English version of this book 138 Notes to English version 272

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "English version of this book 138 Notes to English version 272"

Transkript

1 Obsah Předmluva profesora Miroslava Vernera 7 Předmluva autorky 9 Jak se žilo v českých zemích na přelomu 19. a 20. století 11 Doba studií, hledání místa v české egyptologii 18 Role Jaroslava Černého v české egyptologii, jeho vztahy k Lexovi, Žábovi a dalším českým egyptologům 32 Egypt třetí vlast Jaroslava Černého 54 Osudy Jaroslava Černého za 2. světové války 79 Jaroslav Černý ve Velké Británii 84 Jaroslav Černý a jeho vztahy s egyptology z Francie a dalších zemí 103 Dílo Jaroslava Černého 119 Jaromír Málek: Jaroslav Černý, egyptolog 123 Poznámky k jednotlivým kapitolám 128 English version of this book 138 Notes to English version 272 Bibliografie Jaroslava Černého / Bibliography of Jaroslav Černý 283 Seznam zkratek / List of abbreviations 292

2 The English text varies a little from the Czech, however the content is practically identical, but some of the English text has been shortened and in some parts it was necessary to explain the political situation in detail which a Czech reader would not need. Anglický text není zcela totožný s českým. Po obsahové stránce je sice prakticky stejný, jen na některých místech v anglické verzi trochu zkrácený a jinde pokud se jednalo o nutnost podrobnějšího vysvětlení politické situace, kterou není třeba vysvětlovat českému čtenáři naopak obšírnější.

3 Předmluva profesora Miroslava Vernera Knihou Jiřiny Růžové dostává česká veřejnost příležitost blíže se seznámit s životem a dílem egyptologa Jaroslava Černého, výjimečné osobnosti české a světové vědy 20. století. U nás doma, až na nevelký počet lidí zajímajících se o egyptologii, téměř neznámý Jaroslav Černý je dnes a byl už za svého života ve světě přitom právem považován za jednu z nejvýznamnějších osobností světové egyptologie minulého století. Zároveň se na příkladu jeho osudu odráží v mnoha ohledech nesnadné a často pohnuté cesty české vědy 20. století. Vždyť při zamyšlení se nad životem a dílem Jaroslava Černého, horoucího českého vlastence, si nelze nepoložit otázku, jak mnoho Česká republika (a předtím Československo), poznamenaná v minulém století dvěma světovými válkami a dvěma totalitními režimy, ztratila odchodem statisíců lidí do exilu. Pro českou egyptologii vykonal Jaroslav Černý mnoho. Jestliže lze o jeho učiteli Františku Lexovi říci, že šlo o zakladatele české egyptologie, pak to byl především Jaroslav Černý, kdo jí dal mezinárodní dimenzi a vědeckou spoluprací se zahraničními egyptology ji intenzivně zapojil do mezinárodního povědomí. A od samého počátku své mezinárodní vědecké spolupráce ji svým dílem na špičkové odborné úrovni i reprezentoval. Pověst, které se česká egyptologie ve světě díky působení Jaroslava Černého těšila, koncem 50. let 20. století usnadnila v Egyptě vytvoření optimálních podmínek pro založení Čs. (dnes Českého) egyptologického ústavu. V této souvislosti nelze rovněž opomenout, že to byl Jaroslav Černý, kdo pro nově založený ústav vytipoval vhodné místo k zahájení vlastních archeologických výzkumů (ponecháme li stranou účast 7

