V tomto směru máme ve výuce zeměpisu v Česku značné rezervy. Dokládají to

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto směru máme ve výuce zeměpisu v Česku značné rezervy. Dokládají to"

Transkript

1 17 proto neměli přehlížet ani podceňovat. Někteří odborníci dokonce vyžadují zavedení samostatného předmětu, který by se hlouběji věnoval osvojování vizuální gramotnosti žáků ve všeobecném vzdělávání (podrobněji Shifrinová, 2009). Podle našeho názoru se jedná o průřezovou, mezioborovou způsobilost, jejíž podstatou je percepční zraková senzibilita spojená s dovednostmi přečíst a pochopit vizuálním způsobem předávané informace a dále je využívat, například při vlastním učení či následné komunikaci (obdobně Průcha, Walterová, Mareš, 2003). Samostatný výukový předmět není proto nutné v Česku zavádět. Postačí, když výukové předměty, které operují s vizuálními informacemi, se na osvojování vizuální gramotnosti důsledněji zaměří. Mezi tyto předměty patří i zeměpis, a to nejen kvůli četnému využívání různých typů map, grafů a schémat. Čím dál častěji, mj. pod vlivem používání počítačových prezentací, se ve výuce zeměpisu objevují různé fotografie a obrázky. V zahraničí vznikají i webové stránky přímo podporující vizuální prostředky ve výuce geografie (viz například visualgeography.com/). V dalších číslech Geografických rozhledů se zaměříme na to, jakými způsoby můžeme přivést žáky k tomu, aby porozuměli, používali a učili se zeměpisu prostřednictvím obsahu rozmanitých fotografií s tím, že obdobně můžeme nahlížet i na další vizuální prostředky. V tomto směru máme ve výuce zeměpisu v Česku značné rezervy. Dokládají to náměty výuky uvedené v manifestu Geografické asociace Velké Británie (viz www. geography.org.uk/adifferentview) či různá výzkumná šetření. Ukazuje se například, že žáci při interpretaci obsahu map mají potíže s posuzováním prostorových vztahů (Barányová, Novák, 2005) nebo že neumějí analyzovat obsah fotografií, ba dokonce je nepovažují za relevantní zdroj informací (Boháček, 2009). Na posledně zmiňovanou skutečnost upozorňuje i článek Boháčka a Řezníčkové v tomto čísle Geografických rozhledů. Příspěvek vznikl za podpory grantového projektu GA ČR (P407/10/0514) s názvem Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy. Dana Řezníčková, PřF UK v Praze Literatura: BARÁNYOVÁ, S., NOVÁK, S. (2005): Vizuální gramotnost žáků při výuce zeměpisného učiva na základních školách. In. Geografie XVI, sborník prací PdF MU, volume 183, PdF MU, Brno, s Baudrillard, J. (1988): Devil Demon of Images. University Press, Sydney. Boháček, T. (2009): Využití fotografie ve výuce zeměpisu. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 120 s. Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. (2003): Pedagogický slovník. Portál, Praha, 323 s. Řezníčková, D. (2008): Zeměpis a mediální výchova. In. Rutová, N. (ed.): Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Aisis, o. s., Kladno, s , ŘEZNÍČKOVÁ, D., Marada, M. (2008): Notions and opinions of 15-year old Czech students related to Europe and its countries. In Svatoňová, H. et al. (eds): Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Praktice at the Onset of 21st Century. Masaryk Univerzity, Brno, s Shifrinová, S. (2009): Vizuální gramotnost v severoamerických středních školách. Překlad Varhaníková, H. [http://old. rvp.cz/clanek/3021, ] Sztompka, P. (2007): Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. SLON, Praha, 168 s. Vodička, M. (2005): Češi jsou prostí vesničané a dělají hlavně olej. Mladá fronta DNES ze dne 4. července a different view. A manifesto from the Geographical Association. [www.geography.org.uk/adifferentview, ] Visual Literacy: Necessary skill for everyone? The article is an introduction to the broad and interdisciplinary issues of visual literacy. The specifics of a visual epoch are outlined. The author also draws attention to the potential of the geography teaching subject to influence the level of visual literacy in individual students VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA GEOGRAFICKÝCH ROZHLEDŮ I ve třetím čísle Geografických rozhledů mohli naši čtenáři soutěžit o zajímavé knižní ceny. Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce. Jsou to Václav Hlinomaz z Klučenic, Markéta Václavková z Jihlavy a Jana Chloupková z Prahy. Všichni obdrží výpravnou fotografickou publikaci z edice Poutník nakladatelství Kartografie PRAHA, a. s. Madagaskar, laboratoř bohů. Edici Poutník obohatila publikace Madagaskar, laboratoř bohů. Kolektiv autorů cestovatelů a fotografů vás provede tímto jedinečných ostrovem nejen prostřednictvím nádherných fotografií, ale i zasvěceného textu, plného nových a pozoruhodných informací. Kniha zachycuje Madagaskar jako zemi, která významně přispívá do pokladnice světové kultury, jejíž příroda patří k tomu nejcennějšímu, co na naší planetě ještě zbývá, a zemi fascinující, mírumilovnou a plnou úsměvů a přátelství. Jako u ostatních titulů této edice je přílohou podrobná mapa ostrova Madagaskar. Učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy přináší každý týden do každé sborovny aktuální zprávy o dění ve školství l reportáže ze škol a školských zařízení l výměnu kantorských zkušeností l ohlasy na dříve zveřejněné články l dokumenty potřebné pro pedagogickou práci l kaleidoskop zajímavostí z domova i ze světa l cílenou inzerci nabídek pro zřizovatele a vedení škol Objednávky předplatného: bezplatná tel. linka , fax: , nebo tel , fax , Každý rok v listopadu seznam vysokých a seznam středních škol Adresa redakce a inzerce UN: Ostrovní 30, Praha 1 Tel. redakce: , inzerce a PR: Geografické rozhledy 4/09 10

