Články z telčských Farních věstníků :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Články z telčských Farních věstníků 1919 1923:"

Transkript

1 Články z telčských Farních věstníků : Našim vojínům. V jedné písni, složené od B. Jablonského, loučí se dojemně s rodiči syn odcházející na vojnu: Děkuji vám, můj tatíčku, za otcovské starosti; jestli v bitvě nezahynu, dočkáte se na svém synu v krátkém čase radosti. Děkuji vám, má matičko, za mateřské vedení; jestli se již nenavrátím a vám lásku neoplatím, Pán Bůh vám ji odmění! Zajisté každý z vás podobně loučil se se svým rodným krovem, syn s ustaranými rodiči, manžel s manželkou, otec s milovanými dítkami. Mnohý z vás prožil dlouhou dobu v mrazivé cizině a prožil na vojně strasti, jichž ústa naše nejsou sto vylíčiti, jichž nedovede plně pocítiti leč ten, kdo sám je zažil. Při všech těch utrpeních myšlenka na domov, důvěra v lepší budoucnost sílila vás, nejednou vytryskla ze srdce vašeho modlitba vroucí: Dopřej mně, Bože, šťastného návratu k mým drahým do milé vlasti. Doba utrpení minula vaše touha se splnila. Vrátili jste se už mnozí ať ze zajetí neb z fronty do svobodné, samostatné vlasti. Vítáme vás! Často jsme na vás vzpomínali v modlitbách, aby vás milý Bůh chránil všeho zlého. Jen okamžik ještě, než válkou zvířené poměry se uklidní, a opět se budete moci věnovati svým rodinám, svému povolání. Přejeme vám ze srdce, abyste po přežitých strastech v štěstí a spokojenosti uprostřed svých milých život trávili, aby požehnání Boží vaše snahy vezdy doprovázelo. Máme však k vám maličkou prosbu. Byli jste za světové války v různých dálných zemích, u rozličných národů a nabyli jste mnohých i vzácných zkušeností. Poznali jste rozličné zvyky, obyčeje, svérázné vzdělanosti jednotlivých národů, různé jich poměry společenské, hospodářské a též poměry církevní a ducha náboženského. Mnohý z vás byl i delší čas v Rusku, ba až v daleké Sibiři, na hranicích Číny, Japonska, jiný v Srbsku, Turecku, Italii, Francii atd., tam poznal mnohou zajímavost ze života náboženského tamnějšího lidu. Tento náš list ochoten uveřejňovati i sebemenší takovou zkušenosť vaší, jež zajisté k užitečnému náboženskému poučení nás všech přispěje. Jednoduchými slovy vypište, anebo ústně nám svěřte takové prožité dojmy. Jsou však mnozí z vašich spoludruhů, farníků, na nichž se splnila slova druhé sloky předeslané písně. Nevrátí-li se a nevátí. Pohřbeni v dalekých cizích zemích, mnohý hrob nezvěstný, - zapomenutý. Než my na ně nezapomeneme. Dokud živi budeme, vzpomínati jich budeme ve svých modlitbách jako vzájemní členové obcování svatých. Všechny jich hroby v duchu sneseme v jednu mohylu na hřbitově našem s důstojným pomníkem jim obětem světové války na věčnou paměť. Dějiny vypisovati budou, kolik obětí na lidských životech vyžádala si světová válka. Leckdo se otáže? Jak je tomu v naší obci? v celé farnosti? Chceme tedy postupně podati přehledy v jednotlivých obcích a na přání příbuzných též posmrtnou vzpomínku jednotlivců s krátkým jejich životopisem, po případě i s podobenkou. V tomto čísle zatím jednu.

