Články z telčských Farních věstníků :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Články z telčských Farních věstníků 1919 1923:"

Transkript

1 Články z telčských Farních věstníků : Našim vojínům. V jedné písni, složené od B. Jablonského, loučí se dojemně s rodiči syn odcházející na vojnu: Děkuji vám, můj tatíčku, za otcovské starosti; jestli v bitvě nezahynu, dočkáte se na svém synu v krátkém čase radosti. Děkuji vám, má matičko, za mateřské vedení; jestli se již nenavrátím a vám lásku neoplatím, Pán Bůh vám ji odmění! Zajisté každý z vás podobně loučil se se svým rodným krovem, syn s ustaranými rodiči, manžel s manželkou, otec s milovanými dítkami. Mnohý z vás prožil dlouhou dobu v mrazivé cizině a prožil na vojně strasti, jichž ústa naše nejsou sto vylíčiti, jichž nedovede plně pocítiti leč ten, kdo sám je zažil. Při všech těch utrpeních myšlenka na domov, důvěra v lepší budoucnost sílila vás, nejednou vytryskla ze srdce vašeho modlitba vroucí: Dopřej mně, Bože, šťastného návratu k mým drahým do milé vlasti. Doba utrpení minula vaše touha se splnila. Vrátili jste se už mnozí ať ze zajetí neb z fronty do svobodné, samostatné vlasti. Vítáme vás! Často jsme na vás vzpomínali v modlitbách, aby vás milý Bůh chránil všeho zlého. Jen okamžik ještě, než válkou zvířené poměry se uklidní, a opět se budete moci věnovati svým rodinám, svému povolání. Přejeme vám ze srdce, abyste po přežitých strastech v štěstí a spokojenosti uprostřed svých milých život trávili, aby požehnání Boží vaše snahy vezdy doprovázelo. Máme však k vám maličkou prosbu. Byli jste za světové války v různých dálných zemích, u rozličných národů a nabyli jste mnohých i vzácných zkušeností. Poznali jste rozličné zvyky, obyčeje, svérázné vzdělanosti jednotlivých národů, různé jich poměry společenské, hospodářské a též poměry církevní a ducha náboženského. Mnohý z vás byl i delší čas v Rusku, ba až v daleké Sibiři, na hranicích Číny, Japonska, jiný v Srbsku, Turecku, Italii, Francii atd., tam poznal mnohou zajímavost ze života náboženského tamnějšího lidu. Tento náš list ochoten uveřejňovati i sebemenší takovou zkušenosť vaší, jež zajisté k užitečnému náboženskému poučení nás všech přispěje. Jednoduchými slovy vypište, anebo ústně nám svěřte takové prožité dojmy. Jsou však mnozí z vašich spoludruhů, farníků, na nichž se splnila slova druhé sloky předeslané písně. Nevrátí-li se a nevátí. Pohřbeni v dalekých cizích zemích, mnohý hrob nezvěstný, - zapomenutý. Než my na ně nezapomeneme. Dokud živi budeme, vzpomínati jich budeme ve svých modlitbách jako vzájemní členové obcování svatých. Všechny jich hroby v duchu sneseme v jednu mohylu na hřbitově našem s důstojným pomníkem jim obětem světové války na věčnou paměť. Dějiny vypisovati budou, kolik obětí na lidských životech vyžádala si světová válka. Leckdo se otáže? Jak je tomu v naší obci? v celé farnosti? Chceme tedy postupně podati přehledy v jednotlivých obcích a na přání příbuzných též posmrtnou vzpomínku jednotlivců s krátkým jejich životopisem, po případě i s podobenkou. V tomto čísle zatím jednu.

2 Zajímavo jest, že jeden vojín z Rosiček se v Rusku oženil a míní prý tam zůstat. Příbuzným padlých vojínů oznamujeme, že jsme ochotni přinášeti v tomto listě jejich podobenky, však s podmínkou, že si zhotovení tiskového štočku zaplatí sami. Při nynější drahotě stojí 1 štoček 23 kor. a zhotovuje se v Praze. Proto též nutno podobenky včas dodati. - z 612 školních dítek 173 sirotků, 60ti dětem padl otec ve válce Karel Přibyl Nezvěstným jest Karel Přibyl, svob. rolnický syn v Mysliboři, nar. 26. ledna V mládí s výborným prospěchem studoval na reálce v Telči, avšak pro krční nemoc musil studia zanechati. Privátně se vzdělával dále. Milou svou povahou soustředil brzy kolem sebe ostatní mládež a založil v Mysliboři Sdružení venkovské Omladiny, první na západní Moravě. Ač nemocen, přece byl v r k 81. pěšímu pluku odveden a na italskou frontu poslán. Z četných jeho dopisů dýše přímo víra a odevzdanost do vůle Boží. Od 18. července 1915 jest nezvěstný. Na všech stranách po něm pátráno, ale bezvýsledně. Pouze jeden krajan vypravuje, že ho viděl, jak při útěku nemohl svým spolubojovníkům stačit a znaven usedl na zalesněný břeh, kdež stopa další po něm mizí. Zvolenovice Dosud ještě tří dlí u legií v Rusku. (FV červen 1920) Vanůvek - Legionáři byli: Fr. Lojda a Karel Kubů v Rusku. Zajati byli: Fr. Nechvátal a Fr. Dušek v Rusku; Ludvík Uhlíř a Fr. Uhlíř v Italii. Vanov Dva se dosud z Ruska nevrátili. (FV srpen 1920) Volevčice Legionáři v Rusku byli: Josef Dvořák, František Piza, Josef a František Vaniš. Zajatci v Rusku byli: František Matras, Josef Matras, František Pospíchal, Matěj Nechvátal, František Bína. V Italii byl zajatcem: Josef Musil.

