Instalace pamětní desky Zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání dne jednohlasně o instalaci pamětní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace pamětní desky Zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání dne 19. 7. 2002 jednohlasně o instalaci pamětní"

Transkript

1 20/ listopadu 2002 Cena 5,80 Kč Vážení občané, hlasovací lístky jsou rozdány, volební místnosti připraveny, plány a programy jednotlivých politických stran, hnutí a nezávislých kandidátů doručeny do Vašich schránek. Chtěla bych Vás všechny ještě jednou vyzvat k tomu, abyste využili svého práva volit a zúčastnili se letošních komunálních voleb. Je jen a jen na vás, jaké zastupitele zvolíte a jací lidé budou rozhodovat o osudu tohoto města v příštích čtyřech letech. Myslím si, že tu chviličku času věnovanou návštěvě volební místnosti si toto město zaslouží. JUDr. Jiřina Rippelová, starostka města Sušice Dánští odborníci se zajímají o sušický region O tom, že je Sušice otevřená spolupráci se zahraničím, jsme se mohli přesvědčit ve dnech , kdy jsme přivítali v našem městě dánskou delegaci z kraje Arhus složenou z odborníků na mezistátní problematiku, pracovníků působících v oblasti cestovního ruchu, bankovnictví a společnosti NB TV. Po čtvrtečním oficiálním přivítání na sušické radnici starostkou JUDr. Rippelovou a místostarostou Ing. Kocmanem se ujal role hostitele Ing. Karas, generální ředitel společnosti Gio style Pap, a. s., který v zasedací místnosti představením podniku zahájil celodenní program. Podstatnou součást programu tvořily workshopy, kde se známí odborníci svými přednáškami snažili přispět ke zlepšení informovanosti zahraniční delegace o našem regionu a státě vůbec. Přítomen byl také poslanec Ing. Ekert, který objasnil problematiku vstupu České republiky do Evropské unie. Ing. Uhlík, ředitel plzeňské Regionální rozvojové agentury, představil Plzeňský kraj a region Šumava z pohledu možného rozvoje. Na něj navázal Ing. Havrda a Ing. Juriga z Krajské hospodářské komory, daňový poradce Ing. Michálek a dlouholetý tenisový trenér v Dánsku Jiří Kovařík. Prohlídkou závodu Gio style Pap a návštěvou zámečku v Kněžicích byl zakončen první den. Páteční program proběhl v kulturním domě Sokolovna. JUDr. Roubal z klatovské advokátní kanceláře pohovořil o právním systému v ČR a o možnosti vstupu zahraničních investorů na český trh, přednáška Ing. Straky z firmy Europrofis se týkala evropských zdrojů financování. Ing. Šárka Tittelbachová, předsedkyně komise CR Svazu měst a obcí Plzeňského kraje, přiblížila Dánům vize rozvoje CR v Plzeňském kraji. Ing. Macánová (ČSOB Klatovy) a Ing. Husa (Komerční banka Klatovy) seznámili přítomné s jednotlivými bankovními produkty a možnostmi získání úvěrů. Páteční workshop zakončil jednatel Sušických městských lesů Ing. Toman, jehož příspěvek se týkal lovecké turistiky. Nutno dodat, že po odpolední exkurzi po městě a okolí byli Dánové nadšeni přírodou a příjemnou atmosférou našeho regionu vůbec. Doufejme tedy, že na toto setkání budeme moci v budoucnosti navazovat. eb Po slavnostním přijetí na sušické radnici byl pro dánskou delegaci připraven bohatý odborný program, který jí umožnil lépe poznat život ve městě i regionu. Finanční dar ve výši téměř dvou milionů korun, určený k likvidaci povodňových škod, věnovala Sušici Západočeská energetika, a. s. Předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Ing. František Šůcha předal starostce města darovací smlouvu na částku korun ve čtvrtek 17. října. O použití prostředků sdružovaných na povodňovém kontě rozhodne rada města na svém zasedání. V současné době je na kontě mimo zmíněnou částku věnovanou ZČE celkem korun. Město děkuje všem, kteří jakoukoli částkou na konto přispěli a pomáhají tak zmírnit a odstranit škody, které srpnová povodeň způsobila. as Instalace pamětní desky Zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání dne jednohlasně o instalaci pamětní desky s textem: Na paměť občanů Sušicka, kteří v letech vinou komunistického režimu zahynuli nebo byli pronásledováni, věnuje Město Sušice, Svaz PTP VTNP, Konfederace politických vězňů, která bude umístěna ve spodní části průčelí památníku padlých před parkem T. G. M. Dne obdržela rada města dopis poslanců KSČM, adresovaný starostce města a členům rady, s následujícím