Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do matematiky, fyziky a výpočetní techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do matematiky, fyziky a výpočetní techniky"

Transkript

1 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do matematiky, fyziky a výpočetní techniky Mgr. Petra Zvarová Brno 2012

2 Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ ČÁST... 3 CO JE (A CO NENÍ) MEDIÁLNÍ VÝCHOVA A PROČ JI VLASTNĚ UČIT... 3 CÍLE MEDIÁLNÍ VÝCHOVY... 4 ZAČLENĚNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DO ŠVP A VÝUKY... 5 TEMATICKÉ OKRUHY MEDIÁLNÍ VÝCHOVY... 6 ZLOMKY A SLOVNÍ ÚLOHY... 7 Pracovní list - Zlomky a slovní úlohy... 9 TOSKÁNSKÁ ROMANCE NA KONCI KVARTY Pracovní list Toskánská romance RYCHLOST FENOMÉN DOBY Příloha I.: Organizace projektu Příloha II.: Tabulka s naměřenými údaji HAVÁRIE JADERNÉ ELEKTRÁRNY ČERNOBYL Příloha I.: Zpravodajství: Aktualne.cz, duben Černobyl zářil. Režim pořádal Závod míru Příloha II.: Filmový dokument: Černobyl nultá hodina BYL JEDNOU JEDEN VYNÁLEZCE Příloha I.: Filmový dokument: Byl jednou jeden vynálezce AKUSTIKA Pracovní list - Akustika PLAKÁT POZVÁNKA NA AKCI FOTOMONTÁŽ Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č ČASOPIS TITULNÍ STRANA Příloha č Příloha č Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 1

3 ÚVOD Tato příručka vznikla jako jeden z metodických dokumentů v rámci projektu ESF Příroda v obrazech, jehož cílem bylo propojení a implementace průřezových témat mediální a environmentální výchovy na Gymnáziu INTEGRA BRNO a který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Příručka by tedy měla sloužit především jako podpora pro začlenění průřezového tématu mediální výchova do jednotlivých předmětů. Příručka je rozdělena na část teoretickou, jejímž cílem je připomenout základní informace týkající se tohoto průřezového tématu, navrhnout jakým způsobem začlenit toto téma do školního vzdělávacího programu a také vyvrátit častý názor pedagogů, že mediální výchova je záležitostí pouze českého jazyka a informatiky. Druhá rozsáhlejší část je část metodická obsahující návrhy konkrétních lekcí, přípravy do hodin či projekty. Její součástí je také značné množství příloh a metodických listů, které mají pedagogům usnadnit jejich práci. Všechny tyto materiály najdete i na přiloženém CD. V závěru pak naleznete ještě seznam literatury, webových stránek a dalších odkazů týkajících se problematiky médií a mediální výchovy, které můžete využít ve své pedagogické praxi či dalším studiu daného tématu. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 2

4 TEORETICKÁ ČÁST CO JE (A CO NENÍ) MEDIÁLNÍ VÝCHOVA A PROČ JI VLASTNĚ UČIT Mediální výchova je podle rámcového vzdělávacího programu jedním z průřezových témat. Mediální výchova však není pouze naukou o tvorbě mediálního obsahu, je hlavně naukou o tom, jak tomuto obsahu správně rozumět. Její náplní je tedy kritické vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu médií a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti a také tvorba mediálních sdělení a práce v realizačním týmu. Důležité je uvědomit si, že ne vše, co se týká médií a co se ve škole o nich řekne, musí být mediální výchovou. Mgr. Jaroslav Faltýn ve Světě průřezových témat 2 upozorňuje především na následující případy: Například žáci se seznamují s činností médií bez pochopení širších historických, sociálních a politických souvislostí; hodnotí vybraná média stylem líbí/nelíbí, učitel předkládá žákům své představy o estetické a etické hodnotě konkrétního média; žáci vytvářejí informační plakát; žáci hodnotí (pozitivně či negativně) reklamu bez poučené analýzy a interpretace významů, se kterými daná reklama pracuje; žáci besedují s redaktorem televizního zpravodajství, aniž se dozvědí informace o zrodu, konstrukci a cíli mediální zprávy. 1 Důležité tedy je, aby učitel žákům poskytl určitý vhled do dané problematiky, aby získali podstatné informace, na jejichž základě pak budou nejen hodnotit, ale hlavně analyzovat dané jevy. To vše je potřebné k tomu, aby si žáci uvědomili, že média se řídí svými vlastními zákony. Přínos mediální výchovy není jen v získání vědomostí o médiích a jejich fungování a osvojení si dovedností týkajících se mediální tvorby, jak si učitelé často myslí. Dalším důvodem, proč mediální výchovu vlastně učit, je také podpora žádoucích postojů a hodnot žáka. V neposlední řadě mediální výchova také významně napomáhá rozvíjet a posilovat klíčové kompetence žáka. Toto průřezové téma je také jednou z oblastí, kde můžeme přirozeně propojovat to, co žáci dobře znají, co je jim přirozené s tím, co je chceme naučit. Navíc je tak vybavujeme nanejvýš praktickými znalostmi a dovednostmi, které budou moci dnes a denně ve svém životě využívat a které jim napomohou v lepší orientaci v současném značně komplikovaném světě. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 3

5 CÍLE MEDIÁLNÍ VÝCHOVY Stručně řečeno cílem mediální výchovy je rozvíjet žáka tak, aby dosáhl určité úrovně mediální gramotnosti. To v sobě zahrnuje jak osvojení si základních poznatků o roli a fungování současných médií, tak získání určitých dovedností v oblasti tvorby mediálních sdělení a zapojení do mediální komunikace. Obvykle se setkáváme s následující klasifikací cílů mediální výchovy: rozvíjení schopnosti analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských) rozvíjení komunikačních schopností, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci získání představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec vytváření představy o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) získání schopnosti samostatně se zapojit do mediální komunikace využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu získání schopnosti přizpůsobit vlastní činnost a potřebám a cílům týmu využívání potenciálu médií jako zdroje informace, kvalitní zábavy i naplnění volného času uvědomění si, že média neslouží jen k přenosu informací a pro lidovou zábavu, ale že každé médium má schopnost vyjadřovat se také uměleckými prostředky rozvíjení citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení uvědomění si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění rozvíjení citlivosti vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména menšinách) i jednotlivci napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace 1 Faltýn, J.: Možnosti uplatnění Mediální výchovy. Svět průřezových témat 2. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 4

