ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0107/2017/VZ-13871/2017/543/MŠl Brno: 2. května 2017

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0107/2017/VZ-13871/2017/543/MŠl Brno: 2. května 2017"

Transkript

1 *UOHSX009N170* UOHSX009N170 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0107/2017/VZ-13871/2017/543/MŠl Brn: 2. května 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne , na návrh ze dne , jehž účastníky jsu zadavatel Správa železniční dpravní cesty, státní rganizace, IČO , se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha, navrhvatel SFÉRA, a.s., IČO , se sídlem Karadžičva 2, Bratislava, Slvenská republika, ve správním řízení zastupen na základě plné mci ze dne JUDr. Milanem Švecem, advkátem, se sídlem Vajnrská 98D, Bratislava, Slvenská republika, ve věci veřejné zakázky REALIZACE ŘEŠENÍ TECHNICKÉHO PASPORTU INFRASTRUKTURY VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ PASPORTU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy ze dne , a v Úředním věstníku Evrpské unie byl uveřejněn dne pd ev. č. 2016/S , ve znění pravy ze dne , rzhdl takt: Návrh navrhvatele SFÉRA, a.s., IČO , se sídlem Karadžičva 2, Bratislava, Slvenská republika ze dne se pdle 118 dst. 5 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zamítá, nebť nebyly zjištěny důvdy pr ulžení nápravnéh patření pdle 118 dst. 1 neb 2 citvanéh zákna.

2 I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel Správa železniční dpravní cesty, státní rganizace, IČO , se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha (dále jen zadavatel ) zahájil pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) 1 zadávací řízení veřejné zakázky REALIZACE ŘEŠENÍ TECHNICKÉHO PASPORTU INFRASTRUKTURY VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ PASPORTU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy ze dne , a v Úředním věstníku Evrpské unie byl uveřejněn dne pd ev. č. 2016/S , ve znění pravy ze dne (dále jen veřejná zakázka neb též zadávací řízení ). 2. V bdu II.1.2) známení zakázce je uveden, že se jedná veřejnu zakázku na služby, přičemž v bdu II.1.5) známení zakázce je zadavatelem uveden, že [p]ředmětem plnění veřejné zakázky jsu služby spčívající v navržení technickéh řešení Technickéh pasprtu infrastruktury včetně zpracvání Pasprtu železničníh svršku a jeh implementaci, dle technických pžadavků zadavatele, knkretizvaných v bdě 4.2 zadávací dkumentace (dále jen Díl ), a následná prvzní pdpra Díla p dbu 2 (dvu) let de dne jeh předání a převzetí.. 3. Zadavatel v bdu 3.2. kvalifikační dkumentace stanvil, že veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním dle ustanvení 29 a následujících zákna jak nadlimitní veřejná zakázka na služby, kteru zadává sektrvý zadavatel v suladu s ustanvením 22 dst. 4 zákna, přičemž v bdu IV.3.4) známení zakázce stanvil lhůtu pr pdání žádstí účast, a t d d 10:00 hdin. 4. Dne byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn frmulář F14 Oprava - Oznámení změn neb ddatečných infrmací, přičemž v bdu VII.1.2) byla prdlužena půvdní lhůta pr dručení žádstí účast d d 14:00 hdin. 5. Zadavatel dne rzhdl vylučení navrhvatele SFÉRA, a.s., IČO , se sídlem Karadžičva 2, Bratislava, Slvenská republika, ve správním řízení zastupen na základě plné mci ze dne JUDr. Milanem Švecem, advkátem, se sídlem Vajnrská 98D, Bratislava, Slvenská republika (dále jen navrhvatel ) z účasti v zadávacím řízení dle 60 dst. 2 zákna z důvdu, že neprkázal splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 zákna: ve vztahu k území České republiky zájemce písm. a) a b) neprkázal, nebť nepředlžil pžadvaný výpis z evidence Rejstříku trestů; ve vztahu k území České republiky zájemce písm. f) neprkázal, nebť nepředlžil pžadvanu kpii ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu; 1 Pkud je v textu rzhdnutí uveden dkaz na zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, jedná se vždy znění účinné v dbě zahájení zadávání veřejné zakázky. 2

3 ve vztahu k území České republiky zájemce písm. h) neprkázal, nebť nepředlžil pžadvanu kpii ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce.. Oznámení zadavatele vylučení z účasti v zadávacím řízení navrhvatel bdržel dne Dne bdržel zadavatel d navrhvatele námitky ze dne prti rzhdnutí vylučení navrhvatele z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel p přezkumání těmt námitkám nevyhvěl, jak vyplývá z jeh rzhdnutí ze dne , které byl navrhvateli dručen dne Vzhledem k tmu, že navrhvatel nepvažval rzhdnutí zadavatele jím pdaných námitkách za učiněné v suladu se záknem, pdal dne návrh na zahájení řízení přezkumání úknu zadavatele (dále jen návrh ) u Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ). II. OBSAH NÁVRHU 8. Z návrhu navrhvatele vyplývá, že směřuje prti úknu zadavatele, resp. vylučení navrhvatele z účasti v zadávacím řízení. 9. V úvdu návrhu navrhvatel napadá pstup zadavatele při jeh vylučení z účasti v zadávacím řízení, kdy dle názru navrhvatele nebyly ddrženy zásady stanvené v 6 zákna, resp. nebyla ddržena zásada rvnéh zacházení a byl prušen zákaz diskriminace. Navrhvatel má za t, že jeh vylučením ze zadávacíh řízení dšl k mezení jeh účasti v zadávacím řízení, přičemž zdůrazňuje, že je subjektem, který má sídl v jiném členském státě Evrpské unie. Zadavatel tedy dle názru navrhvatele nezaručil přístup navrhvatele z jinéh členskéh státu Evrpské unie k veřejné zakázce za stejných pdmínek, jaké byly nastaveny pr uchazeče mající sídl v České republice, v důsledku čehž vznikla navrhvateli újma na jeh právech. 10. Navrhvatel je th názru, že zadavatel nesprávně psudil navrhvatelem předlžené dklady vztahující se k základním kvalifikačním předpkladům dle 53 dst. 1 zákna a neumžnil navrhvateli zhjit případné nedstatky v žádsti účast. 11. Dále navrhvatel knstatuje, že jej zadavatel vylučil pr nepředlžení výpisu z evidence rejstříku trestů, ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu neexistenci nedplatků a ptvrzení neexistenci nedplatků na sciálním zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti. Navrhvatel v tét suvislsti pdtýká, že zadavateli předlžil Čestné prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů dle přílhy č. 2 Vzr čestnéh prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů kvalifikační dkumentace. Navrhvatel uvádí, že předmětné čestné prhlášení pvažval za univerzální čestné prhlášení veškerých pžadvaných skutečnstech. Navrhvatel dále uvádí, že pkud zadavatel pvažval za ptřebné dkládat jiné skutečnsti či je dlžit jinu frmu, měl navrhvatele pžádat vysvětlení a umžnit mu dstranit namítané nedstatky. K výše uvedenému navrhvatel dále citval výkladvé stanvisk Úřadu k prblematice prkazvání kvalifikace zahraničním ddavatelem dle zákna č. 137/2006 Sb., kde je uveden, že: 3