2 Zajímavo jest, že jeden vojín z Rosiček se v Rusku oženil a míní prý tam zůstat. Příbuzným padlých vojínů oznamujeme, že jsme ochotni přinášeti v tomto listě jejich podobenky, však s podmínkou, že si zhotovení tiskového štočku zaplatí sami. Při nynější drahotě stojí 1 štoček 23 kor. a zhotovuje se v Praze. Proto též nutno podobenky včas dodati. - z 612 školních dítek 173 sirotků, 60ti dětem padl otec ve válce Karel Přibyl Nezvěstným jest Karel Přibyl, svob. rolnický syn v Mysliboři, nar. 26. ledna V mládí s výborným prospěchem studoval na reálce v Telči, avšak pro krční nemoc musil studia zanechati. Privátně se vzdělával dále. Milou svou povahou soustředil brzy kolem sebe ostatní mládež a založil v Mysliboři Sdružení venkovské Omladiny, první na západní Moravě. Ač nemocen, přece byl v r k 81. pěšímu pluku odveden a na italskou frontu poslán. Z četných jeho dopisů dýše přímo víra a odevzdanost do vůle Boží. Od 18. července 1915 jest nezvěstný. Na všech stranách po něm pátráno, ale bezvýsledně. Pouze jeden krajan vypravuje, že ho viděl, jak při útěku nemohl svým spolubojovníkům stačit a znaven usedl na zalesněný břeh, kdež stopa další po něm mizí. Zvolenovice Dosud ještě tří dlí u legií v Rusku. (FV červen 1920) Vanůvek - Legionáři byli: Fr. Lojda a Karel Kubů v Rusku. Zajati byli: Fr. Nechvátal a Fr. Dušek v Rusku; Ludvík Uhlíř a Fr. Uhlíř v Italii. Vanov Dva se dosud z Ruska nevrátili. (FV srpen 1920) Volevčice Legionáři v Rusku byli: Josef Dvořák, František Piza, Josef a František Vaniš. Zajatci v Rusku byli: František Matras, Josef Matras, František Pospíchal, Matěj Nechvátal, František Bína. V Italii byl zajatcem: Josef Musil.

3 Zřízení památníku padlým a zemřelým vojínům z naší farnosti. Mnoho obětí na lidských životech vyžádala si světová válka z naší farnosti. Přehledy těchto obětí z jednotlivých obcí až na Telč, kde pro rozsáhlost to jde velice těžko, jsme už dříve uveřejnili ve Farním Věstníku, rovněž krátké životopisy a osudy mnohých padlých vojínů. Žádoucno jest, aby památka jejich byla uctěna důstojným památníkem, který by zároveň hlásal potomkům krutost války světové, z jejíž krve se zrodilo naše národní osamostatnění. Rozličné památníky budují vesnice i města; též u nás přáním mnohých jest, bychom i my tak učinili. Po zralých úvahách jsme se rozhodli poříditi vkusné pamětní desky, na nichž by vyryta byla jména a krátká data zemřelých vojínů. Desky, jež zhotoví místní malírna, zasazeny budou do stěny ve farním kostele. Ovšem památník tento bude vyžadovati značný náklad, jehož rozpočet co nejdříve oznámíme. Na účel tento sešlo se dosud dobrovolnými dary jen 300 K. Proto jest žádoucno, aby majetní příbuzní a známí příslušné výlohy hradili, jménem pak chudobných obracíme se s prosbou na šlechetné dobrodince, by svými dary vypomohli dílo pietní uskutečniti. Příspěvky a dary přijímá farní úřad a budou ve Farním Věstníku uveřejněny; rovněž celý náklad. Mimo to prosíme příbuzné, by oznámili co nejdříve farnímu úřadu své padlé a zemřelé vojíny; neradi bychom koho vynechali. Jest ovšem také mnoho nezvěstných, o nichž dosud určitých zpráv není. Bude o to postaráno, by i jména těch, jichž úmrtí se později zjistí, dodatečně do desky se vepsala. Pamětní desky padlým vojínům. V říjnovém čísle uveřejnili jsme provolání, že míníme zříditi pamětní desky padlým vojínům z naší farnosti ve farním kostele. Učinili jsme tak na četná přání a po úradě s odborníky. Hned na to vyskytly se hlasy, že bude postaven pomník padlým vojínům. Aby snad nevzniklo nedorozumění, oznamujeme, že náš úmysl tomu nikterak neodporuje. Souhlasíme, když i v každé obci takový památník bude postaven. Chceme jen dějiny světové války z naší farnosti trvale ztělesniti a uchovati potomkům, což náš záměr nejlépe vykoná. Pamětní desky padlým ve světové válce. Předběžný rozpočet pro pořízení dvou uměleckých pamětních desk ve farním kostele obnáší kolem K. Počítáme-li uveřejnění 100 padlých, připadá na jednoho průměrně 100 K. Jsou však mezi nimi mnozí chudobní, kteří nemohou takového obnosu zaplatiti, ba někteří nic. Proto se obracíme s prosbou jednak na bohatší příbuzné padlých, jednak na ostatní, kteří oběti krve ušetřeni byli, by dle možnosti přiměřeným darem umožnili důstojný památník obětem války poříditi. Příjmy i vydání budeme ve Věstníku kvitovati. S pracemi započne se po Novém roce. Dary na zřízení pamětních desk padlým. Z Dyjice Kč: Bártů Jan 100, Janoušek Jos. 100, Tušer Jos. 10, Novák K. 5, Brtník Jos. 10, Pavlíček Matěj 5, Pavlíček F. 10, Kříž Jan 5, Dolník A. 5, Kolumbarová A. 5 celkem 255 K.