2 18 Čtení fotografií optikou geografa Pryč je doba, kdy za gramotného člověka byl považován ten, který zvládl jednoduché čtení, psaní a počítání. Dnes se vyžaduje funkční gramotnost nejrůznějšího zaměření. Příkladem je gramotnost matematická, čtenářská, přírodovědná, finanční, geografická, ale také i vizuální aj. Existenci vizuální gramotnosti obhajuje mnoho autorů (např. Řezníčková, 2008, Sztompka, 2007), protože rozmanité vizuální prostředky jsou nositeli informací stejně jako souvislý text. Záměrem tohoto článku je na konkrétních příkladech ukázat, že ačkoliv fotografie obsahují značné množství informací, ne každý z nich dokáže číst. Často jen proto, že je za zdroj informací nepovažuje. Problém může být také v tom, že veškeré informace obsažené ve fotografii jsou dostupné najednou v jediné chvíli, my však vidíme, resp. čteme jen ty informace, které vidět chceme či umíme. Fotografii jihočeské krajiny bude jinak číst a interpretovat rekreant, jinak ekonom, biolog, geolog apod. V následujících příkladech se pokusíme komentovat fotografie optikou geografie. V posledních letech se v různých regionálních publikacích, kalendářích, na pohlednicích apod. poměrně často objevují dvojice fotografií téhož místa, které byly pořízeny ze stejné výchozí pozice v jiném časovém období. Získávání takovýchto fotodvojic bylo podstatou i některých vzdělávacích projektů. Náhodně jsme si vybrali jeden z nich, abychom provedli rozbor textů k uvedeným fotografiím. Konkrétně jsme posuzovali komentáře v projektu Krajina za školou v Praze, který byl určen žákům nižších ročníků víceletých gymnázií a stejně starým žákům základních škol. Zajímalo nás, do jaké míry jejich komentáře korespondují s obsahem fotografií. Dříve než se pokusíme shrnout výsledky této analýzy, uvedeme dvě ukázky žákovských komentářů a naše konkrétní rozbory obsahu fotografií. První se týká Malostranského náměstí. Žáci porovnávali fotografie z roku 1900 a 2007 (viz obr. 1). Rámeček 1 obsahuje jejich komentář. Podle našeho soudu ze srovnání fotografií vyplývá, že náměstí se změnilo za více než sto let poměrně málo. V podstatě jsou patrné jen dvě větší změny. První změnou je odstranění pomníku. Druhou pak ohraničení silnice a chodníků a vznik parkoviště, čímž došlo ke zmenšení původní rozlohy volné plochy. Budovy zůstávají zcela nezměněny, pomineme -li novou fasádu. Zajímavý je výskyt tramvajové dopravy na obou snímcích, byť na starším se o přepravu stará tramvajová koněspřežka a na novém je nahrazena tramvajemi elektrickými. S rozvojem infrastruktury se pojí výskyt semaforu, veřejného osvětlení a tramvajových trolejí, po kterých není na starším snímku ještě ani stopy. V horní části náměstí je i na novém snímku v náznacích zachován trh. Z obsahu rámečku 1 je zřejmé, že žáci se především zaměřili na historické události vážící se k danému náměstí. Při takovém přístupu stojí fotografie obrazně řečeno v pozadí a pouze ilustrují dějiny tohoto místa. Je v podstatě jedno, z kterého konkrétního roku fotografie pocházejí. Text žáků vychází zejména z historických pramenů, popř. z jejich osobních zkušeností. Nelze však upřít, že částečně se žáci opírají o informace ukryté ve fotografiích. Komentují zmizelý maršálův pomník, chrám sv. Mikuláše, výskyt silnice a parkoviště. V jejich textu naopak chybí zmínka o tom, že i na staré fotografii se vyskytují tramvaje, ale nenajdeme zde veřejné osvětlení a že budovy jsou zachovány v podstatě v nezměněné podobě. Ač by měl porovnávat letecké snímky Toulcova dvora a okolí z let 1938 a 2003 (viz obr. 2), popisuje komentář v rámečku 2 jen vznik a činnost této usedlosti. Jde o ukázku přístupu, který téměř opomíjí informace obsažené v leteckých snímcích. Pouze první věta naznačuje pokus o vytěžení informací z fotografií. Konstatování žáků, že poloha Toulcova dvora se nezměnila, je však bez- Obr. 1: Fotodvojice Malostranské náměstí kolem roku 1900 a v roce 2007 Rámeček 1: Komentář studentů k fotodvojici Malostranské náměstí Malostranské náměstí vzniklo již za dob Přemysla Otakara II. V průběhu staletí měnilo své jméno i podobu. Z Malostranského rynku se v polovině 19. století stalo Štěpánské náměstí a od roku 1869 nese již své dnešní jméno Malostranské náměstí. Jeho dominantou je jistě chrám sv. Mikuláše, postavený na přelomu 17. a 18. století. Sv. Mikuláš rozdělil náměstí na horní a dolní část. Horní náměstí bylo nazýváno Vlašský plac, protože zde působila italská menšina. Do roku 1918 se mezi Pražany používal i neoficiální název náměstí Radeckého, protože na místě, kde je dnes tramvajová zastávka, stával pomník maršála J. J. Radeckého z Radče ( ). Radecký se zkušenostmi z napoleonských válek proslavil v letech , kdy působil v Itálii, porazil vojsko sardinského krále a zachránil tak monarchii. I proto jej první republika neměla příliš v oblibě. Po roce 1918 nahradila maršálův pomník socha francouzského slavisty a historika Ernesta Denise ( ), ten se zase nelíbil komunistům. Na Denise zůstala na Malostranském náměstí alespoň malá vzpomínka v podobě pamětní desky s bustou. Dnes na náměstí žádná socha není. Větší část plochy, kde mohli Pražané dříve korzovat a klábosit, zabírá poměrně frekventovaný první městský okruh a tramvajová trať. Celková atmosféra náměstí je tím nepříjemně narušena, neutěšený dojem podtrhuje parkoviště, které zabírá značnou část z volného prostoru náměstí. Nezbývá než konstatovat, že na rozdíl od starých časů neplní dnes bohužel Malostranské náměstí úlohu urbanistického středobodu Malé Strany. Zdroj: Studenti Gymnázia Jana Keplera, (Matějka 2008, s. 66)

