Ročník 2006 V Praze dne Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU"

Transkript

1 Ročník 2006 V Praze dne Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský slet byl vždycky příležitostí k posouzení úrovně všech našich tělocvičných jednot. Není a nebude tomu jinak ani v letošním roce. Naše česká veřejnost je zvědavá na výsledky naší sokolské práce a bude ji z mnoha hledisek. přísně posuzovat. Bude hledat odpověď na otázky, kam směřuje Sokol, jaký je zájem mladých lidí o členství a činnost v sokolských jednotách, jaký je zájem o sletové skladby a vystoupení vůbec a kam se bude činnost Sokola ubírat v příštích letech. Odpovědět na tyto otázky nebude snadné, ale již dnes víme, že se nám v Sokole podařilo podchytit zájem o společná cvičení při hudbě, že existují v mnoha jednotách skupiny cvičenců a cvičenek, které se scházejí nejen v tělocvičnách při nácviku vystoupení, ale také docela pravidelně při různých společenských příležitostech. Činnost v uplynulém předsletovém roce ukázala, že máme bohatou programovou nabídku pro všechny věkové kategorie od rodičů s dětmi od dvou let, že naše tělocvičny vyhledává velký počet žen

2 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS mladšího i středního věku, že naši cvičitelé a cvičitelky i autoři dovedli najít skladby přitažlivé pro...náctileté, které jsme nazývali dorostem, a že existují i docela početné skupiny mužů, kteří chtějí předvést své pohybové dovednosti a umění, i když nejde o sportovní rekordy na mezinárodní úrovni. Podařilo se nám opět získat cvičitelky a cvičitele, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas výchově těch mladších v duchu sokolských tradic. Zásluhu na propagaci sletu má celá Česká obec sokolská. První propagační akcí byla sletová štafeta, která se rozběhla z Tyršova domu v Praze již září minulého roku do všech sokolských žup. Akce Kameny byla připomínkou toho, že byly do Tyršova domu při jeho budování dovezeny kameny ze šesti významných míst slovanských zemí a byly zabudovány do nádvorní zdi velké tělocvičny. Expedice Kameny tak přivezly další kameny z těchto míst : Radhošť, Kriváň (Slovensko), Triglav (Slovinsko), Lysá hora, Říp a Černig (býv. Podkarpatská Rus). Další propagační akcí bylo 14 turistických setkání Po stopách sokolských výletů. Tak se přípravy a propagace našeho XIV. všesokolského sletu mohlo zúčastnit i mnoho z těch, kteří ani hromadné skladby nenacvičovali, kteří však chtěli přispět svým dílem k podpoře sokolských myšlenek a propagaci sletu. Ve sportovním kalendáři soutěží pořádaných v souvislosti se sletem byla uvedena řada sportovních odvětví: atletika, národní házená, TeamGym, bojové sporty, badminton, sportovní gymnastika, basketbal, jachting, házená, estetická sportovní gymnastika, volejbal a basketbal. Z mnoha obcí i měst, kde se konala veřejná cvičení a župní nebo oblastní slety, máme zprávy o tom, že záštitu nad jejich konáním převzali čelní představitelé státní správy starostové obcí a měst, primátoři a krajští hejtmani. Jistě tomu napomohla i skutečnost, že záštitu nad XIV. všesokolským sletem v Praze převzal prezident republiky pan Václav Klaus a záštitu nad sletovým průvodem primátor Prahy pan Pavel Bém. Je potěšitelné, že ve srovnání se slety a veřejnými cvičeními v roce 2000 věnují naší činnosti zvýšenou pozornost i novináři a redaktoři rozhlasových stanic i České televize. Zdá se, že bude záležet jen na nás, jaký dojem zanecháme u diváků i celé veřejnosti svými vystoupeními ve vrcholných dnech XIV. všesokolského sletu. O to, aby ten celkový dojem byl co nejlepší bychom se měli přičinit všichni svým odpovědným přístupem, radostnou atmosférou, překonáním všech rozmarů počasí i ukázněným vystupováním. Právě tím si můžeme získat širokou veřejnost, přízeň rodičů dětí i do našich řad nové aktivní členy. Díky všem cvičitelkám a cvičitelům, díky všem činovníkům, díky všem cvičencům a zúčastněným sportovcům, díky národopisným souborům, díky všem návštěvníkům za přízeň. Vítejte na XI. všesokolském sletu v Praze, vítejte v sokolském prostředí! Krásné zážitky v Praze vám přejí jménem všech pořadatelů členové vzdělavatelského sboru České obce sokolské. Jarek Nešpor Vzdělavatelé sletu, slet vzdělavatelům, aneb co mohou vzdělavatelé věnovat sletu a slet poskytnout vzdělavatelům. Již mnoho desetiletí patří vzdělavatelé k Sokolu, jako k němu neodmyslitelně patří všesokolské slety. Připomeňme si proto, jaký je vztah těchto sokolských aktivit jedna k druhé. Co tedy mohou vzdělavatelé dát sletu? Za prvé by se všichni, jimž nebrání některé zdravotní potíže, měli sami zapojit do cvičebních aktivit, nyní tedy do nácviků na slet. Protože taková připomínka je už nyní trochu pozdní, předpokládám, že se již většina vzdělavatelů k přípravě sletu zapojila. Za druhé je sletové období, t. j. období příprav (nácviků, secvičných apod.) obdobím častých setkání nacvičujících hromadných skladeb. Je zde tedy velká příležitost působení zejména na mládež. Nikoliv školometským poučováním, mentorováním, ale i s využitím třeba různých technických pomůcek hledat cesty, kterými by dětem vštěpovali pravidla slušného chování, poukazovali na nebezpečí, která je mohou v Praze čekat, připravili program využití skulinek volného času, která se jim v Praze naskytnou apod. Za třetí by měli vzdělavatelé jít příkladem k zabezpečení nutných organizačních opatření při organizaci sletu. Mnohé zvládnou i ti, co sami na slet nacvičují. Zejména bude nezměrná potřeba členské aktivity pro pořa- č. 2 /