4 Z Rosiček: Křen A. 5, Felinghauer F. 2, Vondráček Jak. 2, Křen R. 3, Lupačová M. 3, celkem 15 K. Z Hostětic: Sedláček Matěj 100, Cechová M. 19, Mátl F. 2, Gregor Jos. 7, Kadlec Jan 20, Holec Jan 20, Tomšů M. 2, Jakubec F. 5, Pohl Jan 20, Benda Jan 5, celkem 200 K. Z Mysliboře: Vacek Fr. 30, Hybášková A. 20, celkem 50 K. Z Vanova: Polívka L. 50, Polívková M. 10, celkem 60 K. Z Vanůvka: Musil Jos. 100 K. Ze Zvolenovic: Čech Leop. 200, Vaníček F. 50, Škarek A. 5, Hrůza Jos. 1, Novák K. 5, Brychta P. 1, Zelenka A. 5, Skála V. 2, Fortelný A. 1, Fejlek C. 2, Fedra V. 1, Útulná 1, Ambrož C. 1, Brychta J. 2, Vítů F. 5, Kadlec T. 1, Michálek J. 5, Busta J. 5, Busta V. 2, Novák L. 10, celkem 305 K. K tomu vykázané dary ve Věstníku č. 1. r ,30 K, tedy celkem 1495,30 K. I ostatní příbuzní po padlých a všichni příznivci se prosí, by příspěvek neb dar dle své možnosti hleděli zapraviti a tak uskutečnění šlechetné myšlenky zaručili. Jak už na počátku jsme prohlásili, opětujeme i nyní, že památníkem tímto má býti ztělesněna historie celé naší farnosti, tedy i padlých všech jiných náboženských vyznání. Již po 3 léta shledávali jsme pro tento účel životopisy padlých. Avšak při rozlehlosti farnosti, zvláště Telče samé, jest velice těžko všech se dopátrati a žádného nechceme opomenouti. Jelikož počet a životopisy padlých musí býti předem sestaveny, než s prací pamětních desk se započne, vyzýváme opětně farníky, aby padlé příbuzné neb jiná svá přání nejdéle do 15. února t. r. oznámili. Na pozdější žádosti už těžko bude možno bráti zřetel. Nemalý jest též počet nezvěstných z naší farnosti. Životopisů těch jsme dosud nesbírali v naději, že ještě některý z nich se může vrátiti, jak toho doklady často noviny přinášejí. Mnozí však příbuzní projevili přání, bychom i ty na pamětních deskách uveřejnili. Žádáme tedy dotyčné příbuzné by i oni v stanovené lhůtě své nezvěstné vojíny ohlásili, by dle úsudku znalců se jim buď náležitého zařazení na deskách dostalo, aneb v příslušné době, až o nich zajištěná zpráva bude, jim zvláštní památník k doplnění dějin farnosti pořízen býti mohl. Pamětní desky padlým z naší farnosti. Dnem 15. února skončena doba k přihláškám padlých; tím přesně stanoven počet a malírna zdejší začne pracovati na vytvoření pamětních desk. V případě, že by ještě byl opomenut některý padlý vojín, zařadíme jej až mezi vojíny nezvěstné, jimž též později, bude-li to přáním farníků, pamětní deska se pořídí. Jelikož počet padlých jest daleko větší, než původně se myslilo, musí býti desky větší, a tím též i náklad na ně se zvětší. Prosíme všechny farníky dobré vůle o příspěvek na tento účel. Pokračování v darech: Z Dol. Dvorců: Burian J. 150 K, Burianová K. 40 K, Kříž Jos. 10 K, Křížová Fr. 5 K, celkem 205 K. Z Dyjičky: Kříž J. 50 K. Z Doupi: Šindelář M. 40, Pejčoch F. 10, Zažímal J. 40, Máca J. 30, Říha J. 30, Jaroš J. 30, Fojt Ferd. 40, Poledna F. 20, Krejčová 20, Tušer T. 5, Budek F. 10, Doležal T. 10, celkem 285 K. Z Krahulčí: Mrvková A. 50, Srbová L. 100, celkem 150 K. Z Mysliboře: Novák F. 100, Skoumal J. 25, Skoumal B. 100, Skoumalová P. 100, Novák J. 40, Martinů J. 50, celkem 415 K. Ze Studnic: Kořínek A. 20, Přibylová M. 100, Krejčová M. 100, celkem 220 K.

