Z HISTORIE MÉHO RODNÉHO MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z HISTORIE MÉHO RODNÉHO MĚSTA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Z HISTORIE MÉHO RODNÉHO MĚSTA Jméno a příjmení: Nikola Burdová Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Markéta Drobečková Datum odevzdání:

2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem předkládanou absolventskou práci vypracoval/a sám/sama pod vedením garanta a za použití zdrojů a literatury v ní uvedených... podpis strana 2

3 OBSAH 1. Úvod Seznámení s tématem práce Nejstarší stopy osídlení Ješek z Rožďalovic Doba husitská Vláda Křineckých Vláda Valdštejnů Vláda Lobkoviců Období 19. stolet Období 1. a 2. světové války Jak vznikl název Rožďalovice Rodáci Rožďalovic G.A.Lindner Jiří Melantrich Architektura a umělecké památky ZŠ G.A.Lindnera Rožďalovice Galerie Melantrich Závěr Seznam literatury strana 3

4 1.Úvod Chtěla bych Vás seznámit s mojí absolventskou prací, jejíž téma je Z historie mého rodného města. Mým garantem je paní učitelka Markéta Drobečková. Toto téma jsem si vybrala, protože mojí zálibou je dozvídat se nové věci o historii Rožďalovic. Městečko Rožďalovice má bohatou historii a z Rožďalovic pochází mnoho lidí světového významu. V absolventské práci se hlavně zaměřím na historii městečka Rožďalovic, dále se chci věnovat historii budov škol a galerie Melantrich. Také bych se podrobněji zabývala významnými rodáky Rožďalovic. 2.1 Nejstarší stopy osídlení Stopy osídlení Rožd'alovicka můžeme doložit již od počátků mladší doby kamenné, např. nález kulturní jámy s kostmi zvířat, drobným i pazourkovými nástroj i a nádobami volutové i vypichované keramiky nebo 2 koster skrčenců, vše v blízkém okolí nynější Lindnerovy základní školy. Z dalších nálezů je bohatěji zastoupena kultura zvoncových pohárů z naleziště na Židáku, z jiných míst pocházejí nálezy z doby bronzové, z období keltského aj. Za slovanského osidlování se zde usadili Charváti ze sousedství mocných Zličanů a pod správou Slavníkovské Libice. Po jejím vypálení a vyvraždění Slavníkovců přešlo území k župě havraňské a do kraje Boleslavského. Sem patří první písemná zpráva o Rožd'alovicích v Palackého Dějinách. 2.2 Ješek z Rožďalovic První písemná zpráva o Rožd'alovicích je v Palackého Dějinách. K r se Rožďalovice uvádějí jako dědictví Soběhrdovo z neurčeného rodu. Delší čas se potom v držení panství rožd'alovického uplatňují současně dva různé rody, proto se domníváme, že tu byly dvě vsi stejného jména, jedna v okolí tvrze, podhradí, druhá opodál u řeky s trojúhelníkovým tržištěm. Nejvíce se proslavil Ješek z Rožd'alovic z družiny krále Jana Lucemburského. Měl titul "mistra zlaté mince", která se u nás razila poprvé podle florentského vzoru. Legenda vypráví, že za své zásluhy získal od krále městská privilegia a roku 1340 se Rožd'alovice staly poddanským městem. Radnice s městskými právy však shořela při obrovském požáru r Práva obnovil císař Leopold I., Josef I. a Josef II. Ješek z Rožd'alovic doprovázel svého krále i při válečné výpravě na pomoc Francouzům a v bitvě u Kresčaku s ním padl r. strana 4