3 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS datelskou službu. Víme, jak malá je obecná ochota pro tyto aktivity. Konečně by vzdělavatelé měli být schopni (což vyžaduje i přípravu předem), nabídnout cvičencům svých jednot nebo žup program využití volného času, stráveného ve sletových dnech v Praze. A naopak. Slet se musí stát inspirací a podporou při výchovné práci s mládeží. Všichni víme, že kolektivy, které se připravují na strahovská vystoupení, ale i na župní slety, prožívají zvláštní atmosféru, ve které jsou ochotni leccos dříve odmítaného přijmout. Tím se může stát slet pomocníkem vzdělavatelů v jejich výchovné práci. Slet poskytne mnoho dokumentačních materiálů, kterých mohou využít vzdělavatelé i v budoucích letech pro propagační působení dovnitř i směrem ven našeho spolku. Slet se stane velkým místem setkání činovníků a tedy i vzdělavatelů nejen domácích, ale i zahraničních. Neměli bychom vynechat jedinou příležitost k výměně zkušeností, protože problémů dnešního Sokola je nemálo. Slet nám musí poskytnout inspirace pro další naší činnost A proto ZDAR XIV. všesokolskému sletu!!! Vladimír Šilhán Užívání státních symbolů České republiky a sokolských praporů Správné zacházení se státními i sokolskými symboly je projevem úcty k nim, projevem vážnosti ke státu, jehož jsme občany i k organizaci, jíž jsme členy. Projev úcty ke státním symbolům je výrazem vztahu každého jednotlivce ke státu a jeho tradicím a podobné je to se vztahem členů k naší sokolské organizaci. Abychom mohli své členy v tomto duchu řádně vychovávat, musíme znát platná pravidla a musíme jich správně používat. Zákon 352 ze dne 18.září 2001 upravuje užívání státních symbolů České republiky. Uvádí, že státními symboly jsou : a) velký státní znak a malý státní znak, b) státní vlajka, c) vlajka prezidenta republiky, d) státní pečeť a e) státní hymna. Dále uvádí, že státní symboly lze užívat jen v souladu s tímto zákonem, a to vhodným a důstojným způsobem. V jiných dokumentech a pravidlech pak najdeme další údaje o státních symbolech z nichž vyjímáme: Státní vlajka ČR se skládá ze spodního pole červeného a vrchního bílého, mezi něž je vsunut modrý klín sahající od žerdi do středu vlajky. Poměr stran šířky ku délce je 2 : 3. Při slavnostních příležitostech může být např. v čele sokolského průvodu nesena státní vlajka na žerdi. V takovém případě má být střežena dvoučlennou stráží. Je-li vlajka nesena ve vodorovné poloze, je modrý klín vpředu, bílý pruh vpravo (červený vlevo) podle směru pochodu a je nesena ve výši ramen vlajkonošů. (Vlajka musí být čistá a vyžehlená!) Občané vzdávají úctu vlajce, která je nesena kolem v okamžiku, kdy je míjí tak, že se zastaví, smeknou a zaujmou postoj POZOR čelem k ní. Sokolové v krojích s čapkou zdraví vojenským způsobem (salutují). Vztyčení vlajky Vztyčení vlajky se má provádět s náležitou úctou. Čestné místo pro vlajku je uprostřed, případně vpravo z pohledu budovy (hlediště). Pokud se vztyčuje více vlajek, vztyčuje se státní vlajka jako první, při spuštění jako poslední. Vztyčuje se na stožár rychle, přitom je třeba dbát na to, aby se nedotkla země. Vlajka se vztyčuje po východu slunce a spouští před jeho západem. Pokud je výjimečně vztyčena v noci, musí být osvětlena a střežena. Příklad povelů: Cvičenci POZOR! K vlajce HLEĎ! Cvičenci otočením hlavy sledují následující pohyb vlajkové čety. Vlajková četo VCHOD! Vlajková četa pochoduje směrem ke stožáru. K zastavení pochodem vlajkové čety velí jeden z jejích členů. Vlajku VZTYČ! Členové vlajkové čety řádně vlajku připevní a (za doprovodu prvních taktů státní hymny) ji plynule rychle vytáhnou na vrchol stožáru. Potom zaujmou postoj Pozor vedle stožáru. Odchod vlajkové čety se provede po skončení hymny a slavnostního ceremoniálu na povel jednoho z jejích členů. 3 č. 2 / 2006

4 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS Spuštění vlajky Vlajková četa nastoupí ke stožáru na povel jednoho z jejích členů. Vlajka se spouští pomalu. Vlajková četa dbá, aby se vlajka nedotkla země. Vlajková četa zaujme postavení před stožárem, klínem vlajky ve směru odchodu ze cvičiště. Vlajka opouští plochu v doprovodu stráže nejlépe v čele odchodového proudu s cvičenci poslední skladby. (Byla by to velká neúcta pro vlajku, kdyby cvičiště opouštěla osamoceně a jako poslední.) Po nástupu vlajkové čety ke stožáru velíme tyto povely: Cvičenci POZOR! K vlajce HLEĎ! Cvičenci otočením hlavy sledují činnost vlajkové čety Vlajku SPUSŤ! Členové vlajkové čety zvolna spouští vlajku za doprovodu státní hymny nebo jiného vhodného hudebního doprovodu, přitom dbají, aby se vlajka nedotkla země. Potom zaujmou s vlajkou postavení ve směru odchodu. Vlajková četo, pochodem - VCHOD! Vlajková četa pochoduje smluveným směrem v čele odchodového proudu. Sokolské prapory Praporečník: je v kroji, má na rukou bílé rukavice, nejlépe kožené s manžetou. Bývá uváděno, že v případě, že by byl ve cvičebním úboru (na cvičišti, sletišti apod.) má mít sokolskou krojovou čepici. Držení praporu na místě: Praporečník stojí v základním postoji v pozoru, prapor drží pravou rukou, žerď ve svislé poloze hrotem vzhůru, pata žerdi stojí na zemi vedle špičky praporečníkova pravého chodidla. Před pochodem a za pochodu: Praporečník zvedne prapor ve svislé poloze a vloží patu žerdě do toulce, jehož řemen má přes rameno. Žerď drží jednou nebo oběma pažemi ve svislé poloze. Při slavnostním pochodu nese prapor s patou žerdě v toulci, hrotem vzhůru. (Pokud praporečník nemá toulec, má patu žerdě opřenou o tělo a pažemi drží prapor ve svislé poloze.) Většinu těžkých historických praporů není možné nosit bez toulce a jeho použití je nezbytné. Pozdrav praporem : Praporem se vzdává pocta jen při hraní hymny, před státní vlajkou, před čestnou tribunou, při spouštění rakve do hrobu apod. Provedení: Žerď praporu drženého v pochodové poloze praporečník skloní pod úhlem 45 stupňů kupředu tak, aby se prapor nedotýkal země. Po pozdravu zvedne prapor zpět do svislé polohy a zvolna spustí patu žerdi na zem. Pozor!! Státní vlajka se nesklání před ničím a před nikým!!! Stráž praporu: Stejně jako praporečník je i stráž praporu ve slavnostním (historickém nebo současném) kroji. Praporečník se stráží tvoří trojici, členové stráže mají bílé rukavice s manžetou a drží (podle možnosti) v pravé ruce šavli. Praporečník s praporem jde zásadně uprostřed, vedoucí stráže po jeho pravé ruce a vlevo zástupce praporečníka. Je-li stráž tvořena více členy, jdou ostatní v další trojici. Předložený text zpracovali s použitím starších i současných pokynůbohuslav Bubník, Jiří Pracný a Jaroslav Nešpor Praha, červen 2006 Několik doplňujících pokynů a informací: Vlajka je symbolem státu a požívá plné právní ochrany. Na vlajku nesmí být umisťovány žádné nápisy, symboly, znaky, vyobrazení, stuhy apod. Vlajka ČR (původně ČSR) vznikla na návrh J.Kursy v květnu roku Na stejné žerdi se státní vlajkou nesmí být umístěna žádná jiná vlajka! - Rozdíl mezi státní vlajkou a praporem je v poměru šířky a délky. Státní vlajka má poměr šířky k délce zásadně 2 : 3 a modrý klín do středu vlajky. Prapor je zpravidla delší nedodržuje uvedený poměr, klín praporu nemusí sahat až do jeho středu. Pro použití praporu k výzdobě jsou pravidla volnější, ale důstojnost jeho umístění a užívání musí být dodržena. - V případě, že je na znamení smutku vztyčena státní vlajka do poloviny žerdi, má být nejdříve vytažena až na vrchol stožáru (žerdi) a potom spuštěna do jeho poloviny, na delších stožárech ve vzdálenosti tří šíří vlajky od vrcholu stožáru. - Při smutečním obřadu musí být prapor z rakve sejmut před jejím spuštěním do hrobu nebo žároviště. Na rakev se klade tak, aby modrý klín byl u hlavy zemřelého a bílé pole u jeho pravé ruky. - Při umístění praporů a vlajek v jedné řadě je nejčestnější místo uprostřed a pak střídavě na levé a pravé straně od středu. Při sudém počtu vlajek či praporů je nejčest- č. 2 /

