Metodická příručka pro výuku mediální výchovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka pro výuku mediální výchovy"

Transkript

1 Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Projekt Regionálního centra mediální výchovy je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Metodická příručka pro výuku mediální výchovy OBSAH ÚVOD 3 MODUL I Fungování a vliv médií ve společnosti 10 MODUL II Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení 27 MODUL III Vztah mezi mediálním sdělením a realitou 42 MODUL IV Stavba mediálního sdělení 55 MODUL V Vnímání autora mediálního sdělení, odhad jeho záměru 74 MODUL VI Základní postupy spojené s tvorbou mediálního sdělení, mediální technologie 91 MODUL VII Práce v realizačním týmu na tvorbě média 100 MODUL VIII Mediální výuka a mezipředmětové vztahy 111 MODUL IX PR školy 125 ZÁVĚR 148 1

3 2 EVROPSKÁ UNIE

4 NÁZEV PROJEKTU: Regionální centrum mediální výchovy Metodická příručka pro výuku mediální výchovy 1. Úvod Tato příručka je vytvořena v souladu s cíli, které má naplňovat vzdělávání v rámci projektu, jehož smyslem je zlepšit kvalitu počátečního vzdělávání v kraji Vysočina. Metodická příručka vychází ze zkušeností všech zainteresovaných subjektů, které se podílely na kurzech vzdělávání v této oblasti. Reflektuje především zkušenosti a poznatky získané během realizace projektu (resp. vzdělávacích modulů pro pedagogy). Příručku obdrží všichni účastníci kurzu jako podpůrný a metodický materiál k výuce mediální výchovy. Po ukončení projektu bude příručka umístěna na speciální webové stránky projektu V souvislosti s projektem je vytvořeno regionální centrum mediální výchovy. V rámci projektu byli vzděláváni pedagogové základních škol v oblasti mediální výchovy, práce s médii a reklamy. Výuka probíhala v devíti vzdělávacích modulech, úspěšní účastníci kurzu obdrželi certifikát, který prokazuje dostatečné odborné znalosti a kompetence pro výuku mediální výchovy. Díky uskutečnění projektu vznikne ve vybraných základních a středních školách kraje Vysočina vzdělávací blok mediální výchova. Bude vyučován s dotací 2 hod měsíčně, a to v 8. ročníku na základních školách a jako tematický vzdělávací blok v rámci předmětu základy společenských věd (ZSV) na středních školách Předmět bude zahrnovat celkem pět vzdělávacích modulů. Metodická příručka nabízí učitelům náměty a aktivity pro výuku mediální výchovy, žákům by pak měla prostřednictvím učitelů přinést kritičtější pohled na média a na obsahy, které masové sdělovací prostředky vytvářejí, na reklamu, kterou zprostředkovávají. V jednotlivých částech této metodické příručky naleznete návod, jak postupovat při tvorbě jednotlivých obsahových částí. K tomuto návodu je připojeno i DVD s praktickými ukázkami, případně s řešením týkající se problematiky mezilidské komunikace a vyjednávání. 3

5 2. Cíle projektu Cílem projektu bylo zvýšit mediální a počítačovou gramotnost žáků škol v kraji Vysočina. Mediální gramotnost zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií, jednak získání dovedností podporujících sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. V rámci projektu byly vytvořeny vzdělávací moduly pro tematický vzdělávací blok mediální výchova. Po absolvování vzdělávacích bloků mediální výchovy získají žáci dostatečné kompetence a znalosti z této oblasti, tak aby mohli posoudit relevantnost informací, které získávají z médií, zároveň se zdokonalí v sebeprezentaci a ve zpracování informací. Pochopí základy vztahu médií a reklamy. Žáci získají motivaci o dění kolem sebe ve svém okolí, škole, v obci i ve světě. Dovednosti získané z tohoto vzdělávacího bloku budou moci využít i v ostatních předmětech. Projekt také kladl důraz na využívání ICT technologií - nenásilným způsobem podporuje zájem žáků o tyto technologie. Tyto aktivity přispějí ke zvýšení mediální gramotnosti, která byla v minulých letech na školách zanedbávaná a také ke zvýšení počítačové a technologické gramotnosti. Cílem projektu bylo také zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogy škol z kraje Vysočina a v neposlední řadě také vytvoření konzultačního střediska pro pedagogy v kraji Vysočina, kterým bude poskytována metodická podpora při výuce vzdělávacích bloků mediální výchovy. 3. Mediální výchova Život v demokratické společnosti vyžaduje stále větší rozvoj dovedností, jako je vyhledávání, získávání, zpracovávání, vyhodnocování a využívání informací, které přicházejí z médií - především z tisku, rozhlasu a televize i takzvaných nových médií, tedy zejména internetu včetně sociálních sítí. Jedním z důkazů, že mediální gramotnost se stále výrazněji prosazuje jako jedna ze základních kompetencí, jimiž by měl být vybaven člověk žijící v otevřené společnosti, je skutečnost, že vzdělávací soustavy různých zemí mediální výchovu již řadu let zavádí. Téma mediální výchovy a jejího významu je zdůrazňováno i v České republice. Její problematika je zapracovávána do Rámcových a školních vzdělávacích programů. Mediální výchova by se tak měla stát nedílnou součástí vzdělávacího procesu na školách. Učitelé, ani ostatní pracovníci ve školství však na tuto problematiku nejsou nijak systematicky připravováni, ani neprocházejí žádným povinným kurzem mediální výchovy. Vzhledem k tomu, že toto téma je v českém 4