textem: Zastupitelstvo Města Sušice na svém mimořádném zasedání schválilo umístění pamětní desky občanům postiženým režimem v období od roku 1945 do roku Na navrhovaný obsah a formulaci textu pamětní desky ze strany občanů Sušice a přilehlých obcí je reakce nesouhlasná s tím, že neodpovídá historickým událostem a vývoji v období nadepsaném na desce. Dále občané nesouhlasí s umístěním desky na památníku padlých hrdinů za 1. a 2. světové války. Jsou názoru, že umístění desky na tento památník je nevhodné, že není obsahově v souladu s historickými souvislostmi, ale především s historickým posláním památníku padlých. V textu je uváděn výraz Sušicko a občané Sušicka. Tento výraz nevyjadřuje přesně a dostatečně o jaké území se jedná. Tento výraz je v povědomí lidí a může si být vykládán jako Sušice a přilehlé obce, nebo region bývalého Okresu Sušice. Je otázkou od kdy okres byl, kdy zanikl, zda jeho trvání tvoří převážnou část údobí označeném na desce. Zřejmě tyto vědomosti tvořitelé pamětní desky nemají a k tomuto nebylo při zpracování obsahu pamětní desky přihlédnuto. Podpůrným pro tyto argumenty je, že na desce nebudou uvedena žádná jména, jejich adresy, případně období kdy zahynuli, či byli popraveni, utýráni ve věznicích apod., a tyto budou v nějakém doplňkovém seznamu uloženém zřejmě v muzeu. Toto řešení vzhledem k tomu, že k žádosti seznam nebyl připojen, spatřují občané jednostrannou účelovost, nedostatečné propracování a historické nezdůvodnění jejich žádosti o umístění této pamětní desky v Sušici. Pokud deska bude v Sušici umístěna, navrhují občané, aby bylo použito výrazu Města Sušice a občané Sušice. Dále v souvislosti se žádostí o umístění pamětní desky jsou občané Sušice názoru, že není vhodné, aby náklady spojené se zhotovením této desky a její instalací byly hrazeny z pokladny Města Sušice. Jsou názoru, aby tyto prostředky byly účelněji použity, a to předně na úpravu zeleně, zvýšení počtu odpadkových košů, případně opravy chodníků, nebo poskytnuty na rozvoj sportovní činnosti ve městě. Značnou odezvu a nesouhlas s textem byl vyjádřen s výrazem na pamětní desce zahynuli. Předně na desce, jak je uvedeno shora, žádná jména těch, kteří zahynuli uvedena nejsou, ale předně pamětníci neznají ze Sušice a blízkého okolí nikoho, kdo by byl ve věznici umučen, případně v souvislosti s jeho vězněním zahynul. Pokud by měl být tento výraz na desce použit, pak musí být požadavkem ze strany vedení města, aby jména byla doložena, včetně okolností a důvodů, za kterých byli tito občané vězněni. Na základě shora uvedeného navrhujeme: 1. Revokaci usnesení mimořádného zasedání městského zastupitelstva o schválení obsahu a umístění pamětní desky v Sušici na památníku padlých. 2. Doporučit iniciátorům umístění desky v jiném místě v Sušici. 3. Upravit obsah textu podle historického vývoje, zejména s přihlédnutím k tomu, zda vůbec někdo ze Sušice a spádových obcí zahynul. 4. Nehradit z pokladny města náklady spojené se zhotovením a umístěním pamětní desky v Sušici. 5. Zvážit, zda vůbec takovouto pamětní desku s přihlédnutím k tomu, zda vůbec ze Sušice a okolí někdo v tomto období zahynul, či byl režimem vězněn a týrán, když podle dostupných informací některá okolní města umístění pamětních desek tohoto znění odmítla. Poslanci KSČM: František Kůs, v. r., Josef Polauf, v. r., Miloslav Forman, v. r. Za správnost: Miloslav Forman Zastupitelstvo města dne projednalo tento dopis, rozhodlo o zveřejnění tohoto dopisu v Sušických novinách a dále rozhodlo o tom, že pamětní desku v ceně Kč uhradí město ze svého rozpočtu a deska bude instalována v místě parku T. G. M. dle doporučení návrhů architekta. O konečném umístění pamětní desky rozhodne poslední mimořádné zastupitelstvo města dne mu Přečtěte si jak jsou na tom v současnosti naše lesy o čem jednala rada města otvírá se možnost stáží v zahraničí oheň způsobil půlmilionové škody z per našich čtenářů sportovní novinky (str. 8 a 11) přehled pořádaných akcí na příští dva týdny i Upozornění! V době od 1. do 4. listopadu bude městské informační středisko z důvodu stěhování UZA- VŘENO. Od úterý 5. listopadu bude IS otevřeno na nové adrese ul. T. G. Masaryka 120/I přízemí budovy Sokolovny. Provozní doba a telefonní číslo střediska zůstávají v platnosti. Telefon Internet pondělí pátek , sobota

