V tomto směru máme ve výuce zeměpisu v Česku značné rezervy. Dokládají to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto směru máme ve výuce zeměpisu v Česku značné rezervy. Dokládají to"

Transkript

1 17 proto neměli přehlížet ani podceňovat. Někteří odborníci dokonce vyžadují zavedení samostatného předmětu, který by se hlouběji věnoval osvojování vizuální gramotnosti žáků ve všeobecném vzdělávání (podrobněji Shifrinová, 2009). Podle našeho názoru se jedná o průřezovou, mezioborovou způsobilost, jejíž podstatou je percepční zraková senzibilita spojená s dovednostmi přečíst a pochopit vizuálním způsobem předávané informace a dále je využívat, například při vlastním učení či následné komunikaci (obdobně Průcha, Walterová, Mareš, 2003). Samostatný výukový předmět není proto nutné v Česku zavádět. Postačí, když výukové předměty, které operují s vizuálními informacemi, se na osvojování vizuální gramotnosti důsledněji zaměří. Mezi tyto předměty patří i zeměpis, a to nejen kvůli četnému využívání různých typů map, grafů a schémat. Čím dál častěji, mj. pod vlivem používání počítačových prezentací, se ve výuce zeměpisu objevují různé fotografie a obrázky. V zahraničí vznikají i webové stránky přímo podporující vizuální prostředky ve výuce geografie (viz například visualgeography.com/). V dalších číslech Geografických rozhledů se zaměříme na to, jakými způsoby můžeme přivést žáky k tomu, aby porozuměli, používali a učili se zeměpisu prostřednictvím obsahu rozmanitých fotografií s tím, že obdobně můžeme nahlížet i na další vizuální prostředky. V tomto směru máme ve výuce zeměpisu v Česku značné rezervy. Dokládají to náměty výuky uvedené v manifestu Geografické asociace Velké Británie (viz www. geography.org.uk/adifferentview) či různá výzkumná šetření. Ukazuje se například, že žáci při interpretaci obsahu map mají potíže s posuzováním prostorových vztahů (Barányová, Novák, 2005) nebo že neumějí analyzovat obsah fotografií, ba dokonce je nepovažují za relevantní zdroj informací (Boháček, 2009). Na posledně zmiňovanou skutečnost upozorňuje i článek Boháčka a Řezníčkové v tomto čísle Geografických rozhledů. Příspěvek vznikl za podpory grantového projektu GA ČR (P407/10/0514) s názvem Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy. Dana Řezníčková, PřF UK v Praze Literatura: BARÁNYOVÁ, S., NOVÁK, S. (2005): Vizuální gramotnost žáků při výuce zeměpisného učiva na základních školách. In. Geografie XVI, sborník prací PdF MU, volume 183, PdF MU, Brno, s Baudrillard, J. (1988): Devil Demon of Images. University Press, Sydney. Boháček, T. (2009): Využití fotografie ve výuce zeměpisu. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 120 s. Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. (2003): Pedagogický slovník. Portál, Praha, 323 s. Řezníčková, D. (2008): Zeměpis a mediální výchova. In. Rutová, N. (ed.): Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Aisis, o. s., Kladno, s , ŘEZNÍČKOVÁ, D., Marada, M. (2008): Notions and opinions of 15-year old Czech students related to Europe and its countries. In Svatoňová, H. et al. (eds): Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Praktice at the Onset of 21st Century. Masaryk Univerzity, Brno, s Shifrinová, S. (2009): Vizuální gramotnost v severoamerických středních školách. Překlad Varhaníková, H. [http://old. rvp.cz/clanek/3021, ] Sztompka, P. (2007): Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. SLON, Praha, 168 s. Vodička, M. (2005): Češi jsou prostí vesničané a dělají hlavně olej. Mladá fronta DNES ze dne 4. července a different view. A manifesto from the Geographical Association. [www.geography.org.uk/adifferentview, ] Visual Literacy: Necessary skill for everyone? The article is an introduction to the broad and interdisciplinary issues of visual literacy. The specifics of a visual epoch are outlined. The author also draws attention to the potential of the geography teaching subject to influence the level of visual literacy in individual students VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA GEOGRAFICKÝCH ROZHLEDŮ I ve třetím čísle Geografických rozhledů mohli naši čtenáři soutěžit o zajímavé knižní ceny. Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce. Jsou to Václav Hlinomaz z Klučenic, Markéta Václavková z Jihlavy a Jana Chloupková z Prahy. Všichni obdrží výpravnou fotografickou publikaci z edice Poutník nakladatelství Kartografie PRAHA, a. s. Madagaskar, laboratoř bohů. Edici Poutník obohatila publikace Madagaskar, laboratoř bohů. Kolektiv autorů cestovatelů a fotografů vás provede tímto jedinečných ostrovem nejen prostřednictvím nádherných fotografií, ale i zasvěceného textu, plného nových a pozoruhodných informací. Kniha zachycuje Madagaskar jako zemi, která významně přispívá do pokladnice světové kultury, jejíž příroda patří k tomu nejcennějšímu, co na naší planetě ještě zbývá, a zemi fascinující, mírumilovnou a plnou úsměvů a přátelství. Jako u ostatních titulů této edice je přílohou podrobná mapa ostrova Madagaskar. Učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy přináší každý týden do každé sborovny aktuální zprávy o dění ve školství l reportáže ze škol a školských zařízení l výměnu kantorských zkušeností l ohlasy na dříve zveřejněné články l dokumenty potřebné pro pedagogickou práci l kaleidoskop zajímavostí z domova i ze světa l cílenou inzerci nabídek pro zřizovatele a vedení škol Objednávky předplatného: bezplatná tel. linka , fax: , nebo tel , fax , Každý rok v listopadu seznam vysokých a seznam středních škol Adresa redakce a inzerce UN: Ostrovní 30, Praha 1 Tel. redakce: , inzerce a PR: Geografické rozhledy 4/09 10