4 Nevyplývá-li ze zvláštníh právníh předpisu jinak, prkazuje zahraniční ddavatel splnění kvalifikace způsbem pdle právníh řádu platnéh v zemi jeh sídla, místa pdnikání neb bydliště, a t v rzsahu pžadvaném tímt záknem a veřejným zadavatelem. Pkud se pdle právníh řádu platnéh v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele určitý dklad nevydává, je zahraniční ddavatel pvinen prkázat splnění takvé části kvalifikace čestným prhlášením. Není-li pvinnst, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prkázán, v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele stanvena, učiní tét skutečnsti čestné prhlášení Navrhvatel se dmnívá, že pkud byl ptřebné dkládat základní kvalifikační předpklady jinak, byl zadavatelem uveden v myl, a t tím, že navrhvatelem řádně dlžené čestné prhlášení dle vzru v přílze č. 2 kvalifikační dkumentace nazval stejně jak nedstatek vytýkaný navrhvateli v rzhdnutí vylučení navrhvatele. 13. Dále má navrhvatel za t, že dlžil splnění základních kvalifikačních předpkladů i Výpism z zznamu hspdárskych subjektv, který vede Úrad pre verejné bstarávanie, se sídlem Dunajská 68, Bratislava, Slvenská republika. Dle názru navrhvatele Výpis z zznamu hspdárskych subjektv svědčuje frmu veřejné listiny splnění všech kvalifikačních předpkladů, jejichž neprkázání je navrhvateli ze strany zadavatele vytýkán. Navrhvatel dále knstatuje, že zadavateli z důvdu právní patrnsti v rámci pdaných námitek zaslal i čestné prhlášení skutečnstech, jejichž nedlžení je navrhvateli ze strany zadavatele vytýkán. 14. Závěrem navrhvatel uvádí, že má za t, že předlžením Výpisu z zznamu hspdárskych subjektv a čestným prhlášením ve frmě pžadvané zadavatelem splnil prkázání kvalifikace. 15. Navrhvatel se u Úřadu dmáhá zrušení rzhdnutí zadavatele vylučení navrhvatele z účasti v zadávacím řízení. III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 16. Pdle 113 zákna ve spjení s 44 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, byl zahájen správní řízení přezkumání úknů zadavatele dnem , kdy Úřad bdržel návrh navrhvatele. Zadavatel bdržel stejnpis návrhu navrhvatele dne Účastníky správníh řízení pdle 116 zákna jsu: zadavatel, navrhvatel. 18. Zahájení správníh řízení známil Úřad jeh účastníkům pd č. j. ÚOHS-S0107/2017/VZ /2017/543/MŠl ze dne Usnesením č. j. ÚOHS-S0107/2017/VZ-11498/2017/543/MŠl ze dne stanvil Úřad zadavateli lhůtu k prvedení úknu, a t infrmvání Úřadu dalších úknech, které zadavatel prvede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správníh řízení 4

5 a zaslání příslušné dkumentace veřejné zakázce pdle 17 písm. v) zákna přízené v suvislsti s prvedenými úkny. 20. Usnesením č. j. ÚOHS-S0107/2017/VZ-12168/2017/543/MŠl ze dne určil Úřad účastníkům řízení lhůtu pr vyjádření se k pdkladům rzhdnutí. Žádný z účastníků správníh řízení se ve lhůtě určené výše citvaným usnesením Úřadu, ani pzději, k pdkladům rzhdnutí nevyjádřil. Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve svém stanvisku ze dne , které Úřad bdržel dne , přičemž ve svém vyjádření mj. dkazuje i na rzhdnutí zadavatele námitkách navrhvatele ze dne K navrhvatelem uváděné skutečnsti, že v žádsti účast předlžil čestné prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů, které byl pžadván zadavatelem a jehž vzr tvřil přílhu č. 2 kvalifikační dkumentace, zadavatel uvádí, že prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů neumžnil čestným prhlášením v celém rzsahu. V článku 6.1. kvalifikační dkumentace zadavatel v rámci prkázání kvalifikace dkázal na 53 dst. 3 písm. a), b) a c) zákna, dle kteréh ddavatel prkazuje: a) předpklady pdle písm. a) a b) předlžením výpisu z evidence Rejstříku trestů; b) předpklad pdle písm. f) prstu kpií ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a ve vztahu ke sptřební dani čestným prhlášením pdepsaným sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele; a c) předpklad pdle písm. h) prstu kpií ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce Dle názru zadavatele dklady uvedené v předchzím bdu důvdnění tht rzhdnutí pd písmeny a) až c) navrhvatel ve své žádsti účast nepředlžil, a tudíž neprkázal v celém rzsahu splnění základních kvalifikačních předpkladů. 24. Dále v článku 6.1. kvalifikační dkumentace zadavatel dle svéh názru jasně a srzumitelně stanvil, že [p]r prkázání základních kvalifikačních předpkladů, u nichž zadavatel nevyžaduje jiný dklad, než čestné prhlášení, jsu ddavatelé právnění využít vzr uvedený v přílze č. 2 tét kvalifikační dkumentace.. K tmut zadavatel pznamenává, že i kdyby byl mžné prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů v celém rzsahu puze čestným prhlášením, navrhvatel by i v tmt případě neprkázal předlženým čestným prhlášením splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna ve vztahu k území České republiky, prtže tyt základní kvalifikační předpklady nebyly bsaženy v předlženém čestném prhlášení. 25. Zadavatel nesuhlasí s tvrzením navrhvatele, že navrhvatele uvedl v myl pjmenváním přílhy č. 2 kvalifikační dkumentace, přičemž uvádí, že důvdem navrhvatelva mylu byla puze jeh nepzrnst, nebť u každéh kvalifikačníh pžadavku byl výslvně uveden, zda má být prkázán prstřednictvím čestnéh prhlášení či jiným způsbem. 26. Zadavatel k navrhvatelvu názru, že zadavatel měl pvinnst vyzvat navrhvatele k dplnění infrmací či dkladů kvalifikaci, uvedl, že vzhledem k závěrům dbrné literatury i k výkladvému stanvisku Úřadu, ve kterém byl dle zadavatele uveden k prblematice bjasnění infrmací či předlžení ddatečných dkladů prkazujících splnění 5