3 19 Obr. 2: Letecký pohled na Toulcův dvůr z roku 1938 a 2003 Rámeček 2: Komentář žáků k fotodvojici zobrazující letecký pohled na Toulcův dvůr Poloha Toulcova dvora zůstala stejná, les se v některých místech změnil. Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy působí v Praze-Hostivaři od konce roku Za jeho správu a rozvoj zodpovídá Zájmové sdružení Toulcův dvůr, které 4. ledna 1996 uzavřelo s hlavním městem Praha padesátiletou smlouvu o správě a užívání areálu Toulcova dvora. Magistrát hlavního města Prahy je majitelem budov a pozemků, zajišťuje jejich rekonstrukci a podporuje činnost Zájmového sdružení Toulcův dvůr. Bez podpory magistrátu by činnost nebyla možná. Členy zájmového sdružení jsou základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím, Mateřská škola Semínko, o. p. s., a 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody. V současné době pracuje v Toulcově dvoře pro členské organizace asi 20 pracovníků. Cílem členských organizací je vybudovat v Toulcově dvoře ekologickovýchovný areál, který bude sloužit pro praktickou aplikaci ekologické výchovy a zvyšování ekologické informovanosti. Toulcův dvůr je zakládajícím členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Zdroj: Žáci Křesťanského gymnázia, (Matějka 2008, s. 128) předmětné a informace o změnách rozmístění lesa jsou nepřesné. Samotný Toulcův dvůr není na fotografiích zachycen celý, ale jen část, nacházející se při spodním pravém rohu obou fotografií. Na novější fotografii vidíme, že území je pokryto lesem téměř z poloviny, zatímco na starší fotografii se nachází jen v náznacích. Les se na starší fotografii vyskytuje v podobě stromořadí kolem Toulcova dvora, některých cest a podél Botiče, jehož tok stromy na snímku jasně vymezují. Studenti patrně pokládali centrální část staré fotografie také za les, jako analogii k fotografii nové. Není tomu tak. Pravděpodobně se jedná o louku, protože je po celé její délce jasně viditelná cesta. Tatáž cesta se však na novější fotografii zcela ztrácí v lese. Navíc světlejší místa uprostřed louky mají poměrně pravidelné tvary, což napovídá tomu, že se zřejmě jedná o budovy, pravděpodobně zemědělské objekty. Podobnost fotografií vynikne, budeme -li sledovat tvar Botiče nebo jednotlivých cest, které si zachovávají svůj tvar. Na nové fotografii se v pravém horním rohu nachází fotbalové hřiště, v pravé části pak nalezneme také běžecký ovál a zástavbu. V horní části, vedle fotbalového hřiště, můžeme postřehnout náznaky stavby. Z obsahového rozboru prací uvedených v projektu Krajina za školou v Praze vyplynulo, že zapojení žáci dokázali vytěžit velké množství informací z kronik, vyprávění rodinných příslušníků a pamětníků, z historických publikací či internetu. Ve snaze vytvořit co nejobsáhlejší popis použili všechny takto získané informace, ale ve svých komentářích téměř nepracovali s nejdůležitějšími a ihned dostupnými informacemi, které jsou zachyceny přímo na fotografiích. Fotografie vnímali především jako prostředek ilustrace tématu, jež dané fotografie symbolizují. Žáci popisují spíše něco, co s vyfotografovanými objekty souvisí. Jejich popis sklouzne k přetlumočení získaných dat, k popisu vlastních zkušeností, vyprávění pamětníků nebo k popisu funkce některého z objektů na fotografiích. Tyto informace, což si studenti zřejmě neuvědomují, jsou podružné a jen malý, respektive žádný prostor je věnován popisu zachycených reálií a srovnání změn, které jsou z fotografií patrné. Polemický je i samotný výběr některých dalších fotografií v projektu. Jmenuje -li se projekt Krajina za školou, lze očekávat, že obsahem fotografií bude venkovská či městská krajina, nikoli snímky jednotlivých budov (například nádraží či restaurací). Takové snímky čtení krajiny z fotografií neumožňují. Příspěvek vznikl za podpory grantového projektu GA ČR (P407/10/0514) s názvem Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy. Dana Řezníčková, PřF UK v Praze Tomáš Boháček, Literatura MATĚJKA, O. (ed.) (2008): Krajina za školou v Praze. Tereza, Praha. Řezníčková, D. (2008): Zeměpis a mediální výchova. In. Rutová, N. (ed.): Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Aisis, o. s., Kladno, s , Sztompka, P. (2007): Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. SLON, Praha, 168 s. Geographer s Photography Perceptions. The article outlines extrapolation of information from photos. The presented examples demonstrate the common usage of photos as a means of illustration of reality, not as a valuable source of information. Photography perception from the perspective of a geographer is discussed.