6 prostředí poměrně nové, nelze očekávat, že by žáci získávali důležité znalosti a dovednosti z této oblasti v rodinném prostředí. V dané situaci je proto důležité, aby problematika mediální výchovy byla rozvíjena ve školách, a to učiteli, kteří budou na tato aktuální témata dostatečně připraveni. Mediální výchova je nejčastěji chápána jako proces, jehož cílem je rozvíjení mediální gramotnosti. 3.1 Hlavní cíle a principy mediální výchovy Hlavním cílem mediální výchovy jak pro základní, tak středoškolské vzdělávání by mělo být rozvinutí mediální gramotnosti do takové úrovně, aby využívání médií byla činnost, kterou má jedinec co nejvíc pod vlastní kontrolou a již si dokáže řídit tak, aby mohl mediální nabídky co nejvíce využít. Podstatné je proto, aby žáci pochopili tyto základní principy: sociální prostředí, v němž se pohybujeme, je neustále zaplňováno mediálními produkty, které se podílejí na formování našich představ o světě (například tím, že zamlžují hranici mezi realitou a fantazií) - jsou tedy aktivním faktorem konstruování společensky akceptované reality, v níž se pohybujeme; zprávy nejsou věrným odrazem skutečných událostí, nýbrž konstrukcí, kterou vytvářejí média a novináři, kteří jsou sami předmětem řady vlivů a omezení; na trhu existuje obrovská nabídka výrobků, jež se mezi sebou liší jen velmi málo, a tak je úlohou reklamy vytvářet iluzi, že rozdíly mezi výrobky jsou velké a že výrobky mohou řešit naše problémy - pomáhat nám v naplňování života v duchu hodnot, které považujeme za významné; mediální organizace jsou ekonomické podniky, které obchodují s předpokládanou pozorností svých příjemců a mají rostoucí vliv ve společnosti a vzájemně se ovlivňují; podstatným trendem ve vývoji mediálních institucí je směřování ke koncentraci vlastnictví a kulturní i ekonomické globalizaci. Zároveň však zejména v souvislosti s technologickým pokrokem, hlavně digitalizací, se rychle rozšiřuje možnost i individuálně vstupovat do mediálního prostoru. každý z nás patří do několika publik, která jsou určena sociodemografickými charakteristikami i zájmy a psychologickými vlastnostmi jednotlivých členů, některá publika mají společenské kořeny, jiná jsou iniciována médii; ve skupinách příjemců se formují sdílené představy o tom, jak mají jednotlivé mediální produkty vypadat, a tyto představy pomáhají mediální produkty interpretovat a dodávat jim smysl; významy, které mediální produkty nabízejí, si příjemci směňují za hodnoty, jež mají podle jejich představ společenskou platnost; 5

7 média ovlivňují společnost, jíž jsou součástí, i jedince nejrůznějším způsobem (od krátkodobých účinků po dlouhodobé, od pozitivních po negativní apod.), ale nikdy ne izolovaně; média představují významné sekundární, zprostředkované poznání (formují představy o světě, očekávání spojená s projevy jednotlivců i institucí), které stále více konkuruje poznání primárnímu a které významným způsobem pracuje se stereotypy. 4. Vzdělávaní pedagogů Projekt bude realizován v průběhu osmnácti měsíců v devíti vzdělávacích modulech. Po kompletním absolvování těchto kurzů budou účastníci vybaveni všemi potřebnými kompetencemi pro výuku mediální výchovy. Vzdělávání pedagogů v oblasti práce s médii a mediální výchovy bylo zahájeno v únoru Výuka probíhá ve speciálně vybavené učebně, vedena je odbornými lektory. Po kompletním absolvování těchto modulů budou účastníci vybaveni všemi potřebnými kompetenci pro výuku mediální výchovy (absolvování všech vzdělávacích modulů bylo vhodné pro zájemce ze škol, kde chtějí mediální výuku mít jako samostatný předmět ve svém vzdělávacím programu). Vzdělávací moduly na sebe sice navazují, je však možné absolvovat pouze jejich část a získat tak dílčí náměty pro výuku tohoto předmětu (vhodné především pro zájemce ze škol, kde mediální výuka zůstane průřezovým tématem). Vzdělávání je zaměřeno i na praktickou aplikaci nabitých znalostí k tomuto slouží speciálně vybavené učebny. Proškolené osoby získají certifikát, který je dokladem úspěšného absolvování kurzu. 5. Vzdělávací moduly mediální výchovy Vzdělávací moduly pro mediální výchovu vycházejí z rámcového vzdělávacího programu a z inovací školního vzdělávacího programu. MODUL I - Fungování a vliv médií ve společnosti - Organizace a postavení médií ve společnosti - Pojmy nezávislost a cenzura - Faktory ovlivňující činnost médií - Vliv médií na postoje a chování jedince - Role médií ve standardní době a ve zlomových okamžicích 6