2 18 Čtení fotografií optikou geografa Pryč je doba, kdy za gramotného člověka byl považován ten, který zvládl jednoduché čtení, psaní a počítání. Dnes se vyžaduje funkční gramotnost nejrůznějšího zaměření. Příkladem je gramotnost matematická, čtenářská, přírodovědná, finanční, geografická, ale také i vizuální aj. Existenci vizuální gramotnosti obhajuje mnoho autorů (např. Řezníčková, 2008, Sztompka, 2007), protože rozmanité vizuální prostředky jsou nositeli informací stejně jako souvislý text. Záměrem tohoto článku je na konkrétních příkladech ukázat, že ačkoliv fotografie obsahují značné množství informací, ne každý z nich dokáže číst. Často jen proto, že je za zdroj informací nepovažuje. Problém může být také v tom, že veškeré informace obsažené ve fotografii jsou dostupné najednou v jediné chvíli, my však vidíme, resp. čteme jen ty informace, které vidět chceme či umíme. Fotografii jihočeské krajiny bude jinak číst a interpretovat rekreant, jinak ekonom, biolog, geolog apod. V následujících příkladech se pokusíme komentovat fotografie optikou geografie. V posledních letech se v různých regionálních publikacích, kalendářích, na pohlednicích apod. poměrně často objevují dvojice fotografií téhož místa, které byly pořízeny ze stejné výchozí pozice v jiném časovém období. Získávání takovýchto fotodvojic bylo podstatou i některých vzdělávacích projektů. Náhodně jsme si vybrali jeden z nich, abychom provedli rozbor textů k uvedeným fotografiím. Konkrétně jsme posuzovali komentáře v projektu Krajina za školou v Praze, který byl určen žákům nižších ročníků víceletých gymnázií a stejně starým žákům základních škol. Zajímalo nás, do jaké míry jejich komentáře korespondují s obsahem fotografií. Dříve než se pokusíme shrnout výsledky této analýzy, uvedeme dvě ukázky žákovských komentářů a naše konkrétní rozbory obsahu fotografií. První se týká Malostranského náměstí. Žáci porovnávali fotografie z roku 1900 a 2007 (viz obr. 1). Rámeček 1 obsahuje jejich komentář. Podle našeho soudu ze srovnání fotografií vyplývá, že náměstí se změnilo za více než sto let poměrně málo. V podstatě jsou patrné jen dvě větší změny. První změnou je odstranění pomníku. Druhou pak ohraničení silnice a chodníků a vznik parkoviště, čímž došlo ke zmenšení původní rozlohy volné plochy. Budovy zůstávají zcela nezměněny, pomineme -li novou fasádu. Zajímavý je výskyt tramvajové dopravy na obou snímcích, byť na starším se o přepravu stará tramvajová koněspřežka a na novém je nahrazena tramvajemi elektrickými. S rozvojem infrastruktury se pojí výskyt semaforu, veřejného osvětlení a tramvajových trolejí, po kterých není na starším snímku ještě ani stopy. V horní části náměstí je i na novém snímku v náznacích zachován trh. Z obsahu rámečku 1 je zřejmé, že žáci se především zaměřili na historické události vážící se k danému náměstí. Při takovém přístupu stojí fotografie obrazně řečeno v pozadí a pouze ilustrují dějiny tohoto místa. Je v podstatě jedno, z kterého konkrétního roku fotografie pocházejí. Text žáků vychází zejména z historických pramenů, popř. z jejich osobních zkušeností. Nelze však upřít, že částečně se žáci opírají o informace ukryté ve fotografiích. Komentují zmizelý maršálův pomník, chrám sv. Mikuláše, výskyt silnice a parkoviště. V jejich textu naopak chybí zmínka o tom, že i na staré fotografii se vyskytují tramvaje, ale nenajdeme zde veřejné osvětlení a že budovy jsou zachovány v podstatě v nezměněné podobě. Ač by měl porovnávat letecké snímky Toulcova dvora a okolí z let 1938 a 2003 (viz obr. 2), popisuje komentář v rámečku 2 jen vznik a činnost této usedlosti. Jde o ukázku přístupu, který téměř opomíjí informace obsažené v leteckých snímcích. Pouze první věta naznačuje pokus o vytěžení informací z fotografií. Konstatování žáků, že poloha Toulcova dvora se nezměnila, je však bez- Obr. 1: Fotodvojice Malostranské náměstí kolem roku 1900 a v roce 2007 Rámeček 1: Komentář studentů k fotodvojici Malostranské náměstí Malostranské náměstí vzniklo již za dob Přemysla Otakara II. V průběhu staletí měnilo své jméno i podobu. Z Malostranského rynku se v polovině 19. století stalo Štěpánské náměstí a od roku 1869 nese již své dnešní jméno Malostranské náměstí. Jeho dominantou je jistě chrám sv. Mikuláše, postavený na přelomu 17. a 18. století. Sv. Mikuláš rozdělil náměstí na horní a dolní část. Horní náměstí bylo nazýváno Vlašský plac, protože zde působila italská menšina. Do roku 1918 se mezi Pražany používal i neoficiální název náměstí Radeckého, protože na místě, kde je dnes tramvajová zastávka, stával pomník maršála J. J. Radeckého z Radče ( ). Radecký se zkušenostmi z napoleonských válek proslavil v letech , kdy působil v Itálii, porazil vojsko sardinského krále a zachránil tak monarchii. I proto jej první republika neměla příliš v oblibě. Po roce 1918 nahradila maršálův pomník socha francouzského slavisty a historika Ernesta Denise ( ), ten se zase nelíbil komunistům. Na Denise zůstala na Malostranském náměstí alespoň malá vzpomínka v podobě pamětní desky s bustou. Dnes na náměstí žádná socha není. Větší část plochy, kde mohli Pražané dříve korzovat a klábosit, zabírá poměrně frekventovaný první městský okruh a tramvajová trať. Celková atmosféra náměstí je tím nepříjemně narušena, neutěšený dojem podtrhuje parkoviště, které zabírá značnou část z volného prostoru náměstí. Nezbývá než konstatovat, že na rozdíl od starých časů neplní dnes bohužel Malostranské náměstí úlohu urbanistického středobodu Malé Strany. Zdroj: Studenti Gymnázia Jana Keplera, (Matějka 2008, s. 66)