3 Zřízení památníku padlým a zemřelým vojínům z naší farnosti. Mnoho obětí na lidských životech vyžádala si světová válka z naší farnosti. Přehledy těchto obětí z jednotlivých obcí až na Telč, kde pro rozsáhlost to jde velice těžko, jsme už dříve uveřejnili ve Farním Věstníku, rovněž krátké životopisy a osudy mnohých padlých vojínů. Žádoucno jest, aby památka jejich byla uctěna důstojným památníkem, který by zároveň hlásal potomkům krutost války světové, z jejíž krve se zrodilo naše národní osamostatnění. Rozličné památníky budují vesnice i města; též u nás přáním mnohých jest, bychom i my tak učinili. Po zralých úvahách jsme se rozhodli poříditi vkusné pamětní desky, na nichž by vyryta byla jména a krátká data zemřelých vojínů. Desky, jež zhotoví místní malírna, zasazeny budou do stěny ve farním kostele. Ovšem památník tento bude vyžadovati značný náklad, jehož rozpočet co nejdříve oznámíme. Na účel tento sešlo se dosud dobrovolnými dary jen 300 K. Proto jest žádoucno, aby majetní příbuzní a známí příslušné výlohy hradili, jménem pak chudobných obracíme se s prosbou na šlechetné dobrodince, by svými dary vypomohli dílo pietní uskutečniti. Příspěvky a dary přijímá farní úřad a budou ve Farním Věstníku uveřejněny; rovněž celý náklad. Mimo to prosíme příbuzné, by oznámili co nejdříve farnímu úřadu své padlé a zemřelé vojíny; neradi bychom koho vynechali. Jest ovšem také mnoho nezvěstných, o nichž dosud určitých zpráv není. Bude o to postaráno, by i jména těch, jichž úmrtí se později zjistí, dodatečně do desky se vepsala. Pamětní desky padlým vojínům. V říjnovém čísle uveřejnili jsme provolání, že míníme zříditi pamětní desky padlým vojínům z naší farnosti ve farním kostele. Učinili jsme tak na četná přání a po úradě s odborníky. Hned na to vyskytly se hlasy, že bude postaven pomník padlým vojínům. Aby snad nevzniklo nedorozumění, oznamujeme, že náš úmysl tomu nikterak neodporuje. Souhlasíme, když i v každé obci takový památník bude postaven. Chceme jen dějiny světové války z naší farnosti trvale ztělesniti a uchovati potomkům, což náš záměr nejlépe vykoná. Pamětní desky padlým ve světové válce. Předběžný rozpočet pro pořízení dvou uměleckých pamětních desk ve farním kostele obnáší kolem K. Počítáme-li uveřejnění 100 padlých, připadá na jednoho průměrně 100 K. Jsou však mezi nimi mnozí chudobní, kteří nemohou takového obnosu zaplatiti, ba někteří nic. Proto se obracíme s prosbou jednak na bohatší příbuzné padlých, jednak na ostatní, kteří oběti krve ušetřeni byli, by dle možnosti přiměřeným darem umožnili důstojný památník obětem války poříditi. Příjmy i vydání budeme ve Věstníku kvitovati. S pracemi započne se po Novém roce. Dary na zřízení pamětních desk padlým. Z Dyjice Kč: Bártů Jan 100, Janoušek Jos. 100, Tušer Jos. 10, Novák K. 5, Brtník Jos. 10, Pavlíček Matěj 5, Pavlíček F. 10, Kříž Jan 5, Dolník A. 5, Kolumbarová A. 5 celkem 255 K.

