Články z telčských Farních věstníků :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Články z telčských Farních věstníků 1919 1923:"

Transkript

1 Články z telčských Farních věstníků : Našim vojínům. V jedné písni, složené od B. Jablonského, loučí se dojemně s rodiči syn odcházející na vojnu: Děkuji vám, můj tatíčku, za otcovské starosti; jestli v bitvě nezahynu, dočkáte se na svém synu v krátkém čase radosti. Děkuji vám, má matičko, za mateřské vedení; jestli se již nenavrátím a vám lásku neoplatím, Pán Bůh vám ji odmění! Zajisté každý z vás podobně loučil se se svým rodným krovem, syn s ustaranými rodiči, manžel s manželkou, otec s milovanými dítkami. Mnohý z vás prožil dlouhou dobu v mrazivé cizině a prožil na vojně strasti, jichž ústa naše nejsou sto vylíčiti, jichž nedovede plně pocítiti leč ten, kdo sám je zažil. Při všech těch utrpeních myšlenka na domov, důvěra v lepší budoucnost sílila vás, nejednou vytryskla ze srdce vašeho modlitba vroucí: Dopřej mně, Bože, šťastného návratu k mým drahým do milé vlasti. Doba utrpení minula vaše touha se splnila. Vrátili jste se už mnozí ať ze zajetí neb z fronty do svobodné, samostatné vlasti. Vítáme vás! Často jsme na vás vzpomínali v modlitbách, aby vás milý Bůh chránil všeho zlého. Jen okamžik ještě, než válkou zvířené poměry se uklidní, a opět se budete moci věnovati svým rodinám, svému povolání. Přejeme vám ze srdce, abyste po přežitých strastech v štěstí a spokojenosti uprostřed svých milých život trávili, aby požehnání Boží vaše snahy vezdy doprovázelo. Máme však k vám maličkou prosbu. Byli jste za světové války v různých dálných zemích, u rozličných národů a nabyli jste mnohých i vzácných zkušeností. Poznali jste rozličné zvyky, obyčeje, svérázné vzdělanosti jednotlivých národů, různé jich poměry společenské, hospodářské a též poměry církevní a ducha náboženského. Mnohý z vás byl i delší čas v Rusku, ba až v daleké Sibiři, na hranicích Číny, Japonska, jiný v Srbsku, Turecku, Italii, Francii atd., tam poznal mnohou zajímavost ze života náboženského tamnějšího lidu. Tento náš list ochoten uveřejňovati i sebemenší takovou zkušenosť vaší, jež zajisté k užitečnému náboženskému poučení nás všech přispěje. Jednoduchými slovy vypište, anebo ústně nám svěřte takové prožité dojmy. Jsou však mnozí z vašich spoludruhů, farníků, na nichž se splnila slova druhé sloky předeslané písně. Nevrátí-li se a nevátí. Pohřbeni v dalekých cizích zemích, mnohý hrob nezvěstný, - zapomenutý. Než my na ně nezapomeneme. Dokud živi budeme, vzpomínati jich budeme ve svých modlitbách jako vzájemní členové obcování svatých. Všechny jich hroby v duchu sneseme v jednu mohylu na hřbitově našem s důstojným pomníkem jim obětem světové války na věčnou paměť. Dějiny vypisovati budou, kolik obětí na lidských životech vyžádala si světová válka. Leckdo se otáže? Jak je tomu v naší obci? v celé farnosti? Chceme tedy postupně podati přehledy v jednotlivých obcích a na přání příbuzných též posmrtnou vzpomínku jednotlivců s krátkým jejich životopisem, po případě i s podobenkou. V tomto čísle zatím jednu.

2 Zajímavo jest, že jeden vojín z Rosiček se v Rusku oženil a míní prý tam zůstat. Příbuzným padlých vojínů oznamujeme, že jsme ochotni přinášeti v tomto listě jejich podobenky, však s podmínkou, že si zhotovení tiskového štočku zaplatí sami. Při nynější drahotě stojí 1 štoček 23 kor. a zhotovuje se v Praze. Proto též nutno podobenky včas dodati. - z 612 školních dítek 173 sirotků, 60ti dětem padl otec ve válce Karel Přibyl Nezvěstným jest Karel Přibyl, svob. rolnický syn v Mysliboři, nar. 26. ledna V mládí s výborným prospěchem studoval na reálce v Telči, avšak pro krční nemoc musil studia zanechati. Privátně se vzdělával dále. Milou svou povahou soustředil brzy kolem sebe ostatní mládež a založil v Mysliboři Sdružení venkovské Omladiny, první na západní Moravě. Ač nemocen, přece byl v r k 81. pěšímu pluku odveden a na italskou frontu poslán. Z četných jeho dopisů dýše přímo víra a odevzdanost do vůle Boží. Od 18. července 1915 jest nezvěstný. Na všech stranách po něm pátráno, ale bezvýsledně. Pouze jeden krajan vypravuje, že ho viděl, jak při útěku nemohl svým spolubojovníkům stačit a znaven usedl na zalesněný břeh, kdež stopa další po něm mizí. Zvolenovice Dosud ještě tří dlí u legií v Rusku. (FV červen 1920) Vanůvek - Legionáři byli: Fr. Lojda a Karel Kubů v Rusku. Zajati byli: Fr. Nechvátal a Fr. Dušek v Rusku; Ludvík Uhlíř a Fr. Uhlíř v Italii. Vanov Dva se dosud z Ruska nevrátili. (FV srpen 1920) Volevčice Legionáři v Rusku byli: Josef Dvořák, František Piza, Josef a František Vaniš. Zajatci v Rusku byli: František Matras, Josef Matras, František Pospíchal, Matěj Nechvátal, František Bína. V Italii byl zajatcem: Josef Musil.