3 19 Obr. 2: Letecký pohled na Toulcův dvůr z roku 1938 a 2003 Rámeček 2: Komentář žáků k fotodvojici zobrazující letecký pohled na Toulcův dvůr Poloha Toulcova dvora zůstala stejná, les se v některých místech změnil. Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy působí v Praze-Hostivaři od konce roku Za jeho správu a rozvoj zodpovídá Zájmové sdružení Toulcův dvůr, které 4. ledna 1996 uzavřelo s hlavním městem Praha padesátiletou smlouvu o správě a užívání areálu Toulcova dvora. Magistrát hlavního města Prahy je majitelem budov a pozemků, zajišťuje jejich rekonstrukci a podporuje činnost Zájmového sdružení Toulcův dvůr. Bez podpory magistrátu by činnost nebyla možná. Členy zájmového sdružení jsou základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím, Mateřská škola Semínko, o. p. s., a 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody. V současné době pracuje v Toulcově dvoře pro členské organizace asi 20 pracovníků. Cílem členských organizací je vybudovat v Toulcově dvoře ekologickovýchovný areál, který bude sloužit pro praktickou aplikaci ekologické výchovy a zvyšování ekologické informovanosti. Toulcův dvůr je zakládajícím členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Zdroj: Žáci Křesťanského gymnázia, (Matějka 2008, s. 128) předmětné a informace o změnách rozmístění lesa jsou nepřesné. Samotný Toulcův dvůr není na fotografiích zachycen celý, ale jen část, nacházející se při spodním pravém rohu obou fotografií. Na novější fotografii vidíme, že území je pokryto lesem téměř z poloviny, zatímco na starší fotografii se nachází jen v náznacích. Les se na starší fotografii vyskytuje v podobě stromořadí kolem Toulcova dvora, některých cest a podél Botiče, jehož tok stromy na snímku jasně vymezují. Studenti patrně pokládali centrální část staré fotografie také za les, jako analogii k fotografii nové. Není tomu tak. Pravděpodobně se jedná o louku, protože je po celé její délce jasně viditelná cesta. Tatáž cesta se však na novější fotografii zcela ztrácí v lese. Navíc světlejší místa uprostřed louky mají poměrně pravidelné tvary, což napovídá tomu, že se zřejmě jedná o budovy, pravděpodobně zemědělské objekty. Podobnost fotografií vynikne, budeme -li sledovat tvar Botiče nebo jednotlivých cest, které si zachovávají svůj tvar. Na nové fotografii se v pravém horním rohu nachází fotbalové hřiště, v pravé části pak nalezneme také běžecký ovál a zástavbu. V horní části, vedle fotbalového hřiště, můžeme postřehnout náznaky stavby. Z obsahového rozboru prací uvedených v projektu Krajina za školou v Praze vyplynulo, že zapojení žáci dokázali vytěžit velké množství informací z kronik, vyprávění rodinných příslušníků a pamětníků, z historických publikací či internetu. Ve snaze vytvořit co nejobsáhlejší popis použili všechny takto získané informace, ale ve svých komentářích téměř nepracovali s nejdůležitějšími a ihned dostupnými informacemi, které jsou zachyceny přímo na fotografiích. Fotografie vnímali především jako prostředek ilustrace tématu, jež dané fotografie symbolizují. Žáci popisují spíše něco, co s vyfotografovanými objekty souvisí. Jejich popis sklouzne k přetlumočení získaných dat, k popisu vlastních zkušeností, vyprávění pamětníků nebo k popisu funkce některého z objektů na fotografiích. Tyto informace, což si studenti zřejmě neuvědomují, jsou podružné a jen malý, respektive žádný prostor je věnován popisu zachycených reálií a srovnání změn, které jsou z fotografií patrné. Polemický je i samotný výběr některých dalších fotografií v projektu. Jmenuje -li se projekt Krajina za školou, lze očekávat, že obsahem fotografií bude venkovská či městská krajina, nikoli snímky jednotlivých budov (například nádraží či restaurací). Takové snímky čtení krajiny z fotografií neumožňují. Příspěvek vznikl za podpory grantového projektu GA ČR (P407/10/0514) s názvem Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy. Dana Řezníčková, PřF UK v Praze Tomáš Boháček, Literatura MATĚJKA, O. (ed.) (2008): Krajina za školou v Praze. Tereza, Praha. Řezníčková, D. (2008): Zeměpis a mediální výchova. In. Rutová, N. (ed.): Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Aisis, o. s., Kladno, s , Sztompka, P. (2007): Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. SLON, Praha, 168 s. Geographer s Photography Perceptions. The article outlines extrapolation of information from photos. The presented examples demonstrate the common usage of photos as a means of illustration of reality, not as a valuable source of information. Photography perception from the perspective of a geographer is discussed.

