English version of this book 138 Notes to English version 272

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "English version of this book 138 Notes to English version 272"

Transkript

1 Obsah Předmluva profesora Miroslava Vernera 7 Předmluva autorky 9 Jak se žilo v českých zemích na přelomu 19. a 20. století 11 Doba studií, hledání místa v české egyptologii 18 Role Jaroslava Černého v české egyptologii, jeho vztahy k Lexovi, Žábovi a dalším českým egyptologům 32 Egypt třetí vlast Jaroslava Černého 54 Osudy Jaroslava Černého za 2. světové války 79 Jaroslav Černý ve Velké Británii 84 Jaroslav Černý a jeho vztahy s egyptology z Francie a dalších zemí 103 Dílo Jaroslava Černého 119 Jaromír Málek: Jaroslav Černý, egyptolog 123 Poznámky k jednotlivým kapitolám 128 English version of this book 138 Notes to English version 272 Bibliografie Jaroslava Černého / Bibliography of Jaroslav Černý 283 Seznam zkratek / List of abbreviations 292

2 The English text varies a little from the Czech, however the content is practically identical, but some of the English text has been shortened and in some parts it was necessary to explain the political situation in detail which a Czech reader would not need. Anglický text není zcela totožný s českým. Po obsahové stránce je sice prakticky stejný, jen na některých místech v anglické verzi trochu zkrácený a jinde pokud se jednalo o nutnost podrobnějšího vysvětlení politické situace, kterou není třeba vysvětlovat českému čtenáři naopak obšírnější.

3 Předmluva profesora Miroslava Vernera Knihou Jiřiny Růžové dostává česká veřejnost příležitost blíže se seznámit s životem a dílem egyptologa Jaroslava Černého, výjimečné osobnosti české a světové vědy 20. století. U nás doma, až na nevelký počet lidí zajímajících se o egyptologii, téměř neznámý Jaroslav Černý je dnes a byl už za svého života ve světě přitom právem považován za jednu z nejvýznamnějších osobností světové egyptologie minulého století. Zároveň se na příkladu jeho osudu odráží v mnoha ohledech nesnadné a často pohnuté cesty české vědy 20. století. Vždyť při zamyšlení se nad životem a dílem Jaroslava Černého, horoucího českého vlastence, si nelze nepoložit otázku, jak mnoho Česká republika (a předtím Československo), poznamenaná v minulém století dvěma světovými válkami a dvěma totalitními režimy, ztratila odchodem statisíců lidí do exilu. Pro českou egyptologii vykonal Jaroslav Černý mnoho. Jestliže lze o jeho učiteli Františku Lexovi říci, že šlo o zakladatele české egyptologie, pak to byl především Jaroslav Černý, kdo jí dal mezinárodní dimenzi a vědeckou spoluprací se zahraničními egyptology ji intenzivně zapojil do mezinárodního povědomí. A od samého počátku své mezinárodní vědecké spolupráce ji svým dílem na špičkové odborné úrovni i reprezentoval. Pověst, které se česká egyptologie ve světě díky působení Jaroslava Černého těšila, koncem 50. let 20. století usnadnila v Egyptě vytvoření optimálních podmínek pro založení Čs. (dnes Českého) egyptologického ústavu. V této souvislosti nelze rovněž opomenout, že to byl Jaroslav Černý, kdo pro nově založený ústav vytipoval vhodné místo k zahájení vlastních archeologických výzkumů (ponecháme li stranou účast 7

4 na mezinárodní záchranné akci UNESCA v Núbii) v Egyptě: Ptahšepsesovu mastabu v Abúsíru. Nesmírný význam pro další směřování české egyptologie mělo rozhodnutí Jaroslava Černého věnovat svou vzácnou egyptologickou knihovnu ČEgÚ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Černý si knihovnu zakládal ještě v Československu před 2. světovou válkou za materiálně velmi obtížných podmínek, v době, kdy doufal, že se mu podaří založit ještě druhé egyptologické pracoviště, a to na Masarykově univerzitě v Brně. K tomu nakonec nedošlo, ale Černému se naštěstí podařilo už tehdy významnou knihovnu vyvážet z Československa do Velké Británie krátce před komunistickým pučem i po něm (únor 1948). V Británii knihovnu intenzivně dál budoval s přáním a v pevném přesvědčení, že se knihovna, a možná i on sám, jednou domů vrátí. Ve své závěti také knihovnu ČEgÚ v Praze odkázal. Tento odkaz, k němuž došlo roku 1971 krátce po jeho smrti, představoval zásadní pomoc Čs. egyptologickému ústavu a české egyptologii vůbec. Tehdejší knihovna ústavu zůstala vzhledem k výše zmíněným okolnostem na úrovni doby krátce po 2. světové válce, neboť během komunistického režimu a vzhledem k nesměnitelnosti tehdejší naší měny se na několik desítek let přestala prakticky doplňovat. Jaroslav Černý tak darem své knihovny umožnil nejen zacelit obrovskou knihovní mezeru ČEgÚ, ale i vytvořit jeden ze základních předpokladů pro to, aby se česká egyptologie mohla po letech vrátit na úroveň, které se dnes opět v mezinárodním měřítku těší. v praze 23. dubna 2010 miroslav verner 8