2 strana 2 Stáž v Belgii proč ne? Ve dnech se čtyři zástupci našeho města zúčastnili 23. sympozia Douzelage ve městě Houffalize v Belgii. Douzelage existuje od roku 1991 jako partnerství 15 měst ze států Evropské unie. Ke spolupráci byla v loňském roce přizvána jako zástupce České republiky i Sušice, která svou velikostí a ostatními kriterii vyhovuje představám. Počítá se s tím, že po vstupu České republiky do EU se Sušice stane právoplatným členem organizace. Partnerská města spolupracují na poli kultury, sportu, vzdělávání, obchodu a turistiky a jejich zástupci se setkávají dvakrát ročně, vždy v jiném městě. Tématem podzimního sympozia byla jednak diskuse o budoucí struktuře organizace a připojení dalších zemí, jednak integrace mladých lidí z různých zemí Evropy možnosti výměnných stáží a pracovních pobytů mladých lidí v partnerských městech. Zúčastněná města se dohodla na první fázi oslovení mladých lidí, kteří mají zájem o stáž či pracovní pobyt v zahraničí, a firem (podniky, hotely, restaurace, nemocnice, školy, soukromé praxe atd.), Šance nejen pro studenty které by umožnily realizovat stáž či pracovní pobyt mladým lidem ze zahraničí, přičemž stáže jsou určeny studentům od 16 do 25 let, bez finančního ohodnocení, pracovní pobyty pro mladé od 18 do 30 let, za finanční úplatu. Pokud projevíte zájem, ať už jednotlivci nebo firmy, směrujte své dotazy a žádosti o zaslání dotazníků v elektronické formě na vedoucí Městského informačního střediska Evu Beníškovou, tel (linka142) nebo na Vyplněné dotazníky je nutno vrátit do Po tomto datu již nebudou přijímány. A jak vše bude probíhat dále? Všechny dotazníky se sjednotí, zkompletují a zašlou na sekretariát Douzelage, odkud pravděpodobně začátkem příštího roku přijdou konkrétní nabídky práce nebo stáže a konkrétní poptávka. Případné kontakty vám bezprostředně zašleme. Poté bude už jen na vás, jaké podmínky (zajištění ubytování, stravy atd.) si vzájemně domluvíte tak, jak by vám nejlépe vyhovovalo. Domníváme se, že by bylo možné nabídnout výměnou za stáž či pracovní pobyt v zahraničí pobyt v Sušici a okolí jako Půlmilionové škody V první polovině října zaznamenali hasiči klatovského okresu nárůst dopravních nehod: V úterý 8. října těsně po půl čtvrté ráno havaroval na silnici před Čachrovem osobní vůz Fiat Uno. Zraněný řidič byl předán do lékařské péče, jednotka klatovských hasičů provedla protipožární opatření a úklid vozovky. V odpoledních hodinách pak hasiči z Horažďovic likvidovali následky dopravní nehody ve Strakonické ulici v Horažďovicích. Z havarovaného nákladního auta Liaz se ještě navíc rozsypala paleta cihel. V pátek 11. října došlo v podvečerních hodinách ke kolizi dvou osobních aut mezi obcemi Dražovice a Podmokly. Čelní střet vozidel si vyžádal jedno zranění. Jednotka sušických hasičů provedla úklid vozovky a protipožární opatření. Další dopravní nehoda se stala v neděli, jednu hodinu po půlnoci. Osobní vůz Toyota Rava s německými pasažéry havaroval u obce Dehtín. Jedna osoba ze zdemolovaného vozidla vystoupila sama, druhou museli klatovští hasiči vyprostit a předat k ošetření lékařům. Po nehodě jednotka HZS Klatovy zajistila vozidlo a uklidila komunikaci. Vážná dopravní nehoda, u které zasahovali sušičtí hasiči, se stala ve středu 16. září po druhé hodině odpolední u zimního stadionu v Sušici. Osobní automobil srazil dvě děti, které byly předány do péče lékařů. V ten samý den večer narazil do neosvětleného automobilu u obce Plánice motocyklista. Srážka se vyžádala jedno zranění, na místě zasahoval HZS Klatovy. Dopravních nehod na našich silnicích stále přibývá, zejména v sychravém a mlhavém podzimním počasí. Jen v průběhu sedmi dnů, v týdnu od 14. do 20. října, zasahovali hasiči klatovského okresu u devíti případů. Hasiči si na své konto připsali také mnoho dalších výjezdů, z nichž některé k požárům s vyšší škodou: Ve středu 9. října odpoledne zasahovala jednotka HZS Klatovy spolu se šesti dalšími jednotkami dobrovolných hasičů z Plánice, Újezdce, Předslavi, Měčína, Myslíva a Myslovic u požáru obytného stavení v Újezdu u Plánice. V době příjezdu hasičů hořel krov a střešní krytina. Na objektu, spojeném s hospodářskými budovami, jehož majitelem je ZOS Plánice, a. s., vznikla ohněm škoda korun. Příčina požáru se vyšetřuje, ke zranění nedošlo. O den později, ve čtvrtek 10. října, před sedmou hodinou ráno, byli klatovští hasiči přivoláni k likvidaci požáru vagónu rychlíku Frankfurt Praha na zastávce v Červeném Poříčí. Na turisticky zajímavé lokality. Tuto možnost můžete zmínit v poznámkách. Možnost stáží či pracovních pobytů nabízí všechny země Douzelage: Altea (Španělsko), Bellagio (Itálie), Bundoran (Irsko), Granville (Francie), Holstebro (Dánsko), Houffalize (Belgie), Judenburg (Rakousko), Karkkila (Finsko), Kötzting (BRD), Meerssen (Nizozemí), Niederanven (Lucembursko), Oxelösund (Švédsko), Preveza (Řecko), Sesimbra (Portugalsko), Sherborne (Velká Británie). Pro orientaci uvádíme některé náležitosti dotazníků: I. Stáž nebo práce v zahraničí vyplňují zájemci: jméno a příjmení, věk, adresa, tel., fax, , kvalifikace, absolvované kurzy, hledám stáž nebo práci v, země, činnosti, období, délka pobytu, poznámky. II. Možnosti stáží nebo práce v našem regionu (vyplňují zaměstnavatelé): firma, kontaktní osoba, adresa, tel., fax, , nabízím následující stáž nebo pracovní pobyt, činnost, možný příjem, úkoly, povinnosti, kvalifikace, věkové ohraničení, období, délka pobytu, poznámky. eb místě požáru rovněž zasahovala jednotka hasičů Českých drah. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci. Žádný z cestujících neutrpěl zranění, všichni včas vystoupili z vlaku ještě před příjezdem hasičů. Poškozená souprava byla odtažena do stanice Přeštice. Předběžná škoda byla odhadnuta na korun. Červený kohout řádil také na stodole s garáží a dílnou v obci Kámen v neděli 13. října. Na místě požáru, který vznikl v důsledku zkratu v prodlužovacím kabelu, zasahovaly jednotky hasičů z Klatov, Švihova, Chudenic a Ježov. Oheň zničil krov, krytinu, stavební řezivo a seno, celková škoda dosahuje výše korun. Škoda 20 tisíc korun vznikla při požáru nákladního vozu Iveco. Nákladní vůz hořel u obce Borovy v blízkosti benzinové čerpací stanice. Oheň v motorovém prostoru zavinila technická závada, ke zranění nedošlo, požár likvidovali klatovští hasiči. V pátek 18. října po druhé hodině ranní byla k zásahu při požáru autobusu Ikarus přivolána jednotka HZS Klatovy. Autobus, stojící ve Veselí u Janovic nad Úhlavou, byl při příjezdu jednotky již z velké části vyhořelý. Příčina požáru, který způsobil škodu za korun, se vyšetřuje. as, HZS KT Aktuality Současnost městských lesů Městské lesy hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu pro období Závazné zákonné ukazatele pro těchto deset let jsou pro městské lesy závazné a jsou následující: V uvedeném grafu č. 1 těžba je uveden průběh těžeb v jednotlivých letech včetně podílu kalamity prvních letech decenia byl podíl kalamity z celkové těžby až 70 % v posledních letech byl pod 20 %. Dalším důležitým ukazatelem je následná výše zalesňování, která přímo souvisí s plošnou těžbou. Z grafu č. 2 zalesňování je vidět sestupná tendence této činnosti. Přerušovaná čára ukazuje průběh přirozeného zmlazení. Naším cílem je, aby podíl přirozené obnovy byl co nejvyšší a jak lze z uvedeného grafu zjistit, podíl přirozené obnovy, který v roce 1993 byl skoro nulový, se v loňském roce dostal těsně pod 50 %. Smyslem přirozené obnovy je vhodnými těžebními a pěstebními metodami zajistit samo ukazatel plán skutečnost % plnění nepřekročitelná těžba dříví m m 3 78 výchova v porostech do 40 let 373 ha 289 ha 78 minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin 23 % 39 % 169 zalesnění původními vhodnými dřevinami z matečného porostu. A v neposlední řadě i zdroj ekonomických úspor. Bohužel proti tomuto trendu zvyšování přirozeného zmlazení působí v současné době i neúnosné škody zvěří. Ze zelené zprávy Ministerstva zemědělství o stavu lesního hospodářství za poslední roky lze jednoznačně vyčíst, že stavy spárkaté zvěře v honitbách naší republiky mají vzestupnou tendenci. Je proto na majitelích honebních pozemků, aby v současné době při vytváření nových honiteb či schvalování původních smluv jednali jako správní a odpovědní hospodáři. Tedy využili práva mysliveckého hospodaření na svých pozemcích ve vlastní režii, nebo jednali váhou svého majetku v honebních společenstvích či uzavíráním smluv s nájemci honebního práva ve prospěch omezení škod zvěří (= snížení svých ekonomických nákladů), resp. dodržováním schválených stavů spárkaté zvěře. Graf č. 3 počet zaměstnanců jednoznačně ukazuje na sestupnou tendenci počtu zaměstnanců u naší organizace. Hlavní příčinou je ekonomický tlak, částečné zvýšení produktivity práce a zavádění moderních technologií prací v lese. Současná situace v lesním hospodářství (skokové snížení cen dřeva až o 20 %, tlak na zvyšování jednotkových nákladů či rychlý pokles kurzu koruny vůči euro) nám jednoznačně naznačuje i budoucí tlak na snížení stavu pracovníků. Od roku 1993 jsou Městské lesy Sušice a následně Sušické městské lesy, spol. s r. o., řádnými členy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice (SVOL). Tato stavovská nestátní organizace si usilovnou a úspěšnou prací svých členů vydobyla místo a respekt v ČR v oblasti lesního hospodářství. Je uznávaným partnerem státních i některých evropských institucí. V roce 2001 došlo k regionálnímu uspořádání SVOL dle státoprávního členění ČR a centrem regionu Plzeňského kraje se stala na budoucí dva roky Sušice, resp. sídlo Sušických městských lesů. V přímých volbách byl předsedou zvolen Ing. Václav Toman, lesní správce města Sušice. Dárcům krve Plánované odběry krve budou probíhat v době od 14 do hodin Staňkov Nalžovské Hory Velhartice Sušice Klatovy Sušice sanitární den Loutkové divadlo Začátek představení je vždy v pátek od hodin v Husově sále Sokolovny Jak se čerti ukejchali Zlatý pták Jak Kašpárek rozesmál princeznu Dřevěný vojáček a jeho přátelé

