Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika Projekt Bezpečnostní inspekce komunikací Studie Doprava v klidu Tylovická Podnět na přisvětlení přechodu u Zličínského dvora a v Hrozenkovské (u č.p. 195) Přechod Vratičová Bezpečnostní zábradlí Nedašovská vzala na vědomí 1. informace ohledně dopravních projektů rozhodla 1. zadat zpracování studie proveditelnosti zklidňujících opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na hlavních komunikacích v MČ po schválení rozpočtu na rok o zpracování návrhové části studie dopravy v klidu Tylovická 3. podnět na přisvětlení přechodu v ul. Hrozenkovská u ul. K třešňovce a u č.pop. 195 řešit v návaznosti na studii proveditelnosti zklidňujících opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na hlavních komunikacích v MČ 4. řešit úpravu přístupu k přechodu v ul. Hrozenkovská u ul. Vratičová z jižní strany v návaznosti na studii proveditelnosti zklidňujících opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na hlavních komunikacích v MČ 5. o ukončení smlouvy o dílo na zhotovení bezpečnostního zábradlí v ul. Nedašovská 6. jednat s TSK o závadách na komunikacích zjištěných při bezpečnostní inspekci uložila 1. odboru OPRI ve spolupráci s právním zástupcem MČ připravit návrh dohody o ukončení smlouvy o dílo mezi MČ a firmou BESICO Services s.r.o Podnět na změnu územního plánu pro pozemky parc. č. 154/14 a 225/15 k.ú. Sobín uložila 1. komisi územního rozvoje a dopravy a komisi životního prostředí předložit stanovisko k podnětu na změnu územního plánu pro pozemky parc. č. 154/14 a 225/15 k.ú. Sobín 1.3. Žádost o poskytnutí, nebo dlouhodobý pronájem, nebo prodej pozemku parc. č. 44/1 a 44/6 k.ú. Sobín konstatovala, 1. že žádost GaD Invest s.r.o. nemá náležitosti podání dle správního řádu 2. že nemá zájem poskytnout, pronajmout či prodat pozemky parc. č. 44/1 a 44/6 k.ú. Sobín 1.4. Žaloby na určení vlastnického práva k pozemkům parc.č. 252/2, 252/3 a 775/3 k.ú. Zličín Stránka 1 z 9

2 projednala 1. sdělení AK JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková ve věci žaloby na určení vlastnického práva k pozemkům parc.č. 252/2, 252/3 a 775/3 v k.ú. Zličín souhlasí 1. se zpětvzetím žaloby na určení vlastnického práva k pozemkům parc.č. 252/2, 252/3 a 775/3 v k.ú. Zličín 1.5. Majetkoprávní vypořádání s VOLTA REAL a.s. část pozemku parc.č. 503/1 k.ú. Zličín vzala na vědomí 1. geometrický plán č /2014 k.ú. Zličín pro rozdělení pozemku parc.č. 503/1 k.ú. Zličín v souvislosti s plánovanou výstavbou chodníku v ul. Křivatcova 2. znalecký posudek č. 8054/ ocenění pozemku parc.č. 503/30 k.ú. Zličín na cenu ,00 Kč 3. aktuální informace o společnosti VOLTA REAL a.s Nabídka odkupu pozemků v k.ú. Zličín od ALBET spol. s r.o projednala 1. nabídku odkupu pozemků parc.č. 867/56, 867/59, 867/60, 867/61, 867/62, 869/5 v k.ú. Zličín od společnosti ALBET spol. s r.o konstatovala, že nemá zájem 1. jednat se společností ALBET spol. s r.o. o prodeji pozemků parc.č. 867/56, 867/59, 867/60, 867/61, 867/62, 869/5 v k.ú. Zličín 1.7. Zázemí sportovního areálu inženýrská činnost, souhlas s projektovou dokumentací pro účely společného územního rozhodnutí a stavebního povolení souhlasila 1. s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Miloslavem Vajtrem na nové zázemí sportovního areálu pro účely sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení schválila 1. nabídku Ing. arch. Miloslava Vajtra na inženýrskou činnost spočívající v zajištění povolení bouracích prací, územního rozhodnutí a stavebního povolení, vč. nabytí právní moci na stavbu Zázemí sportovního areálu pověřila 1. starostku podpisem objednávky na inženýrskou činnost spočívající v zajištění povolení bouracích prací, územního rozhodnutí a stavebního povolení, vč. nabytí právní moci na stavbu Zázemí sportovního areálu na Ing. arch. Miloslava Vajtra 1.8. Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ HMP 1. část vzala na vědomí 1. oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ HMP 1. část Stránka 2 z 9