3 Zřízení památníku padlým a zemřelým vojínům z naší farnosti. Mnoho obětí na lidských životech vyžádala si světová válka z naší farnosti. Přehledy těchto obětí z jednotlivých obcí až na Telč, kde pro rozsáhlost to jde velice těžko, jsme už dříve uveřejnili ve Farním Věstníku, rovněž krátké životopisy a osudy mnohých padlých vojínů. Žádoucno jest, aby památka jejich byla uctěna důstojným památníkem, který by zároveň hlásal potomkům krutost války světové, z jejíž krve se zrodilo naše národní osamostatnění. Rozličné památníky budují vesnice i města; též u nás přáním mnohých jest, bychom i my tak učinili. Po zralých úvahách jsme se rozhodli poříditi vkusné pamětní desky, na nichž by vyryta byla jména a krátká data zemřelých vojínů. Desky, jež zhotoví místní malírna, zasazeny budou do stěny ve farním kostele. Ovšem památník tento bude vyžadovati značný náklad, jehož rozpočet co nejdříve oznámíme. Na účel tento sešlo se dosud dobrovolnými dary jen 300 K. Proto jest žádoucno, aby majetní příbuzní a známí příslušné výlohy hradili, jménem pak chudobných obracíme se s prosbou na šlechetné dobrodince, by svými dary vypomohli dílo pietní uskutečniti. Příspěvky a dary přijímá farní úřad a budou ve Farním Věstníku uveřejněny; rovněž celý náklad. Mimo to prosíme příbuzné, by oznámili co nejdříve farnímu úřadu své padlé a zemřelé vojíny; neradi bychom koho vynechali. Jest ovšem také mnoho nezvěstných, o nichž dosud určitých zpráv není. Bude o to postaráno, by i jména těch, jichž úmrtí se později zjistí, dodatečně do desky se vepsala. Pamětní desky padlým vojínům. V říjnovém čísle uveřejnili jsme provolání, že míníme zříditi pamětní desky padlým vojínům z naší farnosti ve farním kostele. Učinili jsme tak na četná přání a po úradě s odborníky. Hned na to vyskytly se hlasy, že bude postaven pomník padlým vojínům. Aby snad nevzniklo nedorozumění, oznamujeme, že náš úmysl tomu nikterak neodporuje. Souhlasíme, když i v každé obci takový památník bude postaven. Chceme jen dějiny světové války z naší farnosti trvale ztělesniti a uchovati potomkům, což náš záměr nejlépe vykoná. Pamětní desky padlým ve světové válce. Předběžný rozpočet pro pořízení dvou uměleckých pamětních desk ve farním kostele obnáší kolem K. Počítáme-li uveřejnění 100 padlých, připadá na jednoho průměrně 100 K. Jsou však mezi nimi mnozí chudobní, kteří nemohou takového obnosu zaplatiti, ba někteří nic. Proto se obracíme s prosbou jednak na bohatší příbuzné padlých, jednak na ostatní, kteří oběti krve ušetřeni byli, by dle možnosti přiměřeným darem umožnili důstojný památník obětem války poříditi. Příjmy i vydání budeme ve Věstníku kvitovati. S pracemi započne se po Novém roce. Dary na zřízení pamětních desk padlým. Z Dyjice Kč: Bártů Jan 100, Janoušek Jos. 100, Tušer Jos. 10, Novák K. 5, Brtník Jos. 10, Pavlíček Matěj 5, Pavlíček F. 10, Kříž Jan 5, Dolník A. 5, Kolumbarová A. 5 celkem 255 K.

