Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130. Školní poradenské pracoviště

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130. Školní poradenské pracoviště"

Transkript

1 Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Školní poradenské pracoviště

2 Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Habrmanova 130, Hradec Králové, IČO Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Obecné zásady Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí ředitel školy, výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na poskytování kvalitních poradenských služeb učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům. Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků ŠPP, preventivní program školy včetně strategie předcházení šikaně a dalším projevům rizikového chování. Pedagogičtí pracovníci ŠPP se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. Personální obsazení školského poradenského pracoviště Ředitel školy: Mgr. Jiří Šimek Výchovná poradkyně: Mgr. Štěpánka Kordová Metodik prevence: Mgr. Ivona Skákalová Školní psycholog: Mgr. Kristina Bortlíková

3 Program poradenských služeb Cíle Školního poradenského pracoviště: - poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření - prevence školní neúspěšnosti - kariérové poradenství - poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá - podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami - podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných - průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení - včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů - předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace - průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou - metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy - spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci - spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními - poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci - evidence zpráv z pedagogicko psychologických a jiných vyšetření - práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností) - preventivní programy pro žáky

4 Standardní činnosti pracovníků ŠPP I. Výchovný poradce Poradenské činnosti: 1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména: a)koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka, b)základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků, c)individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem), d)poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem), e)spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, f)zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek. 2)Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky. 3)Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 4)Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 5)Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Metodické a informační činnosti: 1)Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence. 2)Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 3)Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

5 4)Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 5)Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 6)Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. II. Metodik prevence Metodické a koordinační činnosti: 1)Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. 2)Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. 3)Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.). 4)Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 5)Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. 6)Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 7)Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. 8)Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

6 9)Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. Informační činnosti 1)Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. 2)Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností. 3)Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci). Poradenské činnosti 1)Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). 2)Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole. 3)Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. III. Školní psycholog Diagnostika, depistáž 1)Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. 2)Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách. 3)Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků. 4)Depistáž a diagnostika nadaných dětí. 5)Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. 6)Screening, ankety, dotazníky ve škole.

7 Konzultační, poradenské a intervenční práce 1)Péče o žáky se SVP (pomoc při sestavování PLPP, IVP). 2)Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení). 3)Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce. 4)Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.). 5)Kariérové poradenství u žáků. 6)Techniky a hygiena učení (pro žáky). 7)Skupinová a komunitní práce s žáky. 8)Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod. 9)Podpora spolupráce třídy a třídního učitele. 10)Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání. 11)Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí. 12)Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí. Metodická práce a vzdělávací činnost 1)Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. 2)Metodická pomoc třídním učitelům. 3)Účast na pracovních poradách školy. 4)Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé). 5)Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními. 6) Dokumentace případů a její zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; administrativa. 7)Prezentační a informační činnost.