3 1.9. Aktualizace č. 3 Územně analytických podkladů hl. m. Prahy uložila 1. komisi územního rozvoje a dopravy a komisi životního prostředí připravit připomínky 2. starostce informovat MHMP, OSÚP, že z důvodu soudního přezkumu voleb v MČ Praha Zličín nebylo možno projednat návrh ve stanoveném termínu a případné připomínky zašle MČ ihned po projednání v příslušných orgánech Standardy kvality při poskytování sociálně-právní ochrany dětív MČ Praha Zličín schválila 1. Standardy kvality při poskytování sociálně-právní ochrany dětí v MČ Praha Zličín Zřízení komisí Rady MČ Praha Zličín pro volební období , jmenování jejich členů zřídila 1. komisi územního rozvoje a dopravy a jmenovala její členy: předsedou komise Miroslav Muzikář, tajemník komise Ing. Marcela Egermajerová, další členové komise: Luboš Bašta, Ing. Petr Janda, Ing. Jaroslav Kubík, Ing. Josef Opočenský, Jan Vítů; a to ke dni komisi životního prostředí a jmenovala její členy: předsedou komise Mgr. Ing. Lucie Peláková, Ph.D., tajemník komise Ing. Jarmila Hindová, další členové komise: RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D., Ing. Jaroslav Nutil, Ing. Barbora Sedláčková; a to ke dni komisi kulturní a jmenovala její členy: předsedou komise Ing. Lucie Presslová, tajemník komise Marie Krátká, další členové komise: Kateřina Balíčková-Kopecká, Jarmila Löfflerová, Mgr. Alena Presslová, PhDr. Květuše Strouhalová; a to ke dni komisi sociální a pro nájem v DPS a jmenovala její členy: předsedou komise MUDr. Matěj Hladký, tajemník komise Bohumila Vajtrová, další členové komise: MUDr. Dagmar Váchová, Bc. Romana Vyskočilová; a to ke dni komisi pro občanské aktivity a jmenovala její členy: předsedou komise JUDr. Marta Koropecká, tajemník komise Petra Příhodová, další členové komise: Dagmar Bílková, Ing. Ludvík Čermák, Jarmila Hofrová, PhDr. Jana Mynářová, Ph.D., Milena Pacíková, Jana Stoklasová, Jan Matošík, Jan Pořízek; a to ke dni komisi investiční a stavební a jmenovala její členy: předsedou komise Ing. Miroslav Jarouš, tajemník komise Petr Kovařík, další členové komise: Ing. arch. František Denk, Miroslav Muzikář, Milan Procházka, a to ke dni konstatovala, že 1. komise RMČ mohou být v případě potřeby průběžně doplňovány Podání vysvětlení k žádosti o přehodnocení stanoviska k parkování v ulici Lačnovská vzala na vědomí 1. vysvětlení k žádosti o přehodnocení stanoviska k parkování v ulici Lačnovská konstatovala 1. rozpor v žádostech stavebníka (podélné x šikmé stání) trvá 1. na řešení dopravy v klidu ke stavbě na vlastním pozemku stavebníka včetně návštěvnických stání a příjezdu k nim Stránka 3 z 9