4 20 Geografie makroregionů II Druhá část statě věnované pojetí výuky regionální geografie předkládá krátký přehled přírodních poměrů jihozápadní Asie a severní Afriky a definuje jádrové oblasti makroregionu. Přes globální význam těžby ropy a plynu se region jako celek jen zvolna posouvá mezi vyspělejší oblasti. Převažují periferní oblasti s řídkým osídlením. Jihozápadní Asie a severní Afrika přírodní poměry Území jihozápadní Asie má kromě plošin Arabského poloostrova, Anatolie (poloostrova Malé Asie) a vnitrozemí Íránu hornatý charakter. Pohoří náležejí k rozsáhlému třetihornímu alpínskému horskému systému (např. Taurus, Elborz, Zagros). Severní Afrika má jinak hlavně rovinatý charakter s mnoha plošinami a často bezodtokými pánvemi pokrytými stepmi, polopouštěmi a pouštěmi (Sahara) a také velký oblouk pohoří Atlas. Území makroregionu ovlivňuje blízkost obratníku, a proto převažuje celkově suché a velmi teplé podnebí s nízkými srážkami. Významnější srážky jsou především ve vyšších horských oblastech spíše při pobřeží a jsou během roku velmi nerovnoměrně rozložené. Přívalové srážky způsobují nebezpečnou erozi půdy. V posledních desetiletích dochází ke stále většímu rozšiřování pouští (dezertifikace). V makroregionu se stavějí jednak tradiční malé jednoduché hliněné hráze k zadržení vody a jednak velké vodní nádrže, které mají především zadržovat vodu pro závlahy (např. Atatürkova přehrada v Turecku, Násirova na Nilu). To je však předmětem kritiky v oblastech ležících po proudu řek, kde se snižuje průtok vody. S rozsáhlým umělým zavlažováním polí je spojen také nárůst obsahu soli v půdě. Převažuje totiž výpar nad srážkami, a proto se i malé množství solí ze sladké vody nakonec v půdě hromadí, což vede ke zhoršení úrodnosti půd. Proto také řada zdejších civilizací v minulosti zanikla (půda ztratila úrodnost či ve válkách byla zničena závlahová zařízení). Pouště a polopouště mají buď povrch kamenitý (hamada), nebo písčitý (erg) a zahrnují rozlehlé oblasti celého makroregionu, které jsou často liduprázdné, nebo jen v krátkém období roku využívané kočovnými kmeny pastevců. Celý makroregion charakterizují četná bezodtoká území, některé z nich mají v nejnižších polohách jezera (slaná a hořká) s velmi proměnlivým rozsahem plochy a hloubky. Některá z nich v letním období výrazně ztrácejí na ploše, nebo i zanikají. Slané jezero Mrtvé moře v Izraeli a Jordánsku s vysokým obsahem solí je nejníže položeným místem na Zemi (více jak 400 m). Jádrové a periferní oblasti makroregionu Jádrové oblasti makroregionu se formovaly především poblíž pobřeží, vodních zdrojů a historicko -náboženských středisek. Nejhustěji zalidněnou oblastí je stále dolní tok Nilu v Egyptě a také úzký pás pobřežní nížiny východního Středomoří. Z ekonomického hlediska je významným jádrovým územím stát Izrael, v minulosti to bylo celé východní pobřeží Středozemního moře. Nejdynamičtěji se rozvíjejícím jádrovým regionem je pobřeží Perského zálivu, a to hlavně díky vysokým ziskům z těžby ropy a zemního plynu. Další jádrovou rozvojovou oblast představuje území západního Turecka (Istanbul, 11 mil. obyv., brána do Evropy, Izmir starověká Smyrna, 3 mil. obyvatel, třetí největší město Turecka). Pobřežní pás mezi městy Casablanca a Tunis v severní Africe představuje území s velkou koncentrací hospodářských aktivit tří států, ovšem již menšího, spíše regionálního, tedy středomořského významu. Posledním rozvojovým územím makroregionu je jediná oblast vlhkých subtropů (zemědělství, cestovní ruch, těžba ropy) při jižním břehu Kaspického moře v Íránu, navíc v blízkosti dynamicky se rozvíjejícího Teheránu (11 mil. obyvatel) a s ropnými zeměmi v sousedství (Ázerbájdžán, Turkmenistán). Tyto