Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do matematiky, fyziky a výpočetní techniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do matematiky, fyziky a výpočetní techniky"

Transkript

1 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do matematiky, fyziky a výpočetní techniky Mgr. Petra Zvarová Brno 2012

2 Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ ČÁST... 3 CO JE (A CO NENÍ) MEDIÁLNÍ VÝCHOVA A PROČ JI VLASTNĚ UČIT... 3 CÍLE MEDIÁLNÍ VÝCHOVY... 4 ZAČLENĚNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DO ŠVP A VÝUKY... 5 TEMATICKÉ OKRUHY MEDIÁLNÍ VÝCHOVY... 6 ZLOMKY A SLOVNÍ ÚLOHY... 7 Pracovní list - Zlomky a slovní úlohy... 9 TOSKÁNSKÁ ROMANCE NA KONCI KVARTY Pracovní list Toskánská romance RYCHLOST FENOMÉN DOBY Příloha I.: Organizace projektu Příloha II.: Tabulka s naměřenými údaji HAVÁRIE JADERNÉ ELEKTRÁRNY ČERNOBYL Příloha I.: Zpravodajství: Aktualne.cz, duben Černobyl zářil. Režim pořádal Závod míru Příloha II.: Filmový dokument: Černobyl nultá hodina BYL JEDNOU JEDEN VYNÁLEZCE Příloha I.: Filmový dokument: Byl jednou jeden vynálezce AKUSTIKA Pracovní list - Akustika PLAKÁT POZVÁNKA NA AKCI FOTOMONTÁŽ Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č ČASOPIS TITULNÍ STRANA Příloha č Příloha č Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 1

3 ÚVOD Tato příručka vznikla jako jeden z metodických dokumentů v rámci projektu ESF Příroda v obrazech, jehož cílem bylo propojení a implementace průřezových témat mediální a environmentální výchovy na Gymnáziu INTEGRA BRNO a který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Příručka by tedy měla sloužit především jako podpora pro začlenění průřezového tématu mediální výchova do jednotlivých předmětů. Příručka je rozdělena na část teoretickou, jejímž cílem je připomenout základní informace týkající se tohoto průřezového tématu, navrhnout jakým způsobem začlenit toto téma do školního vzdělávacího programu a také vyvrátit častý názor pedagogů, že mediální výchova je záležitostí pouze českého jazyka a informatiky. Druhá rozsáhlejší část je část metodická obsahující návrhy konkrétních lekcí, přípravy do hodin či projekty. Její součástí je také značné množství příloh a metodických listů, které mají pedagogům usnadnit jejich práci. Všechny tyto materiály najdete i na přiloženém CD. V závěru pak naleznete ještě seznam literatury, webových stránek a dalších odkazů týkajících se problematiky médií a mediální výchovy, které můžete využít ve své pedagogické praxi či dalším studiu daného tématu. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 2

4 TEORETICKÁ ČÁST CO JE (A CO NENÍ) MEDIÁLNÍ VÝCHOVA A PROČ JI VLASTNĚ UČIT Mediální výchova je podle rámcového vzdělávacího programu jedním z průřezových témat. Mediální výchova však není pouze naukou o tvorbě mediálního obsahu, je hlavně naukou o tom, jak tomuto obsahu správně rozumět. Její náplní je tedy kritické vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu médií a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti a také tvorba mediálních sdělení a práce v realizačním týmu. Důležité je uvědomit si, že ne vše, co se týká médií a co se ve škole o nich řekne, musí být mediální výchovou. Mgr. Jaroslav Faltýn ve Světě průřezových témat 2 upozorňuje především na následující případy: Například žáci se seznamují s činností médií bez pochopení širších historických, sociálních a politických souvislostí; hodnotí vybraná média stylem líbí/nelíbí, učitel předkládá žákům své představy o estetické a etické hodnotě konkrétního média; žáci vytvářejí informační plakát; žáci hodnotí (pozitivně či negativně) reklamu bez poučené analýzy a interpretace významů, se kterými daná reklama pracuje; žáci besedují s redaktorem televizního zpravodajství, aniž se dozvědí informace o zrodu, konstrukci a cíli mediální zprávy. 1 Důležité tedy je, aby učitel žákům poskytl určitý vhled do dané problematiky, aby získali podstatné informace, na jejichž základě pak budou nejen hodnotit, ale hlavně analyzovat dané jevy. To vše je potřebné k tomu, aby si žáci uvědomili, že média se řídí svými vlastními zákony. Přínos mediální výchovy není jen v získání vědomostí o médiích a jejich fungování a osvojení si dovedností týkajících se mediální tvorby, jak si učitelé často myslí. Dalším důvodem, proč mediální výchovu vlastně učit, je také podpora žádoucích postojů a hodnot žáka. V neposlední řadě mediální výchova také významně napomáhá rozvíjet a posilovat klíčové kompetence žáka. Toto průřezové téma je také jednou z oblastí, kde můžeme přirozeně propojovat to, co žáci dobře znají, co je jim přirozené s tím, co je chceme naučit. Navíc je tak vybavujeme nanejvýš praktickými znalostmi a dovednostmi, které budou moci dnes a denně ve svém životě využívat a které jim napomohou v lepší orientaci v současném značně komplikovaném světě. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 3

5 CÍLE MEDIÁLNÍ VÝCHOVY Stručně řečeno cílem mediální výchovy je rozvíjet žáka tak, aby dosáhl určité úrovně mediální gramotnosti. To v sobě zahrnuje jak osvojení si základních poznatků o roli a fungování současných médií, tak získání určitých dovedností v oblasti tvorby mediálních sdělení a zapojení do mediální komunikace. Obvykle se setkáváme s následující klasifikací cílů mediální výchovy: rozvíjení schopnosti analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských) rozvíjení komunikačních schopností, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci získání představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec vytváření představy o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) získání schopnosti samostatně se zapojit do mediální komunikace využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu získání schopnosti přizpůsobit vlastní činnost a potřebám a cílům týmu využívání potenciálu médií jako zdroje informace, kvalitní zábavy i naplnění volného času uvědomění si, že média neslouží jen k přenosu informací a pro lidovou zábavu, ale že každé médium má schopnost vyjadřovat se také uměleckými prostředky rozvíjení citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení uvědomění si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění rozvíjení citlivosti vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména menšinách) i jednotlivci napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace 1 Faltýn, J.: Možnosti uplatnění Mediální výchovy. Svět průřezových témat 2. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 4