4 na mezinárodní záchranné akci UNESCA v Núbii) v Egyptě: Ptahšepsesovu mastabu v Abúsíru. Nesmírný význam pro další směřování české egyptologie mělo rozhodnutí Jaroslava Černého věnovat svou vzácnou egyptologickou knihovnu ČEgÚ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Černý si knihovnu zakládal ještě v Československu před 2. světovou válkou za materiálně velmi obtížných podmínek, v době, kdy doufal, že se mu podaří založit ještě druhé egyptologické pracoviště, a to na Masarykově univerzitě v Brně. K tomu nakonec nedošlo, ale Černému se naštěstí podařilo už tehdy významnou knihovnu vyvážet z Československa do Velké Británie krátce před komunistickým pučem i po něm (únor 1948). V Británii knihovnu intenzivně dál budoval s přáním a v pevném přesvědčení, že se knihovna, a možná i on sám, jednou domů vrátí. Ve své závěti také knihovnu ČEgÚ v Praze odkázal. Tento odkaz, k němuž došlo roku 1971 krátce po jeho smrti, představoval zásadní pomoc Čs. egyptologickému ústavu a české egyptologii vůbec. Tehdejší knihovna ústavu zůstala vzhledem k výše zmíněným okolnostem na úrovni doby krátce po 2. světové válce, neboť během komunistického režimu a vzhledem k nesměnitelnosti tehdejší naší měny se na několik desítek let přestala prakticky doplňovat. Jaroslav Černý tak darem své knihovny umožnil nejen zacelit obrovskou knihovní mezeru ČEgÚ, ale i vytvořit jeden ze základních předpokladů pro to, aby se česká egyptologie mohla po letech vrátit na úroveň, které se dnes opět v mezinárodním měřítku těší. v praze 23. dubna 2010 miroslav verner 8

5 Předmluva autorky Ke vzniku této knihy od začátku až do konce přispělo několik mých přátel: profesor Miroslav Verner mi před pěti lety zadal toto téma (v rámci projektu řešeném ČEgÚ v letech ), k českému textu měl řadu užitečných připomínek a napsal předmluvu. Adéla Macková Jůnová mě provedla spletí archivů v ČR, Hana Navrátilová nasměrovala první kapitolu a pomohla s několika doplňky do anglické verze. Dana Steinová společně s Ericem Reidem přeložili český text do angličtiny, Gae V. Callender anglický text zkorigovala i z egyptologického hlediska. Fayza Haikal mi poslala své vzpomínky a fotografie, což učinila i Anna Allot, dcera paní Marie Sargant (její sestra Naomi Mac Intosh svůj slib už splnit nestihla, zemřela roku 2008); Fayza ještě napsala na tuto práci posudek, a stejně tak Ladislav Bareš. Jaromír Málek se mnou o Jaroslavovi Černém několikrát mluvil a napsal o něm příspěvek, Jane Jakeman úplně nakonec pohlédla na anglický text jako na celek zkušeným okem spisovatelky anglických historických detektivních románů. Všem přátelům za tuto spolupráci upřímně děkuji. Tato biografie vychází ke 40. výročí úmrtí českého egyptologa Jaroslava Černého. Proč název Písař Místa pravdy? Říkalo se tak vesnici dělníků stavitelů královských hrobek, tedy místu, kde Jaroslav Černý strávil mnoho času jak fyzicky, tak i v myšlenkách. Dočtete se málo o jeho mládí, více o jeho životě v dospělosti. Nedal se použít všechen materiál, který se zachoval v Griffithově ústavu na univerzitě v Oxfordu i v Praze, je ho příliš velké množství. Jistě bude možné využít tuto korespondenci a další dokumenty později. Shodou okolností se mi roku 2009 dostaly do rukou dopisy, které po 9