jádrové oblasti mají nejvyšší hustotu zalidnění, klíčové výrobní, obslužné, dopravní a administrativní funkce jak pro makroregion, tak pro jednotlivé státy, v nichž leží. Městská sídla jsou v současnosti cílem migrací z venkovských oblastí. Většina těchto migrantů pak skončí ve slumech, tedy periferních oblastech měst, charakteristických nedostatečnou infrastrukturou, špatnou kvalitou obydlí, vyšší kriminalitou atd. Ve městech až na výjimky žije většina obyvatelstva. Ve státech těžících a vyvážejících ropu a zemní plyn je kvalita výstavby center i obytných zón na špičkové světové úrovni. Venkovská sídla v horských a periferních oblastech mají tradiční charakter kamenných a hliněných domů uzavřených do ulice a s malými dvorky a zahrádkami. Nížiny kolem řek a oázy jsou velmi intenzivně využity především tradičním rolnictvím (často závlahovým), založeným na těžké fyzické práci mužů i žen s výpomocí dětí. Obyvatelstvo a hospodářství makroregionu Velikost populací jednotlivých států v oblasti silně kolísá (největší: Egypt 80, Turecko 71, Írán 65 mil. obyvatel). Státy jsou poměrně mladé, většina z nich se v současných hranicích zformovala až v druhé polovině 20. století. Jazykově je region charakterizován převahou arabštiny (s různými dialekty), početní jsou uživatelé turečtiny a perštiny. Národnostně je nejpestřejší zemí Írán, také Súdán má velkou etnickou, jazykovou ale i náboženskou pestrost. Přirozený populační přírůstek činí v některých státech i více než 2 % ročně, při zachování této úrovně se populace zdvojnásobí asi za 35 let! Mládež do 15 let tvoří % z úhrnu obyvatel, což s sebou přináší vysoké náklady na vzdělávání, sociální napětí a radikalizaci společnosti. Osob starších než 65 let má naopak většina zemí ve srovnání s Evropou sotva polovinu (do 8 %). Život obyvatelstva je silně spjatý s islámem a životem podle něho, studium Koránu je povinnou součástí vzdělání už od základní školy. Ve většině států (kromě Izraele a Libanonu) dominuje islám, ke kterému se hlásí více než 90 procent všech obyvatel a který ovlivňuje společenské, politické i hospodářské poměry v jednotlivých zemích. Hospodářství makroregionu je stále výrazně závislé na přírodních podmínkách, a to jak v případě zemědělství, tak i těžby nerostných surovin. Výjimkou je pouze vyspělý Izrael se silným přistěhovalectvím, který zaměstnává více než 75 % obyvatel ve službách. Specifický je prudký rozvoj států těžících ropu, které rozvíjejí služby (bankovnictví, cestovní ruch, obchod). Nižší podíl v zaměstnanosti žen v makroregionu vychází z tradičního pojetí islámu. Žena se má především starat o domácnost a pečovat o mnohodětné rodiny. Z důvodů nepravidelných a na mnoha místech i nedostatečných srážek je nutné většinu orné půdy zavlažovat. Pěstuje se především pšenice, ječmen, citrusy, bavlník, datle, fíky, ovoce a zelenina. Část produkce je exportována hlavně do Evropy. Na zemědělskou činnost je pak navázáno potravinářství a textilní výroba. Průmyslu makroregionu dominuje těžba ropy a zemního plynu. Na zdejší členské země OPEC jsou soustředěny přes dvě třetiny těžby a asi 30 % známých zásob světa. Export těchto komodit napojuje makroregion na proces ekonomické globalizace. Jen malá část těžby je využita k domácímu zpracování. Průmyslový rozvoj je ovšem bouřlivý (především textilní a strojírenský průmysl) a je často spojen se zakázkami evropských firem. Významné místo zaujímají i drobné živnosti a řemesla (např. výroba koberců, zpracování kůží, vlny a kovotepectví). Poměrně významnou roli v hospodářství některých zemí hraje i cestovní ruch, který se koncentruje v teplých pobřežních oblastech v nově vystavěných rekreačních komplexech jen s malými vazbami na tra-