6 ZAČLENĚNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DO ŠVP A VÝUKY Průřezová témata jsou dnes povinnou součástí základního vzdělávání, tzn. že škola je musí zařadit do výuky, a tedy i do svého školního vzdělávacího programu. Je však záležitostí školy, jakým způsobem to udělá. Možností se nabízí hned několik: samostatný předmět dotovaný z disponibilních hodin implementace jednotlivých tematických okruhů do vybraných předmětů implementace mediální výchovy do všech předmětů projekty semináře Aby však mediální výchova mohla být účinná, je ji třeba vždy propojit se vzdělávacím obsahem konkrétních předmětů a s tím, co žáci znají ať už ze školy, nebo ze svého života mimo ni. Mediální výchova má největší vazby na vzdělávací oblast Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie a oblast Umění a kultura. Podíváme-li se však na její cíle a některé tematické okruhy, je jasné, že se mediální výchova dá implementovat i do dalších předmětů jiných vzdělávacích oblastí. Stejně tak se dá i propojit s dalšími průřezovými tématy. Zkuste si pro zajímavost jednou roztřídit obsahy denního tisku či televizních novin a sami uvidíte, že média zpracovávají obsahy týkající se nejen všech předmětů, ale i průřezových témat. V hledání průniku mezi vaším oborem a mediální výchovou vám může být nápomocen Vennův diagram (viz příloha) stačí se jen zamyslet a odpovědět na několik otázek. Při hledání styčných ploch mezi mediální výchovou a dalšími průřezovými tématy pak můžeme použít tzv. mediální kytičku (viz příloha). Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 5

7 TEMATICKÉ OKRUHY MEDIÁLNÍ VÝCHOVY (podle RVP pro základní vzdělávání) Tematické okruhy receptivních činností: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti Tematické okruhy produktivních činností: tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu Zdroje: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Aisis, o. s., Kladno Svět průřezových témat 2. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 6

8 Zlomky a slovní úlohy Autor/autoři lekce: Mgr. Dana Pavlíková Zlomky a slovní úlohy Anotace Žáci by se měli blíže seznámit s významem zlomků v běžném životě. V médiích i časopisech se často uvádějí výsledky různých měření ve zlomcích nebo procentech. Aby správně porozuměli sdělení, musí tedy studenti dobře porozumět informaci vyjádřené ve vztahu část k celku. V této lekci si studenti tuto schopnost prohlubují. Klíčové pojmy: zlomek, slovní úloha, část, celek Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky Matematika Sekunda (12-13 let) 45 minut pracovní list Vztah k dalším průřezovým - tématům Mezioborové vztahy - Tematický okruh mediální - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality výchovy - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Přínos mediální výchovy - učí využívat potenciál médií jako zdroje informací k osobnosti žáka - umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům Klíčové kompetence - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů Výukové metody a strategie frontální výuka, samostatná práce Obsah: 1) Úvod Seznámení žáků s tématem lekce, zopakování základních poznatků o zlomcích a řešením slovních úloh. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 7

9 Zlomky a slovní úlohy 2) Motivace Studenti mají ukázky textů z novinových článků na začátku pracovního listu. Pomocí zlomků bývají často uváděny výsledky různých měření. Krátce se studenty diskutujeme: V časopisech a médiích se setkáváme s pojmy jako pětina, desetina Je to moc či málo? Dokážeme si však představit, jaké konkrétní číslo se za tím skrývá? Co k takovému zjištění potřebujeme? Co nám hrozí, jestliže si to nedokážeme přesně spočítat? 3) Expozice Necháme studenty vypracovat úlohy z pracovního listu. Jednotlivé úlohy jsou zaměřeny na výpočet určité části z celku pomocí zlomků. Výsledky a postup výpočtů společně zkontrolujeme. 4) Závěr Na závěr ještě jednou zopakujeme, co bylo náplní hodiny a kdy se nám tyto znalosti a dovednosti mohou hodit. Upozorníme žáky, že zlomek může být sice stejný, ale absolutní číslo, které se za ním skrývá, se často může velmi lišit, a to může být někdy velmi podstatné. Zdroje: Přílohy: Pracovní list Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 8

10 Zlomky a slovní úlohy Pracovní list - Zlomky a slovní úlohy Až dvě třetiny zaměstnanců dotázaných v celosvětové anketě přiznaly, že se staly obětí šikany, a polovina z těch, kdo nebyli sami obětí, zažila šikanu ve svém okolí. Škoda Auto v polovině dubna zahájila stavbu nové haly na výrobu Škody Octavia. Dokončí ji v polovině roku 2012, a zvýší tím výrobní kapacitu octavií o polovinu. Vedle octavií a fabií bude poté z výrobních linek v Mladé Boleslavi sjíždět i třetí model Škody. Během pěti let prodělalo 148 účastníků pokusu mozkovou mrtvici. Po započtení vlivu váhy, fyzické aktivity a jídelníčku vědci zjistili, že riziko mrtvice pro konzumenty olivového oleje je nižší o dvě pětiny. Příklad 1. Spravedlivě rozdělte: a) Dva koláče třem dětem b) Čtyři koláče třem dětem Jaký zlomek koláče dostane každé dítě? Jaký nejmenší počet řezů musíme nakrájet, když koláč má tvar kruhu a každý řez je jeho poloměr nebo průměr? Příklad 2. Na videokazetu lze nahrát 240 minut. Na ¼ pásku je angličtina, na 3/8 pásku fotbal a na 1/6 pásku je vaření. Kolik minut zbývá? Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 9

11 Zlomky a slovní úlohy Příklad 3. Hodinky stály původně 270 Kč. Byly zlevněny o třetinu ceny. Protože stále nešly na odbyt, byly znovu zlevněny, tentokrát o čtvrtinu své nové ceny. Za kolik Kč se prodávají hodinky nyní? Příklad 4. Ovesné vločky obsahují uhlohydrátů, vody, buničiny, minerálních látek, tuků a zbytek tvoří bílkoviny. Kolik gramů bílkovin je v 1 kg ovesných vloček? Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 10