8 MODUL II - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - Rozdíl mezi seriózním a bulvárním zpravodajstvím - Cíle a pravidla mediálního sdělení - Informativní sdělení a podprahová manipulace - Základní principy fungování zábavy a reklamy rozbor vysílacího schématu televizních stanic MODUL III - Vztah mezi mediálním sdělením a realitou - Typy mediálního sdělení - Funkce mediálního sdělení - Vnímání mediálního sdělení - Rozlišení společensky významných hodnot textu od programového mediálního zjednodušení reality MODUL IV - Stavba mediálního sdělení - Zpravodajské hodnoty a postupy - Profesní standardy, sbližování obsahů - Konstrukce zpráv, stereotypy, (společenské vztahy, mezilidské vztahy, očekávané sociální role), pozitivní principy, pravidelnost ve zprávách - Zásady uspořádání mediálních sdělení, motivace výběru a řazení zpráv MODUL V - Vnímání autora mediálního sdělení, odhad jeho záměru - Autor a publikum v mediální době - Publikum a očekávání spojená se zprávami - Výrazové prostředky spojené s očekávaným publikem MODUL VI - Základní postupy spojené s tvorbou mediálního sdělení, mediální technologie - Prostředky a postupy vhodné pro tvorbu konkrétního média - Uplatnění věcně správných prostředků a postupů - Použití správné technologie MODUL VII - Práce v realizačním týmu na tvorbě média - Tvorba médií jako činnost s vysoce rozvinutou dělbou práce - Týmová práce při tvorbě média - Pracovní postupy (cíl, harmonogram, odpovědnost, pravidelnost mediální produkce, při tvorbě školního média 7

9 MODUL VIII - Mediální výuka a mezipředmětové vztahy - Vhodnost zapojení mediální výuky do výuky jiných předmětů MODUL IX - PR školy - Průprava pro práci s médii - Komunikace během krizové situace - Úspěch při interview - Komunikace s médii, pravidla pro psaní tiskových zpráv, organizace tiskových konferencí - Měkké dovednosti jak úspěšně komunikovat nejen s médii 6. Struktura jednotlivých modulů Charakteristika modulu Základ úspěchu Teoretická část Nevýhody a rizika Očekávání od studentů Příklad dobré praxe / modelové situace / případová studie Praktické poznatky z kurzu klíčová zjištění Literatura a zdroje 7. Doporučená literatura Burton, G. - Jirák, J.: Úvod do studia médií. Barrister & Principál, Brno DeFleur, M. L. - Ballová-Rokeachová, S.: Teorie masové komunikace. Karolinum, Praha Green, G. H. - Cotter, C.: Přestaňte být manipulováni. Pragma, Praha Hvízďala, K. Moc a nemoc médií. Máj, Praha: JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Portál, Praha Kunczik, M.: Základy masové komunikace. Karolinum, Praha Machová, S.: Argumentování. Informatorium. McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha McLuhan, M.: Jak rozumět médiím. Odeon, Praha O Brienová, P.: Asertivita. Pracovní sešit. Management Press, Praha Reifová, I. a kol. Slovník mediální komunikace. Portál, Praha: Roth, J. Mediální výchova v Čechách. Tutor, Praha:

10 Švandová, B. a kol.: Argumentace a umění komunikovat. PedF MU Brno, Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha: Kolektiv autorů: Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky, Karolinum, Praha 2009 Meyrowitz, J.: Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování, Karolinum, Praha: Russ-Mohl, S. - Bakičová, H.: Žurnalistika. Komplexní průvodce praktickou žurnalistikou, Grada, Praha: Burns, L. S.: Žurnalistika. Praktická příručka pro novináře. Portál, s. r. o., Praha Postman, N.: Ubavit se k smrti. Mladá fronta. Praha:

11 MODUL I - Fungování a vliv médií ve společnosti Lektor: Mgr. Eva Fruhwirtová y Charakteristika modulu Média nelze oddělit od společnosti a naopak. Svět, ve kterém žijeme, nazýváme mediální, protože média jsou součástí našeho života. Mediální instituce a produkty mají svá pravidla, kterými se řídí a podle kterých fungují. Pochopení fungování médií a jejich zákonitostí vede ke kritickému přijímání a k selekci mediálních sdělení. Média totiž odrážejí realitu, není to reálný svět. Do vysílání a na stránky novin a webových prohlížečů se dostanou ty zprávy a informace, které tzv. gatekeeper 1 umožní zveřejnit. Jsou tedy záležitostí výběru, který je ovlivněný lidským faktorem. Přesto, že se mediální sdělení snaží být objektivní, vstupuje do procesu tvorby několik faktorů, které ovlivňují výslednou podobu sdělení. Média nejsou záležitostí moderní doby, ale mají hlubokou historii sahající až do starověku. V různých historických etapách fungovala média jiným způsobem. Záleželo na technologiích a na společenských poměrech. Podoba novin v průběhu dějin prošla značnými změnami. Týkaly se nejen formy, ale také způsobu prodeje. Na přelomu 19. a 20. století došlo ke komercionalizaci médií a do hry vstoupili inzerenti. Došlo také ke změně obsahu, který se začal orientovat na čtenáře zákazníky. Noviny se musely začít chovat stejně jako jiný komerční produkt, tedy musely stát tolik, aby se pokryly náklady a zůstala část zisku. Vlna komercionalizace však v 19. století české prostředí minula. V souvislosti s utvářením novodobého národa plnila média osvětovou funkci, ne zábavní a komerční. Vznikem Československa se část médií oprostila od politického vlivu a začaly vznikat nové časopisy a specializovaná periodika. Po roce 1948 se mění společenská situace a média jsou využívána jako nástroj sovětské a komunistické propagandy. Po sametové revoluci dochází k uvolnění a demokratizaci médií. Vlastníkem už není stát, ale soukromé subjekty. Mediální průmysl se tak stává samostatným odvětvím a nabízí možnosti zahraničních investic. Ty se projevují i na současném mediální mapě České republiky. y Základ úspěchu 1. Domluvte pro studenty návštěvu místní redakce. Ideální je návštěva dvou redakcí odlišných médií, například noviny a rádio. Pokud je ve vašem okolí tiskárna, navštivte ji se studenty také. 2. Domluvte pro studenty setkání s tiskovým mluvčím (například radnice). Doporučené téma: Jak spolupracuje tiskový mluvčí s médii a naopak. Můžete připravit setkání tiskového mluvčího a redaktora. Nabídnete tak studentům pohled z obou stran. 1 Gatekeeper rozhoduje o tom, co jaké téma a v jaké úpravě bude v médiích publiku nabídnuto. 10

