CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU"

Transkript

1 Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, Tel: ,

2 2 VÝUKOVÝ PROGRAM PRO II. STUPEŇ / CO NÁM SDĚ LUJÍ MÉDIA A CO... POZNÁMKY / CO NÁM SDĚ LUJÍ MÉDIA A CO Cílová skupina: II. stupeň ZŠ Poznámky Časová dotace: 90 min. Anotace: Náš současný svět je zaplaven různými informacemi a názory, které nás obklopují ze všech stran. Jak se v nich lépe orientovat? Jak se nenechat manipulovat chybnými zprávami nebo reklamami? Tento program má za cíl uvést žáky do problemaky krického vnímání mediálních sdělení. V rámci programu se mimo jiné podíváme na televizní zprávy, vytvoříme společně reklamu a dozvíme se, jak a proč funguje. Na závěr se zastavíme u přednos a nebezpečí nejnovějších medií Facebook, Twier a dalších. Žáci přijdou na to, že média realitu nejen ukazují, ale sama ji dokážou vytvářet. RVP: Mediální výchova krické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnos; Výchova k občanství Člověk ve společnos Autorský tým: Mgr. Vera Yakimova Vydalo: CEGV Cassiopeia, 2012

3 10 DOPORUČ ENÁ LITERATURA / CO NÁM SDĚ LUJÍ MÉDIA A CO... POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU / CO NÁM SDĚ LUJÍ MÉDIA A CO... 3 DOPORUČENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE: POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU BUERMANN, Uwe. Jak (pře)žít s médii: příležitos a hrozby informačního věku a nové úkoly pedagogiky: výzkumná práce Instutu pro pedagogiku a smyslovou a mediální ekologii (IPSUM). Hranice: Fabula, ISBN CÉZAR, Jan. I zázrak potřebuje reklamu!: pestrý průvodce světem reklamní a markengové komunikace. Brno: Computer Press, ISBN JIRÁK, Jan, ed. a WOLÁK, Radim, ed. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. [Praha]: Radioservis, ISBN MIČIENKA, Marek a kol. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, s. ISBN Akvita Popis akvity Očekávané výstupy Dvojsměrka Zpráva nebo názor? Žáci hledají slova ve dvousměrce, mto způsobem zjišťují, o čem bude výukový program pojednávat. Žáci sledují záznam televizních zpráv a pod vedením lektora analyzují, co ze sdělení je založeno na skutečnos a která část vyjadřuje subjekvní názor. Žáci jsou uvedeni do tématu výukového programu. Žáci vědí, že televizní zpravodajství může obsahovat kromě objekvní informace i subjekvní názor. Žáci reflektují rizika mísení informace a názoru. POSPÍŠIL, Jan a ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Mediální výchova. Kralice na Hané: Computer Media, sv. ISBN TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Marna. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, ISBN Výzkum ukázal Žáci pracují s článkem v sku, který je prezentován jako vědecký. Lektor upozorní na různé jazykové prostředky, které se využívají ve vědeckých a populárně naučných článcích. Žáci znají rozdíly mezi populárně naučným a vědeckým sdělením. Žáci jsou si vědomi významu důvěryhodnos zdroje informací. Reklama a my Žáci na základě lektorem stanovených kritérií a informací vytvářejí reklamu a návrh reklamní strategie. Vytvořené reklamy následně žáci představí. Žáci vytvoří reklamu na vybraný produkt. Žáci přemýšlí o funkci reklamy. Žáci jsou movováni Smrt fotografie Žáci diskutují o podstatě fotografie a její proměně vlivem současných technologií. Pomocí videa je ilustrováno, jaké změny se dají provést na fotkách díky počítačovým technologiím. Žáci jsou upozorněni na vliv těchto změn na naši společnost. Žáci jsou si vědomi, že ne všechny fotografie odráží realitu (uvědomují si roli fotomontáže a retušování fotek). Nová media Žáci sdělují své názory na nová média (internet, Facebook, Twier) a na důležitost těchto sí v jejich životě. Diskutují o hrozbách a výhodách nových medií. Žáci reflektují, jaké přednos, ale i nebezpečí skýtají internet a sociální sítě. Žáci jsou movováni k přemýšlení o důsledcích zveřejnění osobních dat.