5 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS nější první místo vpravo od středu (osy) umístěných vlajek či praporů z hlediska budovy, objektu či nastoupeného útvaru. Společně vyvěšované vlajky (států) musí být stejných rozměrů a provedení. Státní vlajce náleží vždy nejčestnější místo. - Sokolskou červenomodrobílou vlajku s logem je vhodné umístit tak, aby byl červený a bílý pruh v poloze vodorovné, logo na modrém poli ve svislé poloze. - PAMATUJ: Užívání státní vlajky má být přiměřené tak, aby nadměrným užíváním nezevšedněla. Autoři pravidel použili několika rozdílných podkladů : a) Používání vlajky a praporu. strojopis. Podle Zbyška Svobody 1991 FMO. Čs. státní a vojenská symbolika. Předložila společenská komise a schválilo předsednictvo VS ČOS. b) Držení a nošení sokolských praporů. Zkrátil a upravil v květnu 2006 S.V. c) Vlajky, prapory, praporky. Strojopis. Zpracoval Jiří Pracný - podzim Použité podklady: Jiří Žižka: Pořadová cvičení, Olympia, Praha 1991, Zdeněk Svoboda. Pořadová cvičení učební text ÚŠ ČOS Jaroslav Janko, Václav Sochor. Vlajky a prapory. Učební text župy Jana Máchala. d) Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky. Text upravil v červnu 2006 J.Nešpor V čele průvodu nesli tři dorostenci sokolskou vlajku, za nimi byly neseny prapory obou brněnských žup župy Dr.Jindry Vaníčka a župy Jana Máchala. Praporečníky v historických krojích doprovázela čestná stráž v krojích a se šavlemi. Následovala skupina praporečníků s prapory zúčastněných sokolských jednot. Za nimi pochodovala skupina sokolek a sokolů ve slavnostních krojích vedená činovníky obou žup a členy náčelnictva ČOS. V průvodu pak byli seřazeni cvičenci všech skladeb (s výjimkou rodičů s dětmi a nejmladšího žactva). Pochodovou hudbu zajistily tři dechové kapely, z nichž byla nejpočetnější hudba České armády z Olomouce. Ohlas u přihlížejících diváků sklidili jak všichni cvičenci, tak 320 tanečníků lidových souborů v národních krojích. Jako v minulých letech, předcházely i letos hlavním sletovým událostem regionální slety ať již na úrovni žup, oblastí nebo celých krajů. Jediným oblastním sletem, na kterém se v předpremiéře představila folklorní skladba, byl slet brněnský. Proto za všechny ostatní přinášíme krátkou reportáž s několika obrázky právě z této předsletové události. Redakce Oblastní sokolský slet v Brně V neděli 11. června vyvrcholil sokolský život jihomoravských sokolských žup konáním oblastního sletu v Brně. Po sobotních zkouškách a nedělní dopolední projížděčce se za nádherného počasí shromáždili účastníci sletu na Zelném trhu a v pestrém průvodu prošli středem města přes Moravské náměstí, ulicemi Kounicovou a Sokolskou na stadion Sokola Brno I. Již před příchodem průvodu na stadion byly jeho tribuny zaplněny diváky. Přesně ve 14 hodin zazněla sletová znělka a za zvuků státní hymny, kterou s doprovodem hudby zazpívali všichni nastoupení cvičenci i publikum,byla vztyčena státní vlajka. Po umělecké recitací veršů Jana Nerudy, které přednesla paní Zdena Herfortová - významná česká herečka - a po přivítání hostů starostou župy, následovalo pásmo 15 skladeb, ve kterém se vystřídaly všech- 5 č. 2 / 2006

6 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS Kalendář nejdůležitějších českých a sokolských výročí ny kategorie cvičenců. Na ploše stadionu vystoupilo 2580 cvičenců a tanečníků. Byly předvedeny všechny sletové skladby s výjimkou skladby Pozdrav Tobě. V jednotlivých skladbách vystoupili nejen cvičenci a cvičenky obou pořádajících žup, ale i devíti dalších sokolských žup : Dr. Bukovského, Havlíčkovy, Hanácké, Krále Jiřího, Pernštejnské, Plk.Švece, Slovácké, Valašské a župy Masarykovy z Bratislavy. Tribuny stadionu byly zcela zaplněny přihlížejícími diváky, kteří odměňovali předvedená cvičení častým potleskem. Jejich počet dosáhl asi 2000 osob. Mezi čestnými hosty byl přítomen hejtman jihomoravského kraje pan ing.juránek, poslanec NS pan Ladislav Šustr starosta čs. Orla, další osobnosti brněnského politického a kulturního života, náčelnice ČOS sestra Jarina Žitná, 1. místonáčelník ČOS bratr Petr Svoboda a několik autorek sletových skladeb sestry Irena Drábková, Vlasta Třešňáková, Eva Číháková a Anna Jurčíčková. Jedinečné vystoupení krojovaných tanečních souborů ve skladbě Tance domova bylo velkým obohacením programu brněnského sletu. Bylo předvedeno ve stejném rozsahu jako na XIV. všesokolském sletu. pod vedením Miloše Vršeckého, manželů Buroňových a Jany Rychtové. Závěr pásma tvořila skladba mužů Chlapáci po jejímž ukončení byla za zvuků písně Moravo, Moravo... sejmuta státní vlajka. Oblastní slet v Brně měl tentokrát opět lepší propagaci : Vyšly informace tiskem v měsíčníku KAM i v několika zpravodajích brněnských městských částí i v dalších okolních městech již v během května a začátkem června, Český rozhlas Brno zařadil několik relací o sletu do svého programu. Velké sletové plakáty byly umístěny na mnoha plakátovacích plochách, menší ve vozech tramvají. I brněnské deníky věnovaly sletu pozornost. Jaroslav Nešpor zemřel světoznámý malíř a ilustrátor Zdeněk Burian zemřel spisovatel Karel Václav Rais narodil se básník, literární kritik a publicista Josef Hora 1891 konal se v Královské oboře II. všesokolský slet, jako součást Jubilejní světové výstavy. Prostná již byla doprovázena hudbou, na podiu byli předcvi-čovatelé, 2473 cvičících 1901 konal se na Letné IV. všesokolský slet, poprvé zde cvičily ženy (s kužely), 9560 cvičících, bohatý kulturní program konal se poprvé na Strahově VIII. všesokolský slet, cvičenců, účast prezidenta T. G. Masaryka, v rámci sletu se uskutečnily II. středoškolské hry zemřel v Plzni spisovatel-buditel Josef Kajetán Tyl (autor slov národní hymny) zemřel v Praze politik a spisovatel-buditel Karel Havlíček Borovský narodil se v Kolíně slavný mim Jan Kašpar Dvořák, známý ve Francii pod jménem Debureau (román Fr. Kožíka: Největší z Pierotů) narodil se přední čs. historik a diplomat meziválečného období Kamil Krofta narodil se v Žamberku kněz a vynálezce hromosvodu Prokop Diviš narodil se významný panovník Jan Lucemburský, otec císaře Karla IV zemřel na Novém Městě pražském velký český básník Jan Neruda narodil se v Hronově spisovatel Alois Jirásek zemřel v Turnově spisovatel a Jan Neruda pedagog Josef Wenzig (napsal libreta např. k operám Dalibor a Libuše B. Smetany) č. 2 /