12 3. Nechte studenty debatovat a) Rozdělte studenty na dvě skupiny: I. obhajuje evropský model (systém duálního vysílání, kdy vedle sebe působí veřejnoprávní a soukromá média) II. obhajuje americký model (vysílatelé pouze soukromé instituce) Každá skupina má na hledání důvodů pro a na hledání argumentů 15 minut. Poté má každá skupina 6 minut na prezentaci. Po skončení má každá skupina právo položit 3 otázky a žádat odpověď. Porota: vylosujte před začátkem tři studenty, kteří budou společně s vámi hodnotit výsledek. b) Rozdělte studenty na dvě skupiny: I. obhajuje tezi, že internet nemá negativní vliv na děti a mládež II. obhajuje tezi, že internet má negativní vliv na děti a mládež Princip debaty je stejný jako u bodu A. 4. Připravte pro studenty hru s názvem Přenos informací. Cílem této hry je vyzkoušet si, jak se při přenosu mohou informace zkreslovat či pozměňovat. Popis hry - Přenos informací: Délka hry: 1,5 hodiny Prostředí: budova, kombinace budovy a venkovního prostředí Příprava, pomůcky: y výroba moderního artefaktu (je potřeba připravit předem) y zajistit stejný materiál, ze kterého je vyroben moderní artefakt y trasa pro hru (sluchová překážka, vizuální překážka) Příběh hry: V muzeu moderního umění je vzácný moderní artefakt, který se stal cílem zlodějů. Protože artefakt nelze ukrást, zloději se rozhodli o jeho padělání. Mají ale ztížené podmínky, které jim brání v úplné komunikaci. Aby artefakt mohli padělat, musí tyto komunikační překážky překonat. Cíl hry: Dvě skupinky studentů, kteří představují zloděje, se snaží přenést co nejdůkladněji informace o podobě moderního artefaktu a vytvořit co nejpřesnější kopii. Záleží na jednotlivých skupinkách, jak se rozmístí po stanovištích. V průběhu hry svá stanoviště nesmí měnit. 11

13 Trasa hry: Skupina studentů zlodějů si nejdříve musí rozmyslet strategii a rozdělit se na jednotlivá stanoviště. Informátoři jsou jediní, kteří mají přístup k modernímu artefaktu (jelikož je moderní, může vypadat všelijak jedná se o předem připravenou koláž, montáž, plastiku za pomoci papíru, špejlí, míčku, šišek atd.) 1. Stanoviště: V uzavřené místnosti se nachází moderní artefakt, ke kterému mají přístup pouze informátoři. 2. Stanoviště: Vedlejší místnost, tak, aby nebyl artefakt vidět. Zde se nachází první audio překážka. Informátoři a přenašeči na sebe vidí, ale neslyší se (mezi nimi je okno). Jediný způsob komunikace je pomocí tužky a papíru. Každý má k dispozici pouze jednu A4, tedy na jedné straně okna je jedna A4 a na druhé straně je druhá A4. A4 nesmí opustit toto místo. Přenašeči z tohoto stanoviště přebíhají k další překážce, která je vizuální. 3. Stanoviště: Mezi dvěma stromy natažená deka tak, aby lidé stojící mezi dekou se neviděli. Způsob předání informací je pouze verbální. Z tohoto stanoviště je informace předána do dílny padělatelů. 4. Stanoviště: Dílna stůl, kde je k dispozici vše, z čeho je vyrobeno moderní dílo. Na základě informací zde padělatelé vytvářejí původní podobu artefaktu. Vyhodnocení: Padělaná díla se postaví vedle sebe a všichni obodují. Zvítězí to, které je nejvíce podobné. Následuje diskuse o průběhu hry. 5. Zapojte aktivně studenty do bližšího seznámení s redakčním managementem a se současnými novinářskými osobnostmi. a) Zadejte studentům referát - prezentaci na osobnost novináře. Cílem je představit ho spolužákům a popsat jeho novinářskou kariéru. Zdeněk Šámal Erik Tabery Lucie Výborná Jan Šmíd Martin Komárek Petr Šabata Václav Moravec Jaroslav Kmenta b) Zadejte studentům úkol, aby s pomocí internetu vyhledali šéfredaktory deníků, týdeníků a vybraných rádií, televizí a internetových zpravodajských webů. 12