5 Předmluva autorky Ke vzniku této knihy od začátku až do konce přispělo několik mých přátel: profesor Miroslav Verner mi před pěti lety zadal toto téma (v rámci projektu řešeném ČEgÚ v letech ), k českému textu měl řadu užitečných připomínek a napsal předmluvu. Adéla Macková Jůnová mě provedla spletí archivů v ČR, Hana Navrátilová nasměrovala první kapitolu a pomohla s několika doplňky do anglické verze. Dana Steinová společně s Ericem Reidem přeložili český text do angličtiny, Gae V. Callender anglický text zkorigovala i z egyptologického hlediska. Fayza Haikal mi poslala své vzpomínky a fotografie, což učinila i Anna Allot, dcera paní Marie Sargant (její sestra Naomi Mac Intosh svůj slib už splnit nestihla, zemřela roku 2008); Fayza ještě napsala na tuto práci posudek, a stejně tak Ladislav Bareš. Jaromír Málek se mnou o Jaroslavovi Černém několikrát mluvil a napsal o něm příspěvek, Jane Jakeman úplně nakonec pohlédla na anglický text jako na celek zkušeným okem spisovatelky anglických historických detektivních románů. Všem přátelům za tuto spolupráci upřímně děkuji. Tato biografie vychází ke 40. výročí úmrtí českého egyptologa Jaroslava Černého. Proč název Písař Místa pravdy? Říkalo se tak vesnici dělníků stavitelů královských hrobek, tedy místu, kde Jaroslav Černý strávil mnoho času jak fyzicky, tak i v myšlenkách. Dočtete se málo o jeho mládí, více o jeho životě v dospělosti. Nedal se použít všechen materiál, který se zachoval v Griffithově ústavu na univerzitě v Oxfordu i v Praze, je ho příliš velké množství. Jistě bude možné využít tuto korespondenci a další dokumenty později. Shodou okolností se mi roku 2009 dostaly do rukou dopisy, které po 9

6 smrti jeho bývalého tajemníka M. Raaba přinesla do ústavu jeho paní a které tam měly být předány již před mnoha lety. Díky těmto početným dopisům napsaným Zbyňkem Žábou Jaroslavovi Černému jsem mohla mnohem lépe než předtím pochopit a představit vám, jak důležitou roli J. Černý v české egyptologii hrál. Pokud bych měla Jaroslava Černého charakterizovat jednou větou, řekla bych: Byl to člověk, který mnohem víc rozdal, než kolik dostal. Nicméně pokud by někdo po přečtení tohoto životopisu nabyl dojmu, že šlo o člověka slabého, chci předeslat, že Černý, kterého přátelé většinou nazývali Jaro, slabý rozhodně nebyl. Měl pevný charakter, jednoznačné profesní nasměrování, které dokázal hájit za všech okolností, a velmi vstřícný vztah k lidem. K určitým zdravotním selháním v jeho životě došlo patrně díky propojení jistých genetických předpokladů s hodně složitými a nepříznivými cestami osudu. Domnívám se, že by Jaro Černý měl z přátelské součinnosti ve vztahu ke své biografii radost. Potěšilo by ho jistě i to, že pokračuje spolupráce mezi Prahou a Oxfordem (ČEgÚ FF UK a Griffithovým ústavem na Univerzitě v Oxfordu), kterou právě on začal. Využívám této příležitosti, abych poděkovala Janovi a Kornélii Haškovým a Jeleně Petrákové, představitelům Anglicko českého fondu pro vzdělání, za podporu této spolupráce. Je mi líto, že už nebudu mít příležitost poděkovat samotnému Jaroslavovi Černému za všechno, co pro českou egyptologii udělal. jiřina růžová Poznámka redakce: V citacích byl ponechán původní pravopis. Graffita (grafita) je egyptology běžně používaný termín převzatý z angličtiny, jeho význam je: nápisy. 10

