství a štědrý mecenáš, kterého za jeho obdivuhodné celoživotní aktivity povýšil císař František Josef do rytířského stavu a kterého sedlecká městská rada za velké zásluhy o město jmenovala čestným měšťanem Sedlce. Po deseti letech hospodaření jako nájemce Jan Nepomuk Kaňka koupil v květnu 1829 celé jetřichovické panství se třemi dvory v Jetřichovicích, Vrchoticích a Božetíně. Vedle polního hospodářství zavedl v těchto dvorech chov ovcí a skotu a navíc se zde také věnoval ovocnářství. Na svazích a kolem cest nechal vysadit tisíce ovocných stromů. V roce 1839 zřídil v Jetřichovicích obecnou školu, kterou opatřil nadacemi; 16. září toho roku bylo slavnostně zahájeno vyučování. Nejprve se sice vyučovalo v nájmu v soukromé chalupě, ale v roce 1850 nechal Kaňka postavit v Jetřichovicích novou školní Divadelní ochotnický spolek Oujezdáček srdečně zve na nové představení, komedii Davida Drábka JEDLÍCI ČOKOLÁDY. Tři sestry, tři muži a jeden dům. Představení se koná v pátek 17. dubna a v sobotu 18. dubna, vždy od 20 hodin v pohostinství Červený Újezd. Vstup je 80 Kč. budovu. Podrobně o jetřichovické škole píše M. Fiala ve sborníku Český Merán č. 12/2008. V letech nechal přestavět jetřichovický zámek, na který vypracoval plány v novogotickém slohu profesor pražské techniky Josef Niklas. Současně s přestavbou zámku nechal Kaňka na místo staré dřevěné zámecké kaple P. Marie Sedmibolestné vystavět v novorománském slohu kapli novou, zděnou. V ní má hrobku pro sebe a své nejbližší. Kaple byla vysvěcena 9. října 1859 českobudějovickým biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem. Kaňka nezveleboval jen své panství v Jetřichovicích, ale byl mecenášem prakticky v celé naší kotlině, o čemž svědčí mj. i jmenování čestným měšťanostou Sedlce v květnu druhá světová válka: začala bitva Rudé armády o Berlín. Dobytí hlavního města hitlerovské Říše bylo pro Sovětský svaz prestižní otázkou. Hlavní útok vedený vojsky maršála Koněva začal klasicky dělostřeleckou přípravou hned ve tři ráno. Ta však neměla velký význam, neboť Němci se večer před útokem stáhli do druhé obranné linie. Následoval bleskový útok v záři několika set světlometů. Sověti však vzápětí poznali, že tato poslední bitva nebude procházkou růžovým sadem. Hitlerovská propaganda štvala vše, co dokázalo udržet zbraň k obraně, včetně dětí z Hitlerjugend. Tvrdošíjný nacistický odpor nakonec však vedl pouze k děsivému masakru v berlínských ulicích plných barikád a minových polí. Bojovalo se všude včetně podzemí berlínského metra, které pak bylo v mnoha úsecích zatopeno. A to i přes fakt, že sloužilo jako protiletecký kryt pro civilisty. Mnoho z nich zde tak našlo smrt utopením hlavní a největší město Kambodže, Phnompenh, obsadili Rudí Khmérové vedení Pol Potem a nastolili v Kambodži komunistickou diktaturu, výstižněji řečeno komunistický teror druhá světová válka: hranici Československa v Ašském výběžku překročili první američtí vojáci průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona zemřel v 76 letech Albert Einstein, americký fyzik německého původu pokládaný za nejvýznamnějšího teoretického fyzika 20. století. Je autorem teorií relativity (speciální a obecné ) a nositelem Nobelovy ceny za fyziku v roce V letech 1911 a 1912 působil na univerzitě v Praze. V prosinci 1932 emigroval z Německa před Hitlerem do USA druhá světová válka: přesto, že se Rudá armáda blížila, nacisté vypálili vesničku Ploštinu ve Zlínském kraji za to, že její obyvatelé podporovali partyzány. Mezi partyzány totiž byli dva agenti gestapa, kteří je udali. V Ploštině bylo zaživa upáleno 24 osob, další tři osoby byly popraveny, jedna osoba byla umučena při výslechu. pokračování na str strana Náš domov číslo 300, duben 2015

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015, které se konalo v úterý 3. 3. 2015

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015, které se konalo v úterý 3. 3. 2015 Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015, které se konalo v úterý 3. 3. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 15 členů Omluveni: nikdo Připomínky k zápisu ze dne 18. 12. 2014: bez

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2016 konaného ve čtvrtek dne 24. 5. 2016 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Zápis č. 11/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 11/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 11/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 28.08.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří,

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 6/2013 ze dne

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 6/2013 ze dne OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 6/2013 ze dne 14. 6. 2013 1) Určení ověřovatelů zápisu (dle 95 odst. 1 zákona o obcích)

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: T. Seidel, V. Pilík Připomínky k zápisu ze dne 4. 11. 2014: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: T. Seidel, V. Pilík Připomínky k zápisu ze dne 4. 11. 2014: bez připomínek Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného ve čtvrtek 18. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: Fr. Hrma, Ing. V. Hlaváček,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 25. 4. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 25. 4. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 25. 4. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 11 Omluveni: Mgr. T. Míka, Fr. Hrma, MUDr.

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

N Á V R H U S N E S E N Í

N Á V R H U S N E S E N Í Page 1 of 6 Město Nové Město na Moravě N Á V R H U S N E S E N Í 8. Zastupitelstva města konaného dne 22.2.2016 Využití předkupního práva k budově VZP ČR Město dne 2.2.2016 (č.j.:munmnm/1823/2016) obdrželo

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne 26.4.2016 od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Členové zastupitelstva: Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malý Bor, konaného dne 25. února 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Malém Boru.

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malý Bor, konaného dne 25. února 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Malém Boru. Z Á P I S č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malý Bor, konaného dne 25. února 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Malém Boru. Zapisovatel zápisu: Dvořáková Jitka Ověřovatelé

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Hlasování o programu: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel Navržený program byl schválen.

Hlasování o programu: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel Navržený program byl schválen. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného v úterý dne 4. 6. 2015 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomno: všech15 členů Připomínky k zápisu ze dne

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne 22.3.2016 Čas: 19.1 21.05 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne 16. 12. 2013 od 18 hodin v MŠ Štěchovice Přítomni: M. Čapek, P. Zeman, J. Marková, J. Andrle, RNDr. J. Malý, A. Sládeček, P. Bechyně, S. Žemlička,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 5.1.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------------- Neomluveni:

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Josef Zadák, Roman Šimek

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více