4 Z Rosiček: Křen A. 5, Felinghauer F. 2, Vondráček Jak. 2, Křen R. 3, Lupačová M. 3, celkem 15 K. Z Hostětic: Sedláček Matěj 100, Cechová M. 19, Mátl F. 2, Gregor Jos. 7, Kadlec Jan 20, Holec Jan 20, Tomšů M. 2, Jakubec F. 5, Pohl Jan 20, Benda Jan 5, celkem 200 K. Z Mysliboře: Vacek Fr. 30, Hybášková A. 20, celkem 50 K. Z Vanova: Polívka L. 50, Polívková M. 10, celkem 60 K. Z Vanůvka: Musil Jos. 100 K. Ze Zvolenovic: Čech Leop. 200, Vaníček F. 50, Škarek A. 5, Hrůza Jos. 1, Novák K. 5, Brychta P. 1, Zelenka A. 5, Skála V. 2, Fortelný A. 1, Fejlek C. 2, Fedra V. 1, Útulná 1, Ambrož C. 1, Brychta J. 2, Vítů F. 5, Kadlec T. 1, Michálek J. 5, Busta J. 5, Busta V. 2, Novák L. 10, celkem 305 K. K tomu vykázané dary ve Věstníku č. 1. r ,30 K, tedy celkem 1495,30 K. I ostatní příbuzní po padlých a všichni příznivci se prosí, by příspěvek neb dar dle své možnosti hleděli zapraviti a tak uskutečnění šlechetné myšlenky zaručili. Jak už na počátku jsme prohlásili, opětujeme i nyní, že památníkem tímto má býti ztělesněna historie celé naší farnosti, tedy i padlých všech jiných náboženských vyznání. Již po 3 léta shledávali jsme pro tento účel životopisy padlých. Avšak při rozlehlosti farnosti, zvláště Telče samé, jest velice těžko všech se dopátrati a žádného nechceme opomenouti. Jelikož počet a životopisy padlých musí býti předem sestaveny, než s prací pamětních desk se započne, vyzýváme opětně farníky, aby padlé příbuzné neb jiná svá přání nejdéle do 15. února t. r. oznámili. Na pozdější žádosti už těžko bude možno bráti zřetel. Nemalý jest též počet nezvěstných z naší farnosti. Životopisů těch jsme dosud nesbírali v naději, že ještě některý z nich se může vrátiti, jak toho doklady často noviny přinášejí. Mnozí však příbuzní projevili přání, bychom i ty na pamětních deskách uveřejnili. Žádáme tedy dotyčné příbuzné by i oni v stanovené lhůtě své nezvěstné vojíny ohlásili, by dle úsudku znalců se jim buď náležitého zařazení na deskách dostalo, aneb v příslušné době, až o nich zajištěná zpráva bude, jim zvláštní památník k doplnění dějin farnosti pořízen býti mohl. Pamětní desky padlým z naší farnosti. Dnem 15. února skončena doba k přihláškám padlých; tím přesně stanoven počet a malírna zdejší začne pracovati na vytvoření pamětních desk. V případě, že by ještě byl opomenut některý padlý vojín, zařadíme jej až mezi vojíny nezvěstné, jimž též později, bude-li to přáním farníků, pamětní deska se pořídí. Jelikož počet padlých jest daleko větší, než původně se myslilo, musí býti desky větší, a tím též i náklad na ně se zvětší. Prosíme všechny farníky dobré vůle o příspěvek na tento účel. Pokračování v darech: Z Dol. Dvorců: Burian J. 150 K, Burianová K. 40 K, Kříž Jos. 10 K, Křížová Fr. 5 K, celkem 205 K. Z Dyjičky: Kříž J. 50 K. Z Doupi: Šindelář M. 40, Pejčoch F. 10, Zažímal J. 40, Máca J. 30, Říha J. 30, Jaroš J. 30, Fojt Ferd. 40, Poledna F. 20, Krejčová 20, Tušer T. 5, Budek F. 10, Doležal T. 10, celkem 285 K. Z Krahulčí: Mrvková A. 50, Srbová L. 100, celkem 150 K. Z Mysliboře: Novák F. 100, Skoumal J. 25, Skoumal B. 100, Skoumalová P. 100, Novák J. 40, Martinů J. 50, celkem 415 K. Ze Studnic: Kořínek A. 20, Přibylová M. 100, Krejčová M. 100, celkem 220 K.