4 4 Závěrečná reflexe POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU / CO NÁM SDĚ LUJÍ MÉDIA A CO... V plénu třídy lektor se žáky shrne obsah výukového programu Žáci si upevní základní informace získané v průběhu výukového programu. DALŠÍ NÁMĚ TY / CO NÁM SDĚ LUJÍ MÉDIA A CO... DALŠÍ NÁMĚTY: V rámci hodin Dějepisu můžete žáky seznámit s rolí médií v propagandě různých válek. Doporučujeme např. americké válečné animované filmy s Kačerem Donaldem a obdobné ruské filmy (viz například The Furer s face z roku 1942, přístupný na hp://www.youtube.com/watch-?v=rxxfvi_cxig; kolekce ruských animovaných filmů ze stejné doby: hp://www.youtube.com/ watch?v=9pmcil3nxes). V rámci hodin Českého jazyka můžete zadat žákům pozorovat způsob vyjadřování současných poliků. Rozdělte žáky do skupin, přičemž každá skupina dostane za úkol sledovat projevy jednoho polika v mediálním prostoru a zaznamenat styl jeho mluvy, výrazy typické pro nespisovnou češnu (obecnou, nářečí, atd.), parazitní slova a další. Můžete zadat žákům domácí úkol. Žáci budou sledovat, s jakým typem stravování se potkáváme ve filmech a seriálech. Žáci by měli zaznamenat např., jaké jídlo jedí dě zda je to teplá strava nebo sladkos a nezdravá jídla (hranolky, chipsy, atd.). Diskutujte s žáky o skryté reklamě a o stereotypech reprezentace různých sociálních skupin v mediálním sdělení (např. policisté v amerických filmech vždy jedí koblihy, skrytá reklama v některých českých seriálech, např. na léky nebo na různé léčebné procedury). Nabídněte žákům diskuzi o obsahu rapových textů a otázkách spojených s genderovou a etnickou problemakou (viz např. texty Gypsy.cz). Můžete vést diskuzi o svobodě vyjadřování versus cenzura (např. v Čechách svobodu slova upravují 260 a 261 Trestního zákoníku). Další náměty k výuce související s tématem tohoto metodického listu naleznete na Stránky obsahují vzdělávací program společnos Člověk v sni. Více informací o mediální výchově naleznete na hp://medialnivychova.fsv.cuni.cz/ - Projekt MEDIÁLNÍ VÝCHOVA a MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST (portál FSV UK pro rozvoj mediální gramotnos a podporu mediální výchovy). 9

5 8 C: CHCEME LOGO! Časová dotace: 45 min Cíle: Žáci rozvíjí kreavní myšlení o své škole a zdokonalují se v kooperaci. Žáci přemýšlí nad funkcí reklamních sdělení v případě nekomerčních cílů (propagace školy). A: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Časová dotace: min. NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY 5 Vzdělávací a průřezová témata: Mediální výchova tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu Pomůcky: balicí papíry, fixy Postup: 1. Úvod Akvitu uveďte pomocí otázek, nakolik je pro současnou společnost podstatné zviditelnění v mediích a ve společnos obecně. Zeptejte se žáků, do jaké míry je podle nich důležité image veřejné osoby a její zobrazení ve společnos a v mediích. 2. Popis Žáci dostanou fikvní zadání od pana ředitele/paní ředitelky, které spočívá ve výzvě vytvořit pro školu logo a slogan, kterými se bude prezentovat ve společnos a médiích. Žáky rozdělte do skupin a upozorněte je na nutnost rozvrhnout úkoly a zodpovědnos v týmu. Dále rozdejte žákům zadání ředitele/ ředitelky, balicí papíry a fixy. Po uplynu doby na přípravu žáci prezentují svoje projekty v plénu třídy. 3. Reflexe Zeptejte se žáků, jak se jim pracovalo se skupině, zda měli nějaké problémy apod. Následně diskutujte o daném tématu. Myslíte si, že je taková propagace pro školu nutnost a proč? Vybrali byste sami nebo pro svoje dě školu podle její prezentace v mediích? Veďte diskuzi k uvědomění si role medií v utváření našich postojů a názorů, a to nejen na produkty, ale i na určité událos, ideologie a veřejné instuce. Příklad zadání: Pro naši školu potřebujeme nové logo a slogan, které nám pomohou oslovit rodiče, kteří uvažují o zapsání svých dě do naší školy. Podmínky: Název školy musí být součás loga. Logo by mělo reprezentovat tradici naší školy ve výuce jazyků a matemaky. Logo musí působit profesionálním dojmem, ale zároveň musí být atrakvní pro naše žáky, kteří by se měli s ním idenfikovat. Nepřejeme si použi růžové barvy pro logo a nespisovný jazyk pro slogan. Informace uvedené ve sloganu by měly odpovídat skutečnos. Děkuji za Vaši nabídku, paní/pán XXX. Cíle: Žáci se učí kricky hodnot změny v české společnos, které můžeme z mediálních sdělení vyčíst. Žáci si uvědomují vliv medií na náš každodenní život. Vzdělávací oblas a průřezová témata: Mediální výchova krické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnos; Výchova k občanství Člověk ve společnos; Český jazyk a literatura Komunikační výchova Pomůcky: videa a záznamy novoročních projevů československých/českých prezidentů Poznámka pro pedagogy: V této akvitě budete s žáky pracovat s novoročním projevem prezidenta ČR. Projev má dlouholetou tradici, dříve byl vysílán formou štědrovečerního projevu. Podrobnější informace o tradici novoročních projevů můžete najít na stránkách Českého rozhlasu, kde jsou dostupné i některé z níže zmíněných projevů. Předem si vyberte několik novoročních projevů prezidentů (navrhujeme Vám vybrat z materiálů, uvedených na konci poznámky projev prezidenta Edvarda Beneše z roku 1946, projevy Antonína Novotného z roku 1958 a z roku 1968, projev Gustava Husáka z roku 1989, projev Václava Havla z roku 1990 a projevy Václava Klause z posledních let). Vyslechnum několika prezidentských projevů můžete sledovat změny ve vyjadřování a v obsahu těchto projevů (mluví prezident o současnos nebo minulos?). Zde jsou uvedeny odkazy na výše uvedené projevy prezidentů: Přehledový článek o tématu, včetně úryvků projevů: hp://www.radio.cz/cz/rubrika/udalos/ tradici-prezidentskych-projevu-k-vanocum-a-novemu-roku-zalozil-tgm Vánoční poselství prezidenta Dr. Edvarda Beneše z roku 1946: hp://www.youtube.com/ watch?v=m1ojromdrsk Novoroční projevy prezidenta Antonína Novotného z roku 1958 a 1968: hp://www.rozhlas. cz/leonardo/historie/_zprava/z-rozhlasoveho-archivu-novorocni-projev-prezidenta-novotneho Novoroční projev prezidenta Václava Havla z roku 1990: hp://www.youtube.com/ watch? v=i3ok650epuo Novoroční projev prezidenta Václava Klause z roku 2012: hp://www.youtube.com/ watch? v=sqqins3-f8o