5 1346. Král s 50 rytíři je pohřben v městě Lucemburku. Zřejmě postava Ješka z Rožďalovic je vyobrazena na znaku Rožďalovic. Na rožďalovském znaku na modrém štítě je stříbrná okrouhlá věž s třemi malými okny a červenou špičatou střechou se zlatou makovicí a korouhvičkou, stojíci na zelené půdě. V otevřené bráně se zlatými vraty stojí obrněnec držící v pravici halapartnu. 2.3 Doba husitská V době husitské tu vládli páni z Mochova a Košíkové (podle tvrze v Košíku) z Lomnice. Mikuláš z Mochova připojil svou pečeť na protestní list 452 českých a moravských pánů koncilu v Kostnici proti upálení Husovu a uvěznění Jeronyma Pražského. Není známo kdo a ve kterém roce pečeť daroval. Podle letopočtu na pečeti, by to mělo být kolem roku Rožďalovice mají pět okrouhlých pečetí. - první pečeť se jmenuje rychtářská, ve vnitřním kruhu s ozbrojencem rychtáře. - druhá pečeť nese název městská, ve vnitřním kruhu s ozbrojencem. - třetí pečeť prý pochází z roku 1725 s pečetním znamením kruhu. - čtvrtá pečeť ukazuje legendu latinsky psanou. - pátá pečeť je nejmenší se znakovým znamením. K době husitské se váže pověst o zvonu. strana 5

6 O potopeném zvonu Rožďalovicemi protéká říčka Mrlina, ve zdejším kraji však nazývaná Trnava. V údolí mezi zámkem a Židovským vrchem je pozemek, kterému se říká Jalovina. O tomto místu koluje následující pověst. V dobách, kdy se v české zemi rozhořely husitské války, táhl i zdejším krajem Jan Žižka s polními vojsky k Jičínu. Obyvatelé Rožďalovic ze strachu před husitskými vojsky utekli i se svým dobytkem a skromným majetkem do okolních rozsáhlých lesů. V rožďalovickém kostele měli do té doby velkou vzácnost. Na kostelní věži byl zavěšen a věky vyzváněl zvon ulitý z ryzího stříbra. Jeho hlas bylo slyšet po celém kraji. Byl tak nádherný, že se zdálo, jakoby zpíval překrásnou melodii. Rožďalovičtí měšťané chtěli tuto vzácnost před postupujícími husitskými vojsky uchránit. Zvon sňali z věže a snažili se jej ukrýt na protějším návrší. Museli však přes bažinaté místo zvané Jalovinu postavit dřevěný most, aby po něm mohl vůz s naloženým zvonem přejet na druhou stranu mokřiska. Most však neunesl váhu vozu a zvonu, prolomil se a vůz se zřítil do bažiny a s ním i tolik vzácný stříbrný zvon. Vzácný zvon rychle zmizel v černém bahně. Po skončených válkách dali obyvatelé Rožďalovic přes Jalovinu postavit důkladný most a z toho chtěli vyzvednout potopený stříbrný zvon. Jejich snahy byly však marné. Nejdříve nemohli nalézt místo, kam zvon zapadl, pak zase zjistili, že je příliš hluboko, nenašel se nikdo, kdo by jej pro jeho váhu mohl vyzvednout na světlo denní. Tak snad dodnes vzácný zvon je ukryt v temném, hlubokém bahně rožďalovické Jaloviny. 2.4 Vláda Křineckých Teprve koncem 15. století se stali jedinými pány Rožd'alovicka a Dymokurska páni Křinečti z Ronova, za nichž došlo k rozkvětu Rožďalovic (2. polovina 15. století 1622). Hlásili se k Jednotě bratrské a přáli vzdělání. Asi s jejich podporou vystudoval na pražské universitě Václav Rožd'alovský a Jiří Melantrich. Křinečtí tu byli pohřbíváni, leč zachoval se jediný náhrobek Lukrecie Křinecké z Jandorfu z r. 1585, zazděný do východní zdi kostela. Osudy rodu Křineckých po Bílé hoře vylíčil Alois Jirásek v románě "Skály". strana 6

7 2.5 Vláda Valdštejnů Panství Třineckých bylo zkonfiskováno a r je koupil vojevůdce Albrecht z Valdštejna, po roce je však vyměnil se svým příbuzným, takže tu Valdštejnové z jiné větve vládnou do r Významné stavební počiny v obci pocházejí především z této doby ( ). V r byl v Rožďalovicích vybudován renesanční zámek, r barokně přestavěný. Za jejich působení byly v roce 1717 umístěny před budovu dvě barokní sochy od Michala Jana Brokofa (svatý Václav a svatý Jan Nepomucký). V roce 1718 byl na náměstí postaven Mariánský sloup v souvislosti s morovými epidemiemi. Dále za nich byl původní gotický kostel vestavěn napříč do většího barokního, který je tak orientován ve směru sever - jih. Vysvěcen byl r ke cti sv. Havla. Podobně byl barokně přestavěn zámek a děkanství. Socha sv. Jana Nepomuckého Mariánský sloup na náměstí strana 7