6 ZAČLENĚNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DO ŠVP A VÝUKY Průřezová témata jsou dnes povinnou součástí základního vzdělávání, tzn. že škola je musí zařadit do výuky, a tedy i do svého školního vzdělávacího programu. Je však záležitostí školy, jakým způsobem to udělá. Možností se nabízí hned několik: samostatný předmět dotovaný z disponibilních hodin implementace jednotlivých tematických okruhů do vybraných předmětů implementace mediální výchovy do všech předmětů projekty semináře Aby však mediální výchova mohla být účinná, je ji třeba vždy propojit se vzdělávacím obsahem konkrétních předmětů a s tím, co žáci znají ať už ze školy, nebo ze svého života mimo ni. Mediální výchova má největší vazby na vzdělávací oblast Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie a oblast Umění a kultura. Podíváme-li se však na její cíle a některé tematické okruhy, je jasné, že se mediální výchova dá implementovat i do dalších předmětů jiných vzdělávacích oblastí. Stejně tak se dá i propojit s dalšími průřezovými tématy. Zkuste si pro zajímavost jednou roztřídit obsahy denního tisku či televizních novin a sami uvidíte, že média zpracovávají obsahy týkající se nejen všech předmětů, ale i průřezových témat. V hledání průniku mezi vaším oborem a mediální výchovou vám může být nápomocen Vennův diagram (viz příloha) stačí se jen zamyslet a odpovědět na několik otázek. Při hledání styčných ploch mezi mediální výchovou a dalšími průřezovými tématy pak můžeme použít tzv. mediální kytičku (viz příloha). Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 5

7 TEMATICKÉ OKRUHY MEDIÁLNÍ VÝCHOVY (podle RVP pro základní vzdělávání) Tematické okruhy receptivních činností: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti Tematické okruhy produktivních činností: tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu Zdroje: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Aisis, o. s., Kladno Svět průřezových témat 2. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 6

8 Zlomky a slovní úlohy Autor/autoři lekce: Mgr. Dana Pavlíková Zlomky a slovní úlohy Anotace Žáci by se měli blíže seznámit s významem zlomků v běžném životě. V médiích i časopisech se často uvádějí výsledky různých měření ve zlomcích nebo procentech. Aby správně porozuměli sdělení, musí tedy studenti dobře porozumět informaci vyjádřené ve vztahu část k celku. V této lekci si studenti tuto schopnost prohlubují. Klíčové pojmy: zlomek, slovní úloha, část, celek Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky Matematika Sekunda (12-13 let) 45 minut pracovní list Vztah k dalším průřezovým - tématům Mezioborové vztahy - Tematický okruh mediální - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality výchovy - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Přínos mediální výchovy - učí využívat potenciál médií jako zdroje informací k osobnosti žáka - umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům Klíčové kompetence - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů Výukové metody a strategie frontální výuka, samostatná práce Obsah: 1) Úvod Seznámení žáků s tématem lekce, zopakování základních poznatků o zlomcích a řešením slovních úloh. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 7

9 Zlomky a slovní úlohy 2) Motivace Studenti mají ukázky textů z novinových článků na začátku pracovního listu. Pomocí zlomků bývají často uváděny výsledky různých měření. Krátce se studenty diskutujeme: V časopisech a médiích se setkáváme s pojmy jako pětina, desetina Je to moc či málo? Dokážeme si však představit, jaké konkrétní číslo se za tím skrývá? Co k takovému zjištění potřebujeme? Co nám hrozí, jestliže si to nedokážeme přesně spočítat? 3) Expozice Necháme studenty vypracovat úlohy z pracovního listu. Jednotlivé úlohy jsou zaměřeny na výpočet určité části z celku pomocí zlomků. Výsledky a postup výpočtů společně zkontrolujeme. 4) Závěr Na závěr ještě jednou zopakujeme, co bylo náplní hodiny a kdy se nám tyto znalosti a dovednosti mohou hodit. Upozorníme žáky, že zlomek může být sice stejný, ale absolutní číslo, které se za ním skrývá, se často může velmi lišit, a to může být někdy velmi podstatné. Zdroje: Přílohy: Pracovní list Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 8

10 Zlomky a slovní úlohy Pracovní list - Zlomky a slovní úlohy Až dvě třetiny zaměstnanců dotázaných v celosvětové anketě přiznaly, že se staly obětí šikany, a polovina z těch, kdo nebyli sami obětí, zažila šikanu ve svém okolí. Škoda Auto v polovině dubna zahájila stavbu nové haly na výrobu Škody Octavia. Dokončí ji v polovině roku 2012, a zvýší tím výrobní kapacitu octavií o polovinu. Vedle octavií a fabií bude poté z výrobních linek v Mladé Boleslavi sjíždět i třetí model Škody. Během pěti let prodělalo 148 účastníků pokusu mozkovou mrtvici. Po započtení vlivu váhy, fyzické aktivity a jídelníčku vědci zjistili, že riziko mrtvice pro konzumenty olivového oleje je nižší o dvě pětiny. Příklad 1. Spravedlivě rozdělte: a) Dva koláče třem dětem b) Čtyři koláče třem dětem Jaký zlomek koláče dostane každé dítě? Jaký nejmenší počet řezů musíme nakrájet, když koláč má tvar kruhu a každý řez je jeho poloměr nebo průměr? Příklad 2. Na videokazetu lze nahrát 240 minut. Na ¼ pásku je angličtina, na 3/8 pásku fotbal a na 1/6 pásku je vaření. Kolik minut zbývá? Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 9

11 Zlomky a slovní úlohy Příklad 3. Hodinky stály původně 270 Kč. Byly zlevněny o třetinu ceny. Protože stále nešly na odbyt, byly znovu zlevněny, tentokrát o čtvrtinu své nové ceny. Za kolik Kč se prodávají hodinky nyní? Příklad 4. Ovesné vločky obsahují uhlohydrátů, vody, buničiny, minerálních látek, tuků a zbytek tvoří bílkoviny. Kolik gramů bílkovin je v 1 kg ovesných vloček? Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 10

12 Toskánská romance na konci kvarty Toskánská romance na konci kvarty Autor/autoři lekce: Mgr. Dana Pavlíková Anotace V posledních letech je ve školství stále více kladen důraz na finanční gramotnost žáků základních a středních škol. Základy finanční matematiky jsou postupně implementovány do programu nejen škol ekonomicky zaměřených, ale i ostatních škol. V této lekci by se žáci měli blíže seznámit s podstatou reklamních materiálů, najít informace, které jsou pro ně jako zákazníky nejdůležitější. V médiích se totiž často objevují nabídky zájezdů na poslední chvíli, plné úžasných slev. Pracovní list zahrnuje řadu úloh týkajících se cestování. Kombinuje úlohy s procenty, s úlohami o pohybu, sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel, to vše ve spojení s vyhledáváním informací v tabulkách. Klíčové pojmy: reklama, kritické myšlení, sčítání, odčítání, násobení, dělení, procenta, ceny, sleva, procenta, pohyb Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky Matematika 4. ročník nižšího stupně gymnázia (14-15 let) 45 minut pracovní list, papír, tužka, barevný fix Vztah k dalším průřezovým - tématům Mezioborové vztahy - Tematický okruh mediální - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality výchovy - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Přínos mediální výchovy - umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k osobnosti žáka k mediálním obsahům Klíčové kompetence - kompetence k řešení problémů - kompetence k učení Výukové metody a strategie frontální výuka, samostatná práce, diskuse Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 11

