Průmyslové vysokootáčkové prací stroje s odstřeďováním 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslové vysokootáčkové prací stroje s odstřeďováním 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg"

Transkript

1 Průmyslové vysokootáčkové prací stroje s odstřeďováním 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg Původní manuál k obsluze stroje Původní manuál k instalaci a údržbě stroje A Datum vydání:

2

3 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH VÝSTRAHY A ŠTÍTKY POKYNY PRO ÚDRŽBU, SEŘÍZENÍ A BEZPEČNOST OSOB SYMBOLY NA STROJI (V ZÁVISLOSTI NA MODELU STROJE) PROVOZNÍ INSTRUKCE PŘED PRANÍM OTEVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU NAPLNĚNÍ STROJE PRÁDLEM ZAVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU VÝBĚR PROGRAMU PŘEHLED PRACÍCH PROGRAMŮ PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ SPUŠTĚNÍ STROJE KONEC PRACÍHO CYKLU JAK OTEVŘÍT DVEŘE PŘI ZÁVADĚ POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH _A_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 3

4 2. VÝSTRAHY A ŠTÍTKY PRO MINIMALIZACI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODĚ NA MAJETKU, PROSÍM ČTĚTE A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE: Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Prací stroj s odstřeďováním je určen pouze pro praní tkanin, jakékoliv jiné předměty mohou stroj poškodit nebo způsobit zranění. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poškození tkaniny způsobené nevhodným pracím způsobem. Vždy dodržujte instrukce a/nebo výstrahy uvedené na tkaninách, prací nebo čistící prostředky stanovené výrobcem. Pokud je stroj používán pro jiné technologie, dodržujte instrukce a výstrahy, aby jste předešli zranění osob. Udržujte povrch a okolí stroje čisté a bez hořlavých materiálů. Nevkládejte do pracího stroje tkaniny, které jsou ošetřovány vznětlivými prostředky. Takovéto tkaniny musí být nejdříve prány ručně a vysušeny. Prádelenské pomůcky, rozpouštědla pro suché čištění a dezinfikující prostředky skladujte mimo dosah dětí, nejlépe v uzamčeném prostoru. Nemanipulujte zbytečně s ovládáním stroje a dbejte bezpečnostních předpisů a výstrah. Neodstraňujte výstražné symboly ze stroje. Dodržujte pokyny štítků a symbolů, aby jste předešli poranění osob. Neotvírejte víko násypky po spuštění stroje. Vytékání nebo stříkání nebezpečné tekutiny může způsobit vážné opařeniny a popáleniny. Použití hypochloridu způsobuje korozi, která může za určitých okolností způsobit poruchu součástek. Záruka na stroj nemůže být uznána v případě vzniku koroze působením chlóru a jeho sloučenin. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly a nebo s odstraněnými kryty. Stroj nesmí být spuštěn, pokud nebudou kryty správně upevněny na svých místech. Stroj nesmí být používán v prostředí, které může vytvořit explozivní atmosféru uvnitř stroje. Zjistíte-li, že někde ve stroji uniká pára, uzavřete hlavní přívod páry a přivolejte údržbáře. Za určitých podmínek může dojít v systému pro teplou vodu, který nebyl dva nebo více týdnů používán, ke vzniku vodíku. Vodík je výbušný. Jestliže nebyl teplovodní systém po tuto dobu používán, otevřete před použitím stroje všechny vodní ventily pro teplou vodu a nechejte vodu pár minut vytékat. Tím se uvolní veškerý nahromaděný vodík. Protože je to hořlavý plyn, nekuřte nebo nepoužívejte po tuto dobu otevřený oheň. V případě nebezpečí vypněte hlavní vypínač nebo jiné nouzové odpojovací zařízení. Na konci každého provozního dne uzavřete hlavní přívod vody. Servisní zásahy stroje může provádět pouze kvalifikovaná servisní osoba. Dodržujte všechna platná a základní bezpečnostní opatření a zákony. Je zřejmé, že není možné v tomto manuálu uvést všechna možná rizika. Je na uživateli, aby postupoval co nejopatrněji. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v manuálu bez předběžného upozornění. Pokud by nastal problém, kontaktujte vašeho dealera. Norma IEC335 je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu v rozmezí od 60 do150 l. Norma EN je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu nad 150 l.! VÝSTRAHA! POKUD JE STROJ OBSLUHOVÁN POMOCÍ MINCÍ, ŽETONŮ NEBO PODOBNÝM SAMOOBSLUŽNÝM ZPŮSOBEM, MUSÍ MAJITEL-PROVOZOVATEL ZAJISTIT DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ. TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO TAK, ABY BYLO PRO UŽIVATELE LEHCE A BEZPEČNĚ DOSTUPNÉ. TOTO ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ ZAJISTÍ, ABY ALESPOŇ ŘÍDICÍ OKRUH STROJE BYL PŘERUŠEN. 4 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _A_DATUM_VYDANI_ DOC

5 ! VÝSTRAHA! NEDOTÝKEJTE SE DVEŘNÍHO SKLA, DOKUD NENÍ PRACÍ CYKLUS UKONČEN. NEOTVÍREJTE DVEŘE PRACÍHO STROJE, DOKUD SE BUBEN NEPŘESTANE OTÁČET A NEVYPUSTÍ SE VODA Z BUBNU. DO STROJE NEDÁVEJTE PRÁDLO ZNEČIŠTĚNÉ VÝBUŠNÝMI LÁTKAMI NEBO NEBEZPEČNÝMI CHEMIKÁLIEMI. TENTO STROJ NESMÍ BÝT OBSLUHOVÁN DĚTMI. NENECHEJTE DĚTI HRÁT SI V, NA NEBO OKOLO STROJE. PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE SE PŘESVĚDČTE, ŽE VE STROJI NEBO OKOLO NEJSOU OSOBY (DĚTI) NEBO ZVÍŘATA. VÝSTRAHA! Vždy před zásahem do stroje odpojte prací stroj od přívodu elektrické energie. Stroj je bez napětí, pokud je hlavní zástrčka vytažena ze zásuvky sítě, nebo pokud je odpojen hlavní přívod. Při vypnutém hlavním vypínači jsou přívodní svorky hlavního vypínače stroje pod napětím! VAROVÁNÍ! V této ventilaci může vzniknout extrémně horký vzduch. Pozor na páru unikající z otvoru odvětrání stroje! VAROVÁNÍ! Nepřikrývejte odvětrání stroje. Slouží jako výstup páry, aby se zabránilo hromadění tlaku ve stroji.! VÝSTRAHA! NÁHRADNÍ DÍLY PRO TENTO STROJ MUSÍ BÝT POUŽITY PŮVODNÍ NEBO SHODNÉ DÍLY. PO PROVEDENÍ OPRAVY UMÍSTĚTE VŠECHNY PANELY NA JEJICH MÍSTO A ZAJISTĚTE JE JEJICH PŮVODNÍM ZPŮSOBEM. BERTE TOTO OPATŘENÍ JAKO OCHRANU PROTI ELEKTRICKÉMU ŠOKU, ZRANĚNÍ, POŽÁRU A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.! VÝSTRAHA! NA KRITICKÝCH MÍSTECH STROJE JSOU UMÍSTĚNY BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY. TYTO ŠTÍTKY JE NUTNÉ UDRŽOVAT ČITELNÉ, JINAK MÚŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ OBSLUHY, NEBO SERVISNÍHO TECHNIKA POKYNY PRO ÚDRŽBU, SEŘÍZENÍ A BEZPEČNOST OSOB Některé důležité informace týkající se používání stroje nejsou (nebo jsou jen částečně) uvedeny v tomto Manuálu k obsluze stroje. Chybějící informace lze nalézt v Manuálu k instalaci a údržbě dle následujících odkazů: 1. Manipulace, přeprava a skladování 2. Uvedení stroje do provozu 3. Technické specifikace 4. Vyřazení stroje z provozu 5. Popis bezpečného systému práce při údržbě, seřizování a odstraňování závad 6. Postupy při vyhledávání závad, čištění a údržbě 7. Tepelná rizika 8. Popis vlastností pro větrání a odsávání 9. Ztráta stability 10. Elektrická rizika 11. Minimální hladina vody 12. Průzory 13. Přívod vody _A_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 5