6 kvalifikace následující: Jak vyplývá ze samtnéh znění 59 dst. 4 ZVZ, jedná se mžnst, nikliv pvinnst zadavatele tét mžnsti dané záknem využít. Je tedy plně v kmpetenci zadavatele rzhdnut, zda ddavatele pžádá bjasnění či dplnění infrmací neb dkladů prkazujících kvalifikaci, či zda ve smyslu 60 dst. 1 ZVZ ddavatele bez dalšíh bjasňvání či dplňvání vylučí z důvdu neprkázání kvalifikace., neměl pvinnst vyzvat navrhvatele k dplnění chybějících dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Zadavatel dále uvedl, že z důvdu zachvání zásady rvnéh zacházení nevyzýval ani statní zájemce k dplnění jejich žádstí účast, a prt k němu nemhl vyzvat ani navrhvatele. 27. K prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů Výpism z zznamu hspdárskych subjektv zadavatel uvádí, že z předlženéh výpisu nevyplýval splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna ve vztahu k území České republiky. 28. Zadavatel je dále th názru, že ani dklady, které byly navrhvatelem dručené splu s námitkami, nemhly napravit nedstatky při prkázání kvalifikačních předpkladů z důvdu, že se jednal čestná prhlášení, která nesplňvala frmální pžadavky na předlžení jedntlivých dkladů dle článku 6.1. kvalifikační dkumentace. 29. Ve světle všech shra předestřených skutečnstí tak zadavatel v závěru svéh vyjádření navrhuje, aby Úřad návrh v suladu s ustanvením 118 dst. 5 písm. a) zákna zamítl. IV. ZÁVĚRY ÚŘADU 30. Úřad přezkumal na základě 112 a následujících ustanvení zákna případ ve všech vzájemných suvislstech a p zhdncení všech pdkladů, zejména bdržené dkumentace veřejné zakázce a stanvisek předlžených účastníky řízení a na základě vlastníh zjištění rzhdl pdle 118 dst. 5 písm. a) zákna zamítnutí návrhu, nebť nebyly zjištěny důvdy pr ulžení nápravnéh patření pdle 118 dst. 1 neb 2 zákna. Ke svému rzhdnutí Úřad uvádí následující rzhdné skutečnsti. Psuzení právníh pstavení zadavatele 31. Pdle 2 dst. 1 zákna se za zadavatele veřejné zakázky pr účely tht zákna pvažuje veřejný, dtvaný a sektrvý zadavatel. 32. Pdle 2 dst. 2 zákna je veřejným zadavatelem a) Česká republika, b) státní příspěvkvá rganizace, c) územní samsprávný celek neb příspěvkvá rganizace, u níž funkci zřizvatele vyknává územní samsprávný celek, d) jiná právnická sba, pkud 1. byla zalžena či zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a 2. je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem neb je státem či jiným veřejným zadavatelem vládána neb stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či vlí více než plvinu členů v jejím statutárním, správním, dzrčím či kntrlním rgánu. 6

7 33. V šetřeném případě se Úřad nejprve zabýval tázku, zda je splněn předpklad stanvený v 2 dst. 1 zákna, tedy zda je vůbec dána sba zadavatele veřejné zakázky. Ustanvení 2 dst. 2 zákna taxativně vymezuje čtyři skupiny subjektů, které spadají pd definici veřejnéh zadavatele. Jedním z těcht subjektů je pdle 2 dst. 2 písm. d) zákna jiná právnická sba. 34. K tázce, zda zadavatel naplňuje první pdmínku uvedenu v 2 dst. 2 písm. d) bd 1. zákna Úřad uvádí, že byl zadavatel zřízen a jeh činnst upravuje zákn č. 77/2002 Sb., akcivé splečnsti České dráhy, státní rganizaci Správa železniční dpravní cesty a změně zákna č. 266/1994 Sb., dráhách, ve znění pzdějších předpisů, a zákna č. 77/1997 Sb., státním pdniku, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn č. 77/2002 Sb. ). 35. Úřad dále zjistil, že pdle 21 dst. 1 zákna č. 77/2002 Sb. zadavatel prvzuje železniční dpravní cestu ve veřejném zájmu (zajišťuje její prvzuschpnst, mdernizaci a rzvj). 36. Z výše uvedenéh tedy vyplývá, že zadavatel první pdmínku pdle 2 dst. 2 písm. d) bd 1. zákna naplňuje. 37. Další pdmínku pr t, aby činnst vyknávaná zadavatelem naplňvala pžadavky uvedené v 2 dst. 2 písm. d) bd 1. zákna, je, že tat činnst nemá bchdní neb průmyslvu pvahu. 38. Z výrční zprávy zadavatele za rk 2015 dstupné na webvých stránkách zadavatele ( vyplývá, že zadavatel naplnil i druhu pdmínku uvedenu v 2 dst. 2 písm. d) bd 1. zákna, tedy že ptřeby veřejnéh zájmu, k jejichž uspkjvání byl zadavatel zřízen, nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, jelikž zadavatel neprvzuje svji činnst za jinak běžných tržních pdmínek, nebť stát (prstřednictvím jeh rganizačních slžek) či Státní fnd dpravní infrastruktury finančně přispívají na výkn tét činnsti. 39. K tázce, zda zadavatel naplňuje pdmínku uvedenu v 2 dst. 2 písm. d) bd 2. zákna Úřad uvádí, že pdle 27 a násl. zákna č. 77/2002 Sb. představují rgány zadavatele správní rada (již tvří 7 členů jmenvaných a dvlávaných vládu na návrh ministra dpravy a spjů) a generální ředitel (jehž jak statutární rgán zadavatele jmenuje a dvlává správní rada). 40. Přitm k závěru splnění pdmínky uvedené v 2 dst. 2 písm. d) bd. 2 zákna pstačí, pkud je naplněna alespň jedna z dílčích charakteristik vztahu zadavatele a státu či jinéh veřejnéh zadavatele (tj. financvání, vládání neb jmenvání nadplvičníh pčtu členů rgánů zadavatele). S hledem na skutečnst, že členvé správní rady jakžt správníh rgánu zadavatele jsu jmenváni vládu na návrh ministra dpravy a spjů, má Úřad za prkázané, že zadavatel pdmínku pdle 2 dst. 2 písm. d) bd 2. zákna naplnil. 41. S hledem na shra uvedené je tedy mžné knstatvat, že jelikž zadavatel naplnil pdmínky uvedené v 2 dst. 2 písm. d) zákna, byl v dbě zadávání šetřené veřejné zakázky veřejným zadavatelem. 42. Zadavatel na něklika místech dkumentace veřejné zakázce pakvaně uvedl, že psuzvanu veřejnu zakázku zadává jakžt sektrvý zadavatel. Úřad se tudíž bude 7