13 Toskánská romance na konci kvarty Obsah: 1) Úvod Seznámení žáků s tématem lekce, zopakování základních poznatků o procentech, úloh o pohybu a souvisejících výpočtech 2) Motivace V reklamách a propagačních materiálech cestovních kanceláří se setkáváme s lákavými nabídkami zájezdů typu last minute a pojmy jako akce, sleva, procento. Jsou tyto nabídky opravdu tak výhodné? Následuje diskuse, po níž žáci vypracují pracovní list. 3) Expozice Každý student dostane pracovní list se zadáním úloh. Jednotlivé úlohy jsou zaměřeny na výpočet procentové části z celku, úlohy o pohybu, práci s tabulkou. Výpočtem studenti ověří výhodnost nabízeného produktu. 4) Závěr Společná diskuse. Žáci jsou schopni pracovat s procenty a na základě podaných informací vyhodnotit výhodnost ceny, zorientovat se v textu a vybrat podstatnou informaci. Zdroje: Přílohy: Pracovní list Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 12

14 Toskánská romance na konci kvarty Pracovní list Toskánská romance Chystáte se s rodinou na dovolenou do Itálie. Před odjezdem je však nutné zjistit důležité informace: výměna peněz, délka cesty, cena pohonných paliv, možnosti nabízených fakultativních výletů, jaké je nabízené stravování a ceny ubytování. 1 EUR = 23,53 Kč Poplatek bance 3% Natural 31,80 Kč (cena za litr) Cena zájezdu po 25% slevě!!! Bez stravy Polopenze Plná penze Dospělý Kč Kč Kč Dítě do 2 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dítě 2-6 let ZDARMA Kč Kč Dítě 6-15 let Kč Kč Kč Výlet do Florencie Florencie je označována za kolébku renesance. Program výletu je prohlídka Piazza della Signoria se sochou Davida, Danteho dům, jeden z nejkrásnějších mostů - most Zlatníků, palác Vechio, katedrála Santa Marie del Fiore. Cena pro dospělé: 30 EUR Cena pro děti do 15 let: 15 EUR AKČNÍ NABÍDKA JEN NA MĚSÍC ZÁŘÍ A ŘÍJEN! Ceny vstupů jsou v měsících září a říjen zlevněny. Pro rodiny s dětmi 15 % sleva z celkové ceny! Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 13

15 Toskánská romance na konci kvarty Cena nezahrnuje: Pojištění léčebných výloh 65,-/os., pojištění rozšířené (storno, léčebné výlohy, úrazové) 175,- /os. - vstupné do objektů a muzeí cca 30 EUR ÚKOLY: a) Jaká byla původní cena zájezdu před slevou? b) Kolik Kč zaplatíte za výměnu 550 EUR na kapesné? Připočtěte samozřejmě i poplatky bance. Výsledek zaokrouhlete na celé koruny. c) Jakou průměrnou rychlostí pojede vaše auto, když dojedete na místo svého pobytu v a z domu jste předešlý den vyrazili ve 20.00? Cesta je dlouhá 972 km a plánujete 2 přestávky po 30 minutách a 3 malé přestávky po 15 minutách. d) Kolik Kč zaplatíte za benzín na cestu tam i zpět, jestliže průměrná spotřeba na 100 km je 7,5 l? Výsledek zaokrouhlete na celé koruny. e) Kolik Kč zaplatíte za celý pobyt své rodiny, jestliže ji tvoří oba rodiče, pětiletý syn a dcera stará rok a půl? Maminka by si na dovolené ráda odpočinula, žádáte tedy plnou penzi. f) Chystáte se navštívit Florencii. Na kolik korun vás vyjde výlet, jestliže jedete na začátku září? Nezapomeňte, že cena výletu je uvedena v eurech. g) Jaká bude celková cena vaší dovolené? Do ceny zahrňte cestu autem tam i zpět, pobyt se stravou a výměnu peněz (cena výletu je již zahrnuta v kapesném), pojištění léčebných výloh. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 14

16 Rychlost fenomén doby Rychlost fenomén doby Tvorba mediálního sdělení Autor lekce: Lukáš Zámečník Anotace Cílem lekce je tvorba publicistického útvaru zprávy o průběhu a výsledcích měření rychlosti automobilů na dopravních tepnách v blízkosti školy. Zprávu studenti napíšou v rozsahu 100 slov a doplní ji cizojazyčným shrnutím. Tvorba zprávy je součástí celodenního projektu (popis viz níže). Klíčové pojmy Měření rychlosti automobilů, novinová zpráva, anglické/německé resumé Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky Fyzika 2. ročník osmiletého gymnázia 45 minut (jako součást celodenního projektu) PC, výsledky měření zpracované v Excelu, prezentace nebo jiný materiál o tom, jak napsat zprávu, slovník anglicko/německo-český Vztah k dalším průřezovým tématům Mezioborové vztahy Tematický okruh mediální výchovy Přínos mediální výchovy k osobnosti žáka Klíčové kompetence Výukové metody a strategie Myšlení v evropských a globálních souvislostech Český jazyk, anglický (německý) jazyk, matematika, informatika - stavba mediálních sdělení - tvorba mediálních sdělení - přispívá ke schopnosti zapojit se do mediální komunikace - vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů - kompetence komunikativní - kompetence občanské - kompetence pracovní - kompetence k řešení problémů Skupinová práce, měření, prezentace Obsah: 1) Prezentace studentů 2) Instrukce k psaní zprávy 3) Pracovní list 4) Měření 5) Zpracování měření 6) Psaní zprávy 7) Vyhodnocení Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 15

17 Rychlost fenomén doby Přílohy: 1) Organizace projektu 2) Tabulka s naměřenými hodnotami Zpracování lekce: 1. Prezentace studentů: Studenti si za domácí úkol připravili ppt prezentace na témata, která se týkají rychlosti (např. rychlost a rychlostní rekordy u jednotlivých druhů dopravních prostředků atd.) Studenti prezentují (10 minut na dvojici/trojici) a jsou aktuálně ohodnoceni vyučujícím (obsahová správnost, formální úprava, projev atd.) 2. Instrukce k psaní zprávy Instrukce jsou studentům sděleny učitelem češtiny (nejlépe formou přehledné prezentace, která zůstane studentům k dispozici na očích ) Cílem je dodržení (kromě gramatické a stylistické správnosti) kritérií publicistického útvaru 3. Pracovní list: Studenti ve dvojicích/trojicích řeší několik úkolů z pracovního listu: 1) Úkol na rychlost vozidel (grafický) 2) Úkol na průměrnou rychlost 3) Úkol spočívající v organizaci následujícího měření postup práce 4. Měření Studenti po skupinách měří na zvolených úsecích (100 m) dopravních komunikací průměrnou rychlost projíždějících vozidel 5. Zpracování měření Studenti naměřená data zpracují do excelové tabulky (viz příloha II.) Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 16

