English version of this book 138 Notes to English version 272

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "English version of this book 138 Notes to English version 272"

Transkript

1 Obsah Předmluva profesora Miroslava Vernera 7 Předmluva autorky 9 Jak se žilo v českých zemích na přelomu 19. a 20. století 11 Doba studií, hledání místa v české egyptologii 18 Role Jaroslava Černého v české egyptologii, jeho vztahy k Lexovi, Žábovi a dalším českým egyptologům 32 Egypt třetí vlast Jaroslava Černého 54 Osudy Jaroslava Černého za 2. světové války 79 Jaroslav Černý ve Velké Británii 84 Jaroslav Černý a jeho vztahy s egyptology z Francie a dalších zemí 103 Dílo Jaroslava Černého 119 Jaromír Málek: Jaroslav Černý, egyptolog 123 Poznámky k jednotlivým kapitolám 128 English version of this book 138 Notes to English version 272 Bibliografie Jaroslava Černého / Bibliography of Jaroslav Černý 283 Seznam zkratek / List of abbreviations 292

2 The English text varies a little from the Czech, however the content is practically identical, but some of the English text has been shortened and in some parts it was necessary to explain the political situation in detail which a Czech reader would not need. Anglický text není zcela totožný s českým. Po obsahové stránce je sice prakticky stejný, jen na některých místech v anglické verzi trochu zkrácený a jinde pokud se jednalo o nutnost podrobnějšího vysvětlení politické situace, kterou není třeba vysvětlovat českému čtenáři naopak obšírnější.

3 Předmluva profesora Miroslava Vernera Knihou Jiřiny Růžové dostává česká veřejnost příležitost blíže se seznámit s životem a dílem egyptologa Jaroslava Černého, výjimečné osobnosti české a světové vědy 20. století. U nás doma, až na nevelký počet lidí zajímajících se o egyptologii, téměř neznámý Jaroslav Černý je dnes a byl už za svého života ve světě přitom právem považován za jednu z nejvýznamnějších osobností světové egyptologie minulého století. Zároveň se na příkladu jeho osudu odráží v mnoha ohledech nesnadné a často pohnuté cesty české vědy 20. století. Vždyť při zamyšlení se nad životem a dílem Jaroslava Černého, horoucího českého vlastence, si nelze nepoložit otázku, jak mnoho Česká republika (a předtím Československo), poznamenaná v minulém století dvěma světovými válkami a dvěma totalitními režimy, ztratila odchodem statisíců lidí do exilu. Pro českou egyptologii vykonal Jaroslav Černý mnoho. Jestliže lze o jeho učiteli Františku Lexovi říci, že šlo o zakladatele české egyptologie, pak to byl především Jaroslav Černý, kdo jí dal mezinárodní dimenzi a vědeckou spoluprací se zahraničními egyptology ji intenzivně zapojil do mezinárodního povědomí. A od samého počátku své mezinárodní vědecké spolupráce ji svým dílem na špičkové odborné úrovni i reprezentoval. Pověst, které se česká egyptologie ve světě díky působení Jaroslava Černého těšila, koncem 50. let 20. století usnadnila v Egyptě vytvoření optimálních podmínek pro založení Čs. (dnes Českého) egyptologického ústavu. V této souvislosti nelze rovněž opomenout, že to byl Jaroslav Černý, kdo pro nově založený ústav vytipoval vhodné místo k zahájení vlastních archeologických výzkumů (ponecháme li stranou účast 7