4 1.13. Zelený Zličín úpravy ul. Křivatcová A. žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení B. návrh smlouvy o výpůjčce na pozemek parc. č. 752/3 k.ú. Zličín uložila 1. komisi územního rozvoje a dopravy a komisi životního prostředí předložit stanovisko 2. odboru OPRI ve spolupráci s JUDr. Punčochářem připravit připomínky k návrhu smlouvy o výpůjčce Návrh na bezúplatný převod pozemků parc.č. 281/3, 281/188, 303 k.ú. Zličín od České geologické služby do správy MČ Praha Zličín vzala na vědomí 1. informace od České geologické služby a MŽP ve věci přípravy prodeje pozemků parc.č. 281/3, 281/188, 303 k.ú. Zličín souhlasí s návrhem 1. zaslat České geologické službě Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 281/3, 281/188 a 303 k.ú. Zličín na základě 22odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (z důvodu veřejného zájmu) uložila 1. odboru VSE ve spolupráci s právním zástupcem vypracovat žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 281/3, 281/188 a 303 k.ú. Zličín na základě 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích adresovanou České geologické službě Návrh změny nájemní smlouvy s o.s. Martin rozšíření účelu nájmu formou dodatku souhlasí 1. s rozšířením účelu nájmu (poskytování služeb pro uživatele domu a pro ostatní občany MČ Praha Zličín) u Smlouvy o nájmu nebytových prostor a příslušenství mezi MČ Praha Zličín (pronajímatel) a Občanským sdružením Martin (nájemce) ze dne uložila 1. odboru VSE zveřejnit na úřední desku záměr změny nájemního vztahu rozšíření účelu nájmu 2. odboru VSE ve spolupráci s právním zástupcem vypracovat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a příslušenství mezi MČ Praha Zličín (pronajímatel) a Občanským sdružením Martin (nájemce) ze dne rozšíření účelu nájmu Seznam účtů MČ Praha Zličín, pověření k podpisu platebních příkazů vzala na vědomí 1. seznam bankovních účtů MČ Praha Zličín, vedených u České spořitelny,a.s. Praha 5 stav na účtech MČ Praha Zličín ke dni pověřila 1. JUDr. Martu Koropeckou, starostku MČ, Ing. Miroslava Jarouše, zástupce starostky, Ing. Jaroslava Kubíka, zástupce starostky, Kateřinu Kolářovou, Blanku Hoňkovou, Ing. Petra Kubíkovou, tajemnici ÚMČ a Bohumilu Vajtrovou podepisování platebních příkazů k jednotlivým účtům dle návrhu 2. komunikací přes Servis 24 Janu Pitrunovou, Romanu Berkovou a Danu Mikešovou Stránka 4 z 9

5 1.17. Jednací řád Rady MČ Praha Zličín schválila 1. Jednací řád Rady MČ Praha Zličín uložila 1. tajemnici zajistit zveřejnění Jednacího řádu Rady MČ Praha Zličín na webových stránkách MČ Jednací řád komisí Rady schválila 1. Jednací řád komisí Rady MČ Praha Zličín uložila 1. tajemnici zajistit zveřejnění Jednacího řádu komisí Rady MČ Praha Zličín na webových stránkách MČ Žádost o provedení bezpečnostního prořezu větví stromů zasahujících do sítí u FC Zličín souhlasila 1. s provedením zásahu na stromech ve větrolamu zasahujících do sítě kolem travnatého hřiště pověřila 1. starostku podpisem objednávky na realizaci zásahů Pokácení borovice u domu Mladých 230 ve vlastnictví městské části souhlasila 1. s pokácením 1ks borovice rostoucí na pozemku parc.č. 312, k. ú. Zličín z důvodu špatného zdravotního stavu pověřila 1. starostku podpisem žádosti o povolení kácení dle z. 114/1992 Sb. a objednávky na pokácení Architektonická studie ZÓNA Praha Zličín uložila 1. komisi územního rozvoje a dopravy a komisi životního prostředí předložit stanovisko Záležitosti týkající se Fotbalového klubu FC Zličín A: Jednání s Fotbalovým klubem FC Zličín B: Výpověď nájemní smlouvy vzala na vědomí 1. informaci o jednání s Fotbalovým klubem FC Zličín ve věci výstavby technického zázemí a úpravy smlouvy o věcném břemeni schvaluje Stránka 5 z 9