18 Rychlost fenomén doby 6. Psaní zprávy Studenti na základě naměřených výsledků vytvoří zprávu do místních novin/časopisu, která informuje o dopravní situaci na zvoleném úseku komunikace Zpráva musí odpovídat publicistickému stylu a žánru zprávy Délka zprávy 100 slov Zpráva je doprovázena stručným cizojazyčným resumé (3-5 vět) 7. Vyhodnocení Studenti jsou hodnoceni známkou za prezentaci (fyzika), pracovní list (fyzika), měření (fyzika), zpracování měření (matematika), zprávu (český a cizí jazyk) Příloha I.: Organizace projektu Rychlost fenomén doby 8:15 8:30 Organizační pokyny - chování a známky (fyzika prezentace, pracovní list, měření; matematika zpracování měření; ČJ zpráva; němčina slovíčka) 8:30 9:30 Prezentace 9:30 9:50 Jak napsat zprávu? 9:50 10:00 Přestávka 10:00 10:30 Pracovní listy dva výpočty (na rychlost vozidel a průměrnou rychlost) + jak budeme měřit) 10:30 11:30 Měření (tři skupiny 6-7 osob, čili dvě až tři skupiny) 11:30 12:00 Oběd 12:00 12:20 Zpracování měření (Excel) 1. skupina 12:20 12:40 Zpracování měření (Excel) 2. skupina 12:00 13:30 Psaní zprávy a překlad resumé 13:30 13:40 Závěr Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 17

19 Rychlost fenomén doby Příloha II.: Tabulka s naměřenými údaji t (s) v (m/s) v (km/h) 2,57 11, , , ,2 1,75 17, , ,5 8, , ,38 12, , ,9 7, , ,6 8, ,74 10, , ,88 10, ,5 3,04 9, , ,18 9, , ,12 14, ,9434 2,22 13, , ,48 12, , ,03 14, , ,38 12, , ,09 9, , ,6 11, ,53846 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 18

20 Byl jednou jeden vynálezce Havárie jaderné elektrárny Černobyl Manipulace veřejnosti pomocí médií Autor lekce: Lukáš Zámečník Anotace Cílem lekce je vést studenty ke kritické reflexi mediálních sdělení. Studenti vyhodnotí stupeň dobové podmíněnosti sdělení a důvody této podmíněnosti. Zváží především manipulaci veřejnosti prostřednictvím médií v době černobylské havárie (využití zpravodajství příloha I.) a ochotu přírodovědců (fyziků) podřídit se politické vůli (využití dokumentu příloha II.). Klíčové pojmy Filmový dokument, zpravodajství, manipulace, jaderná havárie Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky Fyzika 7. ročník osmiletého gymnázia 3 x 45 minut PC, filmový dokument (Černobyl nultá hodina), internet, učebnice pro 4. ročník, doplňková literatura Vztah k dalším průřezovým tématům Mezioborové vztahy Tematický okruh mediální výchovy Přínos mediální výchovy k osobnosti žáka Klíčové kompetence Výukové metody a strategie Myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova Dějepis, zeměpis, chemie - role médií v moderních dějinách - mediální produkty a jejich významy - rozvíjet kritický odstup od podnětů přicházejících z mediálních produktů - získat představu o roli médií v jednotlivých typech společnosti a různých historických kontextech - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence občanská Využití filmového dokumentu, skupinová práce, prezentace Obsah: 1) Projekce filmového dokumentu 2) Interpretace zpravodajství 3) Diskuse 4) Vyhodnocení Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 19

21 Byl jednou jeden vynálezce Přílohy: 1) Zpravodajství: Aktualne.cz, duben ) Filmový dokument: Černobyl nultá hodina Zpracování lekce: 1. Projekce filmového dokumentu: Studenti zhlédnou dokument Černobyl nultá hodina Dokument má délku 50 minut, proto je třeba počítat s vypuštěním některé části nebo prodloužením vyučovací hodiny Studenti jsou upozorněni na to, aby: Posoudili míru snahy o objektivní zachycení událostí Zhodnotili relevanci předkládaných informací Definovali povahu zhlédnutého dokumentu Sumarizovali (a sepsali) příčiny havárie Zhodnotili dopad na životní prostředí 2. Interpretace zpravodajství V následující hodině jsou studenti rozděleni do skupin (dvojice), v nichž pracují na PC se zpravodajským dokumentem (viz I. příloha) Délka práce je 45 minut (případně kratší, vzhledem k předchozí etapě) Studenti jsou upozorněni na to, aby: 1) Posoudili míru manipulace veřejnosti prostřednictvím médií (v ČSSR) v souvislosti s černobylskou havárií 2) Využili také jiných internetových zdrojů k dokreslení situace v ČSSR v době havárie 3) Posoudili spolehlivost elit (především vědeckých) jako garantů pravdivého informování veřejnosti 4) Komparovali svá zjištění s předchozími závěry 5) Sumarizovali (a sepsali) míru manipulace veřejnosti v ČSSR a původce této manipulace 3. Diskuse: V závěrečné hodině ( 45 minut) studenti vedou řízenou diskusi moderovanou pedagogem Postupně si představí své závěry a polemizují nad nimi Ústní prezentace jednotlivých skupin je hodnocena průběžně pedagogem na základě zvolených kritérií: obsahová správnost, míra zapojení kritického myšlení, argumentace, spolupráce ve skupině, rétorika Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 20

22 Byl jednou jeden vynálezce 4. Vyhodnocení: Hlavním úkolem pedagoga je shrnout, doplnit a opravit výsledky studentů Celá výuková skupina by měla dospět k společnému závěru (množině závěrů), který by vyjadřoval (např. pomocí myšlenkové mapy) společnou interpretaci skutečných příčin havárie a zhodnocení míry manipulace veřejnosti v ČSSR prostřednictvím médií Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 21