7 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS Vzpomínka ze sletového roku 1938 V letošním roce 2006 oslavila sestra Jos. Bláhová, členka Sokola Karlovy Vary, svých 85 let, mj. při zpěvu a ve společnosti Věrné gardy Sokola K. Vary. Při té příležitosti se vzpomínalo na příjemné chvíle minulých let, a také na to, jak Jožka, jak se jí vždy mezi známými přátelsky říkalo, popisovala jednu sletovou akci, které se zúčastnila. Dříve, než si přečteme tehdy psanou zprávu, je nutno se zmínit o Jožce jako dobré vlastence a velmi dobré sportovkyni. Do sokolské jednoty v Karlových Varech ji přihlásila vlastenecky založená maminka již ve 4 letech jako žákyni v r Jednota byla poměrně malá, ale velmi čilá i v tom nepříznivém německém prostředí. Jožka, která se tehdy jmenovala Josefína Rempferová, když povyrostla do dorosteneckých let, již začala závodit v různých atletických disciplinách, cvičeních na nářadí, různých sportech aj., vždy se umisťovala na nejlepších místech i v rámci Sokolské župy Plzeňské, ke které tehdy patřily jednoty i z celého severozápadního pohraničí. Jožka Bláhová je sokolkou 81 let přesto, že byly doby, kdy byl Sokol násilně zrušen. Zvlášť zajímavou okolností je i to, že kromě krátké doby na začátku války, kdy musela uprchnout z Karlových Varů a stala se členkou Sokola v Praze, byla vždy, před válkou, po válce, v r. 1968, i od roku 1990 dosud stále členkou sokolské jednoty v Karlových Varech, a to s opravdovým sokolským i vlasteneckým zanícením. To je opravdová věrnost Sokolu, jednotě a sokolským ideálům! Mezi její vzpomínky patří i zpráva, kterou Jožka dorostenka sepsala v r o své účasti ve sletové delegaci, která se při sletu zajela poklonit ke hrobu T. G. Masaryka v Lánech. Následuje doslovný text její zprávy z roku 1938, protože je velmi hezky napsaný a dává zajímavou představu o jedné tehdejší všesokolské akci. Můj zájezd do Lán. Jako jistě na každého z Vás, působil i na mne X. všesokolský slet mohutným dojmem. Nechci se rozepisovati o tom, co jste většinou také zažili, ale chtěla bych Vám vylíčiti zájezd k hrobu pana presidenta Osvoboditele do Lán. Byla jsem poslána jako delegace za župu Plzeňskou, neboť jsem získala první místo v župních vylučovacích závodech. Časně zrána, v pondělí 27. června, bylo na sletovém stadioně již dosti živo. Sešli se tam dorostenky a dorostenci ze všech žup, i Slovensko a Morava byly zastoupeny. Jihoslovanský dorost jel také s námi navštíviti hrob našeho milého tatíčka Masaryka. Byli jsme si hned všichni tak blízcí, jako bychom se již znali velmi dlouho. Vzájemně jsme si vyprávěli o svých sokolských radostech, takže nám cesta uběhla velmi rychle. Než jsme se nadáli, objevilo se před námi městečko Lány. U hřbitova jsme vystoupili a vzorně seřazeni jsme zamířili k prostému hrobu, ve kterém odpočívá tatíček Masaryk. Jihoslovanský bratr, jenž nám byl vůdcem, pronesl krásnou řeč, načež byl na hrob položen věnec, který byl věnován sokolským dorostem. Po smutečních projevech bylo několik minut ticha, ve kterém jsme se mohli nerušeně oddati pietní vzpomínce. A v této chvíli, u prostého hrobu, porostlého trávou, jsem si teprve správně uvědomila, čím pro nás byl tento vynikající muž, který stál pevně v čele nás všech, aniž by se bál i té nejhorší bouře. Po návštěvě hřbitova zavedli nás do lánské sokolovny, kde byl vystaven obraz pana presidenta Osvoboditele. Pan president byl vyobrazen v životní velikosti, sedící na svém nejmilejším koni. Autor obrazu nám zajímavě vylíčil vše, co s obrazem souviselo, a popsal nám též několik veselých chvilek, prožitých ve společnosti pana presidenta. Když jsme si prohlédli obraz i sokolovnu, odebrali jsme se na lánský zámek. Do budovy nás nepustili, ale mohli jsme si prohlédnouti ohromný park a zahradu, kde pan president trávil své volné chvíle. Zahradník pana presidenta líčil nám jeho život na lánském zámku a ukázal nám též okna pokoje, v němž pan president zemřel. Když jsme si vše důkladně prohlédli, vrátili jsme se ke svým autobusům, abychom se dostali včas zpět do Prahy. Zájezd se nám všem velice líbil. Nikdy nezapomenu na dojem, který jsem si z Lán odnesla a jsem šťastna, že jsem se mohla zúčastniti tohoto krásného poslání. Jožka Rempferová Podle podkladů sepsal Vlastimil Baumgärtl, župní vzdělavatel Sokolské župy Karlovarské Stále aktuální T. G. M...Snad nic není pro politiku, ale i pro život tak důležité, jak poznávat lidi. Poznat ty pravé a povolané, ale také prokouknout ty nesprávné a neprávem se deroucí na veřejnost. Každý úspěšný převrat vynese na povrch mnoho povýšenců, křiklounů a falešných proroků. I my máme své: po ovoci poznáte je, a poznají je konečně všichni. Vždyť přese všecko, co nás dělí v tábory a strany, chceme snad všichni politiku rozumnou a poctivou, a dvakrát dvě i v politice jsou a zůstanou jen čtyři. T. G. Masaryk v knížce Karla Čapka: Nové hovory s T. G. M. (např. na str. 156 z vydání RIOPRESS r. 92) 7 č. 2 / 2006

8 Vydává: Vzdělavatelský sbor ČOS Prozatímní redakční rada: J. Nešpor, Z. Sekalová, V. Šilhán, K. Volková Odborná konzultace: J. Sobota-vzdělavatel ČOS, Z. Mička, O. Mach

9 Prahou sokolskou a historickou Jako přílohu k 2. č. časopisu Sokolský vzdělavatel ročníku 2006 a pro potřeby návštěvníků Prahy u příležitosti XIV. všesokolského sletu v r vydal v červnu 2006 Vzdělavatelský sbor ČOS Naše putování začneme u sochy Dr. Miroslava Tyrše na nádvoří Tyršova domu, kam se dostaneme, vystoupíme-li z tramvaje č. 12, 20, 22, 23 v zastávce Hellichova. Tyršova bronzová postava je oděna do sokolského kroje, v pravé ruce drží šavli, která naznačuje, že šerm byl jedním z nejoblíbenějších sportů zejména v počátcích sokolského spolku. Pomník vytvořil v r Ladislav Šaloun a byl odhalen v roce 1926 u příležitosti VIII. všesokolském sletu. Za nacistické okupace byla socha zničena, poté odlita znovu podle dochovaného modelu. Naproti bronzovému Tyršovi byl nedávno odhalen pomník sokolským účastníkům I., II, a III. odboje poraněný sokol od sochaře Josefa Nálepky. Stejný autor vytvořil i pamětní desku obětem války z ústředí ČOS umístěnou na arkádovém nádvoří Tyršova domu Mladý Miroslav Tyrš, student Malostranského gymnázia, bydlel v letech v Karmelitské ulici 18/379 asi 200 m vpravo od Tyršova domu. Malostranský Sokol umístil na tomto domě pamětní desku, připomínající pobyt Miroslava Tyrše. Dr. Miroslav Tyrš se narodil v Děčíně a tragicky zemřel u obce Oetz v Tyrolsku. Velmi aktivně se účastnil českého kulturního a politického života. Od r byl volen (jako člen strany svobodomyslné) poslancem zemského sněmu, v r.1873 i do říšské rady. Do české historie se zapsal především jako spoluzakladatel Sokola spolu s Jindřichem Fügnerem ( ). Tyrš vytvořil české tělocvičné názvosloví. Stal se rovněž iniciátorem prvního všesokolského sletu v r Byl docentem estetiky a dějin umění na pražské technice. Podílel se jako člen komise na výběru návrhů na výzdobu Národního divadla. Přál si, aby sokolství v duchu starořeckého ideálu kalokagathie harmonie ducha a těla - pěstováním tělesné zdatnosti přispívalo k harmonickému rozvíjení lidské osobnosti a národní kultury. Svoje myšlenky o programu Sokola shrnul v díle Náš úkol, směr a cíl. Od Tyršova domu zamíříme směrem na Petřín. Na jeho úpatí téměř proti Tyršovu domu vedle stanice lanové dráhy je sokolovna Sokola Malá Strana. Byla postavena roku 1897 ve stylu české renesance. Má tělocvičny a hřiště. Zde cvičil v mladých letech Tomáš Garrigue Masaryk a jeho děti. Masaryk i Beneš byli členy Malostranského Sokola až do své smrti. 8. prosince 1937 byla v budově Malostranského Sokola odhalena pamětní deska. Slavnostní projev pronesl starosta Československé obce sokolské Dr. Bukovský. Na bronzové desce s věrným reliéfem presidenta Masaryka jsou uvedena jeho slova z 6. února 1919: Každý pravý opravdu uvědomělý sokol bude strážcem, tedy politickým a sociálním pracovníkem naší republiky, naší demokracie. A