4 Z Rosiček: Křen A. 5, Felinghauer F. 2, Vondráček Jak. 2, Křen R. 3, Lupačová M. 3, celkem 15 K. Z Hostětic: Sedláček Matěj 100, Cechová M. 19, Mátl F. 2, Gregor Jos. 7, Kadlec Jan 20, Holec Jan 20, Tomšů M. 2, Jakubec F. 5, Pohl Jan 20, Benda Jan 5, celkem 200 K. Z Mysliboře: Vacek Fr. 30, Hybášková A. 20, celkem 50 K. Z Vanova: Polívka L. 50, Polívková M. 10, celkem 60 K. Z Vanůvka: Musil Jos. 100 K. Ze Zvolenovic: Čech Leop. 200, Vaníček F. 50, Škarek A. 5, Hrůza Jos. 1, Novák K. 5, Brychta P. 1, Zelenka A. 5, Skála V. 2, Fortelný A. 1, Fejlek C. 2, Fedra V. 1, Útulná 1, Ambrož C. 1, Brychta J. 2, Vítů F. 5, Kadlec T. 1, Michálek J. 5, Busta J. 5, Busta V. 2, Novák L. 10, celkem 305 K. K tomu vykázané dary ve Věstníku č. 1. r ,30 K, tedy celkem 1495,30 K. I ostatní příbuzní po padlých a všichni příznivci se prosí, by příspěvek neb dar dle své možnosti hleděli zapraviti a tak uskutečnění šlechetné myšlenky zaručili. Jak už na počátku jsme prohlásili, opětujeme i nyní, že památníkem tímto má býti ztělesněna historie celé naší farnosti, tedy i padlých všech jiných náboženských vyznání. Již po 3 léta shledávali jsme pro tento účel životopisy padlých. Avšak při rozlehlosti farnosti, zvláště Telče samé, jest velice těžko všech se dopátrati a žádného nechceme opomenouti. Jelikož počet a životopisy padlých musí býti předem sestaveny, než s prací pamětních desk se započne, vyzýváme opětně farníky, aby padlé příbuzné neb jiná svá přání nejdéle do 15. února t. r. oznámili. Na pozdější žádosti už těžko bude možno bráti zřetel. Nemalý jest též počet nezvěstných z naší farnosti. Životopisů těch jsme dosud nesbírali v naději, že ještě některý z nich se může vrátiti, jak toho doklady často noviny přinášejí. Mnozí však příbuzní projevili přání, bychom i ty na pamětních deskách uveřejnili. Žádáme tedy dotyčné příbuzné by i oni v stanovené lhůtě své nezvěstné vojíny ohlásili, by dle úsudku znalců se jim buď náležitého zařazení na deskách dostalo, aneb v příslušné době, až o nich zajištěná zpráva bude, jim zvláštní památník k doplnění dějin farnosti pořízen býti mohl. Pamětní desky padlým z naší farnosti. Dnem 15. února skončena doba k přihláškám padlých; tím přesně stanoven počet a malírna zdejší začne pracovati na vytvoření pamětních desk. V případě, že by ještě byl opomenut některý padlý vojín, zařadíme jej až mezi vojíny nezvěstné, jimž též později, bude-li to přáním farníků, pamětní deska se pořídí. Jelikož počet padlých jest daleko větší, než původně se myslilo, musí býti desky větší, a tím též i náklad na ně se zvětší. Prosíme všechny farníky dobré vůle o příspěvek na tento účel. Pokračování v darech: Z Dol. Dvorců: Burian J. 150 K, Burianová K. 40 K, Kříž Jos. 10 K, Křížová Fr. 5 K, celkem 205 K. Z Dyjičky: Kříž J. 50 K. Z Doupi: Šindelář M. 40, Pejčoch F. 10, Zažímal J. 40, Máca J. 30, Říha J. 30, Jaroš J. 30, Fojt Ferd. 40, Poledna F. 20, Krejčová 20, Tušer T. 5, Budek F. 10, Doležal T. 10, celkem 285 K. Z Krahulčí: Mrvková A. 50, Srbová L. 100, celkem 150 K. Z Mysliboře: Novák F. 100, Skoumal J. 25, Skoumal B. 100, Skoumalová P. 100, Novák J. 40, Martinů J. 50, celkem 415 K. Ze Studnic: Kořínek A. 20, Přibylová M. 100, Krejčová M. 100, celkem 220 K.