6 3. SYMBOLY NA STROJI (V ZÁVISLOSTI NA MODELU STROJE) Pozor, nebezpečné elektrické napětí, elektrické zařízení Pozor - Jiné nebezpečí, čtěte a dodržujte psané instrukce Pozor - Zvýšená teplota Nesahat do označeného prostoru Neuzavírat, nezakrývat V nebezpečí stiskni tlačítko CENTRÁLSTOPU pro zastavení stroje Otvory neprorážet, ale provrtat Výstup horkého vzduchu ze stroje Přívod horké vody, (červená barva štítku) Pára Přívod studené měkké vody, (světle modrá barva štítku) Mazací místo Přívod studené tvrdé vody, (tmavě modrá barva štítku) obrázek 3.A. Symboly na stroji OVLADAČ STROJE S NAKLÁPĚCÍM SYSTÉMEM (NA OBJEDNÁVKU), NEPLATÍ PRO 33 kg / 80 lb PŘEDNÍ NAKLÁPĚNÍ ZADNÍ NAKLÁPĚNÍ PLATÍ POUZE PRO OBOUSTRANNÉ NAKLÁPĚNÍ obrázek 3.B. Ovladač 1. Tlačítko otáčení bubnu, směr otáčení ve směru hodinových ručiček při pohledu na stroj zepředu. 2. Tlačítko otáčení bubnu, směr otáčení proti směru hodinových ručiček při pohledu na stroj zepředu. 3. Tlačítko naklápění, směr naklápění dopředu. 4. Tlačítko naklápění, směr naklápění dozadu. 5. Tlačítko povolení naklápění stroje - dvouruční ovládání. 6. Tlačítko povolení otáčení bubnu - dvouruční ovládání. 6 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _A_DATUM_VYDANI_ DOC

7 Xcontrol Plus / kg / lb START (funkce ADVANCE) VOLBA NE SNIŽOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE STOP (přerušení programu) VOLBA ANO ZVYŠOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE POTVRZENÍ VOLBY INFO (přehled dostupných pracích programů a informace o programu) ZRUŠENÍ VOLBY SERVIS (servisní informace) NAVIGACE NAHORU, SMĚR NAKLÁPĚNÍ DOPŘEDU neplatí pro 33 kg / 80 lb FUNKCE ODKLAD STARTU (odklad začne po stisknutí tlačítka start) NAVIGACE DOLŮ, SMĚR NAKLÁPĚNÍ DOZADU neplatí PRO 33 kg / 80 lb 0 až 9 NUMERICKÁ KLÁVESNICE _A_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 7

8 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. PŘED PRANÍM Roztřiďte prádlo podle instrukcí a teploty stanovené výrobcem tkaniny. Zkontrolujte, jestli zde nejsou nějaké cizí předměty jako hřebíky, šrouby, jehly, atd.,aby nedošlo k poškození pracího stroje nebo prádla. Převraťte prádlo naruby. K dosažení lepších pracích účinků smíchejte velké a malé kusy prádla a vkládejte jej do stroje volně a navzájem oddělené OTEVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU Otočte madlo směrem dolů. Stroj s naklápěním! VÝSTRAHA! PŘI OVLÁDÁNÍ NAKLÁPĚNÍ STROJE OVLADAČEM NAKLÁPĚNÍ STŮJTE VŽDY NA BOČNÍ STRANĚ STROJE. NIKDY NESTŮJTE BĚHEM NAKLÁPĚNÍ PŘED NEBO ZA STROJEM! ZAMEZTE JAKÉMUKOLIV VÝSKYTU OSOB PŘED A ZA STROJEM BĚHEM JEHO NAKLÁPĚNÍ! Otevřete a zajistěte dveře, viz Manuál k Instalaci a údržbě, obrázek 3.4., 3.6., 3.7. ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ. Po otevření dveří se aktivuje režim naklápění. Nyní mohou být pro naklápění stroje použity tlačítka nahoru a dolů, nebo ovladač. Režim naklápění není možný, když jsou dveře zavřené NAPLNĚNÍ STROJE PRÁDLEM Stroj s vážicím systémem Vždy před nakládáním prádla tárujte (nastavte nulovou váhu), stisknutím tlačítka 0. Stroj s předním a zadním naklápěním naklopení stroje dozadu do vyhovující polohy pro naložení prádla Stroj můžete libovolně naklopit dozadu, až do krajní polohy. Pokud Vám to vyhovuje, není bezpodmínečně nutné naklápět stroj až do krajní polohy. Pro naklopení stroje dozadu stiskněte a držte na ovladači stisknuté současně tlačítko naklápění, viz obrázek 3.B., poz.4 a tlačítko 5. Po časové prodlevě do cca 10s se stroj začne naklápět. Uvolněním tlačítek se naklápění stroje přeruší. Po dosažení krajní polohy se naklápění zastaví. Stroj lze naklápět pouze s otevřenými dveřmi bubnu. Stroj s předním a zadním naklápěním nakládka prádla! VÝSTRAHA! BĚHEM NAKLÁDKY S POUŽITÍM OTÁČENÍ BUBNU NESMÍ NIKDO STÁT VZADU ZA STROJEM. BĚHEM OTÁČENÍ BUBNU NEVYTAHUJTE PRÁDLO VEN. Pro snazší naložení prádla do bubnu lze použít funkci otáčení bubnu. Pro otáčení bubnu v naklopené poloze stiskněte a držte na ovladači stisknuté současně tlačítko otáčení bubnu pro požadovaný směr otáčení, viz obrázek 3.B., poz.1, nebo 2 a tlačítko 6. Usnadní se tím rozložení prádla. Naložení prádla lze provést v několika krocích. Stroj naklopte do určité polohy a s použitím funkce otáčení bubnu naložte část prádla. Poté stroj naklopte více a celý postup opakujte stejným způsobem. Stroj s předním a zadním naklápěním naklopení stroje do základní polohy Po naložení prádla naklopte stroj zpět do základní polohy. Stiskněte a držte na ovladači stisknuté současně tlačítko naklápění, viz obrázek 3.B., poz.3 a tlačítko poz.5. Uvolněním tlačítek se naklápění stroje přeruší. Po dosažení základní polohy se naklápění zastaví. Při přerušení dodávky elektrické energie během naklápění zůstává stroj zajištěn ve své aktuální poloze a stejně zůstává stroj zajištěn i po obnovení dodávky elektrické energie. Množství vloženého prádla nesmí překročit kapacitu stroje. Stroj s odstřeďováním nepřetěžujte. Přetížení může vést ke špatnému výsledku praní. Poloviční prací náplň může způsobit špatnou funkci praní. 8 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _A_DATUM_VYDANI_ DOC