5 Z Vanova: Němec Fr. 100 K, Jaroš Jos. 40, celkem 140 K. Z Volevčic: Dvořáková B. 100, Dvořáková M. 100, Šimek Fr. 100, Vondrák Fr. 20, celkem 320 K. Z Telče: Černý R. 200, Hadravská A. 20, Nováčková A. 100, Seidlerová E. 100, Vyhlídalová M. 5, Urbánek J. 20, Schäfrová O. 10, Svobodová 5, Doskočil J. 100, Pospíchal F. 5, Pavelcová M. 30, Schäfer T. 20, Dušek J. 100, Sedláčková A. 30, Dvořáčková M. 15, Machová M. 5, Machová M. 30, Zedníková M. 20, Lojdová M. 30, Hybášková M. 30, Lazárek A. 50, Macek L. 30, Holec M. 10, Barták Vítek 20, Vetišková M. 30, Tesařová 20, Zedníková M. 5, Laubachrová J. 20, Prokopová J. 30, Nejmenovaná 10, Vondráčková M. 5, Schafrová J. 10, Kučera A. 200, Jednota sv. Josefa 500, celkem K. Dohromady K; k tomu vykázané dary v minulém čísle 1495,30 K, tedy úhrnem 5.095,30 K. Další dary na pamětní desky padlým z naší farnosti: Z Krahulčí: Ježek J. 5, Chalupský J. 3, Koubová G. 5, Kuta J. 5, Marek A. 5, Kouba J. 5, Háva Jak. 2, Hezinová 3, Holcová A. 5, Kopečný J. 5, Tetour 3, Háva J. 5, Douda A. 3, Nováková A. 5, Truhlářová B. 5, Nováková F. 3, Rodová M. 2, Krejčová M. 5, Kozová 2, Kovářová M. 2, Pejčochová M. 3, Krausová B. 5, celkem 86 K. Z Řídelova: Kovář Jan 20 K. Ze Studnic: Přibyl F. 40 K. Z Telče: Stejnek J. 20, rodina Duníčková 50, Nechvátal A. 5, Kříž J. 5, Vyhlídalová 5, Lidová Jednota 100, Vítová A. 100, Rédová J. 20, Šmikmátorová A. 20, Hložková M. 20, celkem 345. Dohromady 491 K; k tomu vykázané už dary 5.095,30, tedy úhrnem 5.586,30 K. Další dary: Z Dyjičky: Máca M. 50 K. Z Krahulčí: Nejmenovaná 20 K. Ze Studnic: Martinů Jos. 50 K. Z Volevčic: Kešnar A. 40 K. Z Telče: Franclová Růž. 100 K, Nováková Lud. 100 K, Ptáček Jos. 10 K, Lojdová M. 25 K. Tiray Jan 150 K, P. Polák F. 25 K, celkem 410 K. K tomu připsané úroky 26,19 K a vykázané už dary 5.586,30 K, tedy úhrnem 6.182,49 K. Tím teprve polovice potřebného nákladu dosaženo. Prosíme opětně všechny příznivce dobré vůle o dary na tento šlechetný účel. Po překonaných nemalých obtížích přistupuje konečně zdejší Lidová malírna k zhotovení pamětních desk. Desky budou dvě, každá / 2 cm vysoká a 160 cm široká. Umístěny budou ve