4 na mezinárodní záchranné akci UNESCA v Núbii) v Egyptě: Ptahšepsesovu mastabu v Abúsíru. Nesmírný význam pro další směřování české egyptologie mělo rozhodnutí Jaroslava Černého věnovat svou vzácnou egyptologickou knihovnu ČEgÚ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Černý si knihovnu zakládal ještě v Československu před 2. světovou válkou za materiálně velmi obtížných podmínek, v době, kdy doufal, že se mu podaří založit ještě druhé egyptologické pracoviště, a to na Masarykově univerzitě v Brně. K tomu nakonec nedošlo, ale Černému se naštěstí podařilo už tehdy významnou knihovnu vyvážet z Československa do Velké Británie krátce před komunistickým pučem i po něm (únor 1948). V Británii knihovnu intenzivně dál budoval s přáním a v pevném přesvědčení, že se knihovna, a možná i on sám, jednou domů vrátí. Ve své závěti také knihovnu ČEgÚ v Praze odkázal. Tento odkaz, k němuž došlo roku 1971 krátce po jeho smrti, představoval zásadní pomoc Čs. egyptologickému ústavu a české egyptologii vůbec. Tehdejší knihovna ústavu zůstala vzhledem k výše zmíněným okolnostem na úrovni doby krátce po 2. světové válce, neboť během komunistického režimu a vzhledem k nesměnitelnosti tehdejší naší měny se na několik desítek let přestala prakticky doplňovat. Jaroslav Černý tak darem své knihovny umožnil nejen zacelit obrovskou knihovní mezeru ČEgÚ, ale i vytvořit jeden ze základních předpokladů pro to, aby se česká egyptologie mohla po letech vrátit na úroveň, které se dnes opět v mezinárodním měřítku těší. v praze 23. dubna 2010 miroslav verner 8

5 Předmluva autorky Ke vzniku této knihy od začátku až do konce přispělo několik mých přátel: profesor Miroslav Verner mi před pěti lety zadal toto téma (v rámci projektu řešeném ČEgÚ v letech ), k českému textu měl řadu užitečných připomínek a napsal předmluvu. Adéla Macková Jůnová mě provedla spletí archivů v ČR, Hana Navrátilová nasměrovala první kapitolu a pomohla s několika doplňky do anglické verze. Dana Steinová společně s Ericem Reidem přeložili český text do angličtiny, Gae V. Callender anglický text zkorigovala i z egyptologického hlediska. Fayza Haikal mi poslala své vzpomínky a fotografie, což učinila i Anna Allot, dcera paní Marie Sargant (její sestra Naomi Mac Intosh svůj slib už splnit nestihla, zemřela roku 2008); Fayza ještě napsala na tuto práci posudek, a stejně tak Ladislav Bareš. Jaromír Málek se mnou o Jaroslavovi Černém několikrát mluvil a napsal o něm příspěvek, Jane Jakeman úplně nakonec pohlédla na anglický text jako na celek zkušeným okem spisovatelky anglických historických detektivních románů. Všem přátelům za tuto spolupráci upřímně děkuji. Tato biografie vychází ke 40. výročí úmrtí českého egyptologa Jaroslava Černého. Proč název Písař Místa pravdy? Říkalo se tak vesnici dělníků stavitelů královských hrobek, tedy místu, kde Jaroslav Černý strávil mnoho času jak fyzicky, tak i v myšlenkách. Dočtete se málo o jeho mládí, více o jeho životě v dospělosti. Nedal se použít všechen materiál, který se zachoval v Griffithově ústavu na univerzitě v Oxfordu i v Praze, je ho příliš velké množství. Jistě bude možné využít tuto korespondenci a další dokumenty později. Shodou okolností se mi roku 2009 dostaly do rukou dopisy, které po 9