3 Aktuality strana 3 Sedmnácté jednání Rady města se uskutečnilo v pondělí 30. září. Rada v průběhu svého zasedání projednávala důležité body týkající se nového Organizačního řádu Městského úřadu, bytové agendy, pronájmů prostor v majetku Města, investic a dalšího: Rada města souhlasí s oslovením firem Šumavaplan Sušice, Ingem Plzeň a Auring, s. r. o., České Budějovice, ohledně zajištění technického dozoru investora při akcích Rekonstrukce radnice a výstavba 96 bytových jednotek v Sušici. RM schvaluje podle zák. 128/ 2000 Sb., o obcích, 102 písm. o) Organizační řád MěÚ Sušice, který nabývá účinnosti od a ukládá panu tajemníkovi připravit výběrové řízení na obsazení nových funkčních míst. V rámci reformy veřejné správy se dle usnesení vlády č. 695 ze dne 26. června 2002 počítá s převodem 40 funkčních míst na MÚ Sušice ze zanikajícího OkÚ Klatovy. Přechodu kompetencí je potřeba přizpůsobit i uspořádání a vnitřní členění úřadu. Schvalování organizačního řádu, stanovení počtu zaměstnanců v městském úřadu, stanovení rozdělení pravomocí a stanovení počtu odborů a oddělení je dle 102 písm. f), j) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v kompetenci rady města. Proto je radě předkládán v příloze návrh organizačního řádu, který počítá s 83,5 zaměstnanci MěÚ, zařazenými do 10 odborů (z toho dva odbory se dělí na oddělení). V rámci reformy se pro rok 2003 počítá s příspěvkem státu na jednoho zaměstnance ve výši Kč ( Kč), pro následující roky není financování výkonu státní správy ještě dořešeno. Výměny bytů, bytová agenda RM souhlasí s výměnou městských bytů mezi panem Zdeňkem Kryštofem, Kaštanová 1180, Sušice a paní Annou Brůhovou, Palackého 934, Horažďovice. RM souhlasí s výměnou dvou městských bytů mezi paní Drahoslavou Karasovou, Kaštanová 1167, Sušice a paní Miroslavou Švarcovou, Kaštanová 1159, Sušice. RM souhlasí s výměnou městských bytů mezi paní Marií Fedákovou, 5. května 667 Sušice a Lenkou Příhodovou, Kaštanová 1180, Sušice. RM souhlasí s výměnou dvou městských bytů mezi paní Lenkou Urbanovou, Kaštanová 1163, Sušice a panem Janem Šimo, Pravdova 1068, Sušice. RM souhlasí s výměnou dvou městských bytů mezi panem Václavem Mourkem, ul. Pravdova 1066, Sušice a Josefem Potužákem, ul. Smetanova 669. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej bytové jednotky č. 669/4 v ul. Smetanova čp. 669/II s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč v k. ú. Sušice nad Otavou, panu Václavu Mourkovi za stejnou kupní cenu jako předchozímu nájemci dle Znaleckého posudku a Prohlášení vlastníka a souhlasí s podáním nabídky dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění. RM souhlasí s podnájmem městského bytu 2+1/I. kat., Scheinostova 965, Sušice pro rodinu Říhových na dobu určitou po dobu studií nájemce sl. Kateřiny Příhodové, maximálně však do konce roku RM souhlasí s prodloužením podnájmu městského bytu 3+1/I. kat. ul. Kaštanová 1161, Sušice pro pana Tomáše Todorova do RM souhlasí s přidělením bytu 3+1/I. kat. Tichá ul. 881 Sušice pro ředitele Nemocnice, o. p. s., Sušice Ing. Jiřího Raška na dobu určitou 1 roku. RM souhlasí s přidělením bytu 1+1/IV. kat. ul. Volšovská 28, Sušice přízemní byt vlevo, pro manžele Markétu a Miloše Kostkovi na dobu neurčitou. RM souhlasí s přidělením bytu 1+1/IV. kat. ul. Volšovská 28, Sušice přízemní byt vlevo, pro manžele Petra a Martu Sivákovi na dobu neurčitou. RM souhlasí s poskytnutím slevy ve výši 10 % na dobu 3 měsíců na nájemném z nebytového prostoru sklep (z důvodu vlhkosti a vzniku plísní), pro pana Antonína Slavíka, bytem Stupkova 852 Sušice. RM ukládá bytové referentce oslovit Nemocnici Sušice, o. p. s., a zjistit její potřeby na stabilizaci potřebných lékařských profesí a zjistit výše ekonomického nájemného v dokončovaných bytech Nerudova ul. čp a RM souhlasí s poskytnutím slevy na nájemném ve výši 50 % pro nájemníky bytů v domech čp. 382, 756, 138 ul. Nádražní, Sušice po dobu nevytápění bytů (nefunkční kotelny po povodních). Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej čtyř bytových jednotek v bytovém domě čp. 355 ul. U Kapličky, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku st. p. č. 736 v k. ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Podmínkou převodu bytu je úhrada budoucích kupujících každé bytové jednotky podílet se 1 4 na nákladech zpracování znaleckého posudku a prohlášení vlastníka vypracovaného na náklady prodávajícího a úhrada kupní smlouvy. RM vzala na vědomí informaci o suterénním bytu v ul. Stupkova 797. Byt se stal v důsledku povodní neobyvatelným a bylo doporučeno jej převést na nebytový fond. Rada města ukládá bytové referentce zajistit podklady k možnému odprodeji. Investice, pronájmy, ostatní RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Šperl, s. r. o., Pražská 57, Sušice na opravu panelového objektu č. 14 v areálu bývalých kasáren Nádražní ulice (provizorní budova pro městský úřad) v částce Kč včetně DPH a dále rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s p. Potužákem Václavem, Volšovy 62, Sušice na opravu elektroinstalace objekt č. 14 PS útvaru, Nádražní ul., Sušice 1. NP, 2. NP, 3. NP. Částka činí Kč včetně DPH. Rada