6 farním kostele na stěně po obou stranách náhrobního kamene paní Kateřiny z Hradce. Na každé z nich bude 62 životopisů padlých vojínů z naší farnosti, kolem nich rámec, na němž bude význačný nápis. Návrh jeho nám laskavě vypracoval a poslal p. ředitel Tiray z Prahy. Naše desky pamětní mají býti po stránce historické jedinečnými, doufáme pevně, že i po stránce umělecké zhotoví malírna dílo dokonalé. Byli jsme už z Prahy požádáni, bychom fotografii hotového díla zaslali do Českého Světa. Snahou naší i malírny jest, by desky už zasazeny byly v chrámě do výstavy krajinské v Telči, kdy mnoho cizinců navštíví Telč. Majíť býti i výstavní ukázkou Telečského umění. Podnikli jsme dílo šlechetné, farnosti ke cti a okrase, ale též nákladné. Proti očekávání šamotky v továrně zdraženy o K, takže pouze zhotovené desky bez zasazení budou státi K. Vše pak celkem nejméně K. Dosud však nemáme ani polovici nákladu. Proto obracíme se znovu na všechny farníky naše, zvláště na bohatší, by svými dary přispěli a žádaný obnos byl dosažen. Veškeren náklad bude ve Věstníku farním vyúčtován. Dosud vydání nebylo, korespondence a práce přípravné konány zdarma. Přijato bylo dle posledních výkazů 6.182,49 K. Nově: Z Mysliboře: Děvčata ze zábavy 100 K. Ze Studnic: Petr Nevrkla 50 K. Z Telče: Nejmenovaná 20 K, A. Krejčí 20 K, V. Kovář 10 K, Rosalie Kociánová 50 K, Ter. Linhartová 25 K, celkem 125 K. Úhrnný obnos 6.457,49 K. Konečně první deska dohotovena a v pondělí 19. června započato s jejím zasazováním na stěně farního kostela. Zatím pilně se pracuje v malírně na desce druhé a doufáme, že v kratičké době celé dílo bude dokonáno. Tím nastane pro nás zároveň povinnost za ně zaplatiti. Dosavádní však dary nestačí ani na jednu desku. Jsme přesvědčeni, když farníci už první desku uvidí, že se jim bude líbiti a rádi všichni ať pozůstalí a přátelé i ostatní dle možnosti věnují dary, by účty mohly býti vyrovnány. Poznamenáváme, že na deskách uveřejněni jsou všichni dle abecedního pořádku, rovněž všechny přifařené obce, poslední je Telč. Nenastanou-li nepředvídané překážky, bylo by slavnostní posvěcení desk již v červenci. Bližší oznámeno bude s kazatelny. Dosud vykázané dary obnášely 6.457,49 K. Nově přijato bylo: Z Vanova: Rodina Krupilova 10 K. Z Telče: M. Hofbauerová 20 K, Al. Bureš 50 K, Nejmenovaná 5 K, K. Tripalová 30 K, rodina Hamerníková 50 K. Úhrnný obnos 6.622,49 K. Zasazení pamětních desk bylo 3. července ukončeno, takže i návštěvníkům cizím na Krajinské výstavě umožněno si je prohlédnouti. Bohužel zarámování a úprava malby dosud neprovedena, takže slavnost jejich posvěcení odložena na dobu pozdější.

7 Znovu prosíme farníky, aby pamatovali dary na úhradu nákladu desk. Dosud vykázané dary obnášely 6.622,49 K. Nově bylo přijato: Z Dyjičky: Nejmenovaná 10 K. Z Dol. Dvorců: J. Kučera 70 K. Z Krahulčí: Děvčata dar ze svatby 100 K. Z Mysliboře: Cyr. Přibyl 100 K. Z Řídelova: Lud. Žákovský 10 K, ze svatby 10 K, Kateř. Šeniglová 50 K. Z Telče: Nejmenovaný 100 K, Leop. Novák 100 K, pí. Švábová 100 K, nejmenovaná 50 K, M. Vyhlídalová 10 K, Lud. Černá 40 K, nejmenovaná 10 K, úrok ze vkladu Spořit. ústavu 5,70 K, kostelní sbírka ve far. kostele 39 K, v jezuitském kostele 20 K. Celkem nově přijato 824,70 K. Úhrnný obnos 7.447,19 K. Z toho zaplaceno Lidové malírně na dluh K K. Zůstává tedy 447,19 K. Za uplynulé dva měsíce darovali: Mládež z Řídelova (sbírka při svatbě) K Sbírka při svatbě p. Jos. Matrase se sl. Mlejnkovou ve Volevčicích.. 61 K Rodina Fr. Matrasa z Volevčic K Sbírka ve far. kostele K Nejmenovaná z Telče K Sbírka ve far. kostele K Cyr. Novotný Z Telče K Vojtěch Kovář z Telče K Leop. Rajský K Nejmenovaný z Telče K Celkem K Vykázaná pokladní hotovost ,19 K 820,19 K Z toho zaplaceno bylo p. architektu Fr. Poláčkovi za materiál a zednickou práci 513 K, tak že zůstává na hotovosti 307,19 K. Ještě třeba zaplatiti dluh malírně K a p. Šimrovi za zasazení desk. Prosíme opětně farníky, by pamatovali na tento účel svými dary. Dokud se nezaplatí dluh, těžko bude pomýšleti na zřízení desky pro zbývající vojíny nezvěstné. Orámování obou desk a úprava malby kolem má se státi co nejdříve, na to pořádána bude slavnost posvěcení pamětních desk. Doba a způsob oslavy bude všas oznámen.