6 6 Postup: 1. Úvod Uveďte akvitu m, že se zeptáte žáků, zda je součás každodenních rituálů v jejich rodině sledování nějakého pořadu v televizi událos, sport, atd. Další otázka by se měla týkat speciálních, svátečních zvyků sledují s rodiči na Štědrý večer pohádku? Žáků se zeptejte, jaký pořad se vysílá každoročně prvního ledna od 13:00? B: KOLIK JSI JICH POTKAL? Časová dotace: domácí úkol + společné sdílení Cíle: Žáci si uvědomí nakolik je jejich každodenní život obklopen reklamami. Žáci kricky zvažují roli reklam ve svém životě a přemýšlí o potřebě jejich omezení Popis Zadejte žákům následující otázky, které jim napomohou při práci s projevy. Otázky žákům zadejte před promítáním, společně si je přečtěte a vysvětlete. Upozorněte žáky, že nad zadanými otázkami by měli během promítání přemýšlet. Pokud budete žákům pouštět více projevů pro porovnání jednotlivých sdělení, ke každému projevu žáci vypracují zadané otázky. Dle svých odpovědí pak provedou komparaci. Otázky a sledované faktory v projevech můžete přizpůsobit podle předmětu, do kterého byste chtěli tuto akvitu zahrnout. Co bylo obsahem projevu? Jaké jsou jeho cíle? Co se z projevu můžeme dozvědět o době, ve které vznikl? Jakou roli hraje budoucnost v těchto projevech? Má být projev především pravdivý, anebo přinášet uklidnění? Měl by varovat před nebezpečím? Jak se mění funkce projevů v různých historických obdobích? 3. Reflexe Reflexi veďte formou diskuze s žáky, položte jim např. následující otázky: Jak podle vás působil konkrétní projev ve své době a jak působí dnes? Co byste sami chtěli slyšet v novoročním projevu, jaká témata, informace? Můžete akvitu rozšířit domácím úkolem, který spočívá v tom, že žáci sami vytvoří novoroční projev pro současný, budoucí anebo už uplynulý rok. Vzdělávací a průřezová témata: Mediální výchova krické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnos; Výchova k občanství Člověk ve společnos Pomůcky: tabulka na sledování reklam pro každého žáka Postup: 1. Úvod Za domácí úkol zadejte žákům zaznamenávat každou reklamu, kterou během jednoho dne uvidí nebo uslyší. Rozdejte žákům tabulku Sledování reklam, která obsahuje údaje, které by si měli žáci zaznamenat. Vysvětlete význam uvedených položek: produkt (na jaký produkt je reklama), médium (jak se reklama dostala k žákovi), funkce (zda je reklama konzumní, vede k nákupu produktů, anebo je propagační a usiluje o získání podpory pro danou kampaň atd.). Žáci by měli registrovat i výskyt reklam, tj. jak často se setkali se stejnou reklamou. Tabulka může vypadat takto: PRODUKT MÉDIUM FUNKCE VÝSKYT 2. Popis Na další hodinu si žáci přinesou vyplněnou tabulku. Nechte několik žáků sdělit vlastní výsledky a následně v plénu třídy diskutujte, zda další žáci došli ke stejným výsledkům. Analyzujte rozdíly mezi žáky ovlivněné sledováním různých medií (např. státní vs. soukromé televize), nebo používání různých způsobů dopravy (veřejné dopravní prostředky vs. jiné způsoby dopravy). Vyzvěte žáky, aby reflektovali svoje zkušenos s pozorováním jevů, které jsme si do určité míry zvykli ignorovat nebo je vnímat jako kulisu. 3. Závěr O tomto tématu můžete s žáky diskutovat ve třídě nebo zadat písemnou domácí práci. Vyzvěte žáky, aby přemýšleli o tématu omezení reklam ve veřejných prostorech a veřejných médiích. Žákům je možno zadat např. následující otázky: Překvapilo vás, s kolika reklamami jste se během dne setkali? Vnímáte je i normálně? Koupili jste si někdy něco pod vlivem reklamy? Myslíte si, že vás reklamy ovlivňují?