6 smrti jeho bývalého tajemníka M. Raaba přinesla do ústavu jeho paní a které tam měly být předány již před mnoha lety. Díky těmto početným dopisům napsaným Zbyňkem Žábou Jaroslavovi Černému jsem mohla mnohem lépe než předtím pochopit a představit vám, jak důležitou roli J. Černý v české egyptologii hrál. Pokud bych měla Jaroslava Černého charakterizovat jednou větou, řekla bych: Byl to člověk, který mnohem víc rozdal, než kolik dostal. Nicméně pokud by někdo po přečtení tohoto životopisu nabyl dojmu, že šlo o člověka slabého, chci předeslat, že Černý, kterého přátelé většinou nazývali Jaro, slabý rozhodně nebyl. Měl pevný charakter, jednoznačné profesní nasměrování, které dokázal hájit za všech okolností, a velmi vstřícný vztah k lidem. K určitým zdravotním selháním v jeho životě došlo patrně díky propojení jistých genetických předpokladů s hodně složitými a nepříznivými cestami osudu. Domnívám se, že by Jaro Černý měl z přátelské součinnosti ve vztahu ke své biografii radost. Potěšilo by ho jistě i to, že pokračuje spolupráce mezi Prahou a Oxfordem (ČEgÚ FF UK a Griffithovým ústavem na Univerzitě v Oxfordu), kterou právě on začal. Využívám této příležitosti, abych poděkovala Janovi a Kornélii Haškovým a Jeleně Petrákové, představitelům Anglicko českého fondu pro vzdělání, za podporu této spolupráce. Je mi líto, že už nebudu mít příležitost poděkovat samotnému Jaroslavovi Černému za všechno, co pro českou egyptologii udělal. jiřina růžová Poznámka redakce: V citacích byl ponechán původní pravopis. Graffita (grafita) je egyptology běžně používaný termín převzatý z angličtiny, jeho význam je: nápisy. 10

7 Jak se žilo v českých zemích na přelomu 19. a 20. století O dětství Jaroslava Černého víme jen velmi málo. Jeho pamětníci již nežijí a v dochované četné korespondenci převážně s egyptology a orientalisty jiných oborů z celého světa jsou sdělení týkající se osobního života pouze řídká. Nikdy se nevracejí do předegyptologického období a neobsahují žádné vzpomínky na dětství a rané mládí. Egyptologií se Jaroslav Černý začal zabývat velmi záhy, údajně již ve věku osmi let dokázal malovat stejně úhledné hieroglyfy jako po celý zbytek života. Jaroslav Černý se narodil v Plzni v rodině poštovního úředníka Antonína Černého a jeho manželky Anny, za svobodna Navrátilové, kde vyrůstal spolu s bratrem. O bratrovi se z korespondence dovíme pouze, že byl inženýrem, byl ženatý a měl manželku a dceru Milinku. Současníci si nepamatují ani jeho křestní jméno. Základní školu a gymnázium absolvoval mladý Jaroslav v rodné Plzni v letech Studoval vždy velmi pilně, byl vyloženě studijní typ a již za gymnaziálních studií se začal, byť zatím nesystematicky, zabývat egyptologií. Do jakých politických, společenských a rodinných poměrů se tento nadaný egyptolog narodil? Abychom si dokázali představit, jak taková úřednická rodina na přelomu 19. a 20. století žila, pokusím se toto období stručně představit. V českých zemích vládl rod habsbursko -lotrinský, na trůně Rakouska -Uherska seděl od roku 1848 císař František Josef I., který v době narození J. Černého panoval již více než 40 let. V monarchii žilo ve 2. polovině 19. století asi 40 milionů lidí různých 11