23 Byl jednou jeden vynálezce Příloha I.: Zpravodajství: Aktualne.cz, duben 2006 Černobyl zářil. Režim pořádal Závod míru Praha - Sto kilometrů od nich vybuchla jaderná elektrárna, oni přesto závodili jako by nic. Kdo? Účastníci Závodu míru. Závod míru byl prestižní akcí, která vedle vysoké sportovní úrovně měla především funkci politickou a ideologickou. Měla ukázat převahu a soudržnost "táboru míru". Až do extrému to bylo dohnáno právě v roce Začátkem roku se k tradičním účastnickým zemím závodu, tedy Československu, Polsku a NDR, přidal i Sovětský svaz. Nebylo to poprvé. Už rok předtím se po prologu v Praze zamířilo do Moskvy a po třech etapách se celý peloton letecky přepravil zpět do Československa. Tentokrát však volba osudově padla na Kyjev. "Do závodu přišli Rusové až někdy na začátku roku, když už byly připravené všechny tréninkové plány. Původně se mělo startovat 8. května z Prahy," vzpomíná bývalý reprezentant Vladimír Kozárek. O tom, co se v Černobylu stalo, se českoslovenští cyklisté dozvěděli už 26. dubna na závodě Giro Regioni v Itálii. "Přišel k nám jeden ze západoněmeckých závodníků s tím, že vybuchla atomová elektrárna a že Závod míru se bude startovat až z Polska," vzpomíná Kozárek. Ale o tom nemohla být ani řeč, kyjevské etapy nebylo možné odvolat už z politických důvodů. "Státní trenér Kamil Haťapka nám řekl, že to jsou jen fámy, že se vcelku nic nestalo a že jedeme dál," dodává Kozárek. Kozárek: Nejsem žádný hrdina Kusé informace o jaderné nehodě však už mezitím dorazily i do Československa a pro mnohé závodníky nastalo dilema: Riskovat zdraví, nebo kariéru? Rozhodování jim "ulehčil" fakt, že pokud by nechtěli jet, zřejmě by definitivně dozávodili. "V té době by odmítnout jet Závod míru znamenalo konec sportovní kariéry," říká dnes další bývalý reprezentant Jozef Regec. "Závod míru byla prezentace vyloženě politická.. Všechno bylo pod patronací československé vlády. Nebylo myslitelné, abychom na něm nestartovali," dodává. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 22

24 Byl jednou jeden vynálezce Jeho bývalý kolega Kozárek se přidává: "Kdybych úmyslně odmítl startovat, zavřeli by mě i s celou rodinou." Vladimír Kozárek však nakonec na Ukrajinu neodcestoval. "Kdepak, já nejsem žádný hrdina. Byl jsem opravdu nemocný a měl teploty. Prošel jsem v Brně rozsáhlými lékařskými testy, aby vyloučili, že simuluju," připomíná. Přesto mu neúčast v Závodě míru 1986 ohrozila kariéru. "Zůstal mi pořád cejch simulanta. V roce 1987 jsem si v nominačním závodě vyjel účast, ale řekli mi, že když jsem byl nemocný o rok dřív, marodím i teď. Přišel jsem i o mistrovství světa. Nakonec jsem ale dopadl docela dobře, mohl jsem závodit až do roku Se svojí kariérou jsem spokojený," říká Vladimír Kozárek. Československý tým na Ukrajině překvapil Šestice jeho reprezentačních kolegů Jiří Škoda, Anton Novosad, Milan Jurčo, Roman Kreuziger, Radovan Fořt a Jozef Regec však zamířila na Ukrajinu. V ulicích Kyjeva a jeho okolí byl na programu šestikilometrový prolog a dvě individuální etapy proložené časovkou družstev. Hrozící nebezpečí blízkosti Černobylu hodně oslabilo závodnické pole. "Jel celý východní blok a ze západu, pokud si dobře pamatuju, už jen Francouzi," loví Jozef Regec v paměti vzpomínky. Celkem se na start postavilo 64 závodníků. To byla slabá polovina běžného počtu jezdců. V roce 1985 startovalo na Závodu míru 129 cyklistů, v roce 1987 dokonce 159. Kyjevský prolog podle očekávání vyhrál Uwe Ampler z NDR, ale v první etapě nečekaně slavily úspěch československé barvy. Do úniku se dostalo trio Bulhar Zajkov, Mongol Ganbold a Jozef Regec. A právě československý reprezentant jako první proťal cílovou pásku. "Měl jsem štěstí, že se mi povedlo z pelotonu odjet. Nikdo mě neznal, byl jsem v týmu nováčkem a nebrali mě vážně," vzpomíná Regec na klíčový okamžik vítězné etapy. Následnou časovku družstev vyhráli domácí Sověti, Čechoslováci skončili čtvrtí se ztrátou 2:55 minuty. Poslední etapa před odletem do Polska opět patřila cyklistům NDR, vyhrála jejich největší hvězda Olaf Ludwig. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 23

25 Byl jednou jeden vynálezce I když vítězství v Kyjevě odstartovalo úspěšnou kariéru, potýká se nyní Jozef Regec s velkými zdravotními problémy. "Před necelým rokem jsem absolvoval operaci nádoru ledviny, při níž mi byla levá ledvina odebrána. Po konzultaci mi primář souvislost se startem na Ukrajině nepotvrdil, ale ani nevyvrátil," říká dnes jezdec, který si žlutý trikot pro lídra ZM 1986 držel až do desáté etapy. Vladimír Kozárek je ve svých soudech příkřejší. "Rexo (Jozef Regec, pozn. redakce) to odskákal nejvíc. Zasloužil by si odškodné 50 milionů. Ale kdo za to dneska sedí? Nikdo. I když byla kolem Závodu míru vždycky spousta bafuňářů, do Kyjeva nejel z vedení cyklistického svazu až na jednoho člověka nikdo. A ti lidé jsou na svazu pořád," lamentuje bývalý reprezentant, který se nyní věnuje svému obchodu s cyklistickými potřebami v Brně. Jedno se přece jen po Závodě míru 1986 změnilo. Do Sovětského svazu se peloton toho závodu už nikdy nevydal. Zdroj: Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 24

26 Byl jednou jeden vynálezce Příloha II.: Filmový dokument: Černobyl nultá hodina Černobyl - nultá hodina (Zero Hour: Disaster at Chernobyl) Velká Británie, 2004, 50 min Třiadvacet minut po jedné, ráno 26. dubna 1986, dělilo Evropu od nejhorší jaderné katastrofy už jen několik sekund. Čtvrtý reaktor jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu právě explodoval. V Sovětském svazu bylo černobylské trauma tak hluboké, že ho mnozí považují za první krok ke zhroucení komunistického režimu. Tento film vypráví minutu po minutě drama poslední hodiny předcházející této tragédii. Uvidíte příběh očima hlavních protagonistů, pracovníků elektrárny, kteří měli to štěstí a přežili, i těch, kteří okamžitě nebo brzy po neštěstí na následky havárie zemřeli. Té noci se v Černobylu protnuly dvě osudové okolnosti. Chybná konstrukce reaktoru a despotická a sebestředná povaha hlavního inženýra Anatolije Ďatlova. Řídící směna nevěděla téměř nic o tom, proč a za jakých podmínek je tento grafitový reaktor při nízkém výkonu tak nestabilní. Druhou riskantní okolností byla nepředvídatelnost chování ing. Ďatlova samotného. Je podoben technologii, kterou chce ovládat. Tuto noc se Ďatlov s reaktorem střetl v souboji síly, který je oba zničil. Jednatřicet minut po půlnoci se hádka kvůli hladině výkonu, při níž může začít bezpečnostní zkouška čtvrtého černobylského reaktoru, vyostřila... Zdroj: Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 25