12 Toskánská romance na konci kvarty Toskánská romance na konci kvarty Autor/autoři lekce: Mgr. Dana Pavlíková Anotace V posledních letech je ve školství stále více kladen důraz na finanční gramotnost žáků základních a středních škol. Základy finanční matematiky jsou postupně implementovány do programu nejen škol ekonomicky zaměřených, ale i ostatních škol. V této lekci by se žáci měli blíže seznámit s podstatou reklamních materiálů, najít informace, které jsou pro ně jako zákazníky nejdůležitější. V médiích se totiž často objevují nabídky zájezdů na poslední chvíli, plné úžasných slev. Pracovní list zahrnuje řadu úloh týkajících se cestování. Kombinuje úlohy s procenty, s úlohami o pohybu, sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel, to vše ve spojení s vyhledáváním informací v tabulkách. Klíčové pojmy: reklama, kritické myšlení, sčítání, odčítání, násobení, dělení, procenta, ceny, sleva, procenta, pohyb Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky Matematika 4. ročník nižšího stupně gymnázia (14-15 let) 45 minut pracovní list, papír, tužka, barevný fix Vztah k dalším průřezovým - tématům Mezioborové vztahy - Tematický okruh mediální - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality výchovy - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Přínos mediální výchovy - umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k osobnosti žáka k mediálním obsahům Klíčové kompetence - kompetence k řešení problémů - kompetence k učení Výukové metody a strategie frontální výuka, samostatná práce, diskuse Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 11

13 Toskánská romance na konci kvarty Obsah: 1) Úvod Seznámení žáků s tématem lekce, zopakování základních poznatků o procentech, úloh o pohybu a souvisejících výpočtech 2) Motivace V reklamách a propagačních materiálech cestovních kanceláří se setkáváme s lákavými nabídkami zájezdů typu last minute a pojmy jako akce, sleva, procento. Jsou tyto nabídky opravdu tak výhodné? Následuje diskuse, po níž žáci vypracují pracovní list. 3) Expozice Každý student dostane pracovní list se zadáním úloh. Jednotlivé úlohy jsou zaměřeny na výpočet procentové části z celku, úlohy o pohybu, práci s tabulkou. Výpočtem studenti ověří výhodnost nabízeného produktu. 4) Závěr Společná diskuse. Žáci jsou schopni pracovat s procenty a na základě podaných informací vyhodnotit výhodnost ceny, zorientovat se v textu a vybrat podstatnou informaci. Zdroje: Přílohy: Pracovní list Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 12

14 Toskánská romance na konci kvarty Pracovní list Toskánská romance Chystáte se s rodinou na dovolenou do Itálie. Před odjezdem je však nutné zjistit důležité informace: výměna peněz, délka cesty, cena pohonných paliv, možnosti nabízených fakultativních výletů, jaké je nabízené stravování a ceny ubytování. 1 EUR = 23,53 Kč Poplatek bance 3% Natural 31,80 Kč (cena za litr) Cena zájezdu po 25% slevě!!! Bez stravy Polopenze Plná penze Dospělý Kč Kč Kč Dítě do 2 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dítě 2-6 let ZDARMA Kč Kč Dítě 6-15 let Kč Kč Kč Výlet do Florencie Florencie je označována za kolébku renesance. Program výletu je prohlídka Piazza della Signoria se sochou Davida, Danteho dům, jeden z nejkrásnějších mostů - most Zlatníků, palác Vechio, katedrála Santa Marie del Fiore. Cena pro dospělé: 30 EUR Cena pro děti do 15 let: 15 EUR AKČNÍ NABÍDKA JEN NA MĚSÍC ZÁŘÍ A ŘÍJEN! Ceny vstupů jsou v měsících září a říjen zlevněny. Pro rodiny s dětmi 15 % sleva z celkové ceny! Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 13

15 Toskánská romance na konci kvarty Cena nezahrnuje: Pojištění léčebných výloh 65,-/os., pojištění rozšířené (storno, léčebné výlohy, úrazové) 175,- /os. - vstupné do objektů a muzeí cca 30 EUR ÚKOLY: a) Jaká byla původní cena zájezdu před slevou? b) Kolik Kč zaplatíte za výměnu 550 EUR na kapesné? Připočtěte samozřejmě i poplatky bance. Výsledek zaokrouhlete na celé koruny. c) Jakou průměrnou rychlostí pojede vaše auto, když dojedete na místo svého pobytu v a z domu jste předešlý den vyrazili ve 20.00? Cesta je dlouhá 972 km a plánujete 2 přestávky po 30 minutách a 3 malé přestávky po 15 minutách. d) Kolik Kč zaplatíte za benzín na cestu tam i zpět, jestliže průměrná spotřeba na 100 km je 7,5 l? Výsledek zaokrouhlete na celé koruny. e) Kolik Kč zaplatíte za celý pobyt své rodiny, jestliže ji tvoří oba rodiče, pětiletý syn a dcera stará rok a půl? Maminka by si na dovolené ráda odpočinula, žádáte tedy plnou penzi. f) Chystáte se navštívit Florencii. Na kolik korun vás vyjde výlet, jestliže jedete na začátku září? Nezapomeňte, že cena výletu je uvedena v eurech. g) Jaká bude celková cena vaší dovolené? Do ceny zahrňte cestu autem tam i zpět, pobyt se stravou a výměnu peněz (cena výletu je již zahrnuta v kapesném), pojištění léčebných výloh. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 14

16 Rychlost fenomén doby Rychlost fenomén doby Tvorba mediálního sdělení Autor lekce: Lukáš Zámečník Anotace Cílem lekce je tvorba publicistického útvaru zprávy o průběhu a výsledcích měření rychlosti automobilů na dopravních tepnách v blízkosti školy. Zprávu studenti napíšou v rozsahu 100 slov a doplní ji cizojazyčným shrnutím. Tvorba zprávy je součástí celodenního projektu (popis viz níže). Klíčové pojmy Měření rychlosti automobilů, novinová zpráva, anglické/německé resumé Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky Fyzika 2. ročník osmiletého gymnázia 45 minut (jako součást celodenního projektu) PC, výsledky měření zpracované v Excelu, prezentace nebo jiný materiál o tom, jak napsat zprávu, slovník anglicko/německo-český Vztah k dalším průřezovým tématům Mezioborové vztahy Tematický okruh mediální výchovy Přínos mediální výchovy k osobnosti žáka Klíčové kompetence Výukové metody a strategie Myšlení v evropských a globálních souvislostech Český jazyk, anglický (německý) jazyk, matematika, informatika - stavba mediálních sdělení - tvorba mediálních sdělení - přispívá ke schopnosti zapojit se do mediální komunikace - vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů - kompetence komunikativní - kompetence občanské - kompetence pracovní - kompetence k řešení problémů Skupinová práce, měření, prezentace Obsah: 1) Prezentace studentů 2) Instrukce k psaní zprávy 3) Pracovní list 4) Měření 5) Zpracování měření 6) Psaní zprávy 7) Vyhodnocení Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 15