7 Jak se žilo v českých zemích na přelomu 19. a 20. století O dětství Jaroslava Černého víme jen velmi málo. Jeho pamětníci již nežijí a v dochované četné korespondenci převážně s egyptology a orientalisty jiných oborů z celého světa jsou sdělení týkající se osobního života pouze řídká. Nikdy se nevracejí do předegyptologického období a neobsahují žádné vzpomínky na dětství a rané mládí. Egyptologií se Jaroslav Černý začal zabývat velmi záhy, údajně již ve věku osmi let dokázal malovat stejně úhledné hieroglyfy jako po celý zbytek života. Jaroslav Černý se narodil v Plzni v rodině poštovního úředníka Antonína Černého a jeho manželky Anny, za svobodna Navrátilové, kde vyrůstal spolu s bratrem. O bratrovi se z korespondence dovíme pouze, že byl inženýrem, byl ženatý a měl manželku a dceru Milinku. Současníci si nepamatují ani jeho křestní jméno. Základní školu a gymnázium absolvoval mladý Jaroslav v rodné Plzni v letech Studoval vždy velmi pilně, byl vyloženě studijní typ a již za gymnaziálních studií se začal, byť zatím nesystematicky, zabývat egyptologií. Do jakých politických, společenských a rodinných poměrů se tento nadaný egyptolog narodil? Abychom si dokázali představit, jak taková úřednická rodina na přelomu 19. a 20. století žila, pokusím se toto období stručně představit. V českých zemích vládl rod habsbursko -lotrinský, na trůně Rakouska -Uherska seděl od roku 1848 císař František Josef I., který v době narození J. Černého panoval již více než 40 let. V monarchii žilo ve 2. polovině 19. století asi 40 milionů lidí různých 11

8 národů, sociálního rozvrstvení, politického přesvědčení i náboženského vyznání. Patřily do ní tzv. dědičné země Rakouska (Horní a Dolní Rakousy, Štýrsko, Korutansko a další), země Koruny české (Čechy, Morava a zbytek Slezska), země koruny Svatoštěpánské (Uhry, Chorvatsko -Slavonsko, Sedmihradsko), ale i další celky, které dnes tvoří části území Polska, Rumunska, Ukrajiny či Bosny a Hercegoviny. Podunajská monarchie se o rozhodující vliv ve střední Evropě a hlavně v Německém spolku střetla roku 1866 s Pruskem a porážka přinesla hned několik závažných důsledků: ztrátu dosavadních držav v Itálii a přechod k tzv. dualismu, kdy se roku 1867 z rakouské říše stalo Rakousko -Uhersko. Fakticky se tím osamostatnilo Uhersko, spojené pak s Rakouskem, respektive Předlitavskem, jen osobou panovníka, měnou a armádou. To, že podobné postavení nezískaly i země Koruny české, vedlo v českých zemích k narůstajícímu odporu vůči vídeňské vládě, byť jinak ústavní poměry zaručovaly rozsáhlé a liberální občanské svobody. Na konci 19. století dozráli Češi v hospodářsky, sociálně i kulturně vyspělou společnost, která hledala odpovídající místo pro svou národní existenci a nehodlala se spokojit se stavem, kdy není brána jako svébytný politický subjekt. Česká společnost, usilující o plnou emancipaci politickou i státoprávní, nenarážela jen na odpor ústřední vlády ve Vídni, ale hlavně na početnou německy mluvící menšinu doma. Ta se v Čechách i na Moravě těšila privilegiím zejména v otázce úředního jazyka, což vedlo mezi oběma skupinami k narůstajícím rozporům, jež se nedařilo překonat. Jedním z ústupků, jehož se Češi domohli a který měl zásadní význam pro další vývoj, a to včetně studií Jaroslava Černého a české egyptologie, bylo i rozdělení pražské univerzity (v té době ještě nesla jméno Karlo -Ferdinandova) roku 1882 na českou a německou část. Patrně žádný jiný stát Evropy nebyl tak rozmanitý jako c. a k. monarchie. Překotný růst měst na přelomu 19. a 20. století umožnil velmi příznivý demografický vývoj, nicméně i když se velká města v monarchii začala blížit světovým metropolím, většinou si jak velká, tak zejména malá města a městečka zachovala malebný ráz. Koncem 19. století se monarchie změnila díky pracovitosti 12