8 národů, sociálního rozvrstvení, politického přesvědčení i náboženského vyznání. Patřily do ní tzv. dědičné země Rakouska (Horní a Dolní Rakousy, Štýrsko, Korutansko a další), země Koruny české (Čechy, Morava a zbytek Slezska), země koruny Svatoštěpánské (Uhry, Chorvatsko -Slavonsko, Sedmihradsko), ale i další celky, které dnes tvoří části území Polska, Rumunska, Ukrajiny či Bosny a Hercegoviny. Podunajská monarchie se o rozhodující vliv ve střední Evropě a hlavně v Německém spolku střetla roku 1866 s Pruskem a porážka přinesla hned několik závažných důsledků: ztrátu dosavadních držav v Itálii a přechod k tzv. dualismu, kdy se roku 1867 z rakouské říše stalo Rakousko -Uhersko. Fakticky se tím osamostatnilo Uhersko, spojené pak s Rakouskem, respektive Předlitavskem, jen osobou panovníka, měnou a armádou. To, že podobné postavení nezískaly i země Koruny české, vedlo v českých zemích k narůstajícímu odporu vůči vídeňské vládě, byť jinak ústavní poměry zaručovaly rozsáhlé a liberální občanské svobody. Na konci 19. století dozráli Češi v hospodářsky, sociálně i kulturně vyspělou společnost, která hledala odpovídající místo pro svou národní existenci a nehodlala se spokojit se stavem, kdy není brána jako svébytný politický subjekt. Česká společnost, usilující o plnou emancipaci politickou i státoprávní, nenarážela jen na odpor ústřední vlády ve Vídni, ale hlavně na početnou německy mluvící menšinu doma. Ta se v Čechách i na Moravě těšila privilegiím zejména v otázce úředního jazyka, což vedlo mezi oběma skupinami k narůstajícím rozporům, jež se nedařilo překonat. Jedním z ústupků, jehož se Češi domohli a který měl zásadní význam pro další vývoj, a to včetně studií Jaroslava Černého a české egyptologie, bylo i rozdělení pražské univerzity (v té době ještě nesla jméno Karlo -Ferdinandova) roku 1882 na českou a německou část. Patrně žádný jiný stát Evropy nebyl tak rozmanitý jako c. a k. monarchie. Překotný růst měst na přelomu 19. a 20. století umožnil velmi příznivý demografický vývoj, nicméně i když se velká města v monarchii začala blížit světovým metropolím, většinou si jak velká, tak zejména malá města a městečka zachovala malebný ráz. Koncem 19. století se monarchie změnila díky pracovitosti 12

9 obyvatel v agrárně průmyslový komplex s dobrou hospodářskou stabilitou: Zalitavsko představovalo oblast téměř výlučně agrární, ovšem Předlitavsko, a pro české země to platilo dvojnásob, mělo silný průmysl a vyspělé zemědělství. Podíl na evropském obchodu řadil monarchii na 4. místo za Velkou Británii, Francii a císařské Německo. Ve vztahu k Egyptu, hlavnímu předmětu zájmu pozdějšího života Jaroslava Černého, připomeňme zajímavý fakt, že se císař František Josef I. roku 1869 spolu s dalšími korunovanými hlavami zúčastnil slavnostního otevření Suezského průplavu, u jehož počátků stál rakouský inženýr Alois Negrelli. Tehdy ještě mladý mocnář navštívil i Káhiru a v Gíze vystoupil na Cheopsovu pyramidu 1). Díky otevření průplavu se podstatně zkrátila vzdálenost k zemím Orientu, byl obnoven obchod monarchie s Egyptem, tehdy stále součásti Osmanské říše, a došlo k hlubšímu poznávání severní Afriky i zemí Orientu. Přes výše zmíněnou urbanizaci bychom v Rakousku -Uhersku velkoměst s počtem obyvatel nad napočítali pouze osm, přes milion měly jen Vídeň a Budapešť. V Praze, Brně, Krakově či Terstu žilo stále méně než obyvatel. Typický vzorek urbanizace i městské kultury ke konci existence monarchie tak stále tvořilo maloměsto s asi obyvateli. Nejvýznamnějším městem byla Vídeň s postavením hospodářského, politického, kulturního i vědeckého centra. Ale i z Prahy se Čechům koncem 19. století podařilo vytvořit moderní metropoli, byť na venkově stále žilo na 60 % populace ve vesnicích do obyvatel. Na konci 19. století vzrostl národní důchod v zemích monarchie ve srovnání s polovinou tohoto století více než 7 a hospodářský růst přetrval víceméně až do vypuknutí 1. světové války. V životním stylu rakouské, a v jejím rámci i české společnosti došlo za vlády císaře Františka Josefa I. k mimořádným změnám, které se dostavily v souladu s demokratizací a industrializací společnosti. Do každodenního života se promítl ekonomický vzestup, občanské svobody (roku 1907 bylo uzákoněno i všeobecné volební právo pro muže), možnost projevů národní kultury a v neposlední řadě technické vynálezy. Třeba všeobecné rozšíření železnice velmi zkrátilo vzdálenosti mezi jednotlivými městy i zeměmi. Češi 13