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s s Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT METODICKÉ LISTY LISTTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA

Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

Mgr. Dana Krouželová. Příručka dobré praxe Mediální výchova na gymnáziích

Mgr. Dana Krouželová. Příručka dobré praxe Mediální výchova na gymnáziích Mgr. Dana Krouželová Příručka dobré praxe Mediální výchova na gymnáziích Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 2011 Obsah: Úvod 3 Proč a jak učit mediální výchovu? 4 Mediální výchova podle MEDIA SETU 6 Mediální

Více

Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Interkulturní seminář METODIKA Hana Krejsová Tereza Rejšková ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM

Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZNAK PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Inspirováno programem Kouření a já prof. MUDr. Drahoslavy Hrubé, CSc. Materiál byl zpracován v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi

Více

Svět podle demokracie náměty k výuce

Svět podle demokracie náměty k výuce Svět podle demokracie náměty k výuce 1 Svět podle demokracie náměty k výuce Člověk v tísni, o. p. s., 2012 Obsah ÚVODEM... 8 Část první: Náměty na vzdělávací aktivity autorů projektu Svět podle demokracie

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

KUK komunikace - učení - kooperace

KUK komunikace - učení - kooperace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KUK komunikace - učení - kooperace ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE Předškolní 420/5, Praha Kunratice, 148 00 Tel.: 261097211, e-mail: skola@zskunratice.cz, web:

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

aneb jak začít s průřezovými tématy

aneb jak začít s průřezovými tématy prů řez ník aneb jak začít s průřezovými tématy Ko l e k t i v a u t o r ů : PRŮŘEZNÍK Příručka dobré praxe Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. 2008 Vydání první. Autoři textů: Kateřina Kociánová, Pavel Košák,

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro nižší gymnázium osmiletého studia) Vydání

Více

5. konference Člověk a média Potřebujeme mediální výchovu? sborník příspěvků

5. konference Člověk a média Potřebujeme mediální výchovu? sborník příspěvků 5. konference Člověk a média Potřebujeme mediální výchovu? sborník příspěvků Centrum Mariapoli, Praha - Vinoř 23. října 2004 strana 1 strana 2 OBSAH Táňa Holasová: KURIKULÁRNÍ REFORMA...5 Jan Jirák: ŽÍT

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia, Příbram, Legionářů 402. 1. Máme na to!

Školní vzdělávací program Gymnázia, Příbram, Legionářů 402. 1. Máme na to! Školní vzdělávací program Gymnázia, Příbram, Legionářů 402. 1 Máme na to! Motto ŠVP: Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven. Whitney Yung Jr. 1 ŠVP

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Varianty Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s. Sokolská 18, 120 00 Praha 2 www.varianty.cz/grv grv@varianty.cz Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s. Všechna práva

Více

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti Mgr. Alena Hesová Národní ústav pro vzdělávání 2013 (aktual.) 1 Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti Mgr. Alena Hesová NÚV, Praha Na přípravě

Více

Příručka mediální výchovy. Mediální výchova na gymnáziích

Příručka mediální výchovy. Mediální výchova na gymnáziích Příručka mediální výchovy Mediální výchova na gymnáziích Mgr. Dana Krouželová a kolektiv spoluautorů Příručka mediální výchovy Mediální výchova na gymnáziích Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 2010 Obsah:

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO s. r. o. 1 Obsah ÚVOD... 3 Teoretická část...

Více