6 smrti jeho bývalého tajemníka M. Raaba přinesla do ústavu jeho paní a které tam měly být předány již před mnoha lety. Díky těmto početným dopisům napsaným Zbyňkem Žábou Jaroslavovi Černému jsem mohla mnohem lépe než předtím pochopit a představit vám, jak důležitou roli J. Černý v české egyptologii hrál. Pokud bych měla Jaroslava Černého charakterizovat jednou větou, řekla bych: Byl to člověk, který mnohem víc rozdal, než kolik dostal. Nicméně pokud by někdo po přečtení tohoto životopisu nabyl dojmu, že šlo o člověka slabého, chci předeslat, že Černý, kterého přátelé většinou nazývali Jaro, slabý rozhodně nebyl. Měl pevný charakter, jednoznačné profesní nasměrování, které dokázal hájit za všech okolností, a velmi vstřícný vztah k lidem. K určitým zdravotním selháním v jeho životě došlo patrně díky propojení jistých genetických předpokladů s hodně složitými a nepříznivými cestami osudu. Domnívám se, že by Jaro Černý měl z přátelské součinnosti ve vztahu ke své biografii radost. Potěšilo by ho jistě i to, že pokračuje spolupráce mezi Prahou a Oxfordem (ČEgÚ FF UK a Griffithovým ústavem na Univerzitě v Oxfordu), kterou právě on začal. Využívám této příležitosti, abych poděkovala Janovi a Kornélii Haškovým a Jeleně Petrákové, představitelům Anglicko českého fondu pro vzdělání, za podporu této spolupráce. Je mi líto, že už nebudu mít příležitost poděkovat samotnému Jaroslavovi Černému za všechno, co pro českou egyptologii udělal. jiřina růžová Poznámka redakce: V citacích byl ponechán původní pravopis. Graffita (grafita) je egyptology běžně používaný termín převzatý z angličtiny, jeho význam je: nápisy. 10

7 Jak se žilo v českých zemích na přelomu 19. a 20. století O dětství Jaroslava Černého víme jen velmi málo. Jeho pamětníci již nežijí a v dochované četné korespondenci převážně s egyptology a orientalisty jiných oborů z celého světa jsou sdělení týkající se osobního života pouze řídká. Nikdy se nevracejí do předegyptologického období a neobsahují žádné vzpomínky na dětství a rané mládí. Egyptologií se Jaroslav Černý začal zabývat velmi záhy, údajně již ve věku osmi let dokázal malovat stejně úhledné hieroglyfy jako po celý zbytek života. Jaroslav Černý se narodil v Plzni v rodině poštovního úředníka Antonína Černého a jeho manželky Anny, za svobodna Navrátilové, kde vyrůstal spolu s bratrem. O bratrovi se z korespondence dovíme pouze, že byl inženýrem, byl ženatý a měl manželku a dceru Milinku. Současníci si nepamatují ani jeho křestní jméno. Základní školu a gymnázium absolvoval mladý Jaroslav v rodné Plzni v letech Studoval vždy velmi pilně, byl vyloženě studijní typ a již za gymnaziálních studií se začal, byť zatím nesystematicky, zabývat egyptologií. Do jakých politických, společenských a rodinných poměrů se tento nadaný egyptolog narodil? Abychom si dokázali představit, jak taková úřednická rodina na přelomu 19. a 20. století žila, pokusím se toto období stručně představit. V českých zemích vládl rod habsbursko -lotrinský, na trůně Rakouska -Uherska seděl od roku 1848 císař František Josef I., který v době narození J. Černého panoval již více než 40 let. V monarchii žilo ve 2. polovině 19. století asi 40 milionů lidí různých 11