9 4.4. ZAVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU! VÝSTRAHA! NIKDY NEDÁVEJTE PRSTY MEZI TĚSNĚNÍ DVEŘÍ A BUBEN, ZAMEZÍTE MOŽNÉMU ÚRAZU! Otočte madlo směrem nahoru. Před uvedením pracího stroje do provozu se ujistěte, zda jsou dveře řádně uzavřeny. Stroj s naklápěním: před spuštěním nového cyklu, musí být stroj v základní poloze. Pokud dojde k uzavření dveří dříve, než se stroj vrátí do základní polohy, zobrazí se výstraha. Je nutné otevřít dveře a naklopit stroj do základní polohy VÝBĚR PROGRAMU Vyberte si jeden z pracích programů, které jsou k dispozici, a které nejlépe odpovídají kvalitě tkaniny a povolené prací teplotě. Výběr programu určuje teplotu a čas pro praní a máchání. Poznámka: Provádění změn továrního nastavení, pracích programů a ostatní možnosti nastavení - viz Programovací manuál PŘEHLED PRACÍCH PROGRAMŮ Prací program 1 Horké praní intenzivní 90 C Prací program 2 Teplé praní intenzivní 60 C Prací program 3 Barevné prádlo intenzivní 40 C Prací program 4 Světlé prádlo intenzivní 30 C Prací program 5 Vlna 15 C Prací program 6 Horké praní 90 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 7 Teplé praní 60 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 8 Barevné prádlo 40 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 9 Světlé prádlo 30 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 10 Eco horké praní 90 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 11 Eco teplé praní 60 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 12 Eco barevné prádlo 40 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 13 Eco světlé prádlo 30 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 14 Odstředění nízké otáčky Prací program 15 Odstředění vysoké otáčky Prací program 16 Sport 60 C Prací program 17 Mopy 60 C Prací program 18 Koňské přikrývky 40 C Prací program 19 Rifle 60 C Prací program 20 Škrobení PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ Násypku na předním nebo bočním krytu stroje naplňte podle zvoleného programu. Násypka A: První praní Násypka B: Druhé praní Násypka D: Poslední odstředění Před spuštěním pracího cyklu dodejte prací prostředek. Prací stroje připojené k dávkovači tekutých pracích prostředků. Zkontrolujte, zda je dávkovací systém v provozu a zda má dostatek tekutých pracích prostředků _A_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 9

10 Standardní prací programy a prací programy upravené zákazníkem. Tento výklad platí jen pro standardní prací programy. U programů upravených zákazníkem je možný výběr jiných násypek. (Viz Programovací manuál.) Poznámka: Doporučuje se používat jen vhodné prací prostředky se sníženou pěnivostí, které jsou snadno k dostání. Dávkování je obvykle uvedeno na obalu. Nadměrná dávka prostředku může vést k nadměrnému tvoření pěny, která může nevhodně ovlivnit výsledek praní a současně poškodit stroj. Zajistěte, aby bylo víko násypky při spuštění stroje uzavřeno SPUŠTĚNÍ STROJE Po výběru potřebného čísla pracího programu stiskněte tlačítko START, které spustí cyklus praní. Jestliže zadáte číslo pracího programu, které nebude odpovídat žádnému z přidělených programů, na displeji se zobrazí NEPLATNÉ. Během pracího cyklu můžete sledovat na displeji právě prováděné prací sekvence a zbývající čas pracího cyklu. Ukazatel průběhu Krok pracího programu Step 1: WASH Prog 2: WARM WASH 35 Min. Číslo programu Název pracího programu Zbývající čas pracího programu Jednotky čas! UPOZORNĚNÍ! KDYŽ SE NA DISPLEJI ZOBRAZÍ "ZAVRI DVERE", PRACÍ CYKLUS NELZE SPUSTIT. PROVĚŘTE: JE STROJ V ZÁKLADNÍ POLOZE JSOU DVEŘE BUBNU ZAVŘENY 10 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _A_DATUM_VYDANI_ DOC

11 4.9. KONEC PRACÍHO CYKLU! PŘI VÝPADKU ELEKTRICKÉHO PROUDU JSOU DVEŘE MECHANICKY BLOKOVÁNY PROTI OTEVŘENÍ. PO OCHLAZENÍ PRACÍ LÁZNĚ JE MOŽNO DVEŘE NOUZOVĚ OTEVŘÍT PODLE MANUÁLU K INSTALACI A ÚDRŽBĚ. Doba pracího cyklu se na displeji odpočítává až do nuly. Po ukončení pracího cyklu se dveřní zámek odblokuje a na displeji se zobrazí VYLOZIT. Otevřete dveře a vytáhněte prádlo ze stroje. Hlášení VYLOZIT zmizí a stroj je připraven spustit další program. Zobrazí se VOLBA PROGRAMU. Naklopení stroje dopředu do vyhovující polohy pro vyložení prádla Otevřete a zajistěte dveře, viz Manuál k Instalaci a údržbě, obrázek 3.4., 3.6., 3.7. ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ. Stroj můžete libovolně naklopit dopředu, až do krajní polohy. Pokud Vám to vyhovuje, není bezpodmínečně nutné naklápět stroj až do krajní polohy. Pro naklopení stroje dopředu stiskněte a držte na ovladači stisknuté současně tlačítko naklápění, viz obrázek 3.B., poz.3 a tlačítko 5. Po časové prodlevě do cca 10s se stroj začne naklápět. Uvolněním tlačítek se naklápění stroje přeruší. Po dosažení krajní polohy se naklápění zastaví. Stroj lze naklápět pouze s otevřenými dveřmi bubnu. Vykládka prádla! VÝSTRAHA! BĚHEM VYKLÁDKY S POUŽITÍM OTÁČENÍ BUBNU NESMÍ NIKDO STÁT VPŘEDU PŘED STROJEM. PRÁDLO VYPADÁVÁ ZE STROJE SAMOVOLNĚ. BĚHEM OTÁČENÍ BUBNU NEVYTAHUJTE PRÁDLO VEN. Pro snazší vykládku prádla z bubnu lze použít funkci otáčení bubnu. Pro otáčení bubnu v naklopené poloze stiskněte a držte na ovladači stisknuté současně tlačítko otáčení bubnu pro požadovaný směr otáčení, viz obrázek 3.B., poz.1, nebo 2 a tlačítko 6. Usnadní se tím vykládka prádla. Vykládku prádla lze provést v několika krocích. Stroj naklopte do určité polohy a s použitím funkce otáčení bubnu vyložte část prádla. Poté stroj naklopte více a celý postup opakujte stejným způsobem. Naklopení stroje do základní polohy Po vyložení prádla naklopte stroj zpět do základní polohy. Stiskněte a držte na ovladači stisknuté současně tlačítko naklápění, viz obrázek 3.B., poz.4 a tlačítko poz.5. Uvolněním tlačítek se naklápění stroje přeruší. Po dosažení základní polohy se naklápění zastaví. Při přerušení dodávky elektrické energie během naklápění zůstává stroj zajištěn ve své aktuální poloze a stejně zůstává stroj zajištěn i po obnovení dodávky elektrické energie JAK OTEVŘÍT DVEŘE PŘI ZÁVADĚ Viz - Manuál k Instalaci a údržbě _A_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 11

12 5. POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH Č. Chybové hlášení Příčina Postup Výskyt E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Nevypouští Spínač Spínač Vibr. Odstr Zavření dveří Zámek dveří Dveře Start Dveře Konec Porucha při vypouštění. Aktivován bezp.spínač. Aktivován bezpečnostní spínač při rozběhu z distribuce do odstředění. Aktivován bezpečnostní spínač ve vysokých otáčkách Porucha spínače zavření dveří Porucha dveřního zámku Porucha zamknutí zámku dveří na začátku cyklu Porucha odemknutí zámku dveří na konci cyklu E11 Nenapouští Porucha při plnění E12 Přepouští Porucha v důsledku přeplnění vodou nad přednastavenou mez Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + rozvolnění Přeskočit + pokračovat Úplné zastavení + bezpečnostní čas Úplné zastavení + bezpečnostní čas Úplné zastavení + bezpečnostní čas Nespouštět Nespouštět Úplné zastavení + dotaz na pokračování Úplné zastavení + rozvolnění E13 Neohřívá Porucha ohřevu Úplné zastavení + rozvolnění E14 Čas Ohřevu Úplné zastavení + dotaz Porucha doby ohřevu na pokračování E15 Horke Příliš vysoká teplota Úplné zastavení + rozvolnění E21 Přeplavuje Příliš vysoká hladina Úplné zastavení + rozvolnění E24 Snímač Hladiny Poškozený snímač Pokračovat + hladiny nespouštět E25 Snímač Teploty Poškozený teploty Pokračovat + nespouštět E26 E27 Mitsub. Kod Chyba Kom. Nedefinovaný kod chyby frekvenčního měniče Chyba komunikace měnič E28 THT Cas THT vypršel čas E29 E31 OV3/OP Cas Vloz. Par. OV3 vypršel čas / E.OP Chyba při inicializaci frekvenční měnič Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + bezpečnostní čas Úplné zastavení + bezpečnostní čas Úplné zastavení + bezpečnostní čas Nespouštět Vypouštění Celý cyklus, otáčky nižší než distribuční. Odstředění Vysoké otáčky Celý cyklus Celý cyklus Na začátku cyklu Konec cyklu Během plnění Po naplnění, nebo během plnění Během ohřevu Během ohřevu Během ohřevu Po naplnění, nebo během plnění Během startu Během startu Celý cyklus Celý cyklus Během sekvence odstřeďování Během sekvence odstřeďování Při zavádění parametrů 12 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _A_DATUM_VYDANI_ DOC