17 Rychlost fenomén doby Přílohy: 1) Organizace projektu 2) Tabulka s naměřenými hodnotami Zpracování lekce: 1. Prezentace studentů: Studenti si za domácí úkol připravili ppt prezentace na témata, která se týkají rychlosti (např. rychlost a rychlostní rekordy u jednotlivých druhů dopravních prostředků atd.) Studenti prezentují (10 minut na dvojici/trojici) a jsou aktuálně ohodnoceni vyučujícím (obsahová správnost, formální úprava, projev atd.) 2. Instrukce k psaní zprávy Instrukce jsou studentům sděleny učitelem češtiny (nejlépe formou přehledné prezentace, která zůstane studentům k dispozici na očích ) Cílem je dodržení (kromě gramatické a stylistické správnosti) kritérií publicistického útvaru 3. Pracovní list: Studenti ve dvojicích/trojicích řeší několik úkolů z pracovního listu: 1) Úkol na rychlost vozidel (grafický) 2) Úkol na průměrnou rychlost 3) Úkol spočívající v organizaci následujícího měření postup práce 4. Měření Studenti po skupinách měří na zvolených úsecích (100 m) dopravních komunikací průměrnou rychlost projíždějících vozidel 5. Zpracování měření Studenti naměřená data zpracují do excelové tabulky (viz příloha II.) Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 16

18 Rychlost fenomén doby 6. Psaní zprávy Studenti na základě naměřených výsledků vytvoří zprávu do místních novin/časopisu, která informuje o dopravní situaci na zvoleném úseku komunikace Zpráva musí odpovídat publicistickému stylu a žánru zprávy Délka zprávy 100 slov Zpráva je doprovázena stručným cizojazyčným resumé (3-5 vět) 7. Vyhodnocení Studenti jsou hodnoceni známkou za prezentaci (fyzika), pracovní list (fyzika), měření (fyzika), zpracování měření (matematika), zprávu (český a cizí jazyk) Příloha I.: Organizace projektu Rychlost fenomén doby 8:15 8:30 Organizační pokyny - chování a známky (fyzika prezentace, pracovní list, měření; matematika zpracování měření; ČJ zpráva; němčina slovíčka) 8:30 9:30 Prezentace 9:30 9:50 Jak napsat zprávu? 9:50 10:00 Přestávka 10:00 10:30 Pracovní listy dva výpočty (na rychlost vozidel a průměrnou rychlost) + jak budeme měřit) 10:30 11:30 Měření (tři skupiny 6-7 osob, čili dvě až tři skupiny) 11:30 12:00 Oběd 12:00 12:20 Zpracování měření (Excel) 1. skupina 12:20 12:40 Zpracování měření (Excel) 2. skupina 12:00 13:30 Psaní zprávy a překlad resumé 13:30 13:40 Závěr Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 17

19 Rychlost fenomén doby Příloha II.: Tabulka s naměřenými údaji t (s) v (m/s) v (km/h) 2,57 11, , , ,2 1,75 17, , ,5 8, , ,38 12, , ,9 7, , ,6 8, ,74 10, , ,88 10, ,5 3,04 9, , ,18 9, , ,12 14, ,9434 2,22 13, , ,48 12, , ,03 14, , ,38 12, , ,09 9, , ,6 11, ,53846 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 18

20 Byl jednou jeden vynálezce Havárie jaderné elektrárny Černobyl Manipulace veřejnosti pomocí médií Autor lekce: Lukáš Zámečník Anotace Cílem lekce je vést studenty ke kritické reflexi mediálních sdělení. Studenti vyhodnotí stupeň dobové podmíněnosti sdělení a důvody této podmíněnosti. Zváží především manipulaci veřejnosti prostřednictvím médií v době černobylské havárie (využití zpravodajství příloha I.) a ochotu přírodovědců (fyziků) podřídit se politické vůli (využití dokumentu příloha II.). Klíčové pojmy Filmový dokument, zpravodajství, manipulace, jaderná havárie Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky Fyzika 7. ročník osmiletého gymnázia 3 x 45 minut PC, filmový dokument (Černobyl nultá hodina), internet, učebnice pro 4. ročník, doplňková literatura Vztah k dalším průřezovým tématům Mezioborové vztahy Tematický okruh mediální výchovy Přínos mediální výchovy k osobnosti žáka Klíčové kompetence Výukové metody a strategie Myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova Dějepis, zeměpis, chemie - role médií v moderních dějinách - mediální produkty a jejich významy - rozvíjet kritický odstup od podnětů přicházejících z mediálních produktů - získat představu o roli médií v jednotlivých typech společnosti a různých historických kontextech - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence občanská Využití filmového dokumentu, skupinová práce, prezentace Obsah: 1) Projekce filmového dokumentu 2) Interpretace zpravodajství 3) Diskuse 4) Vyhodnocení Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 19

21 Byl jednou jeden vynálezce Přílohy: 1) Zpravodajství: Aktualne.cz, duben ) Filmový dokument: Černobyl nultá hodina Zpracování lekce: 1. Projekce filmového dokumentu: Studenti zhlédnou dokument Černobyl nultá hodina Dokument má délku 50 minut, proto je třeba počítat s vypuštěním některé části nebo prodloužením vyučovací hodiny Studenti jsou upozorněni na to, aby: Posoudili míru snahy o objektivní zachycení událostí Zhodnotili relevanci předkládaných informací Definovali povahu zhlédnutého dokumentu Sumarizovali (a sepsali) příčiny havárie Zhodnotili dopad na životní prostředí 2. Interpretace zpravodajství V následující hodině jsou studenti rozděleni do skupin (dvojice), v nichž pracují na PC se zpravodajským dokumentem (viz I. příloha) Délka práce je 45 minut (případně kratší, vzhledem k předchozí etapě) Studenti jsou upozorněni na to, aby: 1) Posoudili míru manipulace veřejnosti prostřednictvím médií (v ČSSR) v souvislosti s černobylskou havárií 2) Využili také jiných internetových zdrojů k dokreslení situace v ČSSR v době havárie 3) Posoudili spolehlivost elit (především vědeckých) jako garantů pravdivého informování veřejnosti 4) Komparovali svá zjištění s předchozími závěry 5) Sumarizovali (a sepsali) míru manipulace veřejnosti v ČSSR a původce této manipulace 3. Diskuse: V závěrečné hodině ( 45 minut) studenti vedou řízenou diskusi moderovanou pedagogem Postupně si představí své závěry a polemizují nad nimi Ústní prezentace jednotlivých skupin je hodnocena průběžně pedagogem na základě zvolených kritérií: obsahová správnost, míra zapojení kritického myšlení, argumentace, spolupráce ve skupině, rétorika Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 20