5 Z Vanova: Němec Fr. 100 K, Jaroš Jos. 40, celkem 140 K. Z Volevčic: Dvořáková B. 100, Dvořáková M. 100, Šimek Fr. 100, Vondrák Fr. 20, celkem 320 K. Z Telče: Černý R. 200, Hadravská A. 20, Nováčková A. 100, Seidlerová E. 100, Vyhlídalová M. 5, Urbánek J. 20, Schäfrová O. 10, Svobodová 5, Doskočil J. 100, Pospíchal F. 5, Pavelcová M. 30, Schäfer T. 20, Dušek J. 100, Sedláčková A. 30, Dvořáčková M. 15, Machová M. 5, Machová M. 30, Zedníková M. 20, Lojdová M. 30, Hybášková M. 30, Lazárek A. 50, Macek L. 30, Holec M. 10, Barták Vítek 20, Vetišková M. 30, Tesařová 20, Zedníková M. 5, Laubachrová J. 20, Prokopová J. 30, Nejmenovaná 10, Vondráčková M. 5, Schafrová J. 10, Kučera A. 200, Jednota sv. Josefa 500, celkem K. Dohromady K; k tomu vykázané dary v minulém čísle 1495,30 K, tedy úhrnem 5.095,30 K. Další dary na pamětní desky padlým z naší farnosti: Z Krahulčí: Ježek J. 5, Chalupský J. 3, Koubová G. 5, Kuta J. 5, Marek A. 5, Kouba J. 5, Háva Jak. 2, Hezinová 3, Holcová A. 5, Kopečný J. 5, Tetour 3, Háva J. 5, Douda A. 3, Nováková A. 5, Truhlářová B. 5, Nováková F. 3, Rodová M. 2, Krejčová M. 5, Kozová 2, Kovářová M. 2, Pejčochová M. 3, Krausová B. 5, celkem 86 K. Z Řídelova: Kovář Jan 20 K. Ze Studnic: Přibyl F. 40 K. Z Telče: Stejnek J. 20, rodina Duníčková 50, Nechvátal A. 5, Kříž J. 5, Vyhlídalová 5, Lidová Jednota 100, Vítová A. 100, Rédová J. 20, Šmikmátorová A. 20, Hložková M. 20, celkem 345. Dohromady 491 K; k tomu vykázané už dary 5.095,30, tedy úhrnem 5.586,30 K. Další dary: Z Dyjičky: Máca M. 50 K. Z Krahulčí: Nejmenovaná 20 K. Ze Studnic: Martinů Jos. 50 K. Z Volevčic: Kešnar A. 40 K. Z Telče: Franclová Růž. 100 K, Nováková Lud. 100 K, Ptáček Jos. 10 K, Lojdová M. 25 K. Tiray Jan 150 K, P. Polák F. 25 K, celkem 410 K. K tomu připsané úroky 26,19 K a vykázané už dary 5.586,30 K, tedy úhrnem 6.182,49 K. Tím teprve polovice potřebného nákladu dosaženo. Prosíme opětně všechny příznivce dobré vůle o dary na tento šlechetný účel. Po překonaných nemalých obtížích přistupuje konečně zdejší Lidová malírna k zhotovení pamětních desk. Desky budou dvě, každá / 2 cm vysoká a 160 cm široká. Umístěny budou ve

6 farním kostele na stěně po obou stranách náhrobního kamene paní Kateřiny z Hradce. Na každé z nich bude 62 životopisů padlých vojínů z naší farnosti, kolem nich rámec, na němž bude význačný nápis. Návrh jeho nám laskavě vypracoval a poslal p. ředitel Tiray z Prahy. Naše desky pamětní mají býti po stránce historické jedinečnými, doufáme pevně, že i po stránce umělecké zhotoví malírna dílo dokonalé. Byli jsme už z Prahy požádáni, bychom fotografii hotového díla zaslali do Českého Světa. Snahou naší i malírny jest, by desky už zasazeny byly v chrámě do výstavy krajinské v Telči, kdy mnoho cizinců navštíví Telč. Majíť býti i výstavní ukázkou Telečského umění. Podnikli jsme dílo šlechetné, farnosti ke cti a okrase, ale též nákladné. Proti očekávání šamotky v továrně zdraženy o K, takže pouze zhotovené desky bez zasazení budou státi K. Vše pak celkem nejméně K. Dosud však nemáme ani polovici nákladu. Proto obracíme se znovu na všechny farníky naše, zvláště na bohatší, by svými dary přispěli a žádaný obnos byl dosažen. Veškeren náklad bude ve Věstníku farním vyúčtován. Dosud vydání nebylo, korespondence a práce přípravné konány zdarma. Přijato bylo dle posledních výkazů 6.182,49 K. Nově: Z Mysliboře: Děvčata ze zábavy 100 K. Ze Studnic: Petr Nevrkla 50 K. Z Telče: Nejmenovaná 20 K, A. Krejčí 20 K, V. Kovář 10 K, Rosalie Kociánová 50 K, Ter. Linhartová 25 K, celkem 125 K. Úhrnný obnos 6.457,49 K. Konečně první deska dohotovena a v pondělí 19. června započato s jejím zasazováním na stěně farního kostela. Zatím pilně se pracuje v malírně na desce druhé a doufáme, že v kratičké době celé dílo bude dokonáno. Tím nastane pro nás zároveň povinnost za ně zaplatiti. Dosavádní však dary nestačí ani na jednu desku. Jsme přesvědčeni, když farníci už první desku uvidí, že se jim bude líbiti a rádi všichni ať pozůstalí a přátelé i ostatní dle možnosti věnují dary, by účty mohly býti vyrovnány. Poznamenáváme, že na deskách uveřejněni jsou všichni dle abecedního pořádku, rovněž všechny přifařené obce, poslední je Telč. Nenastanou-li nepředvídané překážky, bylo by slavnostní posvěcení desk již v červenci. Bližší oznámeno bude s kazatelny. Dosud vykázané dary obnášely 6.457,49 K. Nově přijato bylo: Z Vanova: Rodina Krupilova 10 K. Z Telče: M. Hofbauerová 20 K, Al. Bureš 50 K, Nejmenovaná 5 K, K. Tripalová 30 K, rodina Hamerníková 50 K. Úhrnný obnos 6.622,49 K. Zasazení pamětních desk bylo 3. července ukončeno, takže i návštěvníkům cizím na Krajinské výstavě umožněno si je prohlédnouti. Bohužel zarámování a úprava malby dosud neprovedena, takže slavnost jejich posvěcení odložena na dobu pozdější.