5 Z Vanova: Němec Fr. 100 K, Jaroš Jos. 40, celkem 140 K. Z Volevčic: Dvořáková B. 100, Dvořáková M. 100, Šimek Fr. 100, Vondrák Fr. 20, celkem 320 K. Z Telče: Černý R. 200, Hadravská A. 20, Nováčková A. 100, Seidlerová E. 100, Vyhlídalová M. 5, Urbánek J. 20, Schäfrová O. 10, Svobodová 5, Doskočil J. 100, Pospíchal F. 5, Pavelcová M. 30, Schäfer T. 20, Dušek J. 100, Sedláčková A. 30, Dvořáčková M. 15, Machová M. 5, Machová M. 30, Zedníková M. 20, Lojdová M. 30, Hybášková M. 30, Lazárek A. 50, Macek L. 30, Holec M. 10, Barták Vítek 20, Vetišková M. 30, Tesařová 20, Zedníková M. 5, Laubachrová J. 20, Prokopová J. 30, Nejmenovaná 10, Vondráčková M. 5, Schafrová J. 10, Kučera A. 200, Jednota sv. Josefa 500, celkem K. Dohromady K; k tomu vykázané dary v minulém čísle 1495,30 K, tedy úhrnem 5.095,30 K. Další dary na pamětní desky padlým z naší farnosti: Z Krahulčí: Ježek J. 5, Chalupský J. 3, Koubová G. 5, Kuta J. 5, Marek A. 5, Kouba J. 5, Háva Jak. 2, Hezinová 3, Holcová A. 5, Kopečný J. 5, Tetour 3, Háva J. 5, Douda A. 3, Nováková A. 5, Truhlářová B. 5, Nováková F. 3, Rodová M. 2, Krejčová M. 5, Kozová 2, Kovářová M. 2, Pejčochová M. 3, Krausová B. 5, celkem 86 K. Z Řídelova: Kovář Jan 20 K. Ze Studnic: Přibyl F. 40 K. Z Telče: Stejnek J. 20, rodina Duníčková 50, Nechvátal A. 5, Kříž J. 5, Vyhlídalová 5, Lidová Jednota 100, Vítová A. 100, Rédová J. 20, Šmikmátorová A. 20, Hložková M. 20, celkem 345. Dohromady 491 K; k tomu vykázané už dary 5.095,30, tedy úhrnem 5.586,30 K. Další dary: Z Dyjičky: Máca M. 50 K. Z Krahulčí: Nejmenovaná 20 K. Ze Studnic: Martinů Jos. 50 K. Z Volevčic: Kešnar A. 40 K. Z Telče: Franclová Růž. 100 K, Nováková Lud. 100 K, Ptáček Jos. 10 K, Lojdová M. 25 K. Tiray Jan 150 K, P. Polák F. 25 K, celkem 410 K. K tomu připsané úroky 26,19 K a vykázané už dary 5.586,30 K, tedy úhrnem 6.182,49 K. Tím teprve polovice potřebného nákladu dosaženo. Prosíme opětně všechny příznivce dobré vůle o dary na tento šlechetný účel. Po překonaných nemalých obtížích přistupuje konečně zdejší Lidová malírna k zhotovení pamětních desk. Desky budou dvě, každá / 2 cm vysoká a 160 cm široká. Umístěny budou ve

6 farním kostele na stěně po obou stranách náhrobního kamene paní Kateřiny z Hradce. Na každé z nich bude 62 životopisů padlých vojínů z naší farnosti, kolem nich rámec, na němž bude význačný nápis. Návrh jeho nám laskavě vypracoval a poslal p. ředitel Tiray z Prahy. Naše desky pamětní mají býti po stránce historické jedinečnými, doufáme pevně, že i po stránce umělecké zhotoví malírna dílo dokonalé. Byli jsme už z Prahy požádáni, bychom fotografii hotového díla zaslali do Českého Světa. Snahou naší i malírny jest, by desky už zasazeny byly v chrámě do výstavy krajinské v Telči, kdy mnoho cizinců navštíví Telč. Majíť býti i výstavní ukázkou Telečského umění. Podnikli jsme dílo šlechetné, farnosti ke cti a okrase, ale též nákladné. Proti očekávání šamotky v továrně zdraženy o K, takže pouze zhotovené desky bez zasazení budou státi K. Vše pak celkem nejméně K. Dosud však nemáme ani polovici nákladu. Proto obracíme se znovu na všechny farníky naše, zvláště na bohatší, by svými dary přispěli a žádaný obnos byl dosažen. Veškeren náklad bude ve Věstníku farním vyúčtován. Dosud vydání nebylo, korespondence a práce přípravné konány zdarma. Přijato bylo dle posledních výkazů 6.182,49 K. Nově: Z Mysliboře: Děvčata ze zábavy 100 K. Ze Studnic: Petr Nevrkla 50 K. Z Telče: Nejmenovaná 20 K, A. Krejčí 20 K, V. Kovář 10 K, Rosalie Kociánová 50 K, Ter. Linhartová 25 K, celkem 125 K. Úhrnný obnos 6.457,49 K. Konečně první deska dohotovena a v pondělí 19. června započato s jejím zasazováním na stěně farního kostela. Zatím pilně se pracuje v malírně na desce druhé a doufáme, že v kratičké době celé dílo bude dokonáno. Tím nastane pro nás zároveň povinnost za ně zaplatiti. Dosavádní však dary nestačí ani na jednu desku. Jsme přesvědčeni, když farníci už první desku uvidí, že se jim bude líbiti a rádi všichni ať pozůstalí a přátelé i ostatní dle možnosti věnují dary, by účty mohly býti vyrovnány. Poznamenáváme, že na deskách uveřejněni jsou všichni dle abecedního pořádku, rovněž všechny přifařené obce, poslední je Telč. Nenastanou-li nepředvídané překážky, bylo by slavnostní posvěcení desk již v červenci. Bližší oznámeno bude s kazatelny. Dosud vykázané dary obnášely 6.457,49 K. Nově přijato bylo: Z Vanova: Rodina Krupilova 10 K. Z Telče: M. Hofbauerová 20 K, Al. Bureš 50 K, Nejmenovaná 5 K, K. Tripalová 30 K, rodina Hamerníková 50 K. Úhrnný obnos 6.622,49 K. Zasazení pamětních desk bylo 3. července ukončeno, takže i návštěvníkům cizím na Krajinské výstavě umožněno si je prohlédnouti. Bohužel zarámování a úprava malby dosud neprovedena, takže slavnost jejich posvěcení odložena na dobu pozdější.