4 20 Geografie makroregionů II Druhá část statě věnované pojetí výuky regionální geografie předkládá krátký přehled přírodních poměrů jihozápadní Asie a severní Afriky a definuje jádrové oblasti makroregionu. Přes globální význam těžby ropy a plynu se region jako celek jen zvolna posouvá mezi vyspělejší oblasti. Převažují periferní oblasti s řídkým osídlením. Jihozápadní Asie a severní Afrika přírodní poměry Území jihozápadní Asie má kromě plošin Arabského poloostrova, Anatolie (poloostrova Malé Asie) a vnitrozemí Íránu hornatý charakter. Pohoří náležejí k rozsáhlému třetihornímu alpínskému horskému systému (např. Taurus, Elborz, Zagros). Severní Afrika má jinak hlavně rovinatý charakter s mnoha plošinami a často bezodtokými pánvemi pokrytými stepmi, polopouštěmi a pouštěmi (Sahara) a také velký oblouk pohoří Atlas. Území makroregionu ovlivňuje blízkost obratníku, a proto převažuje celkově suché a velmi teplé podnebí s nízkými srážkami. Významnější srážky jsou především ve vyšších horských oblastech spíše při pobřeží a jsou během roku velmi nerovnoměrně rozložené. Přívalové srážky způsobují nebezpečnou erozi půdy. V posledních desetiletích dochází ke stále většímu rozšiřování pouští (dezertifikace). V makroregionu se stavějí jednak tradiční malé jednoduché hliněné hráze k zadržení vody a jednak velké vodní nádrže, které mají především zadržovat vodu pro závlahy (např. Atatürkova přehrada v Turecku, Násirova na Nilu). To je však předmětem kritiky v oblastech ležících po proudu řek, kde se snižuje průtok vody. S rozsáhlým umělým zavlažováním polí je spojen také nárůst obsahu soli v půdě. Převažuje totiž výpar nad srážkami, a proto se i malé množství solí ze sladké vody nakonec v půdě hromadí, což vede ke zhoršení úrodnosti půd. Proto také řada zdejších civilizací v minulosti zanikla (půda ztratila úrodnost či ve válkách byla zničena závlahová zařízení). Pouště a polopouště mají buď povrch kamenitý (hamada), nebo písčitý (erg) a zahrnují rozlehlé oblasti celého makroregionu, které jsou často liduprázdné, nebo jen v krátkém období roku využívané kočovnými kmeny pastevců. Celý makroregion charakterizují četná bezodtoká území, některé z nich mají v nejnižších polohách jezera (slaná a hořká) s velmi proměnlivým rozsahem plochy a hloubky. Některá z nich v letním období výrazně ztrácejí na ploše, nebo i zanikají. Slané jezero Mrtvé moře v Izraeli a Jordánsku s vysokým obsahem solí je nejníže položeným místem na Zemi (více jak 400 m). Jádrové a periferní oblasti makroregionu Jádrové oblasti makroregionu se formovaly především poblíž pobřeží, vodních zdrojů a historicko -náboženských středisek. Nejhustěji zalidněnou oblastí je stále dolní tok Nilu v Egyptě a také úzký pás pobřežní nížiny východního Středomoří. Z ekonomického hlediska je významným jádrovým územím stát Izrael, v minulosti to bylo celé východní pobřeží Středozemního moře. Nejdynamičtěji se rozvíjejícím jádrovým regionem je pobřeží Perského zálivu, a to hlavně díky vysokým ziskům z těžby ropy a zemního plynu. Další jádrovou rozvojovou oblast představuje území západního Turecka (Istanbul, 11 mil. obyv., brána do Evropy, Izmir starověká Smyrna, 3 mil. obyvatel, třetí největší město Turecka). Pobřežní pás mezi městy Casablanca a Tunis v severní Africe představuje území s velkou koncentrací hospodářských aktivit tří států, ovšem již menšího, spíše regionálního, tedy středomořského významu. Posledním rozvojovým územím makroregionu je jediná oblast vlhkých subtropů (zemědělství, cestovní ruch, těžba ropy) při jižním břehu Kaspického moře v Íránu, navíc v blízkosti dynamicky se rozvíjejícího Teheránu (11 mil. obyvatel) a s ropnými zeměmi v sousedství (Ázerbájdžán, Turkmenistán). Tyto