22 Byl jednou jeden vynálezce 4. Vyhodnocení: Hlavním úkolem pedagoga je shrnout, doplnit a opravit výsledky studentů Celá výuková skupina by měla dospět k společnému závěru (množině závěrů), který by vyjadřoval (např. pomocí myšlenkové mapy) společnou interpretaci skutečných příčin havárie a zhodnocení míry manipulace veřejnosti v ČSSR prostřednictvím médií Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 21

23 Byl jednou jeden vynálezce Příloha I.: Zpravodajství: Aktualne.cz, duben 2006 Černobyl zářil. Režim pořádal Závod míru Praha - Sto kilometrů od nich vybuchla jaderná elektrárna, oni přesto závodili jako by nic. Kdo? Účastníci Závodu míru. Závod míru byl prestižní akcí, která vedle vysoké sportovní úrovně měla především funkci politickou a ideologickou. Měla ukázat převahu a soudržnost "táboru míru". Až do extrému to bylo dohnáno právě v roce Začátkem roku se k tradičním účastnickým zemím závodu, tedy Československu, Polsku a NDR, přidal i Sovětský svaz. Nebylo to poprvé. Už rok předtím se po prologu v Praze zamířilo do Moskvy a po třech etapách se celý peloton letecky přepravil zpět do Československa. Tentokrát však volba osudově padla na Kyjev. "Do závodu přišli Rusové až někdy na začátku roku, když už byly připravené všechny tréninkové plány. Původně se mělo startovat 8. května z Prahy," vzpomíná bývalý reprezentant Vladimír Kozárek. O tom, co se v Černobylu stalo, se českoslovenští cyklisté dozvěděli už 26. dubna na závodě Giro Regioni v Itálii. "Přišel k nám jeden ze západoněmeckých závodníků s tím, že vybuchla atomová elektrárna a že Závod míru se bude startovat až z Polska," vzpomíná Kozárek. Ale o tom nemohla být ani řeč, kyjevské etapy nebylo možné odvolat už z politických důvodů. "Státní trenér Kamil Haťapka nám řekl, že to jsou jen fámy, že se vcelku nic nestalo a že jedeme dál," dodává Kozárek. Kozárek: Nejsem žádný hrdina Kusé informace o jaderné nehodě však už mezitím dorazily i do Československa a pro mnohé závodníky nastalo dilema: Riskovat zdraví, nebo kariéru? Rozhodování jim "ulehčil" fakt, že pokud by nechtěli jet, zřejmě by definitivně dozávodili. "V té době by odmítnout jet Závod míru znamenalo konec sportovní kariéry," říká dnes další bývalý reprezentant Jozef Regec. "Závod míru byla prezentace vyloženě politická.. Všechno bylo pod patronací československé vlády. Nebylo myslitelné, abychom na něm nestartovali," dodává. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 22

24 Byl jednou jeden vynálezce Jeho bývalý kolega Kozárek se přidává: "Kdybych úmyslně odmítl startovat, zavřeli by mě i s celou rodinou." Vladimír Kozárek však nakonec na Ukrajinu neodcestoval. "Kdepak, já nejsem žádný hrdina. Byl jsem opravdu nemocný a měl teploty. Prošel jsem v Brně rozsáhlými lékařskými testy, aby vyloučili, že simuluju," připomíná. Přesto mu neúčast v Závodě míru 1986 ohrozila kariéru. "Zůstal mi pořád cejch simulanta. V roce 1987 jsem si v nominačním závodě vyjel účast, ale řekli mi, že když jsem byl nemocný o rok dřív, marodím i teď. Přišel jsem i o mistrovství světa. Nakonec jsem ale dopadl docela dobře, mohl jsem závodit až do roku Se svojí kariérou jsem spokojený," říká Vladimír Kozárek. Československý tým na Ukrajině překvapil Šestice jeho reprezentačních kolegů Jiří Škoda, Anton Novosad, Milan Jurčo, Roman Kreuziger, Radovan Fořt a Jozef Regec však zamířila na Ukrajinu. V ulicích Kyjeva a jeho okolí byl na programu šestikilometrový prolog a dvě individuální etapy proložené časovkou družstev. Hrozící nebezpečí blízkosti Černobylu hodně oslabilo závodnické pole. "Jel celý východní blok a ze západu, pokud si dobře pamatuju, už jen Francouzi," loví Jozef Regec v paměti vzpomínky. Celkem se na start postavilo 64 závodníků. To byla slabá polovina běžného počtu jezdců. V roce 1985 startovalo na Závodu míru 129 cyklistů, v roce 1987 dokonce 159. Kyjevský prolog podle očekávání vyhrál Uwe Ampler z NDR, ale v první etapě nečekaně slavily úspěch československé barvy. Do úniku se dostalo trio Bulhar Zajkov, Mongol Ganbold a Jozef Regec. A právě československý reprezentant jako první proťal cílovou pásku. "Měl jsem štěstí, že se mi povedlo z pelotonu odjet. Nikdo mě neznal, byl jsem v týmu nováčkem a nebrali mě vážně," vzpomíná Regec na klíčový okamžik vítězné etapy. Následnou časovku družstev vyhráli domácí Sověti, Čechoslováci skončili čtvrtí se ztrátou 2:55 minuty. Poslední etapa před odletem do Polska opět patřila cyklistům NDR, vyhrála jejich největší hvězda Olaf Ludwig. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 23

25 Byl jednou jeden vynálezce I když vítězství v Kyjevě odstartovalo úspěšnou kariéru, potýká se nyní Jozef Regec s velkými zdravotními problémy. "Před necelým rokem jsem absolvoval operaci nádoru ledviny, při níž mi byla levá ledvina odebrána. Po konzultaci mi primář souvislost se startem na Ukrajině nepotvrdil, ale ani nevyvrátil," říká dnes jezdec, který si žlutý trikot pro lídra ZM 1986 držel až do desáté etapy. Vladimír Kozárek je ve svých soudech příkřejší. "Rexo (Jozef Regec, pozn. redakce) to odskákal nejvíc. Zasloužil by si odškodné 50 milionů. Ale kdo za to dneska sedí? Nikdo. I když byla kolem Závodu míru vždycky spousta bafuňářů, do Kyjeva nejel z vedení cyklistického svazu až na jednoho člověka nikdo. A ti lidé jsou na svazu pořád," lamentuje bývalý reprezentant, který se nyní věnuje svému obchodu s cyklistickými potřebami v Brně. Jedno se přece jen po Závodě míru 1986 změnilo. Do Sovětského svazu se peloton toho závodu už nikdy nevydal. Zdroj: Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 24