9 obyvatel v agrárně průmyslový komplex s dobrou hospodářskou stabilitou: Zalitavsko představovalo oblast téměř výlučně agrární, ovšem Předlitavsko, a pro české země to platilo dvojnásob, mělo silný průmysl a vyspělé zemědělství. Podíl na evropském obchodu řadil monarchii na 4. místo za Velkou Británii, Francii a císařské Německo. Ve vztahu k Egyptu, hlavnímu předmětu zájmu pozdějšího života Jaroslava Černého, připomeňme zajímavý fakt, že se císař František Josef I. roku 1869 spolu s dalšími korunovanými hlavami zúčastnil slavnostního otevření Suezského průplavu, u jehož počátků stál rakouský inženýr Alois Negrelli. Tehdy ještě mladý mocnář navštívil i Káhiru a v Gíze vystoupil na Cheopsovu pyramidu 1). Díky otevření průplavu se podstatně zkrátila vzdálenost k zemím Orientu, byl obnoven obchod monarchie s Egyptem, tehdy stále součásti Osmanské říše, a došlo k hlubšímu poznávání severní Afriky i zemí Orientu. Přes výše zmíněnou urbanizaci bychom v Rakousku -Uhersku velkoměst s počtem obyvatel nad napočítali pouze osm, přes milion měly jen Vídeň a Budapešť. V Praze, Brně, Krakově či Terstu žilo stále méně než obyvatel. Typický vzorek urbanizace i městské kultury ke konci existence monarchie tak stále tvořilo maloměsto s asi obyvateli. Nejvýznamnějším městem byla Vídeň s postavením hospodářského, politického, kulturního i vědeckého centra. Ale i z Prahy se Čechům koncem 19. století podařilo vytvořit moderní metropoli, byť na venkově stále žilo na 60 % populace ve vesnicích do obyvatel. Na konci 19. století vzrostl národní důchod v zemích monarchie ve srovnání s polovinou tohoto století více než 7 a hospodářský růst přetrval víceméně až do vypuknutí 1. světové války. V životním stylu rakouské, a v jejím rámci i české společnosti došlo za vlády císaře Františka Josefa I. k mimořádným změnám, které se dostavily v souladu s demokratizací a industrializací společnosti. Do každodenního života se promítl ekonomický vzestup, občanské svobody (roku 1907 bylo uzákoněno i všeobecné volební právo pro muže), možnost projevů národní kultury a v neposlední řadě technické vynálezy. Třeba všeobecné rozšíření železnice velmi zkrátilo vzdálenosti mezi jednotlivými městy i zeměmi. Češi 13

10 právě v každodenním stýkání a potýkání se s Němci postupně došli k názoru, že je třeba formulovat jasný názor nejen na minulost, poslání a charakter jejich národa, ale především na jeho další vývoj. Vznikala tak i svébytná česká móda, kuchyně, vlastní divadelní, osvětové, ale i tělocvičné spolky (zejména Sokol) a vlastně celý styl vedení české domácnosti a také česká kultura a věda. Po definitivním pádu feudalismu se od 50. let 19. století s příchodem množství nových obyvatel měst, kteří byli zvyklí mluvit doma česky, ujala čeština i ve velkých městech a proces obvykle označovaný jako národní obrození úspěšně skončil. Byť jazyková otázka hrála (zejména ve školách a na úřadech) stále ještě důležitou roli, o probuzení českého národa už nikdo nepochyboval, nyní však šlo o jeho plnou politickou a státoprávní emancipaci. Ještě koncem 19. století tvořilo Prahu jen pět čtvrtí: Staré Město, Malá Strana, Hradčany, Nové Město a od roku 1850 Židovské město (ghetto) zvané nyní Josefov. Vyšehrad v té době ještě tvořil samostatné město a k Praze byl jako VI. pražská čtvrť připojen roku Ovšem v těsném dotyku s Prahou tu byly rychle rostoucí obce a záhy města někdy i připojovaná k Praze, např. Holešovice (1884), Libeň (1901), ale další si stále uchovávala samostatnost, byť šlo fakticky o průmyslová předměstí jako Karlín či Smíchov, ale také o ubytovací zázemí jako Košíře, Žižkov anebo i výstavné Královské Vinohrady. Až po válce v nově ustanovené Republice československé zákon z roku 1920 rozhodl o připojení 37 sousedních měst a obcí k Praze, a tak k 1. lednu 1922 vznikla Velká Praha. A právě Košíře, kde po přestěhování z Plzně mnoho let žila rodina Černých, tvořily koncem 19. století též samostatnou obec, roku 1896 povýšenou na město a od roku 1922 pak jednu ze čtvrtí hlavního města s názvem Praha XVII. Je třeba dodat, že byť se Praha od 80. let rychle rozrůstala, tak ještě v 70. letech 19. století nebyly ani domy v centru napojeny na městskou kanalizaci, osvětlení měla jen malá část města a okrajové čtvrti ho začaly užívat až v 90. letech 19. století. Položíme -li si otázku, v jakých podmínkách vyrůstal Jaroslav Černý, měli bychom si říci něco o tom, jak žila úřednická rodina koncem 19. století. J. Černý patřil ke generaci, která sledovala zavádění elektřiny, používala v Praze i dalších městech tramvaje, ale 14