jádrové oblasti mají nejvyšší hustotu zalidnění, klíčové výrobní, obslužné, dopravní a administrativní funkce jak pro makroregion, tak pro jednotlivé státy, v nichž leží. Městská sídla jsou v současnosti cílem migrací z venkovských oblastí. Většina těchto migrantů pak skončí ve slumech, tedy periferních oblastech měst, charakteristických nedostatečnou infrastrukturou, špatnou kvalitou obydlí, vyšší kriminalitou atd. Ve městech až na výjimky žije většina obyvatelstva. Ve státech těžících a vyvážejících ropu a zemní plyn je kvalita výstavby center i obytných zón na špičkové světové úrovni. Venkovská sídla v horských a periferních oblastech mají tradiční charakter kamenných a hliněných domů uzavřených do ulice a s malými dvorky a zahrádkami. Nížiny kolem řek a oázy jsou velmi intenzivně využity především tradičním rolnictvím (často závlahovým), založeným na těžké fyzické práci mužů i žen s výpomocí dětí. Obyvatelstvo a hospodářství makroregionu Velikost populací jednotlivých států v oblasti silně kolísá (největší: Egypt 80, Turecko 71, Írán 65 mil. obyvatel). Státy jsou poměrně mladé, většina z nich se v současných hranicích zformovala až v druhé polovině 20. století. Jazykově je region charakterizován převahou arabštiny (s různými dialekty), početní jsou uživatelé turečtiny a perštiny. Národnostně je nejpestřejší zemí Írán, také Súdán má velkou etnickou, jazykovou ale i náboženskou pestrost. Přirozený populační přírůstek činí v některých státech i více než 2 % ročně, při zachování této úrovně se populace zdvojnásobí asi za 35 let! Mládež do 15 let tvoří % z úhrnu obyvatel, což s sebou přináší vysoké náklady na vzdělávání, sociální napětí a radikalizaci společnosti. Osob starších než 65 let má naopak většina zemí ve srovnání s Evropou sotva polovinu (do 8 %). Život obyvatelstva je silně spjatý s islámem a životem podle něho, studium Koránu je povinnou součástí vzdělání už od základní školy. Ve většině států (kromě Izraele a Libanonu) dominuje islám, ke kterému se hlásí více než 90 procent všech obyvatel a který ovlivňuje společenské, politické i hospodářské poměry v jednotlivých zemích. Hospodářství makroregionu je stále výrazně závislé na přírodních podmínkách, a to jak v případě zemědělství, tak i těžby nerostných surovin. Výjimkou je pouze vyspělý Izrael se silným přistěhovalectvím, který zaměstnává více než 75 % obyvatel ve službách. Specifický je prudký rozvoj států těžících ropu, které rozvíjejí služby (bankovnictví, cestovní ruch, obchod). Nižší podíl v zaměstnanosti žen v makroregionu vychází z tradičního pojetí islámu. Žena se má především starat o domácnost a pečovat o mnohodětné rodiny. Z důvodů nepravidelných a na mnoha místech i nedostatečných srážek je nutné většinu orné půdy zavlažovat. Pěstuje se především pšenice, ječmen, citrusy, bavlník, datle, fíky, ovoce a zelenina. Část produkce je exportována hlavně do Evropy. Na zemědělskou činnost je pak navázáno potravinářství a textilní výroba. Průmyslu makroregionu dominuje těžba ropy a zemního plynu. Na zdejší členské země OPEC jsou soustředěny přes dvě třetiny těžby a asi 30 % známých zásob světa. Export těchto komodit napojuje makroregion na proces ekonomické globalizace. Jen malá část těžby je využita k domácímu zpracování. Průmyslový rozvoj je ovšem bouřlivý (především textilní a strojírenský průmysl) a je často spojen se zakázkami evropských firem. Významné místo zaujímají i drobné živnosti a řemesla (např. výroba koberců, zpracování kůží, vlny a kovotepectví). Poměrně významnou roli v hospodářství některých zemí hraje i cestovní ruch, který se koncentruje v teplých pobřežních oblastech v nově vystavěných rekreačních komplexech jen s malými vazbami na tra-