8 národů, sociálního rozvrstvení, politického přesvědčení i náboženského vyznání. Patřily do ní tzv. dědičné země Rakouska (Horní a Dolní Rakousy, Štýrsko, Korutansko a další), země Koruny české (Čechy, Morava a zbytek Slezska), země koruny Svatoštěpánské (Uhry, Chorvatsko -Slavonsko, Sedmihradsko), ale i další celky, které dnes tvoří části území Polska, Rumunska, Ukrajiny či Bosny a Hercegoviny. Podunajská monarchie se o rozhodující vliv ve střední Evropě a hlavně v Německém spolku střetla roku 1866 s Pruskem a porážka přinesla hned několik závažných důsledků: ztrátu dosavadních držav v Itálii a přechod k tzv. dualismu, kdy se roku 1867 z rakouské říše stalo Rakousko -Uhersko. Fakticky se tím osamostatnilo Uhersko, spojené pak s Rakouskem, respektive Předlitavskem, jen osobou panovníka, měnou a armádou. To, že podobné postavení nezískaly i země Koruny české, vedlo v českých zemích k narůstajícímu odporu vůči vídeňské vládě, byť jinak ústavní poměry zaručovaly rozsáhlé a liberální občanské svobody. Na konci 19. století dozráli Češi v hospodářsky, sociálně i kulturně vyspělou společnost, která hledala odpovídající místo pro svou národní existenci a nehodlala se spokojit se stavem, kdy není brána jako svébytný politický subjekt. Česká společnost, usilující o plnou emancipaci politickou i státoprávní, nenarážela jen na odpor ústřední vlády ve Vídni, ale hlavně na početnou německy mluvící menšinu doma. Ta se v Čechách i na Moravě těšila privilegiím zejména v otázce úředního jazyka, což vedlo mezi oběma skupinami k narůstajícím rozporům, jež se nedařilo překonat. Jedním z ústupků, jehož se Češi domohli a který měl zásadní význam pro další vývoj, a to včetně studií Jaroslava Černého a české egyptologie, bylo i rozdělení pražské univerzity (v té době ještě nesla jméno Karlo -Ferdinandova) roku 1882 na českou a německou část. Patrně žádný jiný stát Evropy nebyl tak rozmanitý jako c. a k. monarchie. Překotný růst měst na přelomu 19. a 20. století umožnil velmi příznivý demografický vývoj, nicméně i když se velká města v monarchii začala blížit světovým metropolím, většinou si jak velká, tak zejména malá města a městečka zachovala malebný ráz. Koncem 19. století se monarchie změnila díky pracovitosti 12

9 obyvatel v agrárně průmyslový komplex s dobrou hospodářskou stabilitou: Zalitavsko představovalo oblast téměř výlučně agrární, ovšem Předlitavsko, a pro české země to platilo dvojnásob, mělo silný průmysl a vyspělé zemědělství. Podíl na evropském obchodu řadil monarchii na 4. místo za Velkou Británii, Francii a císařské Německo. Ve vztahu k Egyptu, hlavnímu předmětu zájmu pozdějšího života Jaroslava Černého, připomeňme zajímavý fakt, že se císař František Josef I. roku 1869 spolu s dalšími korunovanými hlavami zúčastnil slavnostního otevření Suezského průplavu, u jehož počátků stál rakouský inženýr Alois Negrelli. Tehdy ještě mladý mocnář navštívil i Káhiru a v Gíze vystoupil na Cheopsovu pyramidu 1). Díky otevření průplavu se podstatně zkrátila vzdálenost k zemím Orientu, byl obnoven obchod monarchie s Egyptem, tehdy stále součásti Osmanské říše, a došlo k hlubšímu poznávání severní Afriky i zemí Orientu. Přes výše zmíněnou urbanizaci bychom v Rakousku -Uhersku velkoměst s počtem obyvatel nad napočítali pouze osm, přes milion měly jen Vídeň a Budapešť. V Praze, Brně, Krakově či Terstu žilo stále méně než obyvatel. Typický vzorek urbanizace i městské kultury ke konci existence monarchie tak stále tvořilo maloměsto s asi obyvateli. Nejvýznamnějším městem byla Vídeň s postavením hospodářského, politického, kulturního i vědeckého centra. Ale i z Prahy se Čechům koncem 19. století podařilo vytvořit moderní metropoli, byť na venkově stále žilo na 60 % populace ve vesnicích do obyvatel. Na konci 19. století vzrostl národní důchod v zemích monarchie ve srovnání s polovinou tohoto století více než 7 a hospodářský růst přetrval víceméně až do vypuknutí 1. světové války. V životním stylu rakouské, a v jejím rámci i české společnosti došlo za vlády císaře Františka Josefa I. k mimořádným změnám, které se dostavily v souladu s demokratizací a industrializací společnosti. Do každodenního života se promítl ekonomický vzestup, občanské svobody (roku 1907 bylo uzákoněno i všeobecné volební právo pro muže), možnost projevů národní kultury a v neposlední řadě technické vynálezy. Třeba všeobecné rozšíření železnice velmi zkrátilo vzdálenosti mezi jednotlivými městy i zeměmi. Češi 13