8 Věnováno: P. T. Dr. Al. Neumann 50 K, Firma Hahn 50 K, M. Furcht 50 K, B. Frischer 25 K, Ed. Stein 20 K, Ed. Spitz 25 K, L. Lauer 20 K, K. Schreckerová 5 K, Kat. Raždovičová 2 K, J. Taub 10 K, V. Mahler 5 K, L. Freud 5 K, Dr. Otto Neumann 40 K, R. Steinová 10 K, Eug. Böhmová 5 K, J. Lauer 10 K, Š. Weisel 40 K, Šim. Weisel 10 K, R. Neumanová 20 K, V. Weiner 10 K, J. Lauer 20 K, Marie Blažková 2 K, Nejmenovaný 2 K, M. Zedníková 20 K, Ludvík Kameník 20 K, M. Šmikmatorová 200 K, Marie Kopecká 12 K, pokladnička 26,60 K. Celkem 711 K 60 h. Zůstatek byl 307,19 K. Tedy celkem 1018,79 K. Orámování obou desk i oprava malby provedena, slavnost posvěcení stanovena na Vše Svaté odpoledne. Posvěcení pamětních desk. Na Vše Svaté odpoledne (1. listopadu 1922), ve svatvečer dušičkový, byly ve farním chrámu Páně posvěceny dvě pamětní desky padlých vojínů z farnosti za velikého účastenství. Po odpolední pobožnosti a hodinkách za zemřelé, vystoupil na kazatelnu dp. katecheta Josef Rampula. Krátce vyložil, jak hned při převratu vznikla myšlenka vybudovati padlým ve chrámu Páně důstojný pomník, i jak dílo provedeno. Nejprve byla zjišťována jména a osudy padlých z města i venkova. Po tři léta se tak dálo, a jména uveřejňována ve Věstníku. Seznam konečně přehlednut po stránce pravo- i zeměpisné p. profesorem Kasalým a vyhlédnuto místo v kostele po stranách náhrobku Kateřiny z Valdštýnů. Nyní pracovalo komité z dam i pánů se skládající, a to po mnohých úradách svěřilo vyhotovení pamětních desk >>Lidové malírně<< v Telči. Malírna provedla dílo dle návrhu p. profesora Fromka na deskách šamotových, bílých, v národním bohatém ornamentě, důstojně a umělecky. Vybudován památník padlým jedinečný toho druhu. Nápisy na desky podali pp. řiditel J. Tiray a profesor M. Divoký. Nápisy pro nedostatek místa zkráceny a znění jejich uvádí se na jiném místě. Zasazení desk provedl p. Šimmer, opravu malby p. Novotný z ochoty. Na obou deskách jest 124 jmén padlých s krátkým životopisem. Nezvěstní nemohli býti zařaděni, těm se vybuduje deska později. Náklad činí malírně K, p. architektu Ptáčkovi za práci a material zednický 513 K, p. Šimmer ještě účtu nepodal. Náklad uhrazuje se dary příbuzných a dobrodinců. Památník zbudovaný láskou hlásati bude do daleké budoucnosti nejen počet obětí na životech, ale i stav farnosti za světové války. Tklivou vzpomínkou na padlé vojíny krásná promluva skončena. Po promluvě zapěl sbor smuteční píseň a potom posvětil desky dp. děkan za přísluhy dpp. Heintze, katechety Rampuly a rady Dvořáka. Modlitbou za padlé spolubratry a konduktem slavnost ukončena. Ku slavnosti slečny uvily věnce, p. vrchní zahradník propůjčil květiny a páni bratři Fr. a Aug. Remešové vše vkusně uspořádali.