13 Č. Chybové hlášení Příčina Postup Výskyt E32 E35 E36 E37 E38 E39 E41 Kontr. Par. Špatný Soft Nevyváha Nevyp. Spr. Ne. Recykl BezChem. Čas Servisu Chyba při kontrole parametrů měniče Špatná verze softwaru Aktivován systém detekce nevyváhy. Chyba vypouštění při sprchování Nádoba s vodou pro recyklaci je prázdná Přívody pracích prostředků pracují bez pracích prostředků Varování nutného servisu Nespouštět Nespouštět Snížení otáček odstředění. Pouze pro informaci Úplné zastavení + rozvolnění Varování na konci Jen u strojů s přední násypkou Pouze pro informaci Pouze pro informaci Otevření dvířek = resetace Při zavádění parametrů Nová verze softwaru Odstředění Sprchování Prací krok Prací krok Konec cyklu E42 SpojenÍ Žádné připojení k síti Pouze pro informaci Přenos dat po síti E43 Nast.Napětí Špatně zvolen Proveďte správnou rozsah napětí volbu Konfigurační menu E44 Typ Modelu Špatně zvolen typ Proveďte správnou stroje volbu Konfigurační menu E80 PrášekTimeOut Chybný signál pro dávkování tekutých prostředků E81 Není Ohřev Porucha ohřevu E82 Není Dopouštění Porucha plnění E83 E85 E100 E101 E102 E103 E104 Přerušení Napájení RTC Reset Bat Vážení Ne Kom. Nízká Hmotnost Vysoká Hmotnost Vážení Nevyváha Přetížení Neúspěšné ukončení pracího cyklu Hodiny reálného času. Není vložena baterie, nebo baterie je příliš slabá Chyba komunikace vážicího systému Váha stroje je příliš nízká Váha stroje je příliš vysoká Váha není rozložena na 4 vážicí sensory Váha na vážicím sensoru překročila maximální hodnotu Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + rozvolnění Úplné zastavení + dotaz na pokračování Informace, že prací cyklus musí být zopakován Pouze pro informaci Úplné zastavení + rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte Úplné zastavení + rozvolnění Celý cyklus Prací krok (pouze pro Traceability) Prací krok (pouze pro Traceability) Nesprávné ukončení pracího cyklu (pouze pro Traceability) Konec cyklu (pouze pro Traceability) (pouze stroje s vážicím systémem) (pouze stroje s vážicím systémem) (pouze stroje s vážicím systémem) (pouze stroje s vážicím systémem) (pouze stroje s vážicím systémem) E300 - E353 E500 - E525 Mits Chyba Chyba Pameti Specifická výstraha pro měnič Mitsubishi Chyba paměti Úplné zastavení + bezpečnostní čas Úplné zastavení + bezpečnostní čas Celý cyklus Kdykoli _A_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 13

14 Č. Chybové hlášení Příčina Postup Výskyt E550 E551 E560 - E563 E600 - E628 TRACEABILITY zápis TRACEABILITY plna USB chyby Softw. Chyba Chyby interní paměti dat pro traceability Interní paměť pro traceability je zaplněna Chyby komunikace s USB paměti Chyba software Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci Úplné zastavení + bezpečnostní čas Funkce Traceability, celý cyklus Funkce Traceability, celý cyklus Pouze v menu Rozšíření/ Data Export/Import Kdykoli 14 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _A_DATUM_VYDANI_ DOC

15 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 1. OBSAH 1. OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE SYMBOLY NA STROJI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED INSTALACÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJE kg / lb STROJE kg / lb KOMPONENTY A ROZMĚRY STROJE kg / lb ROZMĚRY STROJE kg / lb S PŘEDNÍM NAKLÁPĚNÍM KOMPONENTY A ROZMĚRY STROJE kg / lb ROZMĚRY STROJE kg / lb S PŘEDNÍM NAKLÁPĚNÍM ROZMĚRY STROJE kg / lb S PŘEDNÍM A ZADNÍM NAKLÁPĚNÍM INSTALACE MANIPULACE, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ POŽADAVKY NA PROSTOR UMÍSTĚNÍ STROJE PŘIPOJENÍ UVEDENÍ STROJE DO PROVOZU ÚDRŽBA ÚVOD DENNĚ JEDNOU MĚSÍČNĚ NEBO PO 200 PROVOZNÍCH HODINÁCH KAŽDÉ TŘI MĚSÍCE NEBO PO 500 PROVOZNÍCH HODINÁCH KAŽDÝCH ŠEST MĚSÍCŮ NEBO PO 1000 PROVOZNÍCH HODINÁCH BEZPEČNOSTNÍ VIBRAČNÍ SPÍNAČ UTAHOVACÍ MOMENTY MAZÁNÍ POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ VODNÍ A PARNÍ FILTRY PŘÍTLAK TĚSNĚNÍ DVEŘÍ PRUŽNÁ JEDNOTKA VÝMĚNA POJISTEK PRACÍHO STROJE PROUDOVÉ CHRÁNIČE PRÁDELNY PROBLÉMY A PORUCHY ZABLOKOVÁNÍ DVEŘÍ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ ZOBRAZENÁ NA DISPLEJI SEZNAM DOPORUČENÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ VYŘAZENÍ STROJE Z PROVOZU ODPOJENÍ STROJE LIKVIDACE STROJE _A_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 15