města souhlasí se zadáním provedení sanačních omítek v celkové ceně Kč v objektu Domu dětí a mládeže, který byl zatopen povodní s tím, že část finančních prostředků bude použita z veřejné sbírky na odstraňování následků povodně. Práce Zasedání rady města provede Stavební podnik Klatovy, a. s. Rada města souhlasí s realizací dokončení chodníku ve Volšovské ulici za cenu ve výši Kč firmou Stavební práce, Ing. Vítězslav Kohout, s tím, že finanční prostředky na tuto akci budou použity z rozpočtové položky chodník Villaniho ulice v ceně Kč a doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtovou změnu. RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou RENO, s. r. o., Sušice na vnější omítku domu čp. 60 v ceně Kč (knihovna) a pověřuje starostku podpisem. RM souhlasí s uložením kanalizačního potrubí na pozemku města 1592/11 s tím, že kanalizační přípojka bude vedena max. do 20 m od hranice pozemku 1592/12, 1592/8. RM rozhodla o pronájmu jedné místnosti v objektu čp. 255/II v Sušici na st. p. č o výměře 18 m 2 firmě Ing. Milan Růžička OLIVIA, se sídlem Sušice, Klostermannova 675/II, za účelem zřízení kanceláře firmy a příručního manipulačního skladu, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od , za roční nájemné ve výši Kč. RM revokuje své usnesení č. 328 ze dne a rozhodla o pronájmu nebytového prostoru v přízemí objektu čp. 29/I v Sušici o výměře 12 m 2, p. Františku Švelchovi, bytem Sušice, nám. Svobody 28/I, a to s účinností od , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši Kč, za účelem využití jako skladu. Rada města rozhodla o pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 131/III (rekonstruovaný objekt bývalé pravé interny) v Sušici v rozsahu dle příloh za těchto podmínek: Katastrální úřad Plzeň město nebytové prostory v 1 PP, 1. a 2. NP o celkové výměře 612,3 m 2 s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 41,8 m 2 dle plánku za roční nájemné, které upřesní rada dne Rada města pověřuje starostku projednáním výše ceny za pronájem prostor. Advokátní kancelář JUDr. Jiřího Bauera nebytové prostory ve 3. NP o celkové výměře 81,3 m 2 s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 45,2 m 2 dle plánku za roční nájemné ve výši Kč. SORS, s. r. o., Sušice nebytové prostory v 1. PP a ve 3. NP o celkové výměře 89,4 m 2 s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 43,2 m 2 dle plánku za roční nájemné ve výši Kč. JUDr. Ivana Kozlová nebytové prostory ve 3. NP o celkové výměře 28,3 m 2 s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 15,3 m 2 dle plánku za roční nájemné odpovídající využití 1 pracovního dne v týdnu ve výši Kč. Regionální rozvojová agentura Šumava nebytové prostory ve třetím NP o celkové výměře 34,1 m 2 s podílem na společných prostorách v objektu odpovídající výměře 18,5 m 2 dle plánku za roční nájemné ve výši Kč. MUDr. Pavel Sysel nebytové prostory ordinace v prvním NP o celkové výměře 48,9 m 2 dle plánku za roční nájemné ve výši 24. Příslušné smlouvy o nájmu budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě nájemce Katastálního úřadu s výpovědní lhůtou 12 měsíců, s účinností dnem nastěhování nejpozději do s tím, že nájemné bude každoročně automaticky valorizováno o míru inflace. Rada města souhlasí s tím, aby provozovatelem kotelny v objektu čp. 131/III a správcem objektu čp. 131/III a 132/III v Sušici byl od Bytservis, spol. s r. o., a pověřuje starostku podpisem příslušných smluv s tím, že nové cenové ujednání o odměně správce bude v souladu s návrhem Bytservisu upraveno dle dosavadních podmínek od Vzhledem k určení nového správce objektu rada souhlasí s příslušnou úpravou stávajících smluv o nájmu s MUDr. Jakešovou a MUDr. Bojanovskou na pronájem nebytových prostor v čp. 132/III v Sušici formou písemných dodatků a zmocňuje starostku jejich podpisem. V souvislosti s přestěhováním nájemců SORS, s. r. o., Sušice, Regionální rozvojové agentury Šumava a MUDr. Pavla Sysla rada souhlasí s ukončením stávajících pronájmů v nebytových prostorách města dohodou ke dni nastěhování do nových prostor. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Andělou Šusserovou ve prospěch města, týkající se umístění stavby Sušice Nuželická ulice 9. etapa na pozemku parc. č. 2396/1 v k. ú. Sušice nad Otavou (v pův. pozemkovém katastru Rok parc. č. 236/1) v jejím vlastnictví a pověřuje starostku jejím podpisem. RM vzala na vědomí informaci o výběrovém řízení na odprodej bývalé vojenské ubytovny a nedoporučuje zúčastnit se výběrového řízení v I. kole. Město v minulosti žádalo o převod bývalé ubytovny s pozemkem do svého vlastnictví, v současné době byl Vojenskou správou Plzeň oznámen záměr zjistit zájemce o koupi tohoto objektu. Rada města souhlasí s prodloužením pronájmu příslušných pozemků na předzahrádky místních podnikatelů v závislosti na klimatických podmínkách a s úhradou případných doplatků ke dni skutečného ukončení pronájmu. RM schvaluje vyplacení jednorázového příspěvku ve výši Kč pro pí. Mrázovou bytem Stupkova 797, Sušice II. (vyplavený byt plísně, poškozené vybavení, ošacení). RM schvaluje vyplacení jednorázového příspěvku ve výši Kč pro pí Annu Jandovou, bytem Malá Chmelná 53 (domek zaplavený vodou zcela zničeny podlahy, poškozený nábytek, oděvy lůžkoviny, potraviny). RM schvaluje provedení dočasných telefonních a počítačových rozvodů v budově v Nádražní ulici ve variantě bez zakončovacích zásuvek firmou NJK Unicos, Klatovy, včetně začlenění stávajících aktivních prvků sítě, dodávky a montáže dalšího switche (min. 48 portů), který bude následně využit v nové síti MÚ. Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy. RM schvaluje dodavatelskou firmu T Mix, Sušice pro dodávku 2 ks pracovních stanic s tím, že cena s DPH za obě stanice nepřesáhne částku Kč. Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy. RM schvaluje firmu Unicos (Hitel) Klatovy k dodání a montáži telefonní ústředny do objektu bývalých kasáren s tím, že ústředna bude použita i v nově rekonstruované budově radnice. Počet zakoupených telefonních přístrojů bude upřesněn poté, co bude stanoven počet přístrojů převedených z OkÚ Klatovy. Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy. RM schvaluje mandátní smlouvy č. 11/02, 12/02 uzavřené mezi Městem Sušice a společností VH TRES, s r. o., České Budějovice na zajištění vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a vodohospodářského povolení na stavbu Sušice kanalizace ulice Nuželická 1., 2. a 9. etapa a 5., 6. a 7. etapa dle projektu zpracovaného firmou EKOEKO České Budějovice. as Městský úřad se stěhuje Městský úřad Sušice se ve dnech 12. listopadu až 15. listopadu 2002 stěhuje z budovy radnice do budovy v kasárnách na Nádražní ulici 1243, Sušice II, Celý Městský úřad v Sušici bude po dobu rekonstrukce umístěn v panelovém domě při řece Otavě, na adrese Městský úřad v Sušici, Nádražní ulice 1243, Sušice II, K budově městského úřadu bude možné dojet autem (poslední vjezd do areálu kasáren směrem na nádraží) nebo dojít přes Úřad práce. Oba vstupy budou náležitě označeny. Doufáme, že se Městu podaří ve spolupráci s Dopravním inspektorátem, Policie ČR a ČSAD zajistit i autobusovou zastávku městské hromadné dopravy na Nádražní ulici v prostoru před Úřadem práce. Pracovní doba, úřední hodiny a telefonní čísla zůstávají zachovány. Mgr. P. NOVÁK, tajemník MÚ Sušice Vnitřní vybavení nemocnice Veřejnou sbírkou na nemocnici získalo město finanční prostředky ve výši Kč. Za tyto prostředky bude nakoupeno vnitřní vybavení pro nemocnici, a to: 29 ks polohovacích lůžek 29 ks matrací 29 ks nočních stolků Tento komplet je i přes sjednané slevy v celkové výši Kč. Protože zastupitelé města nepovažují za účelné tuto dodávku krátit, zastupitelstvo města odsouhlasilo na svém zasedání dne rozpočtovou změnu ve výši 50 tis. Kč na nákup tohoto vybavení. Při zatápění způsobil požár V posledních dvou týdnech se v zápisníku policistů objevily nové případy trestné činnosti. Do sušické prodejny v ul. T. G. Masaryka se po vylomení zámku na vstupních dveřích do prodejny vloupal neznámý poberta. Po prohledání prodejny pokračoval ve skladu. Zloděj způsobil majiteli škodu ve výši 200 tisíc korun. Policisté zahájili šetření v případě podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry, kterého se měl dopustit dvaačtyřicetiletý muž ze Sušice. Ten si v loňském roce od sušického občana zapůjčil na základě ústní dohody osobní automobil BMW 18 s tím, že jej v blíže neurčené době zakoupí. Do dnešního dne toto vozidlo neodkoupil ani nevrátil, navíc je naboural a demontoval z vozu různé součástky. Majitel nalezl své auto, na němž způsobil podezřelý škodu za korun, v obci Běšiny. V protialkoholní záchytné stanici v Plzni skončil 32letý muž ze Sušice, který v Sušici v baru v Klostermannově ulici napadl obsluhu a poté si lehl na silnici. Na veřejně přístupném místě pak zůstal se staženými kalhotami ve spodním prádle. Svým jednáním ohrozil svůj život, slovně napadal přítomné a následně i zasahující policejní hlídku. Motorová vozidla stále lákají nenechavce na celém okrese. Jinak tomu není ani na Sušicku: neznámý pachatel po rozbití bočního okna vnikl do kabiny řidiče, odkud odcizil černobílý televizor, peněženky a pouzdra na brýle. Způsobená škoda činí korun. Dále pokračoval ve vloupání do osobních automobilů Š 105 L, a Š 120, kdy z vozidel odcizil OTP, řidičské průkazy, doklady o emisích a občanské průkazy. Celkem byla škoda vyčíslena na korun. Na svou neopatrnost dozajista nezapomene 55letý muž ze Sušice, který zatápěl v kotli na tuhá paliva, přičemž na něm po rychlém vzplanutí ohně chytil oděv. Hořící bundu ze sebe strhl a odhodil ji na babetu, která se nacházela v garáži vedle vozidla Š Felicia. Došlo k požáru vozu, oheň dále poškodil nářadí uschované v garáži a fasádu domu. Požár lokalizoval HZS Sušice, jehož vyšetřovatel stanovil jako příčinu neopatrnost při používání tepelného spotřebiče. Při požáru došlo k poranění poškozeného, který utrpěl popáleniny na obličeji, krku a obou rukou. Zraněný muž byl převezen do sušické nemocnice. Škoda, kterou svým jednáním způsobil, dosahuje výše korun. Nastává období horšího počasí a tak je možno počítat s častější návštěvou pobertů v rekreačních zařízeních a chalupách. Znovu upozorňujeme majitele, aby své objekty dobře zajistili proti případným nežádoucím návštěvníkům. PČR av, as