7 Znovu prosíme farníky, aby pamatovali dary na úhradu nákladu desk. Dosud vykázané dary obnášely 6.622,49 K. Nově bylo přijato: Z Dyjičky: Nejmenovaná 10 K. Z Dol. Dvorců: J. Kučera 70 K. Z Krahulčí: Děvčata dar ze svatby 100 K. Z Mysliboře: Cyr. Přibyl 100 K. Z Řídelova: Lud. Žákovský 10 K, ze svatby 10 K, Kateř. Šeniglová 50 K. Z Telče: Nejmenovaný 100 K, Leop. Novák 100 K, pí. Švábová 100 K, nejmenovaná 50 K, M. Vyhlídalová 10 K, Lud. Černá 40 K, nejmenovaná 10 K, úrok ze vkladu Spořit. ústavu 5,70 K, kostelní sbírka ve far. kostele 39 K, v jezuitském kostele 20 K. Celkem nově přijato 824,70 K. Úhrnný obnos 7.447,19 K. Z toho zaplaceno Lidové malírně na dluh K K. Zůstává tedy 447,19 K. Za uplynulé dva měsíce darovali: Mládež z Řídelova (sbírka při svatbě) K Sbírka při svatbě p. Jos. Matrase se sl. Mlejnkovou ve Volevčicích.. 61 K Rodina Fr. Matrasa z Volevčic K Sbírka ve far. kostele K Nejmenovaná z Telče K Sbírka ve far. kostele K Cyr. Novotný Z Telče K Vojtěch Kovář z Telče K Leop. Rajský K Nejmenovaný z Telče K Celkem K Vykázaná pokladní hotovost ,19 K 820,19 K Z toho zaplaceno bylo p. architektu Fr. Poláčkovi za materiál a zednickou práci 513 K, tak že zůstává na hotovosti 307,19 K. Ještě třeba zaplatiti dluh malírně K a p. Šimrovi za zasazení desk. Prosíme opětně farníky, by pamatovali na tento účel svými dary. Dokud se nezaplatí dluh, těžko bude pomýšleti na zřízení desky pro zbývající vojíny nezvěstné. Orámování obou desk a úprava malby kolem má se státi co nejdříve, na to pořádána bude slavnost posvěcení pamětních desk. Doba a způsob oslavy bude všas oznámen.

8 Věnováno: P. T. Dr. Al. Neumann 50 K, Firma Hahn 50 K, M. Furcht 50 K, B. Frischer 25 K, Ed. Stein 20 K, Ed. Spitz 25 K, L. Lauer 20 K, K. Schreckerová 5 K, Kat. Raždovičová 2 K, J. Taub 10 K, V. Mahler 5 K, L. Freud 5 K, Dr. Otto Neumann 40 K, R. Steinová 10 K, Eug. Böhmová 5 K, J. Lauer 10 K, Š. Weisel 40 K, Šim. Weisel 10 K, R. Neumanová 20 K, V. Weiner 10 K, J. Lauer 20 K, Marie Blažková 2 K, Nejmenovaný 2 K, M. Zedníková 20 K, Ludvík Kameník 20 K, M. Šmikmatorová 200 K, Marie Kopecká 12 K, pokladnička 26,60 K. Celkem 711 K 60 h. Zůstatek byl 307,19 K. Tedy celkem 1018,79 K. Orámování obou desk i oprava malby provedena, slavnost posvěcení stanovena na Vše Svaté odpoledne. Posvěcení pamětních desk. Na Vše Svaté odpoledne (1. listopadu 1922), ve svatvečer dušičkový, byly ve farním chrámu Páně posvěceny dvě pamětní desky padlých vojínů z farnosti za velikého účastenství. Po odpolední pobožnosti a hodinkách za zemřelé, vystoupil na kazatelnu dp. katecheta Josef Rampula. Krátce vyložil, jak hned při převratu vznikla myšlenka vybudovati padlým ve chrámu Páně důstojný pomník, i jak dílo provedeno. Nejprve byla zjišťována jména a osudy padlých z města i venkova. Po tři léta se tak dálo, a jména uveřejňována ve Věstníku. Seznam konečně přehlednut po stránce pravo- i zeměpisné p. profesorem Kasalým a vyhlédnuto místo v kostele po stranách náhrobku Kateřiny z Valdštýnů. Nyní pracovalo komité z dam i pánů se skládající, a to po mnohých úradách svěřilo vyhotovení pamětních desk >>Lidové malírně<< v Telči. Malírna provedla dílo dle návrhu p. profesora Fromka na deskách šamotových, bílých, v národním bohatém ornamentě, důstojně a umělecky. Vybudován památník padlým jedinečný toho druhu. Nápisy na desky podali pp. řiditel J. Tiray a profesor M. Divoký. Nápisy pro nedostatek místa zkráceny a znění jejich uvádí se na jiném místě. Zasazení desk provedl p. Šimmer, opravu malby p. Novotný z ochoty. Na obou deskách jest 124 jmén padlých s krátkým životopisem. Nezvěstní nemohli býti zařaděni, těm se vybuduje deska později. Náklad činí malírně K, p. architektu Ptáčkovi za práci a material zednický 513 K, p. Šimmer ještě účtu nepodal. Náklad uhrazuje se dary příbuzných a dobrodinců. Památník zbudovaný láskou hlásati bude do daleké budoucnosti nejen počet obětí na životech, ale i stav farnosti za světové války. Tklivou vzpomínkou na padlé vojíny krásná promluva skončena. Po promluvě zapěl sbor smuteční píseň a potom posvětil desky dp. děkan za přísluhy dpp. Heintze, katechety Rampuly a rady Dvořáka. Modlitbou za padlé spolubratry a konduktem slavnost ukončena. Ku slavnosti slečny uvily věnce, p. vrchní zahradník propůjčil květiny a páni bratři Fr. a Aug. Remešové vše vkusně uspořádali.