7 Znovu prosíme farníky, aby pamatovali dary na úhradu nákladu desk. Dosud vykázané dary obnášely 6.622,49 K. Nově bylo přijato: Z Dyjičky: Nejmenovaná 10 K. Z Dol. Dvorců: J. Kučera 70 K. Z Krahulčí: Děvčata dar ze svatby 100 K. Z Mysliboře: Cyr. Přibyl 100 K. Z Řídelova: Lud. Žákovský 10 K, ze svatby 10 K, Kateř. Šeniglová 50 K. Z Telče: Nejmenovaný 100 K, Leop. Novák 100 K, pí. Švábová 100 K, nejmenovaná 50 K, M. Vyhlídalová 10 K, Lud. Černá 40 K, nejmenovaná 10 K, úrok ze vkladu Spořit. ústavu 5,70 K, kostelní sbírka ve far. kostele 39 K, v jezuitském kostele 20 K. Celkem nově přijato 824,70 K. Úhrnný obnos 7.447,19 K. Z toho zaplaceno Lidové malírně na dluh K K. Zůstává tedy 447,19 K. Za uplynulé dva měsíce darovali: Mládež z Řídelova (sbírka při svatbě) K Sbírka při svatbě p. Jos. Matrase se sl. Mlejnkovou ve Volevčicích.. 61 K Rodina Fr. Matrasa z Volevčic K Sbírka ve far. kostele K Nejmenovaná z Telče K Sbírka ve far. kostele K Cyr. Novotný Z Telče K Vojtěch Kovář z Telče K Leop. Rajský K Nejmenovaný z Telče K Celkem K Vykázaná pokladní hotovost ,19 K 820,19 K Z toho zaplaceno bylo p. architektu Fr. Poláčkovi za materiál a zednickou práci 513 K, tak že zůstává na hotovosti 307,19 K. Ještě třeba zaplatiti dluh malírně K a p. Šimrovi za zasazení desk. Prosíme opětně farníky, by pamatovali na tento účel svými dary. Dokud se nezaplatí dluh, těžko bude pomýšleti na zřízení desky pro zbývající vojíny nezvěstné. Orámování obou desk a úprava malby kolem má se státi co nejdříve, na to pořádána bude slavnost posvěcení pamětních desk. Doba a způsob oslavy bude všas oznámen.