8 2.6 Vláda Lobkoviců Po Valdštejnech se v kratších obdobích střídají různí majitelé. Od r pak Lobkovicové. Panství drželi do r Války třicetiletá, sedmiletá a prusko-rakouská se města příliš nedotkly, procházely tu však různé armády, vyžadovaly přípřež a zásobování a zřizovaly vojenské lazarety. V r se město stalo útočištěm uprchlíků, hlavně z Mnichovohradišťska. Anonymní malba z roku Období 19.století Kulturní a společenský život v Rožďalovicích měl vždy vysokou úroveň. Již v 19. století tu působily četné spolky, např. čtenářský Občanská beseda, hudební a divadelní Melantrich a Pokrok, studentský Lindner, tělovýchovný Sokol. V roce 1897 byla postavena nová budova školy. 2.8 Období 1. a 2. světové války Za 1. i 2. světové války sloužily školní budovy jako lazarety nebo se v nich usadila armáda. Na. pomníku padlých z 1. světové války najdeme 51 jmen obětí a na rodném domě Josefa Hojsáka, popraveného na italské frontě, pamětní desku. Mezi oběťmi 2. světové války byl 16letý Václav Taraba, který padl v Rožďalovicích. Pamětní deska se nachází na zahradní zdi bývalého kláštera. Při partyzánské akci padli František Ryba a Chasan Kalikov (vlasovec z Turkestanu), pamětní desky mají v Tyršově ulici. Za strana 8

9 osvobození bojovali Josef a Vlasta Vyhnánkovi, kteří ve Svobodově armádě absolvovali cestu z Buzuluku do Prahy. Dále Josef Doubek a František Mlejnecký bojovali jako letci ve Velké Británii. 3. Jak vznikl název Rožďalovice Název městečka odvozuje jeden z výkladů od staročeského pojmenování medvěda rožďál". I ve zdejší krajině v dávné době žili medvědi. Jeden z posledních medvědů ve zdejších hlubokých lesích byl zastřelen při honbě u Tuchomi myslivcem Janem Kulichem dne 8. listopadu Jiná teorie praví, že název místa vznikl od příjmení Rožďál. Toto příjmení je snad odvozeno od slova rozha", což znamená ve staročeštině větev ( roždíti" = rozvětvit se). To pak asi znamená, že rožďál" je člověk s mnoha dětmi. 4. Rodáci Rožďalovic Z významných rodáků je třeba uvést především renesančního knihtiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina ( ), jehož nejznámější tisky jsou Mattioliho Herbář a česká bible zvaná Melantriška, a profesora Gustava Adolfa Lindnera ( ), zakladatele české pedagogiky jako vědy. Nejenom těmto dvěma osobnostem je věnována expozice v Pamětní síni rodáků a přátel města Rožďalovic, která se nachází v budově bývalé školy v Husově ulici. strana 9

10 4.1 Gustav Adolf Lindner (11.března 1828 Rožďalovice - 16.říjen 1877 Praha) Jeho matka byla Češka a jeho otec Němec. Otec byl sládkem pivovaru v Rožďalovicích (mezi Nymburkem a Jičínem). Lindner absolvoval Hlavní školu v Jičíně, kde také započal gymnazijní studium, dokončené na Akademickém gymnáziu v Praze. Následovala filosofická přípravka, kde se seznámil poprvé s Herbartovým učením. Mladý Lindner, na matčino přání, vstoupil roku 1846 do katolického semináře, ze kterého byl o rok později nucen odejít, jelikož podepsal petici na podporu konstituce. Poté se zapsal na studium práv na pražské univerzitě a o rok později přešel na studium filosofie, matematiky a fyziky. Toto studium zakončil roku 1850 a stal se středoškolským profesorem. Pracoval pak na Akademickém gymnáziu v Praze a poté na osmitřídním gymnáziu v Jičíně, kde se díky své svobodomyslnosti dostal znovu do konfliktu s představiteli církve. Ve dnešním Slovinsku napsal a vydal plno učebnic, kde žil šestnáct let. Je po J. A. Komenském považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga. V pedagogice ctil své předchůdce. Lindnerova slova zaznívající k nám z hloubi 19. století: "Pravá škola musí vychovávati v duchu doby a pro zájmy svého národa." 4.2 Jiří Melantrich (Rožďalovský) z Aventina byl významný český renesanční tiskař a nakladatel. Ze své tiskárny postupně vybudoval velký tiskařský a nakladatelský podnik evropského významu. Základem jeho ediční činnosti se stala bible, kterou vydal zřejmě čtyřikrát či pětkrát ( Bible Melantrichova zvaná též Melantriška ). Věnoval se tisku humanistické literatury a latinských básnických sbírek. strana 10