26 Byl jednou jeden vynálezce Příloha II.: Filmový dokument: Černobyl nultá hodina Černobyl - nultá hodina (Zero Hour: Disaster at Chernobyl) Velká Británie, 2004, 50 min Třiadvacet minut po jedné, ráno 26. dubna 1986, dělilo Evropu od nejhorší jaderné katastrofy už jen několik sekund. Čtvrtý reaktor jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu právě explodoval. V Sovětském svazu bylo černobylské trauma tak hluboké, že ho mnozí považují za první krok ke zhroucení komunistického režimu. Tento film vypráví minutu po minutě drama poslední hodiny předcházející této tragédii. Uvidíte příběh očima hlavních protagonistů, pracovníků elektrárny, kteří měli to štěstí a přežili, i těch, kteří okamžitě nebo brzy po neštěstí na následky havárie zemřeli. Té noci se v Černobylu protnuly dvě osudové okolnosti. Chybná konstrukce reaktoru a despotická a sebestředná povaha hlavního inženýra Anatolije Ďatlova. Řídící směna nevěděla téměř nic o tom, proč a za jakých podmínek je tento grafitový reaktor při nízkém výkonu tak nestabilní. Druhou riskantní okolností byla nepředvídatelnost chování ing. Ďatlova samotného. Je podoben technologii, kterou chce ovládat. Tuto noc se Ďatlov s reaktorem střetl v souboji síly, který je oba zničil. Jednatřicet minut po půlnoci se hádka kvůli hladině výkonu, při níž může začít bezpečnostní zkouška čtvrtého černobylského reaktoru, vyostřila... Zdroj: Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 25

27 Byl jednou jeden vynálezce Byl jednou jeden vynálezce Práce s naučným videodokumentem Autor lekce: Lukáš Zámečník Anotace Cílem je přiblížit studentům: a) některé aspekty fyziky příjemnou a zároveň názornou formou b) pěstovat ve studentech schopnost kritické recepce audiovizuálního sdělení c) budovat ve studentech schopnost chápat vědecké poznatky v jejich vztahu k historickému kontextu doby Klíčové pojmy Popularizační filmový dokument, vztah fyziky a historie Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky Fyzika 1. ročník osmiletého gymnázia 30 minut videodokument (Byl jednou jeden vynálezce), sada připravených otázek Vztah k dalším průřezovým tématům Mezioborové vztahy Tematický okruh mediální výchovy Přínos mediální výchovy k osobnosti žáka Klíčové kompetence Výukové metody a strategie Myšlení v evropských a globálních souvislostech Dějepis - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich - učí využívat potenciál médií jako zdroje informací - kompetence k učení Využití filmového dokumentu Obsah: 1) Projekce filmového dokumentu 2) Vypracování sady otázek 3) Vyhodnocení Přílohy: 1) Filmový dokument: Byl jednou jeden vynálezce Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 26

28 Byl jednou jeden vynálezce Zpracování lekce: 1. Projekce filmového dokumentu: Studenti zhlédnou vybranou epizodu francouzského seriálu Byl jednou jeden vynálezce Epizoda má délku 25 minut Vhodné zapojit jako část vyučovací hodiny (např. po písemné práci) 2. Vypracování sady otázek Už v průběhu sledování epizody mají studenti k dispozici sadu otázek (8 až 10 otázek), odpovědi na ně průběžně zaznamenávají Příklad otázek k epizodě Hérón z Alexandrie: 1) Kdy a kým byla založena alexandrijská knihovna? 2) Vysvětli, jak fungovala Hérónova baňka 3) Popiš mechanismus, pomocí kterého dokázal Hérón otevřít bez pomoci lidské síly chrámové dveře Příklad otázek k epizodě Archimédes: 1) Jak změřil Eratosthenes délku zemského rovníku? 2) Co znamená řecké Heuréka? 3) Jak dokázal Archimédes, že není královská koruna vyrobena ze zlata? Otázky jsou řazeny podle průběhu epizody, v okamžiku řešení složitější otázky je vhodné epizodu zastavit 3. Vyhodnocení: Provedeno učitelem Hodnocena nejen obsahová správnost, ale také schopnost věcného a přesného vyjádření vlastními slovy rozvoj kritického myšlení Hodnocení známkou na závěr můžeme s žáky diskutovat o tom: 1) jestli vše se podle nich skutečně stalo tak, jak je v dokumentu zachyceno, jestli postavy vypadaly skutečně tak, jako v dokumentu (vždy po žácích chceme zdůvodnění jejich odpovědi dopracujeme se pravděpodobně k odpovědím, že se jedná pouze o rekonstrukci, o zábavně-naučné ztvárnění tématu, které si volí určité vyjadřovací prostředky, a proto je důležité udržovat od takovýchto mediálních sdělení kritický odstup) 2) zda a proč je dokument bavil, vést je k uvědomění si možnosti využít televizi také jako zdroje poučných informací a kvalitní zábavy Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 27

29 Byl jednou jeden vynálezce Příloha I.: Filmový dokument: Byl jednou jeden vynálezce Byl jednou jeden... vynálezce (Il Était une fois... les découvreurs) Francie, 1994, 26x25 min Naučný francouzský seriál pro děti a mládež. Seriál je dělaný pro zábavu, ale také poučení. Viz předešlé úspěšné série: "Byl jednou jeden člověk" a "Byl jednou jeden život". Seznam jednotlivých epizod: 1. Naši čínští předkové 2. Archimédes a staří Řekové 3. Hérón z Alexandrie 4. Měření času 5. Jindřich Mořeplavec a kartografie 6. Gutenberg a knihtisk 7. Leonarado Da Vinci 8. Lékaři 9. Galileo Galilei 10. Isaac Newton 11. Buffon a dějiny naší planety 12. Lavoisier a chemie 13. Stephenson - plnou parou vpřed 14. Faraday a elektřina 15. Darwin a evoluce 16. Mendel a hrách ad. Zdroj: Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 28

30 Akustika Akustika Řešení pracovního listu v elektronické podobě prostřednictvím internetových zdrojů Autor lekce: Lukáš Zámečník Anotace Cílem lekce je: 1) naučit formou samostatné práce studenta novým poznatkům z oblasti akustiky 2) pěstovat ve studentovi schopnost získávání relevantních, přesných a správných informací z elektronických zdrojů (a to patřičně rychle). Klíčové pojmy Internet, akustika, rychlost zvuku, internetové zdroje Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky Fyzika 6. ročník osmiletého gymnázia 45 minut PC s internetem, kalkulátor, pracovní list v elektronické podobě Vztah k dalším průřezovým tématům - Mezioborové vztahy matematika, informatika Tematický okruh mediální výchovy Uživatelé Přínos mediální výchovy k osobnosti - naučit se vyhodnocovat kvalitu a význam informačních žáka zdrojů - osvojit si postupy racionálního a kontrolovaného nakládání se symbolickými obsahy Klíčové kompetence - kompetence k učení - kompetence komunikativní Výukové metody a strategie Samostatná práce na PC Obsah: Vypracování pracovního listu Vyhodnocení Přílohy: Pracovní list Akustika Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 29