8 v dalším zabývat tím, zda byl zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky právněn pstupvat dle ustanvení zákna platných pr sektrvé zadavatele. 43. Pdle 2 dst. 7 zákna vyknává-li veřejný zadavatel neb dtvaný zadavatel jednu či více relevantních činnstí pdle 4 zákna, platí pr něj ustanvení zákna vztahující se na sektrvéh zadavatele za předpkladu, že veřejná zakázka má být zadávána v suvislsti s výknem relevantní činnsti. Veřejný zadavatel však nepstupuje pdle ustanvení vztahujících se na sektrvéh zadavatele, pkud vyknává relevantní činnst pdle 4 dst. 1 písm. d) a e) zákna. 44. Úřad uvádí, že relevantní činnst je třeba chápat jak takvu činnst, která suvisí s pskytváním služeb v určitém dvětví (sektru). Tat dvětví jsu přitm velice různrdá. Jejich splečným znakem je však skutečnst, že subjekty, jež vyknávají relevantní činnst, tut činnst vyknávají ve veřejném zájmu. 45. Pdle 4 dst. 1 písm. f) zákna se relevantní činnstí pr účely zákna rzumí činnst suvisející s pskytváním či prvzváním dpravních sítí pskytujících službu veřejnsti v blasti drážní, tramvajvé, trlejbusvé neb lanvé dpravy a prvzvání veřejné autbusvé dpravy (dále jen dpravní síť ); dpravní síť se pvažuje za existující, pkud je činnst pdle tht písmene pskytvána pdle pdmínek stanvených příslušným správním rgánem, zejména pak pdmínek týkajících se pskytvání či prvzvání dpravní sítě, přepravní kapacity neb frekvence pskytvání takvé činnsti. 46. Z výše uvedenéh tedy vyplývá, že pr knstatvání relevantní činnsti pdle 4 dst. 1 písm. f) zákna je třeba kumulativní splnění tří pdmínek. První pdmínku je, aby se jednal činnst suvisející s pskytváním neb prvzváním dpravních sítí v blasti drážní, tramvajvé, trlejbusvé neb lanvé dpravy a prvzvání veřejné autbusvé dpravy. Dpravními sítěmi je třeba v kntextu šetřené veřejné zakázky rzumět síť drah, kteru je dle 2 dst. 1 zákna č. 266/1994 Sb., dráhách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn dráhách ) cesta určená k phybu drážních vzidel včetně pevných zařízení ptřebných pr zajištění bezpečnsti a plynulsti drážní dpravy. Činnstí suvisející s prvzváním dpravních sítí je nejen činnst prvzvatele dpravy (dpravce), ale v případě drážní dpravy rvněž činnst prvzvatele dráhy, který zabezpečuje a bsluhuje dráhu a rganizuje drážní dpravu. Předmětem činnsti zadavatele je pdle 21 zákna č. 77/2002 Sb. prvzvání železniční dpravní cesty ve veřejném zájmu. Z takt definvanéh předmětu činnsti zadavatele je zřejmé, že činnstí zadavatele je pskytvání neb prvzvání dpravních sítí v blasti drážní dpravy. 47. Druhu pdmínku je, aby tyt dpravní sítě pskytvaly službu veřejnsti. Tut pdmínku v případě zadavatele pvažuje Úřad za splněnu, nebť její činnst nesměřuje výlučně k uspkjení ptřeb jedné neb více sb, které by byly sbami dstatečně zřetelně identifikvanými a tvřícími předem definitivně uzavřený kruh (tak by tmu mhl být např. v případě prvzvání vlečky výlučně pr vlastní sukrmu ptřebu, ppřípadě ptřebu jinéh pdnikatele). 48. Knečně třetí pdmínku je, aby se jednal činnst, jejíž pdmínky byly stanveny rzhdnutím příslušnéh správníh rgánu na základě zákna [ ( )dpravní síť se pvažuje za existující, pkud je činnst pdle tht písmene pskytvána pdle pdmínek stanvených příslušným správním rgánem ( ) viz 4 dst. 1 písm. f) zákna]. 8

9 V knkrétním případě se jedná zákn dráhách. Zadavatel je držitelem úředníh pvlení k prvzvání dráhy, vydanéh ve smyslu 11 zákna dráhách (rzhdnutí Drážníh úřadu č. j /07-DÚ/Le ze dne ), v němž drážní správní úřad uvedl pdmínky prvzvání dráhy, čímž byla splněna i třetí pdmínka pr knstatvání výknu relevantní činnsti dle 4 dst. 1 písm. f) zákna. Vzhledem k výše uvedenému je tak zřejmé, že zadavatel, tj. Správa železniční dpravní cesty, státní rganizace, splňuje předpklad pr jeh eventuální zařazení d kategrie sektrvých zadavatelů. K tmu, aby však v šetřeném případě zadavatel vystupval v pzici sektrvéh zadavatele, musí být ve smyslu 2 dst. 7 zákna Úřadem ještě zjištěn, zda šetřená veřejná zakázka byla zadávána v suvislsti s výknem relevantní činnsti. 49. Předmětem plnění veřejné zakázky jsu, mim jiné, služby spčívající v navržení technickéh řešení technickéh pasprtu infrastruktury včetně zpracvání pasprtu železničníh svršku a jeh implementaci dle technických pžadavků zadavatele. Úřad tudíž dvzuje, že zadavatel pptával plnění veřejné zakázky za účelem, aby řádné pskytvání drážní dpravy nebyl narušen, resp. aby byl řádně zabezpečen. Vzhledem k právě řečenému má Úřad za prkázané, že předmět šetřené veřejné zakázky přím suvisí s výknem relevantní činnsti, a prt při jejím zadávání platila pdle 2 dst. 7 zákna pr Správu železniční dpravní cesty, státní rganizaci, tj. pr zadavatele, ta ustanvení zákna, která se vztahují na sektrvé zadavatele. Zadavatel tudíž při zadávání šetřené veřejné zakázky vystupval v pzici sektrvéh zadavatele. Relevantní ustanvení zákna 50. Pdle 6 dst. 1 zákna je zadavatel pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 51. Pdle 50 dst. 2 zákna pžadavky na prkázání splnění kvalifikace stanví veřejný zadavatel v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení. Pdrbná specifikace těcht pžadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dkumentaci. 52. Ustanvení 51 dst. 7 zákna stanví, že nevyplývá-li ze zvláštníh právníh předpisu jinak, prkazuje zahraniční ddavatel splnění kvalifikace způsbem pdle právníh řádu platnéh v zemi jeh sídla, místa pdnikání neb bydliště, a t v rzsahu pžadvaném tímt záknem a veřejným zadavatelem. Pkud se pdle právníh řádu platnéh v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele určitý dklad nevydává, je zahraniční ddavatel pvinen prkázat splnění takvé části kvalifikace čestným prhlášením. Není-li pvinnst, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prkázán, v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele stanvena, učiní tét skutečnsti čestné prhlášení. Dklady prkazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční ddavatel v půvdním jazyce s připjením jejich úředně věřenéh překladu d českéh jazyka, pkud zadavatel v zadávacích pdmínkách neb mezinárdní smluva, kteru je Česká republika vázána, nestanví jinak; t platí i v případě, prkazuje-li splnění kvalifikace dklady v jiném než českém jazyce ddavatel se sídlem, místem pdnikání neb místem trvaléh pbytu na území České republiky. Pvinnst připjit k dkladům úředně věřený překlad d českéh jazyka se nevztahuje na dklady ve slvenském jazyce. 53. Pdle 53 dst. 1 zákna základní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, 9