16 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VÝSTRAHA - UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. Nedodržení pokynů muže vést k nesprávnému použití stroje, může způsobit požár, zranění nebo smrt a/nebo škody na zařízení prádelny a/nebo stroje. VÝSTRAHA - Před použitím stroje si pozorně přečtěte DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. Nesprávné používání stroje může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo vážná poranění osob nebo smrt, stejně jako vážné poškození stroje. Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Bezpečnostní instrukce obsaženy v manuálech pro osoby obsluhující stroj, musí být vytištěny a viditelně vyvěšeny v prádelně v blízkosti stroje. Prací stroj s odstřeďováním je určen pouze pro praní tkanin, jakékoliv jiné předměty mohou stroj poškodit nebo způsobit zranění. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození tkaniny způsobené nevhodným pracím postupem. Vždy dodržujte instrukce a/nebo výstrahy uvedené na tkaninách, prací nebo čisticí prostředky stanovené výrobcem. Stroj musí být nastaven v souladu s instrukcemi. Vypouštění, napouštění, elektrická připojení, ventilace, uzemnění a ostatní připojení musí být provedeno podle Instalačního manuálu, v souladu s místními normami a připojení musí být provedeno kvalifikovanými osobami s patřičným platným oprávněním. Při připojení k místní elektrické síti (TT / TN / IT,...) musí být dodrženy platné předpisy. Zařízení ve standardním provedení nemusí být vždy možné připojit k elektrické síti IT. Kontaktujte Vašeho dodavatele. Všechny typy strojů jsou vyráběny dle Evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Mohou být používány pouze v prostorech odpovídajících třídě elektromagnetické kompatibility stroje (všechny stroje vyhovují minimálně třídě A - průmyslové prostředí). Z důvodu bezpečnosti je nutno dodržet minimální bezpečné vzdálenosti od citlivých elektrických nebo elektronických zařízení. Neměňte nastavení parametrů frekvenčního měniče. V opačném případě může dojít k vážnému zranění, požáru, poškození stroje, atd. Během přepravy a skladování nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu na obal protože komponenty stroje vystupující z obrysové linie mohou být poškozeny. Používejte výhradně měděné vodiče. Stroj musí být připojen přívodem, ke kterému není připojeno osvětlení nebo zásuvky. Jakákoliv změna v instalaci, která není popsána v instalačním manuálu, musí být schválena dodavatelem nebo výrobcem. V opačném případě dodavatel i výrobce odmítá zodpovědnost za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku. Zásahy a změny v konstrukci stroje jsou nepřípustné a výrobce v těchto případech odmítá veškerou odpovědnost. Prací stroj s odstředěním musí být instalován na rovném povrchu. Pokud tomu tak není, může dojít k vibracím během odstřeďování a přestože je stroj vybaven vibračním spínačem, může dojít k vážnému poškození stroje a následnému zranění obsluhy. Nikdy nespouštějte stroj, pokud nejsou přepravní vzpěry odstraněny. Prací stroj by měl být vždy před použitím otestován. Je možné, že v novém pracím stroji mohou zůstat zbytkové nečistoty z výrobního procesu. Tyto zbytkové nečistoty mohou zašpinit Vaše prádlo. Z tohoto důvodu, dříve než začnete prát Vaše běžné prádlo, proveďte alespoň jedno horké praní a použijte hadry nebo staré prádlo. Udržujte stroj a okolí stroje čisté, bez přítomnosti hořlavých materiálů. Neskladujte v okolí stroje žádné hořlavé materiály. Vymezte nebezpečné oblasti v prádelně a zamezte přístupu do nich, pokud je stroj v provozu. Neperte prádlo, které bylo předtím vyčištěno, vypráno, namočeno nebo poskvrněno benzínem, čisticími prostředky pro suché čištění, či jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, neboť vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Nepřidávejte benzín, čisticí prostředky pro suché čištění, nebo jiné hořlavé nebo výbušné látky do prací lázně. Tyto látky vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Za určitých podmínek může vznikat vodíkový plyn v horkovodním systému, který se nepoužíval dva a více týdnů. Vodíkový plyn je výbušný. Pokud nebyl horkovodní systém používán po tuto dlouhou dobu, otevřete všechny kohouty horké vody a nechejte několik minut vody odtékat. Tím odstraníme nahromaděný plyn. Jelikož je tento plyn hořlavý, během této činnosti nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. TEPLOTA BUBNU V PRACÍM STROJI: Pro měření teploty prací lázně v pracím bubnu používá elektronický programátor teplotní čidlo. Existuje několik faktorů, které ovlivňují měření teploty. Z tohoto důvodu je měření prací lázně pouze orientační. 16 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _A_DATUM_VYDANI_ DOC

17 Vždy sledujte a pečlivě dodržujte instrukce výrobců pracích nebo čisticích prostředků, prostředků pro suché čištění a dezinfekčních prostředků. Vyhnete se tak možnému zranění. Skladujte tyto prostředky mimo dosah dětí, nejlépe v uzamykatelné místnosti. Nemanipulujte bezúčelně s ovládacími prvky pracího stroje a neobcházejte bezpečnostní instrukce a výstrahy. Neotevírejte víko násypky po spuštění stroje. Vytékání nebo stříkání nebezpečné tekutiny může způsobit vážné opařeniny a popáleniny. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly a nebo s odstraněnými kryty. Stroj nesmí být spuštěn, pokud nebudou kryty správně upevněny na svých místech. Stroj nesmí být uskladněn, instalován nebo vystavován vlivům počasí, extrémně nízkým nebo vysokým teplotám a vlhku. Neomývejte stroj tekoucí nebo stříkající vodou. NIKDY nedovolte, aby byl stroj mokrý. Pravidelně kontrolujte mechanismus zámku dveří. NIKDY neobcházejte funkčnost dveřního zámku. Před prováděním údržby nebo čištění a na konci každého provozního dne odpojte přívod elektrické energie a uzavřete hlavní přívod vody a páry. Na zadní straně stroje se nachází větrací otvor. Z ventilace mohou unikat horké výpary nebo horký vzduch. Nezakrývejte větrací otvor stroje a pravidelně jej kontrolujte. Slouží jako vzduchový otvor a jako vývod páry, což zabraňuje vytváření přetlaku uvnitř pracího stroje. Neopravujte a nenahrazujte kterékoliv části stroje nebo se nesnažte o jakýkoliv servis, pokud tak není specificky doporučeno v instrukcích pro údržbu nebo v servisních instrukcích za předpokladu, že těmto instrukcím rozumíte a jste schopni to zvládnout. Pouze kvalifikovaný servisní pracovník může provádět servisní služby. Informace obsažené v tomto manuálu jsou určeny pro kvalifikovaného servisního pracovníka, který je obeznámený s platnými a bezpečnostními postupy během opravy stroje. Všechny testy a opravy by měl provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který je vybaven řádnými nástroji a měřicím zařízením. Veškeré výměny dílů by měl provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který používá pouze náhradní díly schválené výrobcem. Pokud provádí servis nebo opravu nekvalifikovaný servisní pracovník nebo pokud jsou použité jiné díly, než které jsou schváleny výrobcem, může dojít k nesprávné montáži nebo nastavení. Nesprávná montáž nebo nastavení může způsobit nebezpečné situace. Během provádění servisního zásahu může vzniknout riziko zranění nebo úrazu elektrickým proudem. Zranění nebo úraz elektrickým proudem může být velmi vážné nebo smrtelné. Proto je třeba během provádění kontroly elektrického napětí na jednotlivých komponentech nebo stroji pracovat s mimořádnou opatrností. DÁVEJTE POZOR: Během provádění údržby by měl být přívod elektrické energie VŽDY vypnutý. Pouze v nejnutnějším a zvláštním případě může být přívod elektrické energie zapnutý. Všechny průmyslové (OPL - On Premise Laundry) prací stroje jsou určeny pro použití v prádelnách s vyškolenou obsluhou. Před odstraněním stroje z provozu nebo před likvidaci stroje odstraňte dveře. V případě úniku vody nebo páry ihned uzavřete hlavní přívod. Jakýkoliv únik vody nebo páry musí být ihned opraven. Pokud se objeví jakýkoli problém nebo závada, ihned kontaktujte vašeho dealera, servisního technika nebo výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v manuálech bez předchozího upozornění.! VÝSTRAHA! STROJ JE NUTNO PŘIPOJIT K NAPÁJECÍ SOUSTAVĚ S OCHRANNÝM VODIČEM A TENTO VODIČ MUSÍ BÝT VE STROJI PŘIPOJEN K PATŘIČNÉ ZEMNICÍ SVORCE. DÁLE JE NUTNÉ PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ VŠECH STROJŮ V PRÁDELNĚ.! VÝSTRAHA! PRO ZAMEZENÍ VZNIKU POŽÁRU, ZRANĚNÍ A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, MUSÍ BÝT PRACÍ STROJ ŘÁDNĚ UZEMNĚN. STROJ NEPŘIPOJUJTE K ROZVODNÉ SOUSTAVĚ, DOKUD NENÍ ŘÁDNĚ UZEMNĚN V SOULADU S MÍSTNÍMI A STÁTNÍMI NORMAMI. POKUD JE ZAPOJENO VÍCE STROJŮ NA STEJNÉM MÍSTĚ, PROVEĎTE JE-LI TO MOŽNÉ JEJICH OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.! VÝSTRAHA! KAŽDOU INSTALACI STROJE KONZULTUJTE SE STATIKEM PRO DODRŽENÍ PŘEDPISŮ NAMÁHÁNÍ KONKRÉTNÍ STAVBY A ŠÍŘENÍ VIBRACÍ A HLUKU! PRACÍ STROJ JE URČEN KE STÁLÉMU PŘIPOJENÍ, PROTO MUSÍ BÝT UMÍSTĚN A ZAJIŠTĚN NA NEHOŘLAVOU PODLAHU S ADEKVÁTNÍ STRUKTUROU POVRCHU. JE POŽADOVÁN BETONOVÝ ZÁKLAD. DŘEVĚNÁ PODLAHA S KOVOVOU VÝZTUŽÍ NENÍ DOVOLENA Z DŮVODU NEBEZPEČÍ POŽÁRU A NADMĚRNÝCH VIBRACÍ. NIKDY NEINSTALUJTE STROJ NA HORNÍ PODLAŽÍ NEBO NA ZÁKLAD, KTERÝ NEMÁ PŘEDEPSANOU NOSNOST _A_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 17