31 Akustika 1) Vypracování pracovního listu: 1) Student s pomocí elektronických zdrojů vypracuje odpovědi na otázky z pracovního listu (viz příloha I.) Vyučující zdůrazní studentům kritéria hodnocení obsahová správnost (zde zdůrazní rizika práce s internetovými zdroji a nutnost ověřování informací ze dvou na sobě nezávislých zdrojů), přesnost vyjádření. 2) Student prokáže také schopnost vyřešit početní úlohy 2) Vyhodnocení: Provedeno učitelem Hodnocena nejen obsahová správnost (učitel se zaměří na kvalitu použitých zdrojů, zda údaj byl zkontrolován ve dvou na sobě nezávislých zdrojích apod.), ale také schopnost věcného a přesného vyjádření rozvoj kritického myšlení Hodnocení známkou Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 30

32 Akustika Pracovní list - Akustika Jméno: Datum: Vysvětli význam pojmů: Echo Sonar Konsonantní a disonantní hudební intervaly Dopplerův jev Fyziologická akustika: Úkol: Popiš jednotlivé části sluchového orgánu člověka (viz obrázek). Vlastnosti zvuku: Barva tónu: Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 31

33 Akustika Úkol: Přečti si text a vyber tvrzení, které z textu vyplývá. Text: Amplituda vyšších tónů harmonických je různá, ale podstatně menší než amplituda tónu základního. Výsledný zvuk je vlivem vyšších tónů harmonických pro daný zdroj zvuku zcela charakteristický. Čím více takových harmonických složek daný tón obsahuje a čím výrazněji tyto složky znějí, tím je barva tónu plnější, sytější. Když jsou z vyšších harmonických tónů silné jen některé, zvuk nabývá pronikavosti a lesku, jako například zvuk houslí. Tóny chudé na vyšší tóny harmonické znějí dutě, prázdně. Barvu tónu u jednotlivých hudebních nástrojů můžeme ovlivňovat tvarem a materiálem rezonanční skříňky. Tím se zesilují nebo zeslabují určité vyšší harmonické tóny. Tvrzení: Aby byl zvuk pronikavý, je třeba, aby vyšší harmonické tóny byly všechny stejně silné. Tvar rezonanční skříňky hudebního nástroje nemá podstatný vliv na barvu tónu. Barva tónu je plnější a sytější tím více, čím více vyšších harmonických složek daný tón obsahuje. Hlasitost zvuku: Úkol: S použitím grafu urči, zda zvuky uvedené v tabulce leží ve sluchovém poli člověka. Tabulka: Hladina intenzity (db) Frekvence (Hz) Graf: Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 32

34 Akustika Chladniho obrazce: Úkol: Do Chladniho obrazců vyznač, kde se nachází uzly a kde kmitny (nezapomeň, že se v tomto případě nebude jednat o body, ale o čáry). Výpočty: Urči rozmezí vlnových délek zvuku ve vzduchu, jestliže rozmezí frekvencí zvuku je 16 Hz až 16 khz a rychlost šíření zvuku je 340 m/s. Urči rozdíl rychlosti zvuku ve vzduchu v sibiřské tajze v zimě při teplotě t 1 = -50 C a v létě při teplotě t 2 = 40 C. Platí vztah: v = k.t + v 0 ; kde k = 0,6 m/s.k, v 0 = 331 m/s Lidské ucho rozliší dva zvuky jako oddělené, pokud je mezi nimi prodleva alespoň 0,1 s. Jak daleko musí být člověk minimálně vzdálený od skalní stěny, aby vznikla ozvěna? (Rychlost zvuku ve vzduchu je 340 m/s.) Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 33

35 Plakát pozvánka na akci Plakát pozvánka na akci Autor/autoři lekce: Lucie Žáková Anotace Cílem této lekce je naučit žáky základním pravidlům tvorby plakátu jako speciálního typu mediálního sdělení s ohledem na úplnost informací a grafickou vyváženost. Klíčové pojmy plakát, úplnost a správnost informací, grafická vyváženost Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky IVT 1. ročník nižšího stupně gymnázia 2 hodiny Textový editor typu wysiwyg umožňující vkládání rastrových obrázků, tématicky příslušné obrázky v elektronické podobě, vzorové plakáty (v tištěné nebo elektronické podobě), magnetická tabule, dataprojektor Vztah k dalším průřezovým tématům Mezioborové vztahy Tematický okruh mediální výchovy Přínos mediální výchovy k osobnosti žáka Klíčové kompetence Výukové metody a strategie OSV, MuV ČJ, VV Stavba mediálních sdělení - vede k osvojení si základních principů vzniku určitého typu mediálních obsahů - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence pracovní Diskuse, samostatná práce, prezentace Obsah: 1) Seznámení s problematikou žáci přinesou různé letáky nebo plakáty (ideálně každý 1 2 kusy), se kterými seznámí spolužáky. (20 minut) 2) Na základě přinesených materiálů určí žáci jejich společné charakteristiky (informační obsah a grafickou stránku). Je vhodné upozornit na nezbytné náležitosti plakátu, jako je úplnost, správnost a srozumitelnost informací (co, kdy a kde se koná, předprodej vstupenek, vstupné, ), vhodnost ilustrace, přehlednost a dobrá čitelnost (velikost písma odpovídající významnosti informace, vhodný Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 34

36 Plakát pozvánka na akci typ písma, vhodná kombinace barev, dostatečné rozlišení grafického souboru). Tyto charakteristiky v průběhu jejich definování vyučující píše na tabuli (případně jinak zviditelňuje). (20 minut) 3) Žáci v prostředí textového editoru vytvoří individuálně vlastní návrhy plakátů při dodržení výše uvedených zásad. V této fázi se vyučující žákům věnuje podle možností a potřeby individuálně. (25 minut) 4) Prezentace žákovských prací a jejich analýza: vyučující jednotlivé plakáty promítne s tím, že autoři své práce okomentují, a umožní žákům je zhodnotit, vyzvedne přednosti jednotlivých prací a upozorní na případné nedostatky (zvláště u nedostatků týkajících se grafické stránky práce je třeba důkladné vysvětlení). (25 minut) Přílohy: sobory plakat-1.doc,plakat-2.doc, plakat-3.doc. Soubor plakat-1.doc: v návrhu plakátu zcela chybí ilustrační grafika, návrh je graficky značně roztříštěný (nevhodná kombinace fontů, nadměrné použití WordArtu), objevují se obvyklé pravopisné chyby. Soubor plakat-2.doc: graficky zdařilejší návrh, kterému by prospěl papír položený na šířku a s ohledem na typ akce agresivnější font. Soubor plakat-3.doc: z hlediska informace úplný návrh, barevně a tematicky celkem dobře sladěný. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 35