10 právě v každodenním stýkání a potýkání se s Němci postupně došli k názoru, že je třeba formulovat jasný názor nejen na minulost, poslání a charakter jejich národa, ale především na jeho další vývoj. Vznikala tak i svébytná česká móda, kuchyně, vlastní divadelní, osvětové, ale i tělocvičné spolky (zejména Sokol) a vlastně celý styl vedení české domácnosti a také česká kultura a věda. Po definitivním pádu feudalismu se od 50. let 19. století s příchodem množství nových obyvatel měst, kteří byli zvyklí mluvit doma česky, ujala čeština i ve velkých městech a proces obvykle označovaný jako národní obrození úspěšně skončil. Byť jazyková otázka hrála (zejména ve školách a na úřadech) stále ještě důležitou roli, o probuzení českého národa už nikdo nepochyboval, nyní však šlo o jeho plnou politickou a státoprávní emancipaci. Ještě koncem 19. století tvořilo Prahu jen pět čtvrtí: Staré Město, Malá Strana, Hradčany, Nové Město a od roku 1850 Židovské město (ghetto) zvané nyní Josefov. Vyšehrad v té době ještě tvořil samostatné město a k Praze byl jako VI. pražská čtvrť připojen roku Ovšem v těsném dotyku s Prahou tu byly rychle rostoucí obce a záhy města někdy i připojovaná k Praze, např. Holešovice (1884), Libeň (1901), ale další si stále uchovávala samostatnost, byť šlo fakticky o průmyslová předměstí jako Karlín či Smíchov, ale také o ubytovací zázemí jako Košíře, Žižkov anebo i výstavné Královské Vinohrady. Až po válce v nově ustanovené Republice československé zákon z roku 1920 rozhodl o připojení 37 sousedních měst a obcí k Praze, a tak k 1. lednu 1922 vznikla Velká Praha. A právě Košíře, kde po přestěhování z Plzně mnoho let žila rodina Černých, tvořily koncem 19. století též samostatnou obec, roku 1896 povýšenou na město a od roku 1922 pak jednu ze čtvrtí hlavního města s názvem Praha XVII. Je třeba dodat, že byť se Praha od 80. let rychle rozrůstala, tak ještě v 70. letech 19. století nebyly ani domy v centru napojeny na městskou kanalizaci, osvětlení měla jen malá část města a okrajové čtvrti ho začaly užívat až v 90. letech 19. století. Položíme -li si otázku, v jakých podmínkách vyrůstal Jaroslav Černý, měli bychom si říci něco o tom, jak žila úřednická rodina koncem 19. století. J. Černý patřil ke generaci, která sledovala zavádění elektřiny, používala v Praze i dalších městech tramvaje, ale 14