9 P. T. Slavnostnímu kazateli, komitétu, pěvcům s p. řiditelem Pokorným, všem dobrodincům, všem, kteří ku vybudování památníku přispěli, všem, kdo o zdar tklivé slavnosti posvěcení se zasloužili budiž dík. Nápisy na pamětních deskách. Na první desce: Obětem světové války z farnosti telecké věnovali pozůstalí a přátelé l. P Otče náš! probuď k věčnému životu a shledáním odměň pokornou rodinu dítek svých. Sám pak Pán pokoje dejž vám pokoj věčný! Na druhé desce: K živoucím volá hlas nevinných obětí z dalekých v cizině hrobů: Řiďte se zákonem Božím a žijte v bratrské lásce, práci a svornosti pro blaho a rozkvět svobodné vlasti. Sv. Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím! Další dary: Ze svatby Frant. a Františky Remešových 100 K, sbírka při slavnosti svěcení pamětních desk 440 K 52 hal., sbírka v kostelích dopoledne 1. listopadu 342 K, P. T.: K. Mátlová 50 K, Martinů 30 K, K. Kopecký 30 K, F. Šmikmátor 50 K, Koranda 25 K, Skála 200 K, St. Katrnožka 100 K, Terbrová 5 K, P. F. Polák 30 K, V. Mahler 5 K, Fr. Petrák 10 K, Č. Petrů 5 K, Železná 10 K, Komín 25 K, J. Valič 5 K, Lojdová 10 K, Fr. Mátl 10 K, L. Daňkovský 20 K, Mikeš 5 K, Nejmenovaná 5 K, Novák 5 K, Pilařová 5 K, F. Havlík 5 K, Stejskalová 10 K, Nejmen. 2 K, Lannerovi 10 K, M. Hustáková 2 K, Šilhavý 25 K, Lovětínská 5 K, F. Svoboda 5 K, B. Dub 5 K, Mrkvová 5 K, J. Vondráček 5 K, Havlíková 50 K, Ptáčková 10 K, A. Holec 20 K, T. Nováček 3 K, F. Lupač 20 K, sl. Koukalová 6 K, Komínová st. 20 K, M. Bínová 5 K, B. Kadeřábková 20 K, M. Kopalová 20 K, sbírka u Matky Boží 50 K, v pokladničce ve far. kostele 33 K 26 h celkem 1855 K 78 h. Poslední výkaz obnášel 1018,79 K, zůstává tedy na hotovosti 2.874,57 K. K úplnému zaplacení dluhu třeba ještě asi K. Další dary z Telče: Rudolf Kocián 10 K, Fr. Urbánek 10 K, Jákub Zadražil 30 K, Cyr. Bulička 10 K, Mládenci při pohřbu Fr. Švejdy 20 K, Pokladnička ve far. kostele 10 K celkem 90 K. Z Vanova: Ant. Tůma 10 K, Nejmenovaná 20 K celkem 30 K. Z Mysliboře: Jan Martinů 50 K. Součet 170 K s posledním výkazem činí dohromady 3.044,57 K. Z toho splaceno Malírně na dluh K, takže zůstává na hotovosti 1.044,5 K. Ještě zbývá zaplatiti malírně K a p. Šimrovi za práci.