11 5. Architektura a umělecké památky Výraznou dominantou městečka je barokní kostel svatého Havla z 1. poloviny 18. století, kde se pravidelně konají mše pro věřící i z okolních obcí. Kostel byl vysvěcen roku 1731 ke cti sv. Havla. Nachází se zde barokně přestavěný zámek, dnes sloužící jako domov důchodců. Významné stavební počiny v obci pocházejí především z doby, kdy rožďalovické panství drželi Valdštejnové. Za jejich působení byly v roce 1717 umístěny před budovu dvě barokní sochy od Michala Jana Brokofa (svatý Václav a svatý Jan Nepomucký). V roce 1718 byl na náměstí postaven Mariánský sloup v souvislosti s morovými epidemiemi. V obci je řada dalších sakrálních památek. Nachází se tu také Muzeum knihařství a knihařská dílna Jendy Rajmana. Dále bych se podrobněji zmínila o budovách škol a galerii Melantrich. 5.1 ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola v Rožďalovicích nese jméno významného českého pedagoga Gustava Adolfa Lindnera, rodáka z Rožďalovic. První škola v Rožďalovicích byla zřízena pravděpodobně roku Ve starých listinách se připomíná, že v Rožďalovicích byla škola nižší, dětinská. Nebyla to škola latinská, ale městská. Byla dvojtřídní, vyučoval v ní jeden učitel, kantor, řídil v kostele hudbu a zpěv a jeden podučitel. V roce 1847 byla dostavěna nová budova obecné školy ( stará v roce 1837 vyhořela ). Dnes je ve staré škole umístěna knihovna, muzeum, lékárna. V únoru 1896 kníže Jiří Lobkovic svolil zřídit samostatnou měšťanskou školu pro chlapce a 28. září 1897 byla slavnostně vysvěcena. Do průčelí školy se dal zhotovit nápis Měšťanská škola pro chlapce a poprsí Jiřího Melantricha, Gustava Adolfa Lindnera a Jana Amose Komenského. Tyto poprsí zhotovil Jan Mauder z Prahy. Na dvoře školy byly vysázeny lípy a kleny, v okolí školy ovocné stromy. V roce 1928 byla v budově školy odhalena pamětní deska G.A.Lindnera a zdejším školám byl udělen čestný název Lindnerova strana 11

12 5.2 GALERIE MELANTRICH Galerie Melantrich je umístěna v památkově chráněném objektu. Majitelem je Polabské muzeum Poděbrady, které zde v roce 1996 po generální opravě vytvořilo detašované pracoviště. Během roku se zde vystřídají průměrně čtyři výstavy. Po dobu existence zde proběhlo 50 výstav. Výstavní síň se nachází v prvním patře. Od roku 1996 se začali pořádat výstavy malířů, grafiků a sochařů. Když zde měla výstavu malířka Jolana Visková tak se zajímala o logo galerie, které vymyslela a poté ho zaslala do Poděbrad ke schválení. V logu galerie je písmeno G a uvnitř je zakreslen obraz. A kolem písmena G napsáno Galerie Melantrich Rožďalovice. Logo zhotovila Markéta Škopková. Mezi vystavujícími byli např. malíř Jiří Škopek a Markéta Škopková, Josef Váchal, Vítězslava Klimtová, Jaroslav Klápště, Jolana Lysková, Josef Kábrt. Velkým přítelem galerie byl Vladimír Komárek, který tu nejen vystavoval, ale i několik výstav sám zahajoval. Nejúspěšnější byla výstava Ivy Hüttnerové a Jaroslava Koloděje (loutky), kterou během sedmnácti výstavních dnů navštívilo 1167 diváků. strana 12