14 6. Napiš si svůj vlastní článek. Studenti si mohou sami napsat vlastní článek, který může být zveřejněn. (Deník: Čtenář reportér, Novinky Napište vlastní článek: 7. Pusťte studentům video ukázku ze zahájení vysílání Československé televize v roce 1953 a ukázku ze zahájení vysílání televize Nova v roce Diskutujte o rozdílech: a) Forma b) Obsah c) Technologie y Teoretická část 1. Masová média a mediální komunikace Komunikace je součástí lidského života. V každém momentě něco vyjadřuji komunikuji. Komunikaci rozdělujeme následovně: 1. Intrapersonální vnitřní: mluvím sám se sebou 2. Interpersonální - dialog: komunikace se účastní dva lidé a navzájem reagují 3. Skupinová komunikace: např. v rodině, v práci, v restauraci, účastní se jí skupina lidí 4. Institucionální komunikace: např. na úřadech, nepočítá s jedinci, ale se skupinami 5. Veřejná komunikace a) v užším významu (vysokoškolská přednáška) b) masová mediální komunikace Mediální komunikaci zajišťují masová média. V tomto typu komunikace není zdrojem jednotlivec, ale mediální instituce. Příjemcem také není jednotlivec, ale veřejnost, publikum. Mediální komunikace je tedy neosobní, protože média přesně neznají své čtenáře a diváky. Ti jsou chápáni jako pasivní příjemci s minimální možností se zapojit do komunikace. Obsah mediální komunikace je předáván ve standardizované podobě, na kterou jsou příjemci zvyklí. Proto má zpravodajství, publicistika, různé typy televizních a rozhlasových pořadů ustálenou formu. A na základě toho umíme rozpoznat zprávu od komentáře, reklamu od seriálu a reportáž od interview. Proces mediální komunikace vyjádřil Harold Laswell tímto vzorcem: Někdo říká něco někomu nějakým kanálem a s nějakým účinkem. Na základě tohoto vzorce se rozdělují také studia médií: studium zdrojů (mediální organizace), studium obsahů, studium kanálů technologií, studium publika a studium účinků médií. 13

15 Noviny, rozhlas, televize internet, časopisy jsou média, která sleduje a čte velké množství lidí, kteří jsou anonymní, neorganizovaní a rozptýleni věkově, geograficky a také sociálně. Proto tato média nazýváme masová. Podle toho, že jejich uživatelé jsou právě masy. Masová média jsou společenské instituce, které uspokojují potřeby společnosti i jednotlivců. Média mají tyto funkce: 1. Informování média poskytují informace o událostech a o dění kolem nás. Přinášejí informace o aktuálním rozdělení moci a usnadňují přizpůsobení se inovacím a pokroku. 2. Socializace média vysvětlují a komentují to, co se kolem nás děje. Nastolují obecně přijímané hodnoty. 3. Kontinuita média podporují kulturně převládající vzorce chování. 4. Zábava média jsou zdrojem zábavy, uvolnění a prostředkem trávení volného času. 5. Získávání média získávají společnost pro významné cíle (politická, ekologická sféra apod.) S nástupem digitalizace a nových technologií došlo k rozdělení médií na tzv. stará a nová média. Termínem nová média označujeme ta, která fungují na základě digitálním číselném zpracování dat. Masově se začala šířit od konce 70. let 20. století, kdy se začal používat osobní počítač. Od 90. let nastupuje internet a jeho masivní šíření společností. Stává se každodenní součástí života a životního stylu. Nová média daleko více aktivizují své uživatelé a stávají se prostředkem zábavy. Neslouží primárně k získávání informací, ale ke společnému sdílení dat, fotografií, stahování hudby a filmů. Vedle u a on-line komunikace (chatování) jsou v současné době na internetu populární sociální sítě (nejznámější je Facebook). Sociální síť je prostor na internetu, kde si uživatelé zakládají vlastní profily, sdílejí fotografie, informace a komunikují s ostatními uživateli. Vytvářejí si tak vlastní virtuální komunitu, která často kopíruje reálnou komunitu přátel a kolegů. 2. Průlet dějinami médií Ve starověku se lidé setkávali v divadlech a na gladiátorských zápasech. Zde se vyjadřovali k politickým událostem. J. G. Caesar jako první zřídil vydávání denních zpráv, kde byly informace o hlavních politických událostech, událostech v císařské rodině, o hrách, divadlech. Předchůdcem plakátů byly tzv. dipinti. V 1. století se na bílé stěny psaly černou barvou politická hesla, upoutávky na divadlo, dokonce doporučení na dobré hostince a také tyto stěny nabízely prostor pro vyjádření k soukromým setkáním seznámení. Milníkem v dějinách médií byl vynález knihtisku a vydání Gutenbergovy bible v roce K šíření informací v 15. a 16. století soužily letáky. Leták s největší působností bylo Lutherovo 95 tezí proti odpustkům. Jednalo se o první práci s médii, kterou můžeme nazvat jako masovou. 14