11 mohla také potkávat první automobily, viděla první představení v biografech. V domácnostech se začaly využívat technické vymoženosti, např. svícení elektřinou, pečení v plynové troubě. Vlakem se nejezdilo již jen za prací, ale i na výlety či návštěvy. Od 2. poloviny 19. století se tím také prohlubovaly rozdíly mezi městem a venkovem, byť i sem začaly přicházet nové stroje. Měšťanská rodina, jejíž živitel pracoval ve státní správě, musela při bydlení dodržet určitý standard, vhodně se oblékat, zajistit dětem přiměřené vzdělání a posléze se je pokusit výhodně provdat či oženit. Po větší část roku žila rodina státního úředníka v pokud možno moderně vybaveném bytě v Praze či jiném městě. Léto rodina obvykle trávila na venkově ve vlastním anebo pronajatém bytě či domě. Rodina poštovního úředníka Antonína Černého bydlela za dob dětství a raného mládí syna Jaroslava v Plzni v Jagellonské ulici, kde roku 2003 Jaroslavu Černému odhalili pamětní desku. Neví se bohužel přesně, v kterém domě žili, a tak je deska umístěna možná na jednom z vedlejších domů. Ve 20. letech 20. století měl Jaroslav Černý uvedenu v tzv. domovském listu jako domovskou obec Malou Kvici, čímž příslušel do okresu Slaný. 2) Poté žil v podnájmu v pražské Mánesově ulici č. 80. Později jeho otce Antonína přeložili do Prahy a celá rodina se stěhovala do Košíř. Nejprve bydleli v ulici Na Václavce č. 328, později v ulici Píseckého č Obce jako Košíře si dlouho uchovávaly starosvětský ráz. Až do 1. světové války zde trávili lidé volný čas hodně na ulici a až postupem doby se začali více uzavírat do bytů, kanceláří, dílen a obchodů. V tehdejší Praze mnoho občanů bydlelo v bytech, kde jedna vytápěná místnost sloužila třem členům rodiny. Díky vysokému nájemnému patřila Praha od 70. let 19. století k nejdražším městům monarchie. Úředníci dbalí kariéry si najímali byty v centru města, hlavně na Starém Městě, Novém Městě nebo na Malé Straně. Později se zámožnější stěhovali spíše do moderněji vybavených bytů mimo centrum, hlavně na Královské Vinohrady. Na přelomu 19. a 20. století každý rok stoupal počet systemizovaných míst v rakouské státní správě o 500 až 800 osob, počet státních úředníků v českých zemích činil bez policie kolem A úředník neměl jednoduché postavení. Ano, šlo o osobu 15

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992 Autor: Jakub Krčík Vedoucí práce: Doc. Milena Hübschmannová, CSc. Praha

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938. Jakub Šlouf

Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938. Jakub Šlouf Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938 (Českobratrský evangelický východní sbor v Plzni, Karel Machotka, Karel Kindl, Bohumír Kozák, Jan Gillar a Jaroslav Fišer) Jakub Šlouf (Publikováno ve sborníku

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 Masarykova střední škola chemická v Praze 2002 1 2002 MSŠCH Praha 2 Chemikové jsou prazvláštní třída smrtelníků, kteréž jakýsi nesmrtelný

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu 23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 23 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostalo se Vám do rukou poslední letošní číslo Moravské obce. Rád bych upozornil na velmi zajímavý seriál Podnikatelské fenomény

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Jan Drabek a pohledy na československou emigraci po roce 1968

Jan Drabek a pohledy na československou emigraci po roce 1968 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 16 - Historie Jan Drabek a pohledy na československou emigraci po roce 1968 Romana Rapáčová Jihomoravský kraj Židlochovice 2014 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor

Více

Čáslav a její archiv (18. 20. st.)

Čáslav a její archiv (18. 20. st.) Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Čáslav a její archiv (18. 20. st.) Jana Pilařová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE Pronásledování a perzekuce věřících za komunistického režimu OČIMA OBĚTÍ Seminární práce Dominik Weinhold VIII. A PRAHA 2012 DĚKUJI, DĚKUJI ZA ŽÍZEŇ, JEŽ SLABOST PROZRADILA,

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Lloyd George Clemenceau Wilson

Lloyd George Clemenceau Wilson C. Svět podle Versailleského systému 1. Pařížská mírová konference (1919 1920) První světová válka přinesla asi 11 milionů mrtvých a obrovské hmotné škody. Zdevastovala rozsáhlé oblasti vleklých frontových

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7 Obsah Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5 1. Úvod 7 2. Výměna obyvatelstva v pohraničí českých zemí od května 1945 8 2.1. Germanizace českých zemí 8 2.2. Vybrané pojmy - rozbor 9 2.2.1. Pohraničí

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Československá ústava 1920 Devadesát let poté Sborník textů Eva Broklová, Karel Malý, Václav Pavlíček Jan Rychlík, Ferdinand Peroutka, Jan Kuklík Jan Bárta, Petr Wawrosz,

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více