10 právě v každodenním stýkání a potýkání se s Němci postupně došli k názoru, že je třeba formulovat jasný názor nejen na minulost, poslání a charakter jejich národa, ale především na jeho další vývoj. Vznikala tak i svébytná česká móda, kuchyně, vlastní divadelní, osvětové, ale i tělocvičné spolky (zejména Sokol) a vlastně celý styl vedení české domácnosti a také česká kultura a věda. Po definitivním pádu feudalismu se od 50. let 19. století s příchodem množství nových obyvatel měst, kteří byli zvyklí mluvit doma česky, ujala čeština i ve velkých městech a proces obvykle označovaný jako národní obrození úspěšně skončil. Byť jazyková otázka hrála (zejména ve školách a na úřadech) stále ještě důležitou roli, o probuzení českého národa už nikdo nepochyboval, nyní však šlo o jeho plnou politickou a státoprávní emancipaci. Ještě koncem 19. století tvořilo Prahu jen pět čtvrtí: Staré Město, Malá Strana, Hradčany, Nové Město a od roku 1850 Židovské město (ghetto) zvané nyní Josefov. Vyšehrad v té době ještě tvořil samostatné město a k Praze byl jako VI. pražská čtvrť připojen roku Ovšem v těsném dotyku s Prahou tu byly rychle rostoucí obce a záhy města někdy i připojovaná k Praze, např. Holešovice (1884), Libeň (1901), ale další si stále uchovávala samostatnost, byť šlo fakticky o průmyslová předměstí jako Karlín či Smíchov, ale také o ubytovací zázemí jako Košíře, Žižkov anebo i výstavné Královské Vinohrady. Až po válce v nově ustanovené Republice československé zákon z roku 1920 rozhodl o připojení 37 sousedních měst a obcí k Praze, a tak k 1. lednu 1922 vznikla Velká Praha. A právě Košíře, kde po přestěhování z Plzně mnoho let žila rodina Černých, tvořily koncem 19. století též samostatnou obec, roku 1896 povýšenou na město a od roku 1922 pak jednu ze čtvrtí hlavního města s názvem Praha XVII. Je třeba dodat, že byť se Praha od 80. let rychle rozrůstala, tak ještě v 70. letech 19. století nebyly ani domy v centru napojeny na městskou kanalizaci, osvětlení měla jen malá část města a okrajové čtvrti ho začaly užívat až v 90. letech 19. století. Položíme -li si otázku, v jakých podmínkách vyrůstal Jaroslav Černý, měli bychom si říci něco o tom, jak žila úřednická rodina koncem 19. století. J. Černý patřil ke generaci, která sledovala zavádění elektřiny, používala v Praze i dalších městech tramvaje, ale 14