16 K periodickému tisku vedly dva směry: 1. Korespondence: zpravodajské dopisování o zámořských objevech, válečných událostech. 2. Letáky a zpravodajské listy: vydávali je tiskaři a obsahovaly zprávy o politických a církevních událostech, ale také obsahovaly zprávy zábavného charakteru. Počátky periodického tisku jsou v 17. století. Ve Francii a v Nizozemí začaly vycházet nepravidelné týdeníky a v 18. století v Anglii deníky. Rozvoj masových médií souvisí s průmyslovou revolucí a s přechodem od tradiční společnosti k moderní. Tradiční společnost byla charakterizována pevnou vazbou k rodnému místu a rodině, vědomím sociálního statutu a silným postavením církve. Růstem měst a vznikem velkých továren se z venkovských přistěhovalců stávali dělníci, kteří se museli nově zorientovat v novém prostředí. Zvyšování gramotnosti a rozvoj obchodu vedl k zájmu o komunikační prostředky a rozvoj novin. S nástupem 19. století se média stávají významným ekonomickým odvětvím. Vznikl fenomén volného času, kdy dělníci po práci nemuseli pracovat na polích a hledali jiné formy zábavy. Zaváděním školní docházky se zvyšovala gramotnost. A volební právo pro širší okruh lidí zvětšovalo voličskou obec a tím i zájem politiků o jejich oslovení. Vedle novin pro střední a vyšší vrstvy, které si mohly dovolit koupit noviny, které byly poměrně drahé, vznikaly i levnější listy určené pro masové publikum. Myšlenka na deník, který by stál 1 cent a zasahoval nižší vrstvy, se zrodila v hlavě amerického tiskařského dělníka Benjamina Daye. Obsah deníku nabízel jednoduché, zábavné čtení, domácí zpravodajství a články z jiných novin. Protože zisk z každého vydání musel pokrýt výrobní náklady, byl tento list závislý na přímém prodeji. Ve Francii a v USA se noviny díky zvýšení počtů výtisků, pouličního prodeje a inzerce stávají dostupnější pro širokou veřejnost. Konec 19. století je charakteristický komercionalizací médií. Ve Velké Británií je s tímto procesem spojován vydavatel Alfred Harmsworthe, známý jako lord Northcliff. Do dějin médií tak vstoupil pojem northcliffovská revoluce. Noviny pod jeho vedením ztratily osvětovou funkci, byla oslabena jejich politická funkce a staly se byznysem, který měl vydělávat peníze. Redakční část novin se stala upoutávkou na inzertní část. Lord Northcliff zavedl ověřování nákladů a inzerentům účtoval ceny reklamy podle počtu čtenářů. Větší počet inzerentů s sebou nesl větší příjem, a to umožnilo deník prodávat levněji. Čtenáře také přitáhl bulvárním obsahem deníku. Ve svém listu odpovídá na otázky: Co jí královna? Umí ryby mluvit? Může pes spáchat sebevraždu? Důraz byl kladen na zprávy o zločinech, zveřejňoval rozhovory se zločinci a policisty. Jeho motto bylo: Dejte mi jednu vraždu denně. Rozvoj masového tisku byl znakem celého 19. století. V USA a ve Velké Británii se pro něj vžil název penny press, v německy mluvících zemí Groschenpresse a v českých zemích šestákový tisk. Název je odvozen právě od nízké ceny, za kterou se prodával. Později se v českém prostředí tento typ tisku začal nazývat jako bulvární. Původ slova je spjat s pařížským modelem novin, které byly prodávány na širokých pařížských ulicích. 15

17 Stále větší pronikání bulvárních prvků do novin a zvláště do časopisů můžeme v českém prostředí sledovat v první třetině 20. století. Po převzetí státní moci komunisty v roce 1948 se dostává pod kontrolu veškerý tisk, rozhlas a později i televize. Redakcím a vydavatelstvím byl stanoven příděl papíru, byly zrušeny kulturní časopisy a samozřejmostí bylo, že novinář musel být členem komunistické strany. Vývoj a zánik cenzurních opatření: y Úprava tiskového zákonu: vydávání novin a časopisů se nesmělo stát předmětem soukromého podnikání. y Vzniká Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD). Ústava 9. května (1948) slibovala svobodu projevu a v paragrafu 21 tvrdila: Svoboda tisku se zaručuje. Není proto v zásadě dovoleno podrobovat tisk předběžné censuře. Vznikem HSTD tedy protiústavně vzniká cenzurní úřad. Od té doby pracovala česká a slovenská média v podmínkách předběžné cenzury, kdy všechny materiály určené k publikaci musela schválit Hlavní správa tiskového dohledu. y Zákon o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích: ukotvil vznik cenzurního úřadu Ústřední publikační správa (určitý pokrok: na šéfredaktorovi jsou konečná rozhodnutí poté, co byl pracovníkem Ústřední publikační správy upozorněn na závadnost textu). y Federální shromáždění novelizovalo zákon z roku 1966: vypuštěny paragrafy o cenzuře, bránění soukromým subjektům vydávat tisk. y Tlak veřejnosti na zrušení vysílacího monopolu. Proto byl přijat zákon, který umožňoval získat licenci na vysílání právnickým i soukromým subjektům. V tomto roce byly také zastaveny státní dotace na vysílání. Od této doby se k financování používá reklama. y Do soukromých rukou přešlo 80 % státního majetku, do vlastnictví médií se angažovali zahraniční investoři 3. Nová média a současné technologie Nová média nebo také digitální média jsou založena na numerickém zpracování dat. Patří sem počítač, telefon, různé přehrávače, internet, sociální sítě apod. Nová média souvisejí s moderními formami komunikace. Vedle u mohou uživatelé vzájemně komunikovat pomocí Skypu (program na telefonování přes internet), ICQ (chatovací program) nebo přes online sociální sítě (Facebooku, Twitter apod.) Kyberkultura je pojem popisující současnou kulturu spojenou s využíváním informačních a komunikačních technologií, je to zároveň pojem pro označení historické a aktuální reflexe nových médií. 16