9 P. T. Slavnostnímu kazateli, komitétu, pěvcům s p. řiditelem Pokorným, všem dobrodincům, všem, kteří ku vybudování památníku přispěli, všem, kdo o zdar tklivé slavnosti posvěcení se zasloužili budiž dík. Nápisy na pamětních deskách. Na první desce: Obětem světové války z farnosti telecké věnovali pozůstalí a přátelé l. P Otče náš! probuď k věčnému životu a shledáním odměň pokornou rodinu dítek svých. Sám pak Pán pokoje dejž vám pokoj věčný! Na druhé desce: K živoucím volá hlas nevinných obětí z dalekých v cizině hrobů: Řiďte se zákonem Božím a žijte v bratrské lásce, práci a svornosti pro blaho a rozkvět svobodné vlasti. Sv. Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím! Další dary: Ze svatby Frant. a Františky Remešových 100 K, sbírka při slavnosti svěcení pamětních desk 440 K 52 hal., sbírka v kostelích dopoledne 1. listopadu 342 K, P. T.: K. Mátlová 50 K, Martinů 30 K, K. Kopecký 30 K, F. Šmikmátor 50 K, Koranda 25 K, Skála 200 K, St. Katrnožka 100 K, Terbrová 5 K, P. F. Polák 30 K, V. Mahler 5 K, Fr. Petrák 10 K, Č. Petrů 5 K, Železná 10 K, Komín 25 K, J. Valič 5 K, Lojdová 10 K, Fr. Mátl 10 K, L. Daňkovský 20 K, Mikeš 5 K, Nejmenovaná 5 K, Novák 5 K, Pilařová 5 K, F. Havlík 5 K, Stejskalová 10 K, Nejmen. 2 K, Lannerovi 10 K, M. Hustáková 2 K, Šilhavý 25 K, Lovětínská 5 K, F. Svoboda 5 K, B. Dub 5 K, Mrkvová 5 K, J. Vondráček 5 K, Havlíková 50 K, Ptáčková 10 K, A. Holec 20 K, T. Nováček 3 K, F. Lupač 20 K, sl. Koukalová 6 K, Komínová st. 20 K, M. Bínová 5 K, B. Kadeřábková 20 K, M. Kopalová 20 K, sbírka u Matky Boží 50 K, v pokladničce ve far. kostele 33 K 26 h celkem 1855 K 78 h. Poslední výkaz obnášel 1018,79 K, zůstává tedy na hotovosti 2.874,57 K. K úplnému zaplacení dluhu třeba ještě asi K. Další dary z Telče: Rudolf Kocián 10 K, Fr. Urbánek 10 K, Jákub Zadražil 30 K, Cyr. Bulička 10 K, Mládenci při pohřbu Fr. Švejdy 20 K, Pokladnička ve far. kostele 10 K celkem 90 K. Z Vanova: Ant. Tůma 10 K, Nejmenovaná 20 K celkem 30 K. Z Mysliboře: Jan Martinů 50 K. Součet 170 K s posledním výkazem činí dohromady 3.044,57 K. Z toho splaceno Malírně na dluh K, takže zůstává na hotovosti 1.044,5 K. Ještě zbývá zaplatiti malírně K a p. Šimrovi za práci.

10 Další dary: Z Telče: Edmund Dvořák, sládek 200 K, Jos. Vávrů, kolář 20 K, Jindř. Brýda, sklenář 20 K, Kar. Vondrák, pekař 25 K, Leop. Vondrák, kupec 25 K, Nejmenovaná Telč I. 5 K, Pokladnička ve far. kostele 6 K, Úroky za rok K 94 hal. celkem 408 K 94 hal. Z Vanova děvčata 120 K. Dohromady 528 K 94 hal., s výkazem v minulém čísle 1573,51 K. Z toho zaplaceno p. Šimrovi za práci 725 K. Zůstává tedy na hotovosti 848,51 K. Zbývá zaplatiti malírně K. Další dary: Z Telče: Jaroslav Rod 10 K, Anast. Neuwirtová 5 K, Bohumír Dvořák 50 K, Nejmenovaná 20 K, z pokladničky ve far. kostele 17 K, z pohřbu Bohumila Skupy (zůstatek ze sbírky dárců na věnec) 151,50 K, celkem 253,50 K. Z Vanůvka děvčata 100 K. Z Dol. Dvorců: nejmenovaný 7 K. Dohromady 360,50 K, s výkazem 848,51 K v čísle minulém 1.209,01 K. Z toho splaceno na dluh K, tak že zbývá na hotovosti 209,01 K. Dluh u malírny obnáší ještě K. Další dary: Z Telče: Dodatek z pohřbu Boh. Skupy 3 K, Nejmenovaná 20 K, ze svatby Jos. Vondráka na uctění památky padlého Cyr. Nováka 26 K, pokladnička ve far. kostele 4 K 10 hal., Nejmenovaní manželé z Hor. Myslové 50 K, Vojtěch Kovář 10 K, P. Jos. Rampula 97 K, Fr. Kubeš, cestmistr 20 K. Z Dyjičky: Jan Hoch 100 K. Celkem 330 K 10 hal., k tomu vykázaná hotovost 209,01 K, tedy je na hotovosti 539,11 K. Platiti jest malírně ještě K. Frant. Balaš, Telč K Pokladnička farní kostel K