13 6. Závěr Se svou prací jsem spokojená. Myslím, že jsem se dozvěděla mnoho zajímavého z bohaté historie Rožďalovicka. Mne samotnou překvapilo, jak je historie Rožďalovic zajímavá a kolik tu žilo významných rodáků. V této práci mi pomohla s ověřováním údajů paní Krumpholcová z místní knihovny. Fotografie jsem si pořídila sama. Díky této práci jsem si toho mnoho přečetla a dozvěděla se spoustu nových informací. Zjistila jsem, že oblíbená pověst o Ješkovi z Rožďalovic se zřejmě nezakládá na pravdě. Bitvy u Kresčaku (1346) se po boku Jana Lucemburského zřejmě nezúčastnil. Jeho jméno bylo přidáno k ostatním zúčastněným rytířům až později a nemají oporu v dobových pramenech. strana 13

14 7. Seznam literatury 1. V. Lekeš, J. Sládek, J. Hančar, Rožďalovice , MVN Rožďalovice, M. Zahrádková, Základní škola G. A. Lindnera Rožďalovice, Obecní úřad Rožďalovice a ZŠ G. A. Lindnera Rožďalovice, Z. Kučera, J. Hofman, Svatojiřský les, VEGA L, 2006, ISBN A. Přibyl, K. Liška, Znaky a pečetě středočeských měst Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Bohumil Tuzar, Truhlice pověstí a starých příběhů Středního Polabí 6. J.Bílek, Jasný pohled slepého krále knižní klub, Praha 2006 WWW: WWW: WWW: WWW: WWW: WWW: WWW: WWW: WWW: WWW: strana 14

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ Historie od založení po současnost Vladimír Stehno ERG 2. ročník 2007/2008 Obsah Úvod... 3 Počátky Chotěboře... 4 Město královské... 4 Za vlády Trčků z Lípy... 6 Třicetiletá válka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala.

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala. Památky Nového Boru Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala Nový Bor 2015-1 - - 2 - 1. KOSTELY MODLITEBNY FARA BÝVALÝ PIARISTICKÝ KLÁŠTER

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně 15 km od Mladé Boleslavi směrem na Doksy a Českou Lípu. Rozprostírá se mezi lesy v nadmořské výšce 300 m. Ve svém názvu má město horu

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy PAVEL BEDRNÍČEK Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy Copyright Pavel Bedrníček 2007 Copyright Volvox Globator 2007 ISBN pdf 978-80-7511-002-2 Odpovědná redaktorka Tereza Houšková Obálka, sazba

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert...

Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert... Vycházka Libní - okolo Rokytky Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert... Kotlaska, dříve zahrádkářské kolonie, rozkládající se na kopci Solentka.

Více

Program rozvoje města Rožďalovice

Program rozvoje města Rožďalovice Program rozvoje města Rožďalovice Květen 2014 Úvod Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem tohoto programu

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku)

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku) Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Město Dobříš je obklopeno ze všech stran lesy a leží v nadmořské výšce 371 metrů nad mořem. Z hlediska historického vývoje je Dobříš osídlena od pradávna. Nejstarší

Více

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek. 1.V Í K E N D PÍSECKO PÍSEK PÍSECKÉ HORY PUTIM ORLICKÁ PŘEHRADA ZVÍKOV MILEVSKO Z rozhledny na vrchu Jarníku, ale i z dalších míst na tomto vrchu a v okolních Píseckých horách se otvírá široký výhled na

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

Významné milníky husitství v českých a německých dějinách

Významné milníky husitství v českých a německých dějinách LIBRETO EXPOZICE Název expozice: Významné milníky husitství v českých a německých dějinách JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA (Život, působení a historický význam husitského vojevůdce) Umístění: TROCNOV, Památník Jana

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc. Jindřich Kadlec Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

Poznejte krásy Benešova a okolí

Poznejte krásy Benešova a okolí Chcete-li prožít příjemné chvíle v blízkosti hlavního města Prahy, přírody a kulturních památek, navštivte náš hotel - Bellevue hotel Karlov, Member of Asten Hotels. Najdete nás v historickém jádru Benešova.

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více