10 Veřejného cvičení Malostranského Sokola se 29. května 1947 jako hosté zúčastnili president Beneš s chotí paní Hanou Benešovou. Dále pokračujeme vzhůru do Petřínských sadů, k soše Karla Hynka Máchy. Karel Hynek Mácha ( Praha Litoměřice) byl českým básníkem romantikem. Napsal m.j. lyrickoepickou báseň Máj, klenot české poezie nad jiné vzácný. Petřínskými sady půjdeme jihozápadním směrem do Kinského zahrady, až dojdeme k letohrádku Kinských, kde je národopisné muzeum. Letohrádek Kinských je empirová stavba z let 1827 až 1831 a pochází od architekta Jindřicha Kocha. Národopisné sbírky, umístěné v 1. patře, jsou rozděleny do tří okruhů. Ukazují na život prostého lidu na vesnici, na jeho bohaté tradice. Projdete-li tyto sbírky, uvědomíte si, odkud čerpalo síly naše národní obrození. Odtud půjdeme vzhůru severním směrem ke Štefánikově hvězdárně, kde stojí socha Milana Rastislava Štefánika. Dvou a půlmetrovou bronzovou sochu astronoma, politika a generála - diplomata, který se významnou měrou zasloužil o založení československého státu, vytvořil Bohumil Kafka. Milan Rastislav Štefánik se narodil v Košarisku na Slovensku. Po studiích v Praze odešel do Paříže. Jako astronom. pracoval na observatoři na Mont Blancu. V té době lanovka nebyla a tak musel vystupovat na observatoř, která je ve výšce 3613 m.n.m., jako horolezec. Později pracoval na hvězdárnách v Tichomoří a v Jižní Americe. Po vypuknutí 1. světové války prodělal pilotní výcvik jako letec. Zúčastnil se bojů na francouzské a srbské frontě. Navázal styk s prof. Masarykem. Společně s Dr. Benešem, jedním z jeho nejbližších spolupracovníků, se jako diplomat velice zasloužil o vznik československých legií ve Francii, Itálii a Rusku. Byl prvním československým ministrem vojenství. Tragicky zahynul při leteckém neštěstí ve Vajnorech Z hvězdárny se ulicí Strahovská dostaneme na Pohořelec k Památníku národního písemnictví ve strahovském klášteře. Klášter byl založený v roce 1140 Vladislavem II. pro řád premonstrátů. Dále budeme pokračovat přes Pohořelec až na Loretánské náměstí. Tam stojí socha druhého československého presidenta Dr. Edvarda Beneše. Narodil se v Kožlanech a zemřel v Sezimově Ústí. Jako jeden z nejbližších spolupracovníků presidenta Masaryka se zasloužil o vznik samostatné Československé republiky. V letech byl ministrem zahraničí. Řadu let působil jako náš zástupce u Společnosti národů v Ženevě. Zde začíná jeho spolupráce s generálem Aloisem Eliášem, který zastával funkci vojenského přidělence na odzbrojovací konferenci. Presidentskou funkci zastával v letech a Za 2. světové války jako člen československé exilové vlády vedl náš boj v zahraničí a spolupracoval s domácím odbojem. Po rozbití Československa a okupaci v březnu 1939 byl předsedou vlády generál Eliáš. Udržoval styky s londýnskou vládou a podporoval domácí odboj. Byl zatčen ihned po nástupu Heydricha, a popraven za stanného práva na kobyliské střelnici. Je to jediný premiér z vlád zemí okupovaných Němci, který byl popraven. Vydáme se dále Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí, kde se tyčí socha Tomáše Garrigue Masaryka, našeho prvního presidenta osvoboditele. 7. března 2000 při příležitosti 150. výročí narození T. G. M. byla bronzová socha odhalena. Tento veliký státník, filozof, spisovatel a hluboce věřící člověk se narodil v chudé rodině v Hodoníně. Dne 14. září 1937 tatíček zemřel a celý národ ztratil symbol morální velikosti a velké autority. Masarykova osobnost byla spojována s obdobím první republiky, ačkoli minimálně polovinu všeho, co vykonal, realizoval již před ní. Byl osobností s obrovským významem pro nově se rodící Československo, rozvoj demokracie v něm a pro charakter národa, který se vytvářel v duchu jeho hesla Nebát se a nekrást. Byl také členem Sokola Malá Strana, kam chodil sokolovat. Z Hradčanského náměstí již vstupujeme do objektu Pražského hradu. Projdeme I. nádvořím a Matyášovou bránou vstoupíme do II. nádvoří a přes něj dojdeme na III. nádvoří s nádhernou katedrálou sv. Víta. Rozhodneme se, zda půjdeme zpět na Hradčanské náměstí a ulicí Ke Hradu do Nerudovy ulice nebo se vydáme přes Pohořelec na Strahov.. V Nerudově ulici si všimneme mimo jiné domu U dvou slunců čp. 233, s pěknými raně barokními štíty z roku Tady bydlel od r Jan Neruda, jemuž zde byla r odhalena pamětní deska. Jan Neruda ( ) byl český básník, prozaik, novinář, fejetonista, divadelník, literární a výtvarný kritik, hlavní představitel generace májovců. Ve svých ver- B

11 ších vyzdvihoval sebedůvěru českého národa ( Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádru. ). Nerudovou ulicí půjdeme dolů, až se dostaneme na Malostranské náměstí a zpět k Tyršovu domu. nebo tramvají na Pohořelec a dále na Strahov. Cestou k Rošického stadionu, kde budete cvičit, procházíte kolem Masarykova sletového stadionu. Tento stadion, nyní v neutěšeném stavu, byl postaven v neuvěřitelné krátké době v roce 1926 k VIII. Všesokolskému sletu. Před tím na tomto prostranství byla pustina a strahovské lomy. Záměr vybudovat na Strahově důstojný sportovní a tělocvičný areál vznikl již v roce Přípravné práce přerušila 1. světová válka. Po skončení války byl VII.všesokolský slet v roce 1920 ještě uspořádán na Letenské pláni. (Letenská pláň byla významná konáním těchto všesokolských sletů: III. roku cvičenců, IV. roku cvičenců, V. roku cvičenců, VI. roku cvičenců a VII. roku 1920 přes 100 tisíc cvičenců.) V té poválečné době se lidé zotavovali z útrap válečných časů a sokolové byli varováni, že slet skončí fiaskem. Pravý opak byl pravdou. Slet byl úspěšný a zaznamenal velký finanční přínos pro Sokol. Z toho byla mimo jiné financována přestavba Tyršova domu. Málokdo ví, že přítomnost Sokolů zabránila bolševickému puči, který byl načasován právě na sletové dny. Ihned po skončení sletu počaly projektové práce na zamýšleném stadionu. Ty byly velice pečlivě provedeny až do těch nejmenších detailů. Náčelnictvo ČOS stanovilo podmínky pro velikost plochy pro veřejná vystoupení. Bylo určeno, že plocha má pojmout cvičenců cvičících ve 160 zástupech v 90 řadách, při rozestupu 1.80m. Na okrajích plochy se plánovala ještě nářadiště, takže celková plocha pro veřejná vystoupení činila m 2. Aby nedošlo na ploše při dešti k vytvoření jezera, měly plocha sklon do jednoho rohu s převýšením 1m. Podobně byla projektována seřadiště, tribuny, nástupové a odchodové brány na plochu a mnoho dalších detailů. Díky této důkladné projektové přípravě byl stadion vybudován v rekordně krátkém čase. Počátkem února 1926 počaly práce na úpravě terénu a 28. června bylo slavnostní zahájení sletu. Pokračujeme dále k Rošického stadionu, kde budou probíhat vystoupení XIV. všesokolského sletu. Stadion je pojmenován po Evženu Rošickém, běžci na střední tratě. Účastnil se mistrovství Evropy v roce 1934 a olympiády v roce 1936 v Berlíně. Byl mistrem ČSR v běhu na 400 metrů a měl několik čs. rekordů v bězích na střední tratě. Po okupaci se zapojil do odboje a za svou činnost byl v červnu 1942 popraven na střelnici v Kobylisích. Jeho otec se zasloužil o vytvoření vojenského letectva v Československu v roce Ze Strahova zamíříme do Dejvic. V parčíku na Prašném mostě si povšimněte malého pomníčku. Je to místo posledního boje štábního kapitána Václava Morávka, jednoho z legendární odbojové skupiny Tří králů (Balabán, Mašín, Morávek). Padl zde v boji s gestapem 11.března Ze stanice Hradčanská zamíříme k dejvické sokolovně. Tato sokolovna má zajímavou historii. Původně to byl činžovní dům s hostincem U krále Jiřího. V sále tohoto hostince cvičili dejvičtí sokolové od roku V roce 1921 dejvická jednota dům zakoupila a přestavěla na sokolovnu. Vznikl rozsáhlý sál s velkým jevištěm. Plastiku sokola nad průčelím vytvořil akademický sochař Karel Pavlík. Pamětní deska v dejvické sokolovně připomíná 49 obětí okupace, sokolů, kteří za vlast obětovali své životy. Další naše zastavení je v sokolovně v ulici U Studánky v Praze 7. Holešovicemi procházeli karlínští sokolové na výlet do Tróje a to upoutalo holešovické občany natolik, že se rozhodli ve své obci založit sokolskou jednotu. To se stalo roku Původně se cvičilo v hostincích, jak bylo tehdy obvyklé. Pro vzrůstající počet cvičenců se rozhodla jednota postavit sokolovnu. K jejímu otevření došlo 9. září Její novorenesanční budova stojí na rohu ulic U Studánky a Strojnické. Pamětní deska nese jména sokolů umučených v koncentrácích nebo padlých na bojištích 2. světové války. Nyní se vydáme z levého břehu Vltavy na pravý a zamíříme do ulice Malého, ve které stojí sokolovna karlínského Sokola. Cestou již na pravém břehu procházíme Těšnovem. Zde stálo Denisovo nádraží, které muselo ustoupit dálničnímu průtahu Prahou. Neslo jméno po francouzském historikovi Ernestu Denisovi, pokračovateli díla Palackého. Napsal díla Konec samostatnosti české a Čechy po Bílé hoře. Za 1. světové války podporoval úsilí prof. Masaryka a jeho spolupracovníků E. Beneše a M.R.Štefánika o vytvoření samostatného Československa. Karlínská sokolovna byla postavena v roce 1887, je tedy druhá v Praze a osmá v celém C