6 1. závěry navržené pracovní skupinou: 1. Zpětvzetí žaloby Fotbalového klubu FC Zličín proti MČ Praha Zličín, 2. Úprava smlouvy o věcném břemeni ve smyslu zúžení rozsahu věcného břemene ruší 1. s ohledem na situaci s Fotbalovým klubem FC Zličín usnesení RMČ č. 3 ze dne (úplné znění smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi MČ Praha Zličín a Zličínskou sportovní s.r.o.) rozhodla 1. vypovědět nájemní smlouvu mezi MČ Praha Zličín a Fotbalovým klubem FC Zličín na objekt č.p. 242 ze dne ke dni uložila starostce 1. zaslat Fotbalovému klubu FC Zličín výpověď z nájemní smlouvy mezi MČ Praha Zličín a Fotbalovým klubem FC Zličín na objekt č.p. 242 ze dne ke dni sdělit Fotbalovému klubu FC Zličín, že podmínkou pro zařazení investiční akce výstavby nového sportovního zázemí a restaurace do rozpočtu 2015 je zpětvzetí žaloby podané Fotbalovým klubem FC Zličín na MČ Praha Zličín a dále podpis smlouvy o úpravě věcného břemene na pozemku parc.č. 670/3 a dalších v rozsahu, jaký byl při jednání předložen ze strany zástupců MČ Výběr nového nájemce do uvolněného bytu zvláštního určení č. 211b v DPS projednala 1. informaci o výběru nového nájemce do uvolněného bytu zvláštního určení č. 211b ve 2. NP DPS souhlasí 1. s uzavřením nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 211b ve 2. NP DPS s novým nájemcem ke dni pověřila 1. starostku MČ podpisem nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 211b ve 2. NP DPS s novým nájemcem ke dni Darovací smlouva na peněžní dar od Nadace AGROFERT souhlasí 1. s uzavřením darovací smlouvy s Nadací AGROFERT na finanční dar na zakoupení speciálního polohovacího křesla pověřila 1. starostku MČ podpisem darovací smlouvy s Nadací AGROFERT na finanční dar na zakoupení speciálního polohovacího křesla Žádost o vysazení 3 ks borovic na pozemku ve vlastnictví městské části nesouhlasila 1. s výsadbou 3 ks borovic na pozemku parc.č. 764/2, k. ú. Zličín z důvodu existence sítí pověřila 1. starostku podpisem zamítavé odpovědi Žádost o prořez stromů mezi FC Zličín a obytným celkem Zličínské zahrady ve větrolamu a o zajištění dostatečného úklidu Stránka 6 z 9