11 mohla také potkávat první automobily, viděla první představení v biografech. V domácnostech se začaly využívat technické vymoženosti, např. svícení elektřinou, pečení v plynové troubě. Vlakem se nejezdilo již jen za prací, ale i na výlety či návštěvy. Od 2. poloviny 19. století se tím také prohlubovaly rozdíly mezi městem a venkovem, byť i sem začaly přicházet nové stroje. Měšťanská rodina, jejíž živitel pracoval ve státní správě, musela při bydlení dodržet určitý standard, vhodně se oblékat, zajistit dětem přiměřené vzdělání a posléze se je pokusit výhodně provdat či oženit. Po větší část roku žila rodina státního úředníka v pokud možno moderně vybaveném bytě v Praze či jiném městě. Léto rodina obvykle trávila na venkově ve vlastním anebo pronajatém bytě či domě. Rodina poštovního úředníka Antonína Černého bydlela za dob dětství a raného mládí syna Jaroslava v Plzni v Jagellonské ulici, kde roku 2003 Jaroslavu Černému odhalili pamětní desku. Neví se bohužel přesně, v kterém domě žili, a tak je deska umístěna možná na jednom z vedlejších domů. Ve 20. letech 20. století měl Jaroslav Černý uvedenu v tzv. domovském listu jako domovskou obec Malou Kvici, čímž příslušel do okresu Slaný. 2) Poté žil v podnájmu v pražské Mánesově ulici č. 80. Později jeho otce Antonína přeložili do Prahy a celá rodina se stěhovala do Košíř. Nejprve bydleli v ulici Na Václavce č. 328, později v ulici Píseckého č Obce jako Košíře si dlouho uchovávaly starosvětský ráz. Až do 1. světové války zde trávili lidé volný čas hodně na ulici a až postupem doby se začali více uzavírat do bytů, kanceláří, dílen a obchodů. V tehdejší Praze mnoho občanů bydlelo v bytech, kde jedna vytápěná místnost sloužila třem členům rodiny. Díky vysokému nájemnému patřila Praha od 70. let 19. století k nejdražším městům monarchie. Úředníci dbalí kariéry si najímali byty v centru města, hlavně na Starém Městě, Novém Městě nebo na Malé Straně. Později se zámožnější stěhovali spíše do moderněji vybavených bytů mimo centrum, hlavně na Královské Vinohrady. Na přelomu 19. a 20. století každý rok stoupal počet systemizovaných míst v rakouské státní správě o 500 až 800 osob, počet státních úředníků v českých zemích činil bez policie kolem A úředník neměl jednoduché postavení. Ano, šlo o osobu 15

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook BACHŮV ABSOLUTISMUS 1849 1859 rakouským ministrem vnitra byl ALEXANDR BACH zavedl policejní režim, cenzuru, pronásledování českých vlastenců (např. Borovský). 1860 byl vydán ŘÍJNOVÝ DIPLOM příslib ústavy

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Klíčová slova: bachovský absolutismus, válka s Itálií, nová Schmerlingova ústava (1860), oživení veřejného života - spolky, Národní listy, Riegrův slovník

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze.

Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze. Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze. Muzeum Komenského v Přerově a Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádají výstavu Egyptologie. Úspěchy české

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem.

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. P KOVÁRNA Kovárna narození a dětství Tomáše Masaryka Místnost symbolizuje chudé prostředí a dětství

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 6 listů prezentace, 2 listy kvízu,

Více

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ 1/1 3.2.06.9 Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ ČEŠTINA Na přelomu 18./19. století byly Čechy součástí mnohonárodnostní rakouské monarchie. Praha byla pouhým provinčním

Více

Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017

Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017 Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a materiály: Lidé a čas (Dějepis) Vlastivěda 5, Významné události nových českých dějin, Nová Škola, s.r.o., 2011(VLD) Vlastivěda

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte vynechaný text. Po smrti Jiřího z Poděbrad se stal českým panovníkem polský princ. Byl to slabý a velmi nerozhodný panovník. Protože na všechny návrhy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Dějepis II: 19.-20. STOLETÍ Dějepis Mgr. Pavel Vaníček 01 Francouzská revoluce - Písemná

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013.

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871 1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 32 Romantismus Karel Hynek Mácha (opravy a úpravy textu)

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 32 Romantismus Karel Hynek Mácha (opravy a úpravy textu) Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 32 Romantismus Karel Hynek Mácha (opravy a úpravy textu) Třída: 8. Učivo: Romantismus v české literatuře Karel Hynek Mácha Obsah inovativní výuky: Využití funkcí,

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

Život za. První republiky

Život za. První republiky Život za První republiky Československá republika se skládala z těchto zemí: Čechy Morava Slovensko Podkarpatská Rus Jednotlivé země však nebyly stejně hospodářsky vyspělé. Nejvyspělejší byly Čechy a Morava,

Více