12 sokolském hnutí. Karlínská sokolská jednota byla těžce postižena za okupace. Řada jejích členů byla zapojena do přípravy atentátu na Heydricha. Pamětní deska, umístěná v tělocvičně, nese jména 38 padlých, popravených a umučených bratří a sester. Mezi nimi je také jméno Františka Pecháčka, autora slavné sletové skladby mužů z X.sletu v roce 1938 Přísaha republice. Oni svoji přísahu neporušili. Budova sokolovny byla velice poškozená za povodně v roce 2002, ale podařilo se úsilím karlínských sokolů veškeré škody odstranit. Pokračujeme přes Palmovku a dále Zenklovou ulicí k libeňské sokolovně. Ta byla postavena v roce 1910 známým pražským architektem E. Králíčkem. Sokolovna byla v minulých letech celkově opravená. Budova je typickou představitelkou secesní architektury let z přelomu 19. a 20. století... Proto je zařazena mezi památkově chráněné objekty v Praze. Sokolové ve východní oblasti Prahy Libeň, Karlín, Prosek, Vysočany - pracovali za okupace v odboji. Zúčastnili se s parašutisty jak příprav, tak i provedení atentátu na říšského protektora Heydricha a po provedení atentátu pomáhali parašutisty ukrývat. V kuželníku v sokolovně na Proseku byla ukryta bomba, kterou Kubiš vrhl na auto s Heydrichem. Zradou se jim dostali na stopu a celé sokolské rodiny z těchto jednot byly pozatýkány a popraveny v Mauthausenu. Na Tyršově cvičišti je pietně upravené místo s pomníčkem, na kterém jsou jména těchto obětí uvedena. V libeňské sokolovně je deska s jmény obětí a padlých umístěna nad schodištěm před vstupem do tělocvičny. Sokolská jednota na Královských Vinohradech vznikla v únoru Původně měla cvičiště u vinohradské vodárny, ale v roce 1924 vyměnila toto cvičiště s obcí za pozemky v Riegrových sadech. Bylo přikročeno k projektování stavby sokolovny. Byla vypsána soutěž a z ní vyšel návrh moderní budovy s plaveckým bazénem a s příslušným zázemím. Projektové práce trvaly velice dlouho, protože se jednalo o stavbu v parku a stavba sokolovny a cvičiště vedla k odstranění velkého množství stromů a zeleně. K stavbě bylo přikročeno v roce Po okupaci a zákazu Sokola byla sokolovna a cvičiště obsazeny vojsky SS a po osvobození v roce 1945 zase našimi zahraničními vojáky. Za projekt vinohradské sokolovny byla udělena na Olympijských hrách v Londýně roku 1948 bronzová medaile v oboru architektury akad. architektovi Františku Markovi. V Sokole Královské Vinohrady také působil olympijský vítěz br. Alois Hudec. Půjdeme-li do Vršovic, blízko vinohradské vodárny budeme míjet moderní budovu Husova sboru Církve československé. Za Pražského povstání 5. až 9. května 1945 bylo do tohoto kostelíku přestěhováno rozhlasové pracoviště z budovy rozhlasu na Vinohradské třídě, ve které se bojovalo. Vysílání vysílače Praha na vlně 415 metrů pokračovalo z tohoto provizorního studia a každé hlášení bylo zahajováno sokolským pochodem Lví silou vzletem sokolím. Došli jsme nyní k vršovické sokolovně. Opět se jedná o moderní budovu. Přestože byla vršovická jednota založena v roce 1870, ke stavbě vlastní sokolovny došlo až v letech Po dokončení stavby byli prvními hosty 6. prosince 1933 pražští novináři, kteří ve svých článcích oplývali chválou na moderní koncepci vršovické sokolovny.. Na letním cvičišti je pomníček Lumíra Březovského, nejmladšího vojáka české roty Nazdar ve Francii. Přes vrch Bohdalec, respektive přes cvičiště Sokola Michle na Tyršově vrchu, dojdeme do sokolovny Sokola v Michli. Michelská sokolská jednota, založená v roce 1887, dokázala postavit dvě sokolovny a vybudovat krásné letní cvičiště. První sokolovnu otevřeli rok po VII. sletu v roce 1921 v ulici Na Jezerce. V roce 1930 byl založen fond na výstavbu nové sokolovny a byla vypsána soutěž. Vítězně ze soutěže vyšel návrh architekta Jana Zázvorky, autora Památníku národního osvobození na Vítkově. Slavnostní otevření nové sokolovny se konalo 1. ledna Je to moderně vybudovaná sokolovna s prostorným sálem, jevištěm a kompletním zázemím. Od michelské sokolovny je to jen pár kroků do ulice Čapkovy. V této ulici, která nese jméno po svém rodákovi, se narodil 17. června 1876 Jan Čapek. Vyučil se rukavičkářství, ale za prací odešel až na Těšínsko. Tady se vypracoval až na místo důlního dozorce v Orlové. Od svých 15 let byl členem Sokola, nejdříve na Královských Vinohradech. Také na novém působišti se zapojil do sokolské práce a byl zvolen náčelníkem župy Moravskoslezské. Vzhledem ke germanizačnímu tlaku v tomto kraji ( viz Bezručovu báseň Markýz Gero) pracoval také v dalších vzdělávacích spolcích. D