18 ! VÝSTRAHA! I KDYŽ JE STROJ V POZICI VYPNUTO, PŘÍVODNÍ SVORKY VYPÍNAČE JSOU STÁLE POD NAPĚTÍM.! VÝSTRAHA! PO VYPNUTÍ PŘÍVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE VYČKEJTE ALESPOŇ 10 MINUT, NEŽ ZAČNETE PROVÁDĚT KONTROLU, NEBO SERVISNÍ ZÁSAH PRACÍHO STROJE. PŘED KONTROLOU FREKVENČNÍHO MĚNIČE ZKONTROLUJTE ZBYTKOVÉ NAPĚTÍ MEZI SVORKAMI + A -. NEŽ ZAČNETE S KONTROLOU MĚNIČE MUSÍ BÝT TOTO NAPĚTÍ MENŠÍ NEŽ 30 VDC.! VÝSTRAHA! NIKDY NEDOVOLTE DĚTEM HRÁT SI NA STROJI, VE STROJI NEBO V JEHO BLÍZKOSTI. POKUD JSOU V DOBĚ POUŽÍVÁNÍ STROJE V BLÍZKOSTI DĚTI, JE NUTNÝ POZORNÝ DOHLED. DĚTEM NENÍ DOVOLENO OBSLUHOVAT STROJ.! VÝSTRAHA! NEOTEVÍREJTE DVEŘE DOKUD SE PRACÍ BUBEN NEZASTAVÍ A VODA Z BUBNU NENÍ VYPUŠTĚNÁ. POKUD DVEŘNÍ ZÁMEK NEFUNGUJE, NEPROVOZUJTE PRACÍ STROJ DOKUD NEBUDE DVEŘNÍ ZÁMEK OPRAVEN.! VÝSTRAHA! DODRŽUJTE VŠECHNY PLATNÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A ZÁKONY. INSTRUKCE A VÝSTRAHY, KTERÉ JSOU POPSÁNY V TOMTO MANUÁLU NEMOHOU OBSÁHNOUT VŠECHNY MOŽNÉ NEBEZPEČNÉ SITUACE. MUSÍ BÝT CHÁPÁNY VE VŠEOBECNÉM SMYSLU. OPATRNOST A PEČLIVOST JSOU FAKTORY, KTERÉ NEMOHOU BÝT ŘEŠENY KONSTRUKCÍ STROJE. TYTO FAKTORY MUSÍ BÝT PODMÍNKOU ZPŮSOBILOSTI OSOB, KTERÉ INSTALUJÍ, PROVOZUJÍ NEBO ZAJIŠŤUJÍ ÚDRŽBU STROJE. JE NA UŽIVATELI, ABY BĚHEM OBSLUHY STROJE POSTUPOVAL S NÁLEŽITOU OPATRNOSTÍ.! VÝSTRAHA! NEODSTRAŇUJTE VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY UMÍSTĚNÉ NA STROJI. DODRŽUJTE POKYNY NA ŠTÍTCÍCH A SYMBOLECH, ABYSTE PŘEDEŠLI PORANĚNÍ OSOB. NA KRITICKÝCH MÍSTECH STROJE JSOU UMÍSTĚNY BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY. TYTO ŠTÍTKY JE NUTNÉ UDRŽOVAT ČITELNÉ, JINAK MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ OBSLUHY, NEBO SERVISNÍHO TECHNIKA.! VÝSTRAHA! POKUD JE STROJ OBSLUHOVÁN POMOCÍ MINCÍ, ŽETONŮ NEBO PODOBNÝM SAMOOBSLUŽNÝM ZPŮSOBEM, MUSÍ MAJITEL - PROVOZOVATEL ZAJISTIT DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ. TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO TAK, ABY BYLO PRO UŽIVATELE LEHCE A BEZPEČNĚ DOSTUPNÉ. TOTO ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ ZAJISTÍ, ABY ALESPOŇ ŘÍDICÍ OKRUH STROJE BYL PŘERUŠEN.! UPOZORNĚNÍ! STROJ S VÁŽICÍM SYSTÉMEM: NIKDY NEPŘENÁŠEJTE SNÍMAČE ZATÍŽENÍ ZA JEJICH KABELY! ZAMEZTE ELEKTRICKÉMU SVAŘOVÁNÍ V BLÍZKOSTI SNÍMAČŮ ZATÍŽENÍ! NÁRAZ BY MOHL ZPŮSOBIT TRVALÉ POŠKOZENÍ SNÍMAČŮ ZATÍŽENÍ! PŘI POKLÁDÁNÍ STROJE PŘEDEJDĚTE NEROVNOMĚRNÉMU ZATÍŽENÍ MEZI SNÍMAČI ZATÍŽENÍ. PO ZAPNUTÍ STROJE SYSTÉM POTŘEBUJE 10 MINUT ZAHŘÍVACÍHO ČASU. TOTO JE DŮLEŽITÉ ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, POKUD BYL PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE ODPOJEN PO DOBU DELŠÍ NEŽ PĚT MINUT. ZANEDBÁNÍ ZAHŘÍVACÍHO ČASU MŮŽE MŮŽE VÉST K ZÁSADNÍM CHYBÁM VÁŽENÍ. 18 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _A_DATUM_VYDANI_ DOC

19 2.1. SYMBOLY NA STROJI Viz - Manuál k obsluze stroje 2.2. DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED INSTALACÍ PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ DEJTE POZOR NA KOMPONENTY, KTERÉ VYČNÍVAJÍ Z OBRYSU STROJE (ZÁMKY DVEŘÍ ATD.), ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ OSOB. Při přepravě a skladování nikdy netlačte, netahejte nebo nevyvozujte tlak na komponenty, které vyčnívají z obrysu stroje (řídicí prvky, zámky dveří atd.). Ujistěte se, zda jsou tyto komponenty zabezpečeny takovým způsobem, aby nedošlo během manipulace a instalace stroje k jejich poškození. V případě zajištění dopravy odběratelem je nutné dbát pokynů výrobce pro dopravu, manipulaci a skladování výrobků. Při zajišťování dopravy stroje odběratelem výrobce neodpovídá za případná poškození stroje během přepravy. Při skladování výrobku na volné ploše je nutné tento chránit před mechanickým poškozením a působením povětrnostních vlivů. PRO INSTALACI VŠECHNA PŘIPOJENÍ A SPECIÁLNÍ OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY OSOBAMI S PATŘIČNÝM PLATNÝM OPRÁVNĚNÍM PODLE POKYNŮ INSTALAČNÍHO MANUÁLU, V SOULADU S PLATNÝMI MÍSTNÍMI NORMAMI (TO PLATÍ I PRO PŘIPOJENÍ PÁRY U VERZE S PARNÍM OHŘEVEM). Neinstalujte tento stroj v místech, kde by byl vystaven povětrnostním vlivům nebo nadměrné vlhkosti, nebo vystaven přímému zasažení stříkající vodou. Při orosení stroje vlivem náhlé změny teploty nesmí voda stékat po stěnách a krytech stroje ani nesmí pokrývat podlahu pod a kolem stroje. Neinstalujte tento stroj nad otevřeným odpadním kanálem. Odpadní kanál musí být zakrytý takovým způsobem, aby pára vystupující z odpadní vody nemohla žádným způsobem vniknout do stroje. Jakákoliv změna v instalaci stroje proti instalačním instrukcím, musí být schválena dodavatelem/ výrobcem. V opačném případě nenese dodavatel/výrobce zodpovědnost za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku. Zásahy a změny v konstrukci stroje jsou nepřípustné a výrobce v těchto případech odmítá veškerou odpovědnost. Vymezte nebezpečné oblasti v prádelně a zamezte přístupu do nich, pokud je stroj v provozu. INFORMACE O STROJI Tento manuál obsahuje informace pro řadu odpružených strojů s náplní suchého prádla kg / lb. Ověřte si prosím podle Vaší objednávky a na sériovém štítku model Vašeho stroje a vyhledejte odpovídající informace v manuálu. Stroje jsou ovládány elektronickým programátorem. Instrukce pro programování naleznete v programovacím manuálu. Přídavný ohřev je možno zajistit pomocí elektrických topných těles nebo párou z externího zdroje přívodu páry. Přívody vody jsou pro teplou, studenou měkkou a popř. ještě pro studenou tvrdou vodu. Na objednávku je možné stroj vybavit: recyklovým vypouštěním, dávkovacími čerpadly tekutých prostředků, vážicím systémem (dále jen vážení), naklápěcím systémem s předním naklápěním, s předním a zadním naklápěním (oboustranné naklápění) - pro stroj kg / lb, Elektrické nastavení stroje je uvedeno na sériovém štítku _A_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 19