ČSSD Klatovy. V úterý 9. listopadu se, po. RNDr. Ivanem Havlíčkem a předsedou senátního klubu. Rippelovou na radnici, poté

ČSSD Klatovy. V úterý 9. listopadu se, po. RNDr. Ivanem Havlíčkem a předsedou senátního klubu. Rippelovou na radnici, poté 21/1999 19. listopadu 1999 Cena 5,80 Kč Kupní smlouva na ČOV podepsána! Jak jsme již několikrát naše čtenáře informovali, Město Sušice bylo nuceno zvažovat koupi čistírny odpadních vod a převést ji tak

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

15. července 2005 Cena 6,00 Kč. které vykazují nezaměstnanost

15. července 2005 Cena 6,00 Kč. které vykazují nezaměstnanost 14/2005 15. července 2005 Cena 6,00 Kč Slovo starostky Vážení spoluobčané, rok 2005 se přehoupl do své druhé poloviny a právě prožíváme jednu z jeho nejhezčích částí, čas prázdnin a dovolených. V uplynulých

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Dopolední mezinárodní koncertování dvou dechových hudeb Solovačky a dechovky z Uetendorfu. Sympozium s mezinárodní účastí

Dopolední mezinárodní koncertování dvou dechových hudeb Solovačky a dechovky z Uetendorfu. Sympozium s mezinárodní účastí 15/98 28. srpna 1998 Cena 4,80 Kč Co tomu říkáte? 1. září (zase) poprvé Budeme v tomto školním roce dobrými rodiči? Po prázdninách zase poprvé vizní program? (Vždyť se školákem do školy. Prvňáčci samozřejmě

Více

S čím hospodaří město v letošním roce?

S čím hospodaří město v letošním roce? 6/2006 S čím hospodaří město v letošním roce? Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 22. 2. 2006 rozpočet pro rok 2006. Celkový rozpočet města se skládá ze tří základních částí: příjmy ve

Více

3. října 2003 Cena 5,80 Kč. Rekonstrukce a přestavba budovy bývalého lůžkového oddělení onkologie byla úspěšně zahájena

3. října 2003 Cena 5,80 Kč. Rekonstrukce a přestavba budovy bývalého lůžkového oddělení onkologie byla úspěšně zahájena 18/2003 V lese shořely statisíce V pátek 19. září byl ve večerních hodinách hlášen požár městského lesa v oblasti Kalov u rogalové rampy. Veškerý dostupný lesní personál Sušických městských lesů, spol.

Více

1. července 2005 Cena 6,00 Kč

1. července 2005 Cena 6,00 Kč 13/2005 Kvalita vody na koupališti Pomník Mistra Jana Husa, jedné z nejvýznamnějších postav českých dějin, kněze, kazatele a myslitele, najdeme v Sušici v parku u gymnázia. V letošním roce si připomínáme

Více

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí 10/2009 15. května 2009 Cena 7,00 Kč Květen plný oslav a výročí Aktuálně z radnice Slavnostní vernisáže výstavy dvou českých a dvou německých výtvarnic nazvané Ženy/4/ Frauen se v pátek 1. května v Muzeu

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice 13/2010 2. července 2010 Cena 7,00 Kč Zámecká brána se otevřela Oficiální zahájení provozu kulturního, společenského a ubytovacího centra Zámek Hrádek proběhlo ve čtvrtek 24. června za přítomnosti významných

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

konkurz, který byl přijat, bylo také

konkurz, který byl přijat, bylo také 3/99 12. února 1999 Cena 4,80 Kč Začátkem roku stoupla nezaměstnanost Ke zvýšení procenta nezaměstnanosti přispěla koncem minulého roku nejen likvidace Sololitu, a. s., ale hlavně, tak jako každoročně,

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Reforma ve školství výukové plány se připravují

Reforma ve školství výukové plány se připravují 9/2006 Reforma ve školství výukové plány se připravují Od příštího školního roku musí mít všechny základní školy v republice vlastní vzdělávací plán, podle nějž se pak budou řídit. Učitelé ZŠ v Komenského

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll Číslo 9 17. 9. 010 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse,

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více