37 Fotomontáž Fotomontáž Autor/autoři lekce: Lucie Žáková Anotace Cílem této lekce je seznámit žáky s využitím aplikace pro práci s rastrovou grafikou pro změnu obsahu mediálního sdělení. Klíčové pojmy: fotografie, rastrová grafika, fotomontáž Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky IVT 4. ročník nižšího stupně gymnázia 2 hodiny Aplikace pro práci s rastrovými obrázky umožňující vyjímání, kopírování a vkládání vybraných oblastí, fotografie v elektronické podobě ve vyšším rozlišení, dataprojektor Vztah k dalším průřezovým tématům Mezioborové vztahy Tematický okruh mediální výchovy Přínos mediální výchovy k osobnosti žáka Klíčové kompetence Výukové metody a strategie OSV, MuV VV Stavba mediálních sdělení - vede k osvojení si základních principů vzniku určitého typu mediálních obsahů - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence pracovní Diskuse, samostatná práce, prezentace Obsah: 1) Seznámení s problematikou vyučující má připraveno několik ukázek fotomontáží, na nichž úkol, který na žáky čeká, demonstruje. (10 minut) 2) Žáci seznámí ostatní se svými fotografiemi a s cílem, jehož chtějí dosáhnout. Může se jednat o vytvoření mystifikace nebo koláž (20 minut) Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 36

38 Fotomontáž 3) Žáci v prostředí příslušné aplikace zpracují své fotografie pomocí kopírování a přenesení vybraných částí obrázků vytvářejí grafický soubor s novým obsahem. V této fázi se vyučující žákům věnuje podle možností a potřeby individuálně. (35 minut) 4) Prezentace žákovských prací a jejich analýza: vyučující jednotlivé návrhy promítne s tím, že autoři své práce okomentují, a umožní spolužákům, aby je zhodnotili. Vyzvedne přednosti jednotlivých prací a upozorní na případné technické nedostatky. (15 minut) 5) V závěru vyučující otevře diskusi se žáky o tom, jestli je složité fotografie upravovat, jestli např. znají některé slavné upravené fotografie, z jakých důvodů k úpravám fotografií dochází či v minulosti docházelo apod. (10 minut) Přílohy: trojice souborů fotomontaz-1-1.jpg, fotomontaz-1-2.jpg, fotomontaz-1-3.jpg a fotomontaz-2-1.jpg, fotomontaz-2-2.jpg, fotomontaz-2-3.jpg. Vždy poslední soubor z každé trojice ukazuje výslednou fotomontáž. Na obou jsou v detailech vidět určité nedostatky, vzniklé především nepřesným výběrem vystřižené oblasti. Tyto chyby jsou dobře patrné při větším zvětšení. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 37

39 Fotomontáž Příloha č. 1 Příloha č. 2 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 38

40 Fotomontáž Příloha č. 3 Příloha č. 4 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 39

41 Fotomontáž Příloha č. 5 Příloha č. 6 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 40

42 Časopis titulní strana Časopis titulní strana Autor/autoři lekce: Lucie Žáková Anotace Cílem této lekce je seznámit žáky se základními typografickými pravidly používanými při tvorbě úvodní strany časopisu jako typu mediálního sdělení s ohledem grafickou a estetickou vyváženost. Klíčové pojmy: časopis, titulní strana, typografická pravidla, estetická stránka Předmět Ročník, popř. věk Časová dotace Materiál, pomůcky IVT 4. ročník nižšího stupně gymnázia 2 hodiny Vektorový grafický editor (Callisto, Inkscape, ), titulní strany časopisů (v tištěné nebo elektronické podobě), magnetická tabule, dataprojektor Vztah k dalším průřezovým tématům Mezioborové vztahy Tematický okruh mediální výchovy Přínos mediální výchovy k osobnosti žáka Klíčové kompetence Výukové metody a strategie OSV, MuV ČJ, VV Stavba mediálních sdělení - vede k osvojení si základních principů vzniku určitého typu mediálních obsahů - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence pracovní Diskuse, samostatná práce, prezentace Obsah: 1) Seznámení s problematikou žáci přinesou různé časopisy, (ideálně každý 1 2 kusy), s jejichž titulními stranami seznámí spolužáky. (20 minut) 2) Na základě přinesených materiálů určí žáci jejich společné charakteristiky. Je vhodné upozornit na nezbytné náležitosti tohoto typu mediálního sdělení, jako je název časopisu, ročník, číslo, cena za výtisk, ilustrace odpovídající deklarovanému obsahu, přehlednost a dobrá čitelnost (velikost a barva písma, vhodný font, ). Tyto charakteristiky v průběhu jejich definování vyučující píše na tabuli (případně jinak zviditelňuje). (20 minut) Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 41

43 Časopis titulní strana 3) Žáci v prostředí grafického editoru vytvoří individuálně vlastní návrhy titulních stran při dodržení výše uvedených zásad. V této fázi se vyučující žákům věnuje podle možností a potřeby individuálně. (25 minut) 4) Prezentace žákovských prací a jejich analýza: vyučující jednotlivé plakáty promítne s tím, že autoři své práce okomentují, a umožní žákům je zhodnotit, vyzvedne přednosti jednotlivých prací a upozorní na případné nedostatky (zvláště u nedostatků týkajících se grafické stránky práce je třeba důkladné vysvětlení). (25 minut) Přílohy: soubory casopis-1.jpg, casopis-2.jpg. Oba soubory ukazují celkem zdařilé návrhy, jen u souboru časopis-1.jpg je vidět menší jistota autora při práci v prostředí grafického editoru. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 42

44 Časopis titulní strana Příloha č. 1 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 43

45 Časopis titulní strana Příloha č. 2 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 44

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO s. r. o. 1 Obsah ÚVOD... 3 Teoretická část...

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 0 Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Jan Ámos Komenský Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program 1 Denní forma

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Belgická 25, 120 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více