8 Věnováno: P. T. Dr. Al. Neumann 50 K, Firma Hahn 50 K, M. Furcht 50 K, B. Frischer 25 K, Ed. Stein 20 K, Ed. Spitz 25 K, L. Lauer 20 K, K. Schreckerová 5 K, Kat. Raždovičová 2 K, J. Taub 10 K, V. Mahler 5 K, L. Freud 5 K, Dr. Otto Neumann 40 K, R. Steinová 10 K, Eug. Böhmová 5 K, J. Lauer 10 K, Š. Weisel 40 K, Šim. Weisel 10 K, R. Neumanová 20 K, V. Weiner 10 K, J. Lauer 20 K, Marie Blažková 2 K, Nejmenovaný 2 K, M. Zedníková 20 K, Ludvík Kameník 20 K, M. Šmikmatorová 200 K, Marie Kopecká 12 K, pokladnička 26,60 K. Celkem 711 K 60 h. Zůstatek byl 307,19 K. Tedy celkem 1018,79 K. Orámování obou desk i oprava malby provedena, slavnost posvěcení stanovena na Vše Svaté odpoledne. Posvěcení pamětních desk. Na Vše Svaté odpoledne (1. listopadu 1922), ve svatvečer dušičkový, byly ve farním chrámu Páně posvěceny dvě pamětní desky padlých vojínů z farnosti za velikého účastenství. Po odpolední pobožnosti a hodinkách za zemřelé, vystoupil na kazatelnu dp. katecheta Josef Rampula. Krátce vyložil, jak hned při převratu vznikla myšlenka vybudovati padlým ve chrámu Páně důstojný pomník, i jak dílo provedeno. Nejprve byla zjišťována jména a osudy padlých z města i venkova. Po tři léta se tak dálo, a jména uveřejňována ve Věstníku. Seznam konečně přehlednut po stránce pravo- i zeměpisné p. profesorem Kasalým a vyhlédnuto místo v kostele po stranách náhrobku Kateřiny z Valdštýnů. Nyní pracovalo komité z dam i pánů se skládající, a to po mnohých úradách svěřilo vyhotovení pamětních desk >>Lidové malírně<< v Telči. Malírna provedla dílo dle návrhu p. profesora Fromka na deskách šamotových, bílých, v národním bohatém ornamentě, důstojně a umělecky. Vybudován památník padlým jedinečný toho druhu. Nápisy na desky podali pp. řiditel J. Tiray a profesor M. Divoký. Nápisy pro nedostatek místa zkráceny a znění jejich uvádí se na jiném místě. Zasazení desk provedl p. Šimmer, opravu malby p. Novotný z ochoty. Na obou deskách jest 124 jmén padlých s krátkým životopisem. Nezvěstní nemohli býti zařaděni, těm se vybuduje deska později. Náklad činí malírně K, p. architektu Ptáčkovi za práci a material zednický 513 K, p. Šimmer ještě účtu nepodal. Náklad uhrazuje se dary příbuzných a dobrodinců. Památník zbudovaný láskou hlásati bude do daleké budoucnosti nejen počet obětí na životech, ale i stav farnosti za světové války. Tklivou vzpomínkou na padlé vojíny krásná promluva skončena. Po promluvě zapěl sbor smuteční píseň a potom posvětil desky dp. děkan za přísluhy dpp. Heintze, katechety Rampuly a rady Dvořáka. Modlitbou za padlé spolubratry a konduktem slavnost ukončena. Ku slavnosti slečny uvily věnce, p. vrchní zahradník propůjčil květiny a páni bratři Fr. a Aug. Remešové vše vkusně uspořádali.

9 P. T. Slavnostnímu kazateli, komitétu, pěvcům s p. řiditelem Pokorným, všem dobrodincům, všem, kteří ku vybudování památníku přispěli, všem, kdo o zdar tklivé slavnosti posvěcení se zasloužili budiž dík. Nápisy na pamětních deskách. Na první desce: Obětem světové války z farnosti telecké věnovali pozůstalí a přátelé l. P Otče náš! probuď k věčnému životu a shledáním odměň pokornou rodinu dítek svých. Sám pak Pán pokoje dejž vám pokoj věčný! Na druhé desce: K živoucím volá hlas nevinných obětí z dalekých v cizině hrobů: Řiďte se zákonem Božím a žijte v bratrské lásce, práci a svornosti pro blaho a rozkvět svobodné vlasti. Sv. Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím! Další dary: Ze svatby Frant. a Františky Remešových 100 K, sbírka při slavnosti svěcení pamětních desk 440 K 52 hal., sbírka v kostelích dopoledne 1. listopadu 342 K, P. T.: K. Mátlová 50 K, Martinů 30 K, K. Kopecký 30 K, F. Šmikmátor 50 K, Koranda 25 K, Skála 200 K, St. Katrnožka 100 K, Terbrová 5 K, P. F. Polák 30 K, V. Mahler 5 K, Fr. Petrák 10 K, Č. Petrů 5 K, Železná 10 K, Komín 25 K, J. Valič 5 K, Lojdová 10 K, Fr. Mátl 10 K, L. Daňkovský 20 K, Mikeš 5 K, Nejmenovaná 5 K, Novák 5 K, Pilařová 5 K, F. Havlík 5 K, Stejskalová 10 K, Nejmen. 2 K, Lannerovi 10 K, M. Hustáková 2 K, Šilhavý 25 K, Lovětínská 5 K, F. Svoboda 5 K, B. Dub 5 K, Mrkvová 5 K, J. Vondráček 5 K, Havlíková 50 K, Ptáčková 10 K, A. Holec 20 K, T. Nováček 3 K, F. Lupač 20 K, sl. Koukalová 6 K, Komínová st. 20 K, M. Bínová 5 K, B. Kadeřábková 20 K, M. Kopalová 20 K, sbírka u Matky Boží 50 K, v pokladničce ve far. kostele 33 K 26 h celkem 1855 K 78 h. Poslední výkaz obnášel 1018,79 K, zůstává tedy na hotovosti 2.874,57 K. K úplnému zaplacení dluhu třeba ještě asi K. Další dary z Telče: Rudolf Kocián 10 K, Fr. Urbánek 10 K, Jákub Zadražil 30 K, Cyr. Bulička 10 K, Mládenci při pohřbu Fr. Švejdy 20 K, Pokladnička ve far. kostele 10 K celkem 90 K. Z Vanova: Ant. Tůma 10 K, Nejmenovaná 20 K celkem 30 K. Z Mysliboře: Jan Martinů 50 K. Součet 170 K s posledním výkazem činí dohromady 3.044,57 K. Z toho splaceno Malírně na dluh K, takže zůstává na hotovosti 1.044,5 K. Ještě zbývá zaplatiti malírně K a p. Šimrovi za práci.