10 a) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijetí úplatku, pdplacení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, b) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání ddavatele pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, c) který v psledních 3 letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu, d) vůči jehž majetku neprbíhá neb v psledních 3 letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, g) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, h) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, i) který nebyl v psledních 3 letech pravmcně disciplinárně ptrestán či mu nebyl pravmcně ulžen kárné patření pdle zvláštních právních předpisů, je-li pdle 54 10

11 písm. d) zákna pžadván prkázání dbrné způsbilsti pdle zvláštních právních předpisů; pkud ddavatel vyknává tut činnst prstřednictvím dpvědnéh zástupce neb jiné sby dpvídající za činnst ddavatele, vztahuje se tent předpklad na tyt sby, j) který není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v psledních 3 letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle zvláštníh právníh předpisu, l) vůči němuž nebyla v psledních 3 letech zavedena dčasná správa neb v psledních 3 letech uplatněn patření k řešení krize pdle zákna upravujícíh zdravné pstupy a řešení krize na finančním trhu. 54. Pdle 53 dst. 3 zákna ddavatel prkazuje splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 a 2 zákna předlžením a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [ 53 dst. 1 písm. a) a b) zákna a 53 dst. 2 písm. b) zákna], b) ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a ve vztahu ke sptřební dani čestnéh prhlášení [ 53 dst. 1 písm. f) zákna], c) ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce [ 53 dst. 1 písm. h) zákna], d) čestnéh prhlášení [ 53 dst. 1 písm. c) až e) a g), i) až l) zákna]. 55. Pdle 59 dst. 4 zákna veřejný zadavatel může pžadvat p ddavateli, aby písemně bjasnil předlžené infrmace či dklady neb předlžil další infrmace či dklady prkazující splnění kvalifikace. Ddavatel je pvinen splnit tut pvinnst v přiměřené lhůtě stanvené veřejným zadavatelem. Skutečnsti rzhdné pr splnění kvalifikace mhu nastat v případě pstupu pdle tht dstavce p lhůtě pdle 52 zákna. 56. Pdle 60 dst. 1 zákna ddavatel, který nesplní kvalifikaci v pžadvaném rzsahu neb nesplní pvinnst stanvenu v 58 zákna, musí být veřejným zadavatelem vylučen z účasti v zadávacím řízení. 57. Pdle 63 dst. 1 zákna je sektrvý zadavatel právněn stanvit jakékliv bjektivní pžadavky, které umžňují bjektivní psuzení kvalifikace ddavatele. 58. Pdle 63 dst. 2 zákna pžaduje-li sektrvý zadavatel prkázání splnění pžadavků na kvalifikaci dpvídajících některému kvalifikačnímu předpkladu pdle 53 dst. 1 zákna, je pvinen pžadvat k prkázání splnění těcht pžadavků dklady pdle 53 dst. 3 zákna. 59. Pdle 63 dst. 3 zákna zadává-li veřejnu zakázku veřejný zadavatel v suvislsti s výknem relevantní činnsti, je pvinen v zadávacím řízení pžadvat prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. a) a c) zákna. 60. Pdle 63 dst. 4 zákna sektrvý zadavatel vymezí rzsah infrmací a dkladů v rámci pžadvané kvalifikace s hledem na druh, rzsah a slžitst předmětu veřejné zakázky. Pžadavky na kvalifikaci uvede sektrvý zadavatel v známení zahájení zadávacíh řízení, ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, ppřípadě ve výzvě k ptvrzení zájmu účast. 11

12 61. Pdle 63 dst. 8 zákna ustanvení 50 dst. 2 věty druhé zákna a 50 dst. 3 zákna platí pr sektrvéh zadavatele bdbně. 62. Pdle 64 dst. 1 zákna je sektrvý zadavatel pvinen pžadvat prkázání splnění kvalifikace ddavatele v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním. Prkázání splnění kvalifikace ddavatele v rzsahu stanveném sektrvým zadavatelem je předpkladem vyzvání zájemce k pdání nabídky v užším řízení či v jednacím řízení s uveřejněním. 63. Pdle 64 dst. 7 zákna ustanvení 51 dst. 6, 7 a 8 zákna a 58 až 60 zákna platí pr sektrvéh zadavatele bdbně. 64. Pdle 118 dst. 5 zákna Úřad návrh zamítne, pkud a) nebyly zjištěny důvdy pr ulžení nápravnéh patření pdle dstavce 1 neb 2, b) byly zjištěny důvdy pr ulžení zákazu plnění smluvy pdle dstavce 2, ale zadavatel prkáže naplnění důvdů hdných zvláštníh zřetele vyžadujících pkračvání plnění smluvy pdle dstavce 3 neb naplnění důvdu pdle dstavce 4, c) návrh nebyl pdán právněnu sbu, neb d) návrh nesměřuje prti pstupu, který je zadavatel pvinen ddržvat pdle tht zákna v zadávacím řízení neb v sutěži návrh. Skutečnsti vyplývající z dkumentace veřejné zakázce 65. V bdu 6. Pžadavky zadavatele na kvalifikaci ddavatelů, knkrétně v části 6.1. kvalifikační dkumentace zadavatel stanvil, že základní kvalifikační předpklady pdle 53 dst. 1 zákna splňuje ddavatel, který: a) nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijetí úplatku, pdplacení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, splnění tht kvalifikačníh předpkladu prkáže ddavatel předlžením výpisu z evidence Rejstříku trestů. b) nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání ddavatele pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, 12