10 Další dary: Z Telče: Edmund Dvořák, sládek 200 K, Jos. Vávrů, kolář 20 K, Jindř. Brýda, sklenář 20 K, Kar. Vondrák, pekař 25 K, Leop. Vondrák, kupec 25 K, Nejmenovaná Telč I. 5 K, Pokladnička ve far. kostele 6 K, Úroky za rok K 94 hal. celkem 408 K 94 hal. Z Vanova děvčata 120 K. Dohromady 528 K 94 hal., s výkazem v minulém čísle 1573,51 K. Z toho zaplaceno p. Šimrovi za práci 725 K. Zůstává tedy na hotovosti 848,51 K. Zbývá zaplatiti malírně K. Další dary: Z Telče: Jaroslav Rod 10 K, Anast. Neuwirtová 5 K, Bohumír Dvořák 50 K, Nejmenovaná 20 K, z pokladničky ve far. kostele 17 K, z pohřbu Bohumila Skupy (zůstatek ze sbírky dárců na věnec) 151,50 K, celkem 253,50 K. Z Vanůvka děvčata 100 K. Z Dol. Dvorců: nejmenovaný 7 K. Dohromady 360,50 K, s výkazem 848,51 K v čísle minulém 1.209,01 K. Z toho splaceno na dluh K, tak že zbývá na hotovosti 209,01 K. Dluh u malírny obnáší ještě K. Další dary: Z Telče: Dodatek z pohřbu Boh. Skupy 3 K, Nejmenovaná 20 K, ze svatby Jos. Vondráka na uctění památky padlého Cyr. Nováka 26 K, pokladnička ve far. kostele 4 K 10 hal., Nejmenovaní manželé z Hor. Myslové 50 K, Vojtěch Kovář 10 K, P. Jos. Rampula 97 K, Fr. Kubeš, cestmistr 20 K. Z Dyjičky: Jan Hoch 100 K. Celkem 330 K 10 hal., k tomu vykázaná hotovost 209,01 K, tedy je na hotovosti 539,11 K. Platiti jest malírně ještě K. Frant. Balaš, Telč K Pokladnička farní kostel K

11 Pokladnička farní kostel K 52 h Antonín Veselý, Telč K Pí Bernhardtová z Brna K Pí Linhartová z Telče K Pí Marie Nechvátalová z Telče... 5 K Pokladnička farní kostel K Josef Boček, rolník ze Studnic K Tomáš Smolín, rolník ze Studnic K Anna a Ludmila Wenigovi z Telče K 400 K 52 h S hotovostí K 50 h 1445 K 02 h Desky. Sbírka hostí při svatbě p. Frant. Němce a Marie Havlíkové v Mysliboři. 100 K Pokladnička K P. Osvald Satrapa K 160 K Hotovost z června.. 939,63 K 1099,63 K Hotovost z dubna byla 539,11 K a ne jak omylem uvedeno 1044,50 K. Desky. Výstavní výbor živnostenské a průmyslové výstavy v Telči K Pokladnička v kostele K Celkem K Darem Výstavního výboru umožněno vyrovnání dluhu. Končíce akci deskovou, vzdáváme vroucí dík a zaplať Bůh p. t. Výstavnímu výboru v Telči, všem dobrodincům a členům komité, za veškerou podporu, obětavost a námahu, kterou památce drahých padlých přinesli.

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Školní rok 1912.~1913.

Školní rok 1912.~1913. Školní rok 1912.~1913. Příchod důst. pána Josefa Chába. Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co kaplan, a pro korektní jednání byl velice

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

sv. Jakub památník 1. sv. v.

sv. Jakub památník 1. sv. v. sv. Jakub památník 1. sv. v. BURIAN LEOP., katol., ženatý rolník v Urbanově, *1885 v Dol. Dvorcích, od 1914 u 81. pěš. pl. v únoru 1915 zajat v Rusku. + tyfem 2./4. 1915 v Taškentě. KUČERA ANTONÍN, katol.,

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Zpracovaly: Aneta Dolská, Lenka Jonášová, Adriana Nováková, Lenka Poláčková Vyučující: Mgr. Helena Uhlířová Škola:

Více

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY Z KRONIKY VELKÉ LHOTY 1894 Sepsaný při schůzi sboru dobrovolných hasičů obce Velké Lhoty. Odbývané dne 26. března 1894 v hostinci p. Františka Kobsy ve Velké Lhotě. Věc Nejprve předloženy byly vzorky na

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Zdroje informací k historickému projektu:

Zdroje informací k historickému projektu: Zdroje informací k historickému projektu: Veronika Nováková: Starostové - V roce 1900 byl starosta pan Myslík, později Staněk - V roce 1907 byl starostou Frant. Kaněra - V roce 1908 už pan Frant. Stejskal