10 Další dary: Z Telče: Edmund Dvořák, sládek 200 K, Jos. Vávrů, kolář 20 K, Jindř. Brýda, sklenář 20 K, Kar. Vondrák, pekař 25 K, Leop. Vondrák, kupec 25 K, Nejmenovaná Telč I. 5 K, Pokladnička ve far. kostele 6 K, Úroky za rok K 94 hal. celkem 408 K 94 hal. Z Vanova děvčata 120 K. Dohromady 528 K 94 hal., s výkazem v minulém čísle 1573,51 K. Z toho zaplaceno p. Šimrovi za práci 725 K. Zůstává tedy na hotovosti 848,51 K. Zbývá zaplatiti malírně K. Další dary: Z Telče: Jaroslav Rod 10 K, Anast. Neuwirtová 5 K, Bohumír Dvořák 50 K, Nejmenovaná 20 K, z pokladničky ve far. kostele 17 K, z pohřbu Bohumila Skupy (zůstatek ze sbírky dárců na věnec) 151,50 K, celkem 253,50 K. Z Vanůvka děvčata 100 K. Z Dol. Dvorců: nejmenovaný 7 K. Dohromady 360,50 K, s výkazem 848,51 K v čísle minulém 1.209,01 K. Z toho splaceno na dluh K, tak že zbývá na hotovosti 209,01 K. Dluh u malírny obnáší ještě K. Další dary: Z Telče: Dodatek z pohřbu Boh. Skupy 3 K, Nejmenovaná 20 K, ze svatby Jos. Vondráka na uctění památky padlého Cyr. Nováka 26 K, pokladnička ve far. kostele 4 K 10 hal., Nejmenovaní manželé z Hor. Myslové 50 K, Vojtěch Kovář 10 K, P. Jos. Rampula 97 K, Fr. Kubeš, cestmistr 20 K. Z Dyjičky: Jan Hoch 100 K. Celkem 330 K 10 hal., k tomu vykázaná hotovost 209,01 K, tedy je na hotovosti 539,11 K. Platiti jest malírně ještě K. Frant. Balaš, Telč K Pokladnička farní kostel K

11 Pokladnička farní kostel K 52 h Antonín Veselý, Telč K Pí Bernhardtová z Brna K Pí Linhartová z Telče K Pí Marie Nechvátalová z Telče... 5 K Pokladnička farní kostel K Josef Boček, rolník ze Studnic K Tomáš Smolín, rolník ze Studnic K Anna a Ludmila Wenigovi z Telče K 400 K 52 h S hotovostí K 50 h 1445 K 02 h Desky. Sbírka hostí při svatbě p. Frant. Němce a Marie Havlíkové v Mysliboři. 100 K Pokladnička K P. Osvald Satrapa K 160 K Hotovost z června.. 939,63 K 1099,63 K Hotovost z dubna byla 539,11 K a ne jak omylem uvedeno 1044,50 K. Desky. Výstavní výbor živnostenské a průmyslové výstavy v Telči K Pokladnička v kostele K Celkem K Darem Výstavního výboru umožněno vyrovnání dluhu. Končíce akci deskovou, vzdáváme vroucí dík a zaplať Bůh p. t. Výstavnímu výboru v Telči, všem dobrodincům a členům komité, za veškerou podporu, obětavost a námahu, kterou památce drahých padlých přinesli.

Školní rok 1912.~1913.

Školní rok 1912.~1913. Školní rok 1912.~1913. Příchod důst. pána Josefa Chába. Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co kaplan, a pro korektní jednání byl velice

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

sv. Jakub památník 1. sv. v.

sv. Jakub památník 1. sv. v. sv. Jakub památník 1. sv. v. BURIAN LEOP., katol., ženatý rolník v Urbanově, *1885 v Dol. Dvorcích, od 1914 u 81. pěš. pl. v únoru 1915 zajat v Rusku. + tyfem 2./4. 1915 v Taškentě. KUČERA ANTONÍN, katol.,

Více

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY Z KRONIKY VELKÉ LHOTY 1894 Sepsaný při schůzi sboru dobrovolných hasičů obce Velké Lhoty. Odbývané dne 26. března 1894 v hostinci p. Františka Kobsy ve Velké Lhotě. Věc Nejprve předloženy byly vzorky na

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Zdroje informací k historickému projektu:

Zdroje informací k historickému projektu: Zdroje informací k historickému projektu: Veronika Nováková: Starostové - V roce 1900 byl starosta pan Myslík, později Staněk - V roce 1907 byl starostou Frant. Kaněra - V roce 1908 už pan Frant. Stejskal