7 souhlasila 1. s ošetřením stromů ve větrolamu dle návrhu firmou M. Nezhyba pověřila 1. starostku podpisem odpovědi žadatelce rozhodla 1. převzít t péči o cestu ve větrolamu uložila 1. odboru OPRI připravit návrh smluvního řešení Žádost o zábor veřejného prostranství u stanice metra Zličín dobročinná akce Sladký dárek od Góvindy projednala 1. žádost pana Václava Šilhánka o zábor veřejného prostranství u stanice metra Zličín pro dobročinnou akci Sladký dárek od Góvindy dne od 9.00 do hod (2m 2 ) nesouhlasí 1. se záborem veřejného prostranství u stanice metra Zličín pro pana Václava Šilhánka, pro dobročinnou akci Sladký dárek od Góvindy dne od 9.00 do hod (2m 2 ) Vánoční prodej ryb u stanice metra Zličín vzala na vědomí 1. informace o stanovisku TSK a DP HMP ve věci vánočního prodeje ryb na pozemku parc.č. 320/41 k.ú. Třebonice souhlasí 1. se záborem veřejného prostranství u stanice metra Zličín (část parc.č. 468/37 k.ú. Třebonice) za účelem vánočního prodeje ryb ve dnech Rozpočtové opatření za měsíc prosinec schválila 1. rozpočtové opatření č. 11 za měsíc prosinec Rozpočtové opatření u položkových změn v rámci kapitol schválila 1. správci rozpočtu provedení rozpočtových opatření u položkových změn bez vlivu na závazné ukazatele rozpočtu a bez jeho navýšení Krizový štáb uložila 1. radnímu Pavlu Kovaříkovi v průběhu ledna 2015 se spojit s tajemníkem KŠ Prahy 17 PhDr. Souralem k navázání spolupráce Stránka 7 z 9

8 1.32. Pomníček u zastávky autobusu projednala 1. žádost o zřízení pamětní desky na zastávce autobusu Halenkovská nesouhlasí 1. se zřízením pomníčku (pamětní desky) u zastávky autobusu Halenkovská Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín návrh investic uložila 1. Starostce vyzvat členy ZMČ, předsedy a tajemníky výborů ZMČ a tajemníky komisí RMČ k podání návrhu na čerpání finančních prostředků, případně návrhů nových investic do rozpočtu na rok 2015 do dne Změna odběrného místa ul. V Pískovně souhlasila 1. s proplacením faktury společnosti VČEm s.r.o. za práce spojené se zřízením nového odběrného místa pro pozemek MČ v ulici V Pískovně Mateřská škola v Hevlínské projektová dokumentace, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo schválila 1. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi MČ a společnosti GROUP 99 s.r.o. na akci Mateřská škola v Hevlínské projektová dokumentace pověřila 1. starostku podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi MČ a společnosti GROUP 99 s.r.o. na akci Mateřská škola v Hevlínské projektová dokumentace Instalace indikátorů vytápění na radiátory v objektech Křivatcova 416 a souhlasila 1. s objednáním instalace indikátorů vytápění na radiátory v objektech Křivatcova 416 a 244 společností Techem s.r.o pověřila 1. starostku podpisem objednávky na instalaci indikátorů vytápění na radiátory v objektech Křivatcova 416 a 244 na společnost Techem s.r.o Hotel Zličín ul. Na Radosti studie úprav řešení hotelu uložila 1. komisi územního rozvoje a dopravy předložit stanovisko ke studii úprav řešení hotelu při ul. Na Radosti a U Zličínského hřiště Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z 1772/07, Z 1892/07 a Z1902/07 ÚP SÚ HMP Stránka 8 z 9

9 vzala na vědomí 1. oznámení o společném jednání o návrhu změn Z 1772/07, Z 1892/07 a Z1902/07 ÚP SÚ HMP; k návrhu nemá připomínky Žádost o souhlas se záborem (zvláštním užíváním) části komunikace Vrbková souhlasila 1. se zvláštním užíváním části komunikace Vrbková a návrhem DIO z důvodu výstavby oplocení objektu 253/7 V Praze - Zličíně dne: JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Ing. Miroslav Jarouš zástupce starostky Stránka 9 z 9

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh Jednacího řádu Rady MČ

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 6 prosinec 2013 Vánoční rozhovory 14. obecní bál Dětský karneval 1 kultura zprávy z radnice Kulturní tipy v okolí Klub Kaštan Bělohorská

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Přehled usnesení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE dle čísel ze dne: 08.10.2012 Číslo Název Předkladatel 438/2012 439/2012 440/2012 441/2012 442/2012 443/2012 444/2012 445/2012 446/2012 447/2012 448/2012 449/2012

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina pan Aleš Benda, pan Jan Vorlíček

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více