11 Pokladnička farní kostel K 52 h Antonín Veselý, Telč K Pí Bernhardtová z Brna K Pí Linhartová z Telče K Pí Marie Nechvátalová z Telče... 5 K Pokladnička farní kostel K Josef Boček, rolník ze Studnic K Tomáš Smolín, rolník ze Studnic K Anna a Ludmila Wenigovi z Telče K 400 K 52 h S hotovostí K 50 h 1445 K 02 h Desky. Sbírka hostí při svatbě p. Frant. Němce a Marie Havlíkové v Mysliboři. 100 K Pokladnička K P. Osvald Satrapa K 160 K Hotovost z června.. 939,63 K 1099,63 K Hotovost z dubna byla 539,11 K a ne jak omylem uvedeno 1044,50 K. Desky. Výstavní výbor živnostenské a průmyslové výstavy v Telči K Pokladnička v kostele K Celkem K Darem Výstavního výboru umožněno vyrovnání dluhu. Končíce akci deskovou, vzdáváme vroucí dík a zaplať Bůh p. t. Výstavnímu výboru v Telči, všem dobrodincům a členům komité, za veškerou podporu, obětavost a námahu, kterou památce drahých padlých přinesli.

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie

Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie Církev bratrská navázala na bohatou a světlou minulost diakonie v historii Kristova lidu na tomto světě. Začátky

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec Proseč Nové Hrady Perálec www.farnispolecenstvi.cz cena: dobrovolný příspěvek (náklady na jeden výtisk Kč 15.-) Milí farníci, vstupujeme do doby velikonoční, kdy slavnostně a velkolepě zaznívá zpěv Aleluja!

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Šestý prezident v Telči

Šestý prezident v Telči 7 červenec 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Po uzávěrce Šestý prezident v Telči Po Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a prezidentu

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

Slovo starosty. Vážení občané,

Slovo starosty. Vážení občané, Vážení občané, Slovo starosty máte v rukou první číslo Zpravodaje roku 2008, a já doufám, že pro Vás letošní rok začal úspěšně. Z pohledu města začal rok 2008 dobře, neboť rok předchozí skončil dle předpokladu.

Více

Tak vypadala Perníková chaloupka.

Tak vypadala Perníková chaloupka. Tak vypadala Perníková chaloupka. OBSAH Jaroslav Michna Štramberk...................................................... titulní strana obálky Příloha k článku Perníková chalupa....................................

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

Farní zpravodaj. Vánoce 2014. Římskokatolická farnost Žďárec

Farní zpravodaj. Vánoce 2014. Římskokatolická farnost Žďárec Vánoce 2014 Římskokatolická farnost Žďárec Úvodní slovo Milí přátelé, opět stojíme na prahu slavení vánočních svátků. Každý se snaží prožít tyto svátky v kruhu nejbližších. V této době jsme vůči sobě pozornější

Více

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE ROČNÍK: V KVĚTEN 2011 Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. VYDÁVÁ FARNÍ ÚŘAD PRO POTŘEBU SVÝCH FARNÍKŮ. č. 5 KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE Úcta k Panně Marii Matce Boží je nedílnou

Více

Všem je nám známo, že bez finančních

Všem je nám známo, že bez finančních SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, blíží se konec kalendářního roku a s ním i prostor pro bilancování a malé ohlédnutí za jeho průběhem. Všem je nám známo, že bez finančních prostředků se investiční akce

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA 3/2008 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2008 Bludovan Stanovení výše stočného pro rok 2008 S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Zpráva o průběhu oslav 150. výročí založení první české reálky v Rakovníku Záštita nad oslavami Okresní národní výbor v Rakovníku Městský národní výbor v Rakovníku Delegace na oslavách Ministr školství

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Dopolední mezinárodní koncertování dvou dechových hudeb Solovačky a dechovky z Uetendorfu. Sympozium s mezinárodní účastí

Dopolední mezinárodní koncertování dvou dechových hudeb Solovačky a dechovky z Uetendorfu. Sympozium s mezinárodní účastí 15/98 28. srpna 1998 Cena 4,80 Kč Co tomu říkáte? 1. září (zase) poprvé Budeme v tomto školním roce dobrými rodiči? Po prázdninách zase poprvé vizní program? (Vždyť se školákem do školy. Prvňáčci samozřejmě

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N Hasičská kronika Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N autor: Bruno Němec Dolní Kounice / 2012 1 Vážený čtenáři. Spis, do kterého jsi právě nahlédl, je výsledkem několikaletého střádání,

Více

Pranostiky na září. Obsah

Pranostiky na září. Obsah Obsah q Pranostiky na září Zprávy z radnice q Starostovo okénko q Vážení spoluobčané q Oznámení q Výběrové řízení q Co nového na Vysočině? Co se děje q Víte, že... q Kaplička na Pálovské v novém q Uplynulo

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více