20 3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 3.1. STROJE kg / lb STROJ kg / lb 33 / / / 125 ROZMĚRY STROJE (1) Šířka mm / inch 1195 / 47, /47, / 47,04 Hloubka mm / inch 1330 / 52, / 56, / 63,4 Výška mm / inch 1905 / / / 75 ROZMĚRY STROJE S PŘEDNÍM NAKLÁPĚNÍM (1) viz tabulka 3.4. ROZMĚRY OBALU Šířka mm / inch 1430 / 56, / 56, / 56,3 Hloubka mm / inch 1475 / 58, / 61, / 68,9 Výška mm / inch 2105 / 82, / 82, / 82,9 přepravní objem m³ / ft³ 4,4 / 156 4,7 / 166 5,3 / 187 ROZMĚRY OBALU STROJE S PŘEDNÍM NAKLÁPĚNÍM (1) Šířka mm / inch / Hloubka mm / inch / Výška mm / inch / přepravní objem m³ / ft³ / 211 ROZMĚRY BUBNU Průměr mm / inch 914 / / / 36 Hloubka mm / inch 510 / / / 31,1 Objem bubnu dm³ / gal 335 / / / 137 Průměr vkládacího otvoru do stroje mm / inch 540 / 21,3 540 / 21,3 540 / 21,3 HMOTNOST Čistá hmotnost kg / lb 1190 / / / 3594 Čistá hmotnost s předním naklápěním kg / lb / / 3991 Hmotnost balení kg / lb 1310 / / / 3902 Hmotnost balení s předním naklápěním kg / lb / / 4300 ELEKTRICKÁ DATA 3x V 50/60Hz 3x V 50/60Hz 3x V 50/60Hz Napájecí napětí - odchylky -6% to +10% napájecího napětí ± 1 Hz Výkon motoru kw 4 7,5 7,5 PŘÍKON STROJE Elektrický ohřev 24 kw kw 28,1 - - Elektrický ohřev 36 kw kw - 43,6 - El. ohřev 54 kw ( V) kw ,6 Parní ohřev nebo bez ohřevu kw 4,1 7,6 7,6 JIŠTĚNÍ PŘÍVODU Použijte pomalý jisticí přístroj (jistič: charakteristika D) Proudový chránič (RCD) ma 100, třída B Parní ohřev nebo bez el. ohřevu V 3AC A V 3AC A 16 (15) tabulka MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _A_DATUM_VYDANI_ DOC

21 STROJ kg / lb 33 / / / 125 El. ohřev 24kW ( V) A El. ohřev 24kW ( V) A El. ohřev 24kW ( V) A El. ohřev 36kW ( V) A El. ohřev 36kW ( V) A El. ohřev 54kW ( V) A El. ohřev 54kW ( V) A PRACÍ FUNKCE Praní ot/min 38 Vysoké odstřeďování ot/min 830 G-faktor 350 PŘIPOJENÍ Připojení přívodu vody inch BSP 1 Tlak vody MPa / bar / PSI 0,1-0,8 / 1-8 / 14,5-116 Doporučený tlak vody MPa / bar / PSI 0,3-0,5 / 3-5 / Maximální teplota vody C / F 90 / 194 Průměr vypouštěcího ventilu mm / inch 2 x Ø76 / 3 Průtoková rychlost vypouštění dm³.min gal.min Připojení páry inch G 3/4 Tlak páry MPa / bar / PSI 0,3-0,8 / 3-8 / Připojení stlačeného vzduchu (2) inch G1/4 Tlak vzduchu MPa / bar / PSI 0,3-0,5 / 3-5 / Počet násypek Připojení tekutého pracího prostředku Připojovací trubičky pro připojení tekutého pracího prostředku Hadice pro připojení stlačeného vzduchu, - stroj s předním naklápěním mm / inch vnější průměr 8 / 0.31 Tlak vzduchu, stroj předním s naklápěním Mpa / bar / PSI - 0,35 / 3,5 / 51 VŠEOBECNÉ INFORMACE Teplota okolního vzduchu C / F 5 do 35 / 41 do 95 Relativní vlhkost 30% až 90% bez kondenzace Nadmořská výška m / ft do 1000 / 3280 Teplota pro skladování C / F 1 do 55 / 34 do 131 Max. statické zatížení podlahy kn 14,41 18,16 19,57 Max. statické zatížení podlahy, stroj s předním naklápěním kn - 19,4 20,86 Max. dynamické zatížení podlahy kn 12,7 ± 2,74 16,08 ± 2,94 17,06 ± 3,13 Max. dynamické zatížení podlahy, - stroj s předním naklápěním 17,11 ± 2,94 18,13 ± 3,13 Frekvence dynamického zatížení Hz 14 HLADINA HLUKU (3) L Aeq sekvence praní / odstředění db 55 / / 77 tabulka 3.1. pokračování (1) maximální rozměry včetně vyčnívajících částí (2) platí pro stroje s pneumaticky ovládanými vodními ventily (3) ISO _A_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 21

22 3.2. STROJE kg / lb STROJ kg / lb 80 / / / 275 ROZMĚRY STROJE (1) Šířka mm / inch 1495 / / / Hloubka mm / inch 1940 / / / Výška mm / inch 2010 / / / ROZMĚRY STROJE viz tabulka 3.6., 3.7. S NAKLÁPĚNÍM (1) ROZMĚRY OBALU Šířka mm / inch 1690 / 66, / 73, / 78,73 Hloubka mm / inch 1950 / / 83, / 85,43 Výška mm / inch 2200 / 86, / 92, / 92,12 přepravní objem m³ / ft³ 7,25 / 256 9,29 / ,16 / 359 ROZMĚRY OBALU STROJE S PŘEDNÍM NEBO OBOUSTRANNÝM NAKLÁPĚNÍM (1) Šířka mm / inch 1780 / / / Hloubka mm / inch 2150 / / Výška mm / inch 2325 / / přepravní objem m³ / ft³ 8,90 / ,85 / ,42 / 439 ROZMĚRY BUBNU Průměr mm / inch 1110 / 43, / 47, / 51,18 Hloubka mm / inch 838 / / 33, / 34,25 Objem bubnu dm³ / gal 807 / / / 312 Průměr vkládacího otvoru do stroje mm / inch 530 / 20, / HMOTNOST Čistá hmotnost kg / lb 2640 / / / 7672 Čistá hmotnost s předním naklápěním kg / lb 2990 / / / 8444 Hmotnost balení kg / lb 2830 / / / 8179 Hmotnost balení s předním s naklápěním kg / lb 3190 / / / 8951 ELEKTRICKÁ DATA 3x V 50/60Hz 3x V 50/60Hz Napájecí napětí - odchylky -6% to +10% napájecího napětí ± 1 Hz Výkon motoru kw ,5 PŘÍKON STROJE Elektrický ohřev 67,5kW kw Parní ohřev nebo bez ohřevu kw 11,25 15,25 18,75 JIŠTĚNÍ PŘÍVODU Použijte pomalý jisticí přístroj (jistič: charakteristika D) Proudový chránič (RCD) ma 100, třída B Parní ohřev nebo bez el. ohřevu 3x V 50/60Hz A x V 50/60Hz A El. ohřev 67.5kW (3x V) A El. ohřev 67.5kW (3x V) A PRACÍ FUNKCE Praní ot/min Vysoké odstřeďování ot/min G-faktor 350 tabulka MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _A_DATUM_VYDANI_ DOC