13 V červnu 1915 narukoval do rakouské armády. Zprvu byl na ruské frontě, později na italské. Tam padl do italského zajetí v říjnu V zajateckém táboře S. Maria Capua Vetere u Neapole se mu podařilo zorganizovat Československý dobrovolnický sbor. Zavedl v něm sokolský řád, členové si tykali, oslovovali se bratře a zdravili sokolským pozdravem Nazdar! Čapek se zastával svých krajanů před šikanou italských důstojníků, od členů vyžadoval pořádek a kázeň. Dne 21. dubna souhlasila italská vláda s vytvořením Československých legií. Dohodu podepsali italský ministerský předseda Vittorio Orlando a Milan Rastislav Štefánik. Legie byly samosprávné jednotky Československé armády pod vrchním italským velením. Před odjezdem na frontu proběhly v táboře 8. až 9. dubna 1918 velké sokolské slavnosti pod názvem Den československé revoluce. Jan Čapek byl na své přání zařazen jako vojín k 1. praporu 33. pluku, který byl odvelen na frontu na Piavě. Čapek padl třetí den ofenzívy 17. června v den svých narozenin. Jeho jméno nesla po osvobození Župa moravskoslezská a 34. pěší pluk. V sobotu 12. června 1926 v průběhu VIII.všesokolského sletu byla na rodném domku Jana Čapka odhalena pamětní deska s nápisem: Jan Čapek vzorný Sokol a organizátor italských legií narodil se v tomto domě 17.VI,1876, padl u Tossalty 17.VI Sokolská jednota v Nuslích byla založena roku Tato sokolská jednota je druhá v Praze, která za poměrně krátkou dobu svého trvání postavila dvě sokolovny. První sokolovnu postavili v letech v ulici Palackého, nyní Táborské. V roce 1923 sokolovna nepostačovala počtu cvičenců, tak se jednota rozhodla postavit novou budovu. Původní sokolovnu prodali Církvi československé a vystavěli novou prostornou sokolovnu v letech v ulici Na Květnici. V budově je prostorná tělocvična s jevištěm, venkovní cvičiště dovoluje provozovat nejrůznější sporty. Za okupace byla sokolovna obsazena wehrmachtem a za pražského povstání probíhaly v blízkosti urputné boje Od nuselské sokolovny zamíříme směrem k Vltavě do vyšehradské sokolovny blízko železničního mostu. Vlastní sokolovna je moderní budova postavená v letech Vyšehradští sokolové dokázali ušetřit Kč, a za tyto peníze postavili sokolovnu. Stavěl ji František Roith, žák Josefa Zítka. Jsou v ní dvě tělocvičny a kompletní zázemí. Naše putování zakončíme v sokolovně Sokola Pražského. Budova se nachází na rohu Sokolské a Žitné ulice. Je nejstarší sokolovnou v celé naší vlasti. Na průčelí je deska osvětlující její historii. Byla vybudována v roce 1863 v rekordním čase osmi měsíců. Finančně ji zajišťoval Jindřich Fügner. Na její výstavbu obětoval svoje nemalé jmění. Dvacet let tu bydlel Dr. Miroslav Tyrš. Bohužel byla za minulého režimu necitlivě přestavěna, původní zůstala jen Fügnerova tělocvična. Svého času to byla největší tělocvična na světě. Tato sokolovna je kolébkou celého sokolského hnutí. Zde v Sokolské ulici končí naše dnešní putování Prahou sokolskou a historickou. Možná, že někteří z vás se budou vracet do svých domovů vlakem z Hlavního nádraží. Pozor, ono se vždy nejmenovalo Hlavní a také jím procházely dějiny. V roce 1871 zde bylo vybudováno nádraží Praha císaře Františka Josefa. V letech bylo přestavěno v secesním slohu do nynější podoby. Po vzniku republiky dostalo nádraží jméno Wilsonovo na památku amerického presidenta Woodrowa Wilsona. Tento americký president byl přítelem prof. Masaryka a má zásluhu na uznání nově vytvořené Československé republiky. Na Wilsonovo nádraží se vrátil do Prahy prezident Masaryk v roce 1918, v roce 1945 z exilu prezident Beneš. Po okupaci za protektorátu, kdy nic nesmělo připomínat naši republiku, byl název změněn na Praha hlavní nádraží. Po osvobození v roce 1945 se na tři roky vrátilo jméno Wilsonovo, ale s nástupem komunistického režimu bylo toto jméno vymazáno a vrátil se protektorátní název Hlavní nádraží. Za návštěvy amerického prezidenta Bushe v listopadu 1990 se dostalo do názvu nádraží opět Wilsonovo jméno. S úctou se musíme obdivovat práci našich otců, dědů a pradědů, kteří za neskonale primitivnějších technických podmínek to všechno dokázali. Byl to výsledek pracovní kázně, výborných organizačních schopností a hlavně zájmu a nadšení pro sokolskou myšlenku všech, kteří se na budování těchto sokolských budov podíleli. Musíme se také s úctou poklonit před památkou všech, kteří obětovali za vlast to nejcennější, svůj život. Podržme v paměti jejich odkaz a předejme ho i našim potomkům. Ivo Antušek, Otakar Mach E

14 Dodatek A na závěr jen krátká zmínka o dvou dalších zajímavostech ze sokolské Prahy, které leží hodně stranou od uváděných tras a o nichž možná ani mnozí pražští Sokolové nevědí. První je sokolská mohyla na Bílé Hoře, upomínající na historickou bitvu na tomto území, která měla pro náš národ osudové důsledky. S myšlenkou připomenout si tuto událost jako porážku znamenající žalostný konec jedné ze slavných epoch českého národa přišel v r starosta župy Podbělohorské Jan Kolátor, který byl zároveň starostou Břevnova. Byl založen mohylový odbor župy, který začal nejrůznějšími cestami shromažďovat potřebné finanční prostředky. I když své návrhy pomníku zpracovali i čeští sochaři a architekti z nejvýznamnějších (Sucharda, Bílek, Gočár), byl nakonec (především z finančních důvodů) realizován původní záměr br. Kolátora na prostou mohylu z tesaného kamene a hlíny. 7.listopadu 1920 odevzdali Sokolové na veřejné slavnosti svůj pomník národu. V současné době plánuje městská část urbanistické řešení celého okolního prostoru, které bude výrazně ovlivněné existencí sokolské mohyly. Nejpravděpodobnější cesta k mohyle vede kolem břevnovského kláštera, jednoho z nejvýznamnějších historických míst v Praze. Byl založen Boleslavem II. a sv. Vojtěchem , přestavěn Břetislavem I. kolem r a znovu raně goticky za opata Bavora z Nečtin kolem r Dnešní barokní komplex vznikl postupně v letech podle projektu Kryštofa Dienzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce. Patří k ukázkám českého vrcholného barokního stavitelství. Je prvním pražským kostelem, kterému papež Pius XII. v roce 1948 propůjčil čestný titul Basilica minor, který se uděluje pouze chrámům výjimečným. Přímo na Bílé Hoře nelze v bezprostřední blízkosti konečné tramvají minout barokní poutní komplex Panny Marie Vítězné, který zde byl církví postaven v letech rovněž na památku tentokrát vítězné bitvy katolických vojsk (jiný úhel pohledu na jednu a tutéž událost). Druhou zajímavou sokolskou památkou na tomto konci Prahy je pomníček br. Karla Vaníčka ( ) v Divoké Šárce (konečná tramvají Divoká Šárka ). Lze k němu dojít po žluté značce z blízkosti konečné a byl libockými Sokoly zbudován v místech, kde K. Vaníček na své procházce Šárkou skonal. Karel tvoří se svým bratrem Jindřichem slavnou dvojici sokolských činovníků, on jako starší byl po smrti otce i vychovatelem Jindry. Zatímco ten se stal slavným a nezapomenutelným náčelníkem ČOS a pořadatelem slavných sletů i zahraničních výprav, zasloužil si Karel titul sokolský písmák. Byl propagátorem sokolského slibu i spolkového Sokolského domu, kterým se nakonec stal Tyršův dům, byl otcem sokolského musea jako institutu pro uchovávání sokolských památek. Svými spisy byl svého času jediným představitelem mravní výchovy v Sokole (léta 90. v 19. stol.). Do předsednictva ČOS vstoupil v r a v r se ujal vedení prací vzdělavatelských. Alois Soppe Další zajímavé kulturní a jiné události, které se uskuteční ve sletovém týdnu Jako součást programu sletových dní uskuteční Sokolská župa Beskydská Jana Čapka Sokolská župa Jana Podlipného Československá obec legionářská slavnostní položení věnce u pamětní desky Jana Čapka na jeho rodném domě v Praze 4-Michli, ulice Jana Čapka c Slavnostní akt se koná v pondělí 3.7. v 16,30 hod. Výstavy (výběr) Štíty Viléma Heckla - Komorní galerie Josefa Sudka - do Jan Šibík: Stories - Staroměstská radnice - do Na čtyřech nohách - Letohrádek královny Anny - do Stanislav Tůma: Pražské fragmenty - Muzeum hl. m. Prahy - do Stopy & znamení - Galerie Langhans - do F