5 2 21 Jihozápadní Asie a severní Afrika vybrané charakteristiky států makroregionu (2008) Stát Obyv. (mil.) HDP (PPP)/ obyv. v US $ HDI (pořadí) diční osídlení (Tunisko, Egypt, Dubaj). Dalšími cíli cestovního ruchu jsou centra náboženství s památkami a muzei (Jeruzalém, Káhira, Mekka, Istanbul), respektive archeologické lokality (Karnak, Babylon, Petra, Persepolis aj.), které jsou často i pod ochranou UNESCO. Většímu rozvoji cestovního ruchu brání politické problémy a občasné teroristické akce, mimo turistické destinace slabě rozvinutá infrastruktura. Územně rozsáhlé jsou periferní oblasti pouští a polopouští. Zde kromě malých oáz se závlahovým rolnictvím, lokalitami s těžbou surovin (ropa, plyn, rudy, fosfáty aj.) se nacházejí pouze místy rozptýlené stany kočovníků se stády koz, velbloudů a v horách i ovcí a skotu. Makroregion díky sousedství s Evropou a svým nerostným a klimatickým zdrojům má významný potenciál budoucího rozvoje. Cestou modernizace hospodářství se již vydal, rozvoj sociální a politický zatím alespoň z našeho evropského pohledu zaostává. Gramotnost Nezáv. voda Délka dožití Městské obyv. Populační přírůstek Alžírsko 34, ,2 Bahrajn 0, ,4 Egypt 80, ,7 Irák 28, n ,6 Írán 65, ,7 Izrael 6, ,2 Jemen 22, ,5 Jordánsko 6, ,4 Katar 1, ,4 Kuvajt 2, ,8 Libanon 4, ,2 Libye 6, ,3 Maroko 34, ,5 Omán 3, ,2 Saúd. Arábie 28, ,1 Spoj. arab. emiráty 2, ,6 Sýrie 19, ,2 Tunisko 10, ,0 Turecko 71, ,0 JZ Asie a sev. Afrika ,6 Vysvětlivky: HDP (PPP) hrubý domácí produkt podle kupní síly, HDI index lidského rozvoje vyjadřuje kvalitu lidského života a měří se prostřednictvím střední délky života, míry gramotnosti a HDP na 1 obyvatele, (státy podle pořadí ve světě od 1 do 180), n neuvedeno, počty obyvatel ve městech v rozsahu aglomerace Pramen: The World Factbook 2009, World Economic Outlook Database 2008, International Monetary Fund, 2009 Literatura a zdroje dat: BIČÍK, I., ANDĚL, J., HAVLÍČEK, T., MATĚJČEK, T. (2010): Makroregiony světa. Nakladatelství ČGS, Praha BRADSHAW, M. J. et al. (2004): Contemporary World Regional Geography. Global Connections Local Voices. 572 s., McGraw Hill ROWNTREE, L., LEWIS, M., PRICE, M., WYCKOFF, W. (2009): Diversity Amid Globalization. World regions, environment, development. 663 s., Pearson The World Factbook 2009, World Economic Outlook Database 2008, International Monetary Fund Aplikace do výuky: Tomáš Havlíček, Ivan Bičík, PřF UK v Praze 1. V tabulce uvedená velikost HDP na obyvatele je ukazatelem hospodářské vyspělosti. Údaje ve sloupcích 4, 5, 6, 7 jsou spíše ukazateli sociálního rozvoje. Sečtěte čtyři naměřené hodnoty za jednotlivé státy a porovnejte je s velikostí HDP/obyv. Existují rozdíly mezi pořadím zemí podle HDP/obyv. a součtem hodnot dílčích ukazatelů sociálního rozvoje? Proč asi? 2. Porovnejte pořadí HDP/obyv., získaný součet dílčích ukazatelů z předchozího úkolu a pořadí podle HDI. Komentujte. 3. Se kterými výrobky zemí makroregionu se můžete v Česku setkat? 4. Zjistěte, se kterými evropskými zeměmi jeden ze států makroregionu nejvíce obchoduje. Geography of the Macroregions. Authors are discussing the obligatory change in traditional regional geography that is still surviving in elementary and secondary education in Czechia. Authors present a vision of necessary changes in traditional regional geography; an application example is used for the Middle East and Northern Africa macroregion, 1 from 12 covering the World. Makroregiony světa Regionální geografie pro gymnázia Ivan Bičík a kol. Obsah učebnice je nově obohacen o vývojové aspekty ve vztahu ke globálním problémům lidstva, k udržitelnosti života, ke geopolitickým problémům makroregionů v jejich jádrových i periferních oblastech. Zahrnuje geografii všech světadílů (kromě geografie České republiky). Jedná se o nejmodernější titul k regionální geografii světadílů a oceánů. 152 stran, formát A4, obch. číslo 70801, ISBN Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., Ostrovní 30, Praha 1, tel , mob , TRADICE ODBORNOST KVALITA Africké pouště nepředstavuje jen rozlehlá Sahara. Na snímku písečný přesyp v Namibské poušti při západním pobřeží Namibie, klimaticky místně podmíněné nedostatkem srážek, které odnímá studený pobřežní Benguelský proud. Africké pouště nepokrývá pouze písek, písečné přesypy zabírají dokonce jejich menší část. Většina jejich plochy je kamenitá, štěrkovitá nebo skalnatá. Převážně takový charakter má i Sahara. na území kmenů Ogoni, mnoho peněz je přerozděleno do severní, respektive jihozápadní části kmenů Jorubů. Tato