27 Byl jednou jeden vynálezce Byl jednou jeden vynálezce Práce s naučným videodokumentem Autor lekce: Lukáš Zámečník Anotace Cílem je přiblížit studentům: a) některé aspekty fyziky příjemnou a zároveň názornou formou b) pěstovat ve studentech schopnost kritické recepce audiovizuálního sdělení c) budovat ve studentech schopnost chápat vědecké poznatky v jejich vztahu k historickému kontextu doby Klíčové pojmy Popularizační filmový dokument, vztah fyziky a historie Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky Fyzika 1. ročník osmiletého gymnázia 30 minut videodokument (Byl jednou jeden vynálezce), sada připravených otázek Vztah k dalším průřezovým tématům Mezioborové vztahy Tematický okruh mediální výchovy Přínos mediální výchovy k osobnosti žáka Klíčové kompetence Výukové metody a strategie Myšlení v evropských a globálních souvislostech Dějepis - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich - učí využívat potenciál médií jako zdroje informací - kompetence k učení Využití filmového dokumentu Obsah: 1) Projekce filmového dokumentu 2) Vypracování sady otázek 3) Vyhodnocení Přílohy: 1) Filmový dokument: Byl jednou jeden vynálezce Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 26

28 Byl jednou jeden vynálezce Zpracování lekce: 1. Projekce filmového dokumentu: Studenti zhlédnou vybranou epizodu francouzského seriálu Byl jednou jeden vynálezce Epizoda má délku 25 minut Vhodné zapojit jako část vyučovací hodiny (např. po písemné práci) 2. Vypracování sady otázek Už v průběhu sledování epizody mají studenti k dispozici sadu otázek (8 až 10 otázek), odpovědi na ně průběžně zaznamenávají Příklad otázek k epizodě Hérón z Alexandrie: 1) Kdy a kým byla založena alexandrijská knihovna? 2) Vysvětli, jak fungovala Hérónova baňka 3) Popiš mechanismus, pomocí kterého dokázal Hérón otevřít bez pomoci lidské síly chrámové dveře Příklad otázek k epizodě Archimédes: 1) Jak změřil Eratosthenes délku zemského rovníku? 2) Co znamená řecké Heuréka? 3) Jak dokázal Archimédes, že není královská koruna vyrobena ze zlata? Otázky jsou řazeny podle průběhu epizody, v okamžiku řešení složitější otázky je vhodné epizodu zastavit 3. Vyhodnocení: Provedeno učitelem Hodnocena nejen obsahová správnost, ale také schopnost věcného a přesného vyjádření vlastními slovy rozvoj kritického myšlení Hodnocení známkou na závěr můžeme s žáky diskutovat o tom: 1) jestli vše se podle nich skutečně stalo tak, jak je v dokumentu zachyceno, jestli postavy vypadaly skutečně tak, jako v dokumentu (vždy po žácích chceme zdůvodnění jejich odpovědi dopracujeme se pravděpodobně k odpovědím, že se jedná pouze o rekonstrukci, o zábavně-naučné ztvárnění tématu, které si volí určité vyjadřovací prostředky, a proto je důležité udržovat od takovýchto mediálních sdělení kritický odstup) 2) zda a proč je dokument bavil, vést je k uvědomění si možnosti využít televizi také jako zdroje poučných informací a kvalitní zábavy Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 27

29 Byl jednou jeden vynálezce Příloha I.: Filmový dokument: Byl jednou jeden vynálezce Byl jednou jeden... vynálezce (Il Était une fois... les découvreurs) Francie, 1994, 26x25 min Naučný francouzský seriál pro děti a mládež. Seriál je dělaný pro zábavu, ale také poučení. Viz předešlé úspěšné série: "Byl jednou jeden člověk" a "Byl jednou jeden život". Seznam jednotlivých epizod: 1. Naši čínští předkové 2. Archimédes a staří Řekové 3. Hérón z Alexandrie 4. Měření času 5. Jindřich Mořeplavec a kartografie 6. Gutenberg a knihtisk 7. Leonarado Da Vinci 8. Lékaři 9. Galileo Galilei 10. Isaac Newton 11. Buffon a dějiny naší planety 12. Lavoisier a chemie 13. Stephenson - plnou parou vpřed 14. Faraday a elektřina 15. Darwin a evoluce 16. Mendel a hrách ad. Zdroj: Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 28

30 Akustika Akustika Řešení pracovního listu v elektronické podobě prostřednictvím internetových zdrojů Autor lekce: Lukáš Zámečník Anotace Cílem lekce je: 1) naučit formou samostatné práce studenta novým poznatkům z oblasti akustiky 2) pěstovat ve studentovi schopnost získávání relevantních, přesných a správných informací z elektronických zdrojů (a to patřičně rychle). Klíčové pojmy Internet, akustika, rychlost zvuku, internetové zdroje Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky Fyzika 6. ročník osmiletého gymnázia 45 minut PC s internetem, kalkulátor, pracovní list v elektronické podobě Vztah k dalším průřezovým tématům - Mezioborové vztahy matematika, informatika Tematický okruh mediální výchovy Uživatelé Přínos mediální výchovy k osobnosti - naučit se vyhodnocovat kvalitu a význam informačních žáka zdrojů - osvojit si postupy racionálního a kontrolovaného nakládání se symbolickými obsahy Klíčové kompetence - kompetence k učení - kompetence komunikativní Výukové metody a strategie Samostatná práce na PC Obsah: Vypracování pracovního listu Vyhodnocení Přílohy: Pracovní list Akustika Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 29

31 Akustika 1) Vypracování pracovního listu: 1) Student s pomocí elektronických zdrojů vypracuje odpovědi na otázky z pracovního listu (viz příloha I.) Vyučující zdůrazní studentům kritéria hodnocení obsahová správnost (zde zdůrazní rizika práce s internetovými zdroji a nutnost ověřování informací ze dvou na sobě nezávislých zdrojů), přesnost vyjádření. 2) Student prokáže také schopnost vyřešit početní úlohy 2) Vyhodnocení: Provedeno učitelem Hodnocena nejen obsahová správnost (učitel se zaměří na kvalitu použitých zdrojů, zda údaj byl zkontrolován ve dvou na sobě nezávislých zdrojích apod.), ale také schopnost věcného a přesného vyjádření rozvoj kritického myšlení Hodnocení známkou Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 30