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1908 Obecní volby Dne 26. července 1908 bylo voleno nové obecní zastupitelstvo za velmi malého účastenství voličů. Ze 40 voličů III. sboru dostavilo se k volbě 11 voličů, z 11 voličů II. sboru dostavilo

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

školní četba Božena Němcová DIVÁ BÁRA

školní četba Božena Němcová DIVÁ BÁRA školní četba Božena Němcová DIVÁ BÁRA Divá Bára je povídka z venkovského prostředí. Titulní postava přináší do literatury nový typ dívky, samostatné, nezávislé na muži. Bára je zdánlivě drsná, statečná,

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

750. výročí. obce Všeradice

750. výročí. obce Všeradice 750. výročí obce Všeradice Dne 26. března 1262, pan Oldřich Zajíc z Valdeka a na Valdeku, daruje statek svůj Všeradice, klášteru Sv. Dobrotivá. Toto je nám dosud známá první dochovaná zmínka o naší obci.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další zastávkou v našem pátrání by měl být Státní okresní archiv v Havlíčkové Brodě (www.mza.cz/havlickuvbrod), kde je mimo jiné uložen i

Více

Rok 1910. V lednu 10. přistoupili za činné členy bř. Hynek Jiroušek a Jaroslav Hamrla. Za přispívajícího člena Frant. Bém.

Rok 1910. V lednu 10. přistoupili za činné členy bř. Hynek Jiroušek a Jaroslav Hamrla. Za přispívajícího člena Frant. Bém. Rok 1909. Myšlenka založiti Dobrovolný sbor hasičský ve Hvozdci vyšla od prvního učitele zdejšího p. Václava Oharka v roce 1896. Týž byl župním činovníkem na Brněnsku. Za úřadování starosty zemř. Frant.

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Čísl. ZŠ MŠ LOMNICE/ LUŢNICÍ PSP JDH JZ PSM PP Body 1. Jakub Kodel 25 15 34 1 15 99 2. Pavel Prášek 4 3 34 15 15 134 3. Karolína Řezáčová 3 3 4 2 1 13

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 33603/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška se sídlem Osová Bítýška 3, 59453

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

S L O U Č E N Í M. spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov

S L O U Č E N Í M. spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov S M L O U V A O F Ú Z I S L O U Č E N Í M spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov Smluvní strany: 1. Sdružení rodičů a přátel

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Tuněchodské okénko 3/2014

Tuněchodské okénko 3/2014 Tuněchodské okénko 3/2014 INFORMACE Z OBCE V současné době žije v naší obci 618 obyvatel ve 208 domech. V letošním roce se přistěhovalo 20 občanů, odstěhovalo se 18 občanů, narodilo se 7 dětí a zemřeli

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 02 Daňové identifikační číslo 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo 04 Identifikační číslo /

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 138961/2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Seznam příloh: 1. Přehled vyměřených předpisů po složkách

Seznam příloh: 1. Přehled vyměřených předpisů po složkách VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ BD Na Klášterním 1898, Praha 6 ROK 2013 STAV PŘÍJMŮ OD: 1.1.2013 DO STAV VÝDAJŮ OD: 1.1.2013 DO DATUM PŘEDCHOZÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 31.12.2013 31.12.2013 31.12.12 1 ČÁST-

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška r----------------------------------------... ---... Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 35060/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

L I B E R E C. Bc. Filip Chmátal. Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku na 12. schůzi rady města dne 18.6.2013.

L I B E R E C. Bc. Filip Chmátal. Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku na 12. schůzi rady města dne 18.6.2013. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27.6.2013 Bod pořadu jednání: Věc: Přijetí daru veřejné osvětlení, Krásná vyhlídka Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Filip

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

Opis Advokátní kancelář JuDr. Jaroslava Čulíka v Libáni K cíli vyměření poplatku pod čísl. rejstř. B736 zde ohlášeno. Ch. berní úřad v Libáni dne 21. Října 1898. L.L. Pfister, m.p. Jílek m. J. Smlouva

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0118/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

VÝPIS Z ÚČTU ZA ZVOLENÉ OBDOBÍ Za období: 01.01.2009-28.08.2010

VÝPIS Z ÚČTU ZA ZVOLENÉ OBDOBÍ Za období: 01.01.2009-28.08.2010 BRE Bank S.A. organizační složka podniku se sídlem Praha 2, Jugoslávská 2, PSČ 120 00 člen skupiny Commerzbank www.mbank.cz mlinka: 844 777 000 KAREL DVOŘÁK KUŘIMSKÁ 2 664 34 KUŘIM ČESKÁ REPUBLIKA VÝPIS

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Č.j.: S 78/2000-151/2176/2000-Jak V Brně dne 12. července 2000

Č.j.: S 78/2000-151/2176/2000-Jak V Brně dne 12. července 2000 Č.j.: S 78/2000-151/2176/2000-Jak V Brně dne 12. července 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.5.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012 *UOHSX004LU8B* UOHSX004LU8B ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více