regionální nespravedlnost v přerozdělování příjmů z těžby a prodeje ropy (ročně přes 100 mil. t) je dalším zdrojem napětí a konfliktů, které přetrvávají i v nynějším parlamentním systému země. Nigérie je stát s dosud vysokou mírou kriminality, korupce a nábožensky motivovaných problémů, kterou vlády zatím nejsou schopny zvládnout. Řešení této konfliktní situace lze spatřit především v postupném zavedení demokratických poměrů. Dalším krokem by mělo být zajištění vzdělanosti obyvatelstva, práv žen a menšin, prosazení náboženských svobod a vzájemné tolerance. V Nigérii, podobně jako v řadě dalších zemí Afriky je postavení bývalých koloniálních mocností stále oslabováno. Jejich místo, hlavně v nákupu surovin a umisťování vlastní průmyslové produkce, zaujímá stále výrazněji Čína Bývalá britská kolonie v jižní Africe, která dříve patřila k nejchudším africkým oblastem, se dnes řadí díky nerostnému bohatství a demokratickým politickým poměrům naopak k nejbohatším státům v Africe s rostoucí ekonomikou, poměrně vzdělanou populací a kvalitní hospodářskou infrastrukturou. Botswana se nachází v jižní části vnitrozemské Afriky mezi řekami Limpopo na jihu, Zambezi a Okawango na severu. Největší část státu zaujímá step a poušť Kalahari na jihu a západě. Suché subtropické podnebí se zde Makroregiony světa vyznačuje poměrně malými srážkami rozšířena ve věkové kategorii do 25 let, (do 250 mm za rok), které většinou kde je již každý druhý, tedy 50 % všech spadnou pouze v létě mezi listopadem obyvatel této věkové kategorie, nakažen a dubnem, a zbytek roku je beze srážek, virem AIDS. Tento stav vede v některých lokalitách i k vymírání celých ves- což přispívá ke vzniku rozsáhlých solných pánví. Specifickým přírodním nic a v budoucnosti k dalšímu rozšíření územím na severu Botswany je vnitrozemská bezodtoká oblast delty řeky Stejná situace je i v řadě dalších zemích nemoci, a dokonce i úbytku obyvatel. Okawango, která je stanovištěm četné Subsaharské Afriky. fauny i flóry v jinak pouštní oblasti. Obyvatelstvo se koncentruje v klimaticky nejvýhodnější oblasti na jihovýchodě, kde se také nacházejí největší města Gaborone a Francistown. Ikdyž Republika Jižní Afrika (RJA) je jedním z jádrových území afrického většina obyvatel žije na venkově, přesto je zde na africké poměry nízký podíl kontinentu. Vedle území nigerijského analfabetů (okolo 20 %). Ekonomická pobřeží v Guinejského zálivu přesahuje prosperita státu je založena na bohatých nalezištích nerostných surovin, oblasti v Subsaharské Africe. Jihoafric- svým hospodářským významem ostatní především barevných kovů, diamantů ká republika je od Evropy sice značně a zlata. Většina surovin se exportuje vzdálená, ale vlivem evropského přistěhovalectví a jako bývalé britské domini- do Jihoafrické republiky a do zámoří. Botswana je jedním z nejvýznamnějších těžařů diamantů na světě; jejich ká. Zdejšími kolonizátory byli zprvu um je Evropě kulturně stále velmi blíz- těžbu provozuje jihoafrická společnost imigranti ze západní Evropy nejdříve De Beers, která kontroluje okolo 60 % z Nizozemska, z Německa a francouzští hugenoti, později (za napoleonských světového obchodu s diamanty. Stát má také značný turistický potenciál, který válek) přistěhovalci z Británie. již dnes z velké části využívá. Turisté se Britská diplomacie chtěla mít nad zajímají především o pozorování africké divočiny v území delty Okawango do Indie kontrolu, usilovala proto o fak- strategickým místem na dopravní trase a v četných chráněných územích na tické ovládnutí této části Afriky. Neshody s Búry, potomky nizozemských osad- severovýchodě země (např. národní park Chobe). níků (nyní Afrikánci), domáhajícími se I přes všechny tyto pozitivní ekonomické trendy se Botswana potýká s vel- války. Měly za následek velký trek svých práv, pak vyústily v tzv. búrské kým problémem - s nemocí AIDS, jelikož vykazuje nejvyšší podíl nemocných dále do vnitrozemí jižní Afriky, kde přesun původních búrských osadníků AIDS na světě. Nejvíce je tato nemoc zakládali nové osady a republiky. Zde NAKLADATELSTVÍ ČESKÉ GEOGRRAFICKÉ SPOLEČNOSTI, s. r. o. Nejbohatší na velkou zvěř jsou africké savany. I přes velký úbytek žijí dosud ve východní a jižní Africe početná stáda antilop, zeber, slonů a žiraf. Žijí tam i lvi, levharti, hroši, buvoli, nosorožci a další velcí savci. Na ochranu divoké zvěře byla zřízena celá síť národních parků a přírodních rezervací. Na snímku jsou hroši v Botswaně. REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS PRO GYMNÁZIA NOVINKA NA KVĚTEN