18 Internet U zrodu internetu stálo americké ministerstvo obrany. První pokusná síť spojila v roce 1969 počítače na čtyřech univerzitách na západě USA: tři v Kalifornii, jednu v Utahu. Síti se začalo říkat Arpanet. Do České republiky se internet dostává počátkem 90. let. Nejprve k němu měli přístup pouze akademičtí pracovníci. Od roku 1993 se na internetu začaly objevovat komerční organizace. Nejposkytovanější službou internetu je služba www (world wide web), která umožňuje přenos webových stránek. URL (Unique Resource Locator = jednoznačné určení zdroje): Jedná se o synonymum pro internetovou adresu. Je to způsob, jak jednoznačně zapsat umístění souboru na internetu. HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Je internetový protokol, který umožňuje spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem. HTML (HyperText Markup Language): Je internetový jazyk. HTML dokumenty (WWW stránky), jsou textové soubory, které kromě vlastního textu obsahují formátovací značky, které mohou textu přiřadit různý význam. V období Webu1.0 byla přítomnost v online prostoru spíše čtením knihy, než sdílením konverzace. Předpokládalo se, že se členové online skupin skoro nikdy nepotkají. Ve společnosti i v oblasti technologií však došlo ke změně. Virtuální prostory se staly zcela běžnou součástí našich životů. Proto vzniká termín virtuální komunita. Tento termín byl poprvé použit internetovým průkopníkem Howardem Rheingoldem (1993) Virtuální komunity definoval jako sociální agregáty, které se objevují, když dostatek lidí provozuje dost dlouhé veřejné diskuze, s dostatkem lidského citu, aby formovaly sítě personálních vztahů v kyberprostoru. Lidé v online komunitě si podle něj vyměňují poklony, ale také se hádají, začleňují se do intelektuálního diskurzu, obchodují, vyměňují si znalosti, sdílí emocionální podporu, plánují, drbou, zamilovávají se, nachází přátele a zase je ztrácí, hrají hry i flirtují. Oblast WEB 1.0 WEB 2.0 Funkcionalita Informace jsou uspořádány do hypertextových stránek. Ovládání pomocí odkazů způsobuje fragmentaci zobrazování informací a menší přehlednost. Kromě informací je poskytována aplikační funkcionalita. Například: webmail, diskuse, blog, nástěnka, fotogalerie, videoshoty. Ovládání umožňuje zobrazit informace na jednom místě bez fragmentace. Obsah webu Obsah webu je vytvářen vlastníkem. Na utváření obsahu se podílejí návštěvníci. Vlastník krom vytváření obsahu je v roli moderátora. Dochází k decentralizaci autorit. 17

19 Oblast WEB 1.0 WEB 2.0 Interakce Obsah webu je vytvářen vlastníkem. Na utváření obsahu se podílejí návštěvníci. Vlastník krom vytváření obsahu je v roli moderátora. Dochází k decentralizaci autorit. Aktualizace obsahu Obsah aktualizuje a tvoří vlastník. Tvůrců obsahu může být velké množství. Obsah je kromě vlastníka tvořen návštěvníky. Sociální zařazení návštěvníka Návštěvník je pasivním čtenářem informací. Návštěvník vytváří s ostatními rozsáhlou komunitu. Na stejném místě se setkávají návštěvníci podobných zájmů, mohou aktivně komunikovat. Zdroj: Sociální média se stala součástí života. Jsou to blogy, diskuze, různá fóra, chaty a sociální sítě. Blog: Slovo blog vzniklo spojením anglického web log, což v češtině znamená webový zápisník, a zkrácením slova weblog. Jedná se o internetovou aplikaci webovou stránku, kterou si spravuje a plní ji svými komentáři a příspěvky jeden člověk blogger. Chat (online komunikace): Jedná se o komunikaci jednoho i více účastníků v reálném čase přes internet. Sociální sítě: Jsou online sociální prostory, kde se uživatelé setkávají, komunikují spolu a sdílejí navzájem informace fotografie i videa. Případová studie Annenberg Digital Future Project Univerzita Jižní Kalifornie, 2008: největší výzkum života Američanů online. Výsledky: 15% všech uživatelů internetu označilo, že se považuje za členy komunity. Polovina respondentů se přihlásila k tomu, že prožívají online komunity stejně jako ty reálné. Sociální světy jsou totiž dnes propojené většina lidí z online komunit se potkává i face to face. Výzkum ukazuje, že to, co se děje v naší společnosti není kvantitativní změna, ale kvalitativní posun s tím, jak více lidí používá internet, je internet používán jako sofistikovaný nástroj komunikace, který umožňuje a posiluje formování komunit. Mnozí tyto komunity považují za nepostradatelné. Stávají se místy, kam patříme, místy zdrojů informací, emoční podpory, bez které se lidé neobejdou. Chatování před nákupem, návštěvou lékaře nebo rodičovskou schůzkou se pro nás stává naprostou samozřejmostí. Online komunity nejsou virtuální. Lidé, které potkáváme online, nejsou virtuální. Jsou to reálné komunity plné reálných 18

20 lidí, což je důvod, proč se většina z nich setkává i tváří v tvář Organizace médií redakční management Mediální instituce fungují velmi podobně jako jiné firmy. Kromě redakce zde existují další oddělení, která se podílí na fungování. Jedná se o technické oddělení, distribuci, inzertní oddělení. Na mediální instituce jsou napojeny další subjekty: právní, PR, asistenti, koordinátoři. Redakce vykonává novinářskou práci. Ve velkých mediálních organizacích se těší velké autonomii (pokud je zaručena nezávislost, redakce je důvěryhodná, může zastupovat zájmy publika. Opačný případ: redakce se stává nástrojem komerčního vlivu, vliv může uplatňovat vlastník, politické strany, zadavatel reklamy). Původně se staral šéfredaktor pouze o publicistiku a zpravodajství, komentoval dění. V současnosti je více manažerem, který komunikuje s redakcí a vydavatelstvím, spojuje žurnalistiku a ekonomiku. Pozice současných šéfredaktorů je obtížná. Musí hájit autonomii redakce a zároveň se starat o prodej a zisky. Mediální produkt se totiž musí prodat na dvou trzích, u publika a u zadavatelů reklamy. Média se snaží oddělit redakční a inzertní část. Často se však stává, že dochází ke spolupráci mezi těmito odděleními. Redakční práci zastávají redaktoři novináři, kteří mají rozdělené kompetence. Šéfredaktor řídí celou redakci a zodpovídá za obsah média a kontroluje podřízené redaktory. Editor zodpovídá za jednotlivá vydání (novin, televizního zpravodajství, internetového deníku). Koordinuje práci redaktorů a vybírá témata k zveřejnění. Fotograf má na starosti fotografování snímků k jednotlivým příspěvkům. Redaktor je pracovník média a připravuje jednotlivé příspěvky. Ve společnosti je stále vedena diskuse o zařazení novináře jako profese. Sami novináři se považují za specifickou profesi, stejně jako lékaři, právníci. Nehovoří však už o povinnostech, kterými by se měli zavázat, o normách, podle kterých by se hodnotila kvalita jejich práce. Novináři se často blíží individualistům, umělcům, kteří mají své zvláštnosti a manýry a potřebu prezentovat sám sebe. Deníky mají obvykle pět klasických tematických oblastí. 1. Zprávy a politika 2. Ekonomika 3. Kultura 4. Sport 4. Regionální zpravodajství Větší listy tyto rubriky dále člení, například zpravodajství na domácí a zahraniční. 2 Kozinets, Robert V Netnography: Doing Ethnographic Research Online. London: SAGE. 19