13 a je-ii statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, splnění tht kvalifikačníh předpkladu prkáže ddavatel předlžením výpisu z evidence Rejstříku trestů. c) v psledních 3 (třech) letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu, splnění tht kvalifikačníh předpkladu ddavatel prkáže čestným prhlášením pdepsaným sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele. d) vůči jehž majetku neprbíhá neb v psledních 3 (třech) letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, splnění tht kvalifikačníh předpkladu ddavatel prkáže čestným prhlášením pdepsaným sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele. e) není v likvidaci, splnění tht kvalifikačníh předpkladu ddavatel prkáže čestným prhlášením pdepsaným sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele. f) nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, splnění tht kvalifikačníh předpkladu ddavatel prkáže - prstu kpií ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu - ve vztahu ke sptřební dani čestným prhlášením pdepsaným sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele. g) nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, splnění tht kvalifikačníh předpkladu ddavatel prkáže čestným prhlášením sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele. h) nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, splnění tht kvalifikačníh předpkladu ddavatel prkáže prstu kpií ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce. i) není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek, 13

14 splnění tht kvalifikačníh předpkladu ddavatel prkáže čestným prhlášením sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele. j) kterému nebyla v psledních 3 (třech) letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle zvláštníh právníh předpisu, splnění tht kvalifikačníh předpkladu ddavatel prkáže čestným prhlášením sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele. k) vůči němuž nebyla v psledních 3 (třech) letech zavedena dčasná správa neb v psledních 3 letech uplatněn patření k řešení krize pdle ZVZ upravujícíh zdravné pstupy a řešení krize na finančním trhu, splnění tht kvalifikačníh předpkladu ddavatel prkáže čestným prhlášením sbu právněnu jednat za ddavatele. l) pdle 53 dst. 1 písm. l) zákna, vůči němuž nebyla v psledních 3 letech zavedena dčasná správa neb v psledních 3 letech uplatněn patření k řešení krize pdle zákna upravujícíh zdravné pstupy a řešení krize na finančním trhu. splnění tht kvalifikačníh předpkladu ddavatel prkáže čestným prhlášením pdepsaným sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele. Pr prkázání základních kvalifikačních předpkladů, u nichž zadavatel nevyžaduje jiný dklad, než čestné prhlášení, jsu ddavatelé právnění využít vzr uvedený v přílze č. 2 tét kvalifikační dkumentace V bdu 6. Pžadavky zadavatele na kvalifikaci ddavatelů, knkrétně v části 6.5. kvalifikační dkumentace zadavatel dále uvedl, že [z]ahraniční ddavatel prkazuje splnění kvalifikace způsbem dle ust. 51 dst. 7 ZVZ V přílze č. 2 kvalifikační dkumentace nazvané Vzr čestnéh prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů zadavatel uvedl následující text: ( ) čestně prhlašuje, že: nenaplnila v psledních třech (3) letech skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu, vůči jejímu majetku neprbíhá neb v psledních třech (3) letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t ve vztahu ke sptřební dani, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, 14

15 nebyla v psledních 3 letech pravmcně disciplinárně ptrestána či jí nebyl pravmcně ulžen kárné patření pdle zvláštních právních předpisů, není vedena v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek, jí nebyla v psledních třech (3) letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle zvláštníh právníh předpisu, a že vůči ní nebyla v psledních třech (3) letech zavedena dčasná správa neb v psledních 3 letech uplatněn patření k řešení krize pdle zákna upravujícíh zdravné pstupy a řešení krize na finančním trhu. ( ). 68. Z žádsti účast navrhvatele vyplývá, že navrhvatel předlžil k prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů Čestné prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů ze dne , které bsahvě dpvídá přílze č. 2 kvalifikační dkumentace, a dále VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV včetně dkumentu nazvanéh Osvědčvacia dlžka. 69. Z prtklu psuzení kvalifikace ze dne vyplývá, že z 10 zájemců, kteří pdali žádsti účast, neprkázal splnění kvalifikačních předpkladů 5 zájemců, přičemž žádný ze zájemců nebyl hdntící kmisí vyzván k bjasnění kvalifikace. 70. Dne zadavatel rzhdl vylučení navrhvatele z účasti v zadávacím řízení dle 60 dst. 2 zákna z důvdu, že neprkázal splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 zákna: ve vztahu k území České republiky zájemce písm. a) a b) neprkázal, nebť nepředlžil pžadvaný výpis z evidence Rejstříku trestů; ve vztahu k území České republiky zájemce písm. f) neprkázal, nebť nepředlžil pžadvanu kpii ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu; ve vztahu k území České republiky zájemce písm. h) neprkázal, nebť nepředlžil pžadvanu kpii ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce.. K prkázání základních kvalifikačních předpkladů zahraničním ddavatelem 71. Z dkumentace veřejné zakázce je zřejmé, že zadavatel stanvil pžadavky na prkázání základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 zákna v 6.1. kvalifikační dkumentace, kde uvedl, že splnění základníh kvalifikačníh předpkladu ddavatel prkáže dle 53 písm. a) a b) zákna předlžením výpisu z evidence Rejstříku trestů, dle 53 písm. f) zákna mim jiné předlžením prsté kpie ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a dle 53 písm. h) zákna předlžením prsté kpie ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce. Dále zadavatel pžadval splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 písm. c), d), e), f) ve vztahu ke sptřební dani, g), i) až l) zákna čestným prhlášením, jehž vzr zadavatel uvedl v přílze č. 2 kvalifikační dkumentace. 72. Úřad v becné rvině nejprve knstatuje, že význam prkazvání kvalifikace spčívá ve snaze zajistit, aby se přidělení veřejné zakázky ucházeli puze ti ddavatelé, kteří jsu bjektivně schpni knkrétní veřejnu zakázku řádně a včas a za splnění zadavatelem stanvených pdmínek splnit, jinými slvy výhradně ti ddavatelé, jež splňují predispzice pr její řádnu realizaci. Záknná úprava pžadavků sektrvéh zadavatele na kvalifikaci je 15