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ. Jarmila HORŇÁKOVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ. Jarmila HORŇÁKOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Jarmila HORŇÁKOVÁ ČÍNA V UČEBNÍCH OSNOVÁCH ANALÝZA UČEBNIC ZEMĚPISU ČÍNY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V ROZMEZÍ LET 1990 2004

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch

Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch Petr Chalupa Eva Janoušková Dana Hübelová 2013 Oponenti: Doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. RNDr.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava, 2012 OBSAH ÚVOD...3 ANALYTICKÁ ČÁST...4 1. VYSOČINA JAKO VENKOVSKÝ PROSTOR...4 2. LIDÉ NA VYSOČINĚ...7 2.1.

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Vývoj a přeměna sídla Černice v suburbánní zónu města Plzně

Vývoj a přeměna sídla Černice v suburbánní zónu města Plzně Západočeská univerzita v Plzni Vývoj a přeměna sídla Černice v suburbánní zónu města Plzně Bakalářská práce Jakub Kalista Přírodovědná studia, Geografie se zaměřením na vzdělávání Vedoucí práce: doc. RNDr.

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

Na vypracování Profilu města Žďár nad Sázavou se podíleli:

Na vypracování Profilu města Žďár nad Sázavou se podíleli: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (PROFIL MĚSTA) říjen 2007 Na vypracování Profilu města Žďár nad Sázavou se podíleli: Mgr. Radek Veselý Vladimír Švec, Dis. Mgr. Markéta Zajíčková Ilona Táborská

Více

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel:

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Geografie pro veřejnou správu Jan Pekař Historickogeografické aspekty

Více

ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1

ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geografie ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1 Marián Halás Šárka Brychtová Miloš Fňukal Distanční studijní opora Geografie ve veřejné správě Vytvořeno jako

Více

Lokální rozvoj na Šumavě

Lokální rozvoj na Šumavě Lokální rozvoj na Šumavě Závěrečná publikace shrnující výsledky projektu Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let RNDr. Radim Perlín Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. Vydala Správa NP

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Metody terénního výzkumu v sociální geografii ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Dolní Břežany: projevy suburbanizace a

Více

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31.

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. 1. AKTUALIZOVANÁ VERZE PL Předkladatel: okolovsko o. p. s. tatutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. srpna 2011 Počet stran: 64 Podpis odpovědného zástupce: O Obbssaahh Obsah...2

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Kateřina ČERVINKOVÁ SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.

Více

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta MALÁ MĚSTA MOTORY ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA Výstup projektu Interní grantové agentury AF MENDELU Editor: Antonín

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku 1 Obsah 1. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku 2. Popis území 2.1 Seznam

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Současný stav ekologické výchovy na střední škole v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. František

Více