32 Akustika Pracovní list - Akustika Jméno: Datum: Vysvětli význam pojmů: Echo Sonar Konsonantní a disonantní hudební intervaly Dopplerův jev Fyziologická akustika: Úkol: Popiš jednotlivé části sluchového orgánu člověka (viz obrázek). Vlastnosti zvuku: Barva tónu: Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 31

33 Akustika Úkol: Přečti si text a vyber tvrzení, které z textu vyplývá. Text: Amplituda vyšších tónů harmonických je různá, ale podstatně menší než amplituda tónu základního. Výsledný zvuk je vlivem vyšších tónů harmonických pro daný zdroj zvuku zcela charakteristický. Čím více takových harmonických složek daný tón obsahuje a čím výrazněji tyto složky znějí, tím je barva tónu plnější, sytější. Když jsou z vyšších harmonických tónů silné jen některé, zvuk nabývá pronikavosti a lesku, jako například zvuk houslí. Tóny chudé na vyšší tóny harmonické znějí dutě, prázdně. Barvu tónu u jednotlivých hudebních nástrojů můžeme ovlivňovat tvarem a materiálem rezonanční skříňky. Tím se zesilují nebo zeslabují určité vyšší harmonické tóny. Tvrzení: Aby byl zvuk pronikavý, je třeba, aby vyšší harmonické tóny byly všechny stejně silné. Tvar rezonanční skříňky hudebního nástroje nemá podstatný vliv na barvu tónu. Barva tónu je plnější a sytější tím více, čím více vyšších harmonických složek daný tón obsahuje. Hlasitost zvuku: Úkol: S použitím grafu urči, zda zvuky uvedené v tabulce leží ve sluchovém poli člověka. Tabulka: Hladina intenzity (db) Frekvence (Hz) Graf: Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 32

34 Akustika Chladniho obrazce: Úkol: Do Chladniho obrazců vyznač, kde se nachází uzly a kde kmitny (nezapomeň, že se v tomto případě nebude jednat o body, ale o čáry). Výpočty: Urči rozmezí vlnových délek zvuku ve vzduchu, jestliže rozmezí frekvencí zvuku je 16 Hz až 16 khz a rychlost šíření zvuku je 340 m/s. Urči rozdíl rychlosti zvuku ve vzduchu v sibiřské tajze v zimě při teplotě t 1 = -50 C a v létě při teplotě t 2 = 40 C. Platí vztah: v = k.t + v 0 ; kde k = 0,6 m/s.k, v 0 = 331 m/s Lidské ucho rozliší dva zvuky jako oddělené, pokud je mezi nimi prodleva alespoň 0,1 s. Jak daleko musí být člověk minimálně vzdálený od skalní stěny, aby vznikla ozvěna? (Rychlost zvuku ve vzduchu je 340 m/s.) Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 33

35 Plakát pozvánka na akci Plakát pozvánka na akci Autor/autoři lekce: Lucie Žáková Anotace Cílem této lekce je naučit žáky základním pravidlům tvorby plakátu jako speciálního typu mediálního sdělení s ohledem na úplnost informací a grafickou vyváženost. Klíčové pojmy plakát, úplnost a správnost informací, grafická vyváženost Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky IVT 1. ročník nižšího stupně gymnázia 2 hodiny Textový editor typu wysiwyg umožňující vkládání rastrových obrázků, tématicky příslušné obrázky v elektronické podobě, vzorové plakáty (v tištěné nebo elektronické podobě), magnetická tabule, dataprojektor Vztah k dalším průřezovým tématům Mezioborové vztahy Tematický okruh mediální výchovy Přínos mediální výchovy k osobnosti žáka Klíčové kompetence Výukové metody a strategie OSV, MuV ČJ, VV Stavba mediálních sdělení - vede k osvojení si základních principů vzniku určitého typu mediálních obsahů - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence pracovní Diskuse, samostatná práce, prezentace Obsah: 1) Seznámení s problematikou žáci přinesou různé letáky nebo plakáty (ideálně každý 1 2 kusy), se kterými seznámí spolužáky. (20 minut) 2) Na základě přinesených materiálů určí žáci jejich společné charakteristiky (informační obsah a grafickou stránku). Je vhodné upozornit na nezbytné náležitosti plakátu, jako je úplnost, správnost a srozumitelnost informací (co, kdy a kde se koná, předprodej vstupenek, vstupné, ), vhodnost ilustrace, přehlednost a dobrá čitelnost (velikost písma odpovídající významnosti informace, vhodný Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 34

36 Plakát pozvánka na akci typ písma, vhodná kombinace barev, dostatečné rozlišení grafického souboru). Tyto charakteristiky v průběhu jejich definování vyučující píše na tabuli (případně jinak zviditelňuje). (20 minut) 3) Žáci v prostředí textového editoru vytvoří individuálně vlastní návrhy plakátů při dodržení výše uvedených zásad. V této fázi se vyučující žákům věnuje podle možností a potřeby individuálně. (25 minut) 4) Prezentace žákovských prací a jejich analýza: vyučující jednotlivé plakáty promítne s tím, že autoři své práce okomentují, a umožní žákům je zhodnotit, vyzvedne přednosti jednotlivých prací a upozorní na případné nedostatky (zvláště u nedostatků týkajících se grafické stránky práce je třeba důkladné vysvětlení). (25 minut) Přílohy: sobory plakat-1.doc,plakat-2.doc, plakat-3.doc. Soubor plakat-1.doc: v návrhu plakátu zcela chybí ilustrační grafika, návrh je graficky značně roztříštěný (nevhodná kombinace fontů, nadměrné použití WordArtu), objevují se obvyklé pravopisné chyby. Soubor plakat-2.doc: graficky zdařilejší návrh, kterému by prospěl papír položený na šířku a s ohledem na typ akce agresivnější font. Soubor plakat-3.doc: z hlediska informace úplný návrh, barevně a tematicky celkem dobře sladěný. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 35