5 2 21 Jihozápadní Asie a severní Afrika vybrané charakteristiky států makroregionu (2008) Stát Obyv. (mil.) HDP (PPP)/ obyv. v US $ HDI (pořadí) diční osídlení (Tunisko, Egypt, Dubaj). Dalšími cíli cestovního ruchu jsou centra náboženství s památkami a muzei (Jeruzalém, Káhira, Mekka, Istanbul), respektive archeologické lokality (Karnak, Babylon, Petra, Persepolis aj.), které jsou často i pod ochranou UNESCO. Většímu rozvoji cestovního ruchu brání politické problémy a občasné teroristické akce, mimo turistické destinace slabě rozvinutá infrastruktura. Územně rozsáhlé jsou periferní oblasti pouští a polopouští. Zde kromě malých oáz se závlahovým rolnictvím, lokalitami s těžbou surovin (ropa, plyn, rudy, fosfáty aj.) se nacházejí pouze místy rozptýlené stany kočovníků se stády koz, velbloudů a v horách i ovcí a skotu. Makroregion díky sousedství s Evropou a svým nerostným a klimatickým zdrojům má významný potenciál budoucího rozvoje. Cestou modernizace hospodářství se již vydal, rozvoj sociální a politický zatím alespoň z našeho evropského pohledu zaostává. Gramotnost Nezáv. voda Délka dožití Městské obyv. Populační přírůstek Alžírsko 34, ,2 Bahrajn 0, ,4 Egypt 80, ,7 Irák 28, n ,6 Írán 65, ,7 Izrael 6, ,2 Jemen 22, ,5 Jordánsko 6, ,4 Katar 1, ,4 Kuvajt 2, ,8 Libanon 4, ,2 Libye 6, ,3 Maroko 34, ,5 Omán 3, ,2 Saúd. Arábie 28, ,1 Spoj. arab. emiráty 2, ,6 Sýrie 19, ,2 Tunisko 10, ,0 Turecko 71, ,0 JZ Asie a sev. Afrika ,6 Vysvětlivky: HDP (PPP) hrubý domácí produkt podle kupní síly, HDI index lidského rozvoje vyjadřuje kvalitu lidského života a měří se prostřednictvím střední délky života, míry gramotnosti a HDP na 1 obyvatele, (státy podle pořadí ve světě od 1 do 180), n neuvedeno, počty obyvatel ve městech v rozsahu aglomerace Pramen: The World Factbook 2009, World Economic Outlook Database 2008, International Monetary Fund, 2009 Literatura a zdroje dat: BIČÍK, I., ANDĚL, J., HAVLÍČEK, T., MATĚJČEK, T. (2010): Makroregiony světa. Nakladatelství ČGS, Praha BRADSHAW, M. J. et al. (2004): Contemporary World Regional Geography. Global Connections Local Voices. 572 s., McGraw Hill ROWNTREE, L., LEWIS, M., PRICE, M., WYCKOFF, W. (2009): Diversity Amid Globalization. World regions, environment, development. 663 s., Pearson The World Factbook 2009, World Economic Outlook Database 2008, International Monetary Fund Aplikace do výuky: Tomáš Havlíček, Ivan Bičík, PřF UK v Praze 1. V tabulce uvedená velikost HDP na obyvatele je ukazatelem hospodářské vyspělosti. Údaje ve sloupcích 4, 5, 6, 7 jsou spíše ukazateli sociálního rozvoje. Sečtěte čtyři naměřené hodnoty za jednotlivé státy a porovnejte je s velikostí HDP/obyv. Existují rozdíly mezi pořadím zemí podle HDP/obyv. a součtem hodnot dílčích ukazatelů sociálního rozvoje? Proč asi? 2. Porovnejte pořadí HDP/obyv., získaný součet dílčích ukazatelů z předchozího úkolu a pořadí podle HDI. Komentujte. 3. Se kterými výrobky zemí makroregionu se můžete v Česku setkat? 4. Zjistěte, se kterými evropskými zeměmi jeden ze států makroregionu nejvíce obchoduje. Geography of the Macroregions. Authors are discussing the obligatory change in traditional regional geography that is still surviving in elementary and secondary education in Czechia. Authors present a vision of necessary changes in traditional regional geography; an application example is used for the Middle East and Northern Africa macroregion, 1 from 12 covering the World. Makroregiony světa Regionální geografie pro gymnázia Ivan Bičík a kol. Obsah učebnice je nově obohacen o vývojové aspekty ve vztahu ke globálním problémům lidstva, k udržitelnosti života, ke geopolitickým problémům makroregionů v jejich jádrových i periferních oblastech. Zahrnuje geografii všech světadílů (kromě geografie České republiky). Jedná se o nejmodernější titul k regionální geografii světadílů a oceánů. 152 stran, formát A4, obch. číslo 70801, ISBN Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., Ostrovní 30, Praha 1, tel , mob , TRADICE ODBORNOST KVALITA Africké pouště nepředstavuje jen rozlehlá Sahara. Na snímku písečný přesyp v Namibské poušti při západním pobřeží Namibie, klimaticky místně podmíněné nedostatkem srážek, které odnímá studený pobřežní Benguelský proud. Africké pouště nepokrývá pouze písek, písečné přesypy zabírají dokonce jejich menší část. Většina jejich plochy je kamenitá, štěrkovitá nebo skalnatá. Převážně takový charakter má i Sahara. na území kmenů Ogoni, mnoho peněz je přerozděleno do severní, respektive jihozápadní části kmenů Jorubů. Tato