15 Rineke Dijkstra: Portréty - Galerie Rudolfinum - do Zapomenutá Praha - Clam-Gallasův palác - do Psi jsou bez vyznání - České muzeum výtvarných umění - do Art brut - Dům U Kamenného zvonu Němí svědkové vlády Lucemburků - Lapidárium - do Krajiny, ptáci a květiny - NG Zbraslav - prodlouženo do Podzemní Praha - štola na Petříně - do (so+ne) Připravuje se Albrecht Dürer: Růžencová slavnost - Valdštejnská jízdárna Stálé expozice Příběh Pražského hradu - Starý královský palác Mořský svět - Výstaviště Musaion - národopisná expozice v Letohrádku Kinských Věčné léto v římské vile - Zámek Troja Přehled kulturních akcí 2006, konaných po celý rok Rok s židovskou kulturou let Židovského muzea v Praze Celoroční projekt Židovského muzea v Praze -akce divadel, muzeí, galerií, filmové a hudební přehlídky, jejichž společným jmenovatelem je židovské umění a kultura; akce se uskuteční v Praze i ČR pořadatel: Židovské muzeum v Praze, U Staré školy 1, Praha 1, tel , Mozart Praha 2006 I Praha se připojí k celosvětovým oslavám 250. výročí narození hudebního génia W. A. Mozarta, jehož životní osudy, umělecké inspirace i samotná tvorba jsou neodmyslitelně spojeny také s Prahou. Celoroční projekt bude zahrnovat více než 150 koncertů, operních představení, výstav, filmových projekcí a hudebních festivalů Hudba v Praze Výstava v Českém muzeu hudby se koná v rámci celoroční akce Mozart Praha Je koncipována jako komplexní pojednání o hudebním životě v Praze mezi lety Představí v Praze žijící skladatele a virtuózy, rovněž připomene významná hudební centra Na čtyřech nohách - sedací nábytek Pražského hradu Výstava představí na 180 exponátů převážně z fondu uměleckých sbírek Pražské hradu - židle, pohovky, křesla a trůny; Letohrádek královny Anny. Pořadatel: Správa Pražského hradu, Praha - Hrad, tel Secese v Chorvatsku Výstava v prostorách Obecního domu představuje chorvatské umění na přelomu 19. století, od r do konce první světové války. Obsáhlý soubor bezmála tisíc exponátů představí malbu, sochařství, grafiku, fotografii a užité umění. Pořadatel: Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1, tel Pražská turistická informační střediska: Staroměstské nám. 1 - Staroměstská radnice duben - říjen: po - pá 9-19, so, ne 9-18 Hlavní nádraží - vestibul duben - říjen: po - pá 9-19, so, ne 9-16 Malostranská mostecká věž duben - říjen: po - ne Poskytujeme turistické informace a zajišťujeme turistické služby: veškeré informace o P r a z e (kultura, cestovní ruch, orientace po městě, doprava, ubytování a stravování, obchod a služby, příroda, sport, důležité adresy aj.), základní turistické informace o České republice (památky, hrady a zámky, muzea aj.), ubytování Last Minute (středisko ve Staroměstské radnici), vstupenky Ticketpro (kromě střediska na Hlavním nádraží), okružní jízdy Prahou a výlety (Karlštejn, Kutná Hora, Terezín, Karlovy Vary aj.), měsíční přehled kulturních pořadů v Praze (Č, A), základní informační brožury o Praze, velký výběr map Prahy i ČR, turistické průvodce, knihy o Praze v mnoha jazycích, videokazety, CD-romy, DVD o Praze i ČR, jízdenky MHD včetně vícedenních turistických, telefonní karty, pohledy, známky, Prague Card - čtyřdenní vstupenka do více než 50 památkových objektů Prahy. G

16 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS PRAHA Hlavní město České republiky je naší nejvýznamnější městskou památkovou rezervací. Od roku 1992 je historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Praga caput regni má Praha vepsáno ve svém znaku. A jistě plným právem. Od svého vzniku hrála vždy důležitou úlohu v dějinách národa, země i Evropy. Od středověku měla pověst jednoho z nejkrásnějších měst na světě a byly jí dávány přívlastky zlatá, stověžatá, koruna světa, kamenný sen. Po staletí vzdávaly Praze hold významné osobnosti. Z okouzlení její krásou a výstavností se vyznal W. A. Mozart, L. van Beethoven, G. Apollinaire, P. I. Čajkovskij, F. M. Dostojevskij, A. Rodin, O. Kokoschka i britská královna Alžběta II., papež Jan Pavel II. aj. Rodná Praha se promítla do tvorby Jana Nerudy, Jaroslava Haška, Jaroslava Seiferta, Franze Kafky, Maxe Broda nebo Egona Erwina Kische. Praha představuje jedinečný komplex památek, jemuž vysoko nad městem vévodí Pražský hrad. Je ukázkou všech uměleckých slohů a směrů. Historické jádro města se rozkládá na obou březích řeky Vltavy a tvoří je 6 částí, kdysi samostatných měst, v 18. století sjednocených. Jsou to: Staré Město, Josefov (dochovaná část bývalého Židovského Města - dnes součást Starého Města), Nové Město, Malá Strana, Hradčany a Vyšehrad. Zde je také soustředěno největší množství památkových objektů, muzeí a galerií. Praha je jedním z devíti měst, kterým Evropská unie udělila titul Evropská metropole kultury roku Nejkrásnější vyhlídky na město: Smetanovo nábřeží - Novotného lávka, věž Staroměstské radnice, Prašná brána, Staroměstská mostecká věž, Malostranská mostecká věž, věž katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, rampa Pražského hradu na Hradčanském náměstí, Petřínská rozhledna, Letenský park - Hanavský pavilon, zvonice chrámu sv. Mikuláše, Televizní vysílač na Žižkově, Vyšehrad. Základní údaje o Praze rozloha: 496 km čtverečních počet obyvatel: (stav k ) zeměpisná poloha: (střed města) 50 05'19" severní šířky a 14 25'17" východní délky Prahou prochází tzv.pražský poledník znázorněný odlišně dlážděnou čarou na Staroměstském nám.poblíž Husova pomníku ( 14 25'17" východní délky ) Čas - středoevropský (GMT + 1), letní čas - středoevropský + 1 (GMT + 2) nadmořská výška: průměrná 235 m (Bílá Hora 381, Děvín 310 m, Petřín 318 m, Vítkov 270 m, Vyšehrad 231 m) podnebí: průměrná roční teplota 9,0 C v letním období - červenec 19,0 C v zimním období - leden -0,9 C hlavní řeka: Vltava protéká Prahou v délce 31 km, v nejširším místě má 330 m, řeka má 9 ostrovů mosty přes Vltavu: po proudu řeky - Závodu míru, Branický, Barrandovský, Železniční, Palackého, Jiráskův, Legií, Karlův, Mánesův, Čechův, Štefánikův, Hlávkův, Negrelliho viadukt, Libeňský, Holešovický železniční, Barikádníků, Holešovický tramvajový, Trojská lávka - celkem 18 mostů Údaje o kulturních zajímavostech i základní údaje o Praze převzaty z internetových stránek Pražské informační služby: č. 2 / 2006 H 16

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

ZPRAVODAJ č. 2. 5. - 7. června 2015. Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy. 2. Pozvánky na nácvičné srazy

ZPRAVODAJ č. 2. 5. - 7. června 2015. Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy. 2. Pozvánky na nácvičné srazy 5. - 7. června 2015 ZPRAVODAJ č. 2 Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy 2. Pozvánky na nácvičné srazy 3. Přihláška a objednávka úboru skladba Pro radost Nové skladby Rodiče a

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Čestná jednotka při zvláštních příležitostech Metodický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_2 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Státní zřízení: parlamentní republika Prezident: Miloš Zeman (2013 2018) MPZ: CZ Telefonní předvolba: +420

Státní zřízení: parlamentní republika Prezident: Miloš Zeman (2013 2018) MPZ: CZ Telefonní předvolba: +420 OBČANSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Hlavní město: Praha Rozloha: 78 867 km² (113. na světě), z toho 2 % vodní plochy Nejvyšší bod: Sněžka (1602 m n. m.) Časové pásmo: UTC+1, UTC+2 (letní čas) Poloha:

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha

Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha PRAHA- hlavní město České republiky - centrum hlavního politického, ekonomického, kulturního, sportovního a společenského dění. Ţije

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více