37 Fotomontáž Fotomontáž Autor/autoři lekce: Lucie Žáková Anotace Cílem této lekce je seznámit žáky s využitím aplikace pro práci s rastrovou grafikou pro změnu obsahu mediálního sdělení. Klíčové pojmy: fotografie, rastrová grafika, fotomontáž Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky IVT 4. ročník nižšího stupně gymnázia 2 hodiny Aplikace pro práci s rastrovými obrázky umožňující vyjímání, kopírování a vkládání vybraných oblastí, fotografie v elektronické podobě ve vyšším rozlišení, dataprojektor Vztah k dalším průřezovým tématům Mezioborové vztahy Tematický okruh mediální výchovy Přínos mediální výchovy k osobnosti žáka Klíčové kompetence Výukové metody a strategie OSV, MuV VV Stavba mediálních sdělení - vede k osvojení si základních principů vzniku určitého typu mediálních obsahů - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence pracovní Diskuse, samostatná práce, prezentace Obsah: 1) Seznámení s problematikou vyučující má připraveno několik ukázek fotomontáží, na nichž úkol, který na žáky čeká, demonstruje. (10 minut) 2) Žáci seznámí ostatní se svými fotografiemi a s cílem, jehož chtějí dosáhnout. Může se jednat o vytvoření mystifikace nebo koláž (20 minut) Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 36

38 Fotomontáž 3) Žáci v prostředí příslušné aplikace zpracují své fotografie pomocí kopírování a přenesení vybraných částí obrázků vytvářejí grafický soubor s novým obsahem. V této fázi se vyučující žákům věnuje podle možností a potřeby individuálně. (35 minut) 4) Prezentace žákovských prací a jejich analýza: vyučující jednotlivé návrhy promítne s tím, že autoři své práce okomentují, a umožní spolužákům, aby je zhodnotili. Vyzvedne přednosti jednotlivých prací a upozorní na případné technické nedostatky. (15 minut) 5) V závěru vyučující otevře diskusi se žáky o tom, jestli je složité fotografie upravovat, jestli např. znají některé slavné upravené fotografie, z jakých důvodů k úpravám fotografií dochází či v minulosti docházelo apod. (10 minut) Přílohy: trojice souborů fotomontaz-1-1.jpg, fotomontaz-1-2.jpg, fotomontaz-1-3.jpg a fotomontaz-2-1.jpg, fotomontaz-2-2.jpg, fotomontaz-2-3.jpg. Vždy poslední soubor z každé trojice ukazuje výslednou fotomontáž. Na obou jsou v detailech vidět určité nedostatky, vzniklé především nepřesným výběrem vystřižené oblasti. Tyto chyby jsou dobře patrné při větším zvětšení. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 37

39 Fotomontáž Příloha č. 1 Příloha č. 2 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 38

40 Fotomontáž Příloha č. 3 Příloha č. 4 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 39

41 Fotomontáž Příloha č. 5 Příloha č. 6 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 40

42 Časopis titulní strana Časopis titulní strana Autor/autoři lekce: Lucie Žáková Anotace Cílem této lekce je seznámit žáky se základními typografickými pravidly používanými při tvorbě úvodní strany časopisu jako typu mediálního sdělení s ohledem grafickou a estetickou vyváženost. Klíčové pojmy: časopis, titulní strana, typografická pravidla, estetická stránka Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky IVT 4. ročník nižšího stupně gymnázia 2 hodiny Vektorový grafický editor (Callisto, Inkscape, ), titulní strany časopisů (v tištěné nebo elektronické podobě), magnetická tabule, dataprojektor Vztah k dalším průřezovým tématům Mezioborové vztahy Tematický okruh mediální výchovy Přínos mediální výchovy k osobnosti žáka Klíčové kompetence Výukové metody a strategie OSV, MuV ČJ, VV Stavba mediálních sdělení - vede k osvojení si základních principů vzniku určitého typu mediálních obsahů - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence pracovní Diskuse, samostatná práce, prezentace Obsah: 1) Seznámení s problematikou žáci přinesou různé časopisy, (ideálně každý 1 2 kusy), s jejichž titulními stranami seznámí spolužáky. (20 minut) 2) Na základě přinesených materiálů určí žáci jejich společné charakteristiky. Je vhodné upozornit na nezbytné náležitosti tohoto typu mediálního sdělení, jako je název časopisu, ročník, číslo, cena za výtisk, ilustrace odpovídající deklarovanému obsahu, přehlednost a dobrá čitelnost (velikost a barva písma, vhodný font, ). Tyto charakteristiky v průběhu jejich definování vyučující píše na tabuli (případně jinak zviditelňuje). (20 minut) Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 41

43 Časopis titulní strana 3) Žáci v prostředí grafického editoru vytvoří individuálně vlastní návrhy titulních stran při dodržení výše uvedených zásad. V této fázi se vyučující žákům věnuje podle možností a potřeby individuálně. (25 minut) 4) Prezentace žákovských prací a jejich analýza: vyučující jednotlivé plakáty promítne s tím, že autoři své práce okomentují, a umožní žákům je zhodnotit, vyzvedne přednosti jednotlivých prací a upozorní na případné nedostatky (zvláště u nedostatků týkajících se grafické stránky práce je třeba důkladné vysvětlení). (25 minut) Přílohy: soubory casopis-1.jpg, casopis-2.jpg. Oba soubory ukazují celkem zdařilé návrhy, jen u souboru časopis-1.jpg je vidět menší jistota autora při práci v prostředí grafického editoru. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 42

44 Časopis titulní strana Příloha č. 1 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 43

45 Časopis titulní strana Příloha č. 2 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 44

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Informatika přináší poznatky a dovednosti v ovládání moderních informačních technologií, orientaci ve světě informací,

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Příloha I.: Stupně aktivity 1

Příloha I.: Stupně aktivity 1 Příloha I.: Stupně aktivity 1 1 MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 134 s. Příloha II.: Rozvíjení vlastností tvořivosti po stupních 2 2 MAŇÁK, J. Rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Inzerát lyžování v Itálii výpočty nákladů Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka je

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Lesní pedagogika. jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování. Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov

Lesní pedagogika. jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování. Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov Lesní pedagogika jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov Co to jsou průřezová témata? 1 jsou důležitým formativním prvkem vzdělávání pomáhají rozvíjet

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název metodického

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické a vnímání mediálních sdělení 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě oznámení, kritické ; TV - diskuse

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE Vedoucí projektu: Olga Herdová Datum: Pátek:2.5.2014 Zahájení : 7,50 hod. Ukončení: cca 12,30 hod. Vybavení: připravené

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Role médií v mezních situacích

Role médií v mezních situacích Role médií v mezních situacích Příprava na vyučování Chemie a Fyziky s cíli v oblasti MV Název učební jednotky (téma) Role médií v mezních situacích Stručná anotace učební jednotky Žáci zhlédnou dokumentární

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU Projekt 9. ročníku ve školním roce 2010/2011 Koordinátor: Mgr. David Mikoláš CÍLE 1) Hlavní cíl: Žák na základě řízeného rozhovoru s pamětníkem, konzultace

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy

Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Měření výsledků výuky 2. Taxonomie učebních úloh 3. Standardy vzdělávání Závěry Úvod Měření výsledků

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více