regionální nespravedlnost v přerozdělování příjmů z těžby a prodeje ropy (ročně přes 100 mil. t) je dalším zdrojem napětí a konfliktů, které přetrvávají i v nynějším parlamentním systému země. Nigérie je stát s dosud vysokou mírou kriminality, korupce a nábožensky motivovaných problémů, kterou vlády zatím nejsou schopny zvládnout. Řešení této konfliktní situace lze spatřit především v postupném zavedení demokratických poměrů. Dalším krokem by mělo být zajištění vzdělanosti obyvatelstva, práv žen a menšin, prosazení náboženských svobod a vzájemné tolerance. V Nigérii, podobně jako v řadě dalších zemí Afriky je postavení bývalých koloniálních mocností stále oslabováno. Jejich místo, hlavně v nákupu surovin a umisťování vlastní průmyslové produkce, zaujímá stále výrazněji Čína Bývalá britská kolonie v jižní Africe, která dříve patřila k nejchudším africkým oblastem, se dnes řadí díky nerostnému bohatství a demokratickým politickým poměrům naopak k nejbohatším státům v Africe s rostoucí ekonomikou, poměrně vzdělanou populací a kvalitní hospodářskou infrastrukturou. Botswana se nachází v jižní části vnitrozemské Afriky mezi řekami Limpopo na jihu, Zambezi a Okawango na severu. Největší část státu zaujímá step a poušť Kalahari na jihu a západě. Suché subtropické podnebí se zde Makroregiony světa vyznačuje poměrně malými srážkami rozšířena ve věkové kategorii do 25 let, (do 250 mm za rok), které většinou kde je již každý druhý, tedy 50 % všech spadnou pouze v létě mezi listopadem obyvatel této věkové kategorie, nakažen a dubnem, a zbytek roku je beze srážek, virem AIDS. Tento stav vede v některých lokalitách i k vymírání celých ves- což přispívá ke vzniku rozsáhlých solných pánví. Specifickým přírodním nic a v budoucnosti k dalšímu rozšíření územím na severu Botswany je vnitrozemská bezodtoká oblast delty řeky Stejná situace je i v řadě dalších zemích nemoci, a dokonce i úbytku obyvatel. Okawango, která je stanovištěm četné Subsaharské Afriky. fauny i flóry v jinak pouštní oblasti. Obyvatelstvo se koncentruje v klimaticky nejvýhodnější oblasti na jihovýchodě, kde se také nacházejí největší města Gaborone a Francistown. Ikdyž Republika Jižní Afrika (RJA) je jedním z jádrových území afrického většina obyvatel žije na venkově, přesto je zde na africké poměry nízký podíl kontinentu. Vedle území nigerijského analfabetů (okolo 20 %). Ekonomická pobřeží v Guinejského zálivu přesahuje prosperita státu je založena na bohatých nalezištích nerostných surovin, oblasti v Subsaharské Africe. Jihoafric- svým hospodářským významem ostatní především barevných kovů, diamantů ká republika je od Evropy sice značně a zlata. Většina surovin se exportuje vzdálená, ale vlivem evropského přistěhovalectví a jako bývalé britské domini- do Jihoafrické republiky a do zámoří. Botswana je jedním z nejvýznamnějších těžařů diamantů na světě; jejich ká. Zdejšími kolonizátory byli zprvu um je Evropě kulturně stále velmi blíz- těžbu provozuje jihoafrická společnost imigranti ze západní Evropy nejdříve De Beers, která kontroluje okolo 60 % z Nizozemska, z Německa a francouzští hugenoti, později (za napoleonských světového obchodu s diamanty. Stát má také značný turistický potenciál, který válek) přistěhovalci z Británie. již dnes z velké části využívá. Turisté se Britská diplomacie chtěla mít nad zajímají především o pozorování africké divočiny v území delty Okawango do Indie kontrolu, usilovala proto o fak- strategickým místem na dopravní trase a v četných chráněných územích na tické ovládnutí této části Afriky. Neshody s Búry, potomky nizozemských osad- severovýchodě země (např. národní park Chobe). níků (nyní Afrikánci), domáhajícími se I přes všechny tyto pozitivní ekonomické trendy se Botswana potýká s vel- války. Měly za následek velký trek svých práv, pak vyústily v tzv. búrské kým problémem - s nemocí AIDS, jelikož vykazuje nejvyšší podíl nemocných dále do vnitrozemí jižní Afriky, kde přesun původních búrských osadníků AIDS na světě. Nejvíce je tato nemoc zakládali nové osady a republiky. Zde NAKLADATELSTVÍ ČESKÉ GEOGRRAFICKÉ SPOLEČNOSTI, s. r. o. Nejbohatší na velkou zvěř jsou africké savany. I přes velký úbytek žijí dosud ve východní a jižní Africe početná stáda antilop, zeber, slonů a žiraf. Žijí tam i lvi, levharti, hroši, buvoli, nosorožci a další velcí savci. Na ochranu divoké zvěře byla zřízena celá síť národních parků a přírodních rezervací. Na snímku jsou hroši v Botswaně. REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS PRO GYMNÁZIA NOVINKA NA KVĚTEN