Více

Obecná škola ve Studeném v roce 1937

Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Škola rok 1933 Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Horní řada zleva: 1. Vorlová Marie, 2. Burdová Růžena, 3. Nováková Marie, 4. Vodrážková Marie, 5. Seidlerová Věra, 6. Slavíková Anna, 7. Průšová Růžena,

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 17. 12. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní -

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1908 Obecní volby Dne 26. července 1908 bylo voleno nové obecní zastupitelstvo za velmi malého účastenství voličů. Ze 40 voličů III. sboru dostavilo se k volbě 11 voličů, z 11 voličů II. sboru dostavilo

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

750. výročí. obce Všeradice

750. výročí. obce Všeradice 750. výročí obce Všeradice Dne 26. března 1262, pan Oldřich Zajíc z Valdeka a na Valdeku, daruje statek svůj Všeradice, klášteru Sv. Dobrotivá. Toto je nám dosud známá první dochovaná zmínka o naší obci.

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Přeborov podle jmen domů

Přeborov podle jmen domů Přeborov podle jmen domů V současné době je v obci 75 domů s č.p. a 132 obyvatel. Č.p. 65 U Dřeváčníků dříve Nedvěd Karel Současně žijí: Peštovi a Němečkovi Č.p. 60U Kosíků, dodnes Kosíkovi a Vejvodovi

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

školní četba Božena Němcová DIVÁ BÁRA

školní četba Božena Němcová DIVÁ BÁRA školní četba Božena Němcová DIVÁ BÁRA Divá Bára je povídka z venkovského prostředí. Titulní postava přináší do literatury nový typ dívky, samostatné, nezávislé na muži. Bára je zdánlivě drsná, statečná,

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova Datum: 4. listopadu 2016 Přítomni: výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová, 15 zástupců tříd Jonáš Novotný,

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Rok 1910. V lednu 10. přistoupili za činné členy bř. Hynek Jiroušek a Jaroslav Hamrla. Za přispívajícího člena Frant. Bém.

Rok 1910. V lednu 10. přistoupili za činné členy bř. Hynek Jiroušek a Jaroslav Hamrla. Za přispívajícího člena Frant. Bém. Rok 1909. Myšlenka založiti Dobrovolný sbor hasičský ve Hvozdci vyšla od prvního učitele zdejšího p. Václava Oharka v roce 1896. Týž byl župním činovníkem na Brněnsku. Za úřadování starosty zemř. Frant.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 5 5. kolo: KK Konstruktiva Praha E - SK Uhelné sklady Praha D 14:2 2438-2311 06.10. Slavoj Velké Popovice B - KK Dopravní podniky Praha

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. Bysterská radnice. Petr Tušla

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. Bysterská radnice. Petr Tušla ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 569 92 9. ROČNÍK Bysterská radnice Petr Tušla Školní rok 2011/2012-1- Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny použité

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další zastávkou v našem pátrání by měl být Státní okresní archiv v Havlíčkové Brodě (www.mza.cz/havlickuvbrod), kde je mimo jiné uložen i

Více

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje ČESKÝ MERÁN obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČO: 26458420 VÝROČNÍ ZPRÁVA r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

HLINECKÉ PODZIMNÍ KRITÉRIUM

HLINECKÉ PODZIMNÍ KRITÉRIUM HLINECKÉ PODZIMNÍ KRITÉRIUM LYŽAŘSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pořadatel: Klub klasického lyžování Hlinsko Datum: Místo závodu: Hlinsko - lyžařský areál KKL - Rataje Pořadatelé: Josef

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku 01/2016 LEDEN 2016 Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku Ať tě Hospodin ochraňuje! Důležitými prostředky Boží ochrany při našem putování může také -dobré prožívání církevního roku, -dodržování Desatera,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

S L O U Č E N Í M. spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov

S L O U Č E N Í M. spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov S M L O U V A O F Ú Z I S L O U Č E N Í M spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov Smluvní strany: 1. Sdružení rodičů a přátel

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Čísl. ZŠ MŠ LOMNICE/ LUŢNICÍ PSP JDH JZ PSM PP Body 1. Jakub Kodel 25 15 34 1 15 99 2. Pavel Prášek 4 3 34 15 15 134 3. Karolína Řezáčová 3 3 4 2 1 13

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 14 14. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - TJ Sokol Rudná D 14:2 2436-2139 12.01. VSK ČVUT Praha B - KK Dopravní podniky Praha B 4:12

Více

Usnesení z jednání XXIII. sněmu

Usnesení z jednání XXIII. sněmu 26. května 2011 Dům Kultury Litoměřice PROGRAM 1. Zahájení 2. Volby orgánů sněmu 2.1. Volba skrutátorů 2.2. Volba zapisovatele 2.3. Volba ověřovatelů zápisu 2.4. Volba mandátové komise 2.5. Volba návrhové

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Vacov okres... Prachatice konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více