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické a vnímání mediálních sdělení 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě oznámení, kritické ; TV - diskuse

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013 REKLAMNÍ MÉDIA Autor Mgr. Františka Vyškovská Anotace Inovovaný výukový materiál slouží k samostatné práci žáků, lze jej využít jako podklad k projektovému vyučování nebo jako domácí úkol Očekávaný přínos

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Nejstarší formy komunikace

Nejstarší formy komunikace Nejstarší formy komunikace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice CZ.1.07/1.5.00/34.0370 Mgr. Klára Masařová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Prezentace časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, data,

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Čtenáři týdeníku Marketing & Media

Čtenáři týdeníku Marketing & Media Čtenáři týdeníku Marketing & Media Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, rychlé a kvalitní zprávy zasazené do kontextu. Fakta důležitá pro každodenní rozhodování a detailní orientaci v

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah CVIČEBNICE Komunikace... 7 Komunikace a komunikační proces... 7 Historie

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa Jiří KOLBABA Profil činnosti cestovatele a fotografa JIŘÍ KOLBABA Cestovatel, dobrodruh a fotograf Jiří Kolbaba (*1957), viceprezident Českého klubu cestovatelů, přibližuje svými snímky i příběhy české

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku I.

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku I. Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace základní pojmy z redakční přípravy

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Reklama

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Představení tiskových titulů

Představení tiskových titulů Představení tiskových titulů deník MF DNES Deník Mladá fronta DNES jsou nejprodávanější a nejčtenější celostátní seriózní noviny v ČR. Přinášejí nejširší nabídku rubrik a příloh. Cílem listu je podávat

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Redakce titulu Autor: Mgr. MgA.

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁ

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 72 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.14 Název Informační zdroje

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Integrace ICT do prostředí MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Svět technologií našich dětí Jaké technologie využívají, obklopují je v reálném světě? S čím přicházejí děti do kontaktu? myšlenková

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků NOVINY MAJÍ VYSOKOU ČTENOST NOVINY JSOU MASOVÝM MÉDIEM KOLIK OSOB DENNĚ SLEDUJE RŮZNÁ MÉDIA? Televizní diváci 6 206 000 Čtenáři deníků a jejich příloh 6 081 000 Rozhlasoví posluchači 5 757 000 Čtenáři

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Self promotion. specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Self promotion. specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Self promotion - specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích Brno 2007 Filip Vážanský Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Elektronická média ve výuce

Elektronická média ve výuce Elektronická média ve výuce Svět nabírá na obrátkách, vývoj technologií člověk stačí sledovat už jen tak tak ve svém vlastním oboru. Ve školství bychom měli tyto technologie nejen sledovat, ale navíc i

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Křesťan a média. Mgr. Josef Beránek revue Universum

Křesťan a média. Mgr. Josef Beránek revue Universum Křesťan a média Mgr. Josef Beránek revue Universum Noviny (přelom 19.-20. století) Rozhlas (30. a 40. léta 20. století) Časopisy (60. léta 20. století) TV (80. a 90. léta 20. století) Bilboardy, venkovní

Více

Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik

Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 2 Vzdělávací modul VM Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik Autor: PaedDr. Vladimír Heger Varnsdorf 2013 Projekt

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech Regionální potravina Informace o výsledcích kampaně v letech 2012-2013 Struktura projektu 13 krajských soutěží Celostátní kampaň Cílové skupiny Primární ženy/hospodyně Sekundární široká veřejnost/spotřebitelé

Více

umět definovat pojmy média a nová média; umět se orientovat na zpravodajských serverech; schopni poslouchat rádio prostřednictvím Internetu.

umět definovat pojmy média a nová média; umět se orientovat na zpravodajských serverech; schopni poslouchat rádio prostřednictvím Internetu. POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 MÉDIA A INTERNET Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování tohoto odstavce

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky.

Více

Nová média a oslovení mládeže

Nová média a oslovení mládeže Nová média a oslovení mládeže Sociální sítě účinný moderní marketingový a komunikační nástroj Nikola Samková, 27. 11. 2016 Sociální sítě Jedná se o službu na internetu. Registrovaným členům umožňuje vytvářet

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV 1) Mediální gramotnost 2) Analýza - Hodnocení zdrojů / informací - Hledání souvislostí - Analýza textu - Interpretace, shrnutí a formulace - Tvorba textového dokumentu 3)

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více