16 přitm ve srvnání s úpravu platnu pr veřejnéh zadavatele vlnější. Sektrvý zadavatel není při stanvení pžadavků na prkázání splnění kvalifikace mezen určenými blastmi kvalifikace, ale při splnění záknem stanvených pdmínek je d značené míry pnechán na uvážení sektrvéh zadavatele, jaké kvalifikační pžadavky bude p ddavatelích pžadvat. Obecně tedy platí, že pžadavky sektrvéh zadavatele na kvalifikaci musí splňvat pdmínku bjektivnsti, kdy musí být mžn splnění kvalifikace bjektivně psudit (tj. výsledek psuzení prkázání splnění kvalifikace knkrétním ddavatelem by neměl záviset na subjektu, který tt psuzení prvádí), přičemž pkud sektrvý zadavatel pžaduje prkázání splnění pžadavků na kvalifikaci dpvídajících některému kvalifikačnímu předpkladu pdle 53 dst. 1 zákna, je dle 63 dst. 2 zákna pvinen pžadvat k prkázání splnění těcht pžadavků dklady pdle 53 dst. 3 zákna, cž nastal i v právě šetřeném případě. Pkud tedy zadavatel v šetřeném případě pžadval splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 zákna, byl nezbytným předpkladem pr další účast ddavatele v takvém zadávacím řízení splnění těcht kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 3 zákna. Úřad v dalším pdtýká, že způsb prkázání základních kvalifikačních předpkladů zadavatele tudíž vyplývá přím ze zákna, přičemž bsah a rzsah základních kvalifikačních předpkladů nemůže být zadavatelem nikterak měněn. 73. Úřad v šetřené věci sděluje, že navrhvatel ve zde psuzvaném případě byl nikliv tuzemský ddavatel, nýbrž ddavatel zahraniční, a t knkrétně ddavatel ze Slvenské republiky. Úřad pznamenává, že v zemích dlišných d České republiky nemusí být určité dklady, jejichž předlžení zákn za účelem prkázání splnění kvalifikace vyžaduje, vydávány příslušnými rgány buď vůbec, neb sice mhu být vydávány, avšak v jiné pdbě, resp. bsahující takvé infrmace, které jsu z hlediska prkázání kvalifikace pdle zákna irelevantní. S tut eventualitu pčítá ustanvení 51 dst. 7 zákna, které dle 64 dst. 7 zákna platí bdbně i pr sektrvéh zadavatele. Z citvanéh ustanvení zákna vyplývá, že v případě, kdy se pdle právníh řádu platnéh v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele určitý dklad, který je k prkázání kvalifikace pdle zákna nezbytný nevydává, je zahraniční ddavatel pvinen prkázat splnění takvé části kvalifikace frmu čestnéh prhlášení. Právě řečené však ničeh nemění na situaci, že některé ze základních kvalifikačních předpkladů ve smyslu 53 dst. 1 zákna musí být ze strany ddavatelů (tzn. zájemců či uchazečů knkrétní veřejnu zakázku) splněny jak ve vztahu k území České republiky, tak i k území jejich sídla, místa pdnikání neb bydliště. Těmit základními kvalifikačními předpklady jsu mim jiné základní kvalifikační předpklady vymezené v 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna. Úřad pakuje, že v šetřeném případě je navrhvatel zahraniční ddavatel. Ve světle shra ppsanéh Úřad knstatuje, že navrhvatel měl pvinnst prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna nejen k zemi jeh sídla (tzn. ke Slvenské republice), nýbrž i ve vztahu k území České republiky. 74. Pkud jde způsb prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. a), b), f) a h) zákna ve vztahu k území České republiky, pak Úřad uvádí následující. K prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. a) a b) zákna služí výpis z evidence Rejstříku trestů, přičemž dané předpklady musí splňvat jak právnická sba (ddavatel), tak jeh statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby. Základní kvalifikační předpklad pdle 53 16

17 dst. 1 písm. f) zákna je prkazván prstřednictvím ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a ve vztahu ke sptřební dani frmu čestnéh prhlášení. Knečně splnění základníh kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. h) zákna je prkazván na základě ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce. Tímt rgánem (institucí) je myšlena příslušná kresní správa sciálníh zabezpečení. 75. K samtnému prkazvání splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 písm. a) a b) zákna navrhvatelem Úřad uvádí, že z navrhvatelem předlžené žádsti účast vyplývá, že k prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 písm. a) a b) zákna navrhvatel předlžil puze VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV, včetně dkumentu nazvanéh Osvědčvacia dlžka ze dne , který svědčuje beztrestnst právnické sby a všech členů statutárníh rgánu na základě výpisu z Registra trestv, jenž vydává Registr trestv Generálnej prkuratúry Slvenskej republiky, se sídlem Kvetná 13, Bratislava (tj. ptvrzení beztrestnsti pdle 32 dst. 1 písm. a) zákna č. 343/2015 Z. z. verejnm bstarávaní a zmene a dplnení niektrých záknv, dále jen slvenský zákn zadávání veřejných zakázek ). Z výše uvedenéh je tedy zřejmé, že se jedná dkument vydaný puze ve vztahu k území Slvenské republiky. 76. Úřad uvádí, že pakliže je v šetřeném případě navrhvatel zahraničním ddavatelem se sídlem na území Slvenské republiky, jehž členvé statutárníh rgánu jsu sby s bydlištěm na území Slvenské republiky, pak byl navrhvatel pvinen předlžit k prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 písm. a) a b) zákna jak výpis z evidence rejstříku trestů právnických sb a členů statutárních rgánů ve vztahu k území Slvenské republiky, tak i výpis z evidence rejstříku trestů právnických sb a členů statutárních rgánů ve vztahu k území České republiky. Navrhvatel však v rámci své žádsti účast dlžil prstřednictvím VÝPISU ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV beztrestnst dle evidence rejstříku trestů pr právnicku sbu a pr členy statutárníh rgánu puze ve vztahu k území Slvenské republiky. 77. Úřadem byl dále zjištěn, že k prkázání splnění základníh kvalifikačníh předpkladu vymezenéh v 53 dst. 1 písm. f) zákna navrhvatel předlžil puze VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV, včetně dkumentu nazvanéh Osvědčvacia dlžka ze dne , který bsahuje tlik údaj ptvrzení Daňvéh úradu Bratislava, se sídlem Ševčenkva 32, Bratislava, že u něj neexistují žádné splatné daňvé phledávky (tj. ptvrzení bezdlužnsti pdle 32 dst. 1 písm. c) slvenskéh zákna zadávání veřejných zakázek) a dále čestné prhlášení ze dne , ve kterém uvedl, že ve vztahu ke sptřební dani nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště navrhvatele. Z navrhvatelvy žádsti účast je přitm dále zřejmé, že již nepředlžil zadavatelem a záknem pžadvané ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu České republiky prkazující splnění tht kvalifikačníh předpkladu ve vztahu k území České republiky. 78. Úřad ve věci dále zjistil, že navrhvatel ve své žádsti účast k prkázání splnění základníh kvalifikačníh předpkladu vymezenéh v 53 dst. 1 písm. h) zákna předlžil VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV, včetně dkumentu nazvanéh Osvědčvacia dlžka ze dne , který bsahuje puze údaj ptvrzení Sciálnej pisťvne, pbčka Bratislava, se sídlem Záhradnícka 31, Bratislava, řádném placení příspěvků 17