23 STROJ kg / lb 80 / / / 275 PŘIPOJENÍ Připojení přívodu vody inch 3 x BSP 1 ½ Tlak vody MPa / bar / PSI 0,1-0,8 / 1-8 / 14,5-116 Doporučený tlak vody MPa / bar / PSI 0,3-0,5 / 3-5 / Maximální teplota vody C / F 90 / 194 Průměr vypouštěcího ventilu mm / inch 2 x Ø103 / 4 Průtoková rychlost vypouštění dm³.min gal.min Připojení páry inch G 1 Tlak páry MPa / bar / PSI 0,3-0,8 / 3-8 / Připojení stlačeného vzduchu (2) mm / inch Ø 8 / 0,3 Nemazaný tlak vzduchu MPa / bar / PSI 0,6 / 6 / 87 Počet násypek 5 Připojení tekutého pracího prostředku 8 čerpadel Připojovací místo pro připojení tekutého pracího prostředku 1 x ½ Hadice pro připojení stlačeného vzduchu, stroj s předním naklápěním mm / inch vnější průměr 8 / 0.31 Tlak vzduchu, stroj s předním naklápěním Mpa / bar / PSI 0,35 / 3,5 / 51 VŠEOBECNÉ INFORMACE Teplota okolního vzduchu C / F 5 do 35 / 41 do 95 Relativní vlhkost 30% až 90% bez kondenzace Nadmořská výška m / ft do 1000 / 3280 Teplota pro skladování C / F 1 do 55 / 34 do 131 Max. statické zatížení podlahy kn 30,9 36,9 40,4 Max. statické zatížení podlahy stroj s předním naklápěním kn 34,4 40,4 43,9 Max. dynamické zatížení podlahy kn 27,2 ± 4,5 32,7 ± 5,5 36,0 ± 7,0 Max. dynamické zatížení podlahy stroj s předním naklápěním kn 30,6 ± 4,5 36,1 ± 5,5 39,5 ± 7,0 Frekvence dynamického zatížení Hz 12,5 12,1 11,7 HLADINA HLUKU (3) L Aeq sekvence praní / odstředění db 51 / / / 72 tabulka 3.2. pokračování (1) maximální rozměry včetně vyčnívajících částí (2) platí pro stroje s pneumaticky ovládanými vodními ventily (3) ISO _A_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 23

24 3.3. KOMPONENTY A ROZMĚRY STROJE kg / lb PŘEDNÍ STRANA LEVÁ STRANA ZADNÍ STRANA 1. Přední panel s ovládacími prvky 2. Ventilace vnějšího bubnu: průměr 60mm / 2,4 3. Mazání 4. Průchodka pro elektrické připojení vnějších dávkovacích čerpadel 5. Průchodka pro hlavní přívod elektrické energie 6. Hlavní vypínač 7. Přívod studené vody tvrdé 8. Přívod teplé vody 9. Přívod studené vody měkké 10. Připojení hadic pro přívod externího tekutého pracího prostředku obrázek 3.3. Stroje kg / lb 11. Sériový štítek 12. Přívod páry 13. Vnější ochranná svorka 14. Vypouštění 15. Ventilace násypky 16. Kryt frekvenčního měniče 17. Přívod stlačeného vzduchu 18. Násypka pracích prostředků 19. Plastová krabice pro elektrické připojení čerpadel tekutého pracího prostředku 24 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _A_DATUM_VYDANI_ DOC

25 STROJ kg / lb 33 / / / 125 A mm / inch 1195 / 47, / 47, / 47,04 A1 (1, 2) mm / inch 1361 / 53, / 53, / 53,58 B (2) mm / inch 1905 / / / 75 B1 (1) mm / inch 116 / 4, / 4, / 4,56 C (2) mm / inch 1055 / 41, / 41, / 41,54 C1 mm / inch 980 / 38, / 38, / 38,58 D mm / inch 1330 / 52, / 56, / 63,39 D1 (2) mm / inch 1600 / 62, / 62, / 62,99 E mm / inch 1222 / 48, / 52, / 59,13 F mm / inch 300 / 11,8 300 / 11,8 300 / 11,8 G mm / inch 50 / 1,97 50 / 1,97 50 / 1,97 G1 mm / inch 110 / 4, / 4, / 4,33 H (2) mm / inch 1617 / 63, / 63, / 63,66 H1 mm / inch 25 / 0,98 25 / 0,98 25 / 0,98 J mm / inch 730 / 28, / 28, / 28,74 K (2) mm / inch 1567 / 61, / 61, / 61,69 L mm / inch 422 / 16, / 16, / 16,61 M mm / inch 80 / 3,15 80 / 3,15 80 / 3,15 N mm / inch 80 / 3,15 80 / 3,15 80 / 3,15 O mm / inch 70 / 2,75 70 / 2,75 70 / 2,75 P (2) mm / inch 1782 / 70, / 70, / 70,16 P (1, 2) mm / inch 1672 / 65, / 65, / 65,82 Q mm / inch 60 / 2,36 60 / 2,36 60 / 2,36 R (2) mm / inch 1285 / 50, / 50, / 50,59 S mm / inch 65 / 2,56 65 / 2,56 65 / 2,56 T (2) mm / inch 768 / 30, / 30, / 30,24 U (2) mm / inch 205 / 8, / 8, / 8,07 V mm / inch 213 / 8, / 8, / 8,39 W mm / inch 420 / 16, / 10, / 10,83 X mm / inch 175 / 6, / 6, / 6,89 Z mm / inch 700 / 27, / 27, / 27,56 tabulka 3.3. Stroje kg / lb (1) stroje s pneumaticky ovládanými vodními ventily. (2) rozměry pro stroj s vážením (na objednávku), jsou v závislosti seřízení snímače zatížení v rozmezí o mm / vyšší _A_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 25

26 3.4. ROZMĚRY STROJE kg / lb S PŘEDNÍM NAKLÁPĚNÍM NA OBJEDNÁVKU ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ: ZÁPADKA PŘÍVOD STLAČENÉHO VZDUCHU PŘEDNÍ STRANA LEVÁ STRANA ZADNÍ STRANA POHLED SHORA LEVÁ STRANA obrázek 3.4. Stroje kg / lb s předním naklápěním Stroj kg / lb 40 / / 125 A mm / inch 1328 / B mm / inch 2096 / C - BEZ PRÁDLA mm / inch 980 / D mm / inch 910 / E mm / inch 1260 / F mm / inch 1747 / G mm / inch 1878 / H mm / inch 614 / / I mm / inch 1463 / / J mm / inch 228 / 8.98 K mm / inch 275 / L mm / inch 247 / 9.72 M mm / inch 399 / N 90 O mm / inch 232 / 9.13 P mm / inch 413 / Q 170 R mm / inch 602 / S T mm / inch 478 / / U mm / inch 2026 / / V mm / inch 2368 / / tabulka 3.4. Stroje kg / lb s předním naklápěním 26 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _A_DATUM_VYDANI_ DOC

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE 9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 508983 N Datum vydání: 20.1.2011 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH... 1 2. VÝSTRAHY A

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více