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Blízký východ. Charakteristika oblasti. Střední východ. Státy kolem Perského zálivu

Blízký východ. Charakteristika oblasti. Střední východ. Státy kolem Perského zálivu Blízký východ األوسط الشرق Střední východ Charakteristika oblasti Státy kolem Perského zálivu Blízký východ je zeměpisné označení pro oblast zemí Arabského poloostrova a okolních států na rozhraní jihozápadní

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Světadíly 60.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Světadíly 60.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly 60.TEST k ověření znalostí Světadíly - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Saharská Afrika. Obr. 1

Saharská Afrika. Obr. 1 Saharská Afrika Obr. 1 Státy: Mauritánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Jižní Súdán (2012) Obyvatelstvo: Arabové, Černoši - časté nepokoje, většinou kvůli náboženským otázkám Příroda: Sahara Sahel (= savany

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno)

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno) Jihovýchodní Evropa Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 BULHARSKO Základní údaje Hlavní město: Sofia Rozloha: 110 993 km² Obr. 3 Počet obyvatel: 7 093 635 Hustota osídlení: 65 ob./ km² Státní zřízení: parlamentní

Více

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL Šárka Kadavá, 4. A ZÁKLADNÍ INFORMACE 1/3 kontinentu Oddělena Saharou ZÁKLADNÍ INFORMACE Maghreb (SZ Afriky) Egypt Sahel PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Nejteplejším místem severní pouštní

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_01

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

AFRIKA. Použité zdroje:

AFRIKA. Použité zdroje: AFRIKA Použité zdroje: Hospodářský zeměpis, V. Baar, Nakladatelství ČGS, Praha 2005 www.novinky.cz http://library.princeton.edu/ 4.6. 2009 img.motorkari.cz 4.6. 2009 www.climbupsokidscangrowup.com * údaje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (Jižní Afrika) Učební pomůcky: Viz doplňování slov do textu ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (Jižní Afrika) Učební pomůcky: Viz doplňování slov do textu ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_61 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz Maturitní témata ZEMĚPIS 1.Planeta Země-tvar a velikost Země,postavení Země ve vesmíru,pohyby Země a jejich důsledky,čas,datum, kalendář,ekliptika,rovnodennost,slunovrat. 2.Geografie České republiky-hospodářství-těžba

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sylabus přednášek geografie obyvatelstva: úvod,

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA VY_32_INOVACE_ZEM_67 JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA A F R I K A HOSPODÁŘSTVÍREGIONŮ Mgr. Iva Svobodová Hospodářství obecná charakteristika ekonomicky nejzaostalejší kontinent převažují rozvojové země (výjimka

Více

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Historie Afrika - kolébka lidstva nález nejstarších kosterních pozůstatků přímého předchůdce člověka

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (vegetace, zvířata) Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (vegetace, zvířata) Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_57 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 9 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Západní Evropa Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE Materiál pro domácí VY_03_Z6E_52 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1 STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY Obr. 1 Obr. 2 SLOVENSKO Základní údaje Parlamentní republika Hlavní město Bratislava Počet obyvatel 5 477 038 Rozloha 49 035 km 2 Hustota zalidnění 103 ob./km 2 Měna Euro Jazyk

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více