18 na záknné sciální pjištění (tj. ptvrzení bezdlužnsti pdle 32 dst. 1 písm. d) slvenskéh zákna zadávání veřejných zakázek). Z navrhvatelvy žádsti účast je všem zřejmé, že nepředlžil zadavatelem pžadvané ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce České republiky prkazující splnění tht kvalifikačníh předpkladu ve vztahu k území České republiky, tj. příslušné kresní správy sciálníh zabezpečení. 79. Pkud jde způsb prkázání dtčených základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 písm. f) a h) zákna ve vztahu k území České republiky, pak Úřad pakuje, že splnění základníh kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. f) zákna je prkazván prstřednictvím ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a ve vztahu ke sptřební dani frmu čestnéh prhlášení a splnění základníh kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. h) zákna je prkazván na základě ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce. 80. Vzhledem k výše uvedenému Úřad v šetřeném případě knstatuje, že z dkumentace šetřené veřejné zakázce prkazatelně vyplývá, že navrhvatel ve své žádsti účast neprkázal splnění základních kvalifikačních předpkladů ve smyslu 53 dst. 1 písm. a), b), f), a h) zákna ve vztahu k území České republiky, nebť nepředlžil zadavatelem a záknem pžadvaný výpis z evidence rejstříku trestů České republiky pr právnicku sbu a pr členy statutárníh rgánu, ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu České republiky absenci daňvých nedplatků a ptvrzení příslušné kresní správy sciálníh zabezpečení absenci nedplatků na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti. 81. Úřad k navrhvatelvě námitce, že mu zadavatel neumžnil zhjit nedstatky v žádsti účast, uvádí, že pr pdbné situace, kdy ddavatel neprkáže kvalifikaci v pžadvaném rzsahu, zákndárce v ustanvení 59 dst. 4 zákna připustil, že zadavatel má mžnst, nikliv pvinnst, pžádat ddavatele, který neprkázal pžadvanu kvalifikaci v plném rzsahu, její dplnění (ddavatel je pak pvinen splnit tut pvinnst v přiměřené lhůtě stanvené veřejným zadavatelem). Je tedy plně v kmpetenci zadavatele rzhdnut, zda ddavatele pžádá bjasnění či dlžení dalších infrmací neb dkladů prkazujících kvalifikaci, neb zda ve smyslu 60 dst. 1 zákna ddavatele bez mžnsti dalšíh bjasňvání či dplňvání vylučí ze zadávacíh řízení z důvdu neprkázání kvalifikace. Zákn nevylučuje, aby zadavatel pstupval pdle 59 dst. 4 zákna i v případě, kdy ddavatel neprkázal splnění příslušné části kvalifikace vůbec, tzn. v kvalifikaci předlžené uchazečem pžadvaná infrmace či dklad zcela chybí. Pkud uchazeč neprkáže řádně splnění kvalifikace a zadavatel se rzhdne nepstupvat pdle 59 dst. 4 zákna (cž zákn připuští), je zadavatel pvinen uchazeče z účasti v zadávacím řízení vylučit pdle 60 dst. 1 zákna. 82. Vzhledem k tmu, že v daném případě zadavatel ani v případě statních zájemců nepřistupil k pstupu dle 59 dst. 4 zákna (cž nelze přičítat zadavateli k jeh tíži, jelikž se jedná záknnu mžnst, nikliv pvinnst), byl pvinen navrhvatele v suladu s 60 dst. 1 zákna vylučit z účasti v zadávacím řízení pr nesplnění kvalifikace v pžadvaném rzsahu. 83. Na základě všech výše uvedených skutečnstí a v suladu se všemi zjištěnými pznatky tedy Úřad knstatuje, že neshledal v pstupu zadavatele rzpr se záknem, když tent vylučil 18

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017 *UOHSX0098867* UOHSX0098867 USNESENÍ Brn 26. ledna 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017 *UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brn: 27. září 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006DKIT* UOHSX006DKIT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s656/2014/vz-20996/2014/531/est Brn 3. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012 *UOHSX0049PFN* UOHSX0049PFN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/ED V Brně dne: 21. května 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S188/2010/VZ-11334/2010/510/MGr V Brně dne: 20. srpna 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S188/2010/VZ-11334/2010/510/MGr V Brně dne: 20. srpna 2010 *uhsx002vx3r* UOHSX002VX3R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ V Brně dne: 20. srpna 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008P4DC* UOHSX008P4DC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0493/2016/VZ-34691/2016/521/ZKu Brn: 18. srpna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008E8AY* UOHSX008E8AY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0190/2016/VZ-19287/2016/522/JKr Brn: 5. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE která stanví pdrbnu specifikaci pžadavků uvedených ve výzvě k pdání nabídky a k prkázání splnění kvalifikace ve v zadávacím řízení Zajištění bčerstvení v průběhu Hdntitelských kmisí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006851W* UOHSX006851W ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S546/2014/VZ-16668/2014/531/ESt Brn: 8. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00AZN57* UOHSX00AZN57 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S0006,0010/2018/VZ-06509/2018/544/IK Brn: 2. března 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008FTPF* UOHSX008FTPF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0287/2016/VZ-20665/2016/532/KSt Brn: 13. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008YEUS* UOHSX008YEUS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0640/2016/VZ-42886/2016/543/MŠl Brn: 20. října 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007SUG9* UOHSX007SUG9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0739/2015/VZ-39499/2015/543/JWe Brn 13. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0079LVS* UOHSX0079LVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0350/2015/VZ-22198/2015/523/LKa Brn: 10. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ust. 112 zákna

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX00C84ZJ* UOHSX00C84ZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0164/2019/VZ-11835/2019/541/PDz Brn: 26. dubna 2019 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090ZUI* UOHSX0090ZUI ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0654/2016/VZ-45838/2016/521/OPi Brn: 14. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090DFV* UOHSX0090DFV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0669/2016/VZ-44760/2016/523/AS Brn: 4. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brno 9. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brno 9. dubna 2014 *UOHSX005OCYN* UOHSX005OCYN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brn 9. dubna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0094U3S* UOHSX0094U3S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Brn: 28. prsince 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dkumentace dle ustanvení 44 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více