11 mohla také potkávat první automobily, viděla první představení v biografech. V domácnostech se začaly využívat technické vymoženosti, např. svícení elektřinou, pečení v plynové troubě. Vlakem se nejezdilo již jen za prací, ale i na výlety či návštěvy. Od 2. poloviny 19. století se tím také prohlubovaly rozdíly mezi městem a venkovem, byť i sem začaly přicházet nové stroje. Měšťanská rodina, jejíž živitel pracoval ve státní správě, musela při bydlení dodržet určitý standard, vhodně se oblékat, zajistit dětem přiměřené vzdělání a posléze se je pokusit výhodně provdat či oženit. Po větší část roku žila rodina státního úředníka v pokud možno moderně vybaveném bytě v Praze či jiném městě. Léto rodina obvykle trávila na venkově ve vlastním anebo pronajatém bytě či domě. Rodina poštovního úředníka Antonína Černého bydlela za dob dětství a raného mládí syna Jaroslava v Plzni v Jagellonské ulici, kde roku 2003 Jaroslavu Černému odhalili pamětní desku. Neví se bohužel přesně, v kterém domě žili, a tak je deska umístěna možná na jednom z vedlejších domů. Ve 20. letech 20. století měl Jaroslav Černý uvedenu v tzv. domovském listu jako domovskou obec Malou Kvici, čímž příslušel do okresu Slaný. 2) Poté žil v podnájmu v pražské Mánesově ulici č. 80. Později jeho otce Antonína přeložili do Prahy a celá rodina se stěhovala do Košíř. Nejprve bydleli v ulici Na Václavce č. 328, později v ulici Píseckého č Obce jako Košíře si dlouho uchovávaly starosvětský ráz. Až do 1. světové války zde trávili lidé volný čas hodně na ulici a až postupem doby se začali více uzavírat do bytů, kanceláří, dílen a obchodů. V tehdejší Praze mnoho občanů bydlelo v bytech, kde jedna vytápěná místnost sloužila třem členům rodiny. Díky vysokému nájemnému patřila Praha od 70. let 19. století k nejdražším městům monarchie. Úředníci dbalí kariéry si najímali byty v centru města, hlavně na Starém Městě, Novém Městě nebo na Malé Straně. Později se zámožnější stěhovali spíše do moderněji vybavených bytů mimo centrum, hlavně na Královské Vinohrady. Na přelomu 19. a 20. století každý rok stoupal počet systemizovaných míst v rakouské státní správě o 500 až 800 osob, počet státních úředníků v českých zemích činil bez policie kolem A úředník neměl jednoduché postavení. Ano, šlo o osobu 15

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916 VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916 Dětství Františka Josefa přichází na svět 18. srpna roku 1830 ve Vídni (syn Žofie

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Nejvýznamnější barokní císař z rodu Habsburků a vášnivý numismatik (1. října 1685, Vídeň 20. října 1740, Vídeň) Karel, jako mladší syn císaře Leopolda I.

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

19. století - doba českých vynálezců

19. století - doba českých vynálezců Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Pracovní list číslo:16 Název: 19. století doba českých vynálezců Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Anotace: Práce s textem, doplňování, orientace v historických

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod duben 2014, aktualizace prosinec 2014 úvodem: Okresní konference ČSSD Náchod potvrdila v březnu

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Komunikace ICQ, Skype, chaty, blogy... 3 3.2 Založení

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

20. Habsburská monarchie po 1848. Eva Salačová, oktáva

20. Habsburská monarchie po 1848. Eva Salačová, oktáva 20. Habsburská monarchie po 1848 Eva Salačová, oktáva Obecná charakterizace Vymezení: 1849 konec revolučního roku v Habsburské mon. 1914 Velká válka Habsburská monarchie politický vývoj národní boje vznik

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis)

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 Hodolany Